Page 1

กลุ่มที่ 2 ภูมิใจเสนอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารสาหรับองค์ กร


เสนอ

อาจารย์ สุจิตตรา จันทร์ ลอย


จัดทาโดย

ปุ๊

นางสาวปรารถนา อุย้ ฟัก รหัสนักศึกษา 564152002


มัย

นางสาวสาวิตตรี เผ่าคนชม รหัสนักศึกษา 564152033


ออนซ์

นางสาวยุลาวรรณ วิง่ ปัญญา รหัสนักศึกษา 564152037


ที

นายทีปกร อาริ ภู รหัสนักศึกษา 564152039


แป๋ม

นางสาวนิรชา จันทร์หอม รหัสนักศึกษา 564152060


วิชา...เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสารสาหรับครู (PC54504) สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ระบบ? เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร? ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสาหรับองค์ กร?


ระบบ

(System)


ความหมายของระบบ (System) ระบบ หมายถึง การนาปั จจัยต่างๆ อัน ได้แก่ คน (People) ทรัพยากร (Resource) แนวคิด (Concept) และกระบวนการ (Process) มาผสมผสาน การทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่ได้วางแผนไว้ โดยภายในระบบ อาจประกอบไปด้วยระบบย่อย (Subsystem) ต่างๆ ที่ตอ้ งทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เดียวกัน


ตัวอย่ างองค์ประกอบของ ระบบต่ างๆ


ประเภทของระบบ พิจารณาจากจานวนหน่ วยงานย่ อย และ ความสั มพันธ์ ระหว่ างหน่ วยงาน · ระบบอย่ างง่ าย (Simple System) หมายถึง ระบบที่มีสมาชิก หรื อหน่วยงานย่อย จานวนไม่ มาก มีความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานแบบไม่ยงุ่ ยาก สลับซับซ้อน · ระบบซับซ้ อน (Complex System)


พิจารณาจากปฏิกริ ิยาที่มีต่อ สิ่ งแวดล้ อมภายนอก ระบบเปิ ด (Open System) หมายถึง ระบบที่มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมภายนอก ·

ระบบปิ ด (Closed System)

หมายถึง ระบบทีไ่ มมี ่ ปฏิสัมพันธกั ์ บ สิ่ งแวดลอมภายนอก ้


เปลี่ยนแปลงไปตาม พิจารณาจากการเปลีย่ นแปลงของระบบ สภาพแวดล้อม หรื อเมื่อ สภาพแวดล้อมมีการ เปลี่ยนแปลง ระบบอาจมีการ เปลี่ยนแปลงตามเพียงเล็กน้อย เท่านั้น ระบบไม่ คงที่ หรือ พลวัตร (Dynamic System) หมายถึง ระบบที่ มีการเปลี่ยนแปลงตาม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง


พิจารณาจากความสามารถในการปรับตัว · แบบปรับตัว (Adaptive) หมายถึง ระบบที่มีความสามารถในการ ปรับการเปลี่ยนแปลงตนเอง หรื อปรับตนเอง เพื่อ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม · แบบไม่ ปรับตัว (Non-adaptive)


แบบถาวร (Permanent) หมายถึ ง พิจารณาจากอายุของ ระบบที่มีการดระบบ ารงอยู่ หรื อ ดาเนินงานอยูไ่ ด้เป็ นระยะเวลา ยาวนาน ·

แบบชั่วคราว (Temporary) หมายถึง ระบบที่มีการดารงอยูไ่ ด้ เป็ นระยะเวลาสั้นๆ หรื อหมายถึง ระบบที่มีอายุตามระยะเวลา ที่ ปฏิบตั ิภารกิจ เมื่อภารกิจเสร็ จสิ้ น ระบบนั้นก็ยตุ ิบทบาท หรื อเลิก ·


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies)


ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

ขอมู ้ ล (Data) มี ความหมายแตกตางจากสารสนเทศ ่ (Information) หรือสารนิเทศ พจนานุ กรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดให ้ ้คาจากัด ความคาวา่ ข้ อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริ งหรื อสิ่ งที่ถือ หรื อยอมรับว่าเป็ น ข้อเท็จจริ ง สาหรับใช้เป็ นหลักอนุมานหาความจริ ง หรื อการคานวณ ข้อมูลจึงมักมีความหมายในลักษณะที่เป็ นข้อมูลดิบ (Raw Data) เรี ยก ได้วา่ เป็ นสิ่ งที่ได้จากการสังเกต ปรากฏการณ์การกระทาหรื อลักษณะ ต่างๆของวัตถุ สิ่ งของ คน สัตว์หรื อพืชแล้วบันทึกไว้เป็ นตัวเลข สัญลักษณ์ ภาพหรื อเสี ยง


สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขาวสารที ไ่ ดจากการน าขอมู ่ ้ ้ ลดิบ (Raw Data) มาคานวณทางสถิตห ิ รือประมวลผลอยางใด ่ อยางหนึ ่ง ซึงขาวสารที ไ่ ดออกมานั ้นจะอยู่ ่ ่ ้ ในรูปทีส ่ ามารถนาไปใช้งานไดทั ้ นที เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่ เกีย ่ วกับศิ ลปะในการนาเอาวิทยาศาสตร ์ ประยุกตมาใช บต ั ิ ้ให้เกิดประโยชนทางปฏิ ์ ์ และอุตสาหกรรม


การสื่อสาร

หมายถึง

การติดตอ ่

ระหวางมนุ ษยด ธต ี างๆ ซึ่งทาให้ฝ่าย ่ ้ ่ ์ วยวิ หนึ่งรับรูความหมายจากอี กฝ่ายหนึ่งและเกิด ้ การตอบสนอง ปัจจุบน ั การสื่ อสารมี มากมายหลายวิธ ี อาจเป็ นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ ์ โทรศั พทมื ์ อถือ ดาวเทียม ระบบโทรคมนาคม หรือการสื่ อสารระบบ อ ่ าศั ยดาวเทียมและสายเคเบิลใย เครือขายที ่ แกว ่งวา่ อินเตอรเน็ ้ เรียกอีกอยางหนึ ่ ์ ต ก็ได้


ความสัมพันธ์ ระหว่ างเทคโนโลยี สารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication Technologies –ICT) เกิดจาก การทางานส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม ่ ก ี ารใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารเพือ ่ ให้ได้ ขอมู ่ มบูรณ ์ ถูกตอง รวดเร็ว ้ ลสารสนเทศทีส ้ ตามความตองการของผู ใช ้ ้ ้งาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ได้กาหนดความหมายของ ICT ดังนี้


“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หมายถึง เทคโนโลยีทเี่ กีย ่ วของกั บขาวสาร ้ ่ ขอมู าง ้ ล และการสื่ อสาร นับตัง้ แตการสร ่ ้ การนามาวิเคราะหหรื ์ อประมวลผลการรับและ ส่งขอมู ้ ล การจัดเก็บ และการนาไปใช้งาน ใหม่ เทคโนโลยีเหลานี ่ ้ มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร ์ ซึ่งประกอบดวยส ่ วนอุปกรณ ์ ้ (hardware) ส่วนคาสั่ ง (software) และส่วนขอมู ้ ล (data) และระบบการสื่ อสารตางๆ ไมว่ าจะเป็ น ่ ่ โทรศั พท ์ ระบบสื่ อสารขอมู ้ ล ดาวเทียม หรือเครือ ่ งมือสื่ อสารใดๆ ทัง้ มีสายและไร้


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถกู ผ่านกระบวนการต่างๆ กลัน่ กรองมาเป็ นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นทั้ง เทคโนโลยีและการสื่ อสาร อาจเรี ยกได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนามาวิเคราะห์หรื อ ประมวลผล การรับและส่ งข้อมูล การจัดเก็บ และการนาไปใช้งานใหม่


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรั บองค์ กร (Information technology and communications for the organization)


ระบบสารสนเทศ? ระบบเทคโนโลยีกับสารสนเทศ? ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์ กร?


ระบบสารสนเทศ ความหมายของระบบสารสนเทศ Information System หรื อ IS คือ กระบวนการ จัดการข้อมูลให้มีสถานภาพเป็ นสารสนเทศ เริ่ ม ตั้งแต่การจัดหา การรวบรวม การประมวลผล การ สื บคืน การแสดงผล ตลอดจนการเผยแพร่ หรื อ ถ่ายทอดสารสนเทศแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการ เพื่อให้ สารสนเทศนั้นถูกนาไปใช้ประโยชน์ ตาม วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายขององค์การ


1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย -การเก็บรวบรวมข้อมูล -การตรวจสอบข้อมูล 2. การดาเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็ นสารสนเทศ อาจ ประกอบด้วย -การจัดแบ่งข้อมูล -การจัดเรี ยงข้อมูล -การสรุ ปผล -การคานวณ


3. การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้ งาน -การเก็บรักษาข้ อมูล -การค้ นหาข้ อมูล -การทาสาเนาข้ อมูล -การสื่อสาร


ทาให้องค์การมีการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ และ มีมาตรฐานเดียวกัน ช่วยขจัดความซ้ าซ้อนและลด ภาระของหน่วยงาน 2. เพิม ่ ความสะดวก รวดเร็ ว ในสามารถเรี ยกใช้ สารสนเทศได้ตลอดเวลา 3. ทาให้ผบ ู ้ ริ หารมีสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ ในการตัดสิ นใจ สัง่ การ และวางแผนด้านการ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4. สามารถนาเอาสารสนเทศไปใช้ในกิจกรรม อื่นๆ ขององค์การได้ เช่น การจัดทารายงาน ประจาปี การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์องค์การ 1.


ยังมีการสั บสนอยู่ มากระหวางค าวา่ ระบบสารสนเทศ ( Information System) ่ กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) ความ จริงทัง้ สองคาคือสิ่ งเดียวกันแตแตกต างกั นทีเ่ ทคโนโลยี ่ ่ ในส่วนแรก หมายถึงระบบทีม ่ ก ี ารนาขอมู ้ ลดิบไป ประมวลผลให้อยูในรู ปสารสนเทศทีพ ่ รอมใช ่ ้ ้งาน เช่น การอานข าวในหน าต ่ ่ ้ าหนังสื อพิมพแล ้ ่ อให ่ ้อีกคน ์ วไปเล หนึ่งฟัง ก็ถอ ื ไดว ่ง ้ าเป็ ่ นระบบสารสนเทศอยางหนึ ่ แลว เพราะมีการอานข อมู วมี ้ ่ ้ ลดิบจากแหลงข ่ าวสารแล ่ ้ การประมวลผลในสมอง บันทึกจดจา และมีการ แจกจายไปยั งบุคคลอืน ่ แตในกรณี เดียวกันนีถ ้ ามี ่ ่ ้ เทคโนโลยีเขาช าว ้ ่ วย เช่น ทาการป้อนขอความในข ้ ่ แลวบั อ ่ งสแกนเนอร ์ นั้นดวยเครื ้ นทึกเป็ นไฟลภาพ ้ ์ ทาการส่งผาน Email ไปยังบุคคลทีต ่ องการ ทัง้ สอง ่ ้


ระบบสารสนเทศที่ใช้ เทคโนโลยี (Use Information Technology )


องค์ ประกอบของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


2. เทคโนโลยีส่ ือสาร

โทรคมนาคม


ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ทาให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็ นสังคมสารสนเทศ 2.ทาให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็ นเศรษฐกิจโลก 3.ทาให้องค์กรมีลกั ษณะผูกพัน หน่วยธุ รกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกับ หน่วยธุ รกิจอื่นเป็ นเครื อข่าย 4.เป็ นแบบสุ นทรี ยสัมผัส และสามารถตอบสนองตามความต้องการการใช้ เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง 5.ให้เกิดสภาพทางการทางานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา 6. ก่อให้เกิดการวางแผนการดาเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังทาให้วธิ ี การ ตัดสิ นใจ หรื อเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น


องค์ กร หมายถึง บุคคลกลุม่ หนึ่งที่มา รวมตัวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายอย่าง หนึ่งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน และดาเนินกิจกรรม บางอย่างร่ วมกันอย่างมีข้ นั ตอนเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์น้ นั โดยมีท้ งั องค์กรที่แสวงหาผล กาไร คือองค์กรที่ดาเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ เช่น บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วน ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าต่างๆ และ องค์กรที่ไม่ แสวงหาผลกาไร คือองค์กรที่ดาเนินกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์เป็ นหลัก เช่น สมาคม สถาบัน


รู ปแสดง ระดับภายในองค์ กร


ความจาเป็ นและประโยชน์ ต่อการจัดองค์ กร ประโยชน์ต่อองค์กร •องค์กรเจริ ญก้าวหน้า •ทาให้งานไม่ซ้ าซ้อน ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ การ •การบริ หารงานง่าย •แก้ปัญหางานไม่ซ้ าซ้อน •งานไม่คงั่ ค้าง


บทบาทขององค์ กรที่มีต่อระบบสารสนเทศ องค์กรมีผลต่อระบบสารสนเทศในหลายด้าน พอสรุ ปได้ดงั นี้คือ 1.การตัดสิ นใจเรื่ องบทบาทของระบบสารสนเทศและการนา ระบบสารสนเทศมาใช้ 2.การตัดสิ นใจว่าจะพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างไร 3. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานสารสนเทศ 4. การตัดสิ นใจว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ตอ้ งคานึงถึงในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ


ความสาคัญของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศต่ อองค์ กร ปั จจุบนั มีการกล่าวถึงระบบสารสนเทศกันมาก ไม่วา่ จะ เป็ นหน่วยงานของภาคเอกชน หรื อ ภาครัฐก็ตาม การ ดาเนินงานเกือบทุกขั้นตอนจะต้องมีสารสนเทศเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการบริ หาร หรื อการปฏิบตั ิงานก็ตาม เช่น ร้านค้าขายสิ นค้าก็จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าในแต่ละ ประเภท ,ข้อมูลลูกค้า ,ข้อมูลการขาย ,ฝ่ ายบุคคลก็จะมีขอ้ มูล เกี่ยวกับพนักงานแต่ละคน เป็ นต้น


ความ ระบบสารสนเทศทีด ่ น ี ้น ั จะตองมี ้ เหมาะสมกับองคกรซึ ่งแตละองค กรมี ความ ่ ์ ์ ตองการสารสนเทศไม เหมื อนกัน ขึน ้ อยูกั ้ ่ ่ บ น ้ อยูกั เป้าหมายขององคกรและขึ ่ บลักษณะ ์ การตัดสิ นใจของผูบริ ผูบริ ้ หาร ้ หาร มักจะไดรั บความ ้ บสารสนเทศทีไ่ มตรงกั ่ ตองการ เช่น ไดรั ้ ้ บสารสนเทศมาก เกินไป สารสนเทศทีไ่ มอยู ปแบบที่ ่ ในรู ่ ตองการ สารสนเทศทีไ่ มได ้ ่ รั ้ บในเวลาที่ ตองการ สารสนเทศทีเ่ หมาะสมในการ ้ นาไปใช้สนับสนุ นการตัดสิ นใจ การ จัดเตรียมสารสนเทศให้กับผูใช ้ ้จะเป็ น รูปแบบใดนั้นอยูกั ใช ่ บความตองการของผู ้ ้ ้ เป็ นหลักจึงจะทาให้เกิดประโยชนสู ์ งสุด


การนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในองค์ กร 1. ทาให้ผบู้ ริ หารมีสารสนเทศ (Information)มาช่วยในการ ตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ การจัดการ และการควบคุมที่ดีข้ ึน 2.ทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถจัดการการงานที่มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น ด้วย การเสริ มทางด้านการติดต่อสื่ อสารที่สะดวกรวดเร็ ว 3.ทรัพยากรสารสนเทศมีความสาคัญมากขึ้น

และถือเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรเช่นเดียวกับ ทรัพยากรด้านอื่นๆ ดังนั้นการจัดสรร งบประมาณการจัดซื้ อหรื อหรื อหามาซึ่ ง ทรัพยากรสารสนเทศถือเป็ นส่ วนหนึ่งของแผน


4.ผูบ ้ ริ หารทุกคนถือว่ามีส่วนสาคัญในการ

จัดการ และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร สารสนเทศ 5. ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง วัฒนธรรม และอิทธิ พลทางการเมืองใน องค์กรหน่วยงานสารสนเทศหรื อหน่วยงานที มีส่วนในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลจะมีความสาคัญมากขึ้นในองค์กร


ระบบสารสนเทศที่นาไปใช้ ในองค์ กร ระบบสารสนเทศที่นาไปใช้ใน องค์กร ในปั จจุบนั นั้นที่สาคัญมี 3 อย่าง คือ 1.นาไปใช้ในการประมวลผล รายการ และการจัดทารายงาน 2.นาไปใช้ในการช่วยการตัดสิ นใจ 3.นาไปใช้ในการช่วยการ ติดต่อสื่ อสาร


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์ กร ด้ านต่ างๆ (ICT In Organization)

1.ด้ านการศึกษา

•การศึ กษาทางไกลผาน ่ ดาวเทียม ทาให้ผูที ่ ยู่ ้ อ หางไกลหรื อไมสะดวกในการ ่ ่ เดินทางสามารถไดรั ้ บ การศึ กษาเช่นเดียวกับผูที ่ ยู่ ้ อ ในเมือง


•บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยัง ช่วยเสริมประสิ ทธิภาพการ เรียนการสอนในวิชาตางๆ ่ เช่น ฟิ สิกส์ เคมี ชีวะ ทาให้บทเรียนมีความ น่าสนใจมากขึน ้ และเกิด น ้ ง้ ายขึ ความเขาใจได ่ ้ เช่น การแสดง สถาณการณจ ์ าลอง แบบจาลอง ภาพเคลือ ่ นไหว แสงสี


2. ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูก นามาใช้เริ่ มตั้งแต่การทาทะเบียนคนไข้ การ รักษาพยาบาลทัว่ ไป ตลอดจนการวินิจฉัยและ รักษาโรคต่างๆ ได้อย่ารวดเร็ วและแม่นยา นอกจากนี้ยงั ใช้ในห้องทดลอง การศึกษาและ การวิจยั ทางการแพทย์ รักษาคนไข้ดว้ ยระบบ การรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครื อข่ายการ สื่ อสาร เครื่ องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า อีเอ็มไอสแกนเนอร์ ( EMI scanner )


3. ด้ านการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น การจัดทาระบบข้อมูลเพื่อ การเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้าน การเกษตร นอกจากนี้ยงั ช่วยพัฒนา ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การ ประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ทางานบ้าน และ หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งเสี่ ยง ภัยและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เช่น โรงงาน สารเคมี โรงผลิตและควบคุม การจ่ายไฟฟ้ า รวมถึงงานที่ตอ้ งทาซ้ าๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ และ โรงงานแบตเตอรี่ เป็ นต้น


สารสนเทศและการ 4.ด้ก านการเงิ การธนาคาร สื่ อสารถู นามาใชน้ใน ดานการเงิ นและธนาคาร ้ โดยใช้ช่วยงานดนบั ้ ญชี การฝากถอนเงิน โอน เงิน บริการสิ นเชือ ่ แลกเปลีย ่ นเงินตรา บริการขาวสารการ ่ ธนาคาร การใช้ คอมพิวเตอรด น ้ ์ านการเงิ การธนาคารทีร่ จั ู้ กและ นิยมใช้กันทัว่ ไป เช่น บริการฝากถอนเงิน การ โอนเงินแบบ


มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารกันอยาง ่ 5 .ด้ าเช นความมั ่ น คง แพรหลาย น ใช ในการ ่ ่ ้ ควบคุมประสานงานวงจร สื่ อสารทหาร การแปลรหัสลับ ในงานจารกรรมระหวาง ่ ประเทศ การส่งดาวทียมและ การคานวณวิถก ี ารโคจรของ จรวดไปสู่อวกาศ สานักงาน ตารวจแหงชาติ ของประเทศ ่ ไทยมีศน ู ยประมวลข าวสาร มี ่ ์ ระบบมีระบบจัดทาระเบียนปื น ทะเบียนประวัตอ ิ าชญากร ทา ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว


มีการใช้เทคโนโลยี 6.ด้ านการคมนาคม สารสนเทศและการสื ่ อสารใน ส่วนทีเ่ กีย ่ วกับการเดินทาง เช่น การเดินทางโดยรถไฟ มีการเชือ ่ มโยงขอมู ้ ลการจอง ทีน ่ ่งั ไปยังทุกสถานี ทาให้ สะดวกตอผู การ ้ ่ โดยสาร เช็คอินของสายการบิน ได้ จัดทาเครือ ่ งมือทีส ่ ะดวกตอ ่ ลูกคา้ ในรูปแบบของการ เช็คอินดวยตนเอง ้


มีการใช7้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ .ด้ านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม สื่ อสารในการออกแบบ หรือจาลอง เช่น การรับ สภาวการณต ่ ์ างๆ แรงสั่ นสะเทือนของอาคารเมือ ่ เกิด แผนดิ ่ นไหว โดยการคานวณและแสดงภาพ สถานการณใกล เคี ้ ยงความจริง ตัวอยาง ่ ์ ซอฟแวรการเกิ ดแผนดิ ่ นไหว ์


องคกรในภาคธุ รกิจใช้ประโยชน์ ์ 8 .ด้ านการพาณิ ชย์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่ อสารในการบริ หาร จัดการ เพือ ่ ช่วยเพิม ่ ความยืดหยุนให ่ ้กับองคกรในการ ์ ทางาน ทาให้การประสานงานหรือการทากิจกรรม ตางๆ ของแตละหน หรือระหวาง ่ ่ ่ วยงานในองคกร ่ ์ องคกรเป็ นไปไดอย ประสิ ทธิภาพมากขึน ้ ้ างมี ่ ์ นอกจากนีย ้ งั สามารถนามาใช้ปรับปรุงการให้บริการกับ ลูกคาซึ ที ่ ข ี ององคกรต อลู ้ ่งเป็ นการสรางภาพพจน ้ ่ กคา้ ์ ด ์ ทัว่ ไป ตัวอยางเช ่ ่ น การให้บริการชาระคาสิ ่ นคา้ บริการ การสั่ งซือ ้ สิ นคาทางอิ นเทอรเน็ ้ ์ ต และการ ตรวจสอบราคาสิ นคาผ อ ่ งอานราคาสิ นคา้ ้ านเครื ่ ่


ประโยชน์ จากการนาระบบ ICT มาใช้ ในองค์ กรพอสรุ ปเป็ นข้ อได้ ดังนี้ 1.มีความสะดวกรวดเร็ วในระหว่างการดาเนิ นงาน 2.ลดปริ มาณผูด้ าเนินงาน และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง 3.ระบบการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีระเบียบมากขึ้น 4.ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการดาเนิ นการได้ 5.สร้างความโปร่ งใสให้กบั หน่วยงานหรื อองค์กรได้ 6.ลดปริ มาณเอกสาร (กระดาษในระหว่างการดาเนินงานได้มา 7.ลดขั้นตอนในระหว่างการดาเนินการได้มาก 8.ประหยัดเนื้อที่จดั เก็บเอกสาร (กระดาษ)


การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ากับ งานในองค์ ก ร การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานในองค์กรและ งานด้านบริ หารในโลกยุคใหม่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง จึงทาให้ การค้าและการดาเนินธุ รกิจมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรต่างๆเริ่ มพยายาม เปลี่ยนแปลงให้มีความก้าวทันเข้าสู่ ยคุ ของการค้ารู ปแบบใหม่ โดยผ่าน เครื อข่ายทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อเพิม่ ช่องทางการบริ การให้ไปสู่ กลุ่มลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ และเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ งานในองค์กรแบ่งได้ดงั นี้ คือ - ประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่ อสารและโทรคมนาคม -ประยุกต์ใช้ในสานักงานภาครัฐและเอกชน


ตัวอย่ างการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไป ประยุกต์ ใช้ ในองค์ กร

“นกแอร์ ” เป็ นสายการบินทีใ่ ช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการจองตัว๋ เครือ ่ งบิน อีกทัง้ ยังมี การจัดตารางปฏิบต ั งิ านของพนักงาน มีการ บันทึกขอมู เ่ คยใช้บริการของสาร ้ ลผูโดยสารที ้ การบิน การควบคุมการขึน ้ ลงของเครือ ่ งบิน และขอมู ่ งบิน ผานทาง ้ ลการดูแลรักษาเครือ ่ ระบบออนไลนทั ้ ์ ง้ หมด เป็ นตน


‘Agoda’ บริการจองโรงแรมออนไลนราคาพิ เศษ ์ มากกวา่ 150,000 โรงแรมทัว่ โลก ทัง้ เอเชีย ยุโรป อเมริกา กรุงเทพฯ สิ งคโปร ์ ฮ่องกง ภูเก็ต ไทย มาเลเซีย บาหลี ลอนดอน ปารีส กับบริการทีท ่ านมั น ่ ใจดวยระบบ Real time บริการ ่ ้ ตลอด 24 ชัว ่ โมง รวดเร็ว ปลอดภัย รับประกันราคาถูกสุด โดย Agoda!


บริ ษทั ปตท.บริ หารธุ รกิจค้าปลีก จากัด บริ ษทั ปตท.บริ หารธุ รกิจค้าปลีก จากัด (PTTRM ) ซึ่งเป็ น ผูบ้ ริ หารร้านค้าสะดวกซื้ อภายใต้แบนด์ Jiffy ซึ่ งตั้งอยูใ่ นสถานี บริ การน้ ามัน ปตท PTT ทัว่ ประเทศ ได้คดั เลือกให้บริ ษทั ไอซี ที สมาร์ท ทาการติดตั้งระบบ Time Attendance บันทึกเวลาเข้าออกงาน ด้วยลายนิ้วมือ Fingerprint โดยเลือกใช้สินค้ายีห่ อ้ ICT รุ่ น BS100 จานวน 160 สาขา ทัว่ ประเทศ


ผลดีทเี่ กิดขึน้ 1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน 2. เพิ่มคุณภาพบริ การลูกค้า 3. ค้นหาสารสนเทศที่ตอ้ งการได้ใน เวลาสั้น 4. สร้างทางเลือกเพื่อการแข่งขัน 5. สร้างโอกาสทางธุ รกิจ ดึงดูดลูกค้า และป้ องกันคู่แข่ง

ข้ อเสี ยทีอ่ าจเกิดขึน้ 1. วงจรชีวต ิ คอนข าง ่ ้ จากัด ตองมี การ ้ ปรับเปลีย ่ นตลอดเวลา 2. ลงทุนสูง 3. ซับซ้อนและยากตอ ่ การจัดการขอมู ้ ล 4. ยากตอการรั กษา ่ ความทันสมัยของ ขอมู ้ ลและของระบบ 5.ความเสี่ ยงสูง


สรุ ป... จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสาร มีความสาคัญในการบริ หารจัดการภายในองค์กร เพราะทาให้การ ทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั สิ่ งแวดล้อม โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และมีการแข่งขันทางธุ รกิจสู ง องค์กร ที่มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้เร็ ว สามารถนา เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดเท่านั้นถึงจะอยูร่ อดได้ในปั จจุบนั


ขอบคุณ http://3.bp.blogspot.com http://61.19.202.164/resourc http://www.learners.in.th/blogs/posts/179976 http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson8-1.asp http://552110293naratipna.blogspot.com/

ระบบเทคโนโลยี tee  

teepakorn