Page 1


 1 1. 1.1.1 ภ   !"#$  19  2550  !" # $ %& ' ( ภ*+ ,&+--./ ,0 1 '.1. 25502564 (PDP 2007) ภภ :$'+ ,, %!;,# (ภ'#.) :%& PDP 2007 ภ*! ,+ ภ<!ภ &+--.=ภ'+ ,,

 +> 0 2,000 ภ > < 0@ 2563 %+ ภ2,000 ภ > < 0@ 2564 ' <!0B

,+ ภ< ภ= !#C '+,&+--.< DE,= *<!0 1ภ= !'+ ,, --. ;,',' %+  , , '+ ,, %+F;,F :$ภ=%!+;,#C '+,  ,=ภ0G==$ ภ<#ภHDI#< ;  %+ + ภ $ 70% / ,#C '+, C,! <#< ภ&+--. :,--.; ! Kภ; ภ&+--.=ภ'+ ,, % , *; /,=*ภ +%,ภ =ภL :+ภ  ,=ภ0B :,--. F 0+; ภHD >$ ภD> ภ=ภC:,--.=ภ'+ ,,

 +> ,#; ภM $'+ ,, <!FL' F %/;,/ < :=#; +ภ& &

/ ,'+ ,, %

: =FK,/EC ภ< %+0ภF '+ ,,

 +> , #; F,

ภHD< ;  <#F*! $0:# >  ;FK, ภ; #; ภ / F; , %+ F!ภ 0N: 0B 

;  9  0@ '.1. 2552 ภภ'+ ,, %!;,# (ภ'#.) <! !" # $%& ' ( ภ*+ ,&+--./ ,0 1 '.1. 2551-2564 (PDP 2007: P$ $0 $0, C, 2) :0 $+ภ*+ ,ภ&+:,--.

 +> < 0@ '.1. 2563 %+ '.1. 2564 +,<!!+ 0@+ 1,000 ภ > =ภ0@+ 2,000 ภ > 1.1.2 &#ภ ภ'" ภ$(ภ) * #+ ภ , ภ  (Nuclear Power Infrastructure Preparation Committee : NPIPC) < ภ* , %& PDP 2007 ,ภ+; ภ / ,ภ$ภ&+--. +> ภภ'+ ,,

%!;,# (ภ'#.) < ภ0# C, 2/2550  2  '.1. 2550 !" # $%;, C,ภภ' ภ1EภM !Fภ&+--.=ภ'+ ,,

 +> (Nuclear Power Infrastructure Preparation Committee: NPIPC) : .ภ0 ภdภ 0B 0I &K% ! ; , ภ / , /0B ภภ%+&K% F* ภ:$ %+%& '+ ,, 0B ภภ%++/ ภ ภภ NPIPC = *%& = C,:,F,'C ' ภ&+--.'+ ,,

 +> (Nuclear Power Infrastructure Establishment Plan ! NPIEP) P$ $$C , %+F ภ'#.  18 + '.1. 2550 %+ ภ'#.  , C 1) !" # $< !+ ภภ / ,%& NPIEP P$ $$C , : $!<!ภภ NPIPC $01EภM<

+ ' = *%& <!F$K> %+ *F ภ'#. ; 0 2) !" # $<!ภ= C,F* ภ' ( :,ภ:,--.'+ ,,

 +> (F' .) 0B ! ; , L< ภ , '+ ,,

3) !" # $< ภ*  :,ภF , K / <= %+ภ F; ; / ,0## := 0#F  ;, 8 C,< + 6 

A-1


4) !" # $%& ก* , < #; , 3 0@%ก ('.1. 2551 - '.1. 2553) : $!<! NPIPC $0ก*! %& ก* , < + 5) !" # $ก $ ,, ,$0< #; , 3 0@%ก =*

1,800 + $ :<! C,,$0 K;<

ก ,'+ ,, %+<!ก ,'+ ,, $0'== !,$0; 0 ' <#< ก= C, F' . ก* , %& , กi! $$ก*ก $%+/ &Kก' ! ;,0 1 %& , :,F,'C F!ก%+ก'#> %& , ' ( ; : :+%+' (  'ก M> %& ,  0+ L  +>%+ก ,F,% +  %& , กF FFI%+ก $/ ,0## %+ %& , กก= C,:,--.'+ ,,

 +> ก= !,$0F $F ก* ,  5 'd1=ก '.1. 2550 กกก , ' F;,F ก กM>'+ ,,  , F $F ก* , %& = C,:,F,'C j =*

, 250 + $ ; 0@  3 0@0B , 750 + $ L<%& '+ ,, % , 1EกM = %+' (   %+ $, F $F =ก ก--.kl&+%!;,0 1 =*

,  3 0@ 0B , 595 + $ %+ ก'#. < ก0# C, 8/2550 ( C, 117)  16 'd1=ก '.1. 2550 '= กกก , j F %+ $ $0ก =;F*! $ก=ก:,F,'C ' ก&+--.'+ ,,

 +> < #; , 3 0@%ก DE, ;=<#=;,

0 450 + $ /0@ ! =*

 1,345 + $ 0ก $ 7 %& , %+ = F, ก , j%&

'+ ,, % , 1EกM = %+' (   <

,, 0 250 + $ /0@ <#F*! $#; !+ ! <! ! ; , ก / ,F*! $ก=ก%& , 1 E, 7 ;,;

 ,* ก%+ก $ + ก*!  %+   ,  1-1  1-1 ก" # &D EF !" +. G .$. 2551-2553 ,$0 (+ $ ) %& ,

0@ 2551 0@ 2552 0@ 2553 1. %& , กi! $$ก*ก $ %+/ &Kก' ! ;,0 1 30.00 30.00 30.00 2. %& , :,F,'C F!ก%+'#> 10.00 10.00 10.00 3. %& , ก; ' ( : :+%+' (  'ก M> 65.00 65.00 65.00 4. %& ,  0+ L %+ก ,F,% + 30.00 30.00 30.00 5. %& , กF FFI %+ก $ $/ ,0##

185.00 200.00 240.00 6. %& , ก ,%& ก* ก:,ก--. +> 70.00 90.00 80.00 7. ก= C,F* ก' ( :,ก:,--.'+ ,,

 +> (NPPDO) 25.00 25.00 25.00 J EKF,J G 415.00 450.00 480.00 ก"O"Oก ) 750 F  250.00 250.00 250.00 ++O, ก ก. 595 F  165.00 200.00 230.00 J EKF,J 3 G 1,345.00

A-2


กก :$'+ ,, %!;,# < ก0# C, 8/2550 ( ,C 117)  16 'd1=ก 2550 !" # $กกก , ' F;,Fก กM>'+ ,, < ก0# ,C 3/2550 ( C, 47)  5 'd1=ก 2550 < != F, =กก , ' F;,Fก กM>'+ ,, <!F* ก,

:$%+%& '+ ,,

(F '.)

' 0B , #; !+ ! <!! ; , ก / ,F*! $ก=ก:,F,'C ' ก&+--.'+ ,,

 +>< #; , 3 0@%ก ('.1. 2551 T 2553) DE, ;,;

 ,* ก%+ก $ + ก*! %+

  <

,, 250 + $ /0@ ! ,,  3 0@ 0 750 + $ :+ ก=ก%+ ,$0/ ,%& , ;, n , C (1)

1) 2) 3)

4) 5)

%& , $$กi! $$ก*ก $ %+/ &Kก' ! ;,0 1 3 0@  ,, 90 + $ J EKF,J (F ) 2551 2552 2553 ก,ก 1EกM%+0 $0,กi! 0+ L , +> $Fก+ %+ 5 5 5 ' Iก , +>;,n 0$ $ก $กi! 0G==$

= *กiก ,! ! กi$$ ! %

,0o$ ก ก $ 10 10 10 0+ L %+= *:,--. +> F กiก , กp>  %

0o $ < ! กก%+ 5 5 5 &K ,  ( <! !" # $ 0#' => %

,ก* ก $K %+ 0+ L :,--. +> *ก !> %+ = กก*ก $K%+ %+ 0+ L  +> 5 5 5 $! ,>ก K กก*ก $K%+ %+; : :+  5 5 5 0+ L  +> 30 30 30

%& , :,F, F!ก%+ก'#> 3 0@  ,, 30 + $ J EKF,J (F ) 2551 2552 2553 ก,ก 1) F* =/ K+ F!ก%+ F!ก' 5 5 5 :,F,'C '+ ,,

 +> , C 1.1) ก+; F!ก!+"ก

C*%+:+!&F 1 1 1 1.2) ก+; F!ก ,= กก+%+ 0ก>'C 

1 1 1 F*! $:,--.'+ ,  0 1.3) ก+; F!ก ,--.%+ 0ก>/ <!q; 1 1 1 1.4) ก+; F!ก , %+$$ $ 1 1 1 1.5) ก+; F!ก Fก; F, #C F;

0ก>/ ,:,--. 1 1 1

 +> 2) F  !" < F!ก C, 5 ก+; 2.5 2.5 2.5 3) !>%+0 &+ 2.5 2.5 2.5 10 10 10

 15 30 15

15 15 90

(2)

A-3

 15 3 3 3 3 3 7.5 7.5 30


(3)

1) 2) 3) 4) 5) 6)

%& , ก; ' ( : :+ %+' (  'ก M> 3 0@  ,, 195 + $ J EKF,J (F ) 2551 2552 2553 ก,ก 24 ก+; :$%+%& (ก ,'+ ,, , F* ก,

:$%+%& '+ ,,

8 8 8 , F* ก' ( :,ก--.'+ ,,

 +>) =*

35 /0@ 54 ก+;' ( : :+ %+; : :+ =*

100 /0@ 18 18 18 54 ก+;กi!%+กก*ก $K%+ =*

100 /0@ 18 18 18 33 ก+;กF FFI %+ก $/ ,0## 60 /0@ 11 11 11 12 ก+;' ( F ,%+$กFI =*

20 /0@ 4 4 4 18 &K# #q=ก;,0 1 #; IAEA, Japan, Korea, China, France, USA 6 6 6 j =*

30 /0@ 65 65 65 195 (4)

%& ,  0+ L %+ก ,F,% + 0@+ 30 + $ 3 0@ <

,, 90 + $ J EKF,J (F ) 2551 2552 2553 ก,ก 30 1) = * %

,ก1E ก M&+ก $F , % + / ,:,ก:,--. 10 10 10

 +> %+ก0 &+ก $#,'C 30 2) 0 $0,กi!F,% + j =กก' ( :,ก 10 10 10 15 2.1) กก*! L'F,% + 5 5 5 15 2.2) กก*!  $+'M=ก%!+;,ก* 5 5 5 30 3) %& < ก0. ,ก %+$ FIL %+%& PกP

10 10 10 30 30 30 90 (5) + ,$0/ ,%& ,  กF FFI%+ก F;

; / ,0## 0@+ 0 200 + $  3 0@ 625 + $ J EKF,J (F ) 2551 2552 2553 ก,ก 5 1) :,กF, K /<= %+กF;

; / ,0##

5 30 2) , F* =%+ = 1 10 10 10 160 3) , &+F %+กDC F 50 50 60 300 4) , F;,F%+&%'; 100 90 110 80 5) , ก=ก'1M 10 30 40 50 6) , *

ก 10 20 20 185 200 240 625

A-4


(6) %& , ภ ,%& ภ* ภ:,ภ:,--. +> 0@+0 80 + $  3 0@ 240 + $

1) 2) 3) 4) 5)

ภ,ภ ภ1EภM 0B 0/ ,:,ภ(Feasibility Study) ภF* =%+ภ+ ภF C,:,--. (Site Survey and Selection) ภ !>&+ภ $F,% + (Environmental Impact Assessment, EIA) ภ' ( $+ภ (Human Resource Development) ;<#=;< ภ$!= ภ%+, ' ภ,

(Administration Cost and Wage) 

2551 10 10

J EKF,J (F ) 2552 2553 20 20 10 -

 50 20

10

20

20

50

20 20

20 20

20 20

60 60

70

90

80

240

(7) ภ= C,F* ภ, ' ( :,ภ:,--.'+ ,,

 +> (NPPDO) +* ภ 3 0@  ,,

75 + $ ภ,ภ 1) ,$$+ภ 1.1) ; $% &K#* qภ (=*

5 ) 1.2) ; $% =! 0o$ , (=*

17 ) 2) ,$* ,

(;+; , + ;$C0# ; ,< 0 1 F  ;#; F ;FIK0:L j+j) 3) ,$+, 

3.1) ;L p> ' > 3.2) ;  L p> F* ภ, (#; ;  ,;  ภF;  ,: 1 ' > j+j) 4) =; (;=, 0EภM ;<#=; ,0;,0 1) 

2551 10 6 4 5

J EKF,J (F ) 2552 2553 10 10 6 6 4 4 5 5

 30 18 12 15

5 2 3

5 2 3

5 2 3

15 6 9

5 25

5 25

5 25

15 75

 ;<#=; C,!< + 3 0@ K;<

,, 1,345 + $ %!+;,, ,$0=ภภ, ' F;,Fภ ภM>'+ ,, =*

750 + $ %+=*

595 + $ =ภ,$0/ ,ภ--.kl&+%!;, 0 1 

A-5


1.1.3 !U"+ V!" W ภW  (NPIEP Milestones for Nuclear Power Program Implementation) ภภภ   ภ !ภ Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power IAEA "#$ภ$ /&'! !()$)!"!ภ*+ ภ, -".. !+*/ภ#$#  1. "".' 0.1 ภ !ภ $ (Preliminary phase) (0$"" 1 -1 (2550-2551) #!ภภ!.'#$ # ภ-$#   / ,"ภ!ภ&2' !ภภ!)!"!ภ ภ& 

 (NPIPC) "," 3ภ!ภ.'ภ' $ภ7 ," &,-"#4 "   ภ  #. # $&2 5 &2'ภ & 

 (NPIEP) 2. "".' 1 ภ !'!ภ (Pre-project activity phase) (0$"" 3 -1 (2551-2554) #!ภ ภ!.' " $# ภ#   3! NPIEP  # 

ภ& 6 ภ& 

 (& .) '!# ภ # $&2

5 *ภ: + .'.'!ŕ¸

;&) *ภ/$ # ภภ!-< -#$ภ: ()$$4 # ภ$!=$ ! $( "ภ!/ /! -"00

3. "".' 2 ภ #.ภ (Program implementation phase) (0$"" 3 -1 (25542557) #!ภ ภ!.'" $# ภ#  '!# ภ ! NPIEP "  .'ภ ) #$  # ) / ภภ*#= 4!=-** ภ>)!"&

?ภ,")/-".!* *(0$ 2ภ+ .' 

.')!"!) *ภ-@#-"!= 2ภ. "=$ .')!"!  !ภ-@#-"!= 4. "".' 3 ภภ/$ (Construction phase) (0$"" 6 -1 (2557-2563) #!ภภ! .'" $# ภ#  # ภ ! NPIEP ()$$4 # ภ-"!=()$$4 ภ**"# ภ.ภ!  0 / "3-ภ,.'ภ ' $ # ภภ/$" # 3-ภ, .#*" *"** ภ(* 3 # 2' 

A-6


5. "".' 4 ก# 2' (Operation phase) /-1 2563 -< $ - A'!กก!.'" $ # ก#  '!# 2'0&,0 # 2'"*3 ก  ) *ก&'!ก ก (   & 6 .3 )ก!". .'ก' $ 1.1.4 !"ก ,[ J NPIEP ก   ก ! 4 -"ก 2 (1) $$ % &   -C3*

-"..(0$กDA?!0 ก/." $ก&!/( ก -< #/ =+ -"!,$" 70 ก A'กDA?!0 .' #$( -".!-!,=/ !/!ก (30 -1) (  -".!!'=!ก( #$ 3-. ")/& # 

กก")/"-";.02 & "ก# ก&'&ก $& -< '-<

(2) $' ()ก '   *ก  กก-< & .(' 0$( กก!.5ก$ -< '-< ) *ก#0 ! 3 ! $ก(0$"&'! ! ก  -"0ก #")/-1 2554 +-1 2564 -".! ! $ก(0$&'! 20,962 !ก" A'&'! $" 5.4 + $" 6.0 /-1 # 

!$/"!ก& 6 & 

)!3 "ก 3 ก& / 4!.' $ !/&&

* 3 ! $ก(0$.'&'! 

(3) +ก ' ก, -.ก +- Climate Change ;"ก$ #. Climate Change /0 # "3 ก#ก##

( ก()$#ก -/กDA2 ก"ก/#4 A'"/.()$& .'(0$02 &A&'!!ก (Emission Cost/Carbon Credit) A'!$/ -".."!/!&

?"=ก&

()$#ก-/กDA2 ก"ก /"#$ *.$!( #$ 02 & A ")ก!/!ก ก #ก& .#' & (  ก-/กDA2 ก"ก .&'! +"# * .' $-K* !&

?" (4) ก /01 21 3+-&ก ! &%+4 ( 0/ 5 -1.'/ !-@ !#$- * = ก/ 3 € 4 ./ "#$-' 5 -<

"# *()!/ $ กก  !!

 !ก ( ,".'( 0/ 10 -1.'/ ! . ก ก #$ & 6 . ( #$ ! 5 !-#; .'! *#$" $ .3 ก .'#/!

 .()$ !+ /

#$ก *02 &A (5) ก ก5   6 +-+4 -- -@ ! กDA?!0 = 3 € 4 ./ ( "" 5 € 6 -1 "

 !ก )ก!/!.2ก )/& .'/ $+ "!/-/กDA2 ก"ก( "" 20 € 30 -1 & 

/"

 "= !ก (6) ก & ก7$ (-&8 *(-.2%&%$ 9 4 /ก4 0/ ก / ! ! " 3 )ก!-@ ! 1.

A-7


2.

6 , ภ  .ŕ¸

( -C3*

(, #2 ŕ¸

 2550) -". /L ( ภ#$ & 

!(0$( ภ -"!, 17% & . ภ! 2'-Kภ,-!,=(0$ =/ 439 ภ ภ/$ 34 =(/

 .'"ภ/$ 86 =/( $ 223 !. 782 &'! ภ .'(0$ =/-"!, 78% ("# ! .' 1)  &% 1 : 6 , ภ  .ภ' . ! .ภ(2550) !.. !.. &.. ภ.. (0$ =/ 435 435 437 438 ภ ภ/$ 28 28 30 32 =/( 

64 66 74 74 =/( $ 158 158 182 214 223 $& 1 1 685 687 723 758 &'! % 57 58 65 73 )/ $!= : www.uic.com.au/reactors.htm (Uranium Information Center, Australia)

ภ.. 439 34 86 782 78

.  ! $ภ(0$& 

&'! /#4  /#2 &P;! 2550 ( ภ,"  Changing picture/New age/Relaunch of nuclear powerÂ&#x201A; #$) 3 3 -"ภ ( Dr. ElBaradei) 2 (1) ภภ"02 &"&2' !! ' #$ & (Energy diversity and energy security needs) (2) ภ#ภ".* /'#$!"ภ#ภ-/ภDA.'!* -< -"ภ* (Carbon emission and environmental concerns) (3) ภ& 6 . .'&= $/! 5 !-#; -< .'! *#$ ( ,".' $ .3 ภ .'#/!

 ""** .'02'+2#$ (Strong performance record of nuclear power improved safety, lower cost and better reliability) 3.

ภ A . ภ.

! (-&8&

(1) ( -1 2515 5*.#$ภ-"ภ,"-K Q* *.' 166 

.' 15 !+3 2515 ()$(0$*$

// ) #0*3 -< + .' #(0$-Kภ,** Boiling Water Reactor: (BWR) #ภ 600 !ภ" /ภ4# ( -1 &.. 2521 5*#$!! ()$0"ภ: ภ-#!/!ภ) # 2' ภภ#ภ"ภ / $

-"ภ*ภ*ภ&*ภDA?!0 ( /. (2) ( -1 &.. 2525 Â&#x20AC; 2535 5*)4 0*()$ภ #2ภ+ .'  #ภ ภ 1,000 !ภ" .')!"! 4 )/ !# *#  â&#x20AC;˘ *$ **# ) #-"* 

? â&#x20AC;˘ *$ )! ) #03!& â&#x20AC;˘ *$ )!./ ) #03!& â&#x20AC;˘ *$ .$0 ) # ?!0 -C3*

+ . ' . 4 )/# ภ/ !ภ-' -!) / -"0ภ -< $ .ภภ!)!"! &2 .'.'"(0$-< + . ' ()!/

A-8


(3) ( -1 2539 ," 5! #$)4 0*()$ / ,"ก!กก!-< -#$ กก/$

( -".. #! 5! /กก".. . "'#$! -< -"? ,"ก!ก: ,"ก!ก: #$ #. กก!-< -#$ กก/$ ( -".. #$ !)!"! .5 "$&2 5 $4( -1 2541 1.1.5 + #+ V!",[UW +F 'U ] '"ก   (NPIEP) :,ก:,--. +>:,%ก/ ,0 1  =*0B = , ,%& %+* ก' ( :,F,' C 

' , $:,กj DE, =0B กF,: กF< ก' ( F!ก/ ,0 1 :,F,'C !+; C0ก $ (1) #ก^* #ก ก #!F"_ก#* J #$ = *%& , กi! $$ก*ก $ %+/ &Kก' ! ;,0 1 ก / ,ก $ก<#'+ ,,

 +> ' ก<#'+ ,,

 +>' ก&+--. F K0%$$ก= C, ,>กก*ก $ ก%ก/กi!%+$$;,n ก / , ' ก* กก; F,:,--.'+ ,,

 +> %+F %

,< ก0 $0,'#$ qq j <! F + , F 0F IL'กก%+ Fก+%+ $ ,ก'+ ,, 0K! ;,0 1 :ก*! <! กi! ก / ,ก $:,--. +> กi!ก*! * =! / , ,>กก*ก $K%+ 0+ L < ก * ก:,--. +> $+ ,ก*! <!%+$*, กMกi! ( E,/ &Kก' ! ;,0 1) / ,กก*ก $K%+ 0+ L %+/ , ,>กก*ก $K%+ 0+ L ;,;  , กi!ก ก $  ,0+ L , +> กi!ก ก $ Fก  ,F%+'+ ,, ,F กi!ก ก $ก $& ,%';,< ก $ ! , +> กi! ก ก $กกก  ,F #C '+, <#%+ %+ก0+:,--. +> ' Iก; F IF qqก;%';/ I +> %+'IF' กi!ก*! <!0o$ ' Iก/ ,F IF qq%+ ก+,! ;,0 1 C,0 , กi! ก ก $ก0ก0. ,F,% + กi!ก ก $ก%=,!PกP / ,!ก> , +> กi!ก ก $ก+, =ก ;,0 1 กi!ก ก $ 0+ L / ,:,--. +> (2) W +F 'U ] [F "O+ *ก #ก &K F*! $0 1 ;0B =/ , : :+ +> %+ : :+:,--.'+ , == ,:,ก 0B %$$=,ก; F,$"F"= (Turn-key approach) ! =,ก; F,:F;

;  $< $! E, (Partial participation) /EC K;ก $ ' , : :+%+ F< ก$!:,ก D $D F*! $0 1 C ;ก' ( F!ก! ก %+ F!ก ,= กก+/ 0ก> ก ก $:,--.ก; %;ก' ( , กก; F, %+ F ก; F,' F 

ก C,ก--.kl&+%!;,0 1 ,ก"/ F%+0F$ก> , กก; F,

:,--.'+ , 

 ก ; 50 0@ F ก%$$%+ก; F,:,--.'+ ,  C,< %+ ก0 1 ก C, F< ก$!:,ก D $D =E, =ก+; ; กก; F,:,--. +>! ; %กn C =+ ก %

,%$$=,ก; F,$"F"= (Turn-key approach)

A-9


C,:,аЄБаЄБ"! =/ %<!<# FаЄБ; F,< 0 1 #; !+"аЄБ:,F, аЄБ ; $,# F--. ! %0+,$,/ P

 ,0 $ аЄБ1 j+j %; ,0B

F 0аЄБ>  ; C аЄБ" ! %$$=,аЄБ; F, :F;

; $,F;

аЄБ" #; < F;

аЄБ аЄБ $аЄБаЄБ; F, %+ 1 аЄБ:I 1 аЄБ ,аЄБ+%+ 1 аЄБ--. ! аЄБ $:,--.'+ , %$$<# C* < # : :+I F*! $< F;

 аЄБ аЄБ $ : :+ +> C ,= ,;FF;

; < :,аЄБ! ; %аЄБn %; =F ; ; < ! ; !+ ,n !аЄБаЄБF $F аЄБ' ( %+ ; : :+< 1 , !F < F;

/ , Nuclear Steam Supply System (NSSS) C / F/ , F!аЄБ< 0 1 ,; F , $%%;F;

 =E,F0 ;= ,<# : :+/ ,0 1&K&+ C,! F;

аЄБ ='E,' ,<

F;

<$,< == ,аЄБ'= ;, $ $ %+аЄБF $F ;,!F 0 1 , ,аЄБ*! 

:$аЄБ+, < аЄБ' ( / F , : :+' <!F;

;  $< $! E, # = ' <!аЄБаЄБ ' ( $+аЄБ%+&K# #q< 

C n ' F $F аЄБ* , ; 0<  E,$аЄБ1 ,аЄБ ,%+ 1MаЄБ= +

&+аЄБ $аЄБ $:,аЄБ C,FC ;,аЄБF;

; F,#C F;

%+ 0аЄБ>$,#C / , NSSS < аЄБ'F F;

аЄБF;

; < аЄБаЄБ; F, $< $! E,/ ,:,--.'+ ,,

 +>F* аЄБ $K;аЄБ $:,--.'+ ,  n =E, <! F* qаЄБ $ F!аЄБ ,= аЄБаЄБ+%+ 0аЄБ>'C F*! $:,--. '+ ,  0 IаЄБ=аЄБ<!$аЄБ аЄБ аЄБ%$$ 1 аЄБ = ! %+аЄБ; F, (EPC) IаЄБ=аЄБ<!$аЄБ$*, аЄБM :,--. %+IаЄБ= F $#C F;

0аЄБ>%+ ,= аЄБDE, $аЄБ $ , FаЄБ+ 0B +* $%аЄБ C, C  ,=аЄБ F!аЄБ ,= аЄБаЄБ+%+ 0аЄБ>'C F*! $:,--.'+ ,  0 #; ,&+ C* аЄБ ,! C* ,аЄБ* --. ; 0G¬Ж %+ +> 0B аЄБ=аЄБ=0B 0аЄБ>!+ аЄБF*! $:,--.'+ , %+ ,0B 0аЄБ>!+ аЄБ<

F!аЄБ;,n %

,%+ +< аЄБF;,F = *!+%

, =E ,= * %& %+аЄБ*! аЄБF; ,F F $F :,F,'C F!аЄБ%+аЄБF;

; ' ( :,--. +> (3) аЄБ #`J "[ WW #аЄБ аЄБ  = *%& , аЄБ; : :+%+аЄБ' ( : :+ '+ ,,

 +> ' аЄБ&+--. %+ F!аЄБ аЄБ / , C,< %+! ;,0 1/аЄБ+;0 1 %+аЄБ= *%& , аЄБ ,%& ' (  'аЄБ M> аЄБ ' аЄБ ' < аЄБ&+--.=аЄБ'+ ,,

 +> аЄБаЄБ' ( $+аЄБ %+аЄБ; /' ( : :+:,--. +> 0B / C F* q/ ,:,аЄБ :,--. +> ' <!$+аЄБ F F ,аЄБ< =*

',' ; аЄБ* аЄБ %+0B 0 аЄБ $ +/ ,:,аЄБj = ,аЄБ ,%& аЄБ # = $+аЄБ <#< / C F*! $аЄБF,:,--.

 +> ;,;  , =*

4 :, 0B =*

0 800 ¬А 1,000 ; :, :* аЄБ' ( $+аЄБ&; $$ аЄБ1EаЄБM %+аЄБk¬ЗаЄБ $' C,< %+;,0 1 <

#'C  '+ ,,

 +> ( 1 аЄБ, аЄБ 1F>, $+аЄБF/ n) #P' , (L dMi %+L0o$ ! ;,=/ ,:,аЄБ %+F$ аЄБ1EаЄБM) %+ On-theJob-Training (<!0F$аЄБ>аЄБ *, =,%аЄБ;$+аЄБ)

A-10


ภ; : :+' ภ' ( F!ภ:,--. +>/ ,0 1 F ภ*! <!# = 0B

 :$ภ' ( F!ภ:,--. +>Â&#x201A; =$ < ภF0ภ<!ภ; : :+$,F;

! ภ*! F,:,--. +>< < ภ ,' ( 1 ภL'/ ,0 1 DE,=ภ ,%& ' (  : :+!+ ,=ภ1EภM%+ภ*! : :+ !F%+ ; 0 (4) "[D#ภ OF "+ [F" #ภ"[F *ภ,  8 # + ,  3 [U 4.1 "[D  (Nuclear safety) ' 1EภM%+ $ %

,ภ* ภ , / , IAEA < ภ0  0+ L :P'< F;

ภ= *, ภ !> 0+ L (Safety Analysis Report) ภ1EภMภ%+ภ* ภ 0+ L :,--. +>  C,ภ= C, ,>ภ =F $%+0 0+ L , +>%+ ,F ภ= C,! ; , ภ*ภ$K%+ภ= ภ#C '+,<#%+

%+ภภภ ,F + = = C,! ; , ภ*ภ$K%+ 0B F %ภ; ! ; , $ 0+ L  +>%+ภ ,F,% + (Nuclear Regulatory Body) 4.2 ภ* ,[ภ (Management) * ภ:1EภM !>/ ภ*!   ,%+ ภ0. ,ภภ ภ$ภ' ( : :+ ภ $ 0+ L %+ภK%+ ภMF,% + / ,:,--. 

 +> %+F, ! ภE, =*0B < ภ= ภ#C '+,<#%+ %+ภภภ ,F C,< 0 ภ+,%+  C,0  ,ภ$+ภ  #ภ ภ / ,< F,% + %+ 0+ L 4.3 ภ"ภ+ (Radiation Protection) ' =*ภภ $ / , M>=ภภ $ ,F : ,F0 F,=ภภ<# ,F  C,ภ1EภM&+ภ $ ; 0## : , ,! ; , $ Fภ+ %ภ; UNSCEAR, BEIR %+ ICRP DE,%& ภ0. ,ภ ,F%& ภ* , :1EภME,'$ L %+ F,;  =ภ=ภภ* ภ/ ,:,--. +> %+F, ! ภภ $K%+1EภM%

,ภ0. ,ŕ¸

=ภ ,F ภภ*! : UNSCEAR 0B 

4.4 ภ ภ O) (Human Resources Development) ' $ %+' ( $+ภ K F< ภ* :,ภ:,--. +>  C,ภ' ( $+ภ:&; $$ภ1EภM%+ ภkÂ&#x2021;ภ$' C,< 0 1%+;,0 1 :< F;

%& ,  0+ L %+ภ ,F,% + = ' ( $+ภ K%+ ภM =*0B ' F $F %& , 

 +> %ภ; ภ' ( $+ภ : :+ 0+ L  +>  ,F %+ &+ภ $F,% + =ภภ* :,ภ:,--.'+ ,,

 +> + =

= *%& ' ( %+ ภM ภ*+ ,$+ภ ' <!ภ' ( $+ภ ;,F*F < 4.5 ภ OF "+ [F" (Environmental Protection) ' 1EภM%+= *%

,  0+ L %+1EภM&+ภ $F,% + (EIA) / ,:,ภ:,--. +> :1EภM%+ $ / K+ ภ / ,ภ$ ภ' =%+ !> &+ภ $F ,% + <! F + ,ภ$!+ ภภp> %

,/ , IAEA %+ภp> Fภ+ 0+ L %+F,% + ภ / ,  C,&%';/ K+&+ภ $; F,% + %+ภ* ภ 0 $0,%ภ/ %+= C,ภภ&K#* qภ' '=, EIA :,ภ:,--. +>

A-11


4.6 ภ "D #gOภg (Emergency planning) ' ภ= *%& PภP < ภ 0. ,ภ%+$ FIL ภ=ภภ' ( :,ภ&+--.=ภ'+ ,,

 +> %ภ; ภ%=,!%+ภ, $ !PภP ภ $ $ %,/ ,!PภP ภ-Â&#x2C6;Â&#x2030; -K%+ !+ ,ภ! ภkÂ&#x2021;ภD %& PภP %+ภ 0'$+$C , < ภภ!PภP + = * E,E,ภF F%+ภF;

; / ,kl$! $ , %+ $# ภ0F , < ! ; , $## LKL %+ $# 4.7 [F h,ภK'U"  (Nuclear fuel cycle) ' 1EภM/'=E, =*0B = ,F F*! $= ภ"$#C '+, %+ภภ*ภ$K%+ภ= ภ% ;,#C '+, <#%+  C,1EภM' '= ภ ภ$F = ภ"$#C '+,<#%+ #  : $ / K+/ : :+ ภ= ภ#C '+,<#%+ / ,:,--.

 +>< 0 1;,n %+F* ='C !F 4.8 ภ,[ภภภภ + (Radioactive waste) ' 1EภME,Lภ ภ$ภ= ภภภภ ,F=ภ:,--. +> :1EภM Iภ ,%& %+F* ='C !FF*! $<#ภ"$ภภภ ,F + = F* =/ F< ภ= ภภภภ ,F< 0G==$ %+1EภM ,+ ภ;,n <#< ภ= ภภภ ภ ,Fภ,FK, !F F : $ / K+/ : :+ ภ= ภภภภ ,F/ ,:,--. +><

0 1;,n %+F* ='C !F 4.9 J /$#!"#$ (National position) 0B %& , ภF, K /<=%+ ! ภ/ ,0## ภ ภ$ภ&+--.=ภ'+ ,,

 +> ' <! K /<=ภ ภ$'+ ,,

 +><

 0+ L =ภภ L' ,F%+ภ= ภ F,% + ; 0## :ภ0#F ' I>&; F ;,n %+= *%& , ภF F%+ภF;

; / ,0## ภ ภ$ภ&+--.=ภ'+ ,,

 +> # =

%+:0;,<F 0B 

4.10 [F +` U#+"  +#[ ภ(Site and supporting facilities) '

,%& 1EภM F* =%+'= ,+ ภF C,:,--. +> 1 ภL'=*

; ภ; 5 %!;, :'= !+ ภภp>/ , IAEA  C, %+0" ;,n ภ / ,' <#< ภ+ ภ C, %ภ; 0" F , (ภ $%+ภF;

; / ,0## ) 1M1F> 'ภI#%+F,% +  C, 0+ L %+ &+ภ $; F,% + #; ภ$ / , C*!+; " ภ%';ภ=/ ,Fภ ,F &+ภ $; F,% + FL' ,I  ภ0+ %0+,/ ,& :+ภ ,=ภLK/-! %&; ! ภ1F> F,=ภภภ */ , M> :,F,'C < 'C %+0G== ภi! 0B 

4.11 ภ ภ^* (Legislative framework) ' 0 $0,ภi!F,% + %+ 0+ L <! $+&+ภ $=ภภ' ( :,ภ&+--.=ภ'+ ,,

 +> E,ภ ,%& = ภL' F,% + ภภ*! L'F,% + ภภ*!  $+'M=ภ%!+;,ภ* ภ$ , $<# ภi!%+$ +,: M 0B 

A-12


(5) ก +'"+ + m &##ก " !"#K K < ก' ( :,ก&+--. '+ ,,

 +>=0B 0 ;,0F IL'0## F;

; =E, =*0B ,;,* ก<!0## $/ K+%+ K /<= Kก , %+ ,0F ; 0B

 กL' 0B ! E, ก F*! $/; +$/ ,:,--.'+ ,,

 +> ,0B /; <!q; %+F, 

%+ Eก/ q =*0B ,#C%=,%+%ก/ ! 

ก ;,$;

ก #ก%+F +# C,F $F %+ 

 , C กF F=E, ,ก=/E,ก+;0.!%+* ก< #,ก F;

0 1;,n ก"! <#'+ ,,

 +> < ,F กก ;=<#0B IF, ก C,< F ก>0G==$ 0## ! กE,0Gq!'+ ,, %+0Gq! F,% + #; C* #C '+,FK,/EC 0Gq!:+ก %+0Gq!+'M *<!0## %

: = $:,--. '+ ,,

 +>/EC

F*! $ :$กF F=ก*! %

,ก* , กF F0B / C 0B ' <!0## $K /<=  $ ; F $F %+

,<= :,ก:,--.'+ ,,

 +> : , * ;,;  ,+ 0 DE, = , 'ก K $+ก %+ ,>ก '+ ,,

 +> * กF F<!0F F + ,%+ 0B กL' กF;,F%+F $F <!<# Iก / ,กF F กK0%$$ ' <!:,ก:,--.'+ ,,

 +> 0B  $/ ,FI E,กF, /;%+ก0F , กF F ' %+0 &+กF F %& ก* ! ' ' ( $$กF F<!F + ,ก $/ C ก* , / ,:,ก:,--.'+ ,,

 +> E,กF;,F<!ก+;0.!F;

; F !" %+/ F % ;,n / ,:,ก:,--. +> :ก$

กF F C ,0B 0 ;,0N&%+:0;,<F 0N: กF<!0## $K/ K+/; F ก/ C 

ก *กF Fก $0##

C 0F,> ' FF, K /<=ก ก $'+ ,,

 +> :P' 0+ L =ก'+ ,, 0K; $+ FI# %+F,% + %+กก*ก $K%+ ;, $ $ ' ก <!กก! ก #C '+,%+ก&+--./ ,0 1%+/ ,:+ก :P' ;--. %+ก 'E,'#C '+, E,' F, #  %+ 

,<=/ ,0## ; ก* , / ,:,--.'+ ,,

 +> %+' ,$$กF F '+ ,,

 +><!0F IL' 0B #,ก%+;  ,: ,' 0F

 /;กF F'+ ,,

 +><!0B กL' %

,%+ 1 , ;, ก

:0.!<!0## $K /<= %+ $E, =*0B / ,:,ก:,--.'+ ,,

 +> L< 4 0@< #; ,:,ก <!0## F;

; L< 3 0@< #; ,* ก %+, ก ! / ,ก ก; F,DE, <# + 6 0@ E,กF F ,ก* , / ,:,--.'+ ,,

 +>' <!0## ก # 

%+ 

,<= ;, , L!+ ,กก; F,%+ F"=%+* ก&+--. :<! /<=E,&+0:# > 0 1 %+0## = $ ,C < ,,%+ , ก=กก:,--.'+ ,,

 +>

A-13


(6) ภ ภ,[UW  :,ภ:,--. +> D $D %+/ C ภ* ภภภ;:,ภ:,--.'+ , 

 0 / C ;,n !+; C=+* $ภ; !+ , %+ภ*! + % ; ' <!ภ* ภ:,ภj 0B 0 ;, 0F IL' %+0B 0ภ $ +/ ,:,ภj =E, ,ภ ,%& ภ # =

: 0 F*! $:,ภ:,--. +> = ,= ,C ,>ภ' , $ภ* ภ:,ภ ภภ; F, ภ F $$$ %+ ภ ,%+ภ$*, ภM %; ,=ภ0B :,--. +>:,%ภ/ ,0 1 =E, , ภ ,%& :,F, ,>ภ< $0 1 ' F $F %+ภ*ภ$K%+ F!ภ:,--. +> < 0G==$ ภ/ <$ q%+ภภ*ภ$K%+:,--. ,&; !+! ; , < !+ภ , DE, 0B / C <# + ภ%+DC*D

ภ ! ; , ภ*ภ$K%+%+ ภ<$ q C,!0B ,>ภ F ,>ภ 0B %

,/ , 0 1F;

<!q; :,--. +> C, C =ภ'= 0B 0F*! $0 1 ; 0  :,--. +> E,ภ1EภM%+ ,%& F $F ภ* ภ 0+ L :,--. C,<

F;

ภ ,%+ภ0. ,ภ ,F=ภ%!+;,ภ* ,F  C, ภภ%+ภ0o$ ภ< ภPภP ภ = ภ#C '+, #C '+,<#%+ %+ภภภ ,F ภ ภ%$$%+ภภ; F,:,--. ภ F $$$%+ภ F $ , ภ ,%+ภ$*, ภM:,--. ภ0+:,--. ภ $0. ,ŕ¸

F +> %+< ภ ภM 0+ L :,--. DE, C,!= $+ + C,%;ภ; :,ภ < F;

/ ,ภ ,%& %+ภ ภ%$$ = E,!+ ,=ภ! ภ<#, :,--. < ,/ ,ภ0+:,--.%+ภ= ภ"$ภภภ ,F%$$ ภ1EภM !F:,ภ:,--. +> =ภภ+ ภ : :+:,--. +> !F : '= 0+ L %+0F$ภ>ภ , ภ= ภ/ ,F=ภ:,--. 0G==   ภ = !#C '+, 0ภ> %+$ภ;,n ภ / , %+ %

,ภ' ( : :+' +ภ'E,';,0 1 =ภC

*ภF* =%+ + ภF C, :'=0G==  0+ L &+ภ $; M>%+F,% +  $K;0ภ$ !F 1M1F>%+F , DE, : :+%+F , C =0B ภ*! ;<#=; C,! DE, 0ภ$ , +, ;#C '+, %+;<#=;* , %+$*, ภM  C, ;<#=;F*! $ภ' ( :,F,'C ภ 0+:,--.%+ภ= ภภภภ ,F / C F / ,ภ1EภM !F:,ภ ภ !> , ภ, %+ภ!%!+;,, F*! $:,ภ 1.1.6 ภ ภ F,[UW +F 'U ] '" ภ   (NPIEP) ภภภ .ภ& 6 $&2 5 &2'ภ & 

 #$ภ IAEA (Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power) #$ ! #. / NPIEP Milestones for Nuclear Power Program Implementation -".. # ;&.' 1 */-<

MS 0.1 : Nuclear Power Option in PDP 2007 (2550) MS 0.2 : Government agreed to start nuclear power infrastructure preparation (2551-2554) MS 1 : Policy Decision (Knowledgeable Commitments : GO NUCLEAR) (2555-2557) MS 2 : Call for Bids (Financial Commitments) (2558-2563) MS 3 : Start Operation (Commissioning 1st NPP) (2563 -< $ -)

A-14


 1:  NPIEP Milestones for Nuclear Power Program Implementation

 -C3*

,"ภ!ภ: NPIPC #$# ภ( / MS 0.1 ##$ # ! # $&2 5

&2'ภ & 

 (NPIEP) $ "ภ $=/ MS 0.2

A-15


1.1.7 '"! '*F !"W ภ (Progress Conditions) W ภW  ,# '*F *'" K#" *'" O !(U ภ'"! 3 #ภ '" 1. < ภ= * PDP '=ภ<#'+ ,,

 +>' &+--.0B ,+ ภ! E, 0$ $ ภ$ภ&+'+ ,, --.=ภ'+ ,, % 0L n #; '+ ,, %F, > '+ ,, + '+ ,, =ภ# + ; ! DE, = ,#+ /:,ภ< ภ : :+'+ ,, % n ,ภ+;

C ! ;,

F* q %+F%F,# =

; ภ&+--.=ภ'+ ,, !+; C =&+ภ' F $F ,  ,ภ'+ ,, --./ ,0 1 < Kภภ; --.=ภ'+ ,,

 +> DE, =#+ / :,ภj ' '= ภ ! / , : :+'+ ,, =ภ%!+;,#C '+, n !+; C

2. ภ ' :,F,'C / ,0 1 #; $$ภi! $$ภ*ภ$K%+ ภ  $/ ,0## ,; # = %+&K0ภ$ภ:,--. (Utility) F C,:,--. #C '+, ,; ' ! ,;F%F, ' 0F IL' ภ" =ภ#+ / ! + ภ F <= ภ0 = F%F,E, ' < 0" ,ภ+; ',' 3.  / ,ภ&+ --. =ภ#C '+, - FD+ Kภ+, ; ,ภ  $ภ$ ภ&+ --. =ภ'+ ,,

 +>

A-16


 2 ก  ก  2552 ก ! " #$! % #$&ก '())*#' + ' ,

------------------------------------------------------------------------- ก

ก ก  ก 

ก ก   23 # 2552 %&' ()* + ,&

 ก - )' . / ',# ก &0 1 ก 2#('34 51 '6 7 ก 4(%889 # : ;+  2552 ,0 14 1 ก  122,000,000 + 0 ) + &0  ก ( 1 ก 2#('34 5 34 ?@ . %&'&0 ก ,&,' @ก&0 1 ก ( A 

 ก') ' ก &0  %&'& 6 1.  ก01 ก ก '2&3ก# 1+4 5 (1) ก 58ก9' :ก01 +'& + ' , "ก' # ;ก + ' ,4 <  กก01( =: . %&' + + ,กก  ก 

ก ,0 10 ' + / ',# ก &0 1 ก B@ก3 +

กC) #&' &2# # &+ก Dก # (A #+#+ก+กC) #%# E,, + F+ ,#3)'0 @ก3) )##D

B( /  @ก1 ก #&0  6 & (63( 30 ก ## 2552 F@ 30 2553 1&#4,%&' +,ก ก B@ก %&'3ก 1)3++,0ก + ก I() ก+ B%# 2) 4ก  J' K,กก B@ก1&# ,&0 J' #+ #+ก+ กC) #  B +  #%  +K  ก0ก+ &K3 &2# 1 %889  # 3) ก + ก

+8E )* J  ก + ก I( 3 4) J' 3 ก #ก กC) # ก ,&0กCก  ( 7 ) กC +#+ ก ก0ก+&K3 &2#3 &' #  +4&&' +(2# # 3ก ก +(2# # (  . %&'0)  4 LB,ก# 2552 F@F+ ,#3)'0 @ก- J #กกII,' @ก ,ก1 ก #ก กC) #,&0 ก ;+  2553 %&'  6 6%' &'#3' (2) ก ก 4ก01( #$&>ก ())*#' + ' , ( 2553) ก

ก  - ก   5 ( 2552 %&' ( ()' . &0 1 ก #ก กC) #%#++'ก+1 %889 # (;+  2553)  15 ' + 4 &,%&' + กC) #%#++'ก+1 %889 #  ก+&'#  (1) J' 1 'ก + ) # J B (2) J' ก ก0ก+ (NRB) ) ก+ B%# (3) 3 ก0) &กCกP +4&&' +(2# # (Nuclear Liability) (4) 3 ก ก0) &กCกP ก

 ก +(2# # (Nuclear Liability Insurance) (5) 3 ก &0 ก ( D4Kก ) B 3 (6) 3 ก ก0ก+&K3 &2#1 %889 # ) 0) +ก ,&(61 %889 #  B %#J 6#K ) 0 ก

ก ก - J (,&

 / ',# ก &0 1 ก

B-1


2.   " &:"1ก 'ก #>, " :" " @ (  ! ;+  2552 . %&' +  + ก &0  :1 ก B@ก3,&034 &' 1 ' ()ก

3ก #:  5 ' + 1&# BK #+ ก ก , _ก )## /  @ก1 ก #&0 1 ก 6 & (63( 30 ก ## 2552 ` 30 2553 ,ก # 4 ก B@ก+6(' ก &' Bก#2J ()ก

%# ก

 +1 ก 1 %889 # 4 %&' ก B@ก 2 J ('ก &' 1 '6 7 %'3' )'ก& &,  &*  ' 3 Bก#2 ก

 + ('ก &ก,@(' ก 0 ,J' K3,@ก ก  ()ก

 Bก#2,&0 34 &' ()ก

3ก #1&#3 ก &0   34,%&' + ก+&'# (1) B@ก + J' K ('ก & 3 ก 6 7  ' 6 2 ก

ก '1 %889 # J & 1,000 ก(( 3 04ก B@ก ( ,+ FKก('JJ' K (2) B@กก ,&0 1#+#&' ก ,&(67 1 1# # J B, 3ก) 0 '/ +ก   ก !% ' + ' ,  5 (3) ,& 1&#2 ()ก

,@กก  ()ก

 Bก#2 B (Focus group) ก#J' #) ( Bก#23( ก  ()ก

ก#J' 3.  ก A4& #B  ' '#B #ก :9, (1) ก #B #ก :9, ก':4ก01'ก ก ก 3' +  10 ' + 1&# . 0 II,'F+ ,#3)'0 @ก3) )##D

B( / @ก1 ก #&0 1 ก 6 & (63( 30 ก ## 2552 F@ 30 2553 1&#4&,%&' + 34 e + ก &' กC) #

++ก0ก+&K3 &2# 3 J'4Kก ) B3,&)'+ ก J) # ก#J'J' +ก

+ 3/)   (  . %&'0)  4 LB,ก# 2552 F@F+ ,#3)'0 @ก-#กกII 1 ก ,ก)* ก &0 ก e + ก  +1 %889 # ,&0 ก ),ก 7+%&' (& , GO NUCLEAR 3' (2) ก #B #ก :9, ก':4"$&" 'ก "4+ 4+2& >> +  11 ' + 1&# .%&','F+ ,#3)'0 @ก3) )##D

B( / @ก1 ก # &0 ก 6 & (63( 26 ก ## 2552 F@ 26 2553 1&#%&'&0 ก ,&+ &' ก 

ก 3 ก J'F@ก 9) #ก &' 1 1# #  +ก 3+ # &' ก  1 %889 # 1&#4K'J'+ / &+4K'+ ) 1 ก #  ก

ก &' 3+ ก J) # ก#J'&' & 6 1) %&' ก ,&mnก+ 3 

 1  19 ` 20 ( 2552

 2  6-7 LB,ก# 2552

 3  13-14 LB,ก# 2552

 4  27-28 LB,ก# 2552 ,)&J 3ก ,&+ 4K'+ ) ก -  8 D 2552 ,&+ 4K'+ ) ก   16 D 2552 3,&+

 5   18-19 D 2552 2) ; 2553 ก0) &,,&+

 6  14-16 ก 2553

 7  11-13 ก 2553

 8  18-20 ก 2553 3,&+ 4K'+ ) ก   26 ก 2553

B-2


4.  +'& 'ก : &"+ '& (1) ก 58 ก 9'ก > : ;5" , ' > #$!  ก ())* #'  + ' ,  2552 +  10 ' + . %&','Bก

B( , _ก )## / @ก ,' 5 ' + #&0 1 ก 6 & ) 14 ) 2552 F@ 14 ก 2 D 2553 ,ก4 ก B@ก # ก') ' @ก%&' + J' Kก )  SEA 3 EIA J1 %889 # ( B 31 ก 1 %889 '  B%# 3%&',&0J' ก +ก  4ก + 3&' # DB( 36 3,,& +8E &)* J4K' %&' #, 0 &)* % +

ก +ก  - 1&#,,& (' & ก 2 D 2553 • ก

ก  - ก    5 (  2552 %&' ( ( )' . &0  1 ก B@ก 4ก + # DB( 36 1 ก 1 %889 # (; 2)  +  10 ' + (2) ก 58ก9 ก *&ก ' "; #$& & ก ! ())*#' + ' ,  2552 +  10 ' + F+ 1 1# # 3)( (ก ) ) /  @ก1 ก #&0 1 ก 6 & ) 25 ก ## 2552 F@ 25 2553 ,ก # ก B@ก+6(' ก,ก

,&0 ก ก+&'# ก B@ก3 + J' K &2# 3s ก ก0ก+&K3 (NRB) ++9ก +

D2#334  +2s กs ,ก +()( ก ,&0 +++I& # (SSAC) F ,&ก*+6) 3 ก ,&ก*+6'3' ก ,&0ก +34 s กs 34,%&' + ก+&'# (1) 3 ก 34 9ก +2s กs ,ก +()( 3)( J&J' 1 %889 # J B%#3 (2) 3 ก ,&034 9ก 3+

D 2#334 s กs ,ก1 ก

1 %889 # • ก

ก  - ก   5 ( 2552 %&' ( ()' . &0 1 ก B@ก34 ก 9ก 3+

D 2# +ก ,&(61 %889 # (; 2)  10 ' + 5.  ก "$&" "; 'ก & 2& >> ก

ก %&',&ก  (&( +) 'Jก &0 ก 1 ก (A %3' 8 6 1&#ก  6 8 ( 6 3/2552) ,&J@6  2 D 2552 ?@4

 +) 'Jก &0 1 ก ; 2552 3&&( (% 6 '  1

 ก

'ก  

1 ก 0 , &)* J (1 %889 • , &0 3++0 ,30 , &)* J #   B,0 5,000 (#3' • %&'

4 &)* ,กก (#3' @ก1 ก : +  ก*(% ,0ก& • 0&+(%,0ก B@ก,@ก3,&0

#&0 1 ก : 1 ก.. 52 - 1 .. 53

# s++ +K + : 5 ' +

B-3


'  ก 'ก  2 1 ก e *+%?( ก )' K'&' • &0 ก ก3++ (&(6 3)'+ ก

# 3'

3

4

5

6

 @ก1 ก : , _ก )##

#&0 1 ก : 1 ก.. 52 ` 1 .. 53 + : 1 ' + 1 ก 4(J # 

• %&',&0  3 ก3' 3& 2# & ก 6 ,4#3 %&'

 @ก1 ก : +  uv, ,0ก&

#&0 1 ก :7 ก.#. 52 -7 ..53+ : 4 ' + 1 ก  3 + ก,ก

ก   D • ก ( 3 +' %&',& %3' 3 6 ก 7ก,3D

ก, D 3ก ( 33 +' • ก 7ก, %&',& %3' 2 6  K' J',( # 3กก

Dก e2 • ก   D %&'+ 

 @ก1 ก : )##ก( B( ,0  3 6 ก + . %# 7 .

#&0 1 ก : 13 .. 52 -13 ก.. 53+ : 8 # 7 3 .1(K&# 3%&',& ' + ก,ก

4K'J## ก &0  J1 %889 #  ? ,6 B, 1 ก , & 0   3 4#3  K'  J' , • 4#3 J' K&' 3' 2 6 # • %&' 2 #ก  # 3 1 B ,0 กก 5 6 @ก1 ก : +  & ,0ก&

#&0 1 ก : 8 ก.#. 52 ` 8 .. 53 + : 8 ' + 1 ก '  K'  J' ,3ก   J • ,& %3' 1 6  ; 2  3 ` 4 D.. 52 • )ก0  ก+6  @ก1 ก : +  uv, ,0ก&

#&0 1 ก : 24 ก.#. 52 ` 24 .. 53+ : 8 ' +

B-4


'  ก 'ก  7 1 ก   3 + ก 4#3  K' &' • &0 ก )' K'3ก  ,)& #  ก+ก ก 3ก D (A 6 6 (A • &0 ก  ก+ e2 1 6 @ก1 ก : K D ' J 

#&0 1 ก : 3 .. 52 ` 3 ก.. 53+ : 10 ' + 1 ก e #ก #ก  D 

8

• &0  ก + 3 &' ก

 D 3 K' J' , &' 1 %889  # %3' 7

 )ก 6

 ,@,3' *, F+ , # 3)' 0  @ ก • ( # ก &  ก4K' J'  + 3  @ ก 1 ก : 3) )##D

B(  %&K &' ก D 

#&0 1 ก : 26 ก.#. 52 - 26 .. 53+ : BI x 3 B, 11 ' +

9

1 ก ,&0)กK( K'&'   D • ,& ก ก # D# B@ก; 5 %3' 1 K'&' #  6 ,.+

(+ ,ก ก84.) • ,& ก )##%3'/ ,0 4 6 @ก1 ก : )##+K • ,&)' ก  Dก %3' 2 6

#&0 1 ก : 3 .. 52 - 3 ก.. 53+ : 11 ' +

B-5


2. 8ก9 " #$! % #$&ก '())*#' + ' ,  2553 ก 1. 1 ก B@ก 3 +

กC) #&' &2 #   # & + ก Dก   # (  A #+ #+ก + กC) #%# E,, + 2. 1 ก B@ก3,&034 &' 1 ' ()ก

3ก # 3. 1 ก e #ก # ก กC) #3 ก ก0ก+&K3 4. 1 ก e  #ก # ก  

D 3ก # +J 5. 1 ก B@ ก 4ก + 3&' 3 4ก + 6  1 ก 1 %889   # 6. 1 ก ,&) @กB@ก34 ก 9ก 3+

D 2# +ก ,&(61 %889 # 7. 1 ก 0 , & )* J ( 1 %889 # 8. 1 ก e *%?& ก )' K' &' # 9. 1 ก 4(J # 10. 1 ก   3 + ก , ก

ก   D ก 7ก,D

ก, D 3ก ( 33 +' 11. 1 ก ,&0 ก

 34#3  K' J', # 12. 1 ก ' K' J', 3ก 

  ; 2 13. 1 ก  + ก 4#3 K'&' #  ก+ ก ก 3ก

D ( A 14. 1 ก , & (6 0  ก e 1 ก 1 %889  # ; 2

 6) &

+ + +4  (' ) (' )

 8ก9 / 3 F+ ,# 3)'0 @ก3) )##D

B( 

10

9.9

5

4.5

10

9.9

11

11

5

4.34

BK #+ ก ก

, _ก )## F+ ,# 3)'0 @ก3) )##D

B( F+ ,# 3)'0 @ก3) )##D

B( Bก

B( , _ก )##

10

9.8

F+ 1 1#  # 3)( (ก ) )

5

4.95

1

0.998

4

2.979

8

7.995

15

13.98

3

2.999

+  ก*(% , _ก )## + uv,  )##ก( B( 

+ 3  + uv,  K D ' J 

10

9.995

25

24.9

122

118.236

B-6

+ ?3 8 1 1# 6.96 ' + 3+ &0  17.9 ' +


 3 ภ

  ภ   ภ!ภ" ภ ภ#$ %&' ภ ())* %

# +

-------------------------------------------------------------------------1. ภ # #$ / + ภ ภ  (Strategic Environmental Assessment, SEA)

0 1 234 2453678ภ

ภ397:;4 < 9 = 24<1 ภ >:8=?6 53@:;AB:BC>DC E234ภ EBF ภ AB:G SEA A 8;ภ7ภ 1:46

0 9 234 ภ G>4=HI >;:;7ภB941 7 53 234 <ภB ภJ167 <:8=;K;53 ภ537>;4 567 67 8ภ7ภ B:8A9 67 ภB B:4G= B 24ภ53 =  64ภ EBF 4ภAภ5C ภ 397:;4 A 7 LD :M:;>JE4 B9 ภ:; 423 N 53 ภ537>;4ภB397:;4 <:8>BC4ภ :G A ภG=:8=; 5ภ AB:Gภ 567 67 >4 9 Aภภ 567 67 A

067=D3>4ภ :G 53 ;444ภ8 K 9>499 ภ 6 N 53@:; AB:G>DC E234ภ O4ภB9 BภP1QJE397:;4 46B32 1.1 0 ภ # #$ / + 1 (#2 3 & 1) SEA  57BL 1 E234 ภ397:;4 534A ภ:>DCAภภ ภG=: <= 249>4 BR 2) SEA 0

0ภ 397:;4 8 :B>49 > = 2496 N 53@:;G >DCG= Bภ EBF8 > 3) SEA #$ %&' 

0ภ ภ397:;4 E2C53 A 8;G= B<1 ภ >:8=?6453 K68 E2C5353 5BภPQ UE 1.2 $+0 ภ # #$ / +#ภภ# 7+ภ (SEA vs EIA) ภ 397:;4  A 5 2C4=1 41 67534ภ=24Aภภ AB:G ภ 7 1 = ภ397:;4 (Environmental Impact Assessment, EIA) BC867>4 =Bภภ >4 > >BC4ภ AB:G 9 ภ7ภ EA Q 24ภ53 =  ภ AB:G SEA A 678ภ EA Q :M:;397:;4 53 ภ:>DCAภ< 9 = 24 <1 ภ >:8=?6 8:;>4 17 AG

09 17 G1B?8ภ AB:BC<1 ภ ภ 24ภL 53BC9 K 9>4<1 ภ ภภ76A 6 :M>4ภ 7 1 = X?=397:;4 53 ภ:>DCAภ<1 ภ = 24ภBภ AB:G ภ 7 1 =ภ397:;4 (EIA) ภ AB:G SEA A 8;ภB 9 :BK = 24ภ AB:7< J1 BR 53A 678ภ ภG=:>4 >9 9Bภ = AB:ภ (Framework) >4<1 ภ 1.3 + ภ0 ภ # #$ / + >BC4>4ภ ภ3 97:; 4  896 4A 51 7 9ภ6 ภB @ 96 41 ภ4>4ภ AB:GA 567 ภ453 = 24ภB :B5C - ภ ภG=:>4 >>4 (Scoping)

C-1


-

ภ AB:G 397:;4 (Environmental report) ภ 567 67 >4 (Public participation) ภ DภP =76=6753 ภ537>;4 9 =67513 ภ537 (Consultations) ภ B: 67 ภB8ภ ภG=:9 (Decision making) ภ : 7A4 (Monitoring)

1.4 0' ภ #ภ#$ / + >BC4ภ AB:G SEA >;4ภG=:8 1 24=JE< 7 BC ภ AB:G SEA >4<1 ภ < @aaO EB7 15 >4 1 24ABภJE4BภbP A ภ4:;7 5 >BC4 9:8 K 53 1 9 53 1

> 1 >BC4ภ AB:Gภ 397:;4 538;86 

C-2
 1 >BC4ก AB:G SEA G= Bก AB:BC< @aaOEB7 15 86 #0'ก ?@ SEA 0' 1 (Stage A): ก ?@ #&'7 ก F + ก ?@ 0>%&' G ก ก@ 7 0#00

 (1.1) ก 9423N53 ก53 7>;4 9 A: 1:; ก ก O4397:;4 (1.2) ก 7 7 >;4 KE2CR (1.3) ก :M X?=397:;4 (1.4) ก กG=:A: 1>4ก AB:G SEA (1.5) ก DกP 67 กB=6753 ก537>;48ก กG=:>4 >>4ก AB:G SEA 0' 2 (Stage B) : ก ?@ ก กก 

#&ก ก #ก (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (2.6)

ก 7953@:;A:B G>DC ก AB:G 24ก>49 Gก 1:ก Qก Aก9/<1 ก 7 LD 24ก53@:;AB:G>DC Gก ก >49/<1 ก 7 LD 24ก53@:;AB:G>DC ก AB:G ก :ก 397:;4 ก G 4 ก : 7A4ก 397:;4 9 96N53@:;AB:G>DC

0' 3 (Stage C): ก ?# 

 (Environmental report) AB: 5 397:;4 0' 4 (Stage D): ก )R #7S 0 ก ?@ 1 7 & ก T

 

ก !ก"  (4.1) ก 8=;17 K; 9 ก BaX17 1: =M>4 G= B9 9 397:;4 53@:; AB:G>DC (4.2) ก Aกก BaX17 1: =M (4.3) ก 1B: 24ก 24ก5 3 =  9 ก 9E 6>;4 K64 Q 0' 5 (Stage E):  ก ก  ? ก  (5.1) (5.2)

กG=:A: 19 75ก 8ก : 7A4 กG=: ก 4 B X?=ก 397:;4

C-3


2. ภ # #$ / +@ 7 ())* %

# +1

 # 2.1 ภV"7 %  #S ภ # #$ / + 1) #S ( - 17 =ภ=57JE (Biodiversity) - ภ(Population) - >JE4 B (Human health) - B7 (Funna) - E2 (Flora) - : (Soil) - CG (Water) - 4ภ (Air) - XAAB:;JK 4ภ (Climatic factor) - QK <J1 (Material asset) - 7BF EQ5 9 < QL6N (Cultural, heritage, architectural and archaeological heritage) - JK B (Landscape) - 9 17 B EB =76 :M397:;4 :;7ภB ภ AB:G ภ ภG=:>4 >>4ภ 397:;4  B 5 :M4ภ=24 53ภG =:@7; 8 1K6 2 4 (SEA-Directive) 124 :M :; B 1 9 PRภA (Socio-economic) 6 ภ (Demographic) ภ :G 57 (Life expectancy) 17 AM I7 (Vulnerability to illness) ภ BCL3R9  QK <J1 (Location purpose and infrastructure) K16 BE (Property value) 9 ภ >;LDภ ภ 6N (Access to services) â&#x20AC;˘

2) #S ภภภ  (Radioactive waste) ภ :G >4< @aaOEB7 15 A G8=; ภ: B: 2C4 E7 15 538;9;7 9 >4 553rs4 ภB B B5 = 24ภภภB B B5 53;4 5ภ AB:ภ 46 B:ภ ALDภ ภGAB:8>BC:; E234 O4ภBภ B37@= >4 B5 Q>4>4 553 ภ:>DCA >DC4K6ภB49 AG7>4< @aaO53A AB: ;>DC :BBCภ AB:G SEA G= B < @aaOEB7 15 A ;41GDLD :MภภภB B B5 9 ;4Gภ ภ397:;4 46L53L;7BC96

3 ;Aภภ7ภ ภ >64:Aภ ภ ภGAB:8>BC:; 3) #S 0 % (Human health)

:M:;>JE4 B

0 :MG1B?53 8ภ AB:G SEA :BBCภ:;>JE 4 B>4 A G 7 4K6:7; 8ภ>BC4>4ภ AB:G SEA

C-4


4) ก ก@ 7 

0 ก 

 2 ก กG=: >4 :Bก 

@ ?@ ก 

-

E2C53BC<1 ก >4 >>4E2C53BC<1 ก 5 ก< Aก53 BC<1 ก >4 >>4ก 53 ก:>DCกBE2C5353:E2C53>4<1 ก 5-100 ก< >4 >>4ก 53 ก:64 >E2C53@ก44ก@ 8 :B G= 24 8ก; 15

-

 100 ก< >DC@

>4 >>4ก 53 ก:64 >E2C53@ก9 =644ก@

กก76 100 ก< Aก53 BC<1 ก

# 0 ())* %

# + 7>4ก AB:BC < @aaOEB4:4>4<1 ก @:;9ก6 ก ก64 ; ก :G 9 ก ก:G ก < @aaO 

 3 78ก :G ก >4< @aaOEB7 15 #

 3 ;ก ก64 ; (Construction) ก :G (Operation)

 ก ก:G ก (Decomissioning)

@ ?@ ก  :Bก67 3 ;BC96ก GB??>4ก ก64 ; 9 A53ก ก64 ; MA K Q <: :Bก67A 8;

7 Q 5-6 u

0  53 3 ; BC 96 ก :G  ก  @aaO Aก < @aaOEB7 15 <: ก4>4< @aaOA 5 7 Q 40 u Aกก 1G7Q bPw5 96 46@ กM:54>4 wก Q4A LG@:;LD 7 60 u ก ก :G  ก 3 BC 96 23 4 < @aaO LD 7 C:4ก 8;= 24ก กก :G 234< @aaO @ 6 L:G ก 64@ @:; E2348=; 7Q53BC< @aaO 5 17 4:JB E5 E453 A 8=; B3 7@

>; @ G ก A ก 6 N8E2C 53 @ :; AD AG 

0 ; 4 G ก 2C 4 L4 < @aaO9 B 8=;L53 5JE = 24ก6453A 5 < @aaO ก:>DC xD34A8; 77LD 20 u xD3>DC4K6 กB75ก ก กก :G 

C-5


2.1 # ^_ 2.1) ภ # #$ / + # ^_ 8 ?53 I@:; 5ภ G K 9>4ภ ภ  >; 8;G= B<1 ภ >:8=?6 G= B BR;4L39 BRภ 9646@ ภM:5B@ 6 5ภ G SEA >; 8;G= B:;ภ EBF<= 24 <1 ภ :;EB ภ AB:G9397:;4 E2CR (Basic Environmental Plan) @:;G 7ภ4K68ภ AB:G SEA <:9:Bภ67@:;4LD 2C4= ภ537ภB99 <:;397:;4 E234 7 7 B746ภ :G :;397:;4 >4=678 :B;4L39 BR :B 9 E234AB:Gภy= 53 ภ537>;4ภBภ AB:G SEA ภ ภG=:9397:;4 E2CR 57BL 1=BภE2348=;ภJ1678B1 67 24ภB8ภ BภP1QJE3 97:;4 <:9:Bภ67@:;G 7 4K6ภB>4<:; 397:;4 53A AB:G>DC 8ภ7 P53 21 4ภAภ5C9 397:;4 E2CRB 57BL 18 7 4 ภ 124 1) E234= 757B:6 N ภB 8;8= 6 2) E2348=;

 L4K6 67 ภB@:;:;717 B115 3) E2348=;ภJ167 567 67 8ภ AB:ภ :;397:;4 4) E234 :G ภAภ8 :B 2.2) ภ?@ SEA @ 7  %

Tภ # ^_ 8 ?53 I =Bภภ >4 SEA G= B<9 98J167>4EB @:;AB:BCJ8;9 397:;4 E2CR@:;4LD17 AG

053A EA Q 2C4=9 5>4ภ EA Q99 <:; 397:;4 

 4 <9 9:;EB 9 L SEA 8 ?53 I (1) <9 9:;EB < (Policies): <9 9:;EB - New Energy Policy 9 wB (Actions): - Targets for Citizen Action Programme - Top Runner Programme - Energy-saving Labeling System - New Climate Change Programme - ภy= 4 BภPEB (Energy Conservation Law) >;4ภG=:/ภ B??Bภ y= EB - ภy= EB 24ภ(Alternative Energy Law) 2) ภ 397:;4 /L SEA 8<9 9EB ภ 3 97:;4  :>4ภ =67ภGภB (Administrative) :Bภ B1B8; 9397:;4 E2CR (Basic Environmental Plan) ภ B??Bภ y= G= Bภ 397:;4 ภ 8; (Application)

<9 9

C-6


3) # #ภ7 3.1) ภ # #$ / + # #ภ7 ภ AB:ภ :;397:;4 8 ภ=5 4B<1 ;ภy= <397:;4 Framework Act on Environmental Policy (FAEP) ภภ76A 8; SEA xD3 5ภ76 Prior Environmental Review System (PERS) <:A G >; 8;BC96>BC4>4ภ EBF9= 2496 N53;4ภ ภ B:8A 67 ภB 8 >4 PERS A 5>BC48ภ EBFภG=:91;1DภB SEA 96A @ 6 7 LDภ AB:G< <:538>BC;ภ64 ภ AB:G PERS BC :M X?=397:;4 A G EA Q8 :B=67ภ64A 53A Gภ EA Q8 :B ภ 7 3.2) ภ # 0 %

 # #ภ7 J8;9<397:;4 @:; 5ภ ภG=:8=;AB:Gภ 397:;4 53

5@:;ภBภ AB:G SEA 53 5ภภ76 PERS 53A ;4G8>BC4>4ภ 79 9 ภ ภG=:<>4J1EBJ8;>;4ภG=:>4 FAEP 76 BRA ;4Gภ ภG=:<53 ภ537>;4ภBภ 8;EB461; 16 5 JE 9 5ภ EBF 8=; 5ภ 8;EB53

0 64397:;4 E234A :ภ397:;4 Aภภ 8;EB53 E3 ภ>DC 

 5 <9 9 wB:;EB>4 ภ=5 1) <9 9 wB:;EB <9 9 wB:;EB

- <ภ EBFB32>4 ภ=5 - 7BB>4< EB u 1.. 2010 - 9Bภ 8;EB46 5 JE - ภ 6  ภ 4 BภPEBG= B4 ภQ@aaO8 =67 9 ; 24

(2) ภ :;3 97:;4 / L >4 SEA 867<9 9:;EB :>4ภ 

Prior Environmental Review System (PERS)

:Bภ B1B8;

 ภy= 

ภ B??Bภ y= G= Bภ 397:;4 /SEA

Framework Act on Environmental Policy (FAEP)

ภ 8; (Application)

9

C-7


3. ก # / + # ( 1) ก # / + # ( GBก<9 9 BEก 9 397:;4 @:;Gก DกP= 24 67

01Q ก ก = 24 1Q G EA Q8=;>;41: =M ก537กBก AB:G SEA 8 XAAB<1 ก 8 53 ก537>;4กBก AB:G SEA 5 AG7 E5 3 <1 ก @:;9ก6

(1) <1 ก DกPก 397:;4 :BE2C538E2C53 > PRกA9: AB=7B: 5 (2) <1 ก DกP KกEB8JK J1 (Strategic energy lanbridge) (3) <1 ก DกP99 64=ก < 1 5 53 3 (BC96 u 1.. 2004) 2) 7กก ก @ SEA $#2

ก #ก 

XAAB 1 234 248ก = AB:ก BEก 9 397:;4 9 397:;4 (.)8ก :K9กGกB ก EBF534A6ก 64397:;4 6 (1) ก ก >E2C53 UE

0E2C531; 1 4397:;4 8;8ก AB:ก E2C5353 5BกPQ - UE 5  79ก6AกE2C53423 9 4A 5ก AกกAก P= 24

0E2C5353 51Q16 = 24 ก 4B17 4 BกP 67 >171 EP 8;8ก AB:ก E2C5353 5 X?= EP xD3 597<; 53A ;9 LD>BC

04B 64>JE4 B>4 = 244Aก648=; ก:ก 5=641QJE 397:;4 (2) ก ก 397:;4 <: ก8=;<1 ก = 24กAก 534A 5ก 64397:;4 AG7 34 J 8=;AB:G ก 7 1 =ก 397:;4 (EIA) 464 GBก<9 9 BEก 9 397:;4 (.) (3) ก AB:GB 24 xD3 5= :B 6 B BJ1 B4J1 9 B UE E2C53 = 24BE2C53 UE

0; E23479ก 8; <53:46B32 3) 

ก #  / + # ( 97ก A 96 44ก

0 4  12 4 3 97:;4 1<<5 PRก A 9 B 1 9 A ; 4 

ก4:;7 ก 1 10 $ $$$ ;44K68ก 7ก AB:G SEA ก>BC4 <: 3 BC96ก AB:G>;4กG=:ก DกP (TOR) ALDC:ก EBF 45: <:4;44GA=;539 >4 >ก 5 67>4 9  BR K?9=6 4QABก @ E.. 2550

C-8


ก  

กก

1

 ก2

ก  

ก  กก

3

4

 !"#$" %" 

 

 &ก ' "

5

6

 กก %(ก) * 7

ก  

+, -

%" .

8

9

ก%กกกกกกกกกกกกกกกก %** &

10

 : >BC453 1- 7

0 ก 7ก SEA >BC453 8 ƒ 10

0 ก 7ก EBF > 2 97ก 397:;4 :B 8 @ 4) 71

 $ก ?@ SEA =6753 B:48ก AB:Gก ก 397:;4  124 GBก<9 9 BEก 9 397:;4 (.) ก 7 BEก 9 397:;4 96BC5C<1 ก ก AB:BC< @aaO EB7 15 

0<1 ก >:8=?6538;17 K;17 537?Aก =9>:BBCก กGกB:K9ก AB:G SEA 4A;4ก 1Q ก ก 8ก EA QAก=:;G 67 กB 9 4A;4ก B79Aก41ก 4 = 24J1 >; 567 67 8ก EA Q E2348=; ก:17 < 6845ก:;7

C-9


4. @ # S?ก ?' ())* %

# +1

 # Aกก 717 G MA>4ก AB:BC< @aaOEB7 15 86 4BกbP ก=5 9 4 :5 <: 

XAAB53 G8=; ก:ก Bก:Bก AB:BC< @aaOEB7 15 @:;9ก6 XAAB:;17 ;4ก 17 B31 EB 124 17 ;4ก =9=6EBG 453B3253 LEB8=; E5E46417 ;4ก >4 8 41 9 XAAB:;ก

539 >44Q=JK 8BC ก<ก 53G8=; ก:ก ก Bก 8;EB 24ก53 4: E234: Qก : 64ก„x1 4@:44ก@x:

234Aก<1 ก AB:BC< @aaOEB7 15 

0<1 ก >:8=?653ก648=; ก:ก :; 397:;4 B1 9 PRกA 8ก AB:G9:;EB7 15 ;44B 78ก 5 17 E ;4 BC8:;>4 9< :B <1 ;41>4J1 BR 9 17 E ;4 >4 xD3;4Gก B 946 3G 48=;B B BC5C 234Aกก AB:BC<1 ก ก ก64 ; ก :G 7 BCก ก กก :G A 8; 7= u 46@ กM:5 3G1B?5317 A4K689EBF<1 ก 124 ก 4 BAก 53@:; Aก ก 567 67 กB8ก 9:17 1: =MAก BC J1 BR 4ก 9 G= Bก B:8AG= B 24ก53

=  64 4กAก5C ก G9 B EB:;EB7 15 A >; 5G1B?กBก AB:BC < @aaOEB7 15 E234

0 B EB >;4 K >67 9 4117 K; AกJ1 BR9 J1 4ก@ K69234Aก :M9 17 กB7Aกก AB:BC< @aaOEB7 15 B 54K646=ก= <: UE

:M53ก :; 397:;4 B1 9 >JE xD3 :M6 N =65CA

0 :M53K;64; BกA G 8;

E234<; 717 1:>4 7 <: UE 463 :M53 ก537>;4กB17 K;Dก9 17 ;4ก E2CR>4 P

:M =65C4A 58=; Gก B:8AE2CR>;4 K53@ 6LKก;4 553@:;Aกก G B EB :;EB7 15 BC 124 ก ;17 234 B3 A 8A 51Q 9 17 < 68 E2348=; ก:17 @7;78AAกJ1

 5. ก #ก@ #ก ())* %

# + < @aaOEB7 15 8 XAAB 54ก 8; ก Q 40-60 u 2348ก;LD 7C:4ก 8; = 24=ก ก:ก Q5 =ก Q@ 6 ก8 =76ก :G ก AG8=;< @aaO@ 6 L:G ก 64@ @:; K;:G ก < @aaOA ;4B:8A76A ก:G ก < @aaO (Decommisioning) BC= 24@ 6 =กK;:G ก B:8A ก :G ก A ;4Gก >44?46

0ก AกK;กGกB:K9 9 ;4 4Aก76A @:; B4?ก6453A ก :G ก @:;

C-10


A: 1>4ก ก:G ก 124 E2348=; Lก ก 7Q53BC< @aaO44กAกJ8;ก 171 >4K; กGกB:K9@:; xD3A ก:>DC64 234 7Q53BC< @aaO 517 4:JB E5E453A  L8=; B37@

>;@ G กAก 6 N @:; :;7 =5C ADAG

053A ;4Gก 2C4L4< @aaO9 B L538=; 5JE = 24ก6453A 5 < @aaO ก:>DC ก ก:G ก ก4:;7ก 7ก BC = 9 11 ก 7ก =65C 7 LDก AB:ก 9 ก กGAB: 4B 53 

rs4 7 BC B5 (Decontamination) ก 2C4L4 (Dismantling) 9 ก 1234; B: 2C4 E8;9;7 >4 5 4 ก Q 9 C67 ก4 9 <1 ;6 N 44ก@ Aก 7QE2C53AB:BC< @aaO ก ก:G ก 4A

0ก 7ก 5364 234=BAก53 5ก =: : 1 234 = 244A96

0 6 N 53@ 6 64 234 78ก ก:G ก < @aaOEB7 15 96 9=6AD 517 9ก6กB xD39=64A8; 7@ 6LD u 969=64A8; 7= u BC5CA >DC4K6กB75ก ก:G ก 53 24ก8; <:ก 7ก = 24กAก = 4653 ก:>DC8 =76ก ก:G ก 4A@ 69ก6@ Aกก 7ก = 24กAก 53 ก:>DC8 =76ก : 1 234 67539ก6@ Aก8 =76ก : 1 234 AG

0;4@:; Bก EA Q8:;17 4:JBBC<:K;:G ก 9 K; กGกB:K9 9 ;76 :M:; B5

0353G8=;< @aaOEB7 15 517 9ก6@ Aก< @aaOEB17 ;4 9667 ก4678=?6>4< @aaOEB7 15 กB

06753@ 6 ก537>;4กB B5 ก ก:G ก ADAG

0;48; 17 K;9 1<<58=:; BC:; 53 ก537>;4กB B5 9 @ 6 ก537>;4กB B5 9 AG

0;44Bก GAก 1ก AG7 กAก=9> 6. ก ?@ ก ก #ก  

234Aกก AB:BC<1 ก < @aaOEB7 15 

0<1 ก >:8=?653 ก:ก BC7ก9 64 397:97:;4 PRกA 9 B1 >4 :BBC ก 9 7 1 =ก 397:;4 AD4A L G@:;8= K 9 4กAก5C B;4Gก 9 7 1 =17 4:JB53 UE A AxD3A 6Aก<1 ก >:8=?6B37@ 53@:; 5ก AB:BC>DC8 @:;9ก6 ก 397:;4  (SEA) xD3

0 ก 397:;4 BC96>BC4ก กG=:</9/<1 ก >:8=?6 ก 9 7 1 =ก 397:;4 (EIA) xD3A 1 41 45: Dก53 ก537>;4กB:;397:;4 Aก AB:BC<1 ก ก 17 =  ก 8; L538:53=D3 

0 L53 ก64 ;< @aaO EB 7 15  (Siting Assessment) E234ก D กP 45:9 17

=  8ก 1B: 24กL53BC8ก ก64 ;< @aaOEB7 15 ก ก AB:Gก 7 1 =17 4:JB < @aaOEB7 15 2C4; (Preliminary Safety Analysis Report, PSAR) E234ก 7 1 =8:;17 4:JBAกก AB:BC< @aaO EB 7 15 76 < @aaOA  L:G @:;46 4:JB กQ… 9 ก AB:G ก

ก >JE (Heath Impact Assessment, HIA)

0; <:ก 4ก ก 397:;4 9 17

4:JBG= Bก AB:BC< @aaOEB7 15 9:8 K 53 3

C-11


SAR SE

$ !//' 0ภ, $" !

PSA ISA R R FSA R

HIA

SAR

SAR

Siti ngEIA,

SAR SEA (Strategic Environmental Assessment) ภ 397:;4  Siting Assessment ภ ภ E2C53 EIA (Environmental Impact Assessment) ภ 7 1 =ภ397:;4 HIA (Health Impact Assessment) ภ 7 1 =ภ >JE SAR (Safety analysis report )ภ 7 1 =17 4:JB< @aaOEB7 15 -

PSAR (Preliminary Safety analysis report ) ภ 7 1 =17 4:JBUB;

-

ISAR (Intermediate Safety analysis report ) ภ 7 1 =17 4:JBUBภ

-

FSAR (Final Safety analysis report ) ภ 7 1 =17 4:JBUB; > 3 ภ4ภ AB:Gภ ภ397:;4

C-12


7. 1

ก ก # #$ / + @ 7 ())* %

# + 7.1  @ ^

234<1 ก < @aaOEB7 15 

0<1 ก >:8=?6 (Mega Project) 8ก AB:BC<1 ก A 6 ก 64 397:;4 PRกA B1 7 BC :;<>4ก = ALD< :BAB=7B: 4กAก5C 74:ก :G ก <1 ก BC867>4ก AB:BC ก ก64 ; ก :G 9 ก กก :G ก A 8; 77ก76B3741 :BBC 8ก ก 397:;4 G= B<1 ก < @aaOEB7 15 A ;4 1GDLDJE 7 8 :B BC8 <9 ก wB 53;44Bก >BC4ก :G 46

0 

234 <กBกJ167Aกกก 567 67 8ก 9:17 1: =M>4=6753 ก537>;49 9 ก ก B:8A8ก :G <1 ก ;44K6E2CR>44 BAกJ1 Aก971::Bก67 ADก G97ก ก 397:;4  (Strategic Environmental Assessment, SEA) >; 8; E234

0 1 234 248ก ก :;397:;4 7 BC 1<<5 PRกA 9 B1 G= B<= 24<1 ก >4 BR53@:;AB:G>DC 8ก ก 7ก AB:G SEA A กG=:8=; 5ก 567 7 8ก>BC4>4 ก :G <:53@:;Aกก DกPA G 

0>;4 K8ก ก4ก B:8A9 B:4 67 กBG= B 24ก53

=  8ก EBF 46B32 E2CRก 567 67 9 ก 4 B>4 46@ กM ก AB:G ก 397:;4  A 4K6J8;ก กGกB:K9 >4 GBก<9 9 BEก 9 397:;4 (.) 9676G= Bก AB:BC<1 ก < @aaOEB 7 15 BC

0<1 ก >:8=?69 @ 6 1 5ก G ก648 xD38ก :G 4A;4ก K; 537?Aก= > 67 กB BC5C ก 4ก ก 397:;4 G= Bก AB:BC< @aaOEB7 15 @:; AB:G>DC E2348=; 5ก AB: 5 45:6 N 8ก AB:G ก ก 397:;4  (SEA) G= Bก AB:BC< @aaOEB7 15 8 @ 7.2 ก ก # #$ / + &(

234Aกก AB:BC<1 ก < @aaOEB7 15 

0<1 ก >:8=?653 ก:ก BC7ก9 64 397:97:;4 PRกA 9 B1 >4 :BBC ก 9 7 1 =ก 397:;4 AD4A L G@:;8= K 9 E2348=; ก:ก ก O4 BกP1QJE397:;4 B2 4กAก5C B;4Gก 9 7 1 = 17 4:JB53 UE A AxD3A 6Aก<1 ก >:8=?6B37@ 53@:; 5ก AB:BC>DC8 @:;9ก6 ก 397:;4  (SEA) xD3

0 ก 397:;4 BC96>BC4ก กG=:</9/<1 ก >:8=?6 ก 9 7 1 =ก 397:;4 (EIA) xD3A 1 41 45: Dก53 ก537>;4กB:; 397:;4 Aก AB:BC<1 ก BC5C ก AB:G SEA A ก537>;4กBA: 6= 9 17 G1B?8ก AB:BC<1 ก 64 ก EBF กก76 ก ก 397:;4 53 UE G= BE2C5353AB:BC<1 ก (EIA) ก 17

=  ก 8;L538:53=D3

0L53ก64 ;< @aaOEB7 15 (Siting Assessment) E234ก DกP 45:9 17 =  8ก 1B: 24กL53BC8ก ก64 ;< @aaOEB7 15 ก ก AB:G ก 7 1 =17 4:JB< @aaOEB7 15 2C4; (Preliminary Safety Analysis Report, PSAR) E234ก 7 1 =8:;17 4:JBAกก AB:BC< @aaOEB7 15 76< @aaOA  L:G @:;46 4:JB กQ… 9 ก AB:G ก ก >JE (Heath Impact Assessment, HIA)

0; <:ก 4 ก ก 397:;4 9 17 4:JBG= Bก AB:BC< @aaOEB7 15 

C-13


7.3 $+? กก @ SEA

<>4ก AB:G SEA

0 1 234 2453678ก 7ก B:8A (Decision making) G= B 24ก 6 N >4ก กG =:< E234 8=; ก: ก Bก P1Q JE3 97:;4 171K6@ กB ก EBF 46 B3 2 4กAก5C 8ก AB:G SEA @:;G 4ก 567 67 >4 >; 7 4K68>BC4ก AB:G 9 978 ก G@

wBA ก537>;4กB==67 :BBC ก AB:G SEA AD

0ก 7 7 >;4 K :M>;41: =MAก =679 K;53 567 ก537>;4 >; ก4ก B:8A <:E2CRก 567 67 >4 G= B 24ก53

=  8ก <:EBF< 9 = 24<1 ก >:8=?6>4 <>4 SEA 5:B5C -

0ก O4กB BกP1QJE397:;4

-

0ก E3 1QJE8ก กG=:< /9/ <1 ก

-

0ก E3 JE8ก B:8A

-

0ก 67 24ก8= 6G= Bก EBF

-

0ก 67 O4กB= 24:ก ก:17 :E:8ก 

-

 ;17 >; 9>M8ก = >4 BR

-

 ;17 234 < 9 17 67 24 =76=676N

7.4 R^7  ? ก ())* %

# + G= Bก AB: ;< @aaOEB7 15 8 @ A G >; 2C4 E7 15 Aก6 :BBC 8ก EA Q :M397:;4 9 ก 53 ก:Aก< @aaOEB7 15 8 2C4; A EA Q968 67>4ก AB: ;< @aaO ก :G 9 4:Aก 2C4L4 <:A @ 6 7 ก 7ก 9 6 2C4 E7 15 

>; :;7 ก 397:;4 Aกก @aaOAกEB7 15 A 5BCก 53 ก537>;49 @ 6 ก537>;4กB B5 <: :Mก 397:;4 53G1B? 5:B5C 1)  ก

EP4ก53 ก:Aก< @aaOEB7 15 5 Q;4ก76< @aaOEB17 ;4538;

2C4 EAก L6= CG B 2C4 E = 24 ก„x xD3 EP4ก53 ก:>DC @:;9ก6 ก„x1 4@:44ก@x: ก„x xB a4 44ก@x: = 24ก„x@< A44ก@x: 9 HI 44>: Mก 4กAก5CB : 64ก„x1 4@:44ก@x:8

 Q;4ก76xD3

0ก 67: X?=ก

539 >44Q=JK 8BC ก (Climate change)

C-14


2) % ก '@ %"

'@

2.1) % ก '@

ก 8;CG A

0 :M X?=53G1B? 6 :57กBก AB:BC< @aaOEB17 ;4<:B37@ 53;48; CG Q ก BC867>4 ก @4CG ;4 9 ก 7ก =64 M :BBC L53BC>49=6CG9 QCG

0

XAAB53 517 G1B?64ก กG=:L53BC>4< @aaO 9 ;768ก 7ก =64 MA 8;CG E234ก 17 ;4<: @ 6 5ก K? 5CGAก 9676CG536 =64 M9;7BCA 54Q=JK K>DC xD3A @ 6 LGกB@ 8;@:; = 24 64K69=6CG @:;B5 A ;4 5ก :4Q=JK 8=;@:; R1QJECGC 5ก64 46@ กM:5 ก 8; CG8ก 7ก @aaOA G8=; ก:ก <: 64 BEก 9=6CG @:;9ก6 E29 B7CG534B4K689=6CG 4กAก5C X?= Q9 17 ;4ก >4CG89=6CGB6ก 64ก 4 <J19 <J1>4 ก G ก กP 9 < 4=ก 6N 53 5ก 8;CGAก9=6CG :57กB 2.2) '@ '

CAก< @aaOEB7 15 @ 6L24

0CGC53 

rs4 B5 234Aก@ 6 5ก B BกB 2C4 E7 15 

X?=CGCAก< @aaO 6 CGC53 54Q=JK KAก =64 M 9 4A 5ก  >4 Q<= =Bก9 ก24 @444 >; >; ก>DC :BBC 234 5ก 64CGC =65CK69=6CG = 249=6CG Q <:@ 66ก GB: A 68=; ก:ก 643 557 E2 9 B7 534B4K689=6CG 3) #$&'#% # + 7 & ก 

234Aก< @aaOEB7 15 8; 2C4 E53

0 กB JE B59 5ก กB B B5 E3 >DC =76ก ? 2C4 E :M X?=:; B59 17 4:JBAD

0 :M53G1B?9

0>;4กB746 ก >4 BC8 :B 9 E2C53 7Q<: 4< @aaO <: UE :M Q B5534AA @:; BAกก AB:BC< @aaOBC8 J7 ก :G ก 9 ก Q553 ก:4B = ;9 534A 5ก B37@=>4 กB B B5K6 P :BBCAD;4 5 ก 8ก BกP17 4:JB9 ก 7A: 46 >; 7:BC96>BC4 3 ; 124 ก >6 2C4 E7 15 4:Aก กGAB:8>BC:; 9 B;4 5 24JB67=; 9 9 4 BUก U=ก 5 ก ก:4B = ;9 Aก< @aaOEB7 15 8ก 7ก @aaOEB7 15 กN 12-18 :24 A Gก =: : 1 234 E234Gก

53L6

2C4 E53= :JE xD3 2C4 E7 15 538;9;7 =65C (Spent fuel) A G@ EBก@7;864 กM 2C4 E8;9;7J8 < @aaO E234 4ก AB:ก 46L7 64@ 4กAก5C>4 553 ก:AกB BกB กB B B5 6 4 ก Q8ก G A ก

0>4 553 

rs4:;7กB B B5 xD3A 5BC>4 553 

rs453 516 B58 :Bก (Intermediate Level Waste, ILW) 9 >4 553 

rs453 516 B58 :B3G (Low Level Waste, LLW) xD3A Gก กBก กMB371 7@7;8  7QE2C53>4< @aaO xD3A ;4 5 ก 8 BกP17 4:JB E234 O4กBก B37@=>4 B5 9 24JB 67=;=ก ก:ก Q5ก B37@=>4 B5 =BAก53< @aaO:G ก 

0 7 Q 60 u A ;4Gก กก :G ก :BBC 97= 2475ก 8ก ก กก :G (Decommissioning) A

0 :MG1B?53 >; 7 4K6กBก AB:BC < @aaO xD38 XAABกMB53

0>;4Lก L5>4 234Aก7B:9 4 ก Q6 N <: UE 7B:4 ก Q9 >4

553 ก:>DCAกก B BกB กB B B5 7 BC 2C4 E7 15 8;9;7 =BAก53 5ก 2C4L4< @aaO9;7 >4 5

=65CA ;4 5978ก AB:ก 46 B:ก 9 41 4ALDก กGAB:46L7

C-15


4) ก $ % ก (Land use) ก ก64 ;< @aaOA 8;E2C53: 7Qก7; xD3A 6ก 649=6534K64B>43 557 BCB79 E2 Aกก

539 E2C53BC :BBC ก ก64 ;< @aaOEB7 15 4A68=; ก:ก

539 >4JE E2C53: 9 17 =ก=57JE Aกก 8; <AกE2C53:>4 P 6 E2C534 BกP E2C53Gก กP ก 

0; xD38ก 7ก :G >4< @aaO4AG8=;E2C53:Bก67 5ก 

rs4>4 กB B B5

E3 ก>DC :BBCก 1Q16ก 8; <53:9 ก 8; <Aก PAD

0 234G1B?53;4Gก EA Q 4กAก5C ก ก:G ก < @aaO 53;4 5ก 2C4L4< @aaO 4A;48; 77BC867>4 ก กGAB: EP 7 @ LD กB B B5 9 ก arsaKJE53:BC8=;กB 8; <@:;45ก1 BC 7.5 

ก #ก #$ / + 97ก ก 397:;4   L9644ก@:;

0 4 :; 124 : ; 397:;4 1<<5 PRกA 9 B1 5 45::B5C 1)  = LD ก EA Q :MBC= :>4 234 BEก 9 397:;4 8>BCก กG=:>4 > ก DกP (Scoping) 97ก 397:;4 :B xD31 41 7BL 1=Bก @:;9ก6 17 K Q >4JE BEก 9 79 1QJE397:;4 53:5 ก4:;7

O= 1QJE 9 B75C7B: 1QJE397:;4

234Aกก AB: ;< @aaOEB7 15 

0<1 ก >:8=?6536ก BC 7ก9 64 397:;4 1<<5 PRกA 9 B1 BC8 :B =J1 9 AJ1>4 9 BC867 53 ก537>;4กB B5 9 53@ 6 ก537>;4กB B5 6 :;กJE (1QJE397:;4 9 EP6N BC ก 8CG 4ก 9 5

0;) :;57JE( 6 17 =ก=57JE

0;) 2) # = LD ก E A Q :M BC = :>4 23 4 1<<5 53 ก53 7>; 4 8>BC ก กG =:>4 >ก D ก P (Scoping) >497ก 397:;4 :B xD31 41 7BL 1=Bก @:;9ก6 ก 24ก8; 1<<5 53 =  :; 1<<5

0:;53 517 G1B?8ก EA Q17 =  >4ก AB: ;< @aaOEB 7 15 234Aก A ก537>;4กB 1<<58:; ก 7ก @aaO ก 171 EP53 6444ก= 24ก : E P ก Bก P17 4:JB 9 2 4 JB 6 N 7 @ LD ก AB : ก กก 2C 4 E 7 15 53 8; 9 ; 7 BC 5C

1<<553 5 JEK 7 BC ก 171 ก EP9 24JB6 N >4< @aaO53 >; 7: A 68=; ;>4ก AB: ;< @aaOK>DC @ :;7

C-16


3) # "Gก? = LD ก EA Q :MBC= :>4 234 PRกA 8>BC4ก กG=: >4 >ก DกP (Scoping) >4 97ก 397:;4 :B xD31 41 7BL 1=Bก @:;9ก6 L5 JE PRกA 17

0  PRกA ก ก A @:; ก 7 ก6 45E ก4:;7

O=  Q9 1QJE9 B75C7B: :B < > 9 :BE2C53

234Aกก AB: ;< @aaOEB7 15 

0<1 ก >:8=?6 xD3;48; Q 9 1ก 8ก :G 

0AG7 ก 536BC 7ก 9 64 PRกA>4 4B@:;9ก6 ก AB:x2C4AB:A;4 ก Q9 C67 6 N Aก6 ก A;= 24ก ก445E ก AB:=1ก BC8 :B;4L39 67ก xD3A G8=; ก:ก ก A @:;9 ก A;8 :B;4L3 BC5Cก AB: ;< @aaOEB7 15 B

0ก ;17 B31 EB8=;กB 53664ก ก ก4กAก 6 N AกBก7@ 9 6 841 4)  = LD ก EA Q :MBC= :>4 234B1 8>BCก กG=:>4 >ก DกP(Scoping) >497 ก 397:;4 :B xD31 41 7BL 1=Bก @:;9ก6 กy= กy 5>;4B1B53 ก537>;4 ก 567 67 >4K; 567@:;67 5 1QJE57>4 9 17 >; 9>M>4 ก4:;7

O=  Q 9 1QJE9 B75C7B: :B< > 9 :BE2C53 ก 64B1 Aกก AB:BC< @aaOEB7 15 4A

0 :MG1B?

0463 @:;9ก6 1Q16ก 8; <>4 P <1 ; QK <J16 N 1QJE57 7 L557 9 17

04K6 >JE-57 4 B >4

 <: UE 463 :M53

0>;4กB7AกB1 124 17 4:JBAก B5

0; BC5C 8ก AB:G SEA @:; 5ก กG=:8=;AB:Gก 567 67 >4 9 K;53 567@:;67 5 (Public participation) 5 B746 45:97ก ก 397:;4 896  # (ก Q5 @ 6 ก537 234กB B5 9 ก537>;4กB B5) ก BกP17 4: K Q>4 BEก  1)   ก BกP1QJE397:;4 9 ก : EP17 B32 % ก / $ กJE ก JK BQR/ Q5/:/ BEก 8CG CG7:/ CG8;: CG 

ก 4 BกP BEก CG 9 ก BกP1QJECG - 9=6CG/ QCG/ 1QJECG - E2C53CG67 BกPQ  / 1QJECG/ ก = 75>4CG/ ก 96BCCG

C-17
 5 B746 45:97ก ก 397:;4 896  # (ก Q5 @ 6 ก537 234กB B5 9 ก537>;4กB B5) 4ก BกPQ JK 4ก 1QJE4ก/ J7 4ก ก

539 JEJK 4ก (Climate change)

5 :B 5 57JE ก 4 BกP 17 =ก=57JE 17 =ก=57JE 2) # #$1

E2C53 I7 >4 BกPEBE2 9 B7

ก 1 1 9 QK <J1

1<<553 5 JEK

1<<5 4: BกP1QJE397:;4

1<<59 ก ก BกP17 4:JB46 >; 7: 9 

24JB53 5 JE

1<<58ก @aaO

1<<58ก : EP9 ก GB:>4 5

1<<59 ก BกP17 4:JBAก B5 9 24JB 6N A: 6 = >4ก EBF 17 >; 9>M PRกA 17

0  PRกA 17 53 กA K1653: BE6 N @:; ก 17 E ;4 9 ก 4 B>4J1 17

04K>6 4 ก ก 5>JE9 4574 B:5  517

>; 9>M AG7 ก 9 7L5 57 17

04K6>4 ก 17 >; 9>M>4 >JE-4574 B>4 ก ;4L3 4B ก AM I7 9 ก ก:< 1 M = 24 < 1Aก B5 ก >;LD ก Q 9 QK <J1

JK B/ 5JE :ก7BF

JEJK B 9 Bก L534 BกP7BF 1 ก < QL6N

JE 17 4:JB ก GB: EP 3) # "Gก? #$1

ก 8;53: 9 K16 BE ก A; 9 ก ก445E 4)  #$1

ก >JE ƒ 4574 B 9 17 4:JB

C-18


7.6 # ภ #ภ (Timescales) 8ภ  7 = 24>BC 4>4ภ AB:BC< @aaOEB7 15 4:4>4<1 ภ 4A 517 9ภ6Aภ<1 ภ 423N ( 3 ;ภ ภ64 ; 9 ภ :G ) 124 A 5ภ E3 ภ ภ:G ภ < @aaO (Decommissioning) 234Aภ76< @aaOEB7 15 A 54AGภB:>4ภ 8; 4K6867 =76 40-60 u =BAภBC E;JEภ 8; A ;4Gภ ภภ:G ภ < @aaO 45:9::B5C #

 3 ;ภ ภ64 ; (Construction)  ภ :G (Operation)

 ภ 2C4L4 (Decommissioning)

@ ?@ ภ  :Bภ67 3 ;BC96ภ GB??>4ภ ภ64 ; 9 C:53ภ ภ64 ;

 MA K Q <: :Bภ64A8; 7 Q 5-6 u

0 53 3 ;BC96ภ :G ภ @aaOAภ< @aaOEB7 15 <: ภ4>4< @aaOA 5 7 Q 40 u Aภภ 1G7Q bPw5 96 4 6 @ ภM :5 4 > 4 w ภQ BC 4A LG @:; LD  7 60 u ภ ภ:G ภ 3 BC96 234< @aaOLD 7C:4ภ 8;= 24 ภภภ :G 234< @aaO@ 6 L:G ภ 64@ @:; E2348=; 7Q 53BC< @aaO 517 4:JB E5E453A 8=; B37@

>;@ GภAภ6N8E2C53@:; ADAG

0;4Gภ 2C4L4< @aaO9 B 8=;L53 5 JE = 24ภ6453A 5< @aaO ภ:>DC xD34ภAภภ7ภ 2C4L4 A 7 @

LD ภ ภGAB: EP53 

rs4 7 LD 1234; B: 2C4 E7 15 538; 9 >4 553 

rs4 ภB B B5 xD34A8; 746;47LD 20 u xD3 >DC4K6ภB75ภ ภภภ :G 

7.7 ภ1 10 $ $$$ ภ AB:Gภ 567 67 >4 ;44K68ภ7ภ AB:G SEA ภ>BC4 <: 3 BC 96ภ AB:G >;4ภG=:ภ DภP(TOR) ALDC:ภ EBF 45: <:4;44GA=;539 >4 >ภ 567 67 >4

9  BR K?9=6 4QABภ@ E.. 2550 = 7: 3  5JE>47@ 6753 10 8>;4 K>67 9 ภ ;4 5  57 6753 12   66 , 67 = 7:5 97<E2C R9=6 BR 6753 8 97<:;53: BEภ 9 397:;4  85 (5) 9 6753 10 97<:;ภ 567 67 >4  87

C-19


7.8 0'ภ?@ SEA ภ 3 97:;4 :B ภ4:;7>BC4 :B5C

1) ภ ภB3ภ4 (Screening) 2) ภ 7 4ภ JK (reviewing secondary data) 3) ภ ภG=:>4 >ภ DภP (scoping) 4) ภ ภM 7 7 >;4 K E 3 5) ภ 7 1 =9 (Analysis and appraisal) 6) ภ G 4 24ภ53 =  (Propose alternative) 7) ภ G 4=Bภภ O4ภB@7;76 =; (Precautionary principle) 8) ภ B:8AEBF 9) ภ : 10) ภ B 9ภ;@>

** ภ 576 67 4K68ภ>BC4>4ภ AB:G SEA > 3 ภ7ภภ 3 97:;4 :B 

C-20


8. 1

ก ก #ก @ 7 ())* %

# + ก ก #ก  & ( 6ก 4ก ก 397:;4 G= Bก AB:BC< @aaOEB7 15 @:;AB:G>DC E2348=; 5ก AB: 5 45:6N 8ก AB:G ก ก 397:;4 (EIA) G= Bก AB:BC< @aaOEB 7 15 8 @ ก AB:G EIA 5A: 6= E234G= 241:ก Q ก537กBก 397:;4 BC87ก 9 >4ก :G <1 ก < @aaOEB7 15 53A 564397:;4 8กN:; BC:; BEก   PRกAB1 9 >JE E23 4A @:;= O4กB ก 853 ก:>DC 8>Q :5 7กB E2348=; 5ก 8; BEก  J8;9;7= :@ 8=;@:; < 9 5 JEK: 4กAก5C 8ก AB:Gก ก 397:;4 E2348=; ก:ก EA Q :M X?=:;397:;4 941 7 53 234 <กBกJ167 9 E234G8=; 

O 1 7 BC :Mก 567 67 >4 9 ก

DกP>;41: =MAก=6753 ก537>;453 6=7B8=;K;53 567 ก537>;4 L 567 67 8ก B:8A9 B:4 67 กB 8 234>4 ก ก O4กB9 9ก;@>ก 9 ก : 7A41QJE397:;4 F +0 ก ?@ 

ก # 7+ก  -

E234AG9ก G 9 ก 397:;4 Aก<1 ก <:

5 5กBJ7 53@ 6 5<1 ก 9 E234 O4กBก 397:;4 BC96>BC79<1 ก xD3A 67:168;A68ก 9ก;@> X?=53 4A ก:>DCJ=Bก :G <1 ก 9 E234B=Bกก EBF BEก 397:;4 46B32

-

E2348=; 5ก G XAAB:;397:;4 678ก 79<1 ก 9 B:8A:G <1 ก

 $+0 ก # 7+ก  -

 L8;8ก 79ก 8; <Aก BEก @:;46 5 JE

-

67EA Qก 641QJE397:;4 9 17 9 Aกก EBF<1 ก E2348=;K; ก4ก  L= ก 8ก O4กB9 9ก;@>ก 534A ก:>DCBC46 =  ก64:G ก

-

 L968A76@:;1:ก Q :M X?=G1B?4B ก:>DC46LKก;4 =Bก7ก <: 24ก ก 53

0@ @:;8 wB9 168;A6;4

-

67

0>;4 KBก B:8A8ก = 24EBF<1 ก ก 5 9 9ก 8ก AB:ก 397:;4 9  L8;ก DกP

0>;4 K53A 8=;17 ก A664 Q9 =6753

ก537>;4 E234 O4กB17 >B:9;>4ก 8; BEก @:;

-

097กG=:9ก : 7A4ก 6N BC53 ก:>DCJ=B@:;

-

0=Bก กB8ก 8; BEก 537 (Long term sustainable)

C-21


 #S #ก0 กก ?@ ก # 7+ก  1) BEก 397:;4 กJE 2) BEก 397:;4 57JE 3) 1Q16ก 8; <>4 P 4) 1Q16641QJE57 @ ^0 

ก # 7+ก  ก AB:G ก 7 1 =ก 397:;4 E234 464GBก<9 9 BEก 9 397:;4 9 1Q ก ก K;G?ก K;EA Q ˆ ก4:;7 G1B?6 N :B5C 1. 

e1 (Executive Summary) UB64A ;4

0JP53664ก >;8A<:8;JP5311กก6 9 ;96ก6 41ก 4ก L

>;8A@:;6 9 4 23464>4>;4 K676N <:5C8=; =MLDA:G1B? 6 ก 53G1B? 9 ก O4กB 9 9ก;@>ก 397:;4 2. 

7ก (Main Report) ก 2.1 17 0 

 2.1.1 ก=;9 ก8 ก 7 1 =ก 397:;4

0@ K 953กG=:@7; 9 .2 2.1.2 =B24 B 4ก AB:G B?5 234K;AB:G 9 . 3 2.1.3 G 84?

0K; 5G ก 7 1 =ก 397:;4 2.2 @

2.2.1 53 >4<1 ก 9 =17 AG

08ก :G <1 ก 2.2.2 7BL 1>4ก AB:G 2.2.3 กG=:ก :G <1 ก 2.2.4 >4 >ก DกP9 7ก5 2.3 # ก - 17 5 45: ก537กB 1. ก 1.1 45:B73 @ >4<1 ก 4 ก537กB =8ก ;< @aaOˆ >:>4< @aaOˆ L5353A ก64 ;76 553@=; (99539:53BC<1 ก ก9=653 24ก@7;) 1.2 =676 N 53 B:4<1 ก 4 ก537กBK; B:46 N 8<1 ก 6 A;>4<1 ก K; 67 1.3 7BL 1>4<1 ก 9 =53;4 ;< @aaOˆ 4 ก537กB7BL 1>4<1 ก 17 AG

053A ;4 ;< @aaOˆ 6

0ก :ก

64ก„x1 4@:44ก@x: ก :ก 64397:;4 8:;6 N :ก 8;L6= 171 ก

539 JEJK 4ก8=; ก:>DC;4

C-22


1.4 ภ 1B: 24ภEA Q ภ537ภBภ 24ภL5353 =  G= Bภ ;< @aaOÂ&#x2C6; ภ 1B: 24ภL53 <: EA QAภ17 =  8:;6 N 6 :; 11 JEJK  17 4:JB ภ =64 M 9 9ภ >6 ภ EA Q 24ภ>4L53BC< @aaOÂ&#x2C6; (Location alternatives) ภ EA Q 24ภ8ภ 8; 1 234 wภQ7 15 :6 N (Power plant alternatives) 1.5 78ภ :G ภ 4ภ 78ภ :G ภ <1 ภ BC 96ภ 79:G ภ ภ EA QL53BC < @aaOÂ&#x2C6; ภ G 7AJEJK 896 E2C53 9ภ 5 E2C53 ภ G 7A ภ AB:=CG G= B =64 M ภ JEL 6 24 1 24>6@aaO6 N 8E2C53 ภ AB:=CG8; 9 ภ GB:CG 5 4:Aภ 64CG 5 2.  ภ ภ (Lay out) <:9:>4 >E2C53 <1 ภ 53BC 41 ภ :BC4 ภQ QK <J1 QK ภ Â&#x2C6;Â&#x2C6; <: G 4BE ;4  45:53 517 B: A 3. &'()( *

â&#x20AC;˘ ภ :G ภ B37@ >4< @aaOEB7 15 â&#x20AC;˘ :G ภ >4< @aaOEB7 15 (Nuclear power plant units) G17 ;4>4CG (Boiling water reactors) 17 :BCG (Pressurized water reactor) :>4< @aaO53 24ภ8; (Nuclear power plant types chosen for the project) â&#x20AC;˘ E2C53G= BภAภ6 N 9 E2C538;4J8 ภ4:;7 (Plant area activities and land usage requirements) 41 G= BGB:ภภภB BJE B5 41 ภM 2C4 E 41 =;4171 41 turbine 41 @aaO 4. ภ ภ, ) -../0 (Construction the nuclear power plant) â&#x20AC;˘ 45:B37@ >4E2C53<1 ภ 23 4Aภภ ภ6 4 ; < @aaO 

0 <1 ภ >:8=?6 8; 78ภ ภ6 4 ; 

0 7

Q 6-8 u 9 51ภ64 ; Q 3,500-5,000 1 xD3>DC4K6ภBAG7 unit 53A ; ;EBภ1 34G717 :7ภ6 N A ;8 7Q<1 ภ â&#x20AC;˘ 17 4:JB9 397:;4 4L53ภ64 ; 9ภ AB:ภ :;17 4:JBA ;4ภG=:>DCภ6453A ภ64 ; 9ภ BภP17 4:JB 8=;ภB1 >;4ภG=: UE >;4 wB 9 1G5C9A6 N A ;4 5ภ 4 8=;1 >;8A ภ6453A 3 ภ64 ; ภ 17 53 ภ537ภB534B 17 538ภ ภ: 4B = ภ BภP>4 B ภ AB:ภ L53ภ64 ; 9 ภAภ6 N =76K; B = 

C-23


423 N ภ 79ภ AB :ภ :; 3 97:;4 9 ภ ภG =:>;4 wB 6 N ภ53 7ภB 397:;4 8 =76ภ ภ64 ; â&#x20AC;˘ 77ภ< 5. ภ =>&?@A>&**B &'  *Cภ D?)E ',F -../0 *Cภ D?) E 'GAE,ภ &?* @HI*ภCB* &' ('HD?) â&#x20AC;˘ 9=6 2C4 E (Availability of fuel) 4ภ9=6K 5 53G1B?>4<ภ Q53@:; :>4K 5 53A 8;

0 2C4 E 53K 5 > 5 E5E4G= Bภ ;< @aaOÂ&#x2C6; 8= 6= 24@ 6 9=653x2C4 8;8<1 ภ â&#x20AC;˘ ภ AB:=EB 2C4 E7 15 1QJE397:;4 6.  '('HD?)D B,ภ * (Chemicals used during operation) â&#x20AC;˘ 8=; 1 5:6 N 538;8< @aaOÂ&#x2C6; 76 54 @ ; 8;8>BC48: 75ภ ภM 7. B)ภ AOD?) (Water requirements and supply) â&#x20AC;˘ QCG G= B8; 8ภ :4Q=JK >4 1 23 4 condenser 9=6 CG G = B 8;8 ภ =64 M 75ภ ภGAB:17 ภภ8CG 4Q=JK >4CGภ64 64K69=6CG CG8;G= BCG=64 M 9 ภ CG  QCG 538;8<1 ภ (Service water requirement) QCG8;647B BC8 ภ64 ; 9 :G ภ 9 =76ภ G BภP AG u GB:CG 8. AO' (Wastewater) QCG 553 ภ:>DC8<1 ภ CG 5AภภAภ6N â&#x20AC;˘ 75ภ GB: ภ 64K69=6CG Q â&#x20AC;˘ CGAภCG=64 M â&#x20AC;˘ CG 5AภEBภ â&#x20AC;˘ CG 5Aภภ xBภ; â&#x20AC;˘ CG 5Aภ53423 N â&#x20AC;˘ CGH 9. ภ =ภ ' (Waste management) â&#x20AC;˘ 8=; K; B:48ภ AB:ภ >4 553 ภ:>DC 75ภ : Q>4 5 6 ภ GภB 8;8= 6 ภ AB:ภ >4 58 ภ64 ; ภ AB:ภ >4 58 :G ภ 10. ภ , ภ '&ภภภ ' (Transportation and commuter traffic) â&#x20AC;˘ ภ A A 8 ภ64 ; â&#x20AC;˘ ภ A A 8 :G ภ 11. ภ , ' (Radioactive emissions) â&#x20AC;˘ 8ภ : 1 234 ภ A 5 Q B544ภK6 ภ 9 397:;4 8CG 75ภ : Q ภ6453A 6444ภK6 ภ ภ 64 B5K6 ภ  Q :>4 B553 6444ภ ภ 64 B5K6397:;4 8CG

C-24


2.4 % R?? G 4JE97:;4 53AG

0;4DกP <:8=;1 41 ก DกPBC 4 :; (กJE 57JE 1Q16ก 8; < P9 1Q161QJE57) 9 ก G 7Aก B K;>;4 K<1 ก 9 B1>4 64 <1 ก <: ;8=;4:1;4กBBกPQ <1 ก 53BC9 JE97:;4 <:8;>;4 K R JK 53DกP1 41 67 753@:; Bก Aก<1 ก 9 >;4 KJK 53AG

08ก G 8; ก Aก<1 ก <: 5 45:75ก DกP G 7A>;4 K ก 7 1 =9 9 >;4 K53LKก;4 =Bก7ก 9 8ก Q553 5 R :;397:;4 ก8; 8=;Gก

5 59 <: 5=B7>;4G1B?8ก DกP :B5C 2.4.1 % ก ก % 1) JEJK  BกPQ JK  :B17 K3G9 BกPQ <:: :6 UE 6 E2C53KB= 2453 6 CG67 >B 2) 4 7 9 1QJE4ก >;4 K4 71 30 u = 2446;4 10 u >4L5 7A7B:538ก;53:9 5JK  8ก; 15กB >;4 K1QJE4กJK Aก=67 = 24 4ก 53 ก537>;4 <:>;4 K538;8=;

0>;4 K

XAAB ก53:9 4K68ก;53BC<1 ก ก53: E ;4 9:G9=6 7A7B:1QJE4ก ก กM B7 46 1 QJE4ก 8 =76 ก Dก P 8=; 1 41 BC b:K H9 b:K9 ; <: 5 7 กMB74646;4 5 7B64 234 <:8=;1 41 7B=: E ;4 BC 7A7B: 9 17 M7 4:ก กMB746 7 BC >5 JEกAก 8 XAAB>4 7Q E2C53 กMB746 ก 2 4กA : กM B 746 :;7 9AG 41Q  8=;E A QAกก D กP>;4 K 4 79 JEE2C53 3) 5 :B 5Aกก 7>;4 K9 ก 7A7B:16 Leq 8 , Leq 24 , Ldn , L90 9 Lmax @ 6;4ก76 5 7B64 234531 41 7B=: 4) Q57 9 96:@=7 BกPQ Q57 6 :9 ก ก: G9=6 17 = 49ก 4 234 (Fault) 9 1Q B Q5

0; ก ก:96:@=7 6 Lก ก:96:@=7 5) 4ก79 1QJECG DกP>;4 K:;4ก7>49=6CG7:8E2C53DกP 9 ก CG8E2C53<: 4 <1 ก E ;4 BCG 7AJ1 E234 BกPQ กJE>4CG 7 BCก 8; <8 9=6 CG BC D กP>; 4 K :; 1 QJECG 89=6 CG53 ก537>;4กB ก 8; CG 9 ก CG>4 <1 ก E ;4 BC 7A7B:1QJECG89=6CGxD3

0B791QJECG867b:KH9 b:K9;  ก ก  ก !"#$%ก#$ " &'"(&(ก& )  *+,' &'#$%*- '"

)!"./. "

C-25


% 8ก Q553BC>4<1 ก BC4K6 HXŠ = 24 5ก 8;CG9 ก CG=64 MK6  8=;DกP>;4 K  6 ก @=>4CG ก 9CG>DC ƒ JE123 8  JEHXŠ 7 BCDกP>;4 K1QJECG 8 7QE2C53DกP 6) BEก : :: 17 4: K Q>4:E ;4 953:: BกJE9 1 5 ก :B7>4: ก กB: x EB 2.4.2 % ก 

 $ %# 

1) 77ก - &'ก&*0 1 E2C 53 4 BกP  6 N 17 K Q>4 BEก I @ ; 9 ก 8; < BEก I@ ; - &' ก&(' 2 *0 B ก PQ >49=6 53 4 K6 4 B 9=6 =ก ก 4EE<ก; 9=6 กAก >4B7 I 17 =ก= 9 LJE>4B7 I96 : 2) 77CG - % 3 JE 77>49=6CG 6 BกPQ J (CG3/CG@=) >: 53BC 3 5579 E2CG J6 N <: AG7 : 17 =ก= 9 >: / 7B Q 9 ก 9E 6ก A - %   ก&!  % D ก PJE 77 >49=6 CG 9 753 G1B?423 N 6 =?; ก B 9 3 5576 N 2.4.3 i1 ก $ $+0 "+ DกP1Q16ก 8; <>4 P 7Q53BC<1 ก 9  7Q<: 4 xD34A @:; Bก Aกก :G <1 ก 8 :M64@ 5C 1) ก 8;53: DกP>;4 K8 :M BกPQ >4ก 8;53: 9EBFE2C53 B 24 7 9 ก กG=:E2C53 UE 2) QK <J1 ƒ QK ก DกP>;4 K8 :M - ก 8;CG 9=6CG Q 1QJECG 17 E5E4 9ก EBF>4J1 BR9 4ก - EB@aaO 53 17 E4 E5 JE X?= 9 9ก EBF>4J1 BR 9 4ก - ก CG9 ก O4กBCG67 ก CG  53 ;>DC LCG 67 ก O4กB 9 9ก :G 841 - ก AB:ก > KH4 3) ก 1 1 >6 DกP<1 >6ก 1 1 ก9 CG 17  L8ก 4 B Qก A A 9 9ก EBF841 4) ก 9 ก G1B? DกP>;4 Kก ก445E 6 กP ก ก E 5C ก 9 ก ก  -

C-26


2.4.4 i1 1i %$ 1) PRกA ƒ B1 DกPJE PRกA ƒ B1 8 :B 9 1 B7 24 - ก 7 ก6 9 41ก B1 41ก  ก6 534A 517 464@=764ก

539 

0 E P - ก B K; B1 17 1:=7B ก537กB <9 17 7กกB7 9 >;41: =M64<1 ก 53

ก:Aกก :G <1 ก BC5C8=;AB:G:B17 G1B?>4>;47กกB7>4 E234G EA QกG=: ก O4กB9 9ก;@> 9ก;@>ก 397:;4 53 L wB@:; 9 4:1;4กB>;47กกB78 :;6N 7 BCก G 7A>;4 Kก กMB746B1 <:8;75ก 6 B746 ก G 7A 9 ก 8=;17 1: =M>4 8E2C5353 517 =67864397:;4 <: 5AG7B74653 =  9  L

0>;4 K53 ; 4 LD 17 กB 7=6 7 8Aกก6

O = 53 B : A  E23 4 = 97ก :ก 896 :M 53@:;Aกก G 7A9 ก :G ก 567 67 2) ก :99 : ก Q5534AA 5K; Bก >;4 Kก G 7A3 Kก ;9 BE 9 17 1: =M64ก :G ก 3) Q> 4 B1 B7 249 ก ก :; Q> 9 ก AB:ก >J397:;4 Lก AM I7 < 1G1B? 9 < 1 AGL3 4) 5JE DกP53BC9 Aก53BC<1 ก >4L53G1B?64@ 5C 9 17 : >47B 9=664 537 9 L53EBก64=648A 9=6 5317 4 BกP L Xก 5) < Q1:5 9 7B 17 G1B?< Q1:59 7B 

4กBกPQ 7BF L Xก ;4L3 9=664 53 7< Q1:59 7B 

C-27
 4 :Mก ก 397:;4 # 1. % ก 

ก % JK BQR

 BEก :

4ก79 1QJECG Q57 4 79 1QJE4ก

5

 Q B5 2. % ก 

$ % 77ก ( I@ ;/B7 I) 77CG (CGA2:/CGก 64/CG )

 #S !ก"

-

BกPQ JK  :B17 K BกPQ 53<:: :6 UE กJE : J B:67 กPBก >4: ก ก ก4 1Q BกJE 1 5 57JE L 9 BกJE>4: 9=6CG QCG 1QJECG 4B ก @= BกPQ Q57 ก ก:96:@=7 JK 4ก ( QH 17 ก 4Q=JK )

กwก QBC 4Q=JK กB (Inversion) = 4ก E 1QJE4ก :B17 >; >4 5 17 L53 :>4 B58 :BJ7 97:;4 ก 17 >; >4 B5

-

: Qก 9E 6ก A 9=6534K64B ก 4EE;L3 3 575 53=ก

-

BกPQ ก 8;53: 9EBFE2C53 ก 8;CG @aaO ก CG9 ก O4กBCG67 ก AB:ก > KH4 17  L8ก 4 B Qก A A 9ก EBF841 : กP ก ก 

3. i1 ก $ $+0 "+ ก 8;53: QK <J1/ QK ก ก 1 1 >6 ก กP ก 4. i1 1i %$

-

 PRกAB1

-

ก Q>

>;4 K ก (AG7 45E @:; ˆˆ) ก BCL3R B1>4 53 564<1 ก 14 B1 B7 249 ก :; Q> Lก

AM I7 < 1G1B? 9 < 1 AGL3

C-28
 4 :Mก ก 397:;4 # 4574 B

-

< QL9 7B  5JE

-

 #S !ก"

< 1Aกก G  4 B = A กก G  L ก 

AM I7 < 1G1B? 9 < 1 AGL3 1 4กBกPQ7BF L Xก ;4L3 9=6 6 4 53 7 9 L53 EB ก 6 4 =6 4 8A 9=6  5317 4 BกP

2.5 ก 1 10 $ $ (Public Participation) 8=;G 475ก DกPG 7A53LKก;4 =Bก7ก :;B1 G 4 :M>;4กB79 >;4 49 >4 64ก :G ก <1 ก ก 45C9A9 ก 8=;17 =M64 8 :M:Bก67 X?=-4 19 >;4 49 Aกก :G ก 5 67 6 7 9 953 A :G ก 64@ 7 LD>;4 49 E23453A G@ AB:G  ก :ก >4<1 ก E2348=;4:1;4กB17 ;4ก >4  8=;B: ALDก BC= :53 5 BG1B?>4<1 ก 2.6 ก # 7+ก  ก ก 8ก AB:BC< @aaOEB7 15 8 45: :G ก G= B 2 ก Q5 @:;9ก6 ก #ก ก i#7ก i+ก: กG=:8=; ก G= B XAAB 4 :; =Bก @:;9ก6 1) ก 397:;4 กJE 2) ก 397:;4 57JE 3) ก 64 1Q16ก 8; <>4 P 9 4) ก 641QJE57 8ก  7 = 24>BC4>4ก AB:BC< @aaOEB7 15 4:4>4 <1 ก 4A 517 9ก6Aก<1 ก 423N ( 3 ;ก ก64 ; 9 ก :G ) กM124 ก 2C4L4 (Decommissioning) 234Aก76 < @aaOEB7 15 A 54AGกB:>4ก 8; 4K6867 =76 40-60 u =BAกBCA ::G ก 9 Gก 2C4L4 45:9::B5C 

ก # ก ก i # 7 ก i+ ( 1 ก : กG =:8=;  ก 6 4 397:;4 B1 9 >JEก #ก  1) ก&," ก %(#"

9 ;76< @aaOEB 7 15 A @ 6 6 4 EP4ก 6 ก„x1 4@:44ก@x: (CO2) ก„xxB a4 @: 44ก@x: (SO2) = 24 44ก@x:>4@< A (NOx) 234 5กB< @aaO538; 2C4 EAกL6= CG B 2C4 E = 24 ก„x  xD3ก„x =65C

0 =8=; ก: EP53A G397:;4 Aกก ก:Hก : = 24ก ก: กwก Q 24ก Aก 4กAก5C< @aaOL6=A =24>5C L;ก1;8 Q ก <:53< @aaO7 15 A 5กก 2C4 E8;9;78 Q53;4 ก76 9  LAB: กM@7;8< @aaO@:;LD 30 u 4:B3757ก 8;>4< @aaO

C-29


2) ก&,"

234Aกก @aaOEB7 15 A 8;CG: Q ก E2348;8ก 7ก 6N :BBC9=6CG 9 QCG53G 8; E2348;ก @aaOAD 517 G1B?64ก กG=:L53BC>4< @aaO xD3 234 5ก :DCG@ 8; 8ก 7ก @aaOA G8=; ก:ก 64 BEก 9=6CG E29 B7CG534B4K689=6CG EPCGAกก @aaOEB7 15 @:;9ก6 CG 5Aก< @aaO9 AกCG=64 M ก Aก 17 ;4644Q=JK >4CGAG

053A ;4 5ก EA Q BC5C E A 5ก 64B1 E29 B78CG 7 @ LD ก 64=67<x64= :BBC 8ก DกPAG

053A ;4DกPJE : 77 B7=;:9 9E14 BC5C A ;4 Qก ก537กBก K? 5:; 77896 97 24ก>4ก K9 64CG 46@ กM CGCAกก 7ก 6 CGCAก= ;4; CG 9 Aก =64 M @ 6@:; 5ก B BกB

2C4 E7 15 <: 96BC5C 4AEA QLD17

0@ @:;>4ก 

rs4Aก B58CGC5344กAก< @aaO EB7 15 3) ก&, % &8ก('" ก :; PRกA9 B1 6 ก 1234;1 >; 8ก ก64 ; <:A 564K;534B4K6 : 564ก 8;<1 ;E2CR53AG

0 6 < E < 5 L ก 64JEB1 7BF : >4;4L3 7L5ก :G 57 : 9 5ก 64ก ;L3 234Aก 5ก x2C4>53:

0; 4) ก&, ก& ) *&:)2"2 4.1 ก& ) *&:)2#$ • ก ก 8 23 4ก 8; <53: A BC 8 :B ;4L39 :BJ1 :Kก

539 ก 8; <53: 17 B EB>49ก 8; < 53: :BJ19 :B กBL53BC<1 ก ก >4<1 ก 64ก 8; <53:BC 9 4;4 BC9 7:;7 4.2 ก&(!" • ก 53 ก : Aกก A ก ก >6 >4<1 ก BC  ก6 4 ; 9 :G ก 4A 564ก

539  Q17 =96>4ก A A : BกJE>4ก 1 1 = 2417  L8ก 4 B>4 ;1 1 8 E2C53<1 ก 9 JE X?=4B =4A ก: ก>DC:;7 9ก ;L8= 6

>;LD< @aaOEB7 15 7 BC ก HI9 553 ก:Aก ก E3 >DC>4 Qก A A ก >4ก A A 53 E3 ก>DC 4.3 ก&%ก &ก&& • ก Aก<1 ก <: UE :; CG 5 53 A 6 64 E2C 53 9 ก A ก :;ก กP ก ก K? 5E2C53 กP ก 9 Q 4.4 ก&&,,! • ก Aก<1 ก 8:;ก L BE2C53<1 ก ก CGAกก 7ก ;EBกEBก GBก 9 CGH53A 6ก 64ก ก: X?=CG67 >B ก 4:B= 24>7กBC ; CG : >4 

C-30


5) ก&, )# • >JE • 4574 B9 17 4:JB • 5JE DกP53BC 9 Aก53 BC<1 ก >4L53G 1B?64@ 5C • 9 17 : >47B • 9=664 537 9 L53EBก64=648A • 9=6 5317 4 BกP • L Xก 6) ก&, &'"(# 1) ก Aกก B37@=>4กB B B553 ก:Aกกก 2C4 E8< @aaO <:B37@

9;7ก 24กL53 BC9  7Q>4< ก 9@aaO:;77 15 A 8;E2C53@ 63Gก76 4 ก< AD 517 AG

0;4DกPก 8;E2C5346 B:ก xD3353;41GDLD124 L53AB: กMกก 2C4 EB371 7ก6453A >;64@ B L53AB: กML7 4กAก5C B;4 7B 8=;LKกCG67 @:; E A 5ก 64397:;4 @:; 6 14 9 6CG 9 

E 4AA ก:ก 64 7CG@:; 4กAก5C B17 1GDLDก Aก EP4ก 8ก Q5>4ก

ก:4B =Aกก 9E 6ก A>4กB B B5 7 BC17 =5ก 53ก BC< 7 15 8 7Q53 5 49ก>4

24ก <ก E234:168;A68ก O4กBก B37xD 4B 234Aก96:@=7 2) ก Aกก >L6>4 544กAก< EB7 15 353A ;41GDLD17

4:JB>4 5= ก 6 A ;4กG=: ;>; 2C4 E E234G@ K653AB: กM ;4 5 ก กG=: 17 4:JB46 >; 7: E234 O4กBก ก:4B = =76>; 9 E234 O4กBก 9E 6ก A>4 B5 9 A ;4 5 ก 8ก 5 4EE AG7 ก8ก Q553 ก:4B =6N 8 =76ก >; 2C4 E 3) ก 531:@ 6LD8ก Q553 54B = ก:8< 7 15 4AG8=; ก:ก 96 B5@ B @:; AG

0;4 5 ก Uก U O4กB A;=;5353 wB8< 4กAก5CA ;4 5ก 5 17 E ;4 >4=67  QJB UE :;5C 6 ก 4EE A;=;539 8=; 4:JBAกก 96 B5<: 9 <:4;4 8 ก Q553 ก:ก6 HI 44>4กB B B553ก A44ก@ 84ก = 24CG 7 BC BR17 กG=:< E=Bก <:ก 5 1ก 9 4 ก Qก 9E E234 4 Bก BกPK; I7AG7 ก4B ก:Aกก <:96 B5Aก 4B =:Bก67 9 5ก xBกx;4 5 17 E ;4 ก u 2.7 ก #  

8=; 4B ;9 >4 >6 2C4 E 9 E2C53 กMG 4 2C4 EJ8E2C53<1 ก 53 5<4ก

5364ก ก:4B = xD34A6ก 64 BEก 397:;4 17 4:JB8579 BE xD3ก 4B ;9 17 ก4>;4 K9 >BC4 :B5C 1) %,3" - : 1Q B/1QBกPQ >4 กB B B5 - J7 ก :G ก 9 ก 44ก9 - 53BC 9 JEก 8; <53:<: 4 - L9 <4ก>4ก ก:4B =

C-31


2) ก&ก' && &" 45:>4BกPQ 9 4B ;9 534AA ก:>DC 6 BกPQ >4ก B37@= 7 LD17 5=53

ก:>DC64 7QE2C53<: 4 3) ก&%& 2' && &" 45:>4BกPQ = 244B ;9 534AA ก:>DC E ;4 75 (Method) 538; 9 R>4 75ก ก ก AB7>4 B 5ก 96ก A >4 >E2C5353@:; Bก :B17 9 x;4B9B ก 8;53: 4) &ก&*>"ก'' && &"

49 ก O4กBก ก:4B ;9 6 24JB 4 ก Q 7A4 7 LD 4 ก Q8ก : 7A4>4GBก ˆˆ ก ก AGกB:>4 >>4ก ก:4B 6 AB:BC5 :กBC 7Q 5 B

=

0; 2.8  ก * กก(0ก  ก  ?i %  0 % 8=;AB:G ก O4กB 9ก;@>9 :ก 9 ก : 7A41QJE397:;4 8 K

9 wBก (Action plan) <:8=;4:1;4กBก ก 397:;4 E ;4 G>;41: =MAก 

ก4ก AB : G  ก :B ก6 7:; 7 <: 5 K 9ก G 4 ก4:; 7 =B ก ก 9 =  7B L 1 75:G ก E2C53:G ก ( E2349:8=; =MLDก 8E2C537กb (Critical area) :;6N 5317 EA QกG=: ก :; 3 97:; 4 ) ก6

O =  7:G  ก 16 8; A6  K; B  : 453 B : A9

0 K 5 45:>4 ก 8ก wB53B: A  L 7A4@:;<:=67J1 BR 41ก 4ก 9 E ;4  45:41 ก49 ก@ก8ก 8=; >; 567 67 8ก : 7A4 ก :; 397:;4 4:4>4<1 ก <: 5 K 9ก AB:G

0 17 9  9 . 2.9 ก %? i 

#&ก0 ก 8ก 7 1 =ก 397:;4 @:; 5ก 7 1 =LD =8ก :G <1 ก 9 5ก 7 1 =<: 1GDLDBC:; PRกA9 B1 4:A397:;4 BC5C17 1GDLDก 53A @ 6 5ก :G <1 ก ก 24ก  7QE2C53<1 ก 4:A97 24ก423N 6 97 24ก8ก กGAB:>4 59 97 24ก8ก 171

X?= J7 xD3

0 ก :ก 6N

0; <:896 97 24ก17 ก67LD89653B EBกB:; 77ก PR 9 397:;4 8=; 517 :กB 9ก : 7A49 ก AB:ก 397:;4 ก :ก 9 : 7A41QJE397:;4 กN:;53 5B G1B?:;กJE 6 1QJECG7: CG 8;: BC8 ก64 ;9 :G ก 4กAก5C 17 5ก : 7A4:;ก B37@=>4 B5 ก AB:ก กก 2C4 E7 15 <:A ;4 1 41 ก :G ก J8;J7 ก9 8 =ก Q531:76A ก:>DC8 =76ก :G ก E A 5 ก 64 9 397:;4 ก ;17 234 B364EB7 15 BCAG

04639 A ;4ก GBC96 :B 7>DC@ 964 2349 7

C-32


ก EA Q 24ก>4<1 ก 96 24กBCA ก4:;7>BC4 2 >BC4 124 1)  5=BC= :534AA ก:>DC 2) 7 1 =9:17 B EB =76ก =6BCกB<1 ก 9 24ก6N>4 <1 ก =BAกก EA Q

5 5 24กBC= :9;7 A  L 24ก 24ก>4 <1 ก 53ก648=; ก:ก 53 ;453:@:; 3.  ก  ?i % 86 7 5C 0 ก 4  ก53 7กB 9ก :  7A4ก 3 97:; 4 E23 4 7A42 B 

JE>4 ก O4กB9 9ก;@>ก 397:;4 53 4@7;8 9 E234DกP17

539 >4 397:;4 46 5 9 5 78ก :

0 764 234กB =Bก7ก 9 8=; 517 =  BC :B1Q161QJE397:;4 53A @:; Bก Aกก ก64 ;= 24:G <1 ก 9ก : 7A41QJE397:;4 <: 1) :B51QJE3 97:;4 53A ;4  7A4 2) A: กMB746 3) 75ก 7A7B: 4) 75ก 7 1 = 5) 17 L53>4ก 7A7B:= 24 กMB746 6) 168;A6 <: Q 7) K; B:4

C-33


9. ก 

ก 7 #7S$ก $F 7! #2F ก 1 

 ())* %

# + @ @

=D38ก 7ก G1B?8ก AB:BC< @aaOEB7 15 124 ก 24กL53BC 234Aก ก กG=: L53BC>4< @aaOEB7 15 6ก <: ก AB: ;< @aaOBC:; 119 17 4:JB >4< @aaOˆ 17 4:JB6479 BE 7 LD6ก 64397:;4  7Q<: 4< @aaOˆBC 9 4;4 8:;;ก ก64 ;< @aaO BกPQ UE >4L53BC96 9=6A 664;ก ก64 ; XAAB

UE >4L53BC53G ก48ก 44ก9ก ก64 ; E3 6 17 9 >496:@=7 17 Dก>4ก ก64 ;R ก 53;4764CG 17 ;4 ก ;53 กMกBกCG = 24ก ;=4 17 ;4

0; ;768=;;ก ก64 ;< @aaO896 L53896 9ก6กB 4กAก5CL53BC< @aaO6 <: 64ก 4 B>4 <: 4 :BBCก 24กL53BC< @aaOEB7 15 ;4 5ก EA Q46 45:8กN :; E2348=; ก: <K:9 5<4ก53@:; B ก:4B ;453: 

ก ?@ ก 

ก 7 #7S$ก $F 7 ! #2F ก 1 

 ())*

%

# + 8ก 1B : 2 4 กL53 BC 53 =  A E A Q X A AB :; 17 4:JB >4 P 9 3 97:; 4

 PR 9 :;77ก G:B (<: =53AB:G:B:;77ก

04B:B:; E < @aaOEB 7 15 @:; Bก 44ก9

0 R 9  L Bก 44ก977ก 53;4ก 8=; L8;@:;ก E2C538<ก) xD3896 :;BC 5 45:53;4EA Q

0AG7 ก G8=;8ก 7ก 24กL53BC< @aaO EB7 15 ;4 ก4:;7K; 537?Aก=> >; G 67 กB >;4กG=::;17 4:JB (Safety Requirement No. NS-R-3) xD3 5:;6N53;4EA Q:B5C ก ##7ก i+? กR?? ก

0ก =ก QAก XAABJ4ก53 ก:>DCAก 534A664ก :G 9 17 4:JB >4< @aaOEB7 15 6 - 96:@=79 ก 234>47<ก -

=ก Q4 7

-

17 9 53:>4 กwก Q4 7

-

=ก Q4 753 ก:>DC@:;ก 6 aO6 E > ;4

-

CG67

-

CG67 AกHก9 =423N

-

123CG53 ก:Aก96:@=7= 24 กwก Q Q57423N

-

CG67 9 123CG53 ก:Aก17 :E:>43ก64 ;538;171

-

JBEB =Bก Q5 11

-

17 @ 6 L5 >497: 45

C-34


-

ก EB ก :B7 = 24 ก กB7>DC >4E2C7>4L53BC

-

ก

53JE>4BกPQ : 6 : =7

-

Ebก >47B: 7QR ก

ก ##7ก i+ ก#ก? กก ก @ 0 "+

0ก =ก QAก XAABJ4ก53 ก:Aกก ก G>4 P 534A664ก :G 9 17

4:JB>4< @aaOEB7 15 6 - 1 234ก <:L53BC;4@ 64K6897ก >4 1 234 BC EQ9 ก = BC53 5 8 XAAB9 531:76A ก:>DC841 -

:Aก wก 1 5

-

=ก QG1B?423 N 4B 234 Aกก ก G>4 P 6 7BL 2C4 E 7BL : 1 553BBC ก =8A EP กB:ก 64 = 24 กB B B5 ก ก: E@= ;Aก 7QJ4ก9;7 ก >; 7QJ8 >5 7 ก  ;7

ก #ก #ก0!'%&'? ก ())* %

# +

0ก ก 53< @aaOEB7 15 564E2C53<: 4 6 -

ก 9E 6ก A>47B:กB B B58 ก

-

ก 9E 6ก AB7>47B:กB B B56CG7: 9 CG:

-

ก ก AB7>4 ก

-

ก 8;53:9 CG8E2C53

-

กB BJE B58397:;4

-

ก HOB ก4B 

-

ก กB1QJE 6 =Bกก >4 42353 5< @aaOEB7 15 @ 1 2

70

ก 9 9ก G= B J7 Uก U 96:@=7

0>$ก %? i

-

17 =96>4 ก ก ก B37@=>4 กB B B564 XA Aก11896 E2C53 >;4 K>4 =ก Q96:@=784:5 ก 17 53Aก96:@=78 7QL53 BC<:8;>;4 K Q57 9 ;4EA Qก 53 ก:>DC:;7 = = H B3 กG=: B 5>4L53BC 8=;8 B 5 7 ก< ;4 5 ก 17 538ก ก:96:@=7 9 ก 4AA 9ก6กB@  =6Aก< @aaOEB7 15 

Qก Q17 6A

08ก ก:96:@=78419

C-35
 6 =Bกก >4 42353 5< @aaOEB7 15 @ 

70

0>$ก %? i

3

ก 234>47<ก

-

4

=ก Q4 7 - Kก =M - Hก - - E<x ;4 E@;HI - aO6 aO9 - xD - 1G7Qก 9E 6ก A >4 กB B B5 ก:

=JBEB6 N - 1QJECG

-

5

CG67

-

-

-

6

JBEB =Bก Q5 11

-

-

7

=ก QJ4กAกก ก G P @:;9ก6

-

EA Q<1 ;< @aaOEB7 15 53 =  (5) >;4 K>4 4 234>47<ก E243 17

0@ @:;53 ก:>DC 45ก <: 4B>;4 K17 L538ก ก:>DC84:5 >;4 K4 746;4 1 u xD3 7 LDBกPQ JK  17 M79 4Q=JK >44ก QH 17 2C 17 :B ก 9 17 กB>44Q=JK 9 L5 JE>4 ก 7 LDก ก A9 66>44ก E234 <4ก53A ก: ก 64L53BC ก 1G7Q Qก B37@=>4 กB B B5 234 ก: =JBEB(3,6) ก 17 53Aก =ก Q4 7 9 ก 53

ก:>DCกB9=6CG583 ; E234ก 17 ;4= 24 =64 M 9 >;4 64@aaO

a9: A Gก EA Qก ก: :BCG 3G : (Low sea level) xD3A 564ก AB:= QCG 8=; E5E4 xD3=ก 5<4ก

ก:>DC;4 5ก 9ก;@>8 234กJE ก <4ก9 17 5353A ก:CG 67 ก กM>;4 K9 ก ก >4CG67 53 5 6417 4:JB >4< @aaOEB7 15 ก EBF9AG41Q E2341:ก Q4B 543 A ก:>DC @:; ก 7A4 BE7B ก 7A4>;4 K:; Q5 11 @:;9ก6 BกPQ CG 8;: JEกrs4 BL9 E7B> 4:9 >47B:BC=534K6J8; L53BC< @aaO 9 <4กก ก:: =7 ก L5 JE>47B: กRJ8;9 E7B 9 L 9 9 @=7 24 ก =Bก Q57 E234=5ก 53L53BC5 3 5364 ก:JB EB ก <4ก>4ก ก:17 @ 6 L5 97 459 ก EB>4=; : L;E76 5<4ก ก:9 @ 6 L O4กB@:;:7; 11 77ก L53BC BCA L2476 517 =  9 6 :57กB L; 7AEก ก:: =7L53BCBCA Gก B:C B5

17

0@ @:;9 17 538ก ก:4B Aก =ก Q J4กAกก ก G>4 P @:;9ก6 1 234ก ก ก: :

C-36
 6 =Bกก >4 42353 5< @aaOEB7 15 @ 

8

70

0>$ก %? i

- K;ก64ก ; - 1 234ก - : 1 5 - @a@= ; ก ก: E@= ;Aก  7QJ4ก9;7ก

>; 7QJ8>5 7 - ก  ;7 ก ก AB7>4 กB B B5 89=66 N @:;9ก6 ก CG7: 9 CG8;: -

-

-

9

ก ก AB7>4 ก

-

-

-

4B Aก 1 59 B5 4B Aกก 9 ก9x>4123 9 6 =Mก@aaO >5 7 9 K;ก46 ก ; <:8;>;4 KL6 :8 ก 1:ก Q<4ก53A ก:>DC45ก841

ก กM>;4 K4 746;4 1 u xD3 7 LD1617 M7  QCGH9 L5 JE>4 ก E234 :B 17 >; >;>4 กB B B553 L9E 6ก A@ K6397:;4 BC 8 ก9 9=6CG ก 9 7A4 :B17 >; >; กB B B58 ก64 5ก BC< @aaOEB7 15 ก EA QBกPQ JK >4 7Q534A6ก 64ก ก AB7>4 กB B B58J7 ก = 24 234 ก:4B = ;9 xD3BกPQ JK 5C B6ก 649ก 4EE 45ก:;7 ก 7A4 :B17 >; >;>4 กB B B5534K68 ก64 5 ก BC < @aaOEB7 15 9 ก 7A417 >; >; กB B B553 

rs48397:;4 9 9E 6ก A@ BB7ก57JE

E234 ก 53 5 64 P9  ;4 5>;4 KL กE4 E2348=; =Mก 9 7 9 ก

539 53B: A 6 >;4 K4 753 5ก กM>;4 K 

0 7 :BBCก กM>;4 K37AD3 :5 ;4DกP>;4 KAG7 ก E ;4ก กG=: กQ…8=;:B A <:K; >484?A ;4G=;538ก AB:=>;4 K6 N 8=;

0@ >;4กG=: ก ก B73 @=>4 กB B B564 XA Aก11896 E2C53 ;49:>;4 K>417 =969 ก ก AB7>4 ก 8  7QL53 BC 9 Gก 1:ก QAG7 ก 841 8 B 5 30 ก< 53 7 LD>;4 K84:5 :; ก  9 ก 1:ก QAG 79 ก ก AB7>4 ก 8E2C53841 Gก 7 1 =17 =96>4 ก <:1GDLD 9 AกL53 BC E234 ก Aกก B37@=>4 กB B B5BC8J7 ก9 Uก U

C-37
 6 =Bกก >4 42353 5< @aaOEB7 15 @ 10

70 ก 8;E2C:9 CG

0>$ก %? i

-

-

11

ก 9E 6ก A>4 กB B B5

-

12

ก HOB กJB 

-

Gก 1Q16ก 8; <Aก53:9 9=6CG  7Q<: 4 ก64 5ก ;< @aaOEB7 15 6 ก KกE2 UE = 248; 53: E234 Q <xD3 4A@ 6 =  5A3

0L53BC = 24

E234G@

 5 9 4 B>4 ก Uก U DกPก >4ก 8;CG8ก 5 9 B 248ก Q5 ก ก: 4B = ก 4 <J19 <J1 ก Aกก 8;CG Q ก G= B 9 < @aaOEB7 15 ก >;4AGกB:ก 8;53: 7Q 4L53 BC< @aaO ก :B17 >; >;>4 กB B B58=;4K86 :B53กG=: @7; xD39ก6กB 96 J>4118E2C53539ก6กB ก 4E>49=6กG :>4 กB B B5=Bก8 7Q L53BCก6453A ;< @aaO ก 7A7B: :BกB B B58 6 B514 ก

0; ก JB AกJ4กxCG4:4ก 8;>4< @aaO EB7 15 

C-38


10. ภ ภ  ภ   !"##$ %!!

& @

ภ AB:Gภ4G= B ภ 7 1 =17 4:JB (Safety Analysis Report, SAR)

0 4ภ G1B?53 K;:G ภ < @aaOEB7 15 ;4AB:G>DC 9 2364K;ภGภB:K917 4:JB7 15 E2348; ภ4ภ EA Q8 =76>BC4ภ >44?:6N 53 ภ537>;4ภBภ AB:BC9 :G ภ < @aaOEB7 15 BC96 ภ >44?ภ64 ; ภ >44?:4 : 1 234 ภ >44? : 1 234 @ ALDภ >44? ภ:G ภ ภ AB:G ภ 7 1 =17 4:JB 517 G1B?46364ภ 17 4:JB>4< @aaO EB7 15 K;ภGภB:K917 4:JBA 7A49 G>;4 K53 ภw4K68 SAR @ 8; E234 76< @aaOA  L:G @:;46 4:JB ภQÂ&#x2026;53ภG=:@7;= 24@ 6 BC96ภ ภ64 ;@ ALDภ ภ:G ภ < @aaO EB7 15 K;:G ภ ;4Gภ B >;4 K8 SAR 4: 7 9 K;ภGภB:K917 4:JBA ;4Gภ EA Q7 SAR

0 N E2348=;968A7617 4:JB>4< @aaOA B4K68 :B53 L4 B@:;4:ภ :G ภ :BBC SAR ADAG

0;4 ภ4:;7>;4 K53LKภ;4 B: A E5E4 9 1 L;78B7 4 E2348=;K;ภGภB:K9 17 4:JB LG@ 8;8ภ @:;46 :7ภ9 B53 234L24@:; ภ?@ 

ภ# 7+  K;53;4ภ AB:BC9 :G ภ < @aaOEB7 15 AG

0;4Gภ >44?64K;ภGภB:K917

4:JB xD3ภ >44?4A96

0=::B53ภ67@7;>;; BC5C>DC4K6ภBภy ภQÂ&#x2026;53K;ภGภB:K917 4:JB ภG=:>DC 46@ ภM 8ภ >44?96 : K;:G ภ ;4AB:G SAR >DC E2348;

0 4ภ ภ4171K6@

ภB1G ;4>44? :BBC <: 7 9;7AD;4 5ภ AB:G SAR BC= :=UB SAR  L9644ภ@:;

0 4 9 :>4ภ >44?53 ภ537>;4 124 1) 

# 7+ F ' (Site Safety Analysis Report, SSAR)

0 538;8 ภ >44?L53BC67=;ภ6453A Gภ 24ภ1<<5>4< @aaOÂ&#x2C6; =B7>;49 45:A 9ภ6AภSAR 9423 N <:A ;5317 =  >4L53BC53A ภ64 ;< @aaOÂ&#x2C6; >DC 2) 

# 7+ e (Preliminary Safety Analysis Report, PSAR)

0 538; 8ภ >44?ภ64 ; =B7>;49 45:>4>;4 K53 ภw4K68 PSAR ;4 517 E5E453A  L9:8=;

=M76< @aaOÂ&#x2C6;A 5ภ ภ64 ;46 4:JB 3) 

ภ# 7+ eภ

(Intermediate Safety Analysis Report, ISAR)

0 538; 8ภ >44?:4 : 1 234 5=B7>;49 45:>4>;4 K ภภ7653 ภw4K68 PSAR <:

0>;4 K53@:; 8 =76ภ ภ64 ; = 24Aภภ B E3 >;4 K53 5ภ

539 6 =ภ5ภ B

5398 =76ภ ภ64 ;< @aaO A ;4Gภ BDภ@7;8 PSAR UB B xD34:ภ ภ64 ;4A 5ภ B PSAR =1 BC A ;53: 234ภ ภ64 ; MA K Q 9 K;:G ภ E ;4 53A :4 : 1 234 ADAB:G ISAR >DC E23423>44? :4 : 1 234

C-39


4) 

ก # 7+ e (Final Safety Analysis Report, FSAR)

0 538; 8ก >44? : 1 234 5=B7>;49 45:>4>;4 K53 กก7653 กw4K68 ISAR <:

0>;4 K53@:; 8 =76ก :4ก : 1 234 = 24Aกก B E3 >;4 K53 5ก

539 6 ก G>4 8 =76ก :4 : 1 2344A@ 6

0@ 5344ก9@7; 9 AG

0;4 5ก B

53= 24 E3 67 ก4 46 >;4 K>4ก

539 :Bก67;4LKกBDก@7;8 ISAR UB B ก :4 : 1 234 ;4Gก BDก@7;8 ISAR 6กB 4:ก :4 : 1 2344A 5ก B ISAR =1 BC A;53: 234ก :4

: 1 234 MA K Q 9 K;:G ก E ;4 53A : 1 234 ADAB:G FSAR >DC E23423>44? : 1 234 4:4ก 8; >4< @aaO ˆ K;:G ก ;4 G ก B FSAR 4: 7 9 ;4 AB: 6 8=;กB K;กG กB :K9 17 4:JB

0 E234 G ก 9 2 B 17 4:JB >4< @aaO 8 =76 ก :G ก 234 K;:G ก 51 7 153A ก :G ก A ;4 G ก B >;4 K 8 FSAR

E2348=;

0@ L 539;A >4< @aaO Q 7B53;4ก ก:G ก กก  ! ก  $"%$ ก , SAR

 ก" #$$% ก ! +, ก' ก   $"%$ ก, SAR

 ก" #$$% , $"* SAR

กก  ! 'ก 

กก  ! , $"%" SAR

กก  ! ,ก SAR )%%"ก ก ,2 ก+ 3

> 3 17 B EB =76K:; G ก < @aaOEB7 15 9 K;กGกB:K917 4:JB7 15 8ก AB:G 7 1 =17 4:JB (SAR)

C-40


K 53 3 9:17 B EB =76K;:G ก 9 K; กG กB :K917 4:JB 8ก AB :G SAR =B 7>;49 45:xD3;4 กw4K68 SAR 96 9 7 LD75ก AB:G SAR A กG=:>DC<:K;กGกB:K917 4:JB xD3 < @aaO96 :9 96 94A 5 45: 5ก64539ก66กB44ก@ <:ก9;7 E2348=; ก:17 >;8A53 LKก;4 =76K;:G ก 9 K;กGกB:K917 4:JB ก กG=:=B7>;4 >4 > 9 K 9>4ก AB:G SAR AD;4 @:; B17 67 24AกBC 2 HI <:B37@ 9;7 =B7>;49 K 9>4 PSAR ISAR 9 FSAR A 5BกPQ :57กB 96A 5 >4 >>4 45:53 E3 >DC896 UB 67=B7>;49 K 9>4 SSAR A 9ก6@ AกUB423 N PSAR กก 0^ F '

ก G PSAR 8>BC4ก >44?L53BC = G= Bก Q553K;:G ก Gก 24ก 1<<5>4 < @aaOˆ 53A ก64 ;@7; 5 ;49;7 = 24Gก 44ก9= 24:B:9 1<<5 ( 6 :9 ก 44ก9>4< @aaO) 53A ก64 ;8 =7653Gก 24กL53BC xD38ก Q55C K;:G ก A  LG16 UE 8ก 44ก9 (Design parameter) >4<1 ; 67 ก4 9 4 ก Q6 N @ 8;8ก 7 1 =17 4:JB@:;<: 

234Aกก 7ก >44?53 ก537>;4กB< @aaOEB7 15 8 B@ 6 517 B: A 8>Q 5C ADB@ 6 L @:;B: A76 SAR G= B>BC4ก >44?L53BCA

098: 96>Q 5C ก @aaOHI 9=6 @ (กa.) กGBGก E2C5353 517

0@ @:;9 53 5BกJE8ก AB:BC< @aaOEB7 15 B37 AD

0@ @:;76 G= Bก 7ก >44? 4AA Gก >44?L53BC@7;67=;ก6453A Gก >4 4?ก64 ; xD3A 8; SSAR

0 4ก ก4 46@ กM PSAR 538;238>BC4ก >44?ก64 ; ;4 5 53=D3539:>;4 K ก537กBBกPQ >4L53BC4K6:;7 70ก ?@ SSAR 7 1 =17 4:JBL53BC A ; 45: E243 9:17 =  >4L53BC xD3 ก4:;7 =B7>;4:B64@ 5C 1. >4 >>4L53BC 2. >;4 K:;96:@=7 4 7 Q57 9 CG 3. < 4=ก L53ก = ;1 1 534K86 ก; 15 4. AG7 ก 534K68 7Q 4 N BC8 XAAB9 841 5. G9=6<:1 67 N >4L5=3 2441 6 N 8< @aaO53A ; 6. AG7 J 9 กGB>4< @aaO53A ; 7. :9 QK:>4 5A3 5ก : 6444กAก< @aaO53 8. :>4 =64 M 9. ก B58ก Q553 54B = ก:>DC 10. 9ก 4464 =ก QUก U534A ก:>DC

C-41


70ก ?@ PSAR ISAR FSAR 1Q ก ก กGกB:K97 15 >4 = BR4 ก (United States Nuclear Regulatory Commission, US NRC) xD3

041ก กGกB:K917 4:JB< @aaOEB7 15 8 = BR4 ก@:;กG=:6N 8 7 1 =17 4:JB (SAR) UB; ก 9 :;@7; xD39644ก

0 19 :B64@ 5C G9 1G4B37@ >4< @aaO BกPQ >4L53BC ก 44ก9<1 ; 9 67 ก46 N

1 234 wก Q =64 M>4 1 234 wก Q9 53 234 64กB =64 M 17 4:JB77ก

1 234 24 7A7B:9 171 @aaO  @4CG9 9 @a ก AB:ก กกกB B B5 ก O4กB B5 ก : 1 2349 ก 171 ก G>4< @aaO 9ก ก 7A417 LKก;4 ก 7 1 =4B =9 J7 B37>Q ก 17 53 17 6A

0 9 4B = ;9 <: 5 45::B5C 1) @ @ / (0 ())*

ก4:;71GG>4 9 1G4B37@ >4< @aaO 2C4=531 41 17 517 1 L;79

E5E453A G8=;K;46 L >;8A>;4 KE2CR>4< @aaO@:;<:@ 6AG

0;44;4LD423 N 8 >;4 K <: 45:53 ก537>;4กB17 4:JB8676 N >4< @aaOA กw8LB:@

2) ก"i0 F '

ก4:;7 >;4 K Q57 96:@=7 4ก7 4 7>4L53BC53;4ก ก64 ; < @aaO9 8 7Q8ก; 15 >;4 Kก ก AB7>4 ก 9 ก 8;E2C53BC84:59 XAAB 9 >;4 K ก537กB กAก 6 N 9 ก :K9171 8 7QL53BC A: 1>45C 124 E2349:8=; =M76BกPQ >4L53BC 5 4E64 กQ…ก 44ก99 ก :G ก >4< @aaO46@ 9 517 E5E48:;17 4:JB= 24@ 6

C-42


3) ก ก 

 1 ก1

p 85C K;:G ก ;4Gก 4 9 4J ก537กBก 44ก9 77ก 9 L Xก =Bก N >4<1 ; 4 ก Q 9 67 ก46 N 8< @aaO53 517 G1B?6417 4:JB 4) # & Tก i+ 85C K;:G ก ;4AB:Gก 9 >;4 KB E2349:8=; =MLD17  L8ก wB =;53>4 1 234 wก Q4:4ก 8;J8;J7 ก : 1 234 ก (xD3 7 LDJ7 B37>Q 9 J7 153) 9 J7 53 54B = ก:>DC >;4 K53 กw85C;4 LG@ 8;853 15 86753 ก537>;4กBก 7 1 =4B =@:; 5) 71#S0 # & Tก i+ #$&1ก 71#S

ก4:;7>;4 K53 ก537>;4กB =64 M>4 1 234 wก Q9 53 234 64กB =64 M K;:G ก ;4Gก EA Q<: 45: ก537กB =64 M>4 1 234 wก Q 9 6753 517 :B532344กAก @ ALD Isolation valves 53

0 Reactor Coolant Pressure Boundary (RCPB) K;:G ก ;4Gก 9 AB:=>;4 KB E2349:8=; =M76 =64 M>4 1 234 wก Q 517  L E5E48ก wB A: 153BC@7; 9 517 B31J8;J7 6 N 534A ก:>DC8 =76ก : 1 234 wก Q (BC8J7 ก 9 53 54B = ก:>DC) >;4 K8 PSAR 17 53A G8=; L 17 E5E4>4ก 6 N @:; ก67124 A ;4 L9:8=; =M76ก 6 N 517 LKก;4 K Q 9 1 L;7 6)  

 ก 

ก4:;7>;4 K53 ก537>;4กB4 ก Q9 17 4:JB77ก 53 54K68< @aaO >;4 KA ;4 5 45:53 E5E453A  LG@ 8;8ก 17  L8ก wB>44 ก Q9 =65C 7) # & & ? 

ก4:;7>;4 K ก537กB 171 1 234 wก Q 1 234 24 9 4 ก Q53 ก537>;453G=;53 7A7B: E  4 6 N 8 1 234 wก Q 9 6B??@ B 171 8J7 6 N K;:G ก ;4Gก 7 1 = 171 9 1 234 24 =65C <: UE 171 9 1 234 24538;8ก O4กBJ7 53A G@ K617 5= >4 2C4 E ก B37@=>4กB BJE B5 = 24ก ก:4B 6411J4ก 8) ())*

@aaO53ก67LD85C 124 @aaOG= B 1 234KCG=64 M9 4 ก Q  6 N 53AG

0 =76ก :G ก ก 9 G= B O4กB:;17 4:JB8J7 53@ 6

0 ก= 24 54 B = ก:>DC K;:G ก ;4AB:G>;4 K53 L9:8=; =MLDก AB: 5 9 ก wB=;5353 E5E4>4 @aaO53 ก537>;4 กB17 4:JB xD3;48=; B38A@:;76 :Bก67A @ 6 517 xCGx;4 = 24 ก537>;4กB 423N 9  L:4@:;  กQ…53กG=:@7; 9) # 

ก4:;7>;4 K53 ก537>;4กB  6 N 8< @aaO 7 BCก 44ก9  53 517 G1B? 64ก =: 1 23446 4:JB = 2464ก O4กB17 4:JB>411B37@ ;4Gก 4 :4 9 7A4 xD3K;:G ก ;4Gก BDก>;4 K =65C@7;8 >;4 K;4 5 E5E453G8=; >;8A@:;LDก 44ก99 =;53>4 9 ก >4 53 564 1 234 wก Q9 17 4:JB

C-43


10) ('@  ()

ก4:;7>;4 K53 ก537>;4กB @4CG9 9 @a8< @aaO xD3 7 LDก 44ก99 ก :G ก 534A 5ก 64 1 234 wก Q9 17 4:JB 17  L>4 8ก wB=;53J8;ก :G ก ก9 8J7 B37>Q 9 ก ก B58J7 ก :G ก ก>4 11) ก ?ก ก กก  85C K;:G ก ;44LD17  L8ก 171 7 7 AB:ก กM 9 กGAB:>4 5543 A 5 ก 

rs4 กB B B5 BC53

0 >49>M >4 =7 9 ก„x 4กAก5C ;44 1 234 24 7A7B:538;8ก : ก 9E 6ก A>4 กB B B5:;7 <:>;4 K538;;41 41 ก :G ก J8;J7 ก9 8

=ก Q531:76A ก:>DC8 =76ก :G ก ( 6 ก

53 B: 2C4 E 9 ก x64 G BกP ) 12) ก * ก  K;:G ก ;4475538;8ก O4กB B59 AB:G>;4 K16 Qก Qก @:; B B5>4K; wB 8 =76ก ก64 ;9 ก : 1 234BC8J7 ก9 53 5 =ก Q531:76A ก:>DC ( 7 LD ก

539 AB: กM B:

2C4 E ก AB:ก ก 8; ก กM BกP9 ก กGAB: กB B B5 ก G BกP4 ก Q ก 4:64:K9 ก 7A4 =76ก : 1 234 9 ก BC16

0;) 4กAก5C K;:G ก ;4AB:G>;4 K ก537กBก 44ก9 1 234 24 9 <1 ;6 N >BC49 9>4ก :G 9 119 ก wB538; E2348=;4:1;4กB R8ก

O4กB B59 1G9 G>4K;กGกB:K917 4:JB B5 13) ก ## & ก ก @

0 ())*

ก4:;7>;4 K53 ก537>;4กBก 5 ก 9 9ก :G ก >4< @aaO A: 1>45C 124

E2348=; L B38A@:;76K;:G ก A AB: 5 9 BกP R >: 17  L>4K; wB 9 9ก :G ก 517 E5E453A  L8=;17 4:JB6411B37@ K;:G ก ;4AB:G>;4 K539:8=; =MLDก 7953 E5E4G= B8;8 =76ก : 1 234 14) ก ก ? F>ก

ก4:;7>;4 Kก :4G= B<1 ; 67 ก4 9 ก 44ก9>4BC6753

0 7 15 9 6753@ 68;7 15 >4< @aaO >;4 K;4ก67LD 45:>4>BC46 N 53G1B?89ก :4 7 LDก :4ก64ก : 1 234 ก :BC B: 2C4 E 3 9 ก ก >;K6J7 7กb 3 9 ก ก :453EB3G 9 ก :4ก E3 EB K;:G ก ;48=; 45: ก537กB>4 >>49ก :4 9B37@ 8ก G< 9ก ก :4@ 8; E2349:8=; =M76K;:G ก @:;8=;17 G1B?กB 23453AG

0;4Gก 79@7;67=; 15) ก # 7+# 7 $0i

ก4:;7ก 7 1 =ก 44>4< @aaO8>Q 53 ก:17 : ก53 >DC>4B79 538;8ก :G ก 9 53 ก:>DC 234 234Aก17 : ก= 2417 ; =7>44 ก Q46 ก 7 1 =;4 L G@ 8;8ก 24ก>5:AGกB:6 N 8ก : 1 234 ก BC16>4 17 4:JB 9 ก 44ก967 ก49 531GDLD17 4:JB>411B37@ 2C4= ก537กBก 7 1 =85C 517 G1B? ก8ก EA Q44ก84? ก64 ; ก >4 =ก Q6 N ;4@:; Bก EA Q 9 ;4 475ก 9ก;@>@7;8 :;7

C-44


16) 0>

# K; :G  аЄБ ; 4 9 8=; = 8аЄБ 2 4аЄБB 79 23 4@> 9 >5 :AG аЄБB :6 N 53 A 8; 8аЄБ : 1 23 4 <: UE 1653 564аЄБ 44аЄБ9:; E234:17 AG

053A ;4 5аЄБ

539 9=BAаЄБBC8=;;453: >;4 K53 AB :G ; 4 5 аЄБ E A Q17 =  >4953 8; G = B A : :6 = 2 4B аЄБPQ UE 53 5 6 4 : >: AG 7 9 17  L8аЄБ HOB аЄБ>4 17 4:JB 17) аЄБ аЄБi % 76:;7 234аЄБ аЄБB1QJE8 =76аЄБ 44аЄБ9 аЄБ аЄБ64 ; аЄБ :4аЄБ : 1 234 9 аЄБ

: 1 234 K;:G аЄБ ;449аЄБ аЄБB1QJE53A 8;8>BC46 N 7 LD 7аЄБ AB:G9 18) R??"+#аЄБ0 аЄБ аЄБ (Human Factor Engineering, HFE)

аЄБ4:;7 9аЄБ 9 аЄБ AB:аЄБ аЄБAаЄБ 6 N >4 HFE аЄБ 7аЄБ 44аЄБ9< @aaO BаЄБPQ UE K 99 аЄБ G>4 Human-System Interfaces (HSIs) >BC4:G 9 аЄБ H¬МаЄБ4 75аЄБ >4аЄБ 44аЄБ9 9 аЄБ : аЄБ :G 53L53BC >;4 K85CA G 48=; =MLDBаЄБPQ 9 JE>4 P5368=;

аЄБ:аЄБ 44аЄБ9< @aaOEB7 15 53 17 G MA 85311 =6BC 564аЄБ 44аЄБ99 B аЄБ G53 5 JE 19) аЄБ # # 1 ?#2 #7 

K;:G аЄБ ;4AB:GаЄБ 17 5353 564>JE9 17 4:JB>411B37@ 53 аЄБ:= 24

аЄБ537>;4аЄБBаЄБ :G аЄБ >4< @aaOEB7 15 8J7 аЄБ 9 53 аЄБ:AаЄБ4B = ;9 K;аЄБGаЄБB:K917

4:JBA G>;4 K8675C@

аЄБ4аЄБ EA Q7617 534K68>4 >53 L4 B@:;= 24@ 6 11. аЄБ $ )R #7S1аЄБ аЄБ # #$ /  + @ 7 аЄБ ?' ())*

%

# + аЄБ аЄБ 397:;4 

0аЄБ 53;4аЄБ E2348; <8аЄБ аЄБG=: 971::;аЄБ 7 1 =аЄБ 53A 564 BEаЄБ  9 397:;4 BC96>BC4аЄБ AB:G<:G аЄБ @ ALD>BC4:;8 аЄБ ¬Б::G аЄБ < @aaOEB7 15 xD3A 8; <@:; аЄБ8:;>4аЄБ аЄБG=: < E234аЄБ AB:аЄБ BEаЄБ  9 397:;4 534A@:; BаЄБ AаЄБаЄБ 5< @aaOEB7 15 8

@ 8аЄБ AB: аЄБ6 E234EA QаЄБ 4аЄБ DаЄБP537@7; E234 SEA G= B< @aaOEB7 15 A 5аЄБ

 2 1 BC :B5C -

SEA ' 1

A

0аЄБ EA Q53 ;:; 117аЄБ >4>;4 K6 N 53 аЄБ537>;4аЄБB< @aaOEB7 15 K; 567@:;67 553A >; аЄБG=:8=;

0аЄБ6 K; 567@:;67 5=BаЄБ

0 Technical meeting E2348=; 67 аЄБBEA Q BаЄБPQ аЄБ :G >4< @aaOEB7 15 9 534AA аЄБ:>DC64 BEаЄБ  9 397:;4

C-45


SEA ' 2 A

0ก EA Qก 4531Q K;DกP@:;กG=:@7; E234ก G SEA G= B< @aaOEB7 15 >4 B37@ K; 567@:;67 553A >; 67 SEA 1 BC53 2 AD

0ก6 K; 567@:;67 5 4 xD3A ;4 5ก

24ก6 46ก7;>7 8=;@:;B79AกBC 4 J1>4 234Aก<1 ก < @aaOEB7 15 A 5 <: 7 8 :B 53@:;Aกก BaX 9 67 8=;17 1: =M8ก SEA ก $%? i ก ก #ก  0 ก ())* %

# + # ( (EIA) G= Bก DกP EIA A ;LDE2C5353A

053BC>4< @aaOEB7 15 F A 5>DC8 @ :BBC ก 4ก ก BEก 9 397:;4 ADA ;8=; 5ก DกPJE53 54K68 XAAB

E23479 = 241:ก Q76A ก:4 @ >DC E234ก 7 ก O4กB 9ก;@>46LKก;4 8ก AB: E234ก 8=; 567 67 8ก BaX>;4 K<1 ก 9 9:17 1: =M1ก ก ก! " EIA @ 7 ())* %

# + A AB:8=; 5>DC 2 1 BC 124 -

EIA ' 1

A

0 Technical meeting <:K; >; 67 A

0ก6 K; 567@:;67 5=Bก 53A 67 กB EA Qก 4531Q K;DกP@:;7@7; E234ก EIA F #&A 5<1 ก < @aaOEB7 15 ก:>DC8 E2C53=D3E2C538: -

EIA ' 2

A

0ก EA Q>4 ก6 8=?6 67 กBEA Q76 L;A 5< @aaOEB7 15 ก:>DC8 E2C53>4 > 17 A ;4 5ก DกP4 @ ;:; BEก 9 397:;4 9 ก 4531Q K;DกPกG=:A

E5E4 9 =  9;7= 24@ 6 17 ;4 E3 = 24B:44 @ ; ˆˆ

0; :BBC K; 567@:;67 5ADA

0ก6 K; 5 67@:;67 5 4 53A >; 67 67กBEA Q xD3A ;4 5ก 6 ก6 K; 567@:;67 553A >; 67 8=;

0B79 >4 BC 4 J1 7 BC=67J1 BR J1 4ก 4:A41ก 4 6 N 8E2C536 N

C-46


 4 ภ

  ภ  ภ ภ ! " # !$% ภ&' ()) $

! *

-------------------------------------------------------------------------1 ภ ! $- ()) $

! * 1.1 

 ภ ! $-  ()) $

! *- ภ$

 #/ 01

 !2 ภ ภ!"#$!% &' #"#( #)*"+'+,& ภ-#ภ#*.ภ/ .ภภ!0/ (The Safety Fundamental publication on Radiation Protection and Safety of Radiation Sources, Safety Series No.120) $ ,( #)*"+'+,O0/! ภ-#ภ#*.ภ/ O0ภ#### (ionizing radiation) $/! ( #)*"#ภ!0/ (International Basic Safety Standard, Safety Series No.115) &OU"#$!/! / O0ภ&ภภ!& ภ&Oภ!0/ ' #&ภ0( #)*//V#OO"## + ภ *. !"#$!' # * ภ # ภ /WภX #. !&ภ0)YVภY0 0( *X$/ "Z+ "#$! +.Uภภ!ภภ[X % ' #&ภ0( O. + \* *$ภ]0 0&ภ $ )*0 0 ภ0.ภ)YVภY0 0( *X $/ "# / O0ภ+ % \*ภภ[Xภ ภ# *

1) &' ภ&ภ 4ภ!4

! *  ' ภ5 1. .ภ' #ภ# \&/W +\^^-0( *X &( '#ภ * % +ภ !0ภ $(' # '# & O&)YVภY0 0( *X$/

2. .ภ' #ภ * ภ VYVภY0 0( *X$/ +&$#ภ/W + \^^- 0( *X

3. ' ## ภ )YVภY0 0( *X$/ .!U# /0 U` &ภ $ )* 0 0 #..ภ0"Z+ + i. *ภ!ภ $ ภa * ii. */&ภ VYVภY0)*0 0 0( *X$/ iii. . !$bYVภY0 0( *X$/ $$]0 0 iv. .& ภ/ /Vภ!0ภ&ภ VYVภY0 0( *X$/ v. .deภ# $fภf# $bYVภY0 0( *X$/ vi. .& \$ภ &ภ( (V (V)"# # ภ )YVภY0 0( *X$/

D-1


 1 ก[X$!/! ก.!$ก) )(Vก( "#VYVกY0/! /W]0 0ก0( *X$ก ]0 0 )

ก[X 1 )(Vก( I /W]0 0ก0( *XfZ /0g, ' #ก0VYVกY0 / W/b)*#ก/W + #/V") O. (deterministic health effect) WZ"+V$ + • (' #]0กX0( *X ก!/ก 100 กX (( #) ('#0( *X $ (' #]0กX0( *X0.*) 2 • /W]0 0ก0( *X$/'#/W .กi O'+#0(' #]0กX0( *X bก&O $0 !##ก .กi fZ 137Cs /ก 0.1 #กf iก(# (EBq) ( * ก 0 #*&$ก(' #]0กX0( *X" 3000 กX (( #)) • /W]0 0ก0( *X /Vก / $ก.*// #* ก#.ก#bO. (deterministic effect) $ก)*#ก/W + 3 II /W]0 0ก0( *XfZ /0g, ' #ก0VYVกY0 / W#*0 / )*#ก/W +WZ"+#!0ก-#ก\* $ก • (' #]0กX0( *X ก!/ก 2 กX (( #) $#*ก'# ก 100 กX (( #) ((' #]0กX0( *Xก! '#0( *X $(' #]0กX 0( *X0.*) • /W]0 0ก0( *X$/'#/W &O.กi O'+#0(' #]0กX0( *X bก &O$0 !##ก .กi fZ #กก !&*i#*$"i" • /W]0 0 ก 0 ( *X ก *)/! /)0 กn ( (V  )*& 0.5 ก0\ \*# +/W + • /W]0 0ก0( *X /Vก / $ก.*// #* ก#.ก#bก #*/ )*#ก/W +U0 WZ"+#!0ก-#ก\* 4 III /W]0 0ก0( *XfZ /0g, ' #ก0VYVกY0 / W#*0 / )*& /W +WZ"+#!0ก-#ก\* $ก • /W]0 0ก0( *XfZ ก/p/ *กก! / $ ก*) UV&#0 / \*)*#กก*&* 1  /ก 100 00ก*X#O \ (mGy/h) • /W]0 0ก0( *X ก*)/! /)0 กn ( (V ก0 ก 0.5 ก0\ \*# +/W + • (' #]0กX0( *X ก! !ก'# ก 2 กX (( #) • /W]0 0ก0( *X /Vก / $ก.*// ก#.ก#bก #*/ )*&/W +U0 WZ"+#!0ก-#ก\* 5

D-2


)

)(Vก( IV

1. 2.

3.

4.

5.

ก[X 1 ]0 0ก ก *"#ก ก(' #**ก!0/ #* $ก • ก!0/ $ (' #**fZ : (i) ' #/p/ *กก! / ก*) .UV&#0 / \*)*#ก ก*&* 1  /ก 1 00ก*X#O \ '# (ii) ก!0/ #* )(bก III • * #(Xก# ก!0/ #* )(bก III • ก"//Vก / 0 fZ ก"ก( (V .Uก!0/ #* )(bก III /W]0 0ก0( *X//W fZ ( U/#กbO0pก ก!0/ #* O • \$/)g\"&p • .V" $ '# $/ 0 ก0(X/).!"#/W + !&ก!) ก(Vก( / / V0, +('# (' #]0กX0( *X0(' ##& 131I ก0// "Z+&ก( *ก 10 iก (# (PBq) # กX (( #) /! (' #]0กX0( *X0.* ก##ก$ $ก0(' # ก* ก ( ก0(X/).!"#/W +' # /Vก / // $ ก#.ก#&ก0ก#*&#ก##ก)*#ก/W +#* */!(p'# /Vก / ก// 10000  "#( A/D2 (! &)(bก III fZ /W]0 0ก 0( *X#.ก#*&) ก(Vก( III ก/ 0#* 10 "#/Vก / // #*+ #.Wก#*##ก/ *ก&( * /Vก / ก// 100 "#( A/D2 (!&)(bก III fZ /W]0 0ก0( *X #.ก#*&) ก(Vก( II ก/ 0#* 10 "#/Vก / // #*+ #.Wก #*##ก/ *ก&( * /Vก / ก// 0.01 "#( A/D2 (!&)(bก III fZ /W]0 0ก0( *X #.ก#*&) ก(Vก( III ก/ 0#* 10 "#/Vก / // #*+ #.Wก #*&( * "&# / W#*b()*&/#/ 

D-3


1.2 ก $/&*&7 ก ก & !% ก &0ก 5!%!ก!0 1.2.1 ก!กก[Xก$.'# ก.!$กVกX $ก.& ก]0 0\* +*"#, $. 0(' #"#\^^-0( *X 1.2.2 &ก0/.X.!$ก ก$.'# $ก.& ก]0 0 '# ก0V .!U#$*กก]0 0U 2 O# $ก ก#กก0VYกV Y0u $"ก0VYVกY0u fZ *# *  + 1.2.3 ก#กก0V • ,( ก.+ *Xก$.'#/ก' # $.VYVกY0 0( *X$/ $ก"# ( O*'#&' # ก * "#ก VYVกY0 0( *X$/ \*/ W0## • ก ( /Vก / #.Wก\.ก Wก 0+\*.กก$ ก"/ (' #**"#/V ก / ' #!&O\*b0กa * .!U# ก.ก' #&b!0ก"#\^^- 0( *X]0 0#* / &' #"#ก$.VYVกY0 / ก *"#, ก *"# • /"#ก!0ก&ก$.'# ' #&ก]0 0b V '+##ก&/ U O + $/ก * "#ก / '#/Vก / # 0O /pกgX& / $Yก ก *"#ก / $-*'# Yก UWV#* • /! . 0(' #]0กX0( *X&/W]0 0ก 0( *X '#/W % ก!0ก

0( *X& % #*& ก.) "#)(Vก( 0( *X)

I '# II '# III '# IV .!U# ก.ก&' #"#ก$.'##*  ' #กก0#V 0V 0( *X+ fZ \#ก/ .ก0 .#*& & ' #&ก VYVกY0 0( *X+U*( Wก#$ / ก $ "#( V$ .ก0"Z+ fZ "#( V$"#)YVกY0 0( *X .กกก0#V 0V 0( *X+ ก! ก/ก + ◊ )YVกY0  (General Emergencies) &/W]0 0ก 0( *X ก0"Z+ ) "#)(Vก( 0( *X)

I '# II \* ( / * .ก0ก "#/V ก / '# ก$b/ & / ##ก#ก 0 +"#/W]0 0ก0( *X* 0 &ก( * &กก$.U)YVกY0) +.!U# ก$.'#& ' #& ก ]0 0ก V $ /WกX' #ก-#/V"# *"#OO #*&'+ &ก( * $& '+

.U'+ ]0 0กd- (Precautionary Action Zone) $'+ ]0 0กO0-#ก (Urgent Protective Action Planning Zone) #* / ◊ )YVกY0&'+ (Site Area Emergencies) &/W]0 0ก 0( *X ก0"Z+ ) "#)(Vก( 0( *X)

I '# II

!& "#ก-#ก#* 0( *X$/ +&'+ +"#/W]0 0ก 0( *X+ WZ 0"( ** ก ก$.U)YVกY0) + .!U# ก$.'# ' #&ก]0 0 V ! &bV$.ก)YVกY0 + ' #&OO #*&'+ ก-#ก $' #& ก * ก&/"#ก-#ก#ก 0 +/W]0 0ก 0( *X#* /

D-4


◊ )YVกY0/W]0 0ก (Facility Emergencies) &W]0 0ก 0( *X ก0"Z+ ) "#)(Vก( 0( *X)

I '# II '# III

!& "#ก-#ก #* 0( *X$/ &'+ + "#/W]0 0ก 0( *X+ กก$. U)YVกY0) +.!U# ก$.'# ' #&ก]0 0 V !&bV$ .ก)YVกY0 + ' #&OO #*&'+ ก-#ก $)YVกY0) +. ก"**"# ""#)YVกY0##ก#ก 0 +"#/W]0 0ก 0( *X ◊ ก$.'# (Alert) &/W]0 0ก 0( *X ก0"Z+ ) "#) (Vก( 0( *X)

I '# II '# III \#ก/ !& ก-#ก#* 0( *X$ / &'+ + /! /`$OO\*  กก$.'#) +(ก ! & ' # 0$ b .ก0 $& ( # +&$#ก 0 +/W]0 0ก

0( *X\* ก/ก *ก *"##' % / ◊ )YVกY0#' % # 0O)YVกY0 ก0.ก/Vก / /p* Wก\.ก '#/Vก / "( ( (V กa * fZ + * /V0( *X'#/V ก / .V#* ก *'+\ก "#ก.!$ก) "#)YVกY0 0( *X+.(กX.ก/)"#VกX

b0ก0 ก * "#ก ก]0 0 ( (#)* ก "#/Vก / กd- "#/Vก / $ / &/0 $# +/0  ก * "##' % iO "#ก .!$ก) +.ก !& ' #& ก]0 0 V*( i &/W]0 0ก 0( *X$$ ก .!$ก)(Vก( #*&)

I '# II + .!U# ก.+ .V$.'##ก 0/W + ]0 0ก 0( *X \*.V$.'# + .!U#/ W0#/&ก $.V ก&( O*'#$/ก * V#' % # &/W]0 0ก 0( *X$$ ก .!$ก)(Vก( #*&)

I '# II '# III '# IV .!U# V(( b0O# &ก $.Vu&'+ "#/W]0 0ก 0( *X # ' #.!$ก)YVกY0 0( *X ก0"Z+& ก0V ' #$.&ก .V$.'# #ก 0/W + u ' #&"# ก *"#ก )YVกY0&/W]0 ก0 0( *Xก * ก * "#' #&ก]0 0 VU*( i$ /0 `0) . 0(' #]0กX0( *X (Operator) "#/W]0 0ก 0( *X ก .!$ก) (Vก( #*& )

I '# II '# III '# IV .!U# ก]0 0&ก.ก  / /! ก$.'# ก.!$ก) "#)YVกY0 0( *X ก# /#$ก V YVกY0 0( *X / +# ก/ก *ก!ก $"#, ก *"# ' # ◊ (กX/WกX '# 0/WกXWZ"# "$( V$ "#ก "#/Vก / ##ก*/0 $# ◊ 0/WกX*( i $#' #/! VYVกY0 0( *X " ก0V

D-5


◊ /0&.&ก]0 0 V Wก# / &$/WกX' #& ก -#ก/` $b]0 0 VYVกY0&ก0( #)* • กกU)YVกY0 0( *X"#/W]0 ก0 0( *X ก .!$ก) (Vก( #*& )

I '# II '# III '# IV .!U#ก !& ' #ก! "#ก / ก V '+##* / +&$#ก/W + • ,(.+//ก ก  ' #ก0)YVกY0 0( *X $/ "Z+ fZ / +. b0O# &' #"#ก $.VYVกY0 0( *X$/ $/"# ' #ก0 V 0( *X$/ &ก ก  1.2.4 •

"ก0V ' #VกX#ก& ก VYVกY0"Z+ . 0(' #]0กX0( *X (Operator) ( .#ก!) "#)YVกY0 0( *X& '#ก! "#ก" VYVกY0

0( *X $.!U# ก.+ก]0 ก0  / &'+ + /W]0 0ก 0( *X"# #ก.ก +. 0(' #]0กX0( *X.!U#$. $&"# 

/ * "ก0Vก .V $.V#ก/W + #*#' # &ก$.กก0)YVกY0 0( *X.!U#$.ก .V $.V#ก/W + $.V $.V #ก/W +.$.ก * ก *"#' #ก VU $b . !' ## ก /WกX&$) $ "#)YVกY0 0( *X ก0"Z+ ก]0 0ก V / .!U#ก ! .ก ก$.VYVกY0 . .ก / O0ก"# ก  ก # ' #ก0VYVกY0 0( *X

!& ก$ก.*"#/Vก / ก0"Z+ &ก U)YVกY0  U."#/W]0 0ก 0( *X U/V "#)YVกY0 0( *X+.!U#$.' #&ก ก \* $&ก$.+.!U#&"# ก *"#ก *# *"#ก)YVกY0 0( *X $b

ก0"Z+ \#ก/ !& "( * b* +W#ก( O*'#& !ก#"# * ก *

1.3 7 !ก 9 !$% ! : ก #* 3.1 ก!ก[X$กก&ก# \/WกX' # &ก . VYVกY0)*0 0

0( *X$/ '+# +ก * ก '+# 3.2 ก#ก0V • ก.ก' # /WกX /! VYVกY0 0( *X

 $VYVกY0 ก0.ก )(Vก( 0( *X)

IV .!U# ก * ก bO *Op $ก -#ก#*.ก/ &ก . &'+ +. VYVกY0)*0 0 0( *X $/ '+# ก * ก +( ก.กก&(!$! \ X

D-6


ก/ . %/ W 0/WกX / '+# ก 0( U#* .ก/ ก 0' # "#)YVกY0 $&' #"#ก.ก&b V / "]0 0 &ก]0 0#. ก#"#( O*'#.ก*#' ก *"# ( / • . VYVกY0)*0 0 0( *X$/ '+# .#]0 0ก ,/ก ก! • . 0(' #]0กX0( *X (Operator) &/W]0 0ก 0( *X ก! U )(Vก( 0( *X)

IV .!U# $ '+,&ก /WกX $# ก]0 0-#กb]0 0#* $ก]0 0 +Wก *"#ก กWก "\ *'#\.ก /Vก / .!U# ก(/Vก / ' #$.&ก OO

 & (  • /! /W]0 0ก 0( *X ก.!$ก)(Vก( #*&)

I '# II '# III .!U#. !$]0 0&ก /WกX\*. 0(' #]0กX0( *X (Operator) ' #-#ก &)YVกY0 0( *X+"**"# "##ก& 0ก #ก.ก +* !&ก "#/Vก / $ก$b/ # ก* &ก.ก' # /WกX +.! U#!"# #(Xก# # +&O* ก) $]0 0 / ") "# &ก]0 0

 / () /)"#VกX $ก]0 0"#. 0(' # ]0กX0( *X (Oก !&#( (V "#\^^-0( *X) ) $ ก V / )*&/W]0 0ก 0( *X .) /WกX)*&/W]0 0ก 0( *X' #&ก VU*( / Y) (' # '# (' #&O /! VYVกY0

0( *X)*&/W]0 0ก 0( *X • /! /W]0 0ก 0( *X ก.!$ก)(Vก( #*&)

I '# II '# III ( ก.ก/! ก * ก&( O*'# + (0(&ก . ]0 0#' % ' #ก0VYVกY0 0( *X"Z+ ]0 0 /WกX&)YVกY0 (# 0ก ( (V ( / ** 0) .# ( # #*/ # /! b

! #!*ก' #& /WกX  +.!U# ก * ก .U ก.ก /0 $# "# ( O*'# (0( ' #&ก]0 0+/!i. #ก.ก +*# ก/ก *#' ก *"## 0O *!. #W0 ** #W0 * 0 #*#ก/W +/W]0 ก0 0( *X /ก O*'#.ก*ก +.!U# "# ( #)* 0( *X$/ # + $ ก]0 0 ' #&ก0( #)*ก b]0 0.ก*O*'#ก 1.3.3 "ก0V • . VYVกY0)*0 0 0( *X$/ '+# .# ก]0 ก0 #* / ' #&b.ก)YVกY0 0( *X$/ \*Yก]0 0ก /W]0 0 . #*&)(Vก( 0( *X)

IV

D-7


• . 0(' #]0กX0( *X (Operator) /! /W]0 0ก 0( *X ก .!$ก )(Vก( #*& )

I '# II '# III '# IV .#]0 0ก ' #&b"#)YVกY0

0( *X$/ ก *"#ก ก!0/ $ก]0 0

. 0(' #]0กX 0( *X (Operator) + b0O# #* • ก VYVกY0.!U# ( # ' #ก]0 0 / /V $ V&/W]0 0ก

0( *X ก .!$ก)(Vก( #*& )

I '# II '# III # 4. 7 !ก !$%0ก ก1

! 1 1 1.4.1 กก[X&ก!0ก-#ก#* ,ก!"# ก  1.4.2 4.2 ก#ก0V • & กก! ก$ ก$f/WกX&)YVกY0 0( *X O0  / ' #!&O &V ก0 + #W0 $ O0 fZ ก$ ก$f +#.ก!\*&O ◊ "#ก / // &$ V(( $ก / // "#กV Oก ◊ \#ก/"#( / *&กU#* +.ก/ $ .ก/ +( / ** ก 0 (& /( WZb#' % #.ก0#' # ก0"Z+ก OO • $ ก]0 0 O0.#/#(#ก ,/กก! $U (!.!ก(

ก]& ก&ก-#ก#* (Urgent Protective Actions) .ก ก  • . VYVกY0 0( *X$/ '+#.# "# .ก/WกX ' #VกX

ก0"Z++ b$ก0)(Vก( #O 0 $&ก]0 0+กO*'#O 0 ' # Vg*X. ก !U# $ก '#-#ก &b( ก .i / ' #/กi/pกgX $/ก

( /Vก / #*& 0 • /! /W]0 0ก 0( *X ก.!$ก)(Vก( #*&)

I '# II .!U# 

O*&ก/0&.' #& ก&ก-#ก#*&ก OO$/` #* )*#ก +"#/W]0 0ก 0( *X+ &' #"#ก.ก +(#&O *ก #*$& ก.ก"# ' #.!ก( V$"#bO. (Deterministic Effect) ก0.ก/ $ Y * $ก / / U ,/กก! ก# * ◊ "#ก!"# 0'+ #ก/W]0 0 0( *X ' #ก0)YVกY0 0( *X

.# ก.ก' #& ก]0 0ก-#ก#* 0'+ +((!ZWZ 0O*$ "# ' # 0 ก* 0ก (+ ก# * ⌂ 0'+ ]0 0กd- (Precautionary Action Zone) /! /W]0 0ก 0( *X ก.!$ก)(Vก( #*&)

I .!U# ก.ก' #& ก]0 0ก#*

 &ก-#ก#*.ก/ ก# . ก "#/Vก / .ก#V 0V 0( *X '# " ก "#/Vก / ก0"Z+ก0#V 0V 0( *X&O/+ % ' #( / *

!&ก0bV$ / #/V"# *"#OO 

D-8


â&#x152;&#x201A; 0'+ ]0 0ภO0-#ภ (Urgent Protective Action Planning Zone) /! /W]0 0ภ 0( *X ภ.!$ภ)(Vภ( #*&)

I '# II ( ภ .ภ' #& ภภ !#* &ภภ / / . ภ0"Z+$ภOO #*#ภ'+ + "#/W]0 0ภ 0( *X $.U ,/ภภ! â&#x2014;&#x160; ภภ[X % & O&ภ.!$ภ) )YVภY0 0( *X$/)%"# ภภ0V +&#ภ/W]0 0ภ 0( *X ภภ!"Z+' #. !U$ & b]0 0#ภ0'+ + /W]0 0ภ 0( *Xภ !' #-#ภ &OO$ bภ*"#ภ0#* + & 0'+ ]0 0ภd- (Precautionary Action Zone) $'+

]0 0ภO0-#ภ (Urgent Protective Action Planning Zone) #ภ.ภ +ภ.ภ' #. ! $ +.!U# ภ Vภ# .!&O.0 fZ |..* % # 0 /)ภ#* $ภ#*& + .!U#! 0.* fZ |..* +#. b#ภ]0 0ภ' #ภ -#ภ#*.ภ/ $$ ภ  b#ภd-.&/0 $# .ภภ^V-ภ.*"# /Vภ / &#ภภ0)YVภY0 0( *X$ภ(!0 / OO. â&#x2014;&#x160; ภภ!!$U V((& +/W]0 0ภ 0( *X' #& ( b0O# $ #!.&ภ/0&. ภ0)YVภY0 0( *X' #&. . ภ#ภ0 + ภ]0 0&ภ-#ภ#*.ภ/ ภ0"Z+.ภภภ$.ภ0 )YVภY0 0( *X$/ â&#x2014;&#x160; ภ$.'#WZ)YVภY0 0( *X$/ #ภ !\* \* ภ$.'# ** V$ ภ*"# #*#ภ0' #!0ภ]0 0-#ภ#*.ภ0( *X $/ +& 0'+ ]0 0ภd- (Precautionary Action Zone) $'+ ]0 0ภO0-#ภ (Urgent Protective Action Planning Zone) fZ ภ]0 0.ภ !&'+

ภ!ภ0) YVภY0 0( *X$/ (fZ #. '+ % #ภ'#.ภ0O*$"# +/W ]0 0ภ 0( *X+*) â&#x20AC;˘ ' #ภ! 0 '+ ]0 0ภd- (Precautionary Action Zone) $/'# '+ ]0 0ภO0 -#ภ (Urgent Protective Action Planning Zone) .# ภ.ภ]0 0ภ / i .ภภ$.'#ภ0)YVภY0 0( *X$/ "Z+ ภ.ภ .+ WZภ ภ !& % ' #&b]0 0 VYVภY0 0( *X$/ ภ0( #)* ภ$.'# #*W ภ$.'# ' # * $ภ$.'#ภV OO&' #"#ภ-#ภ( #)* ภ-#ภ$.!ภภ 0\)( #.ภ# # '#/ #. ภ}~#/Vภ / $ WZb0)[X ภ . / ภO!ภ#}~# / "#b#* ภ$b#* ภ$.'#"# /W]0 0ภ 0( *X $ภ( (V ภ.. #ภ +! ภ$ W^ ภ.ภ % +#. '+ % #ภ'#.ภ0O*$"# + /W]0 0ภ 0( *X+ * â&#x20AC;˘ . 0(' #]0ภX0( *X (Operator) "#/W]0 0ภ 0( *X ภ.!$ภ) (Vภ( #*& )

I '# II '# III .!U# ภ.ภ' # !& &. Vภ( # *&'+

D-9


ก0( #)*.กVกX"#)YVกY0 0( *X$/ fZ ก.ก +. +ก$. '#OO #*& '+ ก0)YVกY0 0( *X"Z+ ' #& ก]0 0ก  / .ก

ก$.'#กก0)YVกY0 0( *X &กก!/ ก#*.!U#/#(#ก ,/กก!.ก ก  • . 0(' #]0กX0( *X (Operator) "#/W]0 0ก 0( *X ก .!$ก) (Vก( #*& )

I '# II '# III .!U# ก.ก' # !& &./ W/' #/ ( .!U \*ก/' #/./ W0#ก * ก *"# + #ก 0/W ]0 0ก 0( *X# 1.4.3 "ก0V • Vก % ก(ก !*( / &กO*'#O 0"#OO • ก]0 0' #-#ก#*#U ,/กก!&กกก0b.กก / / • ก]0 0' #-#ก#*.# * & / ' # "# "#)YVกY0 0( *X$/ ก *$ • .*Vก]0 0-#ก#* ' # ( .!U 5. ! ก -/-$< 51 " #= 1.5.1 ก!/0  #ก$.'#&ก /`O 1.5.2 ก#ก0V • /! /W]0 0ก 0( *X ก.!$ก)(Vก( #*&)

I '# II .!U# ก. ! ก# $"]0 0 ' #&"# % &ก VYVกY0 0( *X$/ +

U"#  ก *$ "#  *  * $ #&"# ก กV OO

ก *"#& 0 ก0)YVกY0 0( *X$/ "# % #.ก# *"# "# ( U#* "# OO. ก$.'##* "# Uก]0 0" ก0) YVกY0 0( *X$/ "# % +.#$.U)g &O& 0 ก0)YVกY0u ' #&ก$. /0 `0) $.# ก 0U( % • # ก.ก/! /W]0 0ก 0( *X ก .!$ก)(Vก( #*& )

I '# II &ก . ก$.'#OO#* & $&"# &ก]0 0 + U"#  ก *$ "#  *  * $ #&"# ก กV OO ก *"#& 0 ก0)YVกY0 0( *X$/ "# % +.#$.U)g & O& 0

ก0)YVกY0u ' #& ก]0 0& 1.5.3 "ก0V • .ก กกO0"#)YVกY0 0( *X$/ U & /`O.# ก$.'##*  +$ ก]0 0 ก$.'## ก # .U /V&ก]0 ก0 -#ก#*/ W

D-10


6. !: ก #*!%' 1.6.1 ก!ก[X&ก.ก$ก 0' #-#ก &ก0bก #/`O.กVYVกY0

0( *X$/ &\^^-0( *X 1.6.2 ก#ก0V • . 0(' #]0กX0( *X $/Vก / .#*&)(Vก( )

IV .!U# ก.ก' #ก!"# "$กg"#VกX ก / #*b0ก0 '# ก#}~# / #ก.ก +. ก.ก' #ก!ก /WกX '+#$ก ]0 0ก' #-#ก#*&'+ ' #ก!'#.!$ก V((& \#ก/ . / $' # /&ก$.WZ( U#* / $$!$ ก]0 0 ' #-#ก#* &ก . % .ก*)*#ก/W]0 0ก 0( *X • . 0(' #]0กX"#/W]0 0ก 0( *X ก.!$ก)(Vก( #*&)

I '# II '# III .!U# ก.ก 0/WกX& &' #"#/) b0ก0&/W ]0 0ก 0( *X #' # .กก$b/ ก "#/Vก / /)กX /

+&$#ก/W]0 0ก 0( *X ก 0 +.&O&ก]0 0ก /WกX &O& ก.!$ก) "#)YVกY0 0( *X กก!ก]0 0ก' #-#ก#*&'+

ก-#ก#*&ก b]0 0 VYกV Y0 0( *X $"#$!&ก]0 0#ก /W]0 0ก 0( *X • /! "# "'+

U 0 '+ ]0 0กd- (Precautionary Action Zone) $'+

]0 0กO0-#ก (Urgent Protective Action Planning Zone) .!U# ก!0ก 0ก#}~# / ก "#/Vก / $0 / #* & ' # !&O&ก/0&.' #]0 0ก-#ก#*& #ก.ก +* WZก.กก . / &/0 $# กd-ก#}~# / ก OO # 0O b#* & " 0YVกY0 0( *X & 0 +.! U# ]0 0 กdeกd $ (' # '#

/ W&O #ก.ก +.!U# ก.ก 0b"#ก/ &/0 $# ' #&O& ก!0ก#' &' #-#ก &b]0 0 VYVกY0 0( *X$/ $OO

 #*.ก/ ก0"Z+ fZ #.#&O ]0 0ก$ ก$f (Operational Intervention Levels '# OILs) &กก!ก ]0 0ก $ OILs +.# ก V *$& / ก /)YVกY0 0( *X$ / ก0"Z+ • /! U bO *Op / .&ก/ /V #b VYVกY0 0( *X $ / '+# .# ( / W&ก.!$ก/ $ก  $$#^ ' #ก!'+ % .# ก]0 0ก-#ก #*  / # • ก.ก&' #"#"# # !ก0( &."# % . ก Zกกก0) YVกY0 0( *X$/ $/ W! &O" VกX*(#* ' #&O&ก 0ก

! $ 0( U#*#/V")"# V(( ก * "#&** + Ub]0 0 VYVกY0 0( *X$/ +OO 

D-11


1.6.3

"ก0V • ( V$"#( U#*. ก 0& '+#$#กก0)YVกY0

0( *X$/ ' # .ก!$*ก$*( U#*& % $' #ก!$ &ก V* • ก./ $กi #*&/0 $# +ก 0 (.# !' #ก!( U #*& $ก!$ &ก V • "# ก *"#ก )YVกY0 0( *X$/ ก 0/WกX/)YVกY0 0( *X $/ $$ ก]0 0' #-#ก#*.!U# * &ก * V#' %

ก *"# 

7. &ก 0ก 5 ก 

ก $*ก : ก #* 1.7.1 ก!ก]0 0"# V(ก ก$ *X ' # b .i .กVYVกY0 0( *X$/ 1.7.2 ก#ก0V • .& ก.ก' # V(ก ก$ *X + .กกกgก0 $.กb]0 0&)YVกY0

0( *X$/ ' #& V(ก +กWZ#ก (00ก"#ก / / $ .!U# ก$.'#ก]0 0ก / ' #( VกX.ก)YVกY0 0( *X$/ "Z+ • /W]0 0ก 0( *X ก.!$ก)(Vก( #*&)

I '# II '# III .!U# ก .ก' #กgb]0 0 VYVกY0.!.!ก / /$ ก#}~# / WZ กO*'#, * ก 00 / b]0 0 ก"**b€* $กกg '+#ก b / /$ ก#}~# / &/W* #W0 • ' #ก! 0"#)YVกY0 0( *X$/ "#/W]0 0ก / ก.!$ก) (Vก( #*& )

I .!U# $bก!0ก ก$ *X' # !ก($*กb€*$ ก!/W* Y&กกgOO / / $$b +.!U.# $]0 0"# V(ก ก$ *Xก# "*ก • & ก.กกgb / /$b ก#}~# / O0 #..ก# * $ กกg กก!b

!กกg'#$ *XY  กdeก# \*Y \*Yก0.0 Y*b .i / &* $.!U# ก('#ก/W  ก$ *X ( O!pY &กกg#' #$ก0 กกgb€* #ก.ก +* ก.ก &(!Zกg&กกgb / /$ !&ก0bO. (Deterministic Effect) / $ Y * • & ก.ก.!$ก) ก0 b"#/ &** $กกgb / $ \#ก/( / * .U i&**0 "Z+#' # .ก)YVกY0 0( *X$/ 1.7.3 "ก0V

D-12


• .ก#ก $/##ก .กก / /'#.กb#' % #.ก *"#ก )YVกY0 0( *X $/ b

!กกg'#$ *X'#b b0O# #' ก *"#.#$.&ก * $.VYVกY0

.+ $' #&!0ก V'## \ก /WกX / # • กกg/! b 0 / /$#.. !& b / $ Y * .# กกg #*Y..$ / • .!U# ก&ก. b]0 0 VYVกY0 0( *X$/ $/`O #. \#ก/U i0 "Z+.กก / .ก)YVกY0 0( *X$/ ก0"Z+ ' # .& กกg#* / # 8. 0 " #= /-1 !%!ก4ก!4

! * !

1.8.1 ก!$ &ก$."/&ก /`O 1.8.2 ก#ก0V • .& ก.ก' # * "# \*OX #/WกX Wก#$ *! $# $ / &ก /`O  ' # ก0)YVกY0 0( *X$/ "Z+ ' #-#ก & ก0ก "# b0 % $#. !&ก0"'#"Z+ $' # * &ก OO  /' # % //*& • . 0(' #]0กX0( *X (Operator) * V ก *"# *#' %"# , $ ก  ( ก.ก ( '#ก&ก &"# "/ก OO $&"ก /' # O#' % &ก

ก0)YVกY0 0( *X $/ 1.8.3 "ก0V • & Vก % "+#"#ก]0 0.!U# ก * "# % \*OX # /WกX Wก#$ *! $# $ / # ก0)YVกY0 0( *X$ / + 9 7 !ก ! 1: ก #*(1=1: ก #*!กก  1.9.1 ก#ก0V • ' # กก! 0YVกY0 0( *X$/ .!U# ก.ก&' #( / ก'#ก$ ก]0 0 /V $ "#ก$ ก$f ก#V 0&!0ก$ &VกX .# ก# \/WกX ก *"#ก กกg '#VกX # ]0 0ก-#ก#*&** "+# % .!U# ก.กก&(!Zกg ก OO bก &/ก *ก /` b ก0ก /) g,ก0.$ก . ( #ก&**"#กO*'#.ก, $b#' % ก *"# • ก * ก# ก.ก&# /##( /&."#/`O&/ ก *ก 0( *X$/ $ ก *ก 0( *X$/ ' #/ W#`0 *b

!&/V")# * #. ( / *#( U#*"#OO#* 

D-13


1.9.2 "ก0V • ก# \/WกX

 ก *ก / .! U# !& &.b ก0"Z+.Ub กก b/ ** 10. 5ก )CD )/: ก #*ก ก!- /1 ก 1.10.1 ก#ก0V • .& ก.ก' #&O&ก **"#)YVกY0 / .กก]0 0&) YVกY0 0( *X$/ Uก]0 0' #^}~^/WกX"//)ก0&** "+# +(ก# * กก!#!. "#* ก *"# "Z+#&ก /b"# "+#"#ก 0b ก0.ก0( *X$/ $b ก * "#ก 0( *X$ / $"+#&ก *ก]0 ก0 ' # b ก0.ก0( *X$/ $b ก * "# ก 0( *X$/ • ก/0&.' #*ก0ก"# $"#ก! % +ก V)YVกY0 0( *X$/ .!U#ก !U"+##*U ก' #&U ,/กก! "+# % +#. "#*ก' #&/#(#ก กa *& + % $i / ( 1.10.2 "ก0V • &ก **"#)YVกY0 / .กก]0 0&)YVกY0 0( *X$/ U ก]0 0' #^}~^/WกX"//)ก0 + /( $g,ก0.&** .!U# ก$b' #&U ,/กก! • ' #)YVกY0 0( *X$/ /0+/V ก]0 0"#b]0 0 . !#]0 0&ก ^}~^VกXOก"f# $f \^^-0( *X กO!ก#}~# / & '+ .!U# ก$b' #& /  /ก0ก" .!ก( #)* ก! 

D-14


2 ภ ! $

! *- !2EF 1. /0 (Background) )*(Vภ( 0( *X$/ )*& p VÂ&#x20AC;ภ0.ภภ0.ภ \^^-0( *X0(' #.! 55 \ #ภ.ภ+)*(Vภ( .ภภ"//Vภ / O O'#+ 00( *X &O$ /ภ / &O ภ$ *X #V/ภ \^^-0( *X .ภ)*#ภ $'#0( *X 2. ภ! $ 4ภ!4- EF (System of Nuclear Emergency Preparedness and Response in Japan) 2.1 ภa0 $%' b 7 0 ภ! $ 4ภ!4 (Basic Law on Emergency Preparedness) ภa *'+,/! ภ * # YVภY0 . X .& ( # ภ 0.ภ& /WภXYVภY0#' #.ภภ0)*0 0' #&/ WO*'# -#ภOO#* /0 `0) ภa * '+,/! ภ * # YVภY0 +&*ภ!ภ $OV O$]0 0 ภ # *)ภ0. & O. /0 .!U&ภ VYVภY0 ภa *'+,/! ภ * # YVภY0 .+ (# (V )*0 0 VภO0 O )*0 0 0( *X W^ #V 0V W*X (' # 0 '# $b0 *V +! $b0W )"^$*V0 W .ภภa * '+,/! ภ * # YVภY0 !&ภ 0.ภ)YVภY0 0( *X ( O.** ภ* "# ภ # *

2.2 ภ

$%' b ! $  ภ#4ภ!4 (Basic Plan for Emergency Preparedness) ภ

$%' b ! $  ภ#4ภ!4 Uภ * # ภ 0.ภ)*0 0& p VÂ&#x20AC;ภ!\* (ภ ภ-#ภ)*0 0$O0 (National Disaster Prevention Council) fZ *ภ, U`(ภ ภ)*& ภa0 $%' b 7 0 ภ! $ 4ภ!4 ภ$b'+, * # # ภ YVภY0 (Basic Plan for Emergency Preparedness) ( &O ' # 1963 V(+$ภ 1971 Uภ * # fZ (# (V WZ)*0 0 15  + Volume 1 ภ 0.ภ Volume 2 $b0 Volume 3 *V +! Volume 4 )"^ 0 Volume 5 0 W Volume 6 #V 0)*  Volume 7 #V 0)* (' # 0 Volume 8 #V 0)* W^ Volume 9 #V 0)* W*X Volume 10 #V 0)* 0( *X Volume 11 #V 0)* WV#* Volume 12 #V 0)*.ภ^ Volume 13 #V 0)*.ภ^Â&#x20AC; Volume 14 )*0 0  Volume 15 ภ. !$bYVภY0

D-15


& Volume 10 "#ภ$b'+, * # # ภ YVภY0 .ภ!ภ * # 0( *X fZ ภ V& 2000 ภ!&/W]0 0ภ 0( *X(# (V WZ /Wภ# ภ!0ภ$/) /0 / W /)/V0( *X ภi ภO'+#00( *X&O$ ภ"//V0( *X)*& ภa0 $!2f- ภ! $ ภ# 4ภ!47 0 $

! * (Special Law of Emergency Preparedness for Nuclear Disaster) fZ ภa * +ภ0"Z+ )*.ภ * .ภ#V 0V \$/)* * Tokai-mura (September 30, 1999) .Z ภ ภa0 $!2f- ภ! $ ภ#4ภ!47 0 $

! * $.2. 2000 + + Volume 10 "#ภ$b '+, * # # ภ YVภY0ภ# * 4 "#ภ1. ภ-#ภ)*0 0 (Disaster Prevention) 2. ภ# \&/WภXYVภY0 (Emergency Response) 3.ภ^}~^ 4.ภ * # # #V 0 V'#0( *X (nuclear-powered vessels) 2.3 ภa0 $!2f- ภ! $ ภ#4ภ!47 0 $

! * (Special Law of Emergency Preparedness for Nuclear Disaster) & p VÂ&#x20AC;ภ * # ภ )YVภY00( *X.#*) *& ภa *'+, (Basic Law on Emergency Preparedness) O *ภ ภ * # # ภ )*0 0#' % )*0 0 0( *X. ภ #*/ภ / .! ภ##ภ ภ.ภ+. 0` ภ$ภภ.ภ)*0 0#' % .ภ/ 0Y ภ*ภ / \**Zภ# + - / W !& ภ#}~# / U 0ภ&#ifZ / / b/ +"#( / W - ภ.ภ ภ# \)YVภY0 0( *X .# ภdeภ# U0g (' # '# & O# / b]0 0# ( O * Op - bภ# ภ.# ( b0O# /$ ( O.& b0O# #V ภ0"Z+ $ !0ภ&ภ ('/)ภ0/V /V .ภ * .ภ#V 0 V \$/)* * Tokai-mura (September 30, 1999) .Z ภ ภa0 $!2f- ภ! $ ภ#4ภ!47 0 $

! * $.2. 2543 ' #WV/(X : - V( '#*, /ภภ * #W0 &ภ.ภภ #V 0V

ภ0"Z+ - Vภ 0.ภ/WภXYVภY0 0( *X - ภ!( b0O# "#/Wภ# ภ0( *X##V 0V ภ0"Z+ 2.4 ภ

 ภ#4ภ !4 : (Local Emergency Planning) , #W0 # ภ$b# ภ YVภY0&'+ + $( #)*"#OO $ .# ภ$b# ภ ภ0VYVภY0fZ ( / /! #W0 + )*&ภa *'+,/! ภ * # YVภY0

D-16


*, ..#$b&ภ&(!Zภgภ *ภ, &ภ ภ0#V 0V&'+

 b0O# )*& 42 "#ภa *'+,/! ภ * # YVภY0 (Basic Law on Emergency Preparedness) 2.5 ภ! $ ภ&ภ4ภ!4- : ภภ(Emergency Preparedness and Response in Nuclear Facilities) )*& Volume 10 "# !%' 7 0 ภ! $ 4ภ!4 ##ภ\*/) * # YVภY0 ภ (Central Emergency Preparedness Council; CDPC) ภ!&/Wภ# ภ 0( *X# * # bO * Op$ (0( &ภ VYภV Y0 (ภ ภ( #)* (Nuclear Safety Commission; NSC) ภ!&/Wภ# ภ ภ * ( # # #V 0V 0( *X .ภ *#V 0 V\^^-0( *X Three Mile Island /,# 0ภ  1979 ภ!& /Wภ# ภ 0( *X. !$]0 0 O "# /ภ / #*##ภ.ภ/W + ภ./ /0 $# ภภ-#ภ#*OO\*# /Wภ# ภ 0( *X

$]0 0 #. ! "#ภ!& Volume 10 "# !%' 7 0 ภ! $ 4ภ!4 + : - ภ * ( # $ภ.ภ)YVภY0 - ภภ!'+ YVภY0 / - ภ./ /0 $# &ภภ0#V 0V

D-17


- ก$.'#)* $ก/0&.ก&O ก - ก-#ก#*OO #0.!0ก - ก$ กg* b€* / .ก#V 0V 0( *X ( / `X กa * $ ก$bYVกY0ก".$/& Fig 1-1 3. 

ก ก &ก 4ก!4 กก[Xก$.'#)*&/WกX ก0 (YVกY0) ก!&กa *0( *X Special Law for Nuclear Emergency ก# * ก * ( # กก-#ก#* ก.ก)YVกY0 ก^}~^ Vb$ 3.1 0ก!ก#i*ก & !% (Notification criteria) .ก! V(( * ก * "#ก ก.ก # \)YVกY0& ( O.& ]0 0 กก!กก[Xก$.'#)*"Z+#*ก /  + ก #ก 1 (Radiation Exposure) V""# / b0ก0 ' # / !$& % & 0/W +\*# ( กก 5 µSv/h #' #Uก 10 '# !$ กก 2 !$& 0/W + \*# / กก 5 µSv/h #' # ( / $ก กก 1 µSv/h $ / (/ $ก $/ 0#) กก 5 µSv/h) ก #ก $ 1ก & ก ก& ก: '

ก #V 0V ก#*/ก / ##ก.ก/W + ' # / กก 5 µSv/h #' # .V #* O # *#ก(' #]0กX '#0 / // #*##ก กก 50 µSv ก #!ก!$ (0 ก ! 0 %!0% 9 !ก- ก  ก ก0^ ก 0 V""# ก *"#ก / . !& / กก 50 µSv/h '# ก #* $ก.* "#/ก / ##ก.ก/W + !& / $ก กก 5 µSv/h ก # !0& กก -1 ก 0 %! * ก #V 0V.ก ก"/ (' #**/Vก / $/V0( *X)*#ก/Wก# ก 0( *X. !& / กก 100 µSv/h * 1 .ก)O .V/Vก / ก #!ก !0 กk ก ก0#V 0V/)0กn (Criticality Accident) . !& / b0ก0$ ก$ก.* /ก / ก #!ก!0-- ก ! % 5ก #* ! * ก ก0V" "#ก (' #]0กX0( *X$ +!  (Light Water Reactor) !&$ ( (V .! 0# (control rod) / W&O ก0 3.2 ก &ก 4ก!4 ก1 -

 !& 0 ! ! % 5ก #* ! * .#*V" "#'#VYVกY0 ก0"Z+#* )(, *) 0)( $* #W0 & \*i ก&"# ก * ก VกX ก0"Z+ +"#  (0( ก-#ก#*. OO #*#*\*# /W + ก0 */WกX  *$ #* ก *"##

D-18


01

 =  ' # *VYภV Y0&/Wภ# ภ0( *X .!0ภ./( bO *Op (Senior Specialist for Nuclear Emergency) ./# /W $ 0/WภX ภ . "# */Wภ# ภ ภ0V ' #OV ภ-#ภ#*$ V&ภ ('//WภXภ0 \* . ภ/ภ *, # 01

 : ภ/* O0 #W0 $(bO *Op' # 0/WภX' #ภ$.'#OO& /WภX$V ภ0"Z+ + 0` ]0 0 / ภ /WภX ภ./ .#!0ภ # ภ.ภ ' # &ภ0( / /$' ภ#ภ0.ภ( "&.& $0`ภ.ภ /0 `0) +.!U# ภdeภf# $ !( "&."#*

ภ*"#ภ# .ภ0V ภ&O ภ  / ภ /WภX./ W-#ภ#*OO $ ภ *ภ.i Â&#x20AC;*#' #.ภb"#/ 4. : ภ#*4ภ !4ภ&ภ(A Nuclear Emergency Situation and its Response) 4.1 !ภ#i*ภ&: ภ#*4ภ!4 ภ#ภ1  (Radiation Exposure) V""# / b0ภ0 ' # / !$&% & 0/W +\*# ( ภภ 500 ÂľSv/h #' #Uภ 10 '# !$ ภภ 2 !$& 0/W + \*# / ภภ 500 ÂľSv/h #' # ( / $ภ ภภ 5 ÂľSv/h $ / (/ $ภ$0#) ภภ 500 ÂľSv/h) ภ#ภ$ 1ภ& ภ ภ& ภ: ' ภ #V 0V ภ#*/ภ / ##ภ.ภ/W + ' # / ภภ 500 ÂľSv/h #' # .V#* O # *#ภ(' #]0ภX '# 0 / // #*##ภ ภภ 5 mSv ภ#!ภ!$ (0 ภ! 0 %!0% 9 !ภ- ภ  ภ ภ0^ ภ 0 V""#

ภ*"#ภ / . !& / ภภ 5 mSv/h '# ภ#* $ภ.* "#/ภ / ##ภ.ภ/W

+ !& / $ภ ภภ 500 µSv/h ภ# !0& ภภ-1 ภ 0 %! * ภ #V 0V.ภภ"/ (' #**/V ภ / $/V0( *X)*#ภ/Wภ# ภ 0( *X. !& / ภภ 10 mSv/h * 1  .ภ)O .V/Vภ / ภ#!ภ !0 ภk ภ ภ0#V 0V/)0ภn (Criticality accident) . !& / b0ภ0$ ภ$ภ.*/ภ / ภ#!ภ!0-- ภ ! % 5ภ#* ! * ภ ภ0V""#ภ (' #]0ภX 0( *X$ +!  (Light Water Reactor) !&$ ( (V .!0# (Control rod) / W (' # ]0ภX0( *X 4.2 ภ&ภ: ภ#*4ภ!4 !& 0 ! ! % 5ภ#* ! * .#*V""# '# VYVภY0 ภ0"Z+#* )(, *) 0)( $* #W0 & \*i ภ&"# ภ* ภ VภX ภ0"Z+ +"#  (0( ภ-#ภ#*. OO #*#*\*# /W + ภ0 */WภX *$ #* ภ*"##

D-19


01

 = : ' # *VYVภY0&/Wภ# ภ0( *X .!0ภ ภ)YVภY0 $& *ภภi..+*X( (V ภ V ( /!ภ&p&\ภ*) , #W0 /**X( (V ภ V (ภ ภ-#ภ $ )* 0( *X (The Joint Council for Nuclear Emergency Response) fZ ภ# * *X pOภVYVภY0, #W0 $. .+*X]0 0ภ( (V V YVภY0 0( *X (Off-Site Emergency Operation Center) ./(bO *Op (Senior Specialist for Nuclear Emergency) ./# /W $ 0/WภX ภ . "#*/Wภ# ภ ภ0V' #OV ภ-#ภ#*$ V&ภ ('//WภXภ0 \*. ภ/ภ *, # 5.  ภ ภ 4$ $& # 7 !ภ(Indices for Protective Measures) ภภ7 0$%'4ภ!4

 (Emergency Planning Zone; EPZ) ภภ!'+ YVภY0 / ' #&ภ0 ( O.&ภ]0 0 VYVภY0 / ภ-#ภ#*# b]0 0&/W + OO\*# /W

+ $/0 $# \*.$ '+ YVภY0 ( V$$ภ$ภ.*"#/ภ / & p VÂ&#x20AC; ภ! ,'+ YVภY0$/& 2 2 ,"'+ Y VภY0"Z+#*ภ ภ!"#\^^-0( *X - ภ7  ()) $

! * 2$%'4ภ !4 ()) $

! * (ภ! ) (Power; MWe) \^^-0( *X $ (' #]0ภX 8-10 ภ0\ \*# \^^-0( *X #' % ภ! ภภ 50 MWe ภ &  (Emergency Environmental Radiation Monitoring) &ภ ( b0ภ0'# ภ0V""#&\^^-0( *X !& ภ#*/ภ / ##ภ.ภ/W +//0 $# '# !& / #.ภ#&U#*#OO  ภ./ /0 $# ' # . !& "# &" ภ0V$ภ0 V $-#ภ#* (1) ภ./ &/0 $# .!0ภ"ภ0VfZ #!0ภ ' #-#ภ#*OO (2) ภ./ &/0 $# '# / W( (V /WภX$VYVภY0*V0$ ภ^}~^ #(/W ภO!ภ#}~# / /0 #V\)( 0\)( .!U#!0ภ./ &/0 $# ภ&O ภ-#ภ#*OO+.&Oภ 00 / . \*ภ&Oภ(!.ภ b"#  (# 0#Xภ# . ภ. / ภ.ภ )&#* /0 $# #ภ +! 'O bภb % $ ภ*ภX("#0 / .&O(!\*&O$ (0/X#*"# ) 0#ภ O ( i 0 ( ภ /)) 0#ภ (atmospheric weather condition) & p VÂ&#x20AC;. System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information (SPEEDI) &ภ*ภX0 / & '+# $ * * ภ ภ.\**/ (' # (mobile monitoring units) ' #*'*( Wภ#"#"# +/#0`

D-20


5.1  ภภ/1ภ7 (Sheltering) ภ$$ (Evacuation) "#ภ!\** Radiation Council 1967 ภ! / .#0.!0ภ&) YVภY0 ภ#*/ภ / $.#0.&O ภY ' #-#ภ#*\* ภ#*& ภ#*ภ! / (Sheltering) $ ภ#* (Evacuation) \*&Oภ[Xภ!  3 U$ &ภ /0&. ภ/0&.&O ภ-#ภ#* 3 +.(!ZWZ0 / . / W * #* * $.#(!ZWZภ/!(p#' % + : 3 ภ-#ภ#* #!0ภ ภ#*& ภ! $ภ#*  # (& ภภ # (& ภภ ภ ภ 4$ 7 ! ภt (mSv) 7 ! ภt (mSv) 7 $& #

0 / * b.ภภ 0 / / # #*X / )*#ภภ* .ภ/ภ / #\# 10-50 100-500 - ภ#*&#( ภ#*Â&#x2030;  *#ภ - #*ภ#* *X#*&

. * 50 '# ภภ 500 '# ภภ - ภ#*&#( ภ#* &O(#ภ U/Vภ#/ '##*#* *X #*& . * - ( / * #ภ&O ภ& % &O (/ ( #)*O 0 $ *X/0) - .!OO.! ภภ#* ภ& ภภ$ # +! $ 0ภ#' % OO.# "# "/ภ VภX#*#' # +"#(]0 0  / &"ภ0 V (ภ#*& ภ#*ภ! / (Sheltering) $ ภ#* (Evacuation)) /WภX"##V 0V. ภÂ&#x160; *$# /)) 0#ภ& % Oภ 0 0 ( " "ภ ) / U +ภ&O ภ& % .# ( *'*V' #&ภ&O ภ % /0 `0)//V&ภ# \ภ /WภXYVภY0 5.2 ภ 0 (Restriction of Food and Drink) &ภภ0#V 0V 0( *X V$. ภ#*/ภ / ##ภ.ภ/W + O / ภ / #\# * * \ * //0 $# $ภ/'+0 !& ภ}~#&#ภ +! 'O bภb % fZ "# &' #ภ.ภภZภg#V 0V\^^-0( *XO#X\ 0 (Chernobyl) /f * ภภi #*' #. 0(Xภ )&&#ภ +! 'O bภb % & 0 ภ0 #V 0V\*#  Vb$ ภ[Xภ! ภ( (V # +!' $/ 4 ภภ&O ภ-#ภ#*OO.&Oภ[Xภ!ภ( (V # +!' U ภภ /0&."#* b0O#

D-21


 4 0 ภ ).!//V *# &}~#&#$+!/! 0\)( = ภ !CD  #ภ $&7 !$ /  ! 0 '7

0!CD (Bq/kg) +!' 3 x 102 '# ภภ Radio-Iodines $ # 3 x 102 '# ภภ bภb 2 x 103 '# ภภ +!' 2 x 102 '# ภภ $ # 2 x 102 '# ภภ Radio-Cesium bภb 5 x 102 '# ภภ " 5 x 102 '# ภภ '+#/X " U 5 x 102 '# ภภ +!' 20 '# ภภ $ # 20 '# ภภ Uranium bภb 100 '# ภภ " 100 '# ภภ '+#/X " U 100 '# ภภ +!' 1 '# ภภ Plutonium and alpha rays $ # 1 '# ภภ emitter Trans Uranium nuclides bภb 10 '# ภภ (238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu, " 10 '# ภภ 241 Am, 242Cm, 243Cm, 244Cm) '+#/X " U 10 '# ภภ 6. ภภf $ /F& ภ!04ภ !4 (Emergency Medical Treatment) â&#x20AC;˘ ภภf $ /F & ภ 6.1 ภภf $  ภ(1) 0 *ภ&ภภg* '+# (First Aid) $ภb/ V ./ $ 0ภ 0 / "#bÂ&#x20AC;* ภ(ภ#bÂ&#x20AC;* ภ#}~# / *ภO!ภ# }~# / ภ#!/\* ' # ภภg.ภ$ *X \*/"# ภ / ภ# & ภภg"#$ *X# (2) ภ#*OO& #)*.ภ/ ภ-#ภ#* / ภ($*ภภ 0ภ 0 / ภ#* ภ.ภ#}~# / *X#* (3) ภภg* *$ภ/Wภg* &*$ภภภg* '+#. !0ภ /Wภg* #W0 #*&ภ/W + \^^-0( *X&ภ OO *X #* $. . ภ\^^-0( *X( $*ภ$ !ภO!ภ#}#~ / &ภ * **b .i

D-22


(4) /# W "# ภ*"#&VภX.ภ#V 0 V' #&Oภ# ภ 0ภ / $ภภg*  / & ภ *ภภg*  .!U' #-#ภbภ .0&."#b / V ( 0ภภ#*$ 6.2 ภภf $  0 ' #OO ภภg* &*$ภ$ bÂ&#x20AC;* ภ#}~# / '# ภ .i ภi.Wภ/*/W*  / $ $ *XO * OpY & ภภg \*ภ !ภO!ภ*# ภ(+ ภ* ** $b ภ#}~#/ +ภภg* bÂ&#x20AC;*

/ V$'#Y * Uภ 0g 6.3 ภภf $ ภ#!4$ /! bÂ&#x20AC;* / V$'#Y * #' #.ภ/ +)*#ภภ*$)*&ภ* (External and Internal Radiation Exposure) ./ /W*  / $ $ *XO *OpY &ภภgbÂ&#x20AC;* / / ภ#&ภ0ภ.i Â&#x20AC;*#*Y * \*. ภ /ภ * ภ$ *X ภ*"#  ภ * # $ /W*  .#/ภ *ภ-#ภ#*.ภ/ &ภ ./ $ภ 00 / bÂ&#x20AC;* &Oภ# ภภg"#$ *X & p VÂ&#x20AC;. /W National Institute of Radiological Sciences (NIRS) U/W* $ *XO * OpY &ภภgbÂ&#x20AC;* / / (Y * ) bÂ&#x20AC;*. ภภg $ 0 #ภ#* #' # NIRS . ภ/ภ * ภ$ *X*&ภภg* &*** #' # NIRS U*ภ O0O *Op&ภภgbÂ&#x20AC;* / / (Y * ) ภO! ภ#}~# / $ภภg* O0 bO * OpY ภ7. 2/*7 ภ !04ภ !4 (Off-Site Emergency Operation Center) 7.1 : *- 2/*7 ภ !04ภ !4 ' #ภ0#V 0 V 0( *X"Z+. ภ0.ภ %

ภ*"#ภ ภ.ภ V&/W + ภ0#V 0 V /Wภ# ภ.#!0ภ 0 *ภX /WภX( V$ ภ * ภภO*'# ภg* b/ V $ .i +#*OO \*# ##ภ.ภ/W

#* ภ0.ภ +*.# ภ/ $ ( U#Z # *ภ .

ภ* "#.! ภO bO *Op *ภ!ภ $)(, *, #W0 . "#/W ภ# ภ . V.ภ* ภ*"#.# ภ/ภ#*&ภO0$$ภ *"# fZ ภ$ภ&ภ$ภ|p 2/*7 ภ !04ภ!4 .Z+ "Z+' #&OU*X]0 0 *X$ภ *"# & ภ.ภ#V 0 0( *X"#* ภ*"#.! ภ ' #ภ0#V 0 V 0( *X"Z+ *X pOภ.+ "Z+ *X p Oภ$O0 (/!ภ*ภ, ) $ *X]0 0ภ #W0 2/* 7 ภ !04ภ !4 *#' % ภ*"#. # ภ *X#! *ภ V' #OV $ภ *"# % .! U&ภ$ภ"/WภX&ภ ('/)ภ0 *]0 0.! 7 *#$ภ */ *O/ `X * V"# /Wภ# ภ *./ *$ *X *( #)* $*/ /Vภ]0 0 * +. ! . 0(Xภ )/ &#*/0 $# $*b&*X#!*ภ V' #ภ /0&.ภ&O ภ %

D-23


|..V  p VÂ&#x20AC; *X#!*ภ V.! 22 $$/& 1 ( O' # \* "#* ภ*"#ภ ภ VYVภY0 0( *X"#*X#! *ภ VYVภY0 (Off-Site Centers) $/ & 2 7.2 ภ#*! % %&7 !z ' #& ( # &ภ VYVภY0 #.(.ภ0 ' #&$( V$. ภ#* &ภ * ( # #VภX(' # '# .!U&ภ V.ZU/0 .!U#**0 (1) $/bภ^Â&#x2030;ภ(Graphic Display System) /WภX"##V 0 V O ภ$/bภ *ภX (Prediction) ภ^V-ภ.*"#dVÂ&#x20AC;$ภÂ&#x152;fภ / (Dispersion Estimation) $ 0 ภ$/b ภ *$ ( V$"##V 0 V&/`O #' #.ภ( ภ0ภภ# #*.ภ/ (2) ภOV ภ (Video Conference System) &"ภ0#V 0V#..!U# ภOV ภ/' #/"# % * ภ0Vภ * ( pO/ ภ/ภ ภ + ภ OV ภ.Z ( .!U/! ภ* ภ/ ภ&ภ VYVภY0 (3) / /Vภ# \VYVภY0 (Emergency Response Support System; ERSS) Uภ(! b$,"# O "# ภ*ภ ภ#*/ภ / ##ภ.ภ(' #]0ภX0( *Xภ! ( i

0 "# (0(0 ( " "dVÂ&#x20AC;$ภÂ&#x152;fภ / '+ \*# ภ*ภX( V$ '+

#* #0.#*OO##ภ.ภ'+ #* $ภ!0ภ ภ-#ภ#*Y U

 1 /W + Off-Site Centers

D-24


(4) *ภX0 / &)YVภY0 (System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI) (5) d-./ - ./ $ภ / / $#^ $/ 0# (6) #VภX.) 0#ภ - (' #( i 0 /)) 0#ภ (7) /' #/ *"# -\ X \ / (8) /' #/ * 0 *V/#' /

 2 ( O' # \*"#* ภ*"#ภ ภ VYภV Y0 0( *X"#*X#!*ภ VYVภY0 (Off-Site Centers) (9) #VภX-#ภ#*.ภ/ .!U - (' # / / - (' # /  ! - (' #ภ#}~# / - (' # Zภ0 / .! V(( - (' # Zภ$'#)* / ภ - OV-#ภภ#}~# / (10) .$ 0/ /0 $# (' # i ภ#ภ $ +!

D-25


8. ภ{|ภ}4ภ!4 (Nuclear Emergency Response Drills and Exercises) )*&ภa *0g"#ภ * # ภ YVภY0/! )*0 0 0( *Xภ!&*, * ภ* "# $/Wภ# ภ $b& ภdeภf# $bภ.ภVYVภY0 Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) $ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ภ$b /ภ * % ภ*"# f# ภ]0 0# \/WภXYVภY0 \*ภ!&*ภ, Ub#!*ภภdeภf# * % +*, $O0 *, #W0 /W )(OO . /Wภ# ภ " ภdeภf# ภภ!O. &ภdeภf# $bภO0pb" /ภภX*.! ภWZ 74 #(Xภ " /ภภX & ภdeภf#  2005 fZ . Kashiwasak-Kariwa Nuclear Power Plant b" /ภภX 2,600 ( ภ OO& #W0 400 (# ( (1) ภ{|ภ}& b 01 = (Exercise Planned by the National Government) )*&ภa *0g"#ภ * # ภ YVภY0/! )*0 0 0( *X (2) ภ}& b : (Exercises Planned by Local Governments) Uภf# $b& #W0 \*, #W0 &ภ/ /V  $ METI &ภ / /VbO *Op" (3) ภ}& : ภภ(Exercise Planned by the License Holder) bภ# ภUb.ภdeภf# $bYVภY0"#/Wภ# ภfZ ..U.! Vภ . ภf# ภ/ภ *)*#ภภ * V"#/Wภ# ภ ภ/' #/ ภ#* ภ )* ภf# & /Wภ# ภ.&O$b]0 0 . !' #"##* |p#V/( $! V , 

#W0 ." f# ภ . V"#/Wภ# ภX 9. ภ-ภ  1% 01

 !2 (International Framework and Relationship with Neighboring Countries) p VÂ&#x20AC; &#V/p pภ ภ  &/ ภ* ภ #V 0 V 0( *X 2 Y  + (1) #V/pp* ภ$.#V 0 V 0( *X\*i '# IAEA - Convention on Early Notification of a Nuclear Accident from 1986 (2) #V/pp* ( O*'#&ภ #V 0V 0( *X'#VYVภY0 / '# IAEA - Convention on Assistance in the Case of Nuclear Accident or Radiological Emergency 1987 - ภ$.'#)* ภ ภ1

 !2 U* b0O# #ภ$.'#)* #ภ0.ภ#V 0V 0( *X #V/pp* ภ$.#V 0 V 0( *X\*i ภ ภ1

 !2 METI U*ภ!ภ $ /Wภ# ภ 0( *X"# p VÂ&#x20AC; - METI U* $.VภXภ0#V 0V.ภ/Wภ# ภ 0( *X - *ภ!ภ $.$.ภภ0#V 0& ภ  

ภ0#V 0 V 0( *X bภ ' # .ภภ$ภ.*"#/ภ /

D-26


 "#ก( '#/#d€* p V€ก . &ก$.Vก * ก #V 0V 0( *X #ก.ก+* "#ก p V€ก ก *ก$.#V 0 V 0( *X\*i/! ( #)* 0( *X &ก ก0#V 0 V 0( *X ' # ก#"#( O*'# p V€กi/ W ./bO *Op&ก./ bO *Op ก$ *X $#VกX (' # '# ก-#ก#*O*'# ( / 

D-27


3. : $&&- !2(!ก- ก ก ! " # กZกg/W)|..V "# * ก *"#ก $b-#ก$ /`)* bZกgZกg ก[X ,O0 \*Y#**0 ก[X"# ก  (&"# 2.1) Uก \* ( (0i"#b" กกdeกf# $bYVกY0 / $ก * ( # # ) YVกY0&\^^-0( *X 19  24 `( 2552  '# Ibaraki p V€ ()(bก b-3) ก# : $!ก- ก ก ! " # - !2( 0ก!ก#i* b : $- !2(&&  = 1.  

ก • 0 &ก  " # - ()) $

! * - 

&ก 4ก!4   ! *  • กa0 !ก- ก ()) $

! * -  ก  • 01

ก7 ก/

 กa0  $ =EE$ 

 #/!$% $.2.2504 - ก  !" # ก" ก $%& %' 

&% ($% $% # ก * # "+กก ก+# %

  "+ #,ก ก$ ( -ก. $%!" / • 01

 

ก !04ก !4 " # 

! *   ก  !" #  +#0# ก  ,!" / "ก " 1# # " • 4ก!4

! * 01 = - ก &,ก ก & # $%' ก,2,ก2 &% ($% 1 *ก % +  ก 1 &ก ก %

 !" +ก & +# • ก &{|ก }ก}4ก!4

! *  - 3, ก 45ก $%6 ก6# $2,ก2   * กก7'  8! 0 -" 1 7' " ก1-* ก ,.( - # ก$9 ก $% 7' " '+#ก$%1 ก : ก $%7' +#+ก 45ก $%6 ก6# กก * ก & # $

  ก '& "& $

 # ก45ก6# Command Post Exercise 0 ,กJ $%+J 2553 * ก45ก6# ,ก( "ก "1# ก ,ก  1# # • ก ก # $-  ก 4ก!4

! *    ก  * $ก * !" ก " ก '2,ก2 &% ( $% + &8# ( 2. ก $/&*&7 ก • ก & ' 2/*ก & !%1ก

!$% & !04ก !4

! *  -

D-28


0ก!ก#i* b  = & !% ก & 0ก 5 !% !ก!0

: $- !2(&&

3. ก 7 !ก !$% ! : ก #*

4. ก 7 !ก 0 ก ก1

! 1 1

• 5. ก ! -/ -$< 5 1 " #=

6. ก ! : ก #*!%' 

7. ก &ก  ก $*

 7ก1 , NN Oก$# , , &% (PQ IAEA Convention on Early Notification of Nuclear Accident " ก%   !" ..2530 ก  !" #  +#0, ก% +$# ! $% $# , 2,ก2 &% ($%  * +$%  ก &7 ก ! - 4ก!4

! *  - + * ก#+ $2,ก2 &% ($% $

 $ +'2,ก2 " (General Emergency) * ก9   ก 5- !& 0 ! ! % 5ก #*!กกก & !% ())

$

! * -  9 " 6- " 0# กก+#  : 5 ก 

! * 0 % ()) $

! *&7 !z ก & !%ก 5ก - !" ก+ ก  * ``: %

&% (-  * กก * ``: %

&% ( 0# (  ก  ก% !"9  ก   ,!" / # 7' 5 7 0 ก ! : ก #*- 4ก!4

! *   $  $9 + กก !"8ก( '2,ก2  1 89 ก  !"/ $%&!" 9ก( " ก % #ก ! ก 2 ก ( (& #) $: ก $%7' $

#ก+#  "ก " 1# ก ' # / 17 # " 8- #&% ($%  ก  !" # $9 กก: ก $%7' $ก ก # &% ($% ..2552 6-" $ ก: ก  

 ก ก, 1ก , $%% ก,$%# % กก: ก  

  ``: %

&% (

 #ก# 6-" 0# " % !ก1-*+ +&  ก  ``: %

&% ( !" ก1# %$%1# - 9 / *  1 ``: %

&% ( 0# ก1-* +#0 กc $%1# & " 1  ``: %

&% ( * ก ก$ "  *

% " 0 *  # "1 ## "&!" 9ก(+ก 8ก(!* # กก !* " Precautionary Action Zone $% Urgent Protective Action Planning Zone 3, +  ก#ก$ ( #fก, ,   กP % " ก ก. %+# 2 $%  ก.

D-29


0ก!ก#i* b  = 8. ก &

 " #=0 / -1 -#!ก!0 4ก!4

! *  9. ก 7 !ก ! : ก #* (1!ก- ก  10. ก 5 ก )CD)/!- /1 ก

: $- !2(&& ก'   ก ก. $%#f  #ก# ก45ก " •   "# +ก$# 7 ``: %

 &% ( $% ก  !" #  +# ก + 1

ก$# 1 !"ก,2,ก2  ก ก 7( • ก : ก $%7' # ก $9 กก: ก $% 7' $ก ก #ก ก'  #$%# • กกกก ก ก7'  NN : ก $%7' ..2550 • % 1 ก ก ก * #ก #+ $9 กก: ก $% 7' $ก ก #ก`gh` ..2552

D-30


4. 

ก 

ก ก ! " # ก ก &' ()) $

! * !2( bZกg/#$ ก$bก-#ก$ /`)*&ก# ก.+\^^- 0( *X& *# + .กกZกg$0(Xก[Xก$bu "# ก  ก $bu "# % \^^-0( *X /#&"# 2) ก# ก กZกg /W) + ก *"#ก ก-#ก$ /`)*"# O #(Xก ก *"# กa * #.ก*)"# V(ก ก *"# ( +&-#ก/`)* V(กก$ *X WZ V(กก -#ก/ U) 4.1 

ก 

ก ก ! " # ก ก & ' ()) $

 ! * !2( 1. *ก 0 - 01

 = 4ก!4 ก 0.ก)YVกY0#ก0.กV""# '##V 0V.ก\^^-0( *X+.ก *"# ก * % &ก ( pO ก/ ก $]0 0 +' # &ก0( / /&ก]0 0$ ก / "#b]0 0 b/ V OO .i $ก"/WกX&ก ('/)ก0\*i .Z .!U# ก$bก]0 0 "+#ก ( pO ก/ ก* % 0` ก]0 0 ก *"#ก ก V&O.$/#(#ก ( V$"#)YVกY0 . ]0 0 V.#  $ ก# deกf# U#* ก# .ก0 V ' #.ก&ก VYVกY0+ .#ก !*( i$0`ก Wก # / ' ##*.ก/ &#* /V . ! * % ก * "#.# $0` ก]0 0\* ( (V ก ( pO ก/ ก]0 0 O.\* ก0( / /&ก]0 0 ( "&.&กก-#ก#*.ก / &ก. !$b]0 0ก YVกY0 0( *X$/ .#ก!*]0 0 V$

#]0 0 "# +*"#bก# ก (Plant Responders) O *./ $ 0#* *O! ก#}~# *, * '+# +*/ /V.ก)*#ก (Off-Site Organization) O * $ *X *กO * 0 . ! . &O. fZ .  % .# กdeก# & ( "&. 0` ก/ ก ( pO ก/ ก ก]0 0 $ก&O#VกX(' # '# % $b$0` ]0 0  * ก# . ก0VYVกY0 &)YVกY0 0( *X$/ ( V$//V ( 3) ก$ก.*/ก / ##ก .ก/W + \^^-0( *X ก 0.ก)YVกY0.!U#.+ *X#!*ก VYVกY0 (Off-Site Emergency Operation Center) & 0 ก.ก ก0V ( 20 ก0\ .ก\^^- 0( *X) fZ . b#ก.กVYVกY0 * ก * "# #VกX(' # '#&O]0 0 V ก 0#/' #/ ก/* ก *"#.ZU' #/!(p # ก * ก& ( # + $b]0 0 0` ก]0 0 V((ก (' # '# * ก * "#ก ก 0.กVYVกY0 .ก# ** +*)(,$* #W0  WZ*"#\^^-0( *X * VYVกY0$ U 3 ก# *

D-31


(1) * VYVกY0 O0 (2) * VYVกY0 #W0 (. #!)#) (3) * VYVกY0"#\^^-0( *X 1.1 01

 !04ก !4 = (ก) #ก ก ก ! " # 01 = (ก .=.) U* 0.ก/ `)* O0 \(/ $/& 3 #!. & ก/0&. ก/ ก ก/ &ก .ก VYVกY0 ก).O. *ก, '##*ก, U` /ก * % +*ก!ก $ $*กi. b0O# )ก0. # *$กก $กi./ $ก *"# ก&ก.ก/`)* #ก ก ก ! " # 01 = ก# **ก!ก ก $*]0 0  # + : 1. 7 ก ก b  # + - . ' #!0ก-#ก$ /`)* + กO/ `X/ "pก!&. ' #ก0)* 1.1 ก O/ `X  # + - &"# "/ W ก#$#' #"# % WZ"#$!&ก]0 0&)YVกY0

 / ก /WกX #Wกb*$//`Ob /' # % O 0 *V$\ X&"ก0)* 1.2 /!ก!.$O0 # + - / /Vก! กg( #)*&O 0$ *X/0 . ก..#*OO& '+ )*0 0 - ก.0/.X#กกgX 2. ก  0 (  # + - / ก / *YVกY0 . ก"'+ )*0 0 2.1 ก -#ก$ /`)*  # + - ก]0 0ก ก/ก]0 0 &ก/ /V$O*'#*, #(Xก ก(# #W0 *#กO &ก-#ก$ /`)* 11 $O pp0-#ก$ )* .. 2550 - ]0 0ก.ก/`)* - ก^}~^ '+ / )*

D-32


#ก ก ก ! " # 01 = .. . -#ก$ /`)* .. ‘‘’ *ก, '##*ก,  # *U` ก  0 (

 " 

ก  ก 0 ก  " #ก  $ ก " =  ก  !กf 0ก #* ก   ก  $‚  - f* ก  ! !2ก % !- "ก  01 = /E= ก 0 ก /E= ก 0 ! % /E= ก 0 ก 2 #/!== E / #‚ 1

9 (5 )

 3 \(/(ก ก#!*ก-#ก$ /`)*$O0

D-33


3. ก  ก 0  # + - &ก/ /V(' #.ก ก! /V#VกX *ก"/ ก#*OO##ก .ก'+ #* - ]0 0ก.ก/`)* 4. ก  " #- # + - .& กกg* b .i &"ก0#V 0 V $&ก$ 0 กกgb€* )*กก0V - &(!Zกg"# bO *Op ก$ *X - . * ก.กกgb€* \* V(ก (' # '# #VกX .! U 5. ก  $ ก " =  # + - &ก/ /V ก 0.กWV#* - 0 ./# $ 0bก /0 $# .กกก("#WV#* 5.1 ก ( (V 0g  # + - &ก/ /V ก 0.กWV#* 6. ก  2 *! # + -&ก/ /V V(ก /V#V กX (' #.กก&ก VYVกY0 - &ก/ /V"# (!Zกg bO *Op 6.1/!ก ' #/0 # + - 0/WกXVYVกY0 0( *X$/ - /ก * VYVกY0 0( *X$/ +& $ # 0O * /`)* !. ก  )*& "#ก$ #V/pp U 6.2 /W (\\* 0( *X$O0 (#(Xก O) # + - / /Vก]0 0ก VYVกY0 0( *X$/ ' # ก#"# 7. ก  0ก  # + - &ก/ /V"# (!Zกgก.กWV#* 8. ก    # + - &ก/ /V *ก"/ ก#*OO##ก.ก'+ #* - .ก/ ( ( "/&'+ )*0 0 9. ก  !กf 0ก #*  # + - .& ( (V '#)*กกg 10. ก  $

 # + - . $ b0+! O'+#0& *##( #ก&O&)YVกY0 - . $ b0& *##( #ก&O&)YVกY0 11. ก  ! !2ก %  # + - &ก/ /V#VกX (' # '#&ก/' #/&)YVกY0 ก * VYVกY0&'+

ก0V ก$.'#)*

D-34


11.1 *X'#)*0 0$O0 # + - !0ก$.'#$ก.*"( V$"#)*0 0 ก/0+/V"#)*0 0b/' # \ X กYก0.$ * 0 *V \ X /' ##' % "#,$#กO /(X./#" #'#)* +ก&(!$!ก( /p/ * ก )* ก *)* ก )*&ก . $* ก * "# ' #&กO*'##/`O$ % "#ก&' #ก'#)* ก 12. ก  ก 1

 !2  # + - /"# ก/ /V "#( O*'#.ก* #(Xก )*& "#ก$#V/pp (-) ก 7 ก กก {F $! %01 = # &ก U#(Xก O0)*&(ก ก-#ก$ /`)*$O0 ! U /!ก"#b#!*ก-#กก)*d€*'#$O#.ก $(ก ก-#ก$ /`)* $O0 ก# *. (' # '#(' #&O $/0 #!*( /ก&ก]0 0"#b#!*ก-#ก ก)*d€*'#$O#.ก $(ก ก-#ก$ /`)*$O0 \* * %  4 + 1) 7 ก ก ! " #   + - . !\* * $ $$b$ /`)* - /\* *YVกY0ก *$#(Xก ก *"# +&$ - !0ก. !  - ]0 0 ก '#/ /Vก]0 0"#*#' ก *"# 2) 7 ก ก ก " #  + - Zกg 0(X 0.* ' # $ ก( #)*/`)* - ก!$!0ก กa * * กa ก( #)*/`)* - ก 0.ก('# '# (' #.กก /V $#VกX &O&ก.ก /`)* - ]0 0 ก '#/ /Vก]0 0"#*#' ก *"#

D-35


#ก ก ก ! " # 01 = ก 7 ก กก {F $! %01 = # &ก /!ก"`0ก-#กก)*d€*'#$O#.ก (ก -#ก$ /`)*)

/!ก\* *-#ก $ /`)*

*X#!*ก  /`)*

/!กO*'#b/ )*

*X-#ก$  /`)* .

/!ก ก-#ก $ /`)*

*X (\\* // 

/!ก//0 ก-#ก /`)*

ก#( #)*

W

ก#b*$$O/ `X

 4 $b) 0ก##!*ก-#กก)*d€*'#$O#.ก 3) 2/*7 ก ! " #  + - #!*ก$/กd- ก & ก !0 0 $*/WกX - ]0 0$/( '#' # ( '##.ก/`)* - ]0 0 ก '#/ /Vก]0 0"#*#' ก *"# 4) 7 ก=1!0%/   + - O*'#$ V '+#$กb/ )* - /ก&( O*'#$/(Xb/ )* - ]0 0 ก '#/ /Vก]0 0"#*#' ก *"# 5) 2/*! !2  + - $b Š (\\* // $ก/' #/&ก.ก/`)* - ]0 0 ก '#/ /Vก]0 0"#*#' ก *"# 6) 2/* ก ! 

! *& 0  + - / /V ]0 0 VYVกY0 ' # ก#"#

D-36


- / /V$.& ภdeภ# f# $b]0 0/`)*ภ * ภ*"#&ภf# $b 7) 7 ภ!$ 1 = $"*  + - . !$bภb*$$O/ `Xภ*ภ )ภ0./`)* - b*$$O/ `X '# /( ( "&. $( ภ' #-#ภ$  /`)*b /' # - /ภ /' # O#*&ภO0' #b*$( $"//`)*&$ภ OO #*Wภ#$ VภX 1.2 01

 !04ภ !4 : (& 0, 7 ! ) * #W0 / &ภ/ /V&ภ V#$ภ . -#ภ)*dÂ&#x20AC;*'# )( " #!)# $#// (-#ภ)*/`/V". *$ *XYVภY0 #(Xภ#ภO 0`0 % # .. # . U 1.3 01

 !04ภ !4- ()) $

! * (ภ).) ภ# * (1) *./# /W $$ภ"/WภX 0#/ภ . dÂ&#x20AC;*0(' # ]0ภX0( *X (Reactor Operation) &ภ/# W "# ภ*ภ #V 0V ./# /V 0/WภX $ bภ / /!.'+

ภ0#V 0V &(!$!&ภ$ภ"/WภX '+# *./# /W ภ0V $ $ภ"/WภX ภ# *. "#* ภ*"# (Plant Personnel) ]0 0 (2) *./# $O!( #}~# / O*'#$&(!$!&ภ ./# ภ#}~# / ภO!( #}~# / &$ภ V(( (' # '# #VภX ภ#}~#

/ ./# ($*ภbÂ&#x20AC;* ภ#}~# / & % $ !ภO! '#+ ภ#/ ภ ภg# *./# $O!( #}~# / ภ# *. "#* ภ*"# (Plant Personnel) ]0 0 (3) *./ /0 $# . / $0 ภ )f #.$ภ.* ##ภ.ภ/W +//0 $# O}~#&#ภ $+! $# "ภ0#V 0 V'#)*/WภX YVภY0b$ ' #ภ 0/WภX ( V$"##V 0 V *./ /0 $# ภ# *. "#* ภ*"# (Plant Personnel) ]0 0 (4) *0(X$ 00 /  00 / . $b ภ* "##. ' #.ภ#V 0 V ภ0"Z+ 00 / b .i ' #&OU"# ภ# &ภภg* "#$ *X 0(ภ ) OO#. $0(Xภ )O0(V)$/'# O00 .ภ#* O +! #ภ 'Obภb U .#VภX Zภ0 / .! V(( + #VภX-#ภภ#}~# / &$ภ . b]0 0 $ภ Zภbภ 0 / &)YVภY0 0( *X$/ *0(X$ 0u ภ# *. "#* ภ*"# (Plant Personnel) ]0 0 (5) *, * '+# &( O*'#$&(!$!ภ, * b .i '+# ภ"./ภ / ")*&ภ* $ภ($*ภbÂ&#x20AC;* ภ#}~# / ' #ภO!$/&ภภg* $.ภ&b .i ภภg*  / + +&

D-37


*bภ. & U* % *, * '+#ภ# *. "#* ภ*"# (Plant Personnel) ]0 0 (6) *( (V / /Vภ/' #/ (Communication Control Unit) ( (V $/ /V #VภXภ/' #/0#*]0 0 *#* % $*/ /V.ภ)*#ภ&U#* O.&ภ ( pO ภ( (V ภ]0 0 #.ภ/ภ *X]0 0ภYVภY0 0( *X$/ $* ภ* "# *( (V / /Vภ/' #/ภ# *. "#* # * (Plant Personnel) ]0 0 2/* & !04ภ!4 

 : ภภ(ภ).)

2/*!04ภ!4t : ภภ(ภ).) - ภ& ภ01

 ภ- . / #W0 -  - O0 / O0 (IAEA)

 :: ภ#* 0/1 :  ภภ('# ?

(1

(  

 ภ (On-site Emergency Operation Center)

2/*7 ภ !0 4ภ!4 (Off-site Emergency Operation Center) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

015

 !0- ()) $

! * (ภ).) 01 &: ภ(-: ภ#* 01 &=7 

 ! !CD

 01 &  01b$ !%' 01 ภ% 01! 0* ! #  01!$

01 ภ ภ-1

01 = $"*

 5 \(/$"+#ภ]0 0"#* VYVภY0"#\^^-0( *X

D-38


(7) *b*$ $O/ `X (Public Relation Unit) &ภ&"# ภ* ภ #V 0 ภ0"Z+ ภ!0ภ.ภ V */WภX$ภ/' # O$OO& "/ภ*ภ VภX#* Wภ# +/ภ * 0.ภ)*#ภ&ภ #"# ภ/ /V * 0ภ# * .

 ภ$+.ภ* OO& "/ภ*ภ VภX#*Wภ#$ VภX' #-#ภภ' ภ*b*$$O/ `Xภ# *. " #* ภ*"# (Plant Personnel) ]0 0 (8) */ /V ภ( ( ภ"/ (Transportation Supporting Unit) &ภ / /V* ภ#*. ' #***]0 0&ภ]0 0 V&U#* #.ภ/ภ *X]0 0ภYVภY0 0( *X$/ $* ภ* "# */ /Vภ "/ภ# *. "#* ภ* "# (Plant Personnel) ]0 0 (9) * 0 (Fire Fighting Unit) ( (V $ 0 ภ0"Z+ #((' #]0ภX 0( *X$#(#' % \*# #./bภ ##((' #]0ภX0( *X$#]0 0ภ /  % # #./b&ภ0#*.ภ/ ภ ภ 0#* 2.  4ภ!4

! * ภ. ( V$)YVภY0 0( *X$/ . $ U 3  ( V$"#ภ $ภ.*"#/ภ / / '#ภ / "#bภ*"# + (1) $.Vb0ภ0/V""# (Notification of Unusual Event) $ภ Vb0ภ0 '#V""# ภ0"Z+ )*&/W +(' #]0ภX0( *X #UV& ภ^V-ภ.*"#/ภ / '# b / ภ0ภ(ภ0

 ภWภ" 0 '#ภ0ภ.. 0&ภ( * ภ0)*` O0V$fZ #./bภ #(' #]0ภX 0( *X (2) )YVภY0 1 ภ'#)* (Alert) $ภVb0ภ0'#V" "# ภ0)*&/W + (' #]0ภX0 ( *X Oภภ00 ภภ0 0.ภ/( fZ ภ*"#\*ภ /ภ / '#ภ0ภ 0.ภ/( &#fZ /ภ / ภi #* '#ภ0( / **$ภ'#ภV $ O'+#00( *X fZ #. ภ#&ภ0ภ /ภ / & #*i '#V ภ0 /Z /&"#(' #]0ภX0( *X'##( #' % )*&"(' #]0ภX0 ( *X $ ( / *#ภ "#/ภ / ##ภ/) *#ภ/W +u "

ภ0Vภ.0 ภ & % )*&" +u / Wภ !0ภ *ภ 0/W ภ0VfZ ภ!\**X ]0 0YVภY0 0( *X$/ (3) )YVภY0 2 VYVภY0)*& 0" +(' #]0ภX0( *X (Site Area Emergency) U#V 0 V'#V""# ภ*"#ภ (' #]0ภX0( *X'#ภภ0)YVภY0 fZ #*# V(( #*)*& 0" + u$ ( / *#ภ "#/ภ / ##ภ/)*#ภ#(]0ภX $.!ภ#*)*&" +u (On-Site Area) ภภ0#V 0Vภ.0 ภ Vภ) # .ภ)YVภY0 ภ$ภ"& *X]0 0 YVภY0 0( *X$/ / Wภ!&ภ0.ภ ) / W!0ภ (4) )YVภY0 3 VYVภY0 /bภ #)*#ภ/W + (General Emergency) U #V 0V'#V""# V(()*#ภ" + u (Off-Site Area) \#ภ/ / '#/ภ / .ภภ $ภ.*"#/ภ / )*#ภ#(]0ภX //0 $# O&+! #ภ ' #ภ0#V 0V +ภ0.ภ VภO0# .ภ#V 0 V/0+/V$

D-39


ภ-#ภ#*Y .#0.! &O' #-#ภ#*.ภ/ #OO$ /0 $# $#.+ *X#! *ภ VYVภY0 0( *X$/ (Off-Site Emergency Operation Center) \*]0 0 ภ *]0 0"#\^^-0( *X (Plant Responders) 3. ภภ7 0$%' 4 ภ!4

! *  ภภ!'+ YVภY0 0( *X$/ ' #&ภ0( O.&ภ]0 0 VYVภY0 0( *X$/ ภ-#ภ#*# b]0 0 OO\*# $/0 $# \*.$ '+ YVภY0 ( V$$ภ$ภ.*"#/ภ / \*$ U 3 / + (1) '+ YVภY0#V 0VV$//V (Precautionary Action Zone; PAZ) $ภ'+

ภ!\*# (' # ]0ภX0( *X ()*& 3-5 ภ0\ \*# (' #]0ภX0( *X) fZ ภYVภY0% #]0 0  ' # ภ)YVภY0 fZ $ภ #((' #]0ภX0 ( *Xu $#( Vภ&"O+&\*# ' #-#ภ#* .ภb"#/ Y *  *ภ bO. (Deterministic effect) (2) '+ YVภY0' #-#ภ#*OO\*# (Urgent Protective Action Planning Zone; UPZ) $ภ'+

ภ!\*# \^^-0( *X ()*& 10-25 ภ0\ \*# (' #]0ภX0( *X) fZ ภYVภY0 % #]0 0  ' #ภ)YVภY0 fZ $ภ'+

OO#*#*\*# \^^- 0( *X O ภ#*& ภ! (Sheltering) ภ#*OO##ภ(Evacuation) .ภ'+ ' #-#ภ#*.ภ/ ภ( (V # U (3) '+ YVภY0** (Longer Term Protective Action Planning Zone; LPZ) $ภ'+

ภ! \*# \^^-0( *X ()*& 50-100 ภ0\ \*# (' #]0ภX0 ( *X) fZ ภYVภY0 % #]0 0  ' #ภ)YVภY0$.# 0bภ / **#OOภ#*\*# '+

 ' ##V 0 Vb$ Oภ 0(ภ )& #ภ +! 0 'Obภb $b"#/ &** *ภ b O. (Stochastic Effect) 4. ภ& !% 4ภ!4 ภ  ภ$.V" "# '##V 0V&\^^-0( *X.# ภ.0/. X*'*V

ภ0 ภ ภ!& $b]0 0 "+#$0` ภ]0 0 .ภ+.#/**

 b0O# "#\^^-0( *X' # V ภ / W.ภภ #V 0V$ $\ . ( V$ ภ"Z+ #."**##ภ#ภ\^^-0( *X .# $b# /"# ( O*'#.ภ* )*#ภ ( .!U 5.  ภ ภ & ภ = = 5.1 ภ/1ภ 7 (Sheltering) ภ#*& ภ! ('#ภ&OO#*& (/W  / \*#Â&#x2030; $ *#ภ + ภ#*& ภ! O*-#ภภ / )*#ภ(External Radiation Exposure) .ภ/ ภ / }~#&#ภ '+0 $ภ / .ภ*&.#/ภ / +" /0 `0) "#ภ#*& ภ! "Z+#*ภ ) "#(/W U '##0, $/WภX)*&(/W+ % \* O+ "#(/W.&ภภ! / /V '# ภ}~#&#ภ V((& + % / WÂ&#x2030; $Â&#x2030; *#ภ ' # ."./ภ / ภ(#*)*&(/W##ภ

D-40


!0

! * ก 2 4ก!4

! * (ก VYVกY0 3) >10 mSv ก.!ก 0)*&#(ก‰ ก 00 / / W ก0.&O ก-#ก #*.ก/ Y 

>50 mSv #*##ก.ก'+ ก#*O ( >100 mGy  /#\# /W * ก.!กก 0\)(# +! 'Obก b ก}~# /

 6 $b) 0 ก-#ก#*Y #0.' #bก .ก/ #OO 5.2 ก $$ (Evacuation) ก#*Uก(' #**OO#*#*#ก Z ' #ก / Uก-#ก ก / )*#ก.ก/ก / }~#&#ก$ '+0 $ก / )*&.กก*&.#/ ก / }~#&#ก"&ก* ก#*U ก ก #&ก0( *V*ก&ก]0 0 ก /V /W

.#*#('#ก & / '###*#ก b"#กV ก$ก.*"#/ก / +/) #VV0* 0 *#! 0.* O&ก#*#0.#*# (# ' # ก *ก/OOb"&กV ก $ก.*"#/ก / $ / /กก#*& ก ! $# ก"/  / * (& ก (#*' #.ก. !&ก..0" ก#*.ก !*ก*0 "Z+W Oก.! ก'##ก *ก Oก /#*V 0ก '#.i €*

 5 กก-#ก#*.ก/ Y (!0กก/ Wก /  ก  #  (& กก 7 ! ก t ก.!ก 0)*&#(ก‰ 10 mSv ก#*##ก.ก'+ ก#*O ( ก& /#\# /W *

50 mSv 100 mGy ( #*X)

D-41


5.3 ภ0(!: (Stable Iodide Administration) &)ภX #*& /W & ภภ ภ0V (&#\# /W *$ภOภ Vภ( W 00 / #*Xภ0" .!ภ ภ!  4 ภ&#\# /W *ภ(& WZ/ ()X ( WZภ ภ+ ()X 3 '#$ภ) / & V iภ$ภภ0 iภภiภ*V b&p $ V(ภ]0 0& YVภY0* 5.4 ภ 0 (Food Intake) #..!U# ภ *ภ 0\)(#/ fZ .ภ0 ภ0V WZ+! $ }~#

/ * ( 0\)(#  ภ#ภ0V'# .ภ0  bภ .ภ#V 0 V fZ .#)*#ภ 0\)( ภ[Xภ!0 ภ ).!//V&# 6.  ภ ภ & ภ !& 0  !0 ' #-#ภ#*#.ภb"#/ #.ภ0ภ]0 0 VYภV Y0 )ภ0. # *"#. V +.ภb"#/ $ Y * (Deterministic effect) $b"#/ ** (Stochastic effect) +&ภ]0 0 VYVภY0.Z ภภ!0 / //V b]0 0/ W \* U#*&ภ V$(+fZ . (0 / /ภ(0 / &ภ]0 0 ภ0 ( 0 / *# & /! b]0 0 VYVภY0 6 ภ[Xภ! 0 / //V/! . VYVภY0 ภ&  # / 0 ( ภ=1=/  : - "O*'#, * '+#' #O*O 0 1,000 mSv - "$ภ" /WภX& ( V$ ภ & ภ : - ภ#*OO##ภ.ภ'+ #* - ./ &'+ )*0 0 - O*'#b/ )* #.. 0 / / U#* 500 mSv Y * ภ ภO*'# - ภO!ภ#}~# / OO - ภ 0& 0 ภ*"#ภ / ภ)CD)/=7 

 : - ภ/!. . ภ 0/W ภ0V)*VYVภY0 /0+/V$ 50 mSv - ภ^}~^#( /W ภ#}~# / )*V YVภY0/0+/V$

D-42


7. ก &ก ก $* 7.1 ก กf $ /F

 & ก !0 ()) $

! * (1) กกg* *$ก - 0 *ก&กกg* '+# (First Aid) $กb/ V ./ $ 0ก 0 / "#b€* ก(ก#b€* ก#}~# / *กO!ก#}~# / ก# !/\* ' #กกg.ก$ *X\*/"# ก / ก# &กกg"#$ *X# - ก#*OO& #)*.ก/ ก-#ก#*  / ก($*ก ก 0ก 0 / ก#* ก.ก#}~# / *X#* - กกg* *$ก / Wกg* &*$กกกg* '+#. !0ก /Wกg* #W0 #*&ก/W + \^^-0( *X&ก OO *X#*$ . .ก\^^-0( *X ($*ก$ !กO!ก#}~# / &ก* **b .i /# W "#  ก *"#&VกX.ก#V 0 V' #&Oก# ก 0ก / $ก กg*  / & ก *กกg*  .!U' #-#กbก .0&."#b/V ( 0กก#*$ (2) กกg* * ' #OO กกg* &*$ก$b€* ก #}~# / '# ก .i กi./*/W*  / $ $ *XO * OpY &กกg \*ก !กO!ก*# ก(+ ก* ** $b ก #}~#/ + กกg* b€* / V$ '#Y * Uก 0 g

D-43


 $  : ( 1) 7 0 / !0 : - b/ V .i iภ#* - ภ#}~# / )*#ภ$)*& ! - 0 / ภ*#*ภ 250 mSv

bÂ&#x20AC;* ภ# }~# / $ 0 / & ภภ0 #V 0V 0( *X

 $  ภf /F

 7 ภ

( 2) 7 0 / !0 : -b/ V .i #ภ// - ภ#}~# / )*#ภ$)*& / - 0 / ภ* ภภ 250 mSv

 $  ภf /F

 / ( 3) 7 0 / !0 : - ภ#}~# / )*#ภ$)*& / - 0 / ภ* ภภ 3 Sv

-/ ภ * 00 /

b/ V -/ภ bO * Op ภ$ *X + & $

 # 0O ภ &ภ ภg $bÂ&#x20AC;* / / (Acute Radiation Exposure)

 7 $b) 0ภ..!$ภ\* /! bÂ&#x20AC;* / $  0 /

D-44


(3) กกg* ก Y V(( /! b€* / V $ '#Y * #'# .ก/ + )*#กก*$)*&ก* (External and Internal Radiation Exposure) ./ / W*  / $ $ *XO *OpY &กกgb€* / / ก#&ก0ก.i €*#*Y * \*. ก /ก * ก$ *X ก *"#  ก * # $ /W* O0.#/ก *ก-#ก#*.ก/ &ก. / $ก 00 / b€* &Oก# กกg$"#$ *X&**# b€*. กกg $ 0 #ก#*#' #. ก/ก * ก$ *X *&กกg* &***#' ##ก.i €* / /.$/b&***  7.2 ก &&7 ก $ 7 0 /F

 1   # (  1 \* #W0 $ก\* .!. #!)# "# + #*\*# \^^-0( *X.&กกg* '+#ก#./# กกg / "Z+#*ก ก 0 / ก'##* 2 \* กgb€* / ก ( กก 250 mSv) $ก\* .!. กกg* \*&O/ 0.0 Y* $/ กg )(&\* /"(0 X )('# \* ( $ */X 0 **O *& )(##กY *'#\* ($ */X 0 **"#$ก /ก\* &/กก ก$ *XO \* O0W \* 0/0 $\* 0 ** O \* `0 \* 00O +\* #กO 3 \* กg $b€* / / $ก\* O0 $ *XY 

 กdeก# U0g&กกg $b€* 0 / / |..V & ** ก * ก & +fZ ก *. \^^-0( *Xกi #!0 * ก.+/W* $b€*/ / ( กก 3 Sv) +. * V(ก ก$ *X ( O *OpY  กdeก# U0g /! กกg $b€* / / 8. ก &!{ ก !% 

 & ก!0ก0.ก 0( *X Oก&O0( *X' #กb0ก$/^^- (\^^- 0( *X) fZ .# ก * ( # ( #)*#$กก.+/W .d- / & 2 50 ก! .ก/W +\^^-0( *X ก0+#VกXกi #*#ก' #กi "# ก }~#ก )/ &#ก#Ub.กก0(' #]0กX0( *Xก! &ก ก0#V 0 V 0( *Xก./ &/0 $# ( /!(p#* ก&ก0(X 0 0 / /! U"# ก# ก&O ก-#ก#*OOก&O*กi #*#ก(' #

(Mobile Air samplers) กi "# ก}~#ก )/ &#ก&"ก0#V 0V$ ก$ก.*/ ก / .ก/W +//0 $# .กก#* กก// '+b0 ก^}~^ กO!ก#}~# fZ U /Z "#"#ก!ก * # # VYVกY0 0( *X

D-45


 7 O0$ ก.d- / =ก & : & !% 

 1!%

-. / $ก $ #' # : &ก  ก 21!%

-.ก )/ $ก  $#^ &#ก $ #' # 0 5 ก &! 0*ก $  -.0(X#*/0 $# +! #ก 'O bก b 1) / $ก 2) ก )/ $ก  (Sr) $#^(Pu, Am) &ก $  1

ก -.ก / $ก )*&ก*b]0 0& \^^-0( *X

01

 = *\^^-0( *X (ก^b.) *ก!ก $ )(, (ก ) *\^^-0( *X (ก^b.) *ก!ก $ )(,(ก ) *\^^-0( *X (ก^b.) *ก!ก $ )(,(ก )

*\^^-0( *X (ก^b.) *ก!ก $ )(,(ก )

*.d- / $ก "#*bก# ก (ก^b.) .# . / $ก &/0 $# ' #&OU"# &ก'#)* i&O ก0#V 0 V กกi #*#ก0(X (ก )/ }~#.O*& "# ( U0g"##ก *&. /W ./ &/0 $# #' #. !& "# * * ก *$ / &)ก0 $) ก0กก0ก#*/ก / *iก#*กi./ W O +( b0ก0 |..V & * /W ./ $d- / 3 /W fZ #*&( b0O# "# /!ก ' #/0$ก : 1) /W .O *& ; 2) /W ."#$ก $ 3) /W ./" 9. 2/*7 ก !04ก !4 (Off-Site Emergency Operation Center) 9.1 : *- 2/*7 ก !04ก!4 ' #ก0#V 0V 0( *X"Z+. ก.0 ก %

ก *"#ก ก.ก V&/W + ก0#V 0 V \^^-0( *X.#!0ก 0 *กX /WกX( V$ ก * กกO*'# กg* b/V $ .i +#*OO \*# ##ก.ก/W

#* ก0.ก +*.# ก/ $ ( U#Z # *ก .

ก * "#.! ก O bO * Op *ก!ก $)(, *, #W0 . "#\^^- 0( *X . V.ก* ก *"#.# ก/ก#*&กO0$$ก *"# fZ ก $ก&ก$ก|p2/*7 ก !04ก !4 .Z+ "Z+' #&OU*X]0 0 *X$ก *"# &ก .ก#V 0 0( *X"#* ก *"#.! ก

D-46


 ' #ภ0#V 0 V 0( *X"Z+*X pOภ.+ "Z+ *X p Oภ$O0 (/!ภ*ภ, ) $ *X]0 0ภ #W0 2/* 7 ภ !04ภ !4 *#' % ภ*"#. # ภ *X#! *ภ V' #OV $ภ *"# % .! U&ภ$ภ"/WภX&ภ ('/)ภ0 *]0 0.! 7 *#$ภ */ *O/ `X * V"# \^^-0( *X *./ *$ *X *( #)* $*/ /Vภ]0 0 * + . ! . 0(Xภ )/ &#*/0 $# $*b&*X#! * V' #ภ /0&.ภ&O ภ % 9.2 ภ#*! % %&7 !z ' #& ( # &ภ VYVภY0 #.(.ภ0 ' #&$( V$. ภ#* &ภ * ( # #VภX(' # '# .!U&ภ V.ZU/0 .!U#**0 (1) #VภX$/b/WภX"##V 0V (Graphic Display System) O ภ$/bภ(! ภ(ภX (Prediction) ภ^V-ภ.*"#dVÂ&#x20AC;$ภÂ&#x152;fภ / (Dispersion Estimation) $ 0 ภ $/bภ *$ ( V$"##V 0V&/`O #' #.ภ( ภ0ภภ ##*.ภ/ (2) ภOV ภ (Video Conference System) &"ภ0#V 0V#..!U# ภ OV ภ/' #/"# %* ภ0Vภ * ( pO / ภ/ภ ภ+ ภOV ภ (Video Conference) .Z ( .!U/! ภ* ภ/ ภ&ภ VYVภY0 (3) ภ(! b $,"# / /Vภ.ภVYVภY0 (Emergency Response Support System; ERSS) O"# ภ*ภ ภ#*/ภ / ##ภ.ภ(' #]0ภX0( *Xภ! ( i

0 "# (0(0 ( " "dVÂ&#x20AC;$ภÂ&#x152;fภ / '+ \*# ภ(!ภ(ภX( V$ '+ #* #0.#*OO##ภ.ภ'+ #* $ภ!0ภ ภ-#ภ#*Y U (4) *ภX0 / &)YVภY0 (System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI) (5) d-./ - ./ $ภ / / $#^ $/ 0# (6) #VภX.) 0#ภ - (' #( i 0 /)) 0#ภ (7) /' #/ *"# -\ X \ / (8) /' #/ * 0 *V/#' / (9) #VภX-#ภ#*.ภ/ .!U - (' # / / - (' # /  ! - (' #ภ#}~# / - (' # Zภ0 / .! V(( - (' # Zภ$'#)* / ภ - OV-#ภภ#}~# /

D-47


(10) .$ 0/ /0 $# (' # i ก #ก $ +! |..V ' #.ก ** \^^-0( *X .Z* ก.+*X#! *ก VYVกY0 0( *X (Off-Site Nuclear Emergency Operation Centers) + *.# ก * ก .+ *X#! *ก VYVกY0u ก# . ก0(' #]0กX0( *Xก! fZ .Uก * ( # # ก ก0VYVกY0 ก$ก.*/ก / ##ก#ก\^^-0( *X 0( *X (#V 0VV$ 3) 10. ก )CD)/ (Recovery) ' #VกX*V0$ &* b0O# ]0 0 "+#ก^}~^ ก!&$b"#* \* &( O*'#b .i & กกg#*Wก#.ก\* V(ก ( O *Op $& !0กO!ก#}#~ / #(/W #VกX(' # '# + กi  กก"#/ * }~# / ' #ก.ก#*Wก# $&]0 00 0 + −(' #**b/ V$b .i ##ก.ก'+ ก0V #* −&( O*'#b/ V$b .i .! U #*# * # กกg* ก O!ก#}~# / #(/W #VกX(' # '# +กi  กก"#/ *

}~# / ' #ก.ก#*Wก# −!0ก/!. / ก#}~# / /Vก / ก(\*# 10.1 ก 7 !ก )CD)/ !& 0  !0 (1) &ก/ /V (0(&กO!ก#}~# / #(/W #VกX (' # '# #*#' # (2) &กกg* '+# (First Aid) #กb/ V$b .i )* (' #**##ก.ก'+ ก0V$ (3) 0 กกกg* \*/&"# ก *ก ก 0ก 0 / .ก #V 0Vก# กกg ก$ *X (4) &( O*'# ก./# &(!$! / ก]0 0& 0 ก0V #VกX -#ก/ (' #/ $ก#}~# / (5) ./# *'*#*.ก/ #(/W /0 $# /W ก0V 10.2 ก / #}1} )* !0^}~^ '+#$ $!0./# *'*ก#}~# กO!ก #}~#.$&. #*'##*#ก $ \*&!0ก "+## + : (1) /!. / $ก#}~#/W ก0V (2) &ก/ /V ก$ *X$กb/ V$b .i (3) กก!./0 ก" ก}~# / & (4) ./# *'*ก ( b0ก0 ก*ก0ก&'+ ก0VU'+ )*0 0

D-48


10.3 ก 7 !ก ก / #}1} !& 0  !0 (1) &!0ก./# ก /ก / )*&ก*.

]0 0&ก^}~^ $& (!$!&ก]0 0#*Wก#&ก.!ก/"./ก / ##ก.กก* )(bก 2 (2) &ก, * '+#.

]0 0&ก^}~^ (3) 0 #ก.i €* / .

]0 0&ก^}~ ^ ก #ก.i €* / & $bกกg 0 #ก\*/ก $ *X (4) ( (V .!ก ก" ##ก/W ก0V&O

!ก^}~^ (5) &ก/ /Vก./# กO!ก#}~# / .

]0 0&ก^}~^ +#VกX (' # '# &O&ก]0 0 (6) . !*/V/WกX 11. ก {|ก ก {|ก} (Training, Drills and Exercises) *bก# ก $ก( (V ( #)* .!U#.$bก 0.ก#V 0V.ก 0( *X$/ $.& กdeกf# $b]0 0&)YVกY0 0( *X$/ ( '#$b]0 0ก ) YVกY0 0( *X$/ .ก(' #]0กX0 ( *X ' #&ก0( # &ก/ก * ก *"# O . !. .  0 *กg* */ /V#' ก *"#ก ก]0 0&) YVกY0 0( *X$/ 11.1 ก {|ก (Training) (1) bก# ก . กdeก# 0` ก]0 0 ก-#ก#* กdeก กg( O!p&$ก . "#* ก *"#&ก]0 0&)YVกY0 0( *X$/ .ก#V 0V \*ก.deก# &ก b]0 0 V"#* O . ! . . 0 *กg* YVกY0 $ bO *Op % ก * "#ก ก]0 0&)YVกY0 0( *X$/ (2) bก# ก . กdeก# &$ก* VYVกY0)*&\^^-0( *X (Plant Personnel) ก *"#&ก]0 0&)YVกY0.ก#V 0V / #.ก0"Z+&\^^- 0( *X ' #&. $bก * "# ( กgก]0 0 VYVกY0bก# ก .#.& กdeก# \*ก/กdeก# &(# (V &กก# + ก. กก-#ก#*.ก/ /! b]0 0 /  ( V$"#V YVกY0 O : − O0"#/ $/ 0"#/ − ก-#ก#*.ก/ )*#กก* − ก-#ก#*.ก/ )*&ก* − ก. ก 0#*.ก/ − กO!ก#}~# / − ก.กกกก / − ก&O#VกX (' # '# .! U&ก./

D-49


− ก !Vกg − b"#/ # Vg*X ". 0` ]0 0&)YVกY0 0( *X$/ &$ ( V$"#VYVกY0 ก&O(' # '#

.!U&ก VYVกY0\*( i $0` f f#$ /0 `0) (. ก/' #/$ก/ก * ก * "# +)*&\^^-0( *X 0( *X$*)*#ก' # &ก0( / /&ก]0 0 . กก! ( b0O# "#* ก * "#&ก]0 0 VYVกY0&O. $$.* ก * "# Vก(+ "#กdeก# ก $".# & ( / /! . & $

ก *"#ก ก V )ก0.

 # *$# กdeกf# ' #&ก0( O!p ( "&.

Wก# (3) กdeก# #ก !#*#' # * ก!&$b ก V Šก]0 0 & #ก *$"# (\\* ก^}~^( #* # ! *.ก#V 0V ก0"Z+ $ $ก !0ก V '#]0 0  ' #$ก"/ U|p#V/(&ก]0 0 $! V/ #*/0 `0)$$ก"|p % (4) bก# ก.#. !( '# 0` ก "+#ก]0 0 ก V $$.&b]0 0 $ ก *"# #*#' #' #( "&. Wก#&ก]0 0"# Vกd€* (5) bก# ก.# # *)ก0. $$.&b # Vก(+ ( O.&)ก0.

# * $. Zก&$b( '#ก]0 0 กdeก# &( $ก. $ U + : - . ]0 0 V&/WกXYVกY0 - bO *Op/ /Vก V (6) กdeก# . ]0 0 V&/WกXYVกY0$ก. !. .

 0 *$ *X$O*O 0 . ./ $ 0/WกX U & ( ( "&. #*.ก / กก-#ก#*.ก/ )*&$)*#กก* กกg* '+# ก/ ก&"# "/$ก/' # O U (7) กdeก#  bO *Op/ /Vก V fZ ( '+,/ $ก-#ก#* .ก/ $ + .Uกdeก#  (0(O0Zก&ก 0/WกX ก./ ก&O#VกX(' # '#& ก V#*Wก#$ /0 `0) ก-#กก#}~# / "]0 0& / กX$( O!p + + * ]0 0 O pp0'#กaก % ก *"#&)YVกY0 11.2 ก {|ก}5 

 4ก!4

! *  (Exercises) (1) bก# ก . ! . * $b]0 0&)YVกY0"##V 0V / ( V$ (!0กdeกf# ก]0 0 &/ /!(p#*/ !/ # *ก.!#/WกX"##V 0V"Z+ %

\#ก/ก0"Z+&\^^-0( *X 0( *X (2) ก.!#/WกX"##V 0V / $ #** % \#ก/ก0"Z+&#]0 0ก / O ก$b / #' #.ก/ก / V##ก.ก)O .V'##VกX-#ก/ O!V

D-50


(3) ก.!#/WกX"##V 0V / f f# O กก#}~# / ! & ก^V- ก.*"#dV€$กŒfก / ##ก//0 $# (4) ก.!#/WกX"##V 0V / *$ ก0ก (' #]0กX0( *X (O'+#00( *X)

( ( V$ % !& ก^V-ก.*"#dV€$กŒfก / ##ก//0 $# .#.ก#&ก0 #*#OO$/0 $# (5) กdeกf# $b\* WV/(X - ' #"# ก#"# V(ก (( "&. Wก #) (' # '#  / &ก]0 0 $ 0` ก]0 0 ก/ก * ก * "# $! V$ก"& /0 `0) ก*0 "Z+ !&/ W ]0 0#* /0 `0) ' #ก0V - ' #&b]0 0 |p #V/( &ก]0 0 $ $ก" &ก ]0 0 VYVกY0 0( *X$/ #.ก0"Z+.0 (6) #V 0V 0( *X$/ /V$/WกX $กก+&กdeกf# $(+ .#.!#VกX#V 0 V / ( V$& $กก + V #.ก#&ก0#V 0V\* $ ## (7) &กdeกf# ก]0 0 &)YVกY0 0( *X$/ \*ก.!#/WกX ( V$ก $& (4) กdeกf# ก]0 0 &)YVกY0 0( *X$/ $(+ ( 0+O ก0 ' #&ก0( "&. / กX&ก]0 0 $ก/ + *กdeกf# ]0 0&)YVกY0 0( *X$/ &$(+ Vก % 1-2  12. ก  5

 4ก!4

! *  (Maintaining and Update the Emergency Plans) ' #&$b]0 0&)YVกY0 0( *X$/ (' #]0กX0( *X ( / * / /! &O]0 0#* /0 `0) .#!0ก# + (1) $+. b0O# &ก *$$ V$b]0 0 % & / *#*/ #\* ( ก V"# ก *ก *O' #. *"\ X $/W 0#b / ก *"#fZ #. *$ (2) (.& ก $ V$b]0 0ก ก0)YVกY0 0( *X$/ U.! Vก %  \* !ก 0ก]0 ก0 deกf# u ก V$ก"$b]0 0& / $ /0 `0) ก !0ก V$b]0 0 bกiO# .ก*ก!ก $$ $$.* ก * "# Vก (+ 13. -/-1 "5 4ก!47 0 = = ( /!i."# ก-#ก#*#OO"Z+#*ก ( "&.#*W#$ ก WV/(X "# ก+ +OV O % # "# "/ Wก#$#' #"# % WZ"#$!&ก]0 0 &)YVกY0 / ก /WกX #Wกb*$//`Ob /' # % O 0 *V$\ X $(&Ob ก U .กก $O' #W'#&ก&"# % $กOO

D-51


"# % #&$กOO((# (V "# % + (1) ก * ก' # V * ก * "#(Šก&( $ * ( # $กO V O #*& ก 0 \#ก/ก0#V 0V $ "#|p $deก# ((!ZWZ ( $ (0"#OV O กdeก# 0g( .&$ก. YVกY0 b/ /V $.

ก$ *X '+#((# (V b"#/ +O0Y * $b ** 0`ก ./ .V V *"# กY $0` ก!]0 0 (2) ก]0 0 กY  ' #ก0VYVกY0 OV O# "# "/ ก *ก /WกX ก0"Z+#*#' # $ & 0 *ก # +# (!$!&ก]0 0 % *0` ก& ก-#ก#*fZ . !/( "&. "Z+$!/( /!i."#ก]0 0 กY ก! (3) "#0..กก0V * ก * "#(&(!$! ' #/WกXก ('/) ก0$/ W#Vp& OOก "/'+ $!0O 0 ก0 #*กi (&( #*#' #ก * ก b"#/ &**

OO#. ( ก#*

D-52


4.2 5ก 1 4ก!4

! *  7 0 ()) $

! * 1. ก$.'#)*)YVกY0 $ก/

 ก0)YVกY0'##V 0V&\^^-0( *X .# ก$.V $/* * b0O# $/"# ( O*'#.ก*)*#ก ( .!U"+#ก $.V ก /ก *]0 0 ก#"#( O*'#$/ $b) 0 8 |..V  ** * b0O# \*ก ก$.'#)* 0( *X O0 #*กi #.&O* / b0O# &กg&ก( *Oก$.'#)*b* 2/*!% $ 01 = ก (\\* // $ก/' #/ '#b2/*7 ก ! " # ก##!*ก -#ก)*d€*'#$O#.กก -#ก/`)*ก  * * b0O# : - *X $.VYVกY0\^^-0( *X (\^^-0( *X ; ก^b.) - *X'#)*0 0$O0 ก (\\* // $ก/' #/ - *X#!*ก /`)* ก##!*ก-#ก)*d€*'#$O#.ก ก -#ก/`)* ก  * - ก #VV*0 0 * - /!ก ' #/0 ก 0 */X$ (\\* 2. . * (' #/ $#VกX &O]0 0YVกY0 0( *X$/ $/& 1 ' # ! ก/!.'+ $./# ( # .]0 0 ( /

+ +"Z+#*ก ( V$"# /WกX $]0 0 3. !ก( (V "##ก #((' #]0กX 0 ก$b/ ก#}~# '#ก^V- ก.*"#/ก / 4. #*b ก *"###ก.ก'+ $!b/ V/*, * \*& !ก, *  '+# # + (1) ./# /)ก*b/ V ก ก#}~# / &!0ก&ก, * '+# ก# .!0ก#' %ก/ W"./ก / ##ก.กก*iกi./ W( / *#*.กb"#/ (2) /# W $ Zก0ก #V 0V ' #U"# &ก/&กกg* $ ก 00 / (3) ก *./# $O!( #}~# / !ก./# ก#}~# / 0 $b \*&O(' # '# * \*Y ก ก#}~# / & !ก-#กก$ก.*"#/ ก / )*&ก* O0"#/ก / #}~#

D-53


!0

! *

2/* ก & !04ก!4-

: กก (ก).) &O

./# $ &OVYVกY0 0( *X&ก*ก0ก)YVกY0

.0/.X*'* UVYVกY0 0( *X '# ? &O

 ก 2 4ก!4

! * (ก VYVกY0 3)

- 2/*7 ก ! " # - 7 ก

 #/!$%

2/*!% $01 = !0ก$.'#)*$ก.*"

$.กก0#V 0 V 0( *X#

ก  #V/ppu 8 $b) 0"+#ก$.'#)*VYVกY0 5 /ก *./# $O!( #}~# / (W.!U) ./# ก#}~#

/ &$กb #. bก .ก#V 0V 6 .$ . ]0 0 UOV % 2 - 3 ( ' #/ *"]0 0 &/W ก0V ( / ' #( (V &b]0 0 0 / #* /

D-54


 8 (' #/ $#VภX .!U/! ภ VYVภY0 0( *X$/ =- ! %  =-  =1 ภ ภ=

 =ภ ! %  1. (' #/!./ O0 / #ภfX $ภ 1 Â?1,000 ÂľSv/h '# 1. /!. / ภ . .#i (Geiger Muller 2. ./# ภ#}~# / 500 -100,000 cpm. counter) 2. (' #/!./ O0 / #ภfX $ภ 0 Â? 20 Sv/h /!. / / . .#i . (Geiger Muller counter) 3. (' #/!./ $ / #ภfX $ภ 0.1 -200 ÂľSv/h '# 1. /!. / ! f0 0O(Scintillation 50 -250,000 cpm. 2. ./# ภ#}~#/ .ภcounter) /ภ / 0 ! 4. (' #/!./ $ / #ภfX $ภ 30 - 5 Sv/h 1. /!. /  ###fO$O #X 2. ./# ภ#}~#/ (Ionization Chamber) .ภ/ภ / 0 ! 5. (' #/!./ $ $#^ $ภÂ&#x152;/##O (Gas Proportional counter)

100 - 500,000 cpm.

1. ./# ภ#}~# / $#^ 

6. (' # $ 0(X/ $ * O#(Multi channel analyzer ;MCA) 7. (' #/ .! V((O0 / * ภÂ&#x2013;(Pocket dosimeters) 8. TLD '#^Â&#x2030; X $ .X (Film badge) 9. (' #'#)* / ภ (Alarming dose rate meter) 10. (' #ภi #* #ภ (Air sampling device)

/ #ภfX $ภ

MDA~ 1 pCi or better

.0(X #*.ภ ภ0 V ' #ภ}~# / & +! # $#ภ

/ #ภfX $ภ

0 -1 Sv

. Zภ0 / .! V((

 / #ภfX $ภ

0.1 ÂľSv "Z+

 $ภ

0 -500 ÂľSv/h

. Zภ0 / .! V(( . Zภ0 / $ '# )* O0ภ

2. ./# ภ#}~#/

.ภ/ภ / 0 !

ภi #*#ภ

D-55


7 ]0 0/!. / )*&/W ก0V + + #(!ZWZกก-#ก#*.ก/ &' # "#* & O]0 0 ก"&ก/ก / $ก&O(' #ก! / / /! &ก ( ก $ก.*"#/ก / ก0"Z+&/ กก-#ก/ก / $WV '# ก# .]0 0'#/ OV -#ก#*.ก/ ( / + +"Z+#*ก ( V$"#/WกX 8 !0กO*'#b/ VfZ #.0(#*& 0 ก0V$!/*, * 9 . Zก / $$.b&*X]0 0YVกY0 0( *X$/ U*% 10 !0ก$ก"/WกX - *ก$ก"/WกX $]0 0 $*bก ]0 0&*X]0 0 YVกY0 0( *X$/ U* % 11 /ก *./# $O!( #}~# / !ก./# $".ก# }~# / 0/W ก0V"+/V * $ 0/WกX ก# .*V0ก]0 0

D-56


5) -! ก ! " # 

! * !2( 1. *ก 0 - 01

 = 4ก!4 (1) 01

 !04ก !4- ()) $

! * (ก).) . ก VYVกY0

ก0"Z+&/Wก# ก./WกXก ('/)ก0ก / W.กก VYVกY0กi $b#"# ก / /V.ก*)*#ก |..V  ** * \*#ก.ก/`)*.ก#V 0 V.ก\^^- 0( *X' #.ก* (* \^^-0( *X&O ก#ก.!0ก0.ก/\(กb0ก$/^^-.ก 0( *Xกi.# ก * ( # #(Xก b0O# V(ก (' # '##VกX .!U/! ก bO0pVYกV Y0ก# .0 !0\(ก (ก#0(' #]0กX0( *X) "#/#$ ('# /Wก# ก0( *X (ก^b.) .#. * ( # #(Xก *ก V(ก (' # '# #VกX .! U $b]0 0# #V 0V # .ก0"Z+ + ก$bก/ก *)*&/Wก# ก$)*#ก&ก"$ ก$f VYVกY0#* /0 `0)&|..V *#* "+#กZกg$ #* * .#.+ # 0O : -* $.V$/ -* 0 -*, * '+#$กO!ก#}~# / -*./ $ 0#* -*( (V ก/' #/ -*O/ `X * b0O# : /Wก# ก 0( *X (ก^b.) (2) 01

& ก ก & ก/ /Vก VYVกY0&ก VYVกY0"** "# "##ก.ก/W + |..V ก -#ก$ /`)* ก  * U*ก&ก 0.ก/ `)*)*& .. . -#ก$ /`)* .. ‘‘’\* ก##!*ก-#ก)*d€*'# U ก# pOก VYVกY0 $ / / ก )*&(ก ก-#ก$ /`)*$O0fZ *ก, U` /!ก ' #/0U* O pp0 '# /0 .. ‘’— U* ก!ก $ก&O\*OX.ก  + b0O# ก/ VYVกY0 0( *X$/ \* /W (\\* 0 ( *X$O0 (#(Xก O) U*/ /Vก]0 0 '# ก#"# #(Xก*)(, ก ก *ก!ก $ )(, &ก ก 0.กV YVกY0V$//V.!U##"#* V(ก.ก)*#ก" ]0 0 .!U# ก$b กdeกf# ก/ $b]0 0 O .&)ก0. # 0O /!ก ' #/0 /W (\\* 0( *X $O0(#(Xก O) *X /`)* *X /`)*ก ก\ *X /` )*ก  *(ก -#ก$ /`)*) U "#/#$ ('# .# ก.+#(Xก * b0O# \*ก ก.ก)*0 0 0( *X \*iก# . ก0(' #]0กX0( *Xก! ' #b0ก$/^^-fZ U"#ก!'+ ,"# ก

D-57


 ก!& . \^^-0( *X * ( # #(Xก b0O# ก ก0 V""# '##V 0V&/Wก# ก * b0O# : *ก!ก $)(, (/!ก ' #/0) 2. ก 0 &ก " # 

! * |..V  ** * b0O# \*&/ ก *"#ก ก VYVกY0 0( *X ' #.ก* \^^-0( *X&Oก # * ( O.$! ( /!(p"#)ก0.&ก * ก /ก )ก0.$ \* # 0O − ก 0.ก)* (ก -#ก$ /`)*) − ก$.'#)* (*X'#)*0 0$O0 $ ก #VV0* 0 *) − ก/' #/ (ก (\\* // $ก/' #/) − ก$ *X$/`/V" (ก /`/V" /W ก$ *XYVกY0$O0) − ก-#ก$ /`)*0( *X$/ (/!ก ' #/0 /W  (\\* 0( *X$O0) − กO/ `X$ก.ก"/ (ก O/ `X) U "#/#$ ('# #!0ก.+#(Xก.ก)*0 0 0( *X$O0\*' ## ก.+ \^^-0( *X& *&#&กfZ .Uก/( O' # &/`O&( #)* * b0O# : *ก!ก $)(, (/!ก ' #/0) 3. ก & !% 4ก!4 ก  

 |..V  ** * b0O# \*ก ก$.'#)* 0( *X O0#*กi #.&O* / b0O# &กg&ก( *Oก$.'#)*b* 2/*!% $01 = ก  (\\* // $ก/' #/ '#b2/*7 ก ! " # ก##!*ก-#ก)*d€*'# $O#.ก ก -#ก/`)*ก  * "#/#$ ('# #.+ #(Xก b0O# &ก$.'#)* 0( *X$O0\*#. กก #(Xก & ก( *ก O2/*!% $ 01 = ก (\\* // $ก/' #/ '#b2/* 7 ก ! " # ก##!*ก-#ก)*d€*'#$O#.ก ก -#ก/`)* ก  * *X $.V 0( *X$/ /!ก ' #/0 ก 0 */X $(U กa * '# * ]0 0&ก0( O.O *ก .. . -#ก$ /`)* .. ‘‘’&' #"# /`)* * b0O# : - *X $.VYVกY0/Wก# ก (\^^-0( *X ; ก^b.) - *X'#)*0 0$O0 ก (\\* // $ก/' #/ - *X#!*ก /`)* ก##!*ก-#ก)*d€*'#$O#.ก ก -#ก/`)* ก  * - ก #VV*0 0 * - /!ก ' #/0 ก 0 */X$ (\\*

D-58


4.  ภ ภ & ภ = = !& 0 |..V & ** ภ!0ภภ! ภ(Criteria) ภ-#ภ#*&)YVภY0& ( O.&"#ภa * 0( *X' #.ภ* ภภa *0( *X\*Y "#/#$ ('# #"#ภa * ภ*"#ภ ภ 0.ภ/WภXYVภY0 0( *X (Nuclear Disaster Management Law)  \^^-0( *X&O$ ภ"#ภa *O. + b b0O# ภ-#ภ#* $ภ.ภ ภ/ภ */ /V +)(,/ภ / #W0 $ *#ภO% * b0O# : *ภ!ภ $)(, (/!ภ ' #/0) 5. ภ&ภ ภ$* |..V & **  .ภภ$ *X/! bÂ&#x20AC;*.ภ#V 0 V / \*#*ภi \* ภภg* \*&O/ 00.Y* $/ ภg ภ*) *# /! ภภg $bÂ&#x20AC;* / ภ ภdeภ# 0 0 O )(&\* ($ */X\* /"(0 X )('# \* ($ */X 0 **O *& )(##ภY *'#\* ($ */X 0 **"#$ภ /ภ\* &/ภภ ภ$ *XO \* O0W \* 0/0 $\* 0 ** O \* .VÂ&#x2DC;ภX \* `0 \* 00O #ภO\* X U $|..V "#.!ภ/ $ *X#* ภ+.Z# ภ$b * ( # "#/ $ *X# ภ \(ภ * ( # .+\^^-0( *X&/ ภ*"#ภ ภภg $bÂ&#x20AC;* / /.ภ#V 0V

0( *X "#/#$ ('# #.+ ภภg* ภ Y V(( ( 3) /! bÂ&#x20AC;* / V$ '# Y * #' #.ภ/ +)*#ภภ*$)*&ภ* (External and internal radiation exposure) ./

/W*  / $ $ *XO *OpY &ภภgbÂ&#x20AC;* / / ภ#&ภ0ภ.i Â&#x20AC;*#*Y * \*. ภ/ภ * ภ$ *X ภ*"#  ภ * # $ /W ภ$ *XYVภY0$O0.#/ภ *ภ-#ภ#*.ภ/ &ภ. / $ภ 00 / bÂ&#x20AC;* &Oภ# ภภg"#$ *X & \^^-0( *X. /W ภ$ *XYVภY0$O0 U /W* $ *XO *Op Y &ภภgbÂ&#x20AC;* / /(Y * ) bÂ&#x20AC;*. ภภg $ 0 #ภ#*#' # . ภ /ภ * ภ$ *X*&ภภg* bÂ&#x20AC;*&*** #' # /W ภ$ *XYVภY0$O0 U*ภ O0O *Op&ภภgbÂ&#x20AC;* / / (Y * ) ภO!ภ#}~# / $ภภg* O0 bO *OpY ภ# ภ$b * V(ภ ภ$ *X ( O *OpY &ภภg $ bÂ&#x20AC;* / / ภdeภ# ภ * /W #VภX (' # '# .!U

D-59


* b0O# : - ก ก$ *X ก /`/V" - /W ก$ *XYVกY0$O0 - \* ($ */X /ก 0 **)(, 6. ก &!{ ก !% 

 /W.d-$'#)* / ( /!(p#ก0 ก!0ก0.ก 0( *X&  ก .Ud-ก *$ กกi "# / $"# ก}~# / &/0 $# fZ #. bก #/V"# *"#OO#' #.ก/ #ก.ก+& (1 ก/W d-./ W*"# /WกXก$ก.* / "ก0V' #U"# ก# ก/0&.&O ก-#ก#*OO Oก#*OO##ก.ก'+ #* |..V & * /W ./ $d- / 3 /W $ก 1) /W .O *& 2) /W ."#$ก 3) /W ./" \*#*&( b0O# "#/!ก ' #/0 ก 0 */X$ (\\* "#/#$ ('# .#.+/W .d- / & 50 ก0\ # /W +\^^-0( *X * b0O# : /Wก# ก0( *X (ก^b.) .#. * ( # *ก V(ก (' # '# #VกX .!U&.d- / # /W + \^^-0( *X 7. 2/*7 ก !04ก !4 (Off-Site Emergency Operation Center) |..V  ** ก * ก.+2/*7 ก !04ก !4

! * ' #.ก* (* \^^-0( *X *X#!*ก VYVกY0 0( *X ( /!(p#ก 0.ก)YVกY0V$ 3 ก $ก.*"#/ก / ##ก#ก/ก# กfZ #.ก#&ก0#*#OO\*# /Wก# ก + ก!0ก /WกX.!U#/ก */ /V)*#ก ก$b$ก/.ZU /0 /!(p ก' #.กก ***" &ก V ก ( pO ก/ ก ก/0&. #ก ! *( # (# $ กก[X O. .ก *"#ก OO.! ก $ก *"#ก ( #)*#O 0 $ *X/0 "#/#$ ('# * ก.+ 2/*7 ก !04ก!4

! * # #VกX (' # '#

.!U & 0 .ก/W + '#\^^-0( *X( 10-12 ก0\ ) ก# . ก0(' #]0กX 0( *Xก! * b0O# : -*)(,# 0Oก  * -bก# ก (ก^b.)

D-60


8. ก )CD)/ |..V ก -#ก$ /`)* ก  * U*ก&ก 0.ก/`)* )*& .. . -#ก$ /`)* .. ‘‘’&ก^}~^#(/W '+ / )*0 0 *#' 

ก *"# # 0O *X /`)* *X /`)*ก ก\ bก# ก\^^- 0( *X (ก^b.) "#/#$ ('# #. !"#กa *กก!ก $/`)* 0( *X (Nuclear Disaster Prevention and Mitigation Law) + * ]0 0 ก *"#ก ก 0.ก/`)* 0( *X &ก0( O.&/

ก *ก * b0O# #ก^}~^)*VYVกY0/0+/V$ * b0O# : - *ก!ก $)(, (/!ก ' #/0) - bก# ก (ก^b.) 9. 4ก!4ก #

! * &|..V & * ก. !$b$ 0( *X$/ ('# † 1

4ก!4

! *  01 = ‡ $*. !$b]0 0ก0( *X$/ ('# † 1

5ก ก ก ! 

" # / # ก ก  ! * ‡ \*/!ก ' #/0 ก 0 */X $ (\\* $#*กi "#ก!"# ก ก!&/ กก # . !$b]0 0ก VYกV Y0 $$]0 0 ก * ( # # ก ก0VYVกY0' #.&OU $ &ก VYVกY0#* /0 `0)i b b0O# ก[Xก!/0&."#b #! . &' # +*/Wก# ก (ก^b.) U* b0O# \*.#/ก *)*#ก

ก *"#* + *)(,$#กO "#/#$ ('# bก# ก (ก^b.) .#. !$b]0 0ก VYVกY0 $$]0 0ก# . 0(' #]0กX0( *X $*ก!ก $\^^-0( *X.#ก!กก[X (Criteria) ก -#ก$ )* 0( *X' #&bก# ก ! "#ก!$ * * b0O# : - *ก!ก $)(, (/!ก ' #/0) ก!กก[X * ]0 0& /WกXYVกY0 - bก# ก (ก^b.) $b]0 0ก VYVกY0 $$]0 0 10. -/-1 "5 4ก!47 0 = = ( /!i."# ก-#ก#*#OO"Z+#*ก ( "&.#*W#$ ก WV/(X"# ก+ +OV O % # "# "/ Wก #$#' #"# % WZ"#$!&ก]0 &0 )YVกY0 / ก /WกX #Wกb*$//`Ob /' #% O 0 *V$\ X $(&Ob ก U .กก $O' #W'#&ก&"# % $กOO

D-61


|..V  ** "#.!ภ V(ภ ( "&. / ภXภ*ภ 0( *X#* ภ+ภ/( ( "&. Wภ##0( *Xภ.i Uภ/( O' # "#OO ภ * ภ& ' #ภO/ `X\^^-0( *X $ภ * ( # ภ-#ภ $ )*ภภ0#V 0V .Z ( /!(p#\(ภ#* ภ$#!0ภ#*#' # "#/#$ ('# #. !"# O +$.#/`O& ( "&.& -#ภ#*.ภ/ $ภ&O ภ%&ภ-#ภ#*#O 0 $ *X/0#*#' # . * V(ภภO/ `Xภ YVภY0 0( *X ภ/ภ /' # O ภ# \ "# ภ*/WภX U * b0O# : - bภ# ภ (ภ^b.) - *ภ!ภ $)(, (/!ภ ' #/0) - /!ภ ' #/0 - /W (\\* 0( *X$O0 - ภ O/ `X /!ภ*ภ, - *X'#)*0 0$O0 ภ (\\* // $ภ/' #/ 11. $"ภ#/EE /-ภ 1ภ  = ภ# !0  

! *   *fZ U / O0ภ"# ภ   ภ ภ ภ*ภ `ภ #V 0 0( *X#$ภ 1) #V/pp* ภ$.#V 0V 0( *X\*i 1986 (IAEA-Convention on Early Notification of a Nuclear Accident from 1986) 2) #V/pp* ( O*'#&ภ #V 0V 0( *X'#VYVภY0 / 1987 (IAEAConvention on Assistance in the Case of Nuclear Accident or Radiological Emergency 1987) * b0O# : - ภ O/ `X /!ภ*ภ, - ภ ภ - /!ภ ' #/0 (National contact point) ภ 0 */X$ (\\* - ภ #VV*0 0 * 12. -ภa0 !5 !ภ- ภภ 0 &ภ " # ! * |..V  * "#ภa * ภaภ $ * ภ* "#ภ /`)*0( *X\* $ #.&O"#ภa *#' % ( &O$ # 0O 1) O pp0-#ภ$ /`)* .. Â?Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019; 2) O pp0 ' #/0 .. Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2014; $ $ภ"0 0 .. Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2122; + ภaภ  ภ*"# 3) O pp0 WV#* .. Â?Â&#x2018;Â&#x161;Â&#x2018; 4) O pp0/0 $# $O0 .. Â?Â&#x2018;Â&#x161;Â&#x2018;

D-62


5) * /!ก*ก, *ก-#ก#V 0)*)*$O0 .. ‘š™ 6) * ก ก(*0 #Oก' #O*'#)*0 0ก YVกY0 .. ‘—› 7) $b-#ก)*d€*'#$O0 ก -#ก$ /`)*d€*'# ก  * .. ‘—™ 8) O ppก0 $ *XYกV Y0$O0 .. ‘‘œ "#/#$ ('# #. !"#กa *กก!ก $/`)* 0( *X(Nuclear Disaster Prevention and Mitigation Law) + * ]0 0 ก * "#ก ก 0.ก/`)* 0( *X &ก0( O.& / ก *ก * b0O# #VYVกY0 ก0"Z+ + ( b0O# #( / ** ก0"Z+ +#O 0 $

*X/0"#OO "#กa * ก *"#ก VYVกY0 0( *X$ก : 1) * b0O# $#!.

2) ก * ( # YVกY0 3) ก-#ก#*OO$0` ]0 0 4) กก)YVกY0 0( *X 5) กก*ก0ก)YVกY0 0( *X $ก^}~^ 6) ก# V0 &ก * ( # ก V $ก^}~^ 7) กOO*( / ** ก\ g#b ก#&ก0( / ** 8) ก* ** กg* ก  Vก"X * b0O# : *ก!ก $)(, (/!ก ' #/0)

D-63


 5   กก  -------------------------------------------------------------------------1. ก #$ก% &&' ( & &) )ก ' *)##ก$ % ก ก ก     ! " # #$ %&  ก '&$ ()$' )*&$ 1.1 + ,-* . 1.1.1 ก ,/ 0112 &)3 + ,-* . ก +&,-../ 0 ! " # #$ )$%1),)(2 ) ก #2$(1ก3 4 0&ก $ กก ,5,3 ก, $,)* (6 07 8 'ก ) %&9 1 # ก ! "  # #$ $*: 1.23 & )$1 )ก -../ (6&$() กก12 900 '21( (kWh) 22E ก3ก3 ( ก & F#&,'&ก0ก +&,-../ -%ก2 :2 ', กG ! )# , %&9 ))$2 9 ก 9 0' ! " # #$)$1 )9 F H & ,1&$( I +&,ก %-../ 0'$( 3 ก31 )ก 0#-../ $,)* J83ก +&,ก %-../ (0#& ,1&$( I0 ! " # #$ -)$ %1)( (1(2 1 K1 %&-ก& (F / ') (3' 9 ' 3ก & 80 ก ก2  %&ก 3 ,ก -../ ,1&$( I ก2  (6 ก L  % $( %&) ,ก $ ! "  # #$ -/ ') (12 ก9 &+&, ก -../ ,1&$( I0 ,)*: 20,000 )ก1I 0E . . 2010 %&( (ก9 &+&,,)F 50,000 )ก1I 0E . . 2020 1.1.2 & )*5 ' ก ,/ 0112 &) 3 + ,-* . ก  ก 0##&,0ก +&,-../ ! " # #$ 0& (E . . 1997 210'52 ) " (& 60 ก9 &ก +&, 1) 254,000 )ก1I 0#:2 ',F#&, %&)$ , !,7 0ก +&, 2 9 & J5' ,%1&) 9 ) J5' Lก (Acid rain) %&7 1 ก ก (Green house effect) ก3ก3 ! " # #$ 3ก3J5' ก %&#&, 0ก +&,-../ #,41( #2 กG ! )# , 9 ) F ) % 0" $ ,) ":2 ', ก9 &&&(2 2 9 0' ! " # #$- &K'K: 1 )9 F $H & ,1&$( I 0#0ก +&,ก %-../ 7 (0 0'$( 0J831 )ก 0ก +&,-../ (0#& ,1&$( I F#&, ! " # #$ -( (1(2 1 K1 (0"$ ! " # #$ )$ `,ก "I,1&$( I $ ) :+&,ก %-../ - ') 3  (*2 $ Qinshan %& Daya Bay )$ก9 &ก +&, 1) 2,000 )ก1I %&(*20 '12 ก ก2 $ก 8  ()$ก9 &ก +&, 1) 6,600 )ก1I

E-1


 ! " # #$- ,)0'1 )0 ภ& ,1&$( Iภ+&,-../ ) 25 E )) %&1 (- 9 ภภ2  -../ ,1&$( I%'2% ภ$ Qinshan ( ( $ 1) 0'1 Zhejiang 0)$ ) . . 1985 ( -9 `,ภ"I,1&$( I%339 )1&3 1 )* (Pressurised Water Reactor k PWR) ) &0#F % ภ)$ 300 )ภ1I ภภ2  -../ ,1&$( I%'2$-%&1 K0E . . 1992 J83 ! " # #$)$ ภ9 &ภ+&, ภ,1&$( I) ภภ12 2 & '21( (billion kWh) 2E ภ) ,) ภ ! " # # $ )$$9 ภ0 &($ -9  &($,1&$( I ภ2  -%ภ2  L  % $( %&' ) ,ภ ) H -../ ,1&$( I 0'ภ+&,ภ%-../ )$ , !,7 %& )() ภ  ,

&)' *)#. (China<s nuclear energy policy) $)$(3 ( & ,1&$( I $ 1. 0# `,ภ"I PWRs F210'52 2. 9 ภ+&,%&ภ *)#&,0 

3. 0#+*ภ ภ3ภ )%&1:8,30 $ -../ ) ภ$8 ()$21 21)0ภภ%33%&ภ3 ,' ภ ภ4. 2 ,)0')$1 ) 21))ภ32 

1.1.3 ภ I ) . ภJ *)# ,/ 0112 &) ! " # #$-0'1 )9 52ภH -../ ,1&$( I ภK3) ภ( ภ& F#&,'&ภ0ภ+&,ภ%-../ ,#2 :2 ', %ภG! )# , %&9 ))$-)2$( ภ3ภ3ภ( (1 1 )ภ0#-../ )ภ( (1 33 ภ, ภ %&ภ& 8ภK-,)(2 1 K1 ! " # #$-&K'K:1 )9 F $H & ,1&$( I 0#0ภ+&,ภ%-../ ,) ภ' ภภ+&,-../ $0#:2 ', ภG ! )# , %&9 )F#&, $321 )ภ0#-../

7 (0 0'$( (-( ( )((3 (ภ, %&' %1 0ภH &($0 $0' 8' )$1 ) )(%&ภ20'ภ,1 )&7((2 $( %2(2 - ภK$ ภ) ,)% ภ ! " # # $)$1 ) *0 ภH -../ ,1&$( I2 9 ภ -n 3 &($ ภ2  (6 ภ 

L  % $( %&' ) ,ภ%&-:ภ:2 ( %&3 ) &($0'ภ31, 1ภ# 1$ 0' ) :9 ,ภ-0 ภ)*K ,) . ภ*)#L, )# ! " # #$ - ,)9 &($ ภ L  ) H -../ ,1&$( IF % ภ( - 31 ) 21))%&1 )#21('& ภ3 , Framatome F3 , +&, `,ภ"I,1&$( I (0'52 %&3 , Electricite/ de France (EdF)  L  0E . . 1988 $-)$ภ& )0ภ&ภ33 , Framatome 0')$ภภ2  -../ ,1&$( I (0# `,ภ"I,1&$( I%33 PWR  985 )ภ1I $ Daya Bay 0'1 Guangdong (3 , Electricite/ de France (EdF) 9 ' $:2 ( %&3 ) &($0ภภ2  -../ ,1&$( I 0'ภ31, 1ภ ! " # #$ $ 7 ('& ภภ+2 Lrภ3 ):2 ( &($%&1 01& 2) ภภ2  -../

,1&$( I $ Daya Bay -9 ,ภภ2 (0#1, 1ภ ! " # #$ ')

E-2


08& ) . . 1995 3 , China Guangdong Nuclear Power Company ! " # # $%&3 , Framatome -& )0ภ& 21)ภ  -../ ,1&$( I $0# `,ภ"I,1&$( I%33 PWR  985 )ภ1I$ภ%'2' Ling Ao 0ภ&ภ3 Daya Bay %&2) 0),:8 ( . . 1996 ภK-)$ภ( ( 1 ) 21)) (ภ2  -../ ,1&$( I $0# `,ภ"I,1&$( I%33 PWR  600 )ภ1I ,)$ภ1 %'2 $ Qinshan ( ( $ 2) (0# &($ L 0ภภ%33 ') ภ)*K ,) . ภ*)# 0E . . 1994 ! " # #$-9 &($ ภ  -../ ,1&$( I % )

0# (F `,ภ"I,1&$( I%339 )1&'ภ1 )* (Pressurized Heavy Water Reactor, PHWR) $(ภ12 ' CANDU (Canada Deuterium National Uranium) ภ%33(3 , Atomic Energy of Canada Limited (AECL) 

(0E . . 1994 ! " # #$-& )ภ33 , Atomic Energy of Canada Limited (AECL)  % 

  -../ ,1&$( I $0# `,ภ"I,1&$( I1 )9 %33 CANDU  700 )ภ1I $ Oinshan ( ( $ 3) 0 '1 Ahejiang ภ$312 F ภ% ภ$0# `,ภ"I%33 CANDU ภ)*K ,) . ภ*)#,-)M ภ ภ `,ภ"I,1&$( I1 )9 %33 PWR %& CANDU %&1 ! " # #$ - ŕ¸

%&9 &($ $0# `,ภ"I,1&$( I%339 )1&3  $( $(ภ12 VVER-1000 ) H

ภ(7 0 ภ+&,ภ%-../ (-& )0ภ&ภ3 $(  -../ ,1&$( I $0# `,ภ"I,1&$( I%33 VVER-1000  1,000 )ภ1I 312 F -../ $0#& ,1&$( I $)$ ภ9 &+&,0'52 $8 2 $ ! "  # #$( ) ()$1:8 I $9 5  3ภ3ภ( (1 1 )ภ0#-../ ,)(2 1 K1 0 ภ, $-ภ2 0ภ&ภ3 2  Lianyungang '1 Jiangsu 9 0'ภ+&, ภ%-../ )$ ,) ") ภ$( ) : 3ภ3ภ( (1 ภ,) Lianyungang - ภ)*K ,) . ภ*)#,-)ภ0 8& ) . . 1997 ' ) ,ภ-ภ& $0'1 ) 21))ภ3 ! " # #$ 0ภภ2  -../ ,1&$( I 7 ('& ภ ! " # #$ภ& $-)20'1 )#21('& ภ3 ,' 2 0ภH 18!,1&$( I (0ภ$' ) ,ภ- `,ภ"I,1&$( I%33 ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) F `,ภ"I,1&$( I%330')2 $ )(%&)$ภ138) ภ9 2 ( F &ภ0')2 ! " # #$ 0ภ9 &($ $ )( ภ2  ) H -../ ,1&$( I $2

ภ ภ$ %)$  &($2  %2$-ภ9 '0'  4 :2 ( &($0'$1( ( -../ ,1&$( I 1-2 % ภ$ &($ ภL  100% ภ $ 3-4 L -)$ภ:2 ( &($ภ+&,0'$ 30%  $ 5 :2 ( 50%  $ 6 :2 ( 70% J83:12 $-* 31 ) * ภ  -../ ,1&$( Iภ12 90% %&1

E-3


ภ ภ$$(-  `,ภ"I,1&$( I $-)  1) %&11( 0#12 CNR 1000 (China Nuclear Reactor) ภ9 &  -../ ,1&$( I1(1F%'2% ภ$ -../ Â&#x20AC;(Â&#x20AC;$ 2 1 '(

 1,000 )ภภ1I ) 9 K :12 $)$1 ) ) :0ภ  -../ ,1&$( I- 100% %&ภ& (F +* 3 +&, -../ ,1&$( IK)1 ภ ภ &($ภ  -../ %&1 $(H  8 'ภ) $ภ$(1) 0')2 9

1:8,3 ภ:,0ภ9 )  -../ 11( 2+&0' 8ภ+&, -../ ,1&$( I:*ภ& %& 9 - 1 K1 ( )%+ภ  -../ ,1&$( I 1 0#1& 10 E %2 ภ$)$1 ) )0 8ภ (6 3 &$ $ ,  ภ3ภ3ภ$$-H 8 'ภ) (9 3')%&1 9 0'$ ) :+&, -../ ,1&$( I-0 ($( 6-7 E 2 J83$)$ -../ ,1&$( I 11  1 %&)$%+  -../ E& 2  8ภE / 12

7 (0 15 E $)$ -../ ,1&$( I 1 40  (%2& -../ )$)*&2 0ภภ2  & ) " 8 '):'%& 3 F -../

 1,000 )ภภ1I : *: 1 )&7(%&1:12 *) ภ 1 0 4 ภ& 8 25% Fภ1 33 ภ1 )&7( )$ภ138)(), 8ภภ+&, 33 -../ ')0$ F 33 $-)   0#)  $(1ภภ3 L  ) ,ภ &$(  & F)  $- 3ภ3 ภ31ภ& ,1&$( I '12 ' IAEA (International Atomic Energy Agency) 1.1.4 & I )O . I , P 3 ภภJ  0112 & )  ภ I ) 1(Significant Achievements in Nuclear Power Plant Construction and Operations) %2$)$ -../ & ,1&$( I Qinshan Phase I F % ภ -9 ,ภ0E 1991 J83 1)%&1)$ ') 6  %& 11 '21((2( $ ) :+&,ภ9 &-../ - ') 65,325 GWh(e) ) :9 ,ภ-0#, ",#(I ภ ภ()$$ภ8 '21( 0$ 'ภ9 &-../ 7.9 & ภ,&1I $(*20 ภ$ 9 &ภ2 (*2 (LingÂ&#x192;ao Phase II, Qinshan Phase II Extension, and Hongyanhe Phase II).

1

China Medium and Long Term Development Planning for Nuclear Power (2005ď˝&#x17E;2020) China's Nuclear Power Market Newsletter Monday, 17 August 2009

E-4


 $ 2.1 )*& -../ ,1&$( I $ภ9 &, %&ภ9 &ภ2 0  ! " 3 # #$ Annual Electrical Power Production for 2008 Total Power Production (including Nuclear) 3043800 GWh(e) Under Construction 21

Nuclear Power Production 65325 GWh(e) Operational 11 Capacity (MWe) Net Gross 1000 1087 1000 1087 1000 1087 1000 1087 944 984 944 984 1000 1115 1000 1080 1000 1080 1000 1080 1000 1080 938 990 938 990 1000 1087 1000 1086 1000 1087 1000 1080 1000 1080 288 310 610 650 610 650 610 650 610 650 650 700 650 700 1000 1115 1000 1115 1700 1750 933 1000 933 1000 1000 1087 1000 1087

Name Type Status Location FANGJIASHAN 1 PWR Under Construction ZHEJIANG FANGJIASHAN 2 PWR Under Construction ZHEJIANG FUQING 1 PWR Under Construction FUJIAN FUQING 2 PWR Under Construction FUJIAN GUANGDONG-1 PWR Operational GUANGDONG GUANGDONG-2 PWR Operational GUANGDONG HAIYANG 1 PWR Under Construction SHANDONG HONGYANHE 1 PWR Under Construction LIAONING HONGYANHE 2 PWR Under Construction LIAONING HONGYANHE 3 PWR Under Construction LIAONING HONGYANHE 4 PWR Under Construction LIAONING LINGAO 1 PWR Operational Guangdong LINGAO 2 PWR Operational Guangdong LINGAO 3 PWR Under Construction Guangdong LINGAO 4 PWR Under Construction Guangdong NINGDE 1 PWR Under Construction Fujian NINGDE 2 PWR Under Construction Fujian NINGDE 3 PWR Under Construction Fujian QINSHAN 1 PWR Operational ZHEJIANG QINSHAN 2-1 PWR Operational ZHEJIANG QINSHAN 2-2 PWR Operational ZHEJIANG QINSHAN 2-3 PWR Under Construction ZHEJIANG QINSHAN 2-4 PWR Under Construction ZHEJIANG QINSHAN 3-1 PHWR Operational ZHEJIANG QINSHAN 3-2 PHWR Operational ZHEJIANG SANMEN 1 PWR Under Construction Zhejiang SANMEN 2 PWR Under Construction Zhejiang TAISHAN 1 PWR Under Construction GUANGDONG TIANWAN 1 PWR Operational Jiangsu TIANWAN 2 PWR Operational Jiangsu YANGJIANG 1 PWR Under Construction Guangdong YANGJIANG 2 PWR Under Construction Guangdong Above data from PRIS database. Š 2000 International Atomic Energy Agency. This page was automatically created on 01 Feb 2010, 17:20:30

E-5

Date Connected

1993/08/31 1994/02/07

2002/02/26 2002/12/15 2010/08/31

1991/12/15 2002/02/06 2004/03/11 2010/12/28 2011/09/28 2002/11/19 2003/06/12

2006/05/12 2007/05/14


1.1.5 & ' . )eJ )ภภJ 0112 &) (China Ready to Actively Promote Nuclear Power Plant Construction) 1(1 )( ( ) 21)ภ 8ภ%+ภ $ภ$(1 9 0'J83 ! " # #$ ) : 9

ภภ%33 1, 1ภ)0ภ  -../ & ,1&$( I#, PWR $ ภ9 &ภ+&, 0.3 %& 0.6 & ภ,&1I 1( &($0 ')%& ) :ภ%33 -../ ภ9 &ภ+&, 1000 )ภ1I-%&13 21 9 ' 3 8ภ"I2 4 $0#0 -../ $ ) :1,(%&H -9 K%2E 1970 J83$$ ) :+&,8ภ"I2 4 '&2 $ $0#9 ' 3 -../ & ,1&$( I#, PWR $ ภ9 &ภ+&, 0.3 & ภ,&1I-(2 )3* "I%&:*ภ )&,, !,Â&#x2039; )$ 9 ภ) ภภ12 80 IKI (9 1" ภ ). $)$1 ) ) :0ภ+&,#88ภ"I 9 ' 3 -../ & ,1&$( I ภ9 &ภ+&, 0.6 & ภ,&1I %33 PWR -(2 )3* "I 1( ภautonomation $ ภ,ภ12 70 IKI 1.1.5.1 & I ,P' ภ,/ ,

&) (Significance of Developing Nuclear Power) (1) )e,ภ*ภ, & ,  ,

' *)# (Guaranteeing National Energy Security) )$,' $1 9 :ภ+&,&  ) : 3 ภ1 )) &  # ,- ภ 3ภ"I $+2 ) -,*I%&112 & ,1&$( IF%'&2& $&7( %& 2 #: %&0' ภ,1 )#)ภ$(1ภ3ภ' & 0 (( 1 ภ)$%'&2& $2 9 ภ0 & ,1&$( I :*ภ9 ) , " F& % $9 5 (ภH & ,1&$( I:*ภ 3 8  8 & %'2# ,%&0'- $') )1 ))%&&7( & %& ภ,0 3# , (2) ภ*, ' ,

ภ*,* & ' ภ# (Energy Structural Adjustment and Air Environment Improvement) ภ' &  31 ) & ภ7 (0 $J83(

(ภ0#:2 ',F '&ภ( $ภ+&,-../ ภ:2 ',)$9 1) ภภ12 80% ภ0#& ') %29 1 $,) -../ :2 ', $0#1 ))'

&0ภ+&,:2 ', 1) 3 ) "0ภ2%&ภ+&ภ 32,%1&) 9 0'ภ, J5' )&, ŕ¸

$)$1 ) 8% ) ภ %0''K- ภ0E 2004 )$ 3ภG ภ9 )::*ภ&&2(ภ)

 ภ -../ :2 ',) ภ: 12 & ,F 53.2% ภ&&2(0 3# , ') %&0E 2005 1 )ภ:2 ',+&,ภ%-../ ภK)$,)) ภ: 1.075 & %& 9 1"211 )ภ:2 ',9 - +&,ภ%-../ 0 2010 %& 2020 -) ภ: 1.7 & %& 2 & )&9 3 $F '8 $ 9 0'ภ& ภ&2( , ภ8 'ภ)& ภ*2,%1&)F-( ภ) ภ. ) $(3ภ3& 1 ) 4 & ,1&$( IF%'&2& $ ภ)$-)2)$ภ&2( ภG ภ9 ):, L8Â&#x152;)2 , ภG - ภ-I %&ภG I3-ภ-Iภ*2,%1&) ภ0#& ,1&$( I % ภ0#:2 ',-)2$(%2#21(&ภ9 '):2 ',, ภ2 %&ภ+ -') %2(F1,!$ $)$ , !,7 &)&, ภ8 'ภ)& $F '89 50#&ภภ,`,ภ, ,( ภภ$ภ1(

E-6


(3) ภ ,ภ*ภJ )) , , (Improving Equipment Manufacturing Level and Promoting Technology Advancement) & ,1&$( IF 8 'ภ) $0# &($ 3*, ภ)*& 1,# ภF9 1) ภ%& ภ1 ) *0ภภ%33%&ภ+&,8ภ"I ,1&$( I)$8"7 * )$1 )#)((2 ภ1 1 ภ$(1ภ3 8 'ภ)3,38 'ภ) ภ 2 9 ภภ2  -../ & ,1&$( I-)2F$(ภ0# (#I &($ 2 %2(2 ,)1ภ) &($ $9 F0ภ 3 8 ,%&ภ310ภ+&, 18-(2 ) ภ$ภ1( -../ & ,1&$( I 82 $ 2 (Generation II) $)$ภ9 &ภ+&, 1 GW )$ pressure vessels $:*ภ  ) %&1 ) " 260 '21( 22 4( 1 ) " 60,000 ) %&)$ภ#)22) ภ:ภ12 50,000 9 %'2 0# low-alloy steel ) " 1,200 %&0# austenite steel ) " 1,150 0ภ ภ3F8ภ"I0 1 )7*), -../ & ,1&$( I ( 1)%&10#'&Kภ') ) " 61,000 0ภภ2  -../ & ,1&$( I( 1- 18 $0# ')FJ(9 50ภH -../ & ,1&$( I (6 ภ'&)%& *&' 9 1ภlow-alloy steel $0#0ภ9 :`,ภ"I (Reactor Pressure Vessel, RPV) %& +&,-9 (Steam Generator, SG) F21 $)$1 )9 5F(2 ) ภภH 2 4'&2 $)$, $1 0'1 )9 5%&1 9 : $ ภ)  ' &, ,' $9 50ภ  -../ & ,1&$( I 3 ) " ,) $2 * %2:(2 - -../ & ,1&$( I $)$ (8ภ0# 40-60 E ภK)$ 32 0#2 ( : 15 E '3 ) " ,) ')$(-ภ38ภ"I $0#0 -../ F21,1&$( I ) " 52.4% $'&F21 1- %&214 ) " 28.6 % %& 19 % )&9 3 ') * *  $- 9 ภภภ *&' 0'52F, $)$1 )9 5%&9 F(2 ) ภ0ภ+&, 8ภ"I2 4 $0#0 -../ & ,1&$( I#, AP 1,000 %& EPR 8ภ"I'&ภ0 -../ ภ31('&Kภ%+2 9

2 (tube plates) %&L : (vessel heads) 9 ' 3 +&,-9 AP1000 (â&#x2C6;&#x2020;125) %& flange joint shell 1):%ภ `,ภ"I ภ3ภ EPR $)$+2 *(Iภ& 4,870 )). '&Kภ&,) (Stainless) $9 ) 0#9 ' 3 9 2'&ภ%&1 3JÂ?)'&ภ)$9 'ภ1) ภ&''&Kภ$)$1 )6  %0 $ 2.2

E-7


 $ 2.2 Specifications and weight of major equipment components, and size of steel ingot for EPR and AP 1000: Main pipe line cooling

EPR

Φ780/74~97

4×12.204t/200t

AP

Φ559/74~77

4×7.696t/120t

AP RPV flange joint

RPV reactor core cylinder

SG tube plate

SG seal boot

Main pump housing

RPV roof flange

150t

EPR

φ5755/φ4655×3440

168t/500-520t

AP

φ4775/φ3810×3600

122.49t/380t

EPR

φ5389/φ4885×2405×2

77t/209t×2

AP

φ4393/φ3987×4587

93t/300t

EPR

φ4100×627

66.7t/203t

AP

φ4487×790

97t/280t

EPR

Elliptic major to minor axis 4900/2450×134

33.7t/208t

AP

5334/2666.8×120.6

58.188t/320t

EPR

OCr18Ni9 castings

28t/75t

AP

OCr18Ni9 castings

18t/45t

EPR

φ5755/φ4655×955

75.8t/230t

AP

φ4775/φ3810×850

58.188t/167t

The present condition and development of Chinaƒs NPPs are introduced as below: - NPPs in service: 11 NPPs, 8.7 GW (QS-1/1, QS-II/2, QS-III/2, Tianwan/2, Daya Bay/2, LA-I/2) - NPPs approved for development: 14 NPPs, 13.20 GW (QS-IIE/2, LA-II/2, Hong Yanhe/4, Ningde/2, Fang Jiashan/2, Fuqing/2). Sanmen and Haiyang introduced AP1000 NPPs with a total installed capacity of 4 GW. To be put into operation in 2020 40 GW To be under construction in 2020 18 GW Installed capacity gap before 2020 14.10 GW (to be put into operation) 32.10 GW (including under construction) Construction Period 60 months (around 5 years) RPV/SG forgings manufacturing period 10/12months (around 1 year) Complete RPV forgings needed 15/33 sets Complete SG forgings needed 45/99 sets In the coming ten years, (14 RPV and 40 SG for 14 NPPs will be delivered from 2008 to 2012) RPV deliveries per year 1.5/3.3 sets SG deliveries per year 4.5/9.9 sets

E-8


ภ$)$ ภ(7 ภ& $$0ภ+&, RPV %& SG 0 $-)$1 ) ) :0 2+&,7"Â&#x2018;I0' )1& $ภ9 ' ( $1 )ภ&'+)0 )$9 1) ภ((*ภ2 3 1 ) ) &($ภ+&, ( 1):ภ138)ภ+&,). ) &   $9 5%&)$1 )9 F9 ' 3ภ *&'(forgings) 0'52 $0# 9 RPV %& SG )$1 ) *) ภ0ภ+&,ภ ภ()$1 ) ) :0ภ#)&'1( %2:(2 - ภK )ภK( (*ภ2 3 ภ%(ภ&' $3-0ภ31ภ:&8% 2, :&8% 2, 3 '&2&'%&ภ3 (1 ) 1):ภ%(ภ I3, %(ภ 7 A %& V %&ภ9 ' +&ภ1(ภ0'1 ) F '8 $ 9 0' $( 3ภ"I0ภ *&' 0'52ภK) ภ"$$((*20ภภ1,(%& 9 ภ&ภ ภ()$9 ภ0ภ2ภ%20J83$0'1 )0%& 82)3 ) ") ภ 9 ภ 3 8 &($ภ+&,%& 9 ภภ1,( -H

(R & D) 2-0 The Continuous Cooling Transformation Curve (CCT curve) 9 ' 3ภ6 steel depicts 0ภ%&F austenite (*20 '12 ภ&8"'7*), austenite 0'(K&:8"'7*),' %& #21( 9 0'ภ,  &Kภ(microstructure) F ), I $ ) :0#0ภ9 1%& ภ"Iภ31ภ&$(%& austenite %& ภภ,F microstructure 18 $)$+2 *(Iภ& 2 4 1) 1 )'

%& ภ3 (1 ) ภ ภ8")3,#,ภ&%& ภ3 (1 ) 18 $)$+2 *(Iภ& %& 1 )' 2 4 ) :%)*&-0&ภ" extrapolated 0ภ31ภภ, &($ภ#83%&ภ#) &', ภ3 (1 ) ภ8"'7*),*0')$8"'7*),9 &(-)2 ) : 9 ภ1-%2 ) : 9 ภ9 1" ภภ2 $ 3-1 Â&#x201C; Â&#x201D;$ 2 9 0'0ภภ'&2 $)$2+&0' ) : 3 &($ภ#83%&ภ#)&' ภ *&' 0'520'F- ))  $ภ- ภ0'1 )0%&)82 38")3,%& ), I ภ$(1ภ3ภ#83'&Kภ0'%K (tempering parameters) 0'18)$1 )%K%  ) ภ0 '12 ภ#83'&Kภภ ภ 8"'7*),%&1& $0 #0ภ31ภ#83 '&Kภ0'% K (tempering) ภK ) :138 )-( 9 ภŕ¸

 ), I tempering $') ) $80ภ31ภภ&2 1 ภ31ภ138) $)1F21#21(0' &($ภ+&, $)$1 ))3* "I%&'ภ%2)*&

 ,%&)*& $ภ$(1) ภ(, 8$F,+*+&, ')0$ 3ภ$0"$ ))$1 )#)0:$( 7 %&1 ) ) &($ภ+&,%&1ภ)82ภ1,(H  1 )&7 ( Forgings 0'52 $)$ 1 )3 , 8 !,Â&#x2039; * %& ) : 2 $ , 1 -ภK )$ 1 )9 5 #2$(1ภ )$1 )9 F)$ภ+&,8ภ"I'&ภ PWR 0 82 $ )2- 0 `,3,312 *%33ภ0# $)$ , !,7 9 ' 3 R & D ภ$(1ภ31 ) 21)) Iภ!8 ภ,, : 31,(2 4 %&Iภ$ภ$(1ภ3ภภ%3331 )ภ ภ1, 1ภ) ,1&$( I.

E-9


) *ภ 0E 1974, )$ -../ 9 1 34  #, PWR  900 MWe :*ภ 0L %&)$%+ ภ9 '-10 E1975 $  PWR 20  1,300 MWe : ภ"Iภ$(1ภ3 -../ ,1&$( I0 $ & (ภ3 L 0E 1970s $)$ภH 8 'ภ),1&$( I9 ,-(2 1 K1 %)12 : ภ"I ,0  $0J83(%ภ2 ภL 0 1970s 0'& ( %2 ภK ) : $( *0'F)*& ,- J83 FRAMATOME 3 , $ 9 ภภ%33 -../ &,1&$( I %& EDF F3 , '&ภ0 L  ภ+&,8ภ"I'&ภ 9 ภ+&,0 $3 ,1" Creusot-Loire-Salon 1):ภภ%33ภภ2 %&ภ+&, Reactor Pressure Vessel (RPV), Steam Generator (SG) , Pressurizer %&8ภ"I RVI ()$ 3 *(Iภ& $:*ภ  -%ภ2 *(Iภ3(-)2 9 & ( (non-destructive testing), *(I1,(ภ#) (welding research), *(Iภ1, 'I%&9 1" (calculation and analysis centre) 1 ) ) :0ภ+&,  9 3 '&2 0'52 $(-)2 ) : $(3 $(3 L 0J83- ภL )$ &($ $)$1 )ภ 1' ,1&$( I(2 ) ภภ ภภ&''&Kภ$)$ &Kภภ12 200  ) :9 ) *0')$ 0'52- #2 turbine rotor, RPV forged plate adopted tailor-welding technology  '&2 $ ) :+&, 68 RPVs $0#9 ' 3 -../

& ,1&$( I 900MWe, 1300MWe, 1450MWe ภE 1974 :E 1988 (6&$( 4.5 '21(2E 1 )9 K ')$ 0''K12 ภ+&, $F) #$%&)  ภภ1) 3ภ"I ภL )$8"2 2ภ $( * $F(2 ) ภ1.1.6 ภ I ) ภ,/ ภ 0112 &)3 *)#. 0 $)$+* ภ3ภ3 ( â&#x20AC;˘ CGNPG2 )$9 1 -../ ,1&$( I $9 ,ภ(*2 ') 4  ภ9 &ภ2 (*2 2  %&)$ %+ภภ2 ,),)$ภ4  ')F `,ภ"I%33 PWR â&#x20AC;˘ CNNC3 )$9 1 -../ ,1&$( I $9 ,ภ(*2 ') 6  ภ9 &ภ2 %&(0%+$ภ5  )$ %33 PWR, PHWR (Canada), VVER (Russia) â&#x20AC;˘ CPIC4 F+* ภ3ภ0')2 )$ $%+ภภ2  -../ (*2 2  1.1.6.1 ภ,/ ภ 0112 &)' ภJ*ภภ CGNPC CGNPG ,)!8 ภ,.% ภ%& ภ -../ ,1&$( I 2 % ภ Guangdong Nuclear Power Station, GNPS ' Daya Bay Unit 1, Unit 2 F &($%&ภภ2  ภ L  21. $ - ภ2 $ภ2  Ling Ao Nuclear Power Station, LNPS $)$210ภ' 8ภ"I 21)(*21( %&0. $ ) Hongyanhe I ' 82 China Nuclear Reactor 1000 (CNR 1000) -H ( : 3 China Nuclear Power Technology Research Institute (0#%33L  (ElectricitĂŠ de France, EDF) 8ภ )$ $(*203 ,1"2 1 Daya Bay 0)& ภ1 8 (Guangdong) 2 4 ภH ภ -../ ,1&$( Iภ&82) CGNPG %0 * $ 2.1 (ภ) , () %& () ภ)$21 21)0ภภ%33%&ภ2 %0 $ 2.3 k 2.5 2

(China Guangdong Nuclear Power Group) (China National Nuclear Corporation ) 4 (China Power Investment Corp) 3

E-10


(ภ) ภH ภ -../ ,1&$( I3 , CGNPG

() &($ภH ภ -../ ,1&$( I3 , CGNPG 80 70 60 50 40 30 20 10 0

>70%

60% 30%

1% GNPS

LNPS I

Hongyanhe I

LNPS II

() 21ภ ภ+&,(Self-reliance in manufacturing) Overall design

Preliminary design

GNPS

EDF

EDF+FRA

LNPS I

EDF+CGNPG

EDF+CGNPG

LNPS II Hongyanhe / other CPR1000 projects

CGNPG

Detailed design (construction drawing) EDF+FRA+GEC EDF+FRA+ALSTOM+ Domestic design institutes

Domestic design institutes

Domestic design institutes

CGNPC

CGNPC + Domestic design institutes

CGNPG

E-11


* $ 2.1 (ภ) ภH ภ -../ ,1&$( I3 , CGNPG () ภH &($ ภ -../ ,1&$( I3 , CGNPG () 21ภ ภ+&,  $ 2.3 ภ)$210ภภ%33 (Self-reliance in design)

ภ) Self-reliance in engineering  $ 2.4 ภ)$210ภภ2  (Self-reliance in construction)  $ 2.5 3 , '&ภ%&3 , 0 $ ) :+&,8ภ"I9 ' 30#0 -../ ,1&$( I- *ภ Steam generator Turbine and generator Reactor pressure vessel I&C, safety class valves

%, Shanghai Boiler Works Shanghai Turbine Works Harbin Turbine Works Dongfang Turbine and Generator Works Fularji Heavy Component Works Shanghai Boiler Works Deyang Heavy Component Works China Baoyuan Industry and Trade Corporation Shanghai Instrument Manufacturing Group Corporation

 $)$1 )ภ$+&,8ภ"I2 4 0 -../ ,1&$( I%&)$1 ) ) :0ภภ%33 $ #:- 1):)$ภ3 ,' ภ ภ -../ ,1&$( I-7 (0 ('21( $)$1 ) ) : 1, 1ภ)  -../ ,1&$( I -%ภ2 â&#x20AC;˘ Shanghai Nuclear Energy Research and Design institute (SNERDI) â&#x20AC;˘ Beijing Institute of Nuclear Engineering (BINE) â&#x20AC;˘ Nuclear Power Institute of China (NPIC) â&#x20AC;˘ East-China Power Design Institute â&#x20AC;˘ South-China Power Design Institute

E-12


3 , $)$1 ) ) : ภภ2 %&ภ,F21' China Nuclear Engineering and Construction Corporation (CNEC) -%ภ2 â&#x20AC;˘ Huaxia Installation Co. â&#x20AC;˘ Huatai Construction Co. â&#x20AC;˘ Huachang Construction Co. â&#x20AC;˘ Huaxing Construction Co. â&#x20AC;˘ Huakang Construction Co. â&#x20AC;˘ Huayang Construction Co. ภ ภ$()$3 , $)$ 3ภ"I0ภภ2%&, -../ ,1&$( I -%ภ2 â&#x20AC;˘ Zhejiang Electricity Power Construction Company â&#x20AC;˘ Shandong Electricity Power Construction Company â&#x20AC;˘ Jilin Electricity Power Construction Company 1.1.7 ภ., ,l - ) ' *)#. (Technology Localization Policy in China) J83  $F'0$(-)2ภ$ $)$ 338 'ภ),1&$( I $ 3:1 1 ) ) :0 ภภ%33 -../ ,1&$( I ภ+&,8ภ"I2 4 1, 1ภ)ภภ2  %&ภ3 ,' ภ, 9 ' 3 `,ภ"I%331 )*-:*ภH (2 2'& ภ-1 Roadmap -10E 1983 $1 ภ 9 ' 3 ภH 0'529 ' 3& ,1&$( I0 $ 0ภ+&,8ภ"I2 4  $)$1 ) ) :0ภภ1,( %&H %2#12 E 1970 (0 J83 )$21 Localization 9 ' 3 PWR ) ภภ12 80% ((9 1" ภ ) )1 $ 4 Â&#x201C; 7 ) 2009 National Nuclear Safety Administration (NNSA) -ภ-0')2  1 )ภ2 ภ$(1ภ333ภ 3$(9 ' 33 , +*+&,8ภ"I $ภ$(1ภ31 )&7( 8 'ภ),1&$( I (Nuclear industry safety equipment manufacturer) 0 $ :%)12 -0')2$ภ$(1ภ3ภ 13%& ภ0#F%33 &(*2 ภK 9 0'3 , 2 # ,3 3 ,  20')$ภLocalize ภ+&,0 $ ภLocalize ภ+&,8ภ"I0 $ -)$ภ*ภ(2 ) ภ0& 8 'ภ),1&$( I$ ) %&1 ภ 0'-F(3 ( $ 3 &ภ& %&+*ภ(3 ( 8 'ภ)&K'K12 ภLocalize ภ+&,8ภ"I0 $ 9 -*2/ ') (ภ - 8ภ"I $0#0 -../ ,1&$( I:*ภ+&,7 (0 )  $ * %&  ภ8 ) ) ภ 0# &($  * 9 0' #2 1 (2  , ) ภ H  &($   ภ&%& ,&Kภ,ภI(2 ) ภภ ภ$%&1 8ภ"I $+&,0 $)$ $:*ภภ12

 ภÂ&#x2013;11th Five-Year PlanÂ&#x2014; State Council 70 % (1 ภ ) 18 0$ #0 -../ ,1&$( I )$ภ+&,7 (0 7 (0E 2020 %& 12 (ภ3/ ') (F 80 ' 85% 7 (0 Â&#x2013;12th Five-Year PlanÂ&#x2014; ŕ¸

E'

E-13


0ภ$0'3 &8/ ') (0"$ NDRC -ภ) ภ9 5'& () ภ $38 3 , +*+&,0 %&38ภ8ภ"I $+&,0 (3 ,  -../ ,1&$( I$ 9 ' 38ภ"I $3 , 0$(-)2 ) :+&,-0J83 NDRC -#21(2 ,)0'3 , 2 # ,:2 ( &($' joint-venture ภ3 3 , 21)0$ $ Localize ภ+&, (0'& (ภ"$-ภ& (F33 $0# 21)0ภ )*&1( (ภ1(2 #2 0 ภ )*&)-)2 ) $9 ' 3 safety-related 1E cable 3 , +*+&, (3,& L  Prysmian -:*ภ0' )$ภ+&, (3,& K1 0 Tianjin )$ joint-venture (*2%&10ภ+&, (3,& $0# 1- 3 , 2 # , $ 21) )*& ภ(*20: (ภ12 ' ภ-)2 Localize ภ+&,8ภ"I9 ' 3 -../ ,1&$( I 1('8$ '& (3 , - ,)ภ21))(2 0ภ&#, ภ33 , 21)0 $ #2 KSB %& Shanghai Electric joint-venture )E 2009 +&,JÂ&#x2122;)%&1 &I19 ' 3 -../ ,1&$( I ( $ Shanghai Electric )$21 %# I 55% %& KSB )$21%# I 45% 3 , ( ) MTU $+&, $& - joint-venture ภ3 Shanxi Diesel $+&, 1E diesel generator 9 ' 3 -../ ,1&$( I 0ภ$3 , &ภ9 ,ภLocalize ภ+&,$ -)20#2Fภ,0 $ 2 ( 9 F)$ภ9 : '& (J( (ภ1(2 #2 ภภ/ (I, J55 1 )F--0ภภ,ภ%2 '12 3 , jointventure ภ33 , %)2 %&9 ภ ,& 807 ภ,J83 3 & $ภ(2 #0'ภLocalize 9 ,--1 9 0'ภ,+&2%33), ))$ภLocalize (3 , ' 3 ,  $+&,8ภ"I 7 $(1ภภK 9 ) $ /ภภ*5$(21%32 & ภ9 '0')2 $ภ( NNSA #21(2+&%33),$0 'ภ,) ภ$ภ)E 2008 NNSA -ภ33 2 3312 3 , +*+&,8ภ"I ,1&$( I $F safety-related +2 ภ 3$(%&- 3ภCertify (33 HAF604 )82- $3 , $2ภ8ภ"I) ( $ %& 33 HAF601 )82- $3 , $ภ%33' +&,8ภ"I0 $ (33 2 -ภ9 '0'3 , $ 3ภCertify )$ 3ภ"I 5 E(2 (0 4 ภK -)2FJ5' 9 ' 33 , 2 # , $+2 ภ 3$( )33 HAF604  ภ $( 1- -)$ภ+&,8ภ"I $ F safety-related /*2& &ภF1& '& (E) %&1 (2 - ภK ) J5' ภ,' ภ3 , 2 # ,3 , subsidiary ' joint-venture 0 $ 0 Â&#x201C; Â&#x201D;$%&13 , subsidiary ' joint-venture +2 ภ 3$( )33 HAF601 ภ2 $ ) : 21) )*&- %2 ภ, - ()$ 3ภ"I() ภ' -)2)$ &(%&-)2 ) : 3ภCertify - ภK- 7 1'$  )3 , '&2 $-)2- 3ภCertify ภK-)2 ) :+&,8ภ"I0' -../ ,1&$( I0$- %&ภK2+&0'3 , '&2 $-)2 ) :  3ภ"I0'$(2ภ- 3ภCertify - )$ภ' ภ0 $ -0')2 $ภ) #21( 1 )ภ2 0 `,3,ภ$(1ภ333ภ 3$( $)$ 3ภ"I(2 ( 5 E ( $: ()$-)2ภ, 3 3 , 0 $ $- 3ภCertify 3 , $0')2(3 , 2 # , ) : 3ภCertify -( : 3ภ"I3 , %)2

E-14


339 ' 3ภ- 3 Certificate 9 ' 33 , $:*ภ& 8(3 , 2 # , 100% (100 percent foreign-invested companies) %& Joint venture )$1 )%ภ2 ภ&Kภ($: - 9 ' 33 , $:*ภ& 8(3 , 2 # , 100% ภ- 3ภCertify 3 , %)2%0''K12

-)$ 3ภ"I(2 ( 5 E0ภ+&,8ภ"I'&2 %&%0''K12 &($2 4 $ ภ$(1 ') -:ภ* :2 ( 0'3 , 0$ ( $ภ+&,'&ภ4 )$ภ9 0$ - 9 ' 3 joint-venture 3 , 2 # ,%0''K12 -)$ 3ภ"I(2 ( 5 E0ภ+&, 8ภ"I'&2 %&3 , 0 $ (Chinese investor) %0''K12 -)$ 3ภ"I (2 ( 5 E0ภ+&,8ภ"I $& (&ภ' $ภ$( 1ภ %&3 , partner $ )$ภ9 55 ภ:2 ( &($0 (( 1 %&38& ภ5# ,$ Joint venture )$1 ) #$(1# 50 &($ $- 3ภ:2 ( )

Fภ$ $8 $3 ,   0 $%&F'0 3 3 , % ภ0ภ+&,8ภ"I %2&#, ภ$- 303 Certificate 9 - 2 ( ภ$3 ,  & --1 2 - ภK 9 0')$ - $(3 ภ%20ภ- 3 Certificate ) ภ 2 (2 - ภK ) -0')2 $ภ) $ภK-ภ20'ภ,9 : )12 : )$) ภภ12 3 3 , $- 3ภCertify %&1 3 , 0')2' - 3ภCertify -(2 - ภK-)2)$9 3 $#033 HAF601 %2ภK)$'& ( ภ$F--

&ภ'ภK& 803 , 0$ $)$ 3ภ"I(2 ( 5 E' $- 3ภCertify %&1 9 0' ) : 303 Certificate 9 ' 33 , Joint-venture - (0# 3ภ"I3 , 0$ '  3 (Update) 03 Certificate $)$(*2 ' ภ)$ภ:2 ( &($ (2 - ภK )3 , 2 # , () $ )) ภภ12 $ภ1& 2 ภ33 , 0  $ 3 , 0 $0ภ03 Certificate ' ภ3 , 2 # ,ภ138) 100% 3 , $0')2%&-)2ภ 3 , 0 $ ภK)$

&ภ- (3 , $0')2$ ) :+&,8ภ"I $& (&ภ38ภ"I%33 Safety-related ภ2%& 3 Certificate $+&,8ภ"I%33 Safety-related '& ภ5 E (2 - ภK ) ภ$F$(%20 Â&#x201C; Â&#x201D;$ 2  )$-)2ภ$ 3 , $() F1& : 5 E%& 31 )$( $)$3 , *2%2 ) 0& '12 #211& (7 1)%&1 2 &ภ$-)22(2 0# &ภ$ $ $89 ' 33 , 2 # , & 0'-1 $8%& 0'-F3 , % ภ4 (2 - ภK ) )$9 : )12 9 -)9 ภ9 13 , $- 3ภCertify -1 $ 3 +*#$(1# 5 NNSA ภK () 312 33 $ภ) $)$'& (21 $-)22(F'8F+& %& )$ภ%ภ-0  J5' ภ$(1ภ333 HAF601%&- $ภ$(12 4 )$1 )#) ภ ภภ330# Fภ$ $3 ,  *-ภ2 )$1 )F--*) ภ$9 13 , $- 3ภCertify 0ภ+&,8ภ"I 7 ' $:*ภ9 ภ-1 $ 3 :*ภ%ภ- 9 1$9 ) ภ)* & (6 8ภ"I $0#(2 ) ภ0 -../ ,1&$( I#2JÂ&#x2122;) 1 &I1 2%& (3,& $ภJ(':%)12 3 , 0$3 3 , - 3ภCertify ภ+&,8ภ"I3 #, %28"7 , ((ภ12 3 , +*9 2 # , $+&,8ภ"I#,$(1ภภKF- -)2)$'8+& $ NNSA ภ$

E-15


ภ3 , +*9 2 # ,'&2 $0ภLocalize ภ+&,%&:2 ( &($0'ภ33 , 0 $ F $#12

NNSA -)2)$ &ภภ ภ 3 133$0')2 2+&0'9 13 , $:*ภ9 ภ-1 $ 3 $ ,)F 5 ' : 10 ภKF- %& )$ภ%(ภ%( '12 3 , $& 8(3 , 2 # ,%&3 , $(*20$(*2%&10ภ9 ภ9 13 , $ ) :- 3ภCertify ( $: )$9 13 , 0 $ $- 3ภCertify 0ภ+&,8ภ"I #,':$9 ภ%&1 ภ9 ภ9 1$-)22+&23 , $& 8(3 , 2 # , $ภ- 3 Certificate ภ ภ-)$3 , $& 8(3 , 2 # ,4 - 3ภCertify HAF601 ) ภ:9 19 ภ $--1%&1 F $%212 3 , $ & ภ2ภK- $(30 ภ- 3 Certificate (2 - ภK )3 , $ $ '& -ภ ภ1 )F-- $)$ภ%ภ-33 ()$1& 9 ' 33 , 2 # ,0ภ,0(8 !

 I (( 10& -../ ,1&$( I0 $ (2 - ภK ) -)212 9 13 , $:*ภ9 ภ-1 $ 3 :*ภ%ภ-' -)2 33 $3 , 2 # ,:2 ( &($0'ภ33 , 0 $ภK-)2&$(%& %2ภK)$9 : )ภ, '& (9 : ) #2 ภ9 ,ภภ/ (I, J55 , ภ9 ,ภ0'- (#I*8 ภKnow-how, %&9

9 ภ1 )ภ&(8 !%33 Win-win strategy $ ) : 9 21%32& 0 $-( $-)22+&ภ 32 1 ) ) :0ภ%23 , %)20& 4 : 9 : )'&2 $)$9 3 ภ- 3ภCertify ภK-)21 F 8 0'52 21ภ$ )$J5'  ,'& ( ภภ%ภ-1 ) : 9 -(2 (1(ภ 1 ) ( ( )0 %&/' 1 )#$(1# 5 ภ2 

( 1-%&1 0ภ  -../ ,1&$( I ' 0#'&Kภภ& ) " 61,000 FJ(9 5 0ภH -../ ,1&$( I (6 (2 (,ภ'&2 0'52 low-alloy steel $0#9 ' 3:`,ภ"I,1&$( I %&1ภ9 ,- 9 -F219 59 ' 3ภLocalization 2ภ+&, & ,1&$( I0 $ - 31 )0(2 ) ภ ภ)*& :,, #,218ภ"I $+&,0$,F21 95% #,21 ') (9 %2 5% 2 %&), " ภ)*& ภ& 8 312 70% ภ& 8 ')&F3 , 0 $ 21 $'&$ภ30% F3 , 2 

&,n.,ภ)el) &)5 ) ,)8 'ภ),1&$( I 1Â&#x201D;ภ#&,-:*ภ1 %+%&H ('21( 

7 (0 ภ ' J83 $-&$(   *28 'ภ),1&$( Iภ+&,-../ 1( '8+& ภ, 9 -*2ภH (2 ) ภ08 'ภ)1Â&#x201D;ภ#&, $)$%'&2% 2(* $()0 

%& ภ)$ 3ภ"Iภ+&,#&, ภ' ) ภ2 1Â&#x201D;ภ#&, $F%331Â&#x201D;ภn (Closed Fuel Cycle) (3 , $ 3+,#3 ')0 1Â&#x201D;ภ#&, China National Nuclear Corporation (CNNC) 1Â&#x201D;ภ#&, ภ31( - ภ9 1%& 9 ')%&%2% 2(* $()0 +* ภ3ภ3 , China Nuclear Uranium Corporation F ' China National Nuclear Corporation 5

World Nuclear Association (Updated March 2010), http://www.WNA.org

E-16


-  %&7 %& ,)) : ( Conversion and Enrichment )$3 , CNNC %&3 , Eurodif (3&($() L  , &$ %& ) %&3 , Minatom ( $() F+* ภ3ภ- ภ *% 2#&, (Fabrication) 0#0 `,ภ"I Light Water reactor (LWR) %& Pressurized Heavy Water Reactor, PHWR )$3 , CNNC %&3 , Framtome ANP (L ) %& 3 , JSC JEVL( $() F+* ภ3ŕ¸

&,n.,ภ)el) ' *)# + ,-* . %)12 $)82'10' ) :+&,#&,,1&$( I0')$1 )$( $0#0 0') ภ$8 %2(2 - ภK( 9 

(* $() ภ2  9 ) % * ,)) : %& *)K#&, $+2 ) ')(* $()0 $)$(*2 $ ) :31 )ภ#&,,1&$( I7 (0 -$( 50% 9 1 ') 2 )$ภ1 %+9 1' %'&2')% 2(* $()%'&20')2,)) ภ(2 ) ภ%2E 2000  ,)) :(8 $() 2 %'20'52$ 7 (0ภ& $(0E 1990s ()$+*ภ):E 2008 ( $( 9 ภ#21('&0 ภ,)1 ) ) :0ภ+&,0') ภ 1) ภ2% 2(* $() $(-)2- ,)) : $ )$1 )ภ) 0 J J()) ภI )e J  $)$%'&2% 2 $ 3 ,) "%2(*2 100,000 (* $() 0 Â&#x201C; Â&#x201D;$F ,) " $$(21 ) ภภ0#& ,1&$( I0#214 %&)$ภ+&,-F ,) " 840 2E ) :31 ) ภ- ) " '1 )ภ#&,0J83 9 ' 3(* $()021 $(-)2$()$ภ9  ภ : $( ),3$( %& &$( F210'52 1) )$ภ9  ภ)ภ&$( %& I% ,),)1( 0 )  ภ&:12 % 2(* $() $F% 2ภ9 %&()$ภ+&, $(-)2$(21 )ภ 

E-17


Operating uranium mines Mine

Province

Type

Nominal capacity Started (tonnes U per year)

Fuzhou

Jiangxi

Underground & open pit

300

1966

Chongyi

Jiangxi

Underground & open pit

120

1979

Yining

Xinjiang

In-situ leach (ISL)

200

1993

Lantian

Shaanxi

Underground

100

1993

Benxi

Liaoning

Underground

120

1996

') Fuzhou mine (*2 0) Jiangxi F&ภ"ภ3:) ภ7* -. ') Yining (or Kujiltai) ISL ' $(ภ12 %'&2 Xinjiang's Yili basin (*2 0$ ,ภ3') Ili uranium  Kazakhstan %2)$ 1 )%ภ2 ! "$1, ( $ '& $ภ3 ') F 7 ภ3 :) ',%ภ,( granitic deposits) China Nuclear Uranium Corporation F  China National Nuclear Corporation (CNNC) )$ %+ภ$ 9 0')$ภ9 &ภ+&,% 2(* $() ภ') $ Fuzhou ) ภ: 200 (* $()2E 1) ) :+&, (* $() ภ') Yining ISL 0'-: 300 (* $()2E ,)( & $') ISL $(*2 0 Shihongtan $)$% 2)(*20%2Turpan-Hami 0 Xinjiang 1) ภ9 ')0, Hengyang ')$ ,) 9 ,ภ0E 1963 %&)$ภ9 &ภ+&,- 500-1000 (* $()2E CNNC - 9 ภH ') (* $()-)&,3$) 21)1( $ Guyuan '1 Hebei 9 ภ ,)+&,0E 2009 %&-)$ ( 12 (* $() Dongsheng )$ภ)0', ( $(*20%2 Ordos ')ภ&$( ()$1 )8 10 0 1000 (* $()0', ( CNNC's Bureau of Geology and the Beijing Research Institute of Uranium Geology F'21( $ Fภ85%9 5 $)$21 $ 9 0'ภ,ภ9 1%'&2% 2(* $()%2E 2000 ()82- $ภ9 11 )F--0ภ)(* $()0', ( ISL 0 Xinjiang %&3 ,1" Mongolia 0 0E 2007 CNNC commissioned Sparton Resources of Canada with the Beijing No.5 Testing Institute - )$ & ภ0ภ9 1%'&2 % 2 (* $ ( ) ( 9 ภ&#(* $ ( ) ภ: :2 ',  ภ: $ &  Xiaolongtang 0 Yunnan 312 0: '&2 $)$(* $()(*2 160-180 ppmU )$2 ) ภภ12 3(* $()') (* $()3 %'2 ภ ภภ: :2 ', ')0: $& $)$(* $()) ภ: 1700 (* $())$2 ,))ŕ¸

 106 (* $()2E

E-18


ภ I )' ()) ภ., )el) . ภ)e J()) 3  0 $)$1 )ภ$9 (* $() ภ2  ) ภ )$ภ China Nuclear International Uranium Corporation (SinoU) ) ภ%&' %'&2%'&2% 2(* $() ภ # ,)

)-1 ()$ภ ') $ Niger %& 9 ภ ),%& 1' 0 Kazakhstan , Uzbekistan, Mongolia, Namibia, Algeria %&Zimbabwe 21 % %&%. ,ภ0ภKF+8' (* $() $9 5 SinoU $ภ1( Sinosteel Corporation -: 3 ภÂ&#x201D;') ((2(3 , +*9 1%'&2% 2 PepinNini Minerals Ltd 0 $(%&)$ joint venture ) " 60% ภ3 PepinNini $H 0 ภภK3)(* $()0 $( 0 ( China-based CITIC Australia -: %'&2 ( ภ"I Marathon 10.5% %& Sinosteel ภK(- -)$ 21 21)0ภ9 1% 20 Quebec %& Krygystan $ภ1( 0ภ( ( E 2007 )$ภK55 2 633 0 Beijing '12 Kazatomprom %&CGNPC 0 ภ)$21 21)0ภ9 ')(* $() Kazakh %33 joint ventures %&0' Kazatomprom ) : 13ภ$(1ภ3 8 'ภ),1&$( I$-,'&2 $ 9 0'Fภ2 ( $ 9 0'ภ,(8 !

 I1 ) 21))ภ32 # ,) ภ%&ภ' (* $() 1) ภ *)K#&, $F(8 !

 I $9 5 3 , $ 9 0'3 , Kazatomprom ภ& (F+*2ภ'&ภ0ภ2(* $()%&#&,,1&$( I%ภ2 CGNPC (ภ3ภ9 55 (8 !

 I 1 ) 21))$ 9 ภK55 ภ3 CNNC. A F  CGNPC, Sino-Kazakhstan Uranium Resources Investment Co $ ) : 13021')(* $() Kazakh -%ภ2 Irkol %& Semizbai 0" $ CNNC ภK:*ภ 13 ภ$1(#2ภ -2%ภ2 Zhalpak 0)$ ) E 2009 CNNC )$ ภ$(1ภ3ภภ (* $()02  ) " 70% 1) SinoU ภ& $0#, 25 & USD  3 Western Prospector Group Ltd ()$1:8 I $ ) :138)%& 3 ภภ(* $() Gurvanbulag 0)ภ&$( %&0& (),:8 ( CNNC -: ภ9 1% 2 1ภF9 1 69% %&( ( ) :021 $'& 0)$ ) E 2009 CGNPC -ภ2 China Guangdong Nuclear Uranium Co. (CGNURC) 9

' $ภ9 ภ3*%&ภ' (* $() ()$ภ9 joint venture ภ3Uzbekistan's Goskomgeo )82- $3 ,1" $)$', #&$9 03 ,1" Navoi Uzbekistan ภ& E 2009 CNNC - ŕ¸

%+ $ 9 ภ+&,% 2(* $()9 1 700 (* $()2E ภ')0 I%0E 2010 ภ*(*  % *)$(*2 $ Lanzhou $)$ภ9 &ภ+&, 1000 (* $()2E ,)9 ,ภ0E 1980 %2J83- n1&-%&121 % * -%ภ2 Diwopu, Jiuquan 0ภ&ภ3 Yumen 0 1ภ6$(''1 Gansu

E-19


ภ)s  ภ I )' ()) )s & 0E 2010 $)$1 )ภ3600 (* $() %& 2.5 & SWU(Separative work unit) %&0E 2020 12 )$1 )ภ) ภ: 10,000 (* $() %& 7 & SWU  ,)) :%33JÂ&#x203A;'1$( $( $ Hanzhun 0'1 SE Shaanxi :*ภภ27 (0E 1992 0E 1992 %&1996 -)$ภ9 ภ& '12 Minatom/Tenex %& China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) $ 9 ภ+&, ') 1.5 & SWU 2E $ 2%'20$ (%'2% ภ  $ Hanzhun)$ภ9 ,ภ0E 1997-2000 0Â&#x201C; ,ภ( E 2007 -)$ภ  Tenex 0')$ภ9 &ภ+&, 0.5 & SWU/yr $ Hanzhun ( $)$ภ9 55 %&1 K)E 1990s )4 ภ3  Hanzhun ()) )s (* $() ,)) : $0#ภ3 `,ภ"I$ 210'52) ภ2  ()$ภ&ภ3 Urenco (8 0')$ภ' 0' 30% (* $() ,)) : ')9 ' 3 -../ & ,1&$( I0 Daya Bay #21Â&#x201C; 7 ) E 2008 -)$ภ9 ภ&ภ3 Tenex $0')$ภ' (* $() ,)) : 9 ภ$( 6 & SWU  31 )ภ#&, -../ & ,1&$( I AP1000 4 % ภ%2EÂ&#x203A; 2010 - 2021 ภ'$l (*)O )el )

  *)K#&,9 ' 3 PWR '&ภ CNNC $ Yibin '1 Sichuan :*ภภ2)E 1982  31 )ภ Qinshan 1 9 ,ภ( China Jianzhong Nuclear Fuel (JNF) 1F3 , &*ภ CNNC %&0#218& ) E 2008 ) :+&,- 400 (* $()2E 21ภ *)K#&, VVER )$ภ ,) 0E 2009 (0# &($ $- 3ภ:2 ( ภTVEL 7 (055 ภ' #&,0'%ภ2 -'1(First core and three reloads for Tianwan 1&2 were from Novosibirsk Chemical Concentrate Plant in Russia - 638 fuel assemblies.)  Yibin )$1 ) '112 ( (ภ+&,0'-: 600 (* $()2E 0E2010 %& 1000 (* $()2E ' ) ภภ12 0E 2020 CNNC -ภ2   *)K#&,%'2 $ $ Baotou 7 (0)ภ&$( 0E 1998 ( 9 ภ ภ3)#&,31 )ภ Qinshan's CANDU PHWRs %& PWRs 3 21 9 , ( China North Nuclear Fuel Co Ltd 1) )$%+ภ$ 9 )K#&, ภ&) $)$ภ ,)) : 9% 9 ' 3 HTRPM high temperature reactors 0'1 Shandong $$ภ1( E 2008 SNPTC - 9 ภ&ภ33 , ภ2 CNNC Baotou Nuclear Fuel Co Ltd $ 9

ภ+&,)#&,9 ' 3 AP1000 reactors (first cores and some re-loads of the initial units will supplied by Westinghouse)

E-20


1.2 *)#)ก 3  ก '&$)$21ก 0#& ,1&$( I) ก(2 )$(9 5) %2E . .1985 F) * $ 2.2 %: 7 %'&2&  ก '&$0

* $ 2.2 : 7 %'&2& %&ก +&,-../  ก '&$0 +# I ,ก ,/ ก $  )

) ' *)#)ก 3 (J 4 ' ,ก e 1. 2. 3. 4.

ก 3 ,' ก ,, ก :2 ( &($, ก )  -../ & ,1&$( I ก 3 8(2 F&9 3( 9 ก 1,(%&H

1.2.1 I ,& )*5 ' ก ,

&)3 *)#)ก 6 &9 3ก H ก -../ ,1&$( I ก '&$ ) :%32 3 #21 $ • ( $ 1 #21 2 # , ')%&ก &ก&$(%33 • ( $ 2 #21ก $()1ก  • ( $ 3 #21ก 2 ,)ก  ()$ (&$(2-$

6

http://www.kntc.re.kr

E-21


 1: J& )& ' ภ$  J *)#,l (#21& ( 1960- . . 1970) ภ'&$0- ,) ภ -../ ,1&$( I0#21 & ( . .1960- . . 1970 ( ,) 9 ภภ2  % ภ0#21E . . 1971-1978 (. . 2514-2521) (F55 ภ2 %333K K (Turnkey Contract) 9 1 3  (3 , Westinghouse (' ) ,ภ) #,9 )1&3 1 )* (PWR) 9 1 2  Kori 1, %&Kori 2 %&(3 , Atomic Energy Canada Limited (AECL)  % #, 9 )1&)1&'ภ1 )* (PHWR) 9 1 1  Wolsong -1 ( (% ภ$0#ภÂ&#x201D;') ( +* (0ภภ9 ภ3*%& ภภÂ&#x201D;') (0  "(-)2 K 0#21$ F *%33ภ  ') &($%&ภÂ&#x201D;') ( ภ2  ภ7 (0 )$3 , Korea Electric Power Corporation (KEPCO) F3 , +&,-../ %'2 $(10 ภ'&$ ( 3ภ"I0 8 'ภ),1&$( I)3') (0'+* ภ3ภ ภ2  ) 9 ,ภ %2ภภ%33%&ภ2 :ภ,  ') 218 'ภ)7 (0  F+* 3') ((2(0 (! %& : J(ภ)0ภ3 ,ภ ! "*7 ( / ') ('&ภภ 

0 ($ ภ' , $ ) : 9 -0 %& 9 ภ&$(%33(2 &($ ภ+* ภ3ภ ภ2 # , (%'&2, 8 ภ0#21$) ภ%'&2 87 (ภ60% 2 : J& )& ' ภ)J& J&I ,ภ,/ ) u 3 *)# (& (. .1970 . .1980) 0E . . 1981 )$ภIภNuclear Safety Center (KINS) 0'F'21( +*# 9 5ภ9 ภ3 *%& ,1&$( I %&0E 1980-1986 (. . 2523-2529) -)$ภภ2  -../ ,1&$( I$ภ6  (F &($ 3 , Westinghouse %&3 , Framatome (L ) (ภH 0 ( $ $ F&ภ"ภ12 %33 Component Approach Contract -../ 6  $- 9 ภภ2 0#21$ Kori 3, 4 , Yonggwang (YNG)-1,2 %& Ulchin (UCN)-1,2 ( 9 55 ภภ2 0&ภ" component base ภ+* 3') '&ภ2 # ,F+*ภ ภ21 3 , KEPCO 9 ,ภภภ2  ()$3 , Architect/Engineering (A/E) 2 # ,F+* 3') ((2( KEPCO 3+,#30ภ' 8ภ"I21+&,-../ (balance of plant equipment) %&+* 3') (# 1ภ'&$ 3+,#30ภภ2 0 $ " $8 'ภ)7 (0 -( (3 3 1, 1ภ)%&ภ' 8ภ"I (0 ( $$ $8 'ภ)7 (0 - ) )$3 3 0ภ ภ ) ภ 1) nภ1 0'ภ3 &($2 4) ภ (%'&2, 8 ภ0#21$) ภ%'&2 87 (ภ60% Localization : 0#21E 1981 - ,))$ภH #&,,1&$( I%33 PHWR F % ŕ¸

E-22


 3 : J& )& ' ภJ )ภ,/ ) u 3 *)# (& ( . . 1980-& ( . .1990) 3%20#21& (E 2523 :E 2533 KEPCO (F+* 3+,#30I ภ3 ภ%&ภภ ภภ2 (site construction) F7 (0  KEPCO - 3)30'F+* 3+,#3 ')0ภ,00'+* 3') '&ภF# 1ภ'&$ %&0'# 12 # ,F+* 3') ((2( 0#211& $)$ภภ2  -../

,1&$( I YNG k3 %& YNG -4 F ภ% ภ$ 9 55 0')$ภ:2 ( &($(Technology transfer) ,) ภ 9 ,13*2-ภ3ภภ2  %&)$ภภ2  -../ UCN-3,UCN-4 ภ3 ,' ภ(# 1 ภ&$%& 3+,#3 ภ') ()$+*' 8ภ"IF2 # ,F $ ภ'&ภ(Consultant) 0#21E . . 19871997 (. . 2530-2540)  8 'ภ)7 (0 )$ภ 9 18%&21 ภ32 4 -../  $- )  ()$ technology transfer ภ+* ( %& Sub-contractors 0#21$)$ภภ9 ภ3*%&(1 )#21('& ภ ' $ IAEA %& US. NRC ) #21(, "

(%'&2, 8 ภ) ภ'& ภ'& (%'&2 (6 ภYNG-3,4 KEPCO ( )( )0' 1,!$ภ

( , ภ+*' (supplier's credits) %& ( commercial loans ภBankerÂ&#x192;s Trust Company Localization : - 0#21E 1987 PHWR Fuel localization - 0#21E 1989 PWR Fuel localization - 0#21E 1989 PWR System technology self-reliance 4 : J& )& ' ภ$  )

ภH 0#21E . . 1992-2002 (. . 2535-2545) 0E . .1999 3 &ภ'&$- ŕ¸

%+ภ( (ภ9 &+&,0 (( 1 (H %&  -../ ,1&$( I(ภ  ') 82 ภ9 &+&, 1000 MWe $ $(ภ12 Korean Standard Nuclear Power Plants(KSNPs) %& 82 1400 MWe $ $(ภ12 Korean Next Generation Reactors(KNGRs) ' APR 1400 ( 82F#, PWR 0#F%33 $&ภ0# '&ภภ'&$ 21#, PHWR 0#&ภ0#F%33 ,) APR1400 - 3ภ 1%&() 30 1 )&7( ภIภ$ 3+,#3 ภ'&$(3 , Korea Hydro & Nuclear Power Company Ltd (KHNP) F $)$ภ9 &ภ+&, 1400 MWe  APR1400 F $ H ) ภ -../ ,1&$( I%339 )1&3 (Light water reactor) ( ภ"I12 )$1 )&7() ภภ12 : 10 2

ภ ภ$ APR1400 ()$ (#I0%2 

 I ภF $)$1 ) ) :0ภ%2*ภ12 -../

,1&$( I 4 ' -../ #,4 0Â&#x201C; 7 ) E . . 2002 %&- 3ภ(ภ(212 F1ภ)0')2 $)$82 1 )&7(%&$ 

 I ( APR1400 $:*ภ0#F % ภ$ 0#21E 2006-2009 ภ'&$- 9 ภภ2  -../ 9 1 6  F 82 KSNP 9 1 4  ShinKori-I, Shin-Kori-2 %& Shin-Wolsong-1, Shin-Wolsong-2 %&%33 82 APR 1400 9 1 2  Shin-Kori-3 %& Shin-Kori- 4 )$ภ1 %+12 ,), 0 E . . 2010 k 2012

E-23


&9 3ก H %&ก  1) %'&2, ก -../ ,1&$( I ก '&$ 00#21 3 (% ก ) : 8-%0 * $ 2.3

* $ 2.3 &9 3ก H ก -../ ,1&$( I ก '&$

E-24


  2.6 ' ( 0112 &)ภ I , ) )e ภI , ภJ 3 *)# + 3 *)#)ภ Under Construction

6 Operational 20 Annual Electrical Power Production for 2008 Total Power Production (including Nuclear Power Production Nuclear) 404981.026 GWh(e) 144254.505 GWh(e) Name Type Status Location Net Gross Connected KORI-1 PWR Operational Busan 576 603 1977/06/26 KORI-2 PWR Operational Busan 637 675 1983/04/22 KORI-3 PWR Operational Busan 979 1035 1985/01/22 KORI-4 PWR Operational Busan 977 1035 1985/12/31 SHIN-KORI-1 PWR Under Construction Busan & Ulsan 960 1000 2010/08/01 SHIN-KORI-2 PWR Under Construction Busan & Ulsan 960 1000 2011/08/01 SHIN-KORI-3 PWR Under Construction Ulsan 1340 1400 SHIN-KORI-4 PWR Under Construction Ulsan 1340 1400 SHINPWR Under Construction Gyeongsangbuk-do 960 1000 2011/05/28 WOLSONG-1 SHINPWR Under Construction Gyeongsangbuk-do 960 1000 2012/05/28 WOLSONG-2 ULCHIN-1 PWR Operational Gyeongsangbuk-do 945 985 1988/04/07 ULCHIN-2 PWR Operational Gyeongsangbuk-do 942 984 1989/04/14 ULCHIN-3 PWR Operational Gyeongsangbuk-do 994 1047 1998/01/06 ULCHIN-4 PWR Operational Gyeongsangbuk-do 998 1045 1998/12/28 ULCHIN-5 PWR Operational Gyeongsangbuk-do 1001 1048 2003/12/18 ULCHIN-6 PWR Operational Gyeongsangbuk-do 1001 1048 2005/01/07 WOLSONG-1 PHWR Operational Gyeongsangbuk-do 597 622 1982/12/31 WOLSONG-2 PHWR Operational Gyeongsangbuk-do 710 730 1997/04/01 WOLSONG-3 PHWR Operational Gyeongsangbuk-do 707 729 1998/03/25 WOLSONG-4 PHWR Operational Gyeongsangbuk-do 708 730 1999/05/21 YONGGWANG- PWR Operational Jeollanam-do 953 985 1986/03/05 1 YONGGWANG- PWR Operational Jeollanam-do 947 978 1986/11/11 2 YONGGWANG- PWR Operational Jeollanam-do 997 1039 1994/10/30 3 YONGGWANG- PWR Operational Jeollanam-do 994 1039 1995/07/18 4 YONGGWANG- PWR Operational Jeollanam-do 988 1046 2001/12/19 5 YONGGWANG- PWR Operational Jeollanam-do 996 1050 2002/09/16 6 Above data from PRIS database. Š 2000 International Atomic Energy Agency. This page was automatically created on 01 Feb 2010, 17:27:24

E-25


1.2.2 +# ก ,/ ก $  )

%+(8 !

 I9 ' 3ก H ก   &($ ก '&$0)$(*2 4 '&ก ก 3 ,' ก ,, ก :2 ( &($, ก )  -../ & ,1&$( I %& ก 3 8(2 F&9 3( 9 ก 1,( %&H

 -../ ,1&$( I YGN-3&4 -:*ก&ก0'F ก  ,) %2& ก (18 ,1&$( I %&0ก 1 %+ ก -../ YGN-3&4 3 &- 1)ก :2 ( &($-1F-0 55 ( ก :2 ( &($%&ก 3 ,' ก ก 9 ก- $ 8&$( 1,

 I ก ,1&$( I0 ก '&$0 Fก :2 ( &($(2 F ก % ก ก $F  &($) ( ก '&$0 ( $ KEPCO +* 3') '&ก" $+* 3') 2 # ,F+* 3') ((2( ก ก 1 %+ก Lrก3 ) $$%&ก )$21 21)0ก ก%33-:*ก%&Fก&-ก0ก 9 ,ก 3ก :2 ( &($ $(*20-55 -%ก2 - ก :2 ( ก )*& ,, - 0385 0, !,3 , - ก 3 )0# $( (CRT) - ก Lrก`,3, , (OJT) - ก )$21 21)%& ก 0ก 1,(%&H

* $ 2.4 ก85%9 501 )9 Kก :2 ( &($

E-26


1.2.3 ภsJ ) 0E . . 1985 3 &-,00#(3 (%&ภ9 '7 ' $ Iภ$ภ$( 1ภ3& ,1&$( I2 4 7 (0 388 'ภ)&,1&$( I ()$'21( %&3 , $ ภ$( 1ภ3ภ+&, -../ ,1&$( I 2-$  $ 2.7 '21( %& 3 , 2 4 $ ภ$( 1ภ3ภ+&, -../ ,1&$( I (up to the end of December, 1996) Entity

Responsibilities

KINS a

Regulatory and licensing support for the government

KEPCO b

Project management and operation

KOPEC c

Plant design (A/E) and development of A/E design technology

KAERI d g

NSSS design, fuel design, and related R&D

HANJUNG e KNFC f

Component design & manufacturing and development of manufacturing technology Fuel manufacturing and development of fuel manufacturing technology

Universities R&D of key technology a * b Korea Institute of Nuclear Safety. Korea Electric Power Corporation c Korea Power Engineering Co., Inc. d Korea Atomic Energy Research Institute e Korea Heavy Industries & Construction Co., Ltd. f KEPCO Nuclear Fuel Co., Ltd. 3 , DOOSAN Heavy Industries Co. )$' $ 3+,#30 ภ   ภ)$ 1 ) ) :0 ภ+&, ภ08 'ภ)'ภ0" $ KOPEC :*ภ 0E . . 1975 9 , ) %+ 0 &($ (6 1, 1ภ),1&$( I9 ' 3 -../ ,1&$( I%33`,ภ"I1 )* 21 KOPEC F+*9 ภภ%33%&1, 1ภ)9 ' 38 'ภ)&,1&$( I %& KPS )$1 ) 3+,#30ภ*%& 39 8 ภ -../ ,1&$( I $, (*2 0" $3 , $ภ5 3 , 1) DOOSAN F+*9 ,ภ39 8 ŕ¸

 -../ Ulchin 5 %& 0E . . 1982 KNFC :*ภ ภภ21)& 8 KEPCO %& KAERI $ ) : +&,#&,9 ' 3 -../ ,1&$( I%33`,ภ"I1 )*%&%33 CANDU -0 ภ'&$ ,)0#(8 !

 I ภ ) 0#0ภ  -../ ,1&$( I Yonggwang 3 %& 4 (8 'ภ),1&$( I7 (0 F +* 3') '&ภ()$-0ภ3ภ:2 ( &($ ภ+* 3') 2 # , ภ:2 ( &($ 9 -'& ( (* * $ 2.4 ภ3) $

E-27


-

-

-

ก  , #2 *2)ก 85 2 4 ก ก8"7 %& 3$(31,!$`,3, 2 4 ก , ก ก ก%33 3 กก 9 1"2 4 *2) 7 กKI ก"‘I%&%1 `,3,2 4 )*& &,, !,‹%& ),1 I 1) ก 13 ก 0# , source programs %& ก ก 131 )F ,2 4 F '&ก0ก :2 (  '),1 I (*  ก3) ก 3 )%&ก 0'9 ก

9 ' 3 ก '&$-,),)1,!$ก 0'ก,ก (2 % , ก 21)0ก ก%33 ก33 , H %ก )%& 21)0ก 9 1,(%&H 021 $ก$(1 %0 * $ 2.4 ก&0ก :2 ( &($ -& )ก33 , ABB-CE (-55 ก :2 ( &($)$ (8 10 E ,) กE 1987%&0) 15 “ 7 ) 1997 - 9 ก 21& %&( (ก 0'1 ) 21))-$ก 10 E  $ 2.8 %ก&0ก :2 ( &($ '12 ก '&$0%&3 ,  &($

* $ 2.5 %ก85%9 501 )9 Kก :2 ( &($

E-28


 $ 2.8 ภ&0ภ:2 ( &($ (Technology transfer agreement) Company

Technology transfer area

Duration

Manufacturing - Reactor Vessel, Reactor Internals, Control Rod Drive Mechanism Westinghouse - Steam Generator, Pressurizer, Reactor Coolant Pump - Valves, Tanks, Fuel Rack Framatome

Remarks

May 1981 -

LA

May 1991 Feb. 1983

Manufacturing - Reactor Vessel, Steam Generator, Pressurizer - Accumulator, Boron Injection Tank

-

MA

Feb. 1993

Component Design, Manufacturing and Project Management - Reactor Vessel, Reactor Internals, Control CENP Element Drive Mechanism - Steam Generator, Pressurizer - Refueling Equipment, etc. LA: License agreement, MA: Manufacturing agreement

May 1978 -

LA

May 2007

 $ 2.9 9 1 )*&ภ ,%& ),1 I2 4 $- 3ภ:2 ( (Technical documents and computer code) (Unit: Package) Area

Technical Documents

Computer Code

Remarks

Component Design

8

66

Manufacturing

3

-

Project Management

2

2

Total

13

68

E-29


1.2.4 &#&กก ก0 lI . ก &) (NSSS design and engineering) ก :2 ( &($9 ' 3ก ก%33 33+&,-9 ก,1&$( I ก31( 4 ( -%ก2 1 F#21ก :2 ( &($#&, '12 #21$ KAERI -H &($ #&, PHWR %&9  &($#&, PWR ก 3 , Siemens-KWU ( 3ก :2 ( &($ %&ก 21)0ก ก%33 2 F#21 ก  -../ YGN 3&4 )$ก :2 (  &($ %& 21)กก%33 21)ก33 , ABB-CE ( 3 , ABB-CE 0'ก 38 ก 3 1 , ก ก%33 33 ก ก%33 9 $ก ก ก%33%339 & %&ก 21)1,(-H

KAERI 3+&9 K0ก  กก )$ก 21)ก%33 33ก +&,-9 ก,1&$( I )55 0ก :2 ( &($ %&0ก $ 9 0'ก :2 ( &($ 31 )9 K(2 )$ , !,7 - 3ก Lrก`,3,0' $( %&`,3, , 1) )$ก :2 ( )*&ก ก%33%& '),1 I $) KAERI :*ก2-(3 , ABB-CE 0 ,ก 0' ) ,ก '& ก$กE *(Iก%33 33 NESS - :*ก( (- $ ก '&$ ก ก%33 NESS 9 ,ก (1, 1ก กก '&$F'&ก7 (0ก 138) ก ' $ , ABB-CE 0-I ก '&$ 0 '12 $ ก 4700 (ก %& 110 '),1 I:*ก :2 ( -( )$9 1 500 $:*กLrก ( %32FLrก0' $( 300 %&0ก 9  , 200  3 KAERI 9 ,ก ก%33 33 NESS 21)ก3 ' $ , ก ABB-CE -../

UCN 3&4 F ก % ก $-9 ,ก %&:*ก0#F%33 ,0'ก3 -../ )  ก '&$ ' Korea Standard Nuclear Power, KSNP ก 1,(-H (9 ,ก 3 80 -../ 822 4 )

 4 ก -../ YGN5&6 %& UCN5&6 -9 ,ก 9 K( $)ก '&$F210'52( -)$ก 9 ก ก ABB-CE (& 1,1H ก 0')242( ก`0''K#  $ 2.9 %ก 9  &($ก +&, NSSS `,ก "I%33 CANDU-PHWR -:*ก9 ) , " $9 ) 0#F `,ก "I#, ,) (

( 3ก "Iก ก%33 PWR ()$1 ) 21))ก '12 KAERI %&3 , AECL ก H &($ PHWR  31 )9 K-

( &($ก :2 ( %33Lrก`,3, ,%&ก :2 ( ก ก ก%33 ),1 I 2 4 * $ 2.5 %&9 3ก 9  &($ `,ก "I ก '&$ $ (2 4

* $ 2.6 &9 3ก 9  &($ `,ก "I (NSSS)  ก '&$0%2&.

E-30


 $ 2.10 ภ 9  &($ภ+&, NSSS (Manufacturing localization status)

1.2.5 &#&ภs *x &($ภ 9 ' 31, 1ภ): J(I ( A/E) %32F 3 ( -%ภ2 ภ9  &($, ภ &($ ภ13 1) &($ภ  1 &($ $ภ$(1:*ภ9 ) ภ3 , $)$ 3ภ"Iภ$(1ภ3 ภ,1&$( I ( $ 3 , Bechtel ภ3 ,ภ1, 1ภ)0'%ภ2 Kori 3&4 %& YGN 1&2 3 , L  -%ภ2 EdF, Framatome %& Alsthom -3 ,ภ0'ภ3 -../ UCN 1 %& 2 213 , 0% -%ภ2 AECL %& CANATOM -0'3 ,ภ%ภ2 -../ Wolsong 2, 3 %& 4 21 KOPEC -F+* 3') ((2(- 21)ภ3+* 3') '&ภF3 , 2 # , $)$ 1 )#$(1# 5 ภภ%33%& 1, 1ภ) 2 " $)$ภ9  &($0 ( $ 2 $ ภYGN 3&4 ภK( ( )3&0' KOPEC )$ ภ &($0 ( $ KOPEC - 9 ภK55 0')$ภ:2 ( &($ %&0')*& , 1):)*&%& %ภ)),1 I%ภ2 1, 1ภ): J(I YGN 3&4 S/L 3+,#3ภ$(1ภ3ภภ%33 0#21 ,)0" $ KOPEC *%&ภภ%338 ( 0ภ,)1 ) ) :  , KOPEC F $ ภ ภ:2 ( &($ '12 $)*& , ) " 13 & ' %& '),1 I 300 ' 0" $)$ภLrภ3 )38& ภ650 (550 Lrภ3 )0' $( %& 100 Lrภ3 )0: $ ,) 3 KOPEC ( ( ) $ 9 ภ13 1) ,ภ +2 ภ0# (#I%&ภ 3 8 ภ &($ $- 3ภ:2 ( ) 9 ' 3 ภ -../ &,1&$( I%33 )  ภ'&$ -%ภ2 UCN 3&4, YGN 5&6 %&UCN 5&6 -+2 ภ 3 8 &($ภภ%33) ภ (4

E-31


1.2.6 ก ., ,l - 0112 , &) )  -../ , 1 &$ ( I ') (: ก ก2  -../ $ )$ &ก "6 ') ก '& ( 82  (#I0%2 

 I) กก 9 , $9 ก %2(2 - กK ) &($0')2:*ก9 ) 30' ก,1 )') )%&ก (ก 31 )&7(%&ก 9 ,ก -../

1.2.6.1 ก & ก )  -../ & ,1&$( I0ก '&$ -:*ก%32#211& ก 9 , กF 4 ( ( ,)%2) ( 1983 1 ),03:*กก9 ') '12 #21 ( $ 1 ก 9 , %2) ( 1983 : ก ก” ) 1985 '12 ก 9 , ( $ 2 %2ก( ( 1985 : ,' ) 1987 )  ก -../ & ,1&$( I-:*กH (ก 3 1ก ก2 %& 3ก "I0ก `,3, ก H

 &($ 1)-:ก 32#$189 ' 3ก 3 8ก ก%33 ก ก YGN-3&4 )$ก :2 ( &($+1ก0'F21'%+ %&-)$ก 9 -0#F%339 ' 3 ,)  -../ & ,1&$( I0 ก '&$ (KSNP) 0#21 ( $ 3 $ %2 #21ก8)7 !I 1989 : ) ( 1991 KSNP :*กH F1 ,9 ' 3 ก YGN-3&4 %& *%33ก ก%33 $)$&ก "#,&ก-:*ก9 ) 0#0ก 9 , 1( ( $4 F#21ก ก2  -../ & ,1&$( I)  0 ก '&$( 21)ก3 UCN3&4 $F -../ 1(2 '& (21 1)-: YGN-5&6 %& UCN-5&6 9 ก ก2 0#21 '12 $ :%)1 2 KSNPs 9 ก ก2 0')2 %2ก ก%33:*กH %& 3 80')$8"7 *(2 2 1.2.6.2 &+ก ก 0ก ก%33 -../ & ,1&$( I $ F)  9 ' 3ก '&$ )$I ก3'&ก 4 (2 $ 0#0ก , " 1. ก (ก 31 )&7( 2. ก 3 8ก 9 ,ก 3.ก 0# &($ $)$ก ,*I%&() 3 4. 83,'8 (% 0ก ก%33 -../ & ,1&$( I0'1 )9 5ก31 )&7( ,1&$( I-)ก$ 9 *%33ก ก%33 $)$&ก "#,&ก ) 0# 9 ' 3ก ก%33 $F)  ก 3 8ก 9 ,ก  3+&-(ก  %330 $ (modularization) 21 ก3%&8ก "I $ F)  %&)$ก 3 8ก ก%33%&ก 31ก ก2  &($ $+2 ก ,*I' 13%&1- 303 3 %33 )  1) %33 $-,*I%&1 1) 1,!$ก 1, 'I, 33,21 ก3%&  $+2 ก 13%&1 3 1 ) 8 % 8 3, '8 - :* ก 9 ) F  1(2 %&- % 32 7 9 ' 3, ) 3ก ก%33 83,'8ก3 -../ & ,1&$( I 1(2 #2 ก'8ก "I $ Three Mile Island (TMI) ก )  -../ ,1&$( I-)$ก 9 1 )&7( $-)2- 3ก %ก- (USI) %& 1 )&7( 1- (GSI) )

1, 'I%&3 ก /ก ( $ก,

E-32


1.2.6.2 (*ภ,/ ภ 3 8&1& Fภ85%9 59 ' 3ภภ%33 -../ & ,1&$( I $F)  0  ภ'&$ YGN-3&4 -:*ภ&ภ0'F -../ %)2%339 ' 3 KSNP ()$ภ 3 8ภ0# *%33ภภ%33#, &ภ1( : 31,(& -../ (EPRI) -ภ%331 )ภ9 ' 3 &($ `,ภ"I%339 )1&3 (Light Water Reactor) ( 3ภ"I $+2 ) 0ภภ2 %&ภ9 , -:*ภ)3') (0'F1 ) 3+,#3 '21( KSNP -../ & ,1&$( I $F)  %'2% ภภ'&$ UCN-3&4 %&-)$ภ9 ,ภ,ภ) 2- #2 YGN-5&6 %& UCN-5&6 $(*2 '12 ภภ2 0ภ&82) KSNP 1000 MWe KSNP )$' $0ภภ2  ภ%33 3 8 1) ภ1,(%&H

 $ 2.11 3ภ &($ `,ภ"I%33 PWR (Localization degree of pressurized water reactor) Major component

YGN 1/2

UCN 1/2

(950 MWe x 2)

(950 MWe x 2)

YGN 3/4

UCN 3/4

YGN 5/6

UCN 5/6

(1000 MWe x 2)

(1000 MWe x 2)

(1000 MWe x 2)

(1000 MWe x 2)

1.Reactor vessel

X

PL

L

L

L

L

2.Reactor internals

X

X

X

X

L

L

3.Steam generator

PL

PL

L

L

L

L

4.Pressurizer

PL

PL

L

L

L

L

5.Primary piping

X

PL

L

L

L

L

6.Reactor coolant System supports

L

L

L

L

L

L

7.Refueling Equipment

L

L

L

L

L

L

X X X 8.Control element 9. Drive mechanism X X X 10.Reactor coolant X X X Pump Instrument and Controls system L: Localization, PL: Partial Localization &times, x: Procurement

X

L

L

X X

X PL

X PL

E-33


 $ 2.12 3ภ &($ `,ภ"I%33 (PHWR Degree of localization of pressurized heavy water reactor) WSN 2 WSN 3/4 QSN 1/2 Major Component (700MWe x 2) (700MWe x 2) (700MWe x 2) Calandria Steam generator Pressurizer Degasser condenser Feeder header frame assembly Moderator heat exchanger Localization ratio(%)

Ă&#x2014; PL L L Ă&#x2014; L

L L L L L L

Ă&#x2014; PL L L L L

37

44

-

L: Localization, PL: Partial Localization &times; X: Procurement  $ 2.13 &9 3ภ &($ (Localization step) Major component

YGN 3/4 CD ES

UCN 3/4 CD ES

Reactor vessel 1 2 Steam generator 1 2 Pressurizer 1 2 Primary piping 1 2 Reactor coolant 1 2 system supports Refueling 1 2 equipment Reactor internals Control element drive mechanism CD: Component design, ES: Equipment supply, 1, 2, 3, 4: Localization step on the basis of each project

CD

ES

UCN 5/6 CD ES

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

3

4

3

3

4

3

E-34

YGN 5/6


 $ 2.14 9 138& ภ 2 4 (Qualified personnel) (Unit: Man-Month) On-the-job training

On-the-job participation

Component design

132

726

57

915

Manufacturing

32

-

253

285

Project management

41

-

106

147

Total

205

726

416

1,347

Area

Consultation

Total

 $ 2.15 &ภ"8ภ"I%&I ภ34 (Equipment and facilities) Description Forging equipment

Machine facilities

Equipment & facilities

Capacity

o Forging press o Forging press o Forging manipulator

10,000/13,000 Tons 4,200 Tons Max. 400 Tons

o Horizontal boring M/C o Vertical boring M/C o 3-Spindle deep hole M/C

Max: 14,000 x 8,000 x 1,200 x 1,500 Max: 20,000 x 8,000 x 4,000 (500 Tons) Max: 60 x 6,000 x 4,000 x L2,000 (200Tons)

o Positioner o Turning roller Welding facilities o Semi gantry welding M/C o Tube to tubesheet Robot welding M/C Heat treatment o Stress relieving furnace facilities o Stress relieving furnace Clean room Clean room

Max: 250 Tons, 100 Tons, 80 Tons 800 Tons, 600 Tons, 400 Tons, Max: 7,500 mm Max: 2,000 Max: 9,800x10,000x16,000L(500 Tons) Max: 4,600x6,400x31,000L(250 Tons) 2,905 m2

E-35


1.2.7 *ภ' *)#)ภ3 ภ$ ,&)

) )el) &) 0 ( 2 1 $+2 )  ภ'&$- 31 )9 K(2 ) ภ0ภH & ,1&$( I 3 &ภ'&$- ,))$(3 ( Localization  &($#&,,1&$( I0E 1982 %& 31 )9 K0 ภ0#0E 1989 0J83# &, -../ ,1&$( I%33 PWR %& CANDU $+&,0 -:*ภ0#0 -../

,1&$( I0 1( 1 )( ( )0ภLocalize 1 )F, 0 &($#&,,1&$( I -../

,1&$( I%33 CANDU %& PWR F2-$ 1.2.7.1 *x.., . 3 ภ, 3. I ) ภ localization ) ' %ภ)& ,1&$( I 1 )$ภ3 1%+1Â&#x201D;ภ#&,,1&$( I-1(0 1& $(1ภ %&1 )$+&ภภ1 )F--39 ' 31Â&#x201D;ภ#&,,1&$( I (ภภ1 )F-- 3$ ภ ภ 1)ภ ), 

 I 38&7 %&1 (*J( 3)'7 1( #2 ภ3 1(8 !

 I& # ,, %ภ)& 0 (( 1, %'&2 ( ภ! )# ,, ,& 8, 1 ))8& (2 (0 ( ( 1,   8 'ภ)%&1 )ภ3# , ()$ภ3 1(2 ) 1 #$(  # , ภ3 ภ 8 1):ภ -%'&2& J('&2 $ภK:*ภ9 ) , " 1( #2ภ ภ ), 

 I1 )$ภ9 0'%&1 Kภ2)$ภ,0 Localization ภ $(3 $(3(2 2 (4 '12 8ภ+&,0 ภ3  ภ2  -)2 ) :0'9 39 ' 3ภ,0$- Fภ( ภ$ 9

ภ $(3 $(3 

 I '12 '& (  1 )-)2%2%&1 )%ภ2 0 3ภ"I ภ85 (Licensing) ภÂ&#x201D;') (%&7  ภ, ภ& 8ภ+&, ภภ$+&,0 ,) ") ภ(Economy of scale)  9 0'3  $,0 Localize 3 211Â&#x201D;ภ#&,() 3ภภ,+&&3 

 I(2 8% (6 0E% ภ4 ภLocalization 0ภ$0')$+&$ 3)'7 ภLocalization () 3+&&3  

 I0 3'  ) : ),F1&- %2+&$ 3)'7 -)2 ) : ),F1&- 3 +&&3 

 I $ ) : 3- ภภLocalization (*2ภ3ภ,0 ภ) 01Â&#x201D;ภ#&, ,1&$( I ภ ,)) :(* $()%&ภภ#&,0#%&1F, $2-'1 ()$33 ภ& 1$ -0 ภH %&0# '&2 $ 0 ภ-)2% 2( ( 18!,1&$( I (Non-proliferation) ภK)$ภ, " (2 33 1(#2ภ '& ภ-)$ภ,0ภLocalization ภK1 )$ภ%+ภ0'-)  &($ -)212 F ภ9  &($ $)$(*2%&1 ภ2  ' H 1(1 8"7 &($)$1 )9 5(2 ) ภ+* ()ภ#3 $0'3 ,ภ) ภภ12 $ 0' &($' 8ภ"I2 4 9 ' 3ภLocalize +* ()ภ-)22(( ภ$ 0' )*&ภ$(1ภ3 &($ $ )( $0')2 $8%ภ2&*ภ : &*ภ -)2)$1 ) * ' 3ภ"Iภ$( 1ภ3 &($ ภK)$ 1 )9 F $+* 9 55 $ 1):ภ:2 ( &($1(%& 9 1 ) 0 &($4 01& %&+* (0'3 ,ภ' 0'1 )#21('&(2 2 $ ภ)$ $ 3ภ"I%&#:-F1#21( $ $0ภ ภ9 55 ภ $(3 $(3(2 2 (4 '12 +* (2 4 -)2$(2ภ,0&ภ+* ( $ $ $89 ' 3ภ:2 ( &($ ภ3 1 &($(2 &$(:$:1%&ภH &($0 (( 10 $ '1-1ภK)$1 )9 5(2 ) ภ0ภ31ภ,0

E-36


0#1& %&, 80ภ1,(%&H (2 ) ภ$ภ,' $9 :1(0ภH

1(1ภK 1 ) K10ภH &($ภ,-1) ภ &($ $H ( ' (0#,%&1& ) ภ3  & )(%&-)2 ) :%2ภ3 &($ $- 3ภ 3 80'$(+* ( ภ *#&, (Fabrication) ภ ภF &($ $)$ภ9 ) %&$) ภ%&1 (F &($ $-)22-'10ภ:2 ( ' H  )$ $ %ภ)ภH & ,1&$( I0 3'%&1 ) :ภ2 %ภ)ภLocalize 9 ' 3ภ *#&, 0J83 ภ3 8ภ3 ,  *#&,)$1 )(,$ $ :2 ( &($ภภ%33%&ภ+&, #&, 3 ,  *#&, ภ%33#&,,1&$( I %& ) :138)8"&ภ"#&, ) ' ,0 3ภ:2 ( &($ภ+&,#&, 1 ) ) :0ภภ%33#&,%& %ภ)0 3 , 1 - 3ภ3 1 21)ภ3ภ:2 ( &($ภ *#&, &,n.,ภ)el)

) ,)8 'ภ),1&$( I 3 &ภ'&$-,0 $H &($ภ *#&, 9 ' 3 PHWR ' CANDU (ภ9 23 8#&,%&)K#&, (pellets) ภ % F  &($ ภ,0$-0''21( Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) 3+,#30 ภภ%33%&+&,#&, CANDU %2ภ'&$-)2)$%'&2% 2(* $()0  1Â&#x201D;ภ#&, ภ'&$ F%331Â&#x201D;ภn (Open Fuel Cycle) %& 0' Korea Nuclear Fuel Company (KNFC) 3+,#30ภภ * #&, PWR ,)(1Â&#x201D;ภ#&,ภ'&$ ภ31( - ภ9 1%& 9 ')%&%2% 2(* $()0 %2E 1980s Korea Electric Power Corporation -& 8ภ9 1%&H ')% 2(* $()0 % %& ' ) ,ภ%&)$ภ9 % 2(* $() ภ &$( $( -  %&7 (Conversion) 9 02  cameco (Canada) , Comurhex (France), Converdyn (USA), Minatom (Russia), WH Springfileds (UK) - ภ ,)) : (Enrichment) 9 02  Eurodif (Belgium, France, Italy, Spain) , Minatom (Russia),, Urenco Ltd (Germany, Netherlands, UK) USEC Inc.(USA) - ภ *% 2#&, (Fabrication) 0#0 `,ภ"I Light Water reactor (LWR) %& Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR) )$3 , KNFC ภ'&$F+* ภ3ŕ¸

ภ !"ภ#$

E-37


1.2.7.2 ภ,/ ) )el) CANDU ภH #&, CANDU - ,) %2ภ& #21E 1970s ภ *)#&,Fภ 1% ภ0 '& (4 21 &($#&, $- 9 ภLocalize 0ภ'&$ 0E 1981 3 &ภ'&$-,0 $ H &($ ภ *#&,9 ' 3 CANDU ภภ,0$ KAERI 3+,#30 ภภ%33%&+&,#&, CANDU %&-ภ%339 K%& ) :+&, 24 )#&,9 &-0#21& (E 1982 -)$ภ3)#&,%33 '& ()0%ภ`,ภ"I (In-pile test) 0 `,ภ"I ) "*1,( NRU $ Chalk River National Lab AECL $  % '& ภ- ),+&ภ3 ')%&1 312 )#&,%33

 ภ9 ',%& , !,7 F $2 2 0 '& ภ K,ภ3 )$ภ0# 24 )#&, CANDU $ -../ Wolsung Unit 1 0E 1984 %&#&, ') $+&,%&ภ%330 ( KAERI -:*ภ0#0 -../ Wolsung Unit 1 %2E 1988 '& ภ 31 )9 K0ภH #&, CANDU 0 KAERI - ,) ภ1,(%& H 21)ภ3 AECL H #&, CANDU %33ภ 1' CANFLEX (CANDU Flexible) $)$(* $()! )# , FI ภ3 )#&, CANDU %33ภ 1' $ ภ31( 2#&, 43 2 #&, CANFLEX -:*ภ3 (2 ) ภ%&'& ( ( KAERI %& AECL 9 ' 3.8 ( $9 5) ภภ3 24 )#&, CANFLEX 0 `,ภ"I ภ9 &9 ,(*2 $ Point Lepreau Generating Station '& ภภ3$ )#&, CANFLEX :*ภ2 (0'ภ3 -../ Wolsung 0 0ภ& 1.7.3 ภ,/ ) )el ) PWR ภ1 )9 K0ภH &($#&, CANDU 3 & ภ'&$-,0 9 ภLocalize #&,9 ' 3 PWR F $ '112 3ภ"I%&1 ) ) : KAERI 0ภH #&, CANDU ) : 9 ) 0#ภ3ภH #&, PWR -(  KAERI - 3)3') (0'ภ%33#&, PWR 1)   1, 1ภ) %& KNFC (Korea Nuclear Fuel Company) -:*ภ)3') (0'F3 , +*+&,#&,,1&$( I 0'ภ 0 #&, PWR ภ,--1 -)$ภ9 55 *0  &($ 2 55 0E 1985 (633% ภ9 '12 Kraftwerk Union (KWU) %'2 ( )$ภ3 KAERI 9 ' 3ภ:2 ( &($ ภภ%33#&, PWR %&633 $ 2 9 '12 KWU ภ3 KNFC 9 ' 3 &($ภ *#&, PWR 55 '&2 $ 3&8)3 ') $ภ$(1ภ3ภภ%33 1, 1ภ) %&ภ+&,#&, PWR %&I ภ32 4 9 ' 3%1 0')20ภ 0 &($ภภ%33#&, PWR ภภ%33 21)-:*ภ, ,)( KAERI F % ภ%&-+& $F (#I%&)$ , !,7 9 ' 3ภ  &($#&, (ภภ%33 21)$ - 9 ภH )#&, Korean Fuel Assemblies (KOFA) 3 7 $: )#&,%33 14 x 14 9 ' 3 Kori unit 1, )#&,%33 16 x 16 9 ' 3 Kori unit 2, %&)#&,%33 17 x 17 9 ' 3 -../ ,1&$( I %33 PWR 4 #&, PWR $+&,0 ภ%33( KAERI %&+&,( KNFC 1(1 )#21('& ภKWU -2 (0'ภ3 -../ ,1&$( I%33 PWR 0 ภ'&$ %2E 1989

E-38


0ภ31ภ 0 &($#&, PWR ภ,ภ)ภ1,(%&H 21) '12 KAERI ภ3 KWU $ภ$(1ภ3ภH #&,%33ภ 1' -:*ภ, ,)1(#2ภ 0E 1986 - 9 ภ1,(%&H 21) ภภ%33#&, 1, 1ภ) %&ภ+&, ภ1,(%&H 3&8) 2-$: ภภ%33 ,1&$( I ภภ%33

 Thermal-hydraulic ภภ%33)#&,%&1, 1ภ) ภ1, 'I1 )&7( &($#&, ),ภI &($ Zircaloy Â&#x201C;,ภ)#&,0%ภ`,ภ"I ภ0'3 ,ภ#&,%&ภ31ภ+&,#&, ภH

#&, PWR %33ภ 1' (KOFA) -:*ภ9 , ภภ0#+& ภภ1,(%&H 21)$ 1.2.7.4 &,n.,ภ)el) ภ& ภภ#&,0#%&1 312 ภ, (#I  ,%1&)%&  

 I ('8+&

 

 I# ภ&2 1Fภ9 ภ&3) 0#0')2! 8 $+ +& 5- (&*$()) % $LJภK3 +&$

 ,%1&)) ภภภ#&,0#%&1 $%(ภภภภ)) $ 3*0#&,0#%&1ภ ภ+&,+&.n## $ )$2 #$1, Fภ#21(&J5' ภภK30 (( 1 (2 - ภK ) 1(1 )ภ1& ภ% 2( ( 18! ,1&$( I ภ,ภ)ภภ#&,0#%&1-:*ภภ-10 3 # , 0 ภ&3ภ 1Â&#x201D;ภ#&, $/ภภ% 2 ( ( 18!,1&$( Iภ9 &- 31 )00J83 0'& (4 %1,$ 2 %1,0')21Â&#x201D;ภ#&,1Â&#x201D;ภ#&,%33 DUPIC %&1Â&#x201D;ภ#&,%33 $() ภ9 &- 3 ภภ1,( 0 ภ'&$(*2 1.2.8 u & ภ Localization &ภsJ )  -../ ,1&$( I 3 % ภ ภ'&$0 :*ภ (0#55 %33 Turnkey 0 ( ,)$ 3 & ภ'&$0 ),-(2 :*ภ %& 812 8 'ภ)0 -)2)$ 1 ) ) : $+&,188ภ"I ' 0'3 ,ภ$ภ8"7 0 3 $0#0ภภ2  -../ ,1&$( I- 9 0'8 'ภ)0  21)%20  $-)2ภ$(1ภ31 )&7( ,1&$( I 2 #21, 1ภ)(! %&ภภ2  ((*27 (0ภ138)*%& 3 , 2 # , %& KEPCO 2(4 ,) 3 3 8 'ภ)7 (0 %2ภK( F Subcontractor 7 (0 Contractor '&ภ ภ2  '& ภ#21$ ภ&(8 !I0ภ:2 ( &($ภ'&$0 - ภภLrภ%& 21)0  (On the job training %& On the job participation) 7 (0ภ9 3 , 2  KEPCO H %+ภLocalization 9 ' 3 -../ $ 4 ( ,) ภ55 %33 Non-turnkey %&- 21))(2 0ภ&#,ภ33 , 2  H -../ ,1&$( I%33)  9 ' 3 ภ'&$0 ภ 3ภ"I $)) ภ ภภ2  ภ, %&ภLocalization KEPCO 9 ' $F Contractor '&ภ9 ' 3 -../ ,1&$( I $ 10 0E 1987 (3 ( Localization $ -)2$(%2#21( '(, $-'&ภภ %2(#21(,) Capacity factor ภภ$ ) :' -'&2-7 (0 (2 1 K1 1 ) 3+,#30ภ3 ,' ภ8"7 +&+&, ภ3 , 0 2 4 -ภ& (F% 3& $9 50ภ 3 88"7 +&+&, $ภ$(1ภ3,1&$( I%& $ -)2ภ$(1ภ3,1&$( I 2+&0' ภ'&$0)$1 ) ) :0ภ%2 ภ %&+& (#I$(% 2ภ (- (7 8 'ภ)4 1):8 'ภ)'&Kภ8 'ภ)ภ2 %&8 'ภ)ภ+&, ) 0'52

E-39


1.2.8.1 ภ#$ภ% ' (' *)#e %ภ)H & ,1&$( I $$( 1 -)2 ) :,3(2 %2- `,3, ) ภ9 '%&)   # ,  ภ'&$0 - $)) ภ31(38& ภ ภ'& ('21( ($()'21( '&ภ2 4 0 $H %&1 13 1))*&%&(3 (2 4 $ 8%+H -../

,1&$( I ( $)$, " '& ( 1): ภH &($ $ )(  , !,7  

 I -../  Know-how %ภ)& ,1&$( I  3ภ"Iภภ2 %&,  ภ31ภ&ภ: $ (3 (1Â&#x201D;ภ#&, ภ-) #&,,1&$( I %& &ภ0ภ38 ภ, -../ ,1&$( I 1.2.8.2 ภ)' J&' u ภ3 J& ภJ ภ, 3. 0112 &) ภ(1956 y 1960) 0 ($ 8 'ภ)0 ภ'&$0-)2)$ 3ภ"I0ภ+&,188ภ"I0 3 Nuclear grade &( :%)12 3 , ภ2 '& (3 , )$1 )ภ(2 , $' ภ !8 ภ,08 'ภ)0')2$ 3 &-(8 !

 IภLearning by participating #21(3 , 2 4 0 0' ) :) 3ภ"I1(ภ 21)0ภ,ภ) 2 4 (2 ภ8) 0ภ31ภ  `,ภ"I ) "*1, ( NEPIO ,00'3 , General Atomics  %& 138)8"7 ภ 21)8 'ภ)0 -:*ภ9 ภ-1%2ภ, ภ)ภภ2  $-)20#2 Nuclear safety grade 2 NEPIO -"ภ)ภ&ภ3 , 0 $)$ 8")3,') ) ภภ2 9 F0# ภ $$ ($()0ภ9 ภ3ภ$9 ' 3ภ/ภ $%&1 )%K%   3 , $- 3&ภ- 3 ภ:2 ( &($ภ$%33, ภ ( )$ :%)12 ภ 21)3 , 0 :*ภ9 ภ) ภ%2 ภ1,( # 1ภ'&$0 $ AERI - 21)0ภภ2 (2 ,0'-) 3ภ"I%&3 ภ#,219 52 4 %&0ภ, ภ2)%)%&ภ 3 80'$ ,'&2 $F Win-win strategy 3 , General Atomics -)2$(2 0#2 (0ภ %&ภ1,( - 3 3ภ"I , $ ) :9 ) 0#0ภ, 0 %&ภ39 8 ภ- (2 - ภK ) :%)1 2 ภ 21):*ภ9 ภ-1(2 ) ภ3 , 0 $ 21)ภKภ20'ภ,1 ) &2 #  8ภภ2 * ภภ$-)2)$ 3ภ"Iภ$(1ภ3 ภ 0'52 $0# &($* F 3ภ"I $&9 3 ภ) ภ9 ' 3 NEPIO %)12 ภภ2  `,ภ"I ) "*1,( )$ &Kภภ12 ) ภ) ($ 3ภ3 -../ ,1&$( I ( 3ภ"I $&9 3 ภ$-Fภ85%9 50ภ ) 3ภ"I $ 9 F0ภภ2  -../

,1&$( I0 

E-40


1.2.8.3 ภ)' J&' u ภ3 J& ภ)ภภJ 0112 &) ภ, . ภภ, 3. 0112 &) (1961 y 1968) $-ภ&2 1-1 %&112 3 &ภ'&$0- ),%& 'ภ12 8 'ภ)0 -)2)$ 1 ) ) : $+&,188ภ"I' 0'3 ,ภ$ภ8"7 0 3 0$ #0ภภ2  -../ ,1&$( I- 9 0' 8 'ภ)7 (0  21)%20 $-)2ภ$( 1ภ31 )&7( ,1&$( I 2 #21, 1ภ)(! %&ภภ2  ((*27 (0ภ138)*%&3 , 2 # , 1.2.8.4 ภ)' J&' u ภ3 J& ภ) )e ภภI ,ภ% ภ,/  el - J J) e (1969 y *x.., ) 9 ' 3 3 % ภFภ %33 Turnkey '12 ภ  KORI 1 %33 Turnkey 8 'ภ) 7 (0 %&ภ , 21)0 1, 1ภ)(! ภภ2 %&ภ3%33-)2 9 & ( 8 'ภ)0  ( ( ) )*&ภ138)8"7 %& 3ภ"I(ภ 21)0ภภ2  $ 2 %& 3 )%+ (( 10E 1975 ภ'&$0- ,)ภLocalize 1, 1ภ): J(I (Architectural engineering) %&38 ภ9 & (- Korea Atomic Burns and Roe (KABAR) ()$ Burns & Roe F3 , Architectural engineering 'E:) KAERI -) KABAR %&&$(#F Korea Nuclear Engineering & Services (KNE) KNE ,)ภ)$ 21 21)(F Sub-contractor 0ภภ%33 1, 1ภ)%&ภภ2  $ 5 38& ภ KNE - 3ภLrภ ภBechtel Corporation F Contractor '&ภ0 Architectural engineering ภ2ภ 21) ,0 ภ( 3 , Architectural engineering ') 9  1, 1ภ) 21)ภ3 KNE %&0#21E 1980Â&#x192;s 3 , 0 - F Contractor '&ภ%&3 , 2  F Sub-contractor ภ ภ$ 3 &- 9 (3 ( Localization -)2$(%2 1, 1ภ) %2 1): I ภ3 2 4 -../ ,1&$( I1 ( 3 , 2 4 (Private enterprise) -:*ภH %&+&,(0#ภ9 ' (Specification) ภKAERI (I ภ32 4 $:ภ* H F Nuclear grade (ASME Code Section III, Class I-III) ภ ภ$ KEPCO 0#I ภ32 4 $H  (+2 ภ*8(%&ภ9 ภ&ภ33 , $  -../ 0ภ  Kori unit 3 %& 4 - 9 55 ภ33 , 2 # ,()$%)12 0#3 #,21 -../ $ +&,7 (0 (3 ( Localization $ -)2$(%2#21( '(, $-'&ภภ %2(#21(,) Capacity factor ภภ$ ) :' -'&2-7 (0 (2 1 K1 $-ภ&2 1-1%&1

E-41


1.3 * ภภ3 1ภ %& 13 1))*&2 4 $ ภ$( 1ภ3(3 (ภ &($,1&$( I0  ! " # #$ %&ภ'&$ 312 ภ85%9 5 $ 9 0'ภ:2 ( &($0' 31 )9 K0ภ &($ -../ &,1&$( I $ ภ)$$ - 1 )$(3 (ภ:2 ( &($ (Technology Transfer) -10%+H ภ -../ ,1&$( I %&1 F%+ (( 1 - '12 ภ9 , ภ -../ % ภ+* ภ3ภ0 1 -)$21 21)0ภ,ภ) 2 4 )%33%+  $ ( * %& 1 0' )$ภLrภ 0' %&)$ ภLrภ3 )(2 )$ , !,7 - 9 ' 3 $)$ ภ -../ ,1&$( I % ภ1 0#ภ:2 ( &($ ภ%'&2 &($$(1 ภ2J5' ภภ/ (I, J55 ภภ,ภ%2 '12 3 , joint-venture ภ3 3 , %)2 %&9 ภ ,& 807 ภ,J83 2.3.1 *ภ,/ 0112 ,

&) ภ,/ 0112 ,

&)  + ,-* . *)#)ภ3 (. .1970-1988) -E 1970-1983 9 ภภ1,(%&H ภ+&,8ภ"I2 4 $0#0 -../ ,1&$( I %& 1 Roadmap $1 ภ 9 ' 3ภH

 0'52 - $)$ภH 1Â&#x201D;ภ#&,%33n ภ$ (#21& ( 1960- . . 1970) )$') (* $() %&)$ 3ภ"I ภภ+&, 9 5 5 ภ2   % 3 3 # &,  ภ' ) ภ2  -)2  ภภTurnkey Contract 9 1 3  ( 1 :2 ( &($ $ ภ2 

J& )& ' ภ$ 3 , Westinghouse -%ภ2PWR 9 1 -E 1988 & )0ภ&ภ33 , Framatome 2  Kori 1, %&Kori 2 %& PHWR J *)#,l 

0')$ภภ2  -../ ,1&$( I %33 Turnkey $ 9 1 1  (3 , AECL Daya Bay $ Guangdong ( CGNPC %& Wolsong -1 ภQinshan Phase I $ Zhejiang ( CNNC %33 CNP 300 MWe ภ%33(3 , $ Shanghai Nuclear Engineering Research & Design Institute (SNERDI)  3 ) "0ภภ2  2 1 0'52 1)  &($2 4-) ภ,ภ*2 

E-42
ภ,/ 0112 ,

&) + ,-* .

(& ( . .1988-1997) -E 1994 : -9 &($  % 

) 0# -%ภ2 PHWR ' CANDU  700 )ภ 1I $ Zhejiang F Qinshan phase III ภ%33(3 , Atomic Energy of Canada Limited (AECL)  %  ภF %33 turnkey Project -E 1995 : 3 , China Guangdong Nuclear Power Company(GNPS) $ %&3 , Framatome -& )0ภ& 21)ภ0 ),:8 ( . . 1996  -../ ,1&$( I%33 PWR  985 )ภ1I $ Ling Ao 0ภ&ภ3 Daya Bay (0# &($ L  0ภ 2 ภ%33 ') 21 Qinshan Phase II )$ภ  -../ %33 J& )& ' ภ) CNP ,)$ภ$ Zhejiang (( (ภ9 &+&,F J & J & I , ภ CNP-600 MWe -E 1997 : ' ) ,ภ-ภ& $0'1 ) , / )    u 3 *)# 21)) 0ภภ2  -../ , 1&$( I %33 ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) %& & )0ภ&ภ3 $(9 &($ PWR $(ภ12 VVER-1000  1,000 )ภ1I ) H

ภ(7 0ภ+&,ภ%-../ $Jiangsu 312 F -../ & ,1&$( I $)$ 0'52 $80$ ( 9 ภภ2 0ภ&ภ33 ,1" 2  Lianyungang '1 Jiangsu - $ -ภ9 '0'  2 4'&2 $ sJ 

) 0'$ ( -../ ,1&$( I 1-2 % ภ$ &($ ภL  100% ภ $ 34  $ 5 %& $ 6 L -)$ภ:2 (  &($ภ+&,0'$ 30% , 50% %& 70%

E-43

*)#)ภ3 (& ( . .1970- . .1980) - . . 1981 )$ภIภNuclear Safety Center (KINS) 0'ภ9 ภ3*%& ,1&$( I -E 1980-1986 )$ภภ2  -../

,1&$( I 6 ( Kori 3, 4 , Yonggwang (YNG)-1,2 %& Ulchin (UCN)-1,2 ) ( F &($3 , Westinghouse %&3 , Framatome (L ) ( 9

 5 5 ภภ2   0 & ภ" component base ภ+* 3') '&ภ2 # ,F+*ภ ภ21 3 , KEPCO 9 ,ภภภ2  ()$ 3 , Architect/Engineering (A/E) 2 # , F +* 3 ') ((2 (  KEPCO 3+,#30ภ' 8ภ"I 21+&,-../ (balance of plant equipment) %&+* 3 ') (# 1 ภ'&$ 3+,#30ภภ2 0 $ -8 'ภ)7 (0 -)$ภ ) ภ 1) nภ1 0'ภ3 &($2 4) ภ -%'&2, 8 ภ0#21$)

 ภ%'&2 87 (ภ60% Localization : 0#21E 1981 - ,))$ ภH #&,,1&$( I%33 PHWR F  % ภ(ภ9 - 2 3 8 # &, %&)K # &,  ภ 

% F &($


 )&9 3 #2$(1ภ3

(& ( . . 1980-& ( . .1990) - #21& (E 2523 :E 2533 KEPCO F+* 3+,#30I ภ3  ภ%&ภภ ภภ2 (site construction) 7 (0 

- KEPCO - 3)30'F+* 3+,#3 ')0ภ,00'+* 3') '&ภF # 1ภ'&$ %&0' # 12 # , F +* 3') ((2( -#2 1 1& $ )$ ภภ2   -../

, 1&$ ( I YNG k3 %& YNG -4 F  ภ% ภ$ 9 55 0')$ ภ:2 (  &($(Technology transfer) ,) ภ 9 ,13*2-ภ3ภภ2  %&)$ภภ2  -../ UCN3,UCN-4 ภ3 ,' ภ(# 1ภ&$ %& 3+,#3 ภ') ()$+*'

8 ภ"I F 2 # , F $  ภ'& ภ(Consultant) -. . 1987-1997  8 'ภ) 7 (0 )$ ภ 9 1 8 %& 2 1 ภ32 4 -../  $ - )  ()$ technology transfer ภ+* ( %& Sub-contractors (ภภ9 ภ3 *%& ภ ' $ IAEA %& US. NRC -%'&2 , 8 ภ) ภ'& ภ'& (%'&2 #2 0'1,!$ภ

( , ภ+*' (supplier's credits) %& ( commercial loans ภBankerÂ&#x192;s Trust Company Fuel Localization : - 0#21E 1987 PHWR Fuel localization - 0#21E 1989 PWR Fuel localization - 0#21E 1989 PWR System technology self-reliance

 3 J & ) & ' ภ J )  ภ, / )    u 3 *)#

E-44


(E . . 1992-2002 ) -E 2009 : National Nuclear Safety Administration (NNSA) ภ330')2ภ$(1ภ3 ภ 3$(9 ' 33 , +*+&,8ภ"I $ภ$(1ภ3 1 )&7( 8 'ภ),1&$( I (Nuclear industry safety equipment manufacturer) 0  $ 9 0'3 , 2 # ,'& (3 ,  20')$ ภLocalize ภ+&,0 $ -NDRC - ภ) ภ $  3 8 3 , +* + &, 0 %& 3 8 0' 3 ,  -../ ,1&$( I$8ภ"I $+&,0 

- NDRC 2 ,)0'3 , 2 # ,)$ภ:2 (  4 &($ 9 ' 3 8 ภ"I 3 2 1 $ ( -)2 ) : J& )& ' ภ$ +&,-03 , $ ' joint-venture ภ3 )

3 , 21)0$ $ Localize ภ+&, 9 0' ภ& (F33 $0# 21)0ภ, " ภ )*& 1(

-E . .1999 3 &ภ'&$- ŕ¸

%+ภ( (ภ9 &+&,0 ( ( 1 ( H %&  -../

,1&$( I%33 PWR(ภ ') Korean Standard Nuclear Power Plants(KSNPs) 82 ภ9 & +&, 1000 MWe $ $(ภ12 %& 82 1400 MWe $ $(ภ12 Korean Next Generation Reactors(KNGRs) '  APR 1400

- $ -   `, ภ"I , 1 &$ ( I $ - )  1 0#12 CNR 1000 (China Nuclear Reactor) H ( : 3 China Nuclear Power Technology Research Institute $ (0#%33L  (Electricité de France, EDF) 8ภ )$ $(*203 ,1"2 1 Daya Bay 0 ภ1 8 (Guangdong)  1,000 )ภภ1 I  )  9 K : 12 $ )$ 1 ) ) :0ภ  -../ ,1&$( I- 100%

-0#2 1 E 2006-2009 - 9 ภภ2   -../ 9 1 6  F 82 KSNP 9 1 4  Shin-Kori-I, Shin-Kori-2 %& Shin-Wolsong-1, ShinWolsong-2 %&%33 82 APR 1400 9 1 2  Shin-Kori-3 %& Shin-Kori- 4 )$ ภ1 %+12 ,), 0 E . . 2010 k 2012

E-45

- APR1400 - 3ภ 1%&() 3 0 1 )&7 ( ภI ภ$ 3 +, #3 ภ'&$ (3 , Korea Hydro & Nuclear Power Company Ltd (KHNP)


2. ' () ) ' &, , - 3 3 *zภ & ) 2.1 *ภ' 0112 , &) ภ2 $ภ&2 1: '%&)  180 -../ ,1&$( I ,1&$( I0#F)*& , $ภ&2 12-0 ( $

 87 1)  -../

 -../ &,1&$( I ภ31( '&ภ2  $ 1.  *zภ (Reactor Building) F $ `,ภ"I,1&$( I F8ภ"I $+&, 1 ) ภ`,ภ, ,( ,1&$( I' $ $(ภ12 `,ภ, ,( .n## (nuclear fission)  $:*ภภ%33 %& ภ2 0')$1 )%K% %& ) :ภภภK3 ภ)) $-17 (0-& (8 -../ 18 $0# )$)  $, -)2')ภ3'))-9 (Boiler) -../ 1 ) 1-  $ F 33+&,-9 '  $(ภ#F 7 ภÂ&#x201C; 12 (Nuclear Steam Supply System, NSSS) 2.  ภ, , (Turbine Building) F $1ภ'%& ภ9 ,-../ 9 ' $0#-9 $+&, - ภ `,ภ"I-')8ภ'%&+&,F-../ 0 ภ9 ,-../ 0ภ"$ $ $-)2)$%'&29 #2 %)29 & )

31 ) $'& ,ภ*2,%1&) )$ภ  $ $(ภ12  ''&2(K (cooling tower) 0'52 ) 0# 3 (1 ) ภ*2 ŕ¸

%07 ภKI $%0 * $ 2.1  '&ภ$)$  ')ภ3 ภ' -../ 1 ) 1-  $)$# $(ภ07 ภÂ&#x201C; 12 Balance of Plant System (BOP) 1 )')%&1 )%ภ2 &ภ"ภ9  -../ &,1&$( Iภ3 -../ #,%0 * $ 3.2 Nuclear Steam Supply System (NSSS) Balance of Plant (BOP)

* $ 3.1  '&ภ -../ &,1&$( I

* $ 3.2 1 )')%&1 )%ภ2 &ภ"ภ9  -../ &,1&$( Iภ3 -../ #,

E-46


ภ ภ$)$  ,) 4 $)$1 )%ภ2 ภ -../ 1 ) 1 - -%ภ2 â&#x20AC;˘  ภภภภ)) $  '&2 $)$8ภ"I3 9 3ภภภ)) $ $ภ, ภภ9 ,ภ -../ 0'(*207 $)%&') )0ภ9 -ภK32- â&#x20AC;˘  9 '&2(K68ภ6, F $)$: 9 %&#88ภ"I2 9 ' JÂ&#x2122;)9 12 )%ภ `,ภ"I(2 1 K10ภ"$9 '&2(K%ภ`,ภ"I 1-'&) ภ '804 ภK ) '&2(K#&,-1%&/ภ-)20'#&,'&)&& (- 1(2 %& -../ ,1&$( I%0 * $ 2.3 21  ,) 4 $ )$0&ภ"$(1ภ3 -../ 1 )   9 1(ภ $& )')%& F

* $ 3.3 1(2 %& -../ ,1&$( I '&ภภ9  -../ &,1&$( I 2 %33 %339 1 )* (Pressurized Water Reactor, PWR) %& %339 (Boiling Water Reactor, BWR) %0 * $ 3.4 PWR I l 3 ภ*zภ s(ภ, u 3 & , ( (155 )J ' ภ#) I l 3 ภ0J ) e ภ )*O 0 I l  ภ. ภภ*zภ .0*sJ &  3 ภ, I l ภ& . $ 3 )e ภI ) 0 I l 3 ภ )*O 00* ภ, ,

3 BWR I l 3 ภ*zภ s(ภ, u 3 & , * 75 )J '

 ภ# I l 3 ภ(J3 u ) e ภ )*O 0 & s(ภJ 0* ภ, ,

Pressurized Water Reactor, PWR ภ3 60.5%

Boiling Water Reactor, BWR

ภ3

21.1% 12

* $ 3.4 %'&ภภ9  -../ &,1&$( I%33 9 1 )* %& %339 

E-47


2.2 ' () ) ' - ภ (Standard Code) 3 ภJ  *zภ 0ภภ$-%& 13 1) '%&)  $0#021 `,ภ"IF'&ภ18'&ภ$)$ภ0#0ภภ2  -%ภ2 ภ$ %& '&Kภ - ภKI7  `,ภ"I%& 38$ $%:212 4 $ : * $ 3.5 % '%&)  $)I ภ$ %&'&Kภ$0# 021 `,ภ"I%& ŕ¸

* $ 3.5 '%&)  $)I ภ$ %&'&Kภ$0# 021 `,ภ"I%& ภ82&2 8

E-48


2.3. , - J &, 3 3 0112 , &)J J Concrete Code Title ACI-American Concrete Institute ACI 201.1R Guide for Making a Condition Survey of Concrete in Service ACI 209R Prediction of Creep, Shrinkage and Temperature Effects in Concrete Structures ACI 211.1 Standard Practice for Selection Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete ACI 214 Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results of Concrete ACI 301 Standard Specification for Structural Concrete ACI 302.1R Guide for Concrete Floor and Slab Construction ACI 304R Guide for Measuring Mixing, Transporting, and Placing ACI 305 Hot Weather Concreting ACI 306R Cold Weather Concreting ACI 308 Standard Practice for Curing Concrete ACI 309R Guide for Consolidation of Concrete ACI 311.1R Manual of Concrete Inspection ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete ACI 347 Guide to Formwork for Concrete ACI 349 Code Requirements for Nuclear-Safety-Related Concrete Structures ACI 506.2 Specification for Shotcrete ACI SP 65 Performance of Concrete in Marine Environment ACI SP 66 ACI Detailing Manual ANS-American Nuclear Society ANS 6.4 Guidelines on the Nuclear Analysis and Design of Concrete Radiation Shielding for Nuclear Power Plants ANSI American National Standards Institute ANSI N101.6 Concrete Radiation Shields AWWA-American Water Works Association AWWA C301 Standard for Prestressed Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type, for Water and Other Liquids AWWA M9 Concrete Pressure Pipe

, - ภ' *)#P*{ Material JIS R 5210 JIS R 5211 JIS R 5212 JIS R 5213

Portland Cement Portland Blast-Furnace Cement Portland Pozzolan Cement Portland Fly- Ash Cement

Iron and Steel Code Title AISC- American Institute of Steel Construction AISC 316 Manual of Steel Construction-Allowable Stress Design AISC N690 AISC 303 AISC 327 AISC 348 AISC 335

Specification for the Design, Fabrication and Erection of Steel Safety-Related Structure for Nuclear Facilities Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges Specification for the Design, Fabrication and Erection of Steel Safety-Related Structures for Nuclear Facilities Allowable Stress Design Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts Specification for Structural Steel Buildings-Allowable Stress Design and Plastic Design with Commentary

E-49


AISC 341 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings AISC 350 Load and Resistance Factor Design(LRFD) Specification for Structural Steel Building AISI-American Iron & Steel Institute AISI SG-973 Cold-Formed Steel Design Manual ASTM A262 Standard Practices for Detecting Susceptibility to Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steels ASTM A276 Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes ASTM A370 Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products ASTM B633 Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel ASTM E208 Standard Test Method for Conducting Drop-Weight Test to Determine Nil-Ductility Transition Temperature of Ferritic Steels ASTM A615 Deformed and plain billet-steel bars for concrete reinforcement in cut lengths and coils ASTM A706 Deformed and plain low-alloy steel bars in cut lengths or coils for concrete reinforcement intended for applications where restrictive mechanical properties and chemical composition are required for compatibility with controlled tensile property applications or to enhance weldability

, - )Oภ' *)#P*{ Material JIS G 3136 JIS G 3101 JIS G 3106

JIS G 3114 JIS G 3350 JIS G 3353 JIS G 3475 JIS G 3444 JIS G 3466 JIS G 5101 JIS G 5102 JIS G 5101 JIS G 3352 JIS G 3138

Rolled Steels for Building Structure SN400A, SN400B, SN400C, SN490B, SN490C Rolled Steels for General Structure SS400, SS490, SS540 Rolled Steels for Welded Structure SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, SM520B, SM520C Hot-Rolled Atmospheric Corrosion Resisting Steels for Welded Structure SMA400AW, SMA400BW, SMA400CW, SMA490AW, SMA490BW, SM400CW, SMA400AP, SMA400BP, SMA400CP, SM490AP, SMA490BP, SMA490CP Light Gauge Steel Sections for General Structure SSC400 Welded Light Gauge H Steel for General Structure SWH400, SW400L Carbon Steel Tubes for Building Structure STKN400W, STKN400B, STKN490B Carbon Steel Tubes for General Structure Purposes STK400, STK490 Carbon Steel Square and Rectangular Tubes for General Structure STKR400, STKR490 Carbon Steel Castings SC480 Steel Castings for Welded Structure SCW410, SCW480 Centrifugally Cast Steel Pipes for Welded Structure SCW410-CF, SCW480-CF, SCW490-CF, Steel Decks SDP1T, SDP2, SDP2G, SDP3, SDP1TG Rolled Steel Bars for Building Structure SNR400A, SNR400B, SNR490B

E-50


Welding Pipe Code

Title

Code

Title

AWS- American Welding Society AWS A4.2

Calibrating Magnetic Instruments to Measure the Delta Ferrite Content of Austenitic and Duplex Austenitic-Ferritic Stainless Steel Weld Metal

AWS D1.1

Structural Welding Code Steel

AWS D1.2

Structural Welding Code, Aluminum

AWS D1.3

Structural Welding Code - Sheet Steel Second Edition

AWS D1.4

Structural Welding Code -Reinforcing Steel

AWS D1.6

Structural Welding Code - Stainless Steel

AWS D9.1M /D9.1

Sheet Metal Welding Code

AWS D14.1

Specification for Welding of Industrial and Mill Cranes and Other Material Handling Equipment

ANSI/AWS D1.1-9.8

Requirements for fabricating and erecting welded steel structures Design Basis for Protection of Light Water Nuclear Power Plants Against Effects of Postulated Pipe Rupture

ANS 58.2 ANSI B1.20.4

Dryseal Pipe Threads (Metric Translation of B1.20.3-1976)

ASME B1.20.1

Pipe Threads, General Purpose (Inch)

ASME B1.20.3

Dryseal Pipe Threads (Inch)

ASME B1.20.5

Gaging for Dryseal Pipe Threads (Inch)

ASME B16.1

Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 25,125 and 250

ASME B16.14

Ferrous Pipe Plugs, Bushings and Locknuts with Pipe Threads

ASME B16.14

Ferrous Pipe Plugs, Bushings and Locknuts with Pipe Threads

ASME B16.20

Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed

ASME B16.21

Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges

ASME B16.24

Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500 and 2500

ASME B16.39

Malleable Iron Threaded Pipe Unions Class 150, 250 and 300

ASME B16.42

Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 150 and 300

ASME B31.4

Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbones and other Liquids System

ASME B32.5

Preferred Metrics Sizes for Tubular Metal Product Other Than Pipe

ASME B32.6M

Preferred Metrics Equivalents of Inch Sizes for Tubular Metal Product Other Than Pipe

ASME B36.10M

Welded and Seamless Wrought Steel Pipe

ASME B36.19M

Stainless Steel Pipe of ANSI B36.19-1976

ASME MFC-1M

Glossary of Terms Used in the Measurement of Fluid Flow in Pipes

ASTM A53/ASME SA53

Pipe Steel Black and Hot Dipped Zinc Coated Welded and Seamless

E-51


Code ASTM A105 / ASME SA105M ASTM A106/ASME SA106 ASTM A234/ASME SA234 ASTM A179 ASTM A182 / ASME SA182 ASTM A199 / ASME SA199

Title Forgings, Carbon Steel, for Piping Components Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Service Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures Seamless Cold Drawn Low Carbon Steel Heat Exchanger and Condenser Tubes Forged or Rolled Alloy-Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service Seamless Cold Drawn Intermediate Alloy Steel Heat Exchanger and Condenser Tubes

ASTM A252 / ASME SA252

Welded and Seamless Steel Pipe Piles

ASTM A312 / ASME SA312

Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Pipe

ASTM A335 / ASME SA335

Seamless Ferritic Alloy Steel Pipe for High Temperature Service

AWWA C104/A21.4

Cement-Motar Lining for Ductile-iron Pipe and Fittings for Water

AWWA C111/A21.11

Rubber-Gasket Joints for Ductile-iron Pressure Pipe and Fittings

AWWA C115/A21.15 AWWA C150/A21.50 AWWA C151/A21.51

Flanged Ductile-Iron Pipe with Ductile-Iron or Gray-Iron Threaded Flanges Thickness Design of Ductile-Iron Pipe Ductile Iron Pipe, Centrifugally Cast, for Water

AWWA C200

Steel Water Pipe-6 Inches and Larger

AWWA C207

Steel pipe Flanges for Waterworks Service Sizes 4 in. through 144 in.

AWWA C208

Dimensions for Fabricated Steel Water Pipe Fittings

AWWA C301

Standard for Prestressed Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type, for Water and Other Liquids

AWWA M9 CGA E6

Concrete Pressure Pipe Hydraulic Type Pipe Line Protective Devices as Required by NFPA 51

CISPI 301

Standard Specification for Hubless Cast Iron Soil Pipe and Fittings

PFI ES-3

Fabricating Tolerances

PFI ES-5

Fabricating Tolerances

PFI ES-16 PFI ES-24

Access Holes, Bosses and Plugs for Radiographic Inspection of Pipe Welds Pipe Bending Methods, Tolerances, Process and Material Requirements

Pump Code

Title

RG 1.1

Net Positive Suction Head for Emergency Core Cooling and Containment Heat Removal System Pumps (Safety Guide 1)

RG 1.14

Reactor Coolant Pump Flywheel Integrity

ANSI B93.12

Method of Rating for Mechanical Vacuum Pumps

E-52


API STD 674

Positive Displacement Pumps â&#x20AC;&#x201C; Reciprocating

API STD 675

Positive Displacement Pumps - Controlled Volume

API STD 676

Positive Displacement Pumps â&#x20AC;&#x201C; Rotary

ASHRAE 37

Methods of Testing for Rating Unitary Air Conditioning and Heat Pump Equipment

ASME PTC 8.2

ASME Performance Test Code for Centrifugal Pumps

ASME PTC 9

Displacement Compressors, Vacuum Pumps and Blowers

AWWA E101

Vertical Turbine Pumps - Line Shaft and Submersible Types

HI NFP(A) B93.57M NFPA 20

Pump Standards Hydraulic Fluid Power - Pumps and Motors - Geometric Displacements Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

Nuts and bolt Code ASME B16.14 ASME B18.2.2 ASME B18.2.1 ASME B18.2.2 ASME B18.2.3.1M ASME B18.2.3.2M ASME B18.2.3.3M ASME B18.2.3.4M ASME B18.2.3.5M ASME B18.2.3.6M ASME B18.2.3.7M ASME B18.2.3.8M ASME B18.2.3.9M ASME B18.2.4.1M ASME B18.2.4.2M ASME B18.2.4.3M ASME B18.2.4.4M ASME B18.2.4.5M

Title Ferrous Pipe Plugs, Bushings and Locknuts with Pipe Threads Square and Hex Nuts (Inch Series) Square and Hex Bolts and Screws (Inch Series) Square and Hex Nuts (Inch Series) Metric Hex Cap Screws Metric Formed Hex Screws Metric Heavy Hex Screws Metric Hex Flange Screws Metric Hex Bolts Metric Heavy Hex Bolts Metric Heavy Hex Structural Bolts Metric Hex Lag Screws Metric Heavy Hex Flange Screws Metric Hex Nuts, Style 1 Metric Hex Nuts, Style 2 Metric Slotted Hex Nuts Metric Hex Flange Nuts Metric Hex Jam Nuts

2.4 , - )e e*ภ& ภภ$-0#)*& '%&)  -../ &,1&$( I ' ) ,ภ33%& 8ภ"I $ภ$(1ภ3 -../ ,1&$( I%32ภF -../ ,&Kภ,ภI  33%& )ภ& 1) ,%& 39 8 ภ )%&8ภ"I2 4 $ภ%33) 0#0 -../ ,1&$( I9 :) :ภ9 %& 3 1 )&7(& (8ภ0# 330 `,ภ"I ) "* -)2(ภ12 40 E (9 :ภ9 0 7 %1&)2 4 -%ภ2 8"'7*), 1 ) 1 )#) !I 7 1%+2,-'1 7 ภภภ2 )$ ,) " $ ,1 %&%ภ)) &7 1 )E(ภ#%&7 19 21) 33%&8ภ"I,&Kภ,ภI%&8ภ"Iภ&3 21 $ 37 168ภ6,0 `,ภ"I ) "*ภ%336 0' 9 +2 $1,ภÂ&#x201C;, 7 %1&) $ภ, ภ83,'8-(2 ( 1 #1)

E-53


ภภ%33)$)  %&ภ3 $()0'0#-0 -../ ,1&$( I )$%9

)  02 4 #2 General Design Criteria (GDC), Standard Review Plan (SRP), %& nuclear safety probabilistic risk assessment (PRA) F 021 33%&8ภ"I -../ %&,&Kภ,ภI -%ภ2 33-../ ภ9 & 33138) (instrumentation and control (I&C) systems) 021 33%& )ภ& 33 $ภ$(1ภ3ภ3 ( ŕ¸

(heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) system) 33%&ภ&$(1 ) %& 33 3 (1 ) 0#8ภ"Iภ& (e.g., pumps, MOVs, SRVs, and check valves) $ภ21' 8ภ"I $0#0ภ,%&ภ39 8 ŕ¸

'%&)  $0#0ภ138)8"7 0ภภ%33%& 30%21 )&7( )%& 8ภ"I -../ %& 33ภ& (Safety-related mechanical and electrical equipment) $9 5 $)  3 #, -%ภ2 1. The primary focus of IEEE Std. 323, Â&#x2013;IEEE Standard for Qualifying Class 1E 2. Code of Federal Regulations (10 CFR Part 50) 3. NRC technical report designation (NUREG-0800) ' '%&)  )82 1 ) 27 %1&)0 9 8ภ"I %&) : 1 )&7( $ 1. The environmental qualification (EQ) rule 2. Equipment Qualification Environmental Design Criteria (EQEDC) 3. Estimated Chemical and Radiation Environment 3.1 Chemical Environment 3.2 Radiation Environment Safety-related systems and components are designed to perform their safety-related function when exposed to the normal operational radiation levels and accident radiation levels. Electronic equipment subject to radiation exposure in excess of 10 Gy and other electrical and electrically driven mechanical equipment in excess of 100 Gy will be qualified in accordance with standard. The normal operational exposure is based on the radiation source terms provided in the Environmental Qualification of Safety-Related Mechanical and Electrical Equipment 3.11-5

1(2 '%&)  $0#0ภภ%33 33138) ,&Kภ,ภI -../ &,1&$( I%339

 82 3+ AP1000 The AP1000 Design Control Document (DCD), ~Instrumentation and Controls General Design Criteria (GDC), for Nuclear Power Plants )$$

GDC 1 GDC 2 GDC 4 GDC 12 GDC 13

Â&#x2013;Quality Standards and RecordsÂ&#x2014; Â&#x2013;Design Basis for Protection against Natural PhenomenaÂ&#x2014; Â&#x2013;Environmental and Dynamic Effects Design BasesÂ&#x2014; Â&#x2013;Suppression of Reactor Power OscillationsÂ&#x2014; Â&#x2013;Instrumentation and ControlÂ&#x2014;

E-54


GDC 19 GDC 20 GDC 21 GDC 22 GDC 23 GDC 24 GDC 25 GDC 29

–Control Room— –Protection System Functions— –Protection System Reliability and Testability— –Protection System Independence— –Protection System Failure Modes— –Separation of Protection and Control Systems— –Protection System Requirements for Reactivity Control Malfunctions— –Protection Against Anticipated Operational Occurrences—

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard (Std) 7-4.3.2-1982, "Application Criteria for Programmable Digital Computer Systems in Safety Systems of Nuclear Power Generating Stations," as endorsed by Regulatory Guide (RG) 1.152, "Criteria for Digital Computers in Safety Systems of Nuclear Power Plants" IEEE Std 323-1974 IEEE Std 338-1987 IEEE Std 344-1987 IEEE Std 379-1988 IEEE Std 384-1992 IEEE Std 603-1991 IEEE Std 730-1989 HICB-14 IEEE Std 828-1990 IEEE Std 829-1983 IEEE Std 830-1984 IEEE Std 1012-1986 IEEE Std 1016-1987 IEEE Std 1028-1988 IEEE Std 1042-1987 IEEE Std 1074-1995 MIL-STD-461C IEC Std 880 ASME NQA-2a-1990 EPRI) Topical Report TR107330 Part 2.7 EPRI Topical Report TR102323-R1 EPRI Topical Report TR106439

IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations IEEE Standard Criteria for Periodic Testing of Nuclear Power Generating Station Safety Systems," IEEE Recommended Practices for Seismic Qualification of Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations Application of the Single Failure Criterion to Nuclear Power Generating Station Class 1E Systems Criteria for Independence of Class 1E Equipment and Circuits IEEE Standard Criteria for Safety Systems for Nuclear Power Generating Stations, "Software Quality Assurance Plans," Guidance on Software Reviews for Digital Computer-Based Instrumentation and Control Systems. Software Configuration Management Plans Software Test Documentation Guide for Software Requirements Specifications IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans IEEE Standard for Recommended Practices for Software Design Descriptions IEEE Standard for Software Reviews and Audits IEEE Guide to Software Management, IEEE Std for Developing Software Life Cycle Processes Electromagnetic Emission and Susceptibility Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Software for Computers in the Safety Systems of Nuclear Power Stations Quality Assurance Requirements of Computer Systems for Nuclear Facility Applications GenericRequirements Specification for Qualifying a Commercially Available PLC Programable Logic Controller] for Safety-Related Applications in Nuclear Power Plants Guidelines for Electromagnetic Interference Testing in Power Plants Guideline on Evaluation and Acceptance of Commercial Grade Digital Equipment for Nuclear Safety Applications

E-55


*)#0ภ, IEC  - ((9 ภ )  +&,7"Â&#x2018;I8 'ภ) ().) ) F) #,ภ IEC 7 Full Member %2 . . 2534 ()$"ภ)ภ%'2# ,1 2 1()  '12   ,&Kภ ,ภI %2 ()," ) $ F"ภ)ภภ9 '(3 (ภ 21)ภ,ภ)ภ3 IEC 0ภ 21)ภ9 ' )  IEC  - (-) F P-member 0"ภ)ภ1,# ภ%&"8ภ)ภ1,# ภ2 4 1) 34 " %&F O-member 1) 52 " $ P-member 34

O-member 52 IEC/TCs/SCs

Member

TC 14 Power Transformers

P

Secretariat United Kingdom

TC 15 Insulating Materials

O

Italy

TC 17 Switchgear and Controlgear

O

Sweden

TC 17 SC 17A High-voltage Switchgear and Controlgear

O

Sweden

TC 17 SC 17B Low-votage Switchgear and Contolgear

O

France

TC 17 SC 17C High-voltage Enclosed Switchgear and Controlgear

O

Germany

TC 17 SC 17D Low-voltage Switchgear and Controlgear Assemblies

O

Germany

TC 20 Electric Cables

O

United Kingdom

TC 22 Power Electronics

P

Switzerland

TC 22 SC 22E Stabilized Power Supplies

P

Switzerland

TC 22 SC 22G Semiconductor Power Converters for Adjustable Speed Electric Drive Systems

P

U.S.A.

TC 22 SC 22H Uninterruptible power systems (UPS)

P

France

TC 23 Electrical Accessories

O

Belgium

TC 23 SC 23B Plugs, Socket-outlets and Switches

O

Italy

TC 23 SC 23C World-wide Plug and Socket-outlet Systems

P

South Africa

TC 23 SC 23E Circuit-breakers and Similar Equipment for Household Use

O

Italy

TC 23 SC 23G Appliance Couplers

O

Sweden

TC 23 SC 23H Industrial Plugs and Socket-outlets

O

France

TC 23 SC 23J Switches for Appliances

O

Germany

TC 31 Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

O

United Kingdom

TC 31 SC 31M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres (provisional)

O

Germany

TC 32 Fuses

O

France

TC 32 SC 32A High-voltage Fuses

O

France

TC 32 SC 32B Low-voltage Fuses

O

Germany

TC 32 SC 32C Miniature

O

Germany

TC 33 Power Capacitors

P

Italy

TC 34 Lamps and Related Equipment

P

United Kingdom

TC 34 SC 34A Lamps

P

United Kingdom

E-56


IEC/TCs/SCs

Member

Secretariat

TC 34 SC 34B Lamp Caps and Holders

P

Netherlands

TC 34 SC 34C Auxiliaries for lamps

P

United Kingdom

TC 34 SC 34D Luminaires

O

United Kingdom

TC 36 Insulators

O

Italy

TC 36 SC 36B Insulators for Overhead Lines

O

France

TC 39 Electronic Tubes

O

Netherlands

TC 40 Capacitors and Rdsistors for Electronic Equipment

O

Netherlands

TC 46 Cables, Wires, Waveguides, R.F. Connectors, and Accessories for Communication and Singalling

P

U.S.A

TC 47 Semiconductor Devices

O

U.S.A.

TC 48 Electromechanical Components for Electronic Equipment

O

U.S.A.

TC 55 Winding Wires

O

Sweden

TC 59 Performance of Household Electrical Appliances

P

Germany

TC 59 SC 59L Small Household Appliances

P

Italy

TC 61 Safety of Household and Similar Electrical Appliances

P

U.S.A.

TC 61 SC 61B Safety of Microwave Ovens

O

U.S.A.

TC 61 SC 61C Household Appliances for Refrigeration

O

France

TC 61 SC 61D Appliances for Air-condition-ing for Household and Similar Purposes

O

U.S.A.

TC 61 SC 61 E Safety of Electrical Catering equipment

O

South Africa

TC 76 Optical Radiation Safety and Laser Equipment

O

U.S.A.

TC 77 Electromagnetic Compatibility

P

Germany

TC 77 SC 77 A Low Frequency Phenomena

P

France

TC 77 SC 77 B High frequency phenomena

P

France

TC 77 SC 77 C High Power Transient Phenomena

P

Sweden

TC 81 Lightning Protection

O

Italy

TC 82 Solar Photovoltaic Energy Systems

P

U.S.A.

TC 86 Fiber Optics

P

U.S.A.

TC 86 SC 86A Fibres and Cables

P

France

TC 86 SC 86B Accessories

P

Italy

TC 86 SC 86C Fibre Obtics Systems Specifications

P

U.S.A.

TC 89 Fire Hazard Testing

O

Canada

TC 100 Audio, Video and Multimedia Systems and Equipment

O

Netherlands

TC 101 Electrostatics

O

Germany

TC 104 Environmental Conditions, Classification and Methods of Test

O

Sweden

TC 105 Fuel Cell Technologies

O

Germany

TC 106 Methods for the Assessment of Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields Associated with Human Exposure

O

Canada

TC 108 Safety of Electronic Equipment within the Field of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology

O

U.S.A

TC 111 Environmental Standardization for Electrical and Electronic Products and Systems

E-57

P

Italy


IEC/TCs/SCs

Member

TC 112 Evaluation and Qualification of Electrical Insulating Materials and Systems

O

Secretariat Germany

CISPR International Special Committee on Radio Interference

P

United Kingdom

CISPR A Radio-Interference Measurements and Statistical Methods

P

U.S.A.

CISPR B Interference Relating to Industrial, Scientific and Medical RadioFrequency Apparatus

O

Japan

CISPR D Interference Relating to Motor Vehicles and Internal-Combustion Engines

O

Germany

CISPR F Interference Relating to Household Appliances, Tools, Lighting Equipment and Similar Apparatus

P

Netherlands

CISPR H Limits for protection of radio services

P

Denmark

CISPR I Electromagnetic Compatibility of Information Technology Equipment, Multimedia Equipment and Receivers

P

Japan

*ISO/IEC JTC Joint Technical Committee for Information Technology *ISO/IEC JTC 1 SC 2 Coded Character Sets

O P

*ISO/IEC JTC 1 SC 6 Telecommunications and Information Exchange between Systems *ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software Engineering

U.S.A.(ANSI) Swiss

O P

U.S.A Canada

*ISO/IEC JTC 1 SC 11 Flexible Magnetic Media for Digital Data Interchange

O

U.S.A

*ISO/IEC JTC 1/SC 17 Identification Cards and Related Devices

O

United Kingdom

*ISO/IEC JTC 1 SC 22 Programming Languages, Their Environments and System Software Interfaces

O

U.S.A

*ISO/IEC JTC 1 SC 23 Optical Disk Cartridges for Information Interchange

O

Japan

*ISO/IEC JTC 1 SC 24 Computer Graphics and Image Processing

O

United Kingdom

*ISO/IEC JTC 1 SC 27 IT Security techniques

O

Germany

*ISO/IEC JTC 1 SC 28 Office Equipment

P

Brazil

*ISO/IEC JTC 1 SC 34 Document description and processing languages

P

Canada

*ISO/IEC JTC 1 SC 37 Biometrics

O

 ) * ISO/IEC/JTC 1 F"ภ)ภ1,# ภ21) ISO %& IEC )*& " !1 ) 2551

E-58

U.S.A. (ANSI)


)ภ  1 #K)9 (2 (Acronyms) AACC AAMA AASHO AASHTO AATCC ABMA ACI AEC AEIC AGM AISC AISI AMCA AMPHA ANS ANSI APHA API ARI ASA ASCE ASHRAE ASME ASNT ASQ ASSE ASTM AWS BHMA CFR CGA MIL MSS NACE NCIG NEC NEI NEMA NFP(A) NFPA NSAC

American Association for Contamination Control Architectural Aluminum Manufacturers Association American Association of State Highway Officials Ministry of Education, Science and Technology American Association of Textile Chemists and Colorist American Bearing Manufacturers Association American Concrete Institute Atomic Energy Commission Association of Edison Illuminating Companies A American Gear Manufacturers Association American Institute of Steel Construction American Iron & Steel Institute Air Movement & Control Association, Inc. American Public Health Association American Nuclear Society American National Standards Institute American Public Health Association American Petroleum Institute Air-Conditioning and Refrigeration Institute Acoustical Society of America American Society of Civil Engineers American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditioning Engineers American Society of Mechanical Engineers American Society for Nondestructive Testing American Society for Quality American Society of Safety Engineers American Society for Testing and Materials American Water Works Association Builders Hardware Manufacturers Association Code of Federal Regulations Compressed Gas Association United States Military Standard Manufacturers Standardization Society of the Valves and Fittings Industry,Inc. National Association of Corrosion Engineers Nuclear Construction Issues Group National Electric Code Nuclear Energy Institute National Electrical Manufacturers Association National Fluid Power Association National Fire Protection Association Nuclear Safety Analysis Center

E-59


NSC NUSMG ORNL OSHA PCA PFI RG SAMA SDI SMACNA SSPC TCA TEMA UL US NRC

National Safety Council Nuclear Utilities Software Management Group Oak Ridge National Laboratory Occupational Safety and Health Association Portland Cement Association Piping Fabrication Institute Regulatory Guide Scientific Apparatus Makers Associations Steel Door Institute Sheet Metal & Air-Conditioning Contractors National Association Inc. Steel Structures Painting Council Tile Council of America Inc. Tubular Exchanger Manufacturers Association Underwriters Laboratories, Inc. United States Nuclear Regulatory Commission

,3 I , - ' ASME • Section III - Boiler and Pressure Vessel Code, Rules for Nuclear Components Division 1 k8 Subsections Division 2 kConcrete Containments Division 3 kTransport Packaging • Section XI -Boiler and Pressure Vessel Code, Inservice Inspection • Probabilistic Risk Assessment kRA-S • Nuclear Quality Assurance kNQA -1 • Qualification of Mechanical Equipment kQME-1 • Overhead and Gantry Cranes k NOG-1 • Underhung and Monorail kNUM-1 • Air and Gas Treatment kAG-1 • Standards and Guides kSG • Operation and Maintenance k OM

E-60


3. * &, 3 3 0112 , &) "1,(  ,- 9 ภ1))*&0#, ,) "18 %&I ภ318 0$ #0 -../ & ,1&$( I%33 PWR  1000 MW(e) ภภ 2 #8 ESTIMATED QUANTITIES OF MATERIALS CONTAINED IN A 1000-MW(e) PWR POWER PLANT, R. H. Bryan and I. T. Dudley, Oak Ridge National Laboratory, Report # ORNL-TM-4515, JUNE 1974 ภ $)$ (&$(0ภ ) "2 ,) " 18 %&I ภ318 0$ #0 -../ %33 PWR 0 82 $ 2 $)3* "I) ภ:%)12 Fภ $ 9 ) ),3ภ12 E) %&1 %& ภภ $ภ&2) ' DOE NP2010 Nuclear Power Plant Construction Infrastructure Assessment, Department of Energy, Washington, D. C. Under Order No. DE-AT01-020NE23476, MPR-2776 Revision 0, October 21, 2005 Fภ $ภ 1& (Department of Energy, DOE) ' ) ,ภ- 9 ภภภ ),  0ภภ2  -../ ,1&$( I 82 3+ $ 12 9 ภภ2 0#21E . . 2010 )*&03 $ 3 %& 03 $ 4 $-9 -0#0ภ #8))) ภ 9 ภ)) $%0 J& 1 3.1 ภ* * &, 3 3 0112 , &) ภภ$ ภ ภภ $ 9 ( R. H. Bryan and I. T. Dudley 0ภ ), ,) "%&18 -../ &,1&$( I%33 PWR  1,000 MW(e) ()$I ภ3 $ ภ ภ31( o ) " ,) "18 composite %0 $ 4.1 o I ภ318 composite %0 $ 4.2 o 9 %ภ ,) "18 composite %0 $ 4.3 o ) " ,) "18 $ FI ภ318 composite %0 $ 4.4 o 9 %ภ ,) "18 $FI ภ318 composite ( $ 4.5) (%'&2)*&) ภOak Ridge National Laboratory, Report # ORNL-TM-4515 E 1974 - ŕ¸

 ,) "18 $)$(*20 -../ &,1&$( I%33 PWR  1,000 MW(e) 1):18 $0#0ภภ2  1:8 I ภภ$ ภ ,) " ( ภ$0#0ภภ2  -../ &,1&$( I%33 PWR  1,000 MW(e) %& 1 )F--0ภ9 ( ภ3 (2 ภ&3) 0#0')2 ภภภ%33 -../ %&: $2+&( 2 ,) "182 4 $0# -ภ9 '%33 -../ $0# 0ภภ()$ (&$('&ภ4 $ 1. )$ '&1(*02 ภ&4 ()$:07 $#)2 -../ ภ3 '&12 4 2. )$ :-.(*20ภ&4 (  #)2( 1 5 -)&Iภ3 :-. 3. )$' 3 (1 ) (Cooling tower) ( -../ (*2' 2 ภLJÂ&#x203A;%'&2 9 2000 .8 %&%'&29

 ) :2 (9 -$(&E 4. ,9 1(1 )1ภ0ภ ภ%-../ %&9 $ 9 F0ภภ2 )$(*2%&103 ,1": $ 5. )$ 33 3 (%&39 39 $( 6. -)29 F)$: $2 ŕ¸

%& 

E-61


7. (2%&& 1, #I (Switchyard) -)2 1)F21' -../

8. ภภ%33 -../ -)ภ$ +-1 3 $ 2 1( (%218 8ภ(2 0#9 ' 3 1  2 ) 9. 7 #3 89 ' 3:2 (#&, -)2 1)(*20ภ ) " (()7 #3 8'&2 $ ') 10. -)2 1)8ภ"I'&ภ4 $0# 13:`,ภ"I (()8ภ"I'&2 $' 3 , )

 13 ) (1& $') ) 11. -)2 1))#&,%&18*3,1  F, $:*ภ0# '12 ภ, -)20#2 '12 ภภ2  12. -)2 1)18 0$ #%&1*5$(- '12 ภ, 3.2 &+3 3 ภ* * &, ภ ), ,) ")$'& (1,!$$: 1. ,) "18'& ((2 #2ภ$ '&Kภภ& (reinforcing steel) %&$ -)*&( ภÂ&#x2013;United Engineers and Constructors Inc., Â&#x2013;Pressurized Water Reactor Plant,Â&#x2014; 1000-MWe Central Station Power Plants Investment Cost Study, Vol. I, USAEC Report WASH-1230 (Vol. I), June 1972Â&#x2014; 2. 9 'ภ18 $)$(*208ภ"I%& ภ2 4 :*ภ ) "( ภ ภ% &ภภ  , (ภ,2ภ33 , +*+&,%&(ภ9 1" 9 ' 38ภ"I%& ภ &Kภ-0#1,!$ Scale ภ8ภ"I4 $)$&ภ"0ภ&$( 3. ) " ภ 8ภ"I%& ภ4 ( ($ 3ภ3 8ภ"I%& ภ4 $)$&ภ"0ภ&$(ภ $ * ,) "182 4 $FI ภ3 (0ภ ) "$ - ภ8ภ21 -../ %& 38188ภ"I $FI ภ32 4 1):18 $0#0ภ, 1( -../ &,1&$( I0#18) ภ) ('& (#, 0ภ ) "$ - 9 ภ ) "9 ' 318 $0#0 ,) ") ภ 2 (&$( account $0#0 $ 4.3 %& 4.5 %(*20ภ %3 (3 $ 4 $ 3.3 &, ,ภÂ&#x20AC; 3 3 0112 , &)3 3 ภภJ )$$ Carbon steel F18'&ภ$0#0ภภ2  %&)$1 )%)2(9 ) ภ$80ภ ) "$ (ภ ) "-)2%32%(ภภ'&Kภ((ภ1 Stainless steel %& galvanized iron) ภ$ F18'&ภ$0#0ภภ2 #2ภ -)2)$ภ%32%(ภภ* %&)$1 ) %)2(9 ) ภ$80ภ ) "$#2ภ Inconel )$ภ38ภ0#(2 # %&)$1 )%)2(9 ) ภ$80ภ ) "$#2ภ Stainless steel 8ภ4 #, 1 )%)2(9 0ภ ) " 9 ภ12 Carbon steel &Kภ( '&%&3 I ภ0#18'&2 $ -)2-)$ภ38(2 # ()$'& (ภ"$ $ ,012 )$ภ0#' -)2 1 )%)2(9 0ภ ) " 9 ภ12 Carbon steel ) ภ(2 - ภK ) ภ ) " '& %&3 I ( 1) )$ 1 )%)2 (9 ) ภภ12 ภ ) "%2&1%(ภภ Galvanized iron ภ0#18$ -)2-)$ภ38(2 #03 21 1 )%)2(9 0 ภ ) " 9 ภ12 Carbon steel

E-62


 &*),) ภ0#18$ -)2-)$ภ38(2 # %&-)2)$ภ0#9 ' 3 (-../ ' Bus bar 1 )%)2(9 0ภ ) " 2 9 ภ12 Carbon steel Babbitt metal 0#ภ3 bearing liners 03 I ภ3 2 ) I JÂ&#x2122;)%& ภ2 4 $)$ภ')8 ภ3 ')0# steel ball bearing ,) "ภ0# Babbitt metal $)$ () ภ % )$ภ0#'&ภ4 0) I-../ ภ9 ,ภ%-../ ')%&-../ (-. bus bar %& 22 4 ( (-.%& bus bar ') 9 ภ% 1 )%)2(9 0ภ ) " 9 ภ12 Carbon steel ภ1 )$ภ0#'&ภ4 0ภภ9 3 $ -)2-)$ภ9 %ภ-1(2 $ภ1 )%)2(9 0ภ ) " 9 ภ12 Carbon steel ) ภ , )$ภ0#'&ภ4 0 electrical switchgear contactors, plated bus-bar connections %&8ภ"I,&Kภ,ภI4 -)2-)$ภ9 %ภ-1(2 $ภ9 0' 9 ภ ) " 9 ' 3%2&8ภ"I $)$ภ0# 1 )%)2(9 0ภ ) " 9 ภ12 Carbon steel ) ภ 1 8 6 1  1): 61ภ 1 )  $ 0 # '8 ) 2 %&8 ภ"I 2 4 1 )%)2 (9 0ภ ) " 9 ภ12 Carbon steel $ $ $0# 0 ภ2 :*ภ1)-1 ') %2$ $0# 8ภ"I2 4 $ +&,-)2- 1)-1 9 0'ภ ) "9 ภ12 , -) 0#0ภภ2 :*ภ1)-11( %2ภ&2 &-)%&-)38 -)20'&-:&9 ' 3ภ2 $ $() ภภ $ -../ -)2- 1)(*2 ภ0#-)03 ภ"$ ) : ) "-(2 $ %2 03 ภ"$-)2 ) : ) "-$ 1 )%)2(9 0ภ ) " 2 9

3.3 )*)* '  ' 0112 , &)J Â&#x20AC; $(3 $(3 -../ & ,1&$( I PWR #21E 1970, ABWR (Advanced Boiling Water Reactor ภ%33(3 , Hitachi-GE), ESBWR (Economic and Simplified Boiling Water Reactor ภ%33(3 , General Electric) %& EPR (European Pressurized Reactor ภ%33(3 , Areva) ()*&) ภPresentation file 

 (I ภ)' 1, ( &( University of California at Berkeley E 2009 )*&%0 $ 4.6 3.4 * '   ภ)Oภภ ภ)*5 J& 0J)ภ&ภ, &)J& )ภ&ภ, &) $(3 ($ 3 -../ &,1&$( I PWR #21E 1970, BWR #21E 1970, ESBWR (Economic and Simplified Boiling Water Reactor ภ%33(3 , General Electric) %& EPR (European Pressurized Reactor ภ%33(3 , Areva) %&%0''K ,) $0#021 $ภ$(1ภ3,1&$( I ( `,ภ"I :`,ภ"I%& 29 / 2-9 $2ภ3:`,ภ"I) %&021 $-)2ภ$(1ภ3,1&$( I (#2ภ'-9 ภ9 ,ภ%-../ 113%2%&  ภ'F) ()*&) ภPresentation file 

 (I ภ)' 1, ( &( University of California at Berkeley E 2009 )*&%0 * $ 4.1

E-63


 $ 3.1 ) " ,) "18 composite $)$0 -../ &,1&$( I%33 PWR  1,000 MW(e) ( 1):18 $0#0ภ31ภภ2  $')-7 &, composite * * ,l 

&*),) () &'+) Babbitt metal () '& () 3 I () '&Kภภ& I3 (Carbon steel) () ภ$ (&*ภ3

ภI'& ) % () '&Kภ$&3ภ$ภ,) (Galvanized iron) () &'+) Inconel () 61ภ1 ) () ภ1 () ,ภภ,& () $ (%ภ&&) , () '&Kภภ& - ,) (Stainless steel) () -) (board foot)

&, composite

18 <1 10 25 32,731 98,130 694 1,257 124 922 46 1 17,500 <1 2,080 4.8x106

 $ 3.2 I ภ318 composite *ภ (% lI ,ภ)

&*),) () &'+) Babbitt metal () '& () 3 I () '&Kภภ& I3 (Carbon steel) () ภ$ (&*ภ3

ภI'& ) % () '&Kภ$&31(ภ$ภ,) (Galvanized iron) () &'+) Inconel () 61ภ1 ) () ภ1 () ,ภภ,& () , () '&Kภภ& - ,) (Stainless steel) ()

Al 99.6, Fe 0.35, Ti 0.03, Mn 0.03, Cu 0.05, Zn 0.05 Sb 4.5, Sn 91.0, Cu 4.5 Cu 95.0, Zn 5.0 Ni 5.0, Sn 5.0, Pb 1.0, Cu 87.0 Ni 0.55, Fe 97.65, Mn 0.13, Mo 0.50 Cement 16.77, coarse aggregate 50.29, fine aggregate 25.52 Cu 100.0 Fe 99.88, Zn 0.12 Ni 76.0, Fe 7.2, Cr 15.8, Mn 0.2, Cu 0.1 Magnesia 85.0, asbestos 15.0 Pb 100.0 Ni 99.5, Fe 0.15, Co 0.25 Ag 95.0, Cu 5.0 Ni 10.0, Fe 69.0, Cr 19.0, Mn 2.0

7

 ภESTIMATED QUANTITIES OF MATERIALS CONTAINED IN A 1000-MW(e) PWR POWER PLANT, R. H. Bryan and I. T. Dudley, Oak Ridge National Laboratory, Report # ORNL-TM-4515, JUNE 1974

E-64


)*& ,) "* ภ3 , Â&#x20AC;, #,9 ' 3 `,ภ"I%33 ABWR %& AP-1000 $ NPP Type

item

NSSS

BOP

Others

Total

ABWR (1350 Mwe)

Civil Concrete, m3

90,000

110,000

50,000

250,000

Steel (Civil/Mech.) ton

44,000-51,000

38,000

18,000

100,000

Civil Concrete, m3

NA

NA

NA

NA

Steel (Civil/Mech.) ton

42,000

NA

NA

NA

PWR-AP 1000 (1000 Mwe)

E-65


 $ 3.3 9 %ภ ,) "18 composite $0#0ภภ2  -../ &,1&$( I%33 PWR  1,000 MW(e) ( 1):18 $0#0ภ31ภภ2  $')- ( (&$( Account (*207 +1ภ)

E-66


E-67


E-68


E-69


 $ 3.4 ) " ,) "18 $FI ภ318 composite $)$0 -../ &,1&$( I%33 PWR  1,000 MW(e) ( 1):18 $0#0ภ31ภภ2  $')- &, * * ,l (, ) &*),) 18 ,) "() ภ&1 % 20(', (Asbestos) 138 )$() 415 726 % '&Kภ34,662 47 ภ1 467 %)ภ$ )&,3$) 164 ,ภ,& 484 <1 , 2 $38ภ ,) "() ภ- $() ภ$ 2 783 Magnesia 30,133 *$)I 90,361 21+)ภ$ (Aggregate) (%33'( 3) 45,855 21+)ภ$ (Aggregate) (%33F+&$()

E-70


 $ 3.5 9 %ภ ,) "18 $FI ภ318 composite $)$0 -../ &,1&$( I%33 PWR  1,000 MW(e) ( 1):18 0$ #0ภ31ภภ2  $ ')- ( (&$( Account (*207 +1ภ)

E-71


E-72


E-73


E-74


 $ 3.6 $(3 $(3 ,)   -../ &,1&$( I %332 48  ' 0112

 ,ภI ,

(MWe)

* s, *zภJ& , /)/I J Â&#x20AC; (auxiliaries)(m3/MWe)

*  ภ, , (m3/MWe)

* 

ancillary (m3/MWe)

* $ภ,l 

(m3/MWe)

PWR #21E 1970 ABWR ESBWR EPR

1000 1380 1550 1600

129 211 132 228

161 252 166 107

46 23 45 87

336 486 343 422

Type SR235 SR295 SD295A SD295B SD345 SD390 SD490 3.50 3.00

Chemical Composition ' Bolt  - P* { Chemical Composition (%) C Si Mn P S 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.27 0.55 1.50 0.040 0.040 0.27 0.55 1.60 0.040 0.040 0.29 0.55 1.80 0.040 0.040 0.32 0.55 1.80 0.040 0.040

C+Mn/6 0.50 0.55 0.60

 ,) ภvolume ( $(3ภ3 336(relative m3/MWe) to 336 m3/MWe) Building ,) ภ$ ( $(3ภ3(relative 75 m3/MWe)to 75 m3/MWe) Concrete volume ,) '&K ภภ& ( to $(3ภ36 3 36MT/MWe) /MWe) Steel (relative

2.50

21 $-)2ภ$(1ภ3,1&$( I Non-nuclear 21 $ภ$(1ภ3,1&$( I

2.00

Nuclear 1.50 1.00 0.50 0.00

PWR ! BWR ! $%&''()*+,PBMR-.*/0%1233 Advanced 4567 1970s 1970s EPR ESBWR GT-MHR AHTR-IT PWR BWR vertical 1970 (0+&88/9-,):,01) 1970 * $ 4.1 ,)  ภ$%&'&Kภภ& (%(ภF21 $-)2ภ$(1ภ3,1&$( I%&21 $ภ$(1ภ3,1&$( I

J& 2 ภ*) * ' *ภJ Â&#x20AC; 3 )e *zภ' 1000 MWe J J 

8

ภStatus and Progress for the Pebble-Bed Advanced High Temperature Reactor (AHTR), Per F. Peterson, Department of Nuclear Engineering,

University of California, Berkeley, March 2,

2009

E-75


( DOE NP2010 Nuclear Power Plant Construction Infrastructure Assessment, Department of Energy, Washington, D. C. Under Order No. DE-AT01-020NE23476 )E 2005 ภ 1& (Department of Energy, DOE) ' ) ,ภ- 9 ภภภ ),  0 ภภ2  -../ ,1&$( I 82 3+ $()ภ   $9 5 3ภ9 , ภ-19 ' 3ภภ2  0E 2010 %& ภFภ& 8 0'529 F(2 (,)$ภ1 %+ภ)$21 21)8 'ภ)0 

   $9 5 $ ภ%& $()ภ07 1) ภ31( %'&28 'ภ)ภ2  8 'ภ)ภ+&, 21 38 % 6  %& ภภ&'ภ, (&$(0 $ 4.7 )*&2 4 18 %& ,) " ภภ$%(*20 $ 4.8  $ 3.7   0ภภ2  -../ ,1&$( I 1. Resource Requirements 4. Labor 1.1 Manufacturing 4.1 Construction Craft Labor Availability 1.2 Fabrication 4.1.1 National Construction Employment 1.3 Labor 4.1.2 State Construction Employment 1.4 Construction Equipment 4.1.3 Construction Craft Union Membership 1.5 Construction Bulk Materials 4.1.4 Construction Craft Training Programs 4.1.5 Construction Craft Labor Assessment 2. Manufacturing 4.2 NSSS Vendor & Subcontractor Staff Issues 2.1 Major Equipment 4.2.1 NSSS Vendors & Subcontractors 2.2 Pumps 4.2.2 Start-up Personnel 2.3 Valves 4.3 EPC Contractor Staffing Issues 2.4 Class 1E Electrical Equipment 4.4 OwnerÂ&#x192;s Operating & Maintenance Staff Issues 2.4.1 Switchgear and Motor Control Centers 4.4.1 Health Physicists 2.4.2 Uninterruptible Power Supply Systems 4.4.2 Nuclear Plant Operators 2.4.4 Emergency Diesel Generators 4.4.3 Operations & Maintenance Technicians 2.5 Control Systems and Simulators 4.5 Quality Control & NDE Inspection Staff Issues 2.6 Structural Equipment 4.6 Nuclear Power Plant Project Labor Productivity 2.6.1 Seismic Snubbers and Prefabricated Issues Supports 4.7 Nuclear Power Plant Union versus Non-Union 2.7 Bulk Materials, Nuclear Labor Issues 2.7.1 Electrical Bulk Materials 2.7.2 Piping and Metals 2.8 Equipment Testing Facilities 3. Fabrication 3.1 Mechanical Equipment Modules 3.2 Structural Modules 3.3 Piping Modules and Pipe Spools 3.4 Electrical Equipment Modules

5. Construction Equipment 5.1 Very Heavy Lift Cranes 5.2 Pipe Bending Machines 5.3 Automatic Welding Machines 5.4 Automatic Rebar Assembly Machines

;%</6 4.8 +=>?2*@A4? ภ%:1; 7</69-.%564 B,ภ%:1 C> 1000 MWe %?*=?>

E-76


&, (Materials)

.I & (Quantities)

:`,ภ"I ภ31( 1: 1 #, %& L 3 1 #, s, *zภ, & , Reactor pressure vessels (RPVs)

(one RPV and one RPV head) )e 0 lI /)e ภ& el )u( (Steam Generators/Moisture Separator Reheaters)

,&',)e J & J

)el) (Control Rod Drives and Fuel Elements) ภ, , 0 lI )e & J (Steam Turbine Generators and Condensers)

*xÂ&#x2020; (Pumps)

â&#x20AC;˘ 13&% 2138)%33 fine motion ) ภ: 200 1 â&#x20AC;˘ % 2 #&,) ภ: 1,000 % 2 â&#x20AC;˘ Up to 3 low pressure(LP) rotors â&#x20AC;˘ Up to 3 condensers/STG Up to 10 reactor coolant pumps Up to 2 turbine-driven feedwater pumps 2 motor-driven feedwater pumps Up to 9 large (>400HP) safety-related pumps 24 other large pumps 10 small (<400HP) safety related pumps 82 other small pumps ภ `,ภ"I%33 AP1000 %& ESBWR :*ภภ%33 33 F %33 Â&#x2013;passive safetyÂ&#x2014; -)2ภJÂ&#x2122;)#21( â&#x20AC;˘ 0 '12 E2010 %& 2015 )$1 )ภJ)Â&#x2122; %33%& 2 4 ) " 1,100 1

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Up to 2,100 valves 1,000 motor operated valves (MOVs) air operated valves (AOVs) up to 700 of these valves 3 inch and larger. a total of 3,000 to 6,000 valves that are 3 inch and larger 6,000 to 12,000 valves that are 2.5 inch and smaller.

â&#x20AC;˘

The total number of valves used in a GEN III+ unit is 9,000 to 18,000 valves with up to 2,100 values of the total used in the plantÂ&#x192;s reactor systems.

& & (Valves)

E-77

Quantity of Valves Required


• • Class 1E Switchgear and Equipment

Control Equipment

Mechanical Equipment Modules

Piping/Electrical/Valve Modules and Piping Assemblies

• • • •

Up to three medium voltage switchgear panels, Three 5MW emergency diesel generators, Nine 480V motor control centers, Four 125VDC uninterruptible power supply systems, Three 120VAC uninterruptible power supply systems. The AP1000 and ESBWR designs have –passive safety— features and do not require any emergency diesel generators.

• 2,000 to 3,500 instruments (digital plant control systems, main control panels, reactor protection panels, local panels, and a plant simulator.) • Up to 140 mechanical equipment modules (equipment, piping, pipe supports, valves, instrumentation, tubing, conduit, cable tray, junction boxes, a structural base, and structural supports.) • Up to 130 piping modules, (combination piping/electrical/valve modules, valve modules, and piping assemblies are required for each unit.)

Structural Modules

Up to 60 structural modules

Electrical Equipment Modules Reinforcing Steel Modules and Piping Assemblies

Up to 20 electrical equipment modules

Up to 250 reinforcing steel modules and piping assemblies

Bulk Materials

£ Concrete k 460,000 cubic yards (351,708 m3) (not including concrete for site preparation). £ Reinforcing Steel and Embedded Parts k 46,000 tons. £ Structural Steel, Miscellaneous Steel, and Decking k 25,000 tons. £ Large Bore Pipe (> 2½ inch) k 260,000 feet.(79,248 m) £ Small Bore Pipe k 430,000 feet. (131,064 m) £ Cable Tray k 220,000 feet.( 67,056 m) £ Conduit k 1,200,000 feet. (365,760 m) £ Power Cable k 1,400,000 feet.(426,720 m) £ Control Wire k 5,400,000 feet.(1,645,920m) £ Process and Instrument Tubing k 740,000 feet.(225,552 m) Quantities Required per Year

E-78


Very Heavy Lift (VHL) Cranes

Pipe Bending Machines Automatic Welding Machines

Automatic Rebar Assembly Machines

VHL crane with the capacity to lift and place up to 1200 ton modules and components at a 130 foot radius (40 m) and a height of 200 feet(61 m). a main boom capacity of up to 1500 tons an auxiliary boom capacity of up to 250 tons. Pipe bending machines would be utilized by module and pipe spool fabricators and for support of plant construction activities. Different types of automatic welding machines would be utilized for welding large bore piping, containment liners, condenser tubesheets, and condenser shells. Automatic rebar assembly machines are currently used by Japanese civil constructors. The ABWR schedule assumes an automatic rebar assembly machine will be used to improve rebar fabrication productivity and reduce labor man-hours associated with fabricating rebar mats and wall panels. One automatic rebar assembly machine could be used at each construction site.

4. ' )  & ภ,/ ภJ ภ)*2  8+&ภ #8)ภ) F %%1 0ภH ภ&82)8 'ภ)/ ') ( $)$ ภ(7 -*ภ2 +&,0  3 ภ -../ & ,1&$( I 4.1 *xP *3 ภ I )  ภ 0ภ9 , ภภ%& 9 %+   8 'ภ)%&)  8 'ภ)%& ภ ",#(I -3J5' %&8  1. (1& 0ภภ)*&ภ$(1ภ3 -../ & ,1&$( I)$(ภ,- 9 0' 2 *+,-./ภ.1*ภ23456789/:2+ - ภภ1 ' )*&ภ )  8 'ภ) $ ) :0# %&0')3* "I$( 2ภ9 0'7 8 'ภ), " 0#1& ) ภ ภ7 8 'ภ)-)28(ภ3)   -../ ,1&$( I) ภ2 1 )$ภภ,),)0#21 $2- 0'-+& $$%&)$8"7 $ ) : 9 -`,3,-

2. )*&%&)  -../ & ,1&$( I)$-)2$(2ภ ), ภ(7 *+,-./ภ.1*ภ23456789/:2+

E-79


- )* &%&)  $ )$ (*2 " J 8 3 )$ 6 ' )  2  : ก 3 (&$ ( 8")3,6 18 9 ก )$2 0#2 (*) ก )*& $-0ก ก $-)2 ) :&0 (&$(0#,&ก - 1 9 ก 9 1)*&0 12 )$7 8 'ก )' '21( 0 $F) #,ก: 3)  2 4 $ก$(1ก3)  $0#0 -../ ,1&$( I $)*& ก) ก3ก ก

- ก)  8 'ก ))$'& ก'& (%&1%2%'&2 $)$ 1 9 ก ก ,),)021 )*&12 )  8 'ก )03 $ ) :0#% ' $(3$(ก- 3. -)2- 31 ) 21)) กก&82)8 'ก )/ ') ( 2 $1 (, " ก%333: ) *+,-./ก.1*ก2 3 45678 9 /:2 + # )  !I +(% 2 1 ) * ก$ ( 1ก 3 -../ &  , 1 &$ ( I % ก2 ก &82 ) 8 'ก )/ ') () กก12 $ %& 3 8%333: )0'') ) 4. 38& ก $)$ 3ก "I%&1 )#9 5ก$(1ก3ก ก2  -../ &,1&$( I()$-)2$( *+,-./ก.1*ก23456789/:2+ ' )*&38& ก - ( $)$1 ) * 1 ) ) : -../ &,1&$( I ก 7 8 'ก ) ' '21( $ก$(1 0%&2  #,5F" 9 ' $ ก 0ก )1 ) ,'K0ก 9 , ก 0'3 &81:8 I 5. +* 21) #8)ก&82)(2(08 'ก ))$(-)2-)*& )1:8 I $ -1 ก)12

 ก  -../ & ,1&$( I (F -ก&1 *+,-./ก.1*ก23456789/:2+ 0'+*9 ก&82)8 'ก )2 4 -#$%  1 ) 0%ก2+* ก3ก ,),) %&0'9 )*& $)$(*2-+(% 2%ก2+* ก3ก 0'ก,1 ) 0:ก ' (#I $- 3 ก ก  0 $0#1& 0ก  1 ) 0)1 4.2  

I ) ก J0* • )) 9 1)*&8 'ก ) %&)  8 'ก ) $()  & ,1&$( I 9 1 1  (9 +&ก ก %&9 1)*& 1) %1 ก H 8 'ก ) $- ก ก

 3.J1 ),'K%&% ) %&ก&$(1 ),'K ()$+*#$( 1# 5 +*3 ,' %& ' $ ก '21( $ก$( 1 %&+*)$21-21$( กก&82)8 'ก ) $)$ ก(7  21))) -)2(ก12 100 • 1, 'I%& ),+& %& 9 ( 8+&ก ก

- 1, 'I 8+&3 ก)*& -$ 9 ก ก 9 1 %&)) 3.J1 ),'K ก +* 21))) )1 ),'K ก7 8 'ก ) $ ก$( 1 %&+*)$21-21$( - 9 %&9 2 ( +&ก ก ก$(1ก3+&ก 9 1ก&82)8 'ก )%&)  8 'ก ) %ก H 8 'ก ) 3ก H ก -../ ,1&$( I %& &($ ,1&$( I0 - ( - 8J5' %&8 ก  -../ & ,1&$( I0 ! " # #$%& ! " ก '&$0 1) 1, 'I3 $( '&กก %&(3 ( '&2 $ $ ) :9 ) (8กI0#- ,

E-80


0 - ( 1) $(3 ($ 3%ก2  (3 (ก  -../ & ,1&$( I  ( 9 ก 8)*&'&2 $-10 ( 633)3* "I  4.1 %%1 ก H ก&82)8 'ก )/ ') ( $) $ ก(7 -*2ก +&,0  3 ก -../ &,1&$( I กJ ก0112 )Oก ก 1. ' กI e 1.)  (-. ก61 (-.)$'& ( 7 0)  $(1กกK - '

 ) :0#18'& ก'& ( ก 2. $ #8)- Electrical and Electronic Code $0# -../ ,1&$( I6 21 $F )  IEEE (2 $(1 +* 21) #8)0'" 9  9 ก 13 1) (&$( Code 021 $ F)  IEC %&)  2 4 3. 33-../ )$ 2 21 21% ก01 `,ก "I (-../ 0#61 $ $*21 $ 21 $(*2ก `,ก "I #2 $0#0 Balance of Plant (-../ $ 0#F)  0$ #ก3 -../ & 1 ) 1- 4. 9 : 33ก , %&ก 39 8 ก 3 (8ก 0# 1( 1 )$ก 1 %+ 3 %23ก 31ก 5. 1 )$ก 9 )  ')0'F)   F7 - ( ก J83 $ F+*9 ก ก2  -../  F $-)2-0#7 ก“ F'&ก 9 0' Fก ( ก 1$ , 1ก %&38& ก $ก$( 1 ก %& 9 1 ) 0 0 )  %&3 $(2 4  ก 3 u ,- 1. )*&1,# ก ก 0385 0'F  $ ) :+&,#,210' 0# , ก3 -../ ,1&$( I- %&)  (-../ 0 -../ ,1&$( I 2. , !, (#I 7 $ 3. ก , # ก  ) 3 %&'`,3,ก 3 ) " 20 & 3

 & ก ,/ 1. 18

 I: $ #8)0'12 J83 - (( ก 0'ก 38 ก )e , ก H 18

 I -)2 ) : 3ก +&,0#0  -../

 ก 0112 ,1&$( I &) 2. ก9 & 8 'ก ): 1 )$ก Lrก3 )38& ก 07 8 'ก ) $ก$( 1 0')$1 ) *1 ) 0ก$(1ก3 -../ ,1&$( I%&2138 0&ก " '&ก* ( 3. 7 1 3 ) " '  '21( ก& 2 ,)%&380' 7 ก#+&,+&,7"‘I $-)  )ก %&ก2 '`,3,ก 3 )  +&,7"‘I%&1,!ก$ 0ก 3 4. ก 85 +&,#,21 -../ & ,1&$( I ,2ก3'21( ก& 0385 0ก +&,#,21+* ก3ก - ( 5. ก $()1 ) )ก ก%33 8ก "I ) 3 %& ก $0# 0ก +&,

E-81


' ) ก I ., ,l - ) 0112 &)

' ) e €

1. ' กI e - '

 ก

กJ ก0112 )Oก ก 1. 1  1 ) *1 ) 00'%ก2 # #ก$( 1ก3 -../ ,1&$( I (6 +*9

#8)# 1 )$1 ) *0 ,1&$( I.n,กI 1)-:ก $()1 ) ) 38& ก  1, 1ก ),1&$( I %& # )!I0' # # 3 K , ก$(1ก31 )9 F 0ก -../  +&$%&+&$( $ก, 0ก "$ $)$ ก %& -)2 -../ ,1&$( I #21(J5' 1 )ก&1#8)#- 2. ก L/ 1 ,) " $0,%1&): 7 %&#8)# $(*02 3 ,1" $ 3 -../ (6 (2 (, 03 ,1"#8)# $ 31 )$( 1 )$ )1 ,) " $ ) :0#1 ,) " $ $#8)# ) : $( *%&, )ก 9 -1 ( 0'#8)# ) : $(3 $(3 ,) " $0#211& ก2%&'&ก   -../   1 ))00'%ก2#)8 #0 1 )&7() ก ก' ก)$ ก , 1021 #ก  1 )-)2)00'ก3#8)#- 3. '`,3,ก 3)  +&,7"‘I: 7 1 '`,3,ก 3  ))  0$ #ก3 -../ ,1&$( I %&1,!$ก 0ก 3 )  +&,7"‘I 0'3 ,ก %ก2 +* ก3ก -(2 1 : ) 1 )$ 2 ('`,3,ก 2 40' ) : 13)  2 4 0' 3:1 )ก 4. 1 0##,21 $+&,0 0') ก $8 ))  -../ ,1&$( I 5. 0'7  9 )  -ก9 '( K1 0'+* ก3ก - $()1 ) ) 1. 3 &1 )$%+ %&) ก 330#-../ %&& (2 ,&ก 0# & (2 .8Œ).¥( กJ ก )Oก 1. -../ & ,1&$( I%33 BWR 9 ' 3 -../ & ,1&$( I%33 BWR 82 ABWR0#'&Kก ') ) " 100,000 (F21 NSSS ) " 44,000 k 51,000 :`,ก "I'ก ) " 900 k 1,000 (7 1)%&1'&Kก: `,ก "I%& 29 9 /-9 0'52 2 4 $-)2 ) :+&,-0 - ( 2. 21 -../ & ,1&$( I%33 PWR 82 AP-1000 0#'&Kก021 NSSS ) " 42,000  ,) "'&Kก ) " 100,000 $  ) :+&, -$((-)29 

3. 33  7 (0 -../ & ,1&$( I 2 21 21% กก$(1ก3 1 `,ก "I,1&$( I :`,ก "I,1&$( I  - ((-)2 ) :+&,- %&21 $ F  7 (ก  ) : 3- ')%&0 21Welding  - ( )$1 )#9 5%&#$( 1# 5(  ) : 3- (-)2 ก2 

4. '&Kก * " ('&Kก * " $ J83)$3 , $(10 $+&,- 3 , '&Kก( )( ) 9 ก

E-82


  ก 3 u , ,  & ก ,/ ก )e , ก 0112 &) ' ) ก I ., ,l - ) 0112 &)

' ) e €

กJ ก )Oก 5. '&Kก 2 F21 $0#F9 1) ก 0#0 33 2 Cooling ' ก ก9 '12 0#'&Kก 2%33-)2)$K3กK9  ก0 (-)2 ) : +&,-%&0#ก & 8*) ก' กก +&, 1. 0'ก 38+*+&,7 (0 

2. )*&1,# ก  Nuclear Power Plant Fabrication Work 3. 2 0# 2 ( Training 38& ก & ,1&$( I 1. 1 )$ก 3 18 ก8 #, 0$ #0 -../ ,1&$( I $ +&,-0 - ( ()$ '21( 3 $# (0#)  ก2  %& 9 ) H 0'') )) 2. 1  38& ก & ,1&$( I $)$ , !,7 3., 80ก H #,21%&8ก "I2 4 -../ $-)  )ก %& ก2'`,3,ก 3)  +&,7"‘I%&1,!ก$ 0ก 3 1. 1  1 ) *1 ) 00'%ก2 # #ก$( 1ก3 -../ ,1&$( I (6 +*9

#8)# 1 )$1 ) *0 ,1&$( I.n,กI 1)-:ก $()1 ) ) 38& ก  1, 1ก ),1&$( I %& # )!I0' # # 3 K , ก$(1ก31 )9 F 0ก -../  +&$%&+&$( $ก, 0ก "$ $)$ ก %& -)2 -../ ,1&$( I #21(J5' 1 )ก&1#8)#- 2. ก L/ 1 ,) " $0,%1&): 7 %&#8)# $(*02 3 ,1" $ 3 -../  (6 (2 (,03 ,1"#8)# $ 31 )$( 1 )$ )1 ,) " $ ) :0#1 ,) " $ $#8)# ) : $( *%&, )ก 9 -1 ( 0'#8)# ) : $(3 $(3 ,) " $0#211& ก2%&'&ก   -../   1 ))00'%ก2#)8 #0 1 )&7() ก ก' ก)$ ก , 1021 #ก  1 )-)2)00'ก3#8)#- 3. '`,3,ก 3)  +&,7"‘I: 7 1 '`,3,ก 3  ))  0$ #ก3 -../ ,1&$( I %&1,!$ก 0ก 3 )  +&,7"‘I 0'3 ,ก %ก2 +* ก3ก -(2 1 : ) 1 )$ 2 ('`,3,ก 2 40' ) : 13)  2 4 0' 3:1 )ก 4. 1 0##,21 $+&,0 0') ก $8 ))  -../ ,1&$( I 5. 0'7  9 )  -ก9 '( K1 0'+* ก3ก - $()1 ) ) 1. ก 13)  (+*#$( 1# 5 (ก, - ( +&,'&Kก 7 (0)  )ก. %29 ' 3 ก 0'52 #2 ก ก2  -../  )$ +*#$(1# 5 ก2  ) 13 8"7 +&,7"‘I ก 31ก %&8"7 ก +&,(6  1 $()1 ) )+* ก3ก 0' 3 (&$( $ก2

E-83


1. ' กI e - '

 ก

  ก 3 u , , 

 & ก ,/ ก )e , ก 0112 &)

กJ ก*( M) 1. )  ' ก9 '1:8,3 : 1:8,3'&ก9 ' 3ก +&,*,)I%&ก $ 9 ' 3 -../ ,1&$( I-)22 )$J5' 0# Portland Cement F'&ก(*2%&19 ' 3    +*+&,)$1 ) ) %2 )$%23 1:83, #2 Fly Ash J83  +&,*,)I 2 4( $ $ ,)I ) 0# ก%'&2 -../ %)2) F'&ก )$ )   - ( -)2&ก3)  -../ ,1&$( I 2. )  ก 9  : ก)*&)  2 4 $-3 กก ก ))

312 )  ก 9 '& (1 $- 38-1 (-)28(ก3)  '&2 9 0'-)2 ) : ),-12 )$1 ) )$(- : 9 ,ก ))  ก&2 1 3. )  ก 3 : -../ ,1&$( I)$&ก "2 9     %K%  ) :/ก 1 -'&ก))7 $- +* ก3ก ก 3 )*&ก$(1ก3 8")3,%&) : *,)I%&ก $ 1):)  ก 3 )%&8ก "I1, 'I 1. 0'ก 38 )*&1,# ก 1 ) * %& &($2 4 ก$(1ก3 -../ ,1&$( I #2 )  %&ก9 ' $ก$(1 J83)*&ก&2 12 ' ( ก%& 0 2 % 2. , " +&ก 3%&, !, (#I 7 $ 2 4 #2 +&ก 3 FTA  (#I%ก2+* ก3ก 0ก&8)2 8 'ก ) 3. 1:8,3 $0#+&,18ก2 1 F1:8,3 $' -0 ) ก $8 %2' กF#, $ 9 7 1 )$(3 ( 3#21('&+* ก3ก 1. 1:8,33 1 #2 Slag $ 9 ) 0#F21+) - 3ก 38 ก 7 ) ก(, 0' ,) "ก +&,$(ก31 )ก 0ก 0# ,  , " 12 )$1,!ก$  3' ) :0#1:8,3 7 % -' -)2 0'-8")3,*,)I%&ก $- ) )$  38-1 2. )  0ก 1, 'I%& 38"7 *,)I%&ก $ $0#0ก   -../ ,1&$( I )$1,!$ก 6 1-)2')1,!$ก 1- )$1 )9 F 0ก H '`,3,ก 1, 'I 36   3 ก $0 2- 7 1 0'ก 38ก&2 11( 3. 7 1 )$ก )3') (' $0')$'21( 3+,#3 #$ )$ก $() 1 ) ) '`,3,ก %&38& ก 7 - )4 ก3214 (6 38& ก 1 )$ ก(7 $ ) : 13%&0'ก 3 ) )  ก& ก  -../  -

E-84


' ) ก I ., ,l - ) 0112 &) ' ) e €

' กI e - ' ก  ก 3 u , , 

 & ก ,/ ก )e , ก 0112 &)

กJ ก*( M) 1. ก 9  &($ -../ ,1&$( I )$1 )#0)*&1,# ก %& &($ -)212 F)  1:8,3 )  ก 9  )  ก 1, 'I 3 F,9 F 0'ก 9  &($ $)$ 1 ) 3:1%& 3&8) 0 8ก),, 1. ก 9 0' # #() 3- 7 )$%+%&ก,ก )ก # )!I (2 ) 2. ก9 '(3 ( $# %&% )"I0ก 38+* ก3ก - (0ก ก2  -../ & ,1&$( I(2 , 3. ก ก(3 ( ก” 3$(3 %&ก 38& ก 7  1 (*02 *%33 ก 0'+* ก3ก ) :9 , -(2 3 -)2(82( ก 3 4. ก ก2  -../  1 F ก 21) '12 7 %&ก# #2$(1ก3 ก :-../  %&1 )$ก %3221 3+,#3 $# %2%+ 3 (3 ( %+ก ก : %+`,3,ก

กJ กกJ

1. ก ก%33 -../ ,1&$( I(-)2 ) : $ 9 - 2. 8ก "I(ก'  0'52 ) " 1,000 $0#9 ' 3(ก  - ((-)2 )$ %2 ) :' #2 ก2  - 1. ก 38 ก , #2 8 ก , ' ,ก*ก3$(9

2. 7 $ ((ก17 $9 , 8 %&7 $ (-,,38& 3. ก 38 )*&1,# ก  -../ & ,1&$( I %&ก ก2  (0##,219 K * 4. ก 38 &($  ก ก2 (0# ก %&8ก "I, $ )( 1. +* 21) #8)-0')*&12 )$ 3ก "I กก  0'52 %& -../

1 ) ) %&1 2 )$ ก (7 $ 9 ก ก2 021 Balance of plant %& 4 ((ก1 `,ก "I) - 2. 1 9 ก ก %&* ก $ 31 )9 K%&1 9 ) F%1 0 ก ก2  -../ ,1&$( I 3. ก ก2  -../ & ,1&$( I 9 F $ )$1 )#9 5ก 0ก ก2  $'& ก'& ( #2 ก ก2  ก ก2   %&ก ก2  33 1)ก 4. 1 )$ก 3 )38& ก  &($ $0#0ก -../ ,1&$( I #2 %ก ) PDMS-3D Auto CAD F 0'38& ก )$ก 9 &($0')24 ) 0# -(2 )$ , !,7 

E-85


' ) ภI ., ,l - ) 0112 &)

' ) e Â&#x20AC;

ภJ ภภJ

1. 1 9 :38& ภ$)$1 ) * %&1 ) ) :  Engineer Design, Procurement and Construction 2. ภ9 , ภ2  1 ภ9 '0'+* 3') - (F+*9 ,ภ'&ภ(0')$ภ12 +* #$(1# 56 ) F $ ภ0ภTransfer Technology 0'ภ3 +* 3') - ( 3. ภÂ&#x201D;') ( $ภ$(1ภ3ภภ2  -../ & ,1&$( I (6 ภÂ&#x201D;') ( & 89 ' 3ภ& 8 $))$ &* 2 %2 100,000 & 3 $(3 2 ภ3 -../

& ,1&$( I 1,000 )ภภ1I 1 nภ0'7 ภ# -)$21 21) 0ภ& 8 1. 1 9 ภ#$%%& 9 1 ) 0ภ3)1&# ภภ2  -../ & ,1&$( I 1 F' $ 3 & 2. ภ+(% 21 ) * ภ0#& ,1&$( I ภ9 ภ*%& ŕ¸

%&ภภ1 )&7( 3. 1 # )!I ภ"$ ภ ภ -../ ,1&$( I 4. 3 &1 F+*%* & $0ภภ2  -../ ,1&$( I ภ # #)ภ

) 

((&ภ5. 0ภ2 (2 3 ภ &2 # -)2 ) (1& 055 1 ภ9 ' 0'# 6. 1 )$ภ'21( ภ& 0ภ13 1) Knowledge Base 0 ภภ2  -../ ,1&$( I(6  0'1ภ2 ภ9 -0#0 7. 7 8 'ภ) %&) )8 'ภ)ภ2 - (1 )$21 21)0ภ 9 TOR ภภ2  -../  0'ภ,ภ)$21 21) 20 %&ภ() 30)) ภ 8. Green Construction 2 Fภ% )  ภภ2  0  ภภ2  -../  1 0# *%33 Green Construction ) ภ3ภ, " 1( #2ภ

E-86


 6 ก  ก   ก  ! ! ก " #$# %&'( ! !) *++, - %#& .

-------------------------------------------------------------------------1. #% &% ก 23ก4  ก !" #$"%& ' (ก) * &('% (( &". ), %ก-. &% / ก 0ก,  ("("ก #'(ก&/ '' -" ( $$".1 #( 22* ((""' % . .34 &('%( &". ก/ " (.1 "5 #56 . &".&3 ) 4(ก/"ก46% "ก/""(" กก70ก, - 7"'.'' -" ( $$" ก41 $.1(8 )4' 'ก (ก)(("ก41 "/ '' กก) -" 9: ".1(8 กก) 7 9: "((" - ก) ' '  ( $$" ก41 $.1( 8 )4''ก (ก)((" ก41 "/''.1 ((""'% #'(ก;"#( 22*((""'% " 7 . "'' -" กก)#( 22*((""'% 5() 9: ก( ( $$" (#( 22*((""'% 1.1 &-$" ก 23ก4 #%& '. ก ) 1.1.1 ก70ก,' %)' '  ( $$"ก41.1( 8 7 ) 1& ก $&"6% & &&1 $$" . ") 9: 4 &' &" " "$1 (( 6ก& & (<'=131 &(ก (ก)#( 22*((""'% 1.1.2 ก70ก, ' %$(0ก (ก&' -" ( "/'' )4'' ('%ก &3)"5( ".1( 7กก)((""'% 1.2 &- 6 ก $"  "ก/""(" ก& (' '  3ก. (.1 -"'/ !" "ก;"#'(ก#( 22*((""'% 1.3 &- 6 # #%ก ก 6. !)  .( 30( $$"ก41.1(8 1( &6< " (ก (ก)#( 22*((""'% 5()) &" "/'. (ก ( $$".1 กก 9: "((" ( $$"ก41.1( 8 & , ' #) $* ก,@ ( ก'1 )ก#'(ก&/'' -" ( $$".1 #( 22*((""'% A0(/""ก&/5("ก ( !" baseline "0ก' )'45('' -" 7"'. ( $$".1 -".1(8 ก (ก) ก( &3"ก@% "((" " 7 . "' ' -".1 ((""'%#'(ก;"#( 22*((""'% ก1

F-1


ก ก กก  ก  ก ! "#

% & ' ()

  ก  ก  ก     ก ก !"# $%%&  ก ก' ก()* #  # & ++

2.1 .(ก"! "# ก&ก) & - ก 4* ก & ก ) " " 0 5 )

     *  ,ก# $%%&  ก * ,ก #+# !"

2.2 !! "" ",ก! "# 0 &

 ก - . -  #%ก  ก * "//0 )  . * "//0 ) . * ,ก  ก * ) #+# !" . &1 /"  + + 3  ก ก  . !  ก 4"//0 * ) ".ก - % 6 # ก  "//0 *  )#+# !" - -7กกก4"//0* ) - #%* !" # ก. 1"//0* ) - ก. 14"//0 * )# !" $%% ก & / *8 4ก4"//0* ) # !" . ก - - /ก,/ก +* 9)* ) . ก, . + * 9)   9:**,'7 ++ &   +, ', . 6    ++ # ก,/# - .   .  . # ก ,. +* 9)*,ก * )

2.3    ! !  " " &* ก ( "7"88% "" &*

2.4 "ก , 

F-2

ก ก กก *ก" ก '+( " , ) "*ก ,- )! "#ก&.("ก) "" &*/"0 & ! "

 ก กก ก ก !"# $%%&   ก ก ' ก() * #   ก * ,ก #+# !"

  4+ ). 1 # ก  *    ) #+ # !"  ก() .    ก . ก %ก ++ .   . .  7 '7 ก  ก ก  *  )#+# !"   ! ) . ก   *-   %ก ก& 1-   *, #+ 6 , ,  # ก, . +* 9)# ก ก -  #% .  , # ก  & ก  *  )#+# !" ) - .  ก() % กก  . *8 *  )  !

 .   .  . # ก,. +* 9)*,ก * )  ก() .  % ก # ก, *,  ก -  #%. ก 


2. ก%$ก*" &%ก ก " &% ก " #$# %&'( ! !) *++, - %#& . &/ )6ก70ก,"5" (), %ก-. &% /ก 0ก, 7 กJ,K(ก !" #$"% &6<&(&4 "กก-)  . )&" (.34 &('%(&/"ก;"#'(ก#( 22*((""'% 

ก/ " #ก/""ก70ก,)1( ก !" 2 ก70ก, ("5 ก 23ก4 1 : #%$ " #$# %&'( (Quantitative) #%ก 23ก4 /&ก(##E $ 6ก&<,@%..1 . A0( !"'"' "ก&<,@%/ A0( (

&<,@%.1)4'' # 7ก 9<" ก " ก)'3ก. ( ( 

 &41. 1()) Random Sampling ก )ก) Quota Sampling &41' ก

&<,@%.'4@ก,@ ก/ " "5"$4$"/5"&6@ #กก/"" (ก41. 1(/"ก.<' $1( 4 A0(ก/ ". &&1" $ก(  !"."'' -" ( $$" " 7 ก6)& , ' 

&<,@% "ก70ก, 1 กก&41. 1( $$" "5".1( 8 7/""5(&5" 5,000 # "(&3."5" @'1 Range of error /""ก41. 1((ก1 )1'1)' '' "(&3. ")./ + 0.62% #ก@\% "ก&41. 1( ("5 7$/ :( 4 15-60 ^  !" ก 7 1 "5"( "<'.1(8 .ก/ "  ก ก! " &:  6 ( )I

#

15-25

26-35

36-45

46-60

()

(%)

()

(%)

()

(%)

()

(%)

()

(%)

- ก4( @\

700

14

160

3.2

175

3.6

165

3.3

200

4.0

- <'ก(

250

5

60

1.2

55

1.2

65

1.3

70

1.4

- <'." ก

250

5

60

1.2

65

1.3

65

1.3

60

1.2

- <'." กa( "

1,750

35

450

9.0

470

9.4

450

8.9

380

7.6

- <' "

950

19

225

4.5

215

4.3

240

4.7

270

5.4

- <'.".ก

400

8

95

1.9

90

1.8

100

2.0

115

2.3

- <' .

700

14

200

4.0

180

3.6

165

3.3

155

3.1

#

5,000

100

1,250

25

1,250

25

1,250

25

1,250

25

' &'6 : กก (ก41. 1(ก/ "05".&&1" $ก 4 15-60 ^ ".15" ( 7 , ก กก ก' ( ^ 2551 2550

F-3


,/0ก ก).(+ ก ก &."ก!& "0! ,/ : , (950 ) - + # 350 - ) 200 - *?(&4ก 200 - ก 200 ก" 4C (700 ) : !!ก (400 ) - ก&*C 300 - ก% & 150 - &ก 200 - &*(& 150 - &9 200 - *+& 100 

: !ก@&", (1,750 ) - + 400 - &+9 350 - .ก 350 - &9 350 -  300 : ก " (250 ) - &9 100 - + 100 - %  9) 50 : !ก (250 ) - +& 100 - 100 - B + 50 

: 0!( (700 ) - ! 9+ 200 - 200 - 150 - &?D)9 150 

ก 23ก4 2 : #%$ " #$# %&'( ก 4.#%& '.ก6)&!% 3ก (Qualitative) #%ก 23ก4 /&ก(##E ก&""ก41 (Focus group) / ก&<,@%$(0ก (In-depth Interview) 6ก&<,@%. .1 ./ (#7%/ ก '' -"$(0ก1"("'/3 -' "ก&%/ % # $ " '/3ก/ " $ ' 1 (), %ก-. &% /ก 0ก, 1 ".1( 7 "กก-) '' -"ก)4'' ('%ก &3)" " 7 &)ก@% "((""'% ก' % $(0ก ก )ก)ก # ก' . %

F-4


ก6)& , ' 

&<,@% "ก70ก, 2 )1( ก !" 2 ก41 ("5 ก 1 : ) "*ก ,- )! "# 0 & (  500 ) - ก!7ก? 50 - +ก/E ก%/- 50 - * ก ?ก+ 50 - 9&ก% / 50 - ก?ก/ 50 - * 25 - . 25 - 1- # & ก ,1- ' 100 - ,+ # + * . !?Eก% 6 30 - 1-  ) ก : E , '  /1- %  4.  ก 30 - ก+ก %)%ก' 20 - ก &ก?)./1- & * ,ก/NGOs 20 

F-5

ก 2 : ) "*ก ,- )! "# 0! " (  50 ) % %ก& )ก ,' !  ก() * ) + 1- )ก:E ,' ก * 1-. *8 4"//0* ) 1-% 4 . 1- #  ก ก*  ) CC # ! - Eก - . - F - G! - กH? - - /I . ) - &J - ก # - % -  - 4 F 


 ก #%$ &M 1

# " N ON' - 

9 "((" !" 9: 

&<,@%ก41 $$" . "ก/ 130( !" ") 4 (ก 9: : &/':8 ( 7 " ".1(8 ก1 9: 7,=ก 9: ก ( 9: &('/&. #

&<,@% "/"" 1&("ก 130( 9: "(("1 !" 9: &/': ( 7 " 94)" 22% 

)'4"( ( 9: '1a 4.21 (ก 5 '"") A0(

&<,@% -"1 9: "5)'4"(" ก1 9: "8 ( 7 (ก1 (. " -" 9: "(("&/':3ก 130( ก1 9: '((" $1" 22* "5/" กoA 4(. A0(3ก 130( 22% &1" -" 9: "ก'"((" ก $ (("24p2q !" -"3ก 130( "&&1" " ( 2% A0(ก41

&<,@% 1. "ก30('4"( ( 9: "(("" ก1ก41 "8 ก1 • • • • •

4 15-25 ^ "ก"/"ก70ก, 70ก,) ::. ./ก1  ' )') A D/E ก 7 1 ".ก4(u/ @\ <'." ก <'.".ก

F-6


ON' " N &2* O$$6 # 6 ON' 6 ก

&( ON' •

ON' &24Pก%$ - '1 a  ) '4 " ( ( 9: : 4.28

'1' ($/'&"' /) "/"'&(05" (47%)

 1 ก)1/)" ( (22%)

 ก )ก/ก,.ก&"'  " (/.'

- /"" 130( 9: : 68%

./ (18%) •

$$"( "ก $ 1ก05"/ก)1 $ & " ( (4%)

ON' ก & - '1 a  ) '4 " ( ( 9: : 4.34

. "4"ก./ก ก )กก&(05" (3%)

ก)1(5(ก ( (27%)

• •

- /"" 130( 9: : 41%

$$".กก 1&''ก"/ก)1(wp (14%) "ก ก (' $ " /#ก(ก " # 1 '/ "0 ( 30 ( ก ; " ( 7 (5%)

ก (&3</ก "=))1 (4%)

"กก (1($( /"' !" :1 (3%)

&.1) " 1$"/ (5%)

$:ก/#/#&(05" (3%)

 

*+%(, - .//0 ,# ก234& (22%)

-     

ก *.//0/,#/8 * ก 9

-4: (1%)

ก ;-&*/</= - .//0 ,# ก239

-4: (1%)

ON' / &-% - '1 a  ) '4 " ( ( 9: : 4.41 - /"" 130( 9: : 17%

 : 4.21 - "#$%& '( : 22% •

ON' Q - /"" 130( 9: : 40%

9: (("/ก1((" (26%)

9: &( (11%)

6 (P : 5,000) ' &'6 : '1a)'4"( ( 9: : 5 '"" = 4"(ก 1 '"" = 14"(

F-7


2 ก E# & $&ก #ก*++, - %#& . ! ! ก

&<,@%ก41 $$" /"" 5,000 '" )1ก) .1 22*((""'% 1 ก 64% A0( ))ก)ก) (("( ก < "8 $1" "5/"กo&#Ay กoA NGV/LPG "5/" )# A 22*ก 1(((" "8 )1*++, - %#& . ก Eก6) ! ! *)E ก ก E/E$ก*++, - %#& . & - &ก

"5/"กo&#Ay % • กoA NGV/LPG • "5/" )# A • 22*ก(("&( .% • 22*ก("5/ • 22*ก(("กoA6$. • 22*ก( • 22*ก(("31" " • *++, - %#& . . '(*8>ก (P : 5,000) •

&)   &) & ก (%) (%)

ก  E # (%)

28 22 20 10 3 3 2 1 10

99 97 97 97 92 82 79 74 64 -

52 44 41 21 10 8 8 3 1 10

• รูจักแตชื่อแตไมทราบรายละเอียด

(42%)

• รูจักและทราบรายละเอียดเล็กนอย (18%) • รูจ  ักและทราบรายละเอียดปานกลาง (4%) • รูจ  ักและทราบรายละเอียดดีมาก (0%)

(ฐาน : 5,000)

" กก"5 ก' %30()ก ก 22*((""'% (

&<,@%ก41 $$" 64% 11 ก 22*((""'% )130( 42% ก.1$ .1 1) กก) 22*((""'% ("5"0( ( 22% (

&<,@%1"5" ก)30( กก) 22*((""'% A0(ก41 

& <,@% ) ) กก) 22*((""'%" ก1ก41 "8 ก1 - 7 :( - $' ก (/) ( 1) " ก,@ ก,.ก - 70ก,)6 ./ก1 -  ' )') D/E #&(

&<,@%ก41 $$"') / "กก) 22*((""'% 27% ก

&<,@% 5( 5,000 '" $& Sก E&ก #ก*++, - %#& .%2 #ก $1" ก) #$"% ( 22* ((""'% " " !"(("( ก&3 $ . 22* 

" @ก. "4"./ 30(ก& ( #( 22* $ 22*((""'%ก" 1(1 " 7;"  !". "

"(.(ก" 

&<,@%ก41 $$" "&&1" ก '(ก" 24% $& *EE%2 $1" ก) กก) ". ( 22*((""'% " " # ก&กก&,/ก".(&/&' &1( .1 &($.&( ก) 1"'% !"((" "4< ( $ !" 46&(' ก " 1กก)ก)/ก (กกก".(& ".1( 7 1ก.1 . "ก& (#( 22*((""'%

"5".1(8 " 7  !". "

F-8


"@ ก 6% !"

&<,@%) /' " -" -( "8 กก)ก)"ก.ก & (#( 22* 

&<,@%&1" :1 52% 1') /' " กก) 22*((""'%ก1 " % & E/& * %&ก #ก*++, - %#& . ) ## &*'#&ก #ก*++, - %#& ./) &2 + ก& (/ $ 22*((""'% " 7;" $1" : 4p" " ก  1" " ก &A . " + 7 ก(" 70ก,' !" 

"ก& (#( 22*((""'% $1" ( $" ( $)4 !". " _ 'กก)/ (กกก".(& ".1( 7 $1" : 4p" &A ก " /

$$". (&$./ !"#'/ กก)@#( 22* _ ก.1 . "/ (กก1 & (#( 22* ( $$" ")(5" $1" )'"6% $" ( $( 1 !". " + !" ( (""/( ก ( 22* .ก(("$" "8 " 9 4)" $1" ( (""5/ &( .% "5/" กoA6$. 31" " !". " + &3.((" 22* กก1((" < " / ก& 22* $ 1( ( + . "4"ก../ก1 22*ก((" < " / 

$ 22* "'3ก( + 22*(("&(/&3. 22*'4@<&( $ ก*++, - %#& . _ # ก&ก&,/ก".(&/&' !" "..1 &($.&( $1" ก#' "'" ก7 !" , "5/"1& $(กก,.& /& " q} " กกก. 22* 1 .=" _ !"((""1ก ")"'%'4"(ก/ !" 46 "4< "ก/ (&( _ &(.1 ก) กกก. 22* 1 .=" _ / #ก "/ก< "กก #56%/ก#ก % = .ก&'/ Kก ก' " $

"ก. 22* = .ก1"#"// ก Kก.ก./ ก(("' " $

"ก. 22* = .ก&/1$"ก"ก) $ !".34) "ก.)"'% ก 6/ก  *++, = $ () @ "กก1 & (. "4" "กก&( = ก.กก1 & (#( 22*. (ก')'4))ก * (ก" = !"ก. 22*. ( 7'#"#/' (ก 4 ก@%"& .8 (P : 5,000)

F-9

(%) 18 8 3 4 2 5 5 4 1 14 8 4 3 1 4 1 1 1 4 2 1 1 52


"7(ก" 

&<,@%ก41 $$" 28% ก 5,000 '" ' กก) #$"% ( 22*((""'% 17% &3 6)/30(ก)"ก./.34) "ก. 22*((""'% 

"@ 8%  1 22*((""'% !"(("' ". .1 1( ก-

&<,@%ก41 $$" &1" :130( 54% ( 1 1&330(กก)' /' กก) 22*((""'%  # & $&ก #ก*++, - %#& .

(%)

 !. *++, - %#& . + !"((" $ .ก& 22* 

+ !"((""/( ก ( 22*.ก(("$" "8 " 94)" $1" ((""5/ &( .% "5/" กoA6$. 31" " !". " + &3.((" 22* กก1((" < " / ก& 22* $ 1( ( + . "4"ก../ก1 22*ก((" < " / 

$ 22* "'3ก( +

22*(("&(/&3. 22*'4@<&(

28 11 8

#56%/ก#ก % = .ก&'/ Kก ก' " $

"ก. 22* = .ก&/1$"ก"ก) $ !".34) "ก.)"'% = .ก1"#"// ก Kก.ก./ ก(("' " $

"ก. 22* $ ก*++, - %#& . _ # ก&ก&,/ก".(&/&' !" "..1 &($.&( $1" ก#' " '" ก7 !", "5/"1& $(กก,.& /& " q} " กกก. 22* 1 .=" _ !"((""1ก ")"'%'4"(ก/ !" 46 "4< "ก / (&( _ &(.1 ก) กกก. 22* 1 .="

 (P : 5,000)

17 3 3 2

F-10

5 2 1

8 2

2 1 54


A0(ก) กก) / & ( 22*((""'%&3&4 ("5 ก E/& &ก #ก*++, - %#& . 

(%)

&

(%)

 #

40 • &3 . 22*   @ก/ . 22 1(.1 " (/(

& #

52 • ก ก  (&' / กก 38 ก". (&A0( ! " "..1 &(  &($. $1" / ก7 !", "5/ "1& ก#(-( #' "( #' ("  !". "

• . " 4" "ก. ./ / $$" 

$ 17 22* "'3ก

• !"(("' ".&(/ "4< 12 (/ ก)4"( 

• ! " ( (""/( ก " 11 (("กoA6$.ก/( • $1ก"/ (("ก.1( 7 4 $1" "5/" • ก $ ก < "5/"กo A 2 6$. • ! " ( (" $1 <#ก "/ ! " 2 (("& 1ก1 ก< • !"((" $ ก" " 7;" 1 . ( 7'#"#"&

• #( 22*  ( ("" ' % /  ก 4 <#ก "/<(&(/1"" • . "4" "กก1 & (/กก 4 ก,&( • ก "/  ( ("" ' % $  1 .34 &('% $1" . 46"'%

• &3 $ #$"% "ก;".1  " 1 8 4.& ก $1" ก% 3".% ก)" ก  !". "

. & .8 (P : 5,000)

2 57

7 ( ' "ก $ 1 ( ("" ' % 5 ( " "กก1 & ( '#"# กก' <

7 ( 1 ( ) @ "ก 1 ก1 & (/( !" "5 1

. &+ .8 (P : 5,000)

F-11

1 47


3. !!M#" N&ก #ก2% ! !)*++, - %#& . ก "7"'. ( $$".1 22*((""'%# 7$"$5&/': 4 " ก1 ' / !" "ก"/ 22*((""'% $

" 7 'ก กก& (. 22*((""'% " 7 '" .1 ' ( 7 ' -" .1 ก& (#( 22*((""'% &3 &4 ("5 !!M#" N&ก #ก2% ! !)*++, - %#& .

(P : 5,000) ' &'6 : Top 2 box = &&1" (

&<,@%. ) 4 5 '"" Bottom 2 box = &&1" (

&<,@%. ) 1 2 '"" • '1a'/ !" "ก"/ 22*((""'% $

" 7 : 5 '"" = / !"ก 1 '"" = 1/ !" '1a'ก กก& (. 22*((""'% " 7 : 5 '"" = 1ก 1 '"" = กก '1a'" .1 ' ( 7 : 5 '"" = " ก 1 '"" = 1"  '1a' -" .1 ก& (#( 22*((""'% " 7 : 5 '"" = -" 1( ก 1 '"" = 1 -" 

F-12


3.1 # $" & Sก " *++, - %#& . ! &2 #

&<,@%ก41 $$"( -"1 22*((""'% !"(("'/ !".1 ก"/ $

" 7 "" '1a 2.53 (ก 5 '"") #

&<,@%( 34% -"30('/ !" "ก "/ $ .1 "@ ก 60% -"1 !"(("( 1'/ !".1 7 # ' % ))ก)'' -" (

&<,@%.1 '/ !" "ก $ (("( ก < "8  )1 22*((""'%('/ !" ")./&4 # $" & Sก " - &ก & ) Q ! &2* & - &ก

ก &%    # ) &W $" & S &(ก 4.37

22*ก("5/ (P : 4,617) • 22*ก(("&( .% &(ก 4.34 (P : 4,856) • "5/"กo&#Ay &(ก 4.30 (P : 4,968) • "5/" )# A &(ก 4.21 (P : 4,832) • กoA NGV/LPG &( 4.20 (P : 4,859) • 22*ก(("กoA6$. &( 4.16 (P : 4,101) • 22*ก( '1 " (&( 3.85 (P : 3,953) • 22*ก(("31" " "ก( 3.28 (P : 3,699) • *++, - %#& . " 2.53 (P : 2,939) ' &'6 : Top 2 box = &&1" (

&<,@%. ) 4 5 '"" Bottom 2 box = &&1" (

&<,@%. ) 1 2 '"" '1a'/ !" "ก"/ 22*((""'% $

" 7 : 5 '"" = / !"ก 1 '"" = 1/ !" •

F-13

94

Bottom box (%) 2

93

3

92

2

89

3

90

3

89

3

75

9

51

27

34

60

Top 2 box (%)

2


# .4 ก $$" -"1((""'%( 1/ !"&/ )ก"/ $

" 7 &1" :1 !" ( ('. "ก30(' </ ". ก05" . "' -"1 7 (ก( 6$. < "8 &3 $ . 22* ก( 1  !". " &'6$" & S / *)$" & Sก " *++, - %#& . ! &2 &'6$" & S (%) &'6*)$" & S (%) # 39 # 64 • ! " ( (""/( ก   20 • 7 (ก6$. $ . 21 "(("กoA6$.ก/( 22* ก 1(/ก( 1 • & . 22*   @ก/ . 12 • กก (&'/กกก".(& 17 1(.1 " (/( A0( !" "..1 &( • . "4" "ก..// $$" 

$ 7 22* "'3ก

• &($. $1" / ก7 !", "5/"1 11 & ก#'-( #' "( #'("  !". " • ! " ( (" '  " .& ( / "4 < 9 (/ ก)4"( 

• 7 &3 ก $ (("$" " " 6 ก. 22* 1( <กก1 • 7 !" 7. 22* ( .1 5 ก $ (" " 94)"/ !" 7ก,.ก 1/ !". ( $ 22* • $$"( 1 ( 22*((""'% 4 ก • 7 ( ' "ก $ 4 ( ("" ' % 5 ( " "กก1 & ( '#"# กก' < • . " 4 " "กก1 & (/ก ก  4 ก,&( • 7 ( 1() @ "กก1 & (/ 2 2 ( !" "5 1

• $1ก"/ (("ก.1( 7 5 $1" "5/" • ก $ ก < "5/"กoA 3 6$. • !"(("" $ ก" " 7;" 1  • ! " ( (" $1 <#ก "/ ! " 1 (("& 1ก1 ก<

7 ()4 ' ก' ' $$: • #( 22*((""'%/ ก< #ก "/<(&(/1"" (P : 2,939) •

(P : 2,939)

F-14


3.2 # ก#' กก %*++, - %#& . &2 #

&<,@%ก41 $$"'กก& (. 22*((""'% "3E '1a 2.45 (ก 5 '"") #

&<,@%&1" :130( 61% &0กก"30(กก ( 19% ก-ก" / 1ก ก)ก& (. 22*((""'% " 7 # 9 ก/ ก'กก (ก) ".ก ก (&'/กกก".(& ก) 30(ก')'4'4@<.=" ก4.' $"ก ก )"/((""'% $

"( 1 & % ก#&ก #กก %*++, - %#& . &2 &'6*)ก#

(%) 20 • 1) กก) 22*((" 10 "'%1' /-& 1( 6 4 • 1 .4/ 1 . (ก • 3 ก& (#( 22*05"(8 ก-"1 ก')'4' <.=" 1(

% ก#

(%) 80 • ก ก  (&' / กก 50 ก". (&A0( ! " "..1 &(  &($. $1" / ก7 !", "5/ "1& ก#'-( #' "( #' 32 ("  !". " • !"(("' ".&(/ "4< 8 5 (/ ก)4"( 

(P : 5,000)

• $ " ' % 29 (  " 4 6 &('/ 1 ".ก • กกก1 & (/ก./กก ก 1 .=" 7 1 )4'ก'$$: • กกก )"/ !"&1" ก ) " ก/)"'%/ 46&(' • กก#ก(/' $" "ก& (#( 22* (("" ' %/

$ &4 / )) ' < 1 .=" (P : 5,000)

3.3 # $)# - &2

"7(& ' (ก"ก)$"$5. "8 ก1 (. " 

&<,@%ก41 $$"( -"1 7 ' "ก& (. 22*((""'% "" '1a 2.18 (ก 5 '"") #

&<,@% "&&1"&(30( 73% -"1 7 ( 1 ( 20% ' -" "7(.(ก" # -" ก $$"( -"1 7 /( 1  ก1 ("4"/() @ "กก1 & ( #( 22* )4'ก' '$$: ก ' 5"="ก1 $$" กก "' < 9: " 4./' $" !". "

F-15


&'6$/*)$)# - &2 &'6$ (%) # 20

&'6*)$ #

• '" ' '$$: "ก. 15 22*

• 7 ก $ '#"# 18 1& 4

7 "1' "ก(4" 3 ก1 & (. 22*((""'% 

• "1&3"/5" & "ก& ( 2 #( 22*((""'%

• "1 ก70ก ,/&/ ' !"  1 !" 1(

• $ " "=)/"ก="./ก&")&"4" 1 ( "1("<'=

7   ก/ . 34 ) "ก 1 ก1 & ( . 22*  ( ("" ' % 1((

7 ( 1 ( ) @ "ก ก1 & (/( !" "5 1/ 1)1 7 ("(4"ก" '1 " 7 ()4'ก' ' $$: $$"( 1 ( 22*((""'% ก 7 ( ' "ก $

 ( ("" ' % 5 ( " "กก1 & ( '#"# กก' < 7 ( ก #ก(/' $ " "ก & (#( 22*  ( ("" ' % / $

 & 4 / )) ' <  1 

.=" (5" & "ก& (#( 22* ( ("" ' % " (ก. (& ( " 5" 1 ( ก$4 $" 1 !" ก. 

/ p 9: (ก (/) " ((41" '&''

(%) 80 40

19 16 12

5

4

4

7 ( 1 กK '1( ' " 2 ก')'4.="' < • ( 1 - " "/"#) ก7 ก 1 1 ($ "/ ( 1 "1 (" " )$ ) 1((( • . "4" "กก1 & (/กก 1 ก,&( •

(P : 5,000)

(P : 5,000)

F-16


3.4 # &'(# )ก  *++, - %#& . &2 #

&<,@%ก41 $$"(' -" .1 ก& (#( 22*((""'% "" '1a 2.53 (ก 5 '"") #

&<,@%( 29% -" .1 "@ ก 53% ( 1 -" # 9 &/':$1&")&"4" $$" ) -" ก)ก& (. 22*((""'% " 7 ก (ก)ก& & $&"6% ' กก)((""'% " ".1(8 !" ก . "ก&( ก 30(' (" ก.ก ))กก.1(8 )' )ก4 O$$ $" '6ก  *++, - %#& . & •

ก / ! -. (71%)

• •

ก # /$ก /& # - (39%)

• •

• •

 ก) $$"#" "ก ))-& (ก& (#( 22* ((""'% (32%) )&"/ก ก&/.5(7"% / "/$4$"1 " ( ( '/ !" () @ ''4 '1 5 ". "ก& ( "1 (" )$ ) $$")) (15%) $5 -"$13 ก. 22*((""'% $$" 

$ 22* " '3ก( (14%) " " (''4 '1 "ก(4" ก. 22* /""ก( (11%) " " (ก$1ก"/ "5/"/ก < "8 A0($1$. (" '1 $ 1 (6%) " "1 ก& (#( 22*((""'% 7,=ก ($.05" ก (("/("(4"ก.1( 7 (5%) " " (ก !"(("& / 1/&( / 1ก1 ก<#ก " (5%) $5 $$" -"1 94)" 7 .ก& 22* 1( .1 ' . (ก $ (3%) กก/ ".="กก1 & (ก')'4ก. 22* 1( < $1" ก * (ก"ก)/ก (&, (21%)  )4 ' ก ' '$ $:#ก &1 ( 70 ก ,(" .1( 7 (6%) 7 ' "() @# 1. (ก ก.1( 7 (6%) =)ก& ('" "' <#ก& )/ ก )$ ) กก .4ก)/ก (&,05" (5%) กก/ "&3".5(#( 22* & 1( กก$4$" (4%) )).& )/ * (ก"ก4. ' $" ก "1("ก( (2%)

(P : 5,000)

F-17


3.5 # &'(# ) &() Q &ก #ก*++, - %#& . )' -" .1 -".1( 8 กก) 22*((""'% (

&<,@%ก41 $$" &3 &4 ("5 ก &% # &'(#

&(&ก #ก*++, - %#& .

• 22*((""'%ก1 ก''4 '1(7,=ก " " . "4"ก. 22*./ &5" ($5 (ก." (P )

"ก(

• 22*((""'%ก1 ก'"'( "((" " " 22* $ 1 ( ( 1. ( $ $5 ('" " "ก . (P )

"ก(

• ก   . 2 2*  ก  ( ( " "  '  % 1 ก1 ก กo A '1 " (./ '%) " ก A% !"& .4 ก#ก "/< "กก (P ) • a"'1ก' $" ("กก ( กก& (#( 22* &(ก ((""'%18 (P ) • a" &0ก1'" 1&3/ก#( 22*ก. 22* ((""'%  (P )

"ก(

• a" &0กก (ก)กกกก".(& (1" (กก &( กกก. (& !" "..1 "4,%&( ) (P ) '1 " (&(

• a" &0กก 1 7 "( /)@.5( (#( 22* (P )

7 ' " "ก(4" #'(& (5"=" '1 " (&( / !" (P ) •

7 ( 1 ''1(' (กK)) '1 " (&( กK (P ) •

7 ( 1 )4'ก' "'#"#5" &( "ก. (P ) •

"ก(

7 ( 1  ( 1 "1 ("/ ('% ก )  $ ) '1 " (&( กก) 2*2*((""'%#a (P ) •

F-18

# ('1a/ Top 2 box)

ก E$ก*++, - %#& . *)E$ก/E$ก) E$ก ! & ('1a/ ('1a/ Top 2 box) Top 2 box)

3.56/63

3.49/60

3.78/72

(4,123)

(3,084)

(1,039)

3.74/72

3.68/69

3.93/80

(4,186)

(3,143)

(1,043)

3.01/39

2.97/37

3.13/45

(4,112)

(3,112)

(1,000)

4.39/90

4.35/89

4.54/92

(4,917)

(3,843)

(1,074)

3.57/63

3.57/63

3.57/63

(4,939)

(3,863)

(1,076)

4.18/86

4.18/86

4.19/85

(4,937) 4.00/79 (4,982)

(3,858) 4.04/81 (3,903)

(1,079) 3.87/73 (1,079)

3.96/81

3.98/81

3.89/79

(4,968)

(3,889)

(1,079)

4.03/84

4.02/84

4.05/85

(4,959)

(3,881)

(1,078)

3.66/68

3.68/69

3.56/63

(4,949)

(3,874)

(1,075)

3.85/76

3.87/77

3.79/74

(4,925)

(3,849)

(1,076)


' &'6 : Top 2 box = &&1" (

&<,@%. ) 4 5 '"" '1a)' -" .1 -".1(8 : 5 '"" = -" 1(ก 1 '"" = 1 -" 4. # ก / ! -.&ก #ก*++, - %#& . &/ )"( $$". (ก <'= $

"ก $&"6% ' กก) 22*((""'% ก1 ก ' 1"ก#7"%#)4''"1$ 3 ก )(5"# "/$4$"  " ก "1(" <'= $$:/"ก$ก . "ก ' 1"& "8 $1" 4/4$4$" "(& % 1") "(& !". " # -" ก $$". (ก)กก) 22*((""'%ก (ก) ก '

5"="กก)'4@&)./ & กก1 & (/))ก) ก ก(4" ))')$ ) (<'= ก)/ ". ก05" !". "

#%ก ! -./!) ก ! -. -M # (%)

/!) ก ! -.

ก./ %` ) $ '# (%) (%)

• ก#7"%/#,@#7"%

78

77

78

• )(5" '

- # "/$4$"/ก/""/

:1) "/ )../ " ) (3" / &. - # " (=/ "1("<'= $1" ก 22* &6@&4 - # $$:/"ก$ก • 4/4$4$"

17 7 5 4 9

15 6 3 5 13

18 8 5 4 8

• "(& %/ "(& % (3"

8

13

8

• ก&/#)$%/1")/ "(&

7

9

7

• ". %"-. (P )

2 3 (5,000) (700)

F-19

2 (4,300)


6) &!5ก 'E&ก #ก*++, - %#& . -M #

6) &!5

(%) 27

• "ก="./=)

• "ก$กa " 22*((""'%ก 7#( 22* / 21 "ก$ก/"ก/ % 16 • ก(((" $1" =". /"ก 6) ก( !". " 8

• "ก7&.% "((""'%

• "1("ก (/)$ )กก)ก& (#( 22*((""'% 7 #a 5 • ก 22*wp. 1( 7 

ก./ %` (%)

) $ '#

30

(%) 27

21

21

18

16

15

6

6

8

3

5

• "/$4$" $1" ).. ก/"" " /< /< "ก7". &. 3 1 

:1) " !". " 3 2 • ก(7&.%'#"# (P ) (5,000) (700)

4 3 (4,300)

&('ก ก &ก #ก*++, - %#& . & •

 E  # * &ก #ก *++, - %#& . (88%)

• •

• • • • • •

ก ก) /ก % /ก %' $ก (59%)

• • •

 - & ( 22*((""'% (75%) '4@&). ( 22*((""'% $1" 22*((""'%'  !" 1(  !". " (19%) .34 &('%/'/ !" "ก& ( $ 22*((""'% (14%) กก"/ $  #$"% "8 !"   1 (8%) 22*((""'%'.ก.1(ก 22*.)) 1( (2%) 6ก $ 22*('( " 1/

$ 22* < "ก $ (" 1 (2%) 22*((""'%&3"(("  ) ( (2%) .  22* $ 1 ( (  7 1 /   &1 ( ก .1( 7  1 (2%) ก1 & ( ") ( $ 5"1 1 &3" 1"5"' & 1( / <&/ ) $$" 1 (23%) ก)"ก6 "ก. 22* (17%) ก')'4' </ก)/4(ก,/.=".1(8 (11%) .34) $

"ก.'  ". 1( ) ( (10%)

F-20


&('ก ก &ก #ก*++, - %#& . & •

• • • •

 /#  % ! P (44%)

• •

ก 6 / 6 ก %/ (34%)

• •

ก/   $ &ก%3M (32%)

5" . "กก1 & ( $1 " ' ! " ก))#( 22* $ . "))#( 22* ก 7  !". " (6%) ))กก-)กกก".(& 1( (4%) .34) $

"ก./1" ก " (3%) "กก1 & (#( 22* (3%) #$"% 7$./ $$" ) $1" .1 7,=ก ก 9: .1(8 (29%) .กก<'= "ก * (ก " ) ก ) ". ก 05 "กก  (ก".(& (11%) "1(")$ )กก)ก& (ก. 22*((""'% (5%) .ก$1 $$" 1)@ ก #( 22*((""'% )4'ก/(" "#( 22* (2%) /""() @ $ /. "4" "กก1 & (/ 1(("4"/. (ก ("ก.1($. 1 (18%) . "4"./ก1ก.))ก" '1 "/3ก( 1/ $$" 

$

22*'3ก 1 (10%) ''4 '1 "ก(4"//"" ^'4 4" (7%) '4 "( (กกก ก  (ก ". (& $1 " ก  ". ) ( 7 ก'1 " (ก)""1  !". " (25%) )'&(/กก ". ))ก)ก. 22* ((" < "8 (7%)

(P : 5,000)

F-21


 7 ภ ภ   ! "

-------------------------------------------------------------------------1. ภ&'!(        ภ ! " ภ #ภ$ ภ ภ%ภ !&'(  )* + ,- "' ,ภ 

Picture of nuclear power plant

2. * +    <= <+>?< ภ@ ,-  3 %BB %ภ> (1) %BB " , (Boiling Water Reactor ; BWR) *(>< ภ=K 60%

G-1


(2) %BB @( (Pressurized Water Reactor ; PWR) *(>< ภ=K 21%

(3) %BB (CANada Deuterium Uranium Reactor ; CANDU) *(>< ภ=K 10%

G-2


3. ภ ภ   ภ> #=ภ@ !" @ภ%> -> ภ=B ภ !" >?ภ %= ภ ,ภ@Y <"  !" <@ Z!"  #= =@ภภK[ !<B ภ K(= >= <+ (IAEA) ," ^ ภ ,ภ@Y < " ! Y_##>? =ภB â&#x20AC;˘ ภ ,ภ@Y <" ภ=B ภ)B) %=ภ-(  Z@!> #K _##@ Z>? %ภ>_## ` + ภ +a^+@ %= @ % â&#x20AC;˘ ภb ภK[," ^ > ภb ภK[ USNRC (US Nuclear Regulatory Commission) ,ANS (American Nuclear Society) %= IAEA (International Atomic Energy Agency) <(><" ! ! ภ,!# @B ภ #= #K> ภ * ภ=B ภ ,ภ< ภ>ภ< ," < â&#x20AC;˘ * ภ< ," < #=* &ภ* % ภ,ภ) ` (Super Imposing Process)  ภK[<"  ! #K ,," <<> ! ภK[ภ," < < ,(>#=  #K* !" > â&#x20AC;˘ -ภ+ภa%>=!" %#>%== BB ' - %= ** !" ภ! 'Z* ภ@> â&#x20AC;˘ &# B > !@Y <" * ,> *ภ@ *#* !" ภ %=@'< ภ B <ภ ภ@>Y(ภ <" " !" ภ ,ภ@Y < "! @Y%B>ภ 3 == " !! 1 ภ ," << =@ (Candidate Zone) * !" ภภ ," << =@ ภ#," << <"= <+ %= #K!(>? >ภ? +!(#ภ%- < ) ภ< %- < `( = <+ %><> < %> 'ภa %> " _##%ภ<Y(ภภ!" #K ภ ภ ," << =@ ภ #K_##< ภ !>ภ? ) * == " @Y%B> ," << #K<" 3 ภaK= , (1) ," < ภ(Exclusion Area) ," <ภ'> " ," <<> =@* ภ@ _## #K =ภB â&#x20AC;˘ %ภ ! ,ภภ< @Y , < â&#x20AC;˘ `( ! â&#x20AC;˘ %>' â&#x20AC;˘ @ B %=<> , â&#x20AC;˘ B

K<Bภ@ 

G-3


(2) ," <ภ (Avoidance Area) ," <<#@Y@ %> > =@ #ภ ,  @ #_ # =ภB â&#x20AC;˘ %ภ ! ,ภภ%>>@Y , < â&#x20AC;˘ , * " â&#x20AC;˘ %> " â&#x20AC;˘ ภaK=`( = <+ â&#x20AC;˘ @ <  ! @> â&#x20AC;˘ %><> < (3) ," < =@ (Preference Area) #ภ< ," <<ภ%=," << ภ #=," << =@#  , ** ภ #Kภ  @Y < "*

ภK[*> !! 2 ภ @Y <" <  (Potential Site) %B>ภ #Kภ 2 !" , ( 1 ภ ," <!@Y <" <#(>* ภK[ #ภ," << =@<" <ภ (1) B %- <) %@," << =@ #ภ-ภ+ภa==< 1 (2) ภ ภK[ภ ,ภ@Y <"%=ภ % !!@Y <"* ภK[* # % >@> >? ! (3) @ #` @ >ภ? * @! > " : &K < &K < + ภ&

+ <` ," %=< " BK ภ*< +a^@ @'<+@ (4) B @Y <"<-> ภK[** %- < ( 2 ," <!@Y < " <#(>* ภK[#=Y(ภ #Kภ* , @Y <<"* ภK[* <ภภ@ #` @ ,!(= ภ ภB % >@Y <" , ภaK=`( = <+ , # =ภ , &K < , '' < , ภ  , ภ*< , '<ภ< )#ภ!( > " ภ<!(*(>* ! !<B ภ K(= >= <+ (IAEA) ," <!@Y <" <(>* ภK[ !#=Y(ภภ," << ,#= B <Bภ ภK[! =% ภ  ภ," <* =% ภ> ภK[ ," < " #=Y(ภภภ* !" " #=<* @Y," <!@Y <" * ภK[*# 

G-4


!! 3 ก @Y <" < =@ (Candidate Site)

 

 ก ก   !" # ก ก$   ก ก ก กก ก ก !"#$ ## %& 'ก # %& ก กก ก$ (ก )* %&'

 )+ & 

%  !" # ก ก$ ก) * # ก ก,-*

ก,-* .-ก

 

& ' ก (""

 ))

ก %& ก+#%& //

+ * )* ,#

G-5


-ภ+ภa==< 2 -ภ+ภa==< 3 #ภ, !ภ> B >@Y <"< =@#  @ = - ,# B* @B

,ภ* @Y < " > * ภ#B " #=(><#_ #< * @ Z> > * @ Z ภ ภB_##< +a^+@ ภภk#* +a^+@ 50 % + ภ 25% @ % 25% ,##=* <>ภ <'ภ_##ภk !" (> ภB >ภ* @ Z ภ<@'

4. ภ ! . /.!. (Evaluation of Candidate Site)

,," << =@<@'% ภภ=B ภ#B!" @'< ,ภ+ภa>= <" !(#ภ%- <%=!(` @ <" 4 !"  =BB< = <+** ภ ,ภ@Y <" !ภ@ 

G-6

Knowledge Base  

Knowledge Based of Alternative Energy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you