Page 1

 

¤ ->ÍÖÁ`>ß] iL± Ô] Ôå¤Ï -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{Éå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

iÝ ÍiÁÁˆÍÁß

>Á͈˜ ÄiiÄ -1 V>V…ˆ˜} L >Ä Lˆ} V…>˜Vi ͝ LÁi>Ž ÖÍ

ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

0nn

/2!b -A‚n ä

%* +'* (3 (+ * * (

"1 ,/ 7- ͅi Ĉ`iˆ˜i `ÖÁˆ˜} Ô夤 iÝ iވV -Í>Íi ĬÁˆ˜} vÍL> ¬Á>V͈ViÄ >Ä Í…i˜‡ -1 vvi˜ÄˆÜi VÁ`ˆ˜>͝Á± "˜ Áˆ`>ß] >Á͈˜ Ý>Ä ˜>“i` ͅi }‡ }ˆiÄ …i>` V>V…] ͅi Ï{ͅ ˆ˜ ÄV… …ˆÄ͝Áß±

>Á͈˜ ŽÄ ͝ ĝˆ`ˆvß ¬>ßiÁÄ] ÄÍ>vv] ÄÍ>ÁÍiÁÄ ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04! !:0½ $

0 /4 0 u :ŽÝ‹ ¨æ‚ AÏݎ¢ ÏnÝæÏ¢Ž¢‚ ݨ !ní nî Ž[¨ 0ÝAÝnb ݋ŽÓ ݎn AÓ ‹nAe {¨¨ÝQA—— [¨A[‹b ‹n ‹AÓ ¢ní ÄænÓݎ¨¢Ó ݨ ŽneŽAÝn—ï Ae ‹nÏn ݨ½ ¨Ï ÓÝAÏÝnÏÓb í‹AÝ ŽÓ ‹n —¨¨–

Ž¢‚ {¨Ï Ž¢ A [¨A[‹Ž¢‚ ÓÝA{{b ¢An—ï ݋n Ýí¨ [¨¨ÏeŽ¢AݨÏÓÅ AÏݎ¢ ÏnÝæÏ¢ne ݨ ! 04 •æÓÝ Ýí¨ ínn–Ó A‚¨b ӎ‚¢ne ݨ A Ýí¨ïnAÏ [¨¢ÝÏA[Ý Ý‹AÝ íAÓ Óæ··¨Óne ݨ ·Aï ‹Ž A QAÓn ÓA—AÏï ¨{ k¯}õbõõõ Ž¢ äõ¯ä AÓ Ý‹n ·Ï¨‚ÏAÌÓ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨Ï eŽ¢AݨϽ !¨í ݋AÝ ‹n 펗— Qn ·Ï¨¨Ý ne ݨ {旗ÝŽn ‹nAe [¨A[‹b {Ž——

Ž¢‚ ‹ŽÓ ÓÝA{{ 펗— Qn A ݨ· ·ÏŽ ¨ÏŽÝï½ É$æÏ Ž¢Ýn¢Ý ŽÓ ݨ ‚Žìn ¨A[‹ AÏݎ¢ AÓ æ[‹ Óæ··¨ÏÝ AÓ ín [A¢b ݨ A——¨í ‹Ž ݨ ‚¨ Ž¢Ý¨ ݋n AϖnÝ·—A[n A¢e ÝÏï ݨ Žen¢ÝŽ {ï ¨{{n¢ÓŽìn A¢e en{n¢ÓŽìn [¨ ¨ÏeŽ¢AݨÏÓbÊ ݋—nݎ[Ó ŽÏn[Ý¨Ï [Ž¢—nï ¨Óݨ¢ ÓAŽe½ É:n̗— ‚Žìn ‹Ž AÓ æ[‹ Óæ··¨ÏÝ AÓ ín [A¢ Ž¢ ݋n AϖnÝ·—A[n½Ê

 - 7 ' 6 (§ (+o 1(

 7v >Ä ÁÖViÄ ˆ}… -V… Í>ŽiÄ > ąÍ ݅ˆi `ivi˜`i` Lß >`Ä`i˜¾Ä iÁ}i iÁ˜>˜‡ `i㠝˜ Áˆ`>ß >Í -± /…i ֏‡ `>Ý}Ä Ái` ͝ > {š‡ÔÈ ÜˆV͝Áß Í…>Í ivÍ ݈ͅ > ĬÍiÄÄ {‡å ÁiVÁ` ˆ˜ ˆÄ‡ ÍÁˆVÍ Ï‡x± -ii }>“i ÁiÄ֏ÍÄ ˜ *>}i Ô

1˜`iÍiÁÁi` }}ˆiÄ Ž ͝ iÞÍi˜` ݈˜ ÄÍÁi>Ž /$90O 04!!:0½ $

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u :‹n¢ ¨æ‚ AÏݎ¢ íAÓ ¢Ane Ž¢Ýnώ [¨A[‹ ¨{ ݋n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— ÝnAb ‹n ÓAŽe ݋n {¨——¨íŽ¢‚a É2‹n 틨—n {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA½ 2‹nÏnÌÓ A —¨Ý ¨{ ·Žn[nÓ Ý‹AÝ AÏn A—ÏnAeï Ž¢ ·—A[n ‹nÏn½ Ý [A¢ Qn A ìnÏï ‚¨¨e {¨¨ÝQA—— ·Ï¨ ‚ÏA½ Ý e¨nÓ ¢¨Ý ÝA–n æ[‹ í¨Ï– {Ϩ ‹nÏn ݨ A–n ŽÝ A 펢¢Ž¢‚ {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA½ 2‹AÝÌÓ í‹AÝ ‹¨·n ݨ Qώ¢‚ ‹nÏn½Ê 0æ[‹ [¨n¢ÝAÏï íAÓ Ó¨ní‹AÝ ÓæϷώӎ¢‚b [¨¢ÓŽenώ¢‚ í‹AÝ Ó¨n ·Ïnen[nÓÓ¨ÏÓ ‹Aìn ÓAŽe Ž¢ ݋n ·AÓÝa 2‹AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝnb ݋n íAï ŽÝÌÓ ÓÝÏæ[ÝæÏneb [A¢ÌÝ íŽ¢½ æÝ AÏݎ¢ Qn—ŽnìnÓ Ý‹n ÝnA [A¢ Qn Óæ[[nÓÓ{æ—b {AŽÏ—ï ÄæŽ[–—ï½ É:nÌÏn ‚¨¨e n¢¨æ‚‹ ½½½½ :nÌÏn ‚¨¨e n¢¨æ‚‹ ¢¨íbÊ ‹n ÓAŽe eæώ¢‚ —AÓÝ 2‹æÏÓeAïÌÓ ·ÏnÓÓ [¨¢{nÏn¢[n½ É:n e¨¢ÌÝ ‹Aìn ݨ íAŽÝ½Ê

æώ¢‚ A ώeAï ·‹¨¢n Ž¢ÝnÏìŽníb A{ÝnÏ AÏݎ¢ íAÓ A¢ ¢¨æ¢[ne AÓ ·nϝA¢n¢Ý {¨¨ÝQA—— [¨A[‹ ¨{ ݋n ‚‚ŽnÓb ‹n íAÓ AӖne ݨ nî·A¢e ¨¢ Óæ[‹ ÓÝAÝnn¢ÝÓ½ É0nìn¢ ïnAÏÓ ¨{ nî·nώn¢[n e¨Ž¢‚ ݋ŽÓ ÝAæ‚‹Ý n A —¨Ý AQ¨æÝ A ŽeA•¨Ï ·Ï¨‚ÏAbÊ AÏݎ¢ ÓAŽe½ É¨Ï ¨¢nb ï¨æ ¢nne A¢ AQŽ—ŽÝï ݨ [ÏnAÝn A {A¢Ó QAÓn½ ¢e ‹nÏnb ï¨æ ‹Aìn ݋Aݽ :nÌÏn ݋n ¨¢—ï Ӌ¨í Ž¢ Ý¨í¢½ 2‹n ·n¨·—n ‹nÏn ¢nne Ó¨n ¨¢n ݨ ÏnA[‹ ¨æÝ Ý¨ A¢e A–n ݋n {nn— ݋nïÌÏn A ·AÏÝ ¨{ ŽÝ½ É2‹n {A[Ž—ŽÝŽnÓ ‹nÏn u A QÏA¢e¢ní [¨A[‹Ž¢‚ ¨{{Ž[nb QÏA¢e ¢ní nnݎ¢‚ Ϩ¨Ób ݋n ínŽ‚‹Ý Ϩ¨b {Ϩ ï æ¢enύ ÓÝA¢eŽ¢‚b 펗— Qn ‚nÝݎ¢‚ Ó¨n í¨Ï– e¨¢n ݨ ŽÝ½½½½ QnAæݎ{æ— [A·æÓ½ 2‹nÏnÌÓ Ý‹Ž¢‚Ó ï¨æ [A¢ Ón—— ‹nÏn½Ê 2‹n Ónìn¢ ïnAÏÓ ¨{ nî·nώn¢[n AÏݎ¢ Ïn{nÏÓ Ý¨ ŽÓ ‹ŽÓ Ýn¢æÏn AÓ ‹nAe [¨A[‹ ¨{ ݋n n¢Ý 0ÝAÝn ¨—en¢ —AӋnÓb A ·Ï¨‚ÏA ‹n —ne {Ϩ äõõ€¯õ½ AÏݎ¢ ín¢Ý 䤍}ß eæώ¢‚ ݋AÝ ÝŽnb A—Ý‹¨æ‚‹ ‹Ae ݋n ÝnA ¨¢ ݋n [æÓ· A ‹A¢e{æ— ¨{ ïnAÏÓa }Ø Ïn[¨Ïe Ž¢ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ [A ·AŽ‚¢ AÝ Ý‹n Ó[‹¨¨—Ö A ØØ Aϖ Ž¢ äõõØÖ A¢e Ýí¨ÓÝÏAŽ‚‹Ý ÓnA Ó¨¢Ó ¨{ }× Ïn[¨ÏeÓ u ‹ŽÓ {Ž¢A— Ýí¨ ïnAÏÓ íŽÝ‹ ݋n ·Ï¨‚ÏA½ ÉÝ Ý‹n ݎn ݨ¨– n¢Ý 0ÝAÝn ¨ìnÏb ݋n ·Ï¨‚ÏA íAÓ A— ¨ÓÝ ‚nÝݎ¢‚ ÏnAeï ݨ Qn n—ŽŽ¢AÝne½ Ý íAÓ A ìnÏï ݨ悋 •¨QbÊ AÏݎ¢ ÓAŽe½ É Ó·n¢Ý A —¨Ý ¨{ ݎn ·æÝݎ¢‚ Ž¢ ݋Ž¢‚Ó ݋nï eŽe¢ÌÝ ‹Aìna ínŽ‚‹Ý Ϩ¨b ÝÏAŽ¢Ž¢‚ ÝAQ—nb ín ‹Ae A k×õbõõõ Ïn[ÏæŽÝŽ¢‚

-1 - / 

AÏݎ¢ ÓAŽe ‹n ‹Ae A ·Ïn—Ž Ž¢AÏï ·—A¢ Ž¢ Ž¢eb A—Ý‹¨æ‚‹ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ·ÏŽ¨ÏŽÝï íAÓ Ý¨ ‚nÝ Ý‹Ï¨æ‚‹ !Aݎ¨¢A— 0Ž‚¢Ž¢‚ Aï ¨¢ nQ½ ؽ ŽÓ {ŽÏÓÝ ¨ÏenÏ ¨{ Qæӎ¢nÓÓ A{ÝnÏíAÏe 펗— Qn ‹ŽÏ Ž¢‚ A¢ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AݨÏb ‹n ÓAŽe½ É –¢¨í í‹AÝ íA¢Ý ¹Ý‹n ¨{ {n¢Ónº ݨ —¨¨– —Ž–n A¢e ‹Aìn A Ón—n[Ý ‚Ï¨æ· Ž¢ Ž¢ebÊ AÏݎ¢

ÓAŽe ¨{ ݋n •¨Q ·¨ÓŽÝŽ¨¢½ AÏݎ¢ ÓAŽe —AÓÝ ïnAÏÌÓ en{n¢ ӎìn [¨¨ÏeŽ¢AݨÏb AìŽe —Ó¨¢b 펗— Qn A [A¢eŽeAÝn ݨ {Ž—— ݋AÝ Ï¨—n ¨¢[n A‚AŽ¢½ AÏݎ¢ Aeene ݋n äõ¯ä ‚‚ŽnÓ ·—Aïne A €ß en{n¢ÓŽìn {Ϩ¢Ýb nìn¢ ݋¨æ‚‹ —Ó¨¢ÌÓ QA[–‚Ϩæ¢e ŽÓ ¨Ïn íŽÝ‹ A ߍ€ A—Ž‚¢n¢Ý½

0nn 0$ <b -A‚n ä

0! !2$!$b 2nîAÓ u 2‹n¢ ݋nÏn ínÏn Ýí¨½ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎ Ýï Ón¢Ž¨Ï A¢e•A 0ï A¢e Ó¨·‹ ¨¨Ïn A¢Žn— 旗Ž¢‚Ó ínÏn ݋n ¨¢—ï ÓÝAÏÝnÏÓ {Ϩ ¨·n¢Ž¢‚ ¢Ž‚‹Ý 틨 ínÏn Ž¢ ݋n —Ž¢næ· {¨Ï 2‹æÏÓeAïÌÓ s؍×ä :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢{nÏn¢[n ìŽ[ݨÏï AÝ 2nîAÓ 0ÝAÝn½ 2‹n ‚‚ŽnÓ ·—Aïne u A¢e í¨¢ u íŽÝ‹¨æÝ Ýí¨ ÓÝAÏÝnÏÓ í‹¨ ínÏn Ž¢•æÏne 2‹æÏÓeAï½ AϗŽnÏ Ž¢ ݋n eAïb ! 04

¨A[‹ AÏ쎢 n¢óŽnÓ A¢ ¢¨æ¢[ne ݋n Ž¢en{Ž¢ŽÝn ÓæӍ ·n¢ÓŽ¨¢ ¨{ {Ž{݋ïnAÏ Ón¢Ž¨Ï 2ïϨ¢n :AÝÓ¨¢½ æÝ Ý‹n ‚‚ŽnÓ Óݎ—— Ӌ¨íne {¨[æÓb A¢e ݋AÝ ÝæÏ¢ne Ž¢Ý¨ A ¨¢nÓŽene ӗAe梖 [¨¢ÝnÓÝ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{½ ! 04b ¯€s ¨ìnÏA—— A¢e sä Ž¢ ݋n : b ‹AÓ ¢¨í í¨¢ nŽ‚‹Ý [¨¢Ón[æݎìn ‚AnÓ n¢ Ýnώ¢‚ ݨeAïÌÓ } ·½½ [¨¢ÝnÓÝ AÝ 2nîAӍ0A¢ ¢Ý¨¢Ž¨b 틨 ŽÓ } ¯} A¢e ¯¤ Ž¢ ݋n [¨¢{nÏn¢[n½ É –¢ní ín ínÏn ‚¨Ž¢‚ ݨ ·—Aï ín—— Qn[AæÓn nìnÏ諸n ‹AÓ Qnn¢ ·—A‚ ín—— Ž¢ bÊ ÓAŽe b 틨 —ne ݋n ‚‚ŽnÓ íŽÝ‹ ä€ ·¨Ž¢ÝÓ 2‹æÏÓeAï½ ÉÝÌÓ Ý¨æ‚‹ ݨ —¨Ón 2ïϨ¢nb QæÝ ín –¢ní ݋nÏn íAÓ Ó¨n¨¢n 틨 íAÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ ÓÝn· æ·½Ê n¢óŽnÓ [A——ne ŽÝ en·Ý‹Ö 旗Ž¢‚Ó ÓAŽe ŽÝ íAÓ ¨ÝŽìA ݎ¨¢½ É:n –¢ní ín ‹Aìn ‹Ae Ž¢ •æώnÓ A¢e ¨{{[¨æÏÝ eŽÓÝÏA[ ݎ¨¢Ób QæÝ ín A—íAïÓ ·ÏnA[‹ {AŽ—ï A¢e ín A—íAïÓ Óݎ[– ݨ ‚n݋nÏbÊ æ——Ž¢‚Ó ÓAŽe½ É:n •æÓÝ æÓn ŽÝ AÓ ¨ÝŽìAݎ¨¢ nìnÏï eAï Ž¢ ·ÏA[ݎ[n A¢e nìnÏï ‚An½ :n AÏn •æÓÝ ¨ìŽ¢‚ {¨Ï íAÏe Ž¢ A ·¨ÓŽÝŽìn íAï½Ê Ó A Ó¨·‹¨¨Ïnb ŽÝ íAÓ

0nn 0b -A‚n ä

}}ˆi >“i`>ß U:‹¨a ! 04 ¹¯€sb s äº AÝ 2nîAӍ0A¢ ¢Ý¨¢Ž¨ ¹}¯}b ¯¤º

Z:‹n¢a } ·½½ ݨeAï Z:‹nÏna 0A¢ ¢Ý¨¢Ž¨b 2nîAÓ Z/AeŽ¨a /2 ¯õ€`i >ˆ“Ä ͝ ą>Ái L>“i ÜiÁ ¬>ßiÁľ Ä>viÍß V˜ViÁ˜Ä ß Ý>Á` i˜`ÁˆV… 00$ 2 -/00

!: $/!0 u !

¨ŽÓӎ¨¢nÏ /¨‚nÏ ¨¨en—— íA¢ÝÓ Ý¨ ӋAÏn ݋n Q—An½ É0A{nÝïbÊ ‹n ÓAŽe AÝ ‹ŽÓ A¢¢æ A— 0æ·nÏ ¨í— ¢níÓ [¨¢{nύ n¢[nb ÉŽÓ A—— ¨{ ¨æÏ ÏnÓ·¨¢ÓŽQŽ— ŽÝŽnÓ½Ê !¨Ý ÓæϷώӎ¢‚—ïb ‚Žìn¢ ݋AÝ Ý‹¨æÓA¢eÓ ¨{ {¨ÏnÏ ·—AïnÏÓ AÏn Ó探‚ ݋n —nA‚æn AQ¨æÝ ŽÝÓ ‹A¢e—Ž¢‚ ¨{ [¨¢[æÓӎ¨¢Ób ݋n ݨ·Ž[Ó ¨{ ·—AïnÏ ‹nA—Ý‹ A¢e Ž ·Ï¨ìne ÓA{nÝï e¨Ž¢AÝne ¨¨en——ÌÓ €}Ž¢æÝn ÓnÓӎ¨¢ ώeAï½ ¢e ‹n ¨{Ýn¢ Ó¨æ¢ene —Ž–n Ó¨n¨¢n Ónn–Ž¢‚ ݨ ·¨Ž¢Ý ¨æÝ Ý‹AÝ ·—AïnÏÓ ¨Ï ¨Ý‹nÏÓ AÏn AÝ {Aæ—Ý {¨Ï Ó¨n ¨{ ݋n Ó·¨ÏÝÌÓ

Z¨¢‚ QA—— [¨æ—e [AÏÏï /Aìn¢Ó -A‚n ß Z€¤nÏÓÌ QA—A¢[ne ¨{ {n¢Ón –nï -A‚n ß Z ‹n[– ¨æÝ ¨æÏ 0æ ·nÏ ¨í— Ž¢‚¨ ·Ï¨ ¨ÝŽ¨¢ -A‚nÓ Ø b × ·Ï¨Q—nÓ u A¢e ¢nne ݨ ‹n—· {Žî ݋n½ É̗— ÓÝA¢e æ·½ ̗— Qn A[[¨æ¢Ý AQ—n½ ÝÌÓ ·AÏÝ ¨{ ï ÏnÓ·¨¢ÓŽ QŽ—ŽÝï½ ̗— e¨ nìnÏï݋Ž¢‚bÊ ¨¨en—— ÓAŽe½ É æÝ Ý‹n ·—AïnÏÓ ‹Aìn ݨ e¨ ŽÝ½ 2‹n [¨A[‹nÓ ‹Aìn ݨ e¨ ŽÝ½ $æÏ ¨{{Ž[ŽA—Ó ‹Aìn ݨ e¨ ŽÝ½ $æÏ neŽ[A— ·Ï¨{nÓӎ¨¢A—Ó ‹Aìn ݨ e¨ ŽÝ½Ê

-Ö¬iÁ Ý U7…>Í\ >Íˆ“Ái

,>Üi˜Ä Üı ->˜ Á>˜VˆÄ‡ V {šiÁÄ ˆ˜ -Ö¬iÁ Ý 86± U7…i˜\ { ¬±“± -֘‡ `>ß± U7…iÁi\ iÁVi`ić i˜ã -Ö¬iÁ`“i ˆ˜ iÝ "Ái>˜Ä± U/6\ -± ¢•æώnÓ {Ϩ ‹ŽÝÓ Ý¨ ݋n ‹nAe ¨Ï ݨ ݋n –¢nnÓb ¨¨en—— ¢¨Ýneb [A¢ ÏnÓæ—Ý {Ϩ Ž·Ï¨·nÏ ÝA[–

0nn $$ b -A‚n ä


Ô U 0AÝæÏeAïb nQ½ äb äõ¯ß , ¤šÍ… ݈˜ i>Äß vÁ >`ß /Á>˜Ä 2‹n Aï{Žn—e ‚ŽÏ—Ó QAӖnݍ QA—— ÝnA QnAÝ —A¨‚¨Ïe¨ Ø}ß¯ ¨¢ ώeAï AÝ 0½ ——Žn -ŽnÏ[n Ó[¨Ïne äõ ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï Aï{Žn—e 틎—n

AnӋŽ [ A¢ÝÓ Ó[¨Ïne ¯} A¢e nA¢¢A :AÏe ‹Ae nŽ‚‹Ý½ 2‹n 2Ϩ•A¢Ó AÏn ¢¨í ¯¤ä ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢b ߍõ Ž¢ ŽÓÝώ[Ý ß} ·—Aï½ 2‹nï̗— ·—Aï A‚AŽ¢ 2ænÓeAï ¢Ž‚‹Ý AÝ $¦AÝn½

֏`>Ý} LßÄ }iÍ `ˆÄÍÁˆVÍ Ýˆ˜ ± { 2‹n AÓ Ïæ[nÓ æ——eAí‚Ó Q¨ïÓ QAӖnÝQA—— ÝnA ¨ìne ݨ €õ Ž¢ ŽÓÝώ[Ý ß} ·—Aï íŽÝ‹ A €¤ä× íŽ¢ ¨ìnÏ AeӍ en¢ ¨¢ ώeAï½ ¨Ón·‹ AÏóA Ó[¨Ïne ää ·¨Ž¢ÝÓ í‹Ž—n AŽ :Ž——ŽAÓ Ó[¨Ïne ¯õ A¢e 2Ïnì¨Ï !¨n— {Ž¢ŽÓ‹ne íŽÝ‹ nŽ‚‹Ý½ !¨í ¯}} ¨ìnÏA——b 0 펗— ‹¨ÓÝ —A¨‚¨Ïe¨ ¨¢ 2ænӍ eAï½

L˜iß¾Ä Ï ˆvÍÄ - ͝ ܈V͝Áß —ïÓÓA Q¢nïÌÓ ß·¨Ž¢ÝnÏ íŽÝ‹ äõ Ón[¨¢eÓ —n{Ý ·æӋne ݋n AÓ Ïæ[nÓ æ——eAí‚Ó ‚ŽÏ—Ó QAӖnÝQA—— ÝnA ݨ A ßs ßØ íŽ¢ AÝ AeÓen¢ ¨¢ ώeAï½ —Ž¢A AÓÓA Ó[¨Ïne ¯ä ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n 旗eAí‚Ób 틨 A—Ó¨ ‚¨Ý ÓŽî ·¨Ž¢ÝÓ {Ϩ Aï—A 0·Aϖӽ 0 ŽÓ ¢¨í ¯€} ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢b ߍ¯ Ž¢ ŽÓÝώ[Ý ß} ·—Aï½ 2‹n 旗eAí‚Ó 펗— ‹¨ÓÝ /¨Óín—— ݨeAï AÝ ä ·½½

>ßvˆi` LßÄ v> >Í >“}Á` 2‹n Aï{Žn—e Q¨ïÓ QAӖnݍ QA—— ÝnA —¨ÓÝ AÝ —A¨‚¨Ïe¨ }׍ßõ ¨¢ ώeAï ¢Ž‚‹Ý½ ¨Ó‹ ænìA¢¨ —ne ݋n 2Ϩ •A¢Ó íŽÝ‹ ¢Ž¢n ·¨Ž¢ÝÓ½ Aï{Žn—e ŽÓ ¢¨í ؍¯€ ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢b ¯ä Ž¢ ŽÓÝώ[Ý ß} ·—Aïb A¢e 펗— ‹¨ÓÝ $¦AÝn ¨¢ 2ænÓeAï ¢Ž‚‹Ý½ 0梍!níÓ Ïn·¨ÏÝÓ

1- …>Ä Ô‡å i>` ÜiÁ Á>㈏ 0$!9b —A½ u ¨‹¢ Ó¢nÏ A¢e 0A .ænÏÏnï nA[‹ í¨¢ ݋nŽÏ AÝ[‹nÓ ¨¢ ώeAï ݨ ‚Žìn ݋n 4¢ŽÝne 0ÝAÝnÓ A äõ —nAe ¨ìnÏ ÏAóŽ— Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ Ï¨æ¢e ¨{ ݋n AìŽÓ

æ· Ýn¢¢ŽÓ [¨·nݎݎ¨¢½ Ó¢nÏ nAÏ¢ne A ÓÝÏAŽ‚‹ÝÓnÝ íŽ¢ ¨ìnÏ ÏAóŽ—ÌÓ 2‹ŽA‚¨ —ìnÓ Øßb ×Ø ¹€ºb ؍߽ Ó¢nÏÌÓ íŽ¢ [An Ýí¨ ‹¨æÏÓ A{ÝnÏ .ænÏÏnï í¨¢ ؍ßb ؍€b ؍€ ¨ìnÏ 2‹¨Aó n——æ[[Ž½ 2‹n 4¢ŽÝne 0ÝAÝnÓ ŽÓ ¨¢n 펢 AíAï {Ϩ AeìA¢[Ž¢‚½ ¨Q A¢e Ž–n ÏïA¢b ݋n í¨Ï—eÌÓ !¨½ ¯ÏA¢–ne e¨æQ—nÓ ÝnAb 펗— ÝA–n ¨¢ ÏAóŽ—ÌÓ AÏ[n—¨ n—¨ A¢e Ï梨 0¨AÏnÓ Ý¨eAïb {¨——¨íne Qï 0æ¢eAïÌÓ ÏnìnÏÓn ӎ¢‚—nÓ½

iÍÄ }ˆÜi ßÁ` “ˆ˜Á‡i>}Öi `i> !: <$/ u 2‹n !ní <¨Ï– nÝÓ ‹Aìn A‚Ïnne ݨ A Ž¢¨Ï —nA‚æn [¨¢ÝÏA[Ý íŽÝ‹ ¨æÝ{Žn—enÏ Aϗ¨¢ ïÏeb 틨 ÓnÏìne A }õ‚An ÓæÓ·n¢ÓŽ¨¢ —AÓÝ ÓnAÓ¨¢ A{ÝnÏ ÝnÓݎ¢‚ ·¨ÓŽ ݎìn Ž¢ æ¢n {¨Ï A ·nÏ{¨Ï A¢[nn¢‹A¢[Ž¢‚ eÏæ‚ í‹Ž—n ‹n íAÓ A {Ïnn A‚n¢Ý½ ¢ ! ——0ÝAÏ Ž¢ äõ¯õb ïÏe íAÓ ÝÏAene {Ϩ ݋n

‹Ž[A‚¨ æQÓ Ý¨ ¨Óݨ¢ ¨¢ ·ÏŽ— 䯽 ¨Óݨ¢ Ïn—nAÓne ‹Ž ¨¢ æ¢n ¯ä½ 2í¨ ínn–Ó —AÝnÏb A¢¢¨æ¢[ne ‹n ÝnÓÝne ·¨ÓŽÝŽìn {¨Ï 2A¨îŽ{n¢b 틎[‹ [A¢ Ïneæ[n ӎen n{{n[ÝÓ ¨{ ÓÝnϨŽe æÓn A¢e Ž¢[ÏnAÓn ÝnÓݨÓÝnϨ¢n½ ïÏe ‹ŽÝ ½ä¯õ Ž¢ €× ‚AnÓ {¨Ï ¨Óݨ¢ A¢e

‹Ž[A‚¨ —AÓÝ ÓnAÓ¨¢½

-ˆ“>˜ Li>ÍÄ -ÍÖÁ“ Lß `iVˆÄˆ˜

400 $/b nϝA¢ï u 0A 0¨—ŽA¢ en{nAÝne {¨Ï nÏ : [‹A·Ž¨¢ n—Žî 0Ýæϝ Qï æ¢A¢Ž¨æÓ en[ŽÓŽ¨¢ Ž¢ ݋nŽÏ  Žee—nínŽ‚‹Ý {Ž‚‹Ý ¨¢ ώeAï ¢Ž‚‹Ý½ 0¨—ŽA¢ íAÓ –¢¨[–ne e¨í¢ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e Ϩæ¢eb QæÝ Ž ·Ï¨ìne AÓ Ý‹n Q¨æÝ ín¢Ý ¨¢½ 2‹n •æe‚nÓ AíAÏene ŽÝ ¯¯Ø ¯¯¯b ¯¯€¯¯ßb ¯¯€¯¯ß ݨ ݋n ߤ ïnAύ¨—e æÓÝÏA—ŽA¢b 틨 펗— ¢nîÝ {Ž‚‹Ý [¨·AÝώ¨Ý A¢Žn— nA—n {¨Ï ݋n  ݎݗn½ 2‹nÏn íAÓ A ¨n¢Ý ¨{ [¨¢{æӎ¨¢ AÓ Ž[‹An— æ{{nÏ A¢¢¨æ¢[ne ݋n •æe‚nÓ ‹Ae AíAÏene ŽÝ ݨ 0Ýæϝb ¨¢—ï ݨ [¨ÏÏn[Ý ‹ŽÓn—{½ 0¨—ŽA¢ Ž ·Ï¨ìne ݨ €ä¯¯ íŽÝ‹ ¯× $Ób 틎—n 0Ýæϝ eϨ··ne ݨ ß׍€ ä ¹¯Ø $Óº ¨¢ ݋n eAï A{ÝnÏ ‹ŽÓ ߀݋ QŽÏ݋eAï½ 0梍!níÓ íŽÏn Ïn·¨ÏÝÓ

04!!:0

-*",/ 

*>ViÁÄ Li>Í i>Í vÁ ÄiV˜` ͈“i ͅˆÄ Äi>ĝ˜

"/ "" 1˜ˆ˜ …i>` ֘ÍiÁ ˜ ˆ˜`ivˆ˜ˆÍi i>Üi !: <$/ u ! ·—Aï nÏÓ ·æÝ æ¢Ž¨¢ [‹Žn{ Ž——ï æ¢ÝnÏ ¨¢ A¢ Ž¢en{Ž¢ŽÝn —nAìn ώeAïb Ýí¨ ínn–Ó A{ÝnÏ A Ïn ·¨ÏÝ Ý‹nï [¨ŽÓӎ¨¢ne ÄænÓݎ¨¢ne æ¢ÝnÏÌÓ —nAenύ ӋŽ· A¢e [ώݎ[Žóne ‹Ž {¨Ï QAe en[ŽÓŽ¨¢Ó A¢e ÄænÓݎ¨¢ AQ—n Qæӎ¢nÓÓ ·ÏA[ݎ[nÓ½ 2‹n 梎¨¢ ŽÓ {¨ÏŽ¢‚ A¢ Ž¢ Ýnώ nîn[æݎìn [¨ŽÝÝnn A¢e A¢ AeìŽÓ¨Ïï [¨ŽÝÝnnb ݋n ‚Ϩæ·ÌÓ ·Ïnӎen¢Ýb nÏn– ŽÓ‹nÏb ÓAŽe Ž¢ A ÓÝAÝnn¢Ý Ïn —nAÓne ώeAï½ ¢ ¨æÝӎen Aݍ ݨϢnï ŽÓ A—Ó¨ QnŽ¢‚ ‹ŽÏne½ æ¢ÝnÏÌÓ AÝݨϢnï ÓAŽe ݋n A[ݎ¨¢Ó ínÏn¢ÌÝ A——¨íAQ—n 梍 enÏ ! - Ïæ—nÓb ÓnÝݎ¢‚ æ· Ý‹n ·¨ÓӎQŽ—ŽÝï ¨{ A æ¢ÝnÏ {Ž‚‹Ý ݨ –nn· ݨ ‹ŽÓ •¨Q½

00$ 2 -/00

! !-$0 u AìŽe :nÓÝ Ó[¨Ïne ßõ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e -Aæ— n¨Ï‚n Aeene ¯} ¨¢ ώ eAï ¢Ž‚‹Ýb —nAeŽ¢‚ ¢eŽA¢A ݨ A ¯õäs¤ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ ŽAŽ½ 2‹n -A[nÏÓ ¹äs¯¤º ‹Aìn í¨¢ ¯ß Ž¢ A Ϩí AÝ ‹¨n A¢e Ýí¨ ÓÝÏAŽ‚‹Ý ¨ìnÏA—— ӎ¢[n —¨ÓŽ¢‚ ݋Ïnn ÓÝÏAŽ‚‹Ý ¨¢ ݋n ϨAe½ ¢ eŽA¢A A¢e ݋n !ní <¨Ï– ¢Ž[–Ó AÏn ݋n ¨¢—ï ÝnAÓ Ž¢ ݋n —nA‚æn ݨ QnAÝ Ý‹n en{n¢e Ž¢‚ ! [‹A·Ó ÝíŽ[n ݋ŽÓ ÓnAÓ¨¢½ ŽAŽ ¹ä¤¯€º íAÓ —ne Qï n Ϩ¢ AnÓ íŽÝ‹ äs ·¨Ž¢ÝÓ A¢e

íAï¢n :Aen íŽÝ‹ ¯× u A¢e ݋ŽÓ ݎn ݋n nAÝ ínÏn QnAÝn¢ AÝ Ý‹nŽÏ ¨í¢ ‚An½ /A·Ý¨ÏÓ ¤sb —Ž··nÏÓ ×ßa Ý 2¨Ï¨¢Ý¨b /æeï Aï í¨íne A Ón——¨æÝ [Ϩíe Qï Ó[¨ÏŽ¢‚ äõ ·¨Ž¢ÝÓ Ž¢ ‹ŽÓ 2¨Ï¨¢Ý¨ enQæÝb —nAeŽ¢‚ ݋n /A·Ý¨ÏÓ Ý¨ A ϨæÝ ¨{ ݋n Ӌ¨Ïݍ‹A¢ene ¨Ó ¢‚n—nÓ

—Ž··nÏÓ½ 2¨Ï¨¢Ý¨ ín—[¨ne Aï íŽÝ‹ A 펢¢Ž¢‚ n{{¨ÏÝ Ýí¨ eAïÓ A{ÝnÏ ‹n íAÓ A[ÄæŽÏne {Ϩ ݋n n·‹ŽÓ ώóó—ŽnÓ Ž¢ A ݋ÏnnÝnA ÝÏAen ݋AÝ A—Ó¨ Ž¢ [—æene nÝϨŽÝ½ ¢Ž[–Ó ¤Øb æ[–Ó sØa Ý !ní <¨Ï–b Aϝn—¨ ¢Ý‹¨¢ï Ó[¨Ïne ä} ·¨Ž¢ÝÓb AÏn 0ݨæenŽÏn ‹Ae ¯× ·¨Ž¢ÝÓ A¢e Ónìn¢ ÏnQ¨æ¢eÓ ¨{{ ݋n Qn¢[‹b A¢e ݋n !ní <¨Ï– ¢Ž[–Ó nî Ýn¢ene ݋nŽÏ 펢¢Ž¢‚ ÓÝÏnA– ݨ ݋Ïnn ‚AnÓ½ ½/½ 0ŽÝ‹ ‹Ae ¯× ·¨Ž¢ÝÓ A¢e 2ïÓ¨¢ ‹A¢e—nÏ ·æ——ne e¨í¢ äõ ÏnQ¨æ¢eÓ Ž¢ !ní <¨Ï–ÌÓ {¨æÏ݋ ÓÝÏAŽ‚‹Ý 펢 ¨ìnÏ Ž— íAæ–nn½

n—ÝŽ[Ó ¤×b A‚Ž[ s€a Ý ¨Óݨ¢b -Aæ— -ŽnÏ[n A¢e n쎢 AÏ¢nÝÝ nA[‹ ‹Ae A e¨æQ—n e¨æQ—nb A¢e ݋n ¨Óݨ¢ n—ÝŽ[Ó ÏnÓ·¨¢ene ݨ ïnÝ A¢¨Ý‹nÏ Q—¨í

+ ( '¥(( * %' ((

¾- i ," - Ái>VÍÄ Í > V> >˜}Ĉ`i ˜`ˆ>˜>Ä *>֏ iÁ}i `ÖÁˆ˜} ͅi vˆÁÄÍ …>v v Áˆ`>ß¾Ä }>“i ˆ˜ ˜`ˆ>˜>¬ˆÄ± ݨ ݋nŽÏ —Ž¢næ· íŽÝ‹ A 펢 ¨ìnÏ Ý‹n $ϗA¢e¨ A‚Ž[b 틨 —¨ÓÝ Ý‹nŽÏ nŽ‚‹Ý‹ ÓÝÏAŽ‚‹Ý ‚An½ 2‹n n—ÝŽ[Ób 틨 —nAÏ¢ne nAÏ—ï Ž¢ ݋n eAï ݋AÝ ·Ï¨ŽÓŽ¢‚ Ϩ¨–Žn AÏne 0旗Ž¢‚nÏ íŽ—— ŽÓÓ Ý‹n ÏnÓÝ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢ {¨— —¨íŽ¢‚ QA[– ÓæςnÏï½ ώóó—ŽnÓ s}b :ŽóAÏeÓ ×Øa Ý n·‹ŽÓb 2n¢¢½b Ž–n ¨¢—nï Ó[¨Ïne ¯s ·¨Ž¢ÝÓ A¢e 2AïӋAæ¢ -ώ¢[n Aeene ¯€ Ž¢ ‹ŽÓ n ·‹ŽÓ enQæÝb Ž¢[—æeŽ¢‚ A ·AŽÏ ¨{ –nï {¨æÏ݋ÄæAÏÝnÏ •æ·nÏÓb AÓ Ý‹n ώóó—ŽnÓ en{nAÝne ݋n :AӋŽ¢‚ݨ¢ :ŽóAÏeÓ½ !nÝÓ ¤ßb æ——Ó s¤a Ý !ní <¨Ï–b Ϩ¨– ¨·nó Ó[¨Ïne äõ ·¨Ž¢ÝÓ Ý‹Ï¨æ‚‹ ݋Ïnn ÄæAÏÝnÏÓb ݋n¢ ݋n Ϩ¨–—ï¢ !nÝÓ ÝæÏ¢ne ݨ ݋nŽÏ Qn¢[‹ ݨ QnAÝ Ý‹n Ӌ¨Ïݍ‹A¢ene ‹Ž[A‚¨ 旗ӽ ¢eÏAï —AÝ[‹n Ó[¨Ïne A—— ¨{ ‹ŽÓ ¯¯ ·¨Ž¢ÝÓ Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAύ ÝnÏ A¢e AÏ0‹¨¢ Ϩ¨–Ó ‹Ae

-ˆ`ˆvß

$!2!4 /$

i˜Í -Í>Íi `>ßÄ

¨æ‚ AÏݎ¢ÌÓ [¨A[‹ Ž¢‚ Ïn[¨ÏeÓ AÝ n¢Ý 0ÝAÝna <nAÏ /n[¨Ïe äõõ€ }Ø äõõ} ¯¯õ äõõØ ØØ äõõ× ß¤ äõõs €s äõõ¤ }× äõ¯õ }×

- ¯

Qæe‚nݽ :nÌÏn A[ÝæA——ï æ[‹ QnÝÝnÏ ¨{{ ‹nÏn ½½½½ :n ‚¨Ý ŽÝ [¨·nݎݎìn ¹AÝ n¢Ý 0ÝAÝnº½ $æÏ Ý‹ŽÏe ïnAÏ Ý‹nÏnb ín ínÏn Q¨í— n—Ž‚ŽQ—n½Ê n¢Ý 0ÝAÝn QÏ¨æ‚‹Ý Ž¢ A ¢ní A݋—nݎ[Ó eŽÏn[Ý¨Ï Ž¢ äõ¯õb ݋AÝ QnŽ¢‚ ¨n— !Žn—Ó¨¢b 틨 Ïn ÝAŽ¢ne AÏݎ¢ ¨¢n ïnAÏ Qn{¨Ïn Qώ¢‚Ž¢‚ Ž¢ AÏÏn—— Aón—— AÓ ‹nAe [¨A[‹ u ¢¨Ý A¢ æ¢[¨ ¨¢ ¨ìn {¨Ï A {ŽÏÓݍïnAÏ A݋ —nݎ[Ó eŽÏn[Ý¨Ï —¨¨–Ž¢‚ ݨ ·æÝ ‹ŽÓ ÓÝA· ¨¢ A ·Ï¨‚ÏA½ AÓÝ ïnAÏ Ý‹n ¨—en¢ —AӋnÓ nnςneb ‚¨Ž¢‚ ¯¯ß A¢e A– Ž¢‚ A¢ A··nAÏA¢[n Ž¢ ݋n $<½[¨ Q¨í—½ ÉÝ íAÓ [—nAÏ Ý‹AÝ Ï½ !Žn—Ón¢ Aen {¨¨ÝQA—— A ݨ· ·ÏŽ¨ÏŽÝï í‹n¢ ‹n AÏώìne ¨¢ [A·æÓbÊ ï—n AÏQnώ[b A ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— {¨¨ÝQA—— [¨A[‹ Ž¢ $‹Ž¨b íϨÝn Ž¢ A¢ nAŽ—½ É n{¨Ïn ݋AÝb ¨ÓÝ ·n¨·—n —¨¨–ne AÝ n¢Ý 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï AÓ A ŽeA •¨Ï QAӖnÝQA—— ·¨ínÏb ¢¨Ý A {¨¨ÝQA—— Ó[‹¨¨—½ 2‹AÝ ÓAŽeb nìnÏï {A—— [¨A[‹ AÏݎ¢ ·æÝ ín——·Ïn·AÏneb ‹AÏe¢¨Óne {¨¨ÝQA—— ÝnAÓ ¨¢ ݋n {Žn—e½Ê

- ¯

É Aìn A¢e AÏn A[ÝæA——ï ‚nݍ ݎ¢‚ ݨ –¢¨í nA[‹ ¨Ý‹nÏbÊ Aύ ݎ¢ ÓAŽe½ É ‚¨Ý Ó¨n {nneQA[– {Ϩ ‹Ž Ž¢ í‹AÝ ‹n íA¢ÝÓ Ý‹n en{n¢Ón ݨ e¨½ ½½½½ Ý̗— Qn A eŽ{ {nÏn¢Ý en{n¢ÓŽìn ·‹Ž—¨Ó¨·‹ï ݋A¢ í‹AÝ ŽÝÌÓ Qnn¢ Ž¢ ݋n ·AÓÝ½Ê Ó {¨Ï ·—AïnÏ ·nÏÓ¨¢¢n—b AÏݎ¢ ŽÓ [æÏÏn¢Ý—ï Ž¢ 0¨æ݋ nÏ¢ A—Ž{¨Ï¢ŽAb Ž¢ A¢ n{{¨ÏÝ Ý¨ Ó¨—ŽeŽ{ï ! 04ÌÓ —AÝnÓÝ Ïn[ÏæŽÝ Ž¢‚ [—AÓÓ½ n Ó·¨–n ¨{ ݋n ÝnAÌÓ ¨{ {n¢Ón AÝ Ý‹ŽÓ ·¨Ž¢Ýb ÓA‚ ‹n Qn—Žnìne ݋n —Ž¢n íAÓ QnÝÝnÏ Ý‹A¢ ‹ŽÓ ·Ïn쎨æÓ ‚‚Žn ‚Ï¨æ· Ž¢ äõ¯¯Ö ‹n [A——ne ݋n íŽen Ïn [nŽìnÏ ·¨ÓŽÝŽ¨¢ A ÓÝÏn¢‚Ý‹Ö ‹n Aeene ‹n ‹¨·nÓ Ý¨ Aee en·Ý‹ AÝ Ï梢Ž¢‚ QA[–½ Ó {¨Ï ÄæAÏÝnÏQA[–b AÏݎ¢ n¢ÝŽ¨¢ne {¨æÏ ·—AïnÏÓ u ¢ eÏní A¢—nïb 2ÏAìA悋¢ ¨— ín——b ¢eÏní [ ¨¢A—e A¢e Ž¢‚ AìŽÓ u 틨 ‹Ae A Ӌ¨Ý AÝ íŽ¢¢Ž¢‚ ݋n ÓÝAÏݎ¢‚ •¨Q½ :‹n¢ AӖne Ž{ ݋n ·Ï¨‚ÏA ‹Ae ·—A¢Ó ݨ Qώ¢‚ Ž¢ A¢¨Ý‹nÏ ÄæAÏÝnÏQA[– ݋ŽÓ ӎ‚¢Ž¢‚ [—AÓÓb AÏݎ¢ ÓAŽe ïnÓ AÓ ín——½ É:n̗— Ónn 틨 {ŽÝÓ Ý‹n ÓïÓÝn QnÓÝbÊ ‹n ÓAŽe ¨{ ¢AŽ¢‚ A ÓÝAÏÝnϽ :‹n¢ AÏݎ¢ íAÓ ! 04ÌÓ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AÝ¨Ï Ž¢ äõ¯¯b ‹n eŽe A¢ AeŽÏA— •¨Q ÏnŽ¢ ìn¢ÝŽ¢‚ ݋n æ¢ŽÝ Ý¨ {ŽÝ ŽÝÓ ·nύ Ó¨¢¢n—b ¢An—ï AÝ ÄæAÏÝnÏQA[–a

4 4/! 0b Ž[‹½ u ¨Ón A—enϨ¢ ŽÓ nA‚nÏ Ý¨ A–n ‹ŽÓ enQæÝ {¨Ï ݋n n ÝϨŽÝ -ŽÓݨ¢Ó½ ŽÏÓÝb ‹n ‹AÓ Ó¨n ìŽÓA ŽÓÓænÓ Ý¨ ÏnÓ¨—ìn½ 2‹n 0·A¢ŽÓ‹Q¨Ï¢ ‚æAÏe íAÓ æ¢AìAŽ—AQ—n ώeAï ¢Ž‚‹Ý A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n —nìn—A¢e AìA —ŽnÏÓb QæÝ íAÓ ‹¨·n{æ— Ý‹n en —Aï í¨æ—e¢ÌÝ Qn ݨ¨ —¨¢‚½ n ÝϨŽÝb 틎[‹ A[ÄæŽÏne A— enϨ¢ {Ϩ 2¨Ï¨¢Ý¨ ¨¢ :ne ¢nÓeAï ¢Ž‚‹Ýb ‹¨ÓÝÓ Ý‹n ¨Ó ¢‚n—nÓ A–nÏÓ ¨¢ 0æ¢eAï½

iÍˆVľ -֏ˆ˜}iÁ ÖÍ vÁ Äi>ĝ˜ $02$! u 2‹n ¨Óݨ¢

n—ÝŽ[Ó A¢¢¨æ¢[ne ώeAï ݋AÝ {ŽÏÓݍϨæ¢e eÏA{Ý [‹¨Ž[n AÏne 0旗Ž¢‚nÏ æ¢enÏín¢Ý Óæ[[nÓÓ{æ— —æQAÏ eŽÓ– Óæύ ‚nÏï A¢e 펗— ŽÓÓ Ý‹n ÏnÓÝ ¨{

}}ˆiÄ

$!2!4 /$

>Á͈˜

$!2!4 /$

¢Ž¢n ¨{ ‹ŽÓ ¯ß AÓ Ý‹n ÏnÓnÏìnÓ Ó[¨Ïne ݋n !nÝÓÌ {ŽÏÓÝ äõ ·¨Ž¢ÝÓ½ ×ØnÏÓ s¤b Ž¢‚Ó sõa Ý -‹Ž—Aen—·‹ŽAb 2‹AeenæÓ <¨æ¢‚ ‹Ae äß ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯} Ïn Q¨æ¢eÓb A¢e Ïæn ¨—ŽeAï Ó[¨Ïne ä¯ Ý¨ —nAe ݋n -‹Ž—Aen— ·‹ŽA ×ØnÏÓ ·AÓÝ Ý‹n 0A[ÏAn¢ ݨ Ž¢‚Ó½ -ŽÓݨ¢Ó ¯¯×b AìA—ŽnÏÓ ¤¤a Ý æQæŽÏ¢ Ž——Ób Ž[‹½b ÏA¢e¨¢ ¢Ž‚‹Ý ‹Ae äõ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯õ AӍ ӎÓÝÓb A¢e ݋n nÝϨŽÝ -ŽÓݨ¢Ó ¢nìnÏ ÝÏAŽ—ne A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n

—nìn—A¢e AìA—ŽnÏÓ½ Ïn‚ ¨¢Ï¨n Aeene ¯s ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n -ŽÓݨ¢Ób 틨 ·—Aïne íŽÝ‹¨æÝ ¢ní—ï A[ ÄæŽÏne ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe ¨Ón

A—enϨ¢½ {ÝnÏ QnŽ¢‚ ÝÏAene {Ϩ 2¨Ï¨¢Ý¨ ݨ nÝϨŽÝ nAϗŽnÏ Ý‹ŽÓ ínn–b ݋n 0·A¢ŽÓ‹Q¨Ï¢

A—enϨ¢ ¢nneÓ Ý¨ ÏnÓ¨—ìn ìŽÓA ŽÓÓænÓ Qn{¨Ïn ‹n [A¢ ·—Aï½

>`iÁ˜ ݝÁŽˆ˜} ÖÍ ÜˆÄ> ˆÄÄÖiÄ

+'* (3 %*

"1 ,/ V>Ä ͅi ¬>ßÄ >Ä …i>` V>V… >Í i˜Í -Í>Íi±

 ¢æQnÏ ¨{ AÏݎ¢ÌÓ Ïn [ÏæŽÝÓ Aen æ· Ý‹ŽÓ ïnAÏÌÓ n¢Ý 0ÝAÝn ϨÓÝnϽ Én¢Ý 0ÝAÝnÎÓ Ïn[n¢Ý Óæ[[nÓÓ [A¢b ݨ A¢ nîÝn¢Ýb Qn ÝÏA[ne QA[– ݨ [¨A[‹ AÏݎ¢ÎÓ Ýn¢æÏnbÊ íϨÝn AÏQnώ[b ݋n ‹nAe ìAÏӎÝï [¨A[‹ AÝ $—ÓÝne A——Ó Ž‚‹ 0[‹¨¨—½ É:‹n¢ ¨æÏ {¨¨ÝQA—— ÝnA ·AÏݎ[Ž·AÝne Ž¢ [¨A[‹ AÏݎ¢ÎÓ Ó杝nÏ [A·Ó AÝ ¹n¢Ý 0ÝAÝnºb ŽÝ íAÓ nìŽen¢Ý ݋AÝ ‹n A¢e ‹ŽÓ ·—AïnÏÓ Ý¨¨– ·ÏŽen Ž¢ ÝÏAeŽÝŽ¨¢ AÓ ín—— AÓ {¨æ¢eAݎ¨¢ Q掗eŽ¢‚½ 2‹AÝ Qn Ϩ A eϨ·QA[–Ù·—AïA[ݎ¨¢ ÓïÓÝn íŽÝ‹ A¢—nï ·ÏŽ¨Ï ݨ Ž¢•æÏïÖ Ý¨ A ¨Ïn ¨·n¢b Ó·ÏnAe ¨·ÝŽ¨¢ AÝÝA[– íŽÝ‹ ݋n ¨QŽ—n

‹ÏŽÓݎA¢ æ¢enÏ [n¢ÝnÏÖ Ý¨ A¢ ¨{{n¢Ón ݋AÝ Ýώne ݨ A[[n¢Ýæ AÝn ݋n A݋—nݎ[ŽÓ ¨{ ݋n¢ {ÏnӋA¢ ¨—ín——b A{ÝnÏ ‹ÏŽÓ ݎA¢ íAÓ QA¢‚ne æ·½ AÏݎ¢ ÓAŽe A ÄæAÏÝnÏQA[– íŽÝ‹ A ÓÝϨ¢‚ Aϝ u Óæ[‹ AÓ A¢—nï u ·Ï¨ìŽenÓ Qn¢n{ŽÝÓ½ —Ý‹¨æ‚‹b ‹n Aeeneb A eæA— ݋ÏnAÝ ÄæAÏÝnÏQA[– [A¢ ¨·n¢ æ· Ý‹n n¢ÝŽÏn {Žn—e½ É0·ÏnAebÊ ‹n ÓAŽe í‹n¢ AӖne í‹AÝ ÓïÓÝn ‹nÌe ·Ïn{nϽ ÉA쎢‚ A ÄæAÏÝnÏQA[– ݋AÝ [A¢ Ïæ¢ ŽÓ A ìA—æAQ—n ݋Ž¢‚½Ê AÏݎ¢ eŽe¢ÌÝ íA¢Ý ݨ Ó¨—n—ï {¨[æÓ ¨¢ ݋n . ·¨ÓŽÝŽ¨¢b nŽ ݋nϽ ÉìnÏï •¨Q ŽÓ æ· {¨Ï ‚ÏAQÓbÊ ‹n ÓAŽe½ É e¨¢ÌÝ [AÏn í‹AÝ ·¨ ӎݎ¨¢ ŽÝ ŽÓ½ ÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ݋n ‚æï ݋AÝ íŽ¢Ó ŽÝ½Ê ‚‚Žn [¨Ï¢nÏQA[– Aώn¢ ¨‹¢Ó¨¢ ÝA—–ne ¨{ AÏݎ¢ÌÓ {ŽÏÓÝ AeeÏnÓÓ Ý¨ ݋n ÝnA —AÓÝ ínn–½ É íA¢Ýne ‹Ž ݨ Qn ‹nAe [¨A[‹ AÓ Ó¨¨¢ AÓ [¨A[‹ :A—– nÏ —n{ÝbÊ ¨‹¢Ó¨¢ ÓAŽe½ ÉŽÓ ‚n¢nÏA— nÓÓA‚n íAÓ Ý‹AÝ ‹n íA¢Ýne ݨ Qn ݋n ‚æï½ 2‹AÝ ‹n ‹Ae {AŽÝ‹ Ž¢ æÓ AÓ A ÝnA½ n Qn—ŽnìnÓ Ž¢ æÓ½ n –¢¨íÓ ínÌÏn [A·AQ—n½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς

—Žn{ íAÓ [¨¢ÝA‚Ž¨æÓ½Ê AÏݎ¢ ÓAŽe Q掗eŽ¢‚ A 펢 ¢nÏ AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ÓÝAÏÝÓ íŽÝ‹ A–Ž¢‚ Ó¨æ݋nÏ¢ !ní nîŽ[¨ A ·AÏÝ ¨{ ݋n n{{¨Ïݽ ώeAï ‹n Ïn{—n[Ýne ¨¢ ‹ŽÓ Ž¢ŽÝŽA— •¨Q AÝ Ý‹n Ó[‹¨¨— u AÓ Ý‹n ·Ï¨‚ÏAÌÓ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨Ï eŽ¢AÝ¨Ï Ž¢ äõ¯¯ u [A——Ž¢‚ ŽÝb É$¢n ¨{ ݋n ¨ÓÝ {æ¢ nìnÏ ‹Ae [¨A[‹Ž¢‚½Ê É2‹n ÓÝÏn¢‚Ý‹ ¨{ ݋ŽÓ {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA 펗— Qn ݋n ·n¨·—n ¨{ ݋ŽÓ [ŽÝïbÊ AÏݎ¢ ÓAŽe½ É2‹AÝ̗— Qn ݋n ÓÝÏn¢‚Ý‹b Ž{ ín e¨ ŽÝ ݋n ώ‚‹Ý íAï½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς

`i

$!2!4 /$

- ¯

—Ž¢‚ Ýn[‹¢ŽÄænÓ æÓne Qï ·—Aï nÏÓ A¢e ÝAæ‚‹Ý Qï [¨A[‹nÓ½ 2‹n ! -—AïnÏÓ ÓÓ¨[ŽA ݎ¨¢ ¢nneÓ Ý¨ A——¨í ÝnÓݎ¢‚ {¨Ï ‹æA¢ ‚Ϩí݋ ‹¨Ï¨¢n ݨ ‚¨ {¨ÏíAÏe Ó¨ ŽÝ [A¢ {Ž¢A——ï ÓÝAÏÝ ¢nîÝ ÓnAÓ¨¢b 틎[‹ ¨¨en—— ‹¨·nÓ íŽ—— ‹A··n¢½ n ÓAŽe ·ÏŽ[nÓ {¨Ï 0æ·nÏ ¨í— ݎ[–nÝÓ ‹Aìn Ó¨AÏne Ž¢ ·AÏÝ Qn[AæÓn {A¢Ó ÏnÓn—— ݋n AQ¨ìn {A[n ìA—æn½ ¢e AӖne í‹AÝ ‹n ¨ÓÝ ÏænÓ AQ¨æÝ Ý‹n !ní $ϗnA¢Ó 0AŽ¢ÝÓ Q¨æ¢Ýï Ž¢ìnÓݎ‚Aݎ¨¢ u A ·AÏݎ[æ—Aϗï Ón¢ÓŽÝŽìn ŽÓÓæn AϨæ¢e ݋nÓn ·AÏÝÓb ¨{ [¨æÏÓn u ¨¨en—— Ïn·—Žnea É ï QŽ‚‚nÓÝ Ïn‚ÏnÝ ŽÓ ݋AÝ ín AÏn¢ÌÝ A—— Ïn[¨‚¢ŽóŽ¢‚ ݋AÝ Ý‹ŽÓ ŽÓ A [¨——n[ݎìn ÏnÓ·¨¢ÓŽQŽ—ŽÝï ݨ ‚nÝ ¹Q¨æ¢ÝŽnÓº ¨æÝ ¨{ ݋n ‚Anb ݨ A–n ݋n ‚An ÓA{nϽ É —nAϗï ݋n ÝnAb ݋n !b ݋n [¨A[‹Ž¢‚ ÓÝA{{Ób nîn[æݎìnÓ A¢e ·—AïnÏÓb ín A—— ӋAÏn ݋AÝ ÏnÓ·¨¢ÓŽQŽ—ŽÝï½ É2‹AÝÌÓ í‹AÝ Ïn‚ÏnÝb ݋AÝ íAÓ¢ÌÝ AQ—n ݨ A–n ݋AÝ ·¨Ž¢Ý [—nAϗï n¢¨æ‚‹ íŽÝ‹ ݋n 梎¨¢½Ê n AeeÏnÓÓne ¨Ý‹nÏ ÓæQ •n[ÝÓb Óæ[‹ AÓ A É¢ní ‚n¢nÏA ݎ¨¢ ¨{ ݋n /¨¨¢nï /æ—nÊ A{ÝnÏ ¢¨¢n ¨{ ¯} Ïn[n¢Ý—ï ¨·n¢ [¨A[‹ ¨Ï ‚n¢nÏA— A¢A‚nÏ •¨QÓ ín¢Ý ݨ A Ž¢¨ÏŽÝï [A¢eŽeAÝnb

- ¯

旗Ž¢‚Ó 틨 nÝ AÝ ‹A—{[¨æÏÝ 2‹æÏÓeAï í‹n¢ ¨{{Ž[ŽA—Ó [A——ne {¨Ï ÝnA [A·ÝAŽ¢Ó ·ÏŽ¨Ï ݨ ݎ· ¨{{½ Ý íAÓ A Ϩ—n ݋AÝ Qn{¨Ïn ‹Ae Qnn¢ ÏnÓnÏìne {¨Ï :AÝÓ¨¢½ É n A¢e A¢e•A –¢ní ݋AÝ ín ‹Ae ݨ ·Ž[– æ· Ý‹n ӗA[– {¨Ï 2ïϨ¢nbÊ æ——Ž¢‚Ó ÓAŽe½ Én ŽÓ Ó¨ÏÝ ¨{ ¨æÏ [A·ÝAŽ¢½ :n –¢ní ín ‹Ae ݨ —nAe ݋n ·A[–½ ¨Ï nb ŽÝ íAÓ –Ž¢e ¨{ ÓÝn··Ž¢‚ Ž¢ ݨ A —nAenÏ Ï¨—n A¢e A¢e•A •æÓÝ [¨¢ÝŽ¢æne ŽÝ½Ê ¢•æώnÓ enÏAŽ—ne ݋n ‚‚ŽnÓÌ äõ¯¯ ÓnAÓ¨¢½ ! 04 {Ž¢ŽÓ‹ne ¯Ø¯× A¢e íAÓ Q—¨í¢ ¨æÝ Ž¢ ݋n : ݨæÏ¢An¢Ý ÓnŽ{Ž¢A—Ó½ 旗Ž¢‚Ób [n¢ÝnÏ 2ӋŽ—ŽeóŽ !n·‹Aín A¢e Ó¨·‹¨¨Ïn ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe ½ ½ /¨ÓӍ Ž——nÏ u A—— ÓÝAÏÝnÏÓb ‹Aìn ŽÓÓne ‚AnÓ Ý‹ŽÓ ÓnAÓ¨¢b ïnÝ Ý‹n ‚ ‚ŽnÓ ‹Aìn ·Žn[ne ݨ‚n݋nÏ Ý‹n ÝnAÌÓ —¨¢‚nÓÝ íŽ¢ ÓÝÏnA– Ž¢ ݋n {Žìn·—æÓ ïnAÏÓ n¢óŽnÓ ‹AÓ Qnn¢ ݋n [¨A[‹½ É ݋Ž¢– ݋¨Ón AÏn ݋n –Ž¢eÓ ¨{ Ž¢ÝA¢‚ŽQ—nÓ Ý‹AÝ AÏn ¢n[nӍ ÓAÏï ݨ ‹Aìn A [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ÝnAbÊ n¢óŽnÓ ÓAŽe½ É:n ‹Aìn A íAïÓ Ý¨ ‚¨ Qn{¨Ïn ín e¨ ݋AÝ A¢e 펢 A [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·½Ê !n·‹Aín ‹AÓ¢ÌÝ ·—Aïne ӎ¢[n ‹n ‹Ae ÓæςnÏï Ž¢ n [nQnÏ {¨Ï ݨϢ —Ž‚An¢ÝÓ Ž¢ nA¢Ž¢‚ Éín eŽe¢ÌÝ ‹Aìn ݋n ¨æÝ[¨nÓ ín íA¢ÝneÉÖ æӎ¢‚ ¢nîÝ ïnAÏÌÓ 0æ·nÏ ¨í— Ž¢ !ní nÏÓnï AÓ A ¨¨en—— ÝnÓÝ {¨Ï {æÝæÏn [¨—eínA݋nÏb ¨æÝe¨¨Ï [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ‚AnÓÖ A¢e ÓA‚ ‹n ín—[¨ne -ÏnӍ Žen¢Ý AÏA[– $QAAÌÓ Ïn[n¢Ý [¨n¢ÝÓ nî·ÏnÓӎ¢‚ [¨¢ [nÏ¢ AQ¨æÝ {¨¨ÝQA——ÌÓ ìŽ¨—n¢[n Qn[AæÓn Éín íA¢Ý ݨ A–n ÓæÏn ݋AÝ ·n¨·—n æ¢enÏÓÝA¢e í‹AÝ ínÌÏn e¨Ž¢‚ ݨ A–n ¨æÏ ‚An ÓA{nÏ½Ê —Ó¨a Z!ní $ϗnA¢Ó 펗— ¢¨Ý ‚nÝ QA[– ݋n Ón[¨¢eÏ¨æ¢e eÏA{Ý ·Ž[– ¨¨en—— ÓÝώ··ne Ž¢ ‹ŽÓ Q¨æ¢Ýï Ï旎¢‚Ö Z¨¨en—— í¨æ—e ¢¨Ý ‚Žìn A ݎn {ÏAn {¨Ï í‹n¢ ݋n ! [¨æ—e ‹¨—e A ‚An Ž¢ nîŽ[¨Ö Z¢nîÝ ÓnAÓ¨¢ÌÓ ! ‚AnÓ Ž¢ ¨¢e¨¢ u €¤nÏӍA‚æAÏÓ A¢e 0Ýnn—nÏӍ9Ž–Ž¢‚Ó u AÏn Ón——¨æÝÓ½ ¨¨en—— n¢ÝŽ¨¢ne Ó¨n æ·[¨Ž¢‚ [‹A¢‚nÓb Ž¢[—æeŽ¢‚ ݋n ·—A¢ ݨ Aee Ž¢en·n¢en¢Ý ¢næϨ—¨‚ŽÓÝÓ Ý¨ ӎen—Ž¢nÓ Ý¨ ‹n—· íŽÝ‹ [¨¢[æÓӎ¨¢ [AÏn eæώ¢‚ ‚AnÓ u Ó¨n݋Ž¢‚ ·—AïnÏÓ ‹Aìn AӖne {¨Ï A¢e ݋n —nA‚æn ¨··¨Óne æ¢ÝŽ— ¢¨í½ É2‹n !¨½ ¯ ŽÓÓæn ŽÓa 2A–n ݋n ‹nAe ¨æÝ ¨{ ݋n ‚AnbÊ ¨¨e n—— ÓAŽe½ É ݋Ž¢– ínÌìn Ónn¢ Ž¢ ݋n —AÓÝ ÓnìnÏA— en[AenÓ Ý‹AÝ

݋n ÓnAÓ¨¢½ n ŽÓ nî·n[Ýne ݨ Qn ÏnAeï Ž¢ ݎn {¨Ï ¢nîÝ ÓnA Ó¨¢ÌÓ ÝÏAŽ¢Ž¢‚ [A·½ Én íAÓ ·—A‚ ‚ÏnAÝbÊ /ŽìnÏÓ ÓAŽe½ É¢ ݋n —¨¢‚ Ïæ¢b ݋ŽÓ 펗— A–n ‹Ž ‹nA—Ý‹ŽnϽÊ

އ¬>ßiÁ¾Ä ĝ˜ }iÍÄ Éå‡ßi>Á ÍiÁ“

0 u 2nîAÓ •æÏï ‹AÓ Ón¢Ýn¢[ne ݋n ääïnAύ¨—e Ó¨¢ ¨{ {¨ÏnÏ ! ·—AïnÏ !Ž[– 9A¢ în— ݨ Øõ ïnAÏÓ Ž¢ ·ÏŽÓ¨¢ Ž¢ ݋n Ӌ¨¨ÝŽ¢‚ enA݋ ¨{ A —¨¢‚ÝŽn {ώn¢e½ !Ž[–nï Aîín—— 9A¢ în— Ïn[nŽìne ݋n ·æ¢ŽÓ‹n¢Ý ώ eAï A{ÝnÏ ‹ŽÓ {A݋nÏ ín·Ý ¨¢ ݋n íŽÝ¢nÓÓ ÓÝA¢e A¢e A·¨—¨ ‚Žóne ݨ ݋n {AŽ—ï ¨{ ÏAe—nï AÓÓnï 悔 2‹n •æÏï {¨æ¢e ݋n ï¨æ¢‚nÏ 9A¢ în— ‚掗Ýï ¨{ æÏenÏ ¨¢ 2‹æÏÓeAï½ !Ž[–nï Aîín—— 9A¢ în— {AÝA——ï Ӌ¨Ý ݋n {ώn¢e Ž¢ n [nQnÏ äõ¯õ A¢e e杷ne ‹ŽÓ Q¨eï AÝ A–n /Aï æQQAÏe½ !Ž[– 9A¢ în— ·—Aïne ¯ß ! ÓnAÓ¨¢Ó A¢e ŽÓ ¢¨í A ·—AïnÏ enìn—¨·n¢Ý Ž¢ÓÝÏæ[ Ý¨Ï {¨Ï ݋n ݗA¢ÝA Aí–Ó½

˜ˆVŽÄ ͝ …ÄÍ ->˜`ß Ž v>“ˆˆiÄ !: <$/ u 2‹n !ní <¨Ï– ¢Ž[–Ó 펗— ‹¨ÓÝ ¯}õ [‹Ž—eÏn¢b ݋nŽÏ {AŽ—ŽnÓ A¢e ÝnA[‹nÏÓ {Ϩ 0A¢eï ¨¨– — nn¢ÝAÏï 0[‹¨¨— ݨeAï í‹n¢ ݋nï ·—Aï 0A[ÏAn¢Ý¨½ 2ín¢Ýï ¨Ï ¨Ïn [‹Ž—eÏn¢ {Ϩ ݋n !níÝ¨í¢ ¹ ¨¢¢½º

‹¨ŽÏ {펗— ӎ¢‚ ݋n ¢Aݎ¨¢A— A¢Ý‹n Qn{¨Ïn ݋n ‚Anb ݋n Ón[¨¢e ݎn ݋ŽÓ ínn– ݋n ¢Ž[–Ó A¢e [‹Ž—eÏn¢ {Ϩ ݋n enìAÓÝAÝne [¨æ¢ŽÝï AQ¨æÝ ¤õ Ž¢æÝnÓ AíAï 펗— Qn ݨ ‚n݋nϽ 0梍!níÓ íŽÏn Ïn·¨ÏÝÓ ‹ŽÓ Ӌ¨¨ÝŽ¢‚ ώ‚‹Ý ‹A¢e½ !n·‹Aín ŽÓ íŽÝ‹ ݋n ‚‚ŽnÓ Ý‹ŽÓ ínn–n¢e A¢e ŽÓ ·ÏA[ݎ[Ž¢‚ Ž¢ A —ŽŽÝne [A·A[ŽÝï½ ŽÓ AQ Ón¢[n ‹AÓ ¨·n¢ne ݋n e¨¨Ï {¨Ï ݋n nnςn¢[n ¨{ {ÏnӋA¢ [n¢ÝnÏ 0Ž ‹æ——AÏ A¢e •æ¢Ž¨Ï /n¢A—e¨ Žî¨¢½ /¨ÓӍ Ž——nÏ ín¢Ý e¨í¢ íŽÝ‹ A ‹AÓÝώ¢‚ Ž¢•æÏï A¢½ ¯¤ A‚AŽ¢ÓÝ 0A¢ ¨Ón 0ÝAÝn½ 0¨·‹¨ ¨Ïn 2nÏÏn— en /¨æn¢ ‹Ae A [AÏnnύ‹Ž‚‹ ӎî AÓӎÓÝÓ íŽÝ‹ Ýí¨ ÝæÏ¢¨ìnÏÓ 2‹æÏÓeAï Ž¢ ‹ŽÓ Ón[¨¢e ÓÝAÏݽ :ŽÝ‹ :AÝÓ¨¢ ¨æÝ ¨{ ݋n —Ž¢n æ·b Žî¨¢ ÓÝAÏÝne AÝ ·¨ínÏ {¨Ï íAÏe 2‹æÏÓeAïb A¢e ݋AÝ ¨·n¢ne A Ϩ—n {¨Ï /nŽ AÏÏïb 틨 Ó[¨Ïne A [AÏnnύ‹Ž‚‹ ¯õ ·¨Ž¢ÝÓb ‚ÏAQQne ӎî ÏnQ¨æ¢eÓb A¢e ‚æAÏene A ݨ·ß :

Ó[¨ÏnÏb ¨n— :ώ‚‹Ý½ :AÝÓ¨¢ ŽÓ Óݎ—— ÝÏAìn—Ž¢‚ íŽÝ‹ ݋n ‚‚ŽnÓ Ý‹ŽÓ ínn–n¢e 틎—n A ·¨—Ž[n A¢e ! 04 Ž¢ìnÓݎ‚A ݎ¨¢ Ž¢Ý¨ A¢ A——n‚ne AÓÓAæ—Ý [¨¢ÝŽ¢ænÓ½ nÓ·ŽÝn :AÝÓ¨¢ÌÓ [¨¢ÝώQæݎ¨¢Ób ݋n ‚‚ŽnÓ [¨¢ ݎ¢æne ݨ ·Ï¨ìn ݋ŽÓ ïnAÏb ݋nï AÏn ¢¨Ý Ïn—ŽA¢Ý ¨¢ Ž¢eŽìŽeæA—Ó½ ÉÝÌÓ A ÝnÓÝAn¢Ý ݨ ݋n en·Ý‹ A¢e ݋n íAï ݋nÓn ‚æïÓ ‹Aìn ‹æ¢‚ ݨ‚n݋nÏbÊ n¢óŽnÓ ÓAŽe½ É2‹nï e¨ A ‚¨¨e •¨Q Óæ··¨Ïݍ Ž¢‚ nA[‹ ¨Ý‹nÏ½Ê AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}¤½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O•·‚ϨìnÓ ·—AïnÏÓ AÏn æӎ¢‚ ݋nŽÏ ‹nAe ¨Ïn ݋A¢ ݋nï ‹Ae í‹n¢ ï¨æ ‚¨ QA[– ÓnìnÏA— en[AenÓ½Ê n ÓAŽe ¨¢n ݨ¨— ݋n —nA‚æn [A¢ æÓn ݨ [æÝ e¨í¢ ¨¢ ‹n— nݍݨ‹n—nÝ ‹ŽÝÓ ŽÓ ÓæÓ·n¢e Ž¢‚ ·—AïnÏÓ í‹¨ –nn· e¨Ž¢‚ ŽÝ½ É:nÌÏn ‚¨Ž¢‚ ݨ ‹Aìn ݨ [¨¢ ݎ¢æn ݨ Ónn eŽÓ[Ž·—Ž¢n nÓ[A —AÝnb ·AÏݎ[æ—AÏ—ï ¨¢ Ïn·nAÝ ¨{ {n¢enÏÓbÊ ¨¨en—— ÓAŽe½ É:nÌÏn ‚¨Ž¢‚ ݨ ‹Aìn ݨ ÝA–n ݋n ¨{{ ݋n {Žn—e½ 0æÓ·n¢ÓŽ¨¢ ‚nÝÓ Ý‹Ï¨æ‚‹ ݨ ݋n½Ê 2‹n —nA‚æn 펗— Aee Énî ·A¢ene ·‹ïӎ[A—Ó AÝ Ý‹n n¢e ¨{ nA[‹ ÓnAÓ¨¢ ½½½ ݨ ÏnìŽní ·—Aï nÏÓ {Ϩ A ·‹ïӎ[A—b n¢ÝA— A¢e —Ž{n ӖŽ——Ó ÓÝA¢e·¨Ž¢Ý Ó¨ ݋AÝ ín [A¢ Óæ··¨ÏÝ Ý‹n Ž¢ A ¨Ïn [¨·Ïn‹n¢ÓŽìn {AӋ Ž¨¢bÊ ¨¨en—— ÓAŽe½ :ŽÝ‹ ÄænÓݎ¨¢ A{ÝnÏ ÄænӍ ݎ¨¢ AQ¨æÝ —nÓӍ݋A¢—Ž‚‹Ý Aݍ ÝnÏÓb ¨¢n Ïn·¨ÏÝnÏ eÏní A [‹æ[–—n {Ϩ ¨¨en—— Qï AӖ Ž¢‚ ‹¨í ‹nÌÓ Qnn¢ ÝÏnAÝne ݋ŽÓ ínn– Ž¢ A [ŽÝï {Ž——ne íŽÝ‹ Ó淍 ·¨ÏÝnÏÓ ¨{ ݋n 0AŽ¢ÝÓ í‹¨ AÏn A¢‚Ïï AQ¨æÝ Ý‹n íAï ݋n [—æQ íAÓ ·æ¢ŽÓ‹ne {¨Ï ݋n Q¨æ¢Ýï ÓïÓÝn ݋n ! ÓAŽe nîŽÓÝne {Ϩ äõõ¤¯¯½ É ï ·Ž[ÝæÏnb AÓ ï¨æ ·¨Ž¢Ý ¨æÝb ŽÓ Ž¢ nìnÏï ÏnÓÝAæÏA¢Ý½ ‹Ae A {—¨AÝ Ž¢ ݋n AÏeŽ ÏAÓ ·AÏAen½ :n ‚¨Ý A 쨨e¨¨ e¨——bÊ ¨¨en—— ÓAŽe½ æÝ ‹n Aeene ݋AÝ ‹n [A¢ ÉA··Ïn[ŽAÝn ݋n ·AÓӎ¨¢Ê ¨{ ݋n {A¢Ó A¢eb A[ÝæA——ïb É[¨æ—e¢ÌÝ {nn— ¨Ïn ín—[¨n ‹nÏn½Ê

Martin named permanent head coach  

Doug Martin named permanent head coach

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you