Page 1

 

¤ Áˆ`>ß] >˜± É] Ôå¤Ô -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{É{ N xÈx‡x{¤‡x{Éå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

 ""*- 7 

ˆÍ“ÖÄ ÍiÄÍ vÁ ± ¤ ֏`>Ý}Ä >Í …“i

/Á>˜ }ˆÁÄ Ž ˆŽi ͈͏i V˜Íi˜`iÁ ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u :‹Ž—n Ó¨n nAϗïÓnAÓ¨¢ ÝA—– A¢e ·Ï¨‚¢¨Óݎ [Aݎ¨¢Ó ‹Ae ݋n Aï{Žn—e 2Ϩ•A¢Ó AÓ ·nϋA·Ó A ¢¨Ý[‹ Qn—¨í ݋nŽÏ æÓæA— Ón—ìnÓ u A ÓÝAÝn ·¨ínÏ ¨¢ ݋n ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— ‚ŽÏ—Ó QAӖnÝQA—— ‹AÏeí¨¨e u ݋nŽÏ A··nAÏA¢[n Ž¢ —AÓÝ ínn–n¢eÌÓ ¨—ŽeAï ¨¨·—A 2¨æÏ¢An¢Ý Ó悂nÓÝne ¨Ý‹nύ íŽÓn½ 2‹n 2Ϩ•A¢Ó ·—Aïb ín——b —Ž–n ݋n 2Ϩ•A¢Ó u A ÝnA ݋AÝ ·ÏnÓÓnÓ Ý‹n ¨··¨ÓŽÝŽ¨¢ A¢e ÝώnÓ Ý¨ [ÏnAÝn ¨{{n¢Ón ¨{{ ŽÝÓ en{n¢Ón½ <nÓb ݋nï e¨ ‹Aìn ÝA—n¢Ý u ӎónb Ó·nne A¢e eŽÓ[Ž·—Ž¢n½ ¢eb ÏA¢–ne !¨½ € Ž¢ ݋n ÓÝAÝnb ݋nï ín¢Ý ݨ ݋n ¨¨·—A {Ž¢A—Ó í‹nÏn ݋nï ·—Aïne !¨½ ¯ÏA¢–ne 9¨—[A¢¨ 9ŽÓÝA ݨ悋½ Aï{Žn—e —¨ÓÝ Ý¨ ݋n Aí–Ó €ß ߤ A¢e eŽe¢ÌÝ ·—Aï ݋nŽÏ QnÓÝ QAӍ –nÝQA—— u ŽÓÓne Ó[¨ÏŽ¢‚ ¨··¨Ï Ý梎ݎnÓ ¨¢ —Aïæ·Ób ¨·n¢ ߍ·¨Ž¢Ý AÝÝn·ÝÓ A¢e {Ϩ ݋n {Ïnn Ý‹Ï¨í —Ž¢n ‹Ae ݋n 2Ϩ•A¢Ó ݋Ž¢– Ž¢‚ ݋nï —nÝ ¨¢n ‚nÝ AíAï½ É:n Aen Ó¨ A¢ï ŽÓÝA–nÓbÊ ‹nAe [¨A[‹ n¨Ï‚n AïA Ïn{—n[ݍ ne½ É:n ¨¢—ï —¨Ón Qï {¨æÏ A¢e ín ‹Ae ¨æÏ [‹A¢[nÓ½Ê AïA ‹AÓ Qnn¢ ÝA—–Ž¢‚ ݋ŽÓ ÓnA Ó¨¢ AQ¨æÝ Ý‹n ¢nne {¨Ï Ž·Ï¨ìne ‚æAÏe ·—Aï A¢e ‹ŽÓ ÝnA ݨ¨– A Q—¨í ݋n ¨Ý‹nÏ eAï AÓ Ón¢Ž¨Ï ώݍ ÝA¢ï $—ŽìnÏ íŽ—— ŽÓÓ Ý‹n ÏnÓÝ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢ {¨Ï ·nÏÓ¨¢A— ÏnAÓ¨¢Ó½ ÉÝ ‹æÏÝÓbÊ AïA ÓAŽe ¨{ —¨ÓŽ¢‚ $—ŽìnϽ É$æÏ ‚æAÏe ·—Aï ŽÓ ¢¨Ý æ· Ý¨ ‹¨í ínÌìn Qnn¢½ :n A—íAïÓ ‹Aìn Ó¨n AÝæÏn –ŽeÓ AÝ Ý‹n ‚æAÏeÓ½ ¢e ݋¨Ón í¨ÏeÓ Ý¨ ݋n {ŽÏnÓ Ý‹n æ·½Ê 2‹n 2Ϩ•A¢Ó ‹Aìn ÝÏAeŽÝŽ¨¢b A Q掗ݍŽ¢ ÝnA Žen¢ÝŽÝï A¢e ÝA—n¢Ý½ É2‹AÝÌÓ ¨æÏ ‚¨A—bÊ AïA ÓAŽe ¨{ A ÓÝAÝn ݎݗn½ É<nAÏ Ž¢ A¢e ïnAÏ ¨æÝb ݋AÝÌÓ Ý‹n ‚¨A— Ž¢ ¨æÏ —¨[–nÏ Ï¨¨½ ÉÝ ‹AÓ Ý¨ Qn½ 0¨nݎnÓ ŽÝÌÓ Ïn A—ŽÓݎ[b Ó¨nݎnÓ ŽÝÌÓ ¢¨Ý½Ê ¢e í‹AÝ AQ¨æÝ Ý‹ŽÓ ïnAÏÅ É ݋Ž¢– ŽÝÌÓ ÏnA—ŽÓݎ[½Ê

ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u -nϋA·Ó ݋n AÓ

Ïæ[nÓ æ——eAí‚Ó AÏn ݋n !¨½ ¯ÏA¢–ne ÝnA Ž¢ ݋n ÓÝAÝn Ž¢ Q¨ïÓ QAӖnÝQA——½ !¨ ¨¢n [A¢ en¢ï ݋nïÌÏn ÏA¢–ne !¨½ ¯ Ž¢ ݋n [¨A[‹nÓ ·¨——½ æÝ A¢ï Ž¢ ݋n ŽneŽAÝn AÏnA í¨æ—e Qn ‹AÏe·ÏnÓÓne ݨ A[ÝæA——ï en{Ž¢n í‹ïb ӎ·—ï Qn[AæÓn ݋n 旗eAí‚Ó ‹Aìn ·—Aïne ݋n A•¨ÏŽÝï ¨{ ݋nŽÏ ‚AnÓ AíAï {Ϩ AÓ Ïæ[nÓb A¢e Ón—e¨ ‹Aìn ݋¨Ón ‚AnÓ [¨n A‚AŽ¢ÓÝ ÝnAÓ {Ϩ ݋n A¢e ¨{ ¢[‹A¢Ýn¢Ý½ 2‹AÝÌÓ AQ¨æÝ Ý¨ [‹A¢‚n ݋ŽÓ ínn–n¢e ‹¨ínìnÏb íŽÝ‹ 9A——nï A¢e A ænìA [¨Ž¢‚ ݨ Ý¨í¢ {¨Ï QA[–Ý¨QA[– [¨¢ ÝnÓÝÓ Qn‚Ž¢¢Ž¢‚ ¨¢ ώeAï A¢e n¢eŽ¢‚ 0AÝæÏeAï½ É:nÌÏn sßb A¢e ínÌìn ¨¢—ï ·—Aïne ݋Ïnn !ní nîŽ[¨ Ó[‹¨¨—ÓbÊ 0 ‹nAe [¨A[‹ :Ž——ŽA n¢•AŽ¢ ÓAŽe AÓ ‹n nïn QA——ne ‹ŽÓ ÝnA Ï梢Ž¢‚ ݋Ϩ悋 eώ——Ó eæώ¢‚ A :ne¢nÓeAï A{ÝnÏ¢¨¨¢ ·ÏA[ݎ[n½ É2‹ŽÓ ŽÓ A ìnÏï QŽ‚ ínn–n¢e {¨Ï æÓt½ÝÌÓ ¢Ž[n ݨ ‚nÝ Ó¨n ‚AnÓ AÝ ‹¨n A¢e ŽÝÌÓ ¢Ž[n ݨ ·—Aï Ó¨n ‚AnÓ [¨¢ÓŽÓÝn¢Ý—ï A‚AŽ¢ÓÝ !ní nîŽ[¨ Ó[‹¨¨—Ó½Ê <nÓb ݋ŽÓ ínn–n¢e 펗— Qn A ‚¨¨e —ŽÝ æÓ ÝnÓÝ {¨Ï A ìnÏï ‚¨¨e 旗eAí‚Ó ÝnA ݋AÝ ‹¨·nÓ Ý¨ Qn ÓÝAÝn [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·[A— ŽQnϽ A ænìA [¨nÓ Ý¨ 0 ÏA¢–ne !¨½ € Ž¢ ݋n ÓÝAÝn 틎—n 9A——nï ŽÓ ÏA¢–ne !¨½ ¯õ u Q¨Ý‹ ÝnAÓ ‹Aìn ݋n ÝÏAeŽÝŽ¨¢ ¨{ ·nÏn¢¢ŽA— ÓÝAÝn ·¨ínÏÓ½

0nn 202b -A‚n ä

-V…i`֏i /…ˆÄ ÝiiŽi˜`¾Ä V> ˆÄÍÁˆVÍ Ï‡x …ˆ}… ÄV… L>ĎiÍL> ÄV…i`֏i /˜ˆ}…Í ßÄ U6>iß >Í >Ä ÁÖViÄ ˆ}…] x\Ïå ¬±“±

(' 0– §(+o 1(

2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς½

- ,1 - - "" ¬ˆ˜Í }Ö>Á` Äi¬… >Áã> ąÍÄ > >ßÖ¬ >}>ˆ˜ÄÍ ÖÄ͈˜ ,“˜iß `ÖÁˆ˜} ¬Á>V͈Vi /…ÖÁÄ`>ß± /…i ֏`>Ý}Ä Ýˆ …ÄÍ Íݝ ¶Ö>ˆÍß ¬¬˜i˜ÍÄ Í…ˆÄ ÝiiŽi˜` p 6>iß ˆ}… -V… ͝˜ˆ}…Í >Í x\Ïå] vÝi` Lß > ->ÍÖÁ`>ß >vv>ˆÁ >}>ˆ˜ÄÍ > ÖiÜ> Li}ˆ˜˜ˆ˜} >Í ¤ ¬±“±

U> ÖiÜ> >Í >ßvˆi`] x\Ïå ¬±“± U"›>Íi >Í 7iÄÍ iÄ>] È ¬±“±

- >ÄÄ x /¬ ¤å >ĎiÍL> *Ä

ˆÁÄ U6>iß >Í >Ä ÁÖViÄ ˆ}…] È ¬±“±

ßÄ >ÄÄ x

U> ÖiÜ> >Í >ßvˆi`] È ¬±“±

ˆÁÄ >ÄÄ x

,>˜Ž

-V…

*ˆ˜ÍÄ

ˆÁÄ͇¬>Vi ܝÍiÄ

,>˜Ž

-V…

*ˆ˜ÍÄ

ˆÁÄ͇¬>Vi ܝÍiÄ

¤

>Ä ÁÖViÄ ˆ}…

¤{x

È

¤

6V>˜ 6ˆÄÍ>

¤¤å

¤¤

Ô

LÖ¶ÖiÁ¶Öi ˆ}…

¤Ï{

x

Ô

`Á>`

šx

å

U> ÖiÜ> >Í >Ä ÁÖViÄ ˆ}…] ¤ ¬±“±

Ï

`Á>`

¤åš

å

Ï

ÜˆÄ

Ț

å

{

> ÖiÜ>

¤åÔ

¤

{

>ßvˆi`

ÈÔ

å

U6>iß >Í >ßvˆi`] ¤ ¬±“±

x

ÜˆÄ

šš

å

x

LLÄ

å

U"›>Íi >Í LÖ¶ÖiÁ¶Öi V>`i“ß] Ô\Ïå ¬±“±

É

ˆL>

šÏ

Ô

É

iÜi>˜`

å

È

->˜`ˆ>

Éå

å

È

->˜`ˆ>

å

n

LLÄ

Ï{

¤

n

ˆL>

ÔÈ

å

n

>˜ã>˜

Ï{

å

š

>ÁÄL>`

ÔÏ

å

¤å

6>iß

ÏÏ

å

¤å

>Ä ÁÖViÄ

¤È

å

U"›>Íi >Í 7iÄÍ iÄ>] x\Ïå ¬±“± ->ÍÖÁ`>ß ßÄ

ˆÁÄ U> ÖiÜ> >Í >Ä ÁÖViÄ ˆ}…] Ô\Ïå ¬±“± U6>iß >Í >ßvˆi`] Ô\Ïå ¬±“± U"›>Íi >Í LÖ¶ÖiÁ¶Öi V>`i“ß] ¤ ¬±“±

-ÍÁ>˜}iÁÄ ˆ˜ ÖÁ “ˆ`ÄÍ\ ˆ˜Ä >˜` /iÞ>˜Ä

"ͅiÁ ÁiViˆÜˆ˜} ܝÍiÄ\ 6V>˜ 6ˆÄÍ> ®¤È¯] ˆ}…>˜` ®É¯] 7iÄÍ iÄ> ®x¯] >ßvˆi` ®x¯] ,ˆ ,>˜V… ®Ï¯] "›>Íi ®¤¯

U Á > v֏ ¬ ˆÄ͈˜} >VÁÄÄ Í…i ÄÍ>Íi] } ͝ ÖÁ ÄVÁiL>Á`] *>}i { ±

- ", ",

 ¬>ߝvvÄ /¬ Ôx i}i >ĎiÍL>

U ± ¤n *ÖÁ`Öi ÉÏ] 7ˆÄV˜Äˆ˜ xÔ

U"ÍÍ>Ý> {] />“¬> >ß ¤

U ± ¤š iLÁ>Ď> ÉÔ] ˜`ˆ>˜> {n

U-ͱ ÖˆÄ {] `“˜Í˜ Ï

U ± ¤Ô ˜`ˆ>˜> ÈÏ] ± ¤É ˆV…ˆ}>˜ Ȥ

U ± Ô¤ i>Ý>Ái È{] /Ýĝ˜ x¤

U >>Ä {] >ą܈i ¤

U ± ¤È 1 6 nš]

> -Í>Íi >ŽiÁÄvˆi` xÈ

U-± >Áˆ˜> Éx] ± Ô{ 6>˜`iÁLˆÍ xx

U*…i˜ˆÞ] Ä ˜}iiÄ] >Íi

U ± Ô{ ->˜ ˆi} -ͱ nÏ] ->˜ ˆi} …ÁˆÄ͈>˜ xÔ

U ± Ôx ± >Áˆ˜> Èn] 6ˆÁ}ˆ˜ˆ> ÈÏ] Ô"/

U Ö“LÖÄ] ->˜ Äi] >Íi

i˜

ß >ÁÁß 7ˆ˜iÁ

00$ 2 -/00

nïb 0ÝÏA¢‚nϽ nÏnÌÓ A ·—Aï¨{{ ‹nAeÓ[ÏAÝ[‹ nÏa A[[¨·A¢ïŽ¢‚ ݋n -AÝώ¨ÝÓ A¢e -A[–nÏÓb 0Ýnn—nÏÓ A¢e Ž A¢ÝÓb AÏn ݋n Ž¨¢Ó A¢e 2nîA¢Ó½ $¢ 0AÝæÏeAïb ݋n 2nîA¢Ó –Ž[– ¨{{ ݋n ! ·—Aï¨{{Ó Qï ‹¨Óݎ¢‚

Ž¢[Ž¢¢Aݎ½ ÝÌÓ nÏn—ï ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢ ‚An Ž¢ {ÏA¢[‹ŽÓn ‹ŽÓݨÏïb A —Ž{n Ó·A¢ ¨{ ¯õ ÓnAÓ¨¢Ó½ Ý ¢Ž‚‹Ýb ݋n Ž¨¢Ób 틨Ón —AÓÝ Ýώ· ݨ ݋n ·—Aï¨{{Ó [An Ž¢ ¯¤¤¤ u A¢e 틨Ón —AÓÝ íŽ¢ íAÓ nŽ‚‹Ý

"ͅiÁÄ ÁiViˆÜˆ˜} ܝÍiÄ\ "›>Íi ®¤å¯] > ÖiÜ> ®n¯] >˜ã>˜ ®Ô¯

U ± Ôx ˜ã>}> ÈÏ] *i¬¬iÁ`ˆ˜i {x ' ( ( 6¥(( * %' (( %*

/,"/ " - ¶Ö>ÁÍiÁL>VŽ >ÍͅiÝ -Í>vvÁ` Ý>Á“Ä Ö¬Ä LivÁi >˜ }>“i >}>ˆ˜ÄÍ Í…i ">Ž>˜` ,>ˆ`iÁÄ ˆ˜ ">Ž‡ >˜`] >ˆv±] ˜ iV± ¤n± ÓnAÓ¨¢Ó Qn{¨Ïn ݋AÝ u ·—Aï AÝ !ní $ϗnA¢Ó½ 2‹nÏn ݋nï AÏnb nÝϨŽÝ A¢e ¨æÓݨ¢b Q¨Ý‹ ¯õØb Ž¢ ݋nÏn A¨¢‚ÓÝ Ïn[n¢Ý [‹A·Ž¨¢Ó A¢e {ÏnÄæn¢Ý ·—Aï¨{{ ÄæA—Ž{ŽnÏÓ½

2‹n —A[– ¨{ {AŽ—ŽAώÝï íŽÝ‹ Óæ[‹ ÓæÏϨæ¢eŽ¢‚Ó e¨nÓ¢ÌÝ Ónn ݨ [¨¢[nÏ¢ nÝϨŽÝ [¨A[‹ Ž 0[‹íAÏÝób 틨 ‹AÓ ¯× ·—AïnÏÓ

0nn 02/!/0b -A‚n ä

7“i˜

U ± { -Í>˜vÁ` šÏ] "Ái}˜ Èå

U Ä͝˜ š]

>}>Áß å

Uˆ>“ˆ ¤¤É] ͏>˜Í> ¤åš

U ± É /i˜˜iÄÄii nå] ± ¤É iÁ}ˆ> x¤

U/Á˜Í {] 7ˆ˜˜ˆ¬i} å

U->˜ ˜Í˜ˆ šÏ]

>>Ä È¤

U ± ¤¤ i˜ÍÖVŽß n{] ÁŽ>˜Ä>Ä ÈÔ

U ±9± ,>˜}iÁÄ Ï] Áˆ`> Ô] "/

UˆÝ>֎ii] ->VÁ>“i˜Í] >Íi

U ± ¤Ô ˆ>“ˆ Èn]

-Í>Íi Én

U*…ˆ>`i¬…ˆ> x]

…ˆV>} {

U±± >ŽiÁÄ] *Á͏>˜`] >Íi


Ô U ώeAïb A¢½ Øb äõ¯ä04!!:0

," * ¤

ii` ĝ“i ““i˜Í֓· ÖÄÍ `Á¬ ͅi }ÜiÄ 2

‹ŽÓ Ž‚‹Ý Qn ݋n —AÓÝ Ý‹Ž¢‚ {A¢Ó A¢e [ώݎ[Ó ¨¢ ¨¢n ӎen ¨{ ݋n —¨¢‚nÓݍ Ï梢Ž¢‚ enQAÝn Ž¢ ‹¨[–nï íA¢Ý ݨ ‹nAÏb nÓ·n[ŽA——ï Ž¢ —Ž‚‹Ý ¨{ ݋n ώӎ¢‚ ¢æQnÏ ¨{ [¨¢[æÓӎ¨¢Óa Ž‚‹ÝŽ¢‚ í¨Ï–Ó½ 2‹n {ŽÏÓݍ¨{ŽÝӍ–Ž¢e ÓÝAݎÓݎ[A— A¢A—ïÓŽÓ ¨{ ݋n Ó·¨ÏÝ [¨¢{ŽÏÓ ݋n eŽÏÝï —ŽÝݗn Ón[ÏnÝ [¨A[‹nÓ A¢e ·—AïnÏÓ ‹Aìn –¢¨í¢ ӎ¢[n ݋n eAí¢ ¨{ ݋n !½ 2‹nÏnÌÓ ¢¨ ¨Ïn ÏnAeŽ—ï AìAŽ—AQ—nb ÓæÏn {ŽÏn íAï ݨ ӋŽ{Ý Ý‹n ¨n¢Ýæ ¨{ A ‚An ݋A¢ ݨ Ón¢e A ·—AïnÏ ¨æÝ Ý¨ ÓÝAÏÝ A {Ž‚‹Ý½ ï nAÓæώ¢‚ ¨{{n¢ÓŽìn ¨æݍ ·æÝ Ž¢ ݋n ݋Ïnn Ž¢æÝnÓ A{ÝnÏ ·—Aï ÏnÓænÓb ÏnÓnAÏ[‹nÏÓ AÝ ·¨ínÏÓ[¨æ݋¨[–nï½[¨ [¨¢ [—æene ݋AÝ {Ž‚‹ÝÓ ·Ï¨eæ[ne A Óæςn Qï AÝ —nAÓÝ ¨¢n ÝnA A¢ nïn·¨··Ž¢‚ ×Ø ·nÏ[n¢Ý ¨{ ݋n ݎn½ 2‹n ÏnAŽ¢Ž¢‚ äß ·nÏ[n¢Ý ¨{ ݋n ݎnb Ϩ悋—ï ¨¢n ¨æÝ ¨{ nìnÏï {¨æÏ {Ž‚‹ÝÓb Q¨Ý‹ ÝnAÓ ÏAŽÓne ݋nŽÏ ‚AnÓ½ 0æϷώӎ¢‚—ïb ŽÝ ŽÓ¢ÌÝ A—íAïÓ Ý‹n ÝnA 틨Ón ·—AïnÏÓ e¨Ž¢AÝn ݋n {ŽÓݎ[æ{{Ó Ý‹AÝ Qn¢n{ŽÝÓ A¢e ÏnÓnAÏ[‹nÏ 2nÏÏï ··—nQï ÓAŽe ¨Ïn í¨Ï– ¢nneÓ Ý¨ Qn e¨¢n ݨ enÝnϝŽ¢n Ž{ ݋¨Ón ÓæςnÓ ·Aï ¨{{½ ŽÝ‹nÏ íAïb ݋n {Ž¢eŽ¢‚Ó ·AÓÓne æÓÝnÏ íŽÝ‹ A ‹A¢e{æ— ¨{ ·—AïnÏÓ Ž¢ÝnÏìŽníne Qï 2‹n Ӎ Ó¨[ŽAÝne -ÏnÓÓ nAϗŽnÏ Ý‹ŽÓ ínn– ÉÌìn Qnn¢ Aen AíAÏn ¨{ í‹AÝ ¨æÏ Ïn[¨Ïe ŽÓ í‹n¢ {Ž‚‹Ý

 /

- 0-$/20 $4

!02

A¢e ¢nìnÏ ÏnA——ï ‚Aìn ŽÝ A ݋¨æ‚‹ÝbÊ ÓAŽe ¨Óݨ¢ÌÓ 0‹Aí¢ 2‹¨Ï¢Ý¨¢½ ¨Ï ݋n Ïn[¨Ïeb ݋n ÏæŽ¢Ó ínÏn ßs¯ßs Ž¢ ‚AnÓ í‹n¢ 2‹¨Ï¢Ý¨¢ íAÓ Ž¢ì¨—ìne Ž¢ A {Ž‚‹Ý½ ìn¢ Ó¨b ‹n Ž‚‹Ý ‹Aìn nQÏA[ne ݋n A —ŽÝݗn ݨ¨ n¢ ݋æӎAÓݎ[A——ï½ É ݋Ž¢– ŽÝÌÓ •æÓÝ A ÝnÓÝAn¢Ý ݨ ‹¨í ‹AÏe ¨æÏ ‚æïÓ ·—Aï A¢e ‹¨í ín ÝÏï ¢¨Ý ݨ —nÝ nA[‹ ¨Ý‹ nÏ e¨í¢bÊ 2‹¨Ï¢Ý¨¢ Aeene½ É æÝ ̝ A QŽ‚ ·Ï¨·¨¢n¢Ý {¨Ï –nn·Ž¢‚ {Ž‚‹ÝŽ¢‚ Ž¢ ݋n ‚An½ ݋Ž¢– ŽÝÌÓ A¢ Ž·¨ÏÝA¢Ý ·AÏÝ ¨{ ݋n ‚An½ { ݋nÓn ÓÝAÝÓ n¢[¨æύ A‚n ŽÝb ݋n¢ ŽÝÌÓ A¢ n¢[¨æÏA‚Ž¢‚ ӎ‚¢ A¢e ̝ A—— {¨Ï ŽÝ½Ê Ž–n ¨ÓÝ ‹¨[–nï {A¢Ób ··—n Qï ŽÓ [¨¢{—Ž[Ýne AQ¨æÝ Ý‹n Ϩ—n ¨{ {Ž‚‹ÝŽ¢‚ Ž¢ ݋n ! A¢e eŽe ¢ÌÝ æ¢enÏÝA–n ݋n n{{¨ÏÝ Ý¨ Q¨— ÓÝnÏ nŽÝ‹nÏ ÓŽenÌÓ Aςæn¢Ý½ nÌÓ

A ÏnݎÏne Ón¢Ž¨Ï n[¨¢¨Ž[ Ïn ÓnAÏ[‹ A¢A—ïÓÝ {¨Ï —QnÏÝAÌÓ ·Ï¨ìŽ¢[ŽA— ‚¨ìnÏ¢n¢Ý A¢e äõ ïnAÏ nQnÏ ¨{ ݋n 0¨[ŽnÝï ¨{ nώ[A¢ AÓnQA—— /nÓnAÏ[‹½ n Q¨ÏϨíne Ó¨n ¨{ ݋n nݍ ώ[Ó ¢¨í [¨¨¢—ï æÓne Qï QAÓnQA—— nîn[æݎìnÓ Ý¨ nAÓæÏn ·nÏ{¨ÏA¢[n A¢e AeA·Ýne ݋n ¨en—Ó A¢e A—‚¨ÏŽÝ‹Ó ݨ ݋n ‚An ‹n ‚Ïní æ· ·—A‚ AÓ A Q¨ï Ž¢ A¢AeA½ 2‹Ž¢– ¨{ ‹ŽÓ í¨Ï– AÓ É ¨¢nïQA——Ê A··—Žne ݨ ‹¨[–nï½ 2‹n ínQӎÝn Aen ŽÝÓ enQæÝ Ž¢ $[ݨQnÏ äõ¯õb QæÝ ··—nQï ‹AÓ A¢A—ïóne ¨Ïn ݋A¢ ¯€bõõõ ! ‚AnÓ A¢e ݋n Ž¢eŽìŽeæA— ·nÏ{¨ÏA¢[nÓ ¨{ ¯äbõõõ ·—AïnÏÓ A¢e äsbõõõ ‚¨A—Ýn¢enÏÓ ‚¨Ž¢‚ QA[– ݨ ¯¤ss½ n ÏAÝnÓ ·—AïnÏÓ Ž¢ ¯ä eŽ{{nÏn¢Ý ӖŽ—— [AÝn‚¨ÏŽnÓ A¢e ‚¨A—Ýn¢enÏÓ Ž¢ ¯¯b A¢e ‹ŽÓ í¨Ï– Ϩæݎ¢n—ï ÝæÏ¢Ó æ· ¨¢ ݋n ínQ ӎÝn ¨{ A¢AeŽA¢ ‹¨[–nï QϨAe [AÓݎ¢‚ ¢nÝí¨Ï– 0·¨ÏÝÓ¢nݽ[A½ æÝ ‹n ‹Ae —ŽÝݗn e¨æQÝ ‹ŽÓ Ïn ÓnAÏ[‹ ¨¢ {Ž‚‹ÝŽ¢‚ í¨æ—e eÏAí ݋n ¨ÓÝ AÝÝn¢ÝŽ¨¢½ 2‹AÝ {Ž¢eŽ¢‚ ŽÓ QAÓne —Aςn—ï ¨¢ ‹¨í A¢ï Ӌ¨ÝÓ A ÝnA ‚nÝÓ ¨¢ ݋n ¨··¨Ó Ž¢‚ ‚¨A— Ž¢ ݋n ݋Ïnn Ž¢æÝnÓ A{ ÝnÏ A {Ž‚‹Ý u A nAÓæÏnn¢Ý ··—nQï ÓnÝݗne ¨¢ A{ÝnÏ enìn— ¨·Ž¢‚ A ¢æQnÏ ¨{ íAïÓ Ý¨ A¢A —ïón ¨n¢Ý杽

nÝϨŽÝ ‚n¢nÏA— A¢A‚nÏ n¢ ¨——A¢e [¨¢ÓŽenÏne ݋n {Ž¢eŽ¢‚Ó Qώn{—ï A¢e ¢¨Ýne ݋nÏn AÏn

·—n¢Ýï ¨{ íAïÓ Ý¨ ‚n¢nÏAÝn A Óæςna É<¨æ [A¢ A¢A—ïón {ŽÏÓÝ ‚¨A—Ób {ŽÏÓÝ Ó‹¨ÝÓ u ݋nÏn AÏn Ó¨ A¢ï ݋Ž¢‚Ó Ž¢ A ‹¨[–nï ‚An u A¢e [¨n æ· íŽÝ‹ A eŽ{{nÏn¢Ý A¢‚—n½Ê ··—nQï ·nÏÓ¨¢A——ï ÓæQ Ó[ώQnÓ Ý¨ ݋n ݋n¨Ïï ݋AÝ {Ž‚‹ÝÓ AÏn n{{n[ݎìn—ï ÓA{nÝï ìA—ìnÓ {¨Ï ·—AïnÏÓb A íAï ݨ ÓnÝݗn ‚Ïæe‚nÓ Ý‹AÝ enìn—¨· ¨¢ ݋n Ž[n íŽÝ‹¨æÝ ÏnÓ¨Ïݎ¢‚ ݨ æӎ¢‚ Óݎ[–Ó A‚AŽ¢ÓÝ ¨¢n A¢¨Ý‹nϽ n A—Ó¨ ·¨Ž¢Ýne ¨æÝ Ý‹AÝ {Ž‚‹ÝŽ¢‚ íAÓ Ý‹n ¨¢—ï íAï ݨ [‹A¢‚n ¨n¢Ýæ ¨¢ enA¢eb íŽÝ‹ —ŽÝݗn ¨Ïn ݋A¢ A –¢¨íŽ¢‚ ‚—A¢[n {Ϩ ݋n [¨A[‹ ݨíAÏe ݋n ݨ悋nÓÝ ‚æï ¨¢ ݋n Qn¢[‹½ ÝÌÓ Qnn¢ ·AÏÝ ¨{ ݋n

! ¨{ ݋n Ó·¨ÏÝ {¨ÏnìnϽ ÉÝ Ž‚‹Ý Qn ·Ï¨ì¨[Aݎìnb A¢e ݋nÏn AÏn ÓæÏn ݨ Qn A —¨Ý ¨{ ·n¨ ·—n 틨 e¨¢ÌÝ íA¢Ý ݨ ‹nAÏ ŽÝbÊ ··—nQï ÓAŽeb ÉQæÝ Ý‹AÝÌÓ í‹AÝ Ý‹n eAÝA ÓAïÓ½Ê $¢n ¨{ ݋¨Ón ݨ悋 ‚æïÓb æ{ {A—¨ÌÓ -AÝώ[– æ—nÝAb ÓAŽe A¢n[ e¨ÝA— nìŽen¢[n [¨¢ìŽ¢[ne ‹Ž ¨{ ݋AÝ —¨¢‚ A‚¨½ É ¨ÓÝ en{Ž¢ŽÝn—ï½ ݋Ž¢– ݋n QŽ‚‚nÓÝ Ý‹Ž¢‚ ï¨æ̗— ¢¨ÝŽ[n ŽÓ ݋n n¢nςï [‹A¢‚n½ Ý [¨æ—e Qn ‚¨ Ž¢‚ ¨¢n íAïb A¢e ï¨æ ‚¨ ¨æÝ Ý‹nÏn A¢e {Ž‚‹Ý u í‹n݋nÏ ŽÝÌÓ A ‚æï QŽ‚‚nÏ Ý‹A¢ ï¨æb ÓAn ӎónb í‹AÝnìnÏ ŽÝ ŽÓ u ï¨æ Ónn A ‚æï ‚ŽìŽ¢‚ æ· Ý‹nŽÏ Q¨eï A¢e e¨Ž¢‚ ŽÝ {¨Ï ݋n ÝnAb •æÓÝ Ý¨ [ÏnAÝn ݋AÝ n¢nÏ‚ï ŽÓ ‹æ‚nbÊ ‹n ÓAŽe½

É̝ ÓæÏn ï¨æ [A¢ {nn— ŽÝ æ· Ž¢ ݋n ÓÝA¢eÓ íAÝ[‹Ž¢‚b ݨ¨½Ê 2‹n {Ž¢eŽ¢‚ [¨nÓ AÝ A¢ 梍 [¨{¨ÏÝAQ—n ݎn {¨Ï ݋n !b 틎[‹ ŽÓ enA—Ž¢‚ íŽÝ‹ A ‚Ϩ펢‚ ¢æQnÏ ¨{ [¨¢[æÓӎ¨¢Ó A¢e Óݎ—— Ïnn—Ž¢‚ {Ϩ ݋n enAÝ‹Ó —AÓÝ ïnAÏ ¨{ ݋Ïnn {¨ÏnÏ n¢{¨Ï[nÏÓb 틨Ón {AÝnÓ u AÝ —nAÓÝ ¨¢n ·Ï¨Ž¢n¢Ý ¢næϨ—¨‚ŽÓÝ Ó悂nÓݍ ne u Aï ‹Aìn Qnn¢ —Ž¢–ne ݨ Ïn·nAÝne {Ž‚‹ÝŽ¢‚½ ¨Ž¢‚ ¨æÝ ¨{ ݋n äõõ€õ} —¨[–¨æÝb ݋n —nA‚æn ÝínA–ne A ¢æQnÏ ¨{ Ïæ—nÓ Ý¨ Ó·nne æ· Ý‹n ‚An A¢e [æÝ e¨í¢ ¨¢ {Ž‚‹ÝŽ¢‚b A—— ݋n 틎—n A¢eAݎ¢‚ [‹A¢‚nÓ Ž¢ nÄ掷n¢Ýb ώ¢–Ó A¢e neŽ[A— Ïn‚Žn¢Ó ݨ A–n ݋n ‚An ÓA{nϽ ¢e ݋nïÌìn í¨Ï–neb ݨ [¨¢ÓŽenÏAQ—n n{{n[ݽ É2‹nÏn ‹Aìn Qnn¢ ¢¨ {Ž‚‹ÝÓ í‹AÝÓ¨nìnÏ Ž¢ ØØ ·nÏ[n¢Ý ¨{ ¨æÏ ‚AnÓ Ý‹ŽÓ ÓnAÓ¨¢½ 2‹AÝ ·nύ [n¢ÝA‚n ŽÓ A {ŽìnÓnAÓ¨¢ ‹Ž‚‹bÊ Ó·¨–nӝA¢ ÏA¢– Ï¨í¢ ÓAŽe 2‹æÏÓeAï½ É2‹n AìnÏA‚n ¢æ QnÏ ¨{ {Ž‚‹ÝÓ ·nÏ ‚An ݋ŽÓ ÓnA Ó¨¢ ŽÓ õ½s½ 2‹n —AÓÝ ÝŽn ín ínÏn ݋AÝ —¨í {¨Ï A {旗 ÓnAÓ¨¢ íAÓ ¯¤×€×}½ :‹Ž—n ín ‹Aìn ¢¨Ý Ónn¢ ݋ŽÓ Ž¢eŽìŽeæA—ÌÓ Ïn·¨ÏÝb ín AÏn AÝ A —¨ÓÓ Ý¨ æ¢enÏÓÝA¢e ‹ŽÓ nA¢Aݎ¨¢ {¨Ï ¨n¢Ýæ Ó펢‚Ó Ž¢ ݋n Øؼ ¨{ ¨æÏ ‚AnÓ í‹n¢ ݋nÏn ŽÓ¢ÌÝ A {Ž‚‹Ý ݨ Ó淍 ·¨ÏÝ ‹ŽÓ ݋n¨Ïï½Ê <nÝ Ý‹n ·ÏnÓn¢[n ¨{ A¢ n¢ {¨Ï[nÏ ¨¢ ݋n Qn¢[‹ ¨{ •æÓÝ

˜ ˆ˜ÍÁˆ}ֈ˜} ¬ÁÄ¬iVÍ] ˆÁV… ܈ĈÍÄ ÝˆÍ… }}ˆiÄ /iÄÍ ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

/$90O 04!!:0½ $

-ŽÝÝÓQæς‹ n¢ÌÓ QAӖnÝQA—— ÝÏA¢Ó{nÏ ‹n ŽÏ[‹ AÏώìne Ž¢ AÓ Ïæ[nÓ —AÝn :ne¢nÓeAï A¢e 펗— —nAìn Ý¨í¢ Ý¨eAï {¨Ï A ìŽÓŽÝ ݨ 4!9½ É̝ ‚¨Ž¢‚ ݨ A–n A en[ŽÓŽ¨¢ nŽÝ‹nÏ 0AÝæÏeAï ¨Ï 0æ¢eAï A{ÝnÏ Ý‹n 4!9 ìŽÓŽÝbÊ ÓAŽe ŽÏ[‹b A {¨ÏnÏ [ ¨¢A—eÌÓ ——nώ[A¢½ ŽÏ[‹ u A ؍{¨¨Ý¤ {¨ÏíAÏe u [¨ ŽÝÝne ݨ -ŽÝÝ A¢e ‹AÓ ÓŽ¢[n ìŽÓŽÝne —¨ÏŽeA Qn{¨Ïn [¨Ž¢‚ ݨ AÓ Ïæ[nÓ½ :‹Ž—n [¨·nݎ¢‚ Ž¢ ݋n ¨æ¢ÝAŽ¢ :nÓÝ ¨¢{nÏn¢[nb 4!9 [A¢ ‹AÏe—ï Qn enÓ[ώQne AÓ A ŽeA•¨Ï u ݋n !¨½ ¯× ÏA¢–ne /nQn—Ó [¨·nÝn íŽÝ‹ ݋n ¢A ݎ¨¢ÌÓ Ý¨· ·Ï¨‚ÏAÓ½ 2‹n —Ž¢n QnÝínn¢ ‹Ž‚‹A•¨Ï A¢e

—¨íA•¨Ï ‹AÓ Qn[¨n —nÓÓ [—nAÏ Ž¢ ¨enÏ¢ [¨——n‚n QAӖnÝQA——½ É2‹n AeìA¢ÝA‚nÓ AÏn ·Ï¨QAQ—ï enìn—¨·Ž¢‚ AÝ A ŽeA•¨ÏbÊ ŽÏ[‹ ÓAŽe½ ÉÝ A ŽeA•¨Ïb ŽÏ[‹ [¨A[‹nÓ enìn—¨· ݋n ·—AïnÏÓ ¨Ïn½ Ó A ‹Ž‚‹A•¨Ï [¨A[‹nÓb ݋nï íA¢Ý ݨ 펢 Ó¨ enìn—¨·n¢Ý ŽÓ ¢¨Ý AÓ ‹nAìï½ —¨Ý ¨{ ݋n ‹Ž‚‹A•¨ÏÓ ‹Aìn ·—AïnÏÓ —nAìn A¢e ŽeA•¨ÏÓ ‹Aìn ݋nŽÏ ·—AïnÏÓ ÓÝAïb Ó¨ ŽÝÌÓ QAӎ[A——ï nìn¢½Ê ! 04 ‹AÓ A¢ ¨Q쎨æÓ [¨¢¢n[ݎ¨¢ ݨ

A¢AeŽA¢ ·—AïnÏÓ A¢e ŽÏ[‹ ŽÓ {AŽ—ŽAÏ íŽÝ‹ Ón¢Ž¨Ï ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe nÏ¢ÓÝ AϨ[‹n A¢e [æÏÏn¢Ý ÏneӋŽÏÝ 0Ž ‹æ——AϽ É n A¢e nÏ¢ÓÝ ·—Aïne 4 ݨ‚n݋ nÏ {¨æÏ ïnAÏÓ A‚¨ A¢e n A¢e 0Ž ·—Aïne ¨¢ 2nA A¢AeA ݨ‚n݋nÏbÊ ‹n

ÓAŽe½ É n A¢e 0Ž AÏn ÏnA——ï [—¨Ón Qn [AæÓn ín AÏn Q¨Ý‹ ݋n ÓAn A‚n½Ê 0‹¨æ—e ŽÏ[‹ —A¢e AÝ ! 04b ‹n í¨æ—e Qn ݋n ¨ÓÝ ÝA—n¢Ýne Ïn[ÏæŽÝ ݨ ·æÝ A¢ ‚‚ŽnÓ æ¢Ž{¨Ï ¨¢ ӎ¢[n nÏQ -¨·n½ É —Ž–n ݋n ·Ï¨‚ÏAbÊ ‹n ÓAŽe½ É2‹nï enìn—¨· ·—AïnÏÓ½ 2‹nï —Ž–n ݨ e¨ Ž¢eŽ ìŽeæA—Ó A —¨Ý½ —Ž–n ݋Aݽ ÝÌÓ –Ž¢e ¨{ eŽ{ {nÏn¢Ý {Ϩ ݋n AÓÝ ¨AÓÝ QæÝ —Ž–n ŽÝ½ Ý ¹AÓÝ ìÓ½ :nÓݺ –Ž¢e ¨{ {A[ݨÏÓ Ž¢Ý¨ ŽÝ A —ŽÝݗn Qn[AæÓn ̝ ¨Ïn æÓne ݨ ݋n AÓÝ ¨AÓݽ æÝ {nn— —Ž–n [A¢ ‚n— íŽÝ‹ ݋n :nÓÝ ¨AÓݽ ̝ ¢¨Ý í¨Ïώne AQ¨æÝ í‹nÏn ̝ ‚¨Ž¢‚½ •æÓÝ íA¢Ý ݨ Qn ‹A· ·ï A¢e Qn [¨{¨ÏÝAQ—n½Ê AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O- ϨìnÓ½

˜˜iÁ i>`Ä ->˜ ˜Í˜ˆ -¬ÖÁÄ Í šÏ‡È¤ ݈˜ ÜiÁ >>Ä >ÜiÁˆVŽÄ /…ÖÁÄ`>ß ˜ˆ}…Í 00$ 2 -/00

0! !2$!$ u AÝÝ ¨¢¢nÏ Ó[¨Ïne ¯× ·¨Ž¢ÝÓ Ý¨ —nAe ݋n 0A¢ ¢Ý¨¢Ž¨ 0·æÏÓ Ý¨ A ¤ß×¯ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ Ý‹n A——AÓ Aìnώ[–Ó ¨¢ 2‹æÏÓeAï ¢Ž‚‹Ý½

-ÍÁ>˜}iÁÄ

$!2!4 /$

- ¯

íŽÝ‹ ·—Aï¨{{ nî·nώn¢[nb QæÝ ¨¢ —ï –Ž[–nÏ AÓ¨¢ A¢Ó¨¢ ‚¨Ý ŽÝ íŽÝ‹ ݋n Ž¨¢Ó½ É:n ‹Aìn¢ÌÝ A—íAïÓ ·—Aïne ¨æÏ ìnÏï QnÓÝb e¨¢ÌÝ Ý‹Ž¢– A¢ï ÝnA nìnÏ e¨nÓb QæÝ ݋Ž¢– ínÌìn —nAÏ¢ne {Ϩ Ó¨n ¨{ ݋n ݋Ž¢‚Ó ݋AÝ ‹Aìn ‹A··n¢ne A¢e ݋Ž¢– ínÌÏn A —ŽÝݗn QŽÝ ¨Ïn QAݍ ݗnÝnÓÝneb A —ŽÝݗn ¨Ïn ÓnA Ó¨¢nebÊ ‹n ÓAŽe½ É2‹nÏnÌÓ ¨¢n ݋Ž¢‚ ¨{ —nAÏ¢Ž¢‚ AQ¨æÝ Ó¨n ݋Ž¢‚b ݋nÏnÌÓ A¢¨Ý‹nÏ Ý‹Ž¢‚ nî ·nώn¢[Ž¢‚ ŽÝ {ŽÏÓ݋A¢e A¢e Ónn Ž¢‚ ‹¨í ŽÝ A{{n[ÝÓ Ý‹n ÝnA A¢e ݋Ž¢‚Ó —Ž–n ݋Aݽ ݋Ž¢– ݋AÝ nìnÏï ݎn ínÌÏn ·ÏnÓn¢Ýne íŽÝ‹ ¨¢n ¨{ ݋¨Ón ӎÝæAݎ¨¢Ób ínÌìn

/Ž[‹AÏe n{{nÏÓ¨¢ Ó[¨Ïne ¯Ø ·¨Ž¢ÝÓ A¢e AÏï !nA— Aeene ¯ä {¨Ï ݋n 0·æÏÓb 틨 —ŽŽÝne ŽÏ– !¨íŽÝó–Ž Ý¨ ÓŽî ·¨Ž¢ÝÓ ¨¢ ߍ ¨{¯¯ Ӌ¨¨ÝŽ¢‚ u ݋n nϝA¢ ÓÝAÏÌÓ —¨í nÓÝ ¨æÝ·æÝ ÓŽ¢[n ‹n ‹Ae {Žìn Ž¢ A n[½ ¯sb äõõ¤b ‚An ݋AÝ ‹n —n{Ý nAϗï Qn[AæÓn ¨{

e¨¢n A ·ÏnÝÝï ‚¨¨e •¨Q ¨{ e¨Ž¢‚ ŽÝ QnÝÝnÏ Ý‹n Ón[¨¢e ݎn½Ê 2‹ŽÓ ŽÓ ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ ·—Aï¨{{ A· ·nAÏA¢[n Ž¢ ¨Ïn ݋A¢ A en[Aenb QæÝ Ý‹nŽÏ Ón[¨¢e ‚¨Ï¨æ¢e íŽÝ‹ ݋n 0AŽ¢ÝÓ ¹¯ßßº Ž¢ {Žìn ínn–Ó½ 2‹n Ž¨¢Ó {n—— ߯¯× AÝ Ý‹n 0æ·nύ e¨n ¨¢ n[½ €½ 2‹n¢ A‚AŽ¢b nìnÏ諸n —¨ÓÝ AÝ !ní $ϗnA¢Ó ݋ŽÓ ÓnAÓ¨¢½ 0AŽ¢ÝÓ [¨A[‹ 0nA¢ -Aïݨ¢ eŽÓ ŽÓÓnÓ Ý‹n ¢ní[¨nÏ {A[ݨÏb ÓA‚ ‹n e¨nÓ¢ÌÝ nî·n[Ý Ý¨ Ónn A íŽennïneb ¢nÏì¨æÓ ¨··¨¢n¢Ý Ž¢ ݋n ·ÏŽnÝŽn 펗e[AÏe ‚An½ É e¨¢ÌÝ Ý‹Ž¢– ݋AÝ Ý‹nÏnÌÓ ÏnA— —ï A¢ï [¨ÏÏn—Aݎ¨¢ ݨ ¢ní ÝnAÓ ¨Ï nî·nώn¢[ne ÝnAÓb ¢n[nÓÓAύ Ž—ïb Ž¢ ݋n ·—Aï¨{{ÓbÊ ÓAŽe -Aïݨ¢b 틨Ón ¢ní ·—Aï¨{{ ÄæA—Ž{ŽnÏ Ž¢ äõõØ ín¢Ý ݨ ݋n ! [‹A·Ž ¨¢Ó‹Ž· ‚An½ É ݋Ž¢– ÝnAÓ ‹Aìn ·—AïnÏÓb Ý﷎[A——ï ݋AÝ AÏn

Ž¢•æÏï½ AÓ¨¢ 2nÏÏï Ó[¨Ïne ¯ä ·¨Ž¢ÝÓ A¢e n —¨¢Ýn :nÓÝ ‹Ae ¯õ ݨ —nAe A——AÓb 틎[‹ —¨ÓÝ ·¨Ž¢Ý ‚æAÏe AÓ¨¢ Žee ݨ A —¨ínÏ QA[– Ž¢•æÏï íŽÝ‹ ä€½× Ón[¨¢eÓ ÏnAŽ¢Ž¢‚ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ÄæAÏÝnϽ

¨¢ ݋nŽÏ ÝnA ݋AÝ Ž‚‹Ý ‹Aìn Qnn¢ Ž¢ ݋n ·—Aï¨{{Ó íŽÝ‹ A¢¨Ý‹ nÏ ÝnAb QæÝ ݋Ž¢– ŽÝÌÓ Ý‹n ínn– ¨{ ·Ïn·AÏAݎ¨¢½ ݋Ž¢– ŽÝ Qn [¨nÓ Ý‹n –nï ݋Ž¢‚ ݋AÝ íŽ¢Ó A¢e —¨ÓnÓ ‚AnÓ nA[‹ ínn– Ž¢ ݋n ÝæÏ¢¨ìnÏ ÏAݎ¨b QŽ‚ ·—AïÓb ݋n Ïne ó¨¢n A¢e ݋ŽÏee¨í¢ n{{Ž [Žn¢[ïb ݋¨Ón AÏn ݋n ݋Ž¢‚Ó ݋AÝ AÝÝnÏ½Ê 0[‹íAÏÝó ŽÓ ¢¨ ¢níQŽn ݨ ݋n ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢b A–Ž¢‚ ÓnìnÏA— Ýώ·Ó 틎—n A¢ AÓӎÓÝA¢Ý íŽÝ‹ ݋n 2Ž ÝA¢Ó u Ž¢[—æeŽ¢‚ ݨ ݋n äõõõ 0æ ·nÏ ¨í—b 틎[‹ n¢ene íŽÝ‹ 2n¢¢nÓÓnn ¢nAÏ 0ݽ ¨æŽÓÌ ‚¨A— —Ž¢n ÝÏ‚ ݨ ݎn ݋n ‚An½ É ݋Ž¢– nìnÏï ‚An ½½½ ï¨æ —nAÏ¢ Ó¨n݋Ž¢‚b Ó¨ e¨¢ÌÝ –¢¨í ݋AÝ Ý‹nÏnÌÓ A¢ï݋Ž¢‚ ¨Ý‹nÏ Ý‹A¢ ݋AÝbÊ ÓAŽe 0[‹íAÏÝób ¯sßõ Ž¢ ‹ŽÓ ݋Ïnn ÓnAÓ¨¢Ó AÓ [¨A[‹½ É$݋nÏ —nÓÓ¨¢Ó u ínÌìn ‹Ae Ó¨n Óæ[

 , >ßvˆi` ͝¬Ä >`Ä`i˜ ˆ˜ `Ö>

¨¢nÓ ŽÓ ݋n 0¨¨¢nÏÓÌ A——ÝŽn —nAeŽ¢‚ ·AÓÓnÏ íŽÝ‹ ¯äbßs¤ ïAÏeÓ½

2‹n Aï{Žn—e 2Ϩ•A¢Ó QnAÝ Ý‹n AeÓen¢ -A¢Ý‹nÏÓ ×}Ø Ž¢ ݋n Ýí¨ ÝnAÓÌ íÏnÓݗŽ¢‚ eæA— nnÝ ¨¢ 2‹æÏÓeAï½ :Ž¢¢nÏÓ {¨Ï Aï{Žn—e ínÏn ìA¢ ¨——ï ¹¯õØ ·¨æ¢eÓºb

¨Ïnï AÏݎ¢nó ¹¯¯ßº 0A¢ÝA¢A ænÏÏA ¹¯äõºb !A݋A¢ 0ÝnŽ‚—nï ¹¯äغb ÓAŽ‹A 0neŽ——¨Ó ¹¯ßäºb $ύ —A¢e¨ ænÏÏA ¹¯ßsºb !A݋A¢Žn— Aï ¹¯€}ºb Ž——ï $ÝnϨ ¹¯}äºb /ïA¢ n—A¢nï ¹¯Øõºb ¨¨·nÏ

‹AQnÏÓ ¹¯×õºb /¨QnÏÝ ¨nó ¹¯säºb Ž‚æn— AÏݎ¢nó ¹¯¤}º A¢e AÝÝ AÏóA ¹ääõº½

Í͝˜ Ý ŽˆVŽÄ vv ͝˜ˆ}…Í

"Ž>…“> + L>VŽ vÁ …ˆÄ Äi˜ˆÁ ßi>Á !$/ !b $–—A½ u .æAÏÝnύ QA[– A¢eÏï ¨¢nÓ ‹AÓ en[Žene ݨ [¨n QA[– {¨Ï ‹ŽÓ Ón¢Ž¨Ï ïnAÏ AÝ $–—A‹¨Ab ÓA‚ É݋nÏn ŽÓ Óݎ—— A —¨Ý ¨Ïn ݨ e¨½Ê ¨¢nÓ ÓAŽe 2‹æÏÓeAï ݋AÝ ŽÝ í¨æ—e Qn A ‚ÏnAÝ ‹¨¢¨Ï ݨ ·—Aï Ž¢ ݋n !b QæÝ íŽÝ‹ ¨ÓÝ ¨{ ݋n ¨{{n¢ÓŽìn —Ž¢nb ÓnìnÏA— Ïn [nŽìnÏÓ A¢e en{n¢ÓŽìn ·—AïnÏÓ ÏnÝæÏ¢Ž¢‚b ݋n ÝnA ‹¨·nÓ Ý¨ ‚nÝ A¢¨Ý‹nÏ Ó‹¨Ý AÝ A ¢Aݎ¨¢A— [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·½

2‹n 2H2 ¨Ýݨ¢ ¨í— –Ž[–Ó ¨{{ ݨ¢Ž‚‹Ý QnÝínn¢ !¨½ s A¢ÓAÓ 0ÝAÝn A¢e !¨½ Ø ϖA¢ÓAÓ½ 2‹n ‚An 펗— Qn‚Ž¢ AÝ Ø ·½½ AÝ ¨íQ¨ïÓ 0ÝAeŽæ Ž¢ ϗŽ¢‚ ݨ¢b 2nîAÓ½

*֍Ä\ fÔ{å “ˆˆ˜ >˜` { Äi>ĝ˜ ͈VŽiÍÄ !: <$/ u ænÓÓ kä€õ Ž——Ž¨¢ íAÓ¢ÌÝ ÄæŽÝn n¢¨æ‚‹ {¨Ï —QnÏÝ -敨—Ó½ ¢ AeeŽÝŽ¨¢ ݨ ‹ŽÓ ÓA—AÏïb ݋n ¨Ó ¢‚n—nÓ ¢‚n—Ó AÏn ‚ŽìŽ¢‚ ݋n ӗ悂nÏ {¨æÏ ÓnAÓ¨¢ ݎ[–nÝÓ Ý¨ ‹¨n ‚AnÓ ¨ìnÏ Ý‹n ¢nîÝ en[Aen½ n A¢e ݋n ¢‚n—Ó Óݎ—— ¢nne ݨ í¨Ï– ¨æÝ Ý‹n —¨[Aݎ¨¢ ¨{ ݋n ÓnAÝÓb 틎[‹ AÏn ‹ŽÓ ݨ n¢•¨ï {¨Ï ݋n eæÏAݎ¨¢ ¨{ ‹ŽÓ [¨¢ ÝÏA[ݽ {ÝnÏ Ý‹AÝb Ž{ ‹n Óݎ—— íA¢ÝÓ Ý‹nb ‹n ‹AÓ Ý¨ ·Aï½ 2‹¨Ón enÝAŽ—Ó ínÏn [¨¢ ÝAŽ¢ne Ž¢ ݋n ÝnÏÓ ¨{ ‹ŽÓ enA— ݋AÝ íAÓ {Ž—ne 2‹æÏÓeAï íŽÝ‹ A•¨Ï nA‚æn AÓnQA—— A¢e ݋n

·—AïnÏÓÌ AÓÓ¨[ŽAݎ¨¢½ $݋nÏ ·nÏ–Ó Ž¢[—æena Z ‹¨Ýn— ÓæŽÝn ¨¢ ϨAe Ýώ·Ó½ Z —æîæÏï ÓæŽÝn AÝ Ý‹n QA—— ·Aϖ {¨Ï ݋n -敨—Ó ¨æ¢eA ݎ¨¢b ‹ŽÓ [‹AώÝAQ—n ‚Ϩæ·b {¨Ï ¯õ ‹¨n ‚AnÓ A ïnAϽ Z ώ‚‹Ý ݨ Qæï A —æîæÏï ÓæŽÝn QnÝínn¢ {ŽÏÓÝ QAÓn A¢e ݋ŽÏe QAÓn {¨Ï A—— ‹¨n ‚AnÓ½

->VÁ>“i˜Í ˆ˜}Ä vˆÁi *>֏ 7iÄͬ…> 0 / !2$b A—Ž{½ u 2‹n 0A[ÏAn¢Ý¨ Ž¢‚Ó ‹Aìn {ŽÏne [¨A[‹ -Aæ— :nÓÝ·‹A— A{ ÝnÏ Ýí¨·—æÓ ÓnAÓ¨¢Ó A¢e A ä} ÓÝAÏÝ Ó¨ {AϽ -Ïnӎen¢Ý ¨{ QAӖnÝQA—— ¨· nÏAݎ¨¢Ó n¨{{ -nÝώn Aen ݋n A¢¢¨æ¢[nn¢Ý A‹nAe ¨{ ݋n ÝnAÌÓ ‹¨n ‚An A‚AŽ¢ÓÝ Ž—íAæ–nn ¨¢ 2‹æÏÓeAï ¢Ž‚‹Ý½ ÓӎÓÝA¢Ý [¨A[‹ nŽÝ‹ 0AÏÝb —nÝ ‚¨ Qï ݋n ¨—en¢ 0ÝAÝn :AÏώ¨ÏÓ A{ÝnÏ ¨¢n ÓnA Ó¨¢b 펗— ÓnÏìn AÓ ‹nAe [¨A[‹ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n æ[–Ó½ -nÝώn ÓAïÓ É݋n ¨ìnÏA—— ·nύ {¨ÏA¢[n —nìn— ¨{ ݋n ÝnA ‹AÓ ¢¨Ý A··Ï¨A[‹ne í‹AÝ ín {n—Ý íAÓ ÏnAÓ¨¢AQ—n ݨ nî ·n[Ý½Ê 0ÝA{{ A¢e íŽÏn Ïn·¨ÏÝÓ

$!2!4 /$

- ¯

É2‹nïÌÏn Q¨Ý‹ ìnÏï ‚¨¨e ÝnAÓbÊ 0 ·¨ínÏ {¨ÏíAÏe A¢e¨ Aύ ӋA—— ÓAŽe½ É:nÌÏn ÏnAeï ݨ ·—Aï Q¨Ý‹ ¨{ ݋n½Ê n¢•AŽ¢ íAÓ ÄæŽ[– ݨ ·¨Ž¢Ý ¨æÝ Ý‹n 旗eAí‚Ó ‹Aìn¢ÌÝ ·—Aïne A¢ nAÓï Ó[‹neæ—n ݨ ݋ŽÓ ·¨Ž¢Ý u —¨ÓŽ¢‚ Ž¢ ¨ìnÏݎn ݨ ¨·n ‹ÏŽÓݎA¢b QnAݎ¢‚ A Ó¨—Že A¢ï¨¢ /A¢eA—— ÝnA ¨æÝ ¨{ 2nîAÓb Ó·—ŽÝݎ¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ — -AÓ¨ ÏA¢–—Ž¢ A¢e eϨ··Ž¢‚ ݋n ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢nÏ Ý¨ — -AÓ¨ ¨¢Ýí¨¨e½ É:n ‹Aìn Ó¨n ÄæA—ŽÝï —¨ÓÓnÓbÊ n¢ •AŽ¢ ÓAŽe½ É¢e Ó¨n ÄæA—ŽÝï íŽ¢Ó½Ê -Ž[–Ž¢‚ æ· A [¨æ·—n ¨Ïn íŽ¢Ó [¨æ—e Qn¢n{ŽÝ ݋n 旗eAí‚Ó {¨Ï A [¨æ·—n ÏnA Ó¨¢Ó½ ¨Ï ¨¢nb ŽÝ [¨æ—e ‹n—· Ó¨—ŽeŽ{ï A ‹Ž‚‹ ·—Aï¨{{ ÓnneŽ¢‚ Ž¢ AÏ[‹ÌÓ ÓÝAÝn ݨæύ ¢An¢Ý u ݋Ž¢– $¦AÝn —AÓÝ ïnAÏb 틎[‹ QnAÝ ¨QQÓ A¢e —¨ìŽÓ Ž¢ A ÓnÝ ¨{ —AÝn

n[nQnÏ ‹¨n ‚AnÓ A¢e [AÏώne ݋AÝ ¨n¢Ýæ Ý¨ A !¨½ ¯ Ónne Ž¢ ݋n ݨæÏ¢nïb A¢e nìn¢ÝæA——ï ݨ A ÓÝAÝn ݎݗn½ ¢e Ó¨n ìŽ[ݨώnÓ Ý‹ŽÓ ínn–n¢e u ¨ìnÏ Ýí¨ ‚¨¨e ÝnAÓ QnAÏ Ž¢ Ž¢e u í¨æ—e A—Ó¨ [¨¢ÝŽ¢æn A¢e Q掗e 0ÌÓ [¨¢{Žen¢[n ‚¨Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ŽÓÝώ[Ý ß}

[nÓÓ Ž¢ ݋n ·—Aï¨{{Ób A—Ó¨ ‹Ae {AŽ— æÏnÓ½ Ììn Qnn¢ ·AÏÝ ¨{ A 펗e [AÏe ÝnA ݋AÝ ín¢Ý ݨ ݋n 0æ·nÏ ¨í—b A—Ó¨ Qnn¢ A ·AÏÝ ¨{ A ÝnA ݋AÝ ‹Ae ‹¨n{Žn—e AeìA¢ÝA‚n ݋Ϩ悋¨æÝ Ý‹n ·—Aï¨{{Ó A¢e —¨ÓÝ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‚An½ 0¨b ݋Ž¢– ݋n {Ž¢A—ŽÝï ¨{ ·—Aï¨{{Ó u 펢 A¢e AeìA¢[nb –nn· ·—A‚Ö —¨Ón A¢e

AQ¨æÝ nìnÏï ! ÝnA Ó悂nÓÝÓ [¨A[‹nÓ A¢e ‚n¢nÏA— A¢A‚nÏÓ A—ÏnAeï Qn—Žnìn í‹AÝ Ý‹n Ïn ÓnAÏ[‹ ‹AÓ [¨¢[—æenea æÝ •æÓÝ —Ž–n ݋n ¢æQnÏ ¨{ {Ž‚‹ÝÓb ݋n ¢æQnÏ ¨{ n¢{¨Ï[nÏÓ Ž¢ ݋n —nA‚æn ‹AÓ Qnn¢ ÓÝnAeŽ—ï eϨ· ·Ž¢‚½ ìn¢ Ó¨b {Ž‚‹ÝŽ¢‚ í¨¢ÌÝ ‚¨ AíAï nAӎ—ï ¨Ï A¢ïݎn Ó¨¨¢½ AϗŽnÏ 2‹æÏÓeAïb 2¨Ï¨¢Ý¨ ‚n¢ nÏA— A¢A‚nÏ ÏŽA¢ æϖn ‚ϨæÓne AQ¨æÝ Ón¢eŽ¢‚ ‹ŽÓ n¢ {¨Ï[nÏb ¨—ݨ¢ $ÏÏb e¨í¢ ݨ ݋n nA{ÓÌ nώ[A¢ ¨[–nï nA‚æn A{{Ž—ŽAÝn½ æϖn ·Ïn쎨æӗï ÓnÏìne AÓ Ý‹n —nA‚ænÌÓ [‹Žn{ eŽÓ[Ž·—Ž¢AώA¢b A •¨Q ¢¨í ‹n—e Qï {¨ÏnÏ ·—Aï nÏ Ïn¢eA¢ 0‹A¢A‹A¢½ æϖn ÓAŽe ݋n ÝnA íAÓ QAÏn—ï AQ—n ݨ æÓn $ÏÏ u ‹n A··nAÏne Ž¢ •æÓÝ {Žìn ¨{ 2¨Ï¨¢Ý¨ÌÓ ß¤ ‚AnÓ u Qn[AæÓn ‹AÏe—ï A¢ï¨¢n íA¢Ýne ݨ {Ž‚‹Ý ‹Ž½ n í¨Ïώne ݋AÝ Ý‹ŽÓ í¨æ—e ÏnÓæ—Ý Ž¢ ¨Ïn ·—Aï nÏÓ ÝA–Ž¢‚ [‹nA· Ӌ¨ÝÓ A¢e Ónn– Ž¢‚ Ïnìn¢‚n Ž¢ nìn¢ ¨Ïn eA¢ ‚nϨæÓ íAïÓ½ É í¨¢enÏ AQ¨æÝ Ý‹n A[[¨æ¢Ý AQŽ—ŽÝï Ž¢ ¨æÏ ‚An A¢e ݋n ¢¨ ݎ¨¢ ݋AÝ ·—AïnÏÓ í¨æ—e Óݎ[– æ· {¨Ï ݋nÓn—ìnÓ A¢e {¨Ï nA[‹ ¨Ý‹nÏbÊ æϖn ÓAŽe½ É í¨¢enÏ í‹nÏn ínÌÏn ‚¨Ž¢‚ íŽÝ‹ ŽÝb ݋AÝÌÓ Ý‹n ¨¢—ï —An¢Ý ‹Aìn ¨¢ ݋ŽÓ½ 2‹n {nAÏ Ý‹AÝ Ž{ ín e¨¢ÌÝ ‹Aìn ‚æïÓ —¨¨–Ž¢‚ A{ÝnÏ nA[‹ ¨Ý‹nÏb ݋AÝ Ý‹n ÏAÝÓ íŽ—— ÝA–n ݋ŽÓ ‚An ¨ìnϽÊ

·—Aï½ É/A¢–Ž¢‚ e¨¢ÌÝ nA¢ ¢¨Ý‹Ž¢‚bÊ Aύ ӋA—— ÓAŽe í‹n¢ ŽÝ íAÓ ÓÝAÝne ‹ŽÓ ÝnA [æÏÏn¢Ý—ï ÓAÝ Aݨ· ݋n ÓÝAÝnÌÓ ·¨ínÏ ·¨——½ É:n Óݎ—— ‹Aìn ݨ Ӌ¨í æ· A¢e ·—Aï ݋n QAӖnÝQA—— ‚An½Ê 0¨ e¨nÓ Aï{Žn—e Ž‚‹ 0[‹¨¨—b 틎[‹ 펗— ‚nÝ Ý‹n ÓAn AÝ[‹æ·Ó AÓ Ý‹n 旗eAí‚Ó ݋ŽÓ ínn–n¢eb A—QnŽÝ ¨¢ eŽ{{nÏn¢Ý eAïÓ u A ænìA ¨¢ ώeAï AÝ }aßõ ·½½ A¢e 9A——nï ¨¢ 0AÝæÏeAï AÝ ¯½ 2‹n 2Ϩ•A¢Ó ‹Aìn ݋n —¨¨– ¨{ A [¨ ·nݎݎìn [—æQ A¢e [¨æ—e Qn A ·¨ÓӎQ—n {A[Ý¨Ï Ž¢ ŽÓÝώ[Ý ß} ·—Aï A¢e ݋n ÓÝAÝn ݨæÏ¢An¢Ý½ ÉÝÌÓ ìnÏï ÏAÏnbÊ ¨ÏϨí ÓAŽe ¨{ ݋n Ýí¨ —QæÄænÏÄæn ·Ï¨‚ÏAÓ ìŽÓŽÝŽ¢‚ AÓ Ïæ[nÓ {¨Ï A ÓnÝ ¨{ ‚AnÓ½ É:nÌÏn ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ݋nÏn A¢e ·—Aï ‹AÏe½ ¨· Ž¢‚ ݨ ·—Aï ӝAÏÝb ‹AÏeb ݨ‚n݋nÏ½Ê ¢e $¦AÝn 펗— A—Ó¨ Qn Ž¢ A QŽ‚ [¨¢ ÝnÓÝ Ý‹ŽÓ ínn–n¢e u ¨¢—ï ¨¢ ݋n ϨAe u í‹n¢ ݋nï ÝA–n ¨¢ !¨½ äÏA¢–ne — QæÄænÏÄæn Ž‚‹ ¨¢ 0AÝæÏeAï½ É:n Óݎ—— Qn—Žnìn ín [A¢ [¨·nÝn A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n QnÓÝ ¨æÝ Ý‹nÏnbÊ $0 ‹nAe [¨A[‹ 0Aæ— -nÏnó ÓAŽe½ É:nÌÏn nî[ŽÝ ne½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς½

ï¨æÏ ÓnAÓ¨¢ÌÓ ¨ìnÏ u ݋Ž¢– ݋AÝÌÓ ·Ï¨QAQ—ï ݋n ݋Ž¢‚ ݋AÝÌÓ Ý‹n ¨ÓÝ eŽ{{nÏn¢Ý {Ϩ A Ïn‚æ —AύÓnAÓ¨¢ ‚An½Ê 2‹n 2nîA¢Ó í¨æ—e¢ÌÝ –¢¨í½ ¨Ï¢ Ž¢ äõõäb ݋nï eŽe¢ÌÝ ‹Aìn A 펢¢Ž¢‚ Ïn[¨Ïe æ¢ÝŽ— —AÓÝ ÓnA Ó¨¢½ 2‹nŽÏ 0¨æ݋ [Ï¨í¢ Ónnne enÓݎ¢ne í‹n¢ -nïݨ¢

A¢¢Ž¢‚ íAÓ ÓŽen—Ž¢ne Ž¢ ¢eŽ A¢A·¨—ŽÓb QæÝ Ý‹nï ÓÝÏ悂—ne e¨í¢ ݋n ÓÝÏnÝ[‹ A¢e —¨ÓÝ Ý‹nŽÏ {Ž¢A— ݋Ïnn ‚AnÓ½ ¢enneb ¨æÓݨ¢ÌÓ —AÓÝ íŽ¢ íAÓ AÝ Ž¢[Ž¢¢Aݎ äõ¯¤½ ¢e ŽÝÌÓ Ý‹n n¢‚A—Ó ¹¤×º 틨 ìŽÓ ŽÝ /n—ŽA¢Ý 0ÝAeŽæ ¨¢ 0AÝæύ eAï½

Big high school hoops weekend  

Big high school hoops weekend

Big high school hoops weekend  

Big high school hoops weekend