Page 1

Tavoite: Monimateriaalisen käsityötuotteen valmistus ja koko prosessin dokumentointi digitaalisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kohderyhmä ja aikataulu: Käsityö 6.-luokka, yhteensä noin 20 tuntia. Ops: Dokumentoidaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen käsityöprosessi, johon kuuluvat ideointi (S1), suunnittelu (S2), kokeilu (S3), tekeminen (S4), soveltaminen (S5) ja dokumentointi ja arviointi (S6). Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1,L2, L4 ja L5

Prosessin kuvaus -Ideoidaan ryhmissä valaisimia eri käyttötarkoituksiin välineinä kynä, paperia, pahvia, sanomalehteä ja maalarinteippiä.Esitellään toisille ja kuvataan (2 h) -Jatketaan oman valaisimen ideointia ja suunnittelua ryhmien ideoita, sisustuslehtiä ja googlea apuna käyttäen. (3 h) -> Kuvataan. -Kokeillaan ja tutkitaan eri materiaalien ominaisuuksia oman suunnitelman kannalta. ( 5 h) -> Kuvataan. -Tehdään työsuunnitelma, jota noudattaen tehdään oma työ. (5-7 h) -> Jokainen työvaihe kuvataan. -Tehdään lopullinen dokumentointi käyttäen Office 365 Sway`tä (2 h)

Arviointi -Arviointikohteet: Suunnittelu (omaperäisyys sekä omien tietojen ja taitojen maksimaalinen hyödyntäminen), tekeminen (sinnikkyys ja omatoimisuus) , dokumentointi (kuvia ja selostus prosessin jokaisesta vaiheesta) ja valmis valaisin (ulkonäkö ja työn jälki). -Ryhmäideoinnissa oppilaat saavat vertaispalautetta suunnitelmistaan. -Opettaja antaa oppilaalle suullista palautetta aina siirryttäessä prosessin seuraavaan vaiheeseen. -Itsearviointi tehdään Forms-kaavakkeella, johon oppilas pääsee Qr-koodilla.

-Loppuarviointi tehdään lopullisen työn ja dokumentoinnin perusteella. Oppilas jakaa Sway`n sähköpostin välityksellä opettajalle ja opettaja antaa siitä suullisen tai kirjallisen arvion.

Soveltaminen -Projektissa on paljon taito-ja taideaineisiin eri luokkaasteilla sovellettavia elementtejä: Oman työn/tuotteen suunnittelu ja prosessin esittely. -Sway soveltuu monenlaiseen digitaaliseen esittämiseen ja sen käytön ohessa myös Officen monipuolista käyttöä.

-Käsityöprojektin suunnittelussa kannattaa huomioida eri ikäisten oppilaiden lähtötaidot oman tuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen. -Sway`n käyttö onnistuu helposti tabletilla ensikertalaiseltakin, mutta yhteysongelmat ajoittain vaikeuttavat sovelluksen käyttöä.

Tarvittavat resurssit -Projekti on toteutettavissa ala-koulun käsityöresursseilla -Dokumentointiin tarvitaan tabletit ja O365-tunnukset.

Marja Sirro

Linkit Sway-ohje Käsityöprosessin dokumentointi Valaisinprojekti


Harjoitellaan työselostuksen tekemistä toiminnallisesta oppilastyöstä omaa päätelaitetta ja erilaisia ohjelmia apuna käyttäen. Projekti on suunniteltu yläkoululaisille, mutta sopii myös alakouluun hieman soveltaen. OPS: Ohjataan oppilasta työskentelemään turvallisesti kokeellisissa tutkimuksissa. Käsitellään ja arvioidaan saatuja tuloksia ja käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna.

Prosessin kuvaus -

Äänen teoria käydään läpi yhdessä jo ennen projektin alkua. Alkutiedot kartoitetaan Forms-testillä.

-

Oppilaat suunnittelevat ryhmissä soittimen, joka tuottaa ääntä ja rakentavat sen. Rakennusvaiheesta otetaan myös valokuvia.

-

Soittimen äänestä mitataan puhelimeen ladattavalla sovelluksella sekä voimakkuus desibeleinä että taajuus hertseinä. Lisäksi kuvataan video, kun soitinta soitetaan.

-

Työselostus laaditaan Luokan muistikirjaan. Työselostuksessa tulee olla mukana mitatut suureet, sekä valokuvia ja video.

Arviointi -

Opettaja arvioi alkutiedot testitulosten perusteella.

-

Työskentelytaitoja arvioidaan jatkuvasti, myös yhteistyökykyä.

-

Loppuarviointi tehdään palautettavien selostusten perusteella ja lisäksi oppilaat arvioivat itseään ja toisiaan.

Soveltaminen -

Projekti voidaan tehdä myös alakoulun ympäristötiedon tunnilla ääntä käsiteltäessä.

-

Suunnitteluvaiheeseen kannattaa käyttää aikaa ja sitä ei kannata tehdä Notebookin yhteistyötilassa, koska muiden suunnitelmat voivat häiritä omaa suunnittelutyötä.

-

Äänen mittaukset on tehtävä mahdollisimman rauhallisessa tilassa, ettei taustaäänet vaikuta tulokseen.

-

Jokaisen oppilaan kannattaa tehdä oma työselostus, vaikka työvaihe tehtäisiinkin ryhmänä. Tämä helpottaa arviointia.

Tarvittavat resurssit -

Tietokoneet, omat puhelimet, Office 365: Class Notebook, Stream ja käytetyt puhelimen sovellukset: Frequency Counter ja Sound Meter (play kauppa)

Tua Nikula

videolinkki


Tavoitteena on monipuolisen kuvalukutaidon ja lähteiden käytön kehittäminen sekä lähteiden kriittinen tarkastelu (OPS: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito ja L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen). Työskentelytapaa voi soveltaa sekä ala- että yläkoulussa. Yksi projekti kestää noin 1-2 kk. Oppilaat toimivat pareittain ja tutustuvat historialliseen aiheeseen, ottavat kuvan valitsemastaan kohteesta, keräävät siitä lisää tietoa eri lähteistä ja tarkastelevat lähteitä kriittisesti. Lopuksi laaditaan aiheesta käsitekartta esim. Visio-piirustuksen avulla.

Prosessin kuvaus (yksi kokonaisuus kestää n. 2 oppituntia) 1.

Alkutilanteen arviointi ja aiheeseen tutustuminen (Itsearviointi 1.ja 2.)

2.

Kuvan ottaminen

3.

Tiedon kerääminen ja muut lähteet

4.

Lähteiden kriittinen tarkastelu

5.

Käsitekartan laatiminen

6.

Tuotosten purku

7.

Prosessin arviointi ja palaute (Itsearviointi 3.ja 4

Arviointi -

Arvioidaan sekä prosessia että lopputulosta. - Oppilaat täyttävät vaihe vaiheelta itsearviointilomaketta havainnoiden koko prosessia. - Lopuksi tehdään pareittain vertaisarviointi parityöskentelystä ja lopputuotoksesta. - Opettaja havainnoi ja arvioi prosessia ja lopputuotosta. Palaute annetaan parille yhteisesti.

Soveltaminen -

Työtapaa voi soveltaa eri aiheisiin yli ainerajojen ja se soveltuu hyvin eri vuosiluokille.

-

Ennen kuvan ottamista kannattaa tutustua aiheeseen riittävästi.

-

Työskentelyä voi jatkaa esim. äidinkielessä kirjoittamalla kuvasta tarina, esitelmä jne.

Tarvittavat resurssit -

historian oppikirja, muu kirjallinen materiaali, internetlähteet

-

laite, jolla voi kuvata

-

päätelaite, jolla laaditaan käsitekartta

Katariina Ruusunen-Nurmio

Linkit •

https://images.google.com/

https://support.google.com/websearc h/answer/1325808?hl=en

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05 /18/valheenpaljastaja-nain-tunnistatkuvahuijauksen

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09 /07/valheenpaljastaja-tunnistakuvien-kaupungit-testaa-onko-sinusta


Perinteinen kasvikansio digitaaliseen muotoon. Kasvit kuvataan ja videoidaan luonnosta. Kohderyhmä: 3.-9.lk. Aikataulu: aloitus 1h, välitarkastus 1h, töiden esittely 2-3h. OPS 2016 (Ympäristöoppi) Tavoitteet: T2, T5, T7, T9, T11, T14, T15

Prosessin kuvaus -

Oppilas toteuttaa digitaalisen kasvikansion opettajan ohjeiden mukaisesti. Kasvit kuvataan tai videoidaan luontaisessa elinympäristössä.

-

Mukaan liitetään muut vaaditut tiedot ja oppilas koostaa kasvion valitsemalleen sähköiselle pohjalle esim. Sway, iMovie, Keynote, PowerPoint, Word…

-

Valmis tuotos jaetaan opettajalle pilvipalveluun ja esitellään muulle luokalle.

Arviointi -

Opettaja arvioi valmiin työn ennalta määrättyjen kriteerien perusteella.

-

Oppilas tekee prosessista itsearvioinnin.

-

Vertaisarviointia voidaan käyttää palautetta antamalla esittelyvaiheessa.

-

Tarkistustunti koulussa prosessin keskellä, jolloin pystytään arvioimaan prosessin etenemistä.

Soveltaminen -

Työskentelyä on helppo eriyttää eri tasoisille oppilaille tai eri luokka-asteille sisällön vaatimustasoa säätelemällä.

-

Oppilas voi itse valita digitaalisen työskentelyalustansa osaamisensa ja mielenkiintonsa mukaan.

-

Sovellettavissa muihinkin oppiaineisiin esim. Yläkoulun historia: ”Kulttuurihistorialliset kohteet Turussa”

Tarvittavat resurssit -

Pad, älypuhelin tai tietokone tms.

Mikael Vaalgamaa

Linkit - Sway-esimerkki - PowerPoint -ohje - Word-esimerkki


Opitaan koodaamisen alkeita (käsitteet: algoritmi, toistolause, muuttuja ja funktio) tasokuvioita piirtelemällä. Geometriassa säännöllisiin monikulmioihin ja ympyröihin sekä kirjainlaskennassa muuttujan käsitteeseen tutustutaan 7. luokan matematiikan tunneilla.

Prosessin kuvaus Ensimmäisen oppitunnin aikana oppilas kuuntelee ohjeet ja katsoo videon tavoitteesta eli piirrettävistä tasokuvioista. Oppilas koodaa kynät yksitellen piirtämään tasokuviot annettuja komentoja käyttämällä ja valmista skriptiä muokkaamalla. Eriyttävänä tehtävänä oppilas yrittää piirtää neliöistä muodostuvan tasokuvion ja pentagrammin. Jos aikaa jää, niin oppilas voi piirtää myös omia tasokuvioita. Toisella oppitunnilla opetellaan yhdessä koodaamaan ensin neliöfunktio. Tätä soveltaen luodaan edelleen funktio, jonka avulla voidaan piirtää mikä tahansa säännöllinen monikulmio tai ympyrä.

Arviointi Tavoitteena on, että ensimmäisellä oppitunnilla jokainen oppilas saa piirretyksi neliön, kolmio, viisikulmio, kuusikulmion ja ympyrän. Omat tasokuviot ovat tietenkin plussaa. Muuttuja- ja funktio-käsitteiden ymmärtämistä voidaan testata eriyttävillä piirustustehtävillä.

Soveltaminen Säännöllisiä monikulmioita ja ympyröitä voi piirtää myös tablet-laitteilla Tynker Appilla. Vaihtoehtoisesti voi myös koodata Tickle Appilla Spheron kulkemaan säännöllisen monikulmion muotoista rataa. Tasokuviot tulevat tutuksi jo alakoulunkin matematiikassa, joten niitä voi piirtää yhtä hyvin myös siellä.

Tarvittavat resurssit -

Flash-tuettu selain

-

Valmiit Scratch-pohjat

Maarit Savolainen

Linkit -

Tasokuvioita Scratchillä (Youtube)

-

Tasokuviopohja 1 (Scratch)

-

Tasokuviopohja 2 (Scratch)

-

Tasokuviopohja 3 (Scratch)


Uutislähetyksen toteutus iMoviella tai elokuvatyökalulla, tuntimäärä n. 20-25, kohderyhmä A1 tai A2-kielen opiskelijat. Laaja-alainen oppiminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, ajattelu ja oppimaan oppiminen, työelämätaidot Kielenopetuksen osalta OPS-kohdat ovat kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen S1, kielenopiskelutaidot, taito hakea tietoa S2, kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä S3

Prosessin kuvaus Uutislähetyksen sisältövaatimukset, esimerkit, uutistyyli kielenopiskelun näkökulmasta, suunnittelu ja tehtävien jako, kuvauspaikat ja luvat, uutistekstien tuottaminen, harjoittelu, kuvaaminen, editointi ja tekstitys, äänitysten tarkistaminen, oikeakielisyys, prosessin raportointi ja julkaisu

Arviointi Lopputuloksen arvioinnissa huomioidaan kielelliset taidot, vuorovaikutus- sekä digitaidot. Arviointiin käytettävissä pisteytyskaavio. Oppilaat raportoivat prosessin työvaiheet, osallistumisen ja lopputuotoksen.

Soveltaminen Soveltuu parhaiten kokonaisuutena A1 ja A2kielen opiskelijoille, 9.luokkalaisilla käytettävissään riittävä monilukutaito, ymmärrys tekstityyleistä, riittävä sanavarasto sekä tekniset taidot. Nuoremmille toteutettavissa rajatusti pienempinä kokonaisuuksina. Sopii yhteisprojektiksi esim. äidinkielen, maantiedon ja kuvaamataidon kanssa. HAASTE: oppilaspoissaolojen vaikutus työskentelyyn

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

Kamera tai kännykkä, Ipad, läppäri, kuvauspaikat, Imovie-ohjelma, Green Screen

-

https://blog.edu.turku.fi/tttop/?p =242

-

Etukäteismateriaali: uutislähetysmalleja

-

Soile Pehrsson/Puropellon ja Luostarivuoren koulut

https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/tut oriaalit/videoeditointi-moviemakerilla/tutorial-all-pages

-

https://tellagami.com/


Oppilas oppii saksan kielen ääntämistä, oman ja toisen oppilaan ääntämisen arviointia ja sovellusten käyttöä suullisessa harjoittelussa. Harjoittelu sopii kaikille ikätasoille. Syyslukukauden aikana ja kevätukukauden alussa harjoitellaan painotetusti ääntämistä, ryhmässä, yksin tai pareittain. OPS: T2 oppimisen tavat, T3 vuorovaikutus ja viestintäkanavat, viestintästrategiat, T7 pienimuotoinen puhuminen. Arviointi: Itsearviointi ja vertaisarviointi.

Prosessin kuvaus -

Viisi ääntämis-ja viestintäharjoitusta annetun mallin pohjalta;

-

A) tervehdykset ja esittäytyminen (10min.)

-

B) itsensä ja kaverin kuvailu (10 min.)

-

C) kertauksena keskeiset äänteet, diftongit ja intonaatio Vertaisarviointi Forms-lomakkeella (20 min.).

-

D) roolileikki ja kuunnelma 2-3 oppilasta: oma tuotos aamupalalla (30 min.)

-

E) Animaatiohahmon käyttö puheharjoituksessa. (30min.)

-

Kaikissa vaiheissa oppilas tallentaa ja arvioi ja huomioi osaamistaan

Arviointi -

Oppimisen suuntaamiseksi: Ensimmäinen äänitys 3. kielitunnin jälkeen perusäänteet ja äänneyhdistelmät, intonaatio, toinen äänitys 8.-12. oppitunnin jälkeen sekä kevätlukukauden alussa.

-

Arviointi tehdään suullisesti ja kirjallisesti, oppilas arvioi oman tuotoksensa, toisen oppilaan tuotoksen, luokka voi kuunnella toistensa äänitteitä, oppilaat arvioivat Forms-lomakkeelle yksittäisten äänteiden tuottamista: oikein/ väärin/ vaihtelee. Opettaja arvioi edistymistä ja suuntaa harjoittelua tarpeen mukaan.

-

Viimeisen intensiiviharjoituksen jälkeen oppilas kuuuntelee tuotoksensa vielä kerran ja arvioi edistymistään sekä sovellusten käyttötaitojaan. Opettaja voi arvioida tuotettua materiaalia suullisen tuottamisen kokeen osana.

Soveltaminen -

Ääntämisen harjoittelu ja suullinen tuottaminen kielen oppimisen alkuvaiheessa kuuluu ja sopii kaiken ikäisille. Oman äänen kuuleminen, arviointi ja laitteistojen käyttötottumus oppimisen apuvälineinä sopivat kaikkiin kieliin ja muihinkin viestintää harjoittavien tehtävien tekemisessä.

-

Opetuksessa tulisi olla käytössä esim. kännykkä, iPad ja kannettava tietokone, jotta kaikki tallennusmuodot onnistuvat. Työtehtävät ja laitteistojen käyttö pitää ohjeistaa selkeästi. Aikaraja äänitteiden tekemiseen kannattaa antaa. Kaikki kännykkätallenteet/äänitteet kannattaa kokeilla heti tallentaa koulun alustalle ja olla esim. mp3-muodossa.

-

vocaroo.com toimii vain PC/MacOS-tietokoneella. Formslomake vertaisarviointiin pitää olla yksinkertainen.

Tarvittavat resurssit -

PC-kone, älypuhelimet, sähköposti ja esim. Googletyökalut tallentamiseen, sovellukset kuten WhatsApp, QuickVoice tms., Morfo, vocaroo.com.

-

Sovellukset ovat ilmaisia. Tarvitaan kuuloke-mikrofoni vocaroo-sovellukseen.

Virpi Hatakka

Linkit -

vocaroo.com


Sähköinen täydennyskoulutusmateriaali peruskoulussa ja lukiossa musiikkia opettaville opettajille. Prosessin kuvaus -

Tabletti tai tietokone näyttää/soittaa play along –nuottia, jonka tahdissa oppilaat soittavat ja laulavat

-

Opettaja vapautuu säestysvastuusta ja pääse ohjaamaan ja arvioimaan oppilaiden yhteissoittoa

Soveltaminen - Työtapa sopii kaikkien luokkaasteiden musiikin oppitunneille - Kyseisiä play along –materiaaleja voi käyttää paitsi oppituntitilanteessa, myös flipped learning –tyyppiseen yksilöharjoitteluun

Tarvittavat resurssit - iPad tai tietokone - Käytettävä sovellus tai nuotinnosohjelma - Musiikkiluokan äänentoisto - Musiikkiluokan datatykki ja valkokangas Linkit bit.ly/digimusatunti Anssi Leppänen anssi.leppanen@lieto.fi


Sanaston oppiminen on tärkeä osa jokaisen vieraan kielen opiskelussa/oppimisessa. Ideana oli tutkia/kokeilla millä kaikilla tavoin tietokonetta tai sen erilaisia ohjelmia voidaan käyttää sanaston oppimisen apuna

Prosessin kuvaus -

Lähtötaso: Luokan yhteiselle Padletseinälle/Baiboard-seinälle kerätään aihepiiriin kuuluvaa sanastoa.

-

Harjoittelu: harjoitellaan sanastoa joko Kahoot tai Quizizz –ohjelmilla. Sanojen ääntämistä voidaan harjoitella QuickVoice-appsilla ja/sekä Vocarooohjelmalla

-

Tuotos: sanakoe (Socrative)/ aine tai suullinen esitelmä aiheesta

Arviointi -

Lähtötaso: oppilaan panos seinälle

-

Harjoittelu: tulokset harjoittelusta

-

Loppuarviointi: riippuu tuotoksesta

Soveltaminen -

Sopii jokaiselle asteelle ja kaikkiin vieraisiin kieliin, opiskeltavan sanaston vaikeus/aihe ratkaisee

Linkit

Tarvittavat resurssit -

Tietokone

-

Ongelmia: Netin toimivuus, asiattomat kommentit yhteisellä seinällä

Kaisa Launosalo

-

www.padlet.com

-

www.kahoot.com

-

www.quizizz.com

-

www.socrative.com

-

www.quizlet.com

-

www.vocaroo.com


Opittava asia: Ihmiskehon toiminta: Sydän ja verisuonet, luusto ja lihakset, iho, hengitys, ruuansulatus. 5.luokan opetussuunnitelmaan kuuluva osa-alue. OPS tavoitteet L1,L2,L3,L4,L5,L7. Projektin kesto n.15 h. Prosessin kuvaus Ihmiskehon toiminta Opittavan aiheen esittely. Luokka jaetaan viiteen ryhmään. Ryhmät valitsevat aihealueet(esim. Sydän ja verisuonet). Ryhmä kartoittaa aikaisemmat tiedot. Ryhmä opiskelee aihetta valitsemallaan tavalla (esim. näytelmänteko) myös digitaalisuutta hyväksi käyttäen. Ryhmä tallentaa koko prosessin ja valmiit tuotokset luokan yhteiseen oppimisalustaan, esim. OneNoteen. Ryhmä opettaa muulle luokalle aihealueensa.

Arviointi Alkumittaus: Kartoitetaan aikaisemmat tiedot: Opettaja seuraa keskustelua digitaalisella oppimisalustalla, johon koko työskentely dokumentoidaan. Prosessin aikainen arviointi: Ryhmän jäsenet arvioivat toistensa tiedonhakua ja raportointia. Opettaja kiertelee ryhmissä. Loppuarviointi: Itsearviointi ryhmätyön sujumisesta sekä tietotekniikan käytöstä, opitun aiheen arviointi sähköisellä kokeella ja uudella käsitekartalla. Soveltaminen -

Työtavan harjoittelun voi aloittaa jo 1.luokalla.

-

Työtapa sopii parhaiten reaaliaineisiin ja monialaisiin opintoihin.

-

Työtapa vaatii kehittyneitä ryhmätyötaitoja. Ryhmä voi valita digitaalisuuden omien resurssiensa mukaisesti.

-

Luokkaryhmästä riippuen kannattaa rajoittaa työskentelytavan valintoja.

-

Opettajan kannattaa tutustua tarkoin oppimisalustan käyttöön.

Linkit Esimerkkejä lopputuloksista:

Henkilökohtaiset tabletit helpottavat työntekoa.

Näytelmä: Sydän ja verisuonet

Tarvittavat resurssit

Power Point: Luut ja lihakset

-

Tietokone, tabletit ja yleisiä koulusta löytyviä välineitä.

-

Etukäteisinfo: Oppikirja, internet.

Rita Lappalainen

http://bit.ly/2yxA6tn http://bit.ly/2BsVYsq Koodattu peli: Iho http://bit.ly/2Ba0sqY


Tarkoituksena yhdistää yhdeksännen vuosiluokan prosentti- ja korkolaskuosuus matematiikasta yhteiskuntaopin taloustieto osuuteen. Oppilaat oppivat teorian ja käytännön samaan aikaan, jolloin taloustieto konkretisoituu.

Prosessin kuvaus -

Yhteiskuntaopin ja matematiikan opettaja suunnittelevat yhteisen ajankohdan, jolloin he opettavat taloustietoutta.

-

Sovitaan tunneille yhteisiä teemoja ja samankaltaisia tehtäviä

Arviointi -

Formatiivinen tuntiarviointi

-

Kotitehtävien läpikäynti ja arviointi

-

”Yhteinen” loppukoe, jossa arvioidaan kumpikin osa-alue erikseen

-

Kokeen jälkeen arviointikeskustelu oppilaan kanssa

Soveltaminen -

Soveltuu kaikille kouluasteille

-

Voidaan soveltaa eri oppiaineiden yhteisten oppisisältöjen opettamiseen

-

Vaatii lukuvuoden alussa yhteissuunnittelua

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

Yhteissuunnittelu Oppilaiden informointi

asuntolainalaskuri

-

Kokeiden ja materiaalien valmistus

Ville Kouki


Käsityön opetuksen tarkoituksena on opetussuunnitelman mukaan ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi (T2). Oppilasta opastetaan käyttämään tieto– ja viestintäteknologiaa käsityöprosessin dokumentoinnissa (T6). Prosessin edetessä tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia (S6). Projektin tarkoituksena oli selvittää soveltuuko Seesaw käsityöprosessin sähköiseen dokumentointiin.

Prosessin kuvaus 3. luokan oppilaat käyttivät Seesaw’ta oman käsityöprosessinsa dokumentointiin syksyn aikana. He ottivat kuvan työstään jokaisen työskentelykerran jälkeen ja kirjoittivat lyhyesti, mitä olivat tunneilla tehneet. Seesaw antaa mahdollisuuden muille oppilaille kommentoida tai antaa tykkäyksiä toisten töille. Opettaja voi Seesaw’n avulla antaa oppilaille palautetta ja voi seurata töiden edistymistä.

Arviointi Käsityöprosessin arviointiin kuuluu myös dokumentoinnin arvioiminen. Kun dokumentointia tehdään säännöllisesti jokaisen työskentelykerran jälkeen, tulee siitä oppilailla luonnollinen osa käsityöprosessia. Seesaw’n avulla dokumentointi oli oppilaille mieluisaa ja he antoivat mielellään palautetta myös muiden töistä. Seesaw’n kautta myös vanhemmat pääsevät seuraamaan lapsensa työskentelyä käsityötunneilla. Oppilaiden dokumentoinnit säilyvät Seesaw’ssa ja ne voidaan jakaa useammalle opettajalle.

Soveltaminen Seesaw sopii hyvin luokan yhteiseksi dokumentointivälineeksi käsityössä ja muissa oppiaineissa. Oppilaille voidaan luoda kansiot eri oppiaineisiin, joihin he tallettavat tekemiään tekstejä, kuvia, videoita tai äänityksiä. Kirjautuminen Seesaw’hon on nopeaa. Opettaja voi Seesawn avulla hyvin seurata lasten edistymistä sovituissa projekteissa. Muiden antama palaute näkyy oppilailla vasta, kun opettaja on ne hyväksynyt.

Tarvittavat resurssit Seesaw –ohjelma toimii puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Seesaw toimii hyvin koulun verkossa. Opettajan on kirjattava oppilaat yhteiseen Seesaw’n työtilaan ennen työskentelyä. Ohjelman käyttäminen on helppoa. Oppilaiden ei tarvitse luoda omia tunnuksia.

Marjaana Ylönen

Linkki: Seesaw


7. luokan oppilaiden kotitehtävien tekeminen siirtyy sähköiseen muotoon. Samalla oppitunnin rakenne muuttuu; tunnin alusta vapautuu aikaa, kun kotitehtävien tarkastusta ei enää tehdä yhteisesti. Tavoitteet ovat yhtäläiset matematiikan opetuksen tavoitteiden kanssa ja niiden lisäksi Laaja-alaisesta osaamisesta tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5).

Prosessin kuvaus -

Oppilas oppi ViLLE-ympäristön käytön ja toiminnan

-

Oppilas harjoittelee ViLLE-tehtävien tekoa omalla päätelaitteellaan

-

Oppilas saa kotitehtävät ViLLEen

Arviointi -

Alkusyksyn oppilaat tekivät matemaatiikan kotitehtävät perinteiseen tapaan

-

Oppilaiden kotitehtävien tekemistä voidaan arvioida Wilma/ViLLe – merkintöjen avulla

-

Oppilailta kysytään mielipiteitä ja kokemuksia uudesta tavasta

-

Oppilaiden tekemien ylimääräisten lisätehtävien määrää voidaan mitata

Soveltaminen - Kotitehtävä-menettely voidaan siirtää muille luokka-asteille.

- Oppilaiden kanssa kannattaa sopia tarkkaan: -

Miten toimitaan teknisten ongelmien ilmaantuessa Miten kotitehtävien tekemistä seurataan Miten ylimääräisten tehtävien tekemistä palkitaan

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

Oppilaiden päätelaitteet

-

Ville

-

ViLLE-tunnukset

-

www.oppimisanalytiikka.fi

Mika Rantanen Raunistulan koulu, Kastun yksikkö Antti Kontula Rieskalähteen koulu


Projektin tavoitteena on tarjota oppilaalle useita mahdollisuuksia kehittää suullista ilmaisuaan vieraalla kielellä. Projektin keston voi määritellä haluamansa mittaiseksi muutamasta tunnista koko lukuvuoden mittaiseksi. Videoilla oppilas kertoo ajankohtaisesta uutisesta, videosta, vlogista, blogista tai muusta sosiaalisen median aiheesta. Aiheen oppilas valitsee itse oman kiinnostuksensa pohjalta.

Prosessin kuvaus -

Oppilaille esitellään sovelluksen perustoiminnot.

-

Pohditaan yhdessä, millaista on onnistunut videoviestintä.

-

Listataan sopivia kanavia aiheiden löytämiseksi.

-

Sovitaan yhdessä, kuinka usein, milloin ja mistä aiheista videoita tehdään.

-

Oppilaat kuvaavat itsenäisesti videoita sovitun aikataulun mukaisesti.

-

Oppilaat katsovat myös toistensa videoita ja antavat niistä palautetta.

Arviointi -

Oppilaiden videoita voi sovelluksen avulla arvioida pistein sekä sanallisesti että videon muodossa. - Oppilas saa palautetta jokaisesta videosta sekä opettajalta että muilta oppilailta prosessin aikana. - Arvioinnissa keskitytään sekä vieraan kielen osaamiseen että viestinnällisten taitojen kehittymiseen. - Lopuksi oppilas valitsee onnistuneimmat videonsa ja saa niistä loppupalautteen.

Soveltaminen -

FlipGrid-videoita voi käyttää kaikissa oppiaineissa ja eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

-

Erityisen hyvän mahdollisuuden sovellus tarjoaa suullisten kokeiden pitämiseen.

-

Ennen projektin aloittamista tulee jokaisen oppilaan sitoutua kunnioittamaan toisten töitä ja antamaan siitä rakentavaa palautetta sekä olemaan jakamatta toisten töitä luvatta muualle verkkoon.

Tarvittavat resurssit -

Opettajan kirjautuminen FlipGridiin (ja halutessaan Classroom-lisenssin ostaminen)

-

FlipGrid-sovelluksen lataaminen oppilaiden tableteille tai puhelimiin. Ohjelma toimii myös verkkoselaimen kautta ainakin Explorerselaimella.

Satu Koistinen, Topeliuksen koulu

Linkit -

FlipGrip

-

Getting started with FlipGrid

-

Esittelyvideo


KK- eli Kirjallisuus- ja kulttuurisuunnistuksessa 9.-luokkalaiset tutustuvat Suomen kirjallisuushistorian keskeisiin vaiheisiin ja ilmiöihin Turussa. Suunnistus voidaan toteuttaa yhden oppitunnin aikana (45 tai 75 min.), mutta sen johdantoon ja purkuun voidaan käyttää enemmänkin aikaa. Suomen kirjallisuushistoria kuuluu olennaisena osana 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen (S4=kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen, L2=kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4=monilukutaito, L5=tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen). Laadimme tämän projektin digitaalisuutta, toiminnallisuutta ja osallisuutta korostaen.

Prosessin kuvaus - Opettaja esittelee idean oppilaille. Oppilaat muodostavat ryhmät. Vähintään yksi ryhmästä lataa kännykälleen TurfHuntsovelluksen. Sieltä he etsivät KKsuunnistuksen, kirjautuvat ja liittyvät peliin. Oppilaat lähtevät suorittamaan tehtäviä. Arviointi - Prosessin aikainen arviointi: opettaja seuraa oppilaiden työskentelyn etenemistä locatifyssä. - Loppuarviointi: Tehtävät käydään yhdessä opettajan kanssa läpi joko suunnistuksen jälkeen tai sopivassa kohdassa osana kirjallisuushistorian opetusta. Soveltaminen - Peliä voi käyttää sekä toiminnallisena johdantona että soveltavana projektina kirjallisuushistorian opetuksessa. Peliä voi yhdistää eri oppiaineisiin (esim. kuvataide ja historia) sekä soveltaa ilmiöpohjaisiin kokonaisuuksiin. - Kannattaa ladata sovellus etukäteen ja testata peliin liittyminen. Tähän tarvitaan toimiva nettiyhteys. Liikenneturvallisuus pitää huomioida ja koteja kannattaa informoida etukäteen. Tarvittavat resurssit -

Oppilaille kännykät ja opettajalle tietokone Toimiva nettiyhteys peliä ladattaessa Halutessaan opettaja voi itse kiertää tehtävärastit etukäteen

Marika Keskinen ja Inka Rautiainen

Linkit -

locatify

-

Lisämateriaalia kirjallisuuden opetukseen

-

Lisämateriaalia kielen, kielenhuollon ja median opetukseen


Tarkoituksena on tutustua GeoGebra-ohjelmistoon pistekuvioita piirtelemällä. Samalla opitaan koordinaattipisteiden sijoittamista koordinaatistoon. Koordinaatisto tulee tutuksi alakoulussa ja se kerrataan yläkoulussa 7. luokan geometriassa.

Prosessin kuvaus Oppilaat ja opettaja avaavat GeoGebrasovelluksen. Opettaja käy läpi koordinaatiston historiaa sekä opettaa koordinaatiston osat ja koordinaattipisteen käsitteen. Opettaja näyttää miten piste saadaan koordinaatistoon GeoGebralla ja oppilaat ryhtyvät sijoittamaan pisteitä koordinaatistoon tarkoituksena muodostaa niillä jokin pistekuvio. Ennen pisteiden sijoittamista koordinaatistoon oppilaat voivat testata koordinaattipiste-käsitteen ymmärtämistään Scratchillä toteutetulla oppimispelillä. GeoGebralla koordinaatistoon sijoitetut pisteet kytketään toisiinsa Monikulmio-työkalulla.

Kun pistekuvio on valmis, oppilas kirjaa kuvion pisteet ylös esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan tehtäväksi toiselle oppilaalle. Jos aikaa jää oppilas voi tutustua Scratchillä koodatun oppimispelin koodiin.

Arviointi Oppilas arvioidaan sekä prosessin että lopputuloksen perusteella. Oppimispelin koodin ymmärrystä voidaan testata siihen liittyvillä kysymyksillä.

Soveltaminen Koordinaatisto opitaan jo alakoulussa, joten myös GeoGebraan tutustumisen voi aloittaa jo siellä. Pistekuvio voidaan piirtää koordinaatiston ensimmäiseen neljännekseen ja peilata se Peilaus-työkalujen avulla muihin neljänneksiin.

Tarvittavat resurssit

Linkit

GeoGebra joko selaimessa tai laitteelle asennettuna

-

Geogebra.org

-

Koordinaatistopeli (Scratch)

Maarit Savolainen


Kuluttajakasvatus, kohderyhmänä 7 luokan oppilaat tai kotitalouden valinnaiset kurssit. Aikataulu 1 oppitunti + kotitehtävät. Ops: OPS S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. S2 Asuminen ja yhdessä eläminen. Kotivara on kotitalouden omatoimista varautumista yllättäviin poikkeustilanteisiin. Oppilas ymmärtää kotivaran merkityksen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa elämässään. Oppilas selvittää ruoanlaiton mahdollisuuksia poikkeustilanteen aikana.

Prosessin kuvaus Mitä tarkoitetaan kotivaralla? Milloin kotivaraa tarvitaan? Katso nostalginen Kotivara-video (14min) Pelaa Omavarax-peli. Mitä sait pisteiksi? Katso myös video Huoltovarmuuskeskus-varmuuden vuoksi (5min) Tietoa huoltovarmuudesta -) videot Kotona: Laadi omaan kotiisi tarkastuslista tai puutelista pelin avulla. Miten toimit jos vettä ei tule tai se ei ole käyttökelpoista? Löytyykö kotoasi ruokatarpeet viikoksi perheenjäsenille? Keskustele kotona miten valmistaisitte ruokaa sähkökatkon aikana. Tarkoituksena on että oppilaat laativat kotona listan oman kodin kotivarasta Vastaukset Formsiin. Arviointi Arviointi: Herättelevät kysymykset (tuntiaktiivisuus), tuntiosallistuminen, kotitehtävät.

Soveltaminen Soveltaminen: Aihekokonaisuus soveltuu yhteiskuntaoppiin 9.lk, ympäristöoppiin 3-6.lk. Osa materiaalista löytyy myös englannin- ja ruotsinkielisenä spek.fi. Sudenkuopat: Tekniikka. Videot voidaan katsoa yhdessä tai jokainen omalta koneeltaan. On mahdollista myös pitää opettajajohtoinen tunti. SPEKin sivuilta löytyy PowerPoint-esitys.

Tarvittavat resurssit -

Toimiva verkkoyhteys ja jokaisella oppilaalla oma kone

Katja Jäntti ja Elina Suvanto

Linkit -

www.spek.fi


Seuraava arpakuutioharjoitus voidaan toteuttaa lukemattomia tavoitteita silmällä pitäen. Yksinkertaisimmillaan tehtävä on yhteenlaskuharjoitus, mutta yhtälailla siitä voidaan jalostaa monipuolinen tilastointi- ja todennäköisyys tutkimus.

Prosessin kuvaus Oppilaan tutkimustehtävän lähtökohtana on kysymys ”Voiko tuuria oppia?”. Projekti sai alkunsa alkuopetusikäisen lapsen pohdinnasta ja on osoittautunut motivoivaksi tutkimustehtäväksi myös vanhempien oppilaiden kohdalla. Tutkimus toteutetaan toistamalla useampana päivänä 12, 18 tai 24 nopan heittoa. Jokaisen heiton tulos kirjataan ylös. Heittotuloksia tarkastellaan vuosiluokan tavoitteiden mukaiset seikat huomioiden. Tutkimustehtävän kautta on luonteva tutustua taulukkolaskentaohjelmiston toimintoihin ja harjoitella niiden käyttöä. Tutustuminen voi tapahtua opettajajohtoisesti tai itse kokeillen. Ensimmäisessä vaiheessa opettajan kannattaa valmistaa oppilaille valmiit taulukkopohjat, joihin oppilaat syöttävät heittotuloksensa. Seuraavilla kerroilla ohjelmiston käyttöön liittyviä tavoitteita kannattaa lisätä pienissä erissä. Toistuva harjoitus tukee heikompien oppilaiden osaamisen kehittymistä. Samaa harjoitusta on helppo eriyttää nopeasti etenevien oppilaiden osalta syventämällä tarkastelua tai vaiheistamalla työskentelyä niin, että nopeat työskentelijät siirtyvät tutkimustehtävän jälkeen itsenäisiin töihin. Nopeat työskentelijät voivat esimerkiksi vastata luokan päiväkohtaisten yhteispisteiden laskemisesta.

Arviointi Tutkimustehtävän arviointi vaihtelee asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Soveltaminen Tämä harjoitus on ajateltu toistettavaksi niin, että opettaja voi jokaisella toteutuskerralla lisätä tehtävään uusia sisältöjä joko ainesisällön tai tvt-taitojen osalta.

Tarvittavat resurssit -

Arpakuutioita

-

Oppilasmäärään nähden riittävä määrä laitteita

Miina Orell


Oppilas oppii nimeämään nuottinimet c-duuriasteikolla. Tehtävä sopii kaikille luokka-asteille 3.-luokasta ylöspäin. Projekti kestää 2-8 tuntia. OPS 2016 (Musiikin T7, myös T4, T5)

Prosessin kuvaus -

Oppilas opiskelee nuottinimet nuottiviivastolla ja harjoittelee niitä Noteworks Lite –sovelluksessa

-

Oppilas opiskelee nuottinimet pianon valkoisilla koskettimilla ja harjoittelee niitä Noteworks Litessä ja Garagebandissa

-

Oppilas soittaa helpon melodian nuoteista ja tekee siitä tallenteen Garagebandiin

Arviointi -

Nuottien oppimista voi seurata Noteworks Liten pistemääristä ja edistymisestä pelissä

-

Garagebandin tuotoksia voidaan kuunnella yhdessä luokassa

-

Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajaarviointi

Soveltaminen -

Noteworks Liten nopeutta voi säätää

-

Melodian valinnalla voi vaikuttaa tehtävän vaikeuteen

-

Garagebandissa tallenteet voi tehdä vaikka tahti kerrallaan

-

Ylöspäin eriyttämisen mahdollisuudet ovat loputtomat Garagebandissa (lauluraita, smart-soittimet, oikeat instrumentit)

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

iPad ja sovellukset Noteworks Lite ja Garageband

-

-

Kuulokkeet

Teemu Honkala

http://bit.ly/2Au9881


’Matka maapallon ympäri’ on maantiedon projekti, joka kattaa OPS:n 6. vuosiluokan sisältöalueita monimuotoisen maailmankuvan muodostamisesta, ympäristön tutkimisesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Prosessin kuvaus -

Projekti toteutetaan parityönä

-

Parit suunnittelevat matkan maapallon ympäri (Aasia, Afrikka, Pohjois- ja EteläAmerikka sekä Australia/Oseania)

-

Jokaisessa maanosassa vieraillaan kahdessa valtiossa

-

Matkalta kirjoitetaan digitaalista matkapäiväkirjaa, johon tuotetaan tekstiä, kuvia ja videoita

-

Digitaalisena työkaluna käytetään Padletohjelmaa

Arviointi -

Projektin sisältö ja tavoitteet sekä arviointimenetelmät käydään yhdessä läpi heti projektin aloitusvaiheessa

-

Työpareja ohjataan jo aluksi asettamaan tavoitteet omalle työlleen niin sisällön, taitojen kuin loppuarvosanankin suhteen

-

Arviointia toteutetaan monipuolisesti projektin aikana ja päättyessä: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan ja vanhempien palaute

Soveltaminen -

-

-

Projekti toimii hyvin monialaisena oppimiskokonaisuutena, johon on helposti yhdistettävissä sisältöjä ja tavoitteita useista eri oppiaineista Työtapana matkapäiväkirjatyyppinen tehtävä soveltuu myös alempien luokkien maantiedon aihekokonaisuuksiin Digityökaluna käytettävä Padlet on monipuolinen työkalu, jota voi käyttää erilaisiin esitys- tai kirjaamistehtäviin ja kokonaisuuksiin (esim. oppimispäiväkirjana)

Tarvittavat resurssit -

Digityökaluna käytetään Padlet-ohjelmaa, joka toimii sekä selainpohjaisena että sovelluksena

-

Tiedonkeruuseen käytetään sekä oppikirjaa että etenkin sähköisiä tietolähteitä

Sirkku Alin

Linkit Padlet: -

www.padlet.com

Padlet:n esittely: -

http://www.aikajaavaruus.fi/pad let/

Padlet tutoriaali: -

https://youtu.be/9yusRF10e9M


Dokumentoidaan käsityöprosessi hyödyntäen Book Creator sovellusta. Tarkoitus on, että oppilas tekee itselleen sähköisen kirjan, jossa seurataan käsityön edistymistä ideasta valmiiksi työksi uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Prosessin kuvaus Käsityötuntien lopussa käytetään noin 15 minuuttia kirjoittamiseen ja oman työn kuvaamiseen eri työvaiheissa. Aloitusvaiheessa opettaja ohjeistaa oppilaita sekä valmistuvasta käsityöstä että asioista, mitä oppilaan tulee kirjoittaa Book Creatoriin. Lisäksi oppilas voi sanella ja äänittää oman työnsä työvaiheet tai kuvata videon käytetyistä tekniikoista.

Arviointi Dokumentoinnin ansiosta sekä oppilaalle että opettajalle muodostuu parempi kuva käsityöprosessista eikä arviointi perustu pelkkään lopputulokseen. Oppilaat liittivät kirjaansa myös itsearvioinnin. Opittujen käsitteiden kertaamiseen sekä ompelukoneajokortin teoriakokeeksi hyödynsimme Kahoot-tietokilpailuja. Valmiita tietokilpailuja käsityön osalta löytyy mm. aiheista: lankatekniikat, ompelu, kaavamerkit, käsityön historia, tekstiilimateriaalit sekä työturvallisuus.

Soveltaminen Book Creator on helppokäyttöinen ja sopii myös muihin oppiaineisiin erilaisten esitysten ja sähköisten kirjojen tekemiseen. HAASTE: Töiden tallentaminen, varsinkin yhteiskäytössä olevilla laitteilla.

Tarvittavat resurssit -

tabletit ja siihen ladattuna Book Creator sovellus.

-

Ohjelman käytöstä löytyy ohjeita sekä ladatussa sovelluksessa että bookcreator.com

Meeri Erkkylä

Linkit -

Book creator

-

Kahoot


Tavoitteena on opettaa Office365-ohjelmistojen käyttöä luontevana osana matematiikan oppisisältöjä ja toiminnallista ja havainnollistavaa opetusta. Opettajan harkinnan mukaan yksittäisen oppitunnin tavoitteet ovat ainesisällöissä tai välinetaidoissa.

Toiminnallisuus näkyväksi Matematiikassa havainnollistaminen ja opetuksen toiminnallisuus ovat ajankohtaisia ja tärkeitä kehittämisen kohteita. Oppilaille toiminnallisuus on paitsi oppimisen, myös osaamisen näyttöjen näkökulmasta merkittävää. Office 365 ohjelmistoja voi hyödyntää osana toiminnallista opiskelua ja työskentelyn dokumentointia.

TVT-taitojen arviointi Oppilaiden taidot hyötyohjelmistojen käytössä ovat usein puutteelliset. Taitojen vahvistaminen edellyttää monipuolista harjoittelua, jossa olennaista on ymmärtää taitojen välinearvo. Koulujen tvt-suunnitelmat tarjoavat opettajalle työkaluja osaamistavoitteiden asettamiselle. Oppilaiden lähtötason ja etenemisen osalta voi hyödyntää erilaisia itsearviointipohjia. Arviointipohjat muistuttavat samalla opettajaa siitä, millaisista osataidoista tvt-osaaminen koostuu. On tärkeää havaita, että tvt-taitojen karttuminen edellyttää riittävää toistoa.

Soveltaminen Paketti sisältää opettajalle testattuja lähtöideoita, joiden kokeilemisen kautta työskentelyä ja työtapojen kehittelyä oman ryhmän tarpeet huomioiden on helppo jatkaa. Opettaja voi toteuttaa yksittäisiä oppitunteja tai rakentaa laajemman opetuskokonaisuuden.

Tarvittavat resurssit -

Tablet-laitteita

-

Toiminnallisia välineitä

Miina Orell


Sähköinen oppimateriaali tavallisimmista rumpukompeista. Materiaali sopii musiikin oppitunneille, oppilaiden itseopiskeluun, sekä musiikkia opettavien opettajien täydennyskoulutusmateriaaliksi. Prosessin kuvaus Materiaalia voi käyttää oppimateriaalina musiikkitunneilla, joilla harjoitellaan yhteisesti rummunsoittoa. Materiaalia voi käyttää myös oppilaiden itseopiskelumateriaalina. Ensimmäiset soittotehtävät ovat hyvin helppoja ja vaikeutuvat vähitellen. Arviointi Oppilaiden soittotaidon kehittymistä voi seurata erilaisilla suoritusmerkintäkorteilla; jokaisesta oikein suoritetusta kompista saa merkinnän, jonka jälkeen harjoitellaan seuraavaa komppia. Soveltaminen Materiaali soveltuu kaikenikäisille ja – tasoisille oppilaille. Aiempi kokemus rummunsoitosta ei ole tarpeen. Tarvittavat resurssit Tabletti tai kannettava tietokone materiaalin katseluun ja kuunteluun. Rumpusetti musiikkiluokassa komppien varsinaiseen harjoitteluun Anssi Leppänen anssi.leppanen@lieto.fi

Linkit bit.ly/rumpukompit


- Videon tekeminen oppilastyöstä yläkoulun fysiikan tunnilla - Työvaiheiden ja lopputuloksen kuvaaminen ja kokoaminen - Kesto 1-2 oppituntia

Prosessin kuvaus Ohjeet paperilla: - Mitä kuvataan (iPad) - Mitä kirjoitetaan (Powerpoint) - Lisätään Powerpoint-sivuihin otetut kuvat - Otetaan Powerpointeista kuvakaappaukset - Koostetaan kuvakaappauksista ja videoista elokuva iMoviella - Tallennus OneDriveen/iPadille

Arviointi -

Työn etenemisen arviointi - Tarvitaanko apua - Eteneekö työ aikataulussa

-

Lopputuloksen arviointi - Valmistuiko työ - Toteutuivatko annetut tavoitteet

Soveltaminen -

Soveltuu kaikille kouluasteille kaikkiin oppilastöihin

-

Kaikilla samankaltainen toteutustapa  opettaja pystyy seuraamaan ryhmien ajankäyttöä

-

Riittävän yksinkertaiset ohjeet  oppilaat saavat heti käsityksen mitä seuraavaksi kannattaa tehdä

Tarvittavat resurssit

Linkit

-

iPad jokaiselle ryhmälle/oppilaalle

-

-

Materiaali oppilastyöhön

Mikko Susi

www.instructables.com


Tavoitteena on monipuolisen kuvalukutaidon ja lähteiden käytön kehittäminen sekä eri lähteiden kriittinen tarkastelu. Jotta kuvaa voidaan käyttää asianmukaisella tavalla oppimiseen on ymmärrettävä sen sanoma, kulttuurinen tausta ja aiottu käyttötarkoitus. OPS: Opetuksen tavoitteet: T1-T3. Tavoitteisiin liittyvät laaja-alaisen osaamisen kohdat L1, L2, L4 ja L5. Projekti jakaantuu osaprojekteihin, kesto on noin 1,5 kk. Oppilaat toimivat pareittain ja ryhmissä. Oppilaat tutustuvat kuvaan/kuviin, keräävät siitä lisää tietoa eri lähteistä ja arvioivat kuvan luotettavuutta ja merkitystä. Prosessin kuvaus 1. Alkukartoitus ja keskustelu. Mitä kuvassa on ja kenelle kuva on tarkoitettu? Kuvan tarkastelu ja loppukeskustelu, jonka aikana päätelmät muistiinpanoista 2. Kuvan tarkastelu, erittely ja tarinan kirjoittaminen 3. Kuvasarjan tarkastelu teemana aikajanalla.

4. Kuvan/kuvien luotettavuuden pohtiminen keskustelun ja tehtävien avulla. Arviointi Arvioidaan sekä prosessia että lopputulosta. - Oppilaat täyttävät itsearviointi/vertaisarviointilomakkeen. - Formatiivinen arviointi: Opettaja havainnoi ja arvioi prosessia. Palaute. - Summatiivinen arviointi: Lopuksi yhteinen kuvatesti. Oppilaat opettelevat kuvankäsittelyä ja tekevät omat kuvat mahdollisuuksien mukaan. Soveltaminen - Työtapa sopii soveltaen hyvin sekä ala- että yläkouluun. - Projekti jakaantuu useaan eri osaan, joten voidaan valita toteutus ja laajuus ryhmän mukaan. - Mielenkiintoisia kuvia on paljon tarjolla, joten vaikeinta on soveltuvan kuvan ja kuvasarjan valinta Tarvittavat resurssit Historian oppikirja, vihko - Ipad tai tietokone - OneDrive ja internet

Minna Muallim

Linkit https://www.finna.fi/?lng=fi https://trip.abo.fi/aadb/bildsam/ https://albumitauki.fi/ http://www.daguerreobase.org/en/collec tions/indeling/grid?q_searchfield=finland &language=en-GB https://images.google.com/

https://support.google.com/websearch/a nswer/1325808?hl=en https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/18/ valheenpaljastaja-nain-tunnistatkuvahuijauksen https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/ nain_jaljitat_kuvahuijauksen_verkossa/93 66804 http://www.businessinsider.com/fakephotos-history-2011-8?r=US&IR=T&IR=T


Tavoitteena on oppia avaruusgeometrian peruskäsitteitä sekä kuution ja suorakulmaisen särmiön tilavuuden ja pinta-alan laskeminen. Avaruusgeometriaa käsitellään viimeistään 9. luokan geometriassa.

Prosessin kuvaus Oppilas luo MS PowerPointilla (tai Inkscapella) kuution ja suorakulmaisen särmiön tasoon levitettynä liimapintoineen sekä tulostaa ja kokoaa sen. Tätä ennen kootaan pulmalelusta kuutio ja mietitään erilaisia tapoja (11 kpl) levittää kuutio tasoon. Erilaisten tapojen löytämiseen auttaa sopiva toiminnallinen väline. Erilaiset tavat voidaan myös muodostaa laitteella samaan tapaan kuin itse kuutiokin. Kun kappeleet on tulostettu ja koottu lasketaan niiden tilavuus ja pinta-ala. Laskujen merkitsemisessä voi harjoitella matemaattisten kaavojen kirjoittamista ja kirjoittaa myös laskut laitteella samaan tiedostoon. Jatkoksi kaikelle sopii edelleen PowerPointilla toteutettava kuutiorakennelmatehtävä. Tässä oppilas rakentaa kuutioilla (esim. Multilink) rakennelman ja toteuttaa sen eri dioihin edestä, sivulta ja ylhäältä Suorakulmio-muodoilla. Toinen oppilas pohtii montako kuutiota rakennelmassa on näin vähintään ja enintään.

Arviointi Oppilaan työskentelyä seurataan vaiheittain koko prosessin ajan. Esimerkiksi ennen tulostamista tarkistetaan, että liimapinnat ovat oikeilla paikoilla.

Soveltaminen Kuutioon voi laittaa myös nopan silmäluvut eri tahkoille. Suorakulmaista särmiötä luotaessa taas voidaan tavallisen laatikon sijaan luoda esimerkiksi kopio omasta kännykästä. Kuution lisäksi voi vaihtoehtona suorakulmaiselle särmiölle luoda muita Platonin kappaleita. Valmiista kappaleista voi laskea kulmien, kärkien ja särmien lukumääriä sekä pohtia niiden välistä yhteyttä (Eulerin lause).

Linkit

Tarvittavat resurssit MS PowerPoint tai Inkscape

Maarit Savolainen

Inkscape


Tarkoitus on tutustua kuvataiteelliseen digituottamiseen tvt-työtehtävien ja ohjeiden kautta. Kohderyhmä on 7.lk. Tehtäviin käytettävä aika tulisi miettiä jokaisen tehtävän osalta erikseen. Kuvataiteen prosessiluoteista luonnetta, ideointi-suunnittelutekeminen-arviointi, kannattaa noudattaa. Keskiarvo aika tehtävälle 2-4t. Tehtävät tukevat Kuvataiteen OPS2016 TURKU pääkohtia tavoitteiden, sisältöjen ja laajaalaisuutta sekä oppilaan omissa, ympäristön ja maailman kuvakulttuureissa.

Prosessin kuvaus -

Opettaja tutustuu materiaaliin verkossa linkkien avulla. Ohjaaminen alkaa.

-

Oppilas tutustuu digitehtäviin verkkolinkkien kautta joko tietokoneen tai oman päätelaitteen avulla.

-

Tehdään selainpohjaiset tehtävämonisteet ja tallennetaan tuotokset haluttuun paikkaan omalle koneelle tai pilvipalveluun.

-

Esittely, arviointi, näyttely, soveltaminen

Arviointi -

Oppimisen arviointi on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa.

-

Arviointi tukee tehtävien monipuolista tuottamista ja pitkäjänteisiä kuvataiteelle ominaisia työtapoja.

-

Tekemisen aikainen vertaisarviointi ja esittely.

Soveltaminen -

Tehtävät sisältävät omia-, ympäristön ja maailman kuvakulttuureihin liittyviä digisisältöjä. Tehtävät ovat helposti sovellettavissa muihin oppiaineisiin esim. arkkitehtuuritehtävä-matematiikka ja pikselitaide-historia.

-

Monialaisuus: Työt sopivat monialaiseen oppimiseen yhteistyössä muiden oppiaineiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa esim. yritysten logo, tilasuunnittelu, julisteen teko elokuviin tai mainoksiin.

Tarvittavat resurssit -

Tietokone tai

Linkit

-

Oma kännykkä

-

Tommi Ranti

Tulossa huhti-toukokuu 2018 -


Digitaalinen, selainpohjainen oppimateriaali, joka ohjaa oppilasta säveltämään oman popkappaleen iPadin GarageBand-sovellusta käyttäen. Prosessin kuvaus Oppimateriaali ohjaa oppilaan työskentelyä alusta loppuun; sointukiertojen säveltämisestä kappaleen miksaukseen ja jakamiseen asti.

Arviointi Oppilas arvioi omaa työskentelyään esim. pitämällä projektipäiväkirjaa tai täyttämällä itsearviointilomaketta. Opettaja arvioi oppilaan työskentelyä ja valmista kappaletta.

Soveltaminen

Projekti sopii oppilaille, joilla on jo jonkin verran käsitystä ja osaamista oikeiden bändisoitinten soitosta sekä musiikin teoriasta. Projekti sopii alakouluun, yläkouluun ja lukioon.

Tarvittavat resurssit

Linkit

iPad ja GarageBand-sovellus

bit.ly/omabiisi

Kuulokkeet Anssi Leppänen Anssi.leppanen@lieto.fi


Tässä harjoituksessa ensi sijainen tavoite on vahvistaa ymmärrystä jaollisuudesta. Tietotekniikka mahdollistaa toiminnallisen työskentelyn dokumentoinnin ja opettaja voi arvioida oppilaiden osaamista niin reaaliaikaisesti kuin jälkikäteen.

Työskentelyprosessi Opettaja valmistaa tuntia varten dia-pohjat, joista löytyvät vaiheohjeet sekä riittävä määrä dioja. Diojen otsikkoriville on kirjattu luku, jonka jaollisuutta oppilaan on tarkoitus tutkia. Diasarja jaetaan esimerkiksi oppilassähköpostien kautta ja kaikki työskentelevät yhtä aikaa samassa diaesityksessä. Oppilaat työskentelevät joko yksin tai pareittain ja tallentavat työskentelyään osaksi diasarjaa. Oppilaskohtainen eriyttäminen on helppo toteuttaa tutkittavien lukujen haasteellisuutta vaihdellen. Yhdessä tuotettu diasarja toimii mieleen palauttavana opetusmateriaalina seuraavalla opetuskerralla.

Arviointi Työskentelytapa dokumentoi toiminnallista työskentelyä ja helpottaa sen huomioimista osana arviointia. Yhteisessä diaesityksessä työskentelyä voi tarkkailla myös silloin, kun oppilaat hajaantuvat eri opiskelutiloihin. Ennen sisältöosaamisen arviointia tulee varmistaa, että oppilaiden tietotekniset välinetaidot eivät vaikuta osaamisen näyttöihin. Soveltaminen Työtapaa on mahdollista soveltaa minkä tahansa oppiaineen opiskelussa. Yhteiseen diaesitykseen voidaan koota yksilö- tai parityön tuotoksia.

Tarvittavat resurssit -

Tablet-laitteita oppilasmäärän mukaan, oppilassähköpostit

-

Makaroneja tms. pientä jaettavaa

Miina Orell


Tässä harjoituksessa ensi sijainen tavoite on harjoitella sanallisten laskutehtäviä. Tietotekniikka mahdollistaa toiminnallisen työskentelyn dokumentoinnin ja opettaja voi arvioida oppilaiden osaamista niin reaaliaikaisesti kuin jälkikäteen.

Työskentelyprosessi Opettaja valmistaa tuntia varten dia-pohjat, joista löytyvät vaiheohjeet sekä riittävä määrä dioja. Diapohjien ideoinnissa voi hyödyntää käytössä olevaa muuta oppimateriaalia. Diasarja jaetaan esimerkiksi oppilassähköpostien kautta ja kaikki työskentelevät yhtä aikaa samassa diaesityksessä. Oppilaat työskentelevät joko pareittain tai pienissä ryhmissä ja tallentavat työskentelyään osaksi diasarjaa. Oppilaiden tehtävänä on toteuttaa ratkaista sanallinen tehtävä näytellen tai piirtäen. Eriyttäminen on helppo toteuttaa sanallisten tehtävien haasteellisuutta vaihdellen tai tukemalla sanallisia tehtäviä valmiilla kuvilla. Yhdessä tuotettu diasarja toimii mieleen palauttavana opetusmateriaalina seuraavalla opetuskerralla. Arviointi Työskentelytapa dokumentoi toiminnallista työskentelyä ja helpottaa sen huomioimista osana arviointia. Yhteisessä diaesityksessä työskentelyä voi tarkkailla myös silloin, kun oppilaat hajaantuvat eri opiskelutiloihin.

Ennen sisältöosaamisen arviointia tulee varmistaa, että oppilaiden tietotekniset välinetaidot eivät vaikuta osaamisen näyttöihin. Soveltaminen Työtapaa on mahdollista soveltaa minkä tahansa oppiaineen opiskelussa. Yhteiseen diaesitykseen voidaan koota yksilö- tai parityön tuotoksia.

Tarvittavat resurssit -

Tablet-laitteita oppilasmäärän mukaan, oppilassähköpostit Laskutehtävien kannalta olennaista havainnemateriaalia, esim. leikkirahaa

Miina Orell


Projektissa on tarkoitus tehdä ja oppia jatkuvaa arviointia ja itsearviointia uuden OPS:n mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii havainnoimaan kuvan elementtejä ja omaa tavoitteellista tekemistään. Oppilas kokoaa koko vuoden työnsä sähköiseen muotoon, josta se on helposti myös opettajan nähtävillä ja arvioitavana. Kohderyhmänä tässä on ollut 7. luokkalaiset, mutta myös 4.luokkalaiset ovat tehneet saman mallin mukaan hiukan soveltaen. Projektin aikataulu on koko lukuvuoden kestävä ja tapahtuu jatkuvasti töiden valmistuessa.

Prosessin kuvaus Aluksi luodaan oma kirja BookCreator ohjelmalla. Kanteen laitetaan oma nimi, luokka ja oma kuva. Oma kuva on samalla kuvankäsittelytehtävä. Tämän jälkeen jokainen kuvistyö kuvataan omalle sivulleen ja työn viereen kirjoitetaan työn aihe, käsitelty asia, tekniikka ja oma arvio työstä. Sivun fontin, taustavärin yms taittoasiat voi valita itse. Työn voi lähettää jokaisen lisäyksen jälkeen showbie ohjelmaan talteen tai viimeistään ennen arviointia. Opettaja voi lähettää kommentteja ja arviointia oppilaiden töistä ohjelmassa. Showbie ohjelmaan oppilaat luovat omat tunnukset ja kirjautuvat opettajan antaman koodin avulla omalle luokalle. Opettaja luo omassa Showbiessa erikseen joka ryhmälle luokan. Showbiesta oppilaat voivat näyttää töitänsä myös vanhemmille.

Arviointi Oppilaat tekevät ohjelmaan jatkuvaa itsearviointia. Opettaja voi halutessaan kommentoida oppilaiden töitä Showbiessa, ohjata jatkamaan, antaa korjaavaa ja kannustavaa arviointia. Kuviksen arvosana on helppo arvioida tämän prosessin avulla, sillä kaikki työt ovat tallessa ja oikeassa paikassa. Opettajan ei myöskään tarvitse tehdä arviointia luokassa vaan sen voi tehdä vaikka kotisohvalla.

Soveltaminen -

Samaa työtapaa voi hyvin soveltaa vaikkapa ympän, historian tai äidinkielen projekteihin. Työt on helppo tehdä BookCreator ohjelmalla tai vaikkapa Explain Everything ohjelmalla ja koota Showbiehin talteen. Tällöin työt ovat tallessa pilvessä, eivätkä rasita opettajan padin muistia.

-

Sudenkuoppana mainittakoon salasanan muistamisen vaikeudet, mutta opettaja voi luoda oppilaille uudet salasanat mikäli ne unohtuvat

-Tarvittavat . -

-

resurssit

Tarvitaan iPadeja, minulla ollut käytössä padeja puolelle luokalle. Oppilaille nimetty pareittain tietty iPad, jota käyttävät joka kerta. Padit numeroitu ja opettajalla muistissa mikä on kenenkin laite. Neljäsluokkalaisilla omat iPadit. BookCreator ja showbie -appit.

Hanna Moilanen

Linkit -

www.bookcreator.com

-

www.showbie.com


Monialaiset tavoitteet - Liikunnan ja matematiikan (geometria) toiminnallinen yhdistäminen. Prosessin kuvaus - Älypuhelimiin ja joihinkin padeihin on saatavilla useita gpstekniikkaa hyödyntäviä liikuntasovelluksia esim. Sportstracker tai Endomondo. Sovellus antaa kuljetusta matkasta paljon tietoa mm. matka, nopeus, korkeuskäyrä jne. - Sovellukset piirtävät luonnollisesti myös kuljetun reitin kartalle. Tätä ominaisuutta voi hyödyntää geometrian opetuksessa. - Oppilaat saavat tehtäväksi piirtää esimerkiksi koulun kentälle mahdollisimman suuren geometrisen kuvion. Kuvio piirretään kävelemällä älylaite kädessä geometrisen kuvion muotoinen reitti kentälle.

Arviointi - Sovellus piirtää oppilaiden tuotokset karttaan, josta lopputuloksia on helppo arvioida niin itsearvioinnin, vertaisarvioinnin kuin opettajankin toimesta.


Soveltaminen - Työtapaa voi soveltaa mainiosti myös kuvataiteen puolella; erilaisia kuvioita voi piirtää karttaan, suurentaa ja tulostaa ja näin jatkojalostaa värittämällä, maalaamalla tmv. -

Lähialueen karttaa tutkimalla oppilaat saavat käsityksen tehtävään soveltuvasta maastosta.

- Kompassia voi käyttää apuna esim. metsäisessä maastossa.

Monialaisen projektin lyhyt arvio - Geometrinen tasokuvio konkretisoituu oppijan oman liikkeen kautta.

Tarvittavat resurssit - GPS-laite (oppilaan oma kännykkä tmv.) - Soveltuva ohjelmisto kuten esim. Sportstracker tai Endomondo

Muuta huomioitavaa - Varaa riittävän suuri turvallinen alue, jolloin liike lisääntyy. - Laitteita ei tarvitse jokaiselle omaa. Linkit:

Teemu Honkala ja Mikael Vaalgamaa

-

Sportstracker

-

Endomondo


Monialaiset tavoitteet Kotikansainvälisyys on projektin sateenvarjokäsite, jonka alle voi koota eri oppiaineiden sisältöjä. Tässä on kuvattuna yksi esimerkki, miten projektin voi koostaa.

Tavoitteet L3 Itsestä huolehtiminen, arjen taidot; L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 3.-6. lk (A1-kieli): T7-T9 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 3.-6. lk MA: Lukuisia vaihtoehtoja 3.-6. lk YM: T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

Prosessin kuvaus -

Valitaan lasten kieliopintoihin sopiva kohdemaa YM-sisällöt huomioiden. (EN ja YM opettajat)

-

Matematiikan opettaja kutsutaan mukaan, opettaja arvioi kokonaisuuteen soveltuvat sisällöt.

-

Yhdessä sovitaan käytettävä työskentelyalusta, hyvän työskentelyn kuvaus ja taidolliset tavoitteet. Ennakoidaan eriyttämisen reitit.

Arviointi -

Alkumittaus: ”Matkailijalomake”, projektin tavoitetasoja kuvaava itsearviointipohja (esimerkki linkkinä)

-

Työskentelytaitojen itsearviointilomake

-

Prosessin aikainen arviointi; verrataan kehittymistä suhteessa omiin tavoitteisiin. Ainekohtaiset mittaukset opettajan harkinnan ja toteutuksen mukaan.

-

Loppuarviointi; ”Matkailijalomake”, Työskentelytaitojen itsearviointi

Soveltaminen -

Kokonaisuus on sovellettavissa kaiken ikäisille oppilaille.


Monialaisen projektin lyhyt arvio -

Tavoitteiden avaaminen helpottaa oppilaiden tukemista arviointia Kokonaisvaltainen, ilmiöpohjainen opiskelu, mahdollisuus tasapainottaa koulupäivien rakennetta ja opiskeltavia sisältöjä Oppilaan ohjattu mahdollisuus tehdä valintoja ja harjoitella monialaista tavoitteenasettelua Merkityksen kokemukset opiskelussa Opettajien välisen yhteistyön mahdollistuminen

Tarvittavat resurssit -

A1-kielen opettaja, YM-opettaja + muut sisällytettäviä aineita opettavat opettajat

-

Opettajien suunnitteluaikaa

-

Työvälineiksi soveltuva tietotekniikka, verkkoyhteys

Muuta huomioitavaa -

Arvioinnin kriteerien ja eriyttämisen päälinjojen keskustelua kannattaa opettajien välillä käydä etukäteen ja prosessin aikana.

-

Työtapojen ja toimintojen kokonaisuutta kannattaa pohtia sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta.

Linkit Työskentelytaitojen itsearviointilomake: http://bot.fi/2mll Matkailijalomake: http://bot.fi/2mlm

Tekijöiden nimet • Sirkku Alin • Rita Lappalainen • Miina Orell • Katariina Ruusunen-Nurmio


Monialaiset tavoitteet Fysiikan käsitteiden nopeus ja teho oppiminen toiminnallisesti ja taulukkolaskentaa hyväksikäyttäen.

Prosessin kuvaus -

Oppilaat tutustuvat mekaniikan käsitteisiin nopeus ja teho itse liikkumalla.

-

Oppilaat mittaavat liikkumiseen kuluvaa aikaa ja liikuttuja matkoja. Näiden avulla he voivat määrittää oman nopeutensa ja nousutehonsa. He ymmärtävät näin selkeämmin miten mitattavat suureet vaikuttavat nopeuteen ja tehoon sekä oppivat myös arvioimaan mittaustarkkuuden merkitystä lopputulokseen. He kirjaavat mittaustulokset taulukkolaskentaohjelmassa valmiiseen taulukkopohjaan, jota he täydentävät ja josta he saavat helposti laskettua oman nopeutensa ja tehonsa eri mittaustuloksilla.

Arviointi -

-

-

Prosessin alussa on hyvä varmistaa, että oppilailla on riittävät taidot taulukkolaskentaohjelman käytössä. Prosessin aikainen arviointi on opettajan helppo tehdä seuratessaan oppilaiden mittaamista, tulosten kirjaamista ja taulukkolaskentaohjelman käyttöä. Oppilaat voivat prosessin lopussa arvioida omaa työskentelyään, tehtyjen mittausten tarkkuutta ja laskutoimitusten oikeellisuutta. Jos oppilaat esittävät mittaustulokset taulukkolaskentaohjelman kuvaajien avulla, on luontevaa järjestää heille mahdollisuus vertaisarviointiin.

Soveltaminen -

Nopeuden määrittäminen sopii sekä ala- että yläkoululaisille. Yläkoululaiset voivat nopeuden lisäksi määrittää useamman mittauksen keskiarvoja, laskea väliaikoja ja tiettyihin matkoihin kuluvia aikoja sekä tehdä erilaisia aika/matka/nopeus –kuvaajia.

-

Tehon määrittäminen sopii yläkoulun mekaniikan opetukseen. Taulukkolaskennan avulla voi aihetta tutkia ja soveltaa hyvin monipuolisesti.


Monialaisen projektin arvio -

Projektissa TVT-taitojen parantaminen yhdistyy hyvin luontevasti opiskeltavaan aiheeseen. Oppilas huomaa taulukkolaskennalla saatavan lisähyödyn mittaustulosten keräämiseen, laskentaan ja esittämiseen. Kun oppilas itse juoksee, pyöräilee tai nousee portaita ja tämän perusteella tutustuu uusiin fysiikan käsitteisiin, tulevat käsitteet paljon helpommin omaksuttaviksi ja ymmärrettäviksi.

Tarvittavat resurssit -

Oppilaat käyttävät taulukkolaskentaohjelmaa omilla päätelaitteillaan. He tarvitse myös rullamitan tai etäisyysmittarin etäisyyden mittausta varten sekä ajanottokello.

Muuta huomioitavaa -

Oppilaiden kanssa voi ennen projektia käydä teoriassa läpi käsitteet nopeus ja teho. Tämän voi jättää myös tehtäväksi projektin jälkeen.

-

Taulukkolaskentaohjelman käytön opettamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, jos oppilaat eivät ole ohjelmaa paljon aikaisemmin käyttäneet

Mika Rantanen


Monialaiset tavoitteet Oppimiskokonaisuudessa käsitellään kestävää kehitystä ja muoveja. Muoveja kierrätetään ja mietitään niille uusiokäyttökohteita. Valmistetaan myös luontoystävällisempää biomuovia, sekä dokumentoidaan ja lasketaan kotitalouksien jätemäärää. Tarkoitus on oppia kestävämpää, järkevämpää ja muovittomampaa elämäntapaa.

Prosessin kuvaus -

Kestävää kehitystä ja muoveja lähestytään eri aineissa hieman eri tavoin. Kotitaloudessa tutkitaan jätemäärää, sen kierrättämistä ja vähentämistä. Kemiassa valmistetaan biomuovia esimerkiksi maidosta ja käydään läpi eri muovilaatuja. Käsityössä voidaan sulattaa muovia ja valmistaa siitä uusia tuotteita tai virkata muovipusseista matto.

-

Oppilas tuottaa jokaisesta osuudesta esimerkiksi OneNoten sivun tai iPadin Book Creatorilla yhden sivun. Lopputuotos on järkevä kokonaisuus.

Arviointi -

Oppilaan tuottama kirjallinen kokonaisuus arvioidaan.

-

Oppilas esittelee tuotoksen muille oppilaille ja he antavat työstä palautetta.

-

Ainekohtaisesti arvioidaan myös tuotteita ja työskentelyä.

Soveltaminen -

Projekti voidaan toteuttaa myös valikoiden tiettyjen aineiden osalta, mikäli oppilaat ovat nuorempia tai aikaa on vähemmän.


Monialaisen projektin lyhyt arvio -

Oppilas saa syvemmän käsityksen asiasta, kun asiat käsitellään useassa eri aineessa samaan aikaan ja monipuolisesti eri työtavoin.

Tarvittavat resurssit -

Oppilaat tarvitsevat joko iPadit tai kannettavat päätelaitteet sekä kameran.

-

Aluksi voidaan katsoa video Katastrofin aineksia, joka kertoo öljydieetillä olevasta perheestä.

Muuta huomioitavaa -

Kannattaa varata projektille tarpeeksi aikaa, jotta oppilas ehtii jäsentää ja hahmottaa asiasta kokonaisuuden.

-

Arviointitavat tulee selvittää oppilaalle tarkasti.

-

Syventäviä tehtäviä on hyvä varata oppilaille.

Katja Jäntti Elina Suvanto Meeri Erkkylä Maarit Savolainen Tua Nikula Marjaana Ylönen

Linkit Luontoliitto – Muoviton meri (1.26) Muoviteollisuus - Älä viskaa muoveja mäkeen(3.03) HSY - Mitkä muovilaadut käyvät keräykseen (0.48) HSY - Näin lajittelet muovipakkaukset (0.46) Jätekukko - Viikko ilman muovia ( 6.30) Jätekukko - 5 vinkkiä, näin vähennät muovijätettä (0.49)


Uutisprojekti/maantiede/biologia: Suomen ja saksan ilmastojen vertailu, ilmastonmuutospolitiikka, ilmastonmuutoksen vaikutus pitkällä tähtäimellä maan säätilaan/eläimistöön/kasvikuntaan

Monialaiset tavoitteet Ilmastonmuutoksen globaalin vaikutuksen hahmottaminen. Vaikutusten muutokset ja mittasuhteet eri maissa. Ihmisen toiminnan vaikutukset, omien valintojen merkitys.

Prosessin kuvaus -

Laatikaa säätiedotus kahteen kaupunkiin kahdessa eri maassa esim. Turku/Suomi – Heidelberg/Saksa. Tarkastelkaa lämpotilakeskiarvoja/sademääriä yms. kesällä/talvella. Tehkää ennuste yhdelle kesän ja yhdelle talven viikolle vuonna 2018.Tehkää sen jälkeen vastaavat ennusteet vuodelle 2058 ilmastomuutokset huomioiden. Tutustukaa linkkien materiaaliin ennen ennusteen laatimista.

Arviointi

- Alkukyselyllä voidaan tarkastella, miten paljon oppilas on havainnoinut säätilojen muutoksia. Pohdinta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista ilmastomuutokseen voidaan myös aloittaa. Loppuarvioinnin teettäminen opettajan valinnan mukaan, ei välttämätön. Soveltaminen

- Yläkoulun oppilaille


Monialaisen projektin lyhyt arvio - Oppilas ymmärtää ilmastomuutoksen vaikutuksen globaalilla tasolla. - Hän oppii käyttämään maantieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä - Oppilas oppii ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa sekä oppii tietämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista.

Tarvittavat resurssit -

Ipad/tietokone/Imovie/ Green Screen/kännykkä

-

Säätiedotusten seuranta etukäteisvalmisteluna

Suomi – linkkejä https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen-muuttuva-ilmasto//artikkeli/74b167fc-384b-44ae-84aa-c585ec218b41/ennustettu-ilmastonmuutossuomessa.html http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutoskysymyksia https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ilmasto/ilmastonmuutos-ja-luonto http://ilmatieteenlaitos.fi/saa-ja-meri http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3504632/Viime+vuonna+yli+20+asteen+lam po+tanaan+lunta http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot Saksa - linkkejä https://www.umweltbundesamt.de/en/p ress/pressinformation/effects-of-climatechange-clearly-noticeable-in https://www.donnerwetter.de/region/lan gfrist.hts?lid=DE18053&Ort=HEIDELBERG NASA - linkki https://climate.nasa.gov/effects/

Soile Pehrsson/Puropellon koulu


Mainos – Ad - Werbung Monialaiset tavoitteet Tutkitaan miten erilaisilla kielen ilmaisuilla ja käyttötavoilla pystytään vaikuttamaan ihmisen toimintaan, luomaan mielikuvia. Kuvan vaikutus mainonnassa. Tehkää sekä suomen- että englanninkielinen mainos samasta kohteesta. Vertailkaa valmiita tuotoksia ja niiden toimivuutta kohdekulttuurissa. Tee parisi kanssa mainos, jossa käytät ainakin kolmea tyypillistä mainoksen keinoa. Mieti kohderyhmä ja keksi tuotteelle nimi. Kuvaa tai äänitä mainos.

Arviointi Arvioinnissa otetaan huomioon kielelliset taidot sekä kohderyhmän huomiointi. Arvioinnissa voi soveltaen käyttää esim. uutisprojektin arviointitaulukkoa. Soveltaminen Nuoremmilla oppilailla voi käyttää enemmän kuvallisia keinoja, vanhemmilla kielellisiä.


Monialaisen projektin lyhyt arvio Kulttuurille ominaisten erityispiirteiden vaikutus mainonnassa, onko eri kielissä/kulttuureissa erilaiset vaikutuskeinot.

Tarvittavat resurssit: riittävästi malleja ideoinnin tueksi/Ipadit/kamerat Purpose:

Advertisements can serve a variety of different purposes: 1.To persuade us to buy a specific product 2.To increase our ‘brand awareness’ 3.To persuade us to use a particular service 4.To inform us about a specific issue Think of 3 adverts you have seen or heard recently and decide what their purposes a re. Target audience: Before they create an advertisement, the advertisers must think a bout the audience that their advertisement is aimed at. This is important because: They need to place the advert in a suitable media to reach its intended target audience. They need to match the content of the advert to its intended audience using suitabl e language. They need to create an advertisement that will attract theaudience, usi ng images that the target audience will find appealing. Use of language: Advertisers use linguistic techniques to convince us to buy their products: Beautiful, descriptive language makes the product sound wonderful. "Juicy, tender, succulent chicken coated in a smooth blend of honey and mustard sauce…" Alliteration makes the advert more ‘catchy’and memorable. The use of repeated co nsonant Sounds creates a rhythm within the text that helps emphasize certain words. "Cutting costs on crazy creations!" Repetition strengthens an image in our minds. By repeating certain words, aspects of the product are emphasized and the idea is made more memorable. Repeating a phrase three times reinforces the idea. "Whitening toothpaste for whiter teeth: make your bright smile whiter!"

Muuta huomioitavaa: Pienemmillä oppilailla varmistettava, että kuvaamistaidot ovat riittävät, jos työskentelevät itsenäisesti.

Soile Pehrsson


Monialaiset tavoitteet Oppimiskokonaisuus IHMINEN. Ympäristöopin tavoite S1 sekä laaja-alaiset tavoitteet L1L5. Työhön integroidaan ensisijaisesti äidinkieli, kuvaamataito, matematiikka ja liikunta. Tarkoitus on oppia ympäristöopin tavoitteiden lisäksi määrätty tavoite kunkin oppiaineen osalta. Oppilaita ohjataan myös havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antamaan palautetta toisilleen. Oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin taitojen kehittyminen.

Prosessin kuvaus Ympäristöopissa ihmisen anatomian käsittely opettajan katsomalla tavalla ja sopivassa järjestyksessä esim. Rita Lappalaisen ihmiskehon toiminta mallin mukaan. Motivointi ja alkutyö KU-tunnilla. Oppilaat valitsevat lapsuuskuvan, jonka kuvaavat uudelleen. LI: Liikkumisen taidot, kehonosat ja kehonhahmotus AI: 1. Kirjoitetaan kuvatarina, jossa ihmiseen liittyvät asiat ovat kuvina. 2.Sanalaskut, joihin liittyy ruumiinosat 3. Verbitehtäviä

MA: Ihmisen mitat sisältää erilaisia ihmiseen ja kehoon liittyviä mittaus- ja laskutehtäviä. KU: Harjotellaan ihmisen piirtämistä eli tikkuukoista kokonaiseen ihmiseen 1. Kasvot ja osat: silmät, suu jne. ensin erikseen. Lopputyö "Minun kasvoni" A4 2. Ihmisen mittasuhteet. Lopputyö "Minä" A3. Lopputuotos on IHMINEN monella eri tavalla kuvattuna.

Arviointi Alkumittauksessa lähdetään oppilaille jo tutuista asioista sekä kartoitetaan kiinnostuksen kohteita, tietoja ja taitoja. Ympäristöopissa yksilö- tai ryhmäkoe aihealueen lopussa. Liikunnassa tehtävärata, joka tulee suorittaa hyväksytysti. Äidinkielessä vertaisarvioiti tarinoista. Matematiikassa tietovisa. Kuvaamataidossa lopputyöt. Itse- ja vertaisarviointia kokonaisuudesta työn aikana.

Soveltaminen Kokonaisuus tarkoitettu lähinnä 5-6 lk, mutta osia voidaan soveltaa luokilla 3-4.


Monialaisen projektin lyhyt arvio Monialaisessa projektissa oppilas hahmottaa kokonaisuuden ja työskentelee sekä yksin että vaihtelevasti erilaisissa ryhmissä. Kokonaisuuden tavoitteena on tukea oppiainekohtaisia ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, joita muutoinkin käsiteltäisiin oppiaineiden tunneilla.

Tarvittavat resurssit Projekti on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa yhdessä oman luokan oppilaiden kanssa. Jos projektin toteuttaa koko vuosiluokka niin yhteistyö- ja sosiaaliset taidot kehittyvät laajemmin.

Muuta huomioitavaa Suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Suuntaa antava suunnitelma esitellään, siitä keskustellaan ja tehdään muutoksia yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimiskokonaisuudesta kannattaa tehdä laaja, mutta samalla rajattu. Kokonaisuuttaa kannattaa kehittää ja sisältöä vaihdella mikäli käytetään useampana vuonna. Kaikki oppilailta saatu palaute ja kehitysehdotukset kannattaa kirjata.

Linkit

Minna Muallim

-

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419 550/tekstikappale/429106

-

https://www.monialaiset.fi/rakenna-mok/#tavoitteet


Uutinen dekkarista/mysteeri TAVOITTEET: vertailla äidinkielen ja vieraan kielen asiatyylejä. Pohjana kaunokirjallinen teksti, josta muokataan asiatekstiä. KUVAUS PROSESSISTA/TEHTÄVÄNANTO/ toteutus äidinkielellä tai vieraalla kielellä 1.UUTINEN DEKKARISTA Olette parisi kanssa rikostoimittajia. Suunnitelkaa ja kirjoittakaa uutinen, joka kertoo lukemassanne kirjassa kuvatusta rikoksesta. Tehkää uutislähetys kirjan tapahtumista. 2.A MYSTERIOUS CASE Create a crime/event scene for other students to act as detectives. Describe relevant facts such as place, time, people, important details to help solving the case. Give all the necessary information step by step by giving hints. Guide or misguide the detectives the way you want to make the solving interesting. How ever make sure that your hints will eventually lead to the right solution. UUTISEN ARVIOINTI (arviointiehdotus, max 50p) Itse prosessin arviointia, alkuarviointi tarpeeton. Kunkin oppilaan osalta arviointi määräytyy myös siltä osin, miten aktiivisesti hän on prosessiin osallistunut. Jos osallistuminen johonkin osioon vähäistä, pisteytys oppilaan kohdalla tältä osin laskee. Prosessissa arvioidaan kielelliset taidot, vuorovaikutustaidot sekä digitaidot. KIELELLISET TAIDOT Oikeakielisyys : sanasto (max 4p) ilmaisut (max 3p) kielioppi (max3p) Tekstityyli : Uutis ja asiatekstityyli (max 4p) Haastattelun kieli (max 3p) Tekstin tuottaminen: Kirjallinen (max 5p) Suullinen (max 5p) VUOROVAIKUTUSTAIDOT Suunnittelu ja tehtävien jako (max 5p) Työn toteutus, kuvauspaikkojen suunnittelu ja sommittelu (max 2p) Raportointi (max 3p) DIGITAIDOT Kuvaus (max 4p) Leikkaaminen, tekstitys, äänitys, editointi (max 6p)

Soveltaminen Pienempien oppilaiden osalta voidaan keskittyä tarinankerronnan taitoihin. Samaten digitaidoissa opettajan valvonta ja tuki olennaista.


Monialaisen projektin lyhyt arvio Kielellisten muotojen vertailu äidinkielen ja vieraan kielen välillä. Tarinankerronnan keinot sekä äidinkielessä että vieraassa kielessä. Draaman tuntemus/uutiskielen oppiminen.

Tarvittavat resurssit: Oppilaan pitää olla etukäteen tutustunut työstettävään dekkariin. Alla esimerkkinä pieni ote englantipainotteisen ryhmän tekemistä henkilöprofiileista Jussi Vares-kirjaan nimeltä Pahan suudelma. Here you can see the suspect profiles for the Finnish film Vares - pahan suudelma. My former Kastu students wrote these hints for you. Try to find out who is the murderer. Kerttu Kerttu Malmsten is a young girl from a wealthy ship building family. Her mother is Asta and stepfather is Paavo. Laila Ronimus is her mother’s sister and Arto is Laila’s husband. She was murdered for some reason by someone. She was stabbed and her body was found on a shore road on Ruissalo island in Turku. Pirkko Kerttu’s best friend and soulmate. They both studied at the university. Pirkko’s mother told Vares that Pirkko had become pregnant and wanted to keep the baby even though her mother was against it. Pirkko moved suddenly to California leaving only a farewell note behind. In the note she explained that she’ll move to the States with the father of her child. Pirkko's mother has tried to reach her via facebook but hasn’t heard a word of her since last April. Her body is later found on the island of Ruissalo in Turku archipelago.She has been brutally murdered, her head is sawed off and her other arm has been cut off later. Laila Ronimus is Asta’s sister. She is married to Arto and she knows about Arto’s infidelity, but she pretends that she doesn’t know. Laila and Arto flew to Nice in the same morning as Kerttu was murdered at 16.15. in the afternoon. Laila asks Vares to solve the case for her sister. They sleep together once during the crime inspection, and she has a tight grip on Vares. Asta Ronimus is Kerttu’s mother. She can’t get over that her daughter has been murdered and she is desperate. She is married to Paavo. When Vares has been working with the case for a week, she tells him to stop and pays him for the week’s work. She does not want that Vares is suspecting her family, especially her husband for the murder. CLUE: Nothing was found at the crime scene except a camera with one shot taken. In the photo the time on Kerttu’s wrist watch shows 4.15 pm, but the shadows in the photo show that the sun is shining from the east!!!! Kerttu's phone is still missing.

Muuta huomioitavaa Varmista, että oppilaat käyttävät riittävästi aikaa suunnitteluun.

Soile Pehrsson

Linkit http://www.littlethings.com/solve-these-3mysteries/ http://www.mysterynet.com/solveit/ http://diply.com/did-youknow/article/murder-mystery-riddles


Projektin toteutuksessa voidaan käyttää vertailevaa journalismia. Tehtävänanto voi käsittää haastatteluja/tilastovertailua/gallupvertailuja suomeksi tai vieraalla kielellä. Yhteiskuntaoppi: Suomen ja Saksan hallitusmuotojen tai presidentin valtaoikeuksien vertailua Tehtävä A Presidenttitentti: tehkää presidenttitentti, jossa yksi oppilas toimii juontajana ja haastattelee presidenttiehdokkaita heidän vaaliteemoistaan. Valitkaa mieleisenne maa/toteutuskieli Tehtävä B Presidenttigallup: tee katugallup presidenttiehdokkaiden tunnistamisesta, valitkaa mieleisenne kieli ja maa

Arviointi Alkumittauksena voidaan toteuttaa esim. katugallup, miten oppilaat tuntevat Suomen presidentit tai Trumpin/Putinin/Merkelin tai tietokilpailu Euroopan monarkeista/tasavalloista. Tunnistaako Suomen nuoriso presidenttimme: https://www.youtube.com/watch?v =4aldGiALG5U

Soveltaminen

- Vanhemmilla oppilailla voidaan ottaa tehtävään mukaan esim. vertailua monarkiaan, pienemmillä esim. Suomen osalta käsitellä vain hallitsevaa presidenttiä


Monialaisen projektin lyhyt arvio - Oppilas saa erilaisia näkökulmia eri maiden hallitusmuotoihin ja demokratian toteutumiseen.

Tarvittavat resurssit - Yhteiskuntaopin opettaja mukaan Suomen osuuteen. Yhteiskuntaopin oppimateriaali työskentelyn pohjana. Etukäteisinfona esim. tulokset edellisistä presidentinvaaleista eri maissa.

Muuta huomioitavaa -opettajan ohjaus tärkeä lähdemateriaaliin tutustuttaessa

Linkit Presidentin valtaoikeudet – Suomi/Saksa Venäjän presidentinvaalit 2018 http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44818 https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Germany http://www.bundespraesident.de/EN/Role-and-Functions/role-andfunctions-node.html https://yle.fi/uutiset/3-10122264 http://www.ts.fi/uutiset/maailma/3882582/Putin+kerasi+ennatysaan isaaliin

Soile Pehrsson


Tavoitteena on tutustua GeoGebra Geometria-sovellukseen sekä käydä läpi erilaisia kulmia ja niiden ominaisuuksia.

Prosessin kuvaus Aluksi tutustutaan GeoGebra Geometria-sovelluksen työkaluihin piirtäen geometrian peruskäsitteitä (piste, jana, suora, puolisuora, kulma). Sovellus toimii selaimessa tai sen työpöytäsovelluksen voi asentaa henkilökohtaiselle päätelaitteelle myös oppilastunnuksilla suoraan verkosta. Seuraavaksi muodostetaan yhdessä numerot 1, 2 ja 3 siten, että niissä on numeron osoittama määrä koveria kulmia. Tämän jälkeen oppilas muodostaa loput numerot 4-9 itsenäisesti janoista piirtäen niihin myös kaikki koverat kulmat. Ennen kuin tutustutaan GeoGebran muihin ominaisuuksiin asetuksista kerätään mallit numeroista älytaululle. Tästä jatketaan suorien välisiin kulmiin eli vierus-, risti- ja samankohtaisiin kulmiin. Suorien välisistä kulmista päästään taas edelleen monikulmioiden kulmiin.

Arviointi Oppilaan työskentelyä seurataan koko prosessin ajan. GeoGebralla tehdyt työt tallennetaan OneDriveen ja palautetaan Teamsin Tehtävätosioon arvioitavaksi.

Soveltaminen Oppilas voi muodostaa janoista myös oman etunimensä ja lisätä kirjaimiin kaikki kulmat. Kulmien määriä voidaan tutkia ja taulukoida esimerkiksi MS Exceliin.

Tarvittavat resurssit

Linkit

Henkilökohtainen päätelaite

GeoGebra.org

GeoGebra Geometria-sovellus Maarit Savolainen


Tavoitteena on vahvistaa ohjelmoinnin peruskäsitteiden (muuttuja, satunnaisuus) sekä kokonaislukujen laskutoimitusten hallintaa.

Prosessin kuvaus Oppilas ohjelmoi aluksi Micro:bitin A-ja B-painikkeet laskemaan niiden painamisen lukumäärän muuttujien avulla. Tämän jälkeen Micro:bit ohjelmoidaan vielä A+B:tä painamalla laskemaan näiden muuttujien tulo. Koodia muutetaan seuraavaksi niin, että A:ta ja B.tä painamalla saadaan satunnaiset luvut väliltä 0-10 ja A+B:tä painamalla saadaan edelleen niiden tulo. Seuraavaksi ohjelmoidaan A+B:tä painamalla kokonaislukujen summa, erotus ja osamäärä. Lopuksi pohditaan miten saadaan satunnaisuus välille 110 ja siitä edelleen myös negatiiviset luvut mukaan. Arviointi Oppilaan työskentelyä seurataan koko prosessin ajan. Valmiit koodit tallennetaan OneDriveen mahdollista jatkokäyttöä varten. Soveltaminen Prosessista saa vaikeamman jos graafisen ohjelmoinnin sijaan oppilas ohjelmoinkin Python- tai Javascriptkielellä. Valmiiksi koodattujen Micro:bittien kanssa voi myös pitää esimerkiksi kertotaulukilpailun. Kilpailussa oppilas painaa A:ta ja B:tä ilmoittaa niiden tulon mahdollisimman nopeasti. Eniten oikeita esimerkiksi parissa minuutissa saanut voittaa.

Tarvittavat resurssit

Linkit

Henkilökohtainen päätelaite

Micro:bit-koodausalusta

Micro:bit Maarit Savolainen


Strava -kuntoilusovelluksen opetuskäyttö, liikuntasuoristusten kirjaaminen sekä kuvaajien tulkinta Monialaiset tavoitteet Liikuntasuorituksen tallentaminen Strava -sovelluksella, erilaisten kuvaajien tulkinta.

Prosessin kuvaus - Oppilas lataa Strava –sovelluksen omaan puhelimeensa tai käyttää koulun laitetta. Kävellään tai juostaan ennalta suunniteltu reitti (esim. kuntorata koulun lähellä tai muu soveltuva reitti), joka tallennetaan sovelluksella. Reitin varrella vaihdellaan nopeutta ja pidetään taukoja. Oppitunnilla tutkitaan sovelluksen antamaa dataa ja opitaan tulkitsemaan kuvaajia sekä karttaa. - Opettajan tekemää Strava -segmenttiä voidaan käyttää liikuntatunnilla oman kehityksen seuraamiseen tai kilpailemiseen toisia vastaan. Lisäksi sovellusta voi käyttää liikuntaläksyihin - Lopputuloksena oppilaalla on käsitys, miten kuvaajia tulkitaan sekä miten voi oman kunnon kehitystä seurata sovelluksen ja päiväkirjan avulla.

Arviointi - Juostaan ennalta tehty segmentti, jolloin suoritus tallentuu Stravaan ja listautuu käytetyn ajan mukaiseen paremmuusjärjestykseen - Toistetaan segmenttiä määräajoin, jolloin huomataan tulosten vaihtelu - Pidemmän aikajakson jälkeen todetaan mahdollinen kehitys omassa kunnossa suoritukseen käytetyn ajan parantumisena.


Soveltaminen - Kuvaajan ja kartan tulkinta sopii alakoulusta lähtien, jolloin tutustutaan koulun lähiympäristöön kartalle piirtyneen reitin avulla, sekä tulkitaan suorituksen kuvaajaa. - Yläluokilla voidaan käyttää kilpailullista elementtiä ryhmässä tai vain oman kehityksen seurantaa.

Monialaisen projektin lyhyt arvio - Kuvaajien tulkinta oppikirjoissa tapahtuu usein keksityn tai ulkopuolisen aineiston perusteella. Tässä aineisto eli data luodaan itse, jolloin sillä on omakohtaista arvoa . Omien liikuntasuoritusten arviointi ja kehittymisen seuranta sekä kilpaileminen toisia vastaan on motivoivaa.

Tarvittavat resurssit - Älypuhelin, Strava sovellus, Strava tili ja kirjautuminen palveluun. Kirjautuminen voidaan tehdä myös koulun luomalla tilillä, jolloin ei voida seurata omaa kehitystä. Aikaa varataan kaksi tuntia ulkona liikkumiseen ja kaksi tuntia luokassa tulosten analysointiin.

Muuta huomioitavaa - Oppilasta ei voida määrätä tekemään tiliä sovellukseen, jolloin käytetään opettajan luomaa yhteistä tiliä. Se asettaa käytölle rajoituksia, kuvaajan yhteinen tulkinta on mahdollista. Segmentin luomisessa on tärkeää ottaa liikenneturvallisuus huomioon.

Linkit Antti Kontula

-

strava.com

-

Segmentin luominen


Monialaiset tavoitteet Tavoitteena on helpottaa MOVE-mittauksen suoritustilaisuutta ja antaa oppilaille työrauha suorittaa suoritukset ja parantaa suoritusten mittaamisen luotettavuutta. Suoritusten laskemisen ja kirjaamisen voi tehdä myöhemmin rauhassa esimerkiksi matematiikan tunnilla.

Prosessin kuvaus -

Oppilaat jaetaan suorituspareihin. Toinen oppilas kuvaa ja toinen suorittaa.

-

Suoritukset voi laskea suoraan videolle ääneen tai myöhemmin videolta.

-

5-loikka, viivajuoksu, ylävartalon kohotus, pallon heitto ja etunojapunnerrus videoidaan

-

Still-kuvat kehonliikkuvuustestissä

-

Videosta koostetaan noin minuutin mittainen kooste esim. iMoviella, joka näytetään koululääkärin vastaanotolla.

Etuja - Mittauksen luotettavuus paranee - Koululääkäri/-terveydenhoitaja saa pelkän numeerisen datan lisäksi videokuvaa lapsen suorituksista Soveltaminen - Suorituksia voi harjoitella ja kuvata jo etukäteen. Näin voidaan varmistaa, että oppilaat osaavat suoritteet.


Tarvittavat resurssit - Oppilaskohtaiset päätelaitteet - MOVE-mittaus materiaalit: http://www.edu.fi/move/move-mittaus

Muuta huomioitavaa - Kuvauspaikat ja –suunnat on hyvä käydä läpi oppilaiden kanssa etukäteen. iPad tmv. on hyvä sijoittaa kiinteälle alustalle.

Linkit -

Teemu Honkala

Move-mittausmateriaalit


Monialaiset tavoitteet (musiikki, kuvataide ja äidinkieli ja kirjallisuus) Tavoitteena on tuottaa monitaiteellinen esitys, jossa on käsikirjoittamisen, dramatisoinnin, ohjaamisen, kuvataiteen ja säveltämisen sisältöjä. Laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintä- ja teknologinen osaaminen, L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Prosessin kuvaus 1.

Käsikirjoitus: proosa- tai draamatekstien tai esim. erilaisten mediatekstien (elokuvat, sarjafilmit, uutiset, mainokset jne.) tuottaminen tai dramatisointi

2.

Toteutus ja kuvaukset(elokuvallisen ilmaisun teoria ja harjoitukset, kuvakoot, editointi, julkaisu)

3.

Eritunnelmaisen musiikin säveltäminen valmiiseen videoklippiin

Arviointi Prosessin oppilaskohtainen arviointi projektitai oppimispäiväkirjalla ja/tai itsearviointilomakkeella. Loppuarviointi esityksenä tai nettijulkaisuna.

Soveltaminen Tämä kokonaisuus yläkoululaisille, mutta kaikenikäisten kanssa.

on sitä

suunniteltu voi käyttää

Sävellystehtävän oppimateriaaliksi tehdään yksityiskohtainen Sway-ohje oppilaille.


Monialaisen projektin lyhyt arvio Tavoitteena on, että oppilas huomaa, miten monenlaisia taitoja tarvitaan yhden projektin ja tuotoksen tekemiseen. Tarkoitus on myös syventää käsitystä taiteesta ja sen monipuolisuudesta.

Tarvittavat resurssit Taikalamppu (ohjeita dramatisoimiseen ja elokuvan tekoon), lisää ohjeita ja malleja löytyy Googlesta hakusanalla käsikirjoitus Sävellystehtävään tarvitaan iPadin GarageBand-sovellus, sähköisessä muodossa oleva sävellysohje (bit.ly/leffamusa) ja opettajan em. sähköisestä materiaalista printtaama sävellysmoniste. Muuta huomioitavaa

Toteutus pitkäkestoisena ja samanaikaisena kaikissa aineissa. Monitaiteellisen esityksen rakentamisen prossessiluonteisuus huomioidaan tekemisessä. Oppisisällöt ja tavoitteet toteutetaan kunkin aineen luonteen mukaisesti. Miten huomioidaan päättyvä aine, esim. kuvis 7.lk:lla, musiikki 7lk/8lk? Entä 9lk, joilla ei ole varsinaisia mu+ku-tunteja, vaikutus? Arvioidaanko projekti jokaisessa aineessa erikseen vai yhteisesti?

Tekijän nimi/ tekijöiden nimet Anssi Leppänen (mu), Tommi Ranti (ku), Inka Rautiainen (ai)

Linkit -

Taikalamppu

-

bit.ly/leffamusa

Pedagogiset mallit  
Pedagogiset mallit  
Advertisement