__MAIN_TEXT__

Page 1

www.teda-mm.com Теда-ММ е създадена през 1992 година като компания за производство на различни видове опаковки от пластмаса за еднократна употреба. В началото на своята дейност основно място в асортимента заемат опаковките за хранително-вкусовата промишленост, както и съдове за еднократна употреба. През годините фирмата разширява, както производствения си капацитет така и предлагания асортимент. В момента разполага с номенклатура с над 600 артикула, 10 000 кв. м производствени и складови площи и над 200 човека, които ежедневно се грижат за качественото обслужване на многобройните ни клиенти. От 2011г. Теда-ММ разполага с нова производствена сграда, отговаряща на всички Европейски изисквания за производство на опаковки, предвидени за контакт с храни.

Teda-MM was established in 1992 as a company for production of different types of disposale plastic packaging. In the begining of our activity packaging for the food industry, and disposable containers take the main place in the product range. Over the years the company expanded its production capacity as well as the range of products offered to the market. We have over 600 products in our range, 10 000 square meters manufacturing and warehouse space and over 200 employees who take daily care of the good servicing of our clients. Since 2011, Teda-MM has had a new production building which meets all European requirements for production of packaging intended to come into contact with food. Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com Технологичните процеси във фирмата могат да бъдат класифицирани в четири основни направления: • Екструдиране и коекструдиране на фолио от PS, PP, PET - Фирмата разполага с 7 екструдерни инсталации за производство на фолио от PS, PP и PET с общ капацитет от 1500 кг/час. • Термоформоване на фолийни материали от PS, PP, PET, OPS, PVC – Теда-ММ предлага на пазара над 600 разновидности на опаковки от PS, PP, PVC и PET. Разполага с 22 термо- и вакуумформовачни машини. • 6-цветен офсетов печат на кръгли изделия – Фирмата притежава 2 машини за офсетов печат, до 6 цвята. Изработваме печат върху кръгли изделия с диаметър между 65мм и 115 мм. • Производство на форми за термоформоване – Инструменталният цех е обордудван с 2 вертикални високо-прецизни машинни центрове с цифровопрограмно управление от най-висок клас, с 2 конвенционални фрези, 2 струга, координатнопробивна машина, плосък и кръгъл шлайф, настолна бормашина и лентоотрезна машина. Всичко това ни позволява да изработваме висококачествени инструменти за термоформоване в найкратки срокове.

Technological processes in the company can be classified into four main areas: • Sheet Extrusion and co-extrusion of PS, PP, PET - The company has 7 extrusion lines for the production of sheet of PS, PP and PET with a total capacity of 1500 kg / hour. • thermoforming of sheet materials of PS, PP, PET, OPS, PVC - TEDA-MM offers over 600 varieties of packaging made of PS, PP, PVC and PET. There are 22 thermo- and vacuum forming machines. • 6-color offset printing on round products - The company has two offset printing machines, up to 6 colors. We can print on round products with a diameter between 65 mm and 115 mm. • Production of moulds for thermoforming – Our tool shop is equipped with 2 vertical high-precision machining centers with CPU of a very high quality, 2 milling machines, 2 lathes, a drilling machine, circular and flat grinding machines, etc. All this allows us to produce high quality moulds for thermoforming in the shortest period of time.

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com

Благодарение на модерното оборудване, с което разполагаме, нашите специалистиконструктори ще изработят инструмент по вече проектираната опаковка в най-кратки срокове. Машините с CNC-управление осигуряват прецизност в процеса на производство. Самостоятелното производството на инструментална екипировка ни позволява да предложим на клиентите си възможно наи-кратки срокове на изпълнение. Теда-ММ е производителят, който разполага с найбогатата гама от опаковки на българския пазар, произведени по технологията на термоформоване. Ние произвеждаме, както стандартни опаковки за хранително-вкусовата и леката промишленост, така и всякакъв вид специализирани формовани опаковки, в това число – блистер опаковки, опаковки от типа „Clam-shell”, кетъринг опаковки за самолетната индустрия, транспортни тари за електроника от антистатично фолио и др. Thanks to the modern equipment, that we have, our specialists-constructors will produce a mould in accordance with the design in short time. The machines with CNC-control ensure precision in the production process. TEDA-MM is a manufacturer who has the most comprehensive range of packaging on the Bulgarian market, produced by the thermoforming technology. We produce, both standard packaging for food and light industry, and any kind of specialized molded packaging, including - blister packaging, “Clam-shell”packaging, catering boxes for the aircraft industry, transport trays for electronics made of antistatic sheet (ESD) and many others.

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com В Теда-ММ отделяме особено внимание, както на качеството на продуктите и процесите във фирмата, така и на безопасните условия на труд. За да оправдаем очакванията на нашите клиенти, при производството на опаковки за храни ние стриктно спазваме необходимите условия за хигиена на производствените ресурси. Материалите, които използваме за нашите продукти се доставят само от одобрени доставчици, като за всяка доставка те предоставят сертификат за качество и сертификат за контакт с храни, когато такъв се изисква. Работим основно с големи фирми, признати на световно ниво. Доставчици като БАСФ, Ултраполимерс, Резинекс, Хеленик Петролиум са наши дългогодишни партньори. Ние произвеждаме нашите опаковки по екологичен начин. Всички нови изделия се проектират по начин, който позволява те да бъдат изработвани с възможно най-малко суровина. От своя страна това води и до пестене на енергия за производство. Технологичният отпадък се преработва 100% и по този начин производственият процес е безотпадъчен. Новопостроената сграда използва най-модерните технологии за енергоефективност – изолационни панели, естествено покривно осветление, светодиодно осветление и др. По този начин се осигурява минимален разход на електроенергия. Топлоотдаването от машините и компресорните инсталации се използва за отопление на производствените помещения. In TEDA-MM we pay particular attention to product quality, business processes and safe working conditions. To meet our clients’ expectations, concerning the production of food packaging, we strictly comply with the necessary conditions for the hygiene of production resources. The materials which we use for our products are delivered only by approved suppliers. For each delivery they provide a quality certificate and food contact certificate, if such is required. We work mainly with big companies of international recognition. Suppliers such as BASF, Ultrapolymers, Resinex, Hellenic Petroleum are among our long term partners. WE produce our packaging in an ecological way. All new products are designed in a way, which allows them to be produced using the least amount of material. The optimal shape leads to optimization of weight, which reduces the energy consumption for production. The technological waste is processed 100% and in this way the production process is waste free. The new building uses the most modern technologies for energy efficiency - insulation panels, natural roof lighting, LED-lighting in the premises. Thus the energy consumption is minimized. The heat dissipation from the machines and the compressors is being used for heating of the production premises.

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


Представяме Ви най-новия продукт на Теда-ММ - много здрава и изключително лека чашка за еднократна употреба 180ml; 200 ml; 220ml. Чашката е произведена с изключително ниска консумация на енергия и суровина. We present you our new product – super strong and ultra light drinking PP cup in the range of 180; 200 ml; 220ml. The cup is produced with the lowest consumption of energy and raw material.

Чаша Ø70/ 180 мл, 200 мл, 220 мл ПП Cup Ø70/ 180 ml, 200 ml, 220 ml PP Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø70/98

220

PP

прозр./ transp.

не/ no

3000

24

Ø70/98

200

PP

прозр./ transp.

не/ no

3000

24

Ø70/82

180

PP

прозр./ transp.

не/ no

3000

30

Чаша Ø95/ 560 мл ПП / Cup Ø95/ 560 ml PP Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø95/138

560

PP

прозр./ transp.

не/ no

1200

16

Чаша Фрапе / Cup Frappe Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø95/121

400/ 500

PP

прозр./ transp.

да/ yes

1000

20

Ø95/110

300/ 400

PP

прозр./ transp.

да/ yes

1000

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


Чашите за еднократна употреба са масови продукти за ежедневието. Нашите продукти са силно желани от ресторанти за бързо хранене и кафенета на българския пазар. Single-use cups are mass products of daily use. They are highly desired by fast food restaurants and outdoor cafes on the Bulgarian market. Чаша Ø95/ 500 мл, Ø85 /400 мл, Ø83/ 330 мл, Ø83 /300 мл ПП Cup Ø95/ 500 ml, Ø85 /400 ml, Ø83/ 330 ml, Ø83 /300 ml PP Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø95/135

500

PP

прозр./ transp.

да/ yes

1000

20

Ø85/140

400

PP

прозр./ transp.

не/ no

1400

20

Ø83/120

330

PP

прозр./ transp.

не/ no

1500

16

Ø83/113

300

PP

прозр./ transp.

не/ no

3000

20

Ø80/118

350

PP

прозр./ transp.

не/ no

2500

20

Ø80/110

300

PP

прозр./ transp.

не/ no

2500

20

Ø80/100

250

PP

прозр./ transp.

не/ no

2500

20

Капак/ Lid Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø95/40

-

PEТ

прозр./ transp.

-

2000

20

Ø95/29

-

PEТ

прозр./ transp.

-

2000

20

Ø80/15

-

PEТ

прозр./ transp.

-

2000

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com Теда-ММ предлага контейнери за пакетиране на месо в модифицирана среда, които осигуряват по-дълга трайност на опакованите продукти. Разполагаме с богата гама от размери и цветове. Теdа-ММ offers MAP packaging for meat, that ensure a longer shelf life of the products. We have a wide range of different sizes and colours.

MAP 325 x 265 Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

325/265/100

6165

PP

прозр./цветен transp./coloured

да/ yes

90

16

325/265/90

5605

PP

прозр./цветен transp./coloured

да/ yes

90

16

325/265/80

5015

PP

прозр./цветен transp./coloured

да/ yes

90

16

325/265/63

4100

PP

прозр./цветен transp./coloured

да/ yes

100

16

325/265/60

3825

PP

прозр./цветен transp./coloured

да/ yes

100

16

325/265/50

3200

PP

прозр./цветен transp./coloured

да/ yes

100

16

325/265/40

2575

PP

прозр./цветен transp./coloured

да/ yes

100

16

325/265/30

1965

PP

прозр./цветен transp./coloured

да/ yes

100

16

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com MAP 227 x 178 Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Брой/ Кашон Lid кашон /пал Pcs/ Boxes box /pall

227/178/90

2535

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

280

20

227/178/80

2285

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

280

20

227/178/65

1905

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

300

20

227/178/60

1775

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

300

20

227/178/50

1495

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

320

20

227/178/40

1215

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

320

20

227/178/36

1100

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

320

20

MAP 190 x 144 Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Брой/ Lid кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

190/144/40

780

PP

прозр./цветен не/ no transp./coloured

480

20

190/144/50

965

PP

прозр./цветен не/ no transp./coloured

450

20

190/144/60

1140

PP

прозр./цветен не/ no transp./coloured

450

20

MAP 227x178 2С Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

227/178/50 2С

630+525=1155

PP

черен/бял black/white

Капак/ Брой/ Кашон Lid кашон /пал Pcs/ Boxes box /pall да/ yes

600

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


MAP 230 x 145 Размер/ Обем/ D i m e n s i o n Volume (mm) (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

230/145/100

2160

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

450

20

230/145/80

1785

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

450

20

230/145/70

1595

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

450

20

230/145/65

1490

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

480

20

230/145/60

1390

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

480

20

230/145/50

1175

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

480

20

230/145/40

955

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

480

20

230/145/36

880

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

480

20

230/145/30

725

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

480

20

230/145/30

605

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

480

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


MAP 187 x 137 Размер/ Обем/ Материал/ D i m e n s i o n Volume Material (mm) (ml)

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

187/137/83

1345

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

450

20

187/137/71

1165

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

450

20

187/137/63

1065

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

450

20

187/137/50

865

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

480

20

187/137/37

655

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

480

20

187/137/35

550

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

480

20

187/137/25

443

PP

прозр./цветен да/ yes transp./coloured

480

20

MAP 275 x 175 Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

275/175/60

2100

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

300

16

275/175/50

1780

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

300

16

275/175/40

1435

PP

прозр./цветен transp./coloured

не/ no

300

16

Капаци / Lid Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

187/137/11

-

PET

прозр./ transp.

-

1200

16

227/178/15

-

PET

прозр./ transp.

-

360

20

325/265/15

-

PET

прозр./ transp.

-

200

16

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


Опаковките със скачен капак се произвеждат както от ПЕТ, така и от ПП (за топли храни). Те са изключително практични, поради това че капакът е съединен с основата и имат стабилно затваряне, което не позволява протичане. The packaging with a hinged lid are produced of either PET or PP (for cooked food). They are extremely practical, because the lid is connected with the box and the special way of closing is leak-proof. “HL” от PET със скачен капак / “HL” - range of PET Containers with hinged lid Размер/ Обем/ Материал/ D i m e n s i o n Volume Material (mm) (ml)

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/box

Кашон /пал Boxes/pall

120/120/30

150

PET

прозр./transp.

да/ yes

1000

16

120/120/45

250

PET

прозр./transp.

да/ yes

1000

16

120/120/62

375

PET

прозр./transp.

да/ yes

1000

16

130/130/62

500

PET

прозр./transp.

да/ yes

1000

16

190/130/45

500

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

190/130/55

750

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

190/130/73

1000

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

“HLH” от PET със скачен обемен капак / “HLH” - range of PET Containers with hinged dome lid Размер/ Обем/ D i m e n s i o n Volume (mm) (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/box

Кашон /пал Boxes/pall

190/130/45+20

500

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

190/130/55+20

750

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

190/130/73+20

1000

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

“DB 1000 cc” от PET със скачен капак / “DB 1000 cc” - range of PET Containers with hinged lid Размер/ Обем/ Материал/ Dimension Volume Material (mm) (ml) Ø182/74+25

1000

PET

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/box

Кашон /пал Boxes/pall

прозр./transp.

да/yes

300

20

Сосиера със скачен капак / Sauce container with hinged lid Размер/ Обем/ Материал/ Dimension Volume Material (mm) (ml) 85/60/40

100

PET

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/box

Кашон /пал Boxes/pall

прозр./transp.

да/yes

2400

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


“FL / R” от PET със скачен плосък капак / “FL / R” - range of PET Containers with hinged flat lid Размер/ Обем/ Материал/ D i m e n s i o n Volume Material (mm) (ml)

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

190/130/45

500

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

190/130/55

750

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

190/130/73

1000

PET

прозр./transp.

да/ yes

600

16

“HL” от PET със скачен плосък капак / “HL” - range of PET Containers with hinged flat lid Размер/ Обем/ Материал/ D i m e n s i o n Volume Material (mm) (ml)

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

230/170/54

1250

PET

прозр./transp.

да/ yes

300

15

230/170/63,5

1500

PET

прозр./transp.

да/ yes

300

15

230/170/73

1750

PET

прозр./transp.

да/ yes

300

15

230/170/85

2000

PET

прозр./transp.

да/ yes

300

15

“HLH” от PET със скачен обемен капак / “HLH” range of PET Containers with hinged dome lid Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Материал/ Volume Material (ml)

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

230/170/54+25

1250

PET

прозр./transp.

да/ yes

300

15

230/170/63,5+25

1500

PET

прозр./transp.

да/ yes

300

15

230/170/73+25

1750

PET

прозр./transp.

да/ yes

300

15

230/170/85+25

2000

PET

прозр./transp.

да/ yes

300

15

“HLP” от PP със скачен капак / “HLP” - range of PP Containers with hinged lid Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

120/120/45

250

PP

прозр./transp.

да/ yes

1000

16

120/120/62

375

PP

прозр./transp.

да/ yes

1000

16

130/130/62

500

PP

прозр./transp.

да/ yes

1000

16

190/130/55

750

PP

прозр./transp.

да/ yes

600

16

190/130/73

1000

PP

прозр./transp.

да/ yes

600

16

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com Опаковките за храни от БОПС и ПЕТ са нашите най-нови разработки, които предлагаме на пазара. Те имат широко приложение в хранително-вкусовата промишленост. Packaging for food made of BOPS and PET represent our latest developments, that we offer to the market. They have a widespread application in the food industry.

Кръгла серия NS / 30 / 40 / 50 SBC * Round container NS / 30 / 40 / 50 SBC Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø131x43

330

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

900

20

Ø131x49

430

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

900

20

Ø131x59

550

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

900

20

Мини серия SE / 13 / 20 SBC * Mini container SE / 13 / 20 SBC Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø105x37

130

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

1800

16

Ø105x55

200

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

1800

16

Правоъгълна серия BL / 40 / 50/ 65 / 75 / 90 / 100 SBR Rectangular container BL / 40 / 50/ 65 / 75 / 90 / 100 SBR Размер/ Обем/ D i m e n s i o n Vol(mm) ume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

210/125/30

400

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

16

210/125/38

500

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

16

210/125/43

650

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

16

210/125/53

750

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

16

210/125/58

900

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

16

210/125/68

1000

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

16

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com

Правоъгълна серия RW 20 / 65 / 80 SAR / скачен капак Rectangular container RW 20 / 65 / 80 SAR /hinged lid Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

234/128/40

850

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

20

234/128/64

1150

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

20

234/128/84

1300

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

20

Кутия за торта TK 15 SAC – N / S / V Cake box TK 15 SAC – N / S / V Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø178/ 73

500

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

600

16

Ø178/ 88

500

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

600

16

Ø178/ 93

500

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

600

16

Опаковка за пъдпъдъчи яйца EG 12 TAR Egg tray for quail eggs EG 12 TAR Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (бр/pcs)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

135/105/36

12

PET

прозр./transp

да/yes

1300

16

Опаковка за яйца от РЕТ/ Eggs packaging Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (бр/pcs)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

175/122/65

6

PET

прозр./transp

да/yes

800

20

310/122/65

12

PET

прозр./transp

да/yes

400

16

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com

Квадратна кутия NS 40 SBS / Square contianer NS 40 SBS Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

118/118/53

400

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

750

20

118/118/32

200

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

750

20

Квадратна кутия NS 35 TBS / Square contianer NS 35 TBS Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

118/118/53

400

PET

прозр./transp

да/yes

750

20

Квадратна серия AM 60 / 75 / 90 SAR / скачен капак Square contianer AM 60 / 75 / 90 SAR Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

155/148 /60

600

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

550

16

155/148 /75

750

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

550

16

155/148 /90

900

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

500

16

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com

Правоъгълна серия GT / 35 / 50 / 70 SBR Rectangular container GT / 35 / 50 / 70 SBR Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

153/134/38

350

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

800

16

153/134/50

500

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

800

16

153/134/68

700

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

800

16

Правоъгълна серия SL / 50 / 100 SBR Rectangular container SL / 50 / 100 SBR Размер/ Обем/ D i m e n s i o n Volume (ml) (mm)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

220/155/35

500

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

400

16

220/155/65

1000

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

400

16

Правоъгълна кутия DL 40 TBR Rectangular container DL 40 TBR Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

143/104/48

400

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

1200

20

Елипса LS105SBE / LS2D/80SBE Ellipse LS105SBE / LS2D/80SBE Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

220/140/50

900

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

700

20

220/140/60

1000

OPS/PET

прозр./transp

да/yes

700

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com

От 2002 г. Теда-ММ се специализира в производството на опаковки за сладолед, включително проектиране на масови продукти и индивидуални опаковки. • Теда-ММ използва само материали, които са одобрени за контакт с храни. • Нашите екструдерни линии дават възможност за производство на всякакъв цвят желан от клиента в най-кратък период от време. • Теда-ММ е специализирана в производството на продукти в съответствие с мостри на клиенти. • Фирмата има възможност да изработва печат до 6 цвята върху кръгли изделия. Since 2002 Teda-MM has been specialising in the production of ice-cream containers including design of mass products and individual designs. • Teda-MM uses only food-approved packaging materials. • Our extrusion line makes it possible to produce any colour desired by the customer at the shortest period of time. • Teda-MM also specialises in customised work and has facilities for quickly and continuously developing and making new products according to customers’ samples and designs. • The company is able to produce up to 6 color printing on round products.

Вана за сладолед 5л/ Ice-cream container 5l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

320/250/97

5000

PS

бял/white

не/no

50

36

320/250/97

5000

PET

прозр./ transp.

да/yes

50

36

320/250/97

5000

PS

сив/grey

да/yes

50

36

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com

Вана за сладолед 5л - мод2/ Ice-cream container 5l - mod2 Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

350/170/120

5000

PS

бял/white

да/yes

50

36

Канта за сладолед 3л/ Ice-cream container 3l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

340/150/98

3000

PS

бял/white сребро/silver

да/yes не/no

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

40

72

Канта за сладолед 2,5л/ 2 л Ice-cream container 2,5l/ 2l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

238/144/100

2500

PS

бял/white

да/yes

100

40

238/144/82

2000

PS

бял/white

да/yes

100

40

Купа за сладолед 2л - мод2/ Ice-cream container 2l - mod2 Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

236/160/90

2000

PS

бял/white

да/yes

180

20

Купа за сладолед 1л - мод2/ Ice-cream container 1l - mod2 190/140/80

1000

PS

бял/white

да/yes

180

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com

Купа за сладолед 1л Алома бяла/ Ice-cream container 1l Аlома white Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

210/140/65

1000

PS

бял/white

да/yes

300

20

Купа за сладолед 0,400л/ Ice-cream container 0,400l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

110/110/60

400

PS

бял/white

да/yes

500

20

Купа за сладолед 0,200л/ Ice-cream container 0,200l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

90/90/50

200

PS

бял/white

не/no

1800

20

Купа кръгла 0,400 ф95 ПП прозр/ Container round 0,400 ф95 PP transp Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø95/115

400

PP, PS

бял/white

не/no

800

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com

Чаша за сладолед 0,180л/ Ice-cream container 0,180l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø 75/ 85mm

180

PP

прозр./transp.

не/no

1500

20

Чаша за сладолед 0,160л/ Ice-cream container 0,160l Ø 75/ 75mm

160

PP

прозр./transp.

не/no

1500

20

Чаша за сладолед 0,120л/ Ice-cream container 0,120l Ø 75/ 55mm

120

PP

черен/black

да/yes

1500

20

Купа за сладолед 0,200л/ Ice-cream container 0,200l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø 95/ 60mm

200

PP

прозр./transp.

не/no

1000

20

Канта за сладолед “ФАМИЛИЯ” 0,400/ Ice-cream container FAMILIA 0,400 Размер/ Обем/ D i m e n s i o n Volume (ml) (mm) 105/160/50

400

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

PET

прозр./transp.

да/yes

600

20

Канта за сладолед “ФАМИЛИЯ” 0,800/ Ice-cream container FAMILIA 0,800 126/193/64

800

PET

прозр./transp.

да/yes

270

20

Канта за сладолед “ФАМИЛИЯ” 1,200/ Ice-cream container FAMILIA 1,200 143/219/80

1200

PET

прозр./transp.

да/yes

250

20

Канта за сладолед “ФАМИЛИЯ” 2,000/ Ice-cream container FAMILIA 2,000 143/219/100

2000

PET

прозр./transp.

да/yes

200

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com Теда-ММ предлага богата гама от опаковки за салати и храни от полипропилен. Опаковките са подходящи за употреба в микровълнова фурна. Teda-MM offers a wide range of packaging for food and salads made of polypropylene. All products are suitable for use in a microwave oven. Канта за салата 3л/ Salad container 3l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

не/no

160

16

не/no

160

16

280/180/100

3000

PP

зелен/green; прозр./ transп.; бял/white

280/180/50

1500

PP

прозр./transп.

Канта за салата 2,5л, Salad container 2,5l Размер/ Обем/ Материал/ D i m e n s i o n Volume (ml) Material (mm) 264/160/100

2500

PP

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

черен/black

не/no

200

16

Купа за салата 1л/ 0,750л/ 0,500л Salad container 1l/ 0,750l/ 0,500l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

190/138/60

1000

РР

прозр./ transp

да/yes

1000

16

190/138/50

750

РР

прозр./ transp

да/yes

1000

16

190/138/35

500

РР

прозр./ transp

да/yes

1000

16

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Ev�miy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


www.teda-mm.com Купа за салата 0,500/0, 400/0,300/0,250/0,200/0,125 л, Salad container 0,500/0, 400/0,300/0,250/0,200/0,125 l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø100/100

500

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

20

Ø100/70

400

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

20

Ø100/64

300

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

20

Ø100/55

250

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

20

Ø100/50

200

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

20

Ø100/28

125

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

20

Купа за салата 0,500 / 0,350/ 0,300/ 0,250/ 0,200 л, Salad container 0,500 / 0,350/ 0,300/ 0,250/ 0,200 l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

Ø115/75

500

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

16

Ø115/65

350

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

16

Ø115/60

300

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

16

Ø115/50

250

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

16

Ø115/45

200

РР

прозр./ransp

да/yes

1000

16

Купа за салата 0,400/ 0,250 л, Salad container 0,400/ 0,250 l Размер/ Dimension (mm)

Обем/ Volume (ml)

Материал/ Material

Цвят/ Colour

Капак/ Lid

Брой/ кашон Pcs/ box

Кашон /пал Boxes /pall

137/95/70

400

РР

прозр./transp

да/yes

1000

20

137/95/45

250

РР

прозр./transp

да/yes

1000

20

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Ev�miy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com


Фирма Теда-ММ предлага разнообразни решения за опаковки на изделия от леката промишленост. Опаковките се разработват съвместно с клиента, така че да удовлетворяват спецификата на продукта, да изглеждат привлекателни за потребителите и да са в съответствие с желанията на клиента. Teda-MM offers various solutions for packaging of products for the light industry. Packaging is developed together with the customer in order to meet the specifics of the product to look attractive to consumers and to be in accordance with the customers’ desires.

Блистер за ароматизатор Blister for freshener

Опакова за вентилатор Clam-shell for ventilator

Блистерни опаковки Blister packaging

Транспортни тари от антистатичен полистирол Transport trays of antistatic polystyrene

Ботевград 2140, ул. “Патриарх Евтимий” 28, Тел.: +359/723/66080; Факс: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com BG, Botevgrad 2140, 28 Patriarch Evtimiy Str., Tel.: +359/723/66080, Fax: +359/723/66090; e-mail: office@teda-mm.com

Profile for TEDA-MM

Catalogue TEDA-MM 2018  

Catalogue TEDA-MM 2018  

Profile for teda-mm
Advertisement