Page 1

PLA D’ACCIÓ # iTecacasa

Elaborat per: La Direcció Institut de Tecnificació Actualitzat a 09/09/2020

Aquesta informació pot canviar en funció de l’evolució de la pandèmia i els nous acords presos entre els Departaments d’Educació i Salut.


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Índex 1. Introducció 2. Pla d’obertura 2.1.

Diagnosi

2.2.

Organització dels grups estables

2.3.

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

2.4.

Organització de les entrades i sortides

2.5.

Organització de l’espai d’esbarjo

2.6.

Relació amb la comunitat educativa

2.7.

Pla de neteja

2.8.

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius

2.9.

Protocol d’actuació davant un possible cas de covid-19

2.10. Seguiment del pla 2.11. Concrecions per a l’ESO 2.12. Concrecions per al batxillerat 2.13. Concrecions per a l’FP i els EREE 3. Pla de confinament 3.1.

Introducció

3.2.

Estructura i manteniment del lideratge d’equip

3.3.

Activitat del professorat

3.4.

Comunicació amb l’alumnat

3.5.

Continuïtat i seguiment de l’activitat educativa

3.6.

Comunicació amb les famílies i la comunitat

1


Institut de Tecnificació

1

Pla d’acció

Introducció

Hem fet el pla des de la mirada dels 7 principis de l’aprenentatge, tenint en compte que l’alumnat és el centre del seu aprenentatge en la metodologia de treball per projectes que proposem, l’aprenentatge és de naturalesa social i es potencia amb les activitats en grup que faran, les emocions són part integral de l’aprenentatge i per això donem valor a l’atenció emocional dels estudiants amb trucades dels tutors i una enquesta. El pla té en compte les diferències individuals, tant a l’hora de proposar el treball, de fer-ne el seguiment, el retorn, com també d’avaluar. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge en treballs que hauran de fer. Farem una avaluació continuada donant feedback a l’alumnat per afavorir el seu progrés en l’aprenentatge. Aprendre és construir connexions horitzontals. Iniciarem l’ús de la app “Tellfy” per comunicacions amb les famílies, que ens permet també fer enquestes, enviar deures al grup, autoritzar les activitats i sortides, etc… Cal conèixer més a fons i compartir les eines digitals que utilitzem: connexions, càmera, micròfon, compartir pantalla,.... amb aquest fi inclourem dins el PAT sessions de coneixement de les eines digitals i es veuran reforçades des de la matèria de tecnologia.

2

Pla d’obertura

2.1. Diagnosi L’Institut de Tecnificació és un Institut d’Educació Secundària de titularitat pública que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Està destinat a donar serveis educatius d'escolarització en ESO i Batxillerat (alumnat entre 12 i 18 anys, prioritàriament, que realitza entrenament físic de tecnificació esportiva del programa d'Alt Rendiment Esportiu de Catalunya) i, a la vegada, impartir el cicle mitjà de CAFEMN (Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural), el cicle superior d’EAS (Ensenyaments i Animació Socioesportiva) i Ensenyaments del Règim Especial d'Esport de futbol, socorrisme i esgrima. Tenim uns 50 professors i professores que donen servei a uns 530 alumnes aproximadament. 2


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Al centre hi ha 48 alumnes NESE del quals 14 són NEE, 13 són nouvinguts (6 són JMS), 4 tenen situació socioeconòmica o sociocultural desfavorida, 2 amb altes capacitats i 15 en trastorns de l’aprenentatge (dades del curs 19-20). Això representa un 16,5% de l’alumnat d’ESO i un 1,1% de BTX. Fem una valoració dels recursos digitals de la comunitat educativa: L’alumnat Podem dir que gairebé tots tenen ordinador i els pocs alumnes que no en tenen, disposen de mòbil per mantenir el contacte amb l’institut. La connectivitat és bona en general. Uns 4 o 5 alumnes no tenen dispositius per connectar-se.

Les famílies Quant a la implicació de les famílies i l’acompanyament que poden fer als seus fills/es hi ha molta diversitat tenint en compte com és la família i com els està afectant aquesta situació de confinament, ja que uns la viuran amb serenor i ganes de tirar endavant prenent-la com una oportunitat de millora i altres la viuran des d’un ambient de passivitat, de no fer res o inclús d’ansietat i depressió ja que la realitat és que moltes persones s’han quedat sense feina i viuen des de la incertesa cap a un futur pròxim. L’estat emocional de la família es trasllada a l’alumne fent que l’atenció que rebi sigui molt diversa: tenim des de la família super activa que s’encarregarà d’establir unes rutines diàries per als seus fills i els acompanyarà acadèmicament, passant per la família que anima el seu fill a fer els deures mantenint-se al marge de l’acompanyament, fins la família que deixa l’escola en segon pla i l’alumne es troba totalment sol. Hem de tenir en compte que si abans del confinament l’alumat ja era divers, després d’aquest període de temps, a l’hora de tornar a l’escola ens trobarem que l’escletxa de diversitat haurà augmentat encara més.

3


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Professorat En un principi, tots tenen un ordinador cedit pel centre. Si es dóna el cas que ens confinen i algú se l’ha deixat al centre, procurarem, en la mesura del possible fer-l’hi arribar a través de la Policia Local. Quant a la connectivitat hi ha uns pocs professors que tenen senyal deficient, però la majoria es poden connectar bé. La competència digital del professorat, tret d’un o dos casos, és suficient o bona. Les plataformes que disposem per mantenir el centre viu i donar continuïtat al projecte són el Moodle, el Whatsapp, les eines de GSuite: el correu electrònic, el Hangouts Meet i el Google Calendar. El model pedagògic de l’institut podrà continuar adaptant-se

a una situació de

confinament i dissenyant nous criteris d’avaluació. Tots els recursos de què disposem ens permetran fer tutoria i seguiment de l’alumnat.

2.2. Organització dels grups estables. El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. En tots els ensenyaments des d’Educació Secundària Obligatòria fins a la postobligatòria garantirem que tot l’alumnat pugui seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu organitzarem els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. El grup estable estarà format pel grup d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. L’alumne abans d’acedir

4


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Grups

EREE

CICLES FORMATIUS

BATXILLERAT

ESO

Alumnes 1A

20

1B

19

1C

19

2A

23

Docents Estable Montse Rosales Carolina Capilla

Espai Estable

Temporal 10

Temporal

A11

10

A12

Sandra Salvador

10

A13

Rosmary Centelles Mercè Gimeno

9

A21

9

A22

9

A23

9

A24

2B

22

2C

21

3A

26

MªCarmen Lorenzo Marina López

3B

24

Liz Comí

9

A25

3E

18

Rosa Aguilar

7

A14

4A

30

Maite Ferré

9

ADIB

4B

28

Fredo Borràs

9

ATEC

4E

18

Carles Cano

6

A15

1A

13

Miquel Àngel

9

A33

1E

21

Miquel Àngel

7

A35

2A

23

Miriam Solé

8

A34

2E

25

Miriam Solé

7

A36

CAFEMN A

30

Max Grau

9

CAFEMN B

30

Miquel Rovira

9

EAS 1

30

Eva Roig

5

EAS 2

27

Montse Alonso

6

FUTBOL

octubre

Alberto Escuriola

4

SOS

desembre

Ismael Meiriño

4

En funció de la matrícula En funció de la matrícula En funció de la matrícula En funció de la matrícula En funció de la matrícula En funció de la matrícula

Annex 1. Aules optatives

Annex 1. Aules optatives

Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives Annex 1. Aules optatives

Cal que tot el personal de centre porti sempre mascareta dins de l’institut. Tot l’alumnat haurà de portar una botella d’aigua d’ús personal. També es recomana que portin una botella de gel hidroalcohòlic sempre al damunt per a ús personal.

5


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

A primer i segon d’ESO hi ha previst agrupaments reduïts. Per això, de 2 grups en farem 3, en totes les matèries. Les matèries optatives es realitzaran a les aules dels diferents grups estables que hi participen i serà l’únic cas en què, en una aula, hi haurà alumnat procedent de diferents grups. L’assignació horària serà a última hora per tal que l’alumnat col·labori en la neteja de l’espai que ha ocupat per quan vingui el grup següent i després serà completament netejada pel personal de neteja del centre per augmentar el grau d’higiene. La matèria de religió es farà també en un aula específica compartida (assignació horària serà també última hora). Les aules específiques de matèries com visual i plàstica, taller de tecnologia o laboratoris passaran a utilitzar-se com a aules de suport per matèries optatives de batxillerat. Ara bé, l’aula de música s’utilitzarà en l’optativa d’orquestra i també com a aula de referència per al grup del cicle de grau superior d’EAS2. Els desdoblaments d’idiomes es realitzaran en 2 aules, la del grup estable i l’aula d’idiomes. A tercer i quart d’ESO el nostre centre posseeix la particularitat dels grups de tecnificació esportiva. Així doncs, les tutories d’alumnat tecnificat (3r E i 4t E) seran grups estables amb la singularitat de dedicar les hores d’optativa a la pràctica esportiva. Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, al batxillerat hi haurà un agrupament específic amb alumnat tecnificat, mentre que als cicles, cada un serà considerat un grup estable en funció de la família professional i curs.

2.3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. L’alumnat amb NESE, generalment serà atès dintre de l’aula, encara que en alguns moments puntuals l’orientador farà atenció personalitzada a l’alumnat que ho requereixi. Potenciarem el coensenyament a l’aula per afavorir la integració de l’alumnat i la inclusió, sempre que els recursos de professorat ens ho permetin. El coensenyament (dos professors que comparteixen aula), és una metodologia d’ensenyament que iniciarem al centre i per tant, som conscients que hem de fer i farem sensibilització del professorat, així com també establirem espais de coordinació entre aquests professors. El professorat proposarà activitats per als diferents nivells competencials de l’alumnat i les avaluarà segons un gradient de resultats. Proposem l’ús de les rúbriques i el portfoli i encoratgem el professorat a incloure el treball col·laboratiu en la seva programació. 6


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

A 3r i 4t d’ESO, seguirem amb l’aula oberta, que oferirà un servei per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat que d’una altra forma seria difícil que obtingués el graduat en ESO. Es treballarà en metodologia col·laborativa per projectes per garantir l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat.

2.4. Organització de les entrades i sortides. Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, per les dues portes d’accés (la porta principal i la del pati que habilitarem per a disminuir les aglomeracions) que estaran identificades amb el nom dels grups que accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts. Al nostre centre, s’ha organitzat un circuit de circulació dels grups estables segons el nivell, pels dos accessos d’entrada i sortida al centre i al pati. Organitzarem l’alumnat en diferents sectors per grups classe. Senyalitzarem el circuit d’accés per facilitar la distribució de l’alumnat. Quan l’alumnat arribi al centre haurà de formar fileres per grups classe, davant de la porta principal i al pati. Controlarem la temperatura de l’alumnat (i de totes les persones que accedeixin al centre) i posarem gel a les mans abans que entrin a l’institut. Difondrem el missatge que el professorat cal que extremi les precaucions en els espais d’ús comú i en el temps d’esbarjo.

7


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Accés aules. Per tal d’evitar acumulació a les portes d’accés i afavorir una entrada i sortida esglaonada a l’arribada i finalització de les classes es defineix el següent horari. Entrades Entrada Principal/ EscalesEntrada Hora/ Accés

posterior/

principals

Escales d'emergència

1rA

1rC

1rB 14.55h

2nC

Sortida: 5min abans horari2nA

3rA

Entrada:

7.55/

habitual

2nB

3rB

4tA

4tB/AO

Entrada Hora/ Accés

Principal/ Entrada

posterior/

Escales principals

Escales d'emergència

1r BAT A

1r BAT E

2n BAT A

2n BAT E

Entrada: 8.05/ 15.05h Sortida: 5min després de CAFEMN A l’ horari habitual

3rE

CAFEMN B

4tE

EAS2

EAS1

L’alumnat haurà de portar sempre la mascareta a l’interior del centre com a norma general. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. En Consell escolar, hem informat a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que la policia local pugui planificar les seves actuacions sobre la mobilitat. En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta. 8


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

2.5. Organització de l’espai d’esbarjo. Abans de sortir al pati, el professorat que estigui a classe en aquell moment posarà gel a les mans de cada alumne/a. Per tal d’evitar les aglomeracions, habilitarem 6 lavabos per nois i 6 per noies que estaran equipats amb sabó, paper de WC, paper eixugamans i papereres de tapa i pedal. A l’hora del pati, hi haurà un professor/a dinamitzant l’accés de l’alumnat a cada lavabo. En els passadissos i els lavabos vetllarem perquè no coincideixin més d’un grup estable. Així doncs, establirem dos torns de sortida al pati esglaonada, l’un de 10 a 10:30h, per a 1r i

2n d’ESO i l’altre de 11 a 11:30h, per a 3r, 4t d’ESO i postobligatoris. Quan

coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. Al pati intentarem que el grup estable es mantingui junt. Per tal d’evitar acumulació a les zones comunes i els patis del centre es defineix el següent horari, per torns, de sortida esglaonada i punts de sortida i entrada.

Hora/ Accés

Escales principals

Escales d'emergència

1rBAT E

3rE

2nBAT E

4tE

1rA

1rC

1rB

2nB

2nA

2nC

4tA

3rA

4tB

3rB

9.55 a 10.05

10.00 a 10.30

11.00 a 11.30

AO Cicles formatius

1r i 2n BAT A

9


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Els estudiants de postobligatori surten del centre.

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària. També es contempla aquesta divisió del pati.

Sectorització del pati en temps d’esbarjo

En acabar el pati el professorat posarà gel a les mans de cada alumne/a.

2.6. Relació amb la comunitat educativa. Per a nosaltres és fonamental fer partícips les famílies de les decisions i funcionament del centre en el pla d’acció, per això hem establert una via de recollida de suggeriments de millora a través de l’AMPA i del Consell Escolar. És una forma també de tranquil·litzar i orientar. Informarem les famílies dels canals de comunicació: GESTIN/Tellfy, correu electrònic (pares i alumnes), telèfon, entrevistes via “meet”. Insistirem en la necessitat de resposta a les informacions rebudes des del centre. En cas de començar el curs presencialment cal explicar amb claredat el pla de confinament i comprovar que l’alumnat l’entén i és capaç d’accedir als canals de comunicació (llicències digitals, enllaços, programari, etc). Hem d’aprofitar les jornades de classe presencial per potenciar l’aprenentatge virtual i establir hàbits de treball. 10


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Farem reunions amb el personal PAS per explicar aquest pla d’acció i definir les estratègies a seguir.

2.7. Pla de neteja. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Així doncs, ventilarem les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels alumnes, a l’acabament de cada classe i al migdia, cosa que suma un total de 6 vegades durant el dia i durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Intensificarem la neteja i desinfecció dels espais i augmentarem la freqüència de neteja dels lavabos, baranes, botoneres de l’ascensor i de la màquina de cafè, poms de les portes... Tota la comunitat educativa col·laborarà en la desinfecció del seu espai de treball personal i dels elements que hagi tocat. Netejarem i desinfectarem els diferents espais en funció de la seva ocupació i concurrència. Per garantir l’eficàcia dels desinfectants, en primer lloc es netejarà i posteriorment es desinfectarà. Si es detecta un positiu, el personal de neteja s’equiparà amb un EPI especial i netejarà a fons els espais que hagi ocupat la persona.

11


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

+ = ventilació ✔ = neteja i desinfecció Abans cada ús

de Després cada ús

n = neteja

de Diàriament

≥ 1 vegada Setmanalment

Comentaris

al dia

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS Ventilació de

+

l’espai de

passamans,

Superfície de taulells i

Manetes

i

poms

10 minuts 3 vegades/dia

portes i finestres

Baranes

i

d’escales i ascensors

mostradors

Cadires i bancs

Especialment en les zones que ✔

contacten amb les mans

Grapadores

i

altres

utensilis d’oficina Aixetes

Botoneres dels ascensors

Ordinadors,

sobretot

Telèfons i comandaments

teclats i ratolins

Material electrònic: netejarem amb un drap humit amb

a distància

alcohol propílic 70º Interruptors

d’aparell electrònics

12


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Fotocopiadores

Abans de Després de Diàriament

≥ 1 vegada Setmanalment Comentaris

cada ús

al dia

cada ús

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS +

Ventilació de

Mínim 10 minuts 6 vegades/dia

l’espai ✔

Superficies o punts

37

de contacte amb les mans

Terra

Materials i estris

n

També si hi ha un canvi

de grup d’alumnes

Abans de Després de Diàriament

≥ 1 vegada Setmanalment Comentaris

cada ús

al dia

cada ús

LAVABOS Ventilació

+

de l’espai Rentamans

Mínim

10

minuts

3

vegades/dia ✔ Especialment després de

Inodors

l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i

Terra i altres superfícies

sempre al final de la jornada.

13


Institut de Tecnificació

Cubells

de

brossa

o

Pla d’acció

compreses

2.8. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern. La comunicació és fonamental per anar construint entre tots, per debatre i per dissenyar mesures de millora. Les reunions habituals seran els dimecres a la tarda. Ens reunirem seguint la planificació següent: REUNIO DE... Consell Escolar

PERIODICITAT Trimestralment i a final de curs

LIDERA

FUNCIÓ

Directora

Màxim òrgan de govern del centre.

A principi, a final Claustre

de

curs

i Directora

trimestralment

Totes aquelles citades a la normativa d’inici de curs Coordinació Seguiment

Equip directiu

setmanalment

Directora

de de

la les

gestió

de

actuacions

centre per

a

l’assoliment dels objectius de centre. Promou la participació de la comunitat eductiva.

quinzenalment Consell de direcció

i

sempre que sigui Directora necessari

Assessorament a l’equip directiu i seguiment dels objectius de centre. Reflexionar sobre qüestions pedagògiques

Comissió pedagògica

setmanalment

Directora

i per construir conjuntament i establir millores.

Difondre

informació

als

departaments del centre. Definir estratègies per crear un bon clima de treball a l’aula. Informar al tutor de l’evolució de l’alumne per què pugui informar a les Equip docent

mensualment

Tutor/a

famílies. Concretar estratègies d’atenció a la diversitat.

Fer

seguiment

de

l’evolució

acadèmica i personal de l’alumnat, entre d’altres que es concreten a les instruccions d’inici de curs. Fer seguiment de les activitats de tutoria i Tutors

setmanalment

Coordinadora

avaluar el PAT en el procés de millora

Pedagògica

contínua. Informar d’assumptes relacionats amb els alumnes.

PAS

setmanalment

Secretari

Organitzar la feina i determinar protocols d’actuació per a cada situació. Intercanviar 14


Institut de Tecnificació

Pla d’acció informació del dia a dia. Definir estratègies pel a l’èxit educatiu de

Departaments

setmanalment

Cap

de

Departament

l’alumnat. Harmonitzar el professorat del mateix nivell. Organitzar activitats, comprar material, concretar els exàmens, fer les programacions, entre d’altres.

Equips de treball Escoles Verdes,

Membre

comissió

l’E.Directiu

TAC,

comissions

per Setmanalment

elaborar documentació de centre)

de Elaborar projectes de centre, coordinar i treballs de l’alumnat, impulsar iniciatives del

facilitador

centre. Involucrar els delegats en la consecució

Consell de delegats

mensualment

Coordinadora

d’objectius

Pedagògica

d’informació

del

centre,

la

bidireccional,

transmissió l’organització

d’activitats i la millora contínua. Cap d’Estudis i Organitzar les atencions individualitzades Comissió d’Atenció a la Diversitat

setmanalment

Coordinadora

Fer seguiment de l’evolució de l’alumnat en

Pedagògica

necessitats educatives

Cap d’Estudis i Fer seguiment de l’evolució de l’alumnat en Comissió social

trimestralment

Coordinadora

necessitats socials. Resoldre conflictes en

Pedagògica

l’alumnat. Traspàs d’informació integral de l’alumnat

Coordinació amb escoles de primària

semestralment

que passa a 1r d’ESO. L’institut després del

Coordinadora Pedagògica

i 1r trimestre informa dels resultats a les

Psicopedagog Tutors FCT

bimestral

Coordinacions de coensenyament

quinzenalment

Reforç pendents

Trimestralment

Cap

d’Estudis

d’FP

escoles. Revisió dels convenis de FCT

Coordinadora

Programar activitats d’E/A i revisar les ja

pedagògica

fetes a l’aula per establir millores.

Coordinadora

Harmonitzar el professorat per definir les

pedagògica

activitats.

15


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

2.9. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19. No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarentena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

1. El portarem a la saleta de mediació (un espai separat d'ús individual). 2. Se li col·locarà una mascareta de màxima seguretat (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’adolescent. 4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al 061. 5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, el/la jove i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. Les infermeres del Programa salut i escola seran les responsables d’aquesta interlocució amb el centre educatiu.

2.10. Seguiment del pla. Per avaluar l’aplicació del Pla d’Acció impulsarem la comunicació amb la comunitat educativa. En farem un seguiment

mensual en les reunions d’equip directiu, de la

comissió pedagògica i en claustre. Per recollir l’opinió de les famílies, ens reunirem periòdicament en l’AMPA i enviarem un qüestionari de valoració a les famílies, al

16


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

personal de centre i a l’alumnat. Recollirem l’opinió de l’alumnat reunint el consell de delegats quinzenalment.

La valoració i seguiment es farà sobre els següents aspectes: A. Organització de centre (grups estables, aules, entrades i sortides, temps d’esbarjo). B. Organització pedagògica( metodologies, atenció a la diversitat, matèries comunes i optatives). C. Pla de neteja i desinfecció. D. Relació en la comunitat educativa. E. Organització de les reunions F. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas. G. Model híbrid. H. Pla de confinament, si s’escau.

2.11. Concrecions per a l’ESO. Pla de treball del centre en confinament. Es pot consultar més avall dins del pla de confinament. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO. Les matèries optatives han sofert modificacions per tal de reduir la ràtio. Hem incrementat el nombre d’optatives oferint-ne 3 més: Robòtica, Mindfulness i gestió de les emocions i Taller d’escriptura. A tercer i quart d’ESO el nostre centre posseeix la particularitat dels grups de tecnificació esportiva, així doncs les tutories d’alumnat tecnificat (3r E i 4t E) seran grups estables amb la singularitat de dedicar les hores d’optativa a la pràctica esportiva. Els desdoblaments que tecnologia i experimentals feien al taller i al laboratori s’han anul·lat per tal d’evitar l’intercanvi d’estris per part de l’alumnat que podria suposar una font de contagis. S’ha considerat incorporar aquestes hores de desdoblament en hores pels nous grups de primer i segon d’ESO (per poder fer de 2 grups 3) i avançar en l’Escola Verda al centre. El servei de biblioteca es veurà modificat per adaptar-se a la situació sanitària i s’oferirà a l’hora del pati. Posarem rètols per garantir les condicions sanitàries de prevenció i gestionarem el préstec de llibres telemàticament. Queda anul·lat l’ús dels ordinadors de la biblioteca que donen servei d’impressió per evitar contagis, així mateix tampoc es 17


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

podran utilitzar els iPads de l’aula d’idiomes. per tant es demana que es potencien els lliuraments de treballs en PDF. Les sortides i els viatges queden suspesos fins que situació sanitària es normalitzi. Es mantindran les xerrades al centre extremant les mesures sanitàries. El model d’ensenyament que hem d’iniciar ha de ser compatible amb una possible situació de confinament i evitant el canvi brusc. L’avaluació ha de ser formativa i ha de servir per a l’autoregulació de l’alumne. S’ha de fer molta retroacció de les activitats i es recomana l’ús de rúbriques i portfoli. S’ha de fugir de les classes magistrals.

2.12. Concrecions per al batxillerat. Garantirem que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. Criteris d’organització dels grups. Matèries comunes o comuna d’opció. Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, al batxillerat hi haurà un agrupament específic amb alumnat tecnificat que serà grup estable i un agrupament per a la resta d’alumnat que formarà un altre grup estable. Matèries de modalitat i específiques. Les matèries de modalitat s’oferiran en format presencial, igual que les específiques. Utilitzarem les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix... En aquest cas procurarem que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup l’alumnat desinfecti l’espai i el material d’ús comú. Model híbrid. Cas que algun alumne de la classe hagi d’estar confinat a casa per indicació expressa del departament de salut per motiu de la pandèmia i la resta de companys assisteixin a classe presencialment, l’institut l’atendrà telemàticament. El professorat tindrà un ordinador amb càmera que enfoqui la pissarra i el mestre i així l’alumne podrà seguir l’ensenyament des de casa. Posteriorment, enviarà les tasques al professor que li farà un retorn de la correcció. Si es creu necessari el professor orientarà i atendrà els dubtes de l’alumne amb un meet.

18


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Cas que es confini tot el grup classe, atendrem l’alumnat segons l’horari de confinament del grup. Aquest horari s’elabora a partir de l’horari de grup presencial, marcant 1 h a la setmana per matèria tenint cura de racionalitzar el temps que l’alumnat passa davant de la pantalla. S’organitzaran les sessions si s’ha de fer una formació amb confinament parcial, amb el treball teòric i competencial, utilitzant les tecnologies a l’abast tant del professorat com de l’alumnat. A l’inici de curs es farà un control dels dispositius de què disposi cadascun dels alumnes i de les condicions que tenen per tal de poder seguir de forma satisfactòria les sessions telemàtiques.

2.13. Concrecions per a la formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial. Cada cicle serà considerat un grup estable en funció de la família professional i curs. L’ús de les aules i espais seran sempre els mateixos per a cada grup, per tal de minimitzar l’ús d’espais diferents. Tant els ensenyaments de formació professional inicial com els ensenyaments de règim especial d’esports, que consten d’un bloc comú i un bloc específic, programaran iniciar el curs per la part pràctica i reservar la més teòrica per al cas d’un possible confinament, en la mesura del possible. D’aquesta manera, en el cas de patir un nou confinament, els continguts teòrics són els millors per a impartir de forma telemàtica. En el cas d’activitats que requereixin l’ús de material comú, s’extremaran les precaucions. Cada alumne es desinfectarà les mans amb gel i el material es desinfectarà abans d’iniciar l’activitat i en acabar el seu ús. Les sortides curriculars a l’exterior se seguiran fent respectant la distància de seguretat de 1,5 m, i/o amb l’ús de mascareta. Si les condicions s’endureixen i es tanquen els pavellons esportius a l’ús escolar es faran les activitats esportives als pavellons descoberts d’Amposta, a l’aire lliure.

19


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

La FCT s’iniciarà segons la programació estàndard prenent les mesures sanitàries determinades en la normativa vigent.

A les instal·lacions d’hípica el protocol serà el següent:

-

A l’arribada, l’alumnat esperarà al pàrquing a distància mínima de 1,5 m mentrestant el professor passarà el termòmetre a tot l'alumnat abans d'accedir a les instal·lacions. En cas de què un/a alumne/a tingui 37,5ºC s'aïllarà a la terrassa fora de l'aula i s'avisarà als pares per a que el vinguin a recollir, la direcció serà informada i se seguirà el protocol d'actuació del centre.

-

Un cop dintre de l'aula, l'alumnat després d'haver fet ús de la cadira i taula, haurà de desinfectar-les.

-

L'alumnat desinfectarà tot el material que hagi fet servir després de cada ús.

-

A l'hora del pati, l'alumnat només podrà fer ús de la terrassa coberta de davant de l'aula.

-

Al final del pati es tornarà a prendre la febre a l'alumnat, igualment si algú té febre l'hauran de venir a buscar, en aquest cas els alumnes es quedaran ubicats a la terrassa de davant l'aula i la direcció serà avisada, la qual seguirà el protocol del centre.

-

Al finalitzar el matí es realitzarà la desinfecció de tot el material en general i l'espai utilitzat, tant fora de l'aula com a l'aula.

Tot l'alumnat haurà de portar mascareta durant tot el matí i haurà de dur una botella de gel hidroalcohòlic sempre al damunt.

Les normes que haurà de seguir l’alumnat per fer les classes d’educació física són les següents: -

Han de venir amb la roba esportiva i la mascareta des de casa i han de portar un necesser que contingui: o Sabó. o Tovallola. 20


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

o Mascareta de recanvi. o Camiseta neta (en cas d’ús de vestidor) o 1 botella petita de gel hidroalcohòlic.

-

Entrada a l’espai d’ús, deixar tot el material de l’alumnat en un espai determinat separat com a mínim 1,5m.

-

Rentat de mans amb gel.

-

Neteja de tot el material utilitzat amb bactericida i col·locació al seu lloc.

-

Neteja de mans amb el seu sabó.

-

Si s’utilitzen els vestidors el professor/a haurà de desinfectar-los amb la màquina ensulfatadora.

Model híbrid. Cas que algun alumne de la classe hagi d’estar confinat a casa per indicació expressa del departament de salut per motiu de la pandèmia i la resta de companys assisteixin a classe presencialment, l’institut l’atendrà telemàticament. El professorat tindrà un ordinador amb càmera que enfoqui la pissarra i el mestre i així l’alumne podrà seguir l’ensenyament des de casa. Posteriorment, enviarà les tasques al professor que li farà un retorn de la correcció. Si es creu necessari el professor orientarà i atendrà els dubtes de l’alumne amb un meet. Cas que es confini tot el grup classe, atendrem l’alumnat segons l’horari de confinament del grup. Aquest horari s’elabora a partir de l’horari de grup presencial, marcant 1 h a la setmana per matèria tenint cura de racionalitzar el temps que l’alumnat passa davant de la pantalla. S’organitzarà les sessions si s’ha de fer una formació amb confinament parcial, amb el treball teòric i competencial, utilitzant les tecnologies a l’abast tant del professorat com de l’alumnat. A l’inici de curs es farà un control dels dispositius de què disposi cadascun dels alumnes i de les condicions que tenen per tal de poder seguir de forma satisfactòria les sessions telemàtiques. Si les condicions sanitàries aconsellen una ràtio menor, podem establir una organització d’alternança presencial i telemàtica.

21


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

3

Pla de confinament del centre

1.1.

Introducció.

El Pla de Contingència #iTecacasa# pretén assegurar la continuïtat del desenvolupament del Projecte de Direcció en una situació extrema de no normalitat de les classes i minimitzar les conseqüències de l’emergència, oferint una educació de qualitat i procurant que l’institut continuï sent inclusiu per a la comunitat educativa. En aquestes situacions és important redreçar el rumb del projecte, però també s’ha de posar especial atenció a la part emocional de les persones tenint en compte la seva salut i el seu benestar. Ho veiem com una oportunitat de millora dels membres que conformen la comunitat educativa i de l’institut en general: ja sigui l’ensenyament, l’aprenentatge, el lideratge, l’organització, etc... Aplicarem el pla per tal d’afrontar la situació en entusiasme i il·lusió. La filosofia del pla #iTecacasa# està enfocada en els següents ODS: 1. ODS 3. “Salud y bienestar” 2. ODS 4. “Educación de calidad” 3. ODS 10. “Reducción de las desigualdades”

3.2. Estructura i manteniment del lideratge de l’equip Davant d’una situació d’aquesta magnitud, el primer que farem serà reunir a l’Equip Directiu i a la Comissió Pedagògica, utilitzant la videoconferència, per fer la diagnosi del centre i decidir com donarem continuïtat a la docència, com ens comunicarem amb la comunitat educativa, com ens organitzarem i en farem el seguiment. En resum decidir les actuacions a fer que conformaran el Pla de Contingència.

Junts cap a l’èxit educatiu

22


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Sistemes de coordinació i seguiment. La coordinació és bàsica en una situació de confinament en què no hi ha contacte directe entre les persones. Així doncs, els equips docents es reuniran quinzenalment per fer seguiment de l’activitat de l’alumnat, comentar incidències, proposar millores, mantenir el contacte i fer un treball alineat en una mateixa direcció. Potenciarem l’ús del Drive tant en l’àmbit pedagògic com en el de gestió. Recomanarem al professorat que pengin al Drive tot el material de departament necessari per al confinament (programacions, exàmens, actes, etc...) ●

El primer pas a l’inici del confinament serà comunicar a la comunitat educativa el

tancament de l’institut físic i indicarem que continuarà la seva activitat virtualment. També avisarem del cessament de l’activitat a les associacions i les empreses amb què col·laborem o tenim convenis, per exemple per fer el servei comunitari (4t ESO), l’estada a l’empresa (Aula Oberta) i l’FCT (Formació en Centres de Treball dels Cicles). ●

Enviarem a la Coordinadora Territorial d’Ensenyaments Professionals un informe

sobre l’estat de l’FCT del nostre alumnat de cicles en el moment del cessament de l’activitat. L’FCT dels cicles s’aprovarà si els alumnes han fet el mínim 220 hores que marca el BOE, en el cas dels EREE, han de tenir fetes 80h a primer i 110h a segon. Cas de no arribar a aquests mínims es podran completar amb hores del crèdit de síntesi (CAFEMN i EREE) i del projecte (EAS), realitzaran el projecte integrat. ●

Les visites, sortides, concursos i viatges previstos seran ajornats o bé cancel·lats. En

aquest últim cas, el secretari tornarà els diners dipositats a les famílies.

Farem arribar al claustre la informació actualitzada que arribi al centre.

Obrirem una sala de professorat virtual que estarà activa cada dia laborable de

8:00h a 8:30h i que serà un espai on els docents podran mantenir el contacte, compartir neguits, incidències o simplement xerrar una estona abans d’iniciar el dia i serà voluntari. Sempre hi serà un membre de l’equip directiu de forma rotatòria.

23


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Distribuirem les reunions del professorat seguint la proposta següent, tenint en

compte que les 2 o 3 primeres setmanes aquestes reunions seran setmanals per coordinar els equips docents i si el confinament s’allarga més es faran quinzenalment: ⮚

Una setmana 1rESO, 3rESO, 1r BTX, CAFEMN, 2nEAS, REUNIÓ de TUTORS, REUNIÓ COMISSIONS

DE TREBALL. ⮚

La setmana següent es farà 2nESO, 4tESO, 2nBTX, 1rEAS, EREE i COMISSIÓ PEGAGÒGICA.

Les reunions d’equip directiu es faran 2 cops a la setmana.

Les reunions de la CAD es faran setmanalment.

Els dimecres els tutors/res disposaran de temps, durant el matí, per a trucar a les

famílies. REUNIÓ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

COMISSIÓ

REUNIÓ EQUIP

PEDAGÒGICA

DIRECTIU

DIVENDRES

EQUIP DOCENT

8:30 – 9:30h

12:30 – 13:30h

16:00h

REUNIÓ TUTORS

CAD

1r ESO /

2n

ESO

CAFEMN

1r EAS

/

3r ESO / EAS

2n

4t ESO / EREE

REUNIÓ

REUNIÓ

EQUIP

COMISSIONS

DIRECTIU

DE TREBALL

2n BTX

1r BTX

Taula de reunions de coordinació

la Coordinadora d’Informàtica elaborarà un manual d’usos de Google meet i un

manual d’ús del Moodle per tal d’afavorir la comunicació virtual segura entre professorat i estudiants i famílies. També donarà suport a les possibles incidències informàtiques que puguin sorgir. 24


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Lliurarem una guia breu sobre aspectes digitals, a alumnat, professorat i també

famílies. No només de l´ús de la tecnologia, sinó també sobre els riscos d’ús dels dispositius electrònics i sobre el model d'ensenyament del professorat i d'aprenentatge de l'alumnat. I també la publicarem a la web del centre. ●

Posarem a disposició de les famílies un servei tècnic per solucionar incidències

informàtiques i d’impressió. ●

A principi de curs, el secretari prepararà un document compartit al drive amb totes

les dades que puguem necessitar en situació de confinament com telèfons i adreces de les famílies, correus electrònics de l’alumnat, telèfons del professorat i ho compartirà amb els tutors i l’equip docent perquè hi tinguin accés en cas de necessitat. ●

Al principi del confinament, el cap d’estudis, prepararà uns horaris de

videoconferències per donar atenció educativa a l’alumnat i prepararà el programa Gestin amb els nous horaris de forma que donarem continuïtat al funcionament del centre. La tutora/tutor, a través del Gestin (aplicatiu de gestió d’incidències i de comunicació amb les famílies) portarà un registre de l’alumnat que no mostri senyals d’activitat ja sigui en la seva assistència a les videoconferències, o bé amb el lliurament tasques, o per correu electrònic, amb l'objectiu de detectar aquells alumnes que no estan fent res pot ser perquè no tenen mitjans per contactar amb l’institut o perquè no volen fer-ho.

La coordinadora Informàtica crearà, al Moodle, un curs anomenat “# iTecacasa ” i dins d’ell penjarà un curs per cada matèria del centre on l’equip docent penjarà les tasques per a l’alumnat. Es demanarà que l’alumnat no faci el retorn de les activitats fetes penjant-les al Moodle per evitar col·lapsar la plataforma (si ho fan, que sigui en forma d’enllaç). El retorn es farà per la via que el professorat decideixi, però procurarem unificar l’ús de les plataformes a Moodle i Classroom, a part dels llibres digitals.

25


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

La coordinadora Informàtica crearà correus corporatius a tot l’alumnat i el

professorat per tal de posar en marxa el classroom i les comunicacions. ●

Cas que l’acabament d’algun trimestre sigui en el període de confinament, es faran

les juntes d’avaluació virtualment i s’enviaran els butlletins al correu de les famílies a través del Gestin o Tellfy. ●

El secretari, juntament amb l’administrativa, gestionarà la documentació referent a

baixes, permisos i llicències del professorat durant el període de confinament. Així mateix, el secretari, des de casa, continuarà gestionant la part econòmica del centre: pagarà factures a proveïdors, comptabilitzarà factures a Esfera, declararà els impostos de l’IRPF a l’Agència Tributària, gestionarà el pressupost, si s’escau i enviarà la documentació als SSTT. També enviarà la notificació de la resolució de suspensió de contractes a les empreses amb les que tenim contractes (neteja i hípica) i la pròpia resolució seguint les indicacions dels SSTT.

3.3.

Activitat del professorat.

En una situació tan delicada com aquesta cal tenir cura de la part emocional de l’equip. Amb aquesta finalitat, l’activitat del professorat i la direcció estarà regida per un horari. Així doncs, es recomana que l’activitat en els canals de comunicació sigui entre les 8 – 13:30h al matí i entre les 15:00 – 17:30h a la tarda, programant l’enviament de missatges dintre d’aquestes franges i la resta del temps sigui de descans i desconnexió digital. Establirem l’horari d’atenció a dubtes de l’alumnat entre les 10:30h i les 13:30h. Mantindrem la comunicació amb el professorat mitjançant el Whatsapp, el correu electrònic, el Drive, el Google meet i el Google calendar. El professorat disposarà de 2 correus electrònics diferenciats per l’àmbit laboral: 1.

El correu @xtec, per comunicacions del departament i de l‘institut.

2.

El correu @itecnificacio.cat, per comunicar-se amb l’alumnat i les famílies.

26


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

El professorat, a les 8h podrà entrar a la sala de professorat virtual, a les 9:30h i les 11:30h tindrà videoconferència amb l’alumnat, a les 12:30h, tindrà reunió quinzenalment amb el seu equip docent, i la resta d’hores del matí les aprofitarà per atendre els correus, Whatsapps i per fer tasques de docència. El professorat que tingui algun càrrec com tutors, caps de departament, impulsors de projectes, equip directiu, etc..., es coordinaran a les 8:30h i/o a les 16h. En una situació de confinament com aquesta, no s’ha de pretendre acabar el currículum com ho faríem a classe, sinó mantenir els alumnes actius i que se sentin atesos per l’escola, en contacte els uns amb els altres i amb el professorat. El professorat ha de procurar acompanyar i orientar l’alumnat. Hem de tenir cura de no sobrecarregar l’alumnat de feina cosa que podria crear angoixa i podria fer efecte rebuig en els alumnes que els costa més. Per coordinar la càrrega d’activitats, iniciarem l’ús de l’agenda que ofereix el Gestin on cada professor/a podrà consultar les tasques que l’alumnat d’un grup té encomanades per un dia concret i facilitarà l’organització i la gestió de l’equip docent en aquest sentit. Les activitats que es proposen han de ser significatives per a l’aprenentatge de l’alumne i hem de procurar que l’alumne pugui obtenir el títol en finalitzar el curs, i així poder continuar amb la seva formació i/o incorporació al món laboral. La metodologia i les activitats estaran diferenciades per a l’ESO, el Batxillerat, els Cicles i els EREE. ⮚

En els ensenyaments d’ESO, Cicles i EREE crearem comissions de treball del

professorat perquè dissenyen i coordinen activitats transversals i globalitzades en les que intervenen coneixements vinculats a les diferents matèries de l’alumne, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte l’atenció a la diversitat. Així doncs serà una bona metodologia el treball per projectes que permet treballar valors fonamentals requerits en la societat actual com són la iniciativa de l’alumne, l’autonomia, la capacitat de col·laborar amb els companys amb respecte i solidaritat, la inclusió, la 27


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

tolerància, la confiança, etc... Els temes per als projectes han de ser motivadors per a l’alumne. Han de ser: ●

Projectes que tracten temes que els permetin interaccionar amb la realitat, els

objectes, els éssers vius, els materials… ●

També és important que el tema pugui ser rellevant socialment, que pugui

afavorir que els joves reflexionin sobre les seves actuacions i valors. ●

Que el tema motivi i desperti interès en els joves perquè vulguin seguir

aprofundint-hi. A continuació mostrem exemples dels projectes col·laboratius que les comissions de treball podrien proposar a cada nivell:

ESO Projecte “HÀBITS SALUDABLES” És un projecte aplicat a la situació de confinament que viu l’alumnat i que pretén treballar la consciència dels joves en àmbits bàsics del benestar i la salut. L’alumnat, en grups, haurà de fer un estudi de quins hàbits són més beneficiosos per al benestar i després dissenyar una rutina diària d’hàbits que els companys d’un altre grup de la classe hauran de portar a la pràctica registrant les actuacions diàriament i finalment exposar-ho oralment a la classe. Es farà referència a:  Alimentació.  Activitat física i descans.  Salut mental i gestió de les emocions .  Aprenentatge des de casa.  Higiene del son.  Ús responsable de les noves tecnologies.  Vincles familiars.

28


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

CAFEMN (Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural) Projecte “VISITA VIRTUAL AL PARC NATURAL DELS PORTS” Es tracta de què l’alumnat, en grups, elabori una visita virtual als Ports simulant el procediment que seguirien si la visita fos real. Aquest servei s’oferirà a la pàgina web de l’institut per a tot el públic en general i els alumnes ho portaran a la pràctica. Per fer-ho, aplicaran els coneixements apresos fins el moment del confinament i guiats pel professorat continuaran progressant en el seu aprenentatge. Incorporaran valors com l’empatia, l’assertivitat, el benestar, la solidaritat, etc. Valors socials que hauran de mostrar al grup de persones que guien.

Ensenyament i Animació Socioesportiva Projecte “ACTIVITATS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS ” S’oferirà un servei a les famílies del poble on viu l’alumne, a través de la pàgina web de l’ajuntament, que consisteix en un ventall d’activitats que poden fer amb els infants en la situació de confinament. Aquestes activitats seran dissenyades en grup pels alumnes del cicle superior d’EAS i tindran en compte la prevenció de riscos, les dinàmiques familiars, la gestió de les emocions en el confinament, la resolució de conflictes i el foment dels vincles familiars, entre d’altres.

29


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Ensenyaments de Règim Especial d’Esports Projecte “ENTRENAMENT PER AL CONFINAMENT” Cada grup d’alumnes planificarà un entrenament per poder fer a casa durant el confinament. que serà implementat pels companys d’un altre grup de la classe. Tindrà en compte tots els elements teòrics i pràctics necessaris per a aconseguir els objectius plantejats. Tindrà en compte totes les matèries. L’alumnat que el porti a la pràctica haurà de fer un portfoli de les actuacions i dels resultats per fer l’informe final.

Tots aquests projectes es presentaran oralment davant de la classe (virtualment). El professorat haurà de fer de guia, potenciar el diàleg entre l’alumnat,

haurà de

proporcionar recursos i propiciar situacions que permetin a l’alumne avançar i enriquir-se. L’alumne serà el protagonista del seu aprenentatge compartint amb els seus companys, orientat pel professor i també participarà en l’avaluació mitjançant l’autoavaluació i la coavaluació. Al principi del projecte el professorat deixarà clars els objectius que pretén que els alumnes assoleixin amb el projecte i els criteris i eines d’avaluació. També els lliurarà la rúbrica per avaluar el projecte. El professorat haurà de fer un seguiment de la feina de l’alumne, corregir-la i fer-li un retorn. ⮚

Al Batxillerat, la metodologia serà diferent a 1r que a 2n de batxillerat: tant a

primer com a segon, les activitats pretendran, en la mesura del possible, assegurar l’assoliment del currículum, tenint en compte també la part emocional de l’alumne, tenint en compte que a segon, la comunicació entre el professorat i l’alumnat serà més freqüent i l’alumnat haurà de ser conscient que en acabar el curs haurà de fer les proves d’accés a la Universitat (PAU). Per tant és especialment important que aquests alumnes assoleixin els objectius marcats pel Consell Interuniversitari.

30


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Quant a l’avaluació de les tasques ens cenyirem a les indicacions de la llei. Els criteris d’avaluació no podran ser els mateixos que quan estem a classe, els decidirà cada departament, però partint de la base que passen a primer pla la competència d’aprendre a aprendre, la competència d’autonomia i iniciativa personal i la competència de tractament de la informació i digital. També tindrem en compte el nivell de comprensió lectora de cada alumne ja que en el confinament, sovint l’alumne ha de treballar a partir d’una lectura i l’aprenentatge serà més significatiu per a l’alumnat que tinguin un nivell de comprensió lectora alt. Aquest serà un dels ítems a valorar per fer atenció a la diversitat i hem de ser conscients que en tornar a l’institut la diversitat entre els alumnes serà major.

3.4.

Comunicació amb l’alumnat.

Els canals han de ser fiables i pocs. En la modalitat virtual és bàsic simplificar i establir protocols molt clars. Cal una coordinació eficaç. Els canals de comunicació amb l’alumnat seran Tellfy, Moodle, Google meet, i plataformes educatives emprades usualment a classe com classroom i el correu electrònic “@itecnificacio.cat”. Els canals de comunicació amb l’alumnat vulnerable seran alternatius. Ens comunicarem amb ells per telèfon i si cal, a través de la Policia Local que els portarà material imprès per poder avançar en el seu aprenentatge i farà d’enllaç amb l’Ajuntament per fer-ne el retorn al professorat. Per facilitar l’aportació de suggeriments per part de l’alumnat i mantenir-los informats, es convocarà el consell de delegats quinzenalment. Des de #iTecacasa, engegarem una iniciativa amb l’alumnat que no té ordinador que consisteix que el centre els deixarà un portàtil en préstec fent-los-ho arribar a través de la

31


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Policia Local i ens reunirem en serveis socials per sol·licitar que els facilitin un accés wifi. Tot això formarà part del treball del ODS 10. “Reducción de las desigualdades”.

3.5.

Continuïtat i seguiment de l’activitat educativa.

El confinament té efectes traumàtics sobre les persones, per tant és molt important per a nosaltres tenir cura de la part emocional de la nostra comunitat. Pensem que, per prevenir situacions d’angoixa, és bàsic establir un horari d’atenció a l’alumnat i un horari de descans, per tant s’atendran els dubtes de l’alumnat de dilluns a divendres de 10:30h a 13:30h. El tutor farà arribar a l’alumnat del seu grup els correus “@itecnificacio.cat” dels seus professors per mantenir la comunicació. El cap d’estudis dissenyarà un horari bàsic per possibilitar la comunicació de cada professor de l’equip docent amb el seu alumnat, un cop per setmana, mitjançant la videoconferència. Un exemple és l’horari de 3r ESO A : VIDEOCONFERÈNCIES

3r ESO A

9:30

10:15 h 10:45 –

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Anglès

Experimentals

Català

Castellà

Socials

Eli

Joan

Rosa

Maite

Mariola

Tutoria

11:15 h

Religió /

Optativa

Cultura i valors

Tutoria

11:45 -

Ed. Física

Dibuix

Matemàtiques

Tecnologia

12:30h

Silvia

Adrià

Alfredo

Jordi

Com es pot observar deixarem un temps entre les videoconferències en previsió de què alguna es pugui allargar o per tal que l’alumnat pugui fer algunes tasques d’aquesta matèria o descansar un poc. 32


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Les videoconferències serviran per tenir contacte amb l’alumnat i mantenir-los actius, però en cap cas han de pretendre substituir les classes presencials. El professorat donarà indicacions per tal que l’alumnat pugui seguir progressant en els seus aprenentatges, però donant més rellevància a la part emocional que als continguts. Els alumnes tecnificats tindran entrenaments esportius virtuals amb els seus preparadors de 12:30 a 13:30h i de 18 a 19:30h, per tant reservarem aquestes franges per a aquest fi. En tots els nivells l’alumnat farà les activitats que trobarà al Moodle de centre i en farà el retorn al professorat. L’alumnat amb NESE tindrà les activitats adaptades a les seves necessitats i serà avaluat tenint en compte el seu Pla Individualitzat. Amb l’ajuda del departament d’orientació, revisarem els Plans Individualitzats per adaptar-los a les condicions que cada alumne té a casa. El treball de síntesi de l’ESO i el projecte de recerca de 4t d’ESO, no es podran fer en el mateix format que es feien donat que tenen una gran càrrega de sortides i seran avaluats tenint en compte els treballs interdisciplinaris que s’hagin fet. El treball de recerca de batxillerat es continuarà fent des de casa amb l’ajuda virtual de cada tutor, però amb adaptació del treball de camp i dels criteris d’avaluació. El servei comunitari de 4t d’ESO s’avaluarà amb les dades que tenim fins l’inici del confinament. El crèdit de síntesi de CAFEMN es farà des de casa donant-li un caire més teòric. Serà un treball individual o en grup aplicat a la realitat i en acabar l’alumne l’haurà d’exposar a un tribunal virtual. El projecte d’EAS, que ja es feia 2h a la setmana, es continuarà fent amb orientació online i en acabar-lo es faran exposicions orals virtuals.

33


Institut de Tecnificació

3.6.

Pla d’acció

Comunicació amb les famílies i la comunitat.

La comunicació amb les famílies la mantindran els i les tutores de cada grup, que són una peça clau per a la bona gestió de la situació. El seu paper és fonamental per a l’èxit de l’aprenentatge, tant per motivar l’alumnat i mantenir-los actius, com per comunicar-se amb les famílies i també per cohesionar i coordinar l’equip docent en la tasca educativa. Els tutors i tutores fan d’enllaç entre diferents agents de la comunitat educativa: alumnes, famílies, direcció i professorat. A l’inici del confinament, els tutors i tutores contactaran amb cada família de la seva tutoria per assabentar-se de les circumstàncies de cada alumne i preguntar com està vivint la situació. La informació pertinent serà traslladada a l’equip docent perquè cada professor sigui conscient del procés que està vivint cada alumne i pugui adaptar els ensenyaments atenent la diversitat, que ara es farà més patent que mai. El cap d’estudis mitjançant el Gestin, enviarà a cada família un correu electrònic amb un informe setmanal sobre l’assistència a les videoconferències i el lliurament de les tasques per part dels seus fills/es. Els tutors/res enviaran consells pel benestar emocional de l’alumnat durant situacions de confinament, com per exemple el que podem veure a l’enllaç http://scur.cat/2JJZZJ Al llarg del confinament convocarem el Consell Escolar cosa que ens permetrà parlar amb cada representant de la comunitat educativa per intercanviar informacions, fer-los partícips del procés de confinament i recollir les valuoses aportacions que de ben segur ens faran arribar. Els serveis socials, en aquesta situació, passen a tenir un paper de primera fila ja que faran d’enllaç entre l’institut i les famílies més desfavorides. Així doncs, faran un seguiment exhaustiu d’aquestes famílies posant-s’hi en contacte cada setmana per fer-los un acompanyament i recollir les seves necessitats, donar-los orientació, suport i assegurar que les necessitats bàsiques dels alumnes estan cobertes. Per mantenir la comunicació

34


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

entre l’institut i els serveis socials farem reunions periòdiques, augmentant la freqüència si ho creiem convenient. Per “fer arribar l’institut” als pocs alumnes que no tenen connexió o bé no tenen ordinador, demanarem a l’Ajuntament (en la reunió de Consell Escolar) que ens ajudi a imprimir els materials i demanarem a la Policia Local que els porti fins la casa de l’alumne/a. Aquests alumnes contactaran amb els seus companys per via telefònica per fer els treballs, si cal, i faran el retorn, de la feina, al professorat a través de la mateixa via (Policia Local i Ajuntament). Cal que el professorat tingui en compte que haurà d’adaptar les tasques per aquests alumnes, així com també la seva avaluació que s’haurà de contextualitzar en la situació que viu l’alumne. Aquesta circumstància que vivim l’hem de veure com una oportunitat de millora professional ja que ens obre la possibilitat de complementar la nostra formació. Sol·licitarem al CRP que ens facilitin l’accés a tot un ventall de formacions online per a què la comunitat pugui augmentar la seva vàlua per al projecte i la seva professionalitat mitjançant cursos de formació. Ens posarem en contacte amb la inspecció educativa, un cop feta la diagnosi i les primeres reunions d’Equip Directiu, de Comissió Pedagògica, de Serveis Socials i de Consell Escolar per comunicar l’informe de la situació, presentar el nostre pla de treball i rebre indicacions dels Serveis Territorials.

Aquesta informació pot canviar en funció de l’evolució de la pandèmia i els nous acords presos entre els Departaments d’Educació i Salut. Actualitzat en data 27/08/2020

35


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

ANNEX 1. AULES OPTATIVES Aules habituals Optatives 1r, 2n i 3r ESO

ESO MINDFULNESS REFORÇ 2n ESO REFORÇ 3r ESO SPEAKING INI SPEAKING ADV ROBÒTICA PERIODISME MATEMÀTIQUES LÚD ORATORIA ESCRIPTURA CREATIVA ALEMANY EMPRENEDORIA ESPORTS TECNIFICATS DANSA I BALL ORQUESTRA RELIGIÓ

DOCENT Amador Jose Carles Carolina Capilla ANG1 Elisabet Comí Carme Ferré Sandra Salvador Rosa Talarn Fredo Borràs + Pere Adan

Miriam Solé Paula Llambrich + Maite Ferré

Ruben Alonso Ramon Rosales Marc Cumplí + EF1 + EF3

Silvia Cañado Xavi Forné Irene Cunillera

Grups A11 A12 A13 A14 A15 A21 A22 A23 A24 A25 A37 A39 GIM 1 GIM 2 MÚSICA A38

DL de 12:30 a 13:30 h DJ de 13:30 a 14:30 h

36


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Aules habituals Optatives 4t ESO Horari

ESO

DOCENT

Aules

MO4 F1 Dl 8.00 a 9.00 Dt de 15.00 a 16.00 Dj de 8.00 a 9.00

BIO1

Benjamí Peris

A31

TEC1

Margarita Ripollés

A32

LLA1

Ruben Piñana

DX

ECO1

Alejandro Moltó

TEC

FIS2

Mercè Gimeno

A32

VIP2

Adrià Esteve

A31

FIL2

Ramon Rosales

DX

INF2

Jordi Montero

TEC

TEC3

Margarita Ripollés

A32

INF3

Sandra Salvador

DX

MUS3

Xavi Forné

MUS

ALE3

Ruben Alonso

TEC

MO4 F2 Dl 16.00 a 17.00 Dt 9.00 a 10.00 Dv 10.00 a 11.00

MO4 F3 Dt 12.30 a 13.30 Dc 12.30 a 13.30

37


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Aules habituals Optatives 1r BAT

MO 1rBAT F1 Dl 10.00 a 11.00 Dt 10.00 a 11.00 Dc 10.00 a 11.00 Dv 8.00 a 9.00

MO 1rBAT F2 Dl 9.00 a 10.00 Dt 16.00 a 17.00 Dc 8.00 a 9.00 Dj 9.00 a 10.00

MO 1r + 2n BAT F3 Dl 11.30 a 12.30 Dt 8.00 a 9.00 Dj 12.30 a 13.30 Dv 11.30 a 12.30

1r BAT

DOCENT

Aules

BIO1

Benjamí Peris

A31

FIS1

Mercè Gimeno

A33

ECE1

Alejandro Moltó

A35

LUN1

Paula Llambrich

A38

QUI1

Rosmary Centelles

A33

TEC1

J. J. Vicente

A32

DIB1

Adrià Esteve

A31

ECO1

Alejandro Moltó

A35

GRE1

Ruben Piñana

A38

ALE12

Ruben Alonso

A34

PSI1

Irene Cunillera

A33

HMC1

Anna Isabel Bel

A35

LLA1

Ruben Piñana

A38

MAT1

Pere Adan

A33

MCS1

Fredo Borràs

A35

38


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Aules habituals Optatives 2n BAT

MO 2nBAT F1 Dt 17.00 a 18.00 Dc 9.00 a 10.00 Dj 10.00 a 11.00 Dv 10.00 a 11.00

MO 2nBAT F2 Dl 8.00 a 9.00 Dt 15.00 a 16.00 Dj 8.00 a 9.00 Dv 9.00 a 10.00

MO 1r + 2n BAT F3 Dl 11.30 a 12.30 Dt 8.00 a 9.00 Dj 12.30 a 13.30 Dv 11.30 a 12.30

2n BAT

DOCENT

Aules

BIO2

Benjamí Peris

A31

FIS2

Rosmary Centelles

A34

ECE2

Alejandro Moltó

A38

HAR2

Anna Isabel Bel

A36

QUI2

Mercè Gimeno

A36

TEC2

J. J. Vicente

A32

GEO2

M. Carme Lorenzo

A31

GRE2

Fernanda Amorena

LCA2

Rosa Talarn

A34

ALE12

Ruben Alonso

A34

DIB2

Adrià Esteve

A31

CAU2

VP3

A36

LLA2

Fernanda Amorena

MAT2

Fredo Borràs

A34

MCS2

Pere Adan

A36

Garcia- A38

Garcia- A38

39


Institut de Tecnificació

Pla d’acció

Aula idiomes A15 GRUP

DOCENT

HORARI

2nA

Ruben

Dimecres 10.00h

2nB

Ruben

Dijous 11.30 a 12.30h

2nC

Ruben

Dijous 9.00 a 10.00h

3rA

Carme

Divendres 12.30h

3rB

Carme

Dimarts 11.00h

3rE

ANG1

Dilluns 16 a 17h

4tA

Liz

Dimecres 11.00h

4tB

Liz

Dilluns 15.00 a 16.00h

9.00

11.30

10.00

10.00

a

a

a

a

Aules habituals CICLES* CICLES

CAFEM A CAFEM B EAS 1 EAS 2 FUT SOC

Grups A01 A02 A03 MUS A14 A03

*Aules provisionals que es poden modificar en funció de la matrícula de setembre.

40

Profile for Tecnificacioprojectes

Pla d'acció  

Pla d'acció  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded