Page 1

“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

ละครวิทยุเพือ่ ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. เรื่อง “อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18 “บาบัดฟื้ นฟู นาตัวกลับสู่ ครอบครัว” 1 บทประพันธ์ และบทละครวิทยุ โดย “โพธิญา” ผู้แสดง ตอนที่ 18 ปรเมศร์ / ใบเตย / พลวัฒน์ / รัตนา / ผอ.ชูชาติ / อรพิน / กาไล / แจ็ค / จอย / ชัชวาลย์ / พรพรรณ / พล.ท.วิโรจน์ / เป๋ ซานต้ า / มาลี / สายตรวจ(จ่ าพจน์ ) ผู้แสดงชุดใหม่ และรับเชิญ ณรงค์ พ่อพรพรรณ พ่อค้า รังเกียจพวกติดยา รับเชิญ สาลี่ แม่พรพรรณ แม่คา้ รังเกียจพวกติดยา รับเชิญ พิทักษ์ พ่อชัชวาล พิจารณาทุกอย่างด้วยเหตุและผล รับเชิญ (ไตเติล) สปอตป.ป.ส. (คืนชีวติ ใหม่ ) ดนตรี บรรยาย ความเดิมตอนที่แล้ว

แจ็คจอยอาละวาดที่โรงเรี ยนแล้วหนีไป ใบเตยครู อรพินพยาบาล

รัตนาตามไปโดยมีปรเมศร์โอฬารคุม้ กัน ร.ต.ท.พลวัฒน์ขอหลักฐานการค้ายาเสพติดของ ผอ.ชูชาติที่ลงั เลเพราะรับปากใบเตยว่าจะไม่มอบหลักฐานให้ใคร ส่ วนกาไลปฏิเสธทุกข้อ กล่าวหาของปรเมศร์ ใบเตยครู อรพินพยาบาลรัตนาและโอฬาร โดยเชื่อฝังหัวว่าแจ็คจอยไม่ มีวนั เกี่ยวข้องยาเสพติดและเป๋ ซานต้าไม่ได้เป็ นเจ้าพ่อค้ายา ทันใดเป๋ ก็บุกยิงปรเมศร์ ใบเตย พล.ท.วิโรจน์ร.ต.ท.พลวัฒน์มาช่วยไว้ เป๋ หนีไปโดยมีกาลังเจ้าหน้าที่ไล่ตาม กาไลพูดไม่ ออก และยิง่ โอฬารมาบอกว่าพบแจ็คจอยลงแดงอยูใ่ นป่ ากาไลก็ยงิ่ ตกใจ แจ็คจอยที่เกิด

หน้ า 1


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

อาการขาดยาเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่กค็ ิดว่าจะมาจับตัว แจ็คใช้มีดจี้คอพรพรรณที่มาตามหาเขา และยึดเธอเป็ นตัวประกัน ดนตรี 1 กาไล

(ตกใจ) แจ็ค อย่า ปล่อยพรพรรณเดี๋ยวนี้ แม่บอกให้ปล่อย แล้วทิ้งมีด

แจ็ค

(ร่ างกายขาดยาอย่ างรุ นแรง) ไม่ ทุกคนถอยไป ไม่ง้ นั อินี่ตาย

พรพรรณ (หวาดกลัว) แจ็ค นี่พรนะ แฟนเจ็คไง ทาไมทากับพรอย่างนี้ แจ็ค

(เจ็บปวดเนือ้ ตัว) หุบปาก แล้วอยูเ่ ฉยๆ ถ้าขยับ คอแกทะลุ

พรพรรณ แจ็ค ฉันกลัว พ่อ แม่ ฮือ ใครช่วยไปบอกพ่อแม่ที ดนตรี 2 ณรงค์ (พ่อพรพรรณ) (โกรธ) ปื นอยูไ่ หน นี่ กระสุ นเต็มแม็ค ไอ้แจ็ค เอ็งทาพรพรรณลูกข้า เอ็งตาย สาลี(่ แม่พรพรรณ) ณรงค์

(โกรธ) ฉันจะเอามีดตัดอ้อยนี่ฟันคอมันให้ขาดพี่ณรงค์

ไปเลยยายสาลี่ เอารถกระบะไป วันนี้ตอ้ งมีคนตาย มันบังอาจมาแตะต้องลูกเรา ไอ้ข้ ียา พวกนี้เอาไว้ไม่ได้

(เสี ยง 2 คนวิง่ โครมๆ) ดนตรี 3 กาไล

(หวาดกลัว) ได้โปรดเถอะแจ็ค ปล่อยพรพรรณ ก่อนที่อะไรจะเลวร้ายไปกว่านี้

แจ็ค

(ลงแดง) ไปให้พน้ อย่าเข้ามาใกล้ เข้ามาอินี่ตาย

หน้ า 2


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

ดนตรี(วูบ) พล.ท.วิโรจน์

ทุกคนอย่าเข้าไป ถอยออกมา

กาไล

แจ็ค นี่แม่นะลูก แม่ไง แม่กาไล

แจ็ค

ไม่ใช่ ฉันไม่รู้จกั แก แกเป็ นใคร ไปให้พน้ เลยไป

กาไล

โฮ ทาไมเป็ นอย่างนี้ไปได้

รัตนา

ยาเสพติดทาลายสมองเขาค่ะคุณกาไล เราทาให้เขาฟื้ นกลับเป็ นคนเดิมได้ แต่ตอ้ งใช้เวลา และความสมัครใจของทั้งผูเ้ สพและคนในครอบครัวที่จะบาบัดรักษา

กาไล

แล้วเขาติดยาได้ยงั ไง ใครทาให้เขาติด ไม่อยากเชื่อเลย ทาไมๆ แจ็คเป็ นเด็กดีแท้ๆ ดนตรี(สั้น)

อรพิน

แจ็ค นี่ครู เอง ผูช้ ่วยผอ.อรพินไง เราคุน้ เคยกันดี จะบอกให้ แจ็ควางมีดซะ แล้วปล่อย พรพรรณ ไม่มีใครทาอะไรแจ็คหรอกครู ขอยืนยัน

แจ็ค

(ลงแดง) ไม่เชื่อ ไม่มีใครทาอะไรทาไมทหารตารวจเต็มไปหมด

พล.ท.วิโรจน์

ก็ได้แจ็ค เจ้าหน้าที่ฝ่ายเราที่แจ็คเห็นแต่งชุดฝึ กจะถอยออกมา ตกลงมั้ย

ปรเมศร์

เห็นหรื อเปล่าแจ็ค พวกเรากาลังถอยแล้ว

แจ็ค

พวกคุณถอย แต่ตารวจยังอยูเ่ ต็ม

พลวัฒน์ แจ็ค ฉันกับตารวจทุกนายถอยแล้ว จะไม่มีใครเข้าใกล้แจ็คเป็ นอันขาด แจ็ค

(ลงแดง) ดี ไปเลย ไปให้หมด ขืนตารวจทหารเข้ามาอีก อินี่ตาย ตาย

พรพรรณ (ร้ องไห้ ) ฮือ พ่อ แม่ อยูไ่ หน ช่วยพรด้วย (เสี ยง 2 คนวิง่ มา)

หน้ า 3


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

ณรงค์ (พ่อพรพรรณ) (โกรธ) ไอ้แจ็ค ไอ้นรกหนักแผ่นดิน ปล่อยพรพรรณลูกข้าเดี๋ยวนี้ ไม่ง้ นั ข้าจะ ยิงเอ็งให้หวั กระจาย สาลี(่ แม่พรพรรณ) กาไล

(โกรธ) ไม่ปล่อยพรพรรณลูกข้าใช่ม้ ยั งั้นข้าจะเอามีดตัดอ้อยฟันคอแกให้ขาด

(แผดร้ อง) อ๊า อย่าทาลูกฉันพี่ณรงค์พี่สาลี่ อ๊า ตารวจทหาร ช่วยลูกฉันด้วย ช่วยด้วย ดนตรี

4 ปรเมศร์

(เข้ าสกัด) อย่าครับคุณณรงค์ วางปื นลงครับ ช้าๆ ช่วยปฏิบตั ิตามคาสัง่ ด้วย ลูกน้องผม ถืออาวุธสงครามจ้องอยูพ่ ร้อมยิงนะครับ คุณณรงค์อย่าเสี่ ยงเป็ นอันขาด

ณรงค์

(โกรธ-ไม่ เต็มใจ) ก็ได้ครับคุณทหาร ผมวางปื นแล้ว

ปรเมศร์

เจ้าหน้าที่ของผมจาต้องประกบตัวคุณนะครับ จนกว่าสถานการณ์ตรงนี้จะคลี่คลาย คุณ ต้องปฏิบตั ิตามคาบอกของเขา ไม่ง้ นั อาจต้องมีการพันธนาการนะครับ

ณรงค์

(โกรธ-ไม่ เต็มใจ) เข้าใจครับหมวด แล้วลูกผมล่ะ มีใครช่วยลูกผมมั้ย

ปรเมศร์

มีแน่นอนครับ เจ้าหน้าที่กาลังดาเนินการ ดนตรี(สั้น)

พลวัฒน์ (เข้ าสกัด) คุณสาลี่ วางมีดตัดอ้อยลงกับพื้นครับ วางครับ สาลี่

(โกรธ-ห่ วงพรพรรณ) ก็ได้หมวด ฉันวางแล้ว แล้วพรพรรณลูกฉันล่ะ

พลวัฒน์ เรากาลังหาทางช่วยอยูค่ รับ ณรงค์

(แค้ น) ฆ่ามันเลย อยูไ่ ปก็รกโลก หนักแผ่นดิน ครอบครัวนี้สร้างความพินาศให้บา้ นบัว สาราญมาไม่รู้เท่าไหร่ โดยเฉพาะไอ้เป๋ ซานตา ผัวริ ยาของยายกาไล

สาลี่

นัน่ น้าพิทกั ษ์พอ่ ชัชวาลกับชาวบ้านวิง่ มานัน่ แตกตื่นกันหมดทั้งหมู่บา้ นเลย

หน้ า 4


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

ดนตรี(วูบ) (เสี ยงหลายคนวิง่ มา แล้ วหยุด) พิทักษ์ (พ่อชัชวาย์)

(ตื่นตระหนก) ชัชวาลย์ ชัช ลูกอยูไ่ หน

ชัชวาล

พ่อ ผมอยูน่ ี่

พิทักษ์

(ตื่นตระหนก) ออกมาซีลูก ไปอยูต่ รงนั้นทาไม

ชัชวาล

ผมไม่เป็ นไร ผมจะอยูต่ รงนี้ เผื่อจะช่วยอะไรจอยได้ ดนตรี

5 แจ็ค

(ลงแดง) จอย หนีไป พี่สกัดทหารตารวจไว้ให้แล้ว รี บหนีไป ไปซีจอย ดนตรี(วูบ)

จอย

(ลงแดง) ไม่พี่แจ็ค จอยไม่ไป พี่แจ็คอยูจ่ อยก็อยู่

แจ็ค

ไม่ได้ พวกเขาจะจับเราเอาไปขังคุก

จอย

ไม่ เขาไม่จบั พี่แจ็ควางมีดเหอะ แล้วปล่อยพรพรรณไป

แจ็ค

เธอเชื่อเขาหรื อจอย เธอเชื่อเข้าไปได้ยงั ไง

ใบเตย

เธอต้องเชื่อนะแจ็ค

แจ็ค

ครู ใบเตย ดนตรี(วูบ)

ใบเตย

(ต่ อ) พวกเราไม่ทาอะไรแจ็คจริ งๆ เราแค่อยากให้แจ็คไปเข้ารับการบาบัดผูต้ ิดยาและการ เข้าบาบัดก็ไม่มีผลใดๆทางกฎหมาย แจ็ค จอยไปแค่วนั ละชัว่ โมง เสร็ จแล้วไปเรี ยนได้

หน้ า 5


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

กลับบ้านก็ได้ ตารวจไม่ลงบันทึกประวัติอะไรเพราะอยูใ่ นช่วงโครงการบ้านอุ่นใจฯ พวก เขาแค่อยากให้เราเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้น แจ็ค

ฉันไม่เชื่อแก นังใบเตยตัวร้าย ฉันไม่เชื่อ

(เสี ยง 1 คนเดินมา แล้ วหยุด) มาลี

(หวาดกลัว) เตย

ใบเตย

แม่ ดนตรี(สั้น)

ใบเตย

(ต่ อ) (จะร้ องไห้ ) แม่ ทุกอย่างเหมือน..ตอนพี่อดิศกั ดิ์ทากับพ่อ ฮือ

มาลี

ถ้าบังคับตัวเองไม่ได้กห็ ลบมา อยูน่ ี่เกะกะคนที่เขากาลังช่วยพรพรรณ

ใบเตย

(กลั้นสะอืน้ )

เตยไม่เป็ นไรแล้ว เดี๋ยวเตยขอหารื อท่านวิโรจน์ ผอ. พี่พนิ คุณรัตนา

โอฬาร แล้วก็ปรเมศร์กบั หมวดพลวัฒน์ก่อน ไม่รู้พวกเขาจะเอายังไง มาลี

ได้ลูก ได้ ดนตรี

6 พล.ท.วิโรจน์

(ร่ วมหารือ) ดูเหมือนจอยจะพอมีสติอยูบ่ า้ งนะครับอาจารย์ชูชาติอาจารย์อรพิน

ครู ใบเตย คุณรัตนา หมวดปรเมศร์ หมวดพลวัฒน์ ผอ.ชูชาติ ตะกี้ผมเห็นหมวดปรเมศร์ กบั หมวดพลวัฒน์หารื อกันครับท่าน พล.ท.วิโรจน์

คุณคิดจะทาอะไรคุณปรเมศร์

ปรเมศร์

ผมกับหมวดพลวัฒน์ตกลงจะให้จอยช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของแจ็คครับผม

ใบเตย

คุณมีแผนยังไงคะปรเมศร์ หมวดพลวัฒน์

หน้ า 6


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

พลวัฒน์ เราจะเข้าชาร์จ ปล่อยไว้พรพรรณอาจเป็ นอันตราย มีดจ่อที่คอน่ากลัวมาก อรพิน

เข้าชาร์จ จะไหวหรื อคะ

รัตนา

น่าจะได้นะคะอาจารย์อรพิน

อ้า หมวดปรเมศร์ กบั วัฒน์จะให้จอยช่วยเบี่ยงเบนความ

สนใจแจ็คยังไงคะ ปรเมศร์

ตรงนี้ที่ตอ้ งช่วยกันคิดด่วน ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตท่านผบ.โครงการฯครับผม

พล.ท.วิโรจน์

ได้เลย เอาเลยปรเมศร์

ใบเตย

ให้จอยเบี่ยงเบนความสนใจแจ็คหรื อ ให้กรี ดร้องได้ม้ ยั

ปรเมศร์

ได้ พอแจ็คหันมาผมกับหมวดพลวัฒน์กเ็ ข้าชาร์จ แต่จะบอกจอยได้ยงั ไง

ผอ.ชูชาติ เอางี้ อาจารย์อรพินสนิทกับชัชวาล อาจารย์สบตาเขาแล้วพยักหน้าเรี ยกให้ออกมา แล้วจะ เอายังไงก็ให้ชชั วาลเข้าไปบอกจอย อรพิน

ได้ค่ะผอ. ดนตรี

7 (เสี ยง 1 คนเดินมา แล้ วหยุด) ชัชวาลย์ อาจารย์อรพินเรี ยกผมหรื อครับ อรพิน

ใช่จะ้ ชัชวาล จะขอความช่วยเหลือหน่อย

พล.ท.วิโรจน์

ทางเราต้องการช่วยพรพรรณ ชัชวาล

ชัชวาลย์ ผมก็ตอ้ งการช่วยเธอครับท่านพลโทวิโรจน์ จะให้ผมทายังไงครับ ผอ.ชูชาติ หมวดปรเมศร์ กบั หมวดพลวัฒน์จะเข้าชาร์จแจ็ค จะเข้าไปช่วยกันแย่งมีดจากมือแจ็ค แล้ว ดึงพรพรรณออกมา

หน้ า 7


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

ชัชวาลย์ แล้วหมวดทั้งสองจะเข้าไปได้ยงั ไงครับผอ.ชูชาติ ดนตรี(สั้น) ใบเตย

เราต้องทาให้แจ็คเผลอ

นัน่ คือหาทางเบี่ยงเบนความสนใจของแจ็คไปที่จุดหนึ่งเพื่อเปิ ด

โอกาสให้หมวดปรเมศร์ กบั หมวดพลวัฒน์เข้าถึงแจ็คโดยแจ็คไม่รู้ตวั รัตนา

ชัชวาลบอกให้จอยไปกรี ดร้องตรงจุดที่อยูต่ รงข้ามมือข้างที่ถือมีดของแจ็ค

คือด้านซ้าย

พอแจ็คหัน หมวดปรเมศร์หมวดพลวัฒน์จะเข้าชาร์จทางด้านขวา พลวัฒน์ ต้องอธิบายให้จอยเข้าใจนะ ชัชว่าทั้งหมดเพื่อช่วยทั้งพรพรรณและแจ็คจอย ปรเมศร์

และยืนยันกับจอยด้วยว่าจะไม่มีการทาร้ายแจ็คเด็ดขาด

จะไม่มีการดาเนิ นคดีไม่วา่ กรณี

ใดๆ เพราะแจ็คทาไปด้วยฤทธิ์ ยา ชัชวาลย์ เข้าใจละครับ ผมจะลัดเลาะ ไปตรงจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วเรี ยกจอยมาพูด ผมไปละครับ (เสี ยง 1 คนเดินไป) พลวัฒน์ พร้อมนะครับหมวดปรเมศร์ ปรเมศร์

พร้อมครับหมวดพลวัฒน์ ดนตรี

8 จอย

(เบาๆ) แน่ใจหรื อว่าไม่โดนหลอก พวกเขาตั้งใจจะจับจอยกับพี่แจ็คเข้าคุกมากกว่า ดนตรี(วูบ)

ชัชวาลย์ (เบาๆ) เธอแค่เสพจะติดคุกได้ไง ฉันไม่เคยเห็นใครติดเลย เพียงแต่เธอต้องเข้ารับการ บาบัดเท่านั้นจอย จอย

(เศร้ าหมอง) ชัชไม่รู้อะไรเลย

หน้ า 8


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

ชัชวาลย์ แล้วไม่รู้อะไรน่ะ มันอะไรล่ะจอย จอย

(ตัดสิ นใจ) จอยค้ายาด้วย ทั้งแจ็คทั้งจอยเอายาจากน้าเป๋ ไปขาย

ชัชวาลย์ (ผิดหวังในตัวจอย) จริ งหรื อ จอย

จริ ง ชัชเกลียดจอยแล้วใช่ม้ ยั

ชัชวาลย์ คือ..แต่ไม่มีใครพูดเรื่ องนี้เลยนะ ทุกคนจะให้เธอเข้ารับการบาบัดเท่านั้น แสดงว่าจะไม่มี ใครเอาเรื่ องเธอตรงนี้ จอย

ตรงนั้นจอยไม่สน อะไรจะเกิดก็ช่าง จอยแค่อยากรู้วา่ ชัชเกลียดจอยหรื อเปล่า ดนตรี(สั้น)

ชัชวาลย์ เรื่ องเกลียดไม่เกลียดไว้คุยตอนอื่นได้ม้ ยั จอย จอย

แต่จอยอยากคุยให้จบตอนนี้ เพราะยังมีเรื่ องร้ายแรงที่จอยทาอีก และจอยทนแบกมันไว้ กับตัวไม่ไหวอีกแล้ว

ชัชวาลย์ เรื่ องอะไรจอย จอย

(ตัดสิ นใจ) จอยไม่ได้แค่เสพยา ค้ายา จอยมีอะไรกับน้าเป๋ ด้วย เพื่อแลกยา แล้วรู ้ม้ ยั (จะร้ องไห้ ) จอยอาจติดเชื้อเอชไอวีจากน้าเป๋ รู ้แล้วชัชไม่อยากช่วยจอยแล้วใช่ม้ ยั

ชัช

เกลียดจอยแล้วใช่หรื อเปล่า เพราะจอยหาชิ้นดีไม่ได้เลยซักนิดเดียว ดนตรี 9 ชัชวาลย์ (พูดแทบไม่ ออก) คือ..คือ.. จอย

(ร้ องไห้ ) ทุกอย่างที่จอยทา จอยรู้ มันเลวร้ายเกินกว่าที่ชชั จะรับได้ จอยถึงไม่อยากให้ชชั รู้ แต่มนั ก็สายไปแล้ว

หน้ า 9


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

ชัชวาลย์ อ้า..เอางี้ ขอไปให้คาตอบวันอื่นได้ม้ ยั ว่าชัชเกลียดหรื อไม่เกลียดจอย ขอให้ทุกอย่าง วันนี้คลี่คลายก่อน ได้หรื อเปล่า วันนี้จอยทาตามที่ชชั บอกนะจอย จอย

ชัชจะให้คาตอบจอยแน่นะ

ชัชวาลย์ แน่ซี สาบาน จอย

ก็ได้ งั้นเดี๋ยวจอยจะทาตามที่ชชั บอก ดนตรี

10 ปรเมศร์

จอยผละจากชัชวาลไปยืนด้านซ้ายมือแจ็คแล้ว แจ็คใช้มือขวาถือมีดจ่อคอพรพรรณ คิดว่า ชัชวาลย์น่าจะทางานได้ผลนะ

พลวัฒน์ คงได้ พร้อมนะครับ ผมเข้ากระชากข้อมือที่มีดของแจ็ค หมวดยังบาด เจ็บที่ไหล่หมวด เข้าล็อคคอแจ็ค อันตรายจากคมมีดที่จะเฉื อนแผลเก่าจะได้ลดลง ปรเมศร์

ได้ครับหมวดพลวัฒน์

พลวัฒน์ อ้า ตามตารา การชิงตัวประกันต้องมีการสู ญเสี ยบ้างใช่ม้ ยั ครับ ปรเมศร์

แน่นอน แต่กภ็ าวนาให้ตารานั้นไม่จริ งเสมอไป ดนตรี

11 อรพิน

(ภาวนา) เจ้าประคูน้ ขอให้ได้ผล ขอให้ได้ผล ฮือ

ใบเตย

(ภาวนา) ขออย่าให้ใครต้องบาดเจ็บเลย ได้โปรด

รัตนา

รัตน์โทร.ไปบอกห้องฉุกเฉิ นให้เตรี ยมรับมือแล้วค่ะ นัน่ จอยตั้งท่าจะตะเบ็งแล้ว

จอย

(กรีดร้ อง) ว้าย พี่แจ็ค ว้ายย ช่วยด้วย ช่วยจอยด้วย

หน้ า 10


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

แจ็ค

(ตกใจ) เกิดอะไรขึ้น จอย เธอเป็ นอะไร

จอย

(กรีดร้ องไม่ หยุด)

ปรเมศร์ -พลวัฒน์

ชาร์จ !

(เสี ยง 2 คนวิง่ ) (เสี ยงปรเมศร์ -พลวัฒน์ -แจ็คแย่ งมีดกัน) พลวัฒน์ ผมจับข้อมือแจ็คข้างที่ถือมีดกระชากได้แล้วหมวดปรเมศร์ ปรเมศร์

ผมล็อคคอแจ็คไว้แล้วหมวดพลวัฒน์ หนีไปพรพรรณ หนี

พรพรรณ ฮือ อย่าทาแจ็คนะคะ อย่าทาแจ็ค ณรงค์ -สาลี่ (พร้ อมกัน)

พรพรรณ มานี่ลูก มานี่ มานี่

(เสี ยงหลายคนวิง่ สั บสน) (เสี ยงหลายคนชายหญิงร้ องเอะอะว่ าจับแจ็คได้ แล้ ว) กาไล

อ๊า อย่าทาลูกฉัน อย่า โฮ อย่าทาแจ็คลูกฉัน อ๊า พี่ณรงค์ พี่สาลี่ อย่ากระทืบลูกฉัน ดนตรี

12 ณรงค์ -สาลี่ (โกรธแค้ น)

แกต้องตายไอ้แจ็ค แกต้องตาย นี่ นี่

(เสี ยงกระทืบหลายครั้ง) แจ็ค

โอ๊ย โอ๊ย

พลวัฒน์ หยุดนะครับคุณณรงค์ คุณสาลี่ ไม่ง้ นั คุณเจอข้อหาทาร้ายร่ างกาย หมู่สุภาพหมู่นภดลกัน คุณณรงค์คุณสาลี่ออกไป

หน้ า 11


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

ณรงค์

(โกรธแค้ น)

ฮื้อย ไปติดคุกซะไอ้แจ็ค แล้วอย่าได้บงั อาจเข้าใกล้พรพรรณอีก ไม่ง้ นั

พัด่ ยิงหัวกระจาย ไป พรพรรณ กลับบ้าน สาลี่

แม่จะวิ่งย้ายลูกไปเรี ยนที่กรุ งเทพฯพรพรรณ จะได้ไม่ตอ้ งเจอไอ้แจ็คอีก

พรพรรณ (ร้ องไห้ ) พ่อ แม่ หนูขออยูด่ ูอาการแจ็คก่อนได้ม้ ยั ณรงค์

ไม่ได้ กลับบ้าน แล้วไม่ตอ้ งเจอมันอีกตลอดชาติน้ ีชาติหน้า ไป

(เสี ยง 3 คนเดินไป) แจ็ค

(ร้ องไห้ -เมายา) พรพรรณ ฉันขอโทษ พรพรรณ ดนตรี

13 พล.ท.วิโรจน์

(สั่ ง) ทหารในฐานะเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่โครงการบ้านอุ่นใจฯ ดูแลแจ็ค

กับจอยและพาไปส่ งโรงพยาบาล ทั้งคู่ตอ้ งเข้ารับการบาบัดทันที โดยไม่มีผลทางกฏหมาย จอย

(ร้ องไห้ ) ชัช ชัช

ชัชวาลย์ อย่าเพิ่งพูดอะไรจอย ไปโรงพยาบาลก่อน ฉันจะไปด้วย จอย

(ร้ องไห้ ) จริ งหรื อ ชัชจะไปกับจอยจริ งหรื อ

ชัชวาลย์ จริ ง จอยอยูก่ บั ทหารก่อน เดี๋ยวชัชไปบอกให้พอ่ กลับบ้าน (เสี ยง 1 คนเดินไป) กาไล

โฮ แล้วบาบัดต้องทายังไงบ้าง แล้วนี่แจ็คจอยติดยาจริ งๆหรื อ ลูกทาแบบนี้ได้ยงั ไงใคร สัง่ ใครสอนให้ทา

ผอ.ชูชาติ โฮ้ย ไม่มีสานึก ตัวเองเป็ นตัวอย่างให้ลูกทาไม่ดีแล้วโทษโน่นนี่ตะพึด พอกันที นางกาไล ต้องจบครับหมวดพลวัฒน์ ผมมอบหลักฐานการค้ายาให้แล้วนะครับ

หน้ า 12


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

พลวัฒน์ คุณกาไล คุณถูกจับข้อหาค้ายาเสพติด หมู่สุภาพ ควบคุมตัวไปสอบปากคาที่โรงพัก ไม่ ต้องใส่ กญ ุ แจมือ กาไล

อ๊า ฉันเปล่า ฉันไม่เคยค้ายา โฮ จับฉันแล้วใครจะดูแจ็คกับจอย

ปรเมศร์

เจ้าหน้าที่โครงการบ้านอุ่นใจกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลครับน้ากาไล

กาไล

โฮ แล้วพี่เป๋ ล่ะ พี่เป๋ เป็ นยังไง มีใครได้ข่าวบ้างมั้ย

จอย

(โกรธ) เขาตายไปแล้วแม่ ถูกตารวจทหารยิงตายในป่ า ดนตรี(วูบ)

กาไล

จอย ทาไมพูดอย่างนี้ น้าเป๋ เขามีพระคุณนะ เขาเลี้ยงดูส่งเสี ยจอยนะลูก

จอย

(โกรธ) เลี้ยงดูส่งเสี ยหรื อ อยากให้จอยพูดให้หมดมั้ยแม่วา่ เขาหลอกล่อจนจอยติดกับเขา ยังไง และชีวติ จอยต้องจบสิ้ นยังไง แม่อยากฟังมั้ย

กาไล

โฮ แล้วทาไมจอยต้องตวาดใส่ แม่ดว้ ย

แจ็ค

(โกรธ) แม่ อย่ายุง่ กับจอย

กาไล

แจ็ค ทาไมตวาดใส่ แม่อีกคนอย่างนี้ ลูกๆเป็ นอะไรกันไปหมด โฮ พี่เป๋ พี่เป๋ อยูไ่ หน ฉันถูกตารวจจับทาไมพี่ไม่มาช่วย พี่เป๋ ดนตรี

14 (เสี ยงหลายคนเดินยา่ ป่ า) สายตรวจ(จ่าพจน์) เป๋

เฮ้ยไอ้เป๋ หยุดนะ บอกให้หยุด

(กับตัวเอง) หยุดก็โง่ซี ฮื้อย นัน่ จ่าพจน์นี่หว่า เคยทักทายกันแท้ๆ วันนี้มาตามล่าแบบไม่ เกรงใจกันเลย เมื่อจ่าไม่เกรงใจฉัน ฉันก็ไม่เกรงใจจ่า เอ้า เอาจุด 38 นี่ไปกิน

หน้ า 13


“อ้ อมกอดแห่ งรัก ทีบ่ ้ านอุ่นใจ” ตอนที่ 18

(เสี ยงปื นหลายนัด) จ่ าพจน์

ฮื้อย พูดกันดีๆ แกกลับคิดจะฆ่าเจ้าหน้าที่ (ร้ องบอก) พวกเรา ป้ องกันตัวได้

(เสี ยงปื นหลายนัด) เป๋

(ถูกยิง) โอ๊ย โอ๊ย ดนตรี(วูบ)

จ่ าพจน์

(ร้ องบอก) พอ พวกเรา หยุดยิง ค่อยๆแหวกป่ าเข้าไป อาวุธพร้อมยิง

(เสี ยงหลายคนก้ าวสวบๆ) จ่ าพจน์

ไอ้เป๋ นอนจมกองเลือดอยูน่ นั่ เฮ้ย อย่าตายนะไอ้เป๋ หมวดพลวัฒน์สงั่ ให้จบั เป็ นเพื่อหาตัว บงการใหญ่ แกตายฉันโดนด่าหูบานแน่

เป๋

(ใกล้ ตาย) โอย กาไล ฉันขอโทษ โอย จอย น้ารักจอย รักมากกว่ากาไล.. โอย..ขออภัย ที่นา้ เป็ นเอดส์แล้วไม่บอกจอย ทาให้จอยพลอยติดไปด้วย โอย (สิ้นใจ) ดนตรี สปอต ป.ป.ส. (คืนชีวติ ใหม่ )

(เอนไตเติล) บรรยาย รายนามผูแ้ สดงมีดงั ต่อไปนี้....ปัญหา...แจ้ งเบาะแส....(เหมือนตอนที่ 1 )..... ดนตรี จบตอน 18

หน้ า 14

อ้อมกอดแห่งรัก ที่บ้านอุ่นใจ ตอนที่ 18  

บทละครวิทยุต้านยาเสพติด ปปส. 2556