Page 1

T E E T I M E I S E E N U I TG AV E VA N G O L F C L U B O U D E M A A S , R H O O N | 4 2 S T E J A A RG A N G , N R . 6 , D EC E M B E R 2016

Nieuwe GBO unaniem goedgekeurd

8

pijnlijk in 10 Sinterklaas de war

Bert de Bode vindt samenwerking van levensbelang

B LU

OUDE M AAS

GOLFC

4

15

Cross Country met vele winnaars


Partner in schilderwerk Breijer Schilders maakt gebruik van de modernste technieken en technologieën en werkt uitsluitend met zeer ervaren en vakkundig personeel. Hierdoor zijn we in staat alle werkzaamheden op het door de opdrachtgever gewenste niveau te brengen én te houden. Wij zijn al sinds jaar en dag een vaste partner voor tal van woningcorporaties, zorginstellingen, VVE’s, vastgoedbeheerders en onderwijsinstellingen. U kunt bij ons ook voor uw totale gevelonderhoud terecht. Dat is niet alleen zeer efficiënt; u heeft ook nog eens het voordeel dat u maar één aanspreekpunt heeft. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan betekenen? Kijk op www.breijer.nl.

De juiste mensen op de juiste plek


INHOUDSOPGAVE

VAN DE VOORZITTER

OMGEVLOGEN Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016 hebben de bijna tachtig aanwezige leden unaniem de nieuwe gebruikersovereenkomst goedgekeurd. Na een intensieve periode van overleg tussen Bert de Bode namens Rhoon Golfcenter en het bestuur van Golfclub Oude Maas is er een overeenkomst op tafel gekomen waar beide partijen volledig achter staan. De gesprekken zijn in een prima sfeer verlopen. Een belangrijke afspraak is het opnieuw optuigen van de gebruikerscommissie. Van deze commissie, die bestaat

uit vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen op Rhoon Golfcenter, was ook sprake in de oude overeenkomst maar is nooit geëffectueerd. Omdat samenwerking tussen deze partijen op RGC van eminent belang is, is neergelegd dat overleg tussen de Brasserie, de Golfschool, de Golfclub en Bert de Bode, ofwel de gebruikerscommissie, elk kwartaal een overleg zal plaatsvinden. Vooral in deze voor vele golfbanen en golfclubs moeilijke tijden is samenwerking onontbeerlijk. Zoals in deze TeeTime te lezen valt zal ik het stokje van het voorzitterschap in de Algemene Ledenvergadering van 15 februari aanstaande overdragen aan Gijs Bernouw. Mijn zes jaar als voorzitter zijn omgevlogen. Het was een zeer plezierige periode met een lustrum en de bovenstaande onderhandelingen als hoogtepunten. Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn geweest maar de positieve zaken voeren toch de boventoon. Ik heb er alle vertrouwen in dat met de benoeming van Gijs Bernouw, samen met zijn mede- bestuursleden, de vertegenwoordiging van de belangen van de leden van onze prachtige golfclub in goede handen is.

OPLAGE: 1.000 stuks, verschijnt 6 maal per jaar OPMAAK: Daniel Miranda

DRUK: Fennema Drukkers, Gorinchem

INTERVIEW

Bert de Bode vindt samenwerking van levensbelang

8

SINTERKLAAS ZATERDAG & ZONDAG Pijnlijke in de war

10

DIDO DAMES De Sint op bezoek

HERFST BOKAAL

winterseizoen geopend

11 13

CROSS COUNTRY kent vele winnaars

15

COLUMN

Lakmoesproef

17

OUDE AAS

TeeTime is een uitgave van Golfclub Oude Maas, Rhoon

B LU

4

Nieuwe GBO unaniem goedgekeurd

M

COLOFON

GOLFC

Ted Hartman Reageren? th.hartman@planet.nl

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

REDACTIE: Peter Gans, tel. 010-2033395 (voorzitter, redactiesecretariaat en redactie) petergans0103@gmail.com Paul van den Broek, tel. 0180-690363 (financiën, advertenties en fotoredactie) paul@vdbroekbdr.nl Dick van der Zwaard, tel. 070-3107457 (eindredactie) dvdzwaard@ziggo.nl

ADVERTENTIETARIEVEN (FULL COLOUR VOOR 6 EDITIES)

1/1 € 1500,- | 1/2 € 800,- | 1/4 € 425,Kopij voor de volgende TeeTime uiterlijk inleveren op 16 februari 2017 petergans0103@gmail.com COVER: Een winters zonnetje begroet Golfbaan Oude Maas

3


ALGEMENE LEDEN VERGADERING

GBO unaniem door de ledenvergadering aanvaard In Restaurant De Rhoonse Polder waren op 30 november 77 (stemgerechtigde) leden aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering. Eén lid had een volmacht afgegeven en 10 leden hadden de moeite genomen om af te zeggen.

Er stonden drie belangrijke punten op de agenda. Twee daarvan, de bestuursverkiezing en de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, werden min of meer routinematig afgehandeld. Het derde en belangrijkste onderwerp (punt 6 op de agenda: goedkeuring van de nieuwe gebruikersovereenkomst) had wat meer voeten in de aarde, maar werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. OPVOLGER De bestuurswijziging hield in dat Gijs Bernouw werd benoemd tot bestuurslid als opvolger van Mark Massar, die wegens zijn drukke werkzaamheden in de golfwereld eerder dit jaar heeft moeten aftreden. Zoals bekend is het de bedoeling dat Gijs de opvolger wordt van voorzitter Ted Hartman. Zijn benoeming wordt onderdeel van de bestuursverkiezing tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 februari aanstaande. De wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement behelsden hoofdzakelijk taalkundige correcties en praktische, soms juridische aanpassingen aan de huidige tijd en omstandigheden.

4

STOFKAM Lid van Verdiensten Marion Koenders bewees haar verdienstelijkheid andermaal door zowel de statuten als het huishoudelijk reglement met een taalkundige stofkam van de nodige ongerechtigheden te ontdoen. Dat de statutenwijzigingen niet door de vergadering konden worden goedgekeurd, omdat daarvoor 2/3 van het totaal aan stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn (art. 22 lid 22.3 statuten). Bij een volgende ledenvergadering kunnen de wijzigingen door 2/3 meerderheid van de dan aanwezigen worden goedgekeurd. Ook dat zal dan dus moeten gebeuren tijdens de vergadering op 15 februari aanstaande. SPREKERS Zoals gebruikelijk waren er tijdens de vergadering verschillende leden, die opstonden om over verschillende onderwerpen hun zegje te doen. Zo kwam Marion Koenders herhaaldelijk terug op de al dan niet overbodigheid van een artikel in het huishoudelijk reglement, waarin staat dat leden die voor een bepaalde datum al lid waren van Golfclub Oude Maas niet verplicht zijn een abonnement af te nemen. Hierover ontstond uiteindelijk zo

veel verwarring dat de voorzitter beloofde ook hier over in de volgende vergadering duidelijkheid te verschaffen. ONTEVREDEN Opmerkelijk waren de optredens van twee ontevreden leden van de seniorencommissie. Ben Peters vertelde dat hij had afgezien van het door hem toegezegde (reserve)lidmaatschap van de kascommissie, omdat hij het absoluut niet eens kan zijn met het financiële beleid van onze huidige penningmeester. Hij vond dat de bezwaren die hij tijdens de vorige ledenvergadering tegen de manier van boekhouden en financiële verslaglegging had gemaakt, niet naar zijn zin waren gehonoreerd. Erik Schuuring van dezelfde commissie had spreektijd aangevraagd om zijn ergernis uit te spreken over de manier waarop de herenseniorencommissie in de TeeTime en door het bestuur zijn behandeld en bejegend. De leden van zijn commissie voelen zich volgens hem beschimpt en beledigd. Dat hij deze boodschap mocht voorlezen kwam doordat de voorzitter van deze commissie niet zelf naar de vergadering was gekomen omdat hij niets meer met het huidige bestuur


NIEUWJAARSRECEPTIE Op zaterdag 7 januari 2017 zal vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur in Brasserie Rhoonse Polder de Nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Deze receptie wordt u aangeboden door het bestuur. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zal traditiegetrouw de Nieuwjaarswedstrijd plaatsvinden, shotgun om 10.00 uur.

van Golfclub Oude Maas te maken wilde hebben. “De geschiedenis herhaalt zich�, reageerde Willem Vonk, die in een fel betoog de bezwaren van de herensenioren relativeerde en opmerkte dat dezelfde commissievoorzitter ook aan het eind van zijn voorzitterschap zich uit onvrede met het bestuur uit elk overleg had teruggetrokken. APPLAUS Nadat Ted Hartman een kort overzicht had gegeven van de onderhandelingen die aan de nieuwe gebruikersovereenkomst met Rhoon Golfcenter waren vooraf gegaan (lees het

interview met hem en Gijs Bernouw in de vorige TeeTime), werden alle artikelen van de overeenkomst nog even in vogelvlucht doorgenomen. Toen hij daarmee klaar was, werd de nieuwe GBO met applaus verwelkomd en vervolgens met algemene stemmen door de ledenvergadering aangenomen. Wie wil weten wat er allemaal precies in deze Algemene Ledenvergadering is gezegd en besloten, kan daarvoor de notulen nalezen, die binnenkort via het secretariaat beschikbaar zijn.

5


Spuitwerk en schadeherstel aan personenwagens, bedrijfsvoertuigen, campers en caravans Spuitwerk van industriële objecten Spuitwerk van meubels keukens en deuren Daarnaast leverancier en verwerker van een unieke kunststof coating ‘IPC ‘.

Zie onze website www.inducar.nl Boezemweg 3 2641 KG Pijnacker (Industrieterrein De Boezem) Tel: (015) 369 88 98

0166198.pdf 1

WIJN VAN DE MAAND APRIL EN MEI

18-4-2016 10:27:40

• Levering aan huis • Informeer eens naar een proeverij bij u aan huis.

Veramonte's wijnen krijgen regelmatig uitstekende noteringen in tijdschriften als Wine Spectator en Wine Enthusiast en bieden veel waar voor hun geld. Nergens goedkoper, normaal € 10,-.

Alleen bij ons € 7,25 per fles CHARDONNAY

SAUV. BLANC

CABERNET SAUV.

ROB HOFLAND P ROEVERIJEN & W IJNADVIES

CARMÈNERE

MERLOT

EERD GERESkeElaRariVnhoreca.nl www.ma

Dé specialist in overname en aankoop van horecabedrijven in het midden- en kleinbedrijf De horeca is zo’n gespecialiseerde bedrijfstak met veel regelgeving dat de ondernemer best wat hulp kan gebruiken bij aankoop en overname van een bedrijf. Op onze website staat alles vermeld wat wij voor u kunnen betekenen. Vraag vrijblijvend een gesprek met ons aan. Kantoor Rotterdam M 06 - 517 07 188

Vraag onze digitale catalogus aan met meer dan 300 wijnen.

06 53 77 83 10 of robhof.design@gmail.com

john@makelaarinhoreca.nl www.makelaarinhoreca.nl


LEDENVERGADERING

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Op woensdag 15 februari 2017, om 20.00 uurin Brasserie Rhoonse Polder te Rhoon

Agenda 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

Opening Mededelingen, ingekomen stukken en voorstellen. Notulen Algemene Ledenvergadering van 30 november 2016* Jaarverslagen 2016* Financieel jaarverslag 2016* Verslag van de kascommissie Kwijting en décharge bestuur Goedkeuring voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement** Bestuursverkiezing *** Aftredend zijn Cora Vos, Ted Hartman en Peter Heeren.

*Deze stukken zijn vanaf 1 februari 2017 beschikbaar/ter inzage bij het secretariaat en worden ook gepubliceerd op het besloten gedeelte van onze website. **Tijdens de ALV van 30 november 2016 heeft het bestuur een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement voorgesteld. Aangezien tijdens deze vergadering niet het vereiste 2/3 deel van de leden aanwezig was om hierover een besluit te nemen en dit ingevolge de statuten in een tweede vergadering dient te geschieden, is dit

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur is Ted Hartman niet meer herkiesbaar. Cora Vos en Peter Heeren zijn wel herkiesbaar. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Gijs Bernouw te benoemen tot voorzitter. Bestuursbeleid Begroting 2017 Vastellen van contributie en entreegelden 2018 Verkiezing kascommissie Benoeming van de overige commissies TeeTime, verschijning en frequentie Rondvraag Sluiting

agendapunt als zodanig weer op de agenda gezet. Zowel het voorstel tot als de gewijzigde versie van de statuten en huishoudelijk reglement worden gepubliceerd op het besloten gedeelte van onze website en vanaf 1 februari 2017 ter inzage/beschikbaar zijn op het secretariaat. *** Kandidaatstellingen door leden moeten tenminste veertien dagen voor deze vergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht met een door ten minste vijf leden ondertekend schrijven. Zie art. 11 en 26 van het H.R.

Golfyoga op Oude Maas

Op 25 oktober heeft Pauline van der Ende een lezing gehouden over golfyoga en proeflessen cadeau gegeven aan onze dames. Inmiddels is er een groep gestart op vrijdag met wekelijkse lessen. Omdat iedereen enthousiast is en er meer dames en heren lessen willen volgen, starten er woensdag 11 januari en vrijdag 13

januari nieuwe lessen. Tijd : 11.00 – 12.00 in de sponsorruimte. Golfyoga18 is een sportieve wintertraining voor golfers en golfsters om je concentratie te verbeteren, meer balans, lenigheid en kracht te verkrijgen voor een betere golfswing. Je mag een les komen proberen, als je doorgaat betaal je

voor 6 lessen, is het niets voor jou, dan heb je het gratis geprobeerd. Geef je op of vraag meer informatie bij paulinevdende@gmail.com! 6 lessen € 85,00

7


INTERVIEW

Bert de Bode

Een goede samenwerking is voor ons allemaal van levensbelang’ Tijdens de algemene ledenvergadering op 30 november jongstleden, werd de nieuwe Gebruikersovereenkomst (GBO) tussen Rhoon Golfcenter en Golfclub Oude Maas met algemene stemmen goedgekeurd. De onderhandelingen waren gevoerd door voorzitter Ted Hartman en zijn medebestuurder Gijs Bernouw. Namens Rhoon Golfcenter zat Bert de Bode aan de onderhandelingstafel. Wij spraken met hem over het hoe en waarom van een nieuwe GBO, de situatie van nu wat hij voor de toekomst van de baan in petto heeft.

Afkomstig van het Rotterdams Tentoonstellingsbureau, dat de grote beurzen in Ahoy organiseerde, werd Bert de Bode in 1992 assistent-bedrijfsleider van het Recreatieschap IJsselmonde. Daar was hij medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een tiental exploitaties, waaronder een camping, een zwembad, een golfbaan en een jachthaven. Maar nadat de voltallige directie van het recreatieschap had moeten opstappen en hij er alleen voor was komen te staan, werden in 1996 de activiteiten opgesplitst, waarbij het zwembad en golfbaan voor zijn rekening kwamen. TWEE AANDEELHOUDERS Enkele jaren later kreeg Bert de Bode de mogelijkheid om de golfbaan van het recreatieschap te kopen, onder de voorwaarde dat hij het met de drie overige partijen (de club, het restaurant en Rinus Goor) eens kon worden. De belangrijkste eisen van het recreatieschap waren dat de nieuwe exploitatiemaatschappij de lopende contracten zou respecteren en dat de baan openbaar zou blijven. Nadat de nieuwe exploitatiemaatschappij in 2004 de baan had gekocht, bleek het met de club, als de enige

8

niet-commerciële partner, niet te boteren, waarna de club zijn aandelen aan de drie overige aandeelhouders heeft verkocht. Daarvoor kwam in 2006 de eerste GBO in de plaats. De insteek van de overeenkomst was dat de club mee kon blijven praten over het onderhoud van de baan, de financiën, de starttijden en dat de club een eigen ruimte kreeg. Onlangs werd ook Rinus Goor uitgekocht (hij pacht nu de drivingrange), waardoor de exploitatiemaatschappij nu nog twee aandeelhouders heeft, Marjan de Vette en Bert de Bode. In de nieuwe GBO staat ook dat er een gebruikerscommissie komt, waarin vertegenwoordigers van alle partijen op en rond de baan regelmatig gaan overleggen om tot het beste voor iedereen te komen. Hoe zie je zelf de toekomst? Om een beeld van de toekomst te kunnen geven, gaat Bert even terug in de tijd. “Op een gegeven moment kwamen er de zogeheten witte GVB -ers, mensen die lekker wilden golfen en verder nergens iets mee te maken wilden hebben. Die zijn anders dan de traditionele golfer, dus moeten we goed opletten wat deze grote en groeiende groep vrije golfers gaat doen. De traditionele golfer sterft uit, heb ik toen al gezegd, en als wij zo door gaan kunnen we het tij niet keren en gaat de club uit niet meer dan een 400 tot 450 leden bestaan. Dat werd toen weggelachen. Maar als je de businessleden niet meetelt, zit je er nu niet ver vanaf. Dus vond en vind ik dat we ons moeten gaan richten op de businessclubs (golf en zaken doen) en de vrije golfers. Golfen moet als een dagje uit ervaren

worden hier, die sfeer moeten we creëren. Veel andere banen hebben om de teruggang te lijf te gaan geprobeerd de witte GVB-ers aan te trekken door zich in een prijzenslag te storten. Greenfees omlaag en allerlei arrangementen, daar heb ik bewust niet aan meegedaan.” IN ÉÉN HAND “Rhoon is en blijft Rhoon”, vervolgt Bert. “We hebben wat te bieden en dat houden we vast. We geven de greenfee speler zijn dagje uit en proberen een stabiele vaste leden- en abonnementengroep vast te houden. Het moet zo zijn, dat je als golfer in ieder geval één keer in je leven op Rhoon moet hebben gespeeld zoals je als kind op de Efteling moet zijn geweest. Daarom is naast optimalisering van de onderhoudsstatus van de baan ook het streven dat er op termijn maar één baas is een belangrijke doelstelling. Je kan dit allemaal alleen realiseren als je alles in één hand hebt. En omdat die kapitein niet met alle belanghebbenden en leden van de club afzonderlijk kan praten is die gebruikerscommissie belangrijk.“ “Ik heb ik wel eens eerder de opmerking gemaakt dat de club wil spelen en ik spelers. Daar komt nu bij dat steeds meer mensen steeds minder gaan golfen. Dat betekent dat de opbrengst per golfer steeds minder wordt. Ik moet dus aantrekkelijk zijn voor meer golfers dan alleen de clubleden. Daarom moet ik zorgen dat de prijs/ kwaliteit verhouding goed is en dat zoek ik niet in prijsverlaging. Ik moet er voor zorgen dat de greens er goed uitzien, dat ik volwassen bomen heb staan. Als ik nu op een rapportcijfer 8 sta, dan is het streven


INTERVIEW voor de club nodig heeft om de komende 10 jaar hier te overleven. Datzelfde heb ik aan Marjan de Vette gevraagd en aan Rinus Goor en dat allemaal bij elkaar moet het uitgangspunt zijn. De belangen die we ieder afzonderlijk hebben liggen soms in elkaars verlengde en zijn soms tegengesteld, daar moeten we over praten. Ik moet de bank betalen, m’n boterham verdienen en een product hoog houden. De club moet zorgen dat de sfeer zo is dat het aantrekkingskracht heeft op nieuwe leden, Marjan moet een goed product leveren en de golfschool moet les geven en zorgen dat er nieuw bloed binnenkomt. Kortom een goede samenwerking is voor ons allemaal van levensbelang..

dat iemand van de baan komt en zegt: voor mij is het een 8,5! Dan komen ze nog een keer terug en daar gaat het om.”

Wat velen heeft verbaasd is het feit dat bij het inleveren van starttijd, jij aan de Heren Senioren de door hen (onder protest) ingeleverde starttijd hebt teruggegeven.

KWALITEIT AANPAKKEN “Daarom moeten we op en rond de baan die kwaliteit aanpakken, maar terugloop van de inkomsten betekent dat het gefaseerd gedaan moet worden. We zijn al begonnen met hier en daar nieuwe banken, de schuilhutten zullen worden aangepakt, we hebben een sponsor voor een nieuwe brug en de spuitinrichting is er gekomen. Als dat verwezenlijkt is gaan we naar binnen, het restaurant, het terras en de pui en daarna ook de drivingrange. Ook hebben we plannen om de indeling van het gebouw beter en logischer te maken. De baan is echter de prioriteit. Maar voor alles is geld nodig en moeten we goed op de kosten letten.” “Gelukkig hebben we in 2014 de kans gekregen om met het recreatieschap te praten over de hoge pacht die we betalen. De markt is erg veranderd, heb ik gezegd, wij hebben veel geïnvesteerd in de baan, een plan uitgewerkt om de greens op te krikken en veel nieuwe bomen geplant van twee- tot driehonderd euro per stuk. Kortom, dames en heren van het Schap, we hebben er voor gezorgd dat er in uw gebied een prachtig stuk natuur ligt. Dat moet u wat waard zijn. Dat heeft er na veel gesteggel toe geleid dat de pacht enorm is verlaagd.” SAMENWERKING ‘Tijdens de besprekingen over de nieuwe GBO heb ik Ted Hartman gevraagd wat hij

‘Een tevreden ledenbestand is goed om nieuwe leden aan te trekken. Ik heb tegen Ted steeds gezegd dat ik altijd een prima samenwerking heb gehad met alle commissies en dat betekent dat we onderling altijd tot een oplossing komen. Dat wil ik graag zo houden. Op een gegeven moment ging Ted de nieuwe beschikbare starttijden verdelen, waarbij iedereen wat moest wat inleveren. Dat hebben de Heren Senioren niet gepikt, waarna Ben Peters bij mij kwam en zei: ik heb gezien dat in de GBO ruimte is voor een andere club. Dat klopt zei ik. Dan beginnen wij gewoon ons

eigen cluppie. Ik heb toen wel die starttijd terug gegeven want anders was die GBO er waarschijnlijk nog niet geweest. Maar ik kan de vraag ook omdraaien. Waarom heeft het bestuur toegelaten dat er een club in de club is ontstaan? Dan moet je de bal nu niet bij mij leggen.’ In de GBO staat dat Golfclub Oude Maas geen exclusiviteit meer heeft. Wat betekent dat en waarom is die clausule opgenomen. Toen ik voorstelde om in de GBO op te nemen dat de exclusiviteit voor de club er niet meer in moest komen gingen bij iedereen direct de haren overeind staan en werd er gereageerd in de zin van: dus je wil ons niet meer. Dat is zeker niet het geval. Ik heb ik alleen gezegd dat ik de ruimte wil hebben om in te spelen op de veranderingen in de golfwereld. Er ontstaan tegenwoordig allerlei clubjes zoals een donderdagcluppie, een bierclub en noem maar op. Ik wil dus de mogelijkheid hebben om andere clubs toe te laten. Zo hebben we hier een grote business club, die eens in de zoveel tijd bij elkaar komt en die ook lekker wil golfen. Dat staat volkomen los van golfclub Oude Maas. Binnen de NGF is die mogelijkheid er in de vorm van zogeheten D-clubs. Het is dus zeker niet de bedoeling een andere club met de A-status binnen te halen. Dat kan ook niet volgens de NGF.’ ‘Een heel mooi voorbeeld om dit te illustreren is Prise d’Eau, daar is een donderdagmiddag club (waar nu al een wachtlijst voor is) met jongere mensen die businesscontacten hebben. Die spelen negen holes volgens de regels en ’s avonds komt er een DJ en dan drinken ze bier, hartstikke gezellig. Dat is nu de donderdagbier club. Vroeger kon dat niet maar tegenwoordig wel. Als die mensen het naar hun zin hebben en ze zien dat Prise d’Eau een gezellige club is, bestaat ook nog de kans dat ze lid worden. Dat kan hier ook als de sfeer in de club goed is.’

PETER GANS

9


SINT 2016

SINTERKLAASWEDSTRIJD 2016

Winnaars hoge handicappers Mariëtte en Arjan Vermeer: dik tevreden Het is zaterdag, 3 december 2016. De dag van de Sinterklaaswedstrijd. Mariëtte en ik zijn al vroeg uit de veren en laat in de golfkleding. Zo vroeg in de ochtend is niks voor ons. Buiten zien we in een wondere witte wereld een mager zonnetje opkomen: het belooft een mooie dag te worden. De schoenen die ik op vrijdagavond had gezet, zijn leeg! Helaas.

Aangekomen op de club is het al een drukte van belang. Sint en Piet? Ik zie ze nog niet! Wel zie ik een imitatie Klaas met een wel héél klein mijtertje. Na de koffie op weg naar hole 17 over de witte fairway van hole 18. We vormen een flight met Pauline van der Capellen en Hedi Dekker. Rond 10:00 uur gaat de toeter. We zijn de enige flight op de 17e en om ons heen is het vrij rustig. Misschien toch minder deelnemers dan gedacht? KLEIN STUKKIE We speelden Chapman Greensome vanaf de rode tees. Ik ga als eerste en denk da’s maar een klein stukkie vanaf rood naar de green… en geef mijn bal een ram. Niemand die, tegen de zon in en met een glinsterende witte fairway, mijn bal gezien had. De drie dames sloegen af zoals drie dames dat over het algemeen doen: recht en midden op de fairway. Al lopend komen we mijn bal tegen. Niet eens zo verkeerd maar veel te kort. De afslag van Mariëtte heeft bijna de green bereikt dus hoopvol mijn putter uit de tas en weer veel te kort.

10

GEEN DRUK We beginnen met een bogey en ik denk ‘de dag is nog lang’. Daarna spelen we een serie parren achter elkaar en begint het te lopen. In de baan is het vrij relaxed. Geen druk van achter en geen druk naar voren. Op de greens kijkt Mariëtte naar de puttinglijn voor én achter de vlag en alle puts van 4,5,6 meter vallen. En ik dacht: “hoehoe, hoehoe... ”(naar het liedje van Nielson & Miss Montreal). De eerste negen gaan fantastisch met een birdie op hole 8 en een totaal van 25 punten. Na een lekkere kop warme chocolademelk (zonder rum!) sla ik totaal geïnspireerd nog de neary op hole 10, maar we eindigen de hole met een par. Met het zonnetje en weinig wind is het lekker spelen. De resterende 6 holes worden iets lastiger. Een paar bogeys en een streep. Uiteindelijk sluiten we de ronde af met een totaal van 41 stableford punten. Wij zijn er dik tevreden mee. PIJNLIJK Terug in het clubhuis genieten we van een heerlijke kop erwtensoep en een drankje wanneer ik ineens een handvol

kruidnoten door de lucht zie aankomen. Daar is ie: zwarte-, roetveeg-, stroopwafel-, schoorsteenmantel Piet, wie kent hem niet! Ineens komt Sinterklaas binnen, de Goedheiligman loopt statig naar een gereedstaande stoel en gaat zitten. Hij leest voor uit eigen werk en zegt dan over te gaan tot de prijsuitreiking van de wedstrijd die zijn naam draagt. Nu wordt het pijnlijk duidelijk dat Sinterklaas toch wel een dagje ouder wordt. Hij begint te citeren van een aantal lijstjes met een wel heel vreemde handicapindeling en vreemde uitslagen. In het clubhuis werd de verwarring hoorbaar en zonder het “Dag Sinterklaasje, dàààg, dàààg…” beende de goede Sint naar de uitgang van het clubhuis, gevolgd door een onthutste Piet die nog opmerkt: “…daar in de hoek liggen de cadeautjes, pak ze zelf maar.” We hebben ze vervolgens nooit meer terug gezien. Voordat het clubhuis helemaal leegstroomde kwam, dankzij inmenging van de wedstrijdcommissie, uiteindelijk toch de correcte uitslag boven water. Het bleek dat wij de beste score in de hoge handicap groep


Winnaars lage handicappers Henny en Hans Serier: als een speer De dag begon met een stralend zonnetje. Het had die nacht gevroren dus alles was bedekt met een laagje ijs. Hans mopperde hier een beetje over (ijs op de greens) want het zou toch een graadje of 8 worden.

hadden, Mariëtte en ik waren blij met het behaalde resultaat. Henny en Hans Serier werden eerste in de lage handicap groep. Gefeliciteerd luitjes met dit knappe resultaat. Een mooie afsluiting van een gezellige dag met dank aan onze flightgenoten, de wedstrijdleiding die deze dag weer mogelijk heeft gemaakt en de weergoden voor een

Wij mochten starten op Hole 18 waar we met een par begonnen. Geen slecht begin. Daarna zakte we een beetje in. Streep op 2 en nog ergens een “1-tje”. Maar langzaamaan begon het te lopen. Na negen holes konden we ons even opwarmen aan chocomelk met of zonder rum en dat hielp. We gingen als een speer. Met twee bogey’s, een birdie op 12 en zes parren eindigden we onze ronde. We hebben het gezellig gehad met onze flightgenoten Rob en Harrie en met het weer kwam het ook goed. ’s Middags werden die acht graden met gemak gehaald.

Na de soep en een drankje werden we verrast door de komst van Sint en Piet die de prijsuitreiking verzorgden. Dit ging niet helemaal vlekkeloos maar uiteindelijk kwam het allemaal goed en bleken wij als eerste in onze handicapgroep te zijn geëindigd.

DIDO DAMES

De Sint op bezoek bij DiDo Dames

Meedoen belangrijker dan winnen Donderdag 1 december klopte het hart bij vele Di-do-dames vol verwachting. Zou de goede Sint wel komen. Vorig jaar immers was de Sint bij de verkeerde golfclub terecht gekomen. Maar goed, eerst moet er nog een 9 holes wedstrijd worden gespeeld. Na de koffie en een heerlijk stuk boterletter kon de wedstrijd beginnen. Een gedicht van de Sint op rijm vertelde hoe op elke hole gespeeld moest worden. Het was koud, de grond hard, maar geen wind en de dames genoten van het spel.

PIETEN Eenmaal terug stond de erwten- of bruine bonensoep al te wachten. Heel gezellig was ook dat er een paar dames toch waren gekomen ondanks het feit dat zij door blessures niet konden meespelen. En ja hoor, daar werd op de deur geklopt en kwam de Sint ons begroeten samen met twee zwarte Pieten. Een geweldig actueel verhaal en anekdotes van de Sint stemden ons vrolijk.

VERRASTE PRIJSWINNAARS De prijzen van de 9-holes wedstrijd zouden door de Sint worden uitgereikt. Wat vond de Sint daar nu eigenlijk van? Hij hangt de Olympische gedachte aan dat meedoen belangrijker is dan winnen en dus gingen de prijzen niet naar de dames met de beste scores. Een complete verrassing voor de dames die nu een prijs wonnen. Ook was er een prijs voor de dame met de mooiste Sint- of Pietenmuts. PAKJES Nadat wij de Sint hadden uitgezongen, bleven de Pieten nog achter en deelden zij de pakjes uit. Een aantal cadeaus was verpakt als surprise. Niet alle pakjes waren vergezeld van een gedicht, maar de gedichten die er waren werden voorgelezen. Yvonne Immerzeel

11


j. de kluyver

j.dakbedekking de kluyver

Gewoon 24 uur hoorgenot op één accu,

life is on

dakbedekking rhoon rhoon b.v.b.v.

Doorbraak in oplaadbare hoortoestellen!

ambachtsweg 7 3161 gl rhoon ambachtsweg 7 telefoon 010 - 5016044

Beleef geheel vrijblijvend wat de Phonak Audéo Belong hoortoestellen voor u kunnen betekenen qua comfort en spraakverstaan. Bij ‘t Hoorhuys kunt u nu ervaren hoe dit u kan helpen in de vele dagelijkse luistersituaties. De Phonak Audéo Belong is het meest vooruitstrevende hoortoestel tot nu toe!

3161 gl rhoon telefoon 010 - 5016044

• Oplaadbaar - 24 uur horen met 1 acculading • Geen gedoe met batterijen meer • Stof- & vochtbestendig • Beste spraakverstaan in gezelschappen

CHA R LO I S STAAL BV

Aploniastraat Kikkerstraat23 3 3084 CC Rotterdam 3171 GH PoortugaalTelefax (010) 4100106 Telefoon (010) 4103099, t. 010 765 00 93 www.hoorhuys.nl

CHA R LO I STAAL B

In en IS verkoop THE WORLD OUR FAIRWAY Aploniastraat 23 3084 CC Rotter

Telefoon (010) 4103099, Telefax (010)

… WITH FREQUENT SERVICES TO AND FROM YOUR DESTINATIONS IN SPAIN, PORTUGAL, MOROCCO, ST. PETERSBURG, RED SEA, EAST AFRICA AND THE CARIBBEAN.

Voor al uw rollend transport materiaal

Albert Plesmanweg 59 3088 GB Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 491 33 50 F +31 (0)10 491 33 97 E office@nl.weclines.com

Trucks, opleggers, www.weclines.com mobiele kranen en machines

In en verkoop

Polderweg 74

Voor al uw rollend transport materia

SCHIEDAM Tel. 010-415 74 88

Trucks, opleggers, Natuurlijk genieten www.schaftentrucks.nl mobiele kranen en machi Fax 010-462 49 02

Dé locatie voor alinfo@schaftentrucks.nl uw feesten, presentaties, zakelijke bijeenkomsten en arrangementen. Gratis parkeren en gratis Wifi. Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden. 16

11-2101-1_RP_Adv_TeaTime_180x65.indd 1

Veerweg 2a 3161 EX Rhoon TeeTime magazine info@rhoonsepolder.nl

t 010 501 79 28 f 010 501 30 55 16 www.rhoonsepolder.nl 28-11-2011 17:24:38


HERFST BOKAAL

Winterseizoen geopend met strijd om Herfst Bokaal Gewoontegetrouw werd het winterseizoen 2016-2017 geopend met de strijd om de Herfst Bokaal. Daarvoor meldden zich op zaterdag 29 oktober 108 deelnemers aan de wedstrijdtafel. eerste plaats behaalden. Na afloop was het weer smullen van de kipsaté (een erfenis van de Toko Beker, zoals deze wedstrijd vroeger heette).

De Chapman Greensome wedstrijd werd onder redelijke weersomstandigheden (af en toe een waterig zonnetje) gespeeld. De Herfst Bokaal werd gewonnen door NoaRuth Passchier en Ad van Koppen in de hoge handicapgroep, terwijl Jan van Kempen en Adrie van Etten bij de lage handicappers de

LADDERTOERNOOI Wedstrijdleider Aad Keijzer maakte tijdens de prijsuitreiking van de gelegenheid gebruik om de winnaars van het laddertoernooi hun trofee uit te reiken. Bruni Leentfaar had twee wedstrijden nodig om de hoogste trede te kunnen betreden (allebei tegen Cora Vos), terwijl Ronald van Veen om dat te bereiken maar liefst vier tegenspelers opzij had moeten zetten. Zij kregen naast de schitterende, door de helaas overleden Freek Torqué gemaakte trofee ook een

door Patrick Tchai gefotoshopte oorkonde. Of de laddercompetitie een vervolg krijgt is de vraag, aangezien er in deze competitie slechts negen matchplaywedstrijden door in totaal elf deelnemers zijn gespeeld. Daarom is de kans dat Bruni en Ronald voortaan als het ‘Koninklijk Ladderpaar’ door het leven zullen gaan, verre van uitgesloten.

De redactie van de TeeTime wenst alle leden van Golfclub Oude Maas een goed, sportief en vooral gezond 2017.

13


WELKOM BIJ TEE-BOX RHOON Golfpartner voor iedere leeftijd en niveau. Op afspraak ben je van harte welkom voor persoonlijk advies over het juiste materiaal, het op maat laten aanpassen van je golfset en tips om jouw resultaten in de baan te verbeteren. Speciaal voor de lezers van TeeTime hebben we een aanbieding: bestel voor 1 oktober 2016 13 nieuwe grips en betaal er slechts 11! Graag tot ziens. Walter Bhageloe CONSULT

GEAR

GRIP & FIT

FASHION OUTLET

SERVICE

Geopend ma t/m vrij 16:00 – 18:00 uur of op afspraak.

FITTED GOLF GEAR RHOON

Tee-Box Rhoon Dorpsdijk 148, Rhoon 06 – 519 754 10 fore@tee-box.nl tee-box.nl volg ons op

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V.

H.A.C. THEEUWKENS & ZONEN B.V.

assurantiën ° financieringen

assurantiën ° financieringen hypotheken hypotheken Verzamelgebouw Verzamelgebouw ”Rotterdam Zuid” ”Rotterdam Zuid” Strevelsweg 696 Strevelsweg 696 3083 AR Rotterdam 3083 AR Rotterdam telefoon (010)-4817766* telefoon (010)-4817766* telefax (010)-4101891 telefax (010)-4101891

WIJ

WIJ BEMIDDELEN BEMIDDELEN BIJ: BIJ: ASSURAntiËn

ASSURAntiËn

FinAnCiËRinGen

FinAnCiËRinGen

tAXAtieS tAXAtieS

VAStGOeD VAStGOeD

Tel. Tel.010-4817766 010-4817766


CROSS COUNTRY 2016

Avontuurlijke holes en onwaarschijnlijke toverballen De Cross Country is altijd weer een hoogtepunt in het winter-wedstrijdprogramma. Ook deze keer hadden Henk van der Vorm en wedstrijdleider Aad Keijzer een avontuurlijk, alternatief parcours op de baan uitgezet.

Sommige holes zijn inmiddels Cross Country klassiekers geworden, zoals de eerste: afslaan achter de green van hole 18 naar de zomergreen van hole 10. Of hole 17 die loopt van de gele tee hole 14 via de fairway van hole 4 naar de wintergreen van hole 5. GEHEIM WAPEN Dat resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst, bleek bij ondergetekende. Sloeg ik mijn bal vorig jaar haarscherp tussen twee bomen door op de grens van de backtee van 14 en de fairway van hole vier, waarna mijn maatjes de bal rustig over de bomen konden meppen naar de green… deze keer belandde hij op een onspeelbare plek tussen de struiken. Gelukkig konden we toen nog ons geheime wapen in stelling brengen: Rinse! “Je gaat toch niet voor de green?”, vroegen we nog kijkend naar de stand die hij had ingenomen, “dat is pakweg 225 meter”. “Ik denk iets minder”, zei hij na onze vraag bevestigend beantwoord te hebben. Nadat Arie-Jan de bal met een simpele chip-and-run van 10 meter op de green had gespeeld kon hij melden dat zijn afstandshorloge hem vertelde dat Rinse gelijk had gehad: de lengte van de hole was 220 meter. SCHRIK Dit was maar één voorbeeld van de manier waarop Rinse Groenendijk ons met onwaarschijnlijke toverballen uit de penarie en uiteindelijk in de prijzen - heeft geholpen. Hij was op het laatste moment aan onze flight, bestaande uit Kees van Dijk, Arie-Jan Stoorvogel en ondergetekende, toegevoegd,

omdat wij zo lang mogelijk een plek voor onze reguliere vierde man, Henk van der Vorm hadden vrijgehouden. Of het nu dankzij Rinse’s afslag was, of door zijn tweede klap: het moest wel heel erg gek lopen als wij niet met twee of uiterlijk drie op de green lagen. Nou ja, dan heb je met de spelvorm Texas scramble ook nog eens drie kansen om in een keer uit te putten, dus dan lukt dat meestal wel. Soms sloeg de schrik ons om het hart als ons geheime wapen een woedekreet uitbraakte omdat hij zijn slag (vrij vertaald en gekuisd) ‘helemaal niets vond’. Maar dan bleek hij over een afstand waar wij, gewone stervelingen met

een handicap van tussen de 20 en 30, minstens twee slagen doen, pakweg 10 meter uit de koers te zijn geraakt. PERFECTE DRIVE Ook het Ambrose-systeem, dat zegt dat iedereen minstens vier afslagen voor zijn rekening moet nemen, verliep vlekkeloos. Zo hield Kees zijn kruit droog door zijn drives op de eerste negen holes binnen de 25 meter te houden, schakelde Arie-Jan na zes holes in z’n overdrive en moest ik op de allerlaatste hole (dat was voor ons hole 18) een perfecte drive slaan om aan vier afslagen én een goede totaalscore te komen. Van de afslag voor de green van hole 1 naar één van de holes op de putting green voor het clubhuis is pak ‘m beet 350 meter. Om een lange hole kort te maken: we deden er precies 4 slagen over, inclusief chip van Arie-Jan en putt van Kees. We kwamen uit op een netto score van 61 slagen. Goed voor een derde plaats bij de hoge handicappers. Dankzij Rinse? Misschien wel, maar laten we eerlijk zijn: als wij niet zo’n

hoge handicap hadden gehad, was hij nóóit in de prijzen gevallen. Dat moet hij hebben aangevoeld, gezien het feit dat hij zijn prijs (een prachtig pakket exclusieve Hertog Jan biertjes) vrijwel meteen als verjaardagscadeautje (of troostprijs?) aan Gijs van de Sluys gaf. NIPTE VERSCHILLEN Dat het een spannende strijd was geweest, illustreert het gegeven dat het verschil tussen nummer 1 en 10 van beide handicapgroepen bij elkaar slechts drie slagen bedroeg. Dewi en Jaap van Oeveren wonnen met een netto score van 60 slagen bij de lage handicappers. Zij kregen ook de prijs voor de beste bruto score van 65. De flight van Brian Shields, Matthew McDonald, Billy Louden en David McKail werden tweede en wij gingen dus met de derde prijs naar huis. Ook bij groep met een playing handicap van 10 en meer was het spannend. Daar wonnen Wim van Antwerpen, Paul Leenheer, W en Y Groenendijk de eerste prijs, werden Gerard en Monique Verhoeven samen met Miriam en Walter Bhageloe tweede en waren Joop

Noordzij, Ton en Ria van der Rakt met Joep Hompus goed voor de derde plaats. Nog veel sterkere verhalen dan hierboven werden na de prijsuitreiking door Aad Keijzer uitgewisseld tijdens een uitstekende stamppottenmaaltijd. De organisatie was namens RGC in handen van de wedstrijdcommissie en de prijzen (waarvoor een halve slijterij leek te zijn geplunderd) waren uiteraard door Rhoon Golfcenter beschikbaar gesteld. Dick van der Zwaard

15


Adv_Breijer-105x148mm

22-10-2007

15:43

Subliem afgewerkt. Uiterst snel geleverd

Pagina 1

en bijzonder scherp geprijsd.

TIe ChC-CommIssIe Breijer. Partner inM E T Zeilmakerij S P R I N G E R U I T VA N M E U R S n elk bouwproject

dicapcommissie is inmiddels al weer een paar weken aan de gang. p van ‘ die hards’ te vinden die op het scherpst van de snede strijden SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF petitie worden verdeeld. Uiteraard doet iedereen zijn/haar best om zo ezelligheid en humor tijdens deze dagen is voor alle deelnemers zeker

J.SCHOOTS B.V.

Als digitale drukwerkexperts denken we met u mee en komen met de beste oplossingen. Wij zijn FSC

apparatuur in de regio. Zoals de Canon imagePRESS

Hoks I Agaatlaan 37 Ialle 3162deelnemers TA Rhoon end als het rekenwonder, deMark tussenstanden aan mailt, NGSBEDRIJF Mobiel. 413 een 106 86 de afgelopen speeldag is gebeurd. Er loopt06ook roddelverslaggever www.schildersbedrijfhoksenzn.nl

te schrijven valt. Deze Hop SingE-mail: maakt bijna wekelijks een voorpagina schilderhoks02@kpnmail.nl rs en andere onzin te lezen is, met als gevolg over Voor particulieren BTW mails verlaagd naar 6 % en weer. missie staat garant voor: Patrick Tchai

S- EN AFWERKINGSBEDRIJF

C6000. U vindt ons lekker dichtbij, Industrieterrein Donkersloot, vlakbij-de A15 en A16. Dus goed Gaaskleden Isolatiedekens - Opentopzeilen bereikbaar en parkeren kan gratis voor de deur. Isolatiescheidingswanden - Drijfankers Kom langs, bezoek onze site www.vanmeurs.com Dekzeilen - Luchtzakken - Windvanen. of maak een afspraak. Watersportartikelen: Bootkappen - Kuipzeilen

Sprayhoods - Railingzeilen - Giekhuiken. ks I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon Reclame en Belettering. Mobiel. 06 413 106 86 U kunt ons met recht totaalleverancier noemen als het gaat om w.schildersbedrijfhoksenzn.nl nieuwbouw, renovatie, vernieuwbouw, installatie, afbouw, onderhoud en beheer. Doordat we bijna alle specialismen in huis hebben, kunnen W olweverstraat 21 T 0180 - 418 200 Van Riemsdijkweg 6 ail: schilderhoks02@kpnmail.nl we praktisch elk project oppakken. En dankzij onze ervaring in integraal bouwen kunnen we uitermate efficiënt te F werk gaan. Onze projectPostbus 142 0180 418 127 particulieren BTW verlaagd naar 6 % 3088 HC Rotterdam manager stemt de werkzaamheden en logistiek perfect op elkaar af. Zo komt wachten op elkaar niet meer voorien kan een project sneller 2980 AC R idderkerk n f o @ v a n m e u r s . c o m www.van meurs.com Tel.: 010 - 4281339 Mark Hoks I Agaatlaan 37 I 3162 TA Rhoon worden afgerond. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan

Fax.: 010 - 4290265 Mobiel.: 06 - 53246788 E-mail: info@jschoots.nl www.jschoots.nl

betekenen? Kijk op www.breijer.nl. Mobiel. 06 413 106 86 www.schildersbedrijfhoksenzn.nl E-mail: schilderhoks02@kpnmail.nl

Voor particulieren BTW verlaagd naar 6 %

De juiste mensen op de juiste plek

TeeTime magazine

952.pdf 1

10-11-2010 14:59:49

573.pdf 1

5-5-2008 13:12:40

e Alle verzekeringen e Hypotheken Big Boss

e Kredieten

Heren Mode

Dealer van onder andere:

e Bancaire produkten

- B. Meyer - Digel - Gardeur - Giordano - Van Gils - McGregor - Van Santen & Van Santen - State of Art - Tom Tailor - Vanguard

010-46 510 51 www.vschagen.nl

2

me magazine

6


Column Lakmoesproef

DICK VAN DER ZWAARD

Mijn vorige column heeft nog al wat stof doen opwaaien. Hoewel het niet mijn gewoonte is om op reacties te reageren, wil ik daar voor deze keer een uitzondering op maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zei Erik Schuuring dat de heren van de seniorencommissie zich door mij beschimpt en beledigd voelen. Dat vind ik jammer. Ik had liever gezien dat hij op de inhoud was ingegaan. Het is zeker niet mijn bedoeling om mensen te beledigen. Ik geef mijn mening op basis van feiten, wat door een cynische toon soms wat scherp kan uitvallen, wat alleen maar goed is voor de discussie die ik probeer uit te lokken. Een tweede reactie kwam van een ander lid van de seniorencommissie, die mij in de baan vroeg of ik de kritiek van Erik wel begrepen had. Ja hoor, zo ingewikkeld was het nou ook weer niet. Hij vond dat ik misbruik maak van mijn positie omdat ik in de TeeTime kan schrijven wat ik wil, en dat hij dat niet zou kunnen omdat ik dat ongetwijfeld zou censureren. Ook dat vind ik jammer. Laat ik daar duidelijk over zijn: iedereen die in de TeeTime een stukje wil schrijven en daarin nog geen punt of komma veranderd wil zien, is altijd van harte welkom. Vooral als dat is om misstanden aan de kaak te stellen. We don’t shoot the messenger! Ook in deze wintermaanden realiseer ik mij

geregeld hoe bevoorrecht wij zijn om wekelijks op onze mooie baan te mogen spelen, zelfs als de bevroren fairways en wintergreens de baan op een gigantische flipperkast doen lijken. Ik weet dat leden van andere clubs minder geluk hebben dan wij. Er is vrijwel geen andere

baan die zoals de onze zo goed als 365 dagen per jaar open is. Dat is zonde van de baan, hoor je wel eens zeggen. Onzin, denk ik dan. Als je ziet hoe lang hole drie en vier er over gedaan hebben om weer bij te komen na hun noodgedwongen winterslaap, dan begrijp je al snel de zin van het jaar-rond-open beleid van Rhoon Golfcenter. Ik ben absoluut geen

Jeugdmaatjes herenigd in strijd om WK Eind november vertegenwoordigden Joost Luiten en Darius van Driel Nederland tijdens de Wereldkampioenschappen voor landenteams in AustraliĂŤ. Op Twitter memoreerde Darius de hereniging met Joost, waarmee hij in de jaren 2005 en 2006 in de hoogste jeugd- en herenteams van Oude Maas hoogtij vierde. Joost en Darius eindigden na het vierdaagse toernooi op de gedeelde 17de plaats. Joost reisde na het toernooi terug naar Nederland. Darius bleef nog even in Down Under om een week later in Sydney mee te doen aan het Australian PGA Championship, waar hij als zesde eindigde. 2005: Oude Maas jeugd met onder meer Joost Luiten, Floris de Haas, Darius van Driel en Richard Top promoveert naar hoogste afdeling.

expert op het gebied van green keeping. Maar ik constateer wel dat naarmate wij langer op de zomergreens in de winter hebben mogen spelen, de kwaliteit van de greens steeds beter is geworden. Dat zit dus wel snor. Nu maar zien of Bert de Bode, zoals hij elders in dit blad zegt, zijn voornemens wat betreft het onderhoud aan het baanmeubilair waarmaakt. Eind maart begint de grote lakmoesproef. Dan moeten we maar hopen dat de tegenstanders van onze competitieteams niet alleen blij verrast zijn hoe fantastisch onze holes de winter hebben doorstaan. Maar vooral ook dat zij in tegenstelling tot vorig jaar positief kunnen zijn over de manier waarop zij van de ene hole naar de andere moeten komen. Iedereen begrijpt dat wat er aan achterstallig onderhoud gebeuren moet niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden. Maar als voor het begin van het seizoen in ieder geval de banken, de schuilhutten, de brug tussen hole 12 en 13 en de paden zijn aangepakt, dan heb je een dikke kans dat onze gasten het rapportcijfer 8,5 dat Bert hoopt te zullen krijgen, wat aan de lage kant vinden. Tot zover mijn mening, ik dank u voor uw aandacht en zie u in 2017 graag gezond weer terug.

Korte berichten Email adressen Leden In verband met het up-to-date houden van onze bestanden, verzoeken wij u na te gaan of het van u bij ons bekende email adres nog juist is. Zo nodig graag uw juiste emailadres doorgeven aan secretariaat@golfcluboudemaas.nl

Bestuur Voor email verkeer met het bestuur kunt u voortaan gebruik maken van de volgende adressen: voorzitter@golfcluboudemaas.nl voor de heer G. Bernouw Met ingang van 15/2/2017 secretaris@golfcluboudemaas.nl voor mevrouw B. Leentfaar penningmeester@golfcluboudemaas.nl voor de heer P. Heeren

17


CLUBINFORMATIE BESTUUR: BAANCOMMISSIE: Voorzitter: T.H. Hartman tel. 010-4353451 A.J. van Eeden, Secretaris: Mevr. B. Leentfaar-Hanke tel. 06-22935965 W.R. Overweg Penningmeester: P.J.J. Heeren tel. 06-53690435 C. Sinterniklaas Lid: G. Bernouw tel. 010-2237743 JEUGDCOMMISSIE: Lid: Mevr. J.J. Vos tel. 010-5019536 R.E. van Veen, (vz) BANK: CLUBHANDICAP COMMISSIE: ABN/AMRObank: NL46 ABNA 0480196680 W.J. Ooms, (vz) t.n.v. Penningmeester Golfclub Oude Maas Mevr. H.P.B. Drenth J.E. de Jong GOLFCLUB OUDE MAAS: F.H. Jordan Secretariaat/bestuurskamer: tel. 010-5015135 A. Kasius-Langstraat J.A. Schenk geopend maandag en donderdag van 09.00-12.00 uur Mevr. S.A.M.C. Vonk Anita Beljaars/Caroline van Valen M. Zonruiter Adres: Veerweg 2a, 3161 EX Rhoon Postadres: Postbus 877, 3160 AB Rhoon COMMISSIE COMPETITIEGOLF: E-mail: secretariaat@golfcluboudemaas.nl J.N.C. van Oeveren, (vz) Internet : www.golfcluboudemaas.nl Mevr. M.J.M. Koenders-de Bot Mevr. J.H.M. Maréchal-Sars WEDSTRIJDBALIE EN COMMISSIEKAMER: R.E. van Veen uitsluitend tijdens wedstrijden: tel. 010-5015643 W.F.M. Vonk

tel. 010-5018058 tel. 010-5013300 tel. 010-5017928

WEDSTRIJDCOMMISSIE: H.W. Briel, (vz) C.J. van Dijk Mevr. W.G. den Duijf R. Groenendijk A.F.M. Keijzer Mevr. B. Leentfaar-Hanke W.R. Overweg A.J. Stoorvogel P.J. Tchai H.N. van der Vorm D. van der Zwaard

tel. 0180-611704 tel. 0174-418753 tel. 078-6513529 tel. 010-4101510 tel. 06-13354531 tel. 06-22935965 tel. 0186-694070 tel. 010-4354561 tel. 0180-619127 tel. 010-4741991 tel. 070-3107457

SENIORENCOMMISSIE: C. Sinterniklaas, (vz) A.E. de Baat C.A. Gosens A. van den Hamer W.P. van Helden J.F. Hendriks N. Lockhorst J. van der Lubbe A.C. van de Rakt J.A. Schilder F.W.M. Schmitt E.W. Schuuring H.C. Voorneveld W.P. van der Wal H. de Wijn J.G. Wijnolts

tel. 010-4814373 tel. 010-7142702 tel. 078-6156206 tel. 0180-614372 tel. 0180-420102 tel. 010-4527887 tel. 078-6814694 tel. 010-5915446 tel. 010-4818840 tel. 010-5919021 tel. 010-5013310 tel. 078-6127160 tel. 0180-398206 tel. 0180-616567 tel. 078-6103602 tel. 0180-615988

HANDICAP- EN REGELCOMMISSIE: P. Vos, (vz) Mevr. H. van Hengel Mevr. A.M. Overweg-Kruidenier Mevr. M.B. Plaat-Brouwer

tel. 010-5019536 tel. 010-5014644 tel. 0186-694070 tel. 0180-411981

18

tel. 0180-617495 tel. 010-4199059 tel. 0180-616825 tel. 010-4715074 tel. 0180-616532 tel. 010-4828371 tel. 0180-397923 tel. 010-5011645

tel. 06-54981773 tel. 010-2230663 tel. 010-2236441 tel. 0180-623365 tel. 0180-397923

tel. 0180-612952

STICHTING OLD GRANDDAD NEDERLAND: Consul: W.P. van Helden tel. 0180-420102 COMMISSIE WERVING EN BINDING: J.P.C. Bierman (vz) Mevr. A.M.Th. Beernink Mevr. A.C.M. Beljaars

tel. 06-24516381 tel. 010-4198640 tel. 010-5018487

REDACTIECOMMISSIE: Peter Gans, (vz) Paul van den Broek Dick van der Zwaard

tel. 010-2033395 tel. 0180-690363 tel. 070-3107457

COMMISSIE ICT EN WEB: W.J.Sins, (vz) R. Kramp Mevr. M.B. Plaat-Brouwer S. Hartman (adviseur)

tel. 06-14036664 tel. 0180-618969 tel. 0180-411981

OUDE B LU

AAS

tel. 06-50537022 tel. 078-6101958 tel. 06-27073324 tel. 06-21541186 tel. tel. 010-4169239 tel. 0186-694070 tel. 010-5018575 tel. 010-5018495 tel. 06-42206932

tel. 0180-623365

M

DAMESCOMMISSIE: Mevr. E. van der Schalie, (vz) Mevr. W.H. Dingemans Mevr. A.J. van der Hoek-Deurloo Mevr. Y. Immerzeel-van der Pijl Mevr. M. Kaal-Vaandrager Mevr. Y.L. Ong-Tan Mevr. A.M. Overweg-Kruidenier Mevr. Y. Schoots-Ehuis Mevr. H. Serier-Groeneveld Mevr. C. van Valen-den Heijer

STICHTING HANDICART: A.J. van Eeden

GOLFC

RHOON GOLFCENTER: Caddiemaster/starttijden/baaninfo Golfshop Brasserie “Rhoonse Polder”

(vz) tel. 0180-612952 tel. 0186-694070 tel. 010-4814373


Import en handel in granen en in grondstoffen voor de Nederlandse mengvoederindustrie

www.bemacommodities.com

Schilderwerk binnen en buiten Laminaat vloeren leggen Vloeren opschuren en lakken Tegels zetten Hulp bij verbouwingen Kleine verbouwingen Meubels lakken Meubels opknappen Kleine reparaties zoals houtrot verwijderen Terras reinigen Jasper Bernouw Tel. 06-51275359 Manusjevanbijnaalles@gmail.com Www.facebook.com/manusjevanbijnaalles


Smith-Holland is specialist and market leader in Europe for service and repair on reefer containers. Amsterdam Rotterdam Vlissingen

Bremenhaven Ludwigshaven Hamburg Duisburg

Antwerpen Zeebrugge

Le Havre Basel

Member of

total reefer service Röntgenweg 8 (Halfweg 2) 3208 KG Spijkenisse P.O. Box 600 3200 AN Spijkenisse The Netherlands

THE

SMITH GROUP

Branch offices in Belgium, France and Germany.

We service the following reefer brands • • • •

Carrier Star Cool Thermo King Daikin

• Mitsubishi • TRS • Klinge

Additional services for • Ship kit management & parts supply • Marine parts • Technical support

Contact Phone +31 181 678 400 Service calls 24/7 +31 181 618 686 info@smith-europe.eu www.smith-europe.eu

Smith-Holland is officially accredited and certified by:

Tee Time december 2016  

Tee Time december 2016

Tee Time december 2016  

Tee Time december 2016

Advertisement