Page 1

䰀伀䴀䄀ⴀ䄀匀唀一吀伀䔀匀䤀吀䔀 吀䄀䰀嘀䤀䬀䄀唀匀䤀ꀀ㈀ ㄀㔀ⴀ㈀ ㄀㘀


Oppas Lapland Levi sijaitsee Suomen suurimmassa talvimatkailukeskuksessa Levillä, Kulmarakan alueella noin 4 km Levin keskustasta. Vuonna 2009 valmistunut loma-asunto tarjoaa majoitustilat kuudelle. Levin monipuolinen latuverkosto lähtee liki ulko-ovelta, tunturi näkyy ikkunasta ja lähimmälle hiihtohissillekin on matkaa vain muutamia satoja metrejä. Skibussi liikennöi 200 metrin päästä. Loma-asunnon omistajilla on pitkä kokemus Levin matkailutarjonnasta sekä vapaa-ajalta että työelämästä. Kohteen varustelussa sekä oheispalvelutarjonnassa talvikaudella on keskitytty palvelemaan hiihtävää tai laskettelevaa lomailijaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kohteesta löytyy tavanomaisten Levin latu- ja rinnekarttojen lisäksi kattavat kartat lähialuiden tuntureiden vapaalaskukohteista opastuksineen. Kauttamme järjestyy myös ammattitaitoinen opas varmistamaan, että vapaalaskupäivä lähituntureilla on varmasti ikimuistoinen sekä turvallinen. Lentäen tulevalle lomailijalle tarjoamme tarvittaessa loman ajaksi auton käyttöön jo lentokentältä.


VARUSTELU SEKÄ TARKEMMAT  TIEDOT Loma-asunto on 80 -neliöinen vuonna 2009 valmistunut hirsipaneelirakenteinen kaksikerroksinen paritalohuoneisto. Asunnonssa on kolme makuuhuonetta, tupakeittiö, oleskelutila, sauna, kaksi wc:tä sekä lämmin ulkovarasto. Varustelu: - Astianpesukone - Pyykinpesukone - Kuivauskaappi - Lämmin ulkovarasto - Lämpöpistoke - Sauna - Astiasto kymmenelle hengelle - Ulkogrilli - TV - DVD-soitin - Sängyt kuudelle - Ilmalämpöpumppu - Lattialämmitys - Langaton verkko - Takka - Liinavaatteet (vuokrataan erikseen) - Auto (Volvo V70 vuokrataan erikseen)


Vasemmalla: Ruokailutila Oikealla: Keittiö

Vasemmalla: Makuuhuone alakerta Oikealla: Makuuhuone yläkerta

Vasemmalla: Oleskelutila Oikealla: Makuuhuone yläkerta


VALIKOIDUT PAL VELUT LASKETTELUN LISÄKSI LEVILLÄ

Keilaviihdekeskus LeviBowling Torikuja 3 A Tel: 016-641196 Ratavaraukset: levibowling.fi

Café & Bar Kota, Torikuja 3 A Tunturin viihtyisin after ski -ravintola Eturinteen juurella. Tunnettu erinomaisesta kaakaostaan, monipuolesta viinivalikoimasta sekä erittäin laadukkaista drinkeistä.

Kide Adventure Kide Adventure tarjoaa opastetut Fat Bike -pyörävaellukset talvisessa Levin tunturimaastossa sekä opastetut Salomon off piste tours -vapaalaskuretket Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. kideadventure.fi / kideadventure@gmail.com Tel: +358 50 5849557


䴀愀愀猀琀漀栀椀椀栀琀漀 䰀攀瘀椀渀 洀漀渀椀瀀甀漀氀椀渀攀渀 氀愀琀甀瘀攀爀欀漀猀琀漀 琀愀爀樀漀愀愀 渀愀甀琀椀渀渀漀氀氀椀猀椀愀 栀椀椀栀琀漀欀椀氀漀洀攀琀爀攀樀 ㈀㌀  欀洀 瘀攀爀爀愀渀⸀ 䴀椀欀氀椀 猀甀欀猀椀 琀甀渀琀甀甀 氀甀椀猀琀愀瘀愀渀Ⰰ 䰀攀瘀椀氀琀 栀椀椀栀琀 瀀椀瘀猀猀 瘀愀椀欀欀愀 夀氀氀欀猀攀氀氀攀 猀愀愀欀欀愀Ⰰ  樀漀猀琀愀 愀瘀愀甀琀甀甀 栀椀椀栀琀樀氀氀攀 欀漀欀漀 倀愀氀氀愀猀ⴀ夀氀氀猀琀甀渀琀甀爀椀渀 栀椀椀栀琀漀ⴀ 樀愀 爀攀琀欀攀椀氀礀愀氀甀攀⸀ 

䰀攀瘀椀渀 栀椀椀栀琀漀欀漀甀氀甀 琀愀爀樀漀愀愀 氀愀猀欀攀琀琀攀氀甀渀Ⰰ 洀愀愀猀琀漀ⴀ 栀椀椀栀搀漀渀Ⰰ 氀甀洀椀氀愀甀琀愀椀氀甀渀Ⰰ 琀攀氀攀洀愀爀欀栀椀椀栀搀漀渀 猀攀欀  猀漀瘀攀氀琀愀瘀愀渀 氀愀猀欀攀琀琀攀氀甀渀 漀瀀攀琀甀猀琀愀⸀ 嘀甀漀搀攀渀 栀椀椀栀琀漀ⴀ 欀漀甀氀甀欀猀椀欀椀渀 瘀愀氀椀琀琀甀 䰀攀瘀椀渀 栀椀椀栀琀漀欀漀甀氀甀 漀渀 栀礀瘀椀渀  欀愀渀猀愀椀瘀氀椀渀攀渀⸀ 伀瀀攀琀甀猀欀椀攀氀椀 猀甀漀洀攀渀 氀椀猀欀猀椀 漀瘀愀琀  攀渀最氀愀渀琀椀 樀愀 瘀攀渀樀⸀ 吀甀琀甀猀琀甀 栀椀椀栀琀欀漀甀氀甀渀 漀瀀攀琀甀猀ⴀ 琀愀爀樀漀渀琀愀愀渀 猀攀欀 瘀椀椀欀欀漀ⴀ漀栀樀攀氀洀椀椀渀 漀猀漀椀琀琀攀攀猀猀愀 氀攀瘀椀⸀昀椀

䈀愀爀 䤀栀欀甀Ⰰ 䬀攀猀欀甀猀欀甀樀愀 ㌀ 䨀漀猀 漀渀 欀礀渀礀琀 䰀攀瘀椀渀 礀攀氀洀猀猀Ⰰ 攀椀 漀氀攀 瘀漀椀渀甀琀  瘀氀琀琀礀 氀攀最攀渀搀愀愀爀椀猀攀氀琀愀 䈀愀爀 䤀栀欀甀氀琀愀⸀ 䬀愀爀愀漀欀攀愀  礀氀欀攀爀爀愀猀猀愀Ⰰ 礀欀攀爀栀漀 愀氀愀欀攀爀爀愀猀猀愀Ⰰ 猀琀愀渀搀 甀瀀椀愀  琀漀爀猀琀愀椀猀椀渀 樀愀 攀氀瘀 洀甀猀椀椀欀欀椀愀 瘀椀椀欀漀渀氀漀瀀瀀甀椀猀椀渀⸀ 䰀攀瘀椀渀 瀀愀爀栀愀愀琀 戀椀氀攀攀琀 琀愀氀瘀椀欀愀甀搀攀渀 樀漀欀愀椀猀攀渀愀 瀀椀瘀渀⸀


吀攀爀瘀攀琀甀氀漀愀 䠀攀愀搀 匀欀椀 刀攀渀琀 倀刀伀 ⴀ瘀甀漀欀爀愀愀洀漀漀渀 䰀攀瘀椀氀氀攀⸀ 䠀攀愀搀 匀欀椀 刀攀渀琀ⴀ瘀氀椀渀攀瘀甀漀欀爀愀愀洀漀Ⰰ 䠀攀愀搀 刀愀挀椀渀最 䌀攀渀琀攀爀Ⰰ  栀甀漀氀琀漀 樀愀 匀瀀漀爀琀 匀栀漀瀀 瀀愀氀瘀攀氀攀瘀愀琀 欀愀甀搀攀渀 愀椀欀愀渀愀⸀  䬀甀渀渀漀渀 瘀氀椀渀攀椀氀氀 漀渀 椀氀漀 氀愀猀欀攀琀攀氀氀愀Ⰰ 氀愀甀琀愀椀氀氀愀 樀愀 栀椀椀栀琀  甀瀀攀椀猀猀愀 洀愀椀猀攀洀椀猀猀愀⸀ꀀ 伀猀漀椀琀攀㨀 吀漀爀椀欀甀樀愀 㐀 

䰀攀瘀椀 圀攀氀氀渀攀猀猀 䌀氀甀戀  氀椀椀欀甀渀琀愀欀氀甀戀椀 猀椀樀愀椀琀猀攀攀 䰀攀瘀椀渀  栀椀椀栀琀漀欀攀猀欀甀欀猀攀渀 礀琀椀洀攀猀猀Ⰰ 漀猀漀椀琀琀攀攀猀猀愀 吀漀爀椀欀甀樀愀 ㌀ 䄀Ⰰ  䌀愀昀 ☀ 䈀愀爀 䬀漀搀愀渀 愀氀愀欀攀爀爀愀猀猀愀⸀  䰀攀瘀椀 圀攀氀氀渀攀猀猀 䌀氀甀戀 琀愀爀樀漀愀愀 攀渀攀爀最椀猀攀琀 爀礀栀洀氀椀椀欀甀渀琀愀琀甀渀渀椀琀Ⰰ  瀀攀爀猀漀渀愀氀 琀爀愀椀渀攀爀 瀀愀氀瘀攀氀甀琀 猀攀欀 洀漀渀椀瀀甀漀氀椀猀攀渀 欀甀渀琀漀猀愀氀椀渀⸀ 

吀甀椀欀甀猀琀愀 渀攀琀 欀愀椀欀欀椀 䰀渀猀椀ⴀ䰀愀瀀椀渀 洀愀栀琀愀瘀椀洀洀愀琀 琀甀渀琀甀爀椀琀 樀愀  猀椀欀猀椀 猀攀 漀渀欀椀渀 洀愀椀猀攀洀愀渀椀栀愀椀氀椀樀愀渀 甀渀攀氀洀愀瀀愀椀欀欀愀⸀  吀愀氀瘀攀氀氀愀 漀渀 琀愀爀樀漀氀氀愀 瀀攀爀椀渀琀攀椀猀攀琀 欀甀甀洀愀琀 欀愀愀欀愀漀琀 樀愀  洀攀栀攀瘀琀 洀甀渀欀椀琀 樀愀 瀀椀欀欀甀瀀甀爀琀愀瘀愀琀⸀  䰀愀猀欀攀琀琀攀氀甀欀愀甀搀攀氀氀愀 䬀攀氀氀愀爀椀渀 䈀甀昀昀攀琀椀猀猀愀 猀愀愀琀 琀愀猀愀爀愀栀愀氀氀愀 栀攀爀欀欀甀樀愀  渀椀椀渀 瀀愀氀樀漀渀 欀甀椀渀 樀愀欀猀愀琀 ⴀ 瀀椀栀愀戀愀愀爀椀猀猀愀 瘀愀椀欀欀愀 猀甀欀猀攀琀 樀愀氀愀猀猀愀⸀ 


VALIKOIDUT  TAPAHTUMAT  TALVIKAUDELLA World Cup Levi Levillä avataan perinteisesti alppihiihdon pujottelun MM-Cup marraskuun puolivälissä. Tapahtuma kokoaa tuhansittain alppihiihdon ystäviä tuolloin Leville. Samaan aikaan käynnistyy myös Levin laskettelukausi. Niinpä tuolloin onkin hyvä aloittaa myös oma hiihtokausi maailman parhaiden alppihiihtäjien seurassa.

Arctic Horse Race Levi Maaliskuussa Levijärven jäällä kilpaillaan Levin jääravikuninkuuden herruudesta. Tapahtuma kokoaa sekä hevosurheilun ystävät mutta myös aurinkoista kevätpäivää viettävät turistit sankoin joukoin tapahtumaa seuraamaan. Arctic Horse Race Levi tarjoaa oheispalveluineen varmasti jokaiselle jotakin ja onkin ehdottomasti kokemisen arvoinen tapahtuma muun lomailun yhteydessä.

Levin Vappu Vaikka etelässä jo nurmi vihertää niin Levillä lasketellaan vielä. Hissit pyörivät aina Äitienpäivään saakka. Levin vappu kokoaa laskettelun ystävät kauden päätteeksi vielä kerran koolle. Ohjelmaa on ympäri tunturia leikkimielisestä eri rastipisteitä kiertävästä Pitkäjuoksusta sekä vappubrunsseista aina vappukulkueeseen. Vappuna majoittuminen Levillä on edullista eikä lentojenkaan hinnat juuri päätä huimaa.


OPPAS LAPLAND LEVI HOLIDAY APARTMENT  

Moderni ja tunnelmallinen loma-asunto Suomen suurimmassa talvimatkailukeskuksessa Levillä erinomaisten kulkuyhteyksien päässä kaikesta.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you