Page 1

iiÍ Í…i Íi>“Ä

+ֈÍi ͅi V>ÍV…

0nn en·Ý‹ [‹AÏÝÓ A¢e ÏnÝæÏ¢Ž¢‚ ÓÝAݎÓݎ[A— —nAenÏÓ {¨Ï ! 04 A¢e $‹Ž¨

! 04 Ón¢Ž¨Ï íŽen Ïn[nŽìnÏ 2¨ee nn ŽÓ ·¨ŽÓne {¨Ï A QŽ‚ ïnAÏ Ž¢ äõ¯¯½

-A‚n ×

-A‚n ä

 9 -* 7,*‡,"1 - /"

-/1, 9] - */± Ï] Ô夤

>ßvˆi` }Á>` Á>˜`˜ iÍ>˜VÖÁÍ ˆ“¬ÁiÄÄiÄ / 

 ""

U/…i iÝ iވV -Í>Íi }‡ }ˆiÄ ¬i˜ ͅi Ô夤 Äi>ĝ˜ >}>ˆ˜ÄÍ Í…i "…ˆ LV>ÍÄ v ͅi ˆ`‡“iÁˆV>˜ ˜viÁi˜Vi >Í É ¬±“± ͝˜ˆ}…Í >Í }}ˆi i“Áˆ> -Í>`ˆÖ“±

U iV“i > v>˜ v >Ä ÁÖViÄ -֘‡ iÝÄ -¬ÁÍÄ >Í v>ViLŽ±V“ÊÄ֘˜iÝÄĬÁÍÄ Á ÄV>˜ ͅˆÄ V`i ݈ͅ ߝÖÁ ē>Áͬ…˜i±

Uˆ˜` }>“i`>ß ˆ˜vÁ“>͈˜] Ýi>ͅiÁ vÁiV>ÄÍ *>}i Ô

/7// , UÁ ˆÜi Ö¬`>ÍiÄ] ˜iÝÄ >˜` >˜>ßÄˆÄ vÁ“ ͝˜ˆ}…ÍÀÄ -1 Üı "…ˆ vÍL> }>“i] vÝ J/i``ßiˆ˜LiÁ} ˜ /݈ÍÍiÁ±

U>ViLŽ v>˜Ä v >Ä

ÁÖViÄ -֘‡ iÝÄ -¬ÁÍÄ }iÍ Ö¬`>ÍiÄ ˜ V> ĬÁÍÄ >Ä Ýi >Ä Í…i ¬¬ÁÍ֘ˆÍß Í ݈˜ ͈VŽ‡ iÍÄ Í }}ˆi ĬÁ͈˜} iÜi˜Íı


/ 1*\ 7…>Í Í Ý>ÍV… 7 ¤

Ô -

1 ‡ 7->ÍÖÁ`>ß] -i¬Í± Ï] Ô夤

7 8 " -// - 6-± "" " /-

, 9 /"

v ßÖ } U7…\ "…ˆ >Í iÝ iވV -Í>Íi

-

U7…>Í\ i}i vÍL> Äi>‡ ĝ˜ ¬i˜iÁ U7…iÁi\ }}ˆi i“Áˆ> -Í>‡ `ˆÖ“ U7…i˜\ /˜ˆ}…Í] É ¬±“± U,>`ˆ\ - ‡ xÈå U/ii܈Ĉ˜\ }}ˆi6ˆÄˆ˜ ® “V>ÄÍ …>˜˜i { ˆ˜ >Ä

ÁÖViį U-¬Ái>`\ }}ˆiÄ ´È U7i>ͅiÁ\ ÄÍß Ä֘˜ß] š{ `i}ÁiiÄ >Í ŽˆVŽvv

ˆÜi ŽißÄ 7i Í>Ži > Ž >Í vˆÜi v>V‡ ͝ÁÄ Í…>Í Ýˆ `iÍiÁ“ˆ˜i ͅi ÖÍV“i v ͝˜ˆ}…Í¾Ä }>“i\ -1 vÁ˜Í ÄiÜi˜\ ¤¬ÁÍ>˜Í >˜`Ä `Ý˜ ͅi “ÄÍ ˆ“‡ v>V͝Á v ͝˜ˆ}…Í¾Ä }>“i ݈ Li …Ý ͅi }}ˆiÄ vÁ˜Í ÄiÜi˜ p `ivi˜ÄˆÜi ˆ˜i >˜` ˆ˜iL>VŽiÁÄ p ¬>ß >}>ˆ˜ÄÍ > ¬…ßĈV> "…ˆ vvi˜‡ ĈÜi ˆ˜i >˜` Á֘˜ˆ˜} }>“i± Í ÄÍ>ÁÍÄ >Í `ivi˜ÄˆÜi Í>VŽi >˜` ͅi -1 ˆ˜i >Ä > ݅i p ͅi }}ˆiÄ ˜ii` ͝ VÁi>Íi ĝ“i ¬i˜iÍÁ>͈˜] ͈i Ö¬ ͅi "…ˆ ˆ˜i“i˜ >˜` >Ý ͅi ˆ˜iL>VŽiÁÄ vÁii`“ ͝ “>Ži ¬>ßÄ ˜ ͅi L>V>ÁÁˆiÁ±

 }` ÄÍ>ÁÍ\ /…i }}ˆiÄ Ý>˜Í ͝ ¬>ß V“¬i͈͈Üi ÔvÍL> ˆ˜ Ô夤 >˜` }iÍ͈˜}

vv ͝ > }` ÄÍ>ÁÍ ˆ˜ ͅiˆÁ }>“i >}>ˆ˜ÄÍ "…ˆ ˆÄ ˆ“¬Á‡ Í>˜Í± -1 …>Ä Í Li ͅi >}‡ }ÁiÄĝÁÄ ÖÍ v ͅi }>Íi >˜` ˜Í v> ˆ˜ >˜ i>Áß …i± /…i v>ÄÍiÁ ͅiß ` ͅ>Í] ͅi LiÍÍiÁ vv ͅißÀ Li± "…ˆÀÄ ¬…ßĈV>‡ ˆÍß\ 7i V>˜ Ä>ß Í…ˆÄ “ÖV… Ï>LÖÍ>ÍV…ˆ˜} ͅi LV>ÍÄ p ͅißÀÁi }ˆ˜} ͝ Li > ¬…ßĈV> vÍL> Íi>“ ֘`iÁ …i>` V>V… Á>˜Ž -ˆV…± Í ÄÍ>ÁÍÄ ˜ vvi˜Äi] ݅iÁi "…ˆ ݈ Ž ͝ Á֘ ͅi vÍL> Li…ˆ˜` ˆÍÄ ÄŽˆi` ˆ˜i± /…i }}ˆiÄ Ýˆ ˜ii` ͝ “>ÍV… ͅ>Í ¬…ßĈV>ˆÍß >˜` ` ĝ“i v ͅi ¬Öąˆ˜} ˆv ͅiß iÞ¬iVÍ Í ¬>ß ÝˆÍ… ͅi L‡ V>Íı

{

/…i ߝ֘} ¶Ö>ÁÍiÁL>VŽÄ\ -¬…“Ái ¶Ö>ÁÍiÁL>VŽÄ ݈ Í>Ži Vi˜ÍiÁ ÄÍ>}i ˆ˜ ͝˜ˆ}…ÍÀÄ }>“i] ݅i˜ -1ÀÄ ˜`ÁiÝ >˜iß Ä¶Ö>ÁiÄ vv >}>ˆ˜ÄÍ "…ˆÀÄ /ߏiÁ /iÍ͏i͝˜± /…i LV>ÍÄ vvi˜Äi VÖ` Ž ďˆ}…Íß `ˆvviÁi˜Í ͅˆÄ ßi>Á p /iÍ͏i͝˜ ˆÄ “Ái ߝÖÁ V>ÄĈV `Á¬‡L>VŽ ¬>ÄÄiÁ] “i>˜ˆ˜} ͅi Á֘‡¬Íˆ˜ VÖ` Li iÄÄ Ö͈ˆãi` Lß Í…i Íi>“ ˆ˜ Ô夤± Ä vÁ >˜iß] …ˆÄ ¬‡ Íi˜Íˆ> ˆÄ ֘`i˜ˆ>Li p > Lˆ} ¬>ßiÁ ݈ͅ > ÄÍÁ˜} >Á“± v …i ¬>ßÄ >Í > …ˆ}… iÜi ˜ > V˜ÄˆÄÍi˜Í L>ĈÄ] ͅi }}ˆi v‡ vi˜Äi ąÖ` Li ͅi LiÄÍ ˆÍÄ Lii˜ `ÖÁˆ˜} ͅi ͅÁii‡ßi>Á

i7>ߘi 7>ŽiÁ iÁ>±

x

Ô¤\ /…ˆÄ ˆÄ ͅi “>}ˆV ˜Ö“LiÁ vÁ ͅi }}ˆi `i‡ vi˜Äi± ` "…ˆ ͝ Ô¤ ¬ˆ˜ÍÄ] >˜` -1 …>Ä i˜Ö}… vvi˜ÄˆÜi vˆÁi¬ÝiÁ p ¬>Á͈V֏>Áß >}>ˆ˜ÄÍ > ¶Öić ͈˜>Li "…ˆ `ivi˜Äi p ͝ V“i ÖÍ ˜ ͝¬± ÖÍ Žii¬ˆ˜} ͅi LV>ÍÄ Í ÄÖV… > ͅÁią‡ ` ݝ˜ÀÍ Li i>Äß p "…ˆ …>Ä ¬i˜Íß v vvi˜ÄˆÜi Ýi>¬˜Ä >Ä Ýi] >˜` ˆÍÀÄ ˜Í >Ä ˆv ͅi }}ˆi `ivi˜Äi `iĘÀÍ …>Üi …iÄ v ˆÍÄ Ý˜±

"˜ ͅi VÜiÁ *…Í v iÝ iވV -Í>Íi Á֘˜ˆ˜} L>VŽ Á>˜`˜ iÍ>˜‡ VÖÁÍ Lß -֘‡ iÝÄ ¬…Í}Á>‡ ¬…iÁ ,Lˆ˜ <ˆii˜ÄŽˆ±

' 6 ( § (+o 1(

", , 9 /," , " / "1,/ “>`i > }` ˆ“¬ÁiÄĈ˜ `ÖÁˆ˜} }}ˆi ÍÁ>ˆ˜ˆ˜} V>“¬ >˜` ݈ ˆŽiß Äii ¬>߈˜} ͈“i ˆ˜ Ô夤±

-ÍÁ˜} V>“¬ ¬i˜Ä `Á vÁ iÍ>˜VÖÁÍ ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u ÏA¢e¨¢ n ÝA¢[¨æÏÝ ‹AÓ Ó‹¨í¢ A QæÏÓݽ A¢ï ݎnÓb ݋AÝ Ó–Ž—— [A¢ Qn ݋n eŽ{{nÏn¢[n QnÝínn¢ A¢ Aìnύ A‚n Ï梢Ž¢‚ QA[– A¢e A ‚¨¨e ¨¢n ¨¢ ݋n [¨——n‚n —nìn—½ 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚ŽnÓ ‹¨·n ݋AÝÌÓ Ý‹n [AÓn {¨Ï ݋n {ÏnӋA¢ {Ϩ Aï{Žn—e Ž‚‹ 0[‹¨¨—½ ÉnÌÓ ‚¨Ý A eŽ{{nÏn¢Ý ‚nAÏbÊ ÓAŽe ! 04 Ï梢Ž¢‚ QA[–Ó [¨A[‹ 0‹Aæ¢ ¨‹¢Ó¨¢½ ÉÝÌÓ Ó¨n݋Ž¢‚ ínÌìn Qnn¢ —¨¨–Ž¢‚ {¨Ï½Ê <nÓb nÝA¢[¨æÏÝ ‹AÓ ‹Ae A ‚¨¨e {A—— [A· {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓ½ nÌÓ Ó‹¨í¢ ‹n [A¢ Qn A¢ n—æ

ӎìn Ï梢nÏ íŽÝ‹ ݋n {¨¨ÝQA—— 틎—n ‚nÝݎ¢‚ ݨ ݋n Ón[¨¢e —nì n— ¨{ ݋n en{n¢Ón½ Ý A—Ó¨ A··nAÏne eæώ¢‚ [A· ݋AÝ ‹n íAÓ !¨½ ß ¨¢ ݋n ! 04 en·Ý‹ [‹AÏÝ u /¨QnÏÝ —Aï {Ž‚ æÏnÓ Ý¨ Qn A í¨Ï–‹¨ÏÓn Ï梢nÏ A¢e !¨½ ä A¢ 9Ž[Ý¨Ï ¨‹¢Ó¨¢ ŽÓ A QŽ‚ QA[–½ 2‹n ‚‚ŽnÓ QÏ¨æ‚‹Ý Ž¢ •æ¢Ž¨Ï [¨——n‚n ÝÏA¢Ó{nÏ nϝŽ ¨ÏώӨ¢ Ž¢ A¢ÝŽ[Ž·Aݎ¨¢ ݋AÝ ‹n í¨æ—e ‹n—· ݋n ÝnA ŽneŽAÝn—ïb A— ݋¨æ‚‹ A¢ Ž¢•æÏne ώ‚‹Ý A¢–—n [¨æ—e ӎen—Ž¢n ‹Ž {¨Ï A—— ¨{ äõ¯¯½ É {nn— AÝ ‹¨nbÊ nÝA¢[¨æÏÝ ÓAŽe ¨{ ‹ŽÓ ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— nî·nώ n¢[n½ É2‹n ·—AïnÏÓb ݋nïÌìn ‚¨Ý ï¨æÏ QA[–½ { ï¨æÌÏn ‚¨¨e n¢¨æ‚‹ ݨ ·—Aïb ݋nïÌÏn ݋nÏn {¨Ï ï¨æ½

:nÌÏn A—— ¨¢n ÝnA½Ê

¨Ž¢‚ ¨æÝ ¨{ Aï{Žn—eb ݋n ‚n¢nÏA— [¨¢Ón¢ÓæÓ íAÓ Ý‹AÝ n ÝA¢[¨æÏÝ ‹Ae ݋n Ó·nne ݨ ·—Aï [¨——n‚n Ï梢Ž¢‚ QA[–b QæÝ Ý‹AÝ A —A[– ¨{ ӎón í¨æ—e ‹Ž¢enÏ ‹Ž½ 0æÏn n¢¨æ‚‹b ‹n Óݎ—— ¢nneÓ Ý¨ ·æÝ ¨¢ ínŽ‚‹Ý ݨ ‹ŽÓ }{¨¨Ý¯¯ {ÏAn u ݋Ž¢– Ž¢ ݋n ¢nŽ‚‹Q¨Ï ‹¨¨e ¨{ ¯} ݨ äõ ·¨æ¢eÓ u A¢e Ž·Ï¨ìn AÓ A Q—¨[–nÏ A¢e ·AÓÓ ·Ï¨Ýn[ݨϽ É/nAeŽ¢‚ ï –nïÓbÊ ‹n ÓAŽe ¨{ í‹AÝ ‹n ¢nneÓ Ý¨ í¨Ï– ¨¢½ É A–n ÓæÏn ̝ ‹nAώ¢‚ ï [A——Ó ώ‚‹Ý A¢e A–n ÓæÏn ̝ {¨ [æÓne½Ê 0ݎ——b ‹n ‹AÓ Ó‹¨í¢ n¢¨æ‚‹ Ž¢ {A—— [A· ݨ A–n ݋n ‚‚ŽnÓ Ý‹Ž¢– ÝíŽ[n AQ¨æÝ ÏneӋŽÏݎ¢‚ ‹Ž Ž¢ äõ¯¯½

$¢n í¨æ—e ݋Ž¢– nÝA¢[¨æÏÝ íŽ—— ·—Aï ݋ŽÓ ÓnAÓ¨¢b Ž{ ¢¨Ý ݨ¢Ž‚‹Ý í‹n¢ ݋n ‚‚ŽnÓ ‹¨ÓÝ $‹Ž¨ Ž¢ ݋n äõ¯¯ ÓnAÓ¨¢ ¨·n¢nϽ n [¨æ—e ín—— Qn A [¨¢ÝώQæÝ¨Ï ¨¢ Ó·n[ŽA— ÝnAÓ A¢e Ž‚‹Ý nìn¢ ‚nÝ Ó¨n ݨæ[‹nÓ ¨æÝ ¨{ ݋n QA[–{Žn—e½ É:n ÝÏæÓÝ ‹Ž ¨æÝ Ý‹nÏnbÊ ÓAŽe ! 04 ‹nAe [¨A[‹ n:Aï¢n :A—–nϽ 0æ[‹ ¢níÓ í¨æ—e Qn ín— [¨ne Ž¢ ݋n AÓ Ïæ[nÓ [¨ æ¢ŽÝïb 틎[‹ ŽÓ ¨{Ýn¢ [—A¨Ï Ž¢‚ {¨Ï ŽÝÓ ·Ï¨eæ[ÝÓ Ý¨ ‚nÝ A Ӌ¨Ý íŽÝ‹ ݋n —¨[A— [¨——n‚n ÝnA½ :‹Ž—n AÝ Aï{Žn—eb nÝA¢[¨æÏÝ ‹Ae A ÓÝA¢e¨æÝ •æ¢Ž¨Ï ïnAÏ u ‹n Ó[¨Ïne ä¯ Ý¨æ[‹e¨í¢Ó Ž¢ äõõ¤ u A¢e ÏnÝæÏ¢ne {Ϩ A Ӌ¨æ—enÏ Ž¢•æÏï —AÓÝ ÓnAÓ¨¢ {¨Ï ݋n 2Ϩ

•A¢Ó ÓÝAÝn ݎݗn Ïæ¢ u ‹n ‹Ae A ‹A¢e{æ— ¨{ QŽ‚ ‚AnÓ Ž¢ ݋n ·—Aï ¨{{Ób Ž¢[—æeŽ¢‚ A ää[AÏÏïb ä¯Ø ïAÏe [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· ‚An ·nύ {¨ÏA¢[n A‚AŽ¢ÓÝ A¢óA¢¨½ ÉnÌÓ ÏnA——ï •æÓÝ ·Ž[–ne æ· í‹nÏn ‹n —n{Ý ¨{{ Ž¢ ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨—bÊ ÓAŽe ‚‚Žn Ï梢Ž¢‚ QA[– /¨QnÏÝ

—Aï½ :‹n¢ AӖne Ž{ ‹n ݋Ž¢–Ó ‹n̗— ‚nÝ ·—A‚ ݎn ݋ŽÓ ïnAÏb n ÝA¢[¨æÏÝÌÓ nïnÓ —ŽÝ æ·½ ÉÝÌÓ A ·¨ÓӎQŽ—ŽÝïbÊ ‹n ÓAŽe½ ÉÌìn •æÓÝ ‚¨Ý ݨ –nn· í¨Ï–Ž¢‚ ‹AÏeb A–n ÓæÏn ̝ e¨Ž¢‚ nìnÏï݋Ž¢‚ ώ‚‹Ý½ :‹n¢ ï¨æ Qn —Žnìn Ó¨n݋Ž¢‚ÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ ‹A· ·n¢b ŽÝ e¨nÓ½Ê 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}

7, ii ŽÄ ¬ˆÄi` vÁ ĝˆ` Ô夤 ß /i``ß iˆ˜LiÁ}

2! /O 04!!:0½ $

0 /4 0 u 2‹Ž¢‚Ó AÏn ÓnÝݎ¢‚ æ· {¨Ï Ón¢Ž¨Ï íŽen Ïn [nŽìnÏ 2¨ee nn ݨ ‹Aìn A Ó¨—Že ÓnAÓ¨¢ Ž¢ ݋n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚ŽnÓ ¨{{n¢Ón½ nÌÓ ‹Ae A ‚¨¨e {A—— [A· [AÝ[‹Ž¢‚ ݋n {¨¨ÝQA——½ 0ÝA¢eŽ¢‚ AÝ }{¨¨Ý¤b ¯Ø¯ ·¨æ¢eÓb ‹n ‹AÓ ‚¨¨e n¢¨æ‚‹ Ó·nne ݨ Qn A {A[ݨϽ ¢e ‹nÌÓ A ìnÝnÏA¢ ·—AïnÏ u n¢Ýnώ¢‚ ‹ŽÓ {¨æÏ݋ ÓnAÓ¨¢ AÝ ! 04b nn ‹AÓ [¨·nÝne 梍 enÏ {¨æÏ ¨{{n¢ÓŽìn [¨¨ÏeŽ¢AݨÏÓb A[[ææ—Aݎ¢‚ }s [AÝ[‹nÓ {¨Ï ¢nAϗï Øõõ ïAÏeÓ A¢e {¨æÏ Ý¨æ[‹e¨í¢Ó½ Én ‹AÓ A —¨Ý ¨{ nî·nώn¢[nbÊ

ÓAŽe ‚‚ŽnÓ íŽen Ïn[nŽìnÏÓ [¨A[‹ /½ 2¨ee ŽÝݗn•¨‹¢½ ÉnÌÓ •æÓÝ A ÓÝnAeï ·nύ {¨ÏnÏt½ nî·n[Ý A QŽ‚ ïnAÏ ¨æÝ ¨{ ‹Ž½Ê nn Ӌ¨æ—e Qn ݋n Qn¢n{A[Ý¨Ï ¨{ ӎ¢‚—n [¨ìnÏA‚nb AÝ —nAÓÝ AÝ Ý‹n ¨æÝÓnÝ ¨{ ݋n äõ¯¯ [A·AŽ‚¢½ 2¨íAÏe ݋n ÝAŽ—n¢e ¨{ —AÓÝ ïnAÏ ¨··¨¢n¢ÝÓ ·AŽe nîÝÏA AÝÝn¢ ݎ¨¢ ݨ {n——¨í íŽen Ïn[nŽìnÏ 2Aìn¨¢ /¨‚nÏÓb 틨 —Ž¢nÓ æ· ¨¢ ݋n ¨··¨ÓŽÝn ӎen ¨{ nn½ 2‹¨Ón e¨æQ—n ÝnAÓ 펗— —Ž–n —ï [¨¢ÝŽ¢æn ݨ Ϩ—— /¨e‚nÏÓÌ íAïb nA¢Ž¢‚ nn Ӌ¨æ—e ‹Aìn ‹ŽÓ [‹A¢[nÓ Ž¢ ¨¢n¨¢¨¢n ӎÝæA ݎ¨¢Ó½ ÉŽÓ Ó·nnebÊ nn ÓAŽe A‚Ïnn AQ—ïb Ž¢ Ïn‚AÏe ݨ í‹ï ÝnAÓ ‹Aìn ݨ –nn· A¢ nîÝÏA nïn ¨¢

/¨‚nÏÓÌ QŽ‚·—Aï AQŽ—ŽÝï½ nn [An ݨ ! 04 AÓ A {ÏnӋ A¢ æ¢enÏ ‹nAe [¨A[‹ A— 杝n½ n í¨æ—e ÓæŽÝ æ· {¨Ï [¨¨ÏeŽ ¢AÝ¨Ï 2Ž /¨Ón¢QA[‹ ݋n {¨— —¨íŽ¢‚ ïnAÏb í‹nÏn ‹n [Aæ‚‹Ý äs ·AÓÓnÓ A¢e A ݨæ[‹e¨í¢½ AÓÝ ÓnAÓ¨¢ Ž¢ Ž–n æ¢QAÏÌÓ ¨{{n¢Ón nn ÓÝAÏÝne {¨æÏ ‚AnÓb [AÝ[‹Ž¢‚ ä€ QA——Ó A¢e A ÝnA ‹Ž‚‹ ݋Ïnn 2 Ó½ 2‹ŽÓ ïnAÏ ‹n 펗— Qn —Ž¢Ž¢‚ AÝ {—A¢–nÏ A¢e Ž¢ ݋n ӗ¨Ý Ž¢ ¨æ‚ AÏݎ¢ÌÓ ÓïÓÝnb 틎[‹ ‹AÓ ·Ï¨ìn¢ ݨ Qn ·—AïnÏ {ώn¢e—ï½ ÉÝÌÓ A —¨Ý nAӎnÏ Ý¨ ·Ž[– æ·bÊ nn ÓAŽe½ -nϋA·Ó nìn¢ ¨Ïn ìA—æAQ—n ŽÓ ݋n {A[Ý Ý‹AÝ nn 펗— Qn {AŽ—ŽAÏ íŽÝ‹ ݋n Ýí¨ ÄæAÏÝnÏQA[–Ó 梍

enÏ [n¢ÝnÏ Ý‹ŽÓ ïnAÏ u Q¨Ý‹ ¢ eÏní A¢—nï A¢e AÝÝ ‹ÏŽÓݍ ŽA¢ ‚¨Ý ·—A‚ ݎn —AÓÝ ÓnAÓ¨¢b A¢e nA[‹ ‹ŽÝ nn {¨Ï Ó[¨ÏŽ¢‚ ÓÝώ–nÓ½ É<¨æ –¢¨í í‹AÝ ï¨æÌÏn ‚¨Ž¢‚ ݨ ‚nÝ {Ϩ Q¨Ý‹bÊ Ý‹n íŽen Ïn [nŽìnÏ ÓAŽe½ ¢ A¢ ¨{{n¢Ón íŽÝ‹ ¢ní ·Žn[nÓb ŽÝ [¨æ—e Qn ݋n Ón¢Ž¨Ï íŽen¨æÝ í‹¨ ·Ï¨ìnÓ Ïn—ŽAQ—n½ Én –¢¨íÓ í‹AÝ ‹nÌÓ e¨Ž¢‚ ¨æÝ Ý‹nÏnbÊ A¢—nï ÓAŽe½ É̝ ìnÏï [¨¢{Žen¢Ý [A¢ ݋Ϩí ݨ 2¨ee½Ê { nn ÓÝAïÓ ‹nA—Ý‹ï A¢e ¨¢ ݋n {Žn—eb ínÌÏn [¨¢{Žen¢Ý A Ó¨—Že ÓnA Ó¨¢ 펗— {¨——¨í½ 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}

' 6 ( § (+o 1(

 9 , " ,  9 / "/ , " - }}ˆi ݈`i ÁiViˆÜiÁ /`` ii ąÖ` Li > Áiˆ>Li ¬>ßiÁ±


Ï ->ÍÖÁ`>ß] -i¬Í± Ï] Ô夤 -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{É{ N xÈx‡x{¤‡x{Éå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

-/"** -",/

*Ái¬ vÍL>

¾ >Ý}Ä Ž ͝ ą>Ži vv ÄÄ - }Áˆ`ˆÁ˜ ĶÖ>` …i>`Ä ˜Áͅ ͝ Í>Ži ˜ ˆL> ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

/$90O 04!!:0½ $

%*( 3 ' 6 (¥(+o 1(

9 +1,/ ,  8/ , <"9 …ˆÍÄ Í…i …i >Ä Í…i /Á>˜Ä vvi˜ÄˆÜi ˆ˜i“i˜ i>` ͅi Ý>ß ˜ Áˆ`>ß Üı ˜Íݝ` >Í Í…i ˆi` v

Ái>“ı Á “Ái ¬…ÍÄ] } ˜ ͝ VÄ֘‡˜iÝıV“ >˜` VˆVŽ ˜ »*…Í >iÁˆiļ ˆ˜ ÖÁ i`ˆ> i˜ÍiÁ±

>ßvˆi` i`}i` ˆ˜ "/ Lß  *>ĝ¾Ä ˜Íݝ` ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

/$90O 04!!:0½ $

0 /4 0 u ¢¨Ý‹nÏ ‚An Qn Ýínn¢ Aï{Žn—e A¢e — -AÓ¨ ¨¢Ýí¨¨e u A¢¨Ý‹nÏ [—AÓӎ[½ Aï{Žn—e ÄæAÏÝnÏQA[– îÝn¢ ÏA¢ó¨ï A¢e /AÓ ÄæAÏÝnÏQA[– ¢‚n— AÏ[ŽA ín¢Ý ‹nAeÝ¨‹nAe A¢e æ· A¢e e¨í¢ ݋n {Žn—e ¨¢ ώeAï ¢Ž‚‹Ý½ :ŽÝ‹ ¢nŽÝ‹nÏ en{n¢Ón [A·AQ—n ¨{ A– Ž¢‚ A [ώݎ[A— Óݨ·b ݋n 2Ϩ•A¢Ó ín¢Ý {¨Ï A Ýí¨·¨Ž¢Ý [¨¢ìnÏӎ¨¢ Ž¢ ¨ìnÏݎn ݨ ÝÏï A¢e 펢 ݋n ‚An½ ÏA¢ó¨ï íAÓ Ýώ··ne æ· AÝ Ý‹n /AÓÌ

}ïAÏe —Ž¢n A¢e ¨¢Ýí¨¨e ‹A¢ene ݋n 2Ϩ•A¢Ó ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ —¨ÓÓ ¨{ ݋n ÓnAÓ¨¢ Ž¢ A €¤€s ݋ώ——nÏ AÝ Ý‹n Žn—e ¨{ ÏnAÓ½ Ý Aϖne ݋n Ón[¨¢e [¨¢Ón[æݎìn ïnAÏ Aï{Žn—e —¨ÓÝ Ý¨ ¨¢Ýí¨¨e Ž¢ ¨ìnύ ݎn½ AÏ[ŽA ·AÓÓne {¨Ï €¯× ïAÏeÓb QæÝ ‹n ÝæÏ¢ne A¢e ‹A¢ene ¨{{ ݨ QÏA‹Ž ώݍ ݨ¢ ÝíŽ[n ݨ ‚Žìn ݋n /AÓ A ӎ¨Ž¢Ý —nAe A{ÝnÏ Ý‹n ‚An ín¢Ý Ž¢Ý¨ ¨ìnÏݎn ݎne AÝ €ä€ä½ 2‹n /AÓ n—n[Ýne ݨ –Ž[– ݋n nîÝÏA ·¨Ž¢Ý AÓ Ý‹n ϨAe ÝnA½ 2‹n 2Ϩ•A¢Ó nAӎ—ï [¨ìnÏne ݋n ¯õ

0nn

< b -A‚n Ø

 *>ĝ ˜Íݝ` {š] >ßvˆi` {n "/ ˜Íݝ` >ßvˆi`

¤+ ¤{ å

ˆÁÄÍ ¶Ö>ÁÍiÁ U,>“Ä\ 7>ÁÁi˜ ,i`ˆÞ È{ ¬>ÄÄ vÁ“ ˜}i >Á‡ Vˆ> ®,}iˆ ,ißiÄ ŽˆVŽ¯ É\xÈ U,>“Ä\ "“>Á …>˜‡ vÄ… {n ¬>ÄÄ vÁ“ >Á‡ Vˆ> ®,ißiÄ ŽˆVŽ¯ Ô\åš

Ô+ ¤{ Ô¤

Ï+ È È

U,>“Ä\ ˜ iÁÜ>˜ÍiÄ {É ¬>ÄÄ vÁ“ >ÁVˆ> ®,ißiÄ ŽˆVŽ¯ {\Ԛ U/Á>˜Ä\ />ߏÁ ˆLLÄ {n ¬>ÄÄ vÁ“ …ÁˆÄ /Á֍ˆ‡  ®>ÁÁˆÄ ŽˆVŽ¯ ¤\xå U,>“Ä\ iÁi“ˆ>… ¬iã ¤{ ¬>ÄÄ vÁ“ >ÁVˆ> ®,ißiÄ ŽˆVŽ¯ \ÏÉ

{+ È ¤{

"/ È É

ˆ˜> {š {n

0nn Ì :0b -A‚n Ø

ÖÁͅ ¶Ö>ÁÍiÁ U/Á>˜Ä\ ˆŽÄ n Á֘ ®>ÁÁˆÄ ŽˆVŽ¯ É\xÈ

U7…\ >Ä ÁÖViÄ ˆ}… >Í ˆL>

U/Á>˜Ä\ ˆŽÄ x Á֘ ®>ÁÁˆÄ ŽˆVŽ¯ \Ïå

U7…>Í\ ˆ}… ÄV… vÍ‡ L>] 7iiŽ Ô U7…iÁi\ ˆ˜i -Í>`ˆÖ“] LÖ¶ÖiÁ¶Öi

-iV˜` ¶Ö>ÁÍiÁ

/…ˆÁ` ¶Ö>ÁÍiÁ U/Á>˜Ä\ …ÁˆÄ /Á֍ˆ Ïå ¬>ÄÄ vÁ“ ÞÍi˜ Á>˜‡ ãß ®>ÁÁˆÄ ŽˆVŽ¯ Ï\¤É

U,>“Ä\ LÁ>…ˆ“ ÁˆÍ͝˜ ¤ Á֘ ®,ißiÄ ŽˆVŽ¯

U/Á>˜Ä\ ˆŽÄ Éx Á֘ ®>ÁÁˆÄ ŽˆVŽ¯ È\åÏ

U,>“Ä\ ,i`ˆÞ Èn ¬Ö˜Í ÁiÍÖÁ˜ ®,ißiÄ ŽˆVŽ¯ \¤Ï

U/Á>˜Ä\ ˆŽÄ Ô Á֘ ®Á֘ v>ˆi`¯

"ÜiÁ͈“i

-Ýii¬Ä …ˆ}…ˆ}…Í vˆÁÄÍ `>ß v ˜V>˜Í >ÄĈV 0 /4 0 u 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚Žn 쨗—nïQA—— ÝnA [¨·—nÝne Ýí¨ Óínn·Ó ¨¢ ώeAï u ݋n {ŽÏÓÝ eAï ¨{ ݋n ¨ Ýn— ¢[A¢Ý¨ —AÓӎ[ ‹¨ÓÝne Qï ! 04½

Aï ä 펗— Qn ݨeAïb íŽÝ‹ ݋n ‚‚ŽnÓ ‹¨Óݎ¢‚ 04 AÝ ä ·½½ ώeAï ÓAí ݋n ‚‚ŽnÓ Óínn· ÏAQ—Ž¢‚ ä}¯€b ä}¯Øb ä}¯Ø Ž¢ ݋n ¨·n¢nÏb {¨——¨íne Qï ϖA¢ÓAӍŽÝݗn /¨[– ä}ä¯b 䤍 ä×b ä}¯Ø Ž¢ ݋n ¢Ž‚‹Ý[A·½ 2‹n ‚‚ŽnÓ Ý¨¨– ¨æÝ ŽÝݗn /¨[– Qï ‹ŽÝݎ¢‚ ½ää× [¨·AÏne ݨ ݋n 2Ϩ•A¢Ó ½¯õ¯ Aϖ½ ÏnӋA¢ nÏneŽÝ‹ AïÓ {Ž¢ ŽÓ‹ne íŽÝ‹ A AÝ[‹‹Ž‚‹ ¯€ –Ž——Ób 틎—n Ón¢Ž¨Ï n—Ónï Ïn¢¢A¢ ·—Aïne A QŽ‚ ·AÏÝ Ž¢ ݋n 펢 íŽÝ‹ ¯ä –Ž——Ób A ½ßßß ‹ŽÝݎ¢‚ ·nÏ[n¢ÝA‚n A¢e A ÓnÏìŽ[n A[n —AÝn Ž¢ ÓnÝ !¨½ ä½ Én—ÓnïÌÓ A[n Ž¢ ÓnÝ Ýí¨ [¨æ—e Qn Ónn¢ AÓ Ý‹n ÝæÏ¢Ž¢‚ ·¨Ž¢Ý Ž¢

v ßÖ }

U,>“Ä\ iÁÜ>˜ÍiÄ Ô{ ¬>ÄÄ vÁ“ >ÁVˆ> ®,ißiÄ ŽˆVŽ¯ x\Ïn

U/Á>˜Ä\ ,ˆVŽß ˆŽÄ ¤¤ Á֘ ® Ü>˜ >ÁÁˆÄ ŽˆVŽ¯ ¤¤\¤È

04!!:0 /-$/2

0 /4 0 u 2‹n AÓ

Ïæ[nÓ Ž‚‹ {¨¨ÝQA—— ÝnA eŽe nìnÏï݋Ž¢‚ QæÝ íŽ¢ ŽÝÓ {ŽÏÓÝ ‚An ¨{ ݋n ïnAÏ —AÓÝ ínn– AÝ — -AÓ¨ — ¨ÏAe¨½ æÝ Ž¢ÓÝnAe ¨{ ‹¨—eŽ¢‚ ¨¢ ݨ A ¯×¯€ {¨æÏ݋ÄæAÏÝnÏ —nAeb ݋n 旗eAí‚Ó ‹Ae ݨ ÏA——ï ݨ {¨Ï[n ¨ìnÏݎn A¢e æ—ÝŽAÝn—ï —¨ÓÝ ä؍ äß Ý¨ ¨·n¢ ݋n ÓnAÓ¨¢½ É2‹n ‚¨¨e ·AÏÝ ŽÓ ݋AÝ ŽÝÌÓ Ý‹n Qn‚Ž¢¢Ž¢‚ ¨{ ݋n ïnAÏ ÏA݋nÏ Ý‹A¢ A eŽÓÝώ[Ý ¨Ï ·—Aï¨{{ ‚AnbÊ 0 ‹nAe [¨A[‹ Ž Ž——nÏ ÓAŽe½ !nne—nÓÓ Ý¨ ÓAïb [—¨ÓŽ¢‚ ‚AnÓ ¨æÝ ‹AÓ Qnn¢ ݋n {¨[æÓ {¨Ï Ž——nÏ A¢e ݋n 旗eAí‚Ób 틨 ÝÏAìn— ¢¨Ï݋ ݨ —QæÄænÏÄæn {¨Ï A ¯ ·½½ ‚An ݨeAï A‚AŽ¢ÓÝ ŽQ¨—A½ 2‹n [¨¢ÝnÓÝ [A¢ Qn ‹nAÏe ¨¢ ݋n ÏAeŽ¨b AÝ 0!  }×õ½ É2‹AÝ ‹AÓ Qnn¢ ¨æÏ í‹¨—n {¨ [æÓ Ý‹ŽÓ ínn–b •æÓÝ {Ž¢ŽÓ‹Ž¢‚ ݋Ž¢‚Ó ¨{{bÊ æ——eAí‚Ó ÄæAÏÝnύ QA[– n쎢 -nÏnó ÓAŽe½ É:n ‹Aìn Qnn¢ ÝÏ‚ ݨ {Ž¢ŽÓ‹ nìnÏï eώ—— Ž¢ ·ÏA[ݎ[nb ÝÏ‚ ݨ A–n ÓæÏn ݋AÝ e¨nÓ¢ÌÝ ‹A··n¢ A‚AŽ¢½Ê -nÏnó íAÓ¢ÌÝ íŽÝ‹¨æÝ {Aæ—Ý Ž¢ ݋n —¨ÓÓ½ n íAÓ ÏnÓ·¨¢ÓŽQ—n {¨Ï A—— {¨æÏ AÓ Ïæ[nÓ ÝæÏ¢¨ìnÏÓ íŽÝ‹ Ýí¨ Ž¢ÝnÏ[n·ÝŽ¨¢Ó A¢e Ýí¨ —¨ÓÝ {æQ—nÓ½ É2æÏ¢¨ìnÏÓ A¢e ·n¢A—ÝŽnÓ ínÏn A QŽ‚ enA—bÊ -nÏnó ÓAŽe½ É{ í¨æ—e¢ÌÝ ‹Aìn —nÝ Ý‹¨Ón ‹A··n¢b ín í¨æ—e ‹Aìn í¨¢½Ê -nÏnó [¨·—nÝne ¯õ¨{¯¤ {¨Ï ¯äß ïAÏeÓ A¢e ÏæӋne {¨Ï ؀ ïAÏeÓ½ ŽÓ {ŽÏÓÝ Ž¢ÝnÏ[n·ÝŽ¨¢ [An Ž¢ÓŽen ݋n — ¨ÏAe¨ äõ ïAÏe —Ž¢n Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ 2‹n {ŽÏÓÝ {æQ—n [An ¨¢ A ÄæAÏÝnύ QA[– eÏAí A¢e ݋n Ón[¨¢e íAÓ ¨¢ ÄæAÏÝnÏQA[– Ó¢A· í‹n¢ ݋n 旗eAí‚Ó ínÏn ÝÏ‚ ݨ ·Ï¨ Ýn[Ý Ý‹nŽÏ —nAe Ž¢ ݋n {¨æÏ݋½ 2¨ ‹ŽÓ [ÏneŽÝb -nÏnó eϨìn ݋n 旗Aí‚Ó Ž¢ ·¨ÓŽÝŽ¨¢ {¨Ï A ‚An Ý‚ {Žn—e ‚¨A— ݨ {¨Ï[n ¨ìnύ ݎn½ 2ÏAŽ—Ž¢‚ Qï ݋Ïnn íŽÝ‹ äa¯ß ݨ

- ", ",

i}i ÍL> U >ߏÁ xå] ± ¤{ / 1 {n

/`>ß¾Ä “>ÍV… U7…\ -1 >Í -1

9 7 , 6 , ,- /,1" Li>ÍÄ ˜Íݝ` VÁ˜iÁ‡ L>VŽ ``ˆi ,Öi`> `Ý˜ ͅi Ĉ`iˆ˜i `ÖÁˆ˜} ͅi Íݝ Íi>“ľ }>“i >Í Í…i ˆi` v Ái>“Ä ˜ Áˆ`>ß ˜ˆ}…ͱ /Á֍ˆ VÖ`˜¾Í …>֏ ˆ˜ ͅi ¬>ÄÄ >˜` ͅi /Á>˜Ä VÖ`˜¾Í …>֏ ˆ˜ ܈V͝Áß] Äˆ˜} ͝ ͅi ,>“Ä] {š‡{n ˆ˜ ÜiÁ͈“i±

U">Ž>˜` š] -i>Í͏i Ô >͈˜> i>}ÖiU7…>Í\ Íi ˜V>˜Í

>ÄĈV ܝißL> ͝ÖÁ˜>‡ “i˜Í

U iÍÁˆÍ n]

…ˆV>} 7…ˆÍi -Þ ¤

U*…ˆ>`i¬…ˆ> x] Áˆ`> Ï

U7…iÁi\ *>˜ “iÁˆV>˜

i˜ÍiÁ] >Ä ÁÖViÄ

U ±9± 9>˜ŽiiÄ Ï] /Á˜Í Ô

U±± `}iÁÄ n] ͏>˜Í> É

U7…i˜\ /`>ß] Ô ¬±“±

U >Íˆ“Ái Ï] />“¬> >ß Ô

UˆÝ>֎ii n] ÖÄ͝˜ Ô

U/iÞ>Ä ¤å] Ä͝˜ å

U ˆ˜Vˆ˜˜>͈ ¤¤] -ͱ ÖˆÄ n

U iÜi>˜` x] >˜Ä>Ä ˆÍß {

U Á>` Ï] ->˜ ˆi} å

Uˆ˜˜iĝÍ>] ±± ˜}iÄ] >Íi

U->˜ Á>˜VˆÄV É] Áˆã˜> Ô

U,>`ˆ\ - ‡ xÈå

݋n AÝ[‹ {¨Ï æÓbÊ ‹nAe [¨A[‹ Ž–n ¨ÏeA¢ ÓAŽe½ ÉŽÝݗn /¨[– ÓnÏìne ݨ悋 QæÝ ín ínÏn AQ—n ݨ –nn· ·—æ‚‚Ž¢‚ AíAï A¢e [¨n ¨æÝ íŽÝ‹ ݋n 펢½Ê 0n¢Ž¨Ï ÓnÝÝnÏ n¢¢A‹ n9ώnÓ ÝA——Žne A¢¨Ý‹nÏ e¨æQ—ne¨æQ—n íŽÝ‹ A AÝ[‹‹Ž‚‹ €ä AÓӎÓÝÓ A¢e A ÝnA‹Ž‚‹ ¯õ eŽ‚Ób 틎—n Ón¢Ž¨Ï —ŽQnϨ n—ÓŽ -‹Ž——Ž·Ó ÓnÏìne ݋n

0nn 0:-0b -A‚n Ø

00$ 2 -/00

U ±9± iÍÄ È] 7>ąˆ˜}͝˜ Ï

“iÁˆV>˜ i>}Öi

 8 8 \E8ww *\p 

Ô É

„L8w „¨  (L„\E„8V

É x

U,>`ˆ\ - ‡ xÈå U7iLV>ÄÍ\ ÝÝݱ˜“>>vˆ“ıiã

± Ï "Ái}˜ Üı ± { -1 ¶ÖˆÍi >˜ ¬i˜iÁ ß >ˆ“i Á˜

U*ˆÍÍÄLÖÁ}… Ï]

…ˆV>} ÖLÄ ¤

U7…i˜\ /`>ß] ¤ ¬±“±

/!2$!b 2nîAÓ u 2‹n Ӌ¨í[AÓn AÝ[‹æ· ¨{ [¨——n‚n {¨¨ÝQA——ÌÓ ¨·n¢Ž¢‚ ínn–n¢e u !¨½ ß $Ïn‚¨¢ ìÓ½ !¨½ € 04 u ¨{{nÏÓ Ó¨n ¨{ ݋n QnÓÝ Ý‹Ž¢‚Ó [¨——n‚n {¨¨ÝQA—— ‹AÓ Ý¨ ¨{{nÏb A ‹Ž‚‹ÓÝA–nÓ QAÝݗn ¨{ ÝnAÓ —¨Aene íŽÝ‹ Ó·nneï ·—AïnÏÓ {Ϩ AÏÄænn [¨¢{nÏn¢[nÓb eŽÓݎ¢[ݎìn AÓ[¨ÝÓ A¢e í‹Aݍ nìnÏ ï¨æ Ž‚‹Ý ݋Ž¢– ¨{ $Ïn ‚¨¢ÌÓ —AÝnÓÝ æ¢Ž{¨Ï [¨—¨Ï Ó[‹nn½ 2‹nÏn AÏn •æŽ[ï ÓæQ·—¨ÝÓ —Ž–n ݋n ‚Ïæe‚n $Ïn‚¨¢ ÄæAÏÝnÏQA[–

AÏϨ¢ 2‹¨AÓ ‹¨—eÓ A‚AŽ¢ÓÝ 04 [¨A[‹ nÓ Ž—nÓb A¢e ‹ŽÓ ÝnAAÝn A Ž[‹An— AnÓ —¨¨–Ž¢‚ ݨ –Ž[– ¨{{ ‹ŽÓ nŽÓA¢ 2Ϩ·‹ï [A·AŽ‚¢ Qï Qn[¨n ݋n Ó[‹¨¨—ÌÓ [AÏnnÏ ÏæӋŽ¢‚ —nAenϽ 2‹nÏnÌÓ nìn¢ A —ŽÝݗn ‹ŽÓݨÏïb íŽÝ‹ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹ÝÌÓ ‚An

{Ϩ ¨íQ¨ïÓ 0ÝAeŽæ QnŽ¢‚ ݋n {ŽÏÓÝ ¨·n¢nÏ QnÝínn¢ ݨ·} ÝnAÓ ӎ¢[n ¯¤s€b í‹n¢ Žï ¨‹¢Ó¨¢ í¨¢ ‹ŽÓ enQæÝ AÓ [¨A[‹ ¨{ ŽAŽ A‚AŽ¢ÓÝ A¢ æQæÏ¢ ÓÄæAe {nAÝæώ¢‚ ¨ A[–Ó¨¢ A ïnAÏ Qn{¨Ïn ‹n í¨¢ ݋n nŽÓ A¢ 2Ϩ·‹ï½ 4¢{¨ÏÝæ¢AÝn—ïb QϨ–n¢ —AíÓ A¢e ! Ïæ—nÓ ìŽ¨—Aݎ¨¢Ó ‹Aìn —ne ݨ ÓæÓ·n¢ÓŽ¨¢Ó ¨{ –nï ·—AïnÏÓ ¨¢ Q¨Ý‹ ÝnAÓb ݋nÏn AÏn ÄænÓݎ¨¢Ó ¨{ ¨Ïn 쎨—A ݎ¨¢Ó Ž¢ì¨—쎢‚ A A¢ —Ž¢–ne ݨ Q¨Ý‹ Ó[‹¨¨—Ó A¢e ݋n Ž¢nìŽÝAQ—n ÝA—– ¨{ ݋n 0 ÏAŽ{Ž[Aݎ¨¢Ó {¨Ï 틎[‹nìnÏ ·¨Ýn¢ÝŽA— ·¨ínÏ ‚¨nÓ ‹¨n õ¯½ É ݋Ž¢– {¨Ï nìnÏïQ¨eï ¨æݍ ӎen ݋n $Ïn‚¨¢ {¨¨ÝQA—— ÝnA A¢e ݋n 04 {¨¨ÝQA—— ÝnAb ŽÝÌÓ ‚¨¢¢A Qn ‹æ‚nbÊ ÓAŽe $Ïn‚¨¢ Ï梢Ž¢‚ QA[– n¢•¨¢ AÏ¢nϽ É æÝ {¨Ï Q¨Ý‹ ÝnAÓb ¨æÏ {¨[æÓ ŽÓ {¨¨ÝQA——½ 2‹nïÌÏn {¨[æÓne ¨¢

0nn $-!/b -A‚n Ø


É U 0AÝæÏeAïb 0n·Ý½ ßb äõ¯¯04!!:0

," * Ï

އ}}ˆi ˆi˜Ý>ÍiÁ Ĉ}˜Ä ¬Á `i> ß >ĝ˜ ÁÜiÄ

/$90O 04!!:0½ $

0 /4 0 u 2Ϩï Ž——n¢íAÝnÏ Óݎ—— ‹AÓ ‹Ž‚‹ ‹¨·nÓ {¨Ï ݋n !ní n [¨ 0ÝAÝn n¢ÌÓ QAӖnÝQA—— ÝnA½ É ݋Ž¢– ݋n Ó–ï ŽÓ Ý‹n —ŽŽÝ {¨Ï ݋ŽÓ ïnAÏbÊ ÓAŽe Ž——n¢íAÝnÏb 틨 —n{Ý AÓ

Ïæ[nÓ A{ÝnÏ Ý‹Ïnn ïnAÏÓ Ý¨ ·æÏÓæn A ·Ï¨{nÓӎ¨¢A— [AÏnnϽ É:n¢en—— ¹ [ Ž¢nÓº ‹Ae A ‚ÏnAÝ Ó杝nÏ A¢e AŽeæ ¹/A‹A¢º ‚¨Ý QnÝÝnÏ A¢e ݋nÏn A —¨Ý ¨{ ï¨æ¢‚ ‚æïÓ½ :n —¨Ón n A¢e ¨Ïe¨ ¹ AÓݎ——¨º QæÝ ín Óݎ—— ‹Aìn ݋n [¨Ïn ¨{ ݋n ÝnA íŽÝ‹ :n¢en——b AŽeæ A¢e nÏ¢ÓÝ ¹AϨ[‹nº 틨 ‹Aìn A—— Qnn¢ ݨ ݋n ! 2¨æÏ¢An¢Ý½ 2‹¨Ón ‚æïÓ –¢¨í í‹AÝ ŽÝ ÝA–nÓ Ý¨ ‚nÝ QA[–½Ê Ž——n¢íAÝnÏ íŽ—— ‹Aìn ݨ –nn· æ· íŽÝ‹ ݋n ‚‚ŽnÓ {Ϩ ¨ìnÏÓnAÓ Ý‹ŽÓ ïnAϽ

Ž——n¢íAÝnÏ ÓŽ‚¢ne nAϗŽnÏ Ý‹ŽÓ ínn– íŽÝ‹ A 2¨· } ï·ÏæÓ nA‚æn [—æQ ·¨——¨¢ ŽAÓÓ¨—½ n ÓAŽe ‹n —nAìnÓ {¨Ï ï·ÏæÓ ¨¢ 0n·Ý½ ¯õ A¢e —nA‚æn Ž——n¢íAÝnÏ ·—Aï ÓÝAÏÝÓ —AÝnÏ Ý‹ŽÓ ¨¢Ý‹½ É̝ nî[ŽÝne AQ¨æÝ ‚nÝݎ¢‚ ¨æÝ Ý‹nÏn A¢e ‚nÝݎ¢‚ QA[– ·—A‚bÊ ÓAŽe Ž——n¢ íAÝnÏb 틨 —n{Ý [¨——n‚n AìnÏA‚Ž¢‚ ¯}½ä ·¨Ž¢ÝÓ ·nÏ ‚An½ ÉÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn A —ŽÝ ݗn eŽ{{nÏn¢Ý ݋A¢ ·—A‚ AÝ !ní nî Ž[¨ 0ÝAÝn½ ÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn A [æ—ÝæÏn [‹A¢‚n QæÝ ̝ •æÓÝ AeA·ÝŽ¢‚ A¢e ‹¨· Ž¢‚ ݨ ·—Aï ݋n QnÓÝ [A¢½Ê ! 04 A¢¢¨æ¢[ne ݋AÝ Ž——n¢íAÝnÏ íAÓ {¨Ï‚¨Ž¢‚ ‹ŽÓ Ón¢Ž¨Ï ÓnAÓ¨¢ Ž¢ Aï½ ¢ æ¢nb Ž——n¢íAÝnÏ Ý¨¨– ‹ŽÓ ¢An ¨æÝ ¨{ ݋n ! ÏA{Ý ·ÏŽ¨Ï ݨ ݋n ! ÌÓ

íŽÝ‹eÏAíA— enAe—Ž¢n QæÝ A{ÝnÏ Ý‹n ! ÌÓ nAϗï enAe—Ž¢n Ž¢ Aï u A en [ŽÓŽ¨¢ ݋AÝ –n·Ý Ž——n¢íAÝnÏ n—Ž‚ŽQ—n {¨Ï ¢nîÝ ïnAÏÌÓ eÏA{ݽ É2‹ŽÓ ŽÓ •æÓÝ A QŽ‚ ïnAÏbÊ Ž——n¢íAÝnÏ ÓAŽe½ É [A¢ ‚¨ ¨ìnÏ Ý‹nÏn A¢e QnÝÝnÏ ïÓn—{ AÓ A ·—AïnÏ A¢e [¨n QA[– Ž¢Ý¨ ݋n äõ¯ä eÏA{Ý A¢e ‹¨·n{æ——ï ‚nÝ eÏA{ݍ neb 틎[‹ ‹AÓ Qnn¢ ݋n ‚¨A— ӎ¢[n Aï ¯½ ‹Aìn •æÓÝ Qnn¢ í¨Ï–Ž¢‚ ¨æÝ A¢e ÝÏï Ž¢‚ ݨ ·Ïn·AÏn ïÓn—{½ ̝ ·—A‚ A‚AŽ¢ÓÝ ‚Ï¨í¢ n¢½ 2‹nÏn AÏn A —¨Ý ¨{ ¨—enÏ ‚æïÓ A¢e –¢¨í ŽÝ 펗— Qn ¨Ïn ·‹ïӎ[A—½Ê {ÝnÏ —nA쎢‚ ! 04b Ž——n¢íAÝnÏ ÓAŽe ‹n ‹Ae í¨Ï–¨æÝÓ {¨Ï Ónìn¢ ! ÝnAÓ½ ¨¢‚ ݋n nìA—æAݎ¨¢Ó ínÏn í¨Ï– Ž¢‚ ¨¢ ÄæŽ[–¢nÓÓ A¢e QnŽ¢‚ AQ—n ݨ ‚æAÏe æ—ÝŽ·—n ·¨ÓŽÝŽ¨¢Ó AÓ A ӝA—— {¨Ï íAÏe Ž¢ ݋n ! ½

ÉÝ íAÓ A ‚ÏnAÝ nî·nώn¢[nbÊ Ž——n¢ íAÝnÏ ÓAŽe½ É ‚¨Ý A —¨Ý ¨{ ‚¨¨e {nneQA[– A¢e eŽ{{nÏn¢Ý —¨¨–Ó {¨Ï ÓÝæ{{ ¢nne ݨ í¨Ï– ¨¢ A¢e ‚nÝ QnÝÝnÏ Aݽ –Ž¢e ¨{ ‚¨Ý A ‹nAe ÓÝAÏÝ ¨¢ í‹AÝ ŽÝÌÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn —Ž–n A‚AŽ¢½Ê Ž——n¢íAÝnÏÌÓ A‚n¢Ýb 0[¨ÝÝ !Ž[‹¨—Ób ÓAŽe Ž——n¢íAÝnÏ ‹Ae ¨{{nÏÓ {Ϩ QŽ‚‚nÏ [—æQÓ í‹¨ íA¢Ýne ݨ —¨[– ‹Ž Ž¢ {¨Ï æ—ÝŽ·—nïnAÏ enA—Ó íŽÝ‹ ÏnÓÝώ[ݎ¨¢Ó ݋AÝ í¨æ—e A–n ŽÝ ¨Ïn eŽ{{Ž[æ—Ý ݨ [¨n QA[–½ 2‹n ï·ÏæÓ —nA‚ænÌÓ ÓnAÓ¨¢ ŽÓ ¨¢—ï ÓŽî ¨¢Ý‹Ób —nA쎢‚ ݋n ¨·ÝŽ¨¢ ¨·n¢ {¨Ï Ž——n¢íAÝnÏ Ý¨ —nAìn æϨ·n A¢e ·Ïn ·AÏn {¨Ï ݋n ! ÏA{Ý ¨Ï [A¢ •¨Ž¢ A¢ ¨Ý‹nÏ —nA‚æn {¨Ï ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢ ·—Aï A¢e ¨Ïn ¨¢nï½ !Ž[‹¨—Ó ÓAŽe [¨——n‚n ·—AïnÏÓ [A¢ A–n QnÝínn¢ ks¯õ ݋¨æÓA¢e ·nÏ ¨¢Ý‹ Ž¢ ݋n ï·ÏæÓ —nA‚æn½

É2‹nÏn íAÓ A¢¨Ý‹nÏ ÝnA {Ϩ nύ A¢ïb QæÝ ÓÏAn— A¢e ïÏ·æÓ ínÏn ݋n Ýí¨ ÝnAÓ ݋AÝ ínÏn ݋n ¨ÓÝ A‚‚ÏnӍ ӎìnbÊ Ž——n¢íAÝnÏ ÓAŽe½ Ž——n¢íAÝnÏ ·—Aïne ݋Ϩ悋 ӎ‚¢Ž{Ž [A¢Ý A¢–—n Ž¢•æώnÓ A—— ÓnAÓ¨¢b QæÝ íAÓ Óݎ—— A {ŽÏÓݍÝnA ——:nÓÝnÏ¢ ݋—nݎ[

¨¢{nÏn¢[n ·—AïnÏ A¢e ! —— ŽÓ Ýώ[Ý Ón—n[ݎ¨¢ A{ÝnÏ Ó[¨ÏŽ¢‚ ¯s½¤ ·¨Ž¢ÝÓ ·nÏ ‚An A¢e Ø½ß ÏnQ¨æ¢eÓ AÓ A •æ¢Ž¨Ïb AÓ Ý‹n ‚‚ŽnÓ {Ž¢ŽÓ‹ne íŽÝ‹ A ¯Ø¯× Ïn[¨Ïe½ É<¨æ ÓÝAÏÝ Ý¨ ŽÓÓ [¨——n‚nb ̝ ¢¨Ý ‚¨ Ž¢‚ ݨ —ŽnbÊ Ž——n¢íAÝnÏ ÓAŽe½ É2‹n {¨æÏ ïnAÏÓ ¨{ ï —Ž{nb æ‚æÓÝ ‹AÓ nA¢Ý ‚nݍ ݎ¢‚ ÏnAeï {¨Ï Ó[‹¨¨— Ó¨ ŽÝÌÓ Qnn¢ eŽ{ {nÏn¢Ý½ ÝÌÓ ÝŽn ݨ Qn A A¢ A¢e Qn A ·Ï¨{nÓӎ¨¢A—½Ê AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}¤½

-7 / ¤É /"1, 9 *i˜˜iÍÍ> ÖÄÍÄ -…>Á>¬Ü> >Í 1- "¬i˜ ß ``ˆi *iÄ

00$ 2 -/00

' **¥(+o 1(

"!/ ¾- - , / }iÄ vÁ ͅi Žˆ Áˆ`>ß >}>ˆ˜ÄÍ Ýˆi ˆ}…¾Ä iÁˆ`> ֛i㠮ɯ >˜` <>ˆ`> Ä¶Öiã ®n¯ >Í Í…i "›>Íi }ߓ± /…i Íݝ Íi>“Ä ÝiÁi V“¬i͈˜} ˆ˜ ͅi -ÝiiÍ ¤É ܝ‡ ißL> ͝ÖÁ˜>“i˜Í] …ÄÍi` Lß "-± -i“ˆvˆ˜> >˜` V…>“¬ˆ˜Ä…ˆ¬ >V͈˜ ݈ Li ͝`>ß >Í ¤¤ >±“± >˜` Ï ¬±“±] ÁiĬiV͈Üiß] >Í "›>Íi± /…i V˜Ä>͈˜ LÁ>VŽiÍ Ýˆ Li ¬>ßi` >Í >ßvˆi` ˆ}… -V…±

"¬i˜iÁ

$!2!4 /$

- ß

æÓ A¢e ínÌÏn {¨[æÓne ¨¢ ݋n½Ê 2‹n Ó[A¢eA—Ó AÏn Ž·¨ÓӎQ—n ݨ Ž‚¢¨Ïn Qn[AæÓn ¨{ ݋n QŽ‚ÝŽn ·—AïnÏÓ —n{Ý Ž¢ ݋nŽÏ íA–n u ÄæAÏÝnÏQA[– ¨ÏeA¢ n{{nύ Ó¨¢ A¢e Ïn[nŽìnÏ /æÓÓn—— 0‹n·AÏe {¨Ï 04b [¨Ï¢nÏQA[–·æ¢Ý ÏnÝæÏ¢nÏ —Ž{{ AÏÏŽÓ {¨Ï $Ïn‚¨¢½ n{{nÏÓ¨¢ íAÓ ÓæÓ·n¢ene Ž¢en{Ž¢ŽÝn—ïb AÓ íAÓ ÏnÓnÏìn —Ž¢nQA[–nÏ ¨Ó‹ ¨‹¢Ób Qn[AæÓn ݋nï AÏn {A[Ž¢‚ {n—¨¢ï [‹AςnÓ ¨{ Ón[¨¢e en‚Ïnn QAÝÝnÏï ÓÝnŽ¢‚ {Ϩ A QAÏ {Ž‚‹Ý ¢nAÏ [A·æÓ½ n{{nÏÓ¨¢ íAÓ [¨¢¢n[Ýne Ž¢ ·AÏÝ Qï Ӌ¨n·ÏŽ¢ÝÓb A¢e í‹n¢ ·¨—Ž[n ÓnAÏ[‹ne ‹ŽÓ A·AÏݍ n¢Ýb ݋nï {¨æ¢e €¤ ·AŽÏÓ ¨{ Ӌ¨nÓb 틎[‹ Aï ·Ï¨·Ý A¢ Ž¢ÄæŽÏï Qï ! Ž¢ìnÓݎ‚AݨÏÓb ݨ¨½ 0‹n·AÏe íAÓ ÓæÓ·n¢ene {¨Ï AÝ —nAÓÝ Ý‹ŽÓ ‚An Qn[AæÓn ‹n eŽÓ[æÓÓne A¢¨Ý‹nÏ ! Ž¢ÄæŽÏï íŽÝ‹ A ÝnAAÝn½ ¨ÓŽ¢‚ ‹ŽÓ ·Ï¨eæ[ݎ¨¢ u ‹n íAÓ Ý‹ŽÏe Ž¢ Ïn [nŽìŽ¢‚b {¨æÏ݋ Ž¢ ÏæӋŽ¢‚ {¨Ï 04 —AÓÝ ÓnAÓ¨¢ u [¨æ—e ‹æÏÝ Ý‹n 2Ž‚nÏÓ ¨Ïn ݋A¢ ‹A쎢‚ ݨ Ïn·—A[n n{{nÏÓ¨¢½ É:nÌÏn en{Ž¢ŽÝn—ï ‚¨Ž¢‚ ݨ ŽÓÓ Ý‹¨Ón ‚æïÓbÊ [¨Ï¢nÏQA[– 2ïÏA¢¢ A݋Žnæ ÓAŽe½ É2‹¨Ón ‚æïÓ AÏn A QŽ‚ ·AÏÝ ¨{ ¨æÏ ÝnA½

-Ýii¬Ä

$!2!4 /$

- ß

QA—— ݨ悋b AϖŽ¢‚ ݋Ïnn ÓnÏìŽ[n A[nÓ½ ¨æÏÝnn¢ ·—AïnÏÓ ÓAí A[ݎ¨¢ {¨Ï ݋n ‚ ‚ŽnÓ A‚AŽ¢ÓÝ ÏAQ—Ž¢‚b AÓ Ý‹n ÝnA ‹ŽÝ ½ß¯€ {¨Ï ݋n AÝ[‹ 틎—n ‹¨—eŽ¢‚ ÏA Q—Ž¢‚ ݨ A ½õä} Aϖ½ 0n¢Ž¨Ï Žee—n ‹ŽÝÝnÏ n—Ónï Ïn¢¢A¢ —ne ݋n ‚‚Žn AÝÝA[– íŽÝ‹ ¢Ž¢n –Ž——Ób 틎—n

¾ >Ý}Ä

$!2!4 /$

- ß

·—Aïb ݋n 旗eAí‚Ó ݨ¨– ¨ìnÏ AÝ Ý‹nŽÏ ¨í¢ ä}ïAÏe —Ž¢n íŽÝ‹ ¨¢n ݎn¨æÝ —n{ݽ -nÏnó eϨìn ݨ ݋n — ¨ÏAe¨ € ݨ ·æÝ Ý‹n 旗eAí‚Ó Ž¢ ·¨ÓŽÝŽ¨¢ {¨Ï ݋n ‚AnÝ‚ {Žn—e ‚¨A—½ ìn¢ íŽÝ‹ ݋n ÝæÏ¢¨ìnÏÓb A¢e ݋n {A[Ý Ý‹n 旗eAí‚Ó ínÏn 틎Óݗne {¨Ï äõ ·n¢A—ÝŽnÓb ݋n ÝnA Óݎ—— ‹Ae A [‹A¢[n ݨ 펢½ Ž——nÏ ÓAŽe ݋n ¨{{ӎen A¢e Ž——n‚A— {¨Ï Aݎ¨¢Ó [A¢ Qn [¨ÏÏn[Ýneb AÓ ín—— AÓ ·æݍ ݎ¢‚ ݨ‚n݋nÏ A [¨·—nÝn ‚An æ· {Ϩ¢Ý½ 2‹n 旗eAí‚ÓÌ en{n¢Ón íAÓ e¨Ž¢A¢Ý

 í¨æ—e¢ÌÝ —Žn ݨ ï¨æ½ æÝ ŽÝÌÓ ¨Ý‹nÏ ‚æïÓ Ý‹AÝ ‹Aìn ݨ ÓÝn· æ· ¢¨í A¢e ݋Ž¢– ݋n —nAenÏӋŽ· ¨¢ ݋n ¨{{n¢ÓŽìn ӎen ¨{ ݋n QA—— ‹AÓ ·Ïn·AÏne ݋¨Ón ‚æïÓ {¨Ï í‹AÝÌÓ AQ¨æÝ Ý¨ [¨n 0AÝæÏeAï½Ê 2‹n {Ž——Ž¢ ÄæAÏÝnÏQA[– ŽÓ AÏÏnÝÝ nnb A ¢An ݋AÝ [¨¢•æÏnÓ QAe n¨ÏŽnÓ {¨Ï A¢ï 04 {A¢Ó½ 2‹nï Óݎ—— ݋Ž¢– ¨{ ‹Ž AÓ Ý‹n –Že 틨 Ónnne AÓ —Ž–n—ï ݨ ݋Ϩí A ݨæ[‹e¨í¢ ·AÓÓ {¨Ï ݋n ¨Ý‹nÏ ÝnA AÓ {¨Ï ݋n 2Ž‚nÏÓ½ 2‹AÝ ÓÝnÓ {Ϩ ‹ŽÓ {ÏnӋA¢ ïnAÏb äõõsb í‹n¢ Ónìn¢ ¨{ ‹ŽÓ ¯Ø Ž¢ÝnÏ[n·ÝŽ¨¢Ó ínÏn ÏnÝæÏ¢ne {¨Ï ݨæ[‹e¨í¢Ó½ n{{nÏÓ¨¢ n¢ene æ· ÝA–Ž¢‚ ݋n •¨Q AíAï A¢e nn ‹AÓ ÓÝAÏÝne ¨¢—ï ¨¢[n ӎ¢[n½ ¨ínìnÏb ‹nÌÓ A—Ó¨ ‚Ï¨í¢ æ· A —¨Ýb {Ž——Ž¢‚ Ž¢ {¨Ï n{{nÏÓ¨¢ —AÝn Ž¢ ÓnìnÏA— Ž ·¨ÏÝA¢Ý ‚AnÓ —AÓÝ ÓnAÓ¨¢ A¢e [¨Ž¢‚ ݋Ϩ悋 nA[‹ ݎn½ Én Ӌ¨íne ·¨ŽÓnbÊ Ž—nÓ ÓAŽe½ É ݋Ž¢– ݋nÏn ŽÓ A¢ nìnÏ—Aï ÏnÓ·¨¢ÓŽQŽ— ŽÝï AÝ Ý‹n ÄæAÏÝnÏQA[– ·¨ÓŽÝŽ¨¢b A¢e ŽÝ ŽÓ ¨¢n ݋AÝ ‹n ŽÓ ÝA—–Ž¢‚ AQ¨æݽ ¨Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ‹ŽÓ Ón¢Ž¨Ï [A·AŽ‚¢ AÓ Ý‹n ¢ní ÓÝAÏÝnÏb ‹n ŽÓ —¨¨–Ž¢‚ {¨ÏíAÏe ݨ ‹A쎢‚ A [¨ ·—nÝn ïnAÏ½Ê 04 펗— Qn ÝÏ‚ ݨ –nn· A—Žìn A ÓÝÏnA– ¨{ ßß ÓÝÏAŽ‚‹Ý íŽ¢Ó A‚AŽ¢ÓÝ ¢¨¢ 0 {¨nÓ½ Ž—nÓ ŽÓ ä؍õ Ž¢ ¢¨¢[¨¢{nύ n¢[n ‚AnÓ ÓŽ¢[n ‹n AÏώìne Ž¢ Aݨ¢ /¨æ‚n½ {ÏnӋn¢ nÏneŽÝ‹ AïÓ A¢e ¨[n—ï¢ n Ž[‹¢nÏ Aeene Ónìn¢ –Ž——Ó nA[‹½ 2‹n ‚‚ŽnÓ ·¨ÓÝne €¤ –Ž——Ó AÓ A ÝnA [¨·AÏne ݨ ݋n 2Ž‚nÏÓ ¯¤ íŽÝ‹ Ó¨·‹¨ ¨Ïn Žee—n ‹ŽÝÝnÏ nӎÏnn 0[¨ÝÝ [‹Ž· ·Ž¢‚ Ž¢ íŽÝ‹ Ónìn¢b 틎—n 0Ýn·‹A¢Žn ?Žn‚—nÏ Aeene {Žìn ¨Ïn½ É:n ínÏn AQ—n ݨ ‚nÝ Ó¨n eŽ{{nÏn¢Ý —¨¨–Ó ݋ŽÓ ¨Ï¢Ž¢‚ A¢e ï¨æ ‹Aìn ݨ ‚Žìn [ÏneŽÝ ݨ ÏAQ—Ž¢‚ {¨Ï [¨¢ÝŽ¢æŽ¢‚ ݨ ·—Aï ‹AÏe ݋Ϩ悋¨æÝ Ý‹n AÝ[‹bÊ ¨ÏeA¢ ÓAŽe½ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{b ‹n—·Ž¢‚ ݋n ÝnA ‚¨ æ· ¯× ×½ 2‹nï ‹n—e — ¨ÏAe¨ ݨ ¤õ ïAÏeÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ 2‹n óÝn[Ó ÏA¢ •æÓÝ ¯s ·—AïÓ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{b QæÝ Ý‹nï ‚AŽ¢ne ä€õ ïAÏeÓ½ 2‹n 旗eAí‚Ó [nÏÝAŽ¢—ï ‹Aìn ݋n ÝA— n¢Ý ݨ Qn A [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž·[A—ŽQnÏ ÝnAb QæÝ ŽÝÌÓ ‹AÏe ݨ A–n ݋AÝ Aςæn¢Ý Ӌ¨æ—e ݋nï {A—— ݨ õä ¨¢ ݋n ïnAϽ ÉÝ Ý‹n Qn‚Ž¢¢Ž¢‚ ¨{ ݋n ïnAÏb ݋nÏn ŽÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ Qn Ó¨n ÝώA— A¢e nÏÏ¨Ï QæÝ ï¨æ en{Ž¢ŽÝn—ï e¨¢ÌÝ íA¢Ý ݨ ÓÝAÏÝ õäbÊ Ž——nÏ ÓAŽe½ É ŽQ¨—A ŽÓ A ‚¨¨e {¨¨ÝQA—— ÝnA Ó¨ ݋nÏn ŽÓ A Ón¢Ón ¨{ æςn¢[ï ݨ ‚¨ A¢e ·—Aï ín——½Ê AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯ }€}¤½

!: <$/ u AώA 0‹AÏA·¨ìAÌÓ æ¢en{nAÝne Ïn[¨Ïe Ž¢ ݋ÏnnÓnÝ AÝ[‹ nÓ n¢ene ώeAïb A¢e Ó¨ eŽe ‹nÏ ÓÝAï AÝ Ý‹n 4½0½ $·n¢½ !¨½ äØ Ónne —AìŽA -n¢¢nÝÝA ¨{ ÝA—ï –¢¨[–ne ¨{{ ݋n äõõØ [‹A·Ž¨¢ ؍ßb ߍ Øb ؍€ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe Ϩæ¢e ݨ ‹A¢e 0‹AÏA ·¨ìA ‹nÏ {ŽÏÓÝ —¨ÓÓ Ž¢ ¯ß ݋ÏnnÓnÝ AÝ[‹nÓ Ý‹ŽÓ ïnAϽ É0‹nÌÓ A ‚¨¨e {Ž‚‹ÝnÏbÊ ÓAŽe -n¢¢nÝÝAb 틨 [¨¢[nene Ӌn eŽe¢ÌÝ –¢¨í AQ¨æÝ 0‹AÏA·¨ìAÌÓ Ïn[¨Ïe Ž¢ ݋ÏnnÓnÝÝnÏÓ½ É<¨æ [A¢ ¢nìnÏ ‚Žìn æ· íŽÝ‹ ‹nϽ <¨æ ‹Aìn ݨ Qn {¨[æÓne æ¢ÝŽ— ݋n —AÓÝ ‚Anb æ¢ÝŽ— ݋n —AÓÝ ·¨Ž¢Ýb A[ÝæA——ï½Ê 0‹AÏA·¨ìA Aen ¯ä e¨æQ—n{Aæ—ÝÓb Ž¢ [—æeŽ¢‚ Ýí¨ Ž¢ ݋n —AÓÝ ‚An½ 0‹n eŽe ¢¨Ý —¨¨– ӋAÏ· ¨ìnÏ A ä ‹¨æÏb 䤍Ž¢æÝn AÝ[‹ ݋AÝ {nAÝæÏne ·—n¢Ýï ¨{ ¢nÏì¨æÓ Ýn¢¢ŽÓ½ 0‹AÏA·¨ìA Aen Øõ æ¢{¨Ï[ne nÏϨÏÓ A¢e —¨ÓÝ {¨æÏ QÏnA– ·¨Ž¢ÝÓ í‹Ž—n ÝÏAŽ—Ž¢‚ äõ Ž¢ ݋n ݋ŽÏe Ónݽ É eŽe¢ÌÝ {nn— [¨{¨ÏÝAQ—n íŽÝ‹ ¨ÓÝ ¨{ ï ‚An ݨeAïbÊ 0‹AÏA·¨ìA ÓAŽe½ {ÝnÏ ‹nÏ —¨ÓÓb en{n¢eŽ¢‚ [‹A·Ž¨¢ /A{An— !AeA— íAÓ —nAeŽ¢‚ ؍äb ؍ä A‚AŽ¢ÓÝ Ïn¢[‹A¢ !Ž[¨—AÓ A‹æÝ í‹n¢ A‹æÝ ÏnݎÏne íŽÝ‹ A¢ AQe¨Ž ¢A— Ž¢•æÏï½ ¢ ¨æŽÓ ϝÓÝϨ¢‚ 0ÝAeŽ æb !¨½ € ¢eï æÏÏAï ÏA——Žne {¨Ï A ؍ × ¹}ºb äØb ؍äb ؍õb ؍€ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ /¨QŽ¢ AAÓn½ É ¨ìnn¢ÝbÊ æÏÏAï ÓAŽe í‹n¢ AӖne ‹¨í ‹n ÝæÏ¢ne ݋n AÝ[‹ AϨæ¢e½ É ÓÝAÏÝne [‹Aӎ¢‚ A —¨Ý ¨{ QA——Ó e¨í¢½ Ý Ý‹n Qn‚Ž¢¢Ž¢‚b {n—Ý ӗ悂ŽÓ‹b {n—Ý ӗ¨í½ ÓÝAÏÝne {¨Ï[Ž¢‚ ïÓn—{ ݨ ‚nÝ nìnÏï ӎ¢‚—n QA——½Ê æÏÏAïÌÓ ¢nîÝ AÝ[‹ ŽÓ A‚AŽ¢ÓÝ !¨½ ä} n—Ž[ŽA¢¨ ¨·nób 틨 en{nAÝne

A¢AeAÌÓ 9AÓn– -¨Ó·ŽÓŽ—b }×b ؍€b ×Ø ¹ßºb ×Ø ¹}º½ $݋nÏ n¢ÌÓ íŽ¢¢nÏÓ Ž¢[—æene ¯ä݋ Ónnene Ž——nÓ 0Ž¨¢b ä€Ý‹Ónnene æA¢ ‚¢A[Ž¨ ‹n—A A¢e ¯s݋Ónnene æA¢ AÏݎ¢ en— -¨ÝϨb ݋n äõõ¤ [‹A·Ž¨¢½ !¨½ ¯× æςn¢ n—ónÏ A¢e !¨½ ßõ ìA¢ •æQŽ[Ž[ —¨Óݽ -n¢¢nÝÝA [A——ne ݋n 펢 ¨ìnÏ 0‹AÏA ·¨ìA ¨{ ݋n QŽ‚‚nÓÝ ¨{ ‹nÏ [AÏnnϽ É æÝ ŽÝÌÓ •æÓÝ A AÝ[‹bÊ Ó‹n ÓAŽe½ ÉÝÌÓ ¨ìnÏ A¢e ‹Aìn ݨ Qn {¨[æÓne ¨¢ ݋n ¢nîÝ ¨¢n½Ê -n¢¢nÝÝAÌÓ Ï¨æ¢e¨{¯Ø AÝ[‹ ŽÓ

>ßvˆi`

$!2!4 /$

- ß

ïAÏe eŽÓÝA¢[n ¨¢ ݋Ïnn ÓÝÏAŽ‚‹Ý /Ž[–ï Ž—–Ó [AÏώnÓ½ Ž—–Ó ÏæQ—ne Ž¢ {¨Ï ‹ŽÓ {Ž{݋ ݨæ[‹e¨í¢ ¨{ ݋n ‚An A¢e ݋n 2Ϩ•A¢Ó —Ž¢ne æ· {¨Ï A Ýí¨·¨Ž¢Ý [¨¢ ìnÏӎ¨¢½ ÏA¢ó¨ï Ϩ——ne ݨ ‹ŽÓ ώ‚‹Ý A¢e íAÓ æ·n¢eneb Óݨ··ne Ӌ¨ÏÝ í‹Ž—n ÝÏ‚ ݨ ‚Žìn ݋n 2Ϩ•A¢Ó ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ —nAe ¨{ ݋n ‚Anb 틎[‹ n{{n[ݎìn—ï n¢ene ݋n ‚An½ {ÝnÏ [¨QŽ¢Ž¢‚ {¨Ï €¤ ·¨Ž¢ÝÓ Ž¢ ݋n

 , }}ˆiÄ Ý“i˜¾Ä ĝVViÁ ݈˜Ä ͅˆÁ` ÄÍÁ>ˆ}…Í }>“i 0$!9b —A½ u 2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚‚Žn í¨n¢ÌÓ Ó¨[[nÏ ÝnA ¨·n¢ne ݋n eŽeAÓÙAn[¨[– 0¨[[nÏ —AÓӎ[ íŽÝ‹ A 䍯 펢 ¨ìnÏ Ý¨æÏ¢An¢Ý ‹¨ÓÝ A[–Ó¨¢ìŽ——n 0ÝAÝn½ ÝÌÓ Ý‹n ݋ŽÏeÓÝÏAŽ‚‹Ý 펢 {¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓb 틨 ¨ìne ݨ ߍäõ ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢b 틎—n ݋n An[¨[–Ó {n—— ݨ õ}õ½ ÏnӋA¢ {¨ÏíAÏe Aݎn 0ŽÝ‹ ‚Aìn ݋n ‚‚ŽnÓ A ¯õ —nAe ää Ón[¨¢eÓ Ž¢Ý¨ ݋n Ón[¨¢e ‹A—{½ {ÝnÏ A[–Ó¨¢ìŽ——n 0ÝAÝn ݎne ݋n Ó[¨Ïn AÝ ¯¯ —nÓÓ Ý‹A¢ A Ž¢æÝn —AÝnÏb ! 04 ín¢Ý QA[– æ· ¨¢ A ‚¨A— {Ϩ <¨—A¢eA [ Ž——Ž¨¢½ 2‹n ÝA——ï íAÓ AӍ ӎÓÝne Qï {ÏnӋA¢ {¨ÏíAÏe n¢¢An

AQÏA ½ 2‹n ‚‚ŽnÓ [¨¢[—æen ݋n ݨæÏ¢A n¢Ý ¨¢ 0æ¢eAï A‚AŽ¢ÓÝ 2n¢¢nÓÓnn 2n[‹½

>`Ä`i˜ ͝¬Ä -ˆÜiÁ] “ÜiÄ ˜ ˆ˜ ͝ÖÁ˜iß 2‹n AeÓen¢ -A¢Ý‹nÏÓ ¨ìne ¨¢ Ž¢ ݋n [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· QÏA[–nÝ ¨{ ݋n 0ínnÝ ¯Ø 9¨——nïQA—— 2¨æÏ¢An¢Ýb QnAݎ¢‚ 0Ž—ìnÏ ¨¢ ώeAï A{ÝnÏ¢¨¨¢ AÝ

6 * // v Í>ß Vi‡ iLÁ>ÍiÄ >v‡ ÍiÁ …iÁ ܈V‡ ͝Áß ÜiÁ ,ÖÄĈ>¾Ä >Áˆ> -…>Á>¬Ü> `ÖÁˆ˜} ͅi 1±-± "¬i˜ Íi˜˜ˆÄ ͝ÖÁ‡ ˜>“i˜Í ˆ˜ iÝ 9ÁŽ ˜ Áˆ`>ß± ' ' ¥(( * %' ((

A‚AŽ¢ÓÝ !¨½ ¯ß -n¢‚ 0‹æAŽ ¨{ ‹Ž¢Ab 틨 en{nAÝne !¨½ ¯¤ 旎A ¨nςnÓ ¨{ nϝA¢ïb ؍€b ×Ø ¹¯º½ 2‹n —¨ÓÓ Qï ݋ŽÏeÓnnene 0‹AÏA·¨ìAb ݋n Ï梢nÏæ· AÝ :ŽQ—ne¨¢ ݋ŽÓ ïnAÏb –Ž[–ne ïnÝ A¢¨Ý‹nÏ Ý¨· ·—AïnÏ ¨æÝ ¨{ A íŽen¨·n¢ eÏAí½ —ÏnAeïb ݋n en{n¢e Ž¢‚ :ŽQ—ne¨¢ A¢e Ïn¢[‹ $·n¢ [‹A·Ž¨¢Ó ‹Aìn Qnn¢ eŽÓ·AÝ[‹ne A¢e Ýí¨ÝŽn en{n¢eŽ¢‚ 4½0½ $·n¢ [‹A ·Ž¨¢ Ž —Ž•ÓÝnÏÓ eŽe¢ÌÝ n¢ÝnÏ Qn[AæÓn ¨{ A¢ Ž¢•æÏï½ AϗŽnÏb !¨½ ä 9nÏA ?쨢AÏnìA en {nAÝne !¨½ ßõ ¢AQn— neŽ¢A Aύ ώ‚ænÓ A¢e !¨½ ¯ AϨ—Ž¢n :¨ó¢ŽA[–Ž ŽÓ Óݎ—— Ž¢ ݋n eÏAíb QæÝ ¢nŽÝ‹nÏ ‹AÓ í¨¢ A ÏA¢e 0—A ݎݗn½ 0‹AÏA·¨ìA íAÓ —Aςn —ï [¨¢ÓŽenÏne ݋n QŽ‚‚nÓÝ ÏnAŽ¢Ž¢‚ ݋ÏnAÝ Ý¨ !¨½ äs 0nÏn¢A :Ž——ŽAÓb QæÝ ¢¨í ݋n /æÓӎA¢ ŽÓ ‚¨¢nb AÓ ín——½ ÉÝÌÓ eŽÓA··¨Ž¢ÝŽ¢‚ ݨ —¨Ón Ž¢ ݋n Že e—n ¨{ ¢¨í‹nÏnb eŽÓA··¨Ž¢ÝŽ¢‚ ݨ —¨Ón Ž¢ !ní <¨Ï–bÊ 0‹AÏA·¨ìA ÓAŽe½ ɨӎ¢‚ ŽÓ¢ÌÝ {æ¢ {¨Ï A¢ï¨¢n Qn[AæÓn ín í¨Ï– ݨ 펢½ :n e¨¢ÌÝ í¨Ï– ݨ —¨Ón½Ê —Óní‹nÏn AÝ —æӋŽ¢‚ nAe¨íÓb !¨½ äs ¨‹¢ Ó¢nÏ en{nAÝne {n——¨í nώ [A¢ /¨QQï Ž¢n·ÏŽ ؍€b ؍ßb ؍€ ݨ ‚nÝ Ý¨ ݋n ݋ŽÏe Ϩæ¢e½ Ó¢nÏb 틨 í¨¢ ݋n ݎݗn Ž¢ :Ž¢Óݨ¢0A—n —AÓÝ ínn–b ŽÓ ¨¢ A Ónìn¢AÝ[‹ 펢¢Ž¢‚ ÓÝÏnA– A¢e ÓAŽe ‹ŽÓ [¨¢{Žen¢[n ŽÓ ɋŽ‚‹ AÓ ŽÝÌÓ nìnÏ Qnn¢½Ê É {nn— —Ž–n ̝ ¨ìŽ¢‚ ìnÏï ín——b ̝ ‚nÝݎ¢‚ ݨ QA——Ó A¢e AQ—n ݨ ‚nÝ A —¨Ý

¨Ïn QA——Ó QA[– Ž¢ ·—Aï Qn[AæÓn ̝ ìnÏï [¨{¨ÏÝAQ—n ¨æÝ Ý‹nÏnbÊ Ó¢nÏ ÓAŽe½ ¢¨Ý‹nÏ nώ[A¢b ¨¢A—e <¨æ¢‚b en{nAÝne !¨½ ¯€ 0ÝA¢ŽÓ—AÓ :Aíώ¢–A Ž¢ A {ŽìnÓnÝÝnÏ Ý‹AÝ Ý¨¨– € ‹¨æÏÓb äõ Ž¢ æÝnÓ A¢e ín¢Ý ݨ A {Ž{݋ÓnÝ ÝŽnQÏnA–nϽ {ÝnÏ Ý‹n AÝ[‹b -AÝώ[– [¢Ï¨nb ݋n ‹nAe ¨{ ·—AïnÏ enìn—¨·n¢Ý {¨Ï ݋n 4½0½ 2n¢¢ŽÓ ÓÓ¨[ŽAݎ¨¢b ÓAŽe É¢ Ýn¢ ¢ŽÓ ÝnϝÓb ¨¢A—e <¨æ¢‚ Qn[An A A¢ ݨeAï½Ê <¨æ¢‚ íAÓ Ý‹n ·—AïnÏ í‹¨ eŽÏn[Ýne A¢ ¨QÓ[n¢n nÓÓA‚n ݨ ݋n 402 ìŽA 2íŽÝÝnÏ nAϗŽnÏ Ý‹ŽÓ ïnAÏ í‹n¢ ݋nï Aen ‹Ž ·—Aï Ž¢ A ݨæÏ¢An¢Ý ݨ ÝÏï ݨ nAÏ¢ A 펗e[AÏe n¢ÝÏï Ž¢Ý¨ ݋n Ïn¢[‹ $·n¢½ [¢Ï¨n ÏnÓ·¨¢ene Qï [A——Ž¢‚ A Ýn—n·‹¨¢n ¢níÓ [¨¢{nÏn¢[n ݨ Ó·n—— ¨æÝ A—— ݋n ݎn A¢e ¨¢nï ݋n {nenÏAݎ¨¢ ‹Ae Ó·n¢Ý ¨¢ ݋n ääïnAύ ¨—eÌÓ enìn—¨·n¢Ý½ ÉÌe —Ž–n ݨ ݋Ž¢– ̝ A ·ÏnÝÝï ݨ悋 ·nÏÓ¨¢b enn· e¨í¢bÊ ÓAŽe <¨æ¢‚b ¢¨í ÏA¢–ne s€Ý‹ Ž¢ ݋n í¨Ï—e½ É •æÓÝ ‹Ae ݨ ‚Ϩí æ· A —ŽÝݗn QŽÝ½ ìnÏïQ¨eïÌÓ —Ž‚‹Ý ‚¨nÓ ¨¢ AÝ A eŽ{{nÏn¢Ý ݎn½ ¨·n{旗ïb Ž¢nÌÓ [¨Ž¢‚ ¨¢ ώ‚‹Ý ¢¨í½Ê 2‹n AŽ¢ nìn¢Ý Ž¢ Ӌn 0ÝAeŽæ {¨Ï ώeAï ¢Ž‚‹Ý íAÓ A¢ A——nώ[A¢ AÝ[‹æ· QnÝínn¢ !¨½ ä¯ ¢eï /¨e eŽ[– A¢e ¯sïnAύ¨—e A[– 0¨[–½ n{¨Ïn ݋AÝb ¯¤ïnAύ¨—e nώ[A¢ ‹ÏŽÓݎ¢A [A—n íAÓ Ý¨ ·—Aï !¨½ ä} AώA ŽÏ Ž—n¢–¨ ¨{ /æÓӎA½

{ŽÏÓÝ ‹A—{b ݋n {ŽÏní¨Ï–Ó eŽÓӎ·AÝne Ž¢ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏ AÓ Aï{Žn—e ӎ·—ï –n·Ý ݋n QA—— AíAï {Ϩ ݋n /AÓ½ ¨¢Ýí¨¨e ÏA¢ •æÓÝ äõ ·—AïÓ Ž¢ ݋n Ón[ ¨¢e ‹A—{ A{ÝnÏ ‚¨Ž¢‚ {¨Ï ¢nAÏ—ï €õõ ïAÏeÓ ¨{ ¨{{n¢Ón Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ {¨Ï A äsä¯ —nAe AÝ Ý‹n QÏnA–½ AÏ[ŽA —ne ݋n /AÓ ¨¢ A Ónìn¢·—Aïb ×׍ïAÏe Ó[¨ÏŽ¢‚ eώìnb [¨¢¢n[ݎ¢‚ íŽÝ‹ ¨¢ nÏìA¢ÝnÓ {Ϩ 䀍ïAÏeÓ ¨æÝ Ý¨ ·æÝ Ý‹n /AÓ æ· €äß} íŽÝ‹ }aßs ݨ ·—Aï½ nÏìA¢ÝnÓ ‹Ae nŽ‚‹Ý [AÝ[‹nÓ {¨Ï ¯¤} ïAÏeÓ A¢e Ýí¨ Ó[¨ÏnÓ½ !¨Ý ݨ Qn ¨æÝe¨¢n ¨Ï ¨æݍ펗—neb ÏA¢ó¨ï A¢e ݋n 2Ϩ•A¢Ó AÏ[‹ne ØØ ïAÏeÓ A¢e ݎne ݋n ‚An AÝ €ä€ä íŽÝ‹

ßõ Ón[¨¢eÓ —n{Ý ¨¢ Ž—–ÓÌ {¨æÏ݋ ݨæ[‹ e¨í¢ ¨{ Ïn‚æ—Aݎ¨¢½ 2‹n 2Ϩ•A¢Ó —Ž¢ne æ· {¨Ï A ‚AníŽ¢¢Ž¢‚ Ýí¨·¨Ž¢Ý [¨¢ ìnÏӎ¨¢b QæÝ A en—Aï ¨{ ‚An ·n¢A—Ýï ¨ìne ݋n QA[– {Žìn ïAÏeÓb í‹nÏn ìA¢ AÏÏŽÓ –Ž[–ne ‹¨n ݋n nîÝÏA ·¨Ž¢Ý ݨ Ón¢e ݋n ‚An Ž¢Ý¨ ¨ìnÏݎn½ Ž—–Ó ‹Ae ä¤ [AÏώnÓ {¨Ï ¯¤× ïAÏeÓ Ž¢ ݋n ‚An½ ÏA¢ó¨ï íAÓ æ· {¨Ï ݋n [‹A——n¢‚nb ÏæӋŽ¢‚ {¨Ï s¤ ïAÏeÓ A¢e [¨·—nݎ¢‚ ¯€¨{ä€ {¨Ï ¯×¤ ïAÏeÓ A¢e A ݨæ[‹ e¨í¢½

$¦AÝn Ž‚‹ 0[‹¨¨—½ 2‹n -A¢Ý‹nÏÓ í¨¢ ݋nŽÏ ·¨¨— íŽÝ‹ A }¯ Ïn[¨Ïeb ݋n¢ ݨ··ne ݋n ¨—ÝÓ Ž¢ /¨æ¢e ¯ ¨{ ݋n [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· QÏA[–nݽ AeÓen¢ 펗— ÝA–n ݋n [¨æÏÝ A‚AŽ¢ ݨeAï AÝ ¯¯ A½½ AÝ $0½

QÏA[–nÝ AÝ 0 u ínÏn —ne Ž¢ –Ž——Ó Qï Aώ¢A Ž¢•AÏnó A¢e A—ï Ae en¢b 틨 nA[‹ Ïn[¨Ïene Ónìn¢½

/Á>˜Ä ֘`ivi>Íi` ˆ˜ ¬] v> ͝ >“ 2‹n Aï{Žn—e 2Ϩ•A¢Ó 쨗—nïQA—— ÝnA —¨ÓÝ Ý¨ —A¨‚¨Ïe¨ Ž¢ {Žìn ÓnÝÓ A{ÝnÏ ‚¨Ž¢‚ ؍õ Ž¢ ·¨¨— ·—Aï eæώ¢‚ ݋n 0ínnÝ ¯Ø 2¨æÏ¢An¢Ý½ 2‹n 2Ϩ•A¢Ó QnAÝ Ý‹n 2Ž‚nÏÓ Ž¢ 0nÝ ¯ A¢e ß QæÝ {n—— Ž¢ äb€ A¢e }½ ¢‚n— ŽÓ¢nÏ¨Ó ‹Ae ¯Ø –Ž——Ó A¢e ¯õ eŽ‚Ó {¨Ï Aï{Žn—e 틎—n AÝ /¨A¢n— —Ž ‹Ae ßä AÓӎÓÝÓ A¢e /¨[Ž¨ /AŽÏnó Ïn[¨Ïene ä} eŽ‚Ó A¢e {Žìn A[nÓ½ Aï{Žn—e 펗— Qn QA[– Ž¢ A[ݎ¨¢ ݨ eAï AÝ ¤ A½½ ݨ ÝA–n ¨¢ AϗÓQAe AÝ $¦AÝn Ž‚‹ 0[‹¨¨—½

>Ä ÁÖViÄ ˆ}… ݈˜Ä ˆ˜ V˜Ä>͈˜ 2‹n AÓ Ïæ[nÓ æ——eAí‚Ó {Ž¢ŽÓ‹ne ݋ŽÏe Ž¢ ݋nŽÏ ·¨¨— AÝ Ý‹n 0ínnÝ ¯Ø 9¨——nïQA—— 2¨æÏ¢An¢Ýb ¨¢—ï ݨ –¢¨[– ¨{{ ¨Ý 0·ÏŽ¢‚Ó Ž¢ ݋n [¨¢Ó¨—A ݎ¨¢ Ϩæ¢e AÝ Aï{Žn—e Ž‚‹ 0[‹¨¨—½ 0 ݨ··ne ¨Ý 0·ÏŽ¢‚Ó ä}sb ä} ¯¯b ä}¯¯½ 2‹n 旗eAí‚Ó u 틨 펗— {A[n /æŽe¨Ó¨ ݨeAï Ž¢ ݋n [¨¢Ó¨—Aݎ¨¢

AÓ¨¢ ϨìnÓ [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}¤½

˜ˆ}…ÍÄ Ýˆ˜ ¬] ÍÁˆ¬¬i` Lß ,ÄÝi 2‹n $¦AÝn ¢Ž‚‹ÝÓ {n—— ݨ /¨Óín—— Ž¢ {Žìn ÓnÝÓ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ Ï¨æ¢e ¨{ ݋n [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· QÏA[–nÝ ¨{ ݋n 0ínnÝ ¯Ø 9¨——nïQA—— 2¨æÏ¢An¢Ý AÝ $¦AÝn Ž‚‹ 0[‹¨¨—½ $0 —¨ÓÝ Ý¨ /¨Óín—— 䀍äØb ä}ä¯b ä}¯sb ¯sä}b ¯}¯¯½ 2‹n ¢Ž‚‹ÝÓ íŽ—— ÝA–n ݋n [¨æÏÝ A‚AŽ¢ ݨeAï AÝ ¤ A½½b í‹n¢ ݋nï ÝA–n ¨¢ 0Ž—ìnÏ Ž‚‹½

>ßvˆi` }iÍÄ Á>` ݈˜ ÜiÁ ,ˆ ,>˜V…

2‹n Aï{Žn—e 2Ϩ•A¢Ó Q¨ïÓ Ó¨[[nÏ ÝnA QnAÝ /Ž¨ /A¢[‹¨ €ä Ž¢ /Ž¨ /A¢[‹¨ ¨¢ ώeAï½ !¨í ӎÝݎ¢‚ AÝ ßß ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢b ݋n 2Ϩ•A¢Ó [¨¢ÝϨ——ne ݋n AÝ[‹ ݋Ϩ悋¨æÝb —nAeŽ¢‚ ߍõ Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ A¢e €¯ —AÝnϽ 0 ‚¨A—Ó ínÏn Ó[¨Ïne Qï ¨Ó‹ .探ÝA¢Ab Aϖ /nï A¢e Ýí¨ Qï ώ[ æÏݨ¢½ 2‹n 2Ϩ•A¢Ó 펗— Qn QA[– Ž¢ A[ݎ¨¢ ¨¢ 2ænÓeAï ¢Ž‚‹Ý A‚AŽ¢ÓÝ nŽ¢‚ AÝ Ý‹n Žn—e ¨{ ÏnAÓ½ 2‹n [¨¢ÝnÓÝ íŽ—— Qn‚Ž¢ AÝ } ·½½ 0梍!níÓ Ïn·¨ÏÝÓ


*/ ,/\ *ÄˆÍˆ˜ LÁi>Ž`Ý˜ 7 ¤

1 ‡ 7->ÍÖÁ`>ß] -i¬Í± Ï] Ô夤

7 8 " -// - 6-± "" " /-

-1 }}ˆiÄ " - -$0½ -</b 00

!$½ 0? ؍ßb ääß Øßb ääß }¯õb ¯¤ä ؍¯b ¯×} }¯õb ¯¤ä }¯¯b ääß Øõb ¯ss ؍¯b ¯s} }¤b ¯Øõ ؍äb ¯×} ؍€b ä¯õ ؍}b äßä ؍€b ä×ä ؍ßb ßõØ Ø€b ßßs ؍äb äØ× Øßb ߀õ ؍õb ä×ä ؍Øb ßõ} ؍¯b äs} ؍Øb ä¤õ ؍×b ßõõ

!$½ 0?

-$0½ -</b 00

/

/

  

-,

AìŽe !掝AÝA—¨—¨b 0Ͻ 0nA¢ Ϩí¢b Ͻ

¤õ ؍äb ä€× ¤ß ؍}b ä}ß

n•æA¢ <AÝnÓb 0Ͻ Aϖ Ϩí¢b Ͻ

}s ؍äb ä×ä ¤} ؍õb ä¤ä

2nÝݗnݨ¢b 0¨½ -‹Ž— AÝnÓb 0Ͻ + 2ï—nÏ AÏen¢b 0Ͻ /ïA¢ ¨ï–Ž¢b 0¨½ / ¨¢Ýn

梗¨·b 0Ͻ A–Aώ æÓÓnïb Ͻ 7, /Ž—nï ¨ÓÝnÏb 0¨½ nÏÏï ϨÓÓb 0Ͻ 7, ¨¢Ýn ÏA󎗗b 0Ͻ Aώ¨ ¨ìn——b 0¨½ 7, A9¨¢ 2‹¨·Ó¨¢b Ͻ ?A[ —Aϖb 0Ͻ / ¨ÏeA¢ 0ÝÏæb 0Ͻ ¨‹¢ -ώ¨Ïb 0¨½ / ½½ 0¨½ 0ŽÝ‹b 0¨½ ¨¢Aϖn[‹¢nÏb ——n¢b Ͻ ½ ½ A—nÓb Ͻ

0–ï—nÏ nϝA¢b Ͻ 0A ¨‹¢Ó¨¢b 0¨½ , ώ[ —AeŽ¢‚b 0Ͻ /ïA¢ [ÏA݋b 0¨½ ,/ ¨n

AìŽe A‹¨¢nïb 0Ͻ ¤s ؍ßb äsõ :A—ݨ¢ 2A杨n·nAæb Ͻ ¤ä ؍ßb ßõõ -ŽnÏÏn Ž—Ób 0Ͻ 0Ýn·‹n¢ nÏneŽÝ‹b Ͻ

€s ؍ßb ä€õ ¤¤ ؍€b ä€õ

ÏïA¢ ¨¢Ž——Ab Ͻ ¢Ý‹¨¢ï ¨ï¢nÏb 0¨½

}ß Ø¯b ä¯× Øs ؍äb äßä

—nîA¢enÏ A9¨ïb Ͻ ¨ïQ—æn ¨n—æAb 0Ͻ

¤ ؍äb äßõ €× }¯õb ä߀

½½ e¨—·‹¨b Ͻ

ï—A¢ AìŽÓb 0¨½

ßØ }¯¯b ää€ ßä ؍õb äßõ

¨æÏÝ¢nï 9Ž¢nïb 0Ͻ nÏnï AÏώÓb Ͻ

× }¤b ¯Ø× ¯õ ؍äb ¯sõ

n¢ ÏAe—nïb 0Ͻ n¨Ï‚n A——n¢eAÏb 0¨½

ä }

}¯õb ¯s€ ؍¯b ¯¤Ø

¨¢ïAn ¨—nA¢b 0¨½ æÓݎ¢ 0ŽÝ‹b 0¨½

ß s

}¯õb ¯s× Øäb ¯¤×

¨¢Ýn Ïnn¢b 0Ͻ

Aώn¢ ¨‹¢Ó¨¢b 0¨½

ä }

؍õb ¯s€ }¤b ¯××

, /1,

!$½ 0?

-* -/-

-$0½ -</b 00

2ï—nÏ 0ÝA·—nÏb Ͻ

¯s }¯õb ¯×ß

A–n A·AϨb 0¨½

€ä ؍¯b 䯀

" -

-$0½ -</b 00

  -* -/-$0½ -</b 00

"…ˆ LV>ÍÄ

 -

A¢—nïb 0¨½ s AÝÝ ‹ÏŽÓݎA¢b 0Ͻ ä + ¢eÏní 2æÏ¢nÏb Ͻ ß ¨Ón·‹ AÝ݋níÓb Ͻ sõ n¢¢ï

—Aïb Ͻ äs 9Ž[Ý¨Ï ¨‹¢Ó¨¢b Ͻ ä¤ , /¨QnÏÝ /¨‚nÏÓb Ͻ ¯ n¨¢Ýn AÝnA¢b Ͻ ¯ß 7, 2Aìn¨¢ nnb Ͻ × æÓݎ¢ ÏA¢–—Ž¢b Ͻ € 7, 2¨ee A–Ab Ͻ s} 2Ïnì¨Ï :A——Ób Ͻ ¯} / A[–Ó¨¢ :A——A[nb 0¨½ ׀ Ž–n ÏAeïb 0Ͻ Øä / A쨢Ýn Aìnæ nŽæ—Žb Ͻ ׯ 4nón¨–nb Ͻ }} 9A—nώA¢ A–A—AÝAb 0Ͻ ×ä ?A[‹AÏï /¨[–‹¨—eb Ͻ }õ

0Ž¨n—Ž nÏÓÝn¢b Ͻ ×s ¨æÓݨ¢ —nn¢Ýnb Ͻ ×× , ¢eÏní [AӖnïb 0Ͻ ×Ø AŽÓ¨¢ [Ž¢¢ŽÓb Ͻ ×ß ,/ æ¢eÏn

 *

È -

, *,

!$½ 0?

2Aìn¨¢ /¨‚nÏÓb Ͻ

¯

؍õb ¯ss

æÓݎ¢ ÏA¢–—Ž¢b Ͻ

€

؍äb ¯×}

 -

!$½ 0? € }

}¯¯b äõØ Øäb ääØ

s }¯õb ¯sß äõ ؍¯b ä¯s ¯} ؍äb ¯s} ¯× ؍äb äõØ ß Ø¯b ¯s} ¯Ø ؍¯b ¯sß × }¯¯b ¯¤¯ ¯¤ ؍õb äõß ss ؍€b ä€× sß Øßb äØä פ ؍}b ä¤Ø ׀ ؍Øb äs¤ ØØ Ø}b ßߤ }ä ؍ßb ä×õ Ø} ؍ßb ä¤õ ×Ø Ø}b ä¤Ø ×× Ø€b ß¯ß Øß Øßb ßõ€ ×s ؍€b ä¤õ Øõ ؍Øb ä¤s

-$0½ -</b 00

!$½ 0?

nïnÏÓb 0Ͻ !Ž[ AÏQnÏb 0¨½

æÏÝŽÓ æb Ͻ n{{ Ž¢‚b 0Ͻ !nA— ¨¢nÓb Ͻ

¨Ïnï AÓݎ¢‚b Ͻ

/ Aϗ 0[¨ÝÝb Ͻ !Ž[ AÏQnÏb 0¨½

2ÏnAï¢n n¢•AŽ¢b 0Ͻ n—A¢Ž :¨Ón—nïb Ͻ ώ[ n——nÏb 0Ͻ Aï eíAÏeÓb 0Ͻ !¨A‹ níŽÓb Ͻ ½½ ÏAeïb Ͻ —·‹¨¢Ó¨ n{ÝíŽ[‹b Ͻ ¨Ón n¢Ý¨¢b Ͻ

$AÏ ¨¨Ïnb Ͻ ¨Ó‹ ώÓݨ{{b Ͻ - nÏA—e 悋nÓb 0¨½ !A݋A¢ AÏ·n¢ÝnÏb Ͻ -- ;AìŽnÏ

AÏώnb Ͻ AŽ— 0‹Aíb 0¨½

2ÏAìŽÓ

¤¤ ؍äb äØä ¤× Øßb äßß

  -* -/-

, /1,

¤ß ؍ßb ßõß ¤s ؍¯b ä×} s¤ ؍õb äØ} ¤€ ؍¯b ä}¤ ¤õ ؍ßb ä€× ¤× ؍ßb ääß ßõ }¯¯b ä¯Ø ߀ ؍¯b äõ¤ €× ؍¯b ä€Ø ¯€ ؍õb ä€ä €Ø ؍¯b äõs ¯õ ؍¯b äõ€ € ؍¯b äõs äØ Ø¯b ¯¤} ¯ß ؍¯b äõ¯ ä× Øõb ¯¤ä äß Ø¯b ¯Øõ ß} }¤b ¯}ä ¯s }¯¯b äõß ä ؍õb äõs

-* -/-

-$0½ -</b 00

!$½ 0?

-$0½ -</b 00

 *

AÝÝ :n——nÏb Ͻ

€¤ ؍õb äõ}

-Aæ— nÏӋnïb 0Ͻ

€¯ ؍ßb ¯¤s

, *,

!$½ 0?

2 2 

i>`‡Í‡…i>` ,iÍÖÁ˜ˆ˜} i>`iÁÄ N }}ˆiÄ *-- 

“¬‡Íͱ‡˜Í± /

¤¤{‡ÔÏÈ‡Ô n Éχ¤Ô¤‡É ¤

>“i >ÍÍ …ÁˆÄ͈>˜ ˜`ÁiÝ >˜iß

>V…

9`ı ¤]ÏÈÔ Éå{

9* ¤È¤±x ¤Ôå±n

>“i i˜˜ß /ÖÁ˜iÁ ,LiÁÍ >ß >ÍÍ …ÁˆÄ͈>˜ />Üi˜ ,}iÁÄ /`` ii 6ˆV͝Á …˜Ä˜

Íͱ ¤¤x x{ ÉÏ x x Ï

,1- 9`ı Ü}± {ɤ {±å ÔÔÉ {±Ô Ô¤n ϱx x{ ¤å±n xÏ ¤å±É š ϱå

˜} Ԛ ¤x Ôn ÔÉ ÔÔ x

/

Ô å Ô å å å

>“i i˜˜ß /ÖÁ˜iÁ /`` ii />Üi˜ ,}iÁÄ

>ÁˆÖÄ *ÁiÄ͝˜ ,LiÁÍ >ß

,iV± Ôx Ô{ ¤n n Ï

, 6 9`ı Ü}± ÔåÏ n±¤ Ônå ¤¤±È ÔÈn ¤x±{ nÏ ¤å±{ È Ô±Ï

˜} xÏ ÏÔ {È ÔÔ å

/

å Ï Ô å å

>“i

˜ß>i i“>˜ ±± `¬… ßLÖi iÖ> ˜Íi Áii˜ *ˆiÁÁi ˆÄ iÁ}i >i˜`iÁ

>Áˆi˜ …˜Ä˜

>܈` ˆÖ“>Í> ÖÄ͈˜ -“ˆÍ… Áß>˜ ˜ˆ>

>܈` +ֈÁ}> Ä… -“ˆÍ…

>܈` >…˜iß ˜Í…˜ß ß˜iÁ ֓ˆ …i>

ߏ>˜ >܈Ä

 - - ÄĈÄÍÄ {É {É Ôn {š Ôn {È {É Ôn Ôx ¤¤ ¤Ï ¤É ¤¤ š x ¤{ š š Ï n Ô n Ï x Ô É { Ô ¤ Ï Ô Ô

/>VŽiÄ šÔ ÈÈ Èx È{ ÏÉ Ôš Ôå ¤š ¤n ¤¤ ¤å n n É { {

->VŽÄÊ˜Í åÊå ÔÊå åʤ åÊå ÔÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå

i7>ߘi 7>ŽiÁ ˜ 7>ŽiÁ …¬iÄ Í ÍÖÁ˜ >ÁÖ˜` ͅi }}ˆiÄ >vÍiÁ }ˆ˜} x‡Ôå …ˆÄ vˆÁÄÍ Íݝ ßi>ÁÄ ÝˆÍ… ͅi ¬Á}Á>“± ˜ /…i }}ˆiÄ LÁÖ}…Í ˆ˜ ͅiˆÁ vÖÁͅ vvi˜ÄˆÜi V‡ Á`ˆ˜>͝Á ˆ˜ vÖÁ ßi>ÁÄ] ݅i˜ Ö} >Á͈˜ V>“i vÁ“ i˜Í -Í>Íi± 7…ˆi >Í i˜Í] >Á͈˜ …i` > {‡ Ï ÁiVÁ` >}>ˆ˜ÄÍ "…ˆ± ˜ /…ˆÄ ˆÄ ͅi vˆÁÄÍ “ii͇ ˆ˜} iÜiÁ LiÍÝii˜ "…ˆ >˜` -1± ˜ -1 ˆÄ Ô‡Ô ˆvi͈“i >}>ˆ˜ÄÍ ˆ`‡“iÁˆV>˜

˜viÁi˜Vi Íi>“Ä]] Li>͇ ˆ˜} ÁͅiÁ˜ ˆ˜ˆÄ ˆ˜ ¤šÉn >˜` ˆ˜ ¤ššÏ± ‡ -1 >Ä ÄÍ Í ˆ˜ ¤šš{ >˜` Ý>Ä Li>Íi˜ Lß ŽÁ˜ ˆ˜ ¤šnn±

Á>˜Ž -ˆV… ˜ -ˆV… …>Ä }ֈ`i` "…ˆ ͝ LÝ }>“iÄ ˆ˜ ÔååÉ] Ôååš >˜` Ôå¤å± 1¬˜ …ˆÄ >ÁÁˆÜ> ˆ˜ Ôååx] ͅi >ÄÍ Íˆ“i ͅi LV>ÍÄ ¬>ßi` ˆ˜ ͅi ¬ÄÍÄi>ĝ˜ Ý>Ä ¤šÉn± ˜ ÖÁÁi˜Í "…ˆ V>V…iÄ iÜi˜ ˆ}…͘iÁ ®vvi˜ÄˆÜi ˆ˜i¯ >˜` iÁÁß `Ýψ ®V‡vvi˜ÄˆÜi VÁ`ˆ˜>͝Á¯ V>V…i` >Í -1 ֘`iÁ /˜ß ->“Öi± ˜ LV>ÍÄ Ä¬…“Ái ¶Ö>ÁÍiÁL>VŽ /ߏiÁ /iÍ͏i‡ ͝˜ ˆÄ ͅi ĝ˜ v vÁ“iÁ >Á i>}Öi >ÄiL> V>ÍV…iÁ ˆVŽiß /iÍ͏i͝˜± ˜ "…ˆ >ÜiÁ>}i` ¤ÉÏ ÁÖąˆ˜} ß>Á`Ä ¬iÁ }>“i >ÄÍ ßi>Á] ݅ˆV… Ý>Ä {Èͅ ˆ˜ ͅi ˜>͈˜±

*Á`ÖV͈˜

*Á`ÖV͈˜

! 04ÌÓ äõ¯õ ¨{{n¢ ӎìn A¢e en{n¢ÓŽìn ¨æݍ ·æÝa

$‹Ž¨ÌÓ äõ¯õ ¨{{n¢ÓŽìn A¢e en{n¢ÓŽìn ¨æÝ·æÝa

</ 0 -/ 

</ 0 -/ 

-AÓӎ¢‚

/æӋŽ¢‚

-AÓӎ¢‚

ä€Ø½ä

}}ˆiÄ ÄV…i`֏i "…ˆ J ˆ˜˜iĝÍ> 1/ * J ->˜ Äi -Í>ÍiI J iÝ iވV 9 `>…I J >Ý>ˆˆI iÜ>`>I J iÁ}ˆ> Áiʝ -Í>ÍiI J 91 J ÖˆÄˆ>˜> /iV…I 1Í>… -Í>ÍiI

x ¬±“± ¤å ¬±“± É ¬±“± / É ¬±“± / Ô ¬±“± É ¬±“±

¯ä¤½¯

¯Ø×½€

${{n¢Ón ¹ïAÏeÓ ‚AŽ¢neº

¯Øß½s ¯Øä½ß

n{n¢Ón ¹ïAÏeÓ A——¨íneº

-$!20 -/  ¨Ï

‚AŽ¢ÓÝ

9* ¤È±n ¤È±n

>“i *…ˆ >ÍiÄ

˜Íi >Á`i˜ ,ß>˜ ßŽˆ˜

>>Ä ÁÝ˜ *>֏ iÁąiß ,ˆiß Ö˜¬ >6˜ Á>㈏

Íͱ Èn x¤ {¤ Ϥ { Ô Ï

,1- 9`ı Ü}± xx{ É±È Ô{{ {±n Ô¤Ï x±Ô ¤ÏÏ {±¤ {n ¤Ô±å ¤n š±å É ¤±È

˜} ÉÔ {n ÔÈ ¤x ÔÈ ¤n É

/

Ï Ï Ï ¤ ¤ ¤ å

>“i ,ˆiß Ö˜¬ Á`>˜ /…“¬Ä˜ >6˜ Á>㈏

˜Íi ÄÍiÁ >Ž>Áˆ ÖÄÄiß >Áˆ Üi /Áß ˆ <>V >ÁŽ

˜Íi >Á`i˜ iÁÁß ÁÄÄ

,iV± ÔÈ Ô¤ ¤Ô š É { Ï Ô Ô ¤

, 6 9`ı Ü}± ÏnÈ ¤{±Ï Ôå{ š±È Èn ɱx ¤x¤ ¤É±n ¤åÈ ¤È±n ÏÔ n±å Ô{ n±å Ïå ¤x±å ¤¤ x±x š š±å

˜} x¤ ÔÉ ¤Ï ¤ Ô{ š ¤{ ÔÔ n š

/

Ï ¤ å ¤ ¤ å å å å å

>“i

>Á ˜iÄ ¬…˜Ä iÝˆÄ "“>Á ivÍ݈V… >… iiÁ i> Öߘ…

ÖÁÍˆÄ ißiÁÄ /Ái“>ߘi -VÍÍ Áˆ>˜ LÁiV…Í i>˜ˆ 7Äiiß iß ˜ŽÄ "VÍ>܈ÖÄ ivÍ݈V… 8>܈iÁ Ö}…iÄ

Áiß >Ä͈˜}

 - - ÄĈÄÍÄ ¤n ÔÔ ÔÔ ¤É ÔÔ š È ¤š n š { ¤å É n x É { È Ô x Ï Ï Ô ¤ ¤ Ô

/>VŽiÄ {å Ïn Ϥ ÔÉ ¤È ¤{ ¤{ ¤¤ ¤¤ È É Ï Ï

->VŽÄÊ˜Í ϱxʤ ¤Ê¤ åÊÔ ¤Êå åÊå ¤Êå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå åÊå

${{n¢Ón ¹ïAÏeÓ ‚AŽ¢neº

LV>ÍÄ ÄV…i`֏i

¯äß½¯

n{n¢Ón ¹ïAÏeÓ A——¨íneº

-$!20 -/  ¨Ï

‚AŽ¢ÓÝ

ߤ½} ä×½} ¯}½×

9`ı ¤Èn Ïx

äßõ½ß

äõ×½¯

É ¬±“± ¤ ¬±“± É ¬±“± É ¬±“± Ô ¬±“±

*-- 

“¬‡Íͱ‡˜Í± /

š‡ÔÏ‡Ï ¤ ¤‡Ô‡å ¤

>“i *…ˆ >ÍiÄ ,ˆiß Ö˜¬

/æӋŽ¢‚

-i¬Í± Ï -i¬Í± ¤å -i¬Í± ¤È -i¬Í± Ô{ "Vͱ ¤ "Vͱ n "Vͱ ¤x "Vͱ ÔÔ "Vͱ Ԛ Ü± x Ü± ¤Ô Ü± ¤š Ü± ÔÉ

iV± Ï I 7 }>“i

,iÍÖÁ˜ˆ˜} i>`iÁÄ N LV>ÍÄ

>V…

äß½¯

-i¬Í± Ï -i¬Í± ¤å -i¬Í± ¤È -i¬Í± Ô{ "Vͱ ¤ "Vͱ n "Vͱ ¤x "Vͱ ÔÔ "Vͱ Ԛ Ü± Ô Ü± ¤å Ü± ¤É Ü± ÔÔ I }>“i

J iÝ iވV -Í>Íi >Á`˜iÁ‡7iLL >Áą> J ,ÖÍ}iÁÄ i˜Í -Í>ÍiI J Övv>I > -Í>ÍiI J ŽÁ˜I 9 /i“¬iI J i˜ÍÁ> ˆV…ˆ}>˜I J Ýˆ˜} Áii˜I ˆ>“ˆI

É ¬±“± x ¬±“± x ¬±“± ˜ ˜ ¤\Ïå ¬±“± ¤\Ïå ¬±“± ¤\Ïå ¬±“± É ¬±“± x\Ïå ¬±“± É ¬±“± x ¬±“±

Aggie Game Wrap Week 1 (2011)  

Aggie Game Wrap Week 1 (2011)

Aggie Game Wrap Week 1 (2011)  

Aggie Game Wrap Week 1 (2011)