Page 1

 

¤ /…ÖÁÄ`>ß] >ß Ô{] Ôå¤Ô -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{åå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

" -

-֘ iÍ ÝiV“iÄ 1/‡Áˆ˜}͝˜] ˜Í -1 ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u :‹Ž—n ŽÝ e¨nÓ¢ÌÝ ¢n[nÓÓAώ—ï [¨n AÓ A ÓæϷώÓnb ŽÝ e¨nÓ [¨n AÓ QAe ¢níÓ {¨Ï !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï½ $¢ :ne¢nÓeAïb Aϗ n¢Ó¨¢b ݋n [¨ŽÓӎ¨¢nÏ ¨{ ݋n 0æ¢ n—Ý ¨¢ {nÏn¢[n A¢¢¨æ¢[ne ݋AÝ ŽÝ í¨æ—e Ó¢AÝ[‹ æ· ïnÝ A¢¨Ý‹nÏ :nÓÝnÏ¢ ݋ —nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n Ó[‹¨¨— Ž¢ 2nîAӍ ϗŽ¢‚ݨ¢b QæÝ íAÓ¢ÌÝ —¨¨–Ž¢‚ {¨Ï A¢ï ¨Ïn Ó[‹¨¨—Ó ݨ •¨Ž¢½ n¢Ó¨¢ nÓÓn¢ÝŽA——ï n—ŽŽ¢AÝne !  04 {Ϩ Óæ[‹ ¢n‚¨ÝŽAݎ¨¢Ób AÝ —nAÓÝ Ž¢

݋n ŽneŽAÝn {æÝæÏn½ É:n AÏn ¢¨Ý ·æÏÓ探‚ AeeŽÝŽ¨¢A— nQnÏÓ AÝ Ý‹ŽÓ ݎnbÊ n¢Ó¨¢ ÓAŽe Ž¢ ݋n eA‹¨0ÝAÝnӝn¢ ¢níÓ·A·nϽ É2¨ ÓÄæn—[‹ ݋n Ó·n[æ—Aݎ¨¢ ¨{ A {¨¨ÝQA—— [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ‚Anb ŽÝ ŽÓ ¢¨Ý ‹Ž‚‹ ¨¢ ¨æÏ ÏAeAÏ Ó[Ïnn¢ A¢e ·ÏŽ¨ÏŽÝï —ŽÓÝ ½½½ :n íA¢Ýne ݨ Qn {AŽÏ ¹Ý¨ ݋n Ó[‹¨¨—Ó ݋AÝ ‹Aìn [¨¢ÝA[Ýne æÓº½ Ý Ý‹ŽÓ •æ¢[ ÝæÏnb ݋n 0æ¢ n—Ý Ӌ¨æ—e¢ÌÝ Qn [¨¢ ӎenÏne A —A¢eŽ¢‚ Ó·¨Ý í‹n݋nÏ ŽÝÌÓ A¢ 0 nQnÏ ¨Ï A¢ nîŽÓݎ¢‚ 0 nQnÏ½Ê n¢Ó¨¢ íAÓ ¨Ïn eŽÏn[Ý í‹n¢ AeeŽ¢‚ ݋AÝ Ý‹n A¢¢¨æ¢[nn¢Ý ÉA— —¨íÓ Q¨Ý‹ eA‹¨ A¢e !ní nîŽ[¨

0ÝAÝn ݨ –¢¨í ݋n eŽÏn[ݎ¨¢ ݋n 0æ¢ n—Ý ŽÓ ‹nAene½ -nÏÓ¨¢A——ïb íŽÓ‹ ݋n QnÓÝ {¨Ï ݋n 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ eA‹¨ A¢e !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn½Ê ! 04 ݋—nݎ[Ó ŽÏn[Ý¨Ï [Ž¢ —nï ¨Óݨ¢ ÓAŽe ‹n Ó·¨–n íŽÝ‹ n¢Ó¨¢ nAϗŽnÏ Ž¢ ݋n eAïb ÓÝAݎ¢‚b ÉAϗ A¢e eŽÓ[æÓÓne ݋n eŽÏn[ݎ¨¢ ݋AÝ Ý‹nïÌÏn ‚¨Ž¢‚ 틎[‹ íAÓ [¨¢ÓŽÓÝn¢Ý íŽÝ‹ ·ÏŽ ¨Ï Ž¢{¨ÏAݎ¨¢½Ê ¢ ¨Ý‹nÏ í¨ÏeÓb Óæ[‹ A ÝæÏ¢ ¨{ nìn¢ÝÓ e¨nÓ¢ÌÝ [¨n AÓ A Ïnìn—Aݎ¨¢½ n¢Ó¨¢ íAÓ ÓÝnAe{AÓÝ Ž¢ ‹ŽÓ ÓÝA¢[n ݋AÝ Ý‹n 0æ¢ n—Ý eŽe¢ÌÝ íA¢Ý ݨ nî Ýn¢e ŽÝÓ ‚n¨‚ÏA·‹Ž[ {¨¨Ý·ÏŽ¢Ý Qn諸e ŽÝÓ [æÏÏn¢Ý —¨[Aݎ¨¢Ób ÓÝÏnÝ[‹Ž¢‚ {Ϩ

—¨ÏŽeA ݨ nAÓÝ 2nîAÓ½ 0ݎ——b ݋nÏn íAÓ ‹¨·n ݋AÝ Ý‹n —nA‚æn [¨æ—e ‹Aìn A [‹A¢‚n ¨{ ‹nAÏÝb íŽÝ‹ n¢Ó¨¢ ݋n {¨ÏnÏ [¨ŽÓӎ¨¢nÏ ¨{ ݋n : b A¢e ! 04 QnŽ¢‚ {¨ÏA——ï A{{Ž—ŽAÝne íŽÝ‹ ݋n 0æ¢ n—ݽ -nϋA·Ó A ¯äÝnA {¨¨ÝQA—— n QnÏӋŽ· [¨æ—e Óݎ—— [¨n ݨ {ÏæŽÝŽ¨¢b A—Ý‹¨æ‚‹ ݋n 0æ¢ n—Ý e¨nÓ¢ÌÝ A··nAÏ Ó‹¨ÏÝ ¨¢ ¨·ÝŽ¨¢Ó Ž¢ ŽÝÓ Ïn‚Ž¨¢½ $݋nÏ ¨·ÝŽ¨¢Ó {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓ A··nAÏ Ý¨ Qn AÓ {¨——¨íÓa Z ¨Óݨ¢ ÓAŽe ! 04 ŽÓ Óݎ—— ‹¨·n {æ— ¨{ ‚nÝݎ¢‚ A¢ Ž¢ìŽÝn {Ϩ ݋n ¨æ¢ÝAŽ¢ :nÓÝ ¨¢{nÏn¢[n u É݋n ¨æ¢ÝAŽ¢ :nÓÝ A¢e ÏnŽ¢ìn¢ÝŽ¢‚ ݋n

: b ݋AÝÌÓ í‹nÏn ¨æÏ [æÏÏn¢Ý {¨[æÓ ŽÓ AÝ Ý‹n ¨n¢ÝbÊ ‹n ÓAŽe u Ž{ ݋n : í¨æ—e nî·A¢e ŽÝÓ ¯õÝnA {¨¨Ý QA—— nQnÏӋŽ· ݨ ¯ä½ Z n[¨Ž¢‚ A¢ Ž¢en·n¢en¢Ý {¨¨Ý QA—— ·Ï¨‚ÏA ŽÓ Qn[¨Ž¢‚ ¨Ïn ¨{ A ÏnA—ŽÓݎ[ Ó[n¢Aώ¨ {A[Ž¢‚ ! 04½ É ݋Ž¢– Ó¨½ AQÓ¨—æÝn—ï ݋Ž¢– Ó¨bÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe í‹n¢ AӖne Ž{ Óæ[‹ A Q—æn·ÏŽ¢Ý [¨æ—e Qn e¨AQ—n AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn½ ÉÝÌÓ Ý¨¨ [‹A——n¢‚Ž¢‚b ݋Ž¢–b —¨¢‚ Ýnϝ½ æÝ AÓ A Óݨ·‚A·b AQ Ó¨—æÝn—ï ïnÓ½Ê Z ݋ŽÏe ¨·ÝŽ¨¢ ŽÓ ÏnQ掗eŽ¢‚ ݋n

 ", 1 - 

6>¶ÖiÁÄ¾ Lˆ} …ˆÍÍiÁ 7…ßÍi …>Ä ¬ÝiÁ L>Í vÁ“ ivÍ Äˆ`i v ¬>Íi

 *9"-

ÈÉiÁÄ }iÍ Ýˆ˜] vÁVi >“i È Üı iÍˆVÄ ß >˜ iÄ͝˜

00$ 2 -/00

ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u :‹Ž—n A ‹A¢e{æ— ¨{ ‹ŽÝÝnÏÓ ‹Aìn Óݨ¨e ¨æÝ eæώ¢‚ nAύ —ïÓnAÓ¨¢ 9AÄænÏ¨Ó QAÓnQA——b 2Ïnì¨Ï :‹ïÝn [¨æ—e Qn ¨¢ ݨ· ¨{ ݋n ‹nA·½ ¨Ï ÓÝAÏÝnÏÓb ‹nÎÓ A QŽ‚ —n{ݍ‹A¢enÏ Ž¢ ݋n Žee—n ¨{ ݋n ÝnAÎÓ ¨ÏenϽ 2‹AÝb A¢e ‹nÎÓ Ó‹¨í¢ [¨¢ÓŽÓÝn¢Ý ·¨· Ž¢ ‹ŽÓ QAݽ É2Ïnì¨ÏÎÓ AÝ QAÝÓ ÓÝAÏÝ íŽÝ‹ ‹ŽÓ A· ·Ï¨A[‹ Qn{¨Ïn ‹n nìn¢ ‚nÝÓ Ž¢ ݋n Q¨îbÊ ÓAŽe {ŽÏÓݍïnAÏ AÓ Ïæ[nÓ ‹nAe [¨A[‹ AÓnï Ž——½ É2Ïnì¨ÏÎÓ ¢¨Ý A{ÏAŽe ݨ ‚¨ æ· Ý‹nÏn A¢e ‚nÝ A íA—–b ‹nÎÓ ¢¨Ý A{ÏAŽe ݨ ‚nÝ ‹ŽÝ íŽÝ‹ A QA——½ ¢e í‹n¢ ‹n ‚nÝÓ ‹ŽÓ ·ŽÝ[‹b ‹n eώìnÓ ŽÝ½Ê :‹ïÝn ‹AÓ A —¨¢‚ Ó펢‚ Å ŽÝ ÝA–nÓ A 틎—n {¨Ï ‹Ž ݨ —¨Ae æ· A¢e ‚nÝ Ý‹Ï¨æ‚‹ ݋n ó¨¢n Å A—Ý‹¨æ‚‹ ‹AÓ ‚¨¨e QAÝ Ó·nne A¢e ÄæŽ[– íώÓÝÓ½ 0æ[‹ A ·Ï¨eæ[Ý [¨æ—e Qn A ÏnÓæ—Ý {Ϩ Ó¨n ÝæÝn—A‚n Ž¢ ݋n A—Ž{¨Ï ¢ŽA :Ž¢ÝnÏ nA‚æn {Ϩ A [¨A[‹Ž¢‚ ÓÝA{{ ݋AÝ Ž¢[—æene {¨ÏnÏ QŽ‚ —nA‚æn Q¨QnÏ AÏÏn—— ìA¢Ó½ 2‹nÏnb :‹ïÝn —nAÏ¢ne ݨ ÓÝA¢e ¨Ïn æ·ÏŽ‚‹Ý AÝ Ý‹n ·—AÝn Å Qn{¨Ïn ‹n QAÝÝne Ž¢ A —¨í [Ϩæ[‹ Å Ž¢ A¢ n{{¨ÏÝ Ý¨ ‚n¢nÏAÝn ·¨ínÏ Ž¢ ‹ŽÓ Ó펢‚½ Ž‚‹Ý ‚AnÓ Ž¢Ý¨ ݋n äõ¯ä ÓnAÓ¨¢b :‹ïÝn ‹AÓ {¨æÏ ‹¨n Ïæ¢Ó A¢e ¯¤ / {¨Ï ݋n 9AÄænϨÓb 틎—n [¨Ž¢‚ Ž¢ íŽÝ‹ A ½Øä} QAÝݎ¢‚ AìnÏA‚n½ É2‹nï ݨ—e nb ˋnïb ÓÝA¢e æ· A —ŽÝ ݗn QŽÝ ¨ÏnbÊÌ :‹ïÝn ÓAŽe½ É2‹AÝ íAïb ï¨æÏ ‹A¢eÓ [A¢ Qn A —ŽÝݗn QŽÝ ¨Ïn {Ïnnb A —ŽÝݗn QŽÝ ¨Ïn —¨¨Ón A¢e Ïn—Aîne½ ¢e ‚nÝ A QnÝÝnÏ ·A݋ ݨ ݋n QA——½ <¨æÎÏn AQ—n ݨ æÓn ï¨æÏ —n‚Ó A —ŽÝݗn ¨Ïnb ï¨æ æÓn ݋n 틎· ¨{ ï¨æÏ QAÝb ï¨æÏ [¨Ïn ½½½ Îìn Ónn¢ ÏnÓæ—ÝÓ½Ê

0nn 04! 2b -A‚n ß

' 6 ( § (+o 1(

- ,1 - 6+1 ,"- ,-/ - /, 6", 79/ ] ąÝ˜ …iÁi ݝÁŽˆ˜} ˜ L͈֘˜} `ÖÁˆ˜} ͅi Íi>“¾Ä 7i`˜iÄ`>ß ¬Á>V͈Vi >Í ¬`>V> *>ÁŽ] ˆÄ vv ͝ > }` ÄÍ>ÁÍ >Í Í…i ¬>Íi±

6>¶ÖiÁÄ >Í > }>˜Vi U/…i >Ä ÁÖViÄ 6>¶ÖiÁÄ] >˜

ˆ˜`i¬i˜`i˜Í “ˆ˜Á i>}Öi L>Äi‡ L> Íi>“ >˜` > “i“LiÁ v ͅi *iVÄ i>}Öi] ÄˆÍ >Í É‡Ô ˜ ͅi Äi>ĝ˜ >˜` ˆ˜ vˆÁÄÍ ¬>Vi± /˜ˆ}…Í] ͅiß Ýˆ ¬i˜ > vˆÜi‡ }>“i …“i ÄiÁˆiÄ >}>ˆ˜ÄÍ Í…i ,ÄÝi ˜Ü>`iÁı /…i ÄiÁˆiÄ Ýˆ Li ¬>ßi` `>ˆß ͅÁÖ}… -֘`>ß] ݈ͅ i>V… }>“i Li}ˆ˜˜ˆ˜} >Í È ¬±“± >Í ¬`>V> *>ÁŽ± ӎen {Ϩ :‹ïÝnÎÓ nî·nώn¢[n Ž¢ ݋n :b ‹n A—Ó¨ [¨nÓ {Ϩ A

ŽìŽÓŽ¨¢ [¨——n‚n Å 4 0A¢ÝA Aύ

QAÏA Å A¢e ·—Aïne A ÓnAÓ¨¢ {¨Ï A •¨Ï nA‚æn AÓnQA—— A‚n¢Ý 0[¨ÝÝ ¨ ÏAÓÎ ÝnA Ž¢ ݋n A—Ž{¨Ï¢ŽA 0杝nÏ nA‚æn½ É •æÓÝ íA¢Ýne ݨ ·—Aï nìnÏï eAïbÊ :‹ïÝn ÓAŽe ¨{ [¨Ž¢‚ ݨ ݋n 9A ÄænϨӽ É —nAÏ¢ne Ó¨ æ[‹ Ž¢ ݋n

A—Ž{¨Ï¢ŽA :Ž¢ÝnÏ nA‚æn½ 2‹n [¨A[‹nÓb ݋nï A—— Ïn[¨n¢ene n [¨Ž¢‚ ݨ ݋n -n[¨Ó nA‚æn½ !¨Ï݋ nώ[A¢ nA‚ænb Ϩ¢ÝŽnÏ nA‚ænb nώ[A¢ ÓÓ¨[ŽAݎ¨¢b ݋¨Ón ¹·—Aï nÏÓºb nÓ·n[ŽA——ï QnŽ¢‚ ·ÏŽAώ—ï {ŽÏÓÝ QAÓnb ݋nï ÓAŽe ݋¨Ón ‚æïÓ ‹Aìn A ·Ï¨{nÓӎ¨¢A— ÏnÓæn½ 2‹nï ‹Aìn ïnAÏÓ½ Ó A Ϩ¨–Žnb [¨Ž¢‚ ¨æÝ ¨{ [¨——n‚nb ï¨æÏ [‹A¢[nÓ ¨{ ·—A‚ {ŽÏÓÝ QAÓn AÏn ìnÏï ӗŽ½ 2‹n ¨¢—ï íAï ݨ ‚nÝ QnÝÝnÏ ŽÓ ݨ ·—Aï nìnÏï

eAïb A–n ŽÓÝA–nÓb —nAÏ¢ {Ϩ ݋¨Ón ŽÓÝA–nÓb ‚Ϩí AÓ A¢ Ž¢eŽìŽe æA—½Ê 2‹n 9AÄænÏ¨Ó AÏn ¨{{ ݨ A ؍ä ÓÝAÏÝ Ý¨ ݋nŽÏ ÓnAÓ¨¢ Å {ŽÏÓÝ ·—A[n Ž¢ ݋n -n[¨Ó nA‚æn Å A¢e 펗— ‹¨ÓÝ /¨Óín—— ÓÝAÏݎ¢‚ ݨ¢Ž‚‹Ý {¨Ï ݋n ÓÝAÏÝ ¨{ A {Žìn‚An ÓnώnÓ½ ÉΝ ìnÏï ‹A··ïbÊ Ž—— ÓAŽe½ É2‹n ‚æïÓ AÏn [¨Ž¢‚ ݨ‚n݋nÏ ‚ÏnAÝ A¢e ݋nïÎÏn Qæ‚ Ž¢Ý¨ í‹AÝ ínÎÏn Ýn——Ž¢‚ ݋n½ É:nÎÏn nŽ‚‹Ý ‚AnÓ Ž¢½ :nÎìn ‚¨Ý Øä ‚AnÓ Ý¨ ‚¨½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς½

0nn ×Ø/0b -A‚n ß

"8 

- ", ",

>Ä ÁÖViľ /ÁÖÍ ½vˆ˜iÍ֘ˆ˜}¾ vÁ ͈͏i LÖÍ ß ˆ ˜ˆ}…Í

 -0$ 2 0

' 6 ( § (+o 1(

1-/ /,"1/ ÍÁ>ˆ˜Ä vÁ …ˆÄ Ö¬V“ˆ˜} vˆ}…Í >}>ˆ˜ÄÍ iÜˆ˜ ,`Áˆ}Öiã >Í Í…i ->““ß ÖÁŽi 9Öͅ Þˆ˜} i˜ÍiÁ ˜ 7i`˜iÄ`>ß± /ÁÖÍ ˆÄ `i‡ vi˜`ˆ˜} …ˆÄ ¤x{‡¬Ö˜` 7 ͈͏i >}>ˆ˜ÄÍ ,`Áˆ}Öi㠝˜ ֘i Ô ˜ -…Ý͈“i …>“¬ˆ˜Ä…ˆ¬ Þˆ˜}± Á > ¬…Í }>iÁß v ͅi ÍÁ>ˆ˜‡ ˆ˜} ÄiÄĈ˜ ÜˆÄˆÍ ÖÁ ÝiLĈÍi >Í VÄ֘‡˜iÝıV“±

- - u Ïæn ¨—ŽeAï Ó[¨Ïne äõ ·¨Ž¢ÝÓb A¢e —ݨ¢ ÏA¢e ‹Ae ¯ß ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯õ ÏnQ¨æ¢eÓ Ý¨ —nAe ݋n ݨ悋 A¢eenÝnϝŽ¢ne -‹Ž—Aen—·‹ŽA ×ØnÏÓ ·AÓÝ Ý‹n n—ÝŽ[Ób sä×} ¨¢ :ne¢nÓeAï ¢Ž‚‹Ý ݨ Ón¢e ݋n AÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n ÓnŽ{Ž¢A—Ó QA[– ݨ ¨Óݨ¢ {¨Ï An ×½ !¨ ÝnA ‹AÓ í¨¢ [¨¢Ón[æ ÝŽìn ‚AnÓ Ž¢ A ÓnώnÓ í‹nÏn ¢nŽÝ‹nÏ ÝnA ‹AÓ ·—Aïne ín—— n¢¨æ‚‹ ݨ ÓnŽón [¨¢ÝϨ—½ -Aæ— -ŽnÏ[nb n쎢 AÏ¢nÝÝb /Aï ——n¢ A¢e /A•¨¢ /¨¢e¨ [¨æ—e Qn ·—A‚ ݋nŽÏ —AÓÝ ‚An ݨ‚n݋nÏ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹Ý Ž{ ݋nï [A¢ÌÝ {Ž¢e A íAï ݨ ‹A¢‚ ¨¢Ý¨ ݋n QA—— A¢e ·æÝ AíAï A 0ŽînÏÓ ÝnA ݋AÝ í¨¢ÌÝ ÄæŽÝ½ ¨ÏnÏ ×ØnÏÓ ——0ÝAÏ ——n¢ ìnÏÓ¨¢ nAÏ¢ne A ϨAώ¢‚ ÓÝA¢eŽ¢‚ ¨ìAݎ¨¢ í‹n¢ ‹n ·Ïn Ón¢Ýne ݋n ‚An QA——½ ï ݋n n¢eb ݋n {A¢Ó ínÏn ¨¢ ݋nŽÏ {nnÝ {¨Ï ¨—ŽeAïb ÏA¢e A¢e ¢eÏn ‚æ¨eA—A {¨Ï –nn·Ž¢‚ ݋n nŽ‚‹Ý‹Ónnene 0ŽînÏÓ A—Žìn {¨Ï AÝ —nAÓÝ ¨¢n ¨Ïn ‚An½ 2‹n n—ÝŽ[Ó ·¨ÓÝne æ‚—ï ¢æQnÏÓ A[ϨÓÓ Ý‹n Q¨AÏea —An ݋n —¨ÓÓ ¨¢ ݋n ßß ·nύ [n¢Ý Ӌ¨¨ÝŽ¢‚b ݋n ¯× ÝæÏ¢¨ìnÏÓ ¨Ï ݋n ß {¨Ï ¯€ ߍ·¨Ž¢Ý Ӌ¨¨ÝŽ¢‚½ ŽÝ‹nÏ íAïb ݋nÏnÌÓ n¢¨æ‚‹ ݨ ‚¨ AϨæ¢e½ -ŽnÏ[n ‹Ae ä€ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯õ ÏnQ¨æ¢eÓb A¢e AÏ¢nÝÝ ‹Ae äõ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯¯ Q¨AÏeÓ½ 2‹n 0ŽînÏÓ A‚AŽ¢ {AŽ—ne ݨ ·æÝ æ· Ý‹n Ó·Aϖ—Ž¢‚ ¢æQnÏÓ Ž¢ ݋n Q¨î Ó[¨Ïn æÓæA——ï Ïn ÄæŽÏne {¨Ï A enn· ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢ Ï梽 2‹nï ŽÓÓne s ¨{ ¤ ߍ ·¨Ž¢ÝnÏÓb Ӌ¨Ý A í¨n{æ— ¯× ¨{ äs {Ϩ ݋n {Ïnn Ý‹Ï¨í —Ž¢n A¢e ‹Ae ¯ä ÝæÏ¢¨ìnÏÓ½ æÝ í‹n¢ ݋n 0ŽînÏÓ ÏnA——ï ¢nnene ݋AÝ ‚An[‹A¢‚Ž¢‚

0 /4 0 u æÓݎ¢ 2ϨæÝ Ó‹Ae¨íQ¨îne ‹ŽÓ íAï AϨæ¢e ݋n ώ¢‚b ݋Ϩ펢‚ —n{ÝÓ A¢e ώ‚‹ÝÓ A¢e [¨QŽ¢Aݎ¨¢Ó AÝ ‹ŽÓ Ž¢ìŽÓŽQ—n ¨··¨ ¢n¢Ý u •æÓÝ AÓ ‹n ‹AÓ Ý‹¨æÓA¢eÓ ¨{ ¨Ý‹nÏ ÝŽnÓ Ž¢ ‹ŽÓ —Ž{n½ Ý íAÓ •æÓÝ A¢¨Ý‹nÏ eAï AÝ Ý‹n ώ¢‚Ù¨{{Ž[n {¨Ï ݋n í¨Ï—e [‹A·Ž¨¢ {Ϩ AÓ Ïæ[nÓb A¢ AQ QÏnìŽAÝne neŽA í¨Ï–¨æÝ AÝ Ý‹n 0Aï æϖn <¨æ݋ ¨îŽ¢‚ n¢ÝnϽ n í¨Ï–ne ݋n ŽÝÝÓ íŽÝ‹ —¨¢‚ÝŽn ÝÏAŽ¢nÏ ¨æŽn æϖnb ‹n Ó·AÏÏne A [¨æ ·—n ¨{ —Ž‚‹Ý Ϩæ¢eÓ íŽÝ‹ {¨ÏnÏ í¨Ï—e ݎݗn [¨¢ Ýn¢enÏ æA¢ Aϗ¨Ó A¢en—¨b ‹n í¨Ï–ne ݋n ‹nAìï QA‚ u ·n··nώ¢‚ AíAïb ݋n¢ ¨{{nώ¢‚ A¢ ¨[[Aӎ¨¢A— ݋æeb ݋æe AÓ ‹n 梗¨Aeneb ‹n í¨Ï–ne ݋n nìnύn—æӎìn e¨æQ—nn¢e QA‚b ‹n í¨Ï–ne ݋n Ó·nne QA‚b ‹n •æ·ne Ϩ·n½ Ý íAÓ n¢¨æ‚‹ ݨ í¨Ï– æ· A —n‚ŽÝŽAÝn ÓínAÝb n¢¨æ‚‹ ݨ ‚nÝ A —ŽÝݗn í¨Ï– e¨¢n½ Ý íAÓ —Ž‚‹Ýb nAÓïb Ïn—Aîne½ æÝ Ý‹¨Ón ¨n¢ÝÓ AÏn e펢e—Ž¢‚ ÏA·Že—ïb ÓA¢e ӗŽ··Ž¢‚ ŽÏÏnì¨[AQ—ï ݋Ϩ悋 ݋n ‹¨æς—AÓÓ AÓ Ý‹n QŽ‚ ¨n¢Ý [¨nÓ ‹æÏݗŽ¢‚ AÝ ‹Ž½ ¢ •æÓÝ ¨ìnÏ A ínn–b ¨¢ æ¢n äb 2ϨæÝ íŽ——

0nn 2/$42b -A‚n ß

AÓnQA——

nώ[A¢ nA‚æn U ¨Óݨ¢ Øb A—ÝŽ¨Ïn } U2A·A Aï }b 2¨Ï¨¢Ý¨ € ¹¯¯º U½½ ¢‚n—Ó ßb $A–—A¢e ¯ ¹¯¯º U0nAÝݗn }b 2nîAÓ ß U —nìn—A¢e €b

nÝϨŽÝ ä U!½<½ <A¢–nnÓ sb A¢ÓAÓ ŽÝï ß U ‹Ž[A‚¨ :‹ŽÝn 0¨î Øb Ž¢¢nÓ¨ÝA õ !Aݎ¨¢A— nA‚æn nÝÓ ßb -ŽÝÝÓQæς‹ ¯ U Ž—íAæ–nn sb 0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ } U-‹Ž—Aen—·‹ŽA €b :AӋŽ¢‚ݨ¢ ¯ U Ž¢[Ž¢¢Aݎ äb ݗA¢ÝA ¯ U ¨—¨ÏAe¨ sb ŽAŽ €

U!½<½

U¨æÓݨ¢ }b

‹Ž[A‚¨ æQÓ ¯ U0A¢ Žn‚¨ AÝ 0ݽ ¨æŽÓb —AÝn U½½ ¨e‚nÏÓ AÝ ώó¨¢Ab —AÝn

AӖnÝQA——

! -—Aï¨{{Ó

U-‹Ž—Aen—·‹ŽA säb ¨Óݨ¢ ×}

¨[–nï

! -—Aï¨{{Ó U!ní nÏÓnï }b !½<½ /A¢‚nÏÓ ß

0¨[[nÏ 0

U ‹ŽìAÓ 40 ¯b

!ní <¨Ï– ¯ U ‹Ž[A‚¨ äb A——AÓ ¯ U ¨—æQæÓ AÝ 0nAÝݗn b —AÝn U0A¢ ¨Ón AÝ ¨Ó ¢‚n—nÓb —AÝn


04!!:0

," * ¤

 , Áiʝ ͝¬Ä >Ý>ˆˆÇ }Ä Í ¬>ß Í˜ˆ}…Í 2‹n ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝn 旗e¨‚Ó QnAÝ Ý‹n AíAŽŽ :AÏώ¨ÏÓ sä AÝ ¨‹¨–A 0ÝAeŽæ Ž¢ nÓAb ÏŽó½ Ž¢ ݋n ¨·n¢Ž¢‚ Ϩæ¢e ¨{ ݋n äõ¯ä : AÓn QA—— 2¨æÏ¢An¢Ý½ AíAŽŽ ݨ¨– A ¯õ —nAe A{ÝnÏ Ý‹n {ŽÏÓÝ Ž¢¢Ž¢‚ Qn{¨Ïn ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝn Ó[¨Ïne ¨¢[n Ž¢ ݋n {¨æÏ݋b A‚AŽ¢ Ž¢ ݋n {Ž{݋ A¢e ÓŽî ¨Ïn ݎnÓ Ž¢ ݋n ӎî݋ ݨ ·æ—— AíAï½ AϨ¢ æe‚n ín¢Ý € {¨Ï } AÝ Ý‹n ·—AÝn {¨Ï ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝnb 틎—n ӎî eŽ{{nÏn¢Ý 旗e¨‚Ó eϨìn Ž¢ Ïæ¢Ó A¢e nŽ‚‹Ý eŽ{{nύ n¢Ý ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝn ·—AïnÏÓ [ϨÓÓne ݋n ·—AÝn½ ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝn n¢ÝnÏne ݋n ݨæÏ¢An¢Ý AÓ Ý‹n !¨½ } Ónne 틎—n AíAŽŽ íAÓ Ónnene !¨½ €½ !¨½ ß !nìAeA ݨ¨– ¨¢ !¨½ Ø ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ Ž¢ ݋n —AÝn ‚An ¨¢ :ne¢nÓeAï ¢Ž‚‹Ýb 틎[‹ n¢ene A{ÝnÏ Ý‹n 0梍 !níÓ ·ÏŽ¢Ý enAe—Ž¢n½ { !nìAeA eŽe Ž¢ {A[Ý íŽ¢b !¨½ ¯Ónnene !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 펗— ·—Aï ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ ݨ¢Ž‚‹Ý AÝ s ·½½b 틎—n Ž{ !nìAeA —¨ÓnÓb ! 04 펗— ÝA–n ¨¢ ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝn½ 2‹n ‚‚Žn ‚An [A¢ Qn ‹nAÏe ¨¢ ݋n ÏAeŽ¨b AÝ 0!  }×õ½

7>>Vi …i>`Ä x - , ˆ˜`ÖVÍiiÄ

/$22b !½ ½ u 0·ÏŽ¢Ý æ· [‹A·Ž¨¢ /æÓÝï :A——A[n ‹nAeÓ Ý‹n ‚Ï¨æ· ¨{ {Žìn ·Ž[–ne {¨Ï ݋n !0 / A—— ¨{ An ¨¢ :ne¢nÓeAï½ $í¢nÏ n¨¢AÏe :¨¨e A¢e eώìnÏÓ ¨Ýݨ¢ $ín¢Ób nÏQ 2‹¨AÓ A¢e æ[– A–nÏ •¨Ž¢ne :A——A[n Ž¢ ݋n ‹A——ÌÓ {¨æÏ݋ [—AÓÓ½ :A——A[n í¨¢ }} 0·ÏŽ¢Ý æ· ÏA[nÓ Ž¢ ×õØ ÓÝAÏÝÓ A¢e í¨¢ ݋n ¯¤s¤ [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·½ n ¢¨í í¨Ï–Ó AÓ A QϨAe[AÓÝnϽ 2‹n {Žìn n¢ 펗— Qn Ž¢ eæ[Ýne Ž¢ [nÏn¨¢ŽnÓ AÝ Ý‹n !0 / A—— ¨{ An Ž¢ nQÏæAÏï½

ÔåÔå "ß“¬ˆV Lˆ` vˆi` ˜>ÁÁÝÄ Í Ï .4 2< u ¨‹A A¢e A–æ ínÏn n—ŽŽ¢AÝne {Ϩ ݋n ÏA[n {¨Ï ݋n äõäõ $—Ž[Ó ¨¢ :ne¢nÓeAï AÓ Ý‹n $ Ýώne ݋n {Žn—e ¨{ [A¢eŽeAÝnÓ {Ϩ {Žìn [ŽÝŽnÓ Ý¨ ݋Ïnn½ 2¨–ï¨b Aeώe A¢e Ӎ ÝA¢Qæ— Aen ݋n [æÝ AÓ Ý‹n ¢ ÝnÏ¢Aݎ¨¢A— $—Ž[ ¨ŽÝ Ýnn nîn[æݎìn Q¨AÏe ÓnÝݗne ¨¢ A Ӌ¨ÏݗŽÓÝ ¨{ {Ž¢A—ŽÓÝÓ½ 2¨–ï¨b Aeώe A¢e ÓÝA¢Qæ— u A—— {¨ÏnÏ QŽeenÏÓ u ¢¨í AeìA¢[n ݨ ݋n {Ž¢A— ·‹AÓnb A ¯×¨¢Ý‹ ÏA[n ݋AÝ íŽ—— n¢e íŽÝ‹ ݋n $ ì¨Ýn ¨¢ 0n·Ý½ ×b äõ¯€b Ž¢ æn¢¨Ó ŽÏnÓ½

iÁL߇݈˜˜ˆ˜} ÍÁ>ˆ˜iÁ v>ViÄ …i>Áˆ˜} / b A—Ž{½ u n¢ Ýæ[–ï nÏQïíŽ¢¢Ž¢‚ ÝÏAŽ¢nÏ

¨æ‚ $Ì!nŽ—— [¨æ—e Qn {A[Ž¢‚ æ· Ý¨ A ӎ¨¢Ý‹ ÓæÓ·n¢ÓŽ¨¢ í‹n¢ ݋n A—Ž{¨Ï¢ŽA ¨ÏÓn /A[Ž¢‚ ¨AÏe nnÝÓ Ý¨ eŽÓ [æÓÓ A [AÓn Ž¢ì¨—쎢‚ ¨¢n ¨{ ‹ŽÓ ‹¨ÏÓnÓ ÝnÓݎ¢‚ {¨Ï A ‹Ž‚‹ —nìn— ¨{ ݨÝA— [AÏQ¨¢ eŽ¨îŽen Ž¢ äõ¯õ½ 2‹n Q¨AÏe nnÝÓ Ý¨eAï AÝ nÝ{AŽÏ ¨——ïí¨¨e -Aϖ Ž¢ ¢ ‚—ní¨¨e½ 2‹n Q¨AÏeÌÓ ¨¢Ý‹—ï nnݍ Ž¢‚ [¨nÓ Ž¢ ݋n ŽeÓÝ ¨{ ̗— Aìn ¢¨Ý‹nÏÌÓ QŽe ݨ Qn [¨n ݋n {ŽÏÓÝ 2ώ·—n Ï¨í¢ íŽ¢¢nÏ Ž¢ ߀ ïnAÏÓ½ 2‹n [¨—Ý ŽÓ ÝÏAŽ¢ne Qï $Ì!nŽ——½ 0ÝA{{b íŽÏn Ïn·¨ÏÝÓ

/ÁÖÍ

$!2!4 /$

 2‹æÏÓeAïb

- ¯

ÓÝn· ݋Ϩ悋 ݋¨Ón Ϩ·nÓ Ž¢ ݋n ¨n n·¨Ý n¢ÝnÏ Ž¢ Aύ Ó¨¢b A—Ž{½b 0‹¨íݎn [AnÏAÓ Q¨ÏŽ¢‚ Ž¢ ¨¢ ‹Žb A¢e ·æÝ ‹ŽÓ : í¨Ï—e —Ž‚‹Ý Že e—nínŽ‚‹Ý [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· Qn—Ý ¨¢ ݋n —Ž¢n A‚AŽ¢ÓÝ eA¢‚nϨæÓ

¨Ž¢Ž[A¢ n—쎢 /¨eώ‚ænó½ É A· ‹AÓ Qnn¢ ‚ÏnAÝbÊ ÓAŽe 2ϨæÝb 틨 펗— ÝA–n ‹ŽÓ 梍 Q—nŽÓ‹ne 䀍õ Ïn[¨Ïe íŽÝ‹ ¯€ –¢¨[–¨æÝÓ Ý‹Ï¨æ‚‹ ݋¨Ón Ϩ·nÓ½ É:nÌìn •æÓÝ Qnn¢ {Ž¢n Ý梎¢‚ ŽÝ½ ݋Ž¢– ŽÝ ‚nÝÓ QnÝÝnÏ nìnÏï ݎn½ ï ¢¨íb ŽÝÌÓ —Ž–n [—¨[–í¨Ï–½Ê ¢e æϖn Aeeneb É—— ¨æÏ [A·Ó ‹Aìn Qnn¢ ‚ÏnAݽ 2‹nïÌìn •æÓÝ Qnn¢ [AÏQ¨¢ [¨·ŽnÓ ¨{ ݋n ·AÓݽ —— ݋n Ó·Aύ ώ¢‚ ·AÏÝ¢nÏÓ íA¢Ý ݨ ‹n—·½ 2‹nï A—— —Ž–n æÓݎ¢½ 2‹nÏn ŽÓ ¢nìnÏ A¢ï eÏAA —Ž–n ݋nÏn ŽÓ AÝ A —¨Ý ¨{ [A·Ó½Ê $¢n ¨{ ݋¨Ón Ó·AÏώ¢‚ ·AÏݍ ¢nÏÓb æ¢en{nAÝne QŽn A¢ ¹¯Ø õb ¯õ –¢¨[–¨æÝÓºb ‹AÓ Qnn¢

Aï ä€b äõ¯ä U Ï1˜ˆ˜ V>ˆ“Ä VÖĈ˜ ÜiÁ V>¬ 00$ 2 -/00

2‹n ·—AïnÏÓ æ¢Ž¨¢ [—AŽne :ne¢nÓeAï ݋AÝ Ý‹n ! Ž ·¨Óne A Ón[ÏnÝ ÓA—AÏï [A· eæύ Ž¢‚ ݋n æ¢[A··ne äõ¯õ ÓnAÓ¨¢ ݋AÝ [¨ÓÝ Ý‹n ·—AïnÏÓ AÝ —nAÓÝ k¯ QŽ——Ž¨¢½ 2‹n [¨·—AŽ¢Ý íAÓ {Ž—ne Ž¢ 4½0½ ŽÓÝώ[Ý ¨æÏÝ Ž¢ Ž¢ ¢nA·¨—ŽÓb 틎[‹ ¨ìnÏÓnnÓ Ý‹n /n‚‚Žn :‹ŽÝn ÓnÝݗnn¢Ý [¨ì nώ¢‚ ! —AQ¨Ï AÝÝnÏÓ½ æÝ Ý‹n —nA‚æn ÓAïÓ Ý‹n 梎¨¢ ‹AÓ ¢¨ ‚Ϩæ¢eÓ {¨Ï ݋n A[ݎ¨¢ A¢e ŽÓ ·Ï¨‹ŽQŽÝne {Ϩ {Ž—Ž¢‚ ŽÝ Qï ݋n [¨——n[ݎìn QAςAŽ¢Ž¢‚ A‚Ïnnn¢Ý½ 2‹n [¨·—AŽ¢Ý [—AŽÓ A É[¨¢Ó·ŽÏA[ïÊ Ý¨ ÓnÝ A k¯äß Ž— —Ž¨¢ ÓA—AÏï [A· {¨Ï ݋n äõ¯õ ÓnA

Ó¨¢b í‹n¢ ¨í¢nÏÓ eŽe ¢¨Ý ‹Aìn ݋n Aæ݋¨ÏŽÝï ݨ e¨ Ó¨½ 2‹n

¨íQ¨ïÓ A¢e /neӖŽ¢Ó ‹Aìn ‹Ae ݋nŽÏ {æÝæÏn ÓA—AÏï [A·Ó —¨ínÏne {¨Ï ¨ìnÏÓ·n¢eŽ¢‚ Ž¢ äõ¯õb A——AÓ Qï k¯õ Ž——Ž¨¢ ¨ìnÏ Ýí¨ ÓnAÓ¨¢Ób :AӋŽ¢‚ݨ¢ Qï A 틨··Ž¢‚ kßØ Ž——Ž¨¢½ ¨Ý‹ ÝnAÓ —¨ÓÝ A ‚ÏŽnìA¢[n A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹¨Ón Ïneæ[ݎ¨¢Ó ¨¢ 2ænÓeAï½ É:‹n¢ ݋n Ïæ—nÓ AÏn QϨ–n¢ Ž¢ A íAï ݋AÝ ‹æÏÝÓ Ý‹n ‚Anb ín ‹Aìn A¢ ¨Q—Ž‚Aݎ¨¢ ݨ A[ݽ :n [A¢¢¨Ý ÓÝA¢e Qï í‹n¢ ín ¢¨í –¢¨í ݋AÝ Ý‹n ¨í¢nÏÓ [¨¢Ó·ŽÏne ݨ [¨——æenbÊ æ¢Ž¨¢ [‹Žn{ n Aæώ[n 0ŽÝ‹ ÓAŽe :ne¢nÓeAï½ ¢ ÏnÓ·¨¢Ón ݨ ݋n Ïn¨·n¢Ž¢‚ ¨{ ݋n /n‚‚Žn :‹ŽÝn —AíÓæŽÝb

! Ó·¨–nӝA¢ Ïn‚ Žn——¨ ÓAŽeb É2‹nÏn íAÓ ¢¨ [¨——æӎ¨¢½ 2‹nÏn íAÓ ¢¨ A‚Ïnnn¢Ý½ 2‹nÓn [—AŽÓ AÏn ݨÝA——ï 梍 {¨æ¢ene½Ê —nA‚æn ÓÝAÝnn¢Ý ÓAŽe ݋n [¨——n[ݎìn QAςAŽ¢Ž¢‚ A‚Ïnn n¢Ý ӎ‚¢ne —AÓÝ æ‚æÓÝ Ý¨ n¢e ݋n €¨¢Ý‹ —¨[–¨æÝ ·Ï¨ ‹ŽQŽÝne ݋n {Ž—Ž¢‚ ¨{ ݋nÓn [—AŽÓb A¢e ݋AÝ ·—AïnÏÓÌ AÝݨύ ¢nïÓ ÓŽ‚¢ne A Ón·AÏAÝn A‚Ïnn n¢Ý A‚ÏnnŽ¢‚ ݨ ݋n Ýnϝӽ æÝ !- ¨æÝӎen [¨æ¢Ón— n{{Ïnï nÓӗnÏ ÓAŽe ݋AÝ A‚Ïnn n¢Ý íAÓ Ïn•n[Ýne Qï ݋n [¨æÏݽ É2‹n e¨[æn¢Ý ݋nï AÏn Ïn {nÏώ¢‚ ݨ íAÓ ¢¨Ý A[[n·Ýne Qï ݋n eŽÓÝώ[Ý [¨æÏÝ Ž¢ Ž¢¢nÓ¨ ÝAbÊ ‹n ÓAŽe :ne¢nÓeAï½

 *9"-

ß Á> *`i

$!2!4 /$

+ '* 6 § (( * %' ((

" ,/ ," 1, v ͅi iÝ iÁÄiß i܈Ä ViiLÁ>ÍiÄ ÝˆÍ… -Íi¬…i˜ ˆ˜Í>] Áˆ}…Í] >vÍiÁ ͅi i܈Ä `ivi>Íi` ͅi iÝ 9ÁŽ ,>˜}iÁÄ x‡Ï ˆ˜ >“i x v ͅi >ÄÍiÁ˜ ˜viÁi˜Vi vˆ˜>Ä ¬>ߝvv ÄiÁˆiÄ 7i`˜ić `>ß ˜ˆ}…Í ˆ˜ iÝ 9ÁŽ± ¨‹¢ 2¨ÏݨÏn——A ÓAŽe½ $¢[n AQ¨ÏŽ– ݎne ŽÝ íŽÝ‹ A¢ æ¢AÓӎÓÝne ‚¨A— ݋AÝ ÏŽ[¨ [‹nÝne Ž¢ ¨{{ ݋n ӖAÝn ¨{ ‚¨A—Žn AÏݎ¢ ϨenæÏb ŽÝ A··nAÏne ݋n /A¢‚nÏÓ í¨æ—e ώen ݋n [¨nQA[– A—— ݋n íAï ݨ ¨¢n ¨{ ݋n ¨ÓÝ ÓݎÏώ¢‚ íŽ¢Ó Ž¢ ÝnA ‹ŽÓݨÏï u ¨¢n ݋AÝ í¨æ—e ώìA— ìŽ[ݨώnÓ ¨ìnÏ !ní nÏÓnï Ž¢ ݋n [—AÓӎ[ ¯¤¤€ AÓÝ {Ž¢A—Ó½

AÏÝnÏ Aen ÓæÏn ŽÝ í¨æ—e¢ÌÝ ‹A··n¢½ —ïA ¨ìA—[‹æ– –¢¨[–ne Ž[‹An— n— ?¨Ýݨ ¨{{ ݋n ·æ[– Ž¢ ݋n ώ‚‹Ý [¨Ï¢nÏb A¢e Ž¨¢ÝA Ón¢Ý A ·AÓÓ Ž¢ {Ϩ¢Ý ݨ AÏÝnÏ u 틨 ‹Ae •æÓÝ [‹Aςne Ž¢ {Ϩ¢Ý {Ϩ ݋n Qn¢[‹ u {¨Ï A ÄæŽ[– Ӌ¨Ý ݋AÝ QnAÝ n¢ÏŽ– æ¢eÄìŽÓݽ É<¨æ ‹Aìn ݨ ¹–nn· ŽÝ ݨ ‚n݋nϺ ݋ŽÓ ݎn ¨{ ïnAÏbÊ

- ¯

QAӖnÝb ݋nÏn íAÓ ìA¢ 2æÏ¢nÏ ÝíŽÓݎ¢‚ A¢e {Ž‚‹ÝŽ¢‚ ݋Ϩ悋 en{n¢enÏÓ e¨í¢ ݋n —A¢n½ :‹n¢ ݋n 0ŽînÏÓ ¢nnene A Óݨ·b ݋nÏn íAÓ ÏA¢eb ώ··Ž¢‚ A ÏnQ¨æ¢e AíAï {Ϩ ¨Óݨ¢b nìn¢ íŽÝ‹ ·AŽ¢{æ— ¢n[– A¢e Ӌ¨æ—enÏ Ž¢•æώnÓ Ý‹AÝ –nn· ‹Ž AíA–n AÝ ¢Ž‚‹Ý½ 2‹n 0ŽînÏÓ íϨÝn Éæee—n 4· A¢e Ž‚‹ÝÊ ¨¢ ݋nŽÏ —¨[–nÏ Ï¨¨ [‹A—–Q¨AÏe½ 2‹nï eŽe ݋AÝ A¢e AÏn ¢¨í ¨¢n 펢 AíAï {Ϩ ÏnA[‹Ž¢‚ ݋n [¨¢{nÏn¢[n {Ž í¨Ï–Ž¢‚ íŽÝ‹ 2ϨæÝ {¨Ï ïnAÏÓ A¢e ‹n ¢¨ÝŽ[ne Ó¨n݋Ž¢‚ A —ŽÝ ݗn eŽ{{nÏn¢Ý AQ¨æÝ Ý‹n [‹A·Ž ¨¢½ ÉæÓݎ¢ ‹AÓ A —ŽÝݗn ¨Ïn ·¨· Ž¢ ‹ŽÓ ·æ¢[‹bÊ A¢ ÓAŽe½ É ݋Ž¢– Ó¨n ¨{ ݋AÝ ‹AÓ Ý¨ e¨ íŽÝ‹ ‹ŽÓ [¨¢eŽÝŽ¨¢Ž¢‚ í¨Ï– ¨æÝÓ½ æÝ –¢¨í ‹n {nn—Ó ìnÏï [¨¢{Žen¢Ýb ìnÏï ÓÝϨ¢‚½ n {nn—Ó —Ž–n ‹n [A¢ {Ž‚‹Ý A¢ïQ¨eï Ž¢ ݋AÝ eŽìŽÓŽ¨¢½ nÌÓ í¨Ï–ne ‹AÏe Ž¢ [A· u —Ž–n A—íAïÓ½ ̗— Ó·AÏ ÓŽî Ϩæ¢eÓ íŽÝ‹ ‹Ž A¢e ݋n¢ ½ ½ ¹ A¢en—¨º 펗— Ó·AÏ Ý‹n ¢nîÝ ÓŽî Ϩæ¢eÓ½ ÝA–n ݋n {ŽÏÓÝ ÓŽî Qn[AæÓn ̝ æÓne ݨ {Ž‚‹ÝŽ¢‚ Ӌ¨ÏÝ {Ž‚‹ÝÓ½ ½ ½ ÝA–nÓ Ý‹n ¢nîÝ ÓŽî Ϩæ¢eÓ Qn[AæÓn ‹n ‹AÓ ‚¨¢n ¯ä Ϩæ¢eÓ Qn{¨Ïn A¢e ‹n –¢¨íÓ ‹¨í ݨ ‹n—· æÓݎ¢ ÝÏAŽ¢ Ž¢ ݋¨Ón —AÝn Ϩæ¢eÓ½Ê 2ϨæÝ Ó‹Ï悂ne A¢e ÓAŽeb É ݋Ž¢– ŽÝÌÓ A [¨QŽ¢Aݎ¨¢ ¨{ Q¨Ý‹ u n ‚nÝݎ¢‚ ÓÝϨ¢‚nÏ Qn[AæÓn ̝ ¨—enÏb ¨Ïn A ÝæÏn A¢e A—Ó¨ ݋n [¨¢eŽÝŽ¨¢Ž¢‚ í¨Ï– Ììn Qnn¢ e¨Ž¢‚ íŽÝ‹ 0‹æ–Ïnn ¹0‹AQAóóº½ :n e¨¢ÌÝ —Ž{Ý A —¨Ý ݨ ‚nÝ Qæ—–ï½ nÌÓ ‚¨Ý n e¨Ž¢‚ Ó¨n ݋Ž¢‚Ó íŽÝ‹ QA—A¢[nb íŽÝ‹ n¨ÓŽìn¢nÓÓ ½½½

/9!b 2nîAÓ u ¨íQ¨ïÓ [¨A[‹ AÓ¨¢ AÏÏnÝÝ ÓAïÓ Ý‹nÏn AÏn ¢¨ ·—A¢Ó ݨ ÝÏAen [¨Ï¢nύ QA[– Ž–n n¢–Ž¢Ó½ n¢–Ž¢Ó ‹AÓ Qnn¢ Ïn[¨ìnώ¢‚ {Ϩ ¨{{ÓnAÓ¨¢ Ӌ¨æ—enÏ Óæύ ‚nÏï Ž¢ —¨ÏŽeA A¢e ŽÓ¢ÌÝ AÝ Ý‹n ÝnAÌÓ {ŽÏÓÝ ínn– ¨{ 쨗æ¢ÝAÏï ¨Ï‚A¢Žóne ÝnA A[ݎìŽÝŽnÓ½ 2‹nÏn ‹Aìn Qnn¢ ¢ænϨæÓ Ïn·¨ÏÝÓ Ý‹AÝ n¢–Ž¢Ób 틨 ŽÓ ‚¨ Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n {Ž¢A— ïnAÏ ¨{ ‹ŽÓ [¨¢ÝÏA[Ýb íA¢ÝÓ Ý¨ Qn ÝÏAene½ 2‹n ¨íQ¨ïÓ ÓŽ‚¢ne {Ïnn A‚n¢Ý [¨Ï¢nÏQA[– ÏA¢e¨¢

AÏÏ Ý¨ A k}õŽ——Ž¨¢b {ŽìnïnAÏ enA— A¢e eÏA{Ýne ——nώ[A [¨Ï¢nÏQA[– ¨ÏÏŽÓ —AŽQ¨Ï¢n½

!:$$ b ¨—¨½ u 2‹n n¢ìnÏ Ï¨¢[¨Ó ‹Aìn ÝÏAene en{n¢ÓŽìn QA[– AÓӎæÓ 9A悋¢ ݨ ݋n ¨—ÝÓ {¨Ï {旗 QA[– ‹ÏŽÓ Ϩ¢–¨íӖŽ½ Ϩ¢[¨Ó Q¨ÓÓ ¨‹¢ —íAï A¢ ¢¨æ¢[ne ݋n enA— :ne¢nÓeAï ¨¢ 2íŽÝÝnÏb ÓA‚a É$æÏ ÝnA ‹AÓ A —¨Ý ¨{ en·Ý‹ Ž¢ ݋n Ón[ ¨¢eAÏï A¢e ݋ŽÓ ŽÓ A¢ ¨··¨ÏÝæ ¢ŽÝï {¨Ï æÓ Ý¨ Aee A ÄæA—ŽÝï {旗 QA[– ݨ ¨æÏ Ï¨ÓÝnÏ½Ê Ϩ¢–¨íӖŽ ‹AÓ ·—Aïne Ž¢ ä¯ ‚AnÓ íŽÝ‹ A——AÓ ¹äõ¯õº A¢e ¢eŽA¢A·¨—ŽÓ ¹äõ¯¯º½ n ŽÓ ݋n QϨ݋nÏ ¨{ /¨Qb A¢ ——-Ϩ ݎ‚‹Ý n¢e Ž¢ !ní ¢‚—A¢eb A¢e A¢b A ݎ‚‹Ý n¢e Ž¢ —nìn—A¢e½

-1 Á֘˜iÁÄ ÝÁ>¬ Ö¬ ĝˆ` ßi>Á 

00$ 2 -/00

ÈÉiÁÄ

Á˜VÄ ÍÁ>`i vÁ

…ÁˆÄ Á˜ŽÝψ

" /,9

i܈Ä ݈˜] i>` ÄiÁˆiÄ Ï‡Ô !: <$/ u /ïA¢ AÏÝnÏ Ó¢A··ne A ݎn íŽÝ‹ €aä€ —n{Ýb A¢e ݋n !ní nÏÓnï nìŽ—Ó Óæύ ìŽìne {¨Ï A }ß ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ Ý‹n !ní <¨Ï– /A¢‚nÏÓ A{ÝnÏ Q—¨í Ž¢‚ A ݋Ïnn‚¨A— —nAe Ž¢ An } ¨{ ݋n AÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n {Ž ¢A—Ó ¨¢ :ne¢nÓeAï ¢Ž‚‹Ý½ 2‹n n쎗Ób 틨 —ne ߍõ Qn {¨Ïn ݋n {ŽÏÓÝ ·nώ¨e íAÓ ‹A—{ ¨ìnÏb ‹Aìn A ߍä ne‚n Ž¢ ݋n Ón ώnÓ A¢e [A¢ AeìA¢[n ݨ {A[n ݋n ¨Ó ¢‚n—nÓ Ž¢‚Ó Ž¢ ݋n 0ÝA¢—nï æ· {Ž¢A—Ó íŽÝ‹ A 펢 AÝ ‹¨n ¨¢ ώeAï ¢Ž‚‹Ý½ { ݋n /A¢‚nÏÓ [A¢ ÓÝAï A—Žìn ݋n¢b An × í¨æ—e Qn QA[– Ž¢ AeŽÓ¨¢ 0ÄæAÏn AÏen¢ ¨¢ 0æ¢eAï½ 2‹n nìŽ—Ó Ónnne ·ÏŽne {¨Ï A¢ nAÓï 펢 í‹n¢ 0Ýn·‹n¢ Ž¨¢ÝA A¢e -AÝώ– —ŽAÓ Ó[¨Ïne íŽÝ‹Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ €a¯ß ¨{ ݋n ‚An½ 2ÏAìŽÓ ?A•A[ Aen ŽÝ ߍõ Qn{¨Ïn ݋n /A¢‚nÏÓ í¨–n æ· A¢e Qn‚A¢ [‹Ž··Ž¢‚ AíAï½ ÏA¢e¨¢ -ÏæÓÝ QÏ¨æ‚‹Ý !ní <¨Ï– íŽÝ‹Ž¢ ߍ¯ Qn{¨Ïn ݋n {ŽÏÓÝ ·nώ¨e íAÓ ¨ìnÏb A¢e /ïA¢

A——A‹A¢ Aen ŽÝ A ¨¢n‚¨A— ‚An Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ Ž¢æÝn ¨{ ݋n Ón[¨¢e½ 2‹n AÏen¢ ÏnA——ï Ϩ[–ne í‹n¢ AώA¢ AQ¨ÏŽ– ݎne ŽÝ AÝ ß •æÓÝ ¯× Ón[¨¢eÓ Ž¢Ý¨ ݋n ݋ŽÏe íŽÝ‹ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ‚¨A— ¨{ ݋n ÓnώnÓ½ æÝ Ý‹n [¨nQA[– íAÓ A—— {¨Ï ¢A悋ݽ AÏÝnÏ ·æÝ Ý‹n nìŽ—Ó QA[– Ž¢ {Ϩ¢Ýb A¢e ?A[‹ -AώÓn ÓnA—ne ŽÝ íŽÝ‹ A¢ n·ÝnÝ ‚¨A— Ž¢ ݋n [—¨ÓŽ¢‚ Ón[¨¢eÓ½ É ݋¨æ‚‹Ý ín ·Ï¨QAQ—ï ·—Aïne ¨æÏ QnÓÝ ‚An ¨{ ݋n Ón ώnÓ Ý¨¢Ž‚‹ÝbÊ /A¢‚nÏÓ [¨A[‹

>ÁÁiÍÍ\  ¬>˜Ä ͝ ÍÁ>`i i˜Žˆ˜Ä

Ž¨¢ÝA ÓAŽe½ É<¨æ ‹Aìn ݨ ‹Aìn A Ӌ¨ÏÝ n¨Ïï½ ¨ÏÝæ¢AÝn—ï ín eŽe A¢e [An ¨æÝ íŽÝ‹ ݋n ìŽ[ݨÏï½Ê !ní nÏÓnï íAÓ ¨æÝӋ¨Ý äs ¯× ¨ìnÏA—— A¢e ‹Ae ¨¢—ï ӎî Ӌ¨ÝÓ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ·nώ¨eb QæÝ Ýí¨ ¨{ ݋n ín¢Ý Ž¢½ !¨í ݋n

nìŽ—Ó AÏn ¨¢ ݋n ìnςn ¨{ ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ æ· {Ž¢A—Ó A··nAÏA¢[n ӎ¢[n ݋nï í¨¢ ݋nŽÏ ݋ŽÏe ݎݗn Ž¢ äõõß½ ϨenæÏ í‹¨ ‹AÓ Qnn¢ ݋n QA[–Q¨¢n ¨{ nìnÏï nìŽ—Ó [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· –n·Ý ‹ŽÓ {¨[æÓ Ý‹Ï¨æ‚‹¨æÝ Ý‹n ݋ŽÏe ·nώ¨e í‹n¢ ‹n íAÓ —¨æe—ï ÝAæ¢Ýne íŽÝ‹ [‹A¢ÝÓ ¨{ É AύÝïb Aύ ÝïÊ A{ÝnÏ !ní <¨Ï– ‚¨Ý nìn¢½ 2‹n /A¢‚nÏÓ ínÏn æ—ÝŽAÝn —ï e¨¢n Ž¢ Qï A¢¨Ý‹nÏ ÝnÏώQ—n ÓÝAÏݽ

¢A—Ó {¨Ï ݋n {ŽÏÓÝ ÝŽn ӎ¢[n äõõ¯½ ìnÏÓ¨¢ íAÓ Ý‹n 9- ¨{ ݋AÝ Ï梽 AïQn A —ŽÝݗn ¨{ ݋AÝ ¨—Ì ½½ A‚Ž[ ÏæQQne ¨{{ Ž¢ An ؽ 4¢—Ž–n An }b í‹n¢ ݋n 0ŽînÏÓ [¨— —A·Óne Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏ A¢e Q—ní A —nAeb ݋nï Óæeen¢—ï {¨æ¢e A ‚Ϩ¨ìn Ž¢ {Ϩ¢Ý ¨{ äõb€õß {A¢Ó½ 2‹n 0ŽînÏÓ ÓÝAÏÝne ‹ŽÝݎ¢‚ {Ïnn ݋ϨíÓb –n·Ý ÝæÏ¢¨ìnÏÓ Ý¨ A Ž¢Žæ ¹Ýí¨ºb A¢e {ne ݋n QA—— ݨ A ÓÝAÏݎ¢‚ —Ž¢n æ· Ý‹AÝ ‹Ae Qnn¢ —Aςn—ï ¨æݷϨeæ[ne Qï A {A¢ÝAÓݎ[ Qn¢[‹½ 2æÏ¢nÏ íAÓ {¨æ—ne ¨¢ A ‚¨A‹nAe —Aïæ· QæÝ ŽÓÓne {Ϩ ݋n —Ž¢n½ 2‹AÝ Aen ݋n 0ŽînÏÓ } ¨{ ¯ß 틎—n ݋n n—ÝŽ[Ó ínÏn ¯€ {¨Ï ¯€½

݋Ž¢‚Ó Ììn ¢nìnÏ e¨¢n Qn{¨Ïn½Ê

A¢en—¨b 틨 ·æÝ Ý¨‚n݋nÏ A ß䍯¯€ Ïn[¨Ïe íŽÝ‹ ä¯ –¢¨[– ¨æÝÓb ÓÝn··ne Ž¢ A‚AŽ¢ÓÝ :Ž¢–ï :ώ‚‹Ý {¨Ï A í¨Ï—e ݎݗn½ n –¢¨íÓ A —ŽÝݗn QŽÝ AQ¨æÝ Ý‹n ÝÏAŽ— 2ϨæÝ ŽÓ ÝÏAìn—Ž¢‚½ ¢e ‹n —Ž–nÓ í‹AÝ ‹n ÓnnÓ½ ÉæÓݎ¢ ‹AÓ Qnn¢ —¨¨–Ž¢‚ ‚ÏnAÝbÊ A¢en—¨ ÓAŽe½ Én Ïn Ž¢eÓ n ¨{ ïÓn—{ Ž¢ ï nAύ —ï [AÏnnϽ 梂Ïï½ nÌÓ ¯õõ ·nÏ[n¢Ý·—æÓ ÏnAeï {¨Ï ݋ŽÓ {Ž‚‹Ý½ nÌÓ ÏnAeï A¢e AÓ

Ïæ[nÓ íŽ—— ‹Aìn A [‹A·Ž¨¢ ¨ìnÏ ‹nÏn {¨Ï A —¨¢‚ ݎn½Ê 2‹n í¨Ï– ‚¨nÓ ¨¢b eAï Qï eAï½ 2‹n Ýώ·Ó ݨ ݋n ώ¢‚Ù¨{ {Ž[n 펗— Qn —¨¢‚nÏ Ý‹A¢ ݨeAï AÓ 2ϨæÝ ·æÝÓ Ž¢ ݋n {Ž¢A— í¨Ï– ݨ en{n¢e A í¨Ï—e [‹A·Ž ¨¢Ó‹Ž· ½½½ æ¢ÝŽ— ݋n ¨n¢Ý ‹n ‚¨nÓ ¨¢ ‹ŽÓ {Ž¢A— ÝA·nÏ ½½½ æ¢ÝŽ— ݋n ¨n¢Ý ‹n ÓÝn·Ó ݋Ϩ悋 ݋n Ϩ·nÓb Ž¢Ý¨ ݋n ‚—Aώ¢‚ —Ž‚‹Ý ¨{ [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ¢Ž‚‹Ý½ Ž—— ¢Ž‚‹Ý Aï Qn ÏnA[‹ne AÝ Q–¢Ž‚‹ÝOn—·AӨݎnÓ½[¨Ö }€ØØ¯×¯½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O Ž——¢Ž‚‹Ýn·Ý½

Ïnnݎ¢‚Ó {Ϩ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎ Ýï í¨n¢ÌÓ ÝÏA[– A¢e {Žn—eÙ[ϨÓÓ [¨æ¢ÝÏï ·Ï¨‚ÏAÓ u A¢e í‹AÝ A ÓnnÓÝnÏ ŽÝÌÓ Qnn¢½ Ó A {ŽÏÓݍïnAÏ AÓӎÓÝA¢Ý [¨A[‹ æ¢enÏ ‹nAe [¨A[‹ $ώ¢ /Ž[‹Qæςb ݋n 펢ÝnÏ A¢e ӷώ¢‚ ‹Aìn ÏnA——ï {—¨í¢ Qï½ $æÏ Ž¢e¨¨Ï ÝÏA[– A¢e {Žn—e ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢ne AÝ 2nîAÓ 2n[‹ 4¢ŽìnÏӎÝï A¢e [—¨Óne AÝ Ý‹n : ¢e¨¨Ï ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·Ó Ž¢ ¨ŽÓnb eA‹¨½ 2‹n ! 0ÝAÝn í¨n¢ÌÓ ÝÏA[– A¢e {Žn—e ÝnA {Ž¢ŽÓ‹ne ݋ŽÏe ¨ìnÏA——½ :n ‹Ae nŽ‚‹Ý {ŽÏÓݍÝnA ——:

‹¨¢¨ÏÓb A¢e Ónìn¢ Ón[¨¢e ÝnA ——: ‹¨¢¨ÏÓ½ ! 0ÝAÝn n¢ÝnÏne ݋n ¨æݍ e¨¨Ï ÝÏA[– A¢e {Žn—e ÓnAÓ¨¢ íŽÝ‹¨æÝ Ýí¨ {AŽ—ŽAÏ ÝA—n¢ÝÓ u ݋n 0[‹æ—Ýó Ý펢ӽ ¨æÏݍ ¢nï A¢e AŽ——n 0[‹æ—Ýó ínÏn ÏneӋŽÏÝne {¨Ï ݋n äõ¯ä ¨æݍ e¨¨Ï ÓnAÓ¨¢ AÓ Ý‹nï ÝÏA¢ÓŽ ݎ¨¢ne Ž¢Ý¨ ݋n ! 0ÝAÝn ¢æÏӎ¢‚ ·Ï¨‚ÏA½ 2‹n ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢ne AÝ Ý‹n Ó梢ï 4¢Žìnύ ӎÝï ¨{ ώó¨¢A A¢e [—¨Óne AÝ A [‹Ž——ï 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ eA‹¨½ ¨ínìnÏb ín —n{Ý íŽÝ‹ ݋Ïnn : ݎݗnÓb ¯} {ŽÏÓݍÝnA —— : ‹¨¢¨ÏÓb {Žìn Ón[¨¢e ÝnA ——: ‹¨¢¨ÏÓb A¢e ݋Ïnn ¢ní Ó[‹¨¨— Ïn[¨ÏeÓ½ :n ‹Aìn {Žìn í¨n¢ u Ón¢Ž¨Ï n—Ónï Ïn¢¢A¢ ¹•Aìn—Ž¢ºb Ón¢Ž¨Ï ¢eŽA —nìn —A¢e ¹—¨¢‚ •æ·ºb Ó¨·‹¨¨Ïn —ŽÓ‹ŽA -nϖŽ¢Ó ¹äõõ nÝnϺb •æ¢Ž¨Ï A0AӋA —eÏne‚n ¹€õõ nÝnϺb A¢e {ÏnӋA¢ AÏn–A

—Aϖ ¹Ýώ·—n •æ·º u ݋AÝ íŽ—— Qn Ïn·ÏnÓn¢ÝŽ¢‚ ! 0ÝAÝn AÝ Ý‹n ! $æÝe¨¨Ï /n‚Ž¨¢A— 2ÏA[– nnÝ Ž¢ æÓݎ¢b 2nîAÓb Aï 䀍äؽ 2‹n n¢Ý‹æӎAӝ A¢e nî[ŽÝn

‚æ¨eA—A Ó·—ŽÝ Ýí¨ en{n¢enÏÓ A¢e ݋Ïní e¨í¢ A {nϨ[Ž¨æÓ e梖 ¨ìnÏ -ŽnÏ[n ݨ eÏAí ݋n {¨æ—½ n Aen ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ {Ïnn ݋Ϩí A{ÝnÏ ŽÓӎ¢‚ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ {¨æÏ A¢e ݋n 0ŽînÏÓ —ne Qï {Žìn½ -ŽnÏ[n —ne ݋n ·AÏAen ݨ ݋n —Ž¢n {¨Ï ݋n ¨Óݨ¢½ n Aen ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ¯¯ Aݍ Ýn·ÝÓ {¨Ï A n—ÝŽ[Ó ÝnA ݋AÝ íAÓ ¯× {¨Ï ¯× ݋Ϩ悋 ݋Ïnn ÄæAÏÝnÏÓ½ 2‹n n—ÝŽ[Ó Aen ¨¢—ï ¯¤ {Žn—e ‚¨A—Ó ݋Ϩ悋 ݋Ïnn½ 2‹n 0ŽînÏÓ A—Ó¨ [¨æ—e¢ÌÝ {Ž¢e ݋nŽÏ íAï {Ϩ ݋n ߍ·¨Ž¢Ý —Ž¢n A¢e ŽÓÓne ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ ÓŽî AÝÝn·ÝÓ æ¢ÝŽ— ‚æ¨eA—A ¢AŽ—ne ¨¢n {¨Ï A }s}ä —nAe½ AÏ¢nÝÝ [Aæ‚‹Ý Ó¨n ‹nAÝ A{ÝnÏ [A——Ž¢‚ -‹Ž——ï {A¢Ó É{AŽÏ ínA݋nÏÊ A{ÝnÏ An } Ž¢ ¨Óݨ¢½

-֘ iÍ

$!2!4 /$

- ¯

: íŽÝ‹ ·Ï¨‚ÏAÓ {Ϩ ݋n ¨¨ÝQA—— ‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· 0æQeŽ ìŽÓŽ¨¢ ¹ ŽìŽÓŽ¨¢ º ݋AÝ [¨æ—e Qn ·ÏnÓÓæÏne ݨ A–n ݋n •æ· ݨ ݋n ¨¨ÝQA—— ¨í— 0æQeŽìŽÓŽ¨¢ —nìn— ¹ ŽìŽÓŽ¨¢ º½ Ý ‹AÓ Qnn¢ Ïn·¨ÏÝne A ¢ní ¯õïnAÏ ¨ÏAÝ¨ÏŽæ [¨æ—e Qn Ž·—nn¢Ýne {¨Ï ·Ï¨‚ÏAÓ —¨¨–Ž¢‚ ݨ A–n Óæ[‹ A ¨ìnb nA¢Ž¢‚ ݋nï nŽÝ‹nÏ •æ· Ó¨¨¢b ¨Ï ώӖ QŽeŽ¢‚ ݋nŽÏ ݎn u {¨Ï A 틎—n u Qn{¨Ïn Óæ[‹ A¢ ¨··¨ÏÝ梎Ýï [¨nÓ A‚AŽ¢½ 0[‹¨¨—Ó Óæ[‹ AÓ ¨¢ÝA¢A A¢e ¨¢ÝA¢A 0ÝAÝnb AÓÝnÏ¢ :AӋŽ¢‚ݨ¢b A—-¨—ïb A¢e nìn¢ A¢ ··A—A[‹ŽA¢ 0ÝAÝn A¢e n¨Ï‚ŽA 0¨æ݋nÏ¢b AÏn A—— ·¨Ó ӎQ—n 0 ·Ï¨‚ÏAÓ ݋AÝ [¨æ—e —¨¨– ݨ A–n Óæ[‹ A •æ· Ž¢ ݋n ¢nAÏ {æÝæÏn½ É:‹n¢ ï¨æ ݋Ž¢– AQ¨æÝ ÏnŽ¢ ìn¢ÝŽ¢‚ ݋n : b ï¨æ ‹Aìn ݨ —¨¨– AÝ A—— ·¨ÓӎQŽ—ŽÝŽnÓb Ž¢[—æe Ž¢‚ —¨¨–Ž¢‚ nAÓÝ A¢e ínÓÝbÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ É2‹n ¨¢—ï íAï

,1

$/ 2 04!!:0

n¢Ý ¨{ ݋n ¨æÝe¨¨Ï ÓnAÓ¨¢ —nAeÓ æÓ ÏŽ‚‹Ý Ž¢Ý¨ ¨æÏ Ó杍 nÏ ÝÏAŽ¢Ž¢‚ {¨Ï {A—— [ϨÓÓ [¨æ¢ÝÏï½ 2‹n n¢ A¢e í¨n¢ AÏn Q掗eŽ¢‚ ݋nŽÏ ·Ïn [Ž¨æÓ QAÓn ¨ìnÏ Ý‹n ¢nîÝ {ní ¨¢Ý‹Ób 틎—n ݋nï A¢ÝŽ[Ž·AÝn ݋n ÓÝAÏÝ ¨{ ݋n {A—— [A·AŽ‚¢½ $æÏ ìnÝnÏA¢ [ϨÓӍ[¨æ¢ÝÏï ÓÄæAeÓ íŽ—— Qn Ïn•æìn¢AÝne íŽÝ‹ ¢ní Q—¨¨eb Q¨Ý‹ [¨A[‹ Ž¢‚ A¢e Ï梢Ž¢‚½ :ŽÝ‹ ݋n Ón[¨¢e·—A[n ÝnA ݎݗnÓ —AÓÝ ïnAÏ Óݎ—— {ÏnӋ Ž¢ ¨æÏ Ž¢eÓ ín ‹¨·n ݨ Ž·Ï¨ìn íŽÝ‹ ݋n ¢ní AeeŽÝŽ¨¢Ó ݨ ¨æÏ Ï¨ÓÝnÏ A¢e ݋n : ½ $æÏ ÝnAÓ AÏn nî[ŽÝne ݨ ÏA[n A‚AŽ¢ÓÝ ¢ní Ó[‹¨¨—Ó A¢e {A[nÓ Ý‹ŽÓ æ·[¨ Ž¢‚ ÓnAÓ¨¢½ Ó ín ÝÏAŽ¢ ¨ìnÏ Ý‹n Ó杍 nÏ A¢e [¨¢eŽÝŽ¨¢ {¨Ï ݋n : ϨÓÓ ¨æ¢ÝÏï ‹A ·Ž¨¢Ó‹Ž· AÝ ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ ݋ŽÓ {A——b ¨æÏ Ž¢eÓb Q¨eï A¢e Ó·ŽÏŽÝ 펗— Qn {¨[æÓne ¨¢ ÝA– Ž¢‚ ݋n ¢nîÝ ÓÝn· ݨíAÏe Óæ[ [nÓÓ½

‹ÏŽÓ æ{{ ŽÓ A¢ AÓӎÓÝA¢Ý [¨A[‹ Ž¢ [ϨÓÓ [¨æ¢ÝÏï A¢e ÝÏA[– A¢e {Žn—e AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï½

:n——b ݋n {¨Ïn[AÓÝ [A——ne {¨Ï ݋æ¢enύ ¨æÓ [‹nnÏÓ A{ÝnÏ ‚æ¨eA—A Qæώne ‹ŽÓ ß½ 2‹AÝ ‹n—·ne ݋n 0ŽînÏÓ ÝA–n A Øõ}Ø —nAe Ž¢Ý¨ ݋n {¨æÏ݋ A¢e ·æÝ Ý‹n ¯ä Ž¢æÝnÓ AíAï {Ϩ An ×½ 2‹ŽÓ ݎnb ݋n 0ŽînÏÓ ínÏn¢ÌÝ Q—¨íŽ¢‚ A —nAe½ 2æÏ¢nÏ ín¢Ý ¨¢ A eώìn e¨í¢ ݋n —A¢n {¨Ï A ¢Ž¢n·¨Ž¢Ý —nAe½ 2‹n ؍{¨¨Ý€ ¨—ŽeAï QÏæӋne ¨{{ ݋n €Ž¢[‹ eŽ{{nύ n¢[n A¢e ín¢Ý ‹Ž‚‹ ¨ìnÏ AÏ¢nÝÝ {¨Ï A ¨¢n‹A¢ene Qæ[–nÝ A¢e A¢ ¯¯·¨Ž¢Ý —nAe½ :‹Ž—n ݋n 0ŽînÏÓ ÓíA··ne Ӌ¨Ý A– nÏÓ ¨¢ A—¨ÓÝ nìnÏï ·¨ÓÓnÓӎ¨¢b ݋n

n—ÝŽ[Ó ¢nìnÏ {¨æ¢e ݋AÝ Ý‹ŽÏe A¢e {¨æÏ݋ ¨·ÝŽ¨¢ Qn‹Ž¢e -ŽnÏ[n A¢e Aύ ¢nÝݽ

 0 Ó[‹¨¨—Ó [A¢ ¨ìn ݨ ݋n 0 —nìn— ŽÓ ¹Qï •¨Ž¢Ž¢‚º A¢ nî ŽÓݎ¢‚ [¨¢{nÏn¢[n½ ½½½ 2‹AÝ ŽÓ A ÓÝÏn¢‚Ý‹ ¨{ ݋n : AÝ Ý‹n ¨n¢Ý½ :n ¹·Ï¨ìŽenº A¢ ¹¨æݗnݺ {¨Ï 0 {¨¨ÝQA——½Ê Z :ŽÝ‹ ݋n —¨ÓÓ ¨{ 2nîAӍ ϗŽ¢‚ݨ¢b ݋n : e¨nÓ Ž¢ {A[Ý —¨Ón ïnÝ A¢¨Ý‹nÏ A݋—nݎ[Ó ·Ï¨‚ÏA u ݋n ¢¨¢{¨¨ÝQA—— ·—A‚ Aìnώ[–Ó 펗— [¨ ·nÝn Ž¢ ݋n : {¨Ï ݋n äõ¯ä ¯ß ÓnAÓ¨¢ Qn{¨Ïn ¨ìŽ¢‚ ݨ ݋n 0æ¢ n—ݽ 2‹nÏn AÏn [æÏÏn¢Ý—ï {Žìn A݋ —nݎ[ ·Ï¨‚ÏAÓ ӗAÝne ݨ [¨ ·nÝn Ž¢ ݋n : Ž¢Ó äõ¯ä¯ß u ! 04b eA‹¨b ¨ŽÓn 0ÝAÝnb

n¢ìnÏ A¢e 0nAÝݗn½ ¨ŽÓn 0ÝAÝn ŽÓ Ó[‹neæ—ne ݨ ‹Aìn ŽÝÓ {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA Ž¢ ݋n Ž‚ AÓÝ ¨¢{nÏn¢[nb A¢e ÏæQ—Ž¢‚Ó AÏn ݋AÝ Ý‹n Ϩ¢[¨Ó í¨æ—e —Ž–n ݨ Ïn—¨[AÝn ݋nŽÏ ¨—Ž[ Ó·¨ÏÝÓ AÓ ín——½

n¢ìnÏ A¢e 0nAÝݗn AÏn ¢¨¢ {¨¨ÝQA—— ·—A‚ n¢ÝŽÝŽnÓ½ É-ÏnÓn¢Ý—ï A¢e {¨Ï ݋n —AÓÝ ÓnìnÏA— ínn–Ób ݋n : ‹AÓ Qnn¢ n¨ÏŽ¢‚b Žen¢ÝŽ{‚ A¢e nìA—æAݎ¢‚ ìŽAQ—n ¨·ÝŽ¨¢Ó {¨Ï ŽÝÓ {æÝæÏnbÊ ¢Ýnώ ¨ŽÓӎ¨¢nÏ

n{{ æÏe ÓAŽe Ž¢ A¢ nAŽ—ne ÓÝAÝnn¢Ý½ ÉÝ ŽÓ ·ÏnAÝæÏn ݨ Ó·n[æ—AÝn ¨¢ í‹AÝ Ý‹n æ—ÝŽAÝn [¨æÏÓn ¨{ A[ݎ¨¢ 펗— Qnb QæÝ ÏnAŽ¢ [¨¢{Žen¢Ý Ž¢ ݋n : ÌÓ {æÝæÏn AÓ A ·ÏnnŽ¢n¢Ý ŽìŽÓŽ¨¢ [¨¢{nÏn¢[n½Ê

—nAϗïb A {ŽìnÝnA ¨—Ž[ Ó·¨ÏÝÓ —nA‚æn í¨æ—e¢ÌÝ í¨Ï– AÓ ŽÝÌÓ [æÏÏn¢Ý—ï [¨·ÏŽÓneb nŽ ݋nÏb nA¢Ž¢‚ ݋n ŽÓÓæn ¢¨í ݨæ[‹nÓ A—— ¨{ ݋n ‚‚ŽnÓ Ó·¨ÏÝÓ ÝnAÓb ¢¨Ý •æÓÝ Ý‹n {¨¨Ý QA—— ·Ï¨‚ÏA½ É—— ¨{ [¨¢{nÏn¢[n ÏnA—Ž‚¢ n¢Ýb A—— ¨{ 0 {¨¨ÝQA—— ŽÓ Ó¨ 쨗Aݎ—nb ŽÝÌÓ A—— A [¨¢[nÏ¢bÊ ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ É ݋Ž¢– ݋AÝ Ý‹n [æÏÏn¢Ý —A¢eÓ[A·n ½½½ 틨 –¢¨íÓ í‹AÝ ¨ŽÓn 0ÝAÝn ŽÓ ‚¨ Ž¢‚ ݨ e¨b ¨Ï 0A¢ Žn‚¨ 0ÝAÝn ŽÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ e¨Å ¨í 펗— ݋AÝ Ž ·A[Ý ¹Ý‹n ¢nîÝ Ï¨æ¢e ¨{º ¨ìnÓÅ ½½½ Ý Ý‹n n¢e ¨{ ݋n eAïb ̝ {AŽÏ—ï [¨¢{Žen¢Ý ín̗— Qn í‹nÏn ínÌÏn Óæ··¨Óne ݨ Qn½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς½

Sun Belt welcomes Texas-Arlington, not NMSU  

Sun Belt welcomes Texas-Arlington, not NMSU