Page 1

 

¤ ->ÍÖÁ`>ß] >ß ÔÉ] Ôå¤Ô -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{Éå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

i}i >ÄiL>

}}ˆiÄ Äi] `i¬>ÁÍ 7 ͝ÖÁ˜iß *iÁvÁ“>˜Vi V>ÄÍÄ Ä…>`Ý ÜiÁ …¬iÄ vÁ Lˆ` ß /i``ß iˆ˜LiÁ} 2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u !¨Ý —¨¢‚ A‚¨b ݋n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚Žn QAÓnQA—— ÝnA —¨¨–ne —Ž–n ŽÝ ‹Ae A¢ ! Aݍ—Aςn QŽe Ž¢ ݋n QA‚b •æÓÝ ‹A쎢‚ ݨ ݎn ݋n –¢¨Ý Ž¢ ¨ÏenÏ Ý¨ Ó¨—ŽeŽ {ï½ 2¨eAïb ݋nŽÏ {æÝæÏn ŽÓ ¨æÝ ¨{ ݋nŽÏ ‹A¢eÓ½ 2‹AÝÌÓ Ý‹n Ó[n¢Aώ¨ A{ÝnÏ Ý‹n ÝnA eϨ··ne ¢Ž¢n ¨{ ¯õ ‚AnÓ Ž¢ ݋n {Ž¢A— ¨¢Ý‹ ¨{ ݋n Ïn‚æ—AÏ ÓnAÓ¨¢b A¢e ݋n¢

Ái ˆ˜Äˆ`i UÁ “Ái 7 ͝ÖÁ‡

˜iß VÜiÁ>}i] Äii ¬>}i Ï ± {n—— Ž¢ ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ Ýí¨ [¨¢ÝnÓÝÓ ¨{ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[ ¨¢ {nÏn¢[n 2¨æÏ¢An¢Ý ݋ŽÓ ínn– AÝ ¨‹¨–A 0ÝAeŽæ Ž¢ nÓAb ώó½ 2‹n !¨½ ¯Ónnene ‚‚ŽnÓ —¨ÓÝ Ý¨ ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝn ¯}s Ž¢ 2‹æÏÓeAïÌÓ ¨·n¢nÏb A¢e ݋n¢ {n—— ¯}¯ä ݨ ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ Ž¢ ώeAïÌÓ n—ŽŽ¢Aݎ¨¢ ‚Anb

*9

n¢eŽ¢‚ ݋n : ݨæÏ¢An¢Ý {¨Ï ݋n ÓÄæAe½ ÉìnÏ諸nÌÓ eŽÓA··¨Ž¢Ýne ݨ íA—– Ž¢Ý¨ ݋ŽÓ ݨæÏ¢An¢Ý A¢e ¢¨Ý ‚nÝ ŽÝ ‚¨Ž¢‚bÊ ÓAŽe ‹nAe [¨A[‹ /¨[–ï :AÏe eæώ¢‚ ‹ŽÓ ·¨Óݍ‚An ÏAeŽ¨ Ž¢ÝnÏìŽní ¨¢ 0!  }×õ½ É¨Ï A [¨¢{nÏn¢[n [‹A·Ž ¨¢b ̝ AQ¨æÝ AÓ eŽÓA··¨Ž¢Ýne AÓ Ììn nìnÏ Qnn¢½Ê ÝÌÓ A ÓÝAÏݗŽ¢‚ {A—— {Ϩ ‚ÏA[n {¨Ï A ÝnA ݋AÝ ÏA¢–ne Ž¢ ݋n /-ÌÓ Ý¨·ßõ ݋Ϩ悋¨æÝ Ý‹n äõ¯ä ÓnAÓ¨¢b A¢e ‹n—e A !¨½ ä} ÓÝA¢eŽ¢‚ n¢Ýnώ¢‚ ݋ŽÓ ínn–½ Ó¨—Že ·nÏ{¨ÏA¢[n Ž¢

: ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢ ·—Aï u nìn¢ A 펢 ¨Ï Ýí¨ u í¨æ—e ‹Aìn {æÏ݋nÏ Ó¨—ŽeŽ{Žne ݋n ‚‚ŽnÓÌ [‹A¢[nÓ ¨{ [—AŽŽ¢‚ A¢ Aݍ —Aςn QŽe Ž¢Ý¨ ݋n ! 2¨æÏ¢An¢Ý½ æÝ ! 04 ·—Aïne ·¨¨Ï—ï Ž¢ Q¨Ý‹ ‚AnÓ u ݋nï {n—— Qn‹Ž¢e ¯õõ A‚AŽ¢ÓÝ !¨½ }Ónnene ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝn Ž¢ ݋n Ón[¨¢e Ž¢ ¢Ž¢‚b A¢e eŽe¢ÌÝ ÓnÝ e¨í¢ !¨½ Ø ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ ¨¢nÝí¨ ݋Ïnn Ž¢ A¢ï ¨{ ݋n ‚‚ŽnÓ nŽ‚‹Ý en{n¢ÓŽìn Ž¢¢Ž¢‚Ó ¨¢ ώ eAï½

 ' (¥(+  ' *(

*, , ** >˜` ͅi }}ˆiÄ `Á¬¬i` ͅiˆÁ vˆÁÄÍ Íݝ }>“iÄ v ͅi Ôå¤Ô 7 >ÄiL> /ÖÁ˜>“i˜Í] i>`‡ ˆ˜} ͝ >˜ i>Áß iވͱ

0nn 0b -A‚n ßi܈Ä >`Ü>˜Vi ͝ Ö¬ vˆ˜>Ä

 ", / /"

އ/Á>˜ ÄÍ>Á “>ŽiÄ Í…i VÖÍ vÁ 1- ĶÖ>`

,>˜}iÁÄ ÖÍ v

Ö¬ V…>Äi >vÍiÁ Ï‡Ô ÜiÁ͈“i ÄÄ

ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

/$90O 04!!:0½ $

0 /4 0 u —— ¨{ e‚AÏ AÓݎ——¨ÌÓ en[ŽÓŽ¨¢Ó ‹Aìn Qnn¢ —nAeŽ¢‚ æ· Ý¨ ݋n ¢nîÝ Ý‹Ïnn ínn–Ó½ $¢ ώeAïb ݋n {¨ÏnÏ Aï {Žn—e Ó¨[[nÏ ÓÝA¢e¨æÝ íAÓ ¢Ane ݨ ݋n {Ž¢A— äߍA¢ ϨÓÝnÏ {¨Ï ݋n 4½0½ !Aݎ¨¢A— 2nAÌÓ ¢nîÝ {Žìn ‚AnÓb Ž¢ [—æeŽ¢‚ ݋Ïnn {ώn¢e—ŽnÓ A¢e ݋n ÓÝAÏÝ ¨{ ݋n äõ¯€ :¨Ï—e æ· ÄæA—Ž{‚½ $¢ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹Ýb ݋n 4½0½ !A ݎ¨¢A— 2nA 펗— ·—Aï 0[¨Ý —A¢e AÝ ìnÏ A¢– Žn—eb A [¨¢ ÝnÓÝ Ý‹AÝ íŽ—— Qn Ýn—nìŽÓne ¨¢ !

0·¨ÏÝÓ !nݍ í¨Ï– AÝ Ø

AÓݎ——¨ ·½½

AÓݎ——¨ eŽe¢ÌÝ ‚ÏAeæAÝn {Ϩ Aï{Žn—eb [‹¨¨ÓŽ¢‚ Ž¢ ÓÝnAe ݨ —nAìn AÓ Ïæ[nÓ Ž¢

n[nQnÏ ¨{ äõõ} A¢e —A¢e íŽÝ‹ 0A¢Ý¨Ó Ž¢ ݋n nîŽ[A¢ nA‚æn AÝ Ý‹n A‚n ¨{ ¯s½ !¨íb AÝ ä}b AÓݎ——¨ ‹¨·nÓ Ý¨ ÏnA—Žón A¢ï Ó¨[[nÏ ·—AïnÏÌÓ eÏnA u ݨ ·—Aï Ž¢ ݋n :¨Ï—e æ·½ É íA¢Ýne ‹Ž ݨ íAŽÝbÊ ÓAŽe ÏÝ AώQAïb 틨 [¨A[‹ne

AÓݎ——¨ AÝ Aï{Žn—e½ Én —n{Ý Ž¢ n[nQnÏ QæÝ æ¢enύ Óݨ¨e í‹ï Qn[AæÓn Ž¢ n [¨b Ž{ ï¨æ AÏn ¯s ¨Ï ¨Ïnb ï¨æ ‚nÝ —nÓÓ A¢e —nÓÓ —¨¨–Ó½ íA¢Ýne ‹Ž ݨ {Ž¢ŽÓ‹ ‹ŽÓ en ‚Ïnn QæÝ ÓnnŽ¢‚ ‹¨í ݋Ž¢‚Ó ‹Aìn ÝæÏ¢ne ¨æÝb ï¨æ [A¢ÌÝ ÓAï ‹n Aen ݋n íϨ¢‚ [‹¨Ž[n½Ê

AÓݎ——¨b A Ó·nneï —n{ݍ{¨¨Ý ne en{n¢enÏb íAÓ —¨A¢ne ¨æÝ {Ϩ —æQ nώ[A ݨ —æQ 2Ž•æA¢A —AÓÝ ÓnAÓ¨¢b í‹nÏn ‹n ·—Aïne Ž¢ ¯¤ ‚AnÓ½ AÓݎ——¨ íAÓ A ‚¨A—Ó[¨ÏŽ¢‚ A[‹Ž¢n AÝ Aï{Žn—e½ n íAÓ Ý‹n äõõä ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— ·—AïnÏ ¨{ ݋n ïnAÏ A¢e ‹n —ne Aï{Žn—e ݨ ݋n

—AÓÓ } {Ž¢A— Ž¢ äõõß½ Ý 0A¢Ý¨Ób AÓݎ——¨ ÓÝAÏÝne ݋n ÝÏA¢ÓŽÝŽ¨¢ ݨ —n{Ý QA[– u A ·¨ÓŽÝŽ¨¢ ݋AÝ Ý‹n 4½0½ !Aݎ¨¢ A— 2nA ‹AÓ ÓÝÏ悂—ne ݨ {Ž—— Ž¢ Ïn[n¢Ý ïnAÏÓ½ É:‹n¢ ‹n íAÓ íŽÝ‹ ݋n —¨ínÏ ÝnAÓ Ž¢ ݋n 0A¢Ý¨Ó ¨Ï ‚A¢ŽóAݎ¨¢b ‹n íAÓ A {¨ÏíAÏe A¢e íAÓ Ó[¨ÏŽ¢‚ Ó¨n ‚¨A—Ó

ß /“ >˜>Ü>˜ 00$ 2 -/00

 %*

, -/"] Áˆ}…Í] > vÁ“iÁ ĝVViÁ ÄÍ>˜`ÖÍ >Í >ßvˆi` ˆ}… -V…] …>Ä “>`i ͅi vˆ˜> Ôχ“>˜ ÁÄÍiÁ v ͅi 1±-± >͈˜> /i>“ vÁ ͅi ˜iÞÍ ÄiÜiÁ> }>“iı

» ͅˆ˜Ž …i ݈ }iÍ ˜ ͅi vˆi` Ĉ“¬ß LiV>ÖÄi …i ˆÄ > ˜>ÍÖÁ> ivÍß ÝˆÍ… vvi˜ÄˆÜi ψ >˜` ͅ>Í ˆÄ >Í > ¬Ái“ˆÖ“ ͅiÄi `>ßı i …>Ä Í…i >LˆˆÍß Í Á֘ >Í ¬i¬i ݈ͅ ͅi L>±¼ ÁÍ >ÁˆL>ß] ݅ V>V…i`

>Ä͈ >Í >ßvˆi` AÝ Ó¨n ·¨Ž¢ÝbÊ AώQAï ÓAŽe½ É2‹nï ÓAí ݋AÝ ·¨Ýn¢ÝŽA— Ž¢ ‹Žb QæÝ 0A¢Ý¨Ó íAÓ A—íAïÓ —¨Aene AÝ Ý‹n ݨ· Ó¨ ݋nï ‚Aìn ‹Ž A Ӌ¨Ý AÝ ¨æÝӎen QA[–½ 2¨ ‹ŽÓ [ÏneŽÝb ‹n —nAÏ¢ne ‹¨í ݨ en{n¢e ‹A쎢‚ ¢nìnÏ ·—Aïne ŽÝ½Ê

AÓݎ——¨ ‹AÓ Ý‹Ïnn A··nAύ A¢[nÓ íŽÝ‹ ݋n 4½0½ !Aݎ¨¢A— 2nAb ¨ÓÝ Ïn[n¢Ý—ï Ž¢ {ώn¢e—ŽnÓ A‚AŽ¢ÓÝ nîŽ[¨ A¢e

¨ÓÝA /Ž[A —AÓÝ Ó杝nÏ æ¢

enÏ ¢ní—ï ‹ŽÏne 4½0½ [¨A[‹ æςn¢ —Ž¢ÓA¢¢½ ¨—ÓÝnύ Ž¢‚ AÓݎ——¨ÌÓ [‹A¢[nÓ ¨{ {Ž¢e Ž¢‚ ‹ŽÓ íAï QA[– Ž¢Ý¨ ݋n —Ž¢n æ· Ž¢ ݋n ¢nîÝ Ý‹Ïnn ínn–Ó íAÓ ¢níÓ Ý‹AÝ 2Žï ‹A¢ e—nÏ í¨æ—e ¢¨Ý Qn [¨Ž¢‚ Ž¢ ݨ ÝÏAŽ¢ íŽÝ‹ ݋n 4½0½ É2‹n ÄæA—Ž{ŽnÏÓ AÏn ÏnA——ï Ž·¨ÏÝA¢ÝbÊ AÓ Ïæ[nÓ Ž‚‹ Ó¨[[nÏ [¨A[‹ ώ– 2æ[‹{Aύ QnÏ ÓAŽe½ É2‹nï ‹Ae A —¨¨– AÝ ¹ AÓݎ——¨º í‹n¢ —Ž¢ÓA¢¢

{ŽÏÓÝ QÏ¨æ‚‹Ý ‹Ž Ž¢½ !¨í ‹n ‹AÓ A¢¨Ý‹nÏ ¨··¨ÏÝ梎Ýï íŽÝ‹

‹A¢e—nÏ en[—Ž¢Ž¢‚ ݨ [¨n ݨ [A· A¢e ín 펗— Ónn½ ÝÌÓ Qnn¢ A ÓÝÏ悂—n {¨Ï ‹Ž ݨ ·—Aï Ž¢ ݋n QA[– Qn[AæÓn ‹n íA¢ÝÓ Ý¨ ‚¨ {¨ÏíAÏe½Ê

AÓݎ——¨ÌÓ Ó–Ž—— íŽÝ‹ ݋n QA—— AÝ ‹ŽÓ {nnÝ A¢e ݋n {A[Ý Ý‹AÝ ‹n ŽÓ —n{ݍ{¨¨Ýne A–nÓ ‹Ž A¢ Ž¢Ýώ‚探‚ ·Ï¨Ó·n[ݽ

AÓݎ——¨ eŽe¢ÌÝ ÓÝA¢e ¨æÝ —AÓÝ Ó杝nÏ {¨Ï ݋n 4½0½b QæÝ ‹n íAÓ¢ÌÝ ¢n[nÓÓAώ—ï nî ·¨Óne nŽÝ‹nϽ !¨í íŽÝ‹ A¢¨Ý‹nÏ ïnAÏ ¨{ [—æQ ·—Aï æ¢enÏ ‹ŽÓ Qn—Ýb AώQAï Qn—ŽnìnÓ AÓݎ——¨ ‹AÓ ‹ŽÓ [¨¢{Žen¢[n QA[–½ É!¨í íŽÝ‹ 2Ž•æA¢Ab ‹n ·—Aïne AQ¨æÝ nìnÏï Ž¢æÝn {¨Ï ݋n A¢e ‹ŽÓ [¨¢{Žen¢[n ŽÓ A—¨ÓÝ QA[– ݨ í‹nÏn ŽÝ íAÓ íŽÝ‹ 0A¢Ý¨ÓbÊ AώQAï

ÓAŽe½ É ݋Ž¢– ‹n 펗— ‚nÝ ¨¢ ݋n {Žn—e ӎ·—ï Qn[AæÓn ‹n ŽÓ A ¢AÝæÏA— —n{Ýï íŽÝ‹ ¨{{n¢ÓŽìn ӖŽ—— A¢e ݋AÝ ŽÓ AÝ A ·ÏnŽæ ݋nÓn eAïÓ½ n ‹AÓ Ý‹n AQŽ—ŽÝï ݨ Ïæ¢ AÝ ·n¨·—n íŽÝ‹ ݋n QA——½Ê {ÝnÏ nQŽÝŽ¨¢ ‚AnÓ A‚AŽ¢ÓÝ ÏAóŽ— A¢e A¢AeAb ݋n 4½0½ ÓÝAÏÝÓ :¨Ï—e æ· ÄæA—Ž{‚ íŽÝ‹ AÝ[‹nÓ A‚AŽ¢ÓÝ ¢ÝŽ‚æA A¢e AÏQæeA ¹} ·½½b ¨¢ æ¢n s ¨¢ 0-!b 0-!ß A¢e A—AìŽÓŽ¨¢º A¢e æAÝnA—A ¹s ·½½b ¨¢ æ¢n ¯äº½ 0n[æώ¢‚ A Ó·¨Ý ¨¢ ݋n 4½0½ ÝnA ݋AÝ ÝÏAìn—Ó ݨ ÏAóŽ— Ž¢ äõ¯€ ŽÓ Óݎ—— ¨¢ ݋n ‹¨ÏŽó¨¢b QæÝ nìnÏï ·¨ÓŽÝŽìn ‚An

AÓݎ——¨ ·—AïÓ {Ϩ ‹nÏn ¨¢ ¨æÝ [¨æ—e Ó¨—ŽeŽ{ï ‹Ž A ϨӍ

0nn 42b -A‚n ß

- ", ",

 *>ߝvvÄ U iÝ iÁÄiß Ï] 9 ,>˜}iÁÄ Ô] "/

 “iÁˆV>˜ i>}Öi

U >Íˆ“Ái n] >˜Ä>Ä ˆÍß Ô

U/>“¬> >ß È] Ä͝˜ {

U/iÞ>Ä ¤{] /Á˜Í Ï

U …ˆV>} 7…ˆÍi -Þ š]

U±± ˜}iÄ] -i>Í͏i] >Íi >͈˜> i>}Öi

U*ˆÍÍÄLÖÁ}… ¤]

Uˆ>“ˆ È] ->˜ Á>˜VˆÄV É

U7>ąˆ˜}͝˜ È] ͏>˜Í> {

…ˆV>} ÖLÄ å

U*…ˆ>`i¬…ˆ> x]

U iÍÁˆÍ ¤å]

U Á>` É]

ˆ˜˜iĝÍ> É

ˆ˜Vˆ˜˜>͈ Ï

UˆÝ>֎ii]

U ±9± 9>˜ŽiiÄ]

U ±9± iÍÄ É]

iÜi>˜` Ï

">Ž>˜`] >Íi

->˜ ˆi} ¤

-ͱ ÖˆÄ Ï] ¤å ˆ˜˜ˆ˜}Ä Áˆã˜>] >Íi

UÖÄ͝˜]

±± `}iÁÄ] >Íi

!:/b !½½ u ïnAÏ A{ ÝnÏ ŽÓӎ¢‚ ݋n ·—Aï¨{{Ó {¨Ï ݋n {ŽÏÓÝ ÝŽn ӎ¢[n ¯¤¤Øb ݋n !ní nÏÓnï nìŽ—Ó AÏn ‚¨Ž¢‚ QA[– ݨ ݋n 0ÝA¢—nï æ· {Ž¢A—Ób ݋A¢–Ó ݨ A Ϩ¨–Žnb A €õïnAύ ¨—e ‚¨A—Ýn¢enÏ A¢e A [¨A[‹ 틨Ìe ¢nìnÏ Qnn¢ ݨ ݋n ·¨Óݍ ÓnAÓ¨¢ Ž¢ ݋n !½ ¨íÌÓ Ý‹AÝ {¨Ï A ÝæÏ¢ AϨæ¢eÅ eA n¢ÏŽÄæn Ó[¨Ïne ¨{{ A 펗e Ó[ÏAQ—n Ž¢ {Ϩ¢Ý AÝ ¯aõß Ž¢Ý¨ ¨ìnÏݎn A¢e ݋n nìŽ—Ó en{nAÝne ݋n ώìA— !ní <¨Ï– /A¢‚nÏÓb ߍäb Ž¢ An Ø ¨{ ݋n AÓÝnÏ¢ ¨¢{nÏn¢[n {Ž¢A—Ó ݨ AeìA¢[n ݨ ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ 0ÝA¢—nï

æ· {Ž¢A—Ó ӎ¢[n äõõß½ 2‹n nìŽ—Ó íŽ—— {A[n ݋n ¨Ó ¢‚n—nÓ Ž¢‚Ó {¨Ï ݋n æ· Ž¢ A ÓnώnÓ Ý‹AÝ íŽ—— ÓÝAÏÝ ¨¢ :ne¢nÓeAï ‹nÏn½ 2‹ŽÓ ÓnώnÓ íŽ¢ [An A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n n쎗ÓÌ ¨ÓÝ Ž¢ Ýn¢Ón ώìA—b A¢e ŽÝ íAÓ Ý‹AÝ æ[‹ ÓínnÝnϽ É2‹AÝ ¨¢n íAÓ —Ž–n ‹ÏŽÓݍ AÓbÊ ÓAŽe n¢ÏŽÄænb 틨 A—Ó¨ Ó[¨Ïne ݋n ÓnώnÓ íŽ¢¢nÏ AÓ

n쎗ÓÌ {ŽÏÓݍϨæ¢e 펢 ¨ìnÏ —¨ÏŽeA½ Ý A—Ó¨ íAÓ ¢nnene½ 2‹n

n쎗ÓÌ Q—ní A äõ {ŽÏÓݍ·nώ¨e —nAe A¢e eŽe¢ÌÝ íA¢Ý ݨ ‹nAe QA[– ݨ !ní <¨Ï– {¨Ï A An × ¨¢ 0æ¢eAï½ ÉÝ eŽe¢ÌÝ AÝÝnÏ ‹¨í ŽÝ ‚¨Ý ݨ ¨ìnÏݎnb ín ínÏn Ž¢ A ‚¨¨e ·¨ÓŽÝŽ¨¢bÊ nìŽ—Ó [A·ÝAŽ¢ ?A[‹ -AώÓn ÓAŽe½ É:n ínÏn AÝ ‹¨n½ :n •æÓÝ ¢nnene ¨¢n Ӌ¨Ý½Ê [ÝæA——ïb ݋n nìŽ—Ó ¢nnene {¨æÏ Ó‹¨ÝÓ Ý¨ 펢 ݋n ‚An½ n¢ÏŽÄænÌÓ íŽ¢¢nÏ [An A{ ÝnÏ n¢ÏŽ– æ¢eÄìŽÓÝ Óݨ··ne —ïA ¨ìA—[‹æ– ÝíŽ[n A¢e —nînŽ -¨¢Ž–AϨìÓ–ï½ 2‹n —AÓÝ Ó‹¨Ý —Aï Ž¢ ݋n [ÏnAÓn A¢e n¢ ώÄæn ÝA··ne ŽÝ ‹¨n½ /ïA¢ AÏÝnÏ A¢e ¨ìA—[‹æ– A—Ó¨ Ó[¨Ïne {¨Ï ݋n n쎗Ób 틨Ón QŽ‚‚nÓÝ ¨ìn ݋ŽÓ ïnAÏ íAÓ ‹ŽÏŽ¢‚ -nÝnÏ n ¨nÏ AÓ [¨A[‹½ n íAÓ {ŽÏne Qï —¨ÏŽeA A{ÝnÏ ŽÓӎ¢‚ ݋n ·—Aï¨{{Ó Ž¢ ‹ŽÓ ݋Ïnn ÓnAÓ¨¢Ó½ ¢ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢b ‹n ŽÓ ‹¨·Ž¢‚ ݨ —nAe !ní nÏÓnï ݨ ŽÝÓ {¨æÏ݋

æ·½ /æӗA¢ ne¨Ýn¢–¨ A¢e /ïA¢

A——A‹A¢ ÝA——Žne {¨Ï ݨ·Ónne ne !ní <¨Ï–b 틎[‹ ‹Ae A ‚¨¨e {—æÏÏï •æÓÝ Qn{¨Ïn !ní nÏÓnï Ó[¨Ïne½

 8 °¨„ 8Lpk 8 \E8ww „ww\k\ g„„¨E8ww „wg „L8w  „¨  (L„\E„8V

Ï Ô x x Ï {


04!!:0

," * ¤0AÝæÏeAïb

Aï äØb äõ¯ä U Ï

Ö͝ Á>Vˆ˜}

ˆ˜V…Vˆvvi ¬ˆÄi` vÁ LÁi>ŽÖÍ ˜`ß xåå ß i˜˜> ÁßiÁ

00$ 2 -/00

! !-$0 u AnÓ Ž¢[‹[—Ž{{n Óݎ—— ŽÓ¢ÌÝ ¨ìnÏ Ý‹n eŽÓA··¨Ž¢Ýn¢Ý ¨{ —¨ÓŽ¢‚ ݋n ¢eŽA¢A·¨—ŽÓ }õõ ·¨—n Qï A nAÓ—ï ¤ Ž¢[‹nÓ Ý¨ /ïA¢ ώÓ[¨n½ ÝÌÓ A ӎ‚¢ ¨{ •æÓÝ ‹¨í æ[‹ ‹AÓ [‹A¢‚ne {¨Ï Ž¢[‹[—Ž{{n Ž¢ A ìnÏï Ӌ¨ÏÝ ·nώ¨e ¨{ ݎn½ n íAÓ¢ÌÝ nìn¢ Ž¢ ¢eï AÏ Ýí¨ ïnAÏÓ A‚¨b í‹n¢ ‹n íAÓ A ‚ænÓÝ [¨n¢ÝAÝ¨Ï {¨Ï ݋n ¢eŽ A¢A·¨—ŽÓ ¨Ý¨Ï 0·nneíAï ÏA eŽ¨ ÝnA eæώ¢‚ ݋n ÏA[n½ !¨í ‹nÌÓ ¨¢ ݋n {Ϩ¢Ý Ϩí {¨Ï í‹AÝÌÓ Qn[¨n ݋n QŽ‚‚nÓÝ ÏA[n ¨{ ‹ŽÓ —Ž{n½ ÉÌìn ‚¨Ý A æ[‹ eŽ{{nÏn¢Ý ÓnAÝ Ý‹ŽÓ ïnAÏ Ý‹A¢ eŽe Ž¢ äõ¯õbÊ ‹n —A悋ne½

¨nÓ ‹n nìnϽ 0æ¢eAïÌÓ ÏA[n [¨æ—e Qn ݋n ¨{{Ž[ŽA— —Aæ¢[‹ ·AÏÝï {¨Ï ݋n eώìnÏ A¢ï Qn—Žnìn ŽÓ ÏA·Že—ï Qn[¨Ž¢‚ ¨¢n ¨{ ¢eï AÏÌÓ ¢ní ÓÝAÏÓ½ n íAÓ A Ϩ¨–Žn —AÓÝ ÓnAÓ¨¢ –¢¨í¢ ¨Ïn {¨Ï ‹ŽÓ ÓAììï Ó¨[ŽA— neŽA ӖŽ——Ó A¢e Aϖnݎ¢‚ AQŽ—ŽÝŽnÓ Ý‹A¢ ‹n íAÓ {¨Ï ‹ŽÓ ¢¨¢enÓ[ώ·Ý {Ž¢ŽÓ‹nÓ íŽÝ‹ !níA¢AAÓ /A[Ž¢‚½

:‹n¢ ݋n ÝnA [—¨Óne Óæeen¢ —ï Ž¢ n[nQnÏb ‹n íAÓ ¨æÝ ¨{ A •¨Q½ ¢eÏnÝݎ æݨӷ¨ÏÝ ‹Ae A¢ ¨·n¢Ž¢‚b A¢e ŽÝ •æÓÝ ‹A··n¢ne ݨ Qn ݋n ¨ÓÝ ìŽÓŽQ—n ÓnAÝ Ž¢ ݋n ÓnώnÓ½ ¢e ݋AÝÌÓ ‹¨í Ž¢[‹[—Ž{{n Qn[An A¢Ž[A -AÝώ[–ÌÓ Ïn ·—A[nn¢Ý½ 2‹AÝÌÓ nîA[Ý—ï ‹¨í ‹n íAÓ –¢¨í¢b ݨ¨b A¢e ‹n n QÏA[ne ݋n Ϩ—n ŽneŽAÝn—ï½ n ·¨Óne {¨Ï A ·‹¨Ý¨ Ž¢ ‹ŽÓ Qώ‚‹Ý ‚Ïnn¢ ¨ Aeeï {ŽÏnÓæŽÝ ínAώ¢‚ ‹nn—Ób e¨¢¢ne A —¨¢‚ Q—A[– 펂 eæώ¢‚ eώìnÏ Ž¢ÝϨ eæ[ݎ¨¢Ó AÝ Ý‹n ÓnAÓ¨¢¨·n¢nÏ A¢e ‚Aìn ‹ŽÓn—{ ݋n ¢Ž[–¢An É A¢Ž[A½Ê æÝ í‹n¢ ‹n [—ŽQne Ž¢Ý¨ ݋n [AÏb ‹n íAÓ Ž¢[ÏneŽQ—ï Ónώ¨æÓb A¢e ‹ŽÓ ÝnA ŽÓ Ï梢Ž¢‚ QnÝÝnÏ Ý‹A¢ ŽÝ nìnÏ eŽe íŽÝ‹ -AÝώ[–½ nÌÓ Ý‹n ¨¢—ï eώìnÏ Ž¢ ¢eï AÏ Ý¨ A–n ŽÝ ݨ ݋n AÓÝ 0Žî Ϩæ¢e ¨{ ÄæA—Ž{‚ Ž¢ nìnÏï nìn¢Ýb ‹n Ó[¨Ïne ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ [AÏnnÏ ·¨eŽæ AÝ ¨¢‚ nA[‹ A¢e ‹n ‚¨nÓ Ž¢ ݨ ݋n ¢eï }õõ ÏA¢–ne ݋ŽÏe Ž¢ ݋n ·¨Ž¢ÝÓ ÓÝA¢eŽ¢‚Ó½ !¨í ŽÝÌÓ ‹ŽÓ eώ쎢‚ ݋AÝÌÓ ‚nÝݎ¢‚ AÝÝn¢ÝŽ¨¢b A¢e ݋AÝ A¢ Ž[A ÓÝæ{{ ŽÓ ÄæŽ[–—ï Qn[¨Ž¢‚ Ón[¨¢eAÏï½

'' +(¥(( * %' ((

/ , 7 " 9 , `ÁˆÜiÁ >“iÄ ˆ˜V…Vˆvvi] v >˜>`>] ¬Á>V͈ViÄ > ¬ˆÍ Ä͝¬ ˜ ͅi vˆ˜> `>ß v ¬Á>V͈Vi vÁ ͅi ˜`ˆ>˜>¬ˆÄ xåå >Ö͝ Á>Vi >Í Í…i ˜`ˆ>˜>¬ˆÄ ÍÁ -¬ii`Ý>ß ˆ˜ ˜`ˆ>˜>¬ˆÄ ˜ Áˆ`>ß±

˜`ß >Á ÁiˆÄ…ˆ˜} > ÁˆÜ>Áß ÝˆÍ… Íݝ ÜiÁß v>“ˆˆ>Á ˜>“iÄ ß *>֏ iÝLiÁÁß

00$ 2 -/00

! !-$0 u :‹n¢ ¨QQï /A‹A— íAÓ ÏA[Ž¢‚b ‹n ‹æ¢‚ A ·Ž[ÝæÏn ¨{ Ž[‹An— ¢ eÏnÝݎ Ž¢ ‹ŽÓ í¨Ï–¨æÝ Ï¨¨½ 2‹AÝÌÓ í‹¨ /A‹A— íA¢Ýne ݨ QnAÝ ¨Ïn ݋A¢ A¢ï¨¢n n—Ón ¨¢ ݋n ÝÏA[–½ ¢e ÏnÓÝ AÓÓæÏneb ¢eÏnÝݎ {n—Ý ݋n ÓAn íAï½ ¨¨–Ó —Ž–n ݋nïÌìn ·AÓÓne ¨¢ ݋AÝ ìŽÝώ¨— ݨ ݋nŽÏ –ŽeÓ½ ÏA‹A /A‹A— A¢e AÏ[¨ ¢eÏnÝݎ ‹Aìn enìn—¨·ne ÄæŽÝn A¢ ¢eï AÏ ÏŽìA—Ïïb 틎[‹ íAÓ ¨¢—ï ‹nŽ‚‹Ýn¢ne í‹n¢ /A‹A— ݨ¨– ݋n Q—An {¨Ï A¢ ·ÏŽ— [ÏAӋ AÝ ¨¢‚ nA[‹ ݋AÝ [AÝA ·æ—Ýne ¢eÏnÝݎÌÓ [AÏ Ž¢Ý¨ ݋n AŽÏ Qn{¨Ïn ŽÝ ӗŽe Ž¢Ý¨ A ݎÏn QAύ ώnϽ ÉnÌÓ Óݎ—— A—— í¨Ï–ne æ· AQ¨æÝ ŽÝbÊ /A‹A— Ó¢Ž··ne ݋ŽÓ ínn–½ É2¨ nb e¨¢ÌÝ nìn¢ [AÏn AQ¨æÝ ŽÝ A¢ï¨Ïn½ ¨Ï‚nÝ ŽÝ½ Ý Ý¨¨– n ¨æÝb ݨ¨½Ê 2‹n¢b íŽÝ‹ A ‹nA—Ý‹ï QŽÝ ¨{ ÓAÏ[Aӝb ‹n Aeeneb ÉŽ–n íAÓ nA¢Ž¢‚

ݨ e¨ ݋AÝ½Ê ¢eï AÏ ¨{{Ž[ŽA—Ó AÏn —¨ìŽ¢‚ A—— ݋n QŽÝÝnÏ {nn—Ž¢‚Ób nÓ·n[ŽA— —ï ӎ¢[n ŽÝ Ž¢ì¨—ìnÓ Ýí¨ ¨{ ݋n Ó·¨ÏÝÌÓ ¨ÓÝ ·Ï¨Ž¢n¢Ý {AŽ —ŽnÓ½ Aώ¨ ¢eÏnÝݎ í¨¢ ݋n ¢ eŽA¢A·¨—ŽÓ }õõ Ž¢ ¯¤Ø¤ A¢e Ó·n¢Ý ݋n ÏnÓÝ ¨{ ‹ŽÓ —¨¢‚ [A ÏnnÏ {æݎ—n—ï [‹Aӎ¢‚ A¢¨Ý‹nÏ íŽ¢½ ŽÓ Ó¨¢b Ž[‹An—b —ne ¨Ïn —A·Ó ݋A¢ A¢ï ¨Ý‹nÏ eÏŽì nÏ íŽÝ‹¨æÝ A[ÝæA——ï 펢¢Ž¢‚ ݋n QŽ‚‚nÓÝ ÏA[n½ !¨í ݋nÏnÌÓ AÏ[¨b 틨 ¢nAϗï í¨¢ AÓ A Ϩ¨–Žn Ž¢ äõõØ QæÝ íAÓ ne‚ne AÝ Ý‹n —Ž¢n Qï 0A ¨Ï¢ŽÓ‹ Ž¢ ¨¢n ¨{ ݋n [—¨ÓnÓÝ {Ž¢ŽÓ‹nÓ nìnϽ É Óݎ—— —Žìn {¨Ï A—— ݋ŽÓbÊ ×ä ïnAύ¨—e Aώ¨ ÓAŽe ώeAï½ É ώen íŽÝ‹ AÏ[¨ nìnÏï Ž¢[‹ ¨{ ݋n íAï½Ê 2‹n /A‹A—Ó AÏn •æÓÝ AÓ ·AӍ ӎ¨¢AÝn AQ¨æÝ Ý‹n ώ[–ïAÏe½ ¨QQï í¨¢ ݋n }õõ Ž¢ ¯¤sØb A—¨¢‚ íŽÝ‹ ݋Ïnn ÓnώnÓ [‹A ·Ž¨¢Ó‹Ž·Ó½ ŽÓ Ó¨¢ Qn[An ݋n ï¨æ¢‚nÓÝ íŽ¢¢nÏ Ž¢ ¢eï AÏ

‹ŽÓݨÏï AÝ A‚n ¯¤b {Ž¢ŽÓ‹ne ݋ŽÏe Ž¢ —AÓÝ ïnAÏÌÓ }õõ A¢e ŽÓ ìŽníne AÓ ¨¢n ¨{ ݋n Qώ‚‹ÝnÓÝ ï¨æ¢‚ ·Ï¨Ó·n[ÝÓ Ž¢ ݋n ÓnώnÓ½ !¨Ý ÓæϷώӎ¢‚—ïb A—— ݋AÝ Óæ[ [nÓÓ ‹AÓ —ne ݨ ·—n¢Ýï ¨{ [—AӋ nÓ QnÝínn¢ ݋n Ýí¨ {AŽ—ŽnÓ½ É:nÌÏn [¨·nݎݨÏÓ½ :‹AÝ ŽÓ ï¨æÏÓ ŽÓ ¢¨Ý Ž¢n u A¢e ìŽ[n ìnÏÓAbÊ Aώ¨ ¢eÏnÝݎ ÓAŽe½ É2‹nÏnÌÓ ¢¨Ý‹Ž¢‚ íϨ¢‚ íŽÝ‹ ݋Aݽ { ŽÝ ‚nÝÓ ¨æÝ ¨{ ‹A¢eb ݋AÝÌÓ ¨¢n ݋Ž¢‚½ æÝ ŽÝ e¨nÓ¢ÌÝ½Ê 2‹n Ón[¨¢e A¢e ݋ŽÏe‚n¢ nÏAݎ¨¢ eώìnÏÓ [A¢ Qn ÏnÓ·n[ݍ {æ— ¨{ nA[‹ ¨Ý‹nÏ ¨{{ ݋n ÝÏA[–b AÓ Ý‹nï ínÏn eæώ¢‚ A ·Ï¨¨ ݎ¨¢A— A··nAÏA¢[n Ž¢ !ní <¨Ï– nAϗŽnÏ Ý‹ŽÓ ínn–½ 2‹nï ÝA—–ne ¨{ ݋n ώìA—Ïï QnŽ¢‚ ‹nA—Ý‹ï {¨Ï ݋n Ó·¨ÏÝ A¢e {ŽÓݍ Q杷ne nA[‹ ¨Ý‹nÏ ¨¢ ݋n íAï ¨æÝ ¨{ ݋n Ϩ¨½ æÝ e¨¢ÌÝ —¨¨– {¨Ï ݋n ݨ Qn[¨n eŽ¢¢nÏ QæeeŽnÓ A¢ï ݎn Ó¨¨¢½ 2‹n äߍïnAύ¨—e ÏA‹Ab nӍ ·n[ŽA——ïb ÓnnÓ ݨ ݋ώìn ¨¢ ݋n ŽenA ¨{ QæÝݎ¢‚ ‹nAeÓ íŽÝ‹ ݋n

>± /iV… ݈˜Ä ˜ “iÁVß Á֏i >}>ˆ˜ÄÍ iÜ>`> 04!!:0 /-$/2

¨æŽÓŽA¢A 2n[‹b ݋n !¨½ Ø Ónne Ž¢ ݋n :nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[

¨¢{nÏn¢[n AÓnQA—— 2¨æÏ¢A n¢Ýb [¨¢ÝŽ¢ænÓ Ý¨ Ϩ—— ¨¢b QnAݎ¢‚ !¨½ ß !nìAeA ¯s} Ž¢ ݋n 旗e¨‚Ó Ón[¨¢e ‚An ¨{ ݋n eAï ¨¢ ώeAï½ {ÝnÏ Ý¨··Ž¢‚ !¨½ ¯ Ónne !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ¯}¯ä Ž¢ ώeAïÎÓ nAÏ—ï ‚Anb ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ 펗— ·—Aï A‚AŽ¢ ݨeAï AÝ ß ·½½b A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n —¨ÓnÏ QnÝínn¢ !¨½ ä

}}ˆiÄ

$!2!4 /$

- ¯

:‹Ž—n ݋n ‚‚Žn ¨{{n¢Ón [An A—Žìn ݨ¨ —AÝn A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n 旗e¨‚Ób ݋nŽÏ ·ŽÝ[‹Ž¢‚ A¢e en{n¢Ón {A—ÝnÏne ݋Ϩ悋¨æÝ Q¨Ý‹ ‚AnÓb AÓ Ý‹n ÝnA Óæύ Ïn¢enÏne ßõ Ïæ¢Ó A¢e [¨ŽÝ Ýne ӎî nÏϨÏÓ½ É:n ¢nne ݨ e¨ A QnÝÝnÏ •¨Q ¨{ Óæ··¨Ïݎ¢‚ ¨æÏ ·ŽÝ[‹Ž¢‚ ÓÝA{{ en{n¢ÓŽìn—ïbÊ :AÏe ÓAŽe½ É¢e í‹n¢ ín e¨¢ÌÝb ‹A¢e—Ž¢‚ ŽÝ Qnݍ ÝnÏ½Ê !¨íb ! 04ÌÓ Aݍ—Aςn QŽe A··nAÏÓ Ý¨ Qn Ž¢ •n¨·AÏeïb {¨Ï A [—æQ ݋AÝ —¨¨–ne —Ž–n A ìnÏï ‚¨¨e ¨¢n nAÏ—ï Ž¢ ݋n ïnAÏb A¢e A ìnÏï ·¨¨Ï ¨¢n —AÝn—ï½ 2‹n ‚‚ŽnÓb 틨 ‹¨—e A ß}ä¯ ¨ìnÏA—— Ïn[¨Ïe A¢e ín¢Ý ¯¯× Ž¢ : Ïn‚æ—AύÓnAÓ¨¢ ·—Aïb ¨·n¢ne ݋n ÓnAÓ¨¢ íŽÝ‹ QŽ‚ íŽ¢Ó ¨ìnÏ QŽ‚ÝŽn ·Ï¨‚ÏAÓb Ž¢[—æeŽ¢‚ A Ýí¨‚An Óínn· AÝ Ý‹n 4¢ŽìnÏӎÝï ¨{ ώó¨¢Ab ݋n !¨½ }ÏA¢–ne ÝnA Ž¢ ݋n [¨æ¢ ÝÏï AÝ Ý‹n ݎn½ æÝ Ý‹n {Ž¢A— ¨¢Ý‹ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢ ‹AÓ Ónn¢ A ӗŽ· Ž¢ ·—Aïb A¢e 틎—n :AÏe ÓAŽe ‹n Qn

ÖÍ

$!2!4 /$

- ¯

ÝnÏ Ó·¨Ý½ ÉìnÏ諸n ŽÓ íAŽÝŽ¢‚ {¨Ï ݋nŽÏ ¨··¨ÏÝ梎Ýï AÝ Ý‹AÝ —nì n—bÊ AώQAï ÓAŽe½ É ݋¨æ‚‹Ý ݋AÝ ‹n ‹n—e ‹ŽÓ ¨í¢ Ž¢ ݋n [A—— æ·Ó —AÓÝ ÝŽn A¢e íAÓ •æÓÝ –Ž¢e

0A[ÏAn¢Ý¨ 0ÝAÝn A¢e !¨½ } ÏnÓ¢¨ 0ÝAÝnb A ‚An ݋AÝ n¢e ne A{ÝnÏ Ý‹n 0梍!níÓ ·ÏŽ¢Ý enAe—Ž¢n ¨¢ ώeAï nìn¢Ž¢‚½ 2‹n Ó[¨Ïn íAÓ ÝŽne AÝ {Žìn A{ ÝnÏ Ý‹Ïnn Ž¢¢Ž¢‚Ó Qn{¨Ïn ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ Ó[¨Ïne Ýí¨ Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ A¢e nŽ‚‹Ý ¨Ïn Ž¢ ݋n ӎî݋½ ¨æÏ Ïæ¢Ó Ž¢ ݋n ݨ· ¨{ ݋n Ónìn¢Ý‹ ·Ï¨ìŽene ݋n {Ž¢A— AςŽ¢ {¨Ï ݋n 旗e¨‚Ó½ ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ ·¨æ¢ene ¨æÝ äõ ‹ŽÝÓ Ž¢ ݋n [¨¢ÝnÓÝb íŽÝ‹

‹¨n Ïæ¢Ó [¨Ž¢‚ {Ϩ ÏnÌӋ¨¢ ŽQn—— A¢e ¨eï !nn—½ ŽQn—— {Ž¢ŽÓ‹ne €{¨Ï€ AÝ Ý‹n ·—AÝn íŽÝ‹ {Žìn / b 틎—n !nn—ÎÓ ‹¨nÏ íAÓ A ݋ÏnnÏæ¢ Ó‹¨Ý½ ï—n Ï¢ÓQnς A¢e /ïA¢ nQ‹AÏÝ Ó[¨Ïne ݋Ïnn Ïæ¢Ó nA[‹ {¨Ï ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹b 틎—n {¨æÏ ·—AïnÏÓ u ŽQn——b 2Aï—¨Ï 2nÏÏAÓAÓb æÓݎ¢ ne‚nÓ A¢e 2ï—nÏ .æA——Ó u A—— Ó[¨Ïne Ýí¨ Ïæ¢Ó A·Žn[n {¨Ï ݋n 旗e¨‚Ó½

—Žnìne ݋n ‚‚ŽnÓ ‹Ae A ‚¨¨e [‹A¢[n AÝ ‚nÝݎ¢‚ A¢ ! QnÏ݋b ‹n A—Ó¨ Aeeneb ÉQæÝ ï¨æ e¨¢ÌÝ –¢¨í½Ê íAÝ[‹ ·AÏÝï ŽÓ Ó[‹neæ—ne AÝ 2‹n An 0·¨ÏÝÓ AÏ A¢e ώ——b äØõ} 0½ Ó·Ž¢Ab {¨Ï ݋n ŽìŽÓŽ¨¢ AÓnQA—— 0n—n[ݎ¨¢ 0‹¨í AÝ ¤aßõ A½½b ¨¢eAïb íŽÝ‹ A—— ‚ ‚Žn {A¢Ó Ž¢ìŽÝne ݨ •¨Ž¢½ É$æÏ ¢æQnÏÓ AÏn ‚¨¨e n¢¨æ‚‹bÊ :AÏe ÓAŽe ¨{ ‹ŽÓ ÝnAÌÓ ·¨ÏÝ{¨—Ž¨½ É$æÏ ¨ìnÏA—— Ïn[¨Ïe A¢e Q¨eï ¨{ í¨Ï–½Ê ώeAïÌÓ ‚An ÓAí ·ŽÝ[‹nÏ eA ¨ÝÝ QAÝݗnb QæÝ ! 04ÌÓ ‹æϗnÏ ‹AÓ A—Ó¨ Ónn¢ QnÝÝnÏ eAïÓ Ý‹ŽÓ ÓnAÓ¨¢½

¨í¢ äõb ݋n ‚‚ŽnÓ ÏA——Žne ݨ ÝA–n A €ä —nAeb íŽÝ‹ ݋n nî [—AAݎ¨¢ ·¨Ž¢Ý A 2A¢¢nÏ /æÓÝ Ýí¨Ïæ¢ ‹¨nÏ Ž¢ ݋n ݨ· ¨{ ݋n ݋ŽÏe Ž¢¢Ž¢‚½ -nϋA·Ó nAϗŽnÏ Ž¢ ݋n ÓnA Ó¨¢b ݋n ÝnA í¨æ—e ‹Aìn Ónݍ ݗne Ž¢ A{ÝnÏ Óæ[‹ A ‹ŽÝb A¢e ÝA– n¢ ‹¨n ݋n ‚An½ 2‹ŽÓ ݎnb ‹¨ínìnÏb ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ A¢ÓínÏne íŽÝ‹ ݋Ïnn Ïæ¢Ó Ž¢ ݋n Q¨Ýݨ ‹A—{ ¨{ ݋n {ÏAnb A¢e nìn¢Ýæ A——ï QæŽ—Ý A¢ s€ AeìA¢ÝA‚n ‚¨ Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n Ónìn¢Ý‹½ Ý Ý‹AÝ ·¨Ž¢Ý ! 04 ÝæÏ¢ne

ݨ Ón¢Ž¨Ï Ïn—Žn{ A¢ 0[¨ÝÝ

¨{{A¢ u A ·—AïnÏ í‹¨ ‹AÓ ‹Ae A ÓÝnϗŽ¢‚ [AÏnnÏ AÓ A¢ ‚ ‚Žn u –¢¨íŽ¢‚ ¨Ïn 旗e¨‚ ÝA——ŽnÓ [¨æ—e ìnÏï ín—— nA¢ ݋n QA——‚An½ æÝ ¨{{A¢ í¨æ—e ÓæÏÏn¢ enÏ {Žìn ¨Ïn Ïæ¢Ób AÓ ¨æŽÓŽA¢A 2n[‹ nìn¢ÝæA——ï QæŽ—Ý A ¯}Ø —nAe ‹nAeŽ¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n ¢Ž¢Ý‹ Ž¢¢Ž¢‚½ —AÝn ‚‚Žn Ïæ¢ AÝ Ïn Ó·n[ÝAQŽ—ŽÝï ÝæÏ¢ne Ž¢Ý¨ A —AÓݍ ‚AÓ· ÏA——ïb AÓ ! 04 ӗŽ[ne ݋n en{Ž[ŽÝ ݨ ¯}¯ä íŽÝ‹ ݋n Ý‚ Ïæ¢ [¨Ž¢‚ ݨ ݋n ·—AÝn½ æÝ •æ¢Ž¨Ï ?A[ ŽÓ‹nÏ í¨æ—e Ó펢‚ AÝ Ý‹n {ŽÏÓÝ ·ŽÝ[‹b ‚Ϩæ¢eŽ¢‚ ¨æÝ Ý¨ {ŽÏÓÝ QAÓn íŽÝ‹ Ï梢nÏÓ AÝ Ý‹n [¨Ï¢nÏÓb n¢eŽ¢‚ ݋n ‚An½ ÉÝÌÓ •æÓÝ ¢¨Ý ÄæŽÝn [—Ž[–Ž¢‚ ώ‚‹Ý ¢¨íbÊ :AÏe ÓAŽe½ É AïQn Ž{ ínÌÏn {¨ÏÝæ¢AÝn n¢¨æ‚‹ ݨ ‚nÝ A¢ Aݍ—Aςn QŽeb A ¢ní —¨[Aݎ¨¢ A¢e A ¢ní —nAÓn ¨¢ —Ž{nb Óݎ—— ݋Ž¢– ínÌÏn A ·ÏnÝÝï eA¢‚nϨæÓ [—æQ½Ê AïQn½

¨{ ÓÝnAeï A¢e ݋Ž¢– ݋AÝÌÓ Ý‹n ÏnAÓ¨¢ ‹n ‚¨Ý [A——ne QA[–½ n ¢nneÓ Ý¨ ÝA–n AeìA¢ÝA‚n ¨{ ݋AÝ ¨··¨ÏÝ梎Ýï½Ê { AÓݎ——¨ e¨nÓ A–n ݋n [æÝ {¨Ï ݋n :¨Ï—e æ· ÝnAb ŽÝ í¨æ—e Qn A ӎ‚¢Ž{Ž[A¢Ý A[‹Žnìn n¢Ý {¨Ï A {¨ÏnÏ ÓÝA¢e¨æÝ {Ϩ ݋n Ó¨[[nÏ [¨æ¢ŽÝï Ž¢ AÓ Ïæ[nÓ½ É ݋Ž¢– ŽÝ í¨æ—e Qn ‹æ‚n {¨Ï

·n¨·—n ݨ Ónn ݋AÝ Ó¨n¨¢n {Ϩ ݋ŽÓ AÏnA [A¢ A–n ŽÝbÊ 2æ[‹{AÏQnÏ ÓAŽe½ É2‹nï A—Ó¨ ‹Aìn ݨ æ¢enÏÓÝA¢e ݋n A¨æ¢Ý ¨{ í¨Ï– A¢e ‹n ÓA[ώ {Ž[ne A —¨Ý ݨ ‚nÝ Ý¨ í‹nÏn ‹n ŽÓ½Ê

2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς½

AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}¤½ ¨——¨í ‹Ž ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O•·‚ϨìnÓ½

¢eÏnÝݎӽ É [A¢ {—AÝ ¨æÝ Ýn—— ï¨æb í‹n¢ íAÓ Ž¢ 0ÝAÏ AóeA ¹A enìn— ¨·n¢ÝA— ÓnώnÓºb ݋n ‚¨A— ín ÓnÝ Ý‹n {ŽÏÓÝ eAï ín ínÏn A ÝnA íAÓ Ý‹AÝ ínÌe Qn {AÓÝnÏ Ý‹A¢ AÏ[¨ AÝ nìnÏï ӎ¢‚—n ÓnӍ ӎ¨¢ ¨{ ݋n ïnAÏbÊ /A‹A— ÓAŽe½ :‹ï íAÓ Ý‹AÝÅ É n[AæÓnbÊ /A‹A— Ӌ¨Ý QA[–b ɋn íAÓ A¢ ¢eÏnÝݎ½Ê ÝÌÓ ¢¨Ý ݨ¨ ÓæϷώӎ¢‚b ‚Žìn¢ ݋n íAï ÏA‹AÌÓ eAe {n—Ý AQ¨æÝ AÏ[¨ÌÓ {A݋nϽ É:‹n¢ ï eAe í¨Ï–ne ¨æÝ Ž¢ ¨æÏ {ŽÝ¢nÓÓ Ï¨¨ í‹n¢ íAÓ A –Žeb ¨¢ ݋n íA—— íAÓ A ·Ž[ÝæÏn ¨{ Ž[‹An—bÊ ÏA‹A Ïn[A——ne½ ÉÝ íAÓ ¨ÝŽìAݎ¨¢½ 2‹AÝÌÓ Ý‹n íAï ŽÝ ŽÓb ݋AÝÌÓ Ý‹n íAï ŽÝÌÓ A— íAïÓ Qnn¢½Ê nÝ Ý‹n ÝÏAӋÝA—–Ž¢‚ Qn‚Ž¢y É ï eAe QnAÝ Ý‹n —ŽìŽ¢‚ ï¨æ –¢¨íí‹AÝ ¨æÝ ¨{ Ž[‹An—bÊ ÏA‹A ÓAŽe½ ɨ¨– AÝ Ý‹n ‹ŽÓ ݨÏï½ <nA‹b Ž[‹An— í¨¢ A —¨Ý ¨{ ÏA[n ¨{ ÏA[nÓb QæÝ ‹n eŽe¢ÌÝ íŽ¢ A¢ ¢eï }õõ ¨Ï ݋Ïnn [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·Ó½Ê

0nώnÓ ¨{{Ž[ŽA—Ó –¢¨í A ‚¨¨e ώìA—Ïïb íŽÝ‹ Ýí¨ Ïn[¨‚¢ŽóAQ—n ¢AnÓb [A¢ ¨¢—ï ‹n—· Q掗e Ž¢ ÝnÏnÓÝ Ž¢ A ÓnώnÓ Ý‹AÝ Óݎ—— ÓÝÏ悂—nÓ Ž‚‹ÝŽ—ï ݨ ‚nÝ ¢¨ ݎ[ne Qn諸e ŽÝÓ ÓŽ‚¢AÝæÏn nìn¢Ý½ nÏÝAŽ¢—ïb ݋n {¨—–Ó ¨ìnÏ AÝ b 틎[‹ ŽÓ QϨAe[AÓݎ¢‚ ݋n ÏA[n A¢e enÓ·nÏAÝn—ï Ónn– Ž¢‚ ¨æÝ ¢ní ÓݨÏï —Ž¢nÓ ¢¨í ݋AÝ A¢Ž[A -AÝώ[– ‹AÓ •æ·ne ݨ !0 /b í¨æ—e —¨ìn ݨ Ónn AÏ[¨ A¢e ÏA‹A QAÝݗŽ¢‚ {¨Ï ݋n 펢 ¨¢ 0æ¢eAï½ ÉϨ ¨æÏ ·nÏÓ·n[ݎìn Ž¢ ݋n Q¨¨Ý‹b A ‹nAeÝ¨‹nAe íŽÝ‹ A /A‹A— A¢e A¢ ¢eÏnÝݎ ¨ìnÏ Ý‹n —AÓÝ ¯õ —A·Ób ݋AÝ í¨æ—e Qn A ‚ÏnAÝ ÓݨÏïbÊ ÓAŽe {¨ÏnÏ ¢eï

AÏ eώìnÏ eeŽn ‹nnìnÏb 틨 ŽÓ ¢¨í A¢ A¢A—ïÓÝ {¨Ï ݋n ¢nÝí¨Ï–½ É<¨æ –¢¨í ݋AÝ Ý‹¨Ón Ýí¨ ‚æïÓ ‚¨Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ݋n —AÓÝ [¨Ï¢nÏ AÏn ¢¨Ý ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ݋Ž¢–Ž¢‚b Ì$‹b ‹¨·n ‹n e¨nӍ ¢ÌÝ ‚nÝ A¢‚Ïï AÝ n ݨeAï½Ì 2‹nïÌìn ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn ‚¨Ž¢‚ {¨Ï ݋n {Ž¢A— •AQ½Ê

‹nnìnÏ Qn—ŽnìnÓ Ý‹n A¢Ž

¨ÓŽÝï ŽÓ ‚n¢æŽ¢nb ¢¨Ý [¨¢ Ýώìneb ݋n ÏnÓæ—Ý ¨{ ¢AÝæÏA— [¨·nݎݎ¨¢ ·AÓÓne e¨í¢ {Ϩ {A݋nÏ Ý¨ Ó¨¢ ¹¨Ïb Ž¢ ݋n [AÓn ¨{ ݋n ¢eÏnÝݎÓb ‚ÏA¢e{A ݋nÏ Ý¨ ‚ÏA¢eÓ¨¢º½ ÉÝÌÓ A enn·Ónneneb ín—— ¢¨æώӋne A¢Ž¨ÓŽÝïbÊ ‹nnì nÏ ÓAŽe½ ÉÝÌÓ ‚¨¨e½ —Ž–n ŽÝ ݋AÝ Ýí¨ ¢ní eώìnÏÓ ‹Aìn ݋n ώ‚‹Ý A¨æ¢Ý ¨{ AQŽÝŽ¨¢ A¢e AÏn ¢¨Ý nQAÏÏAÓÓne AQ¨æÝ ÓA‚ í‹AÝ Ý‹nïÌÏn ݋Ž¢–Ž¢‚½ ̝ ÓæÏn ŽÝ ŽÏώÝAÝnÓ Ý‹n ‹n—— ¨æÝ ¨{ ݋n í‹n¢ ¨¢n ‚¨nÓ {AÓÝnÏ Ý‹A¢ ݋n ¨Ý‹nÏb AÓ ŽÝ Ӌ¨æ—e½ { ŽÝ eŽe¢ÌÝb ݋nïÌÏn ·Ï¨QAQ—ï Ž¢ ݋n íϨ¢‚ Qæӎ¢nÓÓ½Ê AÏ[¨ ÓnnÓ ¨Ïn [¨¢{Ž en¢Ý ݋A¢ nìnÏb íŽÝ‹ ‚¨¨e ÏnA Ó¨¢½ —— ¨¢Ý‹ —¨¢‚b ‹nÌÓ Qnn¢ ¨¢n ¨{ ݋n {AÓÝnÓÝ [AÏÓ ¨¢ ݋n ÝÏA[–½ -¨—n eAï íAÓ A[ÝæA——ï A QŽÝ ¨{ A eŽÓA··¨Ž¢Ýn¢Ýb AÓ ‹n ÓnÝݗne {¨Ï ݋n {¨æÏ݋QnÓÝ ÝŽn A¢e A ÓÝAÏݎ¢‚ Ó·¨Ý ¨¢ ݋n Ž¢ ӎen ¨{ ݋n Ón[¨¢e Ï¨í½ n ‹Ae ݋n ݋ŽÏe{AÓÝnÓÝ ÝŽn ώeAï Ž¢ ݋n {Ž¢A— ·ÏA[ݎ[n½

Aggies NCAA berth in question  
Aggies NCAA berth in question  

Aggies NCAA berth in question