Page 1

 

¤ -֘`>ß] Ö}± ÔÉ] Ôå¤Ô -¬ÁÍÄ `ˆÍÁ /i``ß iˆ˜LiÁ} „¨ CwL °o\· ”L„z

xÈx‡x{¤‡x{xx N xÈx‡x{¤‡x{åå

—[Ó梍¢níÓ½[¨ S 04!!:0

 *, - -"

ÝLßÄ i`}i ,>“Ä

" /,9

/

9  ,

0-$/20 2$/

-1 >ͅi͈VÄ > ÍÁ>ˆ˜ ÝÁiVŽ 2

 * ' § (( * %' ((

- "7 "9- +1,/ ,  /" 9 ,"" ͅÁÝÄ Í…i L> `ÖÁˆ˜} > ¬ÁiÄi>ĝ˜ }>“i >}>ˆ˜ÄÍ Í…i -ͱ ÖˆÄ ,>“Ä ˜ ->͇ ÖÁ`>ß ˜ˆ}…Í ˆ˜ Áˆ˜}͝˜] /iÞ>ı

,“ ąˆ˜iÄ ˆ˜ >>ľ Ô凤å ݈˜ ÜiÁ -ͱ ÖˆÄ ß -Íi¬…i˜ >ݎˆ˜Ä

˜Äˆ`i

00$ 2 -/00

/!2$!b 2nîAÓ u 2¨¢ï /¨¨ eŽe¢ÌÝ ¢nne æ[‹ ݎn ¨Ï ‹ŽÓ ݨ· ݋Ïnn ·AÓӍ[AÝ[‹nÏÓ Ý¨ Ӌ¨í ‹nÌÓ [—¨Ón ݨ ݨ· {¨Ï½ -—A‚ ¨¢—ï A ÄæAÏÝnÏ Ž¢ í‹AÝ íAÓ Óæ··¨Óne ݨ Qn ‹ŽÓ ¨ÓÝ nîÝn¢ÓŽìn A[ݎ¨¢ ¨{ ݋n ·ÏnÓnAÓ¨¢b /¨¨ ݋Ïní {¨Ï ¯¤s ïAÏeÓ íŽÝ‹ Ýí¨ —¨¢‚ ݨæ[‹ e¨í¢Ó ݨ íAï¢n AÏώÓb 틨 ‚¨Ý Qn‹Ž¢e en {n¢enÏÓ A¢e ín¢Ý ݋Ϩ悋 ݋n ݨ Ó[¨Ïn Ž¢ ݋n

A——AÓ ¨íQ¨ïÓÌ äõ¯¤ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ Ý‹n 0ݽ ¨æŽÓ /AÓ ¨¢ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹Ý½ ìn¢ íŽÝ‹ A¢¨Ý‹nÏ ·ÏnÓnAÓ¨¢ ‚An —n{Ý Ý¨ ·—Aïb

A——AÓ ¹ä¯º ŽÓ A—ÏnAeï ÓÝAÏݎ¢‚ ݨ ÝæÏ¢ ŽÝÓ AÝÝn¢ ݎ¨¢ ݨ ݋n Ïn‚æ—AύÓnAÓ¨¢ ¨·n¢nÏ 0n·Ý½ } AÝ Ý‹n en{n¢eŽ¢‚ 0æ·nÏ ¨í— [‹A·Ž¨¢ ŽA¢ÝÓ½ /¨¨ A¢e ݋n ¨ÓÝ ¨{ ݋n ÓÝAÏÝnÏÓ —Ž–n—ï í¨¢ÌÝ ·—Aï AÝ ‹¨n A‚AŽ¢ÓÝ ŽAŽ ¨¢ :ne¢nÓeAï ¢Ž‚‹Ýb A ínn– Qn{¨Ïn ݋AÝ ‚An Ž¢ !ní <¨Ï–½ 2‹n ¨íQ¨ïÓ AÏn [¨¢{Žen¢Ý Ïn[nŽìnÏÓ Ž—nÓ æÓݎ¢ ¹‹AÓÝώ¢‚º A¢e nó ÏïA¢Ý ¹ÏŽ‚‹Ý –¢nn Ýn¢eŽ¢ŽÝŽÓº 펗— Qn ÏnAeï ݨ ·—Aï Ž¢ !ní <¨Ï–½ 0nìn¢ÝŽn -Ϩ ¨í— ݎ‚‹Ý n¢e AÓ¨¢ :ŽÝÝn¢b 틨 ÓæÓÝAŽ¢ne A —A[nÏAÝne Ó·—nn¢ Ž¢ ݋n ·ÏnÓnA

U Ž >Í > ÁÖ˜`Ö¬ v ->ÍÖÁ`>ß¾Ä iޅˆLˆÍˆ˜ }>“iÄ *>}i Ï

Ó¨¢ ¨·n¢nÏ ¢nAϗï Ýí¨ ínn–Ó A‚¨b ŽÓ æ¢[nÏÝAŽ¢½ 2‹nŽÏ AQÓn¢[n íAÓ¢ÌÝ A¢ ŽÓÓæn A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n /AÓ ¹¯äºb 틨 —¨ÓÝ ß€× AÝ ¨íQ¨ïÓ 0ÝAeŽæ —AÓÝ $[ ݨQnÏ A¢e ‹Aìn Qnn¢ Ž¢[¨¢ÓŽÓÝn¢Ý ݋ŽÓ ·ÏnÓnAÓ¨¢ æ¢enÏ ¢ní [¨A[‹ n{{ ŽÓ‹nϽ /¨¨ [¨·—nÝne ¤¨{¯ß ·AÓÓnÓ í‹Ž—n ·—A‚ ݋Ïnn ÓnώnÓb ·æӋŽ¢‚ ݋n ¨íQ¨ïÓ Ý¨ A ¯×ß —nAe½ ï—n $Ïݨ¢ íAÓ ¤ ¨{ ¯ä {¨Ï ¤¤ ïAÏeÓ ·—A‚ Q¨Ý‹ ÓnώnÓ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ÄæAÏÝnϽ AÏώÓb A ӎî݋Ï¨æ¢e ·Ž[– —AÓÝ ïnAÏ ¢¨í Ž¢ ݋n Žî ݨ Qn ݋n !¨½ ß Ïn[nŽìnÏ A{ÝnÏ æÓݎ¢ A¢e ÏïA¢Ýb ‚¨Ý Qn‹Ž¢e ݋n /AÓÌ Ón[¨¢eAÏï {¨Ï A د ïAÏe 2 ݋AÝ ·æÝ A——AÓ æ· ¯õõ —nÓÓ Ý‹A¢ ¤ Ž¢ æÝnÓ Ž¢Ý¨ ݋n ‚An½ $¢ ݋n ¢nîÝ ¨íQ¨ïÓ ·¨ÓÓnÓӎ¨¢b A{ÝnÏ Ïn‚ ?ænϗnŽ¢ –Ž[–ne ݋n {ŽÏÓÝ ¨{ Ýí¨ {Žn—e ‚¨A—Ó —¨¢‚nÏ Ý‹A¢ }õ ïAÏeÓ {¨Ï 0ݽ ¨æŽÓb AÏÏŽÓ [Aæ‚‹Ý A ·AÓÓ [¨Ž¢‚ A[ϨÓÓ Ý‹n Žee—n ¨{ ݋n {Žn—e½

:‹n¢ AÏÏŽÓ ‚¨Ý [—¨Ón ݨ ݋n —n{Ý ÓŽen—Ž¢nb í‹nÏn ŽÝ —¨¨–ne —Ž–n ‹n Ž‚‹Ý ‚¨ ¨æÝ ¨{ Q¨æ¢eÓ ¨Ï ‚nÝ ÝA[–—neb ‹n Ž¢ÓÝnAe Ó·—ŽÝ en{n¢ÓŽìn QA[–Ó½

ÏAŽ‚ A‹— A¢e A¢¨ÏŽÓ n¢–Ž¢Ó ÏA¢ Ž¢Ý¨ nA[‹ ¨Ý‹ nÏ Ž¢ÓÝnAe ¨{ ݋n Ïn[nŽìnÏ ¢nAÏ Ý‹n ¯}b A¢e AÏÏŽÓ Ó·ÏŽ¢Ýne æ· Ý‹n ӎen—Ž¢n ݨ {Ž¢ŽÓ‹ A ßsïAÏe Ó[¨Ïn½

n AÏ[¨ æÏÏAïb 틨 ÓnÝ A ¨íQ¨ïÓÌ ÓŽ¢‚—n ‚An Ïn[¨Ïe íŽÝ‹ ä}ß ïAÏeÓ ÏæӋŽ¢‚ A‚AŽ¢ÓÝ Ý‹n /AÓ Ž¢ ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ÓÝAÏÝ —AÓÝ ÓnAÓ¨¢b ‹Ae {Žìn [AÏώnÓ {¨Ï äØ ïAÏeÓ A¢e [Aæ‚‹Ý {¨æÏ ·AÓÓnÓ {¨Ï ¯Ø ïAÏeÓ½ $¢ ݋n ¨íQ¨ïÓÌ ¨·n¢Ž¢‚ ¯ß·—Aï eώìnb æύ ÏAï [¨¢ìnÏÝne ݋ŽÏeA¢e¯õ í‹n¢ /¨¨ Ó[ÏA Q—ne ¨æÝ ¨{ ÝϨæQ—n A¢e e杷ne ݋n ·AÓÓ Ý¨ ݋n Ï梢Ž¢‚ QA[–b 틨 Aen A ÄæŽ[– ¨ìn AϨæ¢e Ýí¨ en{n¢enÏÓ½ æÝ A——AÓ ‹Ae ݨ ÓnÝݗn {¨Ï A¢ AŽ—nïÌÓ ßsïAÏe {Žn—e ‚¨A— A{ÝnÏ n쎢 $‚—nÝÏnnb [¨¢ÓŽenÏne A {Aì¨ÏŽÝn {¨Ï ݋n !¨½ ß Ïn[nŽìnÏ Ó·¨Ýb —nÝ A QA—— ‚¨ ݋Ϩ悋 ‹ŽÓ ‹A¢eÓ ¨¢ A ݋ŽÏeA¢eØ ·—Aï½ 0A ÏAe{¨Ïe ·—Aïne ݋n n¢ÝŽÏn {ŽÏÓÝ ‹A—{ {¨Ï ݋n /AÓb A¢e íAÓ Ø¨{¯× ·AÓӎ¢‚ {¨Ï ؀ ïAÏeÓ½ n íAÓ ÓA[–ne ÝíŽ[n A¢e æ¢enÏ ·ÏnÓÓæÏn ·—n¢Ýï ¨{ ¨Ý‹nÏ ÝŽnÓ½ 2‹n /AÓ ‹Ae ¨¢—ï ¯¯€ ݨÝA— ïAÏeÓ Qn{¨Ïn ‹A—{ݎnb A ínn– A{ÝnÏ Ó[¨ÏŽ¢‚ 2 Ó ¨¢ ݋nŽÏ {ŽÏÓÝ Ýí¨ eώìnÓ A‚AŽ¢ÓÝ A¢ÓAÓ ŽÝï½

- 

‹n : ¢¨Ý Ó·¨¢Ó¨Ï Ž¢‚ {¨¨ÝQA—— Ž¢ äõ¯ß Ӌ¨æ—e¢ÌÝ [¨n AÓ A ÓæϷώÓnb ¢¨Ï Ӌ¨æ—e ‚‚Žn {¨¨ÝQA—— ·—A‚ Ž¢en·n¢en¢Ý —ï Ž¢ äõ¯ß½ nA‚æn ¨ŽÓӎ¨¢nÏ n{{ æÏe nÓÓn¢ÝŽA——ï ÓAŽe Óæ[‹ —AÓÝ ¨¢Ý‹ AÝ Ý‹n : neŽA [¨¢{nÏn¢[nb A¢e [¨¢{ŽÏne ŽÝ ¨¢[n A‚AŽ¢ ݋ŽÓ ínn–½ ¨Ï ݋n ‚‚ŽnÓb ŽÝÌÓ ¢¨Ý A ÝÏAŽ¢ íÏn[– íAŽÝŽ¢‚ ݨ ‹A· ·n¢b ŽÝÌÓ A ÝÏAŽ¢ íÏn[– ݋AÝÌÓ ‹A··n¢ne½ 2¨ A [nÏÝAŽ¢ en‚Ïnnb ŽÝ ÓnnÓ —Ž–n A¢ A[Ý ¨{ {AÝnb ݋n ·nÏ{n[Ý Óݨϝ AÝ Ý‹n í¨ÏÓÝ ·¨ÓӎQ—n ݎn {¨Ï ݋n A݋—nݎ[Ó en·AÏݝn¢Ý½ —¨æÓï ‚n¨‚ÏA·‹Ž[ —¨[Aݎ¨¢ AÓ ŽÝ ·nÏÝAŽ¢Ó ݨ [¨¢{nÏn¢[n ÏnA—Ž‚¢n¢Ýb Ž¢ A ӝA—— Aύ –nÝb ÓA¢eíŽ[‹ne QnÝínn¢ Ýí¨ ÏŽìA—Ó u !ní nîŽ[¨ A¢e 42- u ݋AÝ ÏnA——ï ‹Aìn¢ÌÝ ‹n—·ne ! 04ÌÓ [AæÓn Ž¢ ݋n [¨¢{nÏn¢[n [‹AÓn½ ! 04 ‹AÓ¢ÌÝ Qnn¢ ‹¨ÏώQ—n ¨¢ ݋n ·—A‚ {Žn—e u ÄæŽÝn ݋n ¨··¨ÓŽÝnb A[ÝæA——ï½ $æÝӎen ¨{ {¨¨ÝQA——b í‹nÏn ݋n ‚‚ŽnÓ ‹Aìn A {Ž¢n ‹nAe [¨A[‹ Ž¢ n:Aï¢n :A—–nÏ A¢e [¨æ—e ·æӋ {¨Ï A Q¨í— ‚An ݋ŽÓ ïnAÏb ݋n Ó[‹¨¨— ‹AÓ ‹n—e ŽÝÓ ¨í¢ Ž¢ Ïn[n¢Ý ïnAÏÓ½ n[–b ݋nï ín¢Ý ݨ A¢ ! QAÓnQA—— Ïn‚Ž¨¢A— ݋ŽÓ ·AÓÝ ïnAϽ n¢ÌÓ QAӖnÝQA—— ‹AÓ Qnn¢ ݨ Ýí¨ ! 2¨æύ ¢An¢ÝÓ Ý‹n ·AÓÝ Ý‹Ïnn ïnAÏÓb A¢e Ó¨{ÝQA—— í¨¢ ݋n :

Ýí¨ ïnAÏÓ A‚¨½ :n –¢¨í AQ¨æÝ ‚‚Žn 쨗

0nn :/ b -A‚n ß

,i>` “Ái U,i>` “Ái >LÖÍ Í…i

`ˆÄĝÖ͈˜ v ͅi 7

>˜` ˆÍÄ >vviVÍ ˜ ͅi vÍ‡ L> Íi>“ >˜` Í…iÁ ĬÁÍÄ] *>}i ¤

7 8 " -// 6" 9 

,i` -Þ] `}iÁÄ Ä݈˜} `i> }}ˆiÄ }iÍ Ýˆ˜] vv ͝ χå ÄÍ>ÁÍ Ä͝˜ ÍÁ>`iÄ * iVŽiÍÍ] " Á>ÝvÁ`] ¤ ˜ã>iã ß ˆ““ß i˜

00$ 2 -/00

$02$! u 2‹n ¨Ó ¢‚n —nÓ ¨e‚nÏÓ A[ÄæŽÏne {ŽÏÓÝ QAÓnA¢ eώA¢ ¨¢óA—nób ·ŽÝ[‹nÏ ¨Ó‹ n[–nÝÝ A¢e Ž¢ •æÏne ¨æÝ{Žn—enÏ Aϗ ÏAí{¨Ïe {Ϩ ¨Óݨ¢ ¨¢ 0AÝæÏeAïb ‹¨·

n[–nÝÝ

ÏAí{¨Ïe

Ž¢‚ ݨ Q¨¨ÓÝ Ý‹nŽÏ ·—Aï¨{{ ‹¨·nÓ Qï ÝA–Ž¢‚ ¨¢ ݋n æ¢enύ ·nÏ{¨ÏŽ¢‚ A¢e ‹Ž‚‹·ÏŽ[ne ÓÝAÏÓ í‹¨ {AŽ—ne ݨ ݋ώìn Ž¢ A {ÏA[ݎ¨æÓ /ne 0¨î [—æQ‹¨æÓn½ ¨Óݨ¢ A—Ó¨ Ón¢Ý Ž¢{Žn—enÏ !Ž[– -æ¢Ý¨ A¢e AQ¨æÝ k¯¯ Ž— —Ž¨¢ Ž¢ [AӋ ݨ ¨Ó ¢‚n—nÓ Ž¢ ݋n ¢Ž¢n·—AïnÏ ÝÏAen ݋AÝ íAÓ

݋n QŽ‚‚nÓÝ Ž¢

¨e‚nÏÓ ‹ŽÓ ݨÏï½ 2‹n /ne 0¨î A[ÄæŽÏne {ŽÏÓÝ QAÓnA¢ AnÓ ¨¢nïb ·ŽÝ[‹nÏ ——n¢ :nQÓÝnÏb Ž¢ ¨¢óA—nó {Žn—enÏ ìA¢

nnÓæÓ Ͻ A¢e Ýí¨ ·—AïnÏÓ Ý¨ Qn ¢Ane½ É2‹nïÌÏn Ž¢ A ·n¢¢A¢Ý ÏA[n A¢e ‹Aìn A¢ ¨··¨ÏÝ梎Ýï ݨ Aee ÝA—n¢Ý A¢e ínÏn {¨[æÓne ¨¢ ݋AÝbÊ /ne 0¨î ‚n¢nÏA— A¢ A‚nÏ n¢ ‹nώ¢‚ݨ¢ ÓAŽe½ ÉÝ̗—

0nn b -A‚n ß

 8

04!!:0 /-$/2

2‹n !ní nîŽ[¨ 0ÝAÝn ‚ ‚Žn 쨗—nïQA—— ÝnA ŽÓ ߍõ ݨ Qn ‚Ž¢ ݋n äõ¯ä ÓnAÓ¨¢ A{ÝnÏ Ïn[¨ÏeŽ¢‚ Ýí¨ íŽ¢Ó 0AÝæÏeAï AÝ Ý‹n !¨Ï݋nÏ¢ ——Ž¢¨ŽÓ 2¨æύ ¢An¢Ý½ ! 04 QnAÝ !¨Ï݋ A–¨ÝA 0ÝAÝn ߍ¯ Ž¢ ݋n ¨·n¢nÏ ¹äs¯Øb ¯ää}b ä}¯×b ä}ääºb ݋n¢ ݨ··ne !4 ߍ¯ Ž¢ ݋n ¢Ž‚‹Ý[A· ¹¯€ä}b ä}¯¤b ä}¯Øb ä}¯õº½ $æÝӎen ‹ŽÝÝnÏ nÏneŽÝ‹ AïÓ í¨¢ ݨæÏ¢An¢Ý 9-b 틎—n ! 04 ÝnAAÝnÓ -ÏnӍ —Žn —nîA¢enÏ A¢e nӎÏnn 0[¨ÝÝ ínÏn nA[‹ ——2¨æÏ¢A

n¢Ý ÝnA Ón—n[ݎ¨¢Ó½ AïÓ ‹Ae ¯s –Ž——Ó Ž¢ ݋n ݎݗn AÝ[‹ A{ÝnÏ Ïn[¨ÏeŽ¢‚ ä} –Ž——Ó A¢e ¯õ eŽ‚Ó Ž¢ ݋n 펢 ¨ìnÏ ! 04½ —nîA¢enÏ A¢e AæÏn¢ ¨nÏ[‹ nA[‹ ÝA——Žne nŽ‚‹Ý –Ž——Ó Ž¢ ݋n [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· 틎—n

ŽAÏA Ï¨í¢ ‹Ae äß AÓӎÓÝÓ½ 2‹n ‚‚ŽnÓ Ó‹Ž¢ne en{n¢ ӎìn—ï A‚AŽ¢ÓÝ !¨Ï݋nÏ¢ ——Ž ¢¨ŽÓb íŽÝ‹ ¯¤ Q—¨[–Ó Ž¢ ݋n AÝ[‹ÌÓ {Ž¢A— ݋Ïnn ÓnÝÓ½ Ï¨í¢ ‹Ae ߯ AÓӎÓÝÓ A‚AŽ¢ÓÝ !¨Ï݋ A–¨ÝA 0ÝAÝn 틎—n {ÏnӋA¢ 2Aï—¨Ï Žì¨Ý— Aeene ¯€ AÓӎÓÝÓ½ —nîA¢enÏ ‹Ae ¯õ –Ž——Ó A¢e ¨nÏ[‹ Aeene ¢Ž¢n –Ž——Ób íŽÝ‹ 0Ýn·‹A¢Žn ?Žn‚—nÏ

—nAeŽ¢‚ ! 04 íŽÝ‹ ¯Ø eŽ‚Ó½ ÝÌÓ A ‚¨¨e ÓÝAÏÝ {¨Ï ݋n ‚ ‚ŽnÓb 틨 QnAÝ Ý‹Ïnn ݨ·}õ /- ÝnAÓ {Ϩ A ÓnAÓ¨¢ A‚¨½ ώeAï ÓAí ݋n ÝnA QnAÝ :Ž[‹ŽÝA 0ÝAÝn ¹!¨½ €€ºb 틎—n 0¨æ݋ A–¨ÝA 0ÝAÝn ¹!¨½ €äº A¢e !¨Ï݋nÏ¢ ——Ž¢¨ŽÓ ¹!¨½ ¯×º ínÏn ‹Ž‚‹ÄæA—ŽÝï ¨··¨¢n¢ÝÓ Ý¨ ÓÝAÏÝ Ý‹n ÓnAÓ¨¢ íŽÝ‹½ 2‹n ‚‚ŽnÓ íŽ—— ÝA–n ݋n [¨æÏÝ A‚AŽ¢ ¢nîÝ ínn–n¢e Ž¢ ݋nŽÏ ¨í¢ ݨæÏ¢An¢Ýb í‹n¢ ݋nï ‹¨ÓÝ Ž¢[Ž¢¢Aݎb ÏA–n A¢e !¨Ï݋ínÓÝnÏ¢½ ώeAï ݋n ‚‚ŽnÓ íŽ—— ÝA–n ¨¢ ݋n nAÏ[AÝÓ AÝ × ·½½ Ž¢ ݋n -A¢ nώ[A¢ n¢ÝnϽ

- ", ",

°¨„ '8Lpk

n

8 \E8ww

Ô

„wg

x

(L„\E„8V

{

(pko°

È

*\p

x

AÓnQA——

nώ[A¢ nA‚æn U$A–—A¢e €b 2A·A Aï ä U2nîAÓ ¤b Ž¢¢nÓ¨ÝA ß U nÝϨŽÝ }b ½½ ¢‚n—Ó ß

U —nìn—A¢e ßb

!½<½ <A¢–nnÓ ¯ U A—ÝŽ¨Ïn sb 2¨Ï¨¢Ý¨ ä UA¢ÓAÓ ŽÝï ¯õb ¨Óݨ¢ ¤ ¹¯äº U ‹Ž[½ :‹ŽÝn 0¨î }b 0nAÝݗn €

!Aݎ¨¢A— nA‚æn

U ¨—¨ÏAe¨ €b

‹Ž[A‚¨ æQÓ ß U¨æÓݨ¢ ßb !½<½ nÝÓ ¯ UݗA¢ÝA ×b 0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ ß U Ž¢[Ž¢¢Aݎ sb 0ݽ ¨æŽÓ ä

U-ŽÝÝÓQæς‹ €b

Ž—íAæ–nn õ U-‹Ž—Aen—·‹ŽA €b :AӋŽ¢‚ݨ¢ ä U0A¢ Žn‚¨ ¤b ώó¨¢A ß U½½ ¨e‚nÏÓ sb ŽAŽ ä

¨¨ÝQA——

! -ÏnÓnAÓ¨¢ U:AӋŽ¢‚ݨ¢ ßõb ¢eŽA¢A·¨—ŽÓ ¯× U$A–—A¢e ߯b

nÝϨŽÝ äõ U-ŽÝÝÓQæς‹ ßsb æ{{A—¨ ×

U!ní $ϗnA¢Ó ߀b ¨æÓݨ¢ ä× U A——AÓ äõb 0ݽ ¨æŽÓ ¯¤

0¨[[nÏ 0

U ¨¢ÝÏnA— ßb

½ ½ 4¢ŽÝne õ


04!!:0

," * ¤

 , >ßvˆi` LßÄ vv ͝ å‡Ô ÄÍ>ÁÍ 2‹n Aï{Žn—e Q¨ïÓ Ó¨[[nÏ ÝnA —¨ÓÝ A ·AŽÏ ¨{ ‚AnÓ Ž¢ /Ž¨ /A¢[‹¨ ¨ìnÏ Ý‹n ínn– n¢e ݨ ¨·n¢ ݋n ÓnAÓ¨¢½ Aï {Žn—e —¨ÓÝ ä¯ ݨ /Ž¨ /A¢[‹¨ ¨¢ ώeAï A¢e ߍä ݨ —nìn—A¢e ¨¢ 0AÝæÏeAï½ 2‹n 2Ϩ•A¢Ó —ne /Ž¨ /A¢ [‹¨ ¯õ ¨¢ A¢ e‚AÏ 0Ž—ìA ‚¨A— QæÝ Aï{Žn—e [¨æ—e¢ÌÝ ‹¨—e ݋n —nAe½ 2í¨ ‚¨A—Ó {Ϩ æŽÓ æݎnÏÏnó ݎne ݋n ‚An A‚AŽ¢ÓÝ —nìn—A¢e AÝ ää QæÝ A¢ nîÝÏAÝŽn ‚¨A— QnAÝ Ý‹n 2Ϩ•A¢Ó½

LÄ Li>Í 6>i˜Vˆ> 2‹n ‹A·AÏÏA— Q¨ïÓ Ó¨[[nÏ ÝnA QnAÝ 9A—n¢[ŽA }¯ ݨ Ž ·Ï¨ìn ݨ äõ ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢ ݋A¢–Ó ݨ Ýí¨ ‚¨A—Ó {Ϩ /Ž [AÏe¨ Ž•AÏnÓ½

>ßvˆi` }ˆÁÄ Äi] v> ͝ å‡Ô 2‹n Aï{Žn—e ‚ŽÏ—Ó Ó¨[[nÏ ÝnA —¨ÓÝ ß¯ ݨ —nìn—A¢e ¨¢ 0AÝæÏeAï½ Aï{Žn—e ÝÏAŽ—ne ¯õ AÝ Ý‹n ‹A—{ ¨¢ A ·n¢A—Ýï –Ž[– A¢e ݋n 2Ϩ•A¢Ó ínÏn e¨í¢ äõ Qn{¨Ïn ‹A¢Ýn nnìÏn –¢¨[–ne Ž¢ A ‚¨A— ¨{{ A AïÝnA¢A ¨ÏA—nÓ {Ïnn –Ž[–½

"- }ˆÁÄ ąÖÍ ÖÍ 2‹n $¦AÝn ‚ŽÏ—Ó Ó¨[[nÏ ÝnA —¨ÓÝ Øõ ݨ /Ž¨ /A¢[‹¨ ¨¢ 0AÝæÏeAï½ $0 ÝÏAŽ—ne €õ AÝ ‹A—{ݎn½

i˜Íi˜˜ˆ> ݈˜Ä ֘ˆVi ͝ÖÁ˜>“i˜Í 2‹n n¢Ýn¢¢ŽA— Ž‚‹ 0[‹¨¨— 쨗—nïQA—— ÝnA ŽÓ ¢¨í €õ ¨¢ ݋n ÓnAÓ¨¢b 펢¢Ž¢‚ ݋n 梎[n 2¨æÏ¢An¢Ý ݋ŽÓ ínn–n¢e Qï QnAݎ¢‚ AÝ[‹ 9A——nï ߍõ ¹ä}¯¤b ä}äõb ä}¯€º Ž¢ ݋n [‹A·Ž¨¢Ó‹Ž· AÝ[‹½ eeŽn -neÏAóAb Aώ¢A -AeŽ——A A¢e 2Aï—¨Ï 2æÏ¢nÏ Aen ݋n ——2¨æÏ¢An¢Ý ÝnA {Ϩ n¢Ýn¢¢ŽA—½ 2‹n Aí–Ó 펗— ÝA–n ݋n [¨æÏÝ A‚AŽ¢ 2ænÓeAï ¢Ž‚‹Ý ݨ {A[n — -AÓ¨ AQn¢Ó½ 0梍!níÓ Ïn·¨ÏÝÓ

i>

$!2!4 /$

 0æ¢eAïb 悽 äØb äõ¯ä U Ï

- ¯

Qn ¨æÏ •¨Q ݨ ÝA–n AeìA¢ÝA‚n ¨{ ݋ŽÓ ¨··¨ÏÝ梎Ýï A¢e Q掗e ݋n ¢nîÝ QŽ‚ /ne 0¨î ÝnA½Ê 4¢enÏ A ώ[‹ ¢ní ¨í¢nÏӋŽ· ‚Ï¨æ· ݋AÝ Ž¢[—æenÓ ! ÓÝAÏ A‚Ž[ ¨‹¢Ó¨¢b ݋n ¨e‚nÏÓ n¢ÝnÏne ݋n eAï ݋Ïnn ‚AnÓ Qn‹Ž¢e 0A¢ ÏA¢[ŽÓ[¨ {¨Ï ݋n ! :nÓÝ —nAe A¢e Ž¢ ݋n ŽeÓÝ ¨{ ݋n 펗e[AÏe ÏA[n½ É:n æ¢enÏÓÝA¢e ݋AÝ ï¨æ ‹Aìn ݨ Ó·n¢e ¨¢nï ݨ Qn ‚¨¨e Ž¢ ݋ŽÓ —nA‚ænbÊ ¨‹¢Ó¨¢ ÓAŽe½ 2‹n ¨e‚nÏÓ ‹Aìn eÏAAݎ [A——ï ÏnìA·ne ݋nŽÏ ϨÓÝnÏ Ž¢ ݋n —AÓÝ ¨¢Ý‹ íŽÝ‹ ÝÏAenÓb A[ ÄæŽÏŽ¢‚ Ӌ¨ÏÝÓݨ· A¢—nï /AŽÏnób ¨æÝ{Žn—enÏ 0‹A¢n 9Ž[ ݨώ¢¨b ÓÝAÏÝnÏ ¨n —A¢Ý¨¢ A¢e Ïn—ŽnìnÏ ÏA¢e¨¢ nA‚æn A¢e ¢¨í ݋n ݋Ïnn A[ݎìn /ne 0¨î ·—AïnÏÓ u ÏAí{¨Ïe ŽÓ Ïn[¨ì nώ¢‚ {Ϩ ÓæςnÏï u —nÓÓ Ý‹A¢ A ínn– Qn{¨Ïn ݋n 悽 ߯ enAe—Ž¢n {¨Ï ·—AïnÏÓ Ý¨ Qn n—Ž ‚ŽQ—n {¨Ï ݋n ·¨ÓÝÓnAÓ¨¢½ ÉæÓÝ {Ϩ ·æÏn n¨ÝŽ¨¢b ŽÝÌÓ nî[ŽÝŽ¢‚ ݨ Ónn ݋ŽÓ ¨í¢nÏӋŽ· ‚Ï¨æ· ·æ——Ž¢‚ ¨{{ Ó¨n݋Ž¢‚ —Ž–n ݋ŽÓ A¢e ÏnA——ï A–Ž¢‚ A ·æӋ ݨ e¨ í‹AÝ Ý‹nï ÓAŽe u 틎[‹ ŽÓ A–Ž¢‚ ݋ŽÓ ·—A[n A 펢¢nÏ A¢e A–Ž¢‚ ݋ŽÓ ÝnA ݋n QnÓÝ ŽÝ [A¢ ·¨ÓӎQ—n QnbÊ

¨e‚nÏÓ ÏŽ‚‹Ý {Žn—enÏ ¢eÏn ݋ŽnÏ ÓAŽe½ 0AŽe ÝnA ·Ïnӎen¢Ý 0ÝA¢ AÓÝn¢a É:‹n¢ ín [An Ž¢b ín Aen ŽÝ [—nAÏ Ý‹AÝ ín íA¢Ý ݨ Q掗e ݋n ¨e‚nÏÓ QA[– ݨ í‹AÝ Ý‹nï ¨¢[n ínÏn½Ê ¨Ï ݋n /ne 0¨îb 틨 n¢ ÝnÏne ݋n ¢Ž‚‹Ý ¯ß ‚AnÓ QA[– Ž¢ ݋n AÓÝb ݋n ÝÏAen ӎ‚¢A—ne A [¨¢[nÓӎ¨¢ {¨Ï äõ¯ä A¢e A [‹A¢[n ݨ ÏnQ掗e íŽÝ‹ ¨æÝ ‹n{Ýï [¨¢ÝÏA[ÝÓ ‚Žìn¢ eæύ Ž¢‚ A¢ æ¢eŽÓ[Ž·—Ž¢ne {¨ÏAï Ž¢Ý¨ {Ïnn A‚n¢[ï ݋AÝb ‹nώ¢‚ݨ¢ [¨¢[neneb ‹AÓ ¢¨Ý í¨Ï–ne ¨æݽ ìn¢ íŽÝ‹ k¯¯ Ž——Ž¨¢ ‚¨Ž¢‚ ݨ ݋n ¨e‚nÏÓb A[[¨ÏeŽ¢‚ ݨ A QAÓnQA—— ¨{{Ž[ŽA— íŽÝ‹ –¢¨í— ne‚n ¨{ ݋n enA—b ¨Óݨ¢ 펗— ÓAìn ¨Ïn ݋A¢ kä}õ Ž——Ž¨¢ Ž¢ ÓA—AÏï {Ϩ ¢¨í ݋Ϩ悋 äõ¯s½ É2¨ Q掗e ݋n ÝnA ín ¢nne A¢e ݋n {A¢Ó enÓnÏìn A¢e ín íA¢Ý ÏnÄæŽÏne ¨Ïn ¨{ A Q¨—e ¨ìnbÊ ‹nώ¢‚ݨ¢ ÓAŽe½

˜Äˆ`i U-ii > ÁÖ˜`Ö¬ v ->͇ ÖÁ`>ß ˜ˆ}…Í¾Ä >Á i>}Öi >ÄiL> }>“iÄ *>}i Ô

 *, - -" ,"1 1*

ÖVŽ Li>ÍÄ , ˆ˜ L>Í͏i v ÁŽˆi + Ä 00$ 2 -/00

! $9/b e½ u /¨QnÏÝ ώ{{Ž¢ íAÓ Ý‹n —AÓÝ ·—AïnÏ A¢¢¨æ¢[ne eæύ Ž¢‚ ·Ïn‚An [nÏn¨¢ŽnÓ½ n nnςne {Ϩ ݋n Ý梢n—b ݋Ϩ悋 ݋n —Aςn Ž¢ {—AÝAQ—n :AӋŽ¢‚ݨ¢ /neӖŽ¢Ó {¨¨ÝQA—— ‹n—nÝ A¢e ¨¢Ý¨ ݋n {Žn—eb ÏAŽÓŽ¢‚ Q¨Ý‹ AÏÓ Ý¨ ·æ· æ· A [Ϩíe nA‚nÏ {¨Ï ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ‹nAeÝ¨‹nAe AÝ[‹æ· íŽÝ‹ ¢eÏní æ[–½ Ž–n nìnÏï݋Ž¢‚ n—Ón AQ¨æÝ Ý‹n Ϩ¨– Žnb ώ{{Ž¢ íAÓ e¨Ž¢‚ Ó¨n݋Ž¢‚ ¢ní u QæÝ —¨¨–Ž¢‚ AÓ Ž{ ‹nÌe e¨¢n ŽÝ Qn {¨Ïn½ ÉÌìn ¢nìnÏ ‹Ae ï ¨í¢ Ž¢ÝϨeæ[ ݎ¨¢ nìnÏb ‹Ž‚‹ Ó[‹¨¨— ¨Ï [¨——n‚nb Ó¨ ݋AÝ íAÓ nîÝÏnn—ï {æ¢ íŽÝ‹ ݋n ӝ¨–n A¢e nìnÏï݋Ž¢‚bÊ ώ{{Ž¢ ÓAŽe½ ÉÝ íAÓ —Ž–n ï¨æÌÏn Ž¢ A ¨ìŽn½Ê ¢ A¢ï íAïÓb 0AÝæÏeAïÌÓ ‚An íAÓ ·Ï¨¨Ýne —Ž–n A ¨ìŽn ¨·n¢Ž¢‚b ݋n [æÏÝAŽ¢ ÏAŽÓnÏ {¨Ï A QæeeŽ¢‚ ÄæAÏÝnύ QA[– ώìA—Ïï QnÝínn¢ ݋n !¨Ó½ ¯ A¢e ä ·Ž[–Ó Ž¢ ݋n eÏA{ݽ 2‹n [¨ÓÝAÏÓ Ïn Ó·¨¢ene íŽÝ‹ A eŽÓ·—Aï ¨{ —ŽÓÝ ·¨ŽÓn A¢e ·Ï¨ŽÓn AÓ ώ{{Ž¢ÌÓ /neӖŽ¢Ó en {nAÝne æ[–ÌÓ ¢eŽA¢A·¨—ŽÓ ¨—ÝÓ ßõ¯×½ 2¨· ·Ž[– æ[– [¨·—nÝne ¯€ ¨{ äß ·AÓÓnÓ {¨Ï ¯}¯ ïAÏeÓ A¢e A ݨæ[‹e¨í¢ ݨ {n——¨í Ϩ¨–Žn 2½<½ Ž—ݨ¢½ nŽÓA¢ 2Ϩ·‹ï 펢¢nÏ ώ{{Ž¢ ín¢Ý ¯¯ {¨Ï ¯×

7ÁiVŽ

$!2!4 /$

- ¯

—nïQA—— u A ݨ·Ýí¨ ÝnA Ž¢ ݋n :

A¢e A¢ ! 2¨æÏ¢An¢Ý [¨¢Ýn¢enÏ Ý‹AÝ —¨¨–Ó ݨ Qn —¨Aene A‚AŽ¢ Ž¢ äõ¯äb A¢e A ·¨ÓӎQ—n {Ϩ¢ÝÏ梢nÏ Ž¢ ݋n [¨¢{nÏn¢[n½ 2‹n Ó[‹¨¨— ‹AÓ Qnn¢ Ž¢ ݋n ݨ·‹A—{ ¨{ ݋n : ¨ŽÓӎ¨¢nÏÌÓ æ· Ý‹n —AÓÝ ‹A¢e{æ— ¨{ ïnAÏÓ½ ¢eb A[AenŽ [A——ïb ! 04 A݋—nݎ[Ó ‹AÓ Qnn¢ Ó¨—Že½ -—AïnÏÓ ‹Aìn íA—–ne A ÓÝÏAŽ‚‹Ý —Ž¢n AíAï {Ϩ ݋nŽÏ ÏnÓ·n[ݎìn Ó·¨ÏÝÓ½ ݎ· ¨{ ݋n ‹AÝ æÓÝ ‚¨ ݨ ! 04 [¨A[‹nÓb 틨 enÓnÏìn QnÝÝnϽ ··AÏn¢Ý—ïb ¢¨¢n ¨{ ݋n A{¨Ïnn¢ ݎ¨¢ne {A[ݨÏÓ AÝÝnÏ æ[‹ AÝ A—— Ž¢ ݋ŽÓ Ž¢ÓÝA¢[n½ ¨Ï A—— Ž¢Ýn¢ÝÓ A¢e ·æύ ·¨ÓnÓb ݋n ‚‚ŽnÓÌ [¨¢{nÏn¢[n [¨¢æ¢ eÏæ ŽÓ n¢¨æ‚‹ ݨ [AæÓn ¢AæÓnA½ 2‹n ÏnA—ŽÝï Ž¢ ݋ŽÓ {ÏæÓÝÏAݎ¢‚ A¢e 쎍 [Ž¨æÓ [ï[—n ŽÓ ݋AÝ ¢¨Ý A—— ݋n A¢ÓínÏÓ AÏn ·ÏnÓn¢Ý ݨ nìnÏ諸nb A—Ý‹¨æ‚‹ [—nAÏ—ï ¨¢n [¨æ—e ÓAï ݋n —nAenÏӋŽ·

{¨Ï ׀ ïAÏeÓ A¢e A Ó[¨ÏŽ¢‚ ݋Ϩí ݨ ìnÝnÏA¢ 0A¢ÝA¢A ¨ÓÓ½ ¨Ý‹ ÄæAÏÝnÏQA[–Ó ·—Aïne ¨¢n ÓnώnÓ Ž¢Ý¨ ݋n ݋ŽÏe ÄæAÏÝnÏ Ž¢ ݋n ÝnAÓÌ eÏnÓÓ Ïn‹nAÏÓA— {¨Ï ݋n Ïn‚æ—AÏ ÓnAÓ¨¢b íŽÝ‹ ݋n /neӖŽ¢Ó A‹nAe ¯€× í‹n¢ ݋n ÓæQÓ Ý¨¨– ¨ìnϽ É ‹Aìn¢ÌÝ ‹Ae A¢ï ¨ìnÏA—— QAe ·nύ {¨ÏA¢[nÓ {¨Ï ïÓn—{½ ½½½ ݋¨æ‚‹Ý ‹n eŽe A ‚¨¨e •¨Q ¨æÝ Ý‹nÏn AÓ ín——bÊ ώ{{Ž¢ ÓAŽe½ É2‹nï Q—ní ݋ŽÓ æ· AÓ A ‹nAeÝ¨ ‹nAeb A¢e ín̗— Ónn í‹AÝ ‹A··n¢Ó ¢nîÝ½Ê AÏώ¢‚ A¢ Ž¢[ÏneŽQ—n ·AŽÏ ¨{ 0æ·nÏ ¨í— Ïæ¢Ó {Ϩ Ýí¨ ÝnAÓ ÏnQ掗eŽ¢‚ {Ϩ QAe ÓnAÓ¨¢Ób ݋n {ŽÏÓÝ æ[–/ n¢[¨æ¢ÝnÏ Ý‹AÝ ÏnA——ï [¨æ¢ÝÓ í¨¢ÌÝ [¨n æ¢ÝŽ— ݋n äõ¯€ Ïn‚æ—AÏ ÓnAÓ¨¢½ 0ݎ——b ݋n [¨·AώӨ¢Ó 펗— [¨¢ÝŽ¢æn½ 2‹n ‚An íAÓ AϖnÝne ݨ ݋n ‹Ž—Ýb ¨{{nώ¢‚ A ‚Ϩæ¢e{—¨¨Ï ‚—Ž·Ón AÝ Ýí¨ ·—AïnÏÓ ‚Žìn¢ ݋n QæÏen¢ ¨{ ÏnìŽìŽ¢‚ ·Ï¨æe {ÏA¢[‹ŽÓnÓ½ 2‹n ¨—ÝÓ AÏn [¨ Ž¢‚ ¨{{ A 䍯€ ÓnAÓ¨¢ AÓ Ý‹nï nQAϖ ¨¢ ݋n ·¨Óݍ-nïݨ¢ A¢¢Ž¢‚ nÏAb 틎—n ݋n /neӖŽ¢Ó ín¢Ý }¯¯ —AÓÝ ïnAÏ {¨Ï A {¨æÏ݋ [¨¢Ón[æݎìn —AÓݍ·—A[n {Ž¢ ŽÓ‹ Ž¢ ݋n ! AÓݽ

e¨í¢Ó Ž¢ —nAeŽ¢‚ -ŽÝÝÓQæς‹ ݨ A ·Ïn ÓnAÓ¨¢ ϨæÝ ¨{ æ{{A—¨½ n¢ /¨n݋—ŽÓQnςnÏ Ó‹¨¨– ¨{{ A ӗ¨í ÓÝAÏÝ Qï n¢‚Ž¢nnώ¢‚ A¢ ¯¯·—Aïb ¤s ïAÏe ݨæ[‹e¨í¢ eώìn {¨Ï ݋n ‚¨ A‹nAe Ó[¨Ïn íŽÝ‹ A ؍ïAÏe ·AÓÓ Ý¨ Ï¨í¢ AÝ Ý‹n n¢e ¨{ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{½ Ï¨í¢ Ý‹n¢ ¨·n¢ne ݋n Ón[¨¢e ‹A—{ íŽÝ‹ A ߤïAÏe ݨæ[‹e¨í¢ [AÝ[‹ {Ϩ QA[–æ· ïϨ¢ n{ÝíŽ[‹ Ž¢ ‹n—·Ž¢‚ ݋n 0Ýnn—nÏÓ Ž·Ï¨ìn ݨ 䍯½ Ïne A[–Ó¨¢ Ó[¨Ïne ¨¢ A ¯ïAÏe ·—梂nb A¢e ‹Ž‚‹·ÏŽ[ne en{n¢ÓŽìn n¢e Aώ¨ :Ž——ŽAÓ ‹Ae Ýí¨ ÓA[–Ó {¨Ï ݋n Ž——Ób 틨 eϨ··ne ݨ õß½ 2‹n Ž——ÓÌ ÓÝAÏݎ¢‚ ¨{{n¢Ón Ó·æÝÝnÏne Ž¢ ·Ï¨eæ[ Ž¢‚ •æÓÝ ¨¢n Ó[¨Ïn enÓ·ŽÝn {Žìn ¨{ Ónì n¢ eώìnÓ Ž¢Ý¨ 0Ýnn—nÏÓ ÝnÏώݨÏï½

,>ˆ`iÁÄ Ï¤] ˆ˜Ä Ôå

$/ / -/b !½<½ u /n[nŽìnÏ ¢Ý¨¢Ž¨ Ï¨í¢ Ó[¨Ïne Ýí¨ Ý¨æ[‹

$! b A—Ž{½ u AÝ݋ní 0ÝA{{¨Ïe ݋Ïní {¨Ï Øs ïAÏeÓ æ¢ÝŽ— —nAì Ž¢‚ íŽÝ‹ A¢ Ž¢•æÏï ݨ ‹ŽÓ ¢¨¢Ý‹Ï¨íŽ¢‚ ‹A¢e Ž¢ nÝϨŽÝÌÓ —¨ÓÓ Ý¨ $A–—A¢e½

n{n¢ÓŽìn n¢e Aìn 2¨——n{Ó¨¢ eϨìn 0ÝA{{¨Ïe ݨ ݋n ‚Ϩæ¢e A{ÝnÏ A¢ Ž¢[¨·—nÝn ·AÓÓ Ž¢ ݋n Ón[¨¢e ÄæAύ ÝnϽ 2nA ÝÏAŽ¢nÏÓ íÏA··ne 0ÝA{{¨ÏeÌÓ —n{Ý ‹A¢e Ž¢ ‹nAìï QA¢eA‚nÓ A¢e A QÏA[n ¨¢ ݋n ӎen—Ž¢n½ 0‹Aæ¢ Ž—— ݨ¨– ¨ìnÏ ¨¢ nÝϨŽÝÌÓ ¢nîÝ ·¨ÓÓnÓӎ¨¢½

[¨¢ÝŽ¢‚n¢Ý AÝ Ý‹n Ó[‹¨¨— ‹AÓ {A——n¢ Ӌ¨Ïݽ :n A—— ‹Aìn •¨QÓ Ý¨ e¨b A¢e ݋n Ae Ž¢ŽÓÝÏAݎ¨¢ÌÓ •¨Q ŽÓ ݨ A–n ÓæÏn ݋nŽÏ A݋—nݎ[Ó ·Ï¨‚ÏA ŽÓ ¢¨Ý Ž¢ ݋ŽÓ ·¨ÓŽ ݎ¨¢½ 2‹AÝ Ý‹nŽÏ {¨¨ÝQA—— ·Ï¨‚ÏA ŽÓ ·Ï¨Ýn[Ýne A¢e ݋nŽÏ ¢¨¢{¨¨ÝQA—— Ó·¨ÏÝÓ ‹Aìn A [¨¢{nÏn¢[n ݨ [A—— ‹¨n½ 2‹ŽÓ ŽÓ¢ÌÝ AӖŽ¢‚ A —¨Ýb ¢¨Ï ŽÓ ŽÝ ¨æÝӎen Óæ[‹ •¨Q enÓ[ώ·ÝŽ¨¢Ó ¨Ï ÏnÄæŽÏnn¢ÝÓÖ ÏA݋nÏ ŽÝ Ӌ¨æ—e Qn [n¢ÝÏA— ¨¢ ݋n A‚n¢eA½ ${ [¨æÏÓnb ݋—nݎ[Ó ŽÏn[Ý¨Ï [Ž¢—nï ¨Óݨ¢ ŽÓ ‚¨Ž¢‚ ݨ ÝA–n A¢ï ¨{ ݋n Q旗nÝÓ Ž¢ ݋ŽÓb ¢¨Ý ÓA‚ ݋AÝ ŽÓ¢ÌÝ ÏŽ‚‹Ý{旗ï Ó¨½ ‚AŽ¢b ‹n ŽÓ ݋n A݋—nݎ[Ó eŽÏn[ݨÏb A¢e ݋ŽÓ ¢Ž‚‹ÝAÏn ‹AÓ [¨n æ¢enÏ ‹ŽÓ íAÝ[‹½ :n A—Ó¨ –¢¨í ¨Óݨ¢ÌÓ ÓÝÏn¢‚Ý‹Ó A¢e ínA–¢nÓÓnÓ AÝ Ý‹ŽÓ ·¨Ž¢Ý AÓ A¢ 

u A ‚¨¨e A¢ 틨 [A¢ [¨n ¨{{ AÓ A ·¨¨Ï {ŽÝ Ž¢ ݋ŽÓ [¨æ¢ŽÝïb ¨¢n 틨 ·Ï¨[nneÓ íŽÝ‹ [Aæݎ¨¢½ 0æ[‹ A ÄæA—ŽÝï —n¢eÓ ŽÝÓn—{ ݨ ‹ŽÏŽ¢‚ A¢e ÏnÝAŽ¢Ž¢‚ ‚¨¨e [¨A[‹nÓb Ó¨n݋Ž¢‚ ‹nÌÓ e¨¢n A {Ž¢n •¨Q ¨{ 틎—n AÝ ! 04b 틎[‹ ‹AÓ ‹n—·ne ݋n ·Ï¨‚ÏA –nn· ŽÝÓ ‹nAe

AQ¨ìn íAÝnÏ ¨¢ ݋n {Žn—e½ æÝ ŽÝ ‹AÓ QA[–{ŽÏne QAe—ï eæώ¢‚ ݋n [¨¢{nÏn¢[n ÏnA—Ž‚¢n¢Ý nÏAb AÝ A ݎn í‹n¢ ‹ŽÓ en·AÏݝn¢Ý enÓ·nÏAÝn—ï ¢nnene A¢ ¨Ý‹nÏ A··Ï¨A[‹½ :‹Ž—n ! 04 íAÓ ÓŽ·—ï ÓÝA‚ ݋n [¨æÏÓn A¢e ÝÏ‚ ݨ ÏnQ掗e ݋n : b A¢ï ¨{ ݋nŽÏ ώ ìA—Ób A··AÏn¢Ý—ïb ínÏn ¢¨Ý½ :ŽÝ‹ A—— ݋AÝ QnŽ¢‚ ÓAŽeb ín í¨æ—e Qn ÏnŽÓÓ A¢e Ӌ¨Ïݍӎ‚‹Ýne Ž{ ín íϨÝn ݋AÝ ¨Óݨ¢ÌÓ ‹A¢eÓ ‹Aìn¢ÌÝ Qnn¢ ݎne½ ‚AŽ¢b ݋n : [¨——A·Óne AϨæ¢e ݋n ‚‚ŽnÓb A¢e ݋n ‚n¨‚ÏA·‹Ž[ A¢e AϖnÝ —ŽŽÝAݎ¨¢Ó Aen {¨Ï A ݨ悋 ÝAӖ½ <nÓb {Ϩ A —nAenÏӋŽ· ÓÝA¢e·¨Ž¢Ý ‹n enÓnÏìnÓ ‹A—{ ݋n Q—Anb QæÝ —nÝÌÓ ¢¨Ý ‚Žìn AÏQAÏA ¨æÝæÏn A ·AÓÓ Ž¢ ݋ŽÓ Ïn Ó·n[Ý nŽÝ‹nϽ 0‹nÌÓ nÄæA——ï AÓ Ž¢ì¨—ìne AÓ Ý‹n Ó[‹¨¨—ÌÓ ·Ïnӎen¢Ýb AÓ ín—— AÓ Ý‹n [‹AŽÏí¨A¢ ¨{ ݋n : ½ /nAe ݋AÝ A‚AŽ¢ Ž{ ï¨æ æÓÝb QæÝ ŽÝÌÓ Qnn¢ A ·AŽ¢{æ— [¨Ž¢[Žen¢[n AÓ Ý‹n ·AÓÝ ïnAÏÌÓ nìn¢ÝÓ ‹Aìn æ¢{¨—ene½ 0Ž·—ï AӖ ï¨æÏÓn—{ ݋ŽÓ ÄænÓݎ¨¢a { {¨ÏnÏ ·Ïnӎen¢Ý Ž–n AÏݎ¢ ínÏn

-ÍiiiÁÄ Ïn] ˆÄ È

$A–—A¢e ¹¯äº ӎen—Ž¢ne ÓnìnÏA— ¨Ïn nÝϨŽÝ ¹¯äº ·—AïnÏÓ½

¨Ï¢nÏQA[– Ž—— n¢Ý—nï en·AÏÝne íŽÝ‹ A Ӌ¨æ—enÏ Ž¢•æÏï A¢e ‹ÏŽÓ ¨æÓݨ¢ íŽÝ‹ A —n{Ý A¢–—n Ž¢•æÏï Ž¢ ݋n {ŽÏÓÝ ‹A—{ {¨Ï ݋n Ž¨¢Ó½ /梢Ž¢‚ QA[– n쎢 0ŽÝ‹ A—Ó¨ —n{Ý íŽÝ‹ A ώ‚‹Ý A¢ –—n Ž¢•æÏï A¢e ÝÏAŽ¢nÏÓ íÏA··ne QA¢e A‚nÓ AϨæ¢e Ž–n— nӋ¨æÏnÌÓ ŽeÓn[ ݎ¨¢ A{ÝnÏ ‹ŽÓ {Ž¢A— Ï梽 2‹n /AŽenÏÓ ÏnAŽ¢ne ¨ÓÝ—ï Ž¢•æÏï {Ïnn½

->ˆ˜ÍÄ Ï{] /iÞ>˜Ä ÔÈ !: $/!0 u AÝÝ 0[‹AæQ A¢e Ïní ÏnnÓ —¨¨–ne ӋAÏ· Ž¢ A ‹Ž‚‹Ó[¨ÏŽ¢‚ {ŽÏÓÝ ‹A—{b A¢e ¨n ¨Ï ‚A¢ÌÓ Ý¨æ[‹e¨í¢ [AÝ[‹ —AÝn Ž¢ ݋n {¨æÏ݋ ÄæAÏÝnÏ —Ž{Ýne ݋n !ní $ϗnA¢Ó 0AŽ¢ÝÓ Ý¨ A ߀ä× ·ÏnÓnAÓ¨¢ ìŽ[ݨÏï ¨ìnÏ Ý‹n ¨æÓݨ¢ 2nîA¢Ó ¨¢ 0AÝæÏeAï ¢Ž‚‹Ý½ 0[‹AæQ [¨·—nÝne ¯}¨{¯s ·AÓÓnÓ {¨Ï ¯¤€ ïAÏeÓ A¢e A ݨæ[‹e¨í¢b QæÝ Ý‹Ïnn ÝæÏ¢¨ìnÏÓ Qï ¨æÓݨ¢ ‹n—·ne ݋n 0AŽ¢ÝÓ ÓÝAï [—¨Ón enÓ·ŽÝn Ýí¨ {杍 Q—nÓ ¨{ ݋nŽÏ ¨í¢½ ÏnnÓ íAÓ ¯× ¨{ ä} {¨Ï ¯×¤ ïAÏeÓb Ž¢[—æeŽ¢‚ 2 ݨÓÓnÓ Ý¨ A¢[n ¨¨Ïn A¢e Žï ÏA‹A½ 2nîA¢Ó Ϩ¨–Žn Ïn[nŽìnÏ nӋAí¢ Aύ ݎ¢ Ó[¨Ïne ‹ŽÓ {ŽÏÓÝ ·Ï¨ ݨæ[‹e¨í¢½ Óݎ—— Ž¢ ·—A[n AÝ ! 04 ώ‚‹Ý ¢¨íb í¨æ—e ݋n ‚‚ŽnÓ Qn Ž¢ ݋ŽÓ ·¨ÓŽÝŽ¨¢Å ̗— ‚¨ ¨æÝ ¨¢ A —ŽQ A¢e ÓAï ¢¨b ݋AÝ Ý‹n 梎ìnÏӎÝï í¨æ—e ‹Aìn –n·Ý ŽÝÓn—{ ¨æÝ ¨{ ‹AϝÌÓ íAï ݋n QnÓÝ ŽÝ [¨æ—e ‹Aìn½ AÏݎ¢ íAÓ ‹nÏn í‹n¢ ݋n ‚ ‚ŽnÓ Ž¢ŽÝŽA——ï n¢ÝnÏne ݋n : b A¢e Ž¢ìnÓÝne ‹nAìŽ—ï Ž¢Ý¨ A݋—nݎ[Ó½ n Qn —Žnìne ݋n A݋—nݎ[Ó en·AÏݝn¢Ý íAÓ Ý‹n {Ϩ¢Ý ·¨Ï[‹ ¨{ ݋n 梎ìnÏӎÝïb A¢e íA¢Ýne ݋n ·¨Ï[‹ —¨¨–Ž¢‚ ݋n QnÓÝ ŽÝ [¨æ—e {¨Ï ·¨Ýn¢ÝŽA— ÓæŽÝ¨ÏÓ½ ¢ A—— —Ž–n—Ž ‹¨¨eb ‹n í¨æ—e¢ÌÝ ‹Aìn A[[n·Ýne ݋ŽÓ ӎÝæAݎ¨¢ AÓ ŽÝ ínÏn½ 2‹nÏn ŽÓ A eAϖ [—¨æe ‹¨ìnώ¢‚ ¨ìnϋnAe ‚¨Ž¢‚ Ž¢Ý¨ ! 04ÌÓ äõ¯ä¯ß Ó·¨ÏÝÓ ïnAÏb í‹nÏn nìnÏï eAï ݋n ¢níÓ ÓnnÓ ݨ ‚nÝ í¨ÏÓn½ Ý A ݎn í‹n¢ ·n¨·—n Ӌ¨æ—e Qn nî[ŽÝne AQ¨æÝ Ý‹n ¢ní ïnAÏ –Ž[–Ž¢‚ ¨{{b A—— ݋n ÝA—– ŽÓ AQ¨æÝ Ý‹n ÝÏAŽ¢ íÏn[– ݋AÝ ŽÓ ‚‚Žn A݋—nݎ[Ó½ 2neeï nŽ¢Qnς [A¢ Qn ÏnA[‹ne AÝ ¹}×}º }€¯}€}}½ ¨——¨í n ¨¢ 2íŽÝÝnÏ O2neeïnŽ¢Qnς½

Aggie athletics a train wreck  

Aggie athletics a train wreck

Advertisement