Report leden únor 2019

Page 1

Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Př. 24:10


Krize v našem životě Do našich životů přicházejí různé situace. Mnoho z nich by se dalo nazvat „těžkým dnem“, nebo prostě krize. Vznikají většinou ze situací, které nemáme pod kontrolou, některé vy-působíme sami a některé vznikají nezávisle na nás. Pocity, které při nich prožíváme jsou především úzkost, strach, panika. V bibli můžeme vidět mnoho příběhů, kde se lidé dostávali do situací, které vypadaly bezvýchodně a oni pak reagovali na základě úzkosti, strachu, paniky. Můžeme začít u Mojžíše a jeho matky, nevíme kolik matek postupovalo jako matka Mojžíše, která jej poslala po vodě, nedokážu si představit, že bych sám musel čelit něčemu takovému. Mohli bychom také zkoumat vliv strachu na Izraelský lid, který pronásledovala Egyptská armáda a oni stáli před hradbou rudého moře. Další příběh, který bychom mohli zkoumat z této perspektivy je vyslání zvědů do zaslíbené země. I zde můžeme vidět reakci nejen většiny zvědů, ale následně celého tábora na informace, jak těžký by byl vstup do této země. Mohl bych pokračovat Gedeonem a povoláním k boji proti zotročovatelům, Davidem v bitvě s Filištýnskými, Danielem v jámě se lvy, Daniel, Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem v rozpálené peci, ale také učedníky Ježíše na rozbouřeném Genezaretském jezeře, zapírajícím Petrem po zatčení Ježíše. Všechny tyto příběhy, vedle dalších rozměrů, mají jedno společné, jejich aktéři byli vystaveni, ať již vlastní přičiněním nebo vzniklou situací, ohrožení vlastního života. Takhle přesně krize vznikají, něco, co si nadmíru ceníme, je ohroženo. Úzkost a strach neprožíváme pouze v přímém ohrožení života, a také ohrožení věcí, které se k našemu životu vážou. Tyto příběhy mnohokrát mají své „vítěze“, ale také své „poražené“. Ano, krize nás mohou změnit, posunout dál, přinést něco nového, nebo nás naopak zmrzačit, okrást, zabít. Pravděpodobně nejsilněji popsaným stavem krize byl sám Pán Ježíš v zahradě Getsemane, těsně před tím, než byl zatčen. Modlil se k Otci, s tím, že věděl, co se má stát. Věděl, že má ztratit svůj život v mukách popravy. Úzkost kterou prožíval se projevovala fyzicky—potil vodu s krví. Stál jako před rozhodnutím, jestli bude následovat Otcovu vůli i přesto, že ztratí sám sebe. Jeho rozhodnutí mu nepřineslo radost ani potěšení v danou chvíli, ale něco se změnilo. Je to vidět v jeho dalším jednání s těmi, kdo jej zatýkali, Pilátem, i dalšími aktéry procesu popravy. Jak to celé dopadlo můžeme číst v listu Filipským: „a proto byl vyvýšen a před ním se pokloní každé koleno na nebi i na zemi.“ Paradoxem v zachování si „života“ je jeho ztráta, tedy ochota se vzdát věcí, na kterých lpíme. Díky tomu můžeme uvolnit prostor pro nové, často lepší věci. Neznamená to být pasivním, ale právě naopak. Člověk, který se poddá krizi, často rezignuje. Ježíš neříká: „nestarejte se o to, co byste jedli…“ bez kontextu východiska, ale říká také ve stejném kontextu: „copak Otec o vás neví?... Hledejte nejprve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno“. Ano, základním předpokladem pro to, nedostat se do krize nebo krizi překonat je, víra - důvěra v „Otcův plán“. Proto také prvním krokem v krizi je obnova víry! Je na místě tedy otázka: „Kde nalezneš sílu pro těžký den?“ Petr Král


Ve středisku je nyní 12 studentů, z toho je většina nových, což znamená práci s udržením jejich motivace k změně a zapojení se do aktivit programu. Z kavárny v Ústí také nastoupil student, který začal brát drogy v 10 letech a je v podstatě negramotný, i to je nová výzva pro nás. V re-entry programu jsou 3 studenti, kteří bydlí ve středisku a chodí normálně do práce. Koupili jsme re-entry byt, na který se po rekonstrukcích přestěhují V lednu proběhly křty studentů, kteří o to požádali. Náš stavebně misijní tým také vyjel pomoc do Holandska, kde naši studenti a pracovníci pomáhali s projektem místnímu Teen Challenge. Další stavební tým také vyjel pomoci sboru Jednoty bratrské v Nové Pace s projektem zázemí církve. V únoru jsme měli slavnostní dokončení programu Marka: Díky programu

Leden a únor ve středisku

jsem si mohl uvědomit, že mám před sebou nový život. Dnes vím, že dokážu fungovat bez alkoholu. Více si věřím a vím, že umím pracovat. Naučil jsem se být zodpovědný. Zlepšila se moje komunikace s lidmi. S programu jsem povzbuzený a vím, že má smysl ho dokončit. Chci se zapojit do církve. Umět si platit svoje závazky a také doufám, že když přijdou těžké chvíle, kdy se mi nebude dařit, tak už neuteču k alkoholu. Rád bych si našel partnerku a chtěl bych mít rodinu. Věřím, že Bůh má pro mne tyto věci připravené.


Naše potřeby 

Stále máme před sebou stavbu nové čističky odpadních vod, na kterou můžete přispět jakoukoli částkou :-)

Střecha na středisku je v stavu za životností a potřebujeme získat prostředky na novou. Kdyby měl někdo touhu nám pomoci, ozvěte se :-)

Potřebujeme dovybavit posilovnu studentů a hodil by se nám posilovací stroj

Rádi bychom také vybavili společenskou místnost novými sedacími soupravami, staré jsou v zoufalém stavu

Budeme rádi, když se za nás budete pravidelně modlit, tedy za pracovníky a studenty, děkujeme!

Svědectví Jeden z našich nových studentů Roman musel jet k lékaři do Ústí nad Labem. Jel společně se starším studentem Jirkou. Během návštěvy si vyzvedl peníze, které měl na poště. Po vyzvednutí peněz začal bojovat s myšlenkou, jestli odejít z programu. Po návštěvě lékaře oznámil Jirkovi, že končí. Ten se ho snažil přesvědčit a povzbudit, aby to přehodnotil, ale on se přesto rozhodl odejít. Jirka po tom, co Roman odešel, se modlil, aby Bůh něco udělal a vrátil se zpět nebo třeba přišel večer na kavárnu. Potom ještě musel zařídit nějaké věci a nakonec jel k mamce na oběd. Když nastoupil do autobusu, seděl tam Roman a řekl, že by se chtěl vrátit. V Ústí jezdí během jednoho okamžiku spoustu autobusů do různých částí města. Šance aby se potkali, byla velmi mizivá. Věříme, že to byl Boží zásah. Roman se vrátil do programu střízlivý a se všemi penězi, co si vyzvedl na poště. Jirka je zároveň velký modlitebník a přijal to jako svoje obdarování.


P r o p o j s e s g e n e r a c í s v é h o m ě s ta n e b o r e g i o n u Často se nás lidé ptají, proč se závislý rozhodne jít se sebou něco udělat . Odpověď je v zásadě jednoduchá, najde se někdo, kdo předá „správné informace“ Petr: „Vyhledat pomoc mi pomohl můj dlouholetý přítel, už jsem nezvládal svůj život na drogách…“ Jana: „Moje rodina mne přesvědčila, ať se sebou už něco udělám…“ Tomáš: „Byl jsem zoufalý, prohrál jsem spoustu peněz a chtěl už svůj život ukončit, v církvi, kam jsem zašel, mi dali kontakt na pomoc.“ Honza: „Moje manželka…“ Jiří: „ Můj kolega v práci…“ Marcela: „Moje přítelkyně z církve…“ Marek: „Můj kamarád …“

C o m ů ž e š u d ě l at ? 1.

Prosím stáhněte si číslo na help-linku do svého telefonu helpline 732 734 623

2.

Předejte tyto informace lidem s problémy ve své blízkosti (škola, práce, přátelé, rodina)

3.

Potřebujeme kreativní lidi do mediálního a PR týmu, pokud chceš vidět v naší zemi změnu, připoj se k nám!!!

Jeden člověk nezmůže mnoho, ale může ovlivnit své nejbližší okolí. Projekt propojené generace se zrodil z přemýšlení o tom, jak nejjednodušeji dostat k závislému nebo jeho blízkému informaci o tom, že je v jeho okolí nějaká pomoc. Většina lidí vyhledá pomoc díky lidem ze svého okolí, kteří je povzbudí nebo jim dají informaci, kde hledat pomoc. Zároveň věříme, že je možné ovlivnit budoucí generace... Někdy stačí jen předat tu správnou informaci! Chceš se stát součástí Propojené generace? Kontaktuj nás!!! propojenagenerace@gmail.com

734 369 120

2,3 mil. denních kuřáků 1 mil. lidí v riziku konzumace alkoholu, 500tis. ve vysokém riziku, přes 100 tis. denních konzumentů nadměrných dávek alkoholu. 120 tis. problémových uživatelů konopí 900 tis. lidí zneužívajících sedativa a hypnotika 45. tis. injekčních uživatelů drog 500 tis. osob v riziku vzniku problémového hráčství, cca 100 tis. patologických hráčů


Děkujeme všem Vám, kteří nás podporujete finančně, dobrým slovem, zapojením se do služby ztraceným ve vašich městech, pravidelnou modlitbou. Jsme za vás vděčni a budeme rádi, když vaši přízeň neztratíme i v dalším roce. Věříme, že naše práce není zbytečná a přináší mnoha lidem novou naději do života. Střediskem projde ročně více než 35 mužů, kteří mají možnost slyšet evangelium, setkat se s Boží mocí a začít pracovat na novém životě bez závislosti. Ne všem se to na první pokus povede, ale většina z nich již ví, že svobodu mohou získat. Pokud nás chcete podpořit jednorázově nebo pravidelně klikněte zde: www.tcsluknov.cz nebo https://www.darujme.cz/projekt/957


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.