Page 1

TO¶IKH ENø™H ¢HMøN KAI KOINOTHTøN TO BHMA TH™ AYTO¢IOIKH™H™ TÚÈÌËÓÈ·›· ŒÎ‰ÔÛË Ù˘ TÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È KÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ NÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜

π√À§π√™ - ∞À°√À™∆√™ - ™∂¶∆∂ªµƒπ√™ 2006

T‡¯Ô˜ 8 Ô


∆∞À∆√∆∏∆∞

∆∞À∆√∆∏∆∞

∂π™∞°ø°∏ - Ã∞πƒ∂∆π™ª√™

∆∂ÀÃO™ 8 ∆ÚÈÌËÓÈ·›· ŒÎ‰ÔÛË Ù˘ ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ π¢πO∫∆∏™π∞ ∆√¶π∫∏ ∂¡ø™∏ ¢∏ªø¡ ∫∞π ∫√π¡√∆∏∆ø¡ ¡. §∞ƒπ™∞™ ¶·Ófi˜ 14, 41222, §∞ƒπ™∞ ∆ËÏ. 2410259757, fax 2410539259 Email: tedklar@otenet.gr Web – site: www.tedklarisas.gr ∂∫¢O∆∏™ ∆∑∞¡∞∫OÀ§∏™ ∫ø¡/¡O™ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ™À¡∆O¡π™∆∏™ ∆™√Àª∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ¶·Ófi˜ 14, 41222, §∞ƒπ™∞ ∆ËÏ. 2410251261, fax 2410539259 ™À¡∆∞∫∆π∫∏ ∂¶π∆ƒO¶∏ ª¤Á·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ∞Ú¿ÎÔ˘Ï ¢¤ÛÔÈÓ· °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, æˆÌÈ¿‰Ë˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∂∫¢O∆π∫∏ ¶∞ƒ∞°ø°∏ ¢HMO™IO°PAºIKO™ OP°ANI™MO™ E§EY£EPIA ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó

2

™ÂÏ›‰Â˜

3.

Ã∞πƒ∂∆π™ª√™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∂¢∫ ¡. §∞ƒπ™∞™ ∫. ∫ø¡/¡√À ∆∑∞¡∞∫√À§∏

4.

™À¡£∂™∏ ¢.™. ∫∞π ∂.™. ∆∏™ ∆∂¢∫ ¡. §∞ƒπ™∞™

5.

∏ ∆∂¢∫ ™∆√ ∫Àµ∂ƒ¡√Ãøƒ√ www.tedklarisas.gr

6.

∏ª∂ƒπ¢∞ ∆∏™ ∆∂¢∫ ∫√π¡ø¡π∫∏ ¶√§π∆π∫∏ ∫∞π ∆√¶π∫∏ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏

8.

∏ª∂ƒπ¢∞ ∆∏™ ∆∂¢∫ °π∞ ∆π™ ∞§§∞°∂™ ™∆√ ¡∂√ ∫ø¢π∫∞ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™∆π™ ∂∫§√°∂™

9.

1√ £∂ƒπ¡√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂§§∏¡π∫∏™ °§ø™™∞™ ∫∞π ¶√§π∆π™ª√À – º√π∆∏∆∂™ ∞¶√ ∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ °∞¡¢∏™ ™∆√¡ ∞°π√∫∞ª¶√

12.

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ªø¡, ∫√π¡√∆∏∆ø¡ ∫∞π ¡√ª∞ƒÃπ∞™ ¡. §∞ƒπ™∞™ (∂∫§√°∂™ 15-10-2006)

68.

EURO NEWS

73.

¡√ªπ∫∞ ∑∏∆∏ª∞∆∞

77.

Ã∏™πª∞ ∆∏§∂ºø¡∞

∏ ∆ÔÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ıˆÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∆.∞. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·’ ‚·ıÌÔ‡. £ÂÒÚËÛ ÛÎfiÈÌÔ fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∆ÔÈ΋ ŒÓˆÛË, ·fi Ù· fiÚÁ·Ó¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤ÁηÈÚË Î·È ¤Á΢ÚË. °È’ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÂΉÒÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ Â›Û˘ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÔȯً Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ‚‹Ì· fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. £· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ∆.∞. Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. £· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓÙ›Ù˘· Î·È ı· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÚˆÙ·Ú¯Èο ÛÙÔ˘˜ 28 ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ 3 ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ∆.∞.

3


INTERNET

¢IOIKHTIKO ™YMBOY§IO TH™ TE¢K Ó. §API™A™ 2003 - 2006

H TE ¢∫ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ √∆∞ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜

¢πOπ∫∏∆π∫O ™ÀªµOÀ§πO 1. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∆˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ ..............................................¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™., ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ 2. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ .........................................∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢.™., ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ 3. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ª¤Á·˜.....................................°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™., ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ 4. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡·Û›Î·˜ – ¡·ÛÔ‡ÏÈ·˜ .......................................................¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∆˘ÚÓ¿‚Ô˘ 5. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜.................................................................¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÓÙȯ·Û›ˆÓ 6. ∑‹Û˘ §ÈÔ‡·˜..........................................................................¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘ 7. °ÂÒÚÁÈÔ˜ §·˘‰‹˜................................................................................¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ÓÈ¤· 8. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·˜ .....................................................................¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÂÏÈ‚Ô›·˜ 9. ƒ›˙Ô˜ ∫ÔÌ‹ÙÛ·˜.................................................................................¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡›Î·È·˜ 10. ∞¯ÈÏϤ·˜ °ÎÔ˘ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ...............................................................¢‹Ì·Ú¯Ô˜ º·ÚÛ¿ÏˆÓ 11. ¢¤ÛÔÈÓ· ∞Ú¿ÎÔ˘ÏÂ...................................................................¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓÔ˘Ï˘ 12. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÎÚÈ‚Ô‡Ï˘ .......................................................¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡›Î·È·˜ 13. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™¿Îη˜......................................................¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ µÂÚ‰ÈÎÔ‡ÛÈ·˜ 14. µ·ÛÈÏÈ΋ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘.................................................¢ËÌÔÙÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂˘Ú˘ÌÂÓÒÓ 15. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ªfiÏ˘.......................................................¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ 16. ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ æˆÌÈ¿‰Ë˜......................................................¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜ 17. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÈÙÛ›‰Ë˜ .........................................................¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∆˘ÚÓ¿‚Ô˘

∂¶O¶∆π∫O ™ÀªµOÀ§πO

4

1. 2. 3. 4. 5.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÂÚÈÛÙÔ‡‰Ë˜ ...............................................¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂.™., ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·Û¯Ô‡‰Ë˜..........................................................¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡›Î·È·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜......................................................∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ º·ÚÛ¿ÏˆÓ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·Ï·Ì·Ï›Î˘ .............................................................∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ™ÔÊ›· ™ÔÊÔÏfiÁË – ª·ÏÙ·ÁÈ¿ÓÓË.............................................¢ËÌÔÙÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ÁÈ¿˜

∆ËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 3 πÔ˘Ï›Ô˘ 2006, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ‰›·˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡. §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∆∂¢∫ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «Optimum Services» Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∆∂¢∫ Î. ∆Ûԇ̷˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË www.tedklarisas.gr ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «‰˘Ó·ÌÈ΋» Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì Âȉ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∆Ûԇ̷Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∆∂¢∫ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ∆.∞., Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi, ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ·ÂÚÔʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Âȉ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «Ë ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ·ÚÔ‡Û· Î·È Â›Î·ÈÚË ÛÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ηıÈÂڈ̤ÓË ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡. §¿ÚÈÛ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÈϤÔÓ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ, Ì ÛÙÔÈ-

¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔÓ ¡ÔÌfi, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‰›·˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó, ̤۷ ·fi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Ù· ·Ó‡„ËÏ· ‚Ô˘Ó¿, ÏÂ˘Î¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ·ÁηÏȤ˜ Ì ÙÔ ·Û‡ÁÎÚÈÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÙˆÓ ∆ÂÌÒÓ, ÙÔ›· ·Ó¤ÌÔÚÊ· Î·È ÔÈΛϷ. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜, ı· ·Ó·‰ÂȯÙ› Û ¤Ó· ‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘. ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÏËÚÔ› Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi W3C». ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∆∂¢∫ ‹Ù·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î.Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ∞Ú¿ÎÔ˘Ï (¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓÔ˘Ï˘), µ¿Ûˆ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘ (¢ËÌÔÙÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂˘Ú˘ÌÂÓÒÓ) Î·È ÔÏÏÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡.

5


∏ª∂ƒπ¢∞

∏ª∂ƒπ¢∞

«∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË» ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙȘ 7 πÔ˘Ï›Ô˘ 2006 ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ À·›ıÚÔ˘. ™ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 3 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ñ ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ˘¿Ú¯Ô˘ÛˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ˘˜ √∆∞ ñ ∏ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ñ ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

¢ÂΤ̂ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘.» ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó , ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, fiÙÈ «ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ¯ÒÚ· ›̷ÛÙ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Û¯Â‰›·Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È 5 ÂÚÈʤÚÂȘ ·fi ÙȘ 13, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô 1, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 64% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô 1. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì , ·Ó¤ÊÂÚ , Û ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÛÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ¿Ú· Ôχ. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ú¤ÂÈ Î·È Ë ∆.∞ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi ηÈ

∏ÌÂÚ›‰· Ù˘ ∆∂¢∫ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋

6

√ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏™ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ï˘ËÚfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛ·Ú¯· ÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∆fiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰Ô̤˜, fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜. «∆Ô ˙‹ÙËÌ· ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÈϤÍÈ̘ Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘», Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. «™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ °’ ∫.¶.™., ˘ÂÓı‡ÌÈÛÂ Ô Î. °ÎÔ‡·˜, ·fi ÙÔ 1 ‰È˜ ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο, Ù· 120 ÂÎ. ¢ÚÒ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Û ٤ÙÔȘ ‰Ô̤˜. ™ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ù¤ÙÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ –

ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ı· ˆÊÂÏËı› ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÁÈ’·˘Ùfi» . ¢‡Ô Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ·ˇı˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜: •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ӷ Û˘˙Ëٿ٠Ò˜ ı· ˆÊÂÏËı›Ù ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·Ó·˙ËÙ›ÛÙ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˆ˜ ÙÂÏÈÎÔ› ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· ˆÊÂÏËı›Ù ·fi ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË. √ Î. ∞°√ƒ∞™∆√™ √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ·ÊÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, ÙfiÓÈÛÂ: « ŸÏÔÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂΛ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ. ¶¿ÓÙ· ϤÌ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó·

Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· «Ú¤ÂÈ» ·˘Ù¿». ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ΤډԘ Î·È ÁÈ· ÏÔ˘Ù›˙ÂȘ, Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· . ª·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ. £¤Ïˆ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÏÏ¿ ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â›ÛËÌ· ·Ù¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ò˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ «∏ ËÌÂÚ›‰· ·˘Ù‹, ÂÂÛ‹Ì·Ó , Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· οÓÂÈ fiÏ·, fiˆ˜ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∆.∞ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ¿ÛÎËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞Ó Ï¤Ì fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ê·ÓÙ·Ûı›Ù fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ™ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ‚Ô‹ıÂÈ·». √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â› ÙÚÔ¯¿‰ËÓ, ÂÓÒ ¤Î·Ó ÂȉÈ΋ ÌÓ›· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. « ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÈ˙ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜. ∏ ∆.∞ Â›Ó·È Â‰Ò» . ∂˘¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: « ªÔÚ› Ó· ›̷ÛÙ ··ÈÙËÙÈÎÔ› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο . ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ì·˜. ¡· ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È Ó·

ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ. £¤ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È Ì fiÏÔ˘˜». √ Î. ¡ÈÎ. ªfiÓÈ·˜ , ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ˘ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ 4Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿. √È ‰Â ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ¶∂¶ . ∂ÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ¶∂¶. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. µ·Û. ŒÍ·Ú¯Ô˜ , ÂÍ¿ÏÏÔ˘ , ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈ΋ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Â˘¯‹ıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ™¿η˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ , ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓÌÂÏÒÓ , ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÓÔÛËÏ›·˜ ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·fi 75 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ‹ ÓË›ˆÓ ·fi 5 ÂÙÒÓ Î·È Î¿Ùˆ. ∂ÓÒ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡›Î·È·˜ Î. ƒ›˙Ô˜ ∫ÔÌ‹ÙÛ·˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· «∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ∆.∞» ∆ËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó , Â›Û˘, Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ , Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓÔ˘Ï˘ Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ∞Ú¿ÎÔ˘ÏÂ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂˘Ú˘ÌÂÓÒÓ Î. ∆ÛÈÙÛ¤˜ , Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂˘Ú˘ÌÂÓÒÓ Î. µ·ÛÈÏÈ΋ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. µ·Û›Ï˘ ŒÍ·Ú¯Ô˜ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î. ∫·Ï·Ì·Ï›Î˘ Î·È ª·ÓÈfi˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™ Î. °È·ÓÓԇϷ˜, Ë ÂΉfiÙ˘ – ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∂Ï¢ıÂÚ›·» Î. ¢·Ó¿Ë ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.

7


ºπ§√•∂¡π∞

∏ª∂ƒπ¢∞

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη Û ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∆∂¢∫

8

√È ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙȘ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ 2206 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂȉÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∫∂ η. ¢‹ÌËÙÚ· ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÚË Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ∏ η. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÚË ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÎÒ‰Èη˜ ʤÚÓÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™Â ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ∫∂¢∫∂ Ë ı¤ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÛfiÛÙˆÛ˘ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞ÈÛıËÙ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÎÏÔÁ‹ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Ì ÔÛÔÛÙfi 42%, ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ë ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη.

™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Ë Î·. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ηıÒ˜ ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÏ˘ı›. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë Î·. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÚË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ Î·È Ë ›‰È· ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ «ÁÎÚ›ÓÈ·» Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È, Ô Ó¤Ô˜ ∫Ò‰Èη˜ ʤÚÓÂÈ ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Î·È Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ∆ÔÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¿ÚıÚ·. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∆˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ Ó¤Ô ÎÒ‰Èη ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ √∆∞ Î·È ÙËÓ Î·. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÚË ÔχÙÈÌÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·ıÒ˜ Â› 35 ¯ÚfiÓÈ· ı‹Ù¢Û ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∆ËÓ ËÌÂÚ›‰· Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ô ¢/ÓÙ‹˜ Ù˘ ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ Î. ¢ËÌ. ∆Ûԇ̷˜.

™∆∏ §∞ƒπ™∞ 18 ∂Àƒø¶∞π√π º√π∆∏∆∂™

∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi

∆Ô 1Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˘ÏÔÔ›ËÛÂ Ë ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ °¿Ó‰Ë˜ Î·È ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙȘ 10 – 23 πÔ˘Ï›Ô˘ 2006 ÛÙÔÓ ∞ÁÈfiηÌÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÏÈ‚Ô›·˜. ™ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ¯ÒÚ· fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ Î.

9


ºπ§√•∂¡π∞

ºπ§√•∂¡π∞

∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∆˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ıÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô 18 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ °¿Ó‰Ë˜ ·fi ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó. ∆Ô ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ·˘Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∆∂¢∫ Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ηıÈÂÚˆı› Î·È Ó· ‰È¢ڢÓı› Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô 1Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. «¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜» ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ Î. £ˆÌ¿˜ æ‡ÚÚ·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÏÒÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙË µ·ÏηÓÈ΋. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ °¿Ó‰Ë˜ Î. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∆ÛÈ¿Ì·ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ͤÓÔ ÊÔÈÙËÙ‹ Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ (ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ·ÚÈıÌfi ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ). ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰¿Í·Ó 3 ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ °¿Ó‰Ë˜ ηıÒ˜ Î·È 6 £ÂÛÛ·ÏÔ› ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ‹Ù·Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 40 ˆÚÒÓ. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ›¯·Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ §¿ÚÈÛ·˜, ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÂÓÒ Â›¯·Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ÙÔ˘˜ °fiÓÓÔ˘˜, ÙÔ §È‚¿‰È, Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, ÙËÓ πˆÏÎfi µfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô µfiÏÔ˘. ∞À§∞π∞ ∆√À ºπ§√¢√•√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆√™ ∆∏™ ∆∂¢∫ ™’ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ ¤ÂÛ ÛÙȘ 23 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Golden Beach» ÛÙÔÓ ∞ÁÈfiηÌÔ. ™ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Ù˘¯›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıË-

10

Û˘ ·fi ÙÔÓ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ ∆˙·Ó·ÎÔ‡ÏË, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∆∂¢∫, ÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú· ¢‹Ì·Ú¯Ô ªÂÏÈ‚Ô›·˜, ÙÔÓ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ ª¤Á·, °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∆∂¢∫ Î·È ÙÔÓ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ °È·ÓÓԇϷ, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ù· happenings Î·È ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ… √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∆˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂Ì›˜, ÚfiÛıÂÛ ηÙ‚¿ÏÏ·Ì οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ı· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙ· ͤӷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÊÈϤÏÏËÓ˜. ∆¤ÏÔ˜ ¢¯‹ıËΠے fiÏÔ˘˜ ηϋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ Í¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÂÏÈ‚Ô›·˜ Î. ∞ÓÙ. °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ηıÒ˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤ÚıÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·Ó Î·È fiˆ˜ ›Â Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì › ӷ οÓÔ˘Ì ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË, Ó· ¤ÚıÔ˘Ì ÈÔ ÎÔÓÙ¿, Ó· ·›˙Ô˘Ì Ì¿Ï· Î·È Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ʛÏÔÈ. ∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ∆∂¢∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ¤Î·Ó ӷ ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÏÈ‚Ô›·˜ Î·È Â˘¯‹ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. √ µ¤ÏÁÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Î. Deboel Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∆∂¢∫ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÏ¿ÈÙ˜ Ì ı¤Ì·: «∆È Â›Ó·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· Ì·˜» Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·Ó¿ ÔÌ¿‰Â˜ Û ÎÔ˘›˙ ÁÓÒÛˆÓ.

11


À¶√æ∏ºπ√π ¡√ª∞ƒÃ∂™ & ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√π ™Àªµ√À§√π ¡. §∞ƒπ™∞™

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 20 ∫∞∆™∞µ√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢π√¡À™π√À ∞°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 21 ∫∞∆™∞√À¡∏ ∞°§∞´∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞¡∞™∆∞™π√À ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 22 ∫∞∆™π∞º§π∞∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√À-ªπÃ∏ ∂§∂¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À 23 ∫∂ƒª∂§πø∆√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∫§∂∞¡£∏ ∞¶√™∆√§√À-∫Àƒ∫√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À £øª∞ 24 ∫√À∫√™ ∏§π∞™ ∆√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√™ ∑∏™∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 25 §π∞∫√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À µ∞£ƒ∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 26 ª∞°∞§π√À-¶√ƒ∆∂™∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 27 ª¶∞™ª¶∞™ £∂ªπ™∆√∫§∏™ ∆√À Ã∏™∆√À °∂§∞§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 28 ¡∞§ª¶∞¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∂ƒ√∫ø™∆∞-º∞™√À§∞ πø∞¡¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 29 ¶∞§∞∫∞ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À ™∆∂º∞¡√À °∫√À¡∆√µ∞™ ∂ªª∞¡√À∏§ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 30 ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞µƒ∞∞ª (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 31 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞¡¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À °∫√À¡∆ƒ√Àª¶∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À £∂ªπ™∆. 32 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 33 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¢∏ª√À§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢π√¡À™π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 34 ¶∞¶√À∆™∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∑∏™π∞¢∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À πø∞¡¡∏ 35 ¶∞™Ã∞§∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ ∑À°√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 36 ƒ∂¶¶√À ∫§∂√¡π∫∏-µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 37 ™∞∫∫∞ π§∂∞¡∞ (§π∞¡∞) ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À £∂√Ã∞ƒ∏-ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ πø∞¡¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À 38 ™π√Àª∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À πø∞∫∂πªπ¢∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 39 ∆∞ª√Àƒπ¢∏™ ∞§∂•π√™ ∆√À π√ƒ¢∞¡∏ πø∞¡¡π¢√À-ƒ√´¢√À ∫ø¡/¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∫∞ƒ∞¡π∫∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 40 ∆∑π∞∆∑π√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 41 ∆∑πø§∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒπ¶π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 42 ∆√À™π∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 43 ∆™∂∫√Àƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∏ƒ∞∫§∏ ∫∞™π¢√À§∏ º∞¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 44 Ã∞ƒª∞¡∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

«¢À¡∞ªπ∫∏ ∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∏» À¶. ¡√ª∞ƒÃ∏™: ∫∞∆™∞ƒ√™ §√À∫∞™ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫∏º√ƒ√À 20 ∫√À∆™√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ∞°ƒ∞ºπø∆√À ∞°√ƒ∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 21 ∫ƒ∞¡πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∞ƒ∑√Àª∞¡π¢∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞ƒ∑√Àª∞¡π√À 22 §∞¶¶∞-∞°√ƒ∞™∆√À µπ∫∆øƒπ∞ ™À∑. ¡π∫√§∞√À °π∞¡¡∞∫√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π∞ ™À∑. °∂øƒ°π√À 23 ª∞ª∞ƒ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À °∫π√À§∂∫∞™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À Ãπ™∆√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) °∫√Àƒª¶∞§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 24 ª∞¡π∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °ƒ∞ªª∂¡√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À √¢À™™∂∞ 25 ª∞∆ƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¢ƒ∞°∞¡π¢∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 26 ª√À∫√À§∏ £∂√¢øƒ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¢ƒ∞ª∞§πø∆∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 27 ª¶∞∫∞ƒ√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £øª∞ ∂À™∆ƒ∞∆π∞¢∏™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À ™√º√∫§∏ 28 ª¶∞ƒª¶√À∆∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 29 ª¶∞∆∑π√§∞™ ∑∞Ã√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∑∞Ã∞ƒ∞∫√À§∏ µ∞ƒµ∞ƒ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 30 ª¶∂∏ £∂™™∞§π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑∞Ã∞ƒ∏™ √¢À™™∂À™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∑À°√°π∞¡¡∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∏§π∞ πø∞∫∂πªπ¢√À-¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ª∂∆∞•ø∆∏ ∆√À ∞¡∂™. 31 ª¶π∑π√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞§√ª¶∞∆™π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∫∞ƒ∞§∞ƒπø∆√À ∂πƒ∏¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 32 ª¶ƒ∞Ã√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞∆™∞√À¡∏-¶∞§∂∆∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 33 ¡∆√∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫√Àƒ°π∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™ø∫ƒ∞∆∏ 34 ¶∞§∞™∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £øª∞ ∫√À∆™∞À∆√À§∏ ∂πƒ∏¡∏ ∆√À ªπ§∆π∞¢∏ (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™)

¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË §¿ÚÈÛ·˜

«∞ºÀ§∞∫∆∏ ¢π∞µ∞™∏». À¶. ¡√ª∞ƒÃ∏™: ∫√Àƒ∂∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¢π√¡À™π√À

ä

ä

¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË §¿ÚÈÛ·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¡√ª∞ƒÃ∂™ & ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√π ™Àªµ√À§√π ¡. §∞ƒπ™∞™

35 36 37 38 39

¶∞¶∞∫ø™∆∞-∆™∞§√¶√À§√À ¡π∫√§∂∆∞ ∆√À ∫ø¡™. ¶∞ƒ∞º∂™∆∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ¶ƒ∂∑∂ƒ∞∫√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ™À∑. °ƒ∏°√ƒπ√À ƒ∞¶∆∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ™∞ª∞ƒ∞™ µ∞´√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 40 ™π¢∂ƒ√¶√À§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À 41 ™√Àº§π∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 42 ™¶∞¡√À§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

43 ™¶Àƒ√À-™∞´¡∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 44 ∆√Àƒ™√À¡π¢√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ™À∑. ªπÃ∞∏§ 45 ∆™π∫ƒπ∫∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À £∂√¢øƒ√À 46 ∆™π√Àƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 47 º∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 48 Ã∞∆∑∏™∞§∞∆∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À §∂ø¡π¢∞-Ã∏™∆√À 49 æÀƒƒ∞-¡∆∞§∞∫√Àƒ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À

«§∞´∫√™ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√™ ™À¡∞°∂ƒª√™ §∞ƒπ™∞™» À¶. ¡√ª∞ƒÃ∏™: ª∏∆™π√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 24 ª¶∞¡∆∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∞∫ƒπµ√™ ∞°°∂§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∞¡∞™∆∞™π∞¢∏™ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 25 ª¶∂§∆™π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∞¡¢ƒ∂√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À £øª∞ (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∞ƒ∞ª¶∞∆∑∏ µ∞™π§∂π∞ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 26 ¡∞¡√¶√À§√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À §∂ø¡π¢∞ ∞™∏ª∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 27 ¡π∫∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À µ∞™π§∂π√À Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 28 ¡∆∞§∞°πøƒ°√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À °∂øƒ°√§√¶√À§√™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À °∂øƒ°π√À 29 ¡∆π¡∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∞ƒ°Àƒπ√À °∫∞™¢ƒ∞¡∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ∆√À ¶∏§∂∞ 30 ¶∞∑∞ƒ∞™ Ãπ™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¢∂ª∏ƒ∫∞¶√°§√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ™Àª∂ø¡ 31 ƒ∞√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¢∏ª∞∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∂∫ª∂∆∑π¢∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 32 ƒ∏°∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À Ã∏™∆√À ∑∞ª¶∞∫∞ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 33 ƒπ∑∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∑∞Ã√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 34 ™µ∞¡∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞∫√∑∏™-∆™√À™ £∂√Ã∞ƒ∏™ ∆√À ¶∞¡∆. (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∫∞∆™∞ƒ∞∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 35 ™π¢∂ƒ√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∂∫∂§∂∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∫§∏ª∞∆™π¢∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 36 ™π¢∏ƒ∞ º∞¡∏ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∫√∆ƒ√∆™π√À ∞¡∆π°√¡∏ ∆√À ∫§∂∞¡£∏ 37 ∆√§§π∞ ¶∏¡∂§√¶∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫√À∆™π√Àª¶∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∆√À £øª∞ 38 ∆™πƒ∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 39 ∆™π∆™π∫§∏™ µ∞´√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫ƒ∂™∆∂¡π¢∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 40 ∆™πøª√™ ∏§π∞™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ §π√∆™π√À ¶∏¡∂§√¶∏ ∆√À Ã∏™∆√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) 41 Ã∞∆∑∏¶§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª∞∆∑∞ª√ƒ∆∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À 42 Ã∞∆∑∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª∏∆™π√À§∏ £øª∞´™ ∆√À ∂À£Àªπ√À 43 Ã∞∆∑∏™∆∂ƒ°π√À ªπÃ∞∏§ ∆√À µ∞™π§∂π√À

«¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∂¡ø∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ (¡.∂.∞.™.)» À¶. ¡√ª∞ƒÃ∏™: ª¶∞∫√À§∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞µƒ∞¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À µ√À¢√Àƒ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) µ√À∑∞™ ºø∆π√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ∞ƒÃ√¡∆∏™ Ã∞ƒπ§∞√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) µ∞°∂¡∞™ ∂§π™∞π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∞∑∂¶∏ ∂À∞ ∆√À ∞°∞ª∂ª¡√¡√™ µ∞π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °π∞¡¡√À§∏ º∞¡∏ ∆√À ™∆À§π∞¡√À µ∞™π§∂π√À £øª∞™ ∆√À ªπÃ∞∏§ °π∞¡¡√À§√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π∞ ∆√À ¢∏ª√À µπ∆∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À °∫√¡∂§∞™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™)

13


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

ä

14

ª¶∂∫π∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ¡∞µ∞∫√À¢∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À Ã∏™∆√À ¶∞¡∞°πø∆√¶√À§√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¶∞∆™π∞∆∑∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶√§À∑√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∞∫√ƒ∞º∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™µ∞ƒ¡∞-∆™π∞¶§∂ ºø∆∂π¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™πª√™ ∞°°∂§√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ™∫À§§∞∫√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À Ã∏™∆√À ™À∑. ∞¡∆ø¡π√À ™ªπ∆∞∫∏-¢∞™π√À ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ∆∞™√∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆∑π∞¡∆∑π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À Ã∞´¢∞™ ™∂ƒ∞º∂πª ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À Ã∞§∫π∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À Ã∞ƒπ™√À§∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À £øª∞ Ã∞∆∑∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À Ã∞∆∑∏-°∫∞¡∆√À¡∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) Ãπ™∆√¢√À§√À °∂øƒ°π√™ ∆√À §∂∞¡¢ƒ√À

«™Àªºø¡π∞ ∂À£À¡∏™» À¶. ¡√ª∞ƒÃ∏™: §π∞∫√À§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À £∂√º∞¡∏ À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°ƒ∞ºπø∆∏™ µ∏™™∞ƒπø¡ (∞ƒ∏™) ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª¶∞ƒ∆∑ø∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∞¡∞°¡ø™∆√¶√À§√À ∫∞§§π√¶∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶∞™¢ƒ∞µ∞§∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∞ƒª∞¡π¢∏-∂§π™™∞π√À °π∞¡¡√À§∞ ∆√À Ãπ™∆√º. ª¶∂´¡∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∞ƒ™∂¡π√À µ∞´√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶√§∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ∏§π∞ ∞ƒÃπª∞¡¢ƒπ∆∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™-∆∏§∂ª∞Ã√™ ∆√À πø∞¡. (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) µ∞™π§∂π√À-™À¡∞¶∞§√À ∂ªª∞¡√À∏§π∞ ∆√À ∞¡∆ø¡. ª¶√Àƒ¡√µ∞ £∂√¢√™π∞ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À °∞∫√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∏™™∞ƒπ√À ¡π∫√§∞√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À °π∞¡¡√À§∂∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¡∆√À§√À§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À °∫∞ƒ∞°∫√À¡∏-∞¡¢ƒπ∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∑∞Ã∞ƒπ∞ ¶∞§∞™∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ºø∆π√À °ƒ∞µ∞¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ¢∏ª√À§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ¶∞¶∞§π∞°∫∞™ £øª∞™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ¢√µ∞™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ¡π∫∏º√ƒ√™ ∆√À ∞ƒ∆∂ªπ√À ∫∞ƒ∞¡∆∞¡∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ™∞ƒª∞¡∆∞-µ§∞Ã√ª∏∆ƒ√À ∞¡¡∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™∞ƒ∆∑∏-™¢ƒ∞§§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ (∞¡∆∞) ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫√À∆ƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ™µ∞ƒ¡∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫√À∆™√¢∏ª√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™π√À¶√∆π¡∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ∫√À∆™√ª∞ƒ∫√™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∫√À¶ƒ∞™ ºø∆π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫√À∆™√À∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ™√À§√À∫√™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫Àƒπ§§π¢∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™∆∞°π∞¡¡∏ ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ™∆∂ƒ°π∞∫∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À £ƒ∞™Àµ√À§√À §∂ª√¡√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆∑∏∫∞-∆™∞∆™√À πø∞¡¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À §À°√Àƒ∞™ ∑∏™∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∆√§π∫∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ª∞°∫√À∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™π§π∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∆™√Àª∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞§√À∆∞-¶ƒ∞∫∞∆∂ ∂À∞¡£π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™√À∆™√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ª∞ƒ∫√À ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À Ã∞§∫π¢√À-¶√À∆∞∫π¢∏ ∂À∞°°∂§∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª∂™™∏¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ª¶∞ª¶∞¡π∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À

‰‹ÌÔ˜ ∞ÁÈ¿˜

¢∞ƒ√À™∏ ∞£∞¡∞™π∞ (™√À§∞) ∆√À πø∞¡¡∏ ¢∏ª∂ƒ∞™ ¶∞À§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¢√•∞ƒ°πø∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∑∞ª∞¡∞∫√À ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∑∞ƒ∞ª¶√À∫∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À £∂√¢√™π√À ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞∫∞°π∞¡¡∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ƒπ∑√À ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞ƒ∞°π∞¡¡π¢∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∫§∂∞¡£∏ (∂¶∞ƒÃ. ∂§∞™™√¡∞™) ∫∞∆™∞ƒ∞-∆™π√°∫∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫√∫∫π¡√™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫√Àµ∂§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∫√Àª∞¡∆∑∂§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫ø™∆√À§∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ §√À∆ƒπø∆∏ ∂À∆ÀÃπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞°∞∑πø∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞ª¶∞¡π∫√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ª¶∞ƒ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À

ä

¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË §¿ÚÈÛ·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¡√ª∞ƒÃ∂™ & ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√π ™Àªµ√À§√π ¡. §∞ƒπ™∞™

«∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ¢∏ª√À ∞°π∞™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: Ãπ™∆√À§∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 1 2 3 4

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ∞§∂Àƒ∞ ∂À¢√•π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ∞ƒÃ√¡∆∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 6 µ∞™π§∂π√À √§°∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 7 °∫∞ƒ∞¡∂ ™√ºπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∞¡π∏§ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 ∫∞ƒ∞™∆∂ƒ°π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £øª∞ 2 3 ∫∞ƒµ√À¡π∞ƒ∏ ∑ø∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 4 ∫∞™π¢∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∫∞∆™π∞¡π∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞ºº∂∆™π√À ∫∞§§π√¶∏ (¶√¶∏) ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∫∞æ∞§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∫√Àª¶∞ƒ√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 §∞ª¶ƒ√À ∂À∞°°∂§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À §∂°√™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ª∞∫ƒ√µ∞™π§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 2 ¡∆π√À¢∏™ ¢∏ª√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 3 ¶∞¶∞°°∂§∏ ¶π¶π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ¶∞∆™∞µ√Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ƒπ∑√À§∏™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ™π√À§∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ™Ã√π¡∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ∆∑∏§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ∆™π∞¡π∫∞™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 4 Ã∞∆∑∞∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 5 Ã∞∆∑√À§∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 6 Ã√¡¢ƒ√¢∏ª√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ 7 ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∞∂∆√§√º√À ¢∞§§∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ª√™Ã√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ 2 ª¶√Àƒ¡∆∂¡∞™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ¡∆π∫√À¢∏™ ¢π∞ª∞¡∆∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∞¡∞µƒ∞™ ∞§∞∆∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 1 ∫∞§∞£∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ª¶√Àƒ¡∆∂¡∞™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 3 ¡π∫√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 4

™Àªµ√À§√π ∆∑∏§√À ∂À∆∂ƒ¶∏ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À Ã∞´¢√À§∏ ∞°√ƒπ∆™∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À Ã∏™∆√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ °∂ƒ∞∫∞ƒπ√À °π∞∫√Àµ∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞§∂™∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫ƒπ∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞∫√°π∞¡¡∏ ∞¡¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂§∞º√À ∫√™ª∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆™∞§π∫∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ Ãπ™∆√¢√À§√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ª∂°∞§√µƒÀ™√À °ø°√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∏ª√∆™π√™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À Ã∏™∆√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ¶√∆√À§∞ µ∞´∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ª∂∆∞•√Ãøƒπ√À ∞¶√™∆√§√À§∏ ∂À∆ÀÃπ∞ ∆√À ¶∞¡∆√À ∑∂ƒµ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∏ƒ∞∫§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫∞ª∞°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ √π∫√¡√ª√À ∞°§∞´∞ ∆√À ∂À£Àªπ√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒ√À§∏™ ¢∏ª. ∆√À ¡π∫√§∞√À ™√Àº∞ƒ∞¶∏ µ∞™π§. (∫π∫∏) ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¡∂ƒ√ªÀ§ø¡ ∏§π∞™ ∏§π∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡π∫√§π∆™∞™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À Ã√¡¢ƒ√¢∏ª√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ ∆√¶π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¶√∆∞ªπ∞™ ª¶∞∫√§∞ ∂§§∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶√∆√À§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∆∑∞µ∂§§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™π√À¶ƒ√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ ∞°π∞™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ™πª√™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5 6 7

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞™°√À¢∞∫∏ ¶∏¡∂§√¶∏ ™À∑. ∫ø¡/¡√À 8 ∫√Àƒ√À∫∞ ™∆∞Àƒ√À§∞ ™À∑. £∂√¢øƒ√À µ§∞Ã√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 9 ∫ø™∆√À§∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫∞°∫∞ƒ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 10 ª∞¡ø§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∑π√À§∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 11 ª¶∞¡∆∏™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À £∂√¢√™π√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ∏§π∞ 12 ª¶∂´¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞¡π∫∞ ∂§π™∞µ∂∆ ™À∑. πø∞¡¡∏ 13 ¡∆√¡∞ ∫Àµ∂§∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫√∆™πª¶∞¡∏ ºø∆∂π¡∏ ∆√À £∂√¢øƒ√À 14 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À

15


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

¶∏Ã∞™ ¶∞À§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ƒ√¶§√À ∞¡¡∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∆™π∞ƒ∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À µ∞´√À ∆™π∞ƒ∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À º∞∫∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À º∞∫π∆™∞ ∑ø∏ ™À∑. £øª∞ Ã∞™πø∆∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À Ã∏™∆√À Ã∞∆∑√À§∏™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞¡∞µƒ∞™ ∫√Àƒ√À∫∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª∞§∞Ã∆∞ƒ∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ™∆À§π∞¡√À ª¶∞§√°π∞¡¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ºπ§√§∞√À

1

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∞º√À ∫√¡∆√µ∞™π§∏ πø∞¡¡∞ ™À∑. ∞™∆∂ƒπ√À

2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

∫∞∆™πª∞¡∆√™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À Ãπ™∆√¢√À§√À ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂°∞§√µƒÀ™√À °∫∞∆∑π√°π∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞ƒµ√À¡π∞ƒ∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞§∞Ã∆∞ƒ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ Ã∏™∆√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂∆∞•√Ãøƒπ√À ª¶∞∫∞§∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ™πª√À ª∞ƒπ∞ ™À∑. ¶∂∆ƒ√À ™¶Àƒ√À§∏™ ∞§∂•π√™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√∆∞ªπ∞™ ∫√À¢ø¡∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∫√À∆™√°∂øƒ°√™ ∞¶√™∆. ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∂§∂¡∏ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À

«¡∂√π √ƒπ∑√¡∆∂™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫√À∆™∞¡∆∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4

16

1 2

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 3 ∫√∫∫∞§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À µ∞∆∑π∞™ ∞¡∆π°√¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ª∞¡∆∑∞¡∞-∫∞∆™πª¶∞§∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ¢∏ª. °∞ƒ√Àº∞§π∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 5 ª¶√À∆§∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °π∞¡¡∞∫√À§∏™ ºø∆π√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À °∫∞ƒ∞¡∂ – ∫∞∆™πª¶∞§∏ ∂À∞°. ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 6 æ∞§π¢∞-∆™∞¶√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °√À∆√™ ∂À™∆∞£π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∂ƒ∞∫∞ƒπ√À ¢∏ª√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ∑∂´∫√™ ∂ªª∞¡√À∏§ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑∂´∫√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ∫√Àƒ√À∫∞-∫∞∆™∞¡√À µ∞™. ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞ƒ∞¡π∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ª¶∞ƒª¶∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞∆™π∫∞-¶∞¡∞°πø∆√À ª∞§∞ª∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ™Àªæπƒ∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À ∫∞º∂∆™π√À§∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∞ƒ°Àƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∞º√À ª∞∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 ¢√À°∞¡πø∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ¡∞™π∞ƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ 2 ∫∞ƒ∞∆∑π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ¡πµ√§π∞¡π∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 3 §π∆™∞-ª∞¡¢∞§√À ™√ºπ∞ ∆√À ∆πª√§∂√¡∆√™ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒ√À§∏-™∞ª∞ƒ∞ µ∞´∆™∞ ∆√À ∞£∞¡. 4 ¡∆∞º§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶∞¶∞∫ø™∆∞ ™√ºπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏-∂Àƒπ¶π¢∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂°∞§√µƒÀ™√À ¶∞¶∞¶√™∆√§√À ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 1 ∞ª¶∂§∞∫πø∆∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À £∂√¢øƒ√À ™πª√À§∏™ £øª∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À °∫∞ƒ∞¡∂™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 2 ™√Àº§π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ƒπ∑√À§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ™√º√§√°∏-ª¶∞§∆∞°π∞¡¡∏ ™√ºπ∞ ∆√À ¢∏ª. 4 ™π∞º∏™ ºø∆π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆∞°∫∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ¶∞¡√À ∆∂ƒ§πª¶∞∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂∆∞•√Ãøƒπ√À ∆∑π√Àµ∞ƒ∞™ £øª∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 µ∞°∂¡∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À º∞™√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞°∞ª∂ª¡√¡√™ 2 ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒ√À§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∞™∆. 3 ™∂∆™π∫∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ º§√À¢∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 4 ∆√À§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∂À£Àªπ√À Ã∞´¢√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À Ã∞∆∑∞∫√À-∫∞§§π√ƒ¡∆√À ∂πƒ∏¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂ƒ√ªÀ§ø¡ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞∂∆√§√º√À 1 ƒ∂¶√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À ªÀ§ø¡∞ ∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ™∞¡∆√Àƒ∏-Ã√¡¢ƒ√¢∏ª√À £∂√¢øƒ∞ ∆√À ¢∏ª. 3 Ã√¡¢ƒ√¢∏ª√™ ∫§∂√ª∂¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™ªÀƒ§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆π¡∞¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√∆∞ªπ∞™ Ã∞ª√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À 1 µ§∏™∞ƒπ√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ∫∞ª¶π™π√À ™ø∆∏ƒπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞¡∞µƒ∞™ 3 ∫∞∆™π∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫∞™°∫∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∆∏§∂ª∞Ã√À ∫∞ƒ∞¡π∫∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 4 Ã∞∆∑√À§∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À

‰‹ÌÔ˜ ∞ÌÂÏÒÓ·

15 16 17 18 19 20 21 22

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ∞ÁÈ¿˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

«∞¢∂™ª∂À∆√™ ∞ª¶∂§ø¡∞™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∏§πø¡∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 19 ¡∆√µ∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∞°ƒ∞ºπø∆∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 20 ¶∞¶∞§∂•∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞§∂Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 21 ¶∞À§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¶∞À§√À ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√Ã∞ƒ∏ 22 ¶∂∆ƒ∂¡π∆∏-¶∞ƒ§π∆™∏ ∞¡£∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∫√À¡∆π§π∞¡∏-¶∞¡∆∞∑∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ ∆√À £∂√¢. °ø°∞∫√À ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 23 ™∞µµπ¢∏ √Àƒ∞¡π∞ ∆√À ∂À™∆∞£π√À ∑À°√Àƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 24 ™∞ª∞ƒπ¡∞™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∫∞∆™∂§∞ ∂À£Àªπ∞ ∆√À ∂À£Àªπ√À 25 Ã∞´¢∞-∆∑π§∂∆∞ ∂Àºƒ√™À¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√À∫√¢∏ª√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫√À∆™πª∞¡∏-¡√À§∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µƒÀ√∆√¶√À 1 ∞¡∆ø¡√À§∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫√À∆™√¢∏ª√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¶√À§π√À ∫ø∆√À§∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À §∂À£∂ƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 3 ∫∂ƒ∫∂¡∏-°∫√Àƒ¡∂§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∞¶√™∆. ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 ª√À∑∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∂°∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª¶∞∑√À§∏-Ã∞∆∑√À§∏ ∞£∏¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂§∂ƒπø¡ ª¶π∆∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 §π∞°∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶√°∫∞-¶∞¶¶∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 2 ª∏§πø¡∏-¢∏ª∏∆ƒπ∞¢√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¡π∫. ª¶√À¡∆π¡∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 3 ¶∞¶∞ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏-∫∞∆™∞ƒ∞ ∂À∞¡£π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À

«∞ª¶∂§ø¡∞™ – ¡∂√π √ƒπ∑√¡∆∂™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ÃÀ™√µ∂ƒ°∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 25 ÃÀ™√µ∂ƒ°∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞¡¢ƒ∂√¶√À§√À-∆∑∞º∂ƒ∏ πø∞¡¡∞ ∆√À ∂À∞°. 26 æÀƒƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∞¡¢ƒ∂√À-ª√À∑∞ ∞ª∞§π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À °π∞¡¡√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À πø∞¡¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µƒÀ√∆√¶√À °π√µ∞¡√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ∫√¡∆™πø∆√À ∫∞§§π√¶∏ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫∞∆∑√À§∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∞°°∂§√À 2 ∫Àƒπ∆™∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞ƒ∆∂ªπ√À °∫√À°∫√À§∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ¶∞¶∞Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À-¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À √§°∞ ∆√À ¡π∫. °ƒ∏°√ƒπ√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 ™π¢∂ƒ√¶√À§√™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À ∏§π∞ ∑πø°∞∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 5 º∞∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√À∫√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À π¶¶√∫ƒ∞∆∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂§∂ƒπø¡ ∫√À§π∞§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 °∞ƒ°∞§∂∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫ø∆√À§∞ §∞∑π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∂§∂À£∂ƒ√À§∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫ø∆√À§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 3 ∫∞§√°∏ƒ√À §∂§√À¢∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À §π∞¶∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∏§π∞ 4 ∫∞∆™∞ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ª∏§πø¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ª¶∞∆∑π√À ∂§∂¡∏ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ªπÃ∞§√¶√À§√™ ÃÀ™∞¡£√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ª¶∞∫√¶√À§√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ√¢π∞™ ª¶∞¡∆∞µ∞¡∏™ Ã∞ƒπ§∞√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 1 °∫∞¡∞∆™√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™√Àƒ§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∏§π∞ 2 °∫∞∆∑√À§∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ™¶Àƒ√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ∫√´¢√Àƒª∞∑∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À Ã∏™∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ¶∞À§√™ ∆√À ºø∆π√À 4 ª∞¡∆∞-°π√§¢∞™∏ ¶∞°ø¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆∑√Àƒª∞∫§πø∆∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ª∞ƒπ√À 5 ™∫√À¶ƒ∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™∞¶ƒ∞§∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 6 ∆∞¡∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À º√À∫∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 º§π∫∞™ ™√º√∫§∏™ ∆√À πø∞¡¡∏

17


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞£∞¡∞™π∞¢√À ª∞ƒπ¡∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 23 ™∆∞°∞∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 24 ∆∑π√Àº∞™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞§∂•√¶√À§√™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 25 ∆√∫ª∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞°∏™π§∞√À µ∞ƒ™∞ª∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 26 Ãπ√¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡√™ µ§∞Ã∞µ∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ™¶Àƒ√À °∫∞¡∆πƒ∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡√™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µƒÀ√∆√¶√À °∫∞ƒ∞µ∂§∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 1 °π¢∞ƒ√∫ø™∆∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ªπ§∆π∞¢∏ °∫√°∫∞™ ∫Àƒπ∞∫√™ ∆√À ºø∆π√À 2 ª¶∞•∂µ∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞∆∏-°∫∞¡∞∆™π√À ∞°°∂§π∫∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ™∆∞£√¶√À§√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫√∫∫∞§∏-∫√¡∞ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂§∂ƒπø¡ ∫√À∆™√À∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 1 °∞§∞¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫√æ∞Ã∂π§∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ∑∏™√À§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À §À°√Àƒ∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À 3 ∫√À§π∞§∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À §À°√Àƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 4 ¡√À™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ª¶∞¡π∞™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 5 ¶∞ƒ∞£Àƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ªÀ§ø¡∞™ ¡π∫∏º√ƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ºƒ∞°∫√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ√¢π∞™ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 °∫√¡∆∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ƒ√À°∫√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 π∆™∞™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ™∞∫√ƒ∞º∞ ∑ø∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ¡π∆™π∫∞™ ∞¢∞ª√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ™∂ƒ§∂∆∏™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

‰‹ÌÔ˜ ∞ÓÙȯ·Û›ˆÓ

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™Àª¶∞ƒ∞∆∞•∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: °∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ∞ÌÂÏÒÓ·

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ä ‰. ∞ÚÌÂÓ›Ô˘

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π °∫∞¡∂∆™π√À ∂§∂¡∏ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 17 ¶§∞∆∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À °∫√¡∂§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∞ƒπ™π√À 18 ¶ƒ√µπ¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∫√¡∆√Àƒ∞™ Ã∞ƒπ™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 19 Ã∞ƒ∞ª∏™ ¶∞À§√™ ∆√À Ã∞ƒπ™π√À £øª√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 20 Ã∞ƒπ∆√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞§Àµ∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞∫ƒ∏™ ∫∞§Àµ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∏§π∞ 1 °∫∞¡∆∞ƒ∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¶∂∆ƒ√™ ∫∞§Àµ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 2 ∫√¡∆√∆∞™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ∫√¡∆√∆∞™π√À Ã∞´¢ø ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞∆™π√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞´√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §√À∆ƒ√À ∫√¡∆√∆∞™π√™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 1 ∫∞§Àµ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫√ƒ∞∫π¢∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 2 ∫∞§Àµ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫ø™∆√¶√À§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ∫∞ƒ∞¶∂∆™∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª∞™∆√ƒ√°π∞¡¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞À§√À 4 ¡∆∞ƒ∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞∆™π§∞™ ∏§π∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 ¡∆√Àª√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 6 ¶∞¶∞¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ¶∞¶∞∂À£Àªπ√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 7 ¶∞¶∞∫ø™∆∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∏§π∞

«¡∂√π √ƒπ∑√¡∆∂™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞§π∞∫√À¢∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

«¢∏ª√∆π∫∏ ∂¡ø∆π∫∏ ¶ƒø∆√µ√À§π∞ ∞ª¶∂§ø¡∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¢∏ª∞∫∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞µƒ∞ª√À§∏™ £øª∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 24 ∆™√§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 25 º∞∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °π∞¡¡√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 26 º√À¡∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °∫∞ª¶∂∆∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∑∏™∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µƒÀ√∆√¶√À °∫√§∆™π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ª¶∞ª∑∂§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∞§∞ª∞°∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £øª∞ 2 ª¶∂§√°π∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¢∞™™π√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª√À √À§∞¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 π°°§∂∑√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ¶∞¶∞ª∞¡ø§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫∞¶√À∫∏-∫∞ƒ∞µ∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞°∫π√∑∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢π√¡À™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂§∂ƒπø¡ ∫∂¡∆ƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 °∫∞ƒ§∂ª√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√§√∫√∆ƒø¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 2 ∫∞§√°∏ƒ√À ƒøª∞§∂∞ ∆√À §∞ª¶ƒ√À ∫√Àµ∂§∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 3 ª¶πƒª¶π§∏-∆™π§√ºπ∆√À ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ™¶Àƒ. ∫Àƒπ∆™∏-¡∆∞º√À§∏ ºø∆∂π¡∏ ∆√À µ∞´√À 4 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À £øª∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª¶∞ƒª¶∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 5 ¶π∫ƒ√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡∆∞µ∞ƒ√À∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¶∞¶∞∑π∞∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ√¢π∞™ ¶π∞¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 °∂øƒ°∞§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¶§∏™πø∆∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∏§π∞ 2 ¢∞™™π√™-∆™∞§∞§∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™∂ƒ§∂∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ∫√À∆™√¡∞∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ™¶∞¡√À-°∫√Àª∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ¡π∆™π∫∞ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ ∆√∫ª∞∫∏-∫∞ƒ∞∫ø™∆∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞£∞¡. 5 ∆∑∏∫∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆ƒπ¶∂§∞-Ã∞∆∑∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 6 ∆™∂¶∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

«¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ∞¡∞¡∂ø™∏ ¢∏ª√À ∞¡∆πÃ∞™πø¡» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∞ƒ∆π¡√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™ø∫ƒ∞∆∏

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π °∫∞¡∆∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 18 ∆√¶∞§∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑∞º∂πƒ∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 19 º∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞§Àµ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 20 º∞∫∏-°∞§∞¡∏ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∞ƒπ™∆√∆∂§∏ ∫∞∆™∞µ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞∫ƒ∏™ §∞§√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∫∞§Àµ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª∞™∆√ƒ√¢∏ª√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 §À∫√∫ø™∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ¶§∞∆∞¡√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ª∞™∆√ƒ√¢∏ª√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞°°∂§∞∫∏ 4 ∆™π∞¡∞∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞™∆√ƒ√¢∏ª√À Ã∞ƒ√À§∞ ∆√À Ã∞ƒπ™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §√À∆ƒ√À ª¶∞§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 µ§∞Ã√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞∆™π§∞™ ¶∞À§√™ ∆√À £∂ªπ™∆√∫§∏ 2 µ§∞Ã√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ¡∆√Àª√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™ø∫ƒ∞∆∏ 3 ∫ø™∆√¶√À§√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À ¶∞¶∞∂À£Àªπ√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ª∞ƒ∆π¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞∆∑∂§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 5 ¡∆∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¶√ƒ¡∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 6 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¶√ƒ¡∞ƒ∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 7 ¶∞¶∞∫ø™∆∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶√Àƒ¡∞ƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

«∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ∆∏™ À¶∞π£ƒ√À» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞§∞ª¶∞§π∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À

1 2 3 4 5

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∞πƒ§∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¢∏ª√À 6 ∫∞ƒ∞ª∏∆ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À µ§∞´¢∏™ ¢∏ª√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 7 ∫∞ƒƒ√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¢ƒ∞°∞∆∑π∫∏™ ºø∆π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 8 ∫∞ƒÀ√À¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª√À ∑∞ª∏§√À¢∏ πø∞¡¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 9 ∫∂§∞´¢ø¡∏™ ∑∏™∏™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∏§π√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 10 ª∞ª∞§√À¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À

19


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 5

1

ª∏∆™π√∫∞¶∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À ª¶∞∫∞§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¡∆∞§√À™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡∆∞∆™π√™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞À§π¢∏™ µ∞´√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶π¡∞∫∞ πø∞¡¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆™∞°°∞ƒ∏™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆™π∫∂§√À¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À Ã√ƒ∆∞ƒπ∞ µ∞´∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ƒª∂¡π√À °π∞¡¡∞∫√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆∑π∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆∑øƒ∆∑∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À æ∞ƒƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂°∞§√À ª√¡∞™∆∏ƒπ√À µ√À§∫√À¢∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 4 5 1 2 3

°√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∂À£Àªπ√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ™∆À§π∞¡√À ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ £∂√Ã∞ƒ∏™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫Àƒ√À¢∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À Ã∏™∆√À ª∞¡∆∑π∞ƒ∏ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∆π∫√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡π∫∏™-∞Ãπ§§∂π√À ∫∞ƒ∞∫∞¡∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶√Àƒ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∆∞ª√À§√¶√À§√À ∞¡¢ƒ√¡π∫∏ ∆√À •∂¡√º. Ã∞∆∑√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À Ã∞∆∑√¶√À§√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À πø∞¡¡∏ æ∞ƒƒ∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™ø∆∏ƒπ√À µ∞ƒ™∞ª∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆™π∞¡∆√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ Ãπ™∆√¢√À§√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

«¡∂√π √ƒπ∑√¡∆∂™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20

ä

‰. °È¿ÓÓÔ˘Ï˘

1

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∂ƒ°∏™ ÃÀ™√µ∞§∞¡∆∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ∫√À∆∂ƒ∏ πø∞¡¡∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À £∂√Ã∞ƒ√¶√À§√™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ∆™π∆™π∫§∏ ª∞ƒπ¡∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫∞ª∏§√À¢∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §∞°√¡π∫∞ ª∞ƒπ¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª∂°∞§√À ª√¡∞™∆∏ƒπ√À §∞¶√À¢∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 £∂√Ã∞ƒ√¶√À§√À °§À∫∂ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡√À ª¶∞§√À§∏™ °∂øƒ°π√™∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∫∞ƒ¶∂∆∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À Ã∏™∆√À 3 ¶∞À§π¢∏™ ¢∏ª√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶πª¶∂ƒ∞ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À ºø∆∂π¡∏ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡π∫∏™ ¶∞∆™π√Àƒ∞™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 µ∂ƒ°∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ™∆∞´¢∏™ ¢∏ª√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ª∏∆™π√∫∞¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™π°∞ƒ¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ∆™π√∆ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À Ã∞∆∑√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™ø∆∏ƒπ√À æ∞ƒƒ∞™ £øª∞™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 1 ¡∆√µ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ƒª∂¡π√À 2 ¶∂ƒπ™∆∂ƒ√¶√À§√À √§°∞ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 3 ∆™π∞¡∆√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∫∞æ√Àƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ «¡∂∞ ¶√ƒ∂π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: §À°√Àƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 12 ∫∞ƒ∞ª√À™∆√À ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 ∞ª∞¡∞∆π¢∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À £∂√ºπ§√À 13 ∫∞ƒÀø∆∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ∞¶√™∆√§√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞ 14 ∫∞™∆∞¡√À§π∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 µ√Àµ√À™∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ 15 ∫√À∆π¡∞-π°°§∂∑√À ™√ºπ∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 4 °∞∑∂∆∞ °π∞¡¡√À§∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 16 ∫Àƒπ∞∫∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 5 °ƒ∞µ∞¡∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¡π∫√§∞√À 17 §À°√Àƒ∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ¢∂ªπƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 18 ª∞∫∫∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 7 ∑πø°∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 19 ª¶∞§∆√Àª∏ µ∞´∞ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 8 £∞¡√¶√À§√À ∞™¶∞™π∞ ∆√À µ∏™™∞ƒπ√À 20 ª¶∑πø∆∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ãπ™∆√¢√À§√À 9 £∂√¢√™π√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 21 ª¶√À°∞∆™π∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ÃÀ™√™∆√ª√À 10 ∫∞∫∞¡√À§π∞-∫∞ƒ∞∫π∆™√À ∞°√ƒπ∆™∞ ∆√À ∞¡¢. 11 ∫∞ƒ∞ª√À™∆√™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 22 ª¶√Àƒ™π∞¡∏-∫√§√µ√À ∞°°∂§π¡∞ ∆√À ¢∏ª.

‰‹ÌÔ˜ °È¿ÓÓÔ˘Ï˘

11 12 13 14 15 16 17 18 19

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

¶∞§∏√∆∑π∫∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¡∆∞∑∏™ £∂√º∞¡∏™ ∆√À ∑∏™∏ ™∫∞§∆™√À¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ª∞ƒπ¡√À ∆√§π√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆™∞∫¡∞∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™π§√ºÀ∆∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À §∞ª¶ƒ√À ∆™√¶∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ºπ§π¶¶√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏ Ã∞™πø∆∏-ª∞§∫∞ πø∞¡¡∞ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À æ∞£∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ º∞§∞¡∏™ ∞§∞∆∞-∑∂ƒª∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞ƒ∞∫π∆™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫∞ƒÀø∆∏™ ∂πƒ∏¡∞π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫√À∆™√À¡∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª¶∞ƒ√À∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶§π∞ª¶§π∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¡∆ƒπ°∫√°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ™∂ƒ§∂∆∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ÃÀ™∞∫∏-¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∞¡¡∞ ∆√À ∂À£.

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ¢∏ª√À °π∞¡¡√À§∏™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: §π√§π√™ ¶∞ƒπ™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∂∑∞§∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞Ãπ§§∂ø™ 19 ª¶∞∫§∞µ∞ ∂À£Àªπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °∂§§∞§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 20 ª¶∂ƒπ∆∑∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫π∞∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 21 ª¶§π∞ª¶§π∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∞√À§∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 22 ¡∆∞¡∞∆™π¢∏™ °∫∂ƒª∞¡ ∆√À ™∞µµ∞ ¢∂ªπƒ∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À πø∞¡¡∏ 23 √π∫√¡√ª√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¢πÃ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 24 ¶∞ƒ∆∞§∞ µ∞´∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∑¢ƒ∞°∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 25 ∆ƒ∞°∞∫∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑∂ª¶∂§∆∑∏™ ÃÀ™√™∆√ª√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 26 ∆™π°π∞¡¡∏ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ∏§π∞ ∑√À∫∞ ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 27 ∆™π∫∞ƒ§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À £∂√¢√™π√À µ∞´√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 28 ∆™π√Àª∞¡∏™ £∂√º∞¡∏™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À ∫∞∫∞°π∞¡¡∏-ª∞¡¢ƒ∞µ∂§∏ ¡π∫√§∂∆∞ ∆√À ªπÃ. 29 ºÀ§§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞∆√§π√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫∞¡∞∫∏ ∫∞ƒÀø∆√À ÃÀ™∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ º∞§∞¡∏™ ∫√ªπ∆™∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 ¢ƒ∞ª∏-∫√À∆™πª∞¡∏ ∞°√ƒπ∆™∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ª¶∞§§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫√¡∆√¢∏ª√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ™µ∞ƒ¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫√ƒø¡∞™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ∆∞Ã∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∫√À∫√À§∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∞¢∞ª√À 5 Ã∞∆∑∏§∞∑∞ƒ√À-°∞§∞¡∏ √Àƒ∞¡π∞ ∆√À µ∞™. ∫√À∆™√¡π∫√™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À «∫√π¡ø¡π∫∏ ™Àªª∞Ãπ∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∞§∞ª∞¡∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £øª∞ 18 ª∞§∞ª∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∞°√ƒ∞™∆√À ∞¡£√À§∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 19 ª∏∆√À§∞-∫∞ƒ∞§∞™∫√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ª∂¡. ∞°√ƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 20 ª¶∞∫∞§∞∫∏™ ¡∂∫∆∞ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞§∞∆∞ ∞¡∆π°√¡∏ ∆√À £øª∞ 21 ª¶§∞¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∞§∞∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 22 ¡∆∞¡π∫∞™ ∑∏™∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∞ª∞¡∞∆π¢∏ ¶∞ƒ£∂¡∞ ∆√À ¶∞À§√À 23 ¡∆∑πª∞™ ¶∞À§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À µ∞ƒ™∞ª∏ ∞™¶∞™π∞ ∆√À ∑∏™∏ 24 ¡ÀÃ∆∂ƒπ¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À °∫√§∆™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 25 ¶∞§π√∆∑∏∫∞ µ∞´∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °√À§∞™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 26 ¶∞ƒ§π∆™∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À °ƒ∏°√ƒ√À§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 27 ™πøª√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑πø°∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 28 ∆∞∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À ∑√À∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 29 ∆™π∞∫ª∞∫∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞¡∞™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 30 ºπ§π¶¶√À ¶√§À¢øƒ√™ ∆√À ºπ§π¶¶√À ∫∞ƒÀø∆∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∆ƒÀºø¡∞ 31 º§øƒ√™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ºø∆π√À ∫∞∆™∞ƒπª¶∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∑∏™∏ 32 Ã∞™πø∆∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫Àƒπ∆™∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ º∞§∞¡∏™ ∫Àƒπ∆™∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 1 ∫Àƒπ∆™∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À

21


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

ä

∫Àƒπ∆™∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¡∆∞¡π∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °∂øƒ°π√™ ∆√À £øª∞ ™∞∫√°π∞¡¡∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À

6 7 8 9

™∞ƒ∏°π∞¡¡π¢∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ™∂ƒ§∂∆∏ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ∆™∂∆™π§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆™π§√ºÀ∆∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏

«¡∂∞ ∂¡ø∆π∫∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∞ƒ∞¶∫√À§∂ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 17 ¡∆πª¶√Àƒ§π∞°∫∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞£∞¡∞™π∞¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ∞ƒ∞¶∞∆™∞¡∏ ∞¢∞ª∞¡∆π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 18 ¡∆√µ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À °π∞¡¡∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À 19 ¶∞§∞ªπø∆∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À °ƒ∞µ∞¡∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 20 ¶∞¶∞™ ∞§∂•π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ¢∞°∫§∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 21 ¶∞¶∞™∆∞ª∞∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∂ªª∞¡√À∏§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 22 ¶∞¶∞Ã∏™∆√™ µ∞´√™ ∆√À °∂øƒ°π√À £∞¡√™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 23 ƒ∞¶∆√¶√À§√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∫∞¡∂§§√À ∫∞ƒ∞´™∫√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 24 ™∞∫∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫√À∆™√¡π∫√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 25 ™µ∞ƒ¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À ∫Àƒπ∆™∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 26 ™∫À§√°π∞¡¡∏-ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À ¢∏ª. §∞¡∞ƒ∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ 27 ™ø∆∏ƒ∞∫∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ªπ°∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 28 ∆™∞§π∫∏ ∞ºƒ√¢π∆∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª√À™∆∂§∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª√À 29 ∆™π∞ª∆™π√Àƒ∏ ∂À∆ÀÃπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞§π∞∆™π√™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À 30 ∆™π∫√À§∏™ ∑∞Ã∞ƒπ∞™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ª¶∞ƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶§π∞ª¶§π∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 31 çøƒ√À ™∆∞ª∞∆√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À «™À°Ãƒ√¡∏ ¶√§∏-∂§∂À£∂ƒ√π ¶√§π∆∂™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∞ª∞∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏

22

ä

‰. °fiÓÓˆÓ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞µ¢πªπø∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 15 ª∞§∞µπ∂∑√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À°∂¡π√À ∞°°∂§∞∫√¶√À§√™ ∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 16 ª¶∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¶§√À∆∞ƒÃ√À ∞°ƒ∞ºπø∆∏ ∞ƒ∂∆∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 17 ª¶√∑π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ ∞£∞¡∞™π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 18 ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∞£∞¡∞™√¶√À§√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 19 ¶∞º∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∞ª¶∂§∞ƒ°∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 20 ¶√Àƒ¡∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫√§∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 21 ƒ∞¶∆√∆∞™π√À √Àƒ∞¡π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∞°∫§∏ ¢∂™¶ø ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 22 ƒ√µÀ£∂§∏ ™∆∞ª∞∆π∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∑∞ƒƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 23 ™∆∞ª∞∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑∞Ã∞ƒ√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 24 ∆∑π∫∞ °ƒ∏°√ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞ƒ∞¢∏ª∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 25 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À-∫√À§√Àæ√À∑∏ ªπÃ∞∏§π∞¡∞ ∆√À ™ø∆. ∫∞∆™π∞¡∞™ ºø∆π√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 26 ∆™∞§π∫∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞£∏¡√¢øƒ√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À 27 ÃÀ∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ƒπ∆ø¡√™ §∂ø¡π¢∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À «∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ °√¡¡ø¡» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¢∏ª∂ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 6 ∫∞ƒ∞¢√À∫∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 7 ∫√§∆™π¢∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 8 ∫ø™∆∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 9 ª¶√À∑ø¡∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 10 ¶∞¡¢ƒ∂ªª∂¡√À ™∆À§π∞¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À

∞¶√™∆√§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À °π∞¡¡√À™π√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡√À °∫√À§π∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞¡∞µ√Àƒ∞ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫∞ƒ∞µ∞™π§∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

‰‹ÌÔ˜ °fiÓÓˆÓ

2 3 4 5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ƒπ∑√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À ™∞§∞ª¶∞™∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√™ ∆√À °∂øƒ. ∆™π∞¶§∂ £∂√Ã∞ƒ√À§∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆™π∞¶§∂™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√Ã∞ƒ∏ ∆™π§πªπ°∫∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™πƒ√¡π∫√™ ∏ƒ∞∫§∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À º√À™π∫∞ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À πø∞¡¡√À Ã∞∆∑∏™ ºø∆π√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ π∆∂∞™ ¶∞∑π∞¡∞™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À

2 3

∆∞¡√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√Àº∂•∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π¶∂À∫∏™ ∫∞ƒ∞ª¶∞∆∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫À§π¡¢ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ª√Àƒ°∫∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™πø∫√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™π∞∆™π√™ ∑∏™∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆™π§∏ª∂¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

«°√¡π∫∏ ¶√ƒ∂π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞ƒ∞¡∞™∆∞™∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

ä

‰‹ÌÔ˜ °È¿ÓÓÔ˘Ï˘

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 16 ∆™πƒ√¡π∫√À-∆™π√Àƒµ∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À πø∞¡. 7 ∆™√À°π∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ π∆∂∞™ 1 µ∞§π∞∫∞ ∂πƒ∏¡∏ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ µ§∞Ã√™∆∂ƒ°π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 3 ∑πø°∞™ ∞µƒ∞∞ª ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ∑πø°∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

µ∞§∞™™√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞µπ¢∂™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞°ø°√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞ª¶∞∆∏™ £øª∞™ ∆√À ∑∏™∏ ª¶√Àª¶√À§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶√À¡øµ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ ¶∞∆√À§π∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∆πª√§∂√¡∆√™ ™ø∆∏ƒ√¶√À§√™ °∂øƒ°ππ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆∞™π√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆™π∞¶§∂ ∞¡¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À ∆™π∞¶§∂™ £øª∞™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™π∞¶§∂™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆™π√Àƒµ∞ ª∞°¢∞§∏¡∏ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∆™π√Àƒµ∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™π√Àƒµ√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5 6

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π¶∂À∫∏™ µ∞ƒ™∞ª∏-∫∞™∆øƒ∏ ∫∞π∆∏ ∆√À °∂øƒ°π√À £∂√¢√™π√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∫∞∆™π√À§∞™ ∑∏™∏™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ª√À™√À§∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞∆√À§π∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ƒ∏ª∞°ª√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À

«¡∂∞ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∆√§π√™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 18 ∆∞™π√À ¡∂∫∆∞ƒπ∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 19 ∆∑∂∫∞™ £øª∞™ ∆√À √¢À™™∂∞ 20 ∆™π√Àƒµ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∏§π∞

°∫√À°∫√À§π∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °√À°√À§π∞™ ∫ø¡/¡√™ (∆∑∏∫∞™) ∆√À ∑∏™∏ ¢∞√À∆∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ (™∆∂§π√™) ∆√À ∫ø¡/¡√À ¢∂¢π∫√À™∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¢√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞¡∞µ√Àƒ∞ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞ƒ∞ª¶π¡∞™ ∞¢∞ª√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫∞ƒ∞¡∞™∆∞™∏™ ∞£∞¡∞™π√™ (™√À§∞ƒ∞™) ∆√À ¶∂∆. ∫∞ƒ∫∞∆™∂§π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ª√ÀÃ∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ª¶∞¡πøƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª¶∞™¢∂∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶√™π∞∫∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡∆√¡∆√À πø∞¡¡∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À √π∫√¡√ª√À ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∂À∆ÀÃπ∞(∫∞∆™π√À§∞) ∆√À µ∞™.

1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ π∆∂∞™ µ∞§π∞∫∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫ø™∆∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À

1 2 3 4 5 6 7

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π¶∂À∫∏™ °∫∞µ√À∆™π∫√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À °∫√À°∫√À§π∞ °ƒ∞ªª∞∆ø ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∑∞º∂πƒ∏™ £øª∞™ ∆√À ∑∞º∂πƒ∏ ∫∞ƒ∞¢√À∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆∞º. ªπÃ∞∏§ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À √π∫√¡√ª√À Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ƒ∏ª∞°ª√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏

23


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ∞µ¢∞¡∞-¡∆∞§π¶∏ §√Àƒ∂∆∆∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞µ∂§§∞-¶∞∫∞ ™√À§∆∞¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∞ƒ™∂¡∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 3 µ∞§∞∆™√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ 4 µ∞§√¢∏ª√™ £øª∞™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 5 µ∂§∂™πø∆∏™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∂ƒª∞¡∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ºπ§π¶¶√À 1 ¢ƒÀ™∆∂§§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∂•∞ƒÃ√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∂À∞°°∂§√À ¶∞¡∆∂§∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ∑∞ƒ∫∞¢∏™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ∑∏™∏ 5 ∑∞Ã∞ƒ∏ ª∞ƒπ∫∞ (ª∞πƒ∏) ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 6 ∑∏ƒ¢∂§∏™ £øª∞™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∑π∞∫√À§∏-¶∞ƒ§∞¡∆∑∞ ∂À¢√∫π∞ ∆√À ∑π∞∫√À πø∞¡¡π¢∏™ ∞¡∂™∆∏™ ∆√À ∂À£Àªπ√À 1 ∫∞ƒ∞µ∂¡∆∑∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ∫∞ƒ∫∞µ∞¡π¢√À-™∫ƒ∂∆∞ ∂Àºƒ√™À¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ∫∞∆™π∞º§π∞∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ∫√À¡∞∆π¢∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 5 ª∞¡√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 6 ª∏∆√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 7 ª√À∆∑π∫√À-∞ƒ°Àƒ∏ µ∞π∞ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ¶∞K∞∫∏-ª¶∞∆™π§∞ ∂Àºª√ƒºÀ§∏ ∆√À ºπ§π¶¶√À 1 ¶∞¶∞§∂•∞¡¢ƒ∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 2 ¶∞¶√À§π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ¶π∆∂¡∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ™∞ª√§∞¢√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∂ƒπ∫§∏ ™π¢∏ƒ√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À 1 ™√§øª√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À £øª∞ 2 ∆ƒπ∫∞§∏ ™√ºπ∞ ∆√À £øª∞ 3 4 ∆ƒ√Àª¶√À∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À Ã∞∆∑∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À

1 2 3 4 5

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µ∞§∞¡π¢∞™ °∫√À¡√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ £∂√¢øƒ√À πø∞¡¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫√Àƒ¢∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√Àƒ¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ™√À§πø∆∏ ∫∂ƒ∞™π∞ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞

1 2 3 4 5 6

™Àªµ√À§√π ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∞§∞¡√µƒÀ™∏™ ∑πø°∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ºø∆π√À ™π¢∏ƒ√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∆™π∞∆™π∫∞ ∂À∞°°∂§∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢ƒÀª√À ∞ƒ™∂¡∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¢ƒπ™∆∂§§∞™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∫§∂∞ƒÃ√À ∑π∞ƒ∞-∫∞ƒ∞£∞¡∞™∏ ª¶√Àª¶√À§π¡∞ ∆√À £∂√¢. ∆∑π∫∞-ª¶∞¡∆∞µ∏ ∞°∞£∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√§π∫∞-∞ƒ™∂¡∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ∆™π√°°∞™ ¶∞À§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂À∞°°∂§π™ª√À ∑∂ƒµ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞∑∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫∞ƒ∂§∞-∆™π¶§π∫π∞ƒ∏ ª∂∆∞•π∞ ∆√À ∂À£Àªπ√À §π√§π√À ∞¡¡∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™π∞ª∞¡∆√Àƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À £øª∞ ∆√§π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ºø∆π√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∂º∞§√µƒÀ™√À °√À¶√™ ¶√§À¢øƒ√™ ∆√À ª∞ƒ∫√À ∫∞ƒ∞ª¶∞§π√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª√À∆∞ºπ¢∏™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª¶∂°∫∞™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ∞§∫πµπ∞¢∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶∞§∞π√∫∞™∆ƒ√À ∫∞§√°π∞¡¡∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫Àƒπ∆™∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ª¶√§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∆∑∏ª∞™ ∏§π∞™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∆∂º∞¡√µ√À¡√À ∞£∞¡∞™π∞¢√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À §∞∑π¢√À ∂À¢√∫π∞ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¡π∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¶∞∆™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™∂§π√À-¶∂çπµ∞¡π¢√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À µ∞™.

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞∆∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

24

1 2 3 4 5 6 7

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞∂∆√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 8 ∫∞∫∞µ∞¡∏™ ∏ƒ∞∫§∏™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∞§∂•∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 9 ∫∞ƒ∞°π∞¡¡π¢∏™ √¢À™™∂À™ ∆√À ∞Ãπ§§∂ø™ µ∞ªµ∞∫π¢∏ ÃÀ™∞¡£∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À 10 ∫∞ƒπ¶π¢√À ™√ºπ∞ ∆√À ∫Àƒπ§§√À µ∞§πø∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏ 11 ∫√ƒ√ª∏§∞™ ¢∏ª√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À µ∞º∂π∞¢√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 12 ∫√∆À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À °∞§∞∆√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £øª∞ 13 ∫√Àƒ¡√À∆∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À £øª∞ ∑π∞∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 14 ª¶∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

‰‹ÌÔ˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜

«ªπ∞ ¢À¡∞ª∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À £øª∞

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

15 16 17 18 19 20 21 22

ªøΩ™π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ¶∞¶∞∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ™¶Àƒ√À ¶√À§π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ™∞ª∞ƒ∞ ∞¡¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À ™Àª∂ø¡π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £øª∞ ∆™∞∫πƒπ¢∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ æøªπ∞¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂À∞°°∂§π™ª√À ∫√∆√Àª¶∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∆√§π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√À™π∞ ∂πƒ∏¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∆∂º∞¡√µ√À¡√À 1 ∞µƒ∞¡∞™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ºπ§π¶¶√À 3 ™¶Àƒπ¢√À ∂§∂¡∏ ∆√À πø∞∫∂πª 1 2 3

«∂§∞™™√¡∞ –¢∏ª√™ ¶√§π∆ø¡» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™ º∞ƒª∞∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5 6 7 1

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ∞µƒ∞¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 2 ∞§∂•∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ∞¡¢ƒø¡∏™ £øª∞™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 µ∞ƒ¡∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 °∞§∞ƒ∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 6 °∂øƒ°π√¶√À§√À ™√À§∆∞¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 °∂øƒ°√À§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À °∫∞ª¶∂∆∞™ ∆∏§∂ª∞Ã√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 °∫∞∆∑π√Àƒ∞-°πø∆™∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 °∫√ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 °∫√À¡√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 4 °∫√À∆∑∂§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 5 ¢ƒπ™∆∂§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 6 ∑∂ƒµ∞-¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™∆∂§§∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 7 ∑πø°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞ºº∂-ƒ∂´∫√À °∞ƒÀº∞§§π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ∫√∫∫π¡√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ∫Àƒπ§§π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ºø∆π√À 3 §π∞∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ª√À∆∞ºπ¢∏™ ∂À™∆∞£π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 5 ª¶§π∞∆∑∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À µ∞π√À 6 ª¶√À∑√À∫∏-∫§∂π™π∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 7 ¶∞™Ã√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¶π∆∂¡∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ƒ∞¶∆∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ™∆√À°π∞¡¡√™ ¶∞¡∆∂§∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∆∑πµ∏™ ª∂¡∂§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ∆™π∞¡∆√À§∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™π√Àµ∂§∞∫π¢∏™ Ã∞ƒπ§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™π∆™πª¶∏™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 º∞∫∏™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µ∞§∞¡π¢∞™ 3 4 µ∞ƒ™∞ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∂¢ƒ∞™ ÃÀ™√µ∞§∞¡∆∏™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 1 ∫√Àƒ¢∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ¡∞∆™π√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏ 3 ¡∞∆™π√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 4 ™∫ƒπ∞¶∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 Ã∞§∫π∞ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 6 ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∞§∞¡√µƒÀ™∏™ 7 °√À°√À§√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À

™Àªµ√À§√π ∫Àƒπ§§π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫Àƒπ§§π¢√À ÃÀ™∞¡£∏ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À ª∏∆√À§∞ ∑øπ∆™∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™∞Ãπ¡π¢∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À Ã∞§∫π¢∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢ƒÀª√À ∞ƒ™∂¡∏ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À §∞∑∞ƒ√À µ∞§√¢∏ª√™ £øª∞™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À °∫∞¡∆√À¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¢∏ª√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∑π∞ƒƒ∞™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À £øª∞ ª¶∞¡∆∞µ∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™π√°∫∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂À∞°°∂§π™ª√À µ∞§∞∆™√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À µ∞§∞∆™√À ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À °∫√§√µ∞°∫∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À °∂øƒ°π√À ¡∆√∫√™ ∆∞•π∞ƒÃ∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∆™∞∆™√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ºø∆π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∑∏™∏ Ã∞¡∞¡∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∂º∞§√µƒÀ™√À ∑∞°∫§∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À Ã∞ƒπ™π√À ∫∞∆™√°π∞¡¡√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª∞Àƒ√ª∞∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª√À∆∞ºπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶∞§∞π√∫∞™∆ƒ√À ¢√§°∏ƒ∞ ∞§∂•π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢√§°∏ƒ∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ª¶∞∆∑π√§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™∆∂ƒ°π√À§∏™-ª¶√§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∆∂º∞¡√µ√À¡√À µ∞º∂π∞¢∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∂À∞°°∂§√À ™∆∂º∞¡√™ ∆√À £øª∞ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡π¢∏™ £∂√Ã∞ƒ∏™ ∆√À ™øºƒ√¡π√À ¶√§π∆∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ™¶Àƒ√°π∞¡¡∏ ™∂ª∂ƒ∆∑π¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À ºπ§π¶¶√À ∆∞∫√À§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™∞√À™π¢√À ∞¡£∏ ∆√À Ã∏™∆√À

25


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 1 ∞°°∂§∞∫√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ¡π∫√§√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ∞¶√™∆√§√°∞ªµƒ√À ™π§µπ∞ ∆√À ∫∞§ª∞¡ 4 ¡π∫√§√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ∞∆√™√°§√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 5 ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∞°°∂§π∫∏ ∆√À ™∆ƒ∞∆∏ 4 °π∞á∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ™√À§πø∆∏™ µ∏™™∞ƒπø¡ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 5 °∫√À¢∞§∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞∆øÃøƒπ√À 6 °√À™π√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 1 µ∞™π§√¶√À§√™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ∆∞•π∞ƒÃ∏ 7 ¢∏ª√¶√À§√™ ∆∏§∂ª∞Ã√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 2 °√À¡∞ƒ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ª¶∞ª¶∞§∂∆™√À ª∞ƒπ∞ ∆√À π∞™ø¡∞ 8 ∫∞ƒ∞´™∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞´√À 4 ¡π∫√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 9 ª∞∫ƒ∏™ ∑∞Ã∞ƒπ∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ¶∞¡∆√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 10 ª∂ƒª∏°∫∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 6 ∆™∞ƒ¢∞∫∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 11 ª¶∞§∞ª¶∞¡∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 12 ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫ƒ∏¡∏™ 13 ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À Ãπ™∆√¢√À§√™ ∆√À ∞¶√™∆. 1 ∞°°∂§∞∫√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 14 ¶∂ƒπ∆√°π∞¡¡∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 2 ∞¡∆ø¡π√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ºø∆π√À 15 ∆™∞¡∆√¶√À§√À £øª∞∏ ∆√À µ∞´√À 3 °∫√À¡∆∞ƒ√¶√À§√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 4 °∫√À¡∆∞ƒ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞´√À 16 ∆™∂¡∆∑√™ ªπÃA∏§ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 5 ª∞°∞§π√™ µ∞´√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 17 ∆™πª√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 6 ∆™∞¡∆√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 18 ∆™π√Àƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√§À¡∂ƒπ√À 19 º√À¡∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 1 µ∞§∞µ∞¡∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 20 Ã∞∆∑∏°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∑π°ƒ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À µ∞´√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°π√À °∂øƒ°π√À 3 ¡∆∞º√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 ∞¶√™∆√§π¢∏ πø∞¡¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∆∞Àƒ√À 2 °ƒπµ∞™ ºø∆π√™-Ã∞ƒπ§∞√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 1 ∫∞ƒ∞ºÀ§§π¢∏ ™√À§∆∞¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ∑∞º∂πƒ√¶√À§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À £øª∞ 2 ∫ø¡™∆∞¡∆∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ 4 ™√Àº§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À 3 ¡∞∫√¶√À§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ∆√À £øª∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µ∞™π§∏ 4 ƒ√∏ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ª¶√°∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 5 Ã∞ƒ¢∞§π∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ¶∞ºÀ§§∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ À¶∂ƒ∂π∞™ 3 ºø∆√°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 ∞¢∞ª√¶√À§√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ™Àª∂ø¡ 4 Ã∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂°∞§√À ∂ÀÀ¢ƒπ√À 2 µ√Àƒ°∞¡∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏ 3 ¢∏ª√¶√À§√À ª∂ƒ√¶∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ∫∞ƒ∞µ∞°π√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 4 ¶∞¡∆√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 2 ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∞ª∞§π∞ ∆√À £øª∞

‰‹ÌÔ˜ ∂ÓÈ¤·

«¢∏ª√∆π∫∏ ∂¡ø∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ∂ÓÈ¤·

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4

ä ‰. ∂˘Ú˘ÌÂÓÒÓ

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 3 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

¶∞¶∞¢√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ∆™π√Àª∞-ª∏∆ƒ√§π√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À £øª∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√§À¡∂ƒπ√À µ∂ƒµ∂ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À µ√°π∞∆∑∏ °∂¡√µ∂º∞ ∆√À ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞ ¶√À§∞ƒ∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ™∞∫∂§§∞ƒπ√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∆∞Àƒ√À ∞°°∂§∞∫√¶√À§√™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À °∂øƒ°∞¡∆∑∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ª∞¡√À™√À Ã∞ƒπ∆øª∂¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞∆™√Àƒ∞∫√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™π™∫√À-¡∞∆™∞∫∞∫√À √Àƒ∞¡π∞ ∆√À £øª∞ ™∆∞´∫√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À µ∞™π§∂π√À º√À¡∆∞-ª¶∞∆∑π√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ À¶∂ƒ∂π∞™ ¢√¢√§π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∑∏™∏ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫§π∞º∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

«¢À¡∞ªπ∫∏ ∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¡∆∞º√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞

«¢À¡∞ª∏ ∞¡∞∆ƒ√¶∏™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ Ã∞ƒπ§∞√™ ∆√À ∏§π∞ À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π °∫∞∆∑√°π∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 14 ™∞ªπø∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¢ƒ∞ê∞¡∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 15 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∂À£Àªπ∞¢∏-∫√À∫√À∆∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À πø∞¡. 16 ∆™∂§∂¶π¢∏-∫√À∫√À∆∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞∆™π∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 17 ∆™πª¶π¢∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫√À∫√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À 18 ∆Àª¶∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫Àƒπ∞∑√¶√À§√™ µ∏™™∞ƒπø¡ ∆√À ∫ø¡/¡√À 19 Ã∞∆∑∏¢∏ª√¶√À§√™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 20 Ãπ™∆√¢√À§√À ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ∂•∞ƒÃ√À ∫Àƒπ∆™∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À £∂√∫§∏∆√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ª¶∞∑πø¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°π√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¶ƒ√¢ƒ√ª√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 1 ∫∞§∞∆∑∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ¶∞À§√¡∞™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 •À¡∞ƒ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 3 •À¡∞ƒ√¶√À§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶ƒ√™ªπ∆∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 4 ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ƒ√À∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µ∞™π§∏ ¢∏ª√¶√À§√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶√°∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À £øª∞ ∆™π∆™π∫§∏™ ª∞ƒπ√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂°∞§√À ∂ÀÀ¢ƒπ√À 1 ∞¶√™∆√§∞∫√¶√À§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 2 ∑∞¡∆∑∞-°∫√À¡∆√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À µ∞™. 3 ª¶∞Ã∞∆πƒ√°§√À ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À π√ƒ¢∞¡∏ 4 ™∫√Àƒ∞-¡π∫√§√À ™√ºπ∞ ∆√À ∏§π∞ 5 ∆∂°√™ ∞°°∂§√™-µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 6 ∆™π∆™π∫§∏™ ª∞ƒπ√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 7 ÃÀ™√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞∆øÃøƒπ√À 1 ∞¡∞°¡ø™∆√¶√À§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ∞ƒ°Àƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ¡π∫√¶√À§√À √§Àª¶π∞¢∞ ∆√À Ã∏™∆√À 4 ¶∞À§√¡∞™π√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 5 º√À¡∆∞ µ∞´∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫ƒ∏¡∏™ 1 ª∞ƒ°∞ƒπ∆√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 2 3 4

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§∞∫√¶√À§√™ µ∞´√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂°∞§√À ∂ÀÀ¢ƒπ√À ∞¶√™∆√§∞∫√¶√À§√™ ÃÀ™√µ∞§∞¡∆∏™ ∆√À πø∞¡. 1 ∫√À∫√À∆∏™ ¢π√¡À™π√™ ∆√À ºø∆π√À µ∂ƒµ∂ƒ∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ∫√À™π∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∑∞º∂πƒ√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ∫Àƒπ∆™√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞ƒ∞™§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ 4 ¶∞§π√Àƒ∞ ∂À∆ÀÃπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª¶∂∆Ã∞µ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 5 æ∞ƒƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∏™™∞ƒπø¡√™ ¡∆∞º√¶√À§√À π§π∞¡∞ ∆√À µ∞´√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µ∞™π§∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 °∫∂∆™√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ∑∞°√À§∞ ∂§π™™∞µ∂∆ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ∞¡∆π°√¡∏-ÃÀ™√À§∞ ∆√À °∂øƒ. 3 ª¶√°∫∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∆™∞ƒ¢∞∫∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∞°°∂§∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°π√À °∂øƒ°π√À ∆™π∆™π∫§∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 1 ∑∞°√À§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ º§øƒ√™ £øª∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ∑∞º∂πƒ√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ∆∑π§πƒ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £øª∞ ÃÀ™√¶√À§√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫ƒ∏¡∏™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞∆øÃøƒπ√À 1 ∫∞∆ª∂ƒ√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∑∏™√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑∂π∫√™ £øª∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ µ∞´∞ ∆√À Ã∏™∆√À ∫√∫∫∞§∏ πø∞¡¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ¡∆∞º√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∂ƒπ∆√°π∞¡¡∏™ ÃÀ™√µ∞§∞¡∆∏™ ∆√À ™ø∆. 4 ∆∑π∫∞™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À µ∞´√À

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ¶√ƒ∂π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∆™π∆™∂™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 1 2 3 4 5

∞§µ∞¡√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞ƒµ∞¡π∆∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À µ∞∑∞∫∞™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À µ√°π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À °π∞¡¡∞ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

6 7 8 9 10

∫∞∆™π∞µ∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ∫ƒ∂ª∞™∆∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫ø™∆∞ƒπ¢∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ∆√À ªπÃ∞∏§ ª∞∫√™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª¶∞∫ƒÀ¡πø∆∏ ∞£∏¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

27


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1

‰.∫. √χÌÔ˘

1 2 3 4

ä

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

°∫∞¡∆∑ø¡∞-ª∞∫∞¡∆∞™∏ ∫ƒÀ™∆∞§§ø ∆√À ¶∞¡. ∂À∞°°∂§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ª¶π™π√À ª∞ƒ£∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∂À∞¡£π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞∫ƒÀ¡πø∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞§∞∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶∞§∞π√¶Àƒ°√À °∫∞∆∑∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À °√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∆√¶√À∑∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À Ãπ™∆√¢√À§√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∆√ªπ√À °∫∞ƒ∞°∫∞¡∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∏§π∞ ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ∞§∫πµπ∞¢∏ ¢π∞ª∞¡∆∏-∆™π∞ƒ∞ ∞ƒ°Àƒø ∆√À ¢π√¡À™π√À ∫∞™∆ƒπ¡√™ ƒπ∑√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ªÀ§ø¡∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ¶∞™π∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™∞¶√Àƒ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ƒπ∑√À

«¡∂√π √ƒπ∑√¡∆∂™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∞ƒµ∞¡π∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

28

2 3 4 5 6 7

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 5 ∆™∞∫πƒ∏ °∞ƒÀº∞§§π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ∆™∂™ª∂∆∑∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∂™∆∏ 7 ∆™√∫∞¡√™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ™ø∫ƒ∞∆∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √ª√§π√À 1 ∞ƒ°Àƒπ√À ∞º∂¡∆π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫Àƒπ∞∫√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 3 ª∞∫∞¡∆∞™∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 4 ª∞ƒ∫√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 ƒπ∑∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ™∞ƒ∞∫∞∆™π∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 Ã√À§π∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À

∞°°∂§∞∫√¶√À§√™ ƒπ∑√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∞£∞¡∞™√À§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∞£∞¡∞™√À§∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À °∫∂ƒ√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫√À∆∑√À§π∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∑À°√ª∞¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À £∂√¢øƒ√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫√À∆√µ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫ƒ∞¡πø∆∏ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª∞™∆ƒ√¡π∫√§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª¶∞∆™π∫∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À √π∫√¡√ª√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À √§Àª¶π√™ ¶∞À§√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞§∞∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À £øª∞ ¶∞ƒ∞º√ƒ√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶π∆™π∞µ∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ™√À§πø∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆∞∫∞§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆∞¶∞∆∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™π∞ƒ∞ πø∞¡¡∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞ƒπ∆™∞™ µ∞µ¢À¡√À ∫∂ƒ∞™π¡∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ª¶∞™¢ƒ∞µ∞§∞ ∞ºƒ√¢π∆∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶∞™¢ƒ∞µ∞§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À √π∫√¡√ª√À ™∆∂§π√™ ∆√À ∞¡∞•∞°√ƒ∞

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶∞§∞π√¶Àƒ°√À µ∏∆∆∞-°∂øƒ°∞∫∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞ƒπ™∆√∆∂§∏ °∫∞∆∑∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆∞∫∞§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆™∞∫∞§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∆√ªπ√À °π∞∫√Àµ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢π∞ª∞¡∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ª¶√Àƒª¶√À∆™πø∆∏ ∞™¶∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶§∞∆∏-ª¶∞ƒª¶∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¢∏ª. ™∞ª∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆™π∆™π∫∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ƒπ∑√À º√À¡∆∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ∫∞∆ø √§Àª¶√À» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∞°°∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 4 ª¶∞§∫√Àƒ∞¡π¢√À-ª∞°∞§π√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¡π∫. 5 ª¶∞ƒª¶√À∆∏-¡∞∆™∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À °∂øƒ°. 6 ª¶§√°∫√Àƒ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À

∞ƒ°Àƒ√À§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∂ƒ∞™∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∏§π∞ ¢√Àƒ√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

‰‹ÌÔ˜ ∫¿Ùˆ √χÌÔ˘

1 2 3 4 5 6

ª¶∂ƒπ∆∑∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡√™ ªÀ§ø¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¢ƒ√™√À •∞º∞ƒ∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞¡√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∫Àƒπ∞∑∏ ¶∞¶∞πø∞¡¡√À ™∆∞ª∞∆π∞ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ ™∆∂ƒ°π√À§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∆™∞¶√Àƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ∆™π∞ª¶∞§∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ Ã√À§π∞ƒ∞ ª∂∆∞•π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À æ∞ƒƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞ƒπ∆™∞™ µ∞ƒ¢∞∆™π∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑πø°∞™ ƒπ∑√™ ∆√À °∂øƒ°π√À √π∫√¡√ª√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¶∞°ø¡∏ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶√§À∑√™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§π∞ ∆√À §∞ª¶ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √ª√§π√À ∞ƒµ∞¡π∆∏™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√™ ∆√À ∏§π∞

ä

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ä

‰‹ÌÔ˜ ∂˘Ú˘ÌÂÓÒÓ

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

7 8 9 10 11 12

¶∞¡∞°πø∆√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∑∞Ã∞ƒπ∞ ¶∞¡∞°πø∆√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ™¶Àƒ. ¶§π∆™∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∑∏™∏ ™πø∫∞ º∞¡∏ ∆√À £∂√¢øƒ√À ™∫ƒπµ∞¡√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À £∂√ºπ§√À ∆™π∫√Àƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À

13 1 2 3 4

Ãπ™∆√¢√À§√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À §∂∞¡¢ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ∞æ∞¡∏™ ∞¢∞ª√À§∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞§∫πµπ∞¢∏ ∑∏§√™ ∑∞Ã∞ƒπ∞™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™∞ª¶∞§∏™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞¡∞¡∂ø™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∞§∞£√À¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 2 ∑∞Ã√™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∑∞Ã∞ƒ√À§∞ ∆√À ∑∏™∏ 4 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 5 çøƒ√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

∞¢∞ª√À ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¢∏ª√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∑∞ƒ¢√À∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∑∞Ã√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∑π∞°°∞ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ¶√À∑∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞∆™πª¶√Àƒ∞™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À §πø∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª¶∞∫§∞∆∑∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª¶∞™§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¡π∫√¶√À§√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¡∆∞µ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¡∆∞√À∆∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒ√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞´√À ƒ∏°∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ™∞ƒ∞∫∞∆™π∞¡√™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™πƒπ∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À

1

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞π°∞¡∏™ ¢∏ª√À ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫ƒ∞¡∂∞™ √§Àª¶√À ∫√™∆ƒπ¶∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫Àƒ∞∆∑√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ™∞ƒ∞∫∞∆™π∞¡√™ (∆™π∞¶∞¡√™) πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆™∞ƒ∆™∞ƒ∞ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ∞æ∞¡∏™ µ∞§™∞ª√¶√À§√À ∫§∂√¡π∫∏ ∆√À ∂À™∆∞£π√À µ§∞Ã√™∆∂ƒ°π√™ £øª∞™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À µ√À§°∞ƒ∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À °√°√Àƒ√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑∏§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∫∞∆™π∞ª∞∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ª√Àƒ∆∞™∞°∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À

«™À¡∂ƒ°∞™π∞ °π∞ ¶√ƒ∂π∞ ∞¡∞¶∆À•∏™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: µ∞§™∞ª√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞ƒπ™∆√∆∂§∏

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞π°∞¡∏™ 1 µ√À°π√À∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ¢∏ª√À Ã∏™∆√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ 3 ∑∞º∂πƒ∏ º∞¡∏ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 4 ª¶∞∆∑π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 5 Ã∞§∆√À¶∏ ∂§∂¡∏ ∆√À §∞ª¶ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫ƒ∞¡π∞™ 1 ¢∏ª√§π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∫Àƒ∞∆∑√À§∏™ ¶∞∆ƒ√∫§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ∫ø™∆∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ª∏∆™π√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ∞æ∞¡∏™ 1 °∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À 2 ¶∞∑∞ƒ∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ƒ∂¡∆π∑∂§∞ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À •∞¡£√À ™∞°ø¡∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 4 5 ™¶∂∆™πø∆∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶√§ÀÃ√¡∏ 6 ∆™∞∆™∞ƒ∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À

µ∞§∞™∏ µπ∫∆øƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ °∞°∞ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À °∂ƒ√µ∞™π§∏™ Ãπ™∆√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¢∏ª√À °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∏ªπ√¡π¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫§∞¢π™π√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫√§§∞∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞ ª∞°∫∞ ∂§∂¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞´ª∞ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ª¶∞∫∞§ª¶∞™∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª¶√À∑∂∫∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ √π∫√¡√ª√À §√À∫ƒ∏∆π∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ƒ∏°∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ™√À∫√™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆∑π∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™π∞¶ƒ√À¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆™π∞ƒ¢∞∫∞™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À Ãπ™∆√¢√À§√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

29


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 1

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 2 °∞ƒ°∞§∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 3 ¢ƒ∞∆™∞™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 4 ∫∞ƒ∞¡π∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 5 ∆∑π∫∞-°∞ƒ°∞§∞ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 6 ∆™∞∆™∞ƒ√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 7 Ã√À∆∑√Àª∏ °ƒ∏°√ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫π§∂§∂ƒ 1 µ√À§°∞ƒ∞∫∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ¢∏ª√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 3 ¢ƒ∞°∞∆∑π∫∏™ µ∞´√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 4 ∫√∫√∆™π∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 5 ¶§π∞∫∞ ¡π∫∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À 6 ∆™πª¶√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 7 Ã√§∂µ∞ ¶√§À•∂¡∏ ∆√À £∂ªπ™∆√∫§∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§π™™∞™ 1 ªπÃ∞§√¶√À§√™ ∫§∂∞¡£∏™ ∆√À πø∞¡¡√À 2 ™∆∞ª¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ∆™∞§∞µ√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 ∆™∞¡∞ π√À§π∞-∂πƒ∏¡∏ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂√À ¶∂ƒπµ√§π√À 1 ∞ƒ°Àƒ∏ ∂À∆ÀÃπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 µ§∞Ã√™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 3 °∫√°∫√§∂∆™√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ∑π°ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 5 ∫∞ƒ∞¢∏ª√À ª∂ƒ√¶∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 6 ¡∆∞™π√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∫ø¡/¡√À 7 ∆™π√À∆™π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

µπ™µπ∫∏™ µ∞´√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °∫∂ª∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À °ø°√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∏§π∞ ¢π∞§§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑∞ƒ∫∞¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∑∞Ã√¶√À§√™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∑√À§º∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ §π¡∆∂ƒ∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª∞∫ƒ∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∫√™ª∞ ª∞ƒ√À ª∞πƒ∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ª√À™π√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∞ƒ°Àƒ∏ ¡∞™π√À§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À ¡∞™∆√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¡∞Ã∞ª√™ ∞°°∂§√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¡∞Ã∞ª√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¡∆∞™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶√À™¶√Àƒπ∫∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆∑∞µ∂§§∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À Ã∞∆∑∏™ ∏§π∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À Ãπ™∆√¢√À§√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°¡∞¡∆∂ƒ∏™ ∞°°∂§√À™√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª∂ƒ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ™∫ƒπª¶∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ™√À∫π∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§∞ª∞∫π√À µ§∞Ã√À ™∆∞Àƒ√À§∞-µ∞ƒµ∞ƒ∞ (§øƒ∞) ∆√À °∂øƒ.

«¶√ƒ∂π∞ ∂À£À¡∏™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¢∂™¶√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 20 Ã√¡¢ƒ√¢∏ª√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∏ª√¶√À§√™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°¡∞¡∆∂ƒ∏™ ¢ƒ∞°∞∆∑π∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∞°°∂§√À™√¶√À§√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑π∞ª∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ¢∂§∏∫ø¡™∆∞¡∆∏™ ∏§π∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑øπ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ∫∞ƒ∞§∏ ∂À∆ÀÃπ∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À £∂√¢øƒ√¶√À§√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 ™√À∫π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞∆∑π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§∞ª∞∫π√À ª∞∫ƒ√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 µ§∞Ã∞∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∫ƒπ∆ø¡∞ ªπÃ∞§√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 °∞ƒ°∞§∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ªπÃ√§π∆™∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ∫∞ƒ∞∆∑π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶∞¡∆∞§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 4 ª¶π∆∂§∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À £øª∞ ¡∞ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 5 ¶π∆™∞ƒ∏™ ∫§∂π™£∂¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¡∞Ã∞ª√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À 6 Ã∞ª√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¶∞¶∞∫∞¡∞∫∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫π§∂§∂ƒ ™∫ƒπª¶∞ ¡∆π¡∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 1 ∞¡∆ø¡π√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ™∆∞ª∞∆π√À ™∆∞´∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∫ø™∆√¶√À§√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∆™π√Àª¶∂∫∞ ª∞ƒπ∞¡£∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ª∞ƒ∞°°√À§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ª∞∆£∞π√À Ã∞ª√™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ¶√À§π√À-ª¶∞∆∑πø§∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª. Ã∞∆∑∏°∂øƒ°π√À ™¶Àƒ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 5 ™∞°ƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À

ä ‰. ∫ÈÏÂϤÚ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

‰‹ÌÔ˜ ∫ÔÈÏ¿‰·˜

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ¶ƒø∆√µ√À§π∞ ¢∏ª√À ∫π§∂§∂ƒ» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∂•∞ƒÃ√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ∫ÈÏÂϤÚ

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

6 7 1 2 3 4 5 6

∆∑π∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À Ã√§∂µ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§π™™∞™ ¢∂™§∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∑∏™∞∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À §∞°√¢√¡∆∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª∞°∞§π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ™∆∞´∫√À ∞°°∂§π∫∏ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏

7 1 2 3 4 5 6 7

∆™∂§π√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂√À ¶∂ƒπµ√§π√À ∞ƒ°Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ªπÃ√§π∆™∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ª¶π§§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ¡∆∞™π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆π∫√À ∞™∏ª√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™πª¶√À∫∏-¶√À™¶√Àƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À πø∞¡. ∆™π√À∆™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏-√ §√°√™ ™∆√¡ ¶√§π∆∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶∞¶∞∫ƒπµ√™ ÃÀ™√™∆√ª√™ ∆√À Ã∏™∆√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 1

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¡¢ƒπ∞¡√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ∫ƒπ°∫∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∞ƒ°Àƒ∞∫√À§∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ¶∞∆™π∫∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À £øª∞ ∞ƒ™∂¡π√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 Ã∞™∞¡√À¢∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À πø∞¡¡∏ µ∞∫∞§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À 5 Ã∂§¡∆ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À °ƒ∞ªª∂¡√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À 6 æ∞£∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∑π∞∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À πø¡∞ πø∞¡¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√À∆™√Ã∂ƒ√À ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ ∞ƒ™∂¡π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 1 ∞°¡∞¡∆∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ∫∞ƒ∞§∞´√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ∞ª∞§∞ƒπø∆∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 3 ¡π∞µ∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫√°°√À§∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §√À∆ƒ√À §∞µ¢∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À 1 ∞°°∂§∏ ∞ƒ∂∆∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª∂∆∞§√À§∏™ ∞ƒ°Àƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∞°°∂§∏™-¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À ∫ø¡™/¡√™ ∆√À ∞Ãπ§. ª∏¡√µ°π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 3 ¡√À§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¡π∞µ∏ ¡π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ¶∞§∞ªπ¢∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¡∆√ƒª¶∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞∆™√Àƒ∞ ¡∂ƒ∞¡∆∑ø ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞¡¢ƒ∞™ ¶∂ƒ¶∂ƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À Ã∏™∆√À 1 ∫∂§∂™π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∂™∆∏ ƒπ∑√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ¶∞¡∆∂§π¢∏™ ∞¡∂™∆∏™ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À ∆√Àƒ™√À¡π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À π√ƒ¢∞¡∏ 3 ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¶ƒ√¢ƒ√ª√À ç√æπ¢∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ∞Ã√À§∞™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ªÀ°¢∞§∂∞™ 1 ∞ƒ°Àƒ∞∫√À§∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¡∞¶√§∂√¡∆∞ °ƒ∞ªª∂¡√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À °ƒ∞ªª∂¡√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∑∏™∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆™∞§∂ƒ∞™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∫Àƒπ∆™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√π§∞¢∞™ 4 ™∆∞ª√À§∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞ƒ°Àƒπ√À µ∞™π§∞™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 5 ∆∑∞¡∞∫√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À «∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ∫π¡∏™∏ ¢∏ª√À ∫√π§∞¢∞™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶ƒ∞™™∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 1 °∞§§π√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À £øª∞ 11 ª∞¡∆∏™ Ã∞ƒπ§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ¢∂§∏¢∏ª√À¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 12 ¶∞ƒ∞™∫∂À√À¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∑∞Ã∞ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 13 ¶∞∆™√Àƒ∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ∑∏ª∞∆π∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 14 ∆∂ƒ∑∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 ∑√ƒª¶∞™ ∂ªª∞¡√À∏§ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 15 ∆∂ƒ∑√À¢∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 6 ∫√Àƒ∂§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 16 Ã∏™∆√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À 7 ∫√À∆™√°π∞¡¡∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 8 ∫ƒ∂™∆∂¡π¢∏ ¶∂∆ƒ√À§∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∂À£∂ƒø¡ 9 §∞µ¢∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 µ∂ƒ¡πø∆√À ∞¡£√À§∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 10 ª∞∫ƒπ¢∏™ ¶ƒ√¢ƒ√ª√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 °∞∆™∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À

31


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

‰‹ÌÔ˜ ∫Ú·ÓÓÒÓ·

1

ä

4 5 1 2 3

∆™π∆√Àƒ∆∑∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ºπ§π¶¶√À ∞¡£∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞¡¢ƒ∞™ ∑√Àª¶√À§π¢∏™ ∞¡∂™∆∏™ ∆√À ¶ƒ√¢ƒ√ª√À ∑√Àª¶√À§π¢√À πø∞¡¡∞ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ∆™π¡∞™§∞¡π¢∏™ ¶ƒ√¢ƒ√ª√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ∆√¶π∫∏ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª¶∞ƒ¢∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏

1 2 3 4

32

ª∞ê√À¡∆∂™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞´√À Ã√¡¢ƒ√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√π§∞¢√™ ∫∂ƒª∂§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¶∞¶∞™∆√À°π∞¡√À¢∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ™¶Àƒ. ¶∞¶∞™∆À§π∞¡π¢∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ™¶Àƒ.

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¡¢ƒ∂√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ∑∂ƒµ∞ ÃÀ™∞À°∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 π∞∆ƒ√¶√À§√™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À µ∞™π§∂π√À £øª∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ∫√°°√À§∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫√À∆∑∞ª∞¡∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√À∆™√Ã∂ƒ√À ∑∏™∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 1 ∑πø°∞ Ã∞´¢ø ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞¢√°§√À ∂À£Àªπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ª∞¡ø§∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∫∞§º√À¡∆∑√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ª√À™∆∞∫∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª∞∫ƒπ¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À 4 ™∆∞Àƒ√£∂√¢øƒ√™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª∞Àƒ√°π∞¡¡∏ ªÀƒ™π¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §√À∆ƒ√À ª∏∆ƒ∞∫∞ £∂√¢√™π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ∞¡∆ø¡√¶√À§√™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª√À™∞´§π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 °∞§§π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∏™™∞ƒπ√À ¡∞¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ¶∞∆™√Àƒ∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∂§π™™∞µ∂∆ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞∆™π√Àƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞¡¢ƒ∞™ ™∫∞∫√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∂§∂À£∂ƒπ∞¢√À ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ™√Àº§π∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ∫√ƒ¢∂µ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫Àƒπ§§√À ∆∂∫∂¢∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 3 ª∞∫ƒ∏-Ã∞ƒπ™ª∞¡π¢√À ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶∞§™∞µµ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 4 ¶∞¡∞°πø∆π¢√À ™∆À§π∞¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À À¢ƒ∞π√À °∂øƒ°π∞ ∆√À §√À´∑√À 5 ™∂º∂ƒπ∞¢√À ∞°¡∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ªÀ°¢∞§∂∞™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ∞Ã√À§∞™ °∫∞¡∆∑øƒ∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∂À∞°°∂§√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ™¶Àƒ√À 1 ∑∏™∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞∫∞ƒπ∞¢∏™ ª∞∫∞ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ¶∞∆™π√Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À Ã∞™πø∆∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ™¶∞¡√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 4 ™∆∞ª√À§∞∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∂À£∂ƒø¡ 5 ºπ§π¡¢ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¢π∞ª∞¡∆√™ µ∏™™∞ƒπø¡ ∆√À µ∞™π§∂π√À «¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ ¶√§π∆ø¡» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª¶∞¡∆√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°π¢∞™ ∞°∞£√∫§∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 15 ¶∞§π√µ∞´√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À °∞µƒ√°π∞¡¡∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 16 ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 17 ™∆∂ƒ°π√À ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∫∞ƒπ¶π¢∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∫∞ƒ∆™∞º§∂∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 18 ∆∞™√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∫√§√µ√À πºπ°∂¡∂π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 19 Ã∞∆∑∏§π∞¢∏™ πø∞∫∂πª ∆√À ™∞µµ∞ ª∞¡∆∑∞º√À§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 20 Ã∞∆∑∏§π∞¢∏™ ªøÀ™∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∂∆∞§√À§∏ ∞¶√™∆√§π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°π√À °∂øƒ°π√À ª¶∞∑∞¡∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ∑∞º∂πƒ√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞§∫√À§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 §π∞¶∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 3 ª¶√À§∞™π∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞∆∑∂§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ª¶√∆π∫√¶√À§√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 4 ¶∞∆™π√Àƒ∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¡∞¡√À§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°πø¡ ∞¡∞ƒ°Àƒø¡ ¡∆∞§∞°πøƒ°√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 1 µ∞ƒ¢∞∫∞ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¡∆π∫√À¢∏™ ∆∞•π∞ƒÃ∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ¢∞¢∞§π∞ƒ∏ √§°∞ ∆√À ∞¢∞ª√À

‰‹ÌÔ˜ ∫Ú·ÓÓÒÓ·

3 4

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ∫ÔÈÏ¿‰·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

∂À∞°°∂§√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑∞ª¶∞¡πø∆∏ °§À∫∂ƒπ∞ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∫∞∆∞ƒ∞Ãπ∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª¶∞§∫√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞∆™π∞-¶√À§√À§∏ ™∆À§π∞¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µ√À¡∞π¡ø¡ ∞°°§√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ªπÃ∞∏§π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ™Àª∂ø¡π¢√À ∂§∂¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆ƒπ∆√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢√•∞ƒ∞ ∞°°∂§∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞¡∆ø¡π√À ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞°°∂§∞∫∏ °∞§∞∆™π¢∞™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™Ã√ƒ∂∆™∞¡π∆∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∏§π∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫ƒ∞¡¡ø¡∞ ∞°ƒ∞ºπø∆√À-¢√•√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞£∞¡. ∞§∂•√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À §∂∆™π√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À æøª√À§π∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫À¶∞ƒπ™™√À ¶∞¶∞πø¡¡√À ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ¶∞¶∞ƒ°Àƒ∏ ∂¶π™∆∏ª∏ ∆√À ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞ ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À £øª∞ ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞Àƒ√µ√À¡π√À ∞ƒ™∂¡π√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞°∫∞™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¡∞¡√À§∏™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞™™π∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ªπ∫ƒ√À µ√À¡√À °∂ƒ√°π∞¡¡∏™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∑∏™√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª∞∫ƒ∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¡∞∫√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ æÀÃπ∫√À ∫∞ƒ§π°∫πø∆√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À √¢À™™∂∞ ∫Àƒ°π∞¡¡∏ ∞ºƒ√¢π∆∏ ∆√À ªπÃ∞∏§ ª¶∞∆∞§∞ ∂À∞¡£π∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞À§√¶√À§√À £øª∞∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À

«√§√π ª∞∑𠪶√ƒ√Àª∂ ¶∂ƒπ™™√∆∂ƒ∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞ƒ∆™∞º§∂∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 1 ∞£∞¡∞™π√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∫∞ƒ∞ª¶√À∑∏ ª∂§¶√ª∂¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∞¡∞∆√§π∆∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ª∂ƒ∆∑∞¡π¢∏™ πø∞∫∂πª ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ∑∞º∂πƒ√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢√•∞ƒ∞ 4 ∑∏™√¶√À§√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 °∞§∞∆™π¢∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ∫∞∆™π§∂ƒ√™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∑∏§√À-°∞§∞∆™π¢∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞ƒ°Àƒπ√À 6 ∫√Àƒ∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 3 ™∆∞Àƒ√£∂√¢øƒ√™ Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 7 ª∞∫ƒ∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 4 ∆™πøƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 8 ª∂ƒ∆∑∞¡π¢∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫ƒ∞¡¡ø¡∞ 9 ª¶π∆√™ µ∏™™∞ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 §∂∆™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 10 ¡∆∞º√¶√À§√™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ™√º√∫§∏ 2 ª¶∞§∞∆™√À∫∞ ¢∂™¶ø ∆√À §∞ª¶ƒ√À 11 ¶∞¶∞∫ø™∆∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ 3 ¶∞¶∞¶√™∆√§√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 12 ™√À§√À∫√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 4 ∆™√∫∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∏§π∞ 13 ™√À§∆™πø∆√À-¶∞¶∞πø∞¡¡√À ∂Àºƒ√™À¡∏ ∆√À ∂À∞°. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫À¶∞ƒπ™™√À 14 ™¶∞¡√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ¢√•∞ƒ°πø∆∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 15 ∆∞™π∞∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ∫∞¡∂æ√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 16 ∆√Àµ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 3 ª¶∞∫∞ƒ√™ £øª∞™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 17 ∆™∞∫ª∞∫π¢√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 4 ¶∞À§√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 18 ∆™√Àª∞ƒ∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞Àƒ√µ√À¡π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°π√À °∂øƒ°π√À 1 ∑∞Ã∞ƒπ∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 1 ∑∞Ã∞ƒπ∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫∞ƒ∞§∞´√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 2 ∫Àƒπ∆™∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ª¶∞∆∑∂§∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∏§π∞ 3 ∆∑∞™∆√À¢∏-∑∞Ã∞ƒπ∞ ∂À§∞ª¶π∞ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 4 ª¶√À∆§∞™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞°πø¡ ∞¡∞ƒ°Àƒø¡ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ªπ∫ƒ√À µ√À¡√À 1 ∞§∞ª∞¡∆∞ƒπø∆√À-¶∞¶∞¶√™∆√§√À ∫ø¡/¡∆π∞ ∆√À πø∞¡. 1 ∑∏™√¶√À§√™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 µ∞ƒ¢∞∫√À§∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ª∞∫ƒ∏™ µ∏™™∞ƒπ√™ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏ 3 ª¶√À™¢∞-ª√Àƒ√À°π∞¡¡∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À °∂øƒ°. 3 ¶∞¶∞¢√À§∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 4 ¶∞¶∞∂À∞°°∂§√À ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 4 ¶∞™Ã√À-ª√™Ã√µπ∆∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 5 ¶∞¶∞∫ø™∆∞™ £øª∞™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ æÀÃπ∫√À 6 ™∞°ø¡∞™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 °∫∞ª¶§π∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ 7 ∆∞∫√À§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∑∏™√¶√À§√À µ∞´∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µ√À¡∞π¡ø¡ 3 Ãπ™∆√¢√À§√À ªπÃ∞∏§ ∆√À µ∏™™∞ƒπø¡ 1 ∞£∞¡∞∏§π¢∏™ ¡∞√Àª ∆√À ∏§π∞

33


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

ä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ªÀ°¢∞§∏™ ∫∞§∆™∞-µ∂§∏™™∞ƒπ√À ∂À¢√•π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 ∞°°∂§√À§∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∫ƒπ∫∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ª¶∞§∞¡∆∂™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª∞∫ƒÀ°πøƒ°√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ∆™π√À§∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª∞ƒ√À¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¡π∫√§∞√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞¡∞∆√§∏™ ¶§∞™∆∞ƒ∞ ∂§∂¡∏ ∆√À £∂√¢øƒ√À 1 ª∞ƒ√À¢∞ ™∆À§π∞¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∫√∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 2 ª∞ƒ√À¢∞-§π∞ƒ∞∆™π∫∞ Ã∞¢π¡∞ ∆√À ∫Àƒπ∞∑∏ 3 ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞°∞ª∂ª¡ø¡∞ ™Àƒ∞∫√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞ƒª∞ƒπ¡∏™ ∆™π∞ª∞°∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√ 1 µ∞π∆™∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™πƒ√°π∞¡¡∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ª¶√Àƒ§∏ °§À∫∂ƒπ∞ ∆√À Ã∏™∆√À Àº∞¡∆∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ¡∞™∆√™ ∞ƒ∏™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ºø∆π√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ™√Àƒ§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À Ã∞π¢√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ «∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ∂¡ø∆π∫∏ ∞°ƒ√∆π∫∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫√À∆ƒø∆™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À £∂√¢√™π√À

«¢∂™ª∂À™∏ °π∞ ¢√À§∂π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶∞∆™∞™ ∫Àƒπ∞∫√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞ƒ∫√À¢∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 15 ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∞§∞¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 16 ¶∞¶∞Ã∏™∆√™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ¶∂ƒπ∫§∏ °∫∞¡π∞∆™∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ 17 ¶∞¶¶∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¢∞§∞µπ∫∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 18 ¶§∞∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¢∞§∞∫√Àƒ∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 19 ™∫∞¶∂∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∂•∞ƒÃ√™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 20 ∆™π√Àƒ∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ∫ƒπ°∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª√À™ª√À§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ªÀ°¢∞§∏™ ª¶§∂∆™∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∑∏™√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ª¶√∫√∆∞™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 2 ∑∏™√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À 3 ¶∞¶∞¢∏ª√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª¶√Àƒ¡∞∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 4 Ã∞∆∑∏§∏°√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¡∞™∆√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞¡∞∆√§∏™ ¡∆ƒπ°∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 1 °∂ƒ√°πøƒ°√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞ƒª∂¡πø¡∞ ¶∞¡√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

2 3 4

¢√§ª∂ ∞°§∞´∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞ƒ√À¢∞ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™¶∏§πø∆∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À ∆∏§∂ª∞Ã√À

1 2 3 4

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ °π∞¡¡∞∫√À Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª¶√Àƒ¡√À¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¶§∞∆∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™∫∞ƒ¶√À-¢√§ª∂ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À §∞ª¶ƒ√À

1 2 3 4 1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞™∆ƒπ√À µ∞π∆™∏-ª∞¡π∫∞ ∂À£Àªπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ °∂øƒ°√§∞∫√™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ •∏ƒ√ª∂ƒ∏™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∏§π∞ ∆™π√Àƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞ƒª∞ƒπ¡∏™ °∫∞™°∫∞¡∏ £∂√¢øƒ∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫√À∫√Àºπ∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ƒ∞¡∆∑√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

«¡∂∞ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ °π∞ ∆∏ §∞∫∂ƒ∂π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∞¢∞ª °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

‰‹ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞™∆ƒπ√À ∞°°∂§∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ °∞§∞¡∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∫√§√µ√™ πø∞¡¡∏™ TOY ¡π∫√§∞√Y °π∞∆™√À-¶∞À§√À πø∞¡¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 •∏ƒ√ª∂ƒ∏™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À ∫√À∆ƒø∆™π√™ £∂√¢√™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ∆™∞§∞ªπÃ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À §∞ª¶ƒ√À ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À √£ø¡∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ªÀ°¢∞§∏™ ª¶∞∫∞§∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 1 °∞§∞¡∏™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶√ª¶√§√À °π∞™∂ª∏ ∆√À £∂√¢√™π√À 2 §∞ª¶ƒ√À ∂§∂¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞¢∏ª√™ ¶∞À§√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 3 ™Àƒ∞∫√À§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞¶∞¢∏ª√™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞ƒª∞ƒπ¡∏™ ¶∞¶∞¢∏ª√À ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∞°°∂§∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¶∞¶∞πø∞¡¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∫√À∆ƒø∆™π√À ∞°°∂§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∆∑πª√Àƒ∆√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™∞§∞ªπÃ∞™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ∆™π∞ª∞°∫√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À

ä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34

‰‹ÌÔ˜ §·Î¤ÚÂÈ·˜

«∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ §∞∫∂ƒ∂π∞™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∞ƒ√À¢∞™ ƒπ∑√™ ∆√À ∫Àƒπ∞∑∏

ä

‰‹ÌÔ˜ §·Î¤ÚÂÈ·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¢∞ª√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ª¶√À∆§∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∞§µπ∑√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ¶π∆™π∫∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ °∞§∞¡∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ °π∞¡¡∞∫√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∫√À∆™√°π∞¡¡∏ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∂À£Àªπ√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 Ã∞´¡∆∞ƒ§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∂À™∆ƒ∞∆π√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫∂ƒª∂§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞™∆ƒπ√À ∫√À∫√À∆π∞¡√À ¶∂ƒ™∂ºø¡∏ ∆√À ¢π√¡À™π√À 1 ∞ƒ∞¶∏™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫√À∆™√°π∞¡¡√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ∂À™∆∞£π√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À ª∞∫ƒÀ°∂ƒ°√À ™∆À§π∞¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ¶∞¶¶∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶√Àƒ¡∞∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞πø∞¡¡√À ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À πø∞¡¡√À ¶∞¶∞Ã∞∆∑√¶√À§√™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞ƒª∞ƒπ¡∏™ ¶π∆™π∫∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ªπ§∆π∞¢∏ 1 °∫∂∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ªÀ°¢∞§∏™ 2 ∂•∞ƒÃ√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶√À¡∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ¡∞™∆√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À πø∞¡¡√À

«¢∏ª√∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ » À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À ∞°π™ ∆√À µ∞´√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∞§π∞∫√™ ∏§π∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 21 §π∞¡√™-ª¶∂§§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 22 ª√ƒ∞ƒ√™ ™πª√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∞µ∞§∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ƒø™™∂∆√À 23 ª¶∞§∞™√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ °π∞¡¡√À∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 24 ª¶∞ƒª¶√À∆∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À °∫√∆∑∞ª∞¡∏ ™∆À§π∞¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 25 ª¶§∂∫√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À °∫√À¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 26 •∂™ºπ°°∏ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À πø∞¡¡√À °ƒ∏°√ƒπ√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 27 √À¡∆ƒπ∞ ∂À∞°°∂§∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢πµ∞¡∂™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ª∞¡£√À 28 ¶∞¡∞°πø∆√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∑ø°ƒ∞º√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 29 ¶∞¡∆∞∑∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ∞°∞£√∫§∏ £∞¡√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏ 30 ¶∞¡∆∂§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∫∞ƒÀø∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 31 ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À πø∞¡¡√À ∫√§√µ√™ ª∞ƒ∫√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 32 ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ∫√ƒπ∆™∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∏§π∞ 33 ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫√™ª√À√°§√À Ã∏™∆π¡∞ ∆√À ºπ§π¶¶√À 34 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∞°√ƒ∏ (ƒπ∆™∞) ∆√À ∂À∞°. ∫√Àª∞¡∆∑∂§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 35 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ ∫√Àƒ∂§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £øª∞ 36 ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∫√À∆™√¡π∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 37 ¶∂§∆∂∫√¶√À§√À ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ ∫ƒπ∫∏™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫ø™∆∞ƒπ°∫∞-™¶∞¡√¶√À§√À ∞¡¡∞ ∆√À π°¡∞∆π√À 38 ¶∂ƒ∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫ø™∆√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª. 39 ¶ƒ∞¶¶∞ •∞∫ø¡∞ (∆√À§∞) ∆√À ∑∞Ã∞ƒπ∞ §∞ª¶ƒ√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏ 40 ƒπ∑√À§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À √¢À™™∂∞

35


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

™∞ª∞ƒπ¡∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ™∞ƒπªµ∂∏™ ª∞ƒ∫√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∫∞ƒ§∞∆√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ™ªπ∆∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ™¶∏§π√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞ƒ°Àƒπ√À ™¶Àƒ√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ™∆∞ª∂§√¶√À§√À-°∞§∞¡∏ ¡π∫√§∂∆∆∞ ∆√À £∂√¢. ™∆∞ª√À§∞∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆∂§π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆ƒπ°∞∑∏™ ∞°∏™π§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™∂ƒµ√À§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À º∞º√À∆√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ºπ§π¶¶π¢∏™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À º√À§π∞ πø∞¡¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À Ã∞∆∑∏§∞∑∞ƒ√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À Ã∞Ã√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ À¶√æ∏ºπ√π ™Àªµ√À§√π ¢∏ª√∆π∫ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆ø¡ 1Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 °∫√¡∂§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À 2 °ƒπµ∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ∑∞°∫∞ ∞¡¡∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ∏§π√À¢∏™ ∏§π∞™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 5 ∫∞∑∞¡∆∑π¢∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 6 ∫∞ƒ∞°√À°∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À πø∞¡¡√À 7 ∫∞ƒ∞ª∞§∞∫∏™ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 8 ∫√Àƒ∆∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 9 §√À§∂™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 10 ª∞ƒª∞ƒπ¡√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¢π√¡À™π√À 11 ¡∞¡√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 12 ¡∆∞¡∆∞§π∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 13 ¶∞¶∞πø∞¡¡√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 14 ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 15 ™∆∞ª√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 16 ∆∑∞µ∂§§∞-∑∞°∫§∞µ√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À πø∞¡. 17 ∆™∂∫√Àƒ∞ ¡π∫√§∂∆∆∞ ∆√À £øª∞ 2Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 ¢√Àπ∫∞ ª∞ƒπ∞¡£∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 £∂√¢øƒ∞∫∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À 3 ∫∞ƒ∞™∆∂ƒ°π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 4 ∫ø¡™∆∞¡∆∏ ∫∞π∆∏ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 5 ªπÃ∞∏§ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 6 ª√∫∫∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 7 ¡π∫√À¢∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ 8 ¡∆∞º√À§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 9 ¶∞¶∞¶√™∆√§√À ª∞ƒπ∞¡£∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À

10 ¶∞∆™π∫∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 11 ¶∞Ã∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 12 ™∫∞ƒ§∞∆√À Ã∞π¢ø ∆√À ¡π∫√§∞√À 13 ∆™π∞∫∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À Ã∏™∆√À 14 ∆™π¡∆∑π§ø¡∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ ∆√À ∏§π∞ 15 ºπ§π¶¶π¢∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡√À 16 ºπ∆™π√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ºπ§π¶¶√À 3Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 ∞¢∞ª√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 ∞ƒµ∞¡π∆∂§∏™ ∂À™∆ƒ∞∆π√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 3 µ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 4 °∫∞¡∞∆™π√À-°∫√À∑πø∫∞ ª∞ƒπ∫∞ ∆√À ¢∏ª. 5 ∫∞§√°∏ƒ√À ¶∏¡∂§√¶∏ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À 6 ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ∫√ƒ¢∂§§∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 8 ª∞°°∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 9 ª√∆™π∞ ∂§∂¡∏ ∆√À πø∞¡¡√À 10 ª¶√À∫√Àµ∞§∞ ∞¡√π•π∆™∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 11 ¶∞§∞∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 12 ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 13 ™µ∞ƒ¡∞ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À 14 ™Àª∂ø¡π¢∏™ ∂À°∂¡π√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À 15 ∆™π¶§∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡√À 16 ∆™πø¡∞ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 17 º√À§π∞-™∞ƒ∞∆™∏ ∂À∞¡£π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 18 Ã∞∆∑∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 19 Ã∏™∆√À§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 4Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 ∞¡∆ø¡π∞¢∏™ ∫∞§§π¡π∫√™ ∆√À πø∞∫∂πª 2 ∞ƒ°Àƒπ√À-∫ø™∆∏ ™ø∆∏ƒπ∞ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 3 ∞™∆∂ƒπ√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À £øª∞ 4 °π∞∆™π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∏™™∞ƒπø¡∞ 5 ¢π∞ª∞¡∆∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À §∞ª¶ƒ√À 6 ∑∞º∂πƒ√À§∏ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 7 ∑πø°∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡√À 8 ∫∞ƒ∞¡π∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £øª∞ 9 ∫∞ºƒπ∆™∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 10 §∞´¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 11 §π∞ª¶√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 12 ª∞ƒ∞°∫√∑∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 13 ªπÃ∞∏§ ¶∞ƒπ™∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 14 ª¶∞∫√À ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 15 ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À ∂À∞¡£π∞ ™À∑. Ã∏™∆√À 16 ∆√™π√À¢∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 17 ∆™√°π∞™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À Ã∞ƒ∞ª¶√À™ 18 Ã∞§∫π∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À

«∂¡ø∆π∫∏ ¶ƒø∆√µ√À§π∞ °π∞ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏ » À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞§√°π∞¡¡∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∂À™∆ƒ∞∆π√À

36

1 2 3 4 5

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞ƒ∞µ∞¡∆π¡√™-∫√À∆™√Àµ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ™∞µ. 6 ¢πø∆∏ ∏ƒø ∆√À ª∞ƒπ¡√À µ∞ƒ™∞ª∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¶∂ƒπ∫§∏ 7 ∑∞√À∆™√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∂§§∞§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 8 ∑∞Ã∞ƒπ∞™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ∞πªπ§π√À °√Àƒ°πø∆∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 9 ∫∞∑∞¡∆∑√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 10 ∫∞∫∞∑√À∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∂§∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À

‰‹ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

∫∞ª∞ƒ∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À °∞µƒπ∏§ ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ∆∞•π∞ƒÃ∏ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™-µ∏™™∞ƒπø¡ ∆√À °∂øƒ. ∫∞ƒ∞ª¶π¡∏-ªπÃ√À √§°∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒÀø∆∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞™π¢√À§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ ∫∞™™∞ƒ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∂§∂™π¢∏™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¶ƒ√¢ƒ√ª√À ∫∂ƒª∂§πø∆∏™ ∫§∂∞¡£∏™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∫√§§∞∆√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫√§∆™π¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫√À∆§∏ §π√Àª¶√µ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√À∆™√¢√¡∆∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À §∞ª¶∂ƒ∏-∆™π∞ƒ∞ •∞¡£∏ ∆√À °∂øƒ°π√À §∞ƒπ™∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À §∂µ∂¡∆∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞µπ¢∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞°°∂§√À ª∞¡ø§∞ √§°∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∏§π√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ª¶∞§√°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª√À ª¶π∆™πª∂∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ (ƒπ∆™∞) ∆√À ∂À∞°. ª¶√À™ª¶√À∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡∞∫∞-¶∞¶∞∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∞¡∆. ¡∆∞∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞µƒ∞∞ª ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞πø∞¡¡√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞ƒ∞º∂™∆∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∂ƒ∞∫∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∂ƒπº∞¡√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶∂∆ƒ√À ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ª√¢∂™∆√À ƒ∂µ∏™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢π√¡À™π√À ƒ∂ª¶∞¶∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ™∞ª∞ƒ∞™ §À™∞¡¢ƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ™π∞ª¶∞∫√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∫§∂∞¡£∏ ™∫∂¡∆∂ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ºø∆π√À ™∫√¢ƒ∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™√Àƒª¶∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™¶∞¡√À¢∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ™∆ƒ∞µ∏-™¢ƒ∞µ√¶√À§√À ∫ø¡/¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À ∆∞™π√À ∞™∏ªπ¡∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ∆∞Ã√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™∞µ¢∞ƒπ¢√À-∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞ ∫§∂√¶∞∆ƒ∞ ∆√À £∂√¢. ∆™√À∫∞ƒ∂§∞™ ™¶Àƒ√™ ∆√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ Ã∞§∫π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∏§π∞ Ãπ√¡∞ƒπ¢∏-°∫√À¡∆∂§∞ •∂¡π∞ ∆√À ∞¡∂™∆∏

À¶√æ∏ºπ√π ™Àªµ√À§√π ¢∏ª√∆π∫ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆ø¡ 1Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 °π∞°π∞-∆∞∫√À¢∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À ∫ø¡/¡∆π∞ ∆√À ªπÃ∞∏§ 3 ¢∂§∏∆∑∞¡∏-∫Àƒ∞∆™∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À µ∞™. 4 ∑√À§√Àª∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∏§π∞ 5 ∫∞∆™∞°∂øƒ°∏ ™√ºπ∞ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 6 ∫∂Ã∞°π∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À Ã∏™∆√À 7 §√§∞-¢π∞ª∞¡∆√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À £øª∞

8 ª∏§π√À ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 9 ª¶∂∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 10 ¡√À™π∞ ™∆∞ª√À§∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 11 ¶∞π¢π∞¢π∆∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞£∞¡. 12 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À Ãπ™∆√º√ƒ√À 13 ¶∞¶∞ƒπ∑√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 14 ¶π™¶∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 15 ¶§π∞∫√À-∫√ƒª∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À §∞ª¶ƒ√À 16 ™πø∫∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 17 ∆∞∆™π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 2Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 ¢√À∑∂¡∏ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∑∞º∂πƒ√¶√À§√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ∑øπƒ∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ∫∞∫∞°π∞¡¡∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 5 ∫∞ƒ∞¶π∆™∞¡∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ∫∞º∞¡∆∞ƒ∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 7 ∫∂º∞§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À £∂√¢√™π√À 8 ∫√À∆™√¢√¡∆∏ °§À∫∂ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 9 ∫√À∆™√∫ø™∆∞ ∞°√ƒ∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 10 ∫ø∆√À§∞ £∂√¢øƒ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 11 ª∏∆™∏™ ¶∞¡∆∂§∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 12 ª¶∞∆∑π∞¡√À§∏-∂§∂À£∂ƒ√À§∏ £∂√¢øƒ∞ ∆√À ∂§∂À£. 13 ¡∆√∆™∂∫∞§√µ∞-¶∞¡∞°πø∆√¶√À§√À °π∞ƒ√™§∞µ∞ ∆√À °π∞ƒ. 14 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 15 ¶∂ƒ¢π∫∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 16 ºπ§∏ µ∂¡∂ƒ∞ ∆√À ƒ∞™π¡∆ 17 Ã∞∆∑∏∫√À∆√À§∏™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 °∞∑∂∆∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 °∫∞ª¶ƒ∞¡∏ ∫ƒÀ™∆∞§§ø ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 °∫√À¡∆∂§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 4 °∫√Àƒ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 5 ∫√∫∫∞ƒ∞ ∞¡¡∞ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 6 ª¶ƒπ∑πø∆∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 7 ª¶πø∆∏™ ¢π√¡À™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 8 √ƒº∞¡πø∆∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 9 ¶∞¡∞°πø∆π¢√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 10 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 11 ¶π¶∂ƒ∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∏§π∞ 12 ¶√§Àª∂ƒ√™ Ã∞ƒπ§∞√™ ∆√À ƒ∏°∞ 13 ™∆ƒ√À§π∞ πø∞¡¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 14 ∆™∂ƒ°∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µÀƒø¡∞ 15 º∞ƒ∞∑√Àª∏-ª¶π∫∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 16 Ã∞ƒ∞∫√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 17 Ã√Àƒ§π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞°∞£√∫§∏ 4Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 µ∞™π§√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 µπ∆∆øƒ∞∆√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 3 °∞§√¶√À§√À £∂√¢øƒ∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À 4 °∫∞§∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À µ§∞™π√À 5 °√Àƒ∞-∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 6 ∫∞™™∞ƒ√À ∂§∂¡∏ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 7 ∫√Àƒ™∞ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 8 §∂µ∂¡∆∏-µƒ∞¡∞ °π∞¡¡√À§∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 9 ª∞∫ƒπ¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À π√ƒ¢∞¡∏ 10 ªπÃ∏ ∂À£∞§π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À

37


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

38

¡∆∞§§∞ ™¶Àƒπ¢√À§∞ ∆√À µÀƒø¡∞ ¡∆√À§∞µ∂ƒ∏ ∞ƒπ∞¢¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ª∞ƒπ¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™∞µ¢∞ƒπ¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ∞¡∂™∆∏ ∆™∂∫√Àƒ∞ ª∞ƒ£∞ ∆√À ∏ƒ∞∫§∏

16 ∆™π∞ƒ∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞§∫πµπ∞¢∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∆∂ƒæπ£∂∞™ 1 °∂§§∞§∏™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 πø™∏ºπ¢√À ™√ºπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ™∆∞ª∞∆∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¶∂ƒπ∫§∏

«§∞ƒπ™∞ ¶√§∏ ∆√À ∞Àƒπ√ » À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∆∑∞¡∞∫√À§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 47 ™∆ƒ∞∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∞°√ƒπ∆™∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 48 ∆∂ƒ∑√À¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∞°ƒ∞ºπø∆∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À µ∂§π™™∞ƒπ√À 49 ∆∑π∞™∆√À¢∏™ ª∞¡£√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∞¡∆ø¡π√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 50 ∆™∞∫πƒ∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À Ã∏™∆√À µ∞§πø∆∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 51 ∆™∂∫√Àƒ∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ µ∞™π§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 52 ∆™√À∆™∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ °π∞¡¡√À§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ºø∆π√À 53 ºπº∏™ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑∞ª¶√À§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 54 Ã∞´¢√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∑∞Ã√™ ∑∞Ã∞ƒπ∞™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 55 Ã∞∆∑∏Ã∏™∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∑π∞∑π∞-™√Àº§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 56 ÃÀ∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À π√ƒ¢∞¡π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À À¶√æ∏ºπ√π ™Àªµ√À§√π ∫∞§∞ª¶∞§π∫∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∫∞¡∆∂ƒ∂-ÃÀ™√ª∞§§√À πºπ°∂¡∂π∞ ∆√À µ∞™. ¢∏ª√∆π∫ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆ø¡ ∫∞ƒ∞µ∞™π§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 1Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ ∫∞ƒ∞ª∞¡ø§∏-π°°§∂™∏ ∞¡¡∞ ™À∑. ∂ªª∞¡√À∏§ 1 ∞§∂µπ∑√À ¡∞À™π∫∞ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∫∞∆™∞¡∆ø¡∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ∞¶√™∆√§√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 3 °∞§∞∆√™ ∞ƒπ™∆√∫§∏™ (∞ƒ∏™) ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞ºº∂™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 4 °∞∆™π√™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∂§§∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 5 °∂øƒ°√À§∞ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À £∂√ºπ§√À ∫√∫∫∞§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 6 ∫∞¶√™√À∑∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∫ƒ√ªªÀ¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 7 ∫√∆∞∫√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫À¶∞ƒπ™™∏™ £øª∞™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 8 ∫Àƒ∞∆™∞ ∂§∂¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À ∫Àƒ°π∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 9 ª∞∫∞ƒπ∞¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À ∫Àƒπ∆™∞∫∞™ µ∞´√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 10 ª¶∞∫∞∆™∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À §∞∆™π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∆πª√§∂ø¡∆∞ 11 ª¶∂∫Àƒ∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À §∂∆™π√™ ∫§∂∞¡£∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 12 ¡∞∫√À ∞™¶∞™π∞ ∆√À £∂√º∞¡∏ ª∂ƒ∆∑∞¡π¢√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 13 ¡∆∂√À¢∏™ ∞ƒ°Àƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ªπÃ√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 14 √π∫√¡√ª√À ¶∞À§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª√À∫π√À ∞ƒ°Àƒø (∏ƒø) ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 15 ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶∞¡π√™ ª∞ƒ∫√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 16 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ª¶∞ƒª¶√À∆∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∫ø¡/¡√À 17 ¶√¡∆π∫∞-ª¶√∆™∞ƒ∏ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ¢∏ª. ¡√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ 18 ƒ√À™∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¡∆√§∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 19 ∆∞™π√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À •∏ƒ√ª∂ƒπ∆∏™ ª∞ƒπ√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À •À¡√¶√À§√À-£Àª√À§π∞ ∂§∂¡∏-ª∞ƒπ¡∞ ∆√À ∞¶√™∆. 20 ∆∑π∞™∆√À¢∏ ™∆∞ª∞∆π∞ ∆√À ªπÃ∞∏§ •À¡∆∞ƒ∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¶∞À§√À 21 ∆™π∞¶∞§∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À √π∫√¡√ª√À πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 22 º∞´∆∞∫∏ ∂§π™∞µ∂∆ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ √π∫√¡√ª√À Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 23 Ã∞´¢√À§∏-ªπÃ∞∏§ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ ¶∞°°√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫πªø¡∞ 1 °∫∞∆∑∏ƒ√À§∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ¶∞¡√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ¢∞¡π∏§-°∫ƒ∞µ∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ¢ƒ∞∫√™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ¶∞¶¶∞-∆™π√°∫∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ∏§π√À¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ ¶√À§∆™π¢∏ ∞¡∆π°√¡∏ (∞¡∆∞) ∆√À ∞¡∞™∆. 5 ∫∞§∞º∞∆∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À ¶ƒ∞¶∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 6 ∫∂ƒ∞ª∞ƒ∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ƒ∞ª¡πø∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ™∞ª√Àƒ∂§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 7 ∫π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ™µ∂ƒø¡∏ πø∞¡¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 8 ∫Àƒπ§§π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ™√Àƒ§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 9 §∞°∞ƒπ∞ ∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

‰‹ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜

11 12 13 14 15

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

10 §∂¡∆∑∞ ∂À∞¡£π∞ (¶∞∆ƒ∞) ∆√À ¡π∫√§∞√À 11 §π∞∫√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞°∞£√∫§∏ 12 ª∂∫ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 13 ª¶∞ƒª¶√À∆∏ ¡∞À™π∫∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 14 √π∫√¡√ª√À ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ 15 ¶∞¡∞°∞∫∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À £∂ª. 16 ¶∞¶∞∑π∞∫∞-∆∑π√§∏ ∑ø∏ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 17 ¶π∞Ã∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À µπ√ƒ∂§∏ 18 ¶√§Àª∂ƒ√À πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 19 ƒ∞´§∏™ ∆πª√§∂ø¡ ∆√À Ã∏™∆√À 20 ™∆ƒ√°°À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 21 ∆∞¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 22 ∆∑πª√Àƒ∆∞ ¡π∫∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 23 Ã∞™∞¶∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∂ƒπ∫§∏ 3Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 ∞™∆∂ƒπ√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ºø∆π√À 2 °π∞¡¡√À§∏ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À ªπÃ∞∏§ 3 °π∞¡¡√À™∏ πø∞¡¡∞ ∆√À ∫√™ª∞ 4 °∫√À¡∆∑∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 5 ¢∞§∞ª¶Àƒ∞ ∞¡¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À 6 ¢∏ª∏∆™∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 7 ∑∞º∂πƒ∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 8 ∫∞ƒ∞§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 9 ∫π∆™∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 10 ∫√∆∞ƒ∂§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 11 ª∂ª∆™∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 12 ªπÃ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 13 ª¶∞∆∑∏§πø∆∏ ™∆∞ª∞∆π∞ (∆π¡∞) ∆√À ∞™∆. 14 ª¶∂ƒ¢∞¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™∆∞ª∞∆π√À 15 ¡π∫√§π∆™∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 16 ¡∆∞µ∞ƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 17 ¶∞¡∆∂§π¢√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 18 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À Ã∞ƒ∞ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À 19 ¶∞¶¶∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 20 ¶∞™Ã∞§∏-∑∞°∫§∞∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ∞¶√™∆.

21 ™∆∞Àƒ√£∂√¢øƒ√À µπƒ°π¡π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 22 ∆ƒ∞∫∞§∞ ∂§π™∞µ∂∆ ∆√À £∂ªπ™∆√∫§∂√À™ 23 Ã∞∆∑√À§∏-™ø∆∏ƒ√À§∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¡π∫. 4Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 µ∞´√À§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂ÀƒÀ¶π¢∏ 2 µ∞™µ∞∆∂∫∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ∂À™∆∞£π√À ∂πƒ∏¡∏ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 4 ∑∏ªπ∞¡π∆∏™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À ∏§π∞ 5 ∫∞§º√À¡∆∑√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 6 ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ∫√§√∫√∆ƒø¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 8 ∫Àƒπ∆™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ 9 §Àƒ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 10 ª∞¡∆∑∞ƒ∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 11 ª∞¡ø§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 12 ª¶∞∫∞§√°§√À ™√ºπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 13 ª¶∞¡∆∏-™√Àƒ§∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 14 ¶∞§π√Àƒ∞-ª¶√À∑√À∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞¶√™∆. 15 ¶∞§¶∞¡∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 16 ¶∞∆™π√Àƒ∞-∆™πøƒ∞ µ∞´∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 17 ƒ∏∆√À-°ƒ∞ªª∞∆√¶√À§√À ƒ∞§§√À ∆√À ∞£∞¡. 18 ƒπ∑√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 19 ™∫∞¡π∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 20 ∆√§π√À-∆™∞∆™∞ƒø¡∏ ∞°√ƒ∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 21 ∆™∞µ¢∞ƒπ¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À 22 ∆™π∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 23 Ãπ™∆√º√ƒπ¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∆∂ƒæπ£∂∞™ 1 ∞¢∞ª√¶√À§√À ¶∞°ø¡∞ (¶∂¡À) ™À∑. °∂øƒ. 2 ∑∏™∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∑∏∆ƒ√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ª¶∞ƒ∫∞-°∂øƒ°∞∆∑π∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ∆√À ¢∏ª. 5 ¡√∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 6 ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∏§π∞™ ∆√À Ã∏™∆√À 7 ∆∞∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

«§∞ƒπ™∞πø¡ ¶√§π™ ∞§§∞°∏ ¶√ƒ∂π∞™ » À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ™∞¶∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫πªø¡∞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 17 ∫∞§∆™∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∞°√ƒ∞™∆∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 18 ∫∞ƒ∞ª¶∞∆™∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∞°ƒ∞ºπø∆∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 19 ∫∞ƒ∫∞∆™∂§∞ £∂√¢øƒ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∞¶√™∆√§π¢√À °∂øƒ°π∞ (°ø°ø) ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 20 ∫∞ºº∂-π∞∆ƒ√¶√À§√À ∂§§∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À µ∞§∞µ∞¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 21 ∫§∂π™π∞ƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À µ∞¡∞∫∞ƒ∞-°π∞¡¡√À™∏ ∞™∏ªπ¡∞ ∆√À ¡π∫. µ∂§∏™™∞ƒπ√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 22 ∫√Àƒ∞ª∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À µ§∞Ã√ª∏∆ƒ√À-™∂ƒ∂∆∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª. 23 ∫√Àƒ™√Àª∏ ƒ√¢√¶∏ (¶√¶∏) ∆√À °∂øƒ°π√À °∞§∞∆™π¢∞™ µ∞´√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 24 ∫√À∆™√ª∞ƒ∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À °∂ƒª∞¡∏ ∞£∏¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 25 ∫Àƒπ∆™∞∫∞-§π∞ƒ√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À 26 §∞∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À °∂ƒ√¶√À§√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 27 §∂∆™π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °∂øƒ°∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ °∫√§ºπ¡√¶√À§√À-∫∞ƒ∞∫π∆™π√À ∂§∂¡∏ (§π∆™∞) ™À∑. ∂¶. 28 §À∆ƒ√∫∞¶∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¢∂§∏°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 29 §øƒπ¢∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ¢π∫√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 30 ª∞°§∞ƒ∞-∂À™∆ƒ∞∆π∞¢∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 31 ª∞∫√À πºπ°∂¡∂π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞°∫∂§∞ƒ∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 32 ª∞Àƒ∞¡∆∑∞ ∞£∏¡∞-ª∞ƒπ∞ (¡∞¡∞) ∆√À §∞ª¶ƒ√À ∫∞∫∞¢π∞ƒ∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏

39


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

42

8 ª∂ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 9 ª√ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 10 •∏ƒ√ºø∆√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 11 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 12 ¶∞À§∞∫∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ (ªπ∫∞) ∆√À ¡π∫√§∞√À 13 ¶√Àƒπ∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 14 ¶ƒ∞¶∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 15 ™∞∫∂§§∞ƒπ√À Ã∏™∆√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 16 ™√´§∂ª∂∑∏-∫∞ƒ∆™∞º§∂∫∏ ∂§π™™∞µ∂∆ ∆√À Ã∞ƒ. 17 ™¶∞¡√™ ™∆∞ª∞∆∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 18 ™¶∞¡√À-ª¶∞∫§∞µ∞ º∞¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 19 ∆∂§π¢∏™ ∏ƒ∞∫§∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ 20 Ã∞´¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 21 Ã∞§π∞ª∞§π∞-ªπ∆∏ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 22 Ã∞ª√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 23 Ã∞∆∑∏-∫∞ƒ∞¢∏ª√À ∂À∆ÀÃπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 ∞¢∞ª√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 2 µ∞™π§∂π√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 3 µ√À°π∞-Ã√¡¢ƒ√¢∏ª√À ∞ƒ∂∆∏ (§π§∞) ∆√À ∞§∂•. 4 °∂§§∞§∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ∑°√Àƒ∞§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 6 ∑∂µ§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 7 ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À £øª∞ 8 ∫∞ƒ¢∞ª∏§∏™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À 9 ∫∞™∆∞¡∏™ ¶∞¡∆∂§∂∏ªø¡ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À 10 ∫∞∆™√Àƒ∞∫∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À °∂øƒ°π√À 11 ∫√™∫√™∏-¡π™∆∂ƒ√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª. 12 ∫√À™∆√À§∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 13 §∂∆™π∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 14 ª∞ƒ∫√À ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¡π∫√§∞√À 15 ª¶∞ª¶∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 16 ™∞§π∞ª¶√ÀÃ√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 17 ™∞Ãπ¡π¢√À-∫√¡∆√°π∞¡¡∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞£∞¡. 18 ™∫∞ƒ¶√™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 19 ™¶∞¡√À-¶∞¶∞√π∫√¡√ª√À ∞¢∞ª∞¡∆π∞ ∆√À ¶∞¡. 20 ∆∑π√ƒ∆∑π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 21 ∆™π∞ƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 22 ∆™πª¶√À∫§∏-∫√À§∞∫∆™∏ Ã∏™∆π¡∞ ∆√À £∂√¢. 23 º∞¡∞ƒ∞∫∏-∆™πª∞ƒ∞∫∏ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À ∞£∞¡. 4Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 µ√°π∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 2 °π∞¡¡√À§∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 °∫√À¡∆ƒ√Àª¶∏-£øª√À ∂À∞°°∂§π∞ (§π∞) ∆√À ¢∏ª. 4 °∫√À∆∑π¡√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ™À∑. ∫ø¡/¡√À 5 °ƒ∏°√ƒπ∞¢√À ∫∞∆π¡∞ ™À∑. πø∞¡¡√À 6 ¢√ª√À∑∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 7 ∂À∞°°∂§√À ª∞ƒπ∞¡¡∞ ∆√À ∂À£Àªπ√À 8 ∫∞∑∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 9 ∫∞§∆™∞™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 10 ∫∞ƒ∞¡∞™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 11 ∫∞ƒ∫∞¡∆√™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 12 ∫ø¡™∆∞¡∆∂§√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À Ã∏™∆√À 13 §∞µ∞¡∆™πø∆∏™-§∞°√£∞¡∞™∏™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ∞£∞¡. 14 §√∫∞-°∂øƒ°√À™√¶√À§√À ∞™¶∞™π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 15 ª∞ƒ∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À Ã∏™∆√À 16 ª¶√°¢∞¡√À-¡√∆∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À °∂øƒ. 17 ¡π∫√§∞´¢∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À

ä ‰. §¿ÚÈÛ·˜

ª∏∆∞§√À§∏™ £øª∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∏∆™π√À ¶∞¡∆∂§∂∏ªø¡ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞ª¶∞§∏ ¶√§À•∂¡∏ (∆∑∂¡∏) ∆√À ∞¡∞™∆. ¶∞´∫√™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À £øª∞ ¶∞´∆∂ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏-∂§∂À£. ¶∞¡∞°√À§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ™∂ƒ. ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¶∞¶∞¡ø∆∞™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ƒ∞√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ™∞∫∂§§∞ƒπ√À £∂√º∞¡ø ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À ™∞∫√ƒ∞º∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ™√À§∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À ™Àª∂ø¡π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√ºπ§√À ™Ã√π¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆∞ª¶∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆∑π∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∆√Àº∂•∏-∫∞ƒ∫π∞ ∆∑π√À¡∆π∆∆∞ ∆√À ºƒ∞¡∆∑. ∆™π∞√À™∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ∆™πƒ√À∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ºπ§√™ £øª∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À Ã∞∆∑∏°ƒπµ∞™ £∂√º∞¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À çøƒ√À Ã∞ƒπ™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À Ã√¡¢ƒ√¡∞™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À À¶√æ∏ºπ√π ™Àªµ√À§√π ¢∏ª√∆π∫ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆ø¡ 1Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 ∞ƒ√∆™π√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 °√Àƒ°πø∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ¢∞√À§∞™ £øª∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ¢√∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 5 ∑ø°ƒ∞º√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 6 £∞¡√À-µ√∑∞§∏ ∞ºƒ√¢π∆∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 7 ∫∞µ∞§§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 8 ∫∞§∞ª¶√∫π¢∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∏§π∞ 9 ∫π√À™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 10 ∫ø™∆√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 11 ª∞∫∞¡∆∞™∏-ºƒ∞°∫√¶√À§√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞ƒπ™∆. 12 ªπÃ∞∏§π¢√À ™√ºπ∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À 13 ª√À™π∞ƒ∏ πø∞¡¡∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 14 ª¶√À∑∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 15 ª¶√À§√À∑√À ¶∏¡∂§√¶∏ (¶√¶∏) ∆√À ∫ø¡/¡√À 16 ¶∞¶∞¡ø∆∞™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 17 ™π∞¡π¢√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 18 ™πª√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À 19 ™∫∞¶∂ƒ¢∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 20 ∆∑π∞∆∑π√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 21 º§øƒ√™ £∂√º∞¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 22 Ã∞∆∑√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 23 Ã∞Ã∞ª∏™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2Ô ¢∏ª√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ¢∏ª√À §∞ƒπ™∞πø¡ 1 µ∏Ã√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™∞µµ∞ 2 °∫√À¡∆∏-∆ƒ∞¡∆√À ™Àƒ∞°ø (°π√À§∞) ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ∫∞ƒ∞¶∂∆™∞¡∏™ ºπ§√∫∆∏ªø¡ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 4 ∫∂º∞§∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 5 ∫√∆™∏-Ã∞™πø∆∏ ∫ø¡/¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ∫√À∫√À∆∞ƒ∞™ °∂øƒ°π√™-ª∞∆£∞π√™ ∆√À ¶∞¡. 7 §∞Ã∞¡∞-•∞¡£√¶√À§√À ∑ø∏ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞

‰‹ÌÔ˜ §È‚·‰›Ô˘

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

18 19 20 21 22 23

¡∆∞º√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ¶∞¶∞°π∞¡¡√À§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§. ™ø∆∏ƒπ√À ºø∆∂π¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™π∞¡∆√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ºƒ∞°∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ªπÃ∞∏§

1 2 3 4 5

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∆∂ƒæπ£∂∞™ °∂øƒ°∞¡∆∑∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫Àƒπ∆™∞∫∞™ µ∞´√™ ∆√À £øª∞ ¡√∆∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶ƒ∂µ∂¡∆∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∂À™∆∞£π√À ∆∑π§∞∫∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ §πµ∞¢π√À» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: Ã∞§∫π∞ ∞§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∞ƒµ∞ƒ∂∑√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 10 ¶∂∑∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞∆™π∫∏ º∂µƒø¡π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 11 ™∆∞ª√À§∏-¶∂∑∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫π∆™√À§∏™ ∑∏™∏™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 12 ∆™∞∫¡∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫À§ø¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 13 ∆™∞∫¡∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À §π√§π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 14 º∞ƒ¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª∞°πø¡∞ £∂√¢øƒ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢√§πÃ∏™ ª∂∆∞•πø∆∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ∫∞∆™∞ƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª¶∞ª¶∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 2 ∫§∂π™π∞ƒ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¡∆∞ª¶√À ∞∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 §π√§π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À «™À¡∂ƒ°∞™π∞-√ª√¡√π∞-∞¡∞¶∆À•∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: °∞§∞¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¡∆ø¡π√À ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 14 ª¶∞∆∑√°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À °∞∑∂∆∏ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 15 ¡∆∞ª¶√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∞∑∂∆∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 16 ™∆∂ƒ¡∞∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∂ƒ∞™∏™ ÃÀ™∞¡£√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 17 ∆∑∏ª∞°πøƒ°∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À °∫√°∫√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 18 ∆™∞¡√À™∞™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫√°∫√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 19 ∆™∞¡√À™∞™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫∞ƒ∞¡π∫∞™ £∂ªπ™∆√∫§∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 20 Ã∞∆∑∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫∞æ∞§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫π∆™√À§∏™ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢√§πÃ∏™ ª√™Ã∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 1 ª∞¡∆∑∞ƒ∞™ ºø∆π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª¶∞∑√À∫∏™ Ãπ™∆√º√ƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ª∏¡∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∏§π∞ ª¶∞∆∑√°π∞¡¡∏ ∞¡¡∞(§∂¡∞) ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 3 ∆™∞∫¡∞∫∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ∆™π√°∫∞™ £∂√∫§∏∆√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ª¶∞∆∑√°π∞¡¡∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À «™À¡∂Ã∏™ ¶ƒ√™¶∞£∂π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: °∫√Àª∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞™∆∂ƒπ√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 13 ¡∆∞ª¶√™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ µ∞ƒµ∞ƒ∂∑√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 14 ™∞§∞µ∞∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∞∑∂∆∏™ £øª∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ 15 ™√Àƒ¢∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À °π∞°∫√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 16 ∆™π∞§π√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À °∫√À∆∑∞ª∞¡∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 17 º∞∫∞§∏-¶∞ƒ∆∞§∞ ¡π∫√§∂∆∆∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫∞ª∞°π∞¡¡∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 18 º∆∂ƒ°πø∆∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ¢π√¡À™π√À ∫∞æ∞§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 19 º∆∂ƒ°πø∆∏ ∫§∂√¶∞∆ƒ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶∞∆∑∞∫∏ °§À∫∂ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 20 Ã∞ƒπ™∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ª¶∞∆∑√°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢√§πÃ∏™ ª¶π™ª¶∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 °∫√°∫√À ™√ºπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª¶√À∆∑∂∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 2 ™√À°§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¡∆∞ª¶√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 3 ∆™∞∫¡∞∫∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∏§π∞

43


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

«¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ¶√ƒ∂π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶∞∆™π√Àƒ∞™ £øª∞™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 18 ∆™π∫ƒπ∫ø¡∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∞´∆∞¡√À ∂Àºƒ√™À¡∏ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 19 Ã∞∆∑∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À °∂øƒ°√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∞∆∂π∞™ °∫√∆™∏-∫√Àƒ√À∆∏ ™√ºπ∞ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À 1 ∞§∂•∞¡¢ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∫ƒ∂∆™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ∞¡∆ø¡π√À ¶∞™Ã∞§∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫∞∆™π°π∞¡¡∏ ™ø∆∏ƒπ∞ ∆√À ™∞µµ∞ 3 ¶∞∆™π√Àƒ∞ ∞¡¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫√∫∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 Ã∞§π∆™π√À-∫√™ª∞¡√À ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ∞£∞¡. ∫ø∆™π√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞ƒ§∞°π∞¡¡∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂À∞°°∂§π™ª√À ª¶∞ƒ√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∑∏™∏ 1 ∫∞∫∞ƒ¢∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ª¶∂¡∂Ã√À∆™√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 2 ∫∞ƒ∞ª∞¡∂™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞§∞∆√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ™∆∞Àƒ√À ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞™Ã√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 4 ∆√Àº∂•∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £øª∞ ¶§π√À∆™π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶∞ƒ∞¶√∆∞ª√À ™∆∞£∏™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 °∫∞ª¶√Àƒ∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ™∆∞Ã∆∞ƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ¢∞§∞∫ø¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆∂∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 Ã∞ƒª∞¡∆∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À «¢∏ª√∆π∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏» À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª∞ƒÃ√™: ™∂§∏°∫√À¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

44

1 2 3 4 5 6

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ√À§∞°∫∞™ ∑∏™∏™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 7 ª¶∂¡∂Ã√À∆™√™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À £øª∞ °∫∞¡∞∆™π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™ø∆∏ƒ∏ 8 ª¶√À∆√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À °∫π∞∆∞™ ∏§π∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 9 ¡∞ƒ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À °∫ƒ∂∆™∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 10 ¶π∆™π∞µ∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏ ∫π∆™π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 11 ™∆√°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞¡√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 12 ™∆√°π∞¡¡∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À °∂øƒ°π√À

ä ‰. ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘

‰‹ÌÔ˜ ªÂÏÈ‚Ô›·˜

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞∫∑ø∆∏™ µ∞´√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 19 ∆™π√À∆ƒ∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞¡∆∞ª∞§∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∑∏™∏ 20 Ã∞´¢√À∆∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À µ§∞°∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∞∆∂π∞™ °∫∞ª¶∂∆∞™ £øª∞™-∞¢∞ª√™ ∆√À •∂¡√ºø¡∆√™ 1 °π∞∫øµ∏ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫∞¡∞∆™π√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ∫∞ƒ∞°πøƒ°√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫∞∆∑√À§∏™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 3 ∫∞ƒ∞§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¢∞ƒ¢∞∫√À§∏-∑πø°∞ ¡π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ∫ø™∆∏ ºø∆∂π¡∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∑∞ƒƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 5 Ã∞§π∆™π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∑∏™√¶√À§√À-ª∞¡∆∑π∞ƒ∏ ™∆∂ƒπ∞¡∏ ∆√À ¡π∫. ª∞°∞§π√À-∫∞ƒ∞¶∞¡√À ∞¡¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂À∞°°∂§π™ª√À ª∞¡ø§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ 1 ∫∞ƒ∞´™∫√À-¶∞¶∞´ø∞¡¡√À √§°∞ ∆√À °∂øƒ. ª∏§π√™ ∑∏™∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ª¶∂∆Ã∞µ∂™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ™∞ƒƒ∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ª¶π∆™∞ƒ∞-§∞§§∞ µ∞´∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶∞ƒ∞¶√∆∞ª√À ª¶√§π∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 °∫√À°∫√À§π∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶√À∆√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 2 ∫∞ƒ∞ª¶∞∆∏™ ∑∏™∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ¶∞ƒ§∞¡∆∑∞-∫√À∆∂§π¢∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª. 3 ¶√Àƒ¡∞ƒ∞ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ƒ√ª¶∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 4 Ã∞∆∑∏™ ∑∏™∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ™∆∞ª∞∆∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À

ä

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª∞ƒÃ√™: §π√À¶∞™ ∑∏™∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

ä

‰‹ÌÔ˜ ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

13 14 15 16 17 18 19 20 1

™À∫πø∆∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ª∂∆∞•π∞ ∆√À £øª∞ ∆™∂∆™π§∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∆™π∞∫∞§√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∫∞¡∏ ∆™π∞¡∞™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆™π∆√Àƒ∞ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™π∆™π√À§∏ ºø∆∂π¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À º√À™π∫∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∞∆∂π∞™ ∑∞ƒƒ∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏

2 3 4 5 6

∑∞ƒƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞¢√À∫∞ ∂ƒªπ√¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫√À∆ƒ∞ ∂§∂¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À ¶π¶π∑∞ ∞¡£∏ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ ∆∞™π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶∞ƒ∞¶√∆∞ª√À °∫π∞∆∞ πø∞¡¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À §∞µ¢√À§∏™-∑π∫∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶√Àƒ¡∞ƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À

«¶ƒ√√¢∂À∆π∫∏ ∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: °∫√À¡∆∞ƒ∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 4 ª¶∂§π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∞°°∂§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 5 ¶∂ƒ¢π∫∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À µ∞π√À ∞¡∆ø¡√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 6 ∆™π√º§π∫∏™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞ƒ°Àƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 Ã∞ƒ∞∆™∏ ∞¡¡∞ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ¢∏ª∏¡π∫√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™ø∆∏ƒπ∆™∞™ ∂À£Àªπ√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 1 ∞¡∞™∆∞™π√À ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑π√Àƒ∫∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ƒπ∑∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∫∞¡¢∏§∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ƒπ∑∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 4 ∆™π∞ƒ∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∂§∂¶√Àƒ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ∆™π∞ƒ∞™ ™ø∆∏ƒ∏™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ∫√ƒ∆∂™∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 6 Ã∞¢√À§∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫ƒ∂ª∞™∆∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 7 Ã∞¢√À§∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À §∂∆™π√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫∏∆∏™ ª¶∞∆™π∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 1 °ƒπµ∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ª¶∂§π∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 2 ∑πª¶∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ª¶√À∑√À∫∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 3 §π¡∆∂ƒ∏™ ºπ§π¶¶√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶∞¡∞°√À§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ª¶∞°π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞™Ã√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ¶∂ƒ¶∂ƒ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∂ƒ¢π∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 6 ƒπ∑√À§∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∆™π¡∆∑πƒ∞∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À √¢À™™∂∞ 7 ™∞ª∞ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™√À∫∞§∂§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫§∏£ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§πµ√π∞™ 1 °∂ƒ√°π∞¡¡∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∞¢∞ª√À§∏ ∞ª∞§π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ª∞°∞§π√™ ™∆À§π∞¡√™-™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆. ∫∞¡¢À§∞ƒ∏™ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 ™∞∫∞ƒ∂§§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶∞∆™π∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À «∆√ ª∂§§√¡ ª∞™-∏ ∂¶π§√°∏ ª∞™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞§∞°π∞™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 1 µ∞§∞ƒ∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 13 ª∞∆ƒ∞∫∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 µ∞§∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 14 ¶§∞∆™∞ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 3 µ∞§∞ƒ∏™ £øª∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 15 ™∫À£πø∆∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 µ√Àƒ∆√Àƒ∞ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 16 ™ºÀƒ∏ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 °∞§∞¡√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 17 ™ºÀƒ∏™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ 6 °∫√À¡∆∞ƒ∞™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 18 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 7 °√Àƒ°πø∆∏ ∫§∂√¡π∫∏ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 19 ∆™∞ƒ√ÀÃ∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 8 ¢∏ª∏¡π∫√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞π√À 20 Ã∞¢√À§∏ ∂§∂¡∏ ∆√À µ∞π√À 9 ∂À£Àªπ√À ∞¡£∏ª√À§∞ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§πµ√π∞™ 10 ∂À™∆∞£π√À ∏§π∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ¢∞§¢∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 11 ∫∞¡¢À§∞ƒ∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 2 ¢∞§¢∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ∂À™∆∞£π√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 12 ∫√ƒ¢π§∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

45


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 5

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫§∏£ƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞∫∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∂ƒ√°π∞¡¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶ƒ∞¶∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À Ã∏™∆√À Ã√À∆∑π√Àª∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™ø∆∏ƒπ∆™∞™ µ§∞Ã√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∏ª∏¡π∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¶∂∆ƒ√À§∏™ ∞°∞£√∫§∏™ ∆√À µ∞π√À ™√º√§√°∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏

«∂¡√∆∏∆∞ – ¢∏ªπ√Àƒ°π∞ – ∞¡∞¶∆À•∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: §∂§∂¡∆∑∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√𠵧∞Ã∞∫∏ ¶∂∆ƒ√À§∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 3 ™π∞ª∂∆∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢π§√º√À °∂øƒ°√À™∏ ∆∞™π∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 1 ¢π∫∞ƒ√À-∫∞ƒ∞∫§π√À ÃÀ™∞¡£∏ ∆√À ªπ§∆. °∫∞´¡∆∞ƒ∆∑∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ∑∞°°∞¡∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∫∞ƒ∞∫π∫∂™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫∞ƒ∞∆√™π¢∏™ ∞µƒ∞∞ª ∆√À πø∞¡¡∏ 4 ¶∞¡√À √§Àª¶π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫∂Ã∞°π∞™ ∞ƒπ™∆√¢√À§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∞ƒ£∞∫π√À ∫√∫∫∞§∏ ª∞ƒ°∞ƒπ∆∞ ∆√À °∂ƒ∞™πª√À 1 §∂§∂¡∆∑∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫√À¢∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 §π∞°°∞ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∞¡πø∆∏™ µ∞´√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶∞™¢∞¡∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∑∏™∏ 4 ƒ√À™∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∂∆ƒ√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 5 ™∫√Àƒ∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¶√§À∑√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 6 ∆∑∂ƒ∂ª∂-§π∞°°∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™π∞ª∂∆∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫√¶π∞™ ∆™π∞§∞º√À∆∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 ∞§∂•∞¡¢ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆™π∞ª¶∞§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 2 µ§∞Ã∞∫∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂¡¢ƒø¡ 3 °∂øƒ°√À™∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À £∂√Ã∞ƒ∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ª¶∞∫∞§∂•∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫√À¢∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À µÀ™™∞ƒπø¡∞

«¡∂∞ ™À¡∂ƒ°∞™π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: §π∞¶√¶√À§√™ µ∞´√™ ∆√À Ãπ™∆√¢√À§√À

46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 16 ∆∞™√À§∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À °π∞¡¡√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 17 ∆∞™∆∂ªπƒ√°§√À °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞§º√À¡∆∑√™ ∏§π∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 18 ∆∂ƒπ∑∏™ ∂À™∆∞£π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 19 ∆ƒπ∞¡∆∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫Àƒπ∆™∏™ ™∆∞ª∞∆π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 20 Ãøª√ƒπ∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À §∂º∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂¡¢ƒø¡ ª∞∫ƒ∏ ¡π∫∞ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ 1 ∫ø¡™∆∞¡∆∞∫√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ª∞¡π∫∞ ¶∞¡√ƒ°π∞ ∆√À ∂¶∞ª∂π¡ø¡∆∞ ª∞¡∆∞ƒ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞¡∞∫∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶√ÀƒÃ∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¶∞À§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À √π∫√¡√ª√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢π§√º√À 1 °∫∂µƒ√À µ∞´∞ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 ∑À°√Àƒ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 πø∞¡¡√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ™π™∫√™ £øª∞™ ∆√À µ∏™™∞ƒπø¡∞ 4 ∫∞¡∞µ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À ™Àƒ°∫∞¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏

‰‹ÌÔ˜ ¡·Úı·Î›Ô˘

1 2 3 4

ä

1 2 3 4 5 6 7

∫∞¡¢∏§∞ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫√Àµ∞ƒ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À §π°°∂ƒ∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∏§π∞ ƒ∏°∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫∏∆∏™ ∞¡∞°¡ø™∆√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∑∞Ã∞ƒ∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∞¡∆∑∞º§∞ƒ∞ ∫√Àª¶√°π∞¡¡∏ ∫ø¡/¡π∞ ∆√À πø∞¡. ª∂§π™™√À ™∆À§π∞¡∏ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ª¶ƒ∂∫√À§∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆™∞ƒ∞™ £øª∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À Ã∞ƒ∞∆™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4 1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π£∂∞™ µ√À§°∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∫∞ƒ∞∆√™π¢∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À °∂ƒ∞™πª√À ∫√ƒ¢∞ª¶∞§√À-æ∞ƒ√°πøƒ°√À ∂§∂¡∏ ∆√À ∞£∞¡. ™∆∞∆∏ƒ∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∞ƒ£∞∫π√À ¢∞¡¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∫§∂º∆∞∫∏ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫√À¡∏ ¶ƒ∂™µ∂π∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏

4 5 6 7 1 2 3 4

¡∞∫√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™∫√Àª¶√À∆∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∆∞ºÀ§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆™π∞§∞º√À∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫√¶π∞™ ¡∆√Àª∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ¶√§À∑√™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™πª¶√À∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ º§πø∫∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

«√ª√¡√π∞ ∫∞π ∂ª¶π™∆√™À¡∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞¶∂∆∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3

‰. ¡¤ÛÛˆÓÔ˜

4 5 6 7

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ¡·Úı·Î›Ô˘

ä

‰. ªÂÏÈ‚Ô›·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 4 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À-¶∞ƒ∞°∞§∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∏§π∞ µ§∞Ã∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ¢∂§πµ∞°°∂§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢π§√º√À ¢∏ª∏∆ƒ√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ãπ™∆. 1 °∫∞ƒ∞µ∂§∞™ ¡∂™∆√ƒ∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¢√¢√¡∆∑π¢∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 2 ∫∞ƒ∞∫§π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑∞∑∞ ∂§∂¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ™√À§πø∆∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞ª¶∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 Ã√À§π∞ƒ√¶√À§√À-ª∞§§π∞ƒ√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À Ã. ∫∞ƒ∞¶∂∆™∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π£∂∞™ ∫ƒ∞µ∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∏§π∞ 1 ∞°π∞¡√°§√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ∂™∂ƒª¶∂∫√°§√À ™ø∆∏ƒπ∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À §∂§π¡∆∑∏™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ™∞ª√Àƒ∂§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª∞¡π∫∞-°∫√µ∞ƒ∏ ÃÀ™√À§∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À 4 ∆™∞ª¶πƒ∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ¡∞∫√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∞ƒ£∞∫π√À ¶∞¡√Àƒ°π∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ¢∞¡¢∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ¢∏ª∏∆ƒ√¶√À§√™ ∑∏™∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ ™√À§πø∆∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ∑∞∑∞™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™√Àƒ§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆∞™∆∂ªπƒ√°§√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 4 ∫∞ƒ∞µ∞°°∂§∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™∞°°∞§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 5 ∫Àƒπ∆™∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆™π∆™√¶√À§√À ™ø∆∏ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 6 ª¶∞™¢∞¡∏™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À ∂À£Àªπ√À Ã∞ƒ¢∞§π∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 7 ªøƒ∞´∆∏-∫∞ƒ∞∆∞™π√À π√À§π∞ ∆√À Ã∏™∆√À Ã√§∂µ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫√¶π∞™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂¡¢ƒø¡ 1 £øª∞™ µ∞´√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∫∞§∆™∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 ∫√§√ª¶ƒ√À∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ª∞¡∆∑∞¡π∫∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞ƒ∞ª∏∆ƒ∞∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 4 ¡∆∂°π∞¡¡∏-ª¶π∑ª¶πƒ√À§∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À Ãπ™∆. ª∞¡π∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ∞¡∞ƒ°Àƒ√À

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ¢∏ª√À ¡∂™™ø¡√™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª¶π∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 14 ¡∆∞¡∞µ∞ƒ∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À µƒ∞¡πø∆∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 15 ¡∆∞¡∞µ∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∫π¡√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 16 ¡∆∞º√À§∏-∫∞ƒ∞¡∆ø¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À µ∞™. °ƒ√À™√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 17 ¶∞ƒ∞º√ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ ∑πø°∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 18 ¶ƒ∞¶∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞ƒ∞´™∫√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 19 ∆Àƒ√µ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫√ª¡∏¡√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 20 Ã∞¢√À§√™ Ã∞¢√À§∏™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫√¡∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§√Ãøƒπ√À ∫ƒ∏∆π∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £∂√ºπ§√À 1 §∞∑√À ∞°°∂§π∫∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫ƒπ∫∂§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 §√À°°√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ¡∞ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞¡π∫∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √™™∞™ ª¶∞∫∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ ƒπ∑√™ ∆√À Ã∏™∆√À ª¶∞ƒ∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

47


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1

ª¶∂§§√À-¡∆∞º√À§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∂¶∞ª. ª¶§π√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À πø∞¡¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À Ã∞¢√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√Àƒ¡∞ƒπ√À ¢∞ƒ¢πø∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

2 3 4 1 2 3

§∞¡∞ƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶ƒ∞¶∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ™À∫πø∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™¶∏§π∞™ °∫√À¡∆∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∏§π∞ ∫∞∆™π∞√À¡∏-ª¶∞§∞∏ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π∞ ∆√À ¢∏ª. ¶√À§π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞¡∞¶§∞™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∞∫ƒ∏™ ºπ§π¶¶√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¶√™∆√§√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§√Ãøƒπ√À 1 ª√∆™π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫∞∆∑√°π∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ 2 ª√∆™π√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∑∏™√¶√À§√À-™¶∞¡√À ∞ƒ∂∆∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ∆√¶∏™ ™∞µµ∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∑πø°∞-∆™πª¶√À∫∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫Àæ∂§√Ãøƒπ√À ∑πø°∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 1 ª¶∞∫∞°π∞¡¡∏™ ∏§π∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∑πø°∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ª¶∂∏™ ∏§π∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞∫∞°π∞¡¡∏-§∞¡∞ƒ∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¢∏ª. 3 ™¶∞¡√À £∂√¢øƒ∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞§∞¡∆∑∏-ª¶∂§∆™π√À ∂À∞¡£π∞ ∆√À µ∞™. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂™™ø¡√™ ∫√Àƒπ∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 1 ¢π∞§§∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À §∞¡∞ƒ∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ª∏∆ƒ√À§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ¡√À§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 4 Ã∞∆∑√¶√À§√À-ª∏∆ƒ√À§∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∞¶√™∆. ª∏∆ƒ√À§∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √™™∏™ ª√À™∆∞∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 1 °√À™π√™ £øª∞™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ª√™Ã√µπ∆∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π∞ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ∑∂§º√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ª¶∞§√°π∞¡¡∏™ ƒπ∑√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ∫√§πø∆™π∞-¶∂∆ƒ√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À ∏§π∞ ¡∆∞∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 4 ¶∞§∞ªπ¢∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡∆π¡∞-∫√ƒ¢∂§§∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ¶∞¶∞™∆∂ƒ°π√À £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¡∆π¡∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√Àƒ¡∞ƒπ√À ∆ƒπ∫∞§πø∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ¡∆π¡∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™∞°∫√À§∏™ ∞Ãπ§§∂À™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 2 ¶∞¡√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™πƒø¡∏-∂•∞ƒÃ√À ∫ø¡/¡π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∆∑∞ª∞§∏™ ∞°°∂§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 º∞™√À§∞-∑πø°∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À Ãπ™∆√º∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À

‰‹ÌÔ˜ ¡¤ÛÛˆÓÔ˜

2 3 4 5

1 2 3 4

1 2

∆™πƒø¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫Àæ∂§√Ãøƒπ√À µ∞´∆™∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À °∂øƒ°∞¡∆∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª√À ∑∞´ƒ∂ πø∞¡¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À ¡π∫∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂™™ø¡√™ ¡√À§∞ ∞£∏¡∞ ∆√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ ¶∞§∞ª∞ƒ∞™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞∫ƒπµ√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ™∞∫∫∞µ√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √™™∞™ °ƒ∏°√ƒπ√À ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏ √§°∞ ∆√À πø∞¡¡∏

3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

∆™∞∫¡∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∆™π∞∫ª∞∫∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√Àƒ¡∞ƒπ√À ∫∞ƒ∞ª∞¡√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡√À™ ª∞∫ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞¡∆∑π√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª∞¡∆∑π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ªÀ§ø¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¡∆π¡∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™π√À∆ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™¶∏§π∞™ °∫√À¡∆∞ƒ∞ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª√À§√™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¡∆∞∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆∑∂§π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ƒπ∑√À

«∫π¡∏™∏ ∂¡∂ƒ°ø¡ ¶√§π∆ø¡» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: °∂ƒ√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3

ä ‰. ¡›Î·È·˜

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

«∂Àƒ∂π∞ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ ¶√§π∆ø¡ ¢∏ª√À ¡∂™™ø¡√™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫√Àª¶√Àƒ∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ√À§∞°∫∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 15 ¶√§À§√∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À °π∞¡¡∞∫∞™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 16 ¶√§Àª∂ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ °∫∞¡∆√°§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π∞ ∆√À ∏§π∞ 17 ™∞ª∞ƒπ¡∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫∞∆∑√°π∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 18 ™π¢∂ƒ∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∏§π∞ °ƒ∏°√ƒπ√À ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 19 ∆∞∆™π√™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∏ª√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 20 ∆™π∞∫ª∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑∞´ƒ∂-∫∞ƒ∞¡∞™π√À ºø∆∂π¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 21 Ã∞¢√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∫∞¶∂§§∞ ™√ºπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 22 Ã√À´¡∞µ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫ƒ∏∆π∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 23 ÃÀ™π∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ §π∆∞π¡∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§√Ãøƒπ√À ª¶∞¡∆∏ ∞¡¢ƒ√¡π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 §π∆∞π¡∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ª¶∂§∆™π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∏§π∞ 2 §√À°∫√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 3 ¶∞¡∞°√À ™√À§∆∞¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¡∞°√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ™∞ª∞ƒ∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¶∞ƒ∞º√ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À

5

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ¡¤ÛÛˆÓÔ˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞ƒ°Àƒπ√À £øª∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ¶π™™π∞-∂•∞ƒÃ√À º∞¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∫∞∆∑πø¡∏-∫√ƒ¢∂§∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 5 ∆√¶∏-∆∑π∞∆∑π∞º∏ ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¢∏ª√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫Àæ∂§√Ãøƒπ√À ¢√•∞ƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 ª¶∂∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ∫∞∫∞°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ƒπ∑√À 2 ∆™πƒ∫∞-∆™∂™ª∂∆∑∏ ∞ºƒ√¢π∆∏ ∆√À ∏§π∞ ∫∞ƒ∞∆∂°√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 Ã∞∆∑∏ª∏∆ƒ√À ∂πƒ∏¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞∆™π∞¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂™™ø¡√™ ∫∞∆™π∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 ª∏∆ƒ√À§∞-∞§∏º∞∫πø∆∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À Ã∏™. 2 ¡√À§∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫§ø™∆ƒ∞∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 3 ™∞´∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª¶∞§∞∏-∫∞ƒ∞¢∏ª√À ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √™™∞™ ª¶∞§√°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 1 ∞¶√™∆√§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¡π∆™π∞∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¢π√¡À™π√À 2 °∞´∆∞¡∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡∆∞∏-°∂ƒ√°π∞¡¡∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À Ã∞¢√À§∏ ¡∆∞¡∞µ∞ƒ∞™ ¶∞¡∆∂§∂∏ªø¡∞™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 3 °∂ƒ√°π∞¡¡∏-∫∞§√∆ÀÃ√À ∞ƒπ™∆∂∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞ƒ§∞¡∆∑∞-§∂µ∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 4 °∂ƒ√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞∆™π∞™ ªπÃ∞∏§-πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ∫ø∆™π∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¶∞À§∞∫√À¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 6 ∆™∞∆™π√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ™∞´∆∞¡∏-¡√À§∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√Àƒ¡∞ƒπ√À ™∞´∆∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 1 ∞°°∂§∏-™∫ƒ∂∆∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆∑π√Àƒ∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ∫∞ª¶√Àƒ√°π∞¡¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ¡∫∞¡°∫√À-ª√§πø∆™π∞ §∞ƒπ™™∞ ∆√À µ∞§∂¡∆. ∆∑√Àƒ∞-∆™∂™ª∂∆∑∏ ∑√Àª¶√À§π∞ ∆√À °∂øƒ. 4 ∆™π√Àª∞ƒ∏™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∆™∞∫∞§√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆™√Àª∞ƒ∏-°∫∞¡π∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∆∏§∂ª∞Ã√À 5 ∆™π√À∆ƒ∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™¶∏§π∞™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§√Ãøƒπ√À 1 °∫√À¡∆∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∂•∞ƒÃ√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ¢√•∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À §π∆∞π¡∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 3 ∫√¡∆√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¡∞°√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 4 ™∂§∏¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À «¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫∏ ∂¡√∆∏∆∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∆™π∆ƒ√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞°∞£√∫§∏

1 2

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∂§π√À§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 3 ∑∞ª¶√À∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫∂ƒ§πø∆∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 4 ∑π∞µ§π∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏

49


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

50

1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡. §∂À∫∏™ ∫∞´™√À¢∏-∑π∞µ§π∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ∆√À πø∞¡. ¶√À§∆™∞∫∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶√À§∆™π∞∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§∞∫√¶√À§√À-∑∞ª¶√À∫∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À µ∞´√À °∞§∞∆™π¢∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ™ø∆∏ƒ∏ ∂À∞°°∂§∏ ∆√À πø∞¡¡∏

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫√À∫√À§π∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ªÀƒø¡ ∞∫ƒπµ√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∞§∂•√À¢∏-°∫√À°∫√À¢∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¡∞™∆. 2 ∑∞Ã∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À °∫π∆™∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª√À 3 ∫∞§√°∏ƒ√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞§∂∆™π√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ∫ø∆√À§∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞§√°∏ƒ√™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À 5 ¶§π∞∫∞ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫∞ƒ∞§∞ƒπø∆√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 6 ¶§π∞∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞´√À ∫∞∆™∞√À¡∏™ µ∞´√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ∆√∑√¶√À§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫√À∫√À§π∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫√Àª¶√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∑∞¶¶∂π√À ∫√Àƒ∂√À¢∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 °∫√À¡∆∂∆™π√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À §Àª∆™π√À§∏ £∂√º∞¡π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 °ƒ∏°√ƒ√À§∏ ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞§π™πøµ∞ ÃÀ™√À§∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 §∞°∫√Àƒ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ª∞¡¢∞§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 4 ª∞ƒ°∞ƒπ∆√¶√À§√À ∞™¶∞™π∞ ∆√À ∏§π∞ ª∞¡√À¢∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∂À∞°°∂§√™ ∆√À µ∏™™∞ƒπø¡∞ ª√À∆√À¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 6 ™ø∆∏ƒ√¶√À§√À-°∫∞ƒ∞°∫√À¡∏ ∫ø¡/¡π∞ ∆√À µ∞´√À ª¶√Àç∞ƒπø∆∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 7 ºÀ∆π§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À •∏ƒ√ª∂ƒπ∆∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¶∞¡√Àƒ°π∞ ™√ºπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂ø¡ ∫∞ƒÀø¡ ¶∞ƒ§∞¡∆∑∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ªπ§∆π∞¢∏ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 2 ∫√À∆™π√À-∞∂∆√¶√À§√À √Àƒ∞¡π∞ ∆√À ∂§∂À£. ™√Àƒ§∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ª¶∞°∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ ™ø∆∏ƒπ√À ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ¶∞™Ã∞§∏™ ∆√À ªπÃ∞∏§ çøƒ√™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 5 ÃÀ∆√À¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À æ∞ƒ√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞ƒ∞™ ª¶π∑π∞°∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆∑∞§∞ª√Àƒ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ª∏∆™π√∫ø™∆∞ ∆πƒÃ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ºπ§π¶¶√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À

1 2 3 4

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª√™Ã√Ãøƒπ√À ∞∫ƒπµ√À§∏ ∫∂ƒ∞∆™√À§∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¶∞¶∞∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª. ∆™π∞¡∆√À§∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À º∆∞∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢π§√º√À °π∞¡¡∞∫∞∫∏ ¶∂∆ƒ√À§∞ ∆√À πø∞¡¡∏ °π∞¡¡∞∫∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞À§√À ™π™∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆∂ƒ∑√À¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À

1 2 3 4

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂∞™ §∂À∫∏™ °π∞¡∫∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¡∞∆™π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ ¶ƒ∞¡∆™√À¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏ ∆√¶∞§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À

‰‹ÌÔ˜ ¡›Î·È·˜

1 2 3

ä

20 ∆™πª√À§∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 21 ºø∆∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À °∫π¡∆™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ªÀƒø¡ 1 ∞¢∞ª√À-∆π∫∞ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∑∞ª¶√À∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ∫Àƒπ∞∫√À-¶∞¶∞µ∞™π§∂π√À ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À ¢∏ª.

«∂¡√∆∏∆∞-∞§§∏§∂°°À∏-∞¡∞¶∆À•∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫√ª∏∆™∞™ ƒπ∑√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 1 2 3 4 5

‰‹ÌÔ˜ OχÌÔ˘

∑∆π∞µ∞ πø¡π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞§¶∂¡π¢∏™ ∂À™∆ƒ∞∆π√™ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ ∫∞¡∞∫∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞ƒ∞Ã∞§π√À-¶§√Àªπ™∆√À ºø∆∂π¡∏ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ª¶∞¡∆ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞∆∞§∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞Ãπ§§∂ø™ ¡∞™π∞∫√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂ø™ •∞¡∆π¡π¢∏™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞∆∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶√À§∆™π∞∫∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆π∫∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√∆™π∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√À™π∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ ∆™π§√À§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞ƒπ™∆√∆∂§∏

ä

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ä

‰‹ÌÔ˜ ¡›Î·È·˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§∏-¶∞¶∞¢√À§∏ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À £∂√º∞¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª√™Ã√Ãøƒπ√À ∞°°∂§√À™√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 1 ª∞°∞§π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∞∫ƒπµ√À§∏ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 ª∏∆ƒ∞∫√À§∏™ µÀƒø¡ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∞¡Àº∞¡∆∏-√π∫√¡√ª√À ∑ø∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ª¶∞∑√À§∏™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∫∞µ∞¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 4 ¶∞¶∞∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∏§π∞ ¢∞ƒπ∫∞-¢∏ª√¶√À§√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞£∞¡. £∂√Ã∞ƒ√¶√À§√™ µ∞´√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ªÀƒø¡ ∫∞´™√À¢∏-∫√À∆ƒ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À Ã∏™∆√À 1 µƒ∞∫∞-∆™π∆™π∞¡∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞∆™∞¡√À§∏-∞∫ƒπµ√À§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∞£∞¡. 2 ∫√¡∆√°π∞¡¡∏ Ã∞´¢ø ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ ∫∞∆™∞¡√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 3 ª∞Ã∞™ ¶∞¡∆∂§∏™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ∫√ƒπ∆™∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∏§π∞ 4 ƒ∞´¢√™ £øª∞™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À £∂√º∞¡∏ 5 ∆™π∞¡∆√À§∏ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶§π∞∆™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 6 ∆™π∆™π∞¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª¶ƒ∂∆∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞´√À •∞¡£√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂∞™ §∂À∫∏™ ¶∞¡∞°√À§∏ ™√ºπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 °π∞∆™π∞∫∏ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ª∞Àƒπ∫∏ ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ¡∞∆™π¢√À πø∞¡¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À ™∆∞∆∏ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ¶√Àƒ∆™π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∏§π∞ Ã√¡¢ƒ√¡∞™π√À ∑ø∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À æ∞£∞™ ¶∞À§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂ø¡ ∫∞ƒÀø¡ 1 ∫∞µƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢π§√º√À 2 ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√À¢∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À °∂øƒ°π√À ª√À§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¡∞™π∞∫√¶√À§√À √§°∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ∫∞∆√À¢∏™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ™∞ƒ∞∆∑πø∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¶∞™Ã∞§∏ 4 ª∞¡ø§√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∑∞¶¶∂π√À 5 ¶√À§∆™π¢∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∞ƒ™∂¡π√À ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∞°°∂§√À 6 ∆™π∫√À¢∏™ ™∆∂§π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ªπÃ∞§√¶√À§√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞ƒ∞™ ª¶√¡∆π∫√À§∏™ ¶∞ƒπ™∏™ ∆√À πø∞¡¡¡∏ 1 ∞£∞¡∞™π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ºπ§π¶¶√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 2 ∫∞ƒ∞¶π¶∂ƒ∏ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ºø∆π√À Ã∞∆∑√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À Ãπ™∆√º√ƒ√À 3 ™πª√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ªπ§∆π∞¢∏ «∞°ø¡π™∆π∫∏ ¶√ƒ∂π∞ ¢∏ª√∆ø¡ √§Àª¶√À» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π °∂øƒ°π∞¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π£∂∞™ ¢∏ª√À ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ∞™ª∞¡π¢√À ¡π∫√§∂∆∆∞ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À ¢π¢∞™∫∞§√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 °∫∞∆∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 3 Ã∞§∫π¢√À ∞°∞¶∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞´ª∞∫∞ª∏™ £øª∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §√º√À ∫∞∫∞¢π∞ƒ∏ ∞™¶∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∂•∞¢∞∫∆À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ºπ§π¶¶√À ¶∞¢πø∆∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ∑∞ª∞¡∞∫√À ¡π∫√§∂∆∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™π∆™π∞¡∏-∑∞ª∞¡∞∫√À ∞°√ƒπ∆™∞ ∆√À ¢∏ª. 3 ª∞∆∑π√À ª∂ƒ√¶∏ ∆√À Ã∏™∆√À ™∫∞ª¶∞ƒ¢ø¡∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ºø∆π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √§Àª¶π∞¢∞™ ∆∑∏ª∞™ ª∞ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 ∫∞¡ø∆π¢∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆∑πª∞∫∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ∫√¡∆∂§π¢∏™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ∆™∞∫π™∆∞ƒ∞™ £øª∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ¡∂™∆√ƒ∞™ ∞°∏™π§∞√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ºƒ∞°∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ∆™√Àµ∂§∂∫π¢√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À Ã∞ƒÃ∞ƒπ¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶À£π√À Ã∞∆∑∂´¶π¢∏™ ∏§π∞™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À 1 ¢π¢∞™∫∞§√À £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À æøªπ∞¢√À-∑∞ª∞¡∞∫√À ∞¡∂∆∞ ∆√À °∂øƒ.

51


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

ª¶∞§∞√Àƒ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À £øª∞ ∆∑πª∞∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À Ã∞´¢∞§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À Ã∞´¢∞§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ º§∞ª¶√Àƒ√À °∫∞ƒ§∂ª√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ∫π¡∏™∏ ¶√§π∆ø¡ ¢∏ª√À √§Àª¶√À» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¢∞ª√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ºπ§∏ªø¡ø™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π£∂∞™ ∞¶√™∆√§∞ƒ∞™ ™¶Àƒ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 1 ™√À°§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À °∞¡ø∆∏ ™∞ƒƒ∞ ∆√À ∞µ∂ƒ∫π√À 2 ∆™π§º√°§√À ¢∞ªπ∞¡√™ ∆√À ¶∞À§√À 3 Ã∞§∫π¢√À ∏™∞´∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À °∂ƒ√ºø∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫√§∆™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À £øª∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√∫∫π¡√¶∏§√À °∫√§∆™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 1 µ∞ƒ¡∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À °∫√§∆™π√™ ∏§π∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∑∞ƒø∆∏ πø∞¡¡∞ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À °∫√§∆™π√À º∞¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ™∆√À¶∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫√À∫ø§∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À §∞º∞∑∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §√º√À ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 ∞¡∞™∆∞™π∞¢√À ¡π∫∏ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¶√Àƒ™∞¡π¢∏™ πø™∏º ∆√À °∂øƒ°π√À 2 °∫√§∆™π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∆™π°∞ƒ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ∫πƒ∫∞™π∞¢√À ∂§¶π¢∞ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ∆™√Àƒ∂∫∞™ £øª∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À º√Àƒ∫πø∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

‰‹ÌÔ˜ OχÌÔ˘

2 3 4 5

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ OχÌÔ˘

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

«∫π¡∏™∏ ¢∏ª√∆ø¡ √§Àª¶√À» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À π∞∫øµ√À

52

1 2 3 4 5

§π√§π√™ £øª∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞§∆∑∞ƒ∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À ª¶∞°πø∆∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À º√Àƒ∫πø∆∏ ∫∞§Àæø ∆√À °∂øƒ°π√À ºƒ∞°°√À ∞™¶∞™π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

1 2 3 4

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ º§∞ª¶√Àƒ√À ∞§∂•π√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ∑∏¢ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫∞∆™∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ƒ∞¶∆∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À

«¶¡√∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫∞™∆∞¡∞ƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

ä ‰.¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¢∞ª√À °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 6 ∆™∂¡π∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∞£∞¡∞™π∞¢√À ª∞°¢∞§∏¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ∆™π∞¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À µ§∞Ã∞µ∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√∫∫π¡√°∏™ °π∞ª√À∑∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 1 ∆∑∏∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∑π∞¡¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫√™ª∞ 2 ∆™π√∆™π∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑∏¢ƒ√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ 3 Ã∞∆∑∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ºø∆π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√∫∫π¡√¶∏§√À ∫∞¡ø∆π¢√À ∂§π™™∞µ∂∆ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 1 ¢π¢∞™∫∞§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞∆™∞ƒ∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 2 ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫√À§√À∫∆™∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ¶∞§∞°∫∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À ª¶∞°πø∆∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ¶∞¶∞∑∏™∏ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ¢π√¡À™π√À ª¶∞§∞√Àƒ∞™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏ 5 ƒ∞¶∆∏ º∞¡∏ ∆√À §∞ª¶ƒ√À ¡∞¡√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¡∞¡√™ ªπÃ∞∏§ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §√º√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À Ã∏™∆√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À 1 °∫√°∫√À ∞ªÀ°¢∞§π∞ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ™∞ƒƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 2 ∂À£Àªπ∞¢∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ∞¡∂™∆∏ ∆∞ª√Àƒπ¢∏™ ¶∞À§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∫∞ƒ∞¶√´∫√°§√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•π√À ∆™∞∫πƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ∆™π√∆™π∫∞™ Ãπ™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™∂ƒ∆π∫π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√ºÀ§∞∫∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √§Àª¶π∞¢∞™ ∆√∫∞-º∞ƒª∞∫πø∆∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ¢∏ª. 1 ∫∞¡ø∆π¢∏™ ∞§∂∫√™ ∆√À πø∞¡¡∏ Ã∞§∫π¢∏™ ¶∞À§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ¶∞§∆™∞¡π∆π¢∏™ ¡π∫∏∆∞™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π£∂∞™ 3 ∆∞ª√Àƒπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞∆ø∆π∫π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√¡∆√Ã∏™∆√À ∞¡¢ƒ√À§∞ ∆√À ª∞∆£∞π√À 4 ∆∞ª√Àƒπ¢∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∞ƒ√°π∞¡¡∏ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶À£π√À ¡∞§¶∞¡∆π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 1 ∞™∆∂ƒπ√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¡∞¡√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ¢π¢∞™∫∞§√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∏§π∞

3 4 5 6 7

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 4 ƒ∞¶∆∏™ ºø∆π√™ ∆√À ºø∆π√À ∞£∞¡∞™π∞¢√À ∂§π™∞µ∂∆ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√∫∫π¡√¶∏§√À µ∞§πø∆∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 1 °∂ƒ√ºø∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∂À£Àªπ√À ∞¶√™∆√§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 £∂√Ã∞ƒ∏™ ¶∞À§√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À £∂ƒ™π¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∫∞∑∞∫§∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫∞´ª∞∫∞ª∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ∫√ƒ¢∞¡√À§∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞´ª∞∫∞ª∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 5 ¡∞¡√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 6 ¡∆∞ª¶ø™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À £øª∞ ∫√™™Àµ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 7 ™∫∞ª¶∞ƒ¢ø¡∏ ∞™¶∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∏∆ƒ∞∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §√º√À ª√À™∆∞∫∞ πø∞¡¡∞ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 1 §∞∑∞ƒπ¢√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À §∂ø¡π¢∞ ª¶∂§∏ ∂§π™™∞µ∂∆ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ª¶√À™¡∞∫∏™ £øª∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞∫Àƒπ∞∫√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £øª∞ 3 ¡∞¡√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ƒ∞¶∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 4 ∆™∞∫πƒπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ª∞∆£∞π√À ™π∞µ∞§∞ ∂À∞°°∂§∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √§Àª¶π∞¢√™ ™∆√À¶∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 ∫√¡∆√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆™∂ƒ∆π∫π¢√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ¶∞™™∞Ãπ¢∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ∆™π√∆™π∫∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ¶√Àƒ√À∆π¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À ∂À™∆∞£π√À º√À¡∆∞ƒ§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 4 ™∞µµπ¢∏™ ™Àª∂ø¡ ∆√À £∂√¢øƒ√À Ã∞§∫π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶À£π√À æ∞ƒ√º∞°∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ¢∏ª√À§π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞§§π£∂∞™ 2 ¢∏ª√À ¢ƒ√™π∞ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∏ ∂ƒªπ√¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À °ƒ∂µ∂§∏ ª∞ƒπ∞-∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ¢π¢∞™∫∞§√À ºπ§∏ªø¡ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À £∞ª¡√¶√À§√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏ 4 ª∞§§π√À ∂À°∂¡π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞§∞´∆∑π¢∏™ ∞§∂•π√™ ∆√À ∞ƒ∆∂ªπ√À 5 ª¶∞§∞√Àƒ∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À £øª∞ ∫∞∆™∞ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 6 ¶∞§π∞ƒ√À∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∑∏™∏ ªπÃ∞∏§ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 7 ¶∞§π°π∞¡¡∏™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ™√§∂´ª∂∆∑π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ º§∞ª¶√Àƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫√∫∫π¡√°∏™ 1 ∞§∂•π√À ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °∫∞∆∞ ∞ƒ∂∆∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ∑∏¢ƒ√™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∫ƒ√Àª∆™π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 3 ∫∞∆™∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ª¶∞∆∑√°π∞¡¡∏™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 4 ¶∞§∏√°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ «∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∂¡ø∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: Ã√¡¢ƒ√¡∞™π√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

1 2 3 4 5 6 7 8

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞ƒ∞ª¶∞∆∑∏™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 9 §∞Ã∞¡∞™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À °∫√À§π∞∫√À Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 10 ª∞§§π√™ ∏§π∞™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∫∞ƒ∞°πøƒ°√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 11 ª∞•πªπ∞¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫√∫∫∞§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À 12 ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏™ ¶∞À§√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫√À∫√À∆™∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 13 ª√À∑∞§∞ ¶∏°∏ ∆√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ ∫√À∆™∞ª¶∂§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 14 ª¶∞ƒ√À∆∞ ÃÀ™√À§∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫√À∆™π∞ª¶∞™√À§∏™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 15 ª¶√À°∞¡√™√¶√À§√À-™∞ª∞ƒ∞ ∫∞§∏ ∆√À ∞£∞¡. §∞¢√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 16 ¡∆∞§∞ª¶Àƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞

53


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2

¶∞¶∞°π∞¡¡√À§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À •∞¡£√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∂À£Àªπ√À ∆∞™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆™π∫∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆™π¡√À§∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∆™π¡√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ºπ§π¶¶√À§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À Ã∞ƒ√À§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À Ã∞∆∑∏£∂√Ã∞ƒ∏™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ¶ƒ∞•π∆∂§∏ Ã∞∆∑∏∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∞§∏¡∏™ ∫√À∆™π∞ª¶∂§∞™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¡∞∫√À πø∞¡¡∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª∞∫ƒ∏ ∂§∂¡∏ ∆√À Àæ∏§∞¡∆∏ ∆™π¶§∞∫∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °§∞À∫∏™ ∞ƒ∞ª¶∞∆∑∏™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞∑∞∫∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞¡∞™∆∞™√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫. ¶∞ƒ§∞¡∆∑∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ¶∞∆™π√Àƒ∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∂À£∂ƒπ√À ∞ƒ∞¶∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ™∆∞ª√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À Ãπ™∆√¢√À§√À ∞¶√™∆√§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§π∞™ ∞ƒ∞ª¶∞∆∑∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª∞ƒ∞°°√À§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À Ã∏™∆√À

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

¶∞¶∞°∂øƒ°π√À µπ∫∆øƒπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À Ãπø∆∞∫∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§π™™√Ãøƒπ√À ∫∞ƒ∞∫∞™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ •∏¡∆∞ƒ∞ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¶∞¶∞¢√À§∏ ∞°§∞´∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆∑∞ƒ∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂ø™ ∆™∞°°∞ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∞ª∞∆ø¡ ∑∏¡√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ãπ™∆√¢√À§√À ™ø∆∞∫∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™π∞ƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À Ã√Àƒ§π∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √ª√ƒº√Ãøƒπ√À ∞™π∫√°§√À ¶∂∆ƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À µ√ƒπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∫∞§∞º∞∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞ƒ∂∆™√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫ø¡™∆∞¡∆√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ª∞ƒ£∞ ∆√À Ã∏™∆√À ™¶Àƒ√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡√™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞§∫∏™ µ√°π∞∆∑∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∞ƒÀº∞§§√¶√À§√™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√™ ∆√À ¢∏ª. ∫∞∆∏°π∞¡¡∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¡π∫√§√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À √ƒ∂™∆∏ ƒπ∑√À ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™πµ√À§∏ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À √ƒ∂™∆∏

‰‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù˘Î¿ÌÔ˘

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ¢∏ª√À ¶§∞∆À∫∞ª¶√À» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª¶πª¶π§∏™ µ∞´√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

54

‰‹ÌÔ˜ ¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙ·

1 2 3 4 5

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π °∫√À¡∆∑π∞ª∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∂§∏™. 6 Ã∞™∆∞§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¶∂ƒπ∫§∏ °∫√À∆∑π∞ª∞¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °§∞À∫∏™ ∑∞º∂πƒπ√À °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 1 ∞°√ƒ∞™∆√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ∏§π√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 2 ∫∞∑∞∑√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∞¶√™∆√§∏ ∫∞∑∞∑√À ∂À∞ ∆√À ª¶√§∂™§∞µ 3 ™µ∂ƒ∫√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞ƒ∞¶π¶∂ƒ∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂§∂À£∂ƒπ√À ∫√ªª∞∆∞ √§°∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 ∫∞∫∞§√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫√À∆™∞ª¶∞™√À§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞¡∆. 2 ∫∞∆™π∞¡∞ ™√ºπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ™∆∞ª√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª¶π™ª¶π∫∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 Ãπ™∆√¢√À§√À £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶√°π∞∆∑∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§π∞™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 ª∞§∞∫∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ™∆∂ƒ°π∞∫∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À π™∞∞∫ 3 ™∆∂ƒ°π∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶ƒ∞∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √ª√ƒº√Ãøƒπ√À ™µ∂ƒ∫√À§∏ ∂§π™™∞µ∂∆ ∆√À ∞°∞ª∂ª¡ø¡∞ 1 °∫π∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞À§√À ∆∂§πø¡∏-∞¶√™∆√§√À ª∞ƒπ∞ ∆√À £øª∞ 2 ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏™ £øª∞™ ∆√À •∂¡√ºø¡∆∞ ∆™π§π∫√¶√À§√™ µ∞´√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ¡∞™∆√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ Ã∞§∫π∞ ª∞∫ƒπ¡∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À 4 ™¶∏§π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∞§∏¡∏™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞§∫∏™ ∫∞∑∞∑√À ∞¡¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞ƒ∞¶π¶∂ƒ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 1 ∞§∂Àƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À √ƒ∂™∆∏ ∫π§πƒ°πø∆∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 ∞¡∞°¡ø™∆√À §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ¶∂ƒπ∫§∏ ¶∞ƒπ™√À§∏ ∑ø∏∆™∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 ¡∆∂ª√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆™π∫ ∆∞ª∞™ ∆√À ∆πª¶√ƒ 4 Ã∞§∫π∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 1 2

ä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∏ ¢∏ª√À ¶§∞∆À∫∞ª¶√À» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∆∑π∞∆∑√À§∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞§ªÀƒ√À§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À 3 ƒ√¡∆√À§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∞¶√™∆√§√À §∞∑∞ƒ√™ ∆√À £øª∞ 4 ∆∑π√∆∑π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ °∫∞ƒ∞µ∂§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 5 Ã∞ƒª∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫∞§√°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§π∞™ ∫√À∫√™π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∞∫ƒπµ√™√À§∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 °∞ƒÀº∞§§√¶√À§√™ °∞ƒÀº∞§§√™ ∆√À ∞¶√™∆. ∫√À∆™∞À∆√À§∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À πø∞¡¡√À 3 ∏§π√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À §∞∑∞ƒπ¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂§π™™√Ãøƒπ√À ª∞∫ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 ∑∞º∂πƒ√À§∏™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞ƒπ¡√À πø∞¡¡∞ ∆√À ∏ƒ∞∫§∏ 2 §À∆ƒ√∫∞¶∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª¶∞∆ƒ∞∫√À§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ∆∑∞ƒ∆∑∞¡∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª¶∞∆ƒ∞∫√À§∏™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∞ª∞∆ø¡ ¡∆π∑∂™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 °∫∞∆∑√°π∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £øª∞ •∂™ºπ°°√À§∏™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∫∞∆™√Àƒ∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶π¶∂ƒ∆∑∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∆√À πø∞¡¡√À 3 ∫√∫∫∞§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ ∆∑∞ƒ∆∑∞¡∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 4 ∫√Àƒ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆∑√Àµ∞ƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ √ª√ƒª√Ãøƒπ√À Ã∂πªø¡∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ¢∞ƒ¢πø∆∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∞§∏¡∏™ 2 §∞¡∆∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À π°¡∞∆π√À ∞°ƒπ∞¢∂§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞§∞£∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ƒ√¢π∆∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª∞∫ƒ∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞§∫∏™ ª√À™√À§∏ £∂ø¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 ∫√∫∫π¡√À§∏™ ºπ§π¶¶√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂ø™ ª¶√°¢∞¡√À Ãπ™∆π¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 §Àª∆™π√À§∏ ∂À∞¡£π∞ ∆√À ª∂¡∂§∞√À 3 ¡∞¡√À§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆™π√À∆™π√À ∂§∂¡∏ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡√™ 4 ¶∞¶∞£∂√Ã∞ƒ∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °§∞À∫∏™ 5 ¶π¶∂ƒ∆∑∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∂øƒ°√™√À§∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫√À¡∆√Àµ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 6 ™¶∞¡√À§∏ ¢øƒ√£∂∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À «∞¡∞¶∆À•∏ •∞¡∞…∂À£À¡∏ ∫∞π √ƒ∞ª∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∞°∞§π√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ª¶∂§π∞™ 1 °∞§π√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞°°∂§√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 2 °∂øƒ°√¶√À§√À ∞ƒ∆∂ªπ™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∞∫ƒπµ√À§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 3 ∫√À∆√À§∞™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °π∞¡¡√À§∞∫∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∞™√§√º√À °πø∆√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∞¶√™∆√§π¢√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 1 °∫√ª√™π¢∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 ¡∆√∫√À∑∏™ ¶∞À§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∏ª∞∫√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À-∫√À∆™π∫√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ƒ∂∆ƒπ∞™ ¢ƒ√™√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ª∂¡∂§∞√À 1 £∞¡√™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À £∂√Ã∞ƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ∫∞§√¶∏∆∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞ƒ∞∫√¡∆∞∫∏™ ÃÀ™√™∆√ª√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 3 ∫∞º∂¡∆∑∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∏§π∞ ∫∂Ã∞°π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 4 ∫√Àƒ¢∏ ∂§π™∞µ∂∆ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫√ªπ™√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 ª∞§§π∞ƒ√À ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫Àƒπ∞∑√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∑ø√¢√Ã√À ¶∏°∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∑∞ƒ∑∞ƒ∏-°π∞¡¡√À§∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À Ã∏™. ª∞§§π√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ∫ƒπ∞ƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ª∞ƒ£∞ ∆√À ªπÃ∞∏§ 3 ∆™π°°∂§∏-°∞∫∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ™π√À∆√°§√À ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞∆ø µ∞™π§π∫ø¡ º√À∆∑√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 1 ∞°°∂§√À™∏™ µ∞´√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

55


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 1 2 3 4 1

2 3 4

1 2 3 1 2 3 4

£∂√Ã∞ƒ∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫∞∆™π∞¡∞∫∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™∆ƒ∞∆√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À µÀƒø¡∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫√∆√À™∞™ °π∞¡¡√À™∞ πø∞¡¡∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª∞°∞§π√À-∆∞™π√¶√À§√À ∫ø¡/¡∞ ∆√À µ∞™. ª∞√À™π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞§∫π∞¢ø¡ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∞•πªπ∞¢∏™ πø∞∫∂πª ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ¶∞§∞π√ª∏∆ƒ√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆ƒ∂§§√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª¶∞§∞∆™√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 1 2 3 4

56

°∫√À¡∆√µ∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À £∂√§√°∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂ƒ∞´¢∞™ °∂øƒ°√À™√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√À∆™π∫√™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∞°∞§π√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ∂Àª∞∆π∞™ ∞°°∂§√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °π∞¡¡√À§∏ º∞¡∏ ∆√À ∂À∞°°∂§√À °√À¢√À§∞∫∏ ∞¶√™∆√§π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª∞°∞§π√À °π∞¡¡√À§∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™π∆√Ãøƒ√À °∂øƒ°π√À ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À

1 2 3 4

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞§ªÀƒπø∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∑ø√¢√Ã√À ¶∏°∏™ 1 ∞¶√™∆√§π¢∏™ π√ƒ¢∞¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∞Ωº∞¡∆∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 2 ¶∞ƒ√À¢π∞¢∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À µ∞™π§∂π√À-ºπ§π¶¶√À-∫√§∞•∏ ™∆∂§§∞ ∆√À °∂ƒ. 3 ÃÀ™∞∫√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¢∞§∞∫√Àƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £øª∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞∆ø µ∞™π§π∫ø¡ ¢∞™∫∞§√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∏§π∞ 1 ∞§∆∞¡∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ∫∞∆™∞√À¡∏ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À £§πµ∂ƒ√™ µ∏™™∞ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ¡∞¡∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 4 ¡∆√µ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞∆™π∞√À¡∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂ƒ∞´¢∞™ ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 °∫ƒπ¡π∞ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞§∞∆™√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À 2 ∫√À∆™π∫√™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ª¶√À∫√µ∞§∞™ £øª∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ƒ√Àª¶∞™ £øª∞™ ∆√À ∞°°∂§∏ ¡∞™π√À-¶√À§∞ƒ∞∫∏ ∂À∆ÀÃπ∞ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√§À¢∞ª∂π√À •À¡√°∞§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 µ√À§°∞ƒ∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∆∏§∂ª∞Ã√À ¶∞¡√Àƒ°π∞-¡∆∞º√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª. 2 £∂√¢øƒ√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ™√Àƒ§∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 4 º√À™∆∞¡∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ƒ∂Àª∞∆π∞™ ¶∞À§√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 1 ∑√À°ƒ√À £∂∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶ƒ√™ªπ∆∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ™ø∫ƒ∞∆∏ 2 ∫∞§∞ª¶√∫∞ Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À Ã∞∆∑∏∞¡¢ƒ∂√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 3 Ãπ™∆√¢√À§√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À Ã∞∆∑∏∂ºƒ∞πªπ¢∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À £∂√¢. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™π∆√Ãøƒ√À Ã√À§π∞ƒ√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 °π∞¡¡√À§∏ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ª¶∂§π∞™ 2 ∫√À∫√À§π√™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∂À£Àªπ√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 3 ª¶∞§∞∆™√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À £∂√Ã∞ƒ√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 4 ™∞ƒ∞∫∞∆™∞¡√À °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª¶ƒ√∑√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 5 ∆™πª¶π¢∞-Ã∞§∫π∞ ™ø∆∏ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À √π∫√¡√ª√À-∫ø™∆√¶√À§√À ∞¶√™∆√§π∞-ª∞§µπ¡∞ ∆√À §∞∑. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫√∆√À™∞™ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∞™√§√º√À 1 °∂ƒ√µ∞™π§∏ µπƒ°π¡π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞¶√™∆√§π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ 2 °∂ƒ√µ∞™π§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞§∞∆™√À-§π∆™√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 3 ª¶∞™¢∞¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¡∆√∫√À∑∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À Ã∏™∆√À ºø∆π√À √ƒ∂™∆∏™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 5 ƒ√À¡∆√À ∂§∂¡∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ƒ∂∆ƒπ∞™ 6 ™¶∞¡√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °π∞¡¡∞∫√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞§∫π∞¢ø¡ ª∞∫ƒ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ºø∆π√À 1 ∞∂∆√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ª¶√Àª¶√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 2 ∫Àƒπ∞∫√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ Ã∞∆∑∏∂Àºƒ∞πªπ¢√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∆√À ∞¶√™∆. 3 ™∆∂º∞¡π¢∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À

‰‹ÌÔ˜ ¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙ·

2 3

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∑∞Ã√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ ¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙ·

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 1

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§√À™∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ¢∏ª∏∆ƒ√¶√À§√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞£∞¡. 3 ª∞∫ƒ∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∂À£Àªπ√À ∞¶√™∆√§∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞¶√™∆√§∞∫√¶√À§√™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À µ∞™π§√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ƒ∂∆ƒ∂π∞™ µ∂∆™πø∞¡¡π¢∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 1 ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À-µ∞ƒ∞∫§πø∆∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∆ƒπ∞¡∆. 2 ¶∞¶∞§√À∫∞ µπ√§∂∆∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °π∞¡¡√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞´√À 3 ¶§π∆™∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ºø∆π√À °∫√À¡∆√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 4 ƒ∞∑∞∫π∞ §√À´∑∞ ∆√À ™∆∂º∞¡√À ∫∞ƒ¶∂∆∞ ∞°°∂§π∫∏ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 5 Ã∞¡∆∑√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∫√Àƒ∂ª∂¡√™ £øª∞™ ∆√À £∂√∫ƒ∏∆√À ∫√À∆™π∫√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∑ø√¢√Ã√À ¶∏°∏™ ∫√Àºøª∞ƒ°∞ƒπ∆∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞£∞¡. 1 ∞¶√™∆√§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶∂§∞∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 °∞§∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¶∞∆™π∞√Àƒ∞™ £øª∞™ ∆√À ∏§π∞ 3 ∫∞∆∂∑√°§√À πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ƒ∞¶∆√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∫√∆√À™∞™ º√À¡∆∑√¶√À§√™ £øª∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∞°°∂§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À Ã√¡¢ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂∞ 2 ¡∆∞º√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 3 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∂À∞°°∂§√™-πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ª¶∂§π∞™ ∞§∂•√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞§∫π∞¢ø¡ ∑∞Ã√¶√À§√™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 1 ∞∂∆√¶√À§√À ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À Ãπ™∆√º√ƒ√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ∫Àƒπ∆™∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À µ∞´√À ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 3 ∫∞∆™π∞¡∞∫∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∞™√§√º√À 4 Ã√Àµ∞ƒ¢∞ ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À µ∞™π§√¶√À§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À «¶√§À¢∞ª∞¡∆∞™ øƒ∞ ∞§§∞°∏™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À Ã∏™∆√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§√À™∏™ ¢∏ª√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 22 º§øƒ√À-°∂øƒ°π√À µ∞´∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∞¶√™∆√§π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ª¶∂§π∞™ ∞Ωº∞¡∆∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À 1 ∞¡∞™∆∞™π√À ∫ƒÀ™∆∞§§π∞ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ µ∞∫∞§√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 °∂øƒ°√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞Ãπ§§∂À™ µ∞ƒ∞∫§πø∆∏™ µ∏™™∞ƒπø¡ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ µ∞´√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À °∞§∞¡∏™ ∞°°∂§∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 ∫∞ƒ∞Ã∞§π∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∞™√§√º√À °∂ƒ√∫ø™∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À °∂øƒ°√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ∞ƒ™∂¡√¶√À§√À ∂À£Àªπ∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¢∏ª√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ∫∞∆™π°π∞¡¡∏™ £øª∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∑π°ƒ∞™ ¶∞∆ƒ√∫§√™ ∆√À µ∞´√À 3 ¡∆√∫√À∑∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞§∞ª¶√∫∞-£∂√Ã∞ƒ∏ ∂§∂¡∞ ∆√À µ∞´√À 4 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√ ∫√ƒ§√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À À ∫Àƒπ∞∑∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À µ∞´√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ƒ∂∆ƒπ∞™ ª∞§π∞Ãøµ∞™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 µ∂∆™π√µ∞¡π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡∂™∆∏ ª¶∂¡√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ª¶∂∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 3 ¶∞¡∆∂§π¢√À ¢øƒ√£∂∞ ∆√À ¶∞À§√À ¡∞¡∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞¡£πª√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∑ø√¢√Ã√À ¶∏°∏™ ∆∞™π√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™π∞∫ª∞∫∏-Ã∏™∆√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 £∂√¢øƒ√¶√À§√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™π∞ª¶∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ∞Ãπ§§∂À™ 2 ª¶Àƒ√™ ÃÀ™√µ∞§∞¡∆∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆™πƒπªø¡∞-∞¡∆ø¡π√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

57


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

ä

1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¡∂ƒ∞´¢∞™ ∞ª¶∂§∞∫πø∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∞§∞¡∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∏§π∞ ¡∞∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

4 1 2 3 1 2 3

∆∞™π√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√§À¢∞ª∂π√À ∫∞ƒ¶∂∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ™√ºπ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À º√À™∆∞¡∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ Ã∞§∫π∞¢ø¡ ∞¶√™∆√§π¢∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ∆√À ™∞µµ∞ ¢∞ªπ∞¡π¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∂™∆∏ Ã∞∆∑∏∞¶√™∆√§√À ∂πƒ∏¡∏ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏

«¢∏ª√™ ¶√∆∞ªπ∞™-∞¡∞¶∆À•∏ ∆øƒ∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∏™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

58

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∫∞∆ø µ∞™π§π∫ø¡ ∞¡∞™∆∞™π√À Ã∏™∆√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À °π∞¡¡∞∫√À§∞™ ™∆À§π∞¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√™π√À¢∏ ÃÀ™√À§∞ ∆√À πø∞¡¡∏

1

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∞§π∞∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 2 ∑∞°∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ∫∞ƒ∞ª∏∆ƒ√™ £øª∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∂øƒ°∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ∆∞¡∆∞§π¢∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À °∫√Àƒ√ª¶π¡√À ª∞ƒπ∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∑∞ƒ§∞¢∞¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £øª∞ ∫∞∫∞¡√À§∏-°∂øƒ°√À§∏ ÃÀ™√À§∞ ∆√À πø∞¡. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞°√À§∞™ ∫∞ƒ∞¢∏ª√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 1 ∞∫ƒπµ√™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ∫∞ƒ∞´™∫√À-∫∞§√°π∞¡¡∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ¢∏ª. 2 ∞ª∏∆™π∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫√À§ø∆™π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ƒ√Àª¶π∂™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫√∆√°√§∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∑∞ƒπº∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §π∞∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∂°∞§√À ∂§∂À£∂ƒ√Ãøƒπ√À ª∞∆√À§∏™ ¶∞À§√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 °ƒ∞ªª∂¡√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∏§π∞ ªπÃ∞§√°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ∫∞ƒ∞¢∏ª√™ ∏§π∞™ ∆√À Ã∏™∆√À ª√À§ø∆™π√™ £øª∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 §π∞°∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞∫À¶ƒπ∞¡√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ ¶∞¶∞∫À¶ƒπ∞¡√™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 4 ª¶∞∫§∞µ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 5 •∂º∆∂ƒ∏™ ¢π√¡À™π√™ ∆√À ¡∂√∫§∏ ™∞§π∞∫√Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 6 ¶∞¶¶∞-∆∞æ∞ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™∞¶√À¡∞-°ƒ∞ªª∂¡√À ∞¡¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 7 ¶∞ƒ∞º√ƒ√À-µ∞§π∞∫√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¶√™∆. ™ø∆∏ƒπ√À-™√À§∆∞¡∞ ∞ƒ∂∆∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆∞ƒ∞∆øƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂™√Ãøƒπ√À ∆™π∞ƒ∞-∞∫ƒπµ√À ∞¡¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 °∫∞ª¶∂∆√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À º∞∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À 2 °∫√À¡∆√µ∞-§∂∆™π√À ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À °∂øƒ. 3 ∑∞ƒ§∞¢∞¡∏™ ºø∆π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À º∞∫π∆™∞™ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 4 ∑√Àƒ§∞¢∞¡∏-§À∆™π√À§∏ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À °∂øƒ. Ã∞™πø∆∏-ª∞∆√À§∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ºπ§π¶¶∞ 5 ∫ø∆√À∫∞™ ∏§π∞™ ∆√À £øª∞ Ã√¡∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À Ã√¡∏ 6 ª∞ƒ∫√Àπ∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ª√Àƒπ√À 7 ª¶∂ª¶√À-°∫∞ª¶∆™∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫∞ƒ∞§∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶ƒ∞π∆øƒπ√À ª¶∂§§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ∫∞§√°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À ∆™πøƒ∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏-∫√Àª∞∆∑∂§∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À µ∞™. 3 ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¡π∫. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µ§∞Ã√°π∞¡¡π√À 4 ºø§π∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À °∫√À¡∆√À§∞™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫∞§√°π∞¡¡∏-∫√¡∆√£∞¡∞™∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¡π∫. ª∞°∞§π√À-¶∞™Ã√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À £øª∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™À∫∂∞™ ª¶ƒ√À∑∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∏§π∞ 1 ∫∞∆™π∞ƒπª¶∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À-™∞¶√À¡∞ §∂√¡∞ƒ¢∞ ∆√À ¢∏ª. 2 ∫√∆™π∞ª¶∞´¢∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ™∞¶√À¡∞-∑πø∑π√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ªπÃ∞§∂™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À º∞∫π∆™∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 4 ™µ∞ƒ¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢√ª∂¡π∫√À 5 ™¢∞¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∑∞°∫∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À 6 ∆∞Ã∞∆√™ Ã∏™∆√™ ∆√À £øª∞

‰‹ÌÔ˜ ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜

1 2 3

ä

‰‹ÌÔ˜ ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜

ä ‰. ¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙ·

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

«¡∂√π √ƒπ∑√¡∆∂™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: §π∞∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 1 2 3

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞£∞¡∞∆√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 4 ∫À¶∞ƒπ™∏™ ∂Àƒπ¶π¢∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∞™ªπ¡∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 5 §π∞∫√À ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ °∫ƒ√∑√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 6 ¡π∫√§√À§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À °ƒ∞ªª∂¡√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞°√À§∞™ ¢∞§∞ª∞°∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 1 ª¶ƒ√À∑∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∏§π∞ ¢∞§ø™∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 2 ¶∞¶∞Ã∏™∆√™ £øª∞™ ∆√À ∫§∂∞¡£∏ 3 ∆™√À∫∞ƒ∂§∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ºπ§π¶¶√À ∫∞ƒ∞™πª√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ 4 º∞∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À ∫∞º∞¡∂§∏ ∂À£∞§π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂°. ∂§∂À£∂ƒ√Ãøƒπ√À §π∞∫√À ∑∞º∂πƒø ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ∞£∞¡∞∆√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª∞°∞§π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 2 ∞£∞¡∞∆√À ∞°√ƒπ∆™∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ª¶∞ƒ∞∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 3 ∞£∞¡∞∆√À °∂øƒ°π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶∂§§√À ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ¢∞ª∞™√À§πø∆∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∞¡∞™∆. ¡∆∞ª∞¡∏™ ∂Àƒπ¶π¢∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 •∂º∆∂ƒ∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞¡£√™ ∆√À £∂√Ã∞ƒ∏ 6 ¶∞¡∞°πø∆√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞¶∞£∂√¢øƒ√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ¶∞¶∞∂À∞°°∂§√À £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¶∂∆ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∂™√Ãøƒπ√À ¶∂∆™∂∆∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ∞§∏¶ƒ∞™π∆∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ª∞ƒ∫√À ¶∂∆™∂∆∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 2 °∞∆™π√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £øª∞ ¶√À§π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 °∫∂∫∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ™µ∞ƒ¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À 4 ∫∞§∞ª∞∆∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™πª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 5 §π∞ƒ√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞§∂∫√À ∆™π∞ª∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À 6 ∆∑π∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∆™π∞ƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶ƒ∞π∆øƒπ√À ∆™π¶§π∫π∞ƒ∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 1 ∫√Àµ∂¡∆∞ƒ∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À Ã∞∆∑∏ª¶Àƒƒ√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ªπ§∆π∞¢∏ 2 §π∞¡√À ∂À°∂¡π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À Ã∞∆∑∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏ 3 Ã∞∆∑∏ª¶Àƒƒ√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ª√Àƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™À∫∂∞™ ∫∞§∆™√°π∞¡¡√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À •∂¡∞∫∏ ∑ø∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 ∫∞ƒ∞§∏ ª∏¢∂π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™π∫√Àƒ∞™-¶√À§π√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∂À∞°. 2 ∫∞∆™π°π∞¡¡∏™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ∫Àƒπ∆™∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢√ª∂¡π∫√À 4 ª¶∞ƒ°πø∆∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞µƒ∞∞ª ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∫∂ƒ∞™π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 5 ™µ∞ƒ¡∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∫√¡π∞∆™πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 6 ™Àµƒπ¢√À πø∞¡¡∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À «¶√∆∞ªπ∞ ¢∏ª√™ °π∞ √§√À™» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: æøªπ∞¢∏™ ∂À™∆∞£π√™ ∆√À ∏§π∞

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 1 °∫∞™¡∆∂ƒπ¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂À™∆∞£π√À 13 ™µ∞ƒ¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 2 ∂À∞°°∂§√¶√À§√À ™√À§∆∞¡∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 14 ™∆∞∆∏ƒ∏™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∏§π∞ 3 ∫∞´ª∞∫∞ª∏™ ¶∞¡∆∂§∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 15 ∆∞æ∞™ ∏§π∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ 4 ∫∞§∞ª¶√À∫∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 16 Ã∞§∞∆™∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À 5 ∫∞º∞¡∂§∏™ Ã∞ƒπ§∞√™ ∆√À £øª∞ 17 Ã∞™πø∆∏™ ™¶Àƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 6 ∫π∞∆√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∏ƒ∞∫§∏ 18 æøªπ∞¢∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∏§π∞ 7 ∫ø∆™π√™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 8 ª¶√Àª¶∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢√ª∂¡π∫√À 9 •∂º∆∂ƒ∏™ ¢π√¡À™π√™ ∆√À £øª∞ 1 °∂øƒ°√À§∞ ∞¡¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 10 ¶∞∫∞ ∫∞π∆∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 £∂√Ã∞ƒ∏ ™∂µ∞™∆∏ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 11 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞ ∂À∞¡£π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ∫∞ƒ∞¡π∫∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 12 ¶∞™Ã√™ µ∞´√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

59


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

ä

∫∞ƒ∞¡π∫∞™ £øª∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫À¶∞ƒπ™™∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ™∂ƒ¢∂¡∏ ∂§∂¡∏ ∆√À £øª∞

1

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∞°√À§∞™ °∫∂∫∞™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏

2 3 1 2 3

™∆∞∆∏ƒ∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ∆™π¡∆∑∞ ™∆∞Àƒ√À§∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™À∫∂∞™ ∞∂∆√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫§∂π™π∞ƒ∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∞Ã∞πƒ∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ ¶√§π∆ø¡» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: §π∞¶∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 1

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∞§¢√Àª∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 2 ∆∑∏∫∞ ∞¡¡∞ ∆√À ∂À£Àªπ√À 3 ∆∑∏∫∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ µ∞™π§∂π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞ƒπ™∆√∫§∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °π∞¡¡ø∆ø¡ µ√À∑∞™ §∂ø¡π¢∞™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 1 ∫∞ƒ∞µ∂¡∆∑∞ •∞¡£∏ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫∞§∏-¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ∂À¶ƒ∞•π∞ ∆√À ¡π∫. 2 ∫∞ƒ∞∆∞™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∫π∞∆∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À §∞∑∞ƒ√À 3 ª¶∞ƒ∞∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À °∫√À¡∆√Àµ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¢∞ƒ¢√Àª¶∞-§π∞¶∏ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 4 ¡∆∂§§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞§∆∂∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫ø¡™∆∞¡∆∏-§π∞¶∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §À∫√À¢π√À ∫ø∆™π∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∏ƒ∞∫§∏ 1 °∫√°∫√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∏¡∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ª¶∞∫√§∞ ª∞°¢∞§∏¡∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¡∆∞§π¶∏-™√Àƒ§∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ª¶∞∫√§∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∏§∂∞™ ¡∆∂§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 §π√§π√À-æ∞§§∏ ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ª∞πƒ∏ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ª∏¡∞™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¶∞¶¶∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∆∑π√Àª∞∫§∏-ª¶∞™π∞ ¢∏ª∏∆ƒ√À§∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À 3 ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞∑øƒ√À 4 ¶∞¶∞§π∞°∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ∑∞ƒ∑ø¡∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∆™∞¶√Àƒ¡π∞™ ª¶√§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 1 ∫√Àª¶√Àƒ∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞¶∞£∂√¢øƒ√À °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 2 ¡∆∞§π¶∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ∆∑π∞ƒ∆∑π∞¡∏™ ºø∆π√™ ∆√À ºø∆π√À 3 ¶∞¡∞°πø∆√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∂ƒ∞¡∂πø¡ 4 ¶∞¡∞°πø∆√À ¶∞À§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À °∫∞∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À

‰‹ÌÔ˜ ™·Ú·ÓÙÔfiÚÔ˘

5 6 7

ä

‰‹ÌÔ˜ ™·Ú·ÓÙÔfiÚÔ˘

ä ‰. ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞¡∞¶∆À•∏-™À¡∂ƒ°∞™π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫§∂π™π∞ƒ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 1 2 3 4

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∆∑π√∫∞™ ºø∆π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

«¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À∂ƒ°∞™π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¢∞ª√À ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 17 ∆∑π∫√À§∞™ £øª∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∞§∂•π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 18 Ã∞∆∑∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À µ∞§¢√Àª∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞§∂•π√À 19 Ã∞∆∑∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ °∫∞¡∞∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∂ƒ∞¡∂πø¡ ∫∞ƒƒ∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 1 ∞§∂•π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√À∆™πøƒ∞™ ∑∏™∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ™∫∞ƒ¶∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 3 ∆∑∏∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À §π∞∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ª∏§π√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §À∫√À¢π√À ª¶∂∫π∞ƒ∏™ ºø∆π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 ∞§∂•√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶π∆√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 2 ¡∞∆™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡∆∂§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ¶∂çπµ∞¡π¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À £øª∞∏ ∆√À £øª∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∏§∂∞™ ¶∞™Ã√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 1 ∫∞ƒƒ∞ ∞¡¡∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞™Ã√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 2 ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ™ø∫ƒ∞∆∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ƒ∞¶∆∏ ∫∞§§π¡∞ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 3 ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆∑∏∫∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ºø∆π√À

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∞´∆™∏™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °π∞¡¡ø∆ø¡ µ∞§πø∆∏™ ¢π√¡À™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 °∫√À§∂∆™∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À °∂øƒ°∞∫∏ πºπ°∂¡∂π∞ ∆√À ºø∆π√À 2 ¶∞¶∞¢∏ª√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢π√¡À™π√À 3 ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∫∞¡∞∆™π√™ ∏§π∞™ ∆√À Ã∏™∆√À 4 ∆∞™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À °∫√À∆∑π∞ºø∆∏™ ºø∆π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞¡∞∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §À∫√À¢π√À ∫∞ƒ∞ºÀ§§∏ µ∞´∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 1 ∞§∂•√¶√À§√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫§∂π™π∞ƒ∏ ª∞ƒπ¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À 2 ª∞∆∑∞º§∞ƒ∞ ∂§∂¡∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∫√À∆™√°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 ∆∑π∫√À§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £øª∞ §∞∆™π√™ ∏§π∞™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∏§∂∞™ §∂À∆∂ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 µ∞§πø∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª∏¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 °∫√À°∫√À§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶√Àƒ√À∆∑∏∫∞ ∞£∏¡∞ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À 3 ¶∞§∞¡∆∑∞ °∂øƒ°π∆™∞ ∆√À ∂À™∆∞£π√À ¡∆∞§π¶∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À ¶∞¡∞°πø∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ™∞ƒ∞¡∆∞¶√ƒ√À ∆∞Ã∞∆√À ∂§∂¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 1 °∫∞§π∆™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆∑∏∫∞™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 °∫√À¡∆ƒ√Àª¶∏ πø∞¡¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆πµπ∫∂§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 3 °∫√À¡∆ƒ√Àª¶∏™ ºø∆π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 °∫√À∆∑√Àƒ∂§∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™π√Àƒ∏™ Ã∞ƒπ™∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 ª∏∆™π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞∑øƒ√À 6 ¡∆∞§§∞ ∑∞Ã∞ƒ√À§∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∫§∂π™π∞ƒ∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ƒ∞¶∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À £øª∞ ¶∂ƒπ™∆∂ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °∂ƒ∞¡∂πø¡ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∆™∞¶√Àƒ¡π∞™ °∫∞¡∞∆™π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 1 ¶∞¡∞°πø∆√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∑π∞∫√™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À £øª∞ 2 ¶∞¶∞Ã∏™∆√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞ƒ∞ºÀ§§∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 ¶ƒ∞¶∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞™Ã√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™ø∫ƒ∞∆∏ 4 ™∞ƒƒ√À ¢ƒ√™π∞ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 17 ∆™∞∫¡∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À µ√Àƒ√¡π∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 18 ∆™π∞µ∂ ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∞§∞¡∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 19 ∆™πºπ∆™√°§√À ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À °∫π∞∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À °∫√À¡∆ƒ√Àª¶∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞∑øƒ√À °∫√À∆∑√Àƒ∂§∞ µ∞´∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 °∫π∞∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞ƒ∞µ∂¡∆∑∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 2 ∑∞ƒ∑ø¡∏ µ∞´∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫√À∆∞§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ∫∞∆™∞ƒ∞ ÃÀ™√À§∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª∞°∂πƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∏§π∞ 4 ¡∞∆™π√À§∞™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ª∞ƒ∫√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À µ∞™π§∂π√À 5 ¡π∫√§√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª∏¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 6 ™∫Àµ∞§π¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ª¶∞ƒ∞∫√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 7 ∆∑π∞ƒ∆∑π∞¡∏ ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À £∂ √¢øƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ °π∞¡¡ø∆ø¡ ¶∞¶∞§∂•π√À £∂√¢øƒ√™ ∆√À £øª∞ 1 ∫∂¢ƒ∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ¶∂ƒπ™∆∂ƒ∏ ™√À§∆∞¡∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ∫√À∫√∆™π∫∞™ ∑∏™∏™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À ∆∑∏∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 3 ∫√À∫√∆™π∫∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆∑π∞ƒ∆∑π∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 Ã∞∆∑∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £øª∞

61


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

ä

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ §À∫√À¢π√À °∫√À∆∑∞ª∞¡∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ¡π∫√À £∂√¢øƒ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°ø¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

1

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ª∏§∂∞™ µ∞§πø∆∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À

2 3 1 2 3 4

¶∞§∞¡∆∑∞™ ∂À™∆∞£π√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ¶∞¡∞°πø∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∆™∞¶√Àƒ¡π∞™ ∫√Àª¶√Àƒ∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ¡∆∞§π¶∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∞¡∞°πø∆√À ∫πªø¡ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™∞ƒƒ√™ ∆∏§∂ª∞Ã√™ ∆√À πø∞¡¡∏

«∞°ø¡π™∆π∫∏ ¢∏ª√∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∫π∆™π¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 30 º∆∂ƒ°πø∆∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∞ƒµ∞¡π∆∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À °πø∆∞™-∆™∂§¡π∫∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 31 Ã∞∆∑∏∫ƒ∞¡πø∆∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À °∫∞ƒ§√º∏™ ª∞¡£√™ ∆√À Ã∏™∆√À 32 Ã∞∆∑∏∫ƒ∞Ã∆∏™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ °√À§∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§π√À ∑∞ª¶∞∫π∫∞-¶∞§π√À £∂√º∞¡ø ∆√À Ã∏™∆√À 1 ∞À§√°π∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞´µ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 µ∞∆™√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 °∫π√À§∂∫∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞§∫πµπ∞¢∏ ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ∫√À∆π¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∫∞ƒ∞™∆∂ƒ°π√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 5 §π∆™∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À ∫√À∆π√À Ãπ™∆π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ƒ√™π√À ∞ƒ∂∆∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫√À∆™π¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 7 ™∫√À¶ƒ∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∫ø™∆√À§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À §∂∆™π√™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∞ª∞™π√À ª∞°°√À-™∆∞∆∏ƒ∏ ∂§∂¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À 1 ∞¡¢ƒ∂√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∏§π∞ ªπ°∞-§√À§∂ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 ∞¡¢ƒ∂√À πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞ƒπ™∆√∆∂§∏ ª√À™∆∞∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 3 µπ¢ƒ∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶∞´ƒ∞∫∆∞ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À ª¶∞§∞ª√À∆∏-∞¡¢ƒ∞∫∞∫√À °π√§∞¡∆∞ ∆√À ∫ø¡. 4 ¢∂§∏Ã∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞¡∆√°π∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 ¢√À§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶√°¢∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À £∂√Ã∞ƒ∏ 6 ∫∞§∞ª¶√À∫∞™ ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ª¶√Àª¶√Àƒ∞∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ª∞∆ƒ∞∫∏ ∂Àºƒ√™À¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶√À¡∆√À§√À§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¡∆∞√À∫∞-∆™π∞¡∞∫∞ √§°∞ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂¡¢ƒø¡ ¶∞∆™π∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 ∞°ƒ∞ºπø∆∏ ∞¡∆ø¡π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ™∞§∆∑π¢∏™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 3 °∫∞ª¶§∂∆™∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ™∞ƒÃø™∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 4 ª∞§§π∞ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆∞ƒ§∞∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À ∆√∆√ª∏-∂•∞ƒÃ√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 5 ª¶∞ª¡∞ƒ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆™π√Àº∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 6 ¡∆√ª¶ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∆™√À∆™∞-µ∞™∆∞∫∏ ™∆∂§§∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ∆™π∞∆∞ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ∆√À Ã∏™∆√À

«∞¡∞¡∂ø∆π∫∏ ¶ƒø∆√µ√À§π∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ª∞§∞∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À

62

1 2 3 4 5 6 7 8

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞ª∞ƒπ-∆ƒ∞¶√∆™∏ ™√ºπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 9 £∞¡√™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À µ§πøƒ∞™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 10 ∫∞√À¡∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ °∂øƒ°∞∫∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À 11 ∫∞∆™∞¡√À§∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À °∫∞¡∞∆™π√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 12 ∫√À∆π¡∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À Ã∏™∆√À °∫∞¡∆ƒ∏-°∫√°∫∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 13 ∫À¶∞ƒπ™∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À £øª∞ °∫∞™πø¡∏™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 14 §π∞∫√À§∏™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏ ∑∞º∂πƒ∞∫∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 15 §π∞¡√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑ø∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 16 ª∞∆ƒ∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À

‰‹ÌÔ˜ T˘ÚÓ¿‚Ô˘

1 2 3

ä

‰‹ÌÔ˜ T˘ÚÓ¿‚Ô˘

ä ‰. ™·Ú·ÓÙÔfiÚÔ˘

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ª∂´¡∆∏™ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ª√À™π∞ƒ∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª¶§∞¡∆∞ ™∆À§π∞¡∏ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ¡∞∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¡π∆™π√À-∫∞∆™∏ ∑ø∏ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¡∆√¡∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¡∆ƒπ™∆∂§§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∂§∂À£∂ƒπ√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ¶∞¶∞ƒ°Àƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¶ƒ∞¶¶∞-°∂øƒ°π√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∆√Àƒµ∞∆™π√™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√À™π∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À Ã∞§√À§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ Ã∞™πø∆∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ Ã∞∆∑∏∞¡∆ø¡π√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∫ø¡/¡√À

1 2 3

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§π√À µ§πøƒ∞-™∆∞ª∞∆∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞∑∞¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞ƒ∞¢∏ª√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

∫√À∆∞§√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ¶∂ƒ∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆™π∆™π∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ º√ƒº√§π∞™ Ã∏™∆√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∞ª∞™π√À ∞¡¢ƒ∂√À °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ¢∏ª∞∫∏™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À πø∞¡¡π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À §∂∆™π√À-∞°ƒ∞ºπø∆∏ ∂À™∆∞£π∞ ∆√À πø∞¡. ª√À™π∞ƒ∏-∆√À§∞ ∂À£∞§∂π∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À ¶∞∑∞ƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ºπ§∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À

1 2 3 4 5 6 7

∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂¡¢ƒø¡ °∂¡∏∆™∂º∆™∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À °∫∞∆™√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∫∞∆™∏™ ¡∂∫∆∞ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª∞§∞∫√À ∂§∂¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶∞ƒ√À∆∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ¶∞¶∞§∂•∏ ∂À£∞§∂π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™π√À§∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À Ã∏™∆√À

«¢∏.ª∂.∞.¶. (¢∏ª√∆π∫√ ª∂∆ø¶√ ∞¢∂™ª∂À∆ø¡ ¶√§π∆ø¡)» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ¡∞™π∫∞™ ¡∞™√À§π∞™ (∞£∞¡∞™π√™) ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√𠵧πøƒ∞™ ∑∏™∏™ ∆√À §∞ª¶ƒ√À 30 Ãπ√¡∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞°°∂§√À µ√À°π∞∆∑∏™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 31 æ∞£∞ ºø∆∂π¡∏ (º∂¡∏) ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∫∞¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏ 32 æ∞£∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À °∫∞∆™√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞ƒ°Àƒ√¶√À§π√À ∑∂ƒª∞-∫∞ƒ∞ª√À∆∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ∂ªª. 1 ∫∞ƒ∞°∫π√∑√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡. ∫∞§∞∫∞§∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∆√À πø∞¡¡∏ 2 ª∏∆ƒ√∆∞™π√À Ãπ™∆π¡∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À 3 ª∏∆™π√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫∞¡∞∆∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 4 ª¶∞Ã∆™πµ∞¡√™ ∞§∫πµπ∞¢∏™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∫∞∆™∞ƒ√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏ 5 ƒ∂µ∏™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√¡¢À§√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 6 ƒ√™™π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ™¶Àƒ√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 7 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ™∆À§π∞¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√À∆∞§√À ∞ƒπ™∆∂∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À §π√§π√™ ∑∏™∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∞ª∞™π√À ª∞´∫√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À π∞™ø¡∞ 1 °∂øƒ°∞∫∏-§√À∆™√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ¡π∫. ª∏™π√™ °∂øƒ°π√™ ∞πªπ§π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 2 °∫∞¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞§π∞º∞ °π∞¡¡√À§∞ ∆√À ¶√§À¡π∫∏ 3 °∫√À¡∆∂§π∆™∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∑∏™∏ ª¶∞ƒª¶∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™∆∂ƒ°π√À 4 ∫∞§∞ª¶√À∫∞ ™√ºπ∞ ∆√À Ã∏™∆√À ª¶ƒ∂∑∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 5 ¶√À§π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ ¡∆∂§∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 6 ∆√À§∞™ µ∞´√™ ∆√À ∂ªª∞¡√À∏§ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∞¡£πª√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 7 ∆™π∞§∆∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ¶§π∞∫∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ¶√§π∆∏-Ãπ™∆√¢√À§√À µπƒ°π¡π∞ ∆√À °∂øƒ. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¢∂¡¢ƒø¡ ™∞∫∂§§∞ƒ∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 1 ∫∞∆™∏™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ™∞ª∞¡∆∑∏™ £∂√Ã∞ƒ∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 2 ª¶∞§√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ™∂´∑∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 3 ª¶∞¡∆ƒ∞§∂•∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ™π∞º∞ƒπ∫∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 4 ¶√À∆√∫∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À µ∞™π§∂π√À ™¶Àƒ√¶√À§√™ ∞¡£πª√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 5 ™π√À§∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∆™π∆™πƒπ°°√™ Ã∏™∆√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 6 ™∫ƒ√Àª¶∏-°∫∞¡∞∆™π√À ∞°§∞´∞ ∆√À §∞ª. Àº√À§∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À 7 ∆∞™π√À§∞-ª√À¡∆∑π∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ¢∏ª. Ã∞™∞ª¶∞§πø∆√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

63


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞°°∂§∞∫√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 23 ª¶∂ƒ™π∞¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∞∑∞™ ∞À°√À™∆π¡√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 24 ª¶√Àª¶∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À µ∂ƒ√°∫√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∏ƒ∞∫§∏ 25 ª¶√À∆π¡∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À µƒ∞∆™π™∆∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 26 ¡∆πƒ√∫∞§∆™∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À °√À™π√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ 27 ¶∞§π√Àƒ∞™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∞ªπ∞¡√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 28 ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À ¢∂ƒ∂∫∞™ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 29 ¶∞∆™π√Àƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ ∆∞•π∞ƒÃ∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆. 30 ƒ∞´√™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∏ª√À§∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 31 ∆∞™∆∂ªπƒ√°§√À ™√ºπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏ ¢√¡∆∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∏§π∞ ¢ƒ√™√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∏™™∞ƒπø¡∞ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞Ãπ§§∂π√À £∂√Ã∞ƒ√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞´√À 1 µ∞§∫∞¡πø∆∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À π∞∫øµ∞∫∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À 2 ∫ø∆√À§∞ ∂À£Àªπ∞ ∆√À ªπ§∆π∞¢∏ 3 ∑∞Ã∞ƒ∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À πø∞¡¡√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 4 Ã∞ª√ƒ√À™√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ™ø∫ƒ∞∆∏ ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µƒÀ™πø¡ ∫∂º∞§∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 1 °∂ƒ√µ∞™π§∏™ ∏§π∞™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ∫π§π∞ƒ√°§√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À 2 °∫√À¡∆∏ ¶∞¡∞°πø∆∞ ∆√À °∂øƒ°π√À §∞´√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 3 ∑∞ƒƒ∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ºø∫πø¡∞ §√À∫√À∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π∞ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 4 ™Àƒ°∫∞¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª√À∆∫∞¡∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 5 ∆™π∞∫∞§√À ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶∞™∞°π∞¡¡∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À ™∆À§π∞¡√À

‰‹ÌÔ˜ º·ÚۿψÓ

«∞¡∞¡∂ø™∏ ∆øƒ∞» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∞¡∞™∆∞™π√À £∂ª∏™ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À

64

1 2 3 4

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞ƒ™∂¡√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 5 ∂§µ∞¡√°§√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¶ƒ√¢ƒ√ª√À °∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ ∞°°∂§∞∫∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 6 ∂À£Àªπ√À ∫ø¡/¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¢∞§∞ª∞°∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ 7 £∂√¢øƒ√¶√À§√À πºπ°∂¡∂π∞ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¢ƒ√™√À-∫Àƒπ∞∑√¶√À§√À ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À ∫ø¡. 8 £∂√Ã∞ƒ∏™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√™ ∆√À £∂√Ã∞ƒ∏

ä Î. ∞ÌÂϷΛˆÓ

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 13 ∑∞ª¶√À¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 1 ∞§∂•√¶√À§√À-°∫ƒ√ª¶∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À Ã∏™. 14 ∑À°√Àƒ∏ ™ø∆∏ƒπ∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 2 ∞¡∞°¡ø™∆√¶√À§√™ £øª∞™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 15 ∫∞§√°∏ƒ√À ∏§π∞¡∞ ∆√À ∏§π∞ 3 ∞¡∆ø¡√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À 16 ∫√¡∆√¶√À§√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 4 ∞¶√™∆√§√°∞ªµƒ√™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¢∏ª√™£. 17 ∫√À¢∞™ ªπ§∆π∞¢∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 5 ∞ƒ°Àƒ∞∫∏™ µ∏™™∞ƒπø¡ ∆√À °∂øƒ°π√À 18 ª¶ƒ∂§§∞ µ∞™π§π∫∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 6 µ∞∫∞§∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 19 ¶√À§∞ƒ∞∫∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ ∆√À ∂Àƒπ¶π¢∏ 7 °∞∫√™ ºø∆π√™ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 20 ™π™∫√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 8 °π∞∆™√¶√À§√™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À 21 ™∆∂ƒ°π√À µ∞´√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 9 °ƒπµ∞™ §∞ª¶ƒ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 22 ™Àƒ√¶√À§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À ™∆∂º∞¡√À 10 ¢∏ª∞∫√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 23 Ã√À§π∞ƒ∞™ ºø∆π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 11 ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆. 12 ∂À£Àªπ√À ªπÃ∞∏§ ∆√À µ∞™π§∂π√À

∫∞ƒ∞∫π∆™π√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫√¡∆√À§∏™ ª∞ƒπ√™-¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫√Àƒ∫√µ∂§∏™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫√À∆∂§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞¡∏ µ∞™π§π∫∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞ƒ°∞ƒπ∆√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∞¶√™∆. ª√À™∆∞∫∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª¶∞¡π∞™ £∂√¢øƒ√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ª¶∞∆∑π∞∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∂∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ ª¶√À¡∞™ ∞¢∞ª ∆√À ∫ø¡/¡√À ª¶ƒπ™πª∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ (∂§§∏) ∆√À µ∞™π§. ¡π∫√§√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ™∆∞Àƒ√À ¡∆∞ƒ∞°π∞¡¡∏-¢ƒ∞ª∞§πø∆∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∫ø¡. ¡∆π¡√™ £øª∞™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¡∆√µ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∏§π∞ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ Ã∏™∆√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¶∞¶¶∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∏™∆√À

27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 1 2 3 4 5

™Àƒ°∫∞¡∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À £∂√¢øƒ√À ∆™∞°°∞§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∆™∞ª¶∞§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆™π¡∏-¶∞¡√À §∞ª¶ƒπ¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ∆™πø§∏-ª¶∞πƒ∞ª√°§√À £∂∞¡ø ∆√À Ã∏™∆√À Ãπ™∆√¢√À§√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ. ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞Ãπ§§∂π√À ¢∞™∫∞§√¶√À§√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞§∆™∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫√§√µ√À °∂øƒ°π∞ ∆√À £∂√¢øƒ√À ƒ∞´¢√À ª∞ƒπ∞ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µƒÀ™πø¡ ∫∞§√À™π√À ∂πƒ∏¡∏ ∆√À £øª∞ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ª¶∂ƒ™π∞¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ƒ√À™™∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À £øª∞ ∆™π∞∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À

«∂¡ø∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ ∆√¶π∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™ (∂.∫.∆.∞.)» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∞Ãπ§§∂∞™ °∫√À¡∆√¶√À§√™ ∆√À °∂øƒ°π√À

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ º∞ƒ™∞§ø¡» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: ∞§∂•√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À

«¢∏ª√∆π∫∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏» À¶. ¢∏ª∞ƒÃ√™: πº√À ª∞ƒπ∞ ∆√À πø∞¡¡∏

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ä

ä

‰‹ÌÔ˜ º·ÚۿψÓ

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∞™π§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¶∞¡∆∂§∏ 23 ¡π∫√§∞√À µ∞´√™ ∆√À ∫√™ª∞ °∂ƒ∞∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 24 ¶∞¡∆√À¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ °∫ƒπ¡π∞™ ∞ƒ∏™ ∆√À ∞¶√™∆√§√À 25 ¶∞™™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞ °√À™π√À ∂§∂¡∏ ∆√À Ã∏™∆√À 26 ¶∞∆ƒ∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∞™∫∞§√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 27 ¶√À§∞ƒ∞∫∏™ ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ªπÃ∞∏§ ¢∂ƒ§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 28 ™∆∞∆∏ƒ∏™ ∞¶√™∆√§√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À 29 ∆∞ºπ§∏™ Ã∏™∆√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ ¢∏ª∏∆ƒπ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 30 ∆ƒ∞¡∆√À ºø∆∂π¡∏ ∆√À ªπÃ∞∏§ ∑∞Ã√¶√À§√À ∞¶√™∆√§π∞ ∆√À °ƒ∏°√ƒπ√À 31 º√À∆∑√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞§√°∂ƒ√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À £∂√º∞¡∏ ∫∞¡∞ƒ∞™ ªπÃ∞∏§ ∆√À Ã∏™∆√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∞Ãπ§§∂π√À ∫∞ª¶ƒ∞¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 1 ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À ÃÀ™√À§∞ ∆√À ¡π∫√§∞√À 2 ∫∞æ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À ∫∞ƒ∞¢√™π¢∏ ™πª∂§∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 3 ∆™πø¶√™ ™ø∆∏ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ £øª∞™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 4 ƒ∞´¢√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∞¡∞™∆∞™π√À ∫∞ƒ∞Ã∞§π√™ ∞ƒπ™∆√ª∂¡∏™ ∆√À ∫ø¡/¡√À ∫√¡∆∂™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ∆√¶π∫√ ™Àªµ√À§π√ µƒÀ™πø¡ ∫ø∆™√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ™ø∆∏ƒπ√À 1 ∫∞ƒ∞¢∏ª∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞∫∞ƒ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 2 ∫ƒπ∫∫∏™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞ƒª¶∞∆∑∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ¢π√¡À™π√À 3 ª¶∞¡∆π¢√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶∞∆∑π√§∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ∑∞Ã√À 4 ¡∆∞¡∆∞ª∏ ºø∆∂π¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶∂ƒ™π∞¡∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 5 ¶∞¶∞∆™π∆∑∂™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª¶√À™π√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À

«∞ª¶∂§∞∫π∞ – ∆∂ª¶∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ °π∞ ∆∏¡ ¶ƒ√√¢√» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ∑∞Ã∞ƒπ∞¢∏™ ∞°∞ª∂ª¡ø¡ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À

1 2 3 4

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞§∂µπ∑√™ ∞°∏™π§∞√™ ∆√À ¶√À§√À 5 ∫∞∑∞¡∆∑∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∂ƒµ∂¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À 6 ∫∞ƒ∞¶∞¡√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £øª∞ ∑∞Ã∞ƒπ∞¢∏ – π°°§∂∑√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∆√À °ƒ∏°. 7 ª¶∞ƒ√À∆∞ – ¶∞¶∞¢√À§∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À πø∞¡. 8 ¡∆∞™π√™ ∞¡∞™∆∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∑π∞µ§∞∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ™¶Àƒπ¢ø¡∞

65


À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

66

ä

«¡∂∞ ¶¡√∏» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ª∞ƒ°∫∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ∂À£Àªπ√À

1 2 3 4 5

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ√°π∞™ ∞™∆∂ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 6 ∫√Àƒπ∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À °∫∞§π√À πø∞¡¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 7 ∆∑π∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À °∫√§∞¡∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À Ã∏™∆√À 8 Ã∞∆∑∏ ∞£∏¡∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫∞ƒ∫∞¡∆√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫√π¡√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∆∂ª¶ø¡ ∫∞™™∏ ∑ø∏ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ 1 ¢∞ƒ√°§√À µ∞™π§∂π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À «¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ £∂§∏™∏ ¶ƒ√√¢√À ∞ª¶∂§∞∫πø¡ - ∆∂ª¶ø¡» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ™√§øª√™ °∂øƒ°π√À ∆√À ∂À∞°°∂§√À

1 2 3 4 5 6 7

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π °∫√§∞¡∆∞™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À Ã∏™∆√À - Ã∞ƒ∞§. 8 ¶√À§π√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ¢√°∞¡∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ 9 ∆∞∑∂™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¶∞¡∞°πø∆∏ ∫∞ƒ∞¢√¡∆∞ ∞°§∞π∞ ∆√À Ã∏™∆√À 10 ∆™∂ƒ°∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞¶∞¡√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 11 ∆™π§π∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ª∞ƒ°∫∞ °∂øƒ°π∞ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ª¶∞ƒª¶√À∑∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∫√π¡√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∆∂ª¶ø¡ ¶∞¶√À∆™π¢∞∫∏ – ª∞§∂∫∞ ∫ø¡/¡∞ ∆√À µ∞™. 1 ¶ƒ∞°∫∞ºπ§∏™ ™∆∂º∞¡√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

«∞¡∞¶∆À•∏ - ¶ƒ√√¢√™» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ™∞∫∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡√À

1 2 3 4 5 6 7 8

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞µ¢√À§∞™ µ∞π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 9 ªπÃ∞§∂™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À µ∞ƒ™∞ª∏ ∂§∂¡∏ ∆√À ªπÃ∞∏§ 10 ¡∞∆™π√À§∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À °∫∞ƒ∞µ∂§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 11 ¡À∫∆∂ƒπ¢∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À πø∞¡¡∏ £∞¡√À ∂Àºƒ√™À¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 12 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞£∞¡∞™π∞ ∆√À ∞™∆∂ƒπ√À ∫∞ƒ∫∞∆™∂§∞ ∞ºƒ√¢π∆∏ ∆√À °∂øƒ°π√À 13 ¶∞¶¶∞™ ∑∏™∏™ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞∆™∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 14 ∆™∞∫¡∞∫∏™ ∑∏™∏™ ∆√À ¢∏ª√À ∫√∫∫∞™ ªπÃ∞§∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 15 ∆™∂∆™π§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª∏§πø¡∏™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 16 ∆™∂∆™π§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À πø∞¡¡∏

Î. ∫·Ú˘¿˜

∫√π¡√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∆∂ª¶ø¡ ™∆ƒ√À§π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏

ä

1

ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∆Û·ÚÈÙÛ¿Ó˘

9 ™√Àºƒ∞™ £øª∞™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 10 ∆∞∑∂™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ¶√À§π√À 11 ∆™∂ƒ°∞ ∂πƒ∏¡∏ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞

ä

ÎÔÈÓfiÙËÙ· µÂÚ‰ÈÎÔ‡ÛÈ·˜

ä

ÎÔÈÓfiÔÙËÙ· ∞ÌÂϷΛˆÓ

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª∞ƒÃ√π & ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π √.∆.∞. ¡. §∞ƒπ™∞™

«∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ∂¡ø∆π∫∏ ∫π¡∏™∏» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ¢∞™™π√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À πø∞¡¡∏

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«∞À∆√¡√ª∏ ∆™∞ƒπ∆™∞¡∏» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ∆™πª¶√§∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À £øª∞ À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

°∞§π∫∞™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¢∞°∫§∏™ £øª∞™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ∫∞ƒ∞ª∏∆™π√À £∂√¢øƒ∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ª∏∆™πª¶√¡∞™ ∞Ãπ§§∂∞™ ∆√À Ã∞ƒπ§∞√À ª√À§∆™π∞™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À ª¶∞ª¶∞§∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ¡√À™π∞ °§À∫∂ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À

9 10 11 12 13 14 15 16

√π∫√¡√ªπ¢√À ∫§∂√¶∞∆ƒ∞ ∆√À ¢π√¡À™π√À ¶∞¶∞πø∞¡¡√À °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¶∂∆™∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∞¡∆ø¡π√À ¶§∞∆π∫∞ ¢∂™¶√π¡∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∞¶√À¡∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞°∏™π§∞√À ∆∑π√Àƒ°∫∞¡√™ µ∞™π§∂π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À Ã∞∆∑∏∞£∞¡∞™π√À Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À Ã∞∆∑∏§∂§∂∫∞™ £øª∞™ ∆√À ¢∏ª√™£∂¡∏

«∆™∞ƒπ∆™∞¡∏ ¢À¡∞ª∏ ∞¡∞¡∂ø™∏™» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ¡√À™π∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∂À∞°°∂§√À

1 2 3 4 5 6

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¶√™∆√§√À ∂À∞°°∂§√™ ∆√À £øª∞ 7 ª∞¡∆∑ø∫∞™ ª∂¡∂§∞√™ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À ∞¶√™∆√§√À ™∆∞ª∞∆π∞ ∆√À £øª∞ 8 ª∏∆™πª¶√¡∞™ – ªπÃ√™ §∞∑∞ƒ√™ ∆√À ∂À∞°°. µ∞™µ∞¡∞ ™√À§∆∞¡∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 9 ª√∫∞™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À µ§∞Ã√°πøƒ°√À ª∞ƒπ∞ ∆√À °∂øƒ°π√À 10 ¡√À™π∞ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À ∫∞æ∞§∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À Ã∏™∆√À 11 Ã√¡¢ƒ√£Àªπ√™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À Ã∏™∆√À §√À∆ƒπø∆∏™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À

«¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ¶∞¶∞™∆∂ƒπ√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À

«∂¡ø∆π∫∏ ∫π¡∏™∏ µ∂ƒ¢π∫√À™π∞™» À¶. ¶ƒ√∂¢ƒ√™: ªπÃ∞§∂™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π ∞¡∞™∆∞™π√À Ã∏™∆√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 9 §∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °∫∂∫∞™ ∂À£Àªπ√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 10 §∞¶¶∞™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∏§π∞ ¢∞√À§∞ ºø∆∂π¡∏ ∆√À ™∆∞Àƒ√À 11 ª¶∞ƒ°πø∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∂À£Àªπ√À ¢∏ª∏ƒ∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À §∂ø¡π¢∞ 12 ¡ÀÃ∆∂ƒπ¢∞ ∂§∂¡∏ ∆√À °∂øƒ°π√À π°°§∂∑√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À °∂øƒ°π√À 13 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ƒ∏°∞™ ∆√À πø∞¡¡√À ∫∞√À¡∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 14 ™µ∞ƒ¡∞ ∫∞§§π√¶∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À ∫∞ƒ∫∞∆™∂§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ∫ø¡/¡√À 15 ™À¡∞¶∞§√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∫∞ºº∂™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 16 ™À¡∞¶∞§√À µ∞™π§π∫∏ ∆√À °∂øƒ°π√À

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√π µ∞°∂¡∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∆√À ∞£∞¡∞™π√À 10 ™∆∞∆∏ƒ∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ¢∞™™π√™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∆√À πø∞¡¡∏ 11 Ã∞§∫π∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À ¢∞™™π√À µ∞°π∞ ∆√À ∫Àƒπ∞∫√À ∫∞ƒ∞°∫√°∫√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À ∫√π¡√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ƒÀ√µƒÀ™∏™ ∫√§∫√À º∞¡∏ ∆√À ¡π∫√§∞√À 1 °∞§∞¡∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À §∞ª¶ƒ√°πø∆∞™ πø∞¡¡∏™ ∆√À °∂øƒ°π√À 2 ∫√§√µ√À ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À §À∆ƒπ∞¡∏™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√π¡√∆π∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™À∫∞ªπ¡∂∞™ ª∞¡√À™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À ¢π√¡À™π√À 1 ª∞§∞ª∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆√À °∂øƒ°π√À ™∞∫∂§§∞ƒπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ¡π∫√§∞√À

1 2 3 4 5 6 7 8

À¶√æ∏ºπ√π ¢∏ª√∆π∫√π ™Àªµ√À§√𠵧∞Ã√°∂øƒ°√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À ∑∏™∏ 9 ª∞¡∆∑πø∫∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À °∫π∞∆√™ πø∞¡¡∏™ ∆√À £∂√¢øƒ√À 10 ªπ™Àƒ∞™ ¶∂∆ƒ√™ ∆√À ∫πªø¡∞ ¢ƒ∞°∞∆√°π∞¡¡∏™ ∫ø¡/¡√™ ∆√À ¶∂∆ƒ√À 11 ¡∆ø¡∞ ∞£∏¡∞ ∆√À ∂À∞°°∂§√À 12 ¶∞¶∞¢∏ª√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À £øª∞ ∑π∞∫∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∆√À ∫πªø¡∞ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∏§π∞ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 13 ™∞ª∞ƒ∞ ∂πƒ∏¡∏ ∆√À πø∞¡¡∏ ∫∞ƒ∞ª∏∆™π√™ ∞¡∆ø¡π√™ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 14 ∆∑π∞∆∑π√™ ¡π∫√§∞√™ ∆√À ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√™Àµ∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∆√À µ∞™π§∂π√À 15 ∆™√ª¶∞¡∞∫√™ Ã∏™∆√™ ∆√À ¡π∫∏º√ƒ√À ∫√À∆√µ∞ ª∞ƒπ∞ ∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À 16 º§øƒ√™ °∂øƒ°π√™ ∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À

67


∂¡∏ª∂ƒø∆π∫√ ¢∂§∆π√

∂¡∏ª∂ƒø∆π∫√ ¢∂§∆π√

ŒÓˆÛË ∆ÔÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. (∂.∆.∂.¢.∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜) Av. d’ Auderghem, 59 – 1040, Brussels Tel: + 32 2 2302750 - Email:etedk.thessalias@gmail.com µÚ˘Í¤ÏϘ, 8.08.2006 ∞Ú. ‰ÂÏÙ›Ô˘: 15 ¶ÚÔ˜: 1) ¢‹ÌÔ ∆ÚÈÎη›ˆÓ, ∆∂¢∫ ¡.∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ 2) ¢‹ÌÔ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ∆∂¢∫ ¡.§¿ÚÈÛ·˜ 3) ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘, ∆∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ 4) ¢‹ÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∆∂¢∫ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞fi: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ £¤Ì·: ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô 1) ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√µ√§∏™ ¶ƒ√∆∞™∂ø¡ « ¶ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÌÌÂÛ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘, Ù˘ ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· eContentplus») (2006/C 172/09) ·) ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì›· ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ eContentplus. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÚfiÛÎÏËÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÌÌÂÛˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰›· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: ñ °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ñ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ñ æËÊȷΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ (¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi / ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ). ñ ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÊÔÚ¤ˆÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ‚) ∂ÈϤÍÈÌÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· eContentplus ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙ· 25 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. Á) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔıÂÛÌ›· √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÌÌÂÛˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 7,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.europa.eu.int/econtentplus

2006. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/eparticipation /index_en.htm 3) ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√µ√§∏™ ¶ƒ√∆∞™∂ø¡ «¶ÈÏÔÙÈο ¤ÚÁ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ». H °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ªÔÓ¿‰· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÈϤÍÈ̘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÈÏÔÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ë 25Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔÌ›˜, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÓÙ˘· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

ŒÓˆÛË ∆ÔÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. (∂.∆.∂.¢.∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜) Av. d’ Auderghem, 59 – 1040, Brussels Tel: + 32 2 2302750 - Email:etedk.thessalias@gmail.com µÚ˘Í¤ÏϘ, 12.09.2006 ∞Ú. ‰ÂÏÙ›Ô˘: 16 ¶ÚÔ˜: 1) ¢‹ÌÔ ∆ÚÈÎη›ˆÓ, ∆∂¢∫ ¡.∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ 2) ¢‹ÌÔ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ∆∂¢∫ ¡.§¿ÚÈÛ·˜ 3) ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘, ∆∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ 4) ¢‹ÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∆∂¢∫ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞fi: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘

68

2) ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√µ√§∏™ ¶ƒ√∆∞™∂ø¡ eParticipation 2006/1 ·) ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∏ eParticipation ·ÔÙÂÏ› ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Ú¿ÍË Ô˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÔÊÂÏÒÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ï‹„ˆ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·‰Èηۛ˜. ‚) ∂ÈϤÍÈÌÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÓÔÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÛÙ· 25 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂. √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÓÔÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. Á) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔıÂÛÌ›· √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ‰Â ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 75 % ÙÔ˘ ÂÈϤÍÈÌÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ Î¿ı ÂÙ·›ÚÔ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ë 4Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

£¤Ì·: ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô 1) ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√µ√§∏™ ¶ƒ√∆∞™∂ø¡ «¶ÔÏ˘ÂÙ¤˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÛʷϤÛÙÂÚ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÁÚ·ÌÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ» (Safer Internet plus) ·) ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÚfiÛÎÏËÛË Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: ñ ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘: ∞ÓÔȯ٤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ñ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘ Î·È ÂÈ‚Ï·‚Ô‡˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘: ∂Ó‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ (̤ÙÚ· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘ Î·È ÂÈ‚Ï·‚Ô‡˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÓÂ›ÎÏËÙ· ÌËӇ̷ٷ (spam). ¶ÈÏÔÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ¯Ú‹ÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ.

69


∂¡∏ª∂ƒø∆π∫√ ¢∂§∆π√

∂¡∏ª∂ƒø∆π∫√ ¢∂§∆π√

ñ ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ñ ∞‡ÍËÛË Ù˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘. ‚) ∂ÈϤÍÈÌÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Safer Internet plus ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙ· 25 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. Á) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔıÂÛÌ›· √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÌÌÂÛˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 6,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.ec.europa.eu/saferinternet 2) ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√µ√§∏™ ¶ƒ√∆∞™∂ø¡ – °¢ EAC ∞ƒπ£.45/06 «ÃÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ï·ÙÊfiÚÌˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙ¢ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ó¤ˆÓ Û ·Ú¯È΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË». ·) ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Â›Ó·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚ›Ô˘ 12 ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ ‹ Ï·ÙÊfiÚÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛˆÓ, Ì ·Ô‰¤ÎÙË Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û ·Ú¯È΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. ‚) ∂ÈϤÍÈÌÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ™ÙȘ Ï·ÙÊfiÚ̘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó È‰›ˆ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: - ÂÌÔÚÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈο ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ‹ ¿ÏÏÔÈ ÂӉȿÌÂÛÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. - ¿ÚÔ¯ÔÈ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (‰ËÌfiÛÈÔÈ, ȉȈÙÈÎÔ›, ÙÔÌ·ÎÔ›) - ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Úfi¯ˆÓ ηٿÚÙÈÛ˘. - ‰ËÌfiÛÈÔÈ/ȉȈÙÈÎÔ›/ËÌȉȈÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ó¤ˆÓ Û ·Ú¯È΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. Á) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 1 600 000 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 150 000 ¢ÚÒ ( Ô˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 75% ÙˆÓ ÂÈϤÍÈÌˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ). ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi 10% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· ‰È·ÙÂı› ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‰È¿‰ÔÛ˘. ∏ ̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Â›Ó·È 21 Ì‹Ó˜. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ 1˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 Î·È 1˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2007. ‰) ¶ÚÔıÂÛÌ›· √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.ec.europa.eu/education/programmes/calls/4506/index_en.html

70

ŒÓˆÛË ∆ÔÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. (∂.∆.∂.¢.∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜) Av. d’ Auderghem, 59 – 1040, Brussels Tel: + 32 2 2302750 - Email:etedk.thessalias@gmail.com µÚ˘Í¤ÏϘ, 19.09.2006 ∞Ú. ‰ÂÏÙ›Ô˘: 17 ¶ÚÔ˜: 1) ¢‹ÌÔ ∆ÚÈÎη›ˆÓ, ∆∂¢∫ ¡.∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ 2) ¢‹ÌÔ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ∆∂¢∫ ¡.§¿ÚÈÛ·˜ 3) ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘, ∆∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ 4) ¢‹ÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∆∂¢∫ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞fi: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ £¤Ì·: ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô 1) ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√µ√§∏™ ¶ƒ√∆∞™∂ø¡ «¶ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ‰¿ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈӻ VP/2006/018 ·) ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ۯ‰›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ÚÔˆıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÛΤ„ÂȘ, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÂÈÛΤ„ÂȘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ·ÔÛÙÔϤ˜ / ·ÔÛ¿ÛÂȘ Û ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ‚) ∂ÈϤÍÈÌÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û οı ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. √ ·ÈÙÒÓ Î·È ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. Á) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.500.000 EUR ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ 3 ¤ˆ˜ 5 ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ. ∆· Û¯¤‰È· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 2006 Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ 18 ÌËÓÒÓ. ‰) ¶ÚÔıÂÛÌ›· ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 2) ¶ƒ√™∫§∏™∏ À¶√µ√§∏™ ¶ƒ√∆∞™∂ø¡ « ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ» ·) ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜: ñ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ÈÏÔÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ñ ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.

71


¡√ªπ∫∏ ™∆∏§∏

∂¡∏ª∂ƒø∆π∫√ ¢∂§∆π√

‚) ∂ÈϤÍÈÌÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∏ ·ÚÔ‡Û· ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û ÓÔÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ – ÂıÓÈΤ˜, ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, Û ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ηıÒ˜ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÎÈ ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔÓ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ Û¯¤‰È·, ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 5 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. Á) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·Ó¿ Û¯¤‰ÈÔ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ 500.000 ¢ÚÒ ÂÓÒ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·Ó¿ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 70% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÈϤÍÈÌˆÓ ‰··ÓÒÓ. ‰) ¶ÚÔıÂÛÌ›· ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/inti/funding_inti_en.htm

EºHMEPI™ TH™ KYBEPNH™Eø™ E§§HNIKH™ ¢HMOKPATIA™ AÚ. º‡ÏÏÔ˘ 207 2 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2006 ¡. 3491 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÏÔÈÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Âͤ‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50% ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÚfiÛ‚·ÛË Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ÂÙËÛ›ˆ˜. ∏ ·ÚÌfi‰È· ∂›ÙÚÔÔ˜, η. Viviane Reding, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ i2010 eGovernment, ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 1.54% ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∞∂¶. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î·Ï› Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm ∆Ô ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÊfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ «Debate Europe» ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ «™¯Â‰›Ô˘ ¢», ÙÔ ¢ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ¢ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ «ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡» ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂∂ Î·È ÛÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì ·˘Ùfi ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó 3 ·ÚÈ· ı¤Ì·Ù·: ñ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ñ ∞fi„ÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ñ ∆· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·ÚÈıÌ› ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 200.000 ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È 12.700 ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.europa.eu.int/debateeurope/index_el.htm ¡¤Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ŒÓ· Ó¤Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ∂∆¶∞ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∆Ô «∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ Interreg III» ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Interreg ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Interreg πππ ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.interact-eu.net/4107/0/0/1026943

72

73


¡√ªπ∫∏ ™∆∏§∏

74

¡√ªπ∫∏ ™∆∏§∏

75


•∂¡√¢√Ã∂π∞

¡√ªπ∫∏ ™∆∏§∏

•ÂÓԉԯ›· ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ √¡√ª∞ •∂¡√¢√Ã∂π√À

76

ACCHILLION ACROPOLE ADONIS EGNANTI AMBASSADEUR ANESSIS ARIS ASKOYRIS ASTERAS ASTORIA ATLANTIC CHRISTINA DIANTRON DIETHNES DIONYSSOS DIVANI PALACE DOHOS DOMA (ex Pella) DROSSIA GIOULI GOLDEN BEACH GOLDEN SUN GRAND HOTEL HAWAI HELENA I ENNEA MOUSSES I KARIA I SPILIA I VERDIKOUSSIA KISSAVOW KOKKINO NERO LARISSA IMPERIAL LIDO MAKEDONIA MELATHRON MAGNAVRAS MELIVIA BEACH METROPOL NEON OLYMPION PANORAMA PANTHEON PARK STOMIO BEACH VLASSIS ∞¢∂§º√π ∞¡∆ø¡π√À ∫√Àƒπ∞ √π ∂¡¡∂∞ ª√À™∂™ ∂Àºƒ√™À¡∏ Ã∞§∫π∞ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∞ÌÂϷΛˆÓ

Class

∆ÔÔıÂÛ›·

¡ÔÌfi˜

∆ËϤʈӷ

C C C C C C D C B B C C C D C A C C E C C C B E C C C C C C C A D D C C B D D C D B D C

§¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· ™ˆÙËÚ›ÙÛ· §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· ∫·ÏÏÈ‡ÎË §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· ∫·Ú›ÙÛ· ∫·Ú˘¿ §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· ∫·Ú›ÙÛ· §¿ÚÈÛ· ™ÙfiÌÈÔ ∫fiÎÎÈÓÔ ¡ÂÚfi ∞ÁÈfiηÌÔ˜ ¡¤· ªÂÛ¿ÁηϷ §¿ÚÈÛ· ∞ÁÈ¿ §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· ∫·Ú˘¿ ™ËÏÈ¿ ¡¤ÛÛˆÓ· µÂÚ‰ÈÎÔ‡ÛÛ· ™ËÏÈ¿ ¡¤ÛÛˆÓ· ∫fiÎÎÈÓÔ ¡ÂÚfi §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· ™ÙfiÌÈÔ µÂϛη §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· ∂Ï·ÛÛfiÓ· ™ÙfiÌÈÔ §¿ÚÈÛ· §¿ÚÈÛ· ™ÙfiÌÈÔ ™ÙfiÌÈÔ ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·

§¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ §¿ÚÈÛ·˜

2410-537.401/4 2410-536.315 2410- 534.648 24940-31.015 2410-250.713 2410-537.088 2410-221.294 2410-534.772/5 2410-252.941/4 2410-287.711/14 24950-92.257 2410-234.210 2410-230.101/4 2410-252.791/5 24950-92.001 2410-535.024/5 24950-91.365 24950-92.102 24950-51.222/3 24950-95.255 2410-537.251/9 24950-51.265 2410-287.461/3 24950-93.405 24930-91.316 24950-71.389 24920-81.387 24950-71.467 2410-687.600 2410-255.097 2410-226.008 24950-91.210 24940-51.128 2410-537.161/5 2410-554.111 24930-22.278 24950-91.345 2410-234.810 2410-257.071/4 24950-91.393 24950-91.301 24950-93.219 24950-93.405 24950-93.105 24950-93.154 24950-93.495

77


XPH™IMA TH§EºøNA O.T.A. §API™A™

78

XPH™IMA TH§EºøNA O.T.A. §API™A™

79


Τεύχος 08, Το Βήμα της Αυτοδιοίκησης, ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας  

Το Βήμα της Αυτοδιοίκησης, Τριμηνιαία Έκδοση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you