Page 1

Bjarke Lindsø Andersen Fra: Sendt: Emne:

Bjarke Lindsø Andersen 26. september 2012 17:35 TECHNUCATION: Nyhedsbrev nr. 5 / september 2012

 

NYHEDSBREV NR. 5  September 2012     

Siden sidst 

¾ Siden sidst 

Siden maj 2012 har Technucation rundet flere milepæle, som du kan  læse om i nyhedsbrevet her. Teknologisk Institut har færdiggjort  projektets baseline survey på uddannelserne. Resultaterne blev  fremlagt d. 4. september på Nationalmuseet med stort fremmøde.   Forskergruppen har færdiggjort empiriindsamlingen, hvilket vil sige,  at det kvalitative grundlag er feltobservationer på 14 skoler og  hospitaler samt over 130 interviews.  To af projektets ph.D.‐studerende har udarbejdet ’working papers’,  der giver et overblik over sygepleje‐ og læreruddannelsernes  historiske udvikling med særligt fokus på teknologi.   Endeligt er der en antologi på vej,, der bygger på resultaterne fra den  pilotundersøgelse, der blev foretaget i 2011.Denne vil blive udgivet i  løbet af efteråret på Aarhus Universitetsforlag.  

¾ Informations‐ arrangement ¾ Baseline survey og  Technucation til debat  ¾ Laboratorieformer  online  ¾ Working papers  ¾ X‐Change Lab:  Professionel ekspertise 

     

Informationsarrangement Først og fremmest vil vi gøre opmærksom på, at Technucation  afholder et informationsarrangement om projektet d. 10. december  fra kl. 11.00‐14.00.  Vi vil præsentere projektets formål og resultaterne af den forskning,  vi foreløbigt har gennemført;herunder nogle af de problemstillinger  og tematikker, der er fremanalyseret på baggrund af  pilotundersøgelsen, og som vi har behandlet i en antologi, der  udkommer til oktober. Endeligt vil vi også fortælle, hvad projektet i  fremtiden vil beskæftige sig med og hvordan. Her især i forhold til  den nye gennemførte empiriindsamling.    Alle interesserede er velkomne, og deltagelse er gratis. Undervejs vil  der blive serveret en let frokost.  Tilmelding er nødvendig med frist senest d. 1. december.  1

Indhold

¾ Interview: Det kliniske  blik  ¾ Kommende  arrangementer  ¾ Hvad er dette? 


Arrangementet vil foregå på Institut for Uddannelse og Pædagogik  (DPU), AU, Tuborgvej 164, 2400 København NV.  ¾ Tilmeld dig her  Nærmere information om program og lokale vil blive sendt ud pr.  mail til alle tilmeldte.       

Baseline survey og Technucation til  debat 

D. 4. september var Nationalmuseet vært for præsentationen af  Teknologisk Instituts (TI)baseline survey bestående af 1114  respondenter på sygepleje‐ og læreruddannelserne. Surveyet har  undersøgt  teknologiforståelse blandt  lærer‐ og  sygeplejestuderende med  et særligt fokus på  anvendelser, holdninger og  forudsætninger.   Rapporten og det  efterfølgende arrangement  gav anledning til omtale i  flere medier med fokus på  læreres manglende it‐forståelse og undervisning deri.   Den kvantitative og kvalitative forskning i Technucation supplerer   hinanden, og derfor præsenteredes ‐ udover baseline surveyet ‐   også projektet formål samt seks nedslag i den kvalitative forskning.  Dette blev efterfulgt af en paneldebat, hvor de over 80 fremmødte,  herunder lærere, sygeplejersker, ledere og politikere, diskuterede  Technucations formål og resultater.    ¾ Se video og præsentationer fra dagen på hjemmesiden.  ¾ Ligeledes kan du hente Teknologisk Instituts baseline  survey.     

Laboratorieformer online  Et vigtigt element i  Technucations metodologi  er at afvikle forskellige  laboratorier ‐ såkaldte  labs. Formålet med labs er  at lade forskningen  udvikle sig i samspil med  forskellige parter  afhængigt af labets  karakter. Således inviteres nationale såvel som internationale  forskere med vidt forskellige baggrunde til X‐Change Labs, hvor en  bestemt tematik diskuteres og udvikles med afsæt i forskernes  forskellige perspektiver. I Innovation‐ og Living Labs inviteres  praktikere for dels at hjælpe med at udvikle læringsværktøjer og dels  2


for at afprøve og evaluere på dem i en sammenhæng, hvor de sættes  i relation til en dagligdagskontekst.    ¾ Se oversigt over afviklede labs     For Technucation er et led i afviklingen af labsne, at materiale fra  dem bliver gjort tilgængeligt online efterfølgende.    Videosekvenser, udtræk fra gruppediskussioner og meget andet er  nu tilgængeligt fra det andet X‐Change Lab, der havde overskriften  ”Learning through Disruptive Technologies”. Her gæstede forskere  med baggrund i bl.a. filosofi, antropologi, kunsthistorie projektet.   Løbende bliver materiale fra andre labs gjort tilgængeligt online.    ¾ Besøg X‐Change Lab om ’Learning through Disruptive  Technology’   

Working papers om sygepleje‐ og  lærerprofessionerne  To af projektets ph.d. studerende, Ann‐Therese Arstorp og Gertrud  Lynge Esbensen, har udarbejdet to working papers om henholdsvis  lærer‐ og sygeplejeprofessionen. De to working papers har til formål  at opridse uddannelsernes historiske udvikling med et særligt fokus  på teknologi.  

Ønsker du at læse mere, kan du downloade dem fra hjemmesiden:  ¾ Læreruddannelse før og nu – med et særligt blik på  teknologi  ¾ Sygeplejerskeuddannelse og teknologi – en kort beskrivelse  af uddannelsens udvikling gennem tiden     

X‐Change Lab:  Fokus på  professionel  ekspertise  Som et led i den videre  forskning afholdt  Technucation i august et firedags X‐Change Lab med besøg af  uddannelsesforsker Anne Edwards fra Oxford University. Anne  Edwards er forfatter til bogen  Being an Expert Professional  Practitioner (Springer 2010), hvori hun med fokus på  velfærdprofessioner og deres uddannelserne skaber nye  3


konceptuelle rammer for at forstå relationel ekspertise og  samarbejde i dag. Anne Edwards ramme vil bidrage til det teoretiske  grundlag for videre arbejde i projektet.   ¾ Ønsker du at læse mere om Anne Edwards arbejde, kan du  læse brudstykker af bogen her.  Et interview med Anne Edwards vil være at finde på Technucations  hjemmeside inden længe. 

 

Interview: Det kliniske blik  Ph.d.‐stipendiat Gertrud Lynge Esbensen og lektor Ulla Gars Jensen  fra Metropol har i forbindelse med Technucation‐projektet  undersøgt, hvilken betydning det har for sygeplejerskers kliniske blik,  når ny teknologi kommer ind i billedet. Det er et nøglebegreb  indenfor sygeplejerskefaget og betegner den professionelle kropsligt  indlejrede handleviden, hvor sygeplejersken kombinerer sine faglige  kundskaber og sine praksiserfaringer med de umiddelbare  sanseindtryk i mødet med patienten.  ¾ Læs hele interviewet om det kliniske blik her.  

 

Aktiviteter Projektdeltagere fra Technucation er engagerede i forskellige  konferencer og arrangementer både nationalt og internationalt. Du  har mulighed for at møde deltagere som enten stadeholdere,  oplægsholdere eller deltagere ved følgende arrangementer den  kommende tid.    ¾ 27. september: Netværksmøde om vidensdeling.  ¾ 3. Oktober: Genvej til viden, Pædagoguddannelsen i  Storkøbenhavn.  ¾ 10. december: Informationsarrangement om  Technucation   Hold dig i øvrigt ajourført ved løbende at besøge Technucations  hjemmeside, hvor aktivitetskolonnen holdes opdateret. 

 

4


Hvad er dette?  Technucation er et forskningsprojekt støttet af  Det Strategiske Forskningsråd. Der skal skabes ny  viden om ’technological literacy’ og den viden  skal danne basis for udvikling af uddannelserne  af fremtidens lærere og sygeplejersker. Projektet  kombinerer etnografiske feltstudier på skoler og  hospitaler med eksperimentelle ’Living Labs’.  Technucation er et samarbejde mellem Institut  for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus  Universitet, Teknologisk Institut,  Professionshøjskolen UCC og  Professionshøjskolen Metropol. Der deltager  også en række internationale  uddannelsesforskere.    Du modtager nyhedsbrevet for  forskningsprojektet Technucation, fordi du enten  har tilmeldt dig eller har deltaget i et af vore  arrangementer. Ønsker du ikke længere at  modtage nyhedsbrevet, bedes du rette  henvendelse til technucation@dpu.dk.       

www.TECHNUCATION.dk         //////////////////////////////////////////////// Bjarke Lindsø Andersen // Studentermedhjælper på Technucation Institut for Udannelse og Pædagogik (DPU) Faculty of Arts Aarhus Universitet Campus Emdrup Tuborgvej 164 2400 København NV Danmark Lokale A216c Email: blan@dpu.dk Mobil: 61 78 72 52 Primær træffetid: Torsdag og fredag ////////////////////////////////////////////////

www.technucation.dk             5


6

Nyhedsbrev 5  

Nyhedsbrev 5 technucation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you