Page 1

“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

ละครวิทยุเพือ่ ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. เรื่อง “อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3 “ยอดรัก ของผู้หมวด 1” บทประพันธ์ และบทละครวิทยุ โดย “โพธิญา” ผู้แสดง ตอนที่ 3 ปรเมศร์ / ใบเตย / อจ.อรพิน / กาไล ชุดใหม่ -รับเชิญ วานิช พ่อใบเตย ความรู้ ป.ตรี ดี มีค่อนเรื่ อง มาลี ความรู้ม.ปลาย แม่ใบเตย ดี มีถึงจบ พ่อวานิช ยากจน อยากรวย รับเชิญ 1 ตอน แม่ วานิช ยากจน อยากรวย รับเชิญ 1 ตอน (ไตเติล) สปอต ป.ป.ส. (คืนชีวติ ใหม่ ) ดนตรี บรรยาย :

ความเดิมตอนที่แล้ว ชูชาติ ผอ.รร.“ไกรลาศวิทยา”ให้อจ.อรพินสื บว่าเหตุใดใบเตยจึง มาลงพื้นที่เสี่ ยง อรพินพาใบเตยเข้าที่พกั อรพินได้รู้วา่ บ้านใบเตยรวย ใบเตยไปสนง. บ้านอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พบพล. ท.วิโรจน์ผอ.โครงการ ใบเตยรู ้จกั วิโรจน์มาก่อน อรพินได้รู้วา่ เจตนาในการมาของ ใบเตยคือต้องการกาจัดยาเสพติด แต่ไม่รู้วา่ เหตุใดใบเตยจึงชิงชังสิ่ งนี้ ใบเตยมาบอก กาไลให้เลิกค้ายา กาไลด่าใบเตยว่าคิดแย่งสามีนางเหมือนมาลีแม่ใบเตยเคยแย่งคนรัก นางมาแล้ว แล้วย้อนคาพูดที่กาไลเคยด่ามาลีเมื่อ 20 ปี ที่แล้วให้ใบเตยฟัง ดนตรี

1 ใบเตย

เรื่ องที่นา้ กาไลคิดว่าแม่แย่งพ่อมาจากน้า นัน่ น้าเข้าใจผิดแล้วนะคะ ดนตรี(วูบ)

กาไล

เข้าใจผิดยังไง แล้วหล่อนเป็ นตัวแม่มาลีแม่หล่อนรึ ยะถึงสะเออะมารู ้นนั่ รู้นี่

อจ.อรพิน

เตย ไปเถอะ ยายนี่หยาบคายก้าวร้าวเสี ยขนาดนี้ น้องเตยทนฟังอยูไ่ ด้ยงั ไง

หน้ า 1


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

กาไล

เอ้า ฉันยังไม่เสร็ จธุระ ครู อรพินจะฉุดแม่ใบเตยไปไหน แล้วรู ้จกั กันสถานใดรึ หรื อ ชอบแย่งผัวชาวบ้านเหมือนกันเลยคบเป็ นแก๊งเป็ นก๊วนได้ฮะ้ ดนตรี(วูบ)

อจ.อรพิน

อ้าว แบบนี้กส็ วยสิ ยายกาไล ที่พดู นัน่ ปากหรื อทวารหนัก อย่าคิดว่าครู อย่างฉันจะด่า แบบบ้านๆไม่เป็ น หน้าตาอุบาทว์แล้วปากยังอุบาทว์อีกนะแกน่ะ แกมารู ้จกั มักจี่มามี อะไรกับฉันหรื อฉันไปทาอะไรให้แกตั้งแต่ชาติไหนอยูๆ่ ถึงได้มาด่าน่ะฮ้ะ ดนตรี(วูบ)

กาไล

ก็ครู อรพินเดินกับนังนี่ แสดงว่าต้องเป็ นพวกเดียวกัน

อจ.อรพิน

นังนี่ที่แกว่าเขาเป็ นครู สอนหนังสื อลูกแกนะยายกาไล เขาจบถึงปริ ญญาโทแต่เสี ยสละ มาสอนชั้นม.ต้นที่ลูกแกเรี ยน น้องเตยเพิ่งไปรายงานตัวเข้ารับตาแหน่งกับท่านผอ.เมื่อกี้ จะพูดอะไรรู้จกั ให้เกียรติกนั บ้าง

กาไล

ต๊าย เป็ นครู รึนี่ เวลารับคนเข้าน่ะกระทรวงกลัน่ กรองบ้างหรื อเปล่า ประเดี๋ยวก็ได้มา ปฏิบตั ิการแย่งผัวชาวบ้านแถวนี้หรอก เชื้อยิง่ แรงๆอยู่

ปรเมศร์

เตย จะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทมั้ย

ใบเตย

ปรเมศร์ ดนตรี(วูบ)

ปรเมศร์

ผมอัดเทปที่ยายนี่พดู ไว้แล้ว ใช้เป็ นหลักฐานฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายได้ เอาให้หมดตัว ดนตรี(วูบ)

กาไล

โฮ้ย มาเป็ นทีม แถมเอาเครื่ องแบบมาขู่ โอ๊ย ไม่อยากลดตัวลงเสวนาด้วย ไปดีกว่า

(เสี ยง 1 คนเดินไป) ดนตรี(สั้น) อจ.อรพิน

ขอบคุณนะคะหมวด เชิญที่บา้ นก่อนซี คะ

ใบเตย

อะไรนะพี่พิณ พี่รู้จกั เขาหรื อถึงชวนเขาน่ะ ดนตรี(วูบ)

อจ.อรพิน

น้องเตยรู้จกั ก็เหมือนพี่รู้จกั

นัง่ มอร์เตอร์ไซค์ตามมานะคะหมวด

โรงเรี ยนประถม-มัธยม“ไกรลาศวิทยา”ค่ะ จะไปรอที่นนั่ ก่อนก็ได้

บ้านพักครู หลัง

หน้ า 2


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

ปรเมศร์

ได้ครับอาจารย์ ผมรู ้จกั ครับ ผมจะนาหน้าไปก่อน ขอบคุณครับ ดนตรี

2 (เสี ยงสามล้ อถีบแล่ นเอียดๆมาตามถนน) อจ.อรพิน

หมวดนี่ตามไม่ลดละจริ งๆ และลักษณะไม่ใช่ตามจีบแต่เป็ นการตามตื๊อเพื่อเคลียร์อะไร บางอย่าง พี่เข้าใจถูกมั้ยจ๊ะเตย ดนตรี(วูบ)

ใบเตย

ไม่ทราบซี คะพี่พิณ

อจ.อรพิน

เขาเป็ นแฟนน้องเตยใช่หรื อเปล่า ตอบมาตามตรง ดนตรี(วูบ)

ใบเตย

คือ..ใช่ค่ะ แต่อดีตนะคะ

อจ.อรพิน

เอาละ พี่พอจะเข้าใจ ส่ วนเรื่ องยายกาไล ที่พี่สงสัยก่อนหน้านี้วา่ ทาไมน้องเตยเจาะจงมา วุน่ วายกับยายนี่ ตอนนี้พี่เชื่อแล้วว่าต้องมีอะไรกันมาก่อน และนานมากด้วย

ใบเตย

ค่ะ เดี๋ยวถึงบ้านจะเล่าให้ฟัง ดนตรี

3 อจ.อรพิน

ขออภัยนะคะหมวด น้องเตยเพิง่ ย้ายมา ยังไม่มีอะไรเลย ถ้าคิดจะปักหลักรอหน้าบ้าน แบบนี้หมวดต้องไปหาเครื่ องดื่มจากร้านใกล้ๆนี้มาเองแล้วค่ะ ดนตรี(วูบ)

ปรเมศร์

ได้ครับอาจารย์ เดี๋ยวผมซื้ อมาฝากอาจารย์กบั เตยด้วย

อจ.อรพิน

หมวดจะรอพูดกับน้องเตยเขานานแค่ไหนคะ

ปรเมศร์

ถึงค่าครับ ผมต้องกลับกรุ งเทพฯ ผมลางานวันนี้วนั เดียว วันหยุดถึงจะมาได้

อจ.อรพิน

ก็แล้วแต่ค่ะ ตอนนี้พี่มีธุระสาคัญต้องคุยกับเตย คงดึงตัวเขาไว้พกั ใหญ่ๆ

ปรเมศร์

เชิญครับอาจารย์ ไม่ตอ้ งห่วงผม ตามสบายเลย ดนตรี

หน้ า 3


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

4 อจ.อรพิน

เอาละเตย เริ่ มเล่าเรื่ องยายกาไลได้ ปล่อยให้หมวดนัง่ เฝ้ าหน้าบ้านอยูย่ งั งั้นแหละ ดนตรี(วูบ)

ใบเตย

ค่ะพี่พิณ คืองี้นะคะ ตัวเตยมีภูมิลาเนาที่จงั หวัดในเขตปริ มณฑลกรุ งเทพฯก็จริ ง แต่ตน้ ตระกูลเตยทั้งปู่ ย่าตายายและตัวพ่อแม่เตยเป็ นคนจังหวัดนี้ ค่ะ

อจ.อรพิน

จริ งหรื อ

ใบเตย

ค่ะ ครอบครัวพ่อแม่เตยทาเกษตร สองบ้านยากจนพอกัน แต่ปู่ย่าก็ส่งพ่อเรี ยนถึงระดับ ปริ ญญานะคะ ส่ วนตายายส่ งแม่เรี ยนถึงม.ปลาย พ่อแม่รักกันมานาน แต่พอท่านทั้งสอง เรี ยนจบปู่ ก็จบั พ่อให้ลงเอยกับน้ากาไลโดยไม่สนว่าพ่อมีคนรักอยูแ่ ล้ว น้ากาไลเป็ นลูก พ่อค้า เป็ นพวกนักเลง ฐานะดี ปู่ อยากได้สะไภ้รวยเลยจับคลุมถุงชน อ้อ พ่อเตยชื่อ วานิช ชื่อเป็ นพ่อค้าจริ งแต่นิสยั ไม่ชอบทางเซ็งลี้ฮอ้ ค้ากาไรรวยทางลัดคือหาเมียมีตงั ค์ เหมือนชื่อหรอกค่ะ ดนตรี

5 วานิช

ทาไมกาไลไม่สนเรื่ องบุญกุศล

พี่ไม่เคยเห็นกาไลตักบาตรหรื อไปทาบุญใหญ่ที่วดั

กาไลว่าตัวเองผิดปกติม้ ยั เขาทาทั้งบ้านทั้งเมืองแต่กาไลกลับไม่แม้แต่จะคิด ดนตรี(วูบ) กาไล

ทาทาไม เก็บของใส่ บาตรเก็บเงินถวายพระไว้กินใช้เองดีกว่า บุญกุศลมาช่วยอะไร ที่ พ่อแม่กาไลรวยเพราะทาด้วยตัวเอง บุญกุศลที่ไหนไม่เคยเห็นมาหยิบยืน่ ดนตรี(วูบ)

วานิช

ทาบุญไม่ได้แปลว่าต้องได้โน่นนี่ ทาเพื่อขัดเกลากิเลส รู ้จกั เผือ่ แผ่ชีวติ จะได้สงบสุ ข ไม่ เคยหยิบยืน่ ให้ใครเดี๋ยวลงท้ายก็ตอ้ งกินแกลบ คนเรายิง่ ให้ยงิ่ ได้นะกาไล

กาไล

โฮ้ย พ่อแม่กาไลรวย ถึงกินแกลบก็แกลบเทียมทาด้วยเนื้อโคขุนจากยุโรปโลฯ ละเป็ น พัน เข้าใจป่ ะ พี่วานิชอย่าบ่นนักเลย คอยเอาใจกาไลให้ดีแค่น้ นั พอ แล้วจะกินอยูส่ ุ ข สบาย ไม่ตอ้ งทาบุญที่ไหน ทาไมทาหน้างั้นล่ะ เหม็นอะไร

วานิช

เหม็นเบื่อ

หน้ า 4


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

ดนตรี 6 พ่อวานิช

เบื่อหรื อวานิช แกเบื่ออะไร เบื่อตรงไหน หนูกาไลออกจะน่ารักเสี ยขนาดนั้น

แม่ วานิช

ใช่ ถึงฟันจะเหยินไปหน่อย หน้าตาบิดเบี้ยว ตาโปน แต่มองยังไงก็น่ารัก ดนตรี(วูบ)

วานิช

พ่อแม่เป็ นคนจับกาไลยัดเยียดให้ผม ก็ตอ้ งว่าน่าเอ็นดู แต่ตามสายตาผมแล้วเท่าที่คบกัน มาห้าเดือนตามที่พอ่ แม่สั่ง ผมว่ากาไลเป็ นผูห้ ญิงที่ไม่เอาไหนครับ ไม่ใช่แค่หน้าตา เหมือนนางยักษ์พนั ธุรัตน์อย่างเดียว แต่นิสยั นี่ยงิ่ กว่าหน้าตาอีก ดนตรี(สั้น)

แม่ วานิช

แกไปว่าเขาหน้าเขาเหมือนนางยักษ์ได้ไงวานิช เขาเหมือนพ่อเขาตะหาก ผูห้ ญิงหน้า เหมือนพ่อน่ะชีวติ มีแต่โชคและโชคนะ

พ่อวานิช

ตกลงที่พอ่ แม่ทางานหาเงินแทบตาย เพื่อส่ งแกเรี ยนจนจบได้ปริ ญญาก็เพื่อให้แกมาดู ถูกสายตาและการเลือกของพ่อแม่ใช่ม้ ยั นิสยั หนูกาไลไม่ดียงั ไง

วานิช

เขาถอดแบบจากทางบ้านเขาเป๊ ะครับพ่อ พวกนั้นเป็ นพ่อค้า ผมไม่ได้รังเกียจพ่อค้า แต่ พวกเขาโกงมหาวินาศ และทั้งผัวทั้งเมียติดยาทั้งคู่

แม่ วานิช

ว้าย เอาที่ไหนมาพูด ระดับพ่อแม่หนูกาไลหรื อติดยา แต่ถึงติดจริ งก็ชงั่ เขา ยังไงเขาก็ รวยแหละ และเขาจะบันดาลความมัง่ มีศรี สุขให้เราได้ เพราะหนูกาไลรักแกมาก

พ่อวานิช

ใช่ ทั้งหลงทั้งคลัง่ แกแบบนี้ เอ่ยปากเรื่ องเงินเมื่อไหร่ หนูกาไลจะรี บไปดึงจากพ่อแม่มา ให้ แกอย่าสักแต่วา่ เรี ยนสู งแล้วโง่วานิช คนเราไม่ซิกแซ็กแล้วจะรวยได้ไง ดนตรี

7 มาลี

มาลีท้ งั เข้าใจและเห็นใจพี่วานิช แต่พี่จะวิง่ 2 ทางแบบนี้ไม่ได้ คบกาไลตามคาสัง่ พ่อแม่ พี่แล้วยังแอบมาหามาลี พี่ตอ้ งตัดทางนี้ให้ขาด อย่ามาอีก ดนตรี(วูบ)

วานิช

มาลีพดู เหมือนไม่รักพี่

หน้ า 5


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

มาลี

เพราะรักซีถึงพูด เรื่ องเรามันเป็ นไปไม่ได้ พ่อแม่พี่อยากรวย อยากชนิดที่มาลีไม่รู้จะพูด ยังไง และทางเดียวที่จะทาได้คือผ่านทางสะไภ้ แล้วมาลีมีอะไร แต่งไปมีแต่จนลง จน บวกจนเท่ากับจนยกกาลังสอง ยิง่ ถ้ามีลูกทีน้ ีจนยกกาลังอินฟิ นิ ต้ ีเลย ดนตรี(สั้น)

วานิช

มาลีจดั สารับอาหารคาวหวานจะไปทาบุญหรื อ ไม่มีเทศกาลอะไรนี่

มาลี

หลวงตาอาพาธ บิณฑบาตไม่ได้ เลยทาอาหารอ่อนๆไปถวาย

วานิช

ไปด้วย

มาลี

ไม่ได้ พี่คบกาไลเปิ ดเผยแล้ว มาเดินควงมาลี เดี๋ยวก็เป็ นเรื่ อง

วานิช

ใครลองมาทาอะไรมาลีดู

มาลี

พูดยังกับไม่รู้วา่ บ้านกาไลเป็ นไง เขาส่ งคนมาดักทุบมาลีแล้วพี่จะช่วยอะไรได้ ตามใจ อยากไปก็ไป ดนตรี

8 กาไล

(แผดร้ อง) อ๊า นังมาลี นังหน้าด้าน นี่แกเดินอยูก่ บั ใครแกรู ้ตวั หรื อเปล่าฮ้ะ

มาลี

(เบาๆ) บอกแล้วเห็นมั้ยพี่วานิช เฮ้อ งานนี้มาลีตายแน่ ดนตรี(วูบ)

กาไล

แล้วนี่อะไร ยกถาดอาหารไปไหน อ๊อ ไปปิ กนิกในที่ลบั ตาในป่ าดงพงไพรใช่ม้ ยั ฮื้อย อยากกินก็คลานลงไปกวาดจากพื้นดินกินโน่น ฉันจะจับมันทุ่มซะ นี่

(เสี ยงจับถาดใส่ ภาชนะบรรจุอาหารลงพืน้ ดังโครมคราม) มาลี

ว้าย ตายแล้ว ดนตรี(วูบ)

วานิช

กาไล รู้ม้ ยั ว่ามาลีกาลังเอาอาหารไปถวายหลวงตา ท่านอาพาธ กาไลจับถาดทุ่มแบบนี้ แล้วหลวงตาจะฉันอะไร

กาไล

ชัง่ ท่านปะไร นี่ไม่ตอ้ งมาเบี่ยงประเด็นนะพี่วานิ ช พี่เดินควงกับนังนี่ หมายความว่าไง พี่เจตนาทาร้ายจิตใจกาไลใช่ม้ ยั

ทาแบบนี้

หน้ า 6


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

วานิช

กาไล เธอมาทีหลังนะ รู ้ไว้ซะมัง่ พี่เป็ นแฟนกับมาลีอยูก่ ่อนพี่กต็ อ้ งแวะเวียนมาหาเขา บ้างซี พี่กบั มาลียงั ไม่ได้เลิกกันนี่

กาไล

อ๊า พี่วานิชบังอาจด่ากาไลว่าจิตใจต่าช้า หน้ามืดแย่งแฟนชาวบ้าน เรื่ องนี้ตอ้ งถึงพ่อแม่ และงานนี้ตอ้ งมีคนตาย นับถอยหลังได้เลย กาไลไปละ

(เสี ยง 1 คนเดินไป) มาลี

พี่วานิชว่าพวกเขาจะฆ่ามาลีแบบไหน ตัดคอ หรื อเชือดเนื้อเอาเกลือทา

วานิช

เอ๊า ยังอุตส่ าห์มีอารมณ์ขนั อีก

มาลี

ก็พดู ตลกไปงั้น ใจจริ งอยากร้องไห้มากกว่า

วานิช

ทุกอย่างจบเท่านี้

มาลี

ใช่ ระหว่างพี่กบั มาลีมนั ควรจบตั้งนานแล้ว

วานิช

ไม่ใช่ ระหว่างพี่กบั กาไลตะหาก มันต้องจบวันนี้ เดี๋ยวนี้ ดนตรี

9 พ่อวานิช

จบ ? หมายถึงเลิกน่ะหรื อวานิช ? ดนตรี(วูบ)

วานิช

ครับพ่อ

แม่ วานิช

ไม่ได้ รู ้ม้ ยั ว่าผูใ้ หญ่คุยเรื่ องการแต่งงานเรื่ องสิ นสอดทองหมั้นกันแล้ว ฝ่ ายพ่อแม่หนู กาไลยินดีจ่าย เราไม่ตอ้ งออกซักสตางค์แดงเดียว

พ่อวานิช

เหมือนที่อินเดียน่ะวานิชแกเข้าใจมั้ย ผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ายสู่ขอผูช้ าย ดนตรี(วูบ)

วานิช

ยิง่ เขาเป็ นฝ่ ายจ่ายแบบนี้ ผมยิง่ รับไม่ไหวครับพ่อแม่ วันนี้ยงั ขนาดนี้ แต่งงานกันไป กาไลต้องจับผมกินเป็ นอาหารแน่ๆ

พ่อวานิช

ถ้าแกเลิกกับหนูกาไล เราขาดกันวานิช

วานิช

พ่อจะขาดก็ขาดเหอะครับ ผมไม่ขาดหรอกเพราะยังไงผมก็ยงั เป็ นลูกพ่อแม่ แต่ถา้ จะให้ ผมเอานางพันธุรัตน์มาเป็ นเมีย ให้ผมแก้ผา้ วิง่ ชนกาแพงดีกว่า

แม่ วานิช

ว้าย พูดอะไรทุเรศหยัง่ งั้น แล้วนัน่ แกจะไปไหน

หน้ า 7


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

วานิช

ไปให้พน้ จากที่นี่ครับ ไปตายเอาดาบหน้า ผมจะไปแพ็คกระเป๋ าละครับ

(เสี ยง 1 คนเดินไป) ดนตรี(วูบ) แม่ วานิช

แกไปไม่ได้นะวานิช แล้วแม่จะรับหน้าพ่อแม่หนูกาไลยังไง ดนตรี(วูบ)

พ่อวานิช

ชัง่ เหอะ มันไปไม่ได้ไกลหรอก เงินทองมีซกั เท่าไหร่ อดหนักเข้าเดี๋ยวก็ซมซานกลับมา ขอให้เราจัดพิธีแต่งงานกับหนูกาไลเองแหละ ดนตรี

10 มาลี

ไหนนะ พี่จะให้มาลีหนีตามพี่ไปหรื อ ดนตรี(วูบ)

วานิช

ไม่ใช่หนีตามอย่างเดียว หนีตายด้วย กาไลต้องสุ มไฟจนพ่อแม่เขาแค้น ลุกขึ้นเต้นและ มาทาร้ายมาลี มาลีรักและไว้ใจพี่หรื อเปล่า ดนตรี(วูบ)

มาลี

ทั้งรักทั้งไว้ใจแหละ แต่พอ่ แม่มาลีล่ะ ท่านเหน็ดเหนื่อยเลี้ยงดูมาลีมา พอปี กกล้าขาแข็ง แทนที่จะทางานหาเงินตอบแทนพระคุณท่านก็กลับแล่นเตลิดไปเอาผัวซะงั้น

มันทั้ง

บาปทั้งเนรคุณเลยนะพี่ ดนตรี(สั้น) วานิช

เวลานี้พอ่ แม่มาลีแม้ไม่ร่ ารวยแต่กไ็ ม่เดือดร้อน หนี้สินก็ไม่มี ท่านพึ่งตัวเองได้ ฝ่ ายเราก็ ไม่ได้หนีไปหาความสุ ขใส่ ตวั แต่ไปสร้างฐานะ พอตั้งหลักได้เราค่อยส่ งเงินมาให้ท่าน แต่ถา้ อยูม่ าลีอาจบาดเจ็บหรื อพิการทางานหาเงินให้พอ่ แม่ไม่ได้เลยก็ได้

มาลี

แล้วถ้าทางบ้านกาไลทาร้ายพ่อแม่ล่ะ ดนตรี(วูบ)

วานิช

เป็ นไปไม่ได้ เรื่ องนี้พอ่ แม่กบั ตัวมาลีคนละส่ วนกัน อีกอย่างพ่อแม่มาลีโดยเฉพาะพ่อ ไม่ใช่คนที่จะนัง่ เฉยๆยอมให้ใครทาเอาฝ่ ายเดียว มาลีมีเวลาคิดห้านาที มีเวลาจัดกระเป๋ า สิ บห้านาที ถ้าตกลงก็ไป ขาดเหลืออะไรไปหาเอาข้างหน้า

หน้ า 8


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

มาลี

แต่มาลีไม่มีตงั ค์เลย

วานิช

พี่กไ็ ม่มี แต่เราจะไปช่วยกันหา ตกลงมั้ย ดนตรี

11 ใบเตย

แม่เล่าว่าแม่ใช้เวลาคิด 5 นาทีตามที่พอ่ บอก แล้วตัดสิ นใจหอบผ้าหนีตามพ่อ แม่แบ่ง เงินที่ออมไว้ครึ่ งหนึ่ง เอาไปวางให้ตายายในห้องท่านพร้อมจดหมายลา ส่ วนอีกครึ่ ง ซึ่ ง ไม่มากนัก ท่านติดตัวไป แม่เล่าว่าตายายโกรธมาก ไม่ใช่โกรธที่แม่ หนีตามพ่อ

แต่

โกรธที่แม่ทิ้งเงินไว้ไม่ยอมเอาติดตัวไปทั้งหมด ตายายกลัวแม่อดตาย อจ.อรพิน

การหนีตามกันสะดวกราบรื่ นหรื อเปล่า

ใบเตย

พี่พิณลองเดาซีคะ ดนตรี

12 กาไล

(แผดร้ อง) อ๊า นังกาไล นัน่ แกจะหอบผ้าหลอกให้ผวั ฉันพาแกไปไหนห๊า แกคิดจะหนี ตามกันไปใช่ม้ ยั อ๊า นังหน้าด้าน หนังหน้าแย่งผัวชาวบ้าน พาผัวเขาหนี ดนตรี(วูบ)

วานิช

(โกรธ) กาไล ฉันยังไม่เคยแตะต้องเธอแม้ปลายเล็บ เธอมาร้องโหวกเหวกว่าฉันเป็ น อะไรกับเธอได้ไง ไม่อายผีสางนางไม้ที่อยูร่ อบตัวเธอบ้างหรื อ

กาไล

ไม่อาย นี่พี่วานิช บอกซิ วา่ นังมาลีมนั เอาอะไรให้พี่กิน พี่ถึงหลงใหลมันขนาดนี้ท้ งั ที่มนั ไม่มีตงั ค์เลย ทีกาไลให้ทุกอย่างกับพี่ จะเอาอะไรกาไลทูนหัวให้ เพราะกาไลรักพี่เท่า ชีวติ แล้วทาไมพี่ไม่รักกาไล ทามม๊าย ดนตรี(สั้น)

วานิช

พูดกาไลคงไม่เข้าใจหรอก พี่จะไปละ

กาไล

เดี๋ยว นี่ใจคอพี่วานิชจะทิ้งกาไลจริ งๆหรื อ โฮ กาไลรักพี่นะ ทาไมไม่เห็นแก่ความรัก ของกาไลบ้าง นังมาลีมีอะไรดีพี่ถึงหอบผ้าหนีตามมันไปแบบนี้ท้ งั ที่หนทางข้างหน้าดา มืดสนิท ดนตรี(วูบ)

หน้ า 9


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 3

วานิช

พี่ลากาไลเท่านี้ละนะ ขอบใจสาหรับมิตรไมตรี ที่กาไลมีให้พี่ แต่เราไม่ใช่คู่กนั ขอให้ กาไลคิดแบบนี้ พี่ไปละ ไปมาลี

(เสี ยง 2 คนเดินไป) กาไล

อ๊า แก นังมาลี แกนังมารผลาญหัวใจ แกนังปี ศาจชัว่ ร้าย ฉันขอสาปแช่ง ขอให้แกตก นรกหมกไหม้ เวรกรรมที่แกทากับฉัน จงย้อนสนองแก ขอให้แกทามาค้าไม่ข้ ึน เกิด ความพินาศในครอบครัวต่อเนื่องไม่หยุด ตลอดไป ดนตรี(สั้น)

มาลี

ขอให้คาแช่งทั้งหมดเข้าตัวเธอ กาไล

กาไล

อ๊า นังมาลี แก ดนตรี(วูบ)

มาลี

เพราะฉันไม่ได้แย่งพี่วานิชจากเธอ เธอต่างหากที่รู้เต็มอกว่าฉันกับพี่วานิชรักใคร่ กนั มา หลายปี แต่เธอก็ใช้ฐานะที่เหนือกว่ากระชากเขาไป เธอต่างหากที่แย่งแฟนชาวบ้าน จิตใจเธอมันต่าช้า เห็นแก่ได้ เธอไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บขนาดไหนที่เห็นพี่วานิชควงคู่กบั เธอตามคาสั่งพ่อแม่พี่วานิช เวลานี้เธอคงรู้รสความทุกข์ทรมานนั้นแล้ว ว่าการสู ญเสี ย ของรักมันสาหัสยังไง เพราะฉันรู้วา่ เธอรักพี่วานิ ชมาก เธอทาฉันก่อน และเธอก็ได้ ชดใช้แล้วกาไล ดังนั้นคาแช่งของเธอจึงไม่มีผล เพราะฉันไม่ได้ทาผิดต่อเธอ และเมื่อ เธอแช่งส่ งเดช แช่งลมๆแล้งๆ คาแช่งจึงจะเข้าตัวเธอ ไปค่ะพี่วานิช

(เสี ยง 2 คนเดินไป) กาไล

(ร้ องไห้ ) อ๊า แก นังมาลี แก..โฮ พี่วานิช กลับมา กาไลรักพี่ โฮๆ กลับมา ดนตรี สปอต ป.ป.ส. (คืนชีวติ ใหม่ )

(เอนไตเติล) บรรยาย รายนามผูแ้ สดงมีดงั ต่อไปนี้....ปัญหา...แจ้ งเบาะแส....(เหมือนตอนที่ 1 )..... ดนตรี จบตอน 3

หน้ า 10

อ้อมกอดแห่งรัก ที่บ้านอุ่นใจ ตอนที่ 3  
อ้อมกอดแห่งรัก ที่บ้านอุ่นใจ ตอนที่ 3  

บทละครวิทยุต้านยาเสพติด ปปส.2556

Advertisement