Page 1

Kainos galioja nuo 2013 02 05 iki 2013 02 28 TECHNORAMA parduotuvëse: Taikos pr. 39, Taikos pr. 61 (PC „Akropolis“), Taikos pr. 139 (PC „BIG“), Kaipëdoje; Senamiesèio a. 1, Plungëje; Klaipëdos g. 37, Gargþduose; Lietuvininkø g. 68A, Ðilutëje; Konstitucijos pr. 7A (PC „Europa“), Vilniuje; Jonavos g. 60 (PC „Prisma“), Kaune. Visoms prekëms suteikiama garantija. Visos prekës parduodamos iðsimokëtinai. Maþiausia finansuojama suma – 150 Lt. Prekiø kiekis ribotas. Daugiau informacijos pardavimo vietose arba www.technorama.lt

I –r A M O tiems i s D L I P ojan siem

PAtografu dantie 99 Lt)

o 2 de ga f pra ertë – kny ursai v ( k ON CAN

Galima naudoti su dviem SIM kortelëm Paprastas ir kompaktiðkas telefonas 4GB atminties kortelë komplekte Iðmanusis telefonas PRESTIGIO MultiPhone 3500 DUO

DIGIC 4 procesorius iðskirtinëms spalvoms iðgauti

3,5“ coliø lieèiamas ekranas, atminties kortelës lizdas microSD iki 32 GB, GPS. Funkcijos: kalendorius, diktofonas, þadintuvas, skaièiuotuvas, laikmatis, þaidimai. Garantija – 2 metai.

Funkcijø naudojimo gidas ekrane

Kaina perkant atskirai – 299,-

Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas CANON EOS 1100D

KOMPLEKTO KAINA

2.7“ coliø ekranas, vaizdo stabilizatorius, 9 taðkø automatinio fokusavimo sistema, 3.2k/s nuoseklus fotografavimas, ISO iki 6.400, Li-Ion baterija. Garantija – 1 metai.

81 Lt/mën.

Kaina perkant atskirai (su objektyvu 18-55IS) – 1399,-

VISÀ VASARIO MËNESÁ NET IKI

Sëkmës kvepalø buteliukas MONEY dovanø!

100%

TECHNORAMA parduotuvëse* ypatingas GENERAL FINANCING pasiûlymas: visiems, perkantiems iðsimokëtinai arba paëmusiems vartojimo kredità grynaisiais pinigais – sëkmës kvepalø MONEY buteliukas dovanø!

PIRKINIO VERTËS APMOKËKITE

TECHNORAMA PINIGINËJE SUKAUPTAIS PINIGAIS!

Akcija galioja, kai finansuojama suma ne maþesnë kaip 1500 Lt. *Akcija vyksta TECHNORAMA parduotuvese: Klaipëdoje: Taikos pr. 39, Taikos pr. 139, Taikos pr. 61 (PC Akropolis) Plungëje: Senamiesèio a. 1. Ðiluteje: Lietuvininku g. 68A. Gargþduose: Klaipedos g. 37, Vilniuje: Konstitucijos pr. 7A (PC Europa), Kaune: Jonavos g. 60 (PC Prisma)

Akcija vyksta iki 2013 m. vasario 28 d. (imtinai).

Daugiau informacijos rasite visose TECHNORAMA parduotuvëse ir www.technorama.lt


KOMPLEKTAS

KOMPLEKTAS

LED televizorius SHARP LC32LD135V + kortelë CONAX Smit CA MOD + GALA kortelë

LED televizorius SHARP LC32LE244EV + kortelë CONAX Smit CA MOD + GALA kortelë LED televizorius SHARP LC32LE244EV

LED televizorius SHARP LC32LD135V Aukðta vaizdo raiðka – 1366x768 taðkø, skaitmeninës/kabelinës televizijos imtuvas –DVB-T/C, CI + kortelës lizdas koduotiems kanalams. PVR programø áraðymo galimybë á USB laikmenà. Jungtys: 2xHDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), USB (nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams). Kaina perkant atskirai – 989,-

USB vaizdo áraðø perþiûrai 57 Lt/mën.

Komplekto kaina

Atkodavimo modulis CONAX Smit + „Skaitmeninë GALA“ kortelë iki 40 TV kanalø 3 mën. nemokamai!

USB vaizdo áraðø perþiûrai 66 Lt/mën.

Komplekto kaina

Atkodavimo modulis CONAX Smit + „Skaitmeninë GALA“ kortelë iki 40 TV kanalø 3 mën. nemokamai!

Atkodavimo modulis CI CONAX skirtas koduotø/mokamø programø kortelei. Tinka skaitmeniniams televizoriams (DVB-T/C MPEG-4/2), kurie turi modulio lizdà (CI). Tinka eterinës (DVB-T) ir kabelinës (DVB-C) operatoriø kortelës (GALA, Mikrovisatos TV, Balticum TV, VD NET, Init). Pasibaigus ,,Skaitmeninë GALA“ 3 mënesiø laikotarpiui matysite nemokamus (nekoduotus) TV kanalus. Kaina perkant atskirai – 129,-

KOMPLEKTAS

Aukðèiausia vaizdo raiðka – 1920 x1080 taðkø, skaitmeninës/ kabelinës televizijos imtuvas – DVB-T/C, CI + kortelës lizdas koduotiems kanalams. PVR programø áraðymo galimybë á USB laikmenà. Jungtys: 2xHDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), USB (nuotraukoms/ MP3/vaizdo áraðams). Kaina perkant atskirai – 1149,-

Atkodavimo modulis CI CONAX skirtas koduotø/mokamø programø kortelei. Tinka skaitmeniniams televizoriams (DVB-T/C MPEG-4/2), kurie turi modulio lizdà (CI). Tinka eterinës (DVB-T) ir kabelinës (DVB-C) operatoriø kortelës (GALA, Mikrovisatos TV, Balticum TV, VD NET, Init). Pasibaigus ,,Skaitmeninë GALA“ 3 mënesiø laikotarpiui matysite nemokamus (nekoduotus) TV kanalus. Kaina perkant atskirai – 129,-

KOMPLEKTAS

LED televizorius SAMSUNG UE40ES5500 + kortelë CONAX Smit CA MOD + GALA kortelë

LED televizorius PHILIPS 40PFL5537K/12 + Skaitmeninis fotoaparatas OLYMPUS VR-170

Interneto narðyklë USB vaizdo áraðø perþiûrai

Interneto narðyklë

130 Lt/mën.

Komplekto kaina 104 Lt/mën.

Komplekto kaina

LED televizorius SAMSUNG UE40ES5500 Aukðèiausia vaizdo raiðka – 1920x1080 taðkø, skaitmeninës/kabelinës/palydovinës TV imtuvas – DVB-T/C/S2, CI+ kortelës lizdas koduotiems kanalams. Jungtys: 3xHDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), 2xUSB (nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams). Kaina perkant atskirai – 1799,-

KOMPLEKTAS

Atkodavimo modulis CONAX Smit + „Skaitmeninë GALA“ kortelë iki 40 TV kanalø 3 mën. nemokamai! Atkodavimo modulis CI CONAX skirtas koduotø/mokamø programø kortelei. Tinka skaitmeniniams televizoriams (DVB-T/C MPEG-4/2), kurie turi modulio lizdà (CI). Tinka eterinës (DVB-T) ir kabelinës (DVB-C) operatoriø kortelës (GALA, Mikrovisatos TV, Balticum TV, VD NET, Init). Pasibaigus ,,Skaitmeninë GALA“ 3 mënesiø laikotarpiui matysite nemokamus (nekoduotus) TV kanalus. Kaina perkant atskirai – 129,-

LED televizorius PHILIPS 40PFL5537K/12 Aukðèiausia vaizdo raiðka – 1920x1080 taðkø, skaitmeninës/kabelinës televizijos imtuvas – DVB-T/C, 2D á 3D vaizdo keitiklis, þaidimai dviem þaidëjams visame ekrane, integruotas Wi-Fi, TV valdymas iðmaniuoju telefonu ar klaviatûra, „Pixel Plus HD“ detalesniam ir aiðkesniam vaizdui, Smart TV – internetinëms paslaugoms, interneto narðyklë, programø áraðymo galimybë. Jungtys: 4xHDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), 3xUSB (nuotraukoms/ MP3/vaizdo áraðams). Kaina perkant atskirai – 2249,-

KOMPLEKTAS

LED televizorius LG 42LM620 + 3D Blu-Ray grotuvas LG BP620

Skaitmeninis fotoaparatas OLYMPUS VR-170 3“ coliø ekranas, vaizdo stabilizatorius, lietuviðkas meniu, atmities kortelës SD/SDHC, Li-Ion baterija. Komplekte originalus dëklas ir 2 GB atminties kortelë. Kaina perkant atskirai – 299,-.

LED televizorius SHARP LC60LE740E + Televizorius SHARP LED LC22LE240EV

PAPILDOMAI – 4 vnt. 3D akiniø Interneto narðyklë Interneto narðyklë Smart TV – paprastas pramogø valdymas 277 Lt/mën.

Komplekto kaina 133 Lt/mën.

Komplekto kaina

USB vaizdo áraðø perþiûrai

Smart TV, Wi-Fi, LG APPS LED televizorius LG 42LM620 Aukðèiausia vaizdo raiðka – 1920x1080 taðkø, skaitmeninës/kabelinës TV imtuvas – DVB-T/C, 2D á 3D vaizdo keitiklis, 3D Depth Control – vaizdo gylio reguliavimas, Full Web Browser – pilna interneto narðyklë, þaidimai dviem þaidëjams visame ekrane, Smart share – narðykite iðorinëse laikmenose, Inteligent Sensor – ðviesos jutiklis, Magic Remote – nuotolinis valdymas (ásigyjamas atskirai).Jungtys: 4HDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), 3 xUSB 2.0 (nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams). Kaina perkant atskirai – 2299,-

AUKÐÈIAUSIOS RAIÐKOS GROTUVAS 3D „Blu-Ray“ DVD grotuvas LG BP620 Atkuriami diskø tipai: DVD-Video / DVD±R / DVD±RW, CD-R/RW, Divx, Divx HD, MKV, MP3, WMA, JPEG, JPEG HD, Blu-Ray Video. SMART SHARE funkcija. Jungtys: HDMI jungtis (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), USB (nuotraukos/ MP3). Kaina perkant atskirai – 399,-.

LED televizorius SHARP LC22LE240EV Aukðèiausia vaizdo raiðka – 1920x1080 taðkø, skaitmeninës/kabelinës TV imtuvas – DVB-T/C, TV programø áraðymas. Jungtys: HDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), USB 2.0 (nuotraukoms/MP3/ vaizdo áraðams). Kaina perkant atskirai – 759,-

LED televizorius SHARP LC60LE740E Aukðèiausia vaizdo raiðka – 1920x1080 taðkø, AQUOS NET + interneto prieiga, skaitmeninës/kabelinës/palydovinës TV imtuvas – DVB-T/C/S, 2D á 3D vaizdo keitiklis, multimedijos grotuvas naudojant namø tinklà (DLNA) ar USB. Jungtys: 4xHDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), USB 2.0 (nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams), SD kortelës lizdas. Kaina perkant atskirai – 4799,-

Perkant SAMSUNG UE46“, 55“, 60“ ES6000, ES7000, ES8000 serijos televizoriø – dovana televizorius SAMSUNG TV UE22ES5000

KOMPLEKTAS Navigacija TomTom START 20 + 3-jø metø þemëlapiø naujinimo paslauga

KOMPLEKTAS Navigacija MIO Spirit 685 Europe Plus LMU + vaizdo registratorius MIO MiVue 338

KOMPLEKTAS Vaizdo registratorius PRESTIGIO PCDVRR700X + planðetinis kompiuteris PRESTIGIO PMP3270B

Lietimui jautrus ekranas 45 Europos ðaliø þemëlapis

Lietimui jautrus ekranas

40 Lt/mën.

23 Lt/mën.

Komplekto kaina

Komplekto kaina

3-jø metø þemëlapiø naujinimo paslauga Navigacija TomTom START 20 Eismo juostø nurodos, lengvai pasieksite ið anksto nustatytas daþnai lankomas vietas, vaþiuokite á artimiausià stovëjimo vietà pasinaudodami stovëjimo vietø nuoroda, patikimas atvykimo laikas IQ ROUTES. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 399,-

3-jø metø þemëlapiø naujinimo paslauga. Akcija galioja iki 2013 kovo 31d. Kaina perkant atskirai – 179,-

49 Lt/mën.

Komplekto kaina Navigacija MIO Spirit 685 Europe Plus LMU Kelionës planuotojas – suplanuokite visà kelionæ savo kompiuteryje su MioMore™Desktop programos pagalba ir importuokite tiesiai á GPS imtuvà, LearnMe Pro™ – greièiausias marðrutas, 3D skiriamøjø juostø vaizdavimas, parkavimo asistentas – 1 km spinduliu nurodomos parkavimo aikðtelës, MicroSD lizdas. Kaina perkant atskirai – 699,-

Vaizdo registratorius MIO MiVue 338 Video áraðymas – 720p HD su vaizdo stabilizatoriumi, 1.3 mln. taðkø kamera su 1200 laipsniø plaèiu kampu, eismo ávykiø fiksavimas, smûgiø sensorius, parkingo ir foto reþimai, duomenø redagavimas programinës árangos pagalba, AV áðëjimas, MicroSD kortelës lizdas. Kaina perkant atskirai – 349,-

Vaizdo registratorius PRESTIGIO PCDVRR700X Vaizdo registratorius pritaikytas naudojimui lauke, po vandeniu iki 30 m. ir automobilio salone. Atsparus smûgiams. Galima filmuoti slidinëjant, uþsiimant alpinizmu, nardymu, dviraèiø, bëgimo ar kitu sportu. Komplekte 4 GB Micro SD kortelë ir nuotolinio valdymo pultelis. Kaina perkant atskirai – 849,-

Planðetinis kompiuteris PRESTIGIO PMP3270B Procesorius ARM Cortex-A8 (~1Ghz), atmintis – 512 MB, priekinë kamera. Kaina perkant atskirai – 299,-

Akcijos sàlygos: metinë palûkanø norma - 18 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, sandoris sudaromas iki 60 mën. laikotarpiui, avansas nuo 0 Lt, tvarkymo mokestis - 1 Lt ámokai. Kai ágyjamos prekës kaina 1 500 litø ir sutartis sudaroma 24 mënesiams su draudimu, o avansas 0 Lt, bendros vartojimo kredito kainos metinë norma – 39,6 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, draudimo kaðtai – 4,5 %, mënesio ámoka – 86,71 Lt, bendra vartojimo kredito gavëjo mokama suma – 2 081 Lt. Skolinantis kitokià nei 1 500 Lt sumà arba pasirinkus kitoká nei 24 mën. sutarties terminà – nurodyti dydþiai gali skirtis. Akcijos sàlygos galioja nuo 2013 vasario 1 d. iki vasario 28 d.


KOMPLEKTAS

KOMPLEKTAS

Neðiojamasis kompiuteris SAMSUNG NP535 + iðorinis kietasis diskas PRESTIGIO 500GB

Neðiojamasis kompiuteris PACKARD Bell + belaidës ausinës su mikrofonu LOGITECH H600

Neðiojamasis kompiuteris SAMSUNG NP535

Neðiojamasis kompiuteris PACKARD Bell

- Procesorius – AMD Dual-Core (2.1GHz) - Atmintis – 4 GB - Kietasis diskas – 500 GB - Internetinë kamera, atminties korteliø skaitytuvas Garantija – 3 metai. Kaina perkant atskirai – 1999,-

- Procesorius – Intel Core i5-3210 (2.4GHz) - Kietasis diskas – 500 GB, atmintis – 4 GB - Internetinë kamera - Atminties korteliø skaitytuvas Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1999,-

Belaidës ausinës su mikrofonu LOGITECH H600

Iðorinis kietasis diskas PRESTIGIO 500GB

Kaina perkant atskirai – 249,-

Kaina perkant atskirai – 209,115 Lt/mën.

121 Lt/mën.

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

Planðetinis kompiuteris SAMSUNG Galaxy Tab 2 10.1“ + SAMSUNG Galaxy Tab 2 dëklas

Planðetinis kompiuteris Apple Ipad4 + LOGITECH klaviatûra

Planðetinis kompiuteris SAMSUNG Galaxy Tab 2 10.1“ Kaina perkant atskirai – nuo1079,Kaina perkant atskirai – nuo 1749,-

SAMSUNG Galaxy Tab 2 dëklas Kaina perkant atskirai – 129,-

LOGITECH klaviatûra (juoda ir balta). Kaina perkant atskirai – 349,-

62 Lt/mën.

101 Lt/mën.

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

Skaitmeninis fotoaparatas OLYMPUS TG-320 + „Extreme“ serijos MP3 grotuvas ACME V160

Skaitmeninis fotoaparatas OLYMPUS TG-320 2.7“ coliø ekranas, dvigubas vaizdo stabilizatorius, lietuviðkas meniu, SD/SDHC atmities kortelës, Li-Ion baterija. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 429,-

Atsparus vandeniui iki 3 m gylyje, 0 Ðalèiui iki -10 C, numetimams iki 1,5 m! 3D kokybës nuotraukos!

„Extreme“ serijos MP3 grotuvas ACME V160

Komplekto kaina

SUPER

pasiûlymas!

NAUJIENA!

KOMPLEKTAS

Talpa – 2 GB. Palaikomi formatai: MP3, WMA. Li-Ion baterija, FM radijas. Prisegimas prie rûbø. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 109,-

Skaitmeninis fotoaparatas

25 Lt/mën.

Komplekto kaina

planðetinis kompiuteris 7

115 Lt/mën.

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

Iðmanusis telefonas PRESTIGIO Multiphone 5000 DUO + laisvø rankø áranga JABRA EASYGO

Galima naudoti su dviem SIM kortelëm Ilgo veikimo baterijos laikas Iðmanusis telefonas PRESTIGIO Multiphone 5000 DUO 5.0“ coliø lieèiamas ekranas, 0,3 mln. taðkø priekinë kamera, 1 GHz Dual Core CPU procesorius, atminties kortelës lizdas microSD iki 32 GB, Funkcijos: kalendorius, diktofonas, þadintuvas, skaièiuotuvas, laikmatis, þaidimai. Kaina perkant atskirai – 699,-

5” coliø ekranas Elegantiðkas dizainas 40 Lt/mën.

Komplekto kaina

Laisvø rankø áranga JABRA EASYGO Veikia vienu metu su dviem prietaisais, pokalbio laikas iki 6 valandø, stilingas dizainas. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 109,-

KOMPLEKTAS

Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas CANON EOS 650D + objektyvas portretinëms nuotraukoms CANON EF 50 mm F1.8 Nauja, greitesnë hibridinë fokusavimo sistema Naujas DIGIC 5 vaizdo apdorojimo procesorius

Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas CANON EOS 650D

3” coliø vartomas ir lieèiamas ekranas

Vaizdo stabilizatorius, 9 taðkø automatinio fokusavimo sistema, 5 k/s nuoseklus fotografavimas, ISO iki 25.600, Li-Ion baterija. Garantija – 1 metai. Kaina perkant atskirai – 2499,-

Skaitmeninis fotoaparatas SAMSUNG Galaxy Camera Ðviesi diafragma F2.8, plataus kampo objektyvas 23 mm, micro SD kortelës iki 64 GB. 4,77‘ coliø HD Super Clear Touch ekranas, Slow Motion Video – vaizdo áraðymas net 120 kadrø / sek. greièiu 720x480 skyra, Photo Wizard – net 65 naðios redagavimo funkcijos profesionaliam nuotraukø redagavimui fotoaparate, Auto Cloud Back-up – automatinis nuotraukø iðsaugojimas internete, kad jos iðliktø net ir praradus fotoaparatà.

Objektyvas portretinëms nuotraukoms CANON EF 50 mm F1.8 Þidinio nuotolis 50 mm, diafragma F1.8, minimalus fokusavimo atstumas 45 cm, filtro diametras 52 cm. Garantija – 1 metai. Kaina perkant atskirai – 399,-

PAPILDOMAI – knyga fotografuojantiems ir CANON kursai pradedantiesiems (Vertë – 299 Lt)

„GALAXY Camera“ – vienintelis pasaulyje fotoaparatas, palaikantis 3G ir Wi-Fi ryðá, tad galite prisijungti, siøsti ar dalintis nuotraukomis socialiniuose tinkluose. Kaina perkant atskirai – 1999,144 Lt/mën.

Su objektyvu 18-55IS

Komplekto kaina

Planðetinis kompiuteris SAMSUNG P3110 Dviejø branduoliø 1 GHz procesorius, atmintis – 1 GB, integruotos priekinë ir galinë kameros, atminties korteliø skaitytuvas. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 749,-

Akcijos sàlygos: metinë palûkanø norma - 18 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, sandoris sudaromas iki 60 mën. laikotarpiui, avansas nuo 0 Lt, tvarkymo mokestis - 1 Lt ámokai. Kai ágyjamos prekës kaina 1 500 litø ir sutartis sudaroma 24 mënesiams su draudimu, o avansas 0 Lt, bendros vartojimo kredito kainos metinë norma – 39,6 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, draudimo kaðtai – 4,5 %, mënesio ámoka – 86,71 Lt, bendra vartojimo kredito gavëjo mokama suma – 2 081 Lt. Skolinantis kitokià nei 1 500 Lt sumà arba pasirinkus kitoká nei 24 mën. sutarties terminà – nurodyti dydþiai gali skirtis. Akcijos sàlygos galioja nuo 2013 vasario 1 d. iki vasario 28 d.


KOMPLEKTAS!

SAMSUNG RL55 serijos ðaldytuvo ir dulkiø siurblio SAMSUNG VCS7555S3W/XS komplekto kaina tik nuo 2199 Lt

201 cm

Inverterinis variklis – ekonomija ir tylesnis veikimas

Dulkiø siurblys SAMSUNG VCS7555S3W/XS 10 W siurbimo galia, Mikro „HEPA11 filtras, nereikalingas maiðelis, 0,5 litro dulkiø talpa. Kaina perkant atskirai – 399,-

KOMPLEKTO KAINA

Ðaldytuvas SAMSUNG RL55VEBIH /XEO Uþðaldymo pajëgumas – 7 kg/ 24 val., elektros sànaudos – 0,7 kWh/ 24 val., beðerkðnë ðaldymo technologija, nulinë zona, 3 ðaldiklio stalèiai. Nerûdijanèio plieno spalva. Matmenys: 201x60x64 cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 2948,-

127 Lt/mën.

Akcijos sàlygos: metinë palûkanø norma - 18 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, sandoris sudaromas iki 60 mën. laikotarpiui, avansas nuo 0 Lt, tvarkymo mokestis - 1 Lt ámokai. Kai ágyjamos prekës kaina 1 500 litø ir sutartis sudaroma 24 mënesiams su draudimu, o avansas 0 Lt, bendros vartojimo kredito kainos metinë norma – 39,6 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, draudimo kaðtai – 4,5 %, mënesio ámoka – 86,71 Lt, bendra vartojimo kredito gavëjo mokama suma – 2 081 Lt. Skolinantis kitokià nei 1 500 Lt sumà arba pasirinkus kitoká nei 24 mën. sutarties terminà – nurodyti dydþiai gali skirtis. Akcijos sàlygos galioja nuo 2013 vasario 1 d. iki vasario 28 d.


KOMPLEKTAS

KOMPLEKTAS ënijoje Pagaminta Slov

Trintuvas PHILIPS HR1615 + receptø knyga „7 ingredientai“ Trintuvas PHILIPS HR1615 Galingumas – 650 W, 16 greièio nustatymu, turbo reþimas, 1 l talpos indas, smulkintuvas. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 149,-

Receptø knyga „7 ingredientai“

Trintuvas BOSCH MSM64010 + sulèiaspaudë BOSCH MCP 3500 Kavos aparatas DELONGHI EC152CD Trintuvas BOSCH MSM64010 Galingumas – 450 W, tylus, maþai vibruojantis variklis, turbo reþimas, atsparus karðèiui plastikinis maiðytuvo kotas. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 119,-

Sulèiaspaudë BOSCH MCP 3500

Knygoje daugiau nei 100 lengvai paruoðiamø receptø. Kaina perkant atskirai –

Galingumas – 25 W, talpa – 0.8 l, universalus kûginis presas maþiems ir dideliems vaisiams, integruota sulèiø lygio skalë. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 119,-

50,-

Kavos aparatas DELONGHI EC152CD + 3 pakuotës MUSETTI 100% ARABICA maltos kavos

KOMPLEKTAS

Galingumas – 1100 W, slëgis 15 bar, vandens talpa – 1 l, „Crema“ filtras – tirðtai kreminei kavos putai, „Cappuccino“ funkcija. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 379,-

3 pakuotës MUSETTI 100% ARABICA maltos kavos (250 g) Kaina perkant atskirai – 45,18 Lt/mën.

Komplekto kaina

„Mixxo quattro“ – nerûdijanèio plieno peiliukai

KOMPLEKTAS

Automatinis kavos aparatas DELONGHI ECAM23.210.B + 3 kg MUSETTI Arabica 100%

Metalinis maiðytuvo kotas

Integruota naujos kartos tylesnë kavamalë Automatinis kavos aparatas DELONGHI ECAM23.210.B

Komplekto kaina

Galingumas – 1450 W, 15 bar pompos slëgis, integruota 250 g talpos kavamalë, kavos stiprumo nustatymas (5 lygiai), mëgstamos espresso kavos iðsaugojimas atmintyje, „Cappuccino“ funkcija, automatinis iðsijungimas, iðtraukiamas 1,8 l vandens rezervuaras.Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 2099,-

Komplekto kaina

3 kg MUSETTI Arabica 100%

KOMPLEKTAS

Virdulys ACME KE300 + sumuðtiniø keptuvë ACME SA100 Black

Virdulys ACME KE300 Galingumas – 1600 W, talpa 1,2 l, paslëptas kaitinimo elementas, dangtelio atidarymas mygtuko paspaudimu. Garantija – 1 metai. Kaina perkant atskirai – 99,-

Kaina perkant atskirai – 207,-

115 Lt/mën.

Virdulio talpa – 1,2 l

Komplekto kaina

Sumuðtiniø keptuvë ACME SA100 Black Galingumas – 750 W, nelimpantis kaitinimo plokðteliø pavirðius, apsauga nuo perkaitimo, ájungimo/áðjungimo indikatorius. Garantija – 1 metai. Kaina perkant atskirai – 69,99

KOMPLEKTAS

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

Sulèiaspaudë ZYLE COHD8801GKR + vaflinë CLOER 1620

Sulèiaspaudë ZYLE COHD8801GKR Galingumas – 200 W, indo talpa – 1 l, triukðmo lygis tik apie 50 dB, komplekte smulkintuvas ruoðti ðerbetams, uogienëms, ádarams. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1299,-

Lëtaeigë sulèiaspaudë

Vaflinë CLOER 1620 Galingumas – 930 W, kepimo pavirðius skersmuo 16,5 cm, neprikepantis pavirðiaus. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 119,-

Automatinis kavos aparatas JURA Impressa J9.3 + JURA puodeliø ðildytuvas

Automatinis kavos aparatas JURA Impressa J9.3 Galingumas – 1450 W, slëgis 15 bar., vandens rezervuaro talpa – 2,1 l, TFT ekranas, energijos taupymo funkcija, nerûdijanèio plieno pieno talpa 0,6 l. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 6999,-

Latte macchiato ir Cappuccino kavos paruoðimas vieno mygtuko paspaudimu JURA Puodeliø ðildytuvas Ðildytuve palaikoma 55°C temperatûra. Kaina perkant atskirai – 699,-

75 Lt/mën.

Komplekto kaina

404 Lt/mën.

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

Epiliatorius ir kirpiklis PHILIPS HP6540/00 + plaukø tiesinimo þnyplës PHILIPS HP8333/00

KOMPLEKTAS

Epiliatorius ir kirpiklis PHILIPS HP6540/00 Epiliatorius skirtas jautrioms vietoms. 2 greièiai, plaunama galvutë, maitinimas ið tinklo. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 169,-

SUPER

Komplekte antakiø pincetas

Plaukø tiesinimo þnyplës PHILIPS HP8333/00 Galingumas – 40 W, ákaista per 60 sek., maksimali temperatûra – 220 laipsniø, automatinis iðsijungimas po 60 min., keraminës plokðtelës „SilkySmooth“, rankenos uþdarymo uþraktas. Kaina perkant atskirai – 119,-

pasiûlymas!

Dulkiø siurblys ELECTROLUX ZE310M Galingumas – 1800 W, iðtraukimo galia – 330 W, teleskopinis metalinis vamzdis, mikrofiltras, minkðti ratukai, veikimo spindulys iki 13 metrø. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 399,-

Mini dulkiø siurblys ELECTROLUX ZB3103

13 Lt/mën.

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

Dulkiø siurblys ELECTROLUX ZE310M + mini dulkiø siurblys ELECTROLUX ZB3103

Galingumas – 3,6 V, dvigubas filtras, indo talpa – 0,4 l, veikimo laikas pilnai ákrovus iki 10 min. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 109,-

Barzdaskutë PHILIPS PT870/16 + plaukø kirpimo maðinëlë PHILIPS QC5315/15

Barzdaskutë PHILIPS PT870/16 Galingumas – 5,4 W, maitinimas – laidinis/ akumuliatorinis, 1 val. krovimas/ 50 min. veikimas, kirpiklis, greito ákrovimo funkcija.Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 365,-

„DualPrecision“ skutimo sistema Plaukø kirpimo maðinëlë PHILIPS QC5315/15

21 Lt/mën.

Komplekto kaina

Kirpimo ilgio nustatymai 3-21 mm, nerûdijanèio plieno peiliukai, maitinimas ið tinklo. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 129,-

21 Lt/mën.

Komplekto kaina

Akcijos sàlygos: metinë palûkanø norma - 18 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, sandoris sudaromas iki 60 mën. laikotarpiui, avansas nuo 0 Lt, tvarkymo mokestis - 1 Lt ámokai. Kai ágyjamos prekës kaina 1 500 litø ir sutartis sudaroma 24 mënesiams su draudimu, o avansas 0 Lt, bendros vartojimo kredito kainos metinë norma – 39,6 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, draudimo kaðtai – 4,5 %, mënesio ámoka – 86,71 Lt, bendra vartojimo kredito gavëjo mokama suma – 2 081 Lt. Skolinantis kitokià nei 1 500 Lt sumà arba pasirinkus kitoká nei 24 mën. sutarties terminà – nurodyti dydþiai gali skirtis. Akcijos sàlygos galioja nuo 2013 vasario 1 d. iki vasario 28 d.


KOMPLEKTAS

KOMPLEKTAS

Skalbyklë CANDY GC4 1061D1/1 + skalbimo priemoniø rinkinys

Skalbyklë BEKO WMB 61241M + sulèiaspaudë BEKO BKK 2144

Skalbyklë BEKO WMB 61241M

Skalbyklë CANDY GC4 1061D1/1

Automatinë vandens lygio kontrolë, skalbimo laiko atidëjimas iki 24 val., LCD ekranas,16 programø, savaiminio iðsivalymo programa. Matmenys: 85x60x45 cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1049,-

Automatinë vandens lygio kontrolë, skalbimo laiko atidëjimas 3-6-9 val., LED ekranas. Matmenys: 85x60x40 cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1049,-

Sulèiaspaudë BEKO BKK 2144 800 W galingumas, 2 greièiai, nerûdijantis plienas. Kaina perkant atskirai – 229,-

Skalbimo priemoniø rinkinys (skalbimo milteliai + minkðtiklis) Kaina perkant atskirai – 100,-

58 Lt/mën.

Komplekto kaina

55 Lt/mën.

40

45

cm

cm

Komplekto kaina

*Prekë gali keistis, vertë iðlieka ta pati.

KOMPLEKTAS

KOMPLEKTAS

Skalbyklë WHIRLPOOL AWO/C6340 + mikrobangø krosnelë MWD 301/WH

Skalbyklë BOSCH WAB24260 SN + siurblys BOSCH BSD 3020

Skalbyklë WHIRLPOOL AWO/C6340 15 programø, didelis LED ekranas, greita 15 min. programa, ciklo pabaigos nustatymas. Matmenys: 85x60x52 cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1199,-

Skalbyklë BOSCH WAB24260 SN Automatinë vandens lygio kontrolë, „AquaSpar“ – vandens taupymo sistema, skalbiniø svorio perkrovos indikacija, LCD ekranas. Specialios programos: „Marðkiniai“, „Itin greita 15 min.“,„Alergija plius“. Matmenys: 85x60x55 cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1199,-

Skalbyklës valdymas 6-uoju pojûèiu. Jums nusprendus, kokius audinius bei koká jø kieká skalbsite, 6-ojo pojûèio technologija specialiø jutikliø pagalba nustato skalbiniø kieká ir automatiðkai parenka skalbimui reikiamà vandens bei elektros energijos kieká. Tokiu bûdu sutaupoma iki 50% energijos, vandens ir laiko!

,,VarioPerfect” funkcija – laiko arba energijos sànaudø sumaþinimas, iðlaikant puikius skalbimo rezultatus

Mikrobangø krosnelë MWD 301/WH 20 l talpa, 700 W galingumas, 7 galingumo lygiai, mechaninis valdymas, laikmatis, balta spalva. Kaina perkant atskirai – 259,-

Dulkiø siurblys BOSCH BSD 3020 Variklio galingumas – 2000 W, maiðelio talpa 3,5 l, du dideli ratukai gale ir vienas besisukantis „swivel“ priekyje. Ratukai nebraiþo kietos grindø dangos, teleskopinis vamzdis su slenkamuoju reguliatoriumi. Kaina perkant atskirai – 349,-

69 Lt/mën.

75 Lt/mën.

Komplekto kaina

55

52

cm

cm

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

KOMPLEKTAS

Skalbyklë SAMSUNG WF702U2SAWQ + mikrobangø krosnelë SAMSUNG ME86V-BB/BAL

Indaplovë CANDY CDP4609X + Indaplovës priemoniø rinkinys

Indaplovë CANDY CDP4609X

Skalbyklë SAMSUNG WF702U2SAWQ

Elektroninis valdymas, laiko atidëjimas 3-6-9, 4 temperatûros, 7 programos, „Super Eco“ programa – sutaupoma 25% energijos. Matmenys: 85x45x60 cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 889,-

LED ekranas, skalbimo laiko atidëjimas iki 24 val., keraminis kaitinimo elementas, „Diamond Drum“ bûgnas, „Fuzzy logic“ technologija, „Volt contol“ – apsauga nuo átampos ðuoliø. Dureliø angos spalva: chromo. Matmenys: 85x60x55 cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1449,-

Skaitmeninio inverterio variklis yra be ðepetëliø, jo temperatûra veikimo metu yra þymiai maþesnë nei varikliø, esanèiø áprastose skalbimo maðinose, o dël maþesnio judanèiø daliø skaièiaus jo naudojimo laikas yra þymiai ilgesnis.

Indaplovës priemoniø rinkinys Kaina perkant atskirai – 100,-

Nerûdijanèio plieno spalva

„Eco Bubble™“ technologija – prieð prasidedant skalbimo ciklui ið skalbimo priemonës ir vandens susidaro putos, kuriose susiformuoja neðvarumus ðalinantys burbuliukai, prasiskverbiantys á audinius greièiau nei koncentruota skalbimo priemonë. Skalbkite rûbus ðaltame vandenyje taip pat efektyviai kaip ir ðiltame vandenyje. Ðaltas vanduo ðvelniai veikia jûsø rûbus ir apsaugo vandens nesugerianèius audinius.

50 Lt/mën.

Komplekto kaina Mikrobangø krosnelë SAMSUNG ME86V-BB/BAL

86 Lt/mën.

Komplekto kaina

55

cm

20 l talpa, 850 W galingumas, 5 galingumo lygiai, elektroninis valdymas, laikmatis, juoda spalva, keraminë vidaus danga. Kaina perkant atskirai – 299,-

Ásigyjant bet kurià 7-8 kg talpos SAMSUNG skalbyklæ – DËMESIO! SAMSUNG mikrobangø krosnelë ME86V-BB/BAL (kaina 299 Lt) nemokamai!

*Prekë gali keistis, vertë iðlieka ta pati.

Akcijos sàlygos: metinë palûkanø norma - 18 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, sandoris sudaromas iki 60 mën. laikotarpiui, avansas nuo 0 Lt, tvarkymo mokestis - 1 Lt ámokai. Kai ágyjamos prekës kaina 1 500 litø ir sutartis sudaroma 24 mënesiams su draudimu, o avansas 0 Lt, bendros vartojimo kredito kainos metinë norma – 39,6 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, draudimo kaðtai – 4,5 %, mënesio ámoka – 86,71 Lt, bendra vartojimo kredito gavëjo mokama suma – 2 081 Lt. Skolinantis kitokià nei 1 500 Lt sumà arba pasirinkus kitoká nei 24 mën. sutarties terminà – nurodyti dydþiai gali skirtis. Akcijos sàlygos galioja nuo 2013 vasario 1 d. iki vasario 28 d.


KOMPLEKTAS

Ðaldytuvas BEKO CSA 24023 + automobilinis ðaldytuvas COOLMAN GT 24A

KOMPLEKTAS Orkaitë ZANUSSI ZOA35701XK + kaitlentë ZANUSSI ZGG66414 XA + puodø komplektas – nerûdijanèio plieno Orkaite ZANUSSI ZOA35701XK

Ðaldytuvas BEKO CSA 24023 Uþðaldymo pajëgumas – 5 kg/ 24 val., elektros sànaudos – 0,59 kWh/ 24 val. 3 ðaldiklio stalèiai, mechaninis valdymas, balta spalva. Matmenys: 152x54x60 cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 899,-

Plotis tik 54 cm

Kaitlentë ZANUSSI ZGG66414 XA

Energijos klasë- A-10%, SET laikmatis, katalitinës sienelës, 7 kaitinimo funkcijos: apatinis kaitinimas, ventiliatorius, þiedinis kaitinimo elementas, grilis, virðutinis kaitinimas, virðutinis kaitinimas + apatinis kaitinimas, virðutinis kaitinimas + grilis, 2 dureliø stiklai. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 897,-

4 kaitvietës, plieninë pavirðiaus danga, ketaus puodø laikikliai, automatinis liepsnos uþdegimas, apsauga nuo dujø iðsiliejimo. Kaina perkant atskirai – 599,-

81 Lt/mën.

Komplekto kaina

Talpa – 24 l, tinkamas veþiotis automobilyje, naudoti namuose bei iðkyloms gamtoje, ðaldymo galia – 18-20 laipsniø þemiau aplinkos temperatûros, energijos suvartojimas – 40-50 W, 220 V jungtis. Kaina perkant atskirai – 209,-

152 cm

Automobilinis ðaldytuvas COOLMAN GT 24A

Talpa – 74 litrai

54 Lt/mën.

Komplekto kaina

Puodø komplektas – nerûdijanèio plieno Kaina perkant atskirai – 159,-

KOMPLEKTAS Orkaitë BOSCH HBA23B252E + indukcinis pavirðius BOSCH PIA611T16E + 28 cm skersmens ðpiþinë keptuvë AMT tinkanti indukciniam pavirðiui Orkaitë BOSCH HBA23B252E

Indukcinis pavirðius BOSCH PIA611T16E

Energijos klasë – A-20%, orkaitës talpa – 67 l, 7 maisto gaminimo reþimø, granitinës emalës danga, greitas automatinis ákaitimas, elektroninis laikmatis, áspaudþiami sukamieji valdymo mygtukai, galinë savaiminio iðsivalymo „EcoClean“ sienelë. Kaina perkant atskirai – 1299,-

4 indukcinës kaitvietës su puodo atpaþinimu, jutiklinis valdymas „TouchControl“, nedekoruota greitai ákaistanti stiklokeramika „HighSpeed“, laikmatis su kiekvienos kaitvietës iðjungimo funkcija, 17 galingumo pakopø, visø kaitvieèiø dvejopa likusios ðilumos indikacija, apsauga nuo vaikø, apsauginis iðsijungimas, „PowerManagement“ funkcija leis efektyviai panaudoti kaitlentës galingumus ir sutaupyti elektros energijos. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1049,-

138 Lt/mën.

Komplekto kaina

KOMPLEKTAS

Ðaldytuvas WHIRLPOOL WBE34142TS + mikrobangø krosnelë MWD 301/WH

Visø kaitvieèiø ,,PowerBoost“ funkcija – kaitvieèiø galios padidinimas, greitesniam ákaitimui

Didelë ðaldiklio talpa – net 113 l Ðaldytuvas WHIRLPOOL WBE34142TS Uþðaldymo pajëgumas- 4,5 kg/ 24 val., elektros sànaudos – 0,63 kWh/24 val., 3 ðaldiklio stalèiai, mechaninis valdymas, nerûdijanèio plieno spalva. Matmenys: 187,5x60x64cm. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1399,-

20 l talpa, 700 W galingumas, 7 galingumo lygiai, mechaninis valdymas, laikmatis, balta spalva. Kaina perkant atskirai – 259,-

Kaina perkant atskirai – 219,-

KOMPLEKTAS 187,5 cm

Mikrobangø krosnelë WHIRLPOOL MWD 301/WD

Ðpiþinë keptuvë AMT 28 cm skersmens, tinkanti indukciniam pavirðiui.

Orkaitë ELECTROLUX EOB5851AOX + kaitlentë ELECTROLUX EHG6341FOK + greitpuodis

Orkaitë ELECTROLUX EOB5851AOX

Kaitlentë ELECTROLUX EHG6341FOK

Energijos klasë – A-20%, orkaitës talpa – 74 l, 10 maisto gaminimo reþimø, SET&GO funkcija, mësos termometras, teleskopiniai bëgeliai TR1LV, ðvelnus dureliø uþdarymas, 4 dureliu stiklai. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1799,Vission Cooking – tai teksto ir pirktogramø meniu su jutikliniais mygtukais. Jis leidþia pasirinkti 18 kaitinimo reþimø, 100 ið anksto ádiegtø kepimo programø ir greito ákaitinimo bei pagalbines funkcijas. Dideliame LCD ekrane rodomas kaitinimo reþimas, esama temperatûra ir likæs kepimo laikas. Galima sukurti iki 20 savo mëgstamø programø.

Miðri indukcinë kaitinimo plokðtë ðlifuotu rëmeliu, 2 „HighLight“ ir 2 indukcinës kaitvietës, automatinis uþvirinimas, „Stop&Go“ funkcija, vaikø saugos uþraktas, likusios ðilumos parodymai, automatinis apsauginis iðsijungimas. Garantija – 2 metai. Kaina perkant atskirai – 1299,-

81 Lt/mën.

Komplekto kaina

179 Lt/mën.

Komplekto kaina

Miðri kaitinimo plokðtë

„Vission Cooking“– tekstinis ekranas 100 automatiniø programø

Greitpuodis Kaina perkant atskirai – 199,-

Akcijos sàlygos: metinë palûkanø norma - 18 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, sandoris sudaromas iki 60 mën. laikotarpiui, avansas nuo 0 Lt, tvarkymo mokestis - 1 Lt ámokai. Kai ágyjamos prekës kaina 1 500 litø ir sutartis sudaroma 24 mënesiams su draudimu, o avansas 0 Lt, bendros vartojimo kredito kainos metinë norma – 39,6 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, draudimo kaðtai – 4,5 %, mënesio ámoka – 86,71 Lt, bendra vartojimo kredito gavëjo mokama suma – 2 081 Lt. Skolinantis kitokià nei 1 500 Lt sumà arba pasirinkus kitoká nei 24 mën. sutarties terminà – nurodyti dydþiai gali skirtis. Akcijos sàlygos galioja nuo 2013 vasario 1 d. iki vasario 28 d.


KOMPLEKTAS

SONY MP3 grotuvas E474 + SONY ausinës MDR-ZX300

KOMPLEKTAS

KOMPLEKTAS CANYON internetinë kamera CNR-FWC120FH + Kaina perkant atskirai – 85,99-

CANYON belaidë pelë CNR - FMSOW01

ACME belaidës kolonëlës SP101 + ACME laisvø rankø áranga BH03

Kaina perkant atskirai – 42,99

ACME belaidës kolonëlës SP101 4W galingumas, integruota Li-Ion baterija gali veikti net 8 valandas, sudëjus kolonëles vienà prie kitos patogu neðiotis. Kaina perkant atskirai – 59,-

ACME laisvø rankø áranga

KOMPLEKTAS

Komplekto kaina

Komplekto kaina

Veikia iki 10 metrø atstumu nuo telefono, iki 100 valandø budëjimo laikas, itin maþa ir lengva. Kaina perkant atskirai – 39,-

KOMPLEKTAS

CYGNETT LAVISH dëklas planðetiniam kompiuteriui iPad3 +

A4tech paðvieèiama klaviatûra KD-800L

Kaina perkant atskirai – 129,-

Kaina perkant atskirai – 89,-

Apsauginë plëvelë planðetiniam kompiuteriui iPad3

A4tech belaidë pelë G3-220N Kaina perkant atskirai – 49,-

Kaina perkant atskirai – 39,-

SONY MP3 grotuvas E474

21 Lt/mën.

8 GB talpa, 5,1 cm/ 2" LCD ekranas, iki 36 valandø veikiantis akumuliatorius, þaidimai, itin plonas korpusas. Kaina perkant atskirai – 369,-

Komplekto kaina

SONY ausinës MDR-ZX300

KOMPLEKTAS

Komplekto kaina

Komplekto kaina

Uþdaro tipo ausinës, neodimio magnetas, 1,2 m laidas, lengvos ir patogios neðiojimui ilgesná laikà. Kaina perkant atskirai – 79,-

KOMPLEKTAS

Þaidimø kompiuteris Xbox 360 4GB + Kaina perkant atskirai – 699,-

Kinect jutiklis ir kompiuterinis þaidimas Kinect adventures + Kaina perkant atskirai – 499,-

kompiuterinis þaidimas Disneyland Adventures Kaina perkant atskirai – 149,-

KOMPLEKTAS

þaidimø valdymo pultelis Dualshock 3 +

Þaidimø vairas ACME RS + Kaina perkant atskirai – 109,Kompiuterinis þaidimas Need for Speed Most Wanted 2

Kaina perkant atskirai – 219,-

Kaina perkant atskirai – 175,-

Þaidimø kompiuteris SONY PS3 500 GB + Kaina perkant atskirai – 949,-

kompiuterinis þaidimas FIFA 13 Kaina perkant atskirai – 219,-

60 Lt/mën.

14 Lt/mën.

Komplekto kaina

Komplekto kaina

67 Lt/mën.

Komplekto kaina

Kompiuterinis þaidimas NBA/2K13 + Kaina perkant atskirai – 135,-

KOMPLEKTAS

Kompiuterinis þaidimas FIFA 13 +

Þaidimø valdymo pultelis HAMA USB BLACK FORCE

Kaina perkant atskirai – 199,-

KOMPLEKTAS

Þaidimø valdymo pultelis HAMA USB BLACK FORCE

Kaina perkant atskirai – 29,-

Kaina perkant atskirai – 29,-

Komplekto kaina

10 Lt/mën.

Komplekto kaina

IÐANKSTINIS UÞSAKYMAS

Uþsakymai priimami visose TECHNORAMA parduotuvëse, paliekant 20% pirkinio vertës uþstatà.

Kompiuterinis þaidimas Starcraft 2 Heart of the Swarm. PC platformai.

Kompiuterinis þaidimas Grand Theft Auto V. Xbox 360 ir PS3 platformoms.

Kompiuterinis þaidimas Bioshock Infinite. Xbox 360, PS3, PC platformoms.

Iðleidimo data 2013 03 12

Iðleidimo data 2013 pavasaris.

Iðleidimo data: 2013 03 26

PC

Perraðymo paslaugos

GoPro kamerø nuoma

Objektyvø nuoma

Mes þinome kaip greitai ir kokybiðkai iðsaugoti Jûsø video archyvà patikimoje skaitmeninëje laikmenoje! Perkeliame videomedþiagà ið skaitmeniniø videokamerø, fotoaparatø, iðmaniøjø telefonø, planðetiniø kompiuteriø á DVD. Kopijuojame Jûsø CD, DVD diskus.

Nepraleiskite progos áamþinti savo ðuolio paraðiutu, skriejimo jëgos aitvaru vandens pavirðiumi ar smagaus slidinëjimo kalnuose! GoPro kamerà galite iðsinuomoti atvykæ á TECHNORAMA parduotuvæ.

Ið plataus TECHNORAMA siûlomø foto objektyvø asortimento iðsirinkite Jums reikalingiausius, iðsinuomokite ir naudokitës nevarþomi. Objektyvus galite iðsinuomoti TECHNORAMA parduotuvëje, Taikos pr. 39. Klaipëda

PS3 ir Xbox 360

Televizoriø pakabinimas ir suderinimas Jûsø namuose - Patikrinsime naujà televizoriø. - Pakabinsime televizoriø ant sienos. - Suderinsime TV programas ir paðalinsime tuðèius kanalus. - Parodysime trumpà demonstracijà, kaip valdyti Jûsø naujojo televizoriaus funkcijas.

Subraiþytø kompaktiniø plokðteliø atnaujinimas Nenuskaito tavo mëgstamiausio þaidimo ar garso áraðø CD? Nebëda – mes já atstatysime! Greitas ir kokybiðkas CD atnaujinimas.

Akcijos sàlygos: metinë palûkanø norma - 18 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, sandoris sudaromas iki 60 mën. laikotarpiui, avansas nuo 0 Lt, tvarkymo mokestis - 1 Lt ámokai. Kai ágyjamos prekës kaina 1 500 litø ir sutartis sudaroma 24 mënesiams su draudimu, o avansas 0 Lt, bendros vartojimo kredito kainos metinë norma – 39,6 %, sandorio sudarymo mokestis - 10 %, draudimo kaðtai – 4,5 %, mënesio ámoka – 86,71 Lt, bendra vartojimo kredito gavëjo mokama suma – 2 081 Lt. Skolinantis kitokià nei 1 500 Lt sumà arba pasirinkus kitoká nei 24 mën. sutarties terminà – nurodyti dydþiai gali skirtis. Akcijos sàlygos galioja nuo 2013 vasario 1 d. iki vasario 28 d.

TECHNORAMA vasario menesio leidinys  

TECHNORAMA vasario menesio leidinys. Poravimosi metas! Geriausi pasiulymai!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you