Page 1

 

¤ -֘`>ß] ¬Áˆ Ô{] Ô夤 -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

1

 , /1, -

 *9"-

,ß ÄVÁiÄ Ô{ ͝ i>` >ãiÁÄ ¬>ÄÍ >ÜÄ ß ˜˜i ± *iÍiÁĝ˜ 00$ 2 -/00

>“i ˆ˜vÁ“>͈˜ U7…>Í\ >Ä ÁÖViÄ ˆ}… Üı >ßvˆi` >Ö“˜ˆ vÍL> }>“i U7…i˜] ݅iÁi\ É ¬±“±] ¬Áˆ ÏåÇ }}ˆi i“Áˆ> -Í>`ˆÖ“ U ÄÍ\ f¤å vÁ >`֏ÍÄ] fÉ vÁ Žˆ`Ä >}iÄ È Í ¤È >˜` V…ˆ‡ `Ái˜ ֘`iÁ ÄiÜi˜ }iÍ ˆ˜ vÁ vÁii

%*( 3 ' 6 ( § (+o 1(

U/ˆVŽiÍ ˆ˜vÁ“>͈˜\ *Ái‡Ä>i ͈VŽiÍÄ V>˜ Li >V¶ÖˆÁi`

ͅÁÖ}… /ˆVŽi͓>ÄÍiÁ Á i>V… ÄV…¾Ä ÁiĬiV͈Üi LÄÍiÁ VÖLı >“i`>ß ÍˆVŽiÍÄ V>˜ Li ¬ÖÁV…>Äi` >Í }>Íi±

 /\ ," ,/ 1 ,] ivÍ] *>ÍÁˆVŽ ˆiÁ] Vi˜ÍiÁ] >˜` ˜ >Áã> v ͅi >ßvˆi` /Á>˜Ä >Ö“˜ˆ Íi>“± ,/\ // , ] ivÍ] ,LiÁÍ }ֈ˜] Vi˜ÍiÁ >˜` i 6ˆ}ˆ v ͅi >Ä ÁÖViÄ Ö`>Ý}Ä >Ö“˜ˆ Íi>“±

-…Ý`Ý˜ ͝ Í>Ži ¬>Vi >Í -1 ͅˆÄ ßi>Á ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u ÝÌÓ ¨Ïn ݋A¢ •æÓÝ A ‚An½ AÓÝ ïnAÏÌÓ AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹ Aï{Žn—e A—杢Ž {¨¨ÝQA—— AÝ[‹æ· íAÓ A Ïn梎¨¢ ¨{ Ó¨ÏÝÓ {¨Ï ݋n ·—AïnÏÓ Ž¢ì¨—ìneb 틨 ·Ïne¨Ž¢A¢Ý—ï ÏA¢‚ne {Ϩ ݋nŽÏ ŽeäõÓ Ý¨ nAϗïßõÓ Ž¢ A‚n½ Ý íAÓ A¢ nìn¢Ý ‚¨¨e {¨Ï [¨ÏAenÏï A¢e ‚ŽìŽ¢‚ Aeæ—ÝÓ ·AÓÝ Ý‹nŽÏ {¨¨ÝQA——·—A‚ ïnAÏÓ A [‹A¢[n ݨ {nn— ï¨æ¢‚ A‚AŽ¢½ 2‹n [¨¢ÝnÓÝ íAÓ ‹n—e ݨ‚n݋nÏ ín—— u nÄ掷n¢Ý ·Ï¨ìŽene {¨Ï ݋n ·AÏݎ[Ž·A¢ÝÓb ‚¨¨e ¨{{Ž[ŽAݎ¢‚ A¢e A {æ¢b [¨·nݎݎìn ‚An íŽÝ‹ Aï{Žn—e 펢¢Ž¢‚ ¯€¯ä Ž¢ ݋n [—¨ÓŽ¢‚ Ón[¨¢eÓ½ —杢Ž ¨¨ÝQA—— 40b ݋n ‚AnÌÓ ¨Ï‚A¢ŽónÏb ‹Ae AÝÝn¢eA¢[n AÝ AÝ[‹ 9A——nï Ž‚‹ 0[‹¨¨— ݋AÝ eAï AÝ ¯b×õõ u ·nϋA·Ó A ÓÝÏnÝ[‹ u A—Ý‹¨æ‚‹ ݋n {¨¨ÝQA—— ÓÝAeŽæ íAÓ {Ž——ne 틎—n ݋n ÝAŽ—‚Aݎ¢‚ —¨ÝÓ AϨæ¢e ݋n {A[Ž—ŽÝï ínÏn Ó¨—e½ ÉÝ íAÓ A ݨ¢ ¨{ {æ¢bÊ ÓAŽe ½½ nÏÏnÏAb A ¯¤¤¤ ‚ÏAe æAÝn ¨{ Aï{Žn—e 틨 펗— ·—Aï —Ž¢nQA[–nÏ Ž¢ ݋ŽÓ ïnAÏÌÓ A{{AŽÏ½ É0¨n ‹AÏe ‹ŽÝÓb ݋n Aݝ¨Ó·‹nÏn íAÓ ÏnA——ï ‚¨¨e½ 2‹n Ý¨í¢ ¨{ AÝ[‹ ÏnA——ï Óæ··¨ÏÝne æÓ½Ê ¢e ݋nÏn A—Ó¨ —ŽnÓ Ý‹n ÝíŽÓÝ {¨Ï ݋ŽÓ ïnAÏÌÓ A{{AŽÏb 틎[‹ 펗— ÝA–n ·—A[n Ž¢ AÓ Ïæ[nÓ u AÝ ‚‚Žn n¨ÏŽA— 0ÝAeŽæ u {¨Ï A Ø ·½½ –Ž[–¨{{ ¨¢ ·ÏŽ— ßõ½ ÉÝ íŽ—— A–n A ‹æ‚n eŽ{{nÏn¢[nbÊ ÓAŽe 䤍ïnAύ¨—e AÝÝ A–nÏb 틨 펗— Qn ·—A‚ —Ž¢nQA[–nÏ A¢e ݎ‚‹Ý n¢e {¨Ï ݋n 0 A—杢Ž½ É:n æÓne ݨ ·—Aï A——

¨æÏ ‚AnÓ AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn½ Ý íŽ—— Qώ¢‚ QA[– n¨ÏŽnÓ {¨Ï ݋n ¨—enÏ ‚æïÓ½Ê —杢Ž ¨¨ÝQA—— ŽÓ ‹¨·n{æ— Ý‹n ‚An 펗— eÏAí QnÝÝnÏ Ž¢ AÓ Ïæ[nÓb AÓ Ý‹n ¨Ï‚A¢ŽóAݎ¨¢ ·AŽe ksbõõõ ݨ æÓn ݋n ! 04 {A[Ž—ŽÝï u A {nn ݋AÝ Ž¢[—æenÓ AŽ¢Ýn¢A¢[n A¢e Ón[æώÝï ݋Ϩ悋¨æÝ Ý‹n nìn¢Ý½ 2Ž[–nÝÓ {¨Ï ݋ŽÓ ïnAÏÌÓ ‚An 펗— Qn ӗŽ‚‹Ý—ï ¨Ïn u k¯õ {¨Ï Aeæ—ÝÓb kØ {¨Ï –ŽeÓ A‚nÓ × Ý¨ ¯× A¢e [‹Ž— eÏn¢ æ¢enÏ Ónìn¢ ‚nÝ Ž¢ {¨Ï {Ïnn½ AÓÝ ïnAÏÌÓ ‚An íAÓ A kØ [‹Aςn½

¨ÓÝÓ {¨Ï ·ÏnÓA—n ݎ[–nÝÓ ·Ï¨ìŽene Qï ݋n ÏnÓ·n[ ݎìn Ó[‹¨¨—Ó 펗— Qn eŽìŽene u k€ ݨ ݋n Ó[‹¨¨—b k} ݨ —杢Ž ¨¨ÝQA—— 40 A¢e k¯ ݨ ! 04½ 2Ž[–nÝÓ Ó¨—e ݋Ϩ悋 2Ž[–nݝAÓÝnÏ A¢e ¨¢ ‚An eAï 펗— ‚¨ ݨ —杢Ž ¨¨ÝQA—— 40b íŽÝ‹ k¯ ·nÏ nA[‹ ݎ[–nÝ ‚¨Ž¢‚ ݨ ! 04½ É ݋Ž¢– ݋n [¨¢[n·Ý ŽÓ ‚¨¨e A¢e Ó¨n݋Ž¢‚ ݨ Q掗e ¨¢bÊ ÓAŽe 0[¨ÝÝ Ïn[–¢nÏb eŽÏn[Ý¨Ï ¨{ 0·n[ŽA— ìn¢ÝÓ AÝ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn½ É2‹nÏn ŽÓ A ÝÏnn¢ e¨æÓ A¨æ¢Ý ¨{ {¨¨ÝQA—— Ž¢ÝnÏnÓÝ Ž¢ ݋ŽÓ [¨æ¢ŽÝï A¢e ݋Ž¢– ŽÝÌÓ A Qn¢n{ŽÝ {¨Ï ݋n [¨æ¢ŽÝï A¢e ݨ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn½Ê 2‹n [¨¢ÝnÓÝ íŽ—— ¢¨Ý Qn ‹n—e AÝ Ý‹n Žn—e ¨{

ÏnAÓb AÓ AÓ Ïæ[nÓ -æQ—Ž[ 0[‹¨¨—Ó ݋—nݎ[Ó Ž Ïn[Ý¨Ï Ï¢Žn 9ŽÏA¨¢ÝnÓ [ŽÝne AŽ¢Ýn¢A¢[n [¨¢ [nÏ¢Ó {¨Ï ݋n {Žn—e½ ӎen {Ϩ ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— ‚AnÓ eæώ¢‚ ݋n {A——b ݋n {A[Ž—ŽÝï ‹¨ÓÝÓ Žee—n Ó[‹¨¨— ‚AnÓ A¢e ݋n äõ¯¯ !ní nîŽ[¨ Ž‚‹ 0[‹¨¨— —— 0ÝAÏ ‚An 펗— Qn ‹n—e ݋nÏn ݋ŽÓ Ó杝nϽ É:n ·—Aï ä} ݨ ßõ ‚AnÓ Ý‹nÏn eæώ¢‚ ݋n ïnAÏbÊ

9ŽÏA¨¢ÝnÓ ÓAŽe½ É:n ‹Aìn ݨ ‹Aìn ݋¨Ón {Žn—eÓ ÏnAeï A¢e ín ¢nne ݋AÝ ¨{{ÓnAÓ¨¢ ݎn½Ê -nϋA·Ó ŽÝÌÓ ¨Ïn {ŽÝݎ¢‚ {¨Ï ݋n ‚An ݨ Qn ·—Aïne AÝ ! 04 A¢ïíAïb íŽÝ‹ ݋n A¢¢æA— Aï{Žn—e 0 ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— ‚An QnŽ¢‚ ‹n—e ݋nÏn ӎ¢[n ¯¤Ø× u nìnÏï ӎ¢‚—n ‚An Ž¢ ݋n ώìA—Ïï ÓnώnÓ½ Ý {ŽÏÓÝ ŽÝ íAÓ ‹n—e AÝ $—e ‚‚Žn n¨ÏŽA— 0ÝAeŽæ æ¢ÝŽ— ݋n [æύ Ïn¢Ý [¨·—nî ¨·n¢ne Ž¢ ¯¤×s½ 2‹ŽÓ ïnAÏÌÓ A—杢Ž ‚An 펗— {¨——¨í ݋n ! 04 ӷώ¢‚ ‚Anb 틎[‹ ŽÓ ÓnÝ {¨Ï ¯ ·½½ ݋AÝ A{ÝnÏ¢¨¨¢½ 2AŽ—‚Aݎ¢‚ 펗— Qn ¨·n¢ ·ÏŽ¨Ï ݨ ݋n ‚Anb íŽÝ‹ —杢Ž ¨¨ÝQA—— ‹¨·n{æ— {¨Ï A [Ϩíe QnÝínn¢ ¯bõõõ A¢e äbõõõ {A¢Ó½ É:nÌÏn ‹¨·Ž¢‚ ݋AÝ A —¨Ý ¨{ ·n¨·—n u A —¨Ý ¨Ïn {ώn¢eÓ u í¨æ—e [¨n ݋AÝ [¨æ—e¢ÌÝ A–n ݋n Ýώ· ¹—AÓÝ ïnAϺ½ ¨Ïn {AŽ—ï nQnÏÓ A¢e •æÓÝ ¨Ïn ¨{ ݋n [ŽÝïbÊ nÏÏnÏA ÓAŽe½ ÉÝ íŽ—— Qn nî[ŽÝŽ¢‚ ݨ ·—Aï Ž¢ ݋AÝ ÓÝAeŽæ ¨¢n ¨Ïn ݎn½Ê ÏÝ !AÏìAnób A ¯¤¤s 0 A—æb A‚Ïnneb ÓA‚ —AÓÝ ïnAÏÌÓ ‚An íAÓ A ·¨ÓŽÝŽìn nî·nώn¢[n½ É 梎Äæn ӎÝæAݎ¨¢bÊ ‹n ÓAŽe½ É —¨ìne ŽÝ½Ê {¨¨ÝQA—— Ïn梎¨¢ ¨{ Ó¨ÏÝÓ½ :ŽÝ‹ ÝÏA[nÓ ¨{ ݋n ¨—e [ŽÝï ώìA—Ïï Óݎ—— A··AÏn¢Ý½ É:n eŽe¢ÌÝ íA¢Ý ݨ —¨Ón ݨ ݋n Ž¢ ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨—bÊ ÓAŽe AÝÝ AÏ[ŽAb A —Ž¢nA¢ {¨Ï AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹½ É¢e ín e¨¢ÌÝ íA¢Ý ݨ —¨Ón ݨ ݋n ¢¨í½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}

ˆ>˜Í ˜iViÄĈÍß\ …i>Í…ß >Ž>>Í> -1 VÖ˜Íˆ˜} ˜ ˆ˜i“>˜¾Ä V˜ÍÁˆLÖ͈˜Ä ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u 2‹n –nï ŽÓÓæn {¨Ï ݋n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚ŽnÓÌ ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢n n¢ Ýnώ¢‚ ݋n äõ¯¯ {¨¨ÝQA—— ÓnAÓ¨¢ ŽÓ ݋n 梎ÝÌÓ ‹nA—Ý‹½ ¢e ŽÝ ÓÝAÏÝÓ íŽÝ‹ ‚æAÏeÙ[n¢ÝnÏ 0Ž¨n—Ž A–A—AÝA½ ŽÓÝne ¨¢ ݋n ‚‚Žn en·Ý‹ [‹AÏÝ AÝ Ø{¨¨Ý ßb ߀õ ·¨æ¢eÓb A–A—AÝA ŽÓ ! 04ÌÓ ¨ÓÝ ·‹ïӎ[A——ï Ž·¨ÓŽ¢‚ —Ž¢nA¢b A ‹AÏeí¨Ï– Ž¢‚ Ón¢Ž¨Ï 틨 ŽÓ ÓÝϨ¢‚b A‚Ž—n A¢e [¨¢ÓŽe nÏne A ·¨ínύQ—¨[–nÏ Ž¢ ݋n Ï梢Ž¢‚ ‚An½ ŽÓ äõ¯õ ÓnAÓ¨¢ n¢ene Qn{¨Ïn ŽÝ nÓÓn¢ÝŽA— —ï Qn‚A¢b í‹n¢ A–A—AÝA ín¢Ý e¨í¢ Ž¢ :nn– ¯ íŽÝ‹ A QϨ–n¢ —n{Ý —n‚ A‚AŽ¢ÓÝ 0A¢ Žn‚¨ 0ÝAÝn½ 2‹n ‚‚Žn —Ž¢n íAÓ ‹ŽÝ íŽÝ‹ Ž¢•æώnÓ Ý‹n ÏnÓÝ ¨{ ݋n ïnAÏb 틎[‹ —ne ݨ Ž¢[¨¢ÓŽÓÝn¢Ý ·—Aï½ É¢ï ݎn ï¨æ [AÝ[‹ ݋n Ž¢•æÏï Qæ‚b ŽÝÌÓ Ý¨æ‚‹bÊ ÓAŽe ! 04 ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢n [¨A[‹ A Ó¨¢ n¢ónnŽnϽ

A–A—AÝA

A–A—AÝAÌÓ Ž¢•æÏï íAÓ A ‹Ž‚‹ QÏnA– ݨ ݋n —n{Ý {ŽQæ—Ab A Ïn[¨ìnÏAQ—n ¨¢n Ž¢ ¨ÓÝ Ž¢ÓÝA¢[nÓ½ 2‹n {ŽQæ—A Ïæ¢Ó {Ϩ ݋n –¢nn e¨í¢ ݨ ݋n A¢–—n A¢e ŽÓ A Óæ··¨ÏÝ Q¨¢n Ž¢ ݋n —n‚b ÏA݋nÏ Ý‹A¢ A ¨Ïn Ónώ¨æÓ ínŽ‚‹ÝQnAύ

Ž¢‚ Q¨¢n½ A–A—AÝAÌÓ ·Ï¨•n[Ýne Ïn[¨ìnÏï ݎn íAÓ ÓŽîÝ¨nŽ‚‹Ý ínn–Ó A¢e [¨·¨æ¢ene Qï ݋n {A[Ý ‹n ínŽ‚‹Ó ¨ìnÏ ßõõ ·¨æ¢eÓb 틎[‹ í¨æ—e —nAe ݨ AeeŽÝŽ¨¢A— ÓÝÏnÓÓ ¨¢ ݋n —n‚½ 2‹AÝ A¢e ݋n {A[Ý ‹n Óæ{{nÏne ݋Ïnn AeeŽ ݎ¨¢A— Ž¢•æώnÓ ¨¢ ݋n ·—Aï u A Ón[¨¢een ‚Ïnn ÝnAÏ ¨{ ݋n b ÝæÏ{ ݨn A¢e A Ó·ÏAŽ¢ne A¢–—n u –n·Ý ‹Ž ¨¢ ݋n Ӌn—{ {¨Ï ݋n n¢ÝŽÏn ÓnAÓ¨¢½ É—— ¨¢ ݋n ÓAn —n‚b ¨¢ ݋n ÓAn ·—AïbÊ ‹n ÓAŽe ¨{ ݋n Ž¢•æώnÓ½ !¨í ‹nÌÓ QA[– ¨¢ ݋n {Žn—e {旗ï Ïn[¨ìnÏne A¢e —Ž¢Ž¢‚ æ· íŽÝ‹ ݋n {ŽÏÓݍÝnA ¨{{n¢Ón½ ÉÝ {旗 Ó·nnebÊ ‹n ÓAŽe½ É$¢n‹æ¢eÏne ·nÏ[n¢Ý½Ê ¢e ‹nÌÓ —nAÏ¢Ž¢‚ A ¢ní ·¨ÓŽÝŽ¨¢ Ž¢ ӷώ¢‚ QA——½ A–A—AÝA ŽÓ —Ž¢Ž¢‚ æ· AÝ [n¢ÝnÏ u Ón¢Ž¨Ï Ž–n ÏAeï ŽÓ Ïn[¨ìnώ¢‚ {Ϩ ώ‚‹Ý{¨¨Ý

ÓæςnÏï ݨ Ïn¨ìn Ó[AÏ ÝŽÓÓæn u A¢e [¨æ—e ÓÝAÏÝ Ý‹nÏn :nn– ¯ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢ A‚AŽ¢ÓÝ $‹Ž¨½ 2‹n [n¢ÝnÏ ŽÓ ݋n ¨ÓÝ Ž·¨ÏÝA¢Ý ·¨ÓŽÝŽ¨¢ ¨¢ ݋n —Ž¢nb ÏnÓ·¨¢ÓŽQ—n {¨Ï A–Ž¢‚ ݋n A· ·Ï¨·ÏŽAÝn [A——Ó 틎—n ·Ï¨ìŽeŽ¢‚ —nAenÏӋŽ· AÝ ¨¢n ¨{ ݋n ‚AnÌÓ ¨ÓÝ ÏnÓ·n[Ýne Ó·¨ÝÓ½ ¨¢‚ A–A—AÝAÌÓ [æÏÏn¢Ý eæݎnÓ AÝ ‹ŽÓ ¢ní ·¨ÓŽÝŽ¨¢ AÏn —¨[Aݎ¢‚ ݋n e¨í¢—Ž¢nn¢ u Ý﷎[A——ï A ݋Ïnn ¨Ï {¨æύA¢ {Ϩ¢Ý u Žen¢ ݎ{‚ ݋n É Ž–nÊ —Ž¢nQA[–nÏ u Ýnϝne AÓ Ý‹n QŽ‚‚nÓÝ Ý‹ÏnAÝ u A¢e ‚nÝݎ¢‚ ݋n {Ïnn ¨{ {n¢ÓŽìn —Ž¢nA¢ ݨ A[[¨æ¢Ý {¨Ï Óæ[‹ A ·—AïnϽ ¢ ÝæÏ¢b ݋n ÄæAÏÝnÏQA[– Žen¢ÝŽ{ŽnÓ Ý‹n ¨Ý‹ nÏ Q—ŽÝ󎢂 —Ž¢nQA[–nÏb 틨 ŽÓ ݨ Qn ·Ž[–ne æ· Qï ݋n Ï梢Ž¢‚ QA[–½ ÉÝÌÓ A—— ¨¢ ï Ӌ¨æ—enÏÓbÊ A–A—AÝA ÓAŽe½ 2‹n QŽ‚ Ón¢Ž¨Ï ŽÓ QA[– ¨¢ ݋n ‚‚Žn {¨¨Ý QA—— {Žn—e½ 2‹n ‹¨·n ŽÓ {¨Ï A ‹nA—Ý‹ï A–A—AÝA {¨Ï ݋n n¢ÝŽÏn ÓnAÓ¨¢b A ¢n[nÓӎÝï {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓ½ ɨŽ¢‚ ‹nAeæ· íŽÝ‹ ݋n —Ž¢nA¢bÊ ‹n ÓAŽe ¨{ äõ¯¯ ӷώ¢‚ ·ÏA[ݎ[nÓ½ É!¨Ý‹Ž¢‚ÌÓ Ó—¨íŽ¢‚ n e¨í¢½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯ }€}}

-$/2! b $Ïn½ u ÏA¢e¨¢ /¨ïÌÓ ÓnAÓ¨¢ ‹Ae Qnn¢ {ÏAæ‚‹Ý íŽÝ‹ æ¢[nÏÝAŽ¢Ýïb {ŽÏÓÝ ¨ìnÏ Ý‹n ÓÝAQŽ—ŽÝï ¨{ ‹ŽÓ –¢nnÓb ݋n¢ ¨ìnÏ ‹ŽÓ eŽŽ¢ŽÓ‹ne Ϩ—n íŽÝ‹ ݋n ÝnA½ —— ݋¨Ón e¨æQÝÓ n—Ýne AíAï ¨¢ 0AÝæÏeAï í‹n¢ ‹n —ne ݋n -¨ÏݗA¢e 2ÏAŽ— —AónÏÓ Ý¨ ¨¢n ¨{ ݋n ‚ÏnAÝnÓÝ [¨nQA[–Ó Ž¢ ! ·—Aï¨{{ ‹ŽÓݨÏï½ :ŽÝ‹ ߤ½ä Ón[¨¢eÓ —n{Ýb /¨ï Aen A ‚¨A‹nAe QA¢– Ӌ¨Ý ݋AÝ ‚Aìn ݋n 2ÏAŽ— —AónÏÓ A ÓÝ梢Ž¢‚ s€sä [¨nQA[– ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ Ý‹n A——AÓ Aìnώ[–Ó u A¢e nìn¢ne ݋nŽÏ {ŽÏÓݍϨæ¢e ·—Aï¨{{ ÓnώnÓ AÝ Ýí¨ ‚AnÓ A·Žn[n½ /¨ï {Ž¢ŽÓ‹ne íŽÝ‹ ä€ ·¨Ž¢ÝÓ u ¯s Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnÏ A—¨¢n u AÓ Ý‹n —AónÏÓ nÏAÓne A äߍ·¨Ž¢Ý en{Ž[ŽÝ½ -¨ÏݗA¢e Qn[An ݋n ݋ŽÏe ! ÝnA Ž¢ ݋n Ӌ¨Ý [—¨[– nÏA ݨ 펢 A ·—Aï¨{{ ‚An í‹n¢ ÝÏAŽ—Ž¢‚ Qï ¯s ·¨Ž¢ÝÓ ¨Ï ¨Ïn ‹nAeŽ¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnϽ ÉÌìn Qnn¢ Ž¢ Ó¨n ·ÏnÝÝï ‚¨¨e ó¨¢nÓ Qn{¨ÏnbÊ Ý‹n ݋ÏnnÝŽn ——0ÝAÏ ÓAŽe½ É æÝ ¢¨Ý‹Ž¢‚ —Ž–n ݨ¢Ž‚‹Ý½Ê {ÝnÏ Ý‹n ìŽ[ݨÏïb /¨ï íAÓ ÓíA——¨íne Qï ݋n nQÏA[n ¨{ ÓnìnÏA— ¨{ ‹ŽÓ ÝnAAÝnÓ½ ÉÝ Óݎ—— •æÓÝ e¨nÓ¢ÌÝ {nn— ÏnA— ïnÝbÊ ‹n ÓAŽe½ ÉÝ íAÓ •æÓÝ A¢ 梍 Qn—ŽnìAQ—n ‚An A¢e [¨nQA[–½ :ŽÝ‹ nìnÏï݋Ž¢‚ Ììn Qnn¢ ݋Ϩ悋 ݋ŽÓ ÓnAÓ¨¢b ݋nï •æÓÝ A—— [An Ž¢Ý¨ ݋AÝ ¨n¢Ý ݋nÏn ¨¢ ݋n [¨æÏÝ í‹n¢ ‚æïÓ ínÌÏn ‚ÏAQ QŽ¢‚ A¢e [‹nnώ¢‚ n ¨¢½ Ý íAÓ ÏnA— Ó·n[ŽA—½Ê 2ÏAŽ—Ž¢‚ Ø׍€€ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏb ݋n —AónÏÓ [—¨Óne ݋n ‚A· ݨ ×׍×õ A{ÝnÏ /¨ïÌÓ ÓÝn· QA[– •æ·nϽ AÓ¨¢ 2nÏÏï A¢ÓínÏne íŽÝ‹ A ߍ·¨Ž¢ÝnÏ QæÝ Ý‹n¢ /¨ï eϨìn e¨í¢ ݋n —A¢n A¢e {Ž¢ŽÓ‹ne ݨ ¢AÏÏ¨í ŽÝ Ý¨ sõ×€ íŽÝ‹ äaßä ݨ ‚¨½ A AÏ[æÓ —eώe‚n Aeene A ÝæÏ¢AϨæ¢e •æ·nϽ /¨ï ÝÏAene QAӖnÝÓ íŽÝ‹ 0‹Aí¢ Aώ¨¢ Qn{¨Ïn A–Ž¢‚ A ߍ·¨Ž¢ÝnÏ A¢e A {Ïnn ݋Ϩí íŽÝ‹ ¯aõØ —n{Ý Ý¨ ݎn ŽÝ AÝ sä½ {ÝnÏ /¨ïÌÓ ‚¨A‹nAe •æ·nÏ {Ϩ ¨æÝ {Ϩ¢Ý QA¢–ne Ž¢b ݋n Aìnώ[–Ó ŽÓÓne Ýí¨ ß·¨Ž¢Ý ÝώnÓb ݋n {ŽÏÓÝ {Ϩ AÓ¨¢ Žee A¢e ݋n Ón[¨¢e {Ϩ 2nÏÏï AÓ ÝŽn ÏA¢ ¨æݽ /¨ï en{n¢ene 2nύ Ïï ¨¢ ݋n {Ž¢A— Ӌ¨Ý½

ŽÏ– !¨íŽÝó–Ž ‹Ae äõ ·¨Ž¢ÝÓ Ý¨ —nAe ݋n Aìnώ[–Ó½ 2nÏÏï {Ž¢ ŽÓ‹ne íŽÝ‹ ¯ß ¨{{ ݋n Qn¢[‹½ —eώe‚n {Ž¢ŽÓ‹ne íŽÝ‹ ¯s ·¨Ž¢ÝÓ {¨Ï ݋n —AónÏÓb 틎—n nÏA—e :A——A[n ‹Ae ¯õ ·¨Ž¢ÝÓ A¢e ¯¯ ÏnQ¨æ¢eÓ½ É:‹n¢ ·n¨·—n AӖ n í‹AÝ eŽe e¨ Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnÏb ̗— Ýn—— ݋n Ì Óݨ¨e Ž¢ ݋n [¨Ï¢nÏ A¢e íAÝ[‹ne 2‹n ÏA¢e¨¢ /¨ï 0‹¨íbÌÊ :A——A[n ÓAŽe½ 2‹n ÓnώnÓ ¢¨í ‹nAeÓ QA[– ݨ

-—nAÓn Ónn /$<b -A‚n ×

- ", ",

AӖnÝQA——

! -—Aï¨{{Ó U¢eŽA¢A s¤b

‹Ž[A‚¨ s€ U-¨ÏݗA¢e s€b

A——AÓ sä U n·‹ŽÓ ¤¯b 0A¢ ¢Ý¨¢Ž¨ ss U$–—A‹¨A ŽÝï AÝ n¢ìnÏb —AÝn

¨[–nï

! -—Aï¨{{Ó U2A·A Aï sb -ŽÝÝÓQæς‹ ä U:AӋŽ¢‚ݨ¢ ßb !½<½ /A¢‚nÏÓ ¯ U ¨Óݨ¢ äb ¨¢ÝÏnA— ¯ ¹ä $2º U¨Ó ¢‚n—nÓ AÝ 0A¢ ¨Ónb —AÝn

AÓnQA——

nώ[A¢ nA‚æn U2A·A Aï Øb 2¨Ï¨¢Ý¨ € U Ž¢¢nÓ¨ÝA ¯õb

—nìn—A¢e ß

U nÝϨŽÝ ¤b

‹Ž[A‚¨ :‹ŽÝn 0¨î õ

U!½<½ <A¢–nnÓ ¯}b A—ÝŽ¨Ïn ß

U2nîAÓ ßb

A¢ÓAÓ ŽÝï ¯

U ¨Óݨ¢

AÝ ½½ ¢‚n—Ób —AÝn

U$A–—A¢e

AÝ 0nAÝݗnb —AÝn !Aݎ¨¢A— nA‚æn U ‹Ž[A‚¨ æQÓ ¯õb ½½ ¨e‚nÏÓ s U!½<½ nÝÓ Øb ώó¨¢A € UݗA¢ÝA }b 0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ ä U Ž¢[Ž¢¢Aݎ }b 0ݽ ¨æŽÓ ß U-ŽÝÝÓQæς‹ ×b :AӋŽ¢‚ݨ¢ ä U ¨—¨ÏAe¨ ßb —¨ÏŽeA ¯ U¨æÓݨ¢ ¤b Ž—íAæ–nn Ø ¹¯õº U-‹Ž—Aen—·‹ŽA AÝ 0A¢ Žn‚¨b —AÝn

Giant necessity: a healthy Fakalata  

Giant necessity: a healthy Fakalata

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you