Page 1

/…ÖÁÄ`>ß

ÝÝݱVÄ֘‡˜iÝıV“

"ÖÁ ¤Ïåͅ ßi>Á]

± ÏÔx

-ÖͅiÁ˜

iÝ iވV¾Ä

iÝĬ>¬iÁiL± Ô{] Ô夤 ˜ xå Vi˜ÍÄ

6iÍiÁ>˜¾Ä `i>ͅ ˆÄ ¤ÄÍ …“ˆVˆ`i v ¾¤¤ ß ąiß iiŽÄ

 0O 04!!:0½ $

˜Äˆ`i

͝`>ß

0 /4 0 u }׍ïnAύ ¨—e 9ŽnÝ¢A :AÏ ìnÝnÏA¢ ‹AÓ Qn[¨n ݋n AÏnAÌÓ {ŽÏÓÝ ‹¨Ž[Žen ìŽ[ݎ ¨{ ݋n ïnAϽ 旎A¢ -n¦A 0Ͻb 틨 íAÓ Ó‹¨Ý Ž¢ ݋n ‹nAe AÝ ‹ŽÓ ‹¨n AÝ :Aݍ Ó¨¢ A¢n ¨QŽ—n ¨n -Aϖ AϨæ¢e ×aßõ ·½½ ¨¢eAïb íAÓ

Ïn¨ìne {Ϩ —Ž{n Óæ··¨ÏÝ ¨ìnÏ¢Ž‚‹Ý AÝ 4¢ŽìnÏӎÝï neŽ[A—

n¢ÝnÏ Ž¢ — -AÓ¨b {AŽ—ï [¨¢ {ŽÏne :ne¢nÓeAï ¨Ï¢Ž¢‚½ 2‹n AÝÝA[– ¨¢ -n¦Ab A {A݋nÏ ¨{ {¨æÏb A··nAÏne ݨ Qn ÏA¢e¨b A¢e ŽÓÝώ[Ý ÝݨϢnï ï $ύ —A¢e¨ enÓ[ώQne -n¦A AÓ ÉA¢ Ž¢ ¢¨[n¢Ý ·nÏÓ¨¢bÊ A enÓ[ώ·ÝŽ¨¢ -n¦AÌÓ {AŽ—ï A‚Ïnne íŽÝ‹½ Én ŽÓ A ìŽ[ݎ ¨{ Ó¨n¨¢nÌÓ

ÓÝ淎eŽÝïbÊ ÓAŽe 旎A¢ -n¦A Ͻb ßßb ݋n ìŽ[ݎÌÓ ¨—enÓÝ Ó¨¢b 틨 ÓAŽe ‹ŽÓ {A݋nÏ íAÓ A ·Ï¨æe 4½0½ ϝï [¨QAÝ ìnÝnÏA¢ 틨 {¨æ‚‹Ý Ž¢ ݋n 9ŽnÝ¢A :AÏ A¢eb —AÝnÏ Ž¢ —Ž{nb AÓ A ‚ÏA¢e{A݋nÏ ¨{ ¯}b ݨ¨– A •¨Q íŽÝ‹ :A—AÏݽ ¨¢eAï íAÓ ‹ŽÓ eAï ¨{{b A¢e -n¦A 0Ͻ íAÓ Ïn—A‚ ¨¢ ‹ŽÓ Ïn [—Ž¢nÏ Qn{¨Ïn eŽ¢¢nÏb íAÝ[‹Ž¢‚ íÏnÓݗŽ¢‚ ¨¢ 29b ÓAŽe ‹ŽÓ Ó¨¢½

Ϩæ¢e ×aßõ ·½½b ÓnìnÏA— Ӌ¨ÝÓ {Ϩ A ӝA——[A—ŽQnÏ {ŽÏnAϝ ínÏn {ŽÏne AÝ ‹ŽÓ ‹¨nb ÓÝώ–Ž¢‚ ‹Ž ¨¢[n Ž¢ ݋n ‹nAeb A[[¨ÏeŽ¢‚ ݨ ݋n ¨¦A ¢A 0‹nώ{{ÌÓ ${{Ž[n½ É ï eAe íAÓ A ‚ÏnAÝ A¢bÊ -n¦A Ͻ ÓAŽe½ Én íAÓ A ·nÏÓ¨¢ ݋AÝ ¢nìnÏ ‚¨Ý A¢‚Ïï íŽÝ‹ A¢ï ¨¢n½Ê ¢‚nÏ ŽÓ Ó¨n݋Ž¢‚ -n¦A Ͻ ŽÓ æ¢enÏÓÝA¢eAQ—ï {nn—Ž¢‚ Ž¢ ݋n A{

" ,

>͈˜

>Vˆ˜} > ͝Ö}… ¬>ͅ U>͈}Öi ݈ͅ ͅi ˆi}> ˆ““ˆ}Á>͈˜ ˆÄÄÖi VÖ` ÄÍ>˜` ˆ˜ ͅi Ý>ß v ˜iÝ i}‡ ˆÄ>͈˜ Liˆ˜} V˜Äˆ`iÁi` Lß Áˆã˜> >ݓ>ŽiÁı *>}i ¤å

ÖĈ˜iÄÄ

\ ‡¤¤å ͝ ¤Ï]ÈÈå >Ä`>¶\ ‡ÏÏ Í Ô]ÈÔÏ

¬`>V> *>ÁŽ ˆV˜ “>ß Li ͝Á˜ `Ý˜ ß -ÍiÜi ,>“ˆÁiã

 ½Äˆ` ßi>Á¾

0 /4 0 u —¨¢‚ÝŽn AÓ Ïæ[nÓ Ó·¨ÏÝÓ Ž[¨¢b ݋n ‚ÏA¢eÓÝA¢e AÝ ·¨eA[A -Aϖb ŽÓ AQ¨æÝ Ý¨ ‚¨ AíAï½ ÝÓ Qnn¢ AϨæ¢e ӎ¢[n ¯¤}õ½ ¨¢‚ÝŽn Aï{Žn—e [¨A[‹ Ž ÏAe—nï ·—Aïne ݋nÏn Ž¢ ï¨æ¢‚nÏ eAïÓb Ó¨ eŽe {¨ÏnÏ ÓÝAÝn /n·½ e ¨ï–Ž¢b {¨ÏnÏ ‚¨ìnÏ¢¨Ï nÏÏï ·¨eA[Ab A¢e {ŽìnÝŽn A•¨Ï nA‚æn AÓnQA—— ——0ÝAÏ ¨n

AÏÝnÏ u A¢e ݋AÝÌÓ •æÓÝ A ìnÏï Ӌ¨ÏÝ —ŽÓݽ A¢ï A QAÓnQA—— eÏnA {¨Ï A 旗e¨‚ u A¢e 旗eAí‚b 2Ϩ•A¢b ¢Ž‚‹Ýb A¢e nìn¢ !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn 4¢ŽìnÏӎÝï ‚‚Žn ‹AÓ Qnn¢ ӋAÏne ݋nÏnb A¢e ŽÝÌÓ Qnn¢ A ·—A[n í‹nÏn Ó¨n QAÓn QA—— [AÏnnÏÓ {Aene AíAï½ !¨Ý æ[‹ ¨{ ݋n QA——·Aϖ ŽÝÓn—{ ‹AÓ [‹A¢‚ne ӎ¢[n ¯¤}õ½ ÝÌÓ [¨ì nÏne ‚ÏA¢eÓÝA¢e ŽÓ A ݋ϨíQA[– ݨ ݋¨Ón —¨¢‚‚¨¢n eAïÓ ¨{ QAÓn QA—— QnŽ¢‚ ·—Aïne eæώ¢‚ ݋n eAï½ ¨Ï Ó¨nb ·¨eA[A -Aϖ ŽÓ ݋n ·¨¨Ï A¢ÌÓ [¨·AώӨ¢ ݨ ¨Ïn ·Ï¨Ž¢n¢Ý QAÓnQA—— ·AϖÓb —Ž–n :ώ‚—nï Žn—e A¢e n¢íAï -Aϖ½ ÉÝÌÓ ‹Ae ݋AÝ ¨—eÝŽn {nn—Ž¢‚b ¨—eÝŽn [‹AϝbÊ ÓAŽe /Ž[¨ ¨Ï Ïn‚¨b A ÏnݎÏne AÓ Ïæ[nÓ [¨¢ ÓÝÏæ[ݎ¨¢ í¨Ï–nÏb 틨 AeŽÝÝne ݨ ·—A‚ ÉA ‚An ¨Ï Ýí¨Ê AÝ ·¨eA[A AÓ A æ[‹ ï¨æ¢‚nÏ A¢½

¶Ö>ÁÍiÁ i>Á˜ˆ˜}Ä `iVˆ˜i` É±Ï ¬iÁVi˜Í vÁ“ > ßi>Á >}] LÖÍ ˆÍÄ ¬ÁvˆÍ ˆ˜VÁi>Äi` xå±{ ¬iÁ‡ Vi˜Í vÁ > v Ôå¤å] ͅi V“‡ ¬>˜ß Ái¬ÁÍi` /ÖiÄ`>ß± *>}i É

7i>ͅiÁ

*>}i n

ÍÍiÁß ¬ˆVŽÄ iÝ iވV *ˆVŽ Ï\ n‡å‡É ,>`Á֘˜iÁ >ą\ Ϥ‡È‡Ô‡ÔԇÏå *ÝiÁL> Ԛ‡ÏԇÏɇϚ‡{š * \ Ԛ Í Í͝ ԇ¤Ô‡ÔȇÏå‡ÏÈ \ È /iÞ>Ä *ˆVŽ Ï\ χ{‡Ô

>ˆß {\ ȇ{‡Ï‡È

>ą ˆÜi\ n‡š‡¤x‡Ôx‡Ï¤ Í͝ /iÞ>Ä\ ¤å‡Ï¤‡ÏԇÏ{‡Ïɇ{å

˜`iÞ ÖĈ˜iÄÄ

>ÄĈvˆi`

ÁÄÄݝÁ`

i>Á LLß `ˆÍÁˆ> V>Ê-Í>Íi "LˆÍÖ>ÁˆiÄ -¬ÁÍÄ /6

É ¤å‡¤Ô n È { ԇÏ] x‡É] š É ¤‡x È

%*( 3 ' 6 ( § (+o 1(

 - ,-] > -֓“ˆÍ ˜}ˆ˜iiÁˆ˜} >˜` ÄÖÁ‡ ÜiߝÁ] Í>ŽiÄ “i>ÄÖÁi“i˜ÍÄ 7i`˜iÄ`>ß vÁ ͅi vˆÁÄÍ ˜iÝ LVŽ v }Á>˜`ÄÍ>˜` Li>V…iÁÄ >Í ¬`>V> *>ÁŽ± /…i }Á>˜`ÄÍ>˜`] ݅ˆV… Äi>ÍÄ ÁÖ}…ß ¤]ååå ¬i¬i] ˆÄ VÖÁÁi˜Íß vv ˆ“ˆÍÄ vÁ ĬiVÍ>͝Á ÖÄi±

*>˜˜i` V“¬iÞ Í ¬ÁÜˆ`i Áiˆiv ivvÁÍ ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u ·¨eA[A -AϖÌÓ ‚ÏA¢eÓÝA¢e ·Ï¨ìŽene [‹Aϝb ÝÏA¢Ä掗ŽÝï A¢e A ÝÏA eŽÝŽ¨¢A— QAÓnQA—— ÓnÝݎ¢‚ {¨Ï AÓ Ïæ[n¢Ó½ æÝ Ý‹n ‚ÏA¢eÓÝA¢eÌÓ ÓÝÏæ[ ÝæÏA— ÝϨæQ—n A—Ó¨ QÏ¨æ‚‹Ý AQ¨æÝ A¢¨Ý‹nÏ ŽÓÓæn u ݋n ¢nne {¨Ï A ¢ní QAÓnQA—— [¨ ·—nî½ 2‹n AÓ Ïæ[nÓ Ó[‹¨¨— eŽÓ Ýώ[Ý ·—A¢Ó ݨ Q掗e A ¢ní ݋Ïnn{Žn—e [¨·—nî AÝ Ý‹n Žn—e ¨{ ÏnAÓ½ 0[‹¨¨— ¨{{Ž [ŽA—Ó ‹Aìn ÝAςnÝne ݋n äõ¯ä ¨Ï äõ¯ß ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— QAÓnQA—— ÓnAÓ¨¢Ó AÓ Ý‹n —Ž–n—ï ¨·n¢Ž¢‚b QæÝ AÏn ‹¨·n{æ— ŽÝ [¨æ—e ¨·n¢ Ó¨¨¢nϽ ÉAÓ Ïæ[nÓ ŽÓ ¢¨Ý A —ŽÝݗn [ŽÝï A¢ï¨Ïnb ŽÝÌÓ ‚Ϩ펢‚bÊ AÓ Ïæ[nÓ -æQ—Ž[ 0[‹¨¨—Ó ݋—nݎ[Ó ŽÏn[Ý¨Ï AÏ¢nÓÝ 9ŽÏA¨¢ÝnÓ ÓAŽe½ É AÓnQA—— ŽÓ

‚Ϩ펢‚b ínÌÏn ‚nÝݎ¢‚ A ¢ní ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— Ž¢ Ý¨í¢½ ÝÌÓ A ¢nnene {A[Ž—ŽÝï½Ê 9¨ÝnÏÓ ·AÓÓne A kØ} Ž——Ž¨¢ Q¨¢e ŽÓÓæn Ž¢ nQÏæAÏï äõ¯õb íŽÝ‹ kä Ž——Ž¨¢ nAϝAϖne {¨Ï [¨¢ÓÝÏæ[ݎ¨¢ A ¢ní QAÓn QA—— [¨·—nî½ 2‹n ¨¢nï 펗— ‚¨ ݨíAÏe ݋n {ŽÏÓÝ ·‹AÓn ¨{ [¨¢ÓÝÏæ[ ݎ¨¢ ¨{ A ¢ní {Žn—eb [¨¢[nӍ ӎ¨¢Ób ÏnÓÝϨ¨Ób —Ž‚‹ÝŽ¢‚b Q—nA[‹nÏÓ A¢e Ž¢{ÏAÓÝÏæ[ÝæÏn {¨Ï {æÝæÏn {Žn—eÓ½ [¨ŽÝÝnn ‹AÓ Qnn¢ {¨Ïne Ž¢ ݋n ·—A¢¢Ž¢‚ ¨{ ݋n {A[Ž—ŽÝï A¢e ݋n ‹¨·n ŽÓ ݋AÝ Ý‹Ïnn{Žn—e A—Ž‚¢n¢Ý 펗— nìn¢ÝæA——ï ÝA–n {¨Ï u A ·ÏŽ AÏï {Žn—e A¢e Ýí¨ Ón[¨¢e AÏï eŽA¨¢eÓ½ ¢ AÏ[‹ŽÝn[Ý ‹AÓ A—Ó¨ Qnn¢ ‹ŽÏne A¢e ‹AÓ nÝ íŽÝ‹ ݋n ݋Ïnn —AÓÓ } ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— QAÓnQA—— [¨A[‹nÓ Ž¢ Ý¨í¢ u AìŽe /nïnÓ ¨{

-—nAÓn Ónn /b -A‚n ä

 ½Äˆ}˜¾ v V…>˜}i æÝ Ý‹nÏn ŽÓ A ӎ‚¢ Ž¢eŽ[Aݎ¢‚ [‹A¢‚n ·¨ÓÝne A—¨¢‚ ݋n [‹AŽ¢ —Ž¢– {n¢[n ¨æÝӎen ݋n QA——·Aϖ½ ÓÝÏæ[ÝæÏA— A¢A—ïÓŽÓ ¨{ ·¨eA[A -AϖÌÓ ‚ÏA¢eÓÝA¢e ‹AÓ Qnn¢ [¨¢ eæ[Ýne A¢e ŽÝÌÓ Qn[¨n A—— QæÝ A [nÏÝAŽ¢Ýï ݋AÝ ŽÝ 펗— ‹Aìn ݨ Qn

-—nAÓn Ónn $!b -A‚n ä

 -1 ‡ 7-± " U/ }iÍ L>ÄiL> ÄV…i`֏iÄ

/ *",,9  ,- ˆ˜i ͅi vˆÁÄÍ >˜` ͅˆÁ` L>Äi‡ ˆ˜iÄ >Í ¬`>V> *>ÁŽ± /…i Li>V…iÁÄ Ýˆ Li ÖÄi` `ÖÁˆ˜} ͅi ¬Ái¬ L>ÄiL> Äi>ĝ˜ Li}ˆ˜˜ˆ˜} >ÁV… x] ݅i˜ >

ÖiÜ> ˆ}… Í>ŽiÄ ˜ >Ä ÁÖViÄ ˆ}…

vÁ ͅi >Ä ÁÖViÄ] >ßvˆi` >˜` "›>Íi …ˆ}… ÄV… >˜` ͝ V˜˜iVÍ Í ͅi >Ä ÁÖViÄ 6>‡ ¶ÖiÁÄ >˜` *iVÄ i>}Öi ÝiLĈÍiÄ] VˆVŽ ˜ ͅi ˆ˜ŽÄ >Í Í…i ͝¬ v ͅˆÄ Ä͝Áß±

>Á͈˜iã VÁˆÍˆVˆãi` ÜiÁ ˆVi˜Äi `ˆÄ¬ÖÍi ß >ÁÁß >ÄÄiß

00$ 2 -/00

*Áˆ˜Íi` ˜ ÁiVßVi` ¬>¬iÁ

¬ßÁˆ}…Í Ô夤

-—nAÓn Ónn 2b -A‚n ä

0/ /?O 04!!:0½ $

U  *>ĝ iVÍÁˆV¾Ä vÖÁͅ‡

-֘˜ß >˜` LÁiiãß i>`ˆ˜} ˆ˜Í > Vi>Á ˜ˆ}…ͱ ˆ}…\ xn Ý\ Ϥ

ÝnϝA݋ ¨{ ‹ŽÓ {A݋nÏÌÓ Ón¢Ón—nÓÓ Ó‹¨¨ÝŽ¢‚b ‹n ÓAŽe½ É íAÓ Ý‹¨Ón ·n¨·—n½ íAÓ Ý‹nb í‹n¢ íAÓ ï¨æ¢‚nÏbÊ ÓAŽe -n¦A Ͻb 틨 ÓAŽe ‹n íAÓ Ž¢ 쨗ìne Ž¢ A ‚A¢‚ Ž¢ AÓ Ïæ[nÓ í‹n¢ ‹n íAÓ ï¨æ¢‚b QæÝ ¨ìne AíAïb ݨ !ní <¨Ï–b ݨ nÓ[A·n ݋n enÓÝÏæ[ݎìn —Ž{nÓÝï—n½ n

0!2 u /n·æQ—Ž[A¢ ¨ì½ 0æÓA¢A AÏݎ¢nó [An 梍 enÏ [ώݎ[ŽÓ {Ϩ n¨[ÏAݎ[ —AíA–nÏÓ ¨¢ :ne¢nÓeAï {¨Ï ‹nÏ ÝA[ݎ[Ó Ž¢ ·ÏnÓÓæώ¢‚ ݋n n‚ŽÓ—AÝæÏn ݨ Óݨ· !ní nîŽ[¨ {Ϩ ‚ÏA¢ÝŽ¢‚ eώìnÏÌÓ —Ž[n¢ÓnÓ Ý¨ Ž——n‚A— ŽŽ‚ÏA¢ÝÓ½

n¨[ÏAÝÓ Ž¢ ݋n ÓÝAÝn 0n¢AÝn [¨·—AŽ¢ne ݋AÝ Ý‹n ‚¨ìnÏ¢¨ÏÌÓ ¨{{Ž[n ‹AÓ ÝA·ne —n‚ŽÓ—Aݎìn [¨ ŽÝÝnn ‹nAώ¢‚Ó A¢e ·¨ÓÝne ìŽen¨

¨¢ A ÓÝAÝn ínQӎÝn A—¨¢‚ íŽÝ‹ A nÓÓA‚n æςŽ¢‚ !ní nîŽ[A¢Ó ݨ [A—— —AíA– nÏÓ í‹¨Ììn ì ¨ Ý n e A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n ‚¨ìnÏ¢¨ÏÌÓ —Ž[n¢Ón ·Ï¨·¨ÓA—½ —Ó¨ :ne¢nÓeAïb A¢ ŽŽ ‚ÏA¢Ý ώ‚‹ÝÓ ‚Ϩæ·b 0¨¨Ó 4¢ -ænQ—¨ 4¢Že¨b AӖne ݋n AÝݨύ ¢nï ‚n¢nÏA—b Ón[ÏnÝAÏï ¨{ ÓÝAÝn

A¢e eŽÓÝώ[Ý AÝݨϢnï Ž¢ 0A¢ÝA n ݨ Ž¢ìnÓݎ‚AÝn í‹n݋nÏ AÏݎ¢nó ‹AÓ Ž·Ï¨·nϗï æÓne —n{ݨìnÏ [A·AŽ‚¢ ¨¢nï ݨ ·Aï {¨Ï ÏA eŽ¨ AeÓ æςŽ¢‚ ·n¨·—n ݨ [A—— —n‚ ŽÓ—AݨÏÓ AQ¨æÝ Ý‹n eώìnÏÌÓ —Ž [n¢Ón ŽÓÓæn½ É:n AÏn Ӌ¨[–ne ݨ —nAÏ¢ ݋AÝ Ý‹n ‚¨ìnÏ¢¨Ïb Ž¢ A¢ n{{¨ÏÝ Ý¨ ·æӋ ‹nÏ A¢ÝŽŽŽ‚ÏA¢Ý ·¨—ŽÝŽ [A— A‚n¢eAb í¨æ—e eŽÏn[Ý ‹nÏ [A·AŽ‚¢ [¨ŽÝÝnn ݨ ŽÓæÓn —n{ݨìnÏ {æ¢eÓ Ý¨ Ž¢ÝŽŽeAÝn —n‚ ŽÓ—AݨÏÓ A¢e Ž¢ÝnÏ{nÏn íŽÝ‹ ݋n —n‚ŽÓ—Aݎìn ·Ï¨[nÓÓbÊ Ý‹n ‚Ϩæ·

ÓAŽe Ž¢ A ÓÝAÝnn¢Ý½

A¢¢ï ŽAób A ·¨—ŽÝŽ[A— Ó·¨–nӝA¢ {¨Ï AÏݎ¢nób en {n¢ene ݋n AeÓ A¢e æÓn ¨{ [A ·AŽ‚¢ ¨¢nï½ ÉÝÌÓ ŽÏ¨¢Ž[ ݋AÝ A ÏAeŽ[A— Ó·n [ŽA— Ž¢ÝnÏnÓÝ ‚Ï¨æ· ݋AÝ Qn—ŽnìnÓ Ž——n‚A— ŽŽ‚ÏA¢ÝÓ ‹Aìn A ώ‚‹Ý ݨ !ní nîŽ[¨ eώìnÏÌÓ —Ž[n¢ÓnÓ e¨nÓ ¢¨Ý Qn—Žnìn ݋n ‚¨ìnÏ¢¨Ï ‹AÓ A ώ‚‹Ý ݨ {Ïnn Ó·nn[‹½ :n eŽÓA‚ÏnnbÊ ŽAó ÓAŽe½ AÏݎ¢nó íA¢ÝÓ Ý‹n n‚ŽÓ—A ÝæÏn ݨ Ïn·nA— A äõõß —Aí ݋AÝ ·nϝŽÝÓ Ž——n‚A— ŽŽ‚ÏA¢ÝÓ Ý¨ ‚nÝ

 -1 ‡ 7-± " UÁ v֏ VÜiÁ>}i v ͅi

Ô夤 iÝ iވV i}ˆÄ>͈Üi ÄiÄĈ˜] VˆVŽ ˜ iÝ iވV i}ˆÄ>͈˜ Li˜i>ͅ ͅi iÝÄ Í>L ˜ ͅi …“i ¬>}i±

 - UÁi i}ˆÄ>͈Üi ˜iÝÄ vÁ“ ͅi ÄÍ>Íi >¬ˆÍ± *>}i š

A eώìnÏÌÓ —Ž[n¢Ón A¢e Ïn쨖n ݋n ¨Ïn ݋A¢ sõbõõõ —Ž[n¢ÓnÓ Ý‹AÝ

-—nAÓn Ónn !0b -A‚n ä


Ô U 2‹æÏÓeAïb nQ½ ä€b äõ¯¯ &

04!!:0

," * ¤

,iˆiv

-"1 "t Ž¢‚AA¢ ŽÓ Ïnݎώ¢‚ Qn[AæÓn ‹n –¢¨íÓ ‹n í¨æ—e ¢¨Ý ‚nÝ Ïn n—n[Ýne½ ˜ ˜ ˜ 2‹ŽÏÝï ïnAÏÓ Ï½ Ž¢‚AA¢ ‹Ae Ž¢ ݋n 0n¢AÝn½ !ní n [A¢Ób ín Ӌ¨æ—e ¢nìnÏ —nÝ Ý‹AÝ ‹A··n¢ A‚AŽ¢½ $¢n Ýnϝb AïQn Ýí¨ Ýnϝӽ AïQn ín Ӌ¨æ—e [‹A¢‚n ŽÝ ݨ {¨æÏ ïnAÏÓ Ž¢ ݋n 0n¢AÝn A¢e nŽ‚‹Ý ïnAÏÓ Ý¨ÝA—½ :n ‹Aìn ݨ e¨ Ó¨n ݋Ž¢‚½ ˜ ˜ ˜ !¨í ŽÓ ݋n ݎn {¨Ï AÏώӨ¢ 0[‹ŽÝÝ Ý¨ {Ž¢ŽÓ‹ ݋n •¨Q AÓ Ón¢ AÝ¨Ï A¢e ݨ ÝA–n Ž¢‚AA¢ÌÓ ·—A[n½ ˜ ˜ ˜ •æÓÝ [An QA[– {Ϩ ݋n ‚æ¢ Ӌ¨í A¢e eŽe ¢¨Ý Ónn A¢ïQ¨eï Ž¢ ݋nÏn íŽÝ‹ Ӌ¨· ·Ž¢‚ [AÏÝÓ Qæ‚ ‹æ¢eÏneÓ ¨{ ‚æ¢Ó½ ݋Ž¢– Ó¨n ¨{ ݋nÓn ·n¨·—n 틨 ‹Aìn ¢nìnÏ Qnn¢ ݨ A ‚æ¢ Ӌ¨í ÏnA——ï ¨æ‚‹Ý ݨ ‚¨ ݨ ¨¢n½ ˜ ˜ ˜ /nÄæŽÏŽ¢‚ Ž——n‚A—Ó ݨ ‹Aìn Ž¢ ÓæÏA¢[n Qn{¨Ïn ¨QÝAŽ¢Ž¢‚ A eώ ìnÏÌÓ —Ž[n¢Ón ·Ï¨Ýn[ÝÓ A—— ¨{ æÓ {Ϩ ·A‚ {¨Ï ¨æÏ ¨í¢ ne Ž[A— [¨ÓÝÓ A¢e Ïn·AŽÏÓ Ž{ ín AÏn ‹ŽÝ Qï Ó¨n¨¢n 틨 ŽÓ æ¢e¨[æ n¢Ýne½ ˜ ˜ ˜ A eŽÓA··¨Ž¢Ýne QæÝ ¢¨Ý ÓæϷώÓne AÝ AÏݎ¢nóÌÓ Ón—n[ ݎ¨¢ ¨{ Ó {¨Ï •æe‚nÓ½ 2‹nï ínÏn Q¨Ý‹ n·—¨ïnnÓ ¨{ ‹nÏ A¢e Óæ··¨ÏÝne ‹nÏ n—n[ݎ¨¢ [A·AŽ‚¢Ó½ ¨Ï‚nÝ eŽìnÏӎÝï ¨¢ ݋n Qn¢[‹b ¨Ï [¨·nÝn¢[n½ AÏݎ¢nó 펗— ¨¢—ï ·Ž[– ݋¨Ón 틨 펗— Q—Ž¢e—ï Óæ··¨ÏÝ ‹nϽ ˜ ˜ ˜ Ý ÓæÏn ÓnnÓ —Ž–n /n·½ 0Ýnìn -nAÏ[n A¢e ¨Ý‹nÏ /n·æQ—Ž[A¢Ó Ž¢

¨¢‚ÏnÓÓ ‹Aìn en[—AÏne A íAÏ ¨¢ í¨n¢½ A—— 0Ýnìn -nAÏ[nÌÓ ¨{{Ž[n A¢e AӖ ‹Ž í‹ï ‹n ŽÓ e¨ Ž¢‚ ݋ŽÓÅ ¨nÓ Ý‹ŽÓ ‹Aìn A¢ï ݋Ž¢‚ ݨ e¨ íŽÝ‹ [ÏnAݎ¢‚ •¨QÓÅ ˜ ˜ ˜ :‹ï e¨¢ÌÝ ï¨æ ‚nÝ ¨{{ ¨{

¨¢‚ÏnÓӝA¢ -nAÏ[nÌÓ QA[– A¢e —nÝÌÓ íAŽÝ A¢e Ónn í‹AÝ ‹ŽÓ ·Ï¨ŽÓnÓ íŽ—— [¨n ݨ ·AÓÓ½ Žìn ‹Ž A [‹A¢[n ݋ŽÓ ݎn½ ˜ ˜ ˜ Ïn¢níne ï eώìnÏÌÓ —Ž[n¢Ón —AÓÝ ïnAÏ AÝ A‚n ×s A¢e eŽe ¢¨Ý ‹Aìn ݨ ÝA–n A¢ï Ó·n[ŽA— ÝnÓÝÓb •æÓÝ Ý‹n ìŽÓŽ¨¢ ÝnÓÝ Ý‹AÝ nìnÏï ¨¢n ÝA–nÓ½ ‹Aìn ¨¢—ï Qnn¢ A— —¨íne ݨ Ïn¢ní {¨Ï ¨¢n ïnAÏ nA[‹ ݎn ӎ¢[n íAÓ ×}½ — ݋¨æ‚‹ ŽÝÌÓ A¢ Ž¢[¨¢ìn¢Žn¢[nb ŽÝ A–nÓ Ón¢Ón Qn[AæÓn Ó¨n ¨{ æÓ ‹Aìn í¨ÏÓn nïnӎ‚‹Ý A{ÝnÏ Ý‹AÝ A‚n½ ˜ ˜ ˜ í¨æ—e —Ž–n ݨ ¢¨Ž¢AÝn A —¨Ï¨¢A AÓ Ý‹n ¢An {¨Ï ݋n ¢ní ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨—½ 2‹AÝ ŽÓ A ‹ŽÓ ݨώ[ A¢e [æ—ÝæÏA— ¢An {¨Ï ݋n AÏnA½ ˜ ˜ ˜ A¢ ݋AÝ ‹AÓ Qnn¢ AÏÏnÓÝne {¨Ï eÏ梖 eώ쎢‚ [A¢ ¢¨ —¨¢‚nÏ Qn AQ—n ݨ •æe‚n A¢¨Ý‹nÏ ·nύ Ó¨¢½ ˜ ˜ ˜ ‹Aìn ¢¨ÝŽ[ne ݋AÝ Ïnӎen¢ÝŽA— ÓÝÏnnÝÓ Ž¢ ݋ŽÓ Ý¨í¢ AÏn A—— [ÏA[–ne A¢e Ž¢ QAe ӋA·n½ 2‹n AŽ¢ ݋¨Ï¨æ‚‹{AÏn ÓÝÏnnÝ AÏn Ž¢ ‚¨¨e ӋA·n½ 2‹AÝ Ýn——Ó n ݋n [ŽÝï ŽÓ ¢¨Ý ·A‚ ݋n ¨¢nï ݋nï Ӌ¨æ—e ·Aï ݨ ·Aìn ݋n Ïnӎen¢ÝŽA— ÓÝÏnnÝÓ½ ˜ ˜ ˜ Ý ŽÓ ÏnA——ï A QAe ӎÝæAݎ¨¢ Ž¢ nîŽ[¨b í‹AÝ {nenÏA— A‚n¢ÝÓ ‹Aìn ‚¨¢n ݋Ϩ悋½ 2‹nï Ӌ¨æ—e A——¨í ݋n ݨ [AÏÏï ínA·¨¢Ó Ó¨ ݋nï [A¢ AÝ —nAÓÝ ·Ï¨Ýn[Ý Ý‹nÓn—ìnÓ½ ˜ ˜ ˜

¨¢‚ÏAÝæ—Aݎ¨¢Ó ݨ nQnÏÓ A¢e —nAenÏÓ ¨{ ݋n 4½0½ ¨æÓn ¨{ /n·ÏnÓn¢ÝAݎìnÓ½ 2¨eAï ݋nï ‹Aìn ì¨Ýne ݨ en{æ¢e $QA A[AÏn A¢e A—Ó¨ en{æ¢e $QA AÌÓ A··¨Ž¢Ýne [óAÏÓ½

 -1 ‡ 7-± " U > ͅi >Ä ÁÖViÄ -֘‡

iÝÄ -Ö˜` "vvt ˆ˜i >Í ®xÈx¯ x{¤‡x{ÉÉ Á i‡“>ˆ ĝ֘`vvJVÄ֘‡˜iÝıV“±

$!2!4 /$

' 6 ( § (+o 1(

- - ", 6-/",- ͅ>Í ¬`>V> *>ÁŽ¾Ä L>ÄiL> vˆi` ˆÄ VÄi` >Ä ÝÁŽ }iÍÄ Ö˜`iÁ Ý>ß Í Ái¬>Vi ¬Á͈˜Ä v ͅi >}ˆ˜} }Á>˜`ÄÍ>˜`± /…i ÄÍ>˜`Ä …>Üi >VV““`>Íi` L>ÄiL> v>˜Ä Ĉ˜Vi ¤šxå± /…i Li>V…iÁÄ …>Üi ˜Í Lii˜ v֏ß Ái¬>Vi` Ĉ˜Vi ¤šÉɱ

V˜

$!2!4 /$

¬`>Vi *>ÁŽ - ¯

ݨϢ e¨í¢½ É2‹n í¨¨e Ž¢ ݋n ‚ÏA¢eÓÝA¢e ‹AÓ¢ÌÝ Qnn¢ Ïn·—A[ne ӎ¢[n ¯¤ØØbÊ ÓAŽe [ŽÝï -æQ—Ž[ :¨Ï–Ó ŽÏn[Ý¨Ï Aϖ ¨‹¢Óݨ¢½ É—Ý‹¨æ‚‹ ݋nÏnÌÓ ¢¨ ŽŽ¢n¢Ý eA¢‚nÏb ݋n ÓÝÏæ[ÝæÏA— A¢A—ïÓŽÓ ‹AÓ enÝnύ Ž¢ne ݋AÝ Ó¨n ¨{ ݋n ÓÝnn— •¨Ž¢ÝÓ Ž¢ ݋n ‚ÏA¢eÓÝA¢e AÏn QnAώ¢‚ ¨Ïn ínŽ‚‹Ý ݋A¢ ŽÓ Ïn ÄæŽÏne Qï ݨeAïÌÓ [¨enÓ½Ê 0¨b Ïn¢¨ìAݎ¨¢Ó 펗— ‹Aìn ݨ Qn Aen½ ¨‹¢Ó¨¢ ÓAŽe A ÉQ—nA[‹nÏ –ŽÝÊ íŽ—— Qn Ž¢ÓÝA——ne Qn‹Ž¢e ‹¨n ·—AÝnb A¢e ݋n ¢ní ÓÝÏæ[ ÝæÏn 펗— ÝA–n æ· AQ¨æÝ ä} {nnÝ ¨{ ݋n ‚ÏA¢eÓÝA¢e AÏnA ݋AÝb Qn{¨Ïn ¢¨íb íAÓ enӎ‚¢AÝne {¨Ï Q¨î ÓnAÝÓ½ 2‹n ¢ní Q—nA[‹nÏÓ íŽ—— ÓnAÝ AQ¨æÝ ßØõ Ó·n[ÝAݨÏÓ½

ÏníÓ ‹Aìn A—ÏnAeï Qn‚æ¢ ÓæÏìn‚ ݋n AÏnA Ž¢ ·Ïn·AÏA ݎ¨¢ ¨{ Ž¢ÓÝA——Ž¢‚ ݋n ¢ní Q—nA[‹ nÏÓ½ n[AæÓn ¨{ ݋n í¨Ï– A¢e ݋n [¨·Ï¨ŽÓne [¨¢eŽÝŽ¨¢ ¨{ ݋n ¨Óݗï í¨¨en¢ ‚ÏA¢eÓÝA¢eb ݋AÝ AÏnA ¨{ ݋n QA——·Aϖ 펗— Qn ¨{{ —ŽŽÝÓ Ý¨ Ó·n[ÝAݨÏÓ {¨Ï AÝ —nAÓÝ Ý‹n ¢nîÝ ä ¯Ùä ¨¢Ý‹Ó½ AnÓ íŽ—— [¨¢ÝŽ¢æn ݨ Qn ·—Aïne AÝ ·¨eA[Ab QæÝ {A¢Ó 펗— ‹Aìn ݨ ÓŽÝ Ž¢ Ýn·¨ÏAÏï Q—nA[‹nÏÓ Ý‹AÝ ‹Aìn Qnn¢ Ž¢ÓÝA——ne A—¨¢‚ ݋n {ŽÏÓݍ A¢e ݋ŽÏeQAÓn —Ž¢nÓ½

L`ß ¬ÖÍ ÖÍ Ž‚‹ Ó[‹¨¨— QAÓnQA—— ‚AnÓ ·—Aïne ݋nÏn 펗— Qn A{{n[Ýne ¨Óݽ 2‹n Ž¢ÓÝA——Aݎ¨¢ ¨{ ¢ní Q—nA[‹nÏÓ ŽÓ¢ÌÝ A¢ÝŽ[Ž·AÝne ݨ Qn {Ž¢ŽÓ‹ne æ¢ÝŽ— nAϗï Aï½ æÝ Ý‹n ¢ní ÓnAݎ¢‚ [¨¢{Ž‚æÏAݎ¨¢ ‹AÓ Qn Ž¢ÓÝA——ne Ž¢ ݎn {¨Ï ݋n AÓ

Ïæ[nÓ 9AÄænÏ¨Ó Ž¢¨Ï—nA‚æn QAÓnQA—— ÝnA ݨ ·—Aï ŽÝÓ ‹¨n ‚AnÓ Ý‹nÏn ݋ŽÓ Ó杝nϽ 2‹n

i>ͅ

$!2!4 /$

U/…i L>ÄiL> vˆi` >Í ,>ߓ˜` ¬`>V> *>ÁŽ] nå¤ ± >`Áˆ` Üi±] ¬i˜i` ˆ˜ ¤šxå±

ˆ˜} V>¬>VˆÍß ˆÄ >¬¬ÁÞˆ‡ “>Íiß ¤]ååå±

UÍ …>Ä …>` > VÜiÁi` }Á>˜`ÄÍ>˜` Ĉ˜Vi ˆÍ ¬i˜i`±

U/…i vˆi` ˆÄ ÖÄi` Lß Í…i >Ä ÁÖViÄ 6>¶ÖiÁÄ] >˜ ˆ˜`i¬i˜`i˜Í “ˆ˜Á i>}Öi L>ÄiL> Íi>“] vÁ …ˆ}… ÄV… L>ÄiL> }>“iÄ] ͅi iÝ iވV ˆ}… -V… Áͅ‡-Öͅ L>ÄiL> Äi‡ ÁˆiÄ] ͅi VˆÍß¾Ä …ÁˆÄ͈>˜ i>}Öi] ͅi "` /ˆ“iÁÄ i>}Öi] >˜` “iÁˆV>˜ i‡ }ˆ˜ }>“iÄ ¬>ßi` ˆ˜ ͅi Ä֓“iÁ±

U/…i }Á>˜`ÄÍ>˜` …>Ä > ÄÍii vÁ>“i] LÖÍ Í…i ÁiÄÍ v ˆÍ ˆÄ “>`i v ݝ`± U ÞVi¬Í vÁ ˆÄ>Íi` Ái‡ ¬>ˆÁÄ] ͅi >ÄÍ Íˆ“i ͅi ݝ` ˆ˜ ͅi }Á>˜`ÄÍ>˜` Ý>Ä Ái¬>Vi` Ý>Ä ¤šÉɱ U1˜`iÁ ͅi L>¬>ÁŽ¾Ä VÖÁ‡ Ái˜Í V˜vˆ}ÖÁ>͈˜] ˆÍÄ Äi>͇

9AÄænÏ¨Ó ‹Aìn A —nAÓn íŽÝ‹ ݋n [ŽÝï ݨ æÓn ·¨eA[A -Aϖ½ ¢eÏní 梢b ¨í¢nÏ ¨{ ݋n 9AÄænϨÓb A¢e [¨ŽÓӎ¨¢nÏ ¨{ ݋n -n[¨Ó nA‚ænb ݋n Ž¢en·n¢e n¢Ý Ž¢¨Ï —nA‚æn ݋AÝ ‹ŽÓ ÝnA 펗— ·—Aï Ž¢ ݋ŽÓ ÓnAÓ¨¢ u A—¨¢‚ íŽÝ‹ ݋n :‹ŽÝn 0A¢eÓ -æ·{ŽÓ‹b {Ϩ —A¨‚¨Ïe¨Ö ݋n —·Ž¢n ¹2nîAÓº ¨íQ¨ïÓb AϗÓQAe AÝÓb /¨Óín—— ¢ìAenÏÓ A¢e /掍 e¨Ó¨ $Ó¨Ó u ÓAŽe ·¨eA[A -AϖÌÓ ‚ÏA¢eÓÝA¢e íAÓ A ÏnAÓ¨¢ í‹ï ‹n QÏ¨æ‚‹Ý A QAÓnQA—— ÝnA ݨ AÓ Ïæ[nÓ½ É:‹n¢ ·æÝ Ý‹n ÝnA Ž¢ AÓ

Ïæ[nÓb ín¢Ý ݨ AQ¨æÝ ä} [ŽÝŽnÓ½ —Ž–ne ݋n ‚ÏA¢eÓÝA¢e½ Ý {ŽÝ ·nύ {n[ݗïbÊ æ¢¢ ÓAŽe½ æÝb ‹nÌÓ A QŽÝ eŽÓA··¨Ž¢Ýne ݨ ‹nAÏ ŽÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn [¨Ž¢‚ e¨í¢½ É:n̗— —¨Ón A —ŽÝݗn ·nÏÓ¨¢A—Ž ÝïbÊ æ¢¢ ÓAŽe½ É æÝ í‹AÝ AÏn ï¨æ ‚¨Ž¢‚ ݨ e¨Å ÝÌÓ ¨æÏ ‹¨n½ ¨ínìnÏb AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹ 0[‹¨¨— QAÓnQA—— [¨A[‹ Ž— -AeŽ— —A ÓAŽe ‹n A¢e [¨A[‹nÓ A¢e ·—Aï nÏÓ AÝ Ý‹n ¨Ý‹nÏ Ýí¨ [ŽÝï ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨—Ó Ӌ¨æ—e Qn AQ—n ݨ AeA·Ý½

u 0æ¢ÓnÝ A‚AóŽ¢nb äõ¯õ

\ „g šš‰¾ p¨p\ g„ '\8w  ¨8¨\ (¨\8w ›› u 4½0½ !níÓ H :¨Ï—e /n·¨ÏÝb äõ¯õ

\ „g ššz\pL8œ *„ %w8L\  g„ „„z\  ¨„ '\¨p\››

v

Ӌ—nï nn–Ó [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€Øä½

( 3 

( § (+o 1(

" / /^Ÿ^ i†Ÿ »†² ’(( ‰¾a‰o®‰£®“ ’+(%( ©¾ho‰¤¾“ °ÀÀƒ % ^|E^Ÿ †i ªp^ 3^8Ÿ 8 °L\  %”” „¸ ‰£iS 8  °L\ S aa¾¾i *^y^’p†^ ’h£h“ hi‰ohi¾¾ F ^yr¸^Ÿ» ’h£h“ hi‰ohi£h wL °o\· ”L„z (pw¶\ p¨¹ ®¾a 1” „8V·8¹ (¨”S (pw¶\ p¨¹S aa¾¤‰ *^y^’p†^T ’h£h“ h©aoha©  L °\· ”L„z

 \zpk ®‰ ” 8w\ (¨”S \zpkS aa¾©‰ *^y^’p†^T ’h£h“ hi¤o®¤‰‰ V\zpkn\8Vwpkn¨”L„z

8 1/6 / 

\ „g šš\ ¨o%\g„zpk (z8ww p¨p\ šš

8v \¨„ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 8 °L\ ¥(pw¶\ p¨¹ %°Ewp n\ 18¹\ 88V ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” (pw¶\ p¨¹¥ \zpk pz 8·p¨¼ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Vp¨„ °V¹ °8 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” °z8 '\ „°L\  88k\ (¹w¶p8 („¨„ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” pL°w8¨p„

/…i VÄÍÄ

ÉÝÌÓ ¢¨Ý Ó¨ æ[‹ A QŽ‚ enA—b A¢e ·—A‚ AÝ ·¨eA[A ŽÓ ¢nAÝbÊ ‹n ÓAŽe½ ÉÝÌÓ {¨Ï A Ӌ¨ÏÝ ·nώ¨e ¨{ ݎn A¢e ݋Ž¢– ín̗— Qn $½Ê 2‹n {ŽÏÓÝ ‚AnÓ AÝ ·¨eA[A íŽÝ‹ ݋n [‹A¢‚n Ž¢ ÓnAݎ¢‚b A¢e ݋n ‚ÏA¢eÓÝA¢e ¨{{ —ŽŽÝÓb 펗— Qn AÏ[‹ } í‹n¢ AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹ ·—AïÓ ‹¨ÓÝ Ý¨ —QæÄænÏÄæn A

ænìA Ž¢ A e¨æQ—n‹nAenϽ ¨æŽÓ 9n—AÓ[¨b A¢ $¦AÝn QAÓn QA—— {A¢b ÓAŽe ‹nb ݨ¨b ŽÓ 펗—Ž¢‚ ݨ Ae•æÓݽ ÉÝ e¨nÓ¢ÌÝ ÏnA——ï Q¨Ý‹nÏ nbÊ 9n—AÓ[¨ ÓAŽe½ É2‹n {A¢Ó AÏn Ó¨ [—¨Ón ݨ ݋n ·—AïnÏÓb [¨A[‹nÓ A¢e 杷ŽÏnÓb ï [¨¢[nÏ¢ ŽÓ ÏnA——ï íŽÝ‹ ݋n½ 2‹n ìŽní ¨{ ݋n {Žn—e 펗— ¢¨Ý Qn ݋n QnÓÝ ÓnAÝÓ Ž¢ ݋n ‹¨æÓnb QæÝ ï [¨¢[nÏ¢ ŽÓ íŽÝ‹ ݋n ·—AïnÏÓb [¨A[‹nÓ A¢e 杍 ·ŽÏnÓ QnŽ¢‚ Ó¨ [—¨Ón½Ê ¨‹¢Óݨ¢ ÓAŽe 틎—n ݋n ¢ní ÓnAݎ¢‚ ŽÓ QnŽ¢‚ nÏn[Ýneb A[[nÓÓ Ý¨ [¨¢[nÓӎ¨¢Ó A¢e ÏnÓÝϨ¨Ó í¨¢ÌÝ Qn [¨·Ï¨ŽÓne½ ÉÝÌÓ ·—A¢¢ne ݋AÝ Ý‹n Ïn¢¨ìA ݎ¨¢ í¨æ—e Qn [¨¢eæ[Ýne Ž¢ Ýí¨ ·‹AÓnÓbÊ ¨‹¢Óݨ¢ ÓAŽe½ É2‹n {ŽÏÓÝ ·‹AÓn í¨æ—e Ž¢ì¨—ìn Ž¢

ín¢Ý ݨ [¨——n‚nb A¢e Qn[An A¢ Aæݨ¨ÝŽìn Ýn[‹¢Ž[ŽA¢½ É¢e ‚Ïní æ· A¢e ÓAŽe Ë0¨ÏÏïÌ {¨Ï ݋Ž¢‚Ó½ ̝ ‚—Ae eŽe¢ÌÝ ‹æÏÝ A¢ï ¨¢n ¨Ï –Ž—— A¢ï¨¢nb QæÝ ݋Ž¢– QA[– A¢e ÓAïb Ë:‹ï eŽe e¨ ݋AÝÅÌ ¢e ¢¨íb —¨¨–½ Ý [An QA[– ݨ ‚nÝ ï eAeb ݋n ÓAn [ÏA·½Ê -n¦A Ͻ ÓAŽe ‹n ŽÓ ·ÏA‚ ‹ŽÓ {A݋nÏÌÓ –Ž——nÏ A¢e A¢ï ·¨ÓӎQ—n [¨[¨¢Ó·ŽÏAݨÏÓ AÏn [A悋Ýb ÉA¢e ݋nï A—— ‚nÝ í‹AÝnìnÏÌÓ [¨Ž¢‚ ݨ ݋n½Ê 2‹n Ž¢ìnÓݎ‚Aݎ¨¢ ŽÓ ¨¢‚¨Ž¢‚½ $ϗA¢e¨ ÓAŽe ݋AÝ í‹Ž—n ݋nÏn AÏn ¢¨ ·æQ—Ž[—ï ¢Ane ÓæÓ·n[ÝÓb enÝn[ݎìnÓ AÏn {¨——¨íŽ¢‚ æ· ¨¢ A—— —nAeÓ½

u ! b äõ¯õ

Ž—–n¢ ¢ÓݎÝæÝnb äõõ¤

ULÖÍ Ôåå }>“iÄ >Ái ¬>ßi` ͅiÁi >˜˜Ö>ß±

- ¯

- ,1 -] 7 8 " \ „g šš®¾ \ ¨ *„·  „g ¨n\ °¨°\››

ÓÝA——Ž¢‚ ݋n ËQ—nA[‹nÏ –ŽÝÌ Qn‹Ž¢e ‹¨n ·—AÝn½ {ÝnÏ Ý‹n ÓnAÓ¨¢ ŽÓ ¨ìnÏb ݋n ·—A¢ í¨æ—e ݋n¢ Qn ݨ en¨—ŽÓ‹ ݋n ‚ÏA¢eÓÝA¢e A¢e ·¨ÓӎQ—ï Ïn·—A[n ŽÝ íŽÝ‹ Ó¨n Ýï·n ¨{ [A¢¨·ï ¨Ï [A¢¨·ŽnÓ½ ÉŽÝ‹nÏ íAïb ݋n ‚ÏA¢eÓÝA¢e í¨æ—e ¢¨Ý ÏnÝæÏ¢ A¢e ݋n ÓnAݎ¢‚ í¨æ—e ·Ï¨QAQ—ï ¢¨Ý Qn AÓ ‹Ž‚‹ AÓ Ý‹n ‚ÏA¢eÓÝA¢e ŽÓ ¢¨í½Ê

†ª 8 ^¹¢ ªr’š 8ww ’h£h“ hi‰ohi© „ hi‰ohii‰S „ \oz8pw \· CwL °o\· ”L„z (²E|rª 8 N8y^X8Ÿ †i ^¸^ª¢ †Ÿ N†||²rª» ^¹¢ rª^| 8ww ’h£h“ hi‰ohih¤S „ \oz8pw L8w\V8CwL °o\· ”L„z (²E|rª 8 y^ªª^Ÿ ª† ªp^ ^Xrª†Ÿ 8ww ’h£h“ hi‰ohi©a „ \oz8pw w\¨¨\ CwL °o\· ”L„z ŸX^Ÿ 8 ’p†ª† 8ww ’h£h“ hi‰ohih‰ „ ¶p p¨ wL °o\· ”L„z %†¢ª 8 (†²X†iiš 8ww ’h£h“ hi‰ohi¤¤ „ \oz8pw  „°V„ggCwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 †Erª²8Ÿ» 8ww ’h£h“ hi‰ohi‰i „ \oz8pw „Ep¨°8p\ CwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 Xr¢’y8» 8X¸^Ÿªr¢^|^ª 8ww ’h£h“ hi‰ohi®a „ \oz8pw 8V¶\¨p pkCwL °o\· ”L„z %y8N^ 8 Ny8¢¢rir^X 8X¸^Ÿªr¢^|^ª 8ww ’h£h“ hi‰oa©‰‰ %y8N^ y^m8y 8X¸^Ÿªr¢rm 8ww ’h£h“ hi‰ohi‰® „ \oz8pw w\k8w CwL °o\· ”L„z

¨‹¢Óݨ¢ ÓAŽe ݋n nÓݎAÝne [¨ÓÝ {¨Ï Q¨Ý‹ ·‹AÓnÓ ¨{ Ïn¢¨ìA ݎ¨¢ [¨æ—e A¨æ¢Ý ݨ AÓ æ[‹ AÓ k}õõbõõõ½ Q¨æÝ kää}bõõõ í¨æ—e Qn ¢nnene ݨ Ž¢ÓÝA—— A ÉQ—nA[‹nÏ –ŽÝÊ Qn‹Ž¢e ‹¨n ·—AÝn Qï Aï ¯b A¢e ݋AÝ í¨æ—e —Ž–n—ï ‹Aìn ݨ Qn A¢ nnςn¢[ï nî·n¢Ón Ž¢[æÏÏne Qï ݋n [ŽÝï½

ŽÝï A¢A‚nÏ /¨QnÏÝ AÏóA ÓAŽe ŽÝ [¨æ—e Qn [¨¢[nŽìAQ—n ݋n Ž¢ŽÝŽA— nî·n¢Ón [¨æ—e Qn A· ·Ï¨ìne AeŽ¢ŽÓÝÏAݎìn—ïb QæÝ ‹n ŽÓ ¨Ïn Ž¢[—Ž¢ne ݨ ‹Aìn ŽÝ [¨¢ ӎenÏne Qï ŽÝï ¨æ¢[Ž—½ [ [¨ÏeŽ¢‚ ݨ ݋n AÓ Ïæ[nÓ ŽÝï

‹AÏÝnÏb AÏóAb AÓ [ŽÝï A¢A‚nÏb í¨æ—e Qn A——¨íne ݨ AeŽ¢ŽÓÝÏA ݎìn—ï A··Ï¨ìn A¢ï nnςn¢[ï nî·n¢Ón ¨{ kß}bõõõ ¨Ï —nÓÓb íŽÝ‹ ¨æÝ [¨æ¢[Ž— A··Ï¨ìA—½ É¨Ï Ó¨n݋Ž¢‚ ݋AÝ í¨æ—e [¨ÓÝ käõõbõõõ ¨Ï ¨Ïnb b ·nύ Ó¨¢A——ïb í¨æ—e ·Ïn{nÏ Ý‹AÝ Ý‹n [¨æ¢[Ž— [¨¢ÓŽenÏ ŽÝbÊ AÏóA ÓAŽe½ Aï¨Ï n¢ ŽïA‚ŽÓ‹ŽA ÓAŽe Ž{ Ïn¢¨ìAݎ¨¢Ó AÏn ¢nnene AÝ ·¨eA[Ab ‹n í¨æ—e Qn Ž¢[—Ž¢ne ݨ Óæ··¨ÏÝ Ý‹n½ É{ ŽÝÌÓ A ÓA{nÝï ŽÓÓæn ݋n¢ ݋n ÓA{nÝï ¨{ ¨æÏ Ïnӎen¢ÝÓ ‹AÓ Ý¨ [¨n {ŽÏÓÝbÊ ŽïA‚ŽÓ‹ŽA ÓAŽe½ É æÝ [¨æ—e A—Ó¨ Ónn ‹¨í Ó¨n ¨{ ݋¨Ón Ž·Ï¨ìnn¢ÝÓ [¨æ—e A— Ó¨ Qn¢n{ŽÝ ·¨eA[A -Aϖb A¢e Ìe Qn Ž¢ Óæ··¨ÏÝ ¨{ ݋AÝ½Ê 0Ýnìn /AŽÏnó [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}ä½

"!  - ,¾- ˆ˜ÜiÄ͈‡ }>͝ÁÄ vÁi` ->˜V…iã >˜` ˆ˜‡ `i 7Áˆ}…Í ÁiVÜiÁ >˜ ֘Ž˜Ý˜ ˆÍi“ >Í >LÖÍ Ï\Ïå ¬±“± 7i`˜iÄ`>ß Ý…ˆi Äi>ÁV…ˆ˜} Äi܇ iÁ> …Ö˜`Ái` ß>Á`Ä v >˜ i‡ ¬…>˜Í ÖÍÍi ˆÁÁˆ}>͈˜ `ˆÍV… ˆ˜ iĈ>] ÖÄÍ vv >i `i -ÖÁ± /…i `iÍiV͈ÜiÄ ˆ˜VÖ`i` “>˜ß ݅ ÝiÁi ˆ˜ÜiÄ͈}>͈˜} /Öić `>ß¾Ä v>Í> ąÍˆ˜} v ֏ˆ>˜ *i›>] xÈ] >Í Í…i 7>Íĝ˜ >˜i Lˆi “i *>ÁŽ] ÖÄÍ Íݝ “ˆiÄ ÄÖͅi>ÄÍ v 7i`˜iÄ`>ß¾Ä Äi>ÁV…± ͱ ˆV…>i ˆ˜˜iß Ä>ˆ` ͅi Äi>ÁV… Ý>Ä »¬ÁL>Lß¼ Ái>͇ i` ͝ ͅ>Í …“ˆVˆ`i ˆ˜ÜiÄ͈}>͈˜ Á ͅi `i¬>Á͓i˜Í¾Ä Í…iÁ “>Á ˆ˜ÜiÄ͈}>͈˜] v ͅi ܈i˜Í Li>͇ ˆ˜} v >˜ "›>Íi ˆ}… -V… vÍL> ¬>ßiÁ ݅ Ái“>ˆ˜Ä ˆ˜ VÁˆÍˆV> V˜`ˆÍˆ˜ >Í 1˜ˆÜiÁĈÍß i`ˆV> i˜ÍiÁ ˆ˜  *>ĝ± ˆ˜‡ ˜iß V˜vˆÁ“i` ͅ>Í] »˜Í…ˆ˜} ˆ˜ ͅi Ý>ß v > }֘ Ý>Ä vÖ˜`±¼

-1 - ,*/" ,/ ‹° 1

( °k 1

( kc 1

(

3 '' ' ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰¾”£h ©®”®h (** ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰¤”£h h¾”®h +* (**  +”(” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰a”£h h¤”®h

6 %3 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” a”£¾ \ z„¨n *n\\o 8¹ pV8¹o(°V8¹ ” ” a”£h \ z„¨n

¤¾”h ‰¾¾”h¾

‰¾”£h ®¾‰”¾¾

‰‰®”h¾

®®h”¾¾

(+ 3 3 k 1

(

 0 '3 ” ” ” ” ” ” ” ” ” h”h¾ (** ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰‰”¾¾ +* (**  +”(” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‰®”¾¾

$¦AÝnb Ž— -AeŽ——A ¨{ AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹ A¢e Ž‚æn— ¨nó ¨{ Aï{Žn—e½ É·¨eA[A ŽÓ A 梎Äæn ·Aϖ Ž¢ ݋n Ón¢Ón ݋AÝ ŽÝÌÓ ¢¨ÓÝA—‚Ž[bÊ -AeŽ——A ÓAŽe½ É æÝ ÝŽnÓ ‹Aìn A— Ó¨ [‹A¢‚ne A¢e ݋nÏn Aï Qn A ¢nne {¨Ï A ¨Ïn ¨enÏ¢ {A[Ž—ŽÝï½ ݋Ž¢– ݋n [¨æ¢ŽÝï í¨æ—e —Ž–n ݨ Ónn ŽÝ½Ê ·¨eA[A -Aϖ ‹AÓ Qnn¢ Ž¢ æÓn ӎ¢[n ¯¤}õb í‹n¢ AÓ Ïæ[nÓ 4¢Ž¨¢ Ž‚‹ 0[‹¨¨— ·—Aïne ݋nÏn½ 2ŽnÓ ‹Aìn [‹A¢‚neb íŽÝ‹ ݋Ïnn QŽ‚ ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨—Ó ¢¨í æӎ¢‚ ݋n {Žn—eb A—¨¢‚ íŽÝ‹ ݋n AÓ

Ïæ[nÓ 9AÄænϨÓb A Ž¢¨Ï —nA‚æn ÝnA ݋AÝ [An ݨ Ý¨í¢ —AÓÝ ïnAϽ :‹n¢ {A[ݨώ¢‚ Ž¢ ¨Ý‹nÏ —¨[A— —nA‚ænÓ Ý‹AÝ æÓn ݋n {A[Ž—ŽÝïb ŽÝÌÓ nÓݎAÝne ݋AÝ ¨Ïn ݋A¢ äõõ ‚AnÓ ínÏn ·—Aïne AÝ Ý‹n ӎ¢‚—n {Žn—e [¨·—nî —AÓÝ ïnAϽ É ·—Aïne AÝ ·¨eA[A -AϖbÊ ÓAŽe AÓ Ïæ[n¢ ÏÝ ŽAób 틨 íAÓ A Aï{Žn—e Ž‚‹ ‚ÏAeæAÝn ¨Ïn ݋A¢ ßõ ïnAÏÓ A‚¨½ É¢e ݋nïÌÏn Óݎ—— ·—A‚ ݋nÏn½Ê 2‹n —¨[A— QAÓnQA—— [¨æ¢ŽÝï ‹AÓ Qnn¢ AӖŽ¢‚ {¨Ï A ¢ní {A[Ž—ŽÝï {¨Ï Ó¨n ݎn u ¯õ·—æÓ ïnAÏÓ A[[¨ÏeŽ¢‚ ݨ Ó¨n½ 2‹¨Ón [ŽÏ[—nÓ Qn—Žnìn ݋n ¨ìnn¢Ý ݨ Q掗e A ¢ní ·Aϖ ŽÓ —¨¢‚ ¨ìnÏeæn½ É ݋Ž¢– ݋nï ¢nne ݨ ‚nÝ ¨¢ Q¨AÏe A¢e ‚nÝ Ý‹nÓn ݋Ïnn QA—— ·AÏ–Ó ‚¨Ž¢‚½ Ïn ݋nï ‚¨Ž¢‚ ݨ e¨ ŽÝ ‹A—{AÓÓneÅÊ {¨ÏnÏ Aï {Žn—e Ž‚‹ 0[‹¨¨— QAÓnQA—— [¨A[‹ ¨Q $‚AÓ ÓAŽe½ É:n ‹Aìn ¨ìnÏæÓne A¢e AQæÓne ·¨eA[A -Aϖ½Ê ·¨eA[A -Aϖ 펗— Óݎ—— Qn Ž¢ æÓn {旗 ݎn ݋ŽÓ ïnAÏ A¢e ݋n ‹¨·n ŽÓ ݋AÝ ŽÝ 펗— [¨¢ÝŽ¢æn ݨ Qn æݎ—Žóne Ž¢ ݋n {æÝæÏnb Q¨Ý‹ {¨Ï ݋n 9AÄænÏ¨Ó A¢e {æÝæÏn ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— ‚AnÓ½ æÝ ŽÝ A—Ó¨ —¨¨–Ó —Ž–n A ¢ní {A [Ž—ŽÝï 펗— Qώ¢‚ ¢nnene Ïn—Žn{ ݨ ݋n ¨—e QA——·Aϖ ¨ìnϗ¨¨–Ž¢‚ Aeώe ìn¢æn Ž¢ ݋n ¢¨Ï݋nAÓÝ ·AÏÝ ¨{ Ý¨í¢½ É·¨eA[A -Aϖb ŽÝÌÓ A—íAïÓ A ÝÏnAÝbÊ ŽAó ÓAŽe½ É2‹n ·n¨·—n ݋AÝ AŽ¢ÝAŽ¢ ŽÝb ݋Ž¢– ݋nï e¨ A ·‹n¢¨n¢A— •¨Q½ <¨æ [¨æ—e ‹Aìn ώìA—Ïï ‚AnÓ Ý‹nÏnb A eŽÓ Ýώ[Ý ·—Aï¨{{ ‚An½ :n [A¢ Óݎ—— n¢•¨ï ·¨eA[A {¨Ï í‹AÝ ŽÝ ŽÓ½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½

ˆVi˜Äi

$!2!4 /$

- ¯

‹Aìn Qnn¢ ŽÓÓæne½ 2‹n n¨[ÏAݎ[[¨¢ÝϨ——ne 0n¢AÝn Ïn•n[Ýne Ýí¨ ·Ï¨·¨ÓA—Ó nAϗŽnÏ Ý‹ŽÓ ínn– ݨ Óݨ· ݋n —Ž[n¢ÓŽ¢‚ ·ÏA[ݎ[nb A¢e ¨æÓn [¨ŽÝ ÝnnÓ ‹Aìn Ӌn—ìne ӎŽ—AÏ ·Ï¨·¨ÓA—Ó½ AÏݎ¢nó 0n¢½ ώ[ ώn‚¨b —QæÄænÏÄænb ÓAŽe ݋n ‚¨ìnÏ¢¨Ï íAÓ Ž¢A··Ï¨·ÏŽAÝn—ï æӎ¢‚ ݋n ‚¨ìnÏ¢¨ÏÌÓ ¨{{Ž[n ínQ ӎÝn ݨ ·¨ÓÝ ìŽen¨ [—Ž·Ó ¨{ —n‚ ŽÓ—Aݎìn [¨ŽÝÝnnÓ ¨¢ ŽÓÓænÓ Ž¢ 쨗쎢‚ ‹nÏ A‚n¢eA½ É2‹ŽÓ ŽÓ A¢ ¨{{Ž[ŽA— ínQӎÝn ¨{ ݋n ÓÝAÝn ¨{ !ní nîŽ[¨ ·AŽe {¨Ï Qï ÝAî·AïnÏÓ½ 2‹ŽÓ ŽÓ ¢¨Ý ÝÏA¢Ó ·AÏn¢[ï½ 2‹ŽÓ ŽÓ [A·AŽ‚¢Ž¢‚½Ê /n·æQ—Ž[A¢ —AíA–nÏÓ eŽÓ A‚Ïnne½ É2‹ŽÓ ŽÓ {¨Ï ¨·n¢ ‚¨ì nÏ¢n¢Ý ·æÏ·¨ÓnÓbÊ ÓAŽe 0n¢½ :Ž——ŽA 0‹AÏnÏb /AϝŽ¢‚ݨ¢½ 0[¨ÝÝ AÏ¢n——b A Ó·¨–nӝA¢ {¨Ï ݋n ‚¨ìnÏ¢¨Ïb ÓAŽeb ÉÝ ŽÓ ÓÝ梍 ¢Ž¢‚ ݋AÝ Ó¨n —n‚ŽÓ—AݨÏÓ AÏn Óݎ—— ÝÏ‚ ݨ ӋæÝ Ý‹n ·æQ—Ž[ ¨æÝ ¨{ ݋n —n‚ŽÓ—Aݎìn ·Ï¨[nÓÓ Qï ¨· ·¨ÓŽ¢‚ ínQ[AÓݎ¢‚½ 2‹nŽÏ eŽÓÏn ‚AÏe {¨Ï ÝÏA¢Ó·AÏn¢[ï A¢e A[ [¨æ¢ÝAQŽ—ŽÝï ŽÓ ÏnAϖAQ—n½Ê

n¨[ÏAݎ[ [ώݎ[ŽÓÓ ¨{ ݋n ‚¨ìnÏ¢¨Ï [An AÓ Ý‹n 0n¢AÝn en [Žene ݨ ÏnÓÝώ[Ý ínQ[AÓݎ¢‚b ·‹¨ ݨ‚ÏA·‹ïb ìŽen¨ ¨Ï AæeŽ¨ Ïn[¨Ïe Ž¢‚ ¨{ 0n¢AÝn [¨ŽÝÝnnÓ Qï ݋n ·æQ—Ž[ 梗nÓÓ Ý‹nÏnÌÓ ·nϝŽÓӎ¨¢ {Ϩ A ·A¢n—ÌÓ [‹AŽÏA¢ A¢e ÏA¢–Ž¢‚ Ž¢¨ÏŽÝï ·AÏÝï nQnϽ

-1 - , , - ,6

3§(+ 3 k 1

(

- ¯

‹° 1

( °k 1

( kc 1

(

‰¤”h¾ ©©”¾¾

©©”¾¾ ¤¤”¾¾

¤¤”¾¾ ‰©®”¾¾

©¤”¾¾

£®”¾¾

‰ii”¾¾

%\p„VpL8w „ ¨8k\ 8pV 8¨ 8  °L\ S aa¾¾‰ %(*(* 'T (\V 8VV\   Ln8k\  ¨„ 8  °L\  (°o\· R %”” „¸ ‰£iS 8  °L\ S ”” aa¾¾io‰£i” (°V8¹¥n„wpV8¹  °E Lp¨p„  pLw°V\ V\wp¶\¹ „ 8¨p °¨n\ pk›  Ep¨nV8¹S „„V pV8¹S %\ pV\¨  8¹S \z„p8w 8¹S „°¨n „g °w¹S 8E„ 8¹S „w°zE°  8¹S 0\¨\8  8¹S *n8v kp¶pk 8¹ 8V ¨n\ V8¹ 8g¨\S np ¨z8  8¹ 8V ¨n\ V8¹ 8g¨\S 8V \· 3\8› 

¶\ 8V \· 3\8› 8¹”

„ L° ¨„z\  \¶pL\R (°E LpE\  ·n„ V„ „¨ \o L\p¶\ ¨n\p L„¹ „g ¨n\ (°o\·  8\ \L„°8k\V ¨„ L8ww hi‰ohi£h E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g ¤o‰‰ 8”z” ·\\vV8¹  8V £o‰‰ 8”z” (8¨°V8¹  8V (°V8¹ ” (pw¶\ p¨¹ 8V  °„°Vpk 8\8 S ‰oaaao®a‰o‰©®© E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g £o 8”z” ·\\vV8¹  8V ao‰¾ 8”z” (8¨°V8¹  8V (°V8¹ ” \zpk 8V „w°zE° S hi¤o®¤‰‰S E\¨·\\ ¨n\ n„°  „g £o‰¾ 8”z” „°  V8¹ R (°V8¹o„w¹  °E LpE\  ·pww \L\p¶\ E„°  \Vp¨p„  „ \E” ‰®S ‰aS ‰S ®hS ®¤S 8Ln ‰S ®¾‰‰” *n\\oV8¹  °E LpE\  ·pww \L\p¶\ E„°  \Vp¨p„  „ \E” ‰iS ‰hS ‰¤S ®‰S ®®S ®©S ®aS 8Ln ®S ®¾‰‰” \· \¸pL„ %\     „Lp8¨p„ \zE\ °Vp¨ °\8° „g pL°w8¨p„  \zE\

 \Vp8\· „° \· 8\ °Ewp n\V V8pw¹ E¹ ¨n\ 8  °L\  (°o\·  8¨ ®h¤ 1” 8  °L\  ¶\”S 8  °L\ S aa¾¾ho‰a¾i „¹pkn¨ ®¾‰¾ 8  °L\  (°o\· ” ww L„¨\¨”

Apodaca Park renovation  

Storied Las Cruces field to get facelift

Apodaca Park renovation  

Storied Las Cruces field to get facelift