Page 29

PROJEKT < Ing. arch. JITKA PAROUBKOVÁ jitka.paroubkova@fsv.cvut.cz

Metrostav composite solution /Soutěž o multifunkční sportovní centrum V zimním semestru 2011/12 proběhla první etapa neanonymní architektonické soutěže pro studenty oboru Architektura a stavitelství, na které spolupracovala Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT se společností Metrostav a.s. a kterou podpořila i Česká asociace ocelových konstrukcí. Hlavní organizátorkou byla Ing. arch. Jitka Paroubková.

Autorka Tereza Nováková 3. ročník oboru Architektura a stavitelství

Předmětem soutěže bylo multiPro umístění sportovní haly si stufunkční sportovní centrum, které kom- denti vybírali ze dvou lokalit – jedna binuje společenskou, kulturní a spor- byla situována v Řepích a druhá v histovní funkci, a které je zaměřeno na torickém centru Prahy Na  Františku. širokou veřejnost, sportovní využití je V obou případech vznikala velmi zajíproto spíše rekreačního charakteru. mavá originální a nápaditá řešení. Zařízení má být kromě toho možno vyRealizace soutěže přinesla jak podužívat i pro potřeby výuky žáků základ- poru samostatné tvůrčí práce studentů ních a středních škol. Navržené spor- a motivaci pro další studium, tak zajítovní zařízení by mělo být univerzální, mavé náměty variantních řešení sporpřípadně opakovatelné. Základní pod- tovního zařízení pro společnost Metmínkou návrhu sportovní haly bylo rostav. použití ocelové konstrukce – optimální Soutěžní návrhy z první etapy buřešení je spřažená konstrukce „Compo- dou dále využity pro druhou etapu soutěže. Ta je vypsáno rovněž na Fakultě site Solution“. Soutěže se zúčastnili studentky stavební, a to na letní semestr akadea studenti oboru Architektura a stavi- mického roku 2011/12 jako konstrukčtelství ve 3. ročníku bakalářského stu- ní soutěž pro studenty oboru „Konstrukdia, soutěžní návrh zpracovávali v rámci ce pozemních staveb“, rovněž pod ateliérové výuky jako svůj 2. architek- náz vem „Metrostav Composite Solutonický projekt. Právě s přihlédnutím tion“. k tomu, že studenti tento projekt zpraPráce, která obdržela zvláštní ce covávali teprve jako svůj druhý, je nut- nu ČAOK, bude uveřejněna v časopise no vysoce ocenit to, že všechny soutěž- „Konstrukce“ a bude prezentována na konferenci KONSTRUKCE 2012 konané ní návrhy byly velmi kvalitní.

v říjnu 2012. ČAOK uděluje zvláštní cenu práci, u které hodnotí zvláštní přínos pro ocelové konstrukce.

Ceny a odměny : 1. cena – Tereza Nováková 2. cena + cena ČAOK – Václav Boček 3. cena – Radka Nová

Sedm soutěžních návrhů postoupilo do 2. kola: Formanová Soňa Kubešová Martina Musil Jonáš Nitsche Pavel Piroutek Leoš Šamšová Veronika Šedý Vojtěch autorka: Jitka Paroubková

TECNICALL

jaro 2012 | 29

TECNICALL 1/2012  

ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you