Page 1

TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ανάπτυξη του γενικού σχεδίου «Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης» στο Νομό Χανίων, συμπληρωματικά και νέα έργα για την αύξηση των υδατικών πόρων καθώς και τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση αρδευτικού νερού.

Μ. Πατρελάκης ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010

• Αρδευτικά έργα Το Υδατικό Δυναμικό της περιοχής του Νομού Χανίων είναι αξιοποιημένο κατά 20%, η υπόλοιπη ποσότητα καταλήγει στη θάλασσα. Για την παραπέρα συγκράτηση υδατικών πόρων που θα διατεθούν στη Γεωργία και θα κάνουν πιο άνετη και ασφαλή την υδροδότηση των αστικών περιοχών σχεδιάστηκαν τα παρακάτω έργα. Επίσης περιλαμβάνονται έργα διακίνησης νερού και μεταφοράς τους στον αγρό. Είναι ανάγκη να εξευρεθεί η χρυσή τομή για τη σωστή κατανομή του νερού μεταξύ των χρηστών για Ύδρευση, Βιομηχανία, Άρδευση.


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010 ΕΡΓΟ ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φράγμα από R.C.C., υδατοχωρητικότητας 5.000.000,00 m 3, περιλαμβάνονται συνολικά εκσκαφές, ισχνό σκυρόδεμα 500.000 m 3, , σήραγγες, γεωτρήσεις, υπερχειλιστής και στεγανωτικό θωρακικό από σκυρόδεμα. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική Μελέτη – Μελέτη εφαρμογής. Το έργο είναι δημοπρατημένο, έχει κατασκευασθεί το 45% με πόρους από το Π.Δ.Ε. και το Γ’ Κ.Π.Σ., ενώ απομένει η Δημοπράτηση των Η/Μ εργασιών που προβλέπεται να γίνει αμέσως μετά την ένταξη του έργου. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Προέγκριση χωροθέτησης του έργου με Αρ.Πρ. 68075/6925, ημ/νια 01/10/1993. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων με Αρ.Πρ. 17454, ημ/νια 15/05/1996. Τροποποίηση και παράταση ισχύος Περιβαλλοντικών Όρων έως 30/04/2017 με την απόφαση με Αρ.Πρ. 104547, ημ/νια 26/05/2008. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Έχει συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο και Χρηματοοικονομική Ανάλυση. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ): Το αίτημα ήδη έχει υποβληθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο αντίστοιχο Πρόγραμμα, αναμένεται έκδοση απόφασης σε 1 μήνα. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων με επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τ.Υ. του Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Το έργο εκτελείται ζητείται η ένταξή του στο πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" για την αποπεράτωσή του. Υπάρχει συμπληρωματική σύμβαση που εξελίσσεται ταυτόχρονα με το προτεινόμενο. Χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και έχει ως φορέα υλοποίησης και επίβλεψης τον Ο.Α.ΔΥ.Κ.

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

22.100.000,00 €

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010 ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΑΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προτείνεται κατασκευή αγωγού διαμέτρου Φ700 για την μεταφορά ύδατος από τον ταμιευτήρα του φράγματος Βαλσαμιώτη προς τον υφιστάμενο δυτικό κεντρικό αγωγό (Αγιάς - Κολυμβαρίου) ευθύνης Ο.Α.ΔΥ.Κ. Από την οριστική μελέτη του φράγματος προβλέπεται μέσω αγωγού διασύνδεσης η υδροδότηση του υφιστάμενου αγωγού Μεσκλών Αγιας διαμέτρου Φ1000 που καταλήγει στις δεξαμενές 2Δ1 Μυλωνιανών. Ο προτεινόμενος αγωγός, μήκους περίπου 2.500,0 μ., θα συνδέει τον αγωγό Μεσκλών - Αγιας στην θέση Μυλωνιανά, με τον υφιστάμενο κεντρικό δυτικό στην περιοχή της Λίμνης Αγιάς. Θα εξυπηρετούνται μέσω του φράγματος κατά τους θερινούς μήνες αρδευτικές ανάγκες των περιοχών που καλύπτει ο υφιστάμενος κεντρικός δυτικός αγωγός Αγιάς - Κολυμβαρίου. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δεν έχει εκπονηθεί η μελέτη. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Δεν έχει εκπονηθεί η μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Θα συνταχθεί μετά την ολοκλήρωση των μελετών. Απαιτείται δαπάνη 10.000 €. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ): 1,5 έτος ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι μελέτες μπορεί να συνταχθούν από την Τ.Υ. του Ο.Α.ΔΥ.Κ. με ίδιους πόρους σε διάστημα 5 μηνών, για να εξασφαλισθούν οι εγκρίσεις απαιτείται επιπλέον χρόνος ενός έτους. Δεν απαιτείται δαπάνη πρόσθετη.

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.100.000,00 €

ΕΠΠΕΡΑΑ


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010

ΕΡΓΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΜΠΡΩΝΙΩΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φράγμα από RCC, υδατοχωρητικότητας 5.000.000,00 m 3 από σκληρό επίχωμα. Μέγιστο ύψος 70,00m. Μήκος στέψης 265,00m. Λεκάνη απορροής 17,2 Km 2 Λεκάνη κατάκλυσης 220 στρέμματα ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Απαιτείται επικαιροποίηση και εκ νέου στατικός υπολογισμός με νέο σεισμικό συντελεστή σύμφωνα με το Νέο αντισεισμικό κανονισμό. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Δεν έχει εκπονηθεί Μ.Π.Ε. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Απαιτείται να συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, πρέπει να εξευρεθεί χρηματοδότηση για συμπλήρωση μελετών αποτυπώσεων και κτηματολογίου. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ: 18 μήνες ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΑΔΥΚ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : υπάρχει ενδιαφέρον από τους τοπικούς Δήμους που ωφελούνται και προφορική δέσμευση να χρηματοδοτήσουν την ολοκλήρωση των μελετών με τους ίδιους πόρους. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει συμφωνία για την επικαιροποίηση της μελέτης και τις αποτυπώσεις – κτηματολόγια με τον Ο.Α.ΔΥ.Κ.

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

35.000.000,00 €

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010

ΕΡΓΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δεξαμενές και δίκτυα σωληνωτών αγωγών άρδευσης, αντλιοστάσια, για την άρδευση 10.000,00 στρεμμάτων.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οριστική Μελέτη. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων με Αρ.Πρ. 102006, ημ/νια 21/03/2001. Ισχύουν έως 31/12/2010.Απαιτείται έγκριση παράτασης ισχύος Π.Ο. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Απαιτείται να συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο και Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Θα συνταχθεί από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ): Α! εξάμηνο 2011. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7.500.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010

ΕΡΓΟ ΧΑΜΗΛΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λιμνοδεξαμενή με στεγανωτική μεμβράνη, υδατοχωρητικότητας 878.000,00 m3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Υπάρχει τεχνική μελέτη, απαιτείται απαλλοτρίωση του χώρου, Αποτυπώσεις και κτηματολόγια.(εκτιμούμενο κόστος 500.000). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από Δ/νση ΠΕΧΩ Αρ.Πρ. 90/3787, ημ/νια 01/02/2001. Ισχύουν για δέκα έτη, έως 01/02/2011. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Απαιτείται να συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο και Χρηματοοικονομική Ανάλυση. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ): 1 έτος. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΤΟΕΒ Κουντούρας ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.000.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010

ΕΡΓΟ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΦΗΝΑΡΙ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λιμνοδεξαμενή υδατοχωρητικότητας 700.000,00 m 3, με στεγάνωση από πλαστική μεμβράνη. Αγωγός μεταφοράς, αντλιοστάσιο, δεξαμενή. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εκπονείται η μελέτη του έργου από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ώριμη μελέτη σε 5 μήνες. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Έχει υποβληθεί η ΠΠΕΑ προς Δ/νση ΠΕΧΩ με Αρ.Πρ. 4970, ημ/νια 15/12/2009. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Υπό σύνταξη το Τεχνικό Δελτίο και η Χρηματοοικονομική Ανάλυση από Τεχνικό Σύμβουλο του Ο.Α.ΔΥ.Κ. με χρηματοδότηση από την ΝΑ Χανίων σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση που είναι σε εξέλιξη. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ): Β! εξάμηνο 2010. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Κισάμου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο.Α.ΔΥ.Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Το έργο θεωρείται υψηλής σπουδαιότητας διότι θα ικανοποιήσει τις αρδευτικές ανάγκες του Κάμπου Φαλασσάρνων που είναι μια περιοχή με δυναμικές καλλιέργειες και πολύ υψηλή παραγωγικότητα. Επίσης θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της υφαλμήρυνσης του υδροφορέα στην περιοχή των Φαλασάρνων που έχει πολύ υψηλό κίνδυνο. Αναμένεται η εξαγορά των οικοπέδων εντός του τρέχοντος εξαμήνου.

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7.500.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010

ΕΡΓΟ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λιμνοδεξαμενή με στεγανωτική μεμβράνη χωρητικότητας 100.000,00 m3, αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσιο. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Υπάρχει πλήρης μελέτη. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Έχει υποβληθεί η ΜΠΕ από την ΤΥΔΚ τον Νοέμβρη του 2009 προς Δ/νση ΠΕΧΩ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Απαιτείται να συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο και Χρηματοοικονομική Ανάλυση. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ): Β! εξάμηνο 2010 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Βουκολιών ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Τ.Υ.Δ.Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.600.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ


TEE TMHMA ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναπτυξιακή Διημερίδα με τη συνεργασία της Ν.Α. Χανίων για την «Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» 30-31/01/2010 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

A/ A

ΕΡΓΟ

1. ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ

ΧΡ/ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Η Φ ΑΚΕΛ Φ ΟΡΕΑΣ Φ ΟΡΕΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣ ΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Η ΕΡΓΟΥ ΣΗΣ ΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡ/Σ ΜΟΣ ΕΚ. €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Π.Ο.

22,1

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

ΔΕΝ αναμένεται η ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ένταξη

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

NAI

ΔΕΝ Β! ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2011

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΌΧΙ

NAI

NAI

ΔΕΝ Β! ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2011 ΑΠΑΛΛ/ΩΣΕΙΣ

ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΑΓΙΑΣ 2. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 1,1

3. ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΜΠΡΕΝΙΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΖΩΝΩΝ 4. ΑΓΙΑΣ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

35

ΟΧΙ ΕΠΙΚΑΙΡ/ ΣΗΣΥΜΠΛΗΡΩ ΣΗ

7,5

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

NAI

ΔΕΝ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2011

ΧΑΜΗΛΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ

5

NAI

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

NAI

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΣΥΝΤΑΣ ΣΕΤΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΦΗΝΑΡΙ 6. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 7,5 ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 7. ΡΟΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

1,6 79,8

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Μικρό Μέτριο Μεγάλο

Α! ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

ΔΗΜΟΣ Β! ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΙΣΑΜΟΥ? ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2010 ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙ Β! ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2010

Αδρευτικά Έργα  

Διημερίδα "Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013", Χανιά 30-31/01/2010

Αδρευτικά Έργα  

Διημερίδα "Προώθηση των Έργων Υποδομών και Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013", Χανιά 30-31/01/2010

Advertisement