Page 1

ทำจมูกแล้ วดีขนึ้ ยังไง? สิ่ งที่คุณจะรู้ต่อไปนีเ้ ป็ นเหตุผลของคนที่ทำจมูกแล้วบอกว่ ำดีกว่ ำเดิม! แต่ ทำ จมูกแล้วมันดีกว่ ำเดิมยังไงเรำมำดูกนั เลยจ้ ำ 1. จมูกเป็ นจุดศูนย์ กลำงของใบหน้ ำ จมูกเป็ นอวัยวะส่ วนหนึ่งที่อยูต่ รงกลางของใบหน้า เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ ก็ตามที่เราไปทาจมูกมาแล้วย่อมจะทาให้ใบหน้ามีความโดดเด่นมากยิง่ ขึ้น กว่าเดิม สาหรับบางคนที่มีใบหน้ากลมและมีจมูกที่ไม่โด่งมันจะทาให้ใบหน้าดูกลมยิง่ กว่าเดิม แต่สาหรับคนที่ไปทาจมูกมาแล้วนั้นมักจะบอกเป็ นเสี ยงเดียวกันว่าหลังทาจมูกใบหน้าดูเรี ยวขึ้น กว่าเดิมนัน่ ก็เป็ นเพราะว่ารู ปทรงของจมูกที่มีลกั ษณะเรี ยวทาให้ใบหน้าของคุณดูเรี ยวตามทรง จมูกได้ ยิง่ คนที่ทำจมูก เข้ ำกับรูปทรงของใบหน้ ำนั้นยิง่ จะช่วยเสริ มโหงเฮ้งของบุคคลนั้นได้เป็ น อย่างดีเลยทีเดียว


2. ควำมมัน่ ใจทีม่ ำกขึน้ กว่ ำเดิม แน่นอนว่าจมูกเป็ นสิ่ งที่หลายคนมีความกังวลโดยเฉพาะคนที่มี จมูกแบนหรื อไม่โด่งนั้นมักจะมีความยากในการแต่งหน้าและหามุมสวยๆได้ยาก เพราะฉะนั้น หลังจากการทาจมูกจะทาให้ความมัน่ ใจของคุณกลับมามากขึ้นกว่าเดิม จากที่คุณเป็ นคนที่ไม่ ชอบคุยกับผูค้ นเพราะไม่มีความมัน่ ใจ คุณอาจจะมีความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้นและกลายเป็ นคนที่ชอบ เข้าสังคมคนจมูกที่โด่งขึ้นทาให้คุณมีความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้นได้หรื อที่เดียว


3. มีเสน่ ห์ มีใบหน้ ำทีน่ ่ ำมองกว่ ำเดิม ใบหน้าเป็ นสิ่ งแรกที่คนที่พบเห็นเราจะมอง ทาให้เมื่อไหร่ ก็ตามที่เรามีความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้นจะทาให้เราสามารถสบตากับคนที่มองหรื อกาลังสนทนากับ เราได้อย่างมีเสน่ห์ สาหรับคนที่ไปทาจมูกมาแล้วและมีความมัน่ ใจมากขึ้นขึ้นกว่าเดิมความ มัน่ ใจนั้นจะยิง่ ทาให้คุณมีเสน่ห์ พร้อมกับใบหน้าที่มีทรงจมูกเรี ยวสวยนั้นย่อมทาให้คุณดึงดูด คนรอบข้างให้มองได้


4. สิ่ งต่ ำงๆ หลำยอย่ ำงในชีวติ จะเปลีย่ นแปลงไป เรามักจะเคยได้ยนิ คนที่ศลั ยกรรมใบหน้าหรื อ ศัลยกรรมทางด้านความสวยความงามมาแล้วบอกปากต่อปากกันว่าหลังจากที่ทาแล้วนั้นทาให้ ชีวิตของตัวเองดีข้ ึนกว่าเดิม ซึ่ งการทาจมูกนั้นก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ทาให้หลายๆสิ่ งในชีวิตของคุณ เปลี่ยนแปลงได้ ขอดูความมัน่ ใจของคุณที่มากขึ้นและความกล้าที่จะแสดงตัวตนของตัวเองออก มาย่อมทาให้คุณสามารถได้รับในสิ่ งที่คุณต้องการ

เพราะอะไรทำจมูกแล้วงานเข้าเยอะกว่าเดิม docx  

การทำจมูกนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆสิ่งในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้ ใครที่กำลังจะตัดสินใจไปทำจมูกแล้วคิดอยู่ว่าทำจมูกแล้วจะดีกว่าเดิมไห...

เพราะอะไรทำจมูกแล้วงานเข้าเยอะกว่าเดิม docx  

การทำจมูกนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆสิ่งในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้ ใครที่กำลังจะตัดสินใจไปทำจมูกแล้วคิดอยู่ว่าทำจมูกแล้วจะดีกว่าเดิมไห...

Advertisement