Page 1

Pasiûlymas galioja SAMSUNG televizoriams ir buitinei technikai, ásigytai TECHNORAMA parduotuvëse nuo geguþës 26 d. iki momento, kada paaiðkëja, kad èempionato pusfinaliuose varþysis arba nesivarþys vien Europos valstybiø komandos. Visa informacija www.technorama.lt ir TECHNORAMA parduotuvëse.

Ðaldytuvas SAMSUNG RB29HSR2DSA/EF

UHD LED televizorius SAMSUNG UE40HU6900 TM

Dulkiø siurblysrobotas SAMSUNG VR10ATBATRD/SB

Pagauk vasaros nuolaidà! 0% metinës palûkanos / 0% administravimo mokestis / 6,9% sutarties mokestis / Sutarties laikotarpis – iki 12 mën. Pavyzdþiui, skolinantis 1000 Lt akcijos sàlygomis, kai sutartis sudaroma 12 mën., be pradinio ánaðo, eilinës ámokos mokamos kas mënesá, fiksuota metinë palûkanø norma - 0%, administravimo mokestis – 0%, sutarties mokestis – 6,9%, bendra vartojimo kredito kainos metinë norma – 14,03%, bendra mokama suma - 1069 Lt, eilinës ámokos suma – 83,33 Lt. Akcijos terminas ribotas. Jums gali bûti pasiûlytos ir kitos finansavimo sàlygos, priklausomai nuo sutarties laikotarpio, atlikto Jûsø mokumo bei rizikos vertinimo. Daugiau informacijos – pardavimo vietose.


„NoFrost“ beðerkðnë ðaldymo sistema, LED vidaus apðvietimas, „Nulinë zona“ stalèius, atostogø funkcija, elektroninis valdymas. Matmenys: 192x60x60 cm.

Nulinë zona Nerûdijanèio plieno spalva

192 cm

158 Lt/mën.

Skalbyklë SAMSUNG WF60F4E5W2W/LE

Skalbyklë SAMSUNG WF80F5E5U4W/LE

„Diamond“ bûgnas, „Volt Control“ – apsauga nuo átampos ðuoliø, keraminis ðildytuvas. Matmenys: 85x60x44 cm

„Diamond“ bûgnas, „Volt Control“ apsauga nuo átampos ðuoliø, keraminis ðildytuvas, inverterinis variklis. Matmenys: 85x60x55 cm.

„Smart Check" funkcija

55

cm

cm

Sportiniø rûbø skalbimo programa

44

2010 m. Pasaulio fotbolo èempionato pusfinalyje varþësi 3 komandos ið Europos: Nyderlandai, Vokietija ir Ispanija! 2006 m. Pasaulio futbolo èempionato pusfinalyje varþësi 4 komandos ið Europos: Vokietija, Italija, Portugalija ir Prancûzija!

Ðaldytuvas SAMSUNG RL52VEBIH/XEO

141Lt/mën.

100 Lt/mën.

Ðaldytuvø sutaupoma pinigø suma apskaièiuota lyginant vidutines „D“ efektyvumo klasës ðaldytuvo elektros energijos sànaudas su konkreèiu modeliu. Skaièiavimams naudota gamintojø pateikiama informacija bei ðiuo metu galiojantys elektros kainø tarifai. Pateikti sutaupytø lëðø skaièiai yra pavyzdinio pobûdþio. Skaièiavimai yra apytiksliai.

Dulkiø siurblys SAMSUNG VCC54J0V3G/XET Galingumas – 2200 W, siurbimo galia – 360 W, plieninis teleskopinis vamzdis, maiðelio talpa – 2,4 l, maiðeliai – vienkartiniai/ daugkartinis.

Skalbykliø sutaupoma procentinë iðraiðka apskaièiuota lyginant konkretø modelá su A+ efektyvumo klasës, 8 kg skalbimo maðina prie 220 skalbimø per metus. Skaièiavimams naudota gamintojø pateikiama informacija bei ðiuo metu galiojantys elektros ir vandens kainø tarifai. Pateikti sutaupytø l ëðø procentai yra pavyzdinio pobûdþio. Skaièiavimai yra apytiksliai.

Mikrobangø krosnelë SAMSUNG MW712K Galingumas – 800 W, talpa – 20 l, elektroninis valdymas.

16 Lt/mën.

22 Lt/mën.

Mikrobangø krosnelë SAMSUNG GE83DT-1/BAL Galingumas – 850 W, talpa – 23 l, grilis, elegantiðkas dizainas, 6 galingumo lygiai.

Atspari braiþymui keraminë vidaus danga

29 Lt/mën.


Pasiûlymas galioja SAMSUNG televizoriams ir buitinei technikai, ásigytai TECHNORAMA parduotuvëse nuo geguþës 26 d. iki momento, kada paaiðkëja, kad èempionato pusfinaliuose varþysis arba nesivarþys vien Europos valstybiø komandos.

Ástriþainë 101 cm 250 Lt/mën.

UHD LED televizorius SAMSUNG UE40HU6900 / UE50HU6900

Ástriþainë 127 cm

Nuo ðiol galësite matyti kiekvienà, net maþiausià, vaizdo detalæ. Ávertinkite tai patys!

333 Lt/mën.

Pribloðkiantis vaizdo detalumas

417 Lt/mën.

280 W galia, bevielis prisijungimas prie „Samsung Smart TV“, bevielë þemø daþniø kolonëlë.

UHD LED televizorius SAMSUNG UE55HU6900

83 Lt/mën.

Ástriþainë 81 cm

USB jungtis vaizdo áraðø perþiûrai 108 Lt/mën. 69 Lt/mën.

Ástriþainë 101 cm 142 Lt/mën.

Ástriþainë 121 cm

LED televizorius SAMSUNG 32F4000 Jungtys: HDMI, SCART, USB nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams.

LED televizorius SAMSUNG 32H5030 / 40H5030 / 48H5030 Jungtys: HDMI, SCART, USB nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams.

2014 metø NAUJIENA! 167 Lt/mën. 150 Lt/mën.

Ástriþainë 101 cm

217 Lt/mën. 200 Lt/mën.

Ástriþainë 121 cm

LED televizorius SAMSUNG UE40H6200 / UE48H6200 100 Hz aiðkaus judesio daþnis sumaþina vaizdo liejimàsi. Ámontuotu Wi-Fi imtuvu prijungsite prie bevielio namø tinklo, o 4 branduoliø procesorius sparèiau perjungs televizoriø, uþtikrins greità narðymà bei sàveikà su skirtingo tipo vaizdo turiniu. Norite savo iðmaniuoju TV þiûrëti ir 3D? Praðom! Reiks ásigyti tik akinius!

Ástriþainë 121 cm

LED televizorius SAMSUNG UE40H6400 / UE48H6400 Visiðkai nauju nuotolinio valdymo pulteliu galësite valdyti ekrane esantá þymeklá rankø judesiais! Taip pat televizoriø galima valdyti balsu ir pirðtø judesiais! 4 branduoliø procesorius uþtikrins greità narðymà bei sàveikà su skirtingo tipo vaizdo turiniu. Komplekte: „Smart remote“ nuotolinio valdymo pultas.

Pavyzdþiui, skolinantis 1000 Lt akcijos sàlygomis, kai sutartis sudaroma 12 mën., be pradinio ánaðo, eilinës ámokos mokamos kas mënesá, fiksuota metinë palûkanø norma - 0%, administravimo mokestis – 0%, sutarties mokestis – 6,9%, bendra vartojimo kredito kainos metinë norma – 14,03%, bendra mokama suma - 1069 Lt, eilinës ámokos suma – 83,33 Lt. Akcijos terminas ribotas. Jums gali bûti pasiûlytos ir kitos finansavimo sàlygos, priklausomai nuo sutarties laikotarpio, atlikto Jûsø mokumo bei rizikos vertinimo. Daugiau informacijos – pardavimo vietose.


LED televizorius TV STAR LED24F3

LED televizorius TVSTAR 32RV3

USB jungtis vaizdo áraðø perþiûrai

USB jungtis vaizdo áraðø perþiûrai

VGA jungtis

VGA jungtis

49 Lt/mën. 58 Lt/mën.

Skaitmeninës/kabelinës TV imtuvai – DVB-T/C. Jungtys: 3xHDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), 2xUSB nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams. Galimybë prijungti iðoriná neðiojamàjá diskà (HDD). Veikia ir nuo 12 V nuolatinës átampos.

Skaitmeninës/kabelinës TV imtuvai – DVB-T/C. Jungtys: 3xHDMI (aukðtos vaizdo raiðkos perdavimui), 2xUSB nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams. Galimybë prijungti iðoriná neðiojamàjá diskà (HDD).

LED televizorius PHILIPS 46PFL3208H/12 Valdykite televizoriø telefonu arba planðetiniu kompiuteriu

LED televizorius PHILIPS 50PFL3088H/12

Þiûrëkite mëgstamus interneto televizijos kanalus ir mëgaukitës jø gausa naudodamiesi „Smart TV“. Bendraukite „Skype™“ programa savo televizoriuje (prijungus atskirai ásigyjamà vaizdo kamerà PTA317). Naudodami atskirai ásigyjamà „Wi-Fi“ USB adapterá PTA 128 lengvai ir greitai belaidþiu ryðiu prisijungsite prie namø tinklo ir galësite pasiekti visà reikiamà turiná arba dalytis juo savo namuose. 2xUSB jungtis nuotraukoms/ MP3/ vaizdo áraðams.

Su „Digital Crystal Clear“ technologija galësite mëgautis ryðkiais, aiðkiais vaizdais. „Clear Sound“ technologija padidina vokalo aiðkumà tiek kalbant, tiek dainuojant.

Plonas apvado tipas

125 Lt/mën.

Kambarinë TV antena su stiprintuvu TV STAR T-415A

133 Lt/mën.

Skaitmeninë TV antena TV STAR T-1116 TRIPLEX UHF

Skaitmeninë TV antena TV STAR T-1013UHF

KOMPLEKTE 220 V bei 12 V automobilinis maitinimo blokelis, teleskopinë antena, stovas, distancinio valdymo pultelis

FM radijo imtuvas USB jungtis 14 Lt/mën.

29 Lt/mën.

Neðiojamasis televizorius TV STAR T9 HD

Belaidës ausinës PHILIPS SHC5100

Magnetola PHILIPS AZ320

22 cm ástriþainës ekranas, TV programø áraðymo galimybë á USB atmintinæ. Galimybë þiûrëti ávairiø formatø filmus, nuotraukas ir klausytis muzikos ið USB atmintinës.

Atkuriama medija: USB atmintinë. Dinaminis þemøjø daþniø stiprinimas. MP3.

Veikimo laikas iki 10 val., aukðto daþnio FM bevielis siuntimas, kuris gali praeiti net kiaurai pro sienas, prisitaikantis vidinis lankelis.

Vaizdo registratorius MIO MiVue 338

Vaizdo registratorius Transcend DrivePro 200

Navigatorius TOMTOM START 25

Kompaktiðkas korpusas, 2,0 colio (5,08 cm) ekranas. 120 laipsniø kampo objektyvas. Maþo apðvietimo sensorius. MicroSD atminties kortelës lizdas.

2,4 colio (6 cm) ekranas. Platus 160 laipsniø kampo objektyvas. Judëjimo sensorius.

5" coliø (12,7 cm) 16:9 formato, 480x272 taðkø lietimui jautrus ekranas, ámontuotas garsiakalbis.

Kokybiðkas 6 linziø objektyvas

Full HD raiðka

4 GB vidinë atmintis

Kokybiðkas 7 linziø objektyvas

Didelis 12 cm ekranas

Tikra HD raiðka (720p) 33 Lt/mën.

32 Lt/mën.

46 Lt/mën.

TM

25 Lt/mën.

Kaina su vidurio/rytø Kaina su Europos Europos þemëlapiais 45 ðaliø þemëlapiais

Pavyzdþiui, skolinantis 1000 Lt akcijos sàlygomis, kai sutartis sudaroma 12 mën., be pradinio ánaðo, eilinës ámokos mokamos kas mënesá, fiksuota metinë palûkanø norma - 0%, administravimo mokestis – 0%, sutarties mokestis – 6,9%, bendra vartojimo kredito kainos metinë norma – 14,03%, bendra mokama suma - 1069 Lt, eilinës ámokos suma – 83,33 Lt. Akcijos terminas ribotas. Jums gali bûti pasiûlytos ir kitos finansavimo sàlygos, priklausomai nuo sutarties laikotarpio, atlikto Jûsø mokumo bei rizikos vertinimo. Daugiau informacijos – pardavimo vietose.


www.technorama.lt Neðiojamasis kompiuteris ACER E1-572 i5-4200U/6/750/lin

Planðetinis kompiuteris eSTAR GEMINI 8.0”

MINI

Naujos kartos galingas i5 procesorius 28 Lt/mën.

3.0

133 Lt/mën.

MICRO

PROCESORIUS Dviejø branduoliø 1.5 GHz

2.0

PROCESORIUS Intel® Core™ i5-4200U (1.6 GHz)

OPER. ATMINTIS

1 GB

8 GB

VAIZDO PLOKÐTË Intel HD Graphics 4400

PRIEKINË KAMERA

GALINË KAMERA

0.3 mln. taðkø

2 mln. taðkø

VIDINË ATMINTIS

VIDINË ATMINTIS

OPER. ATMINTIS

6 GB (RAM)

750 GB

Planðetinis kompiuteris GOCLEVER Elipso 71 3G

Neðiojamasis kompiuteris ASUS X552CL

Su Pabaltijo þemëlapiais Ekrano raiðka 1024x600 Galingas i3 procesorius 1x 142 Lt/mën.

3G GPS

2x3.0

PROCESORIUS Intel®Core i3-3217U (1.8 GHz)

32 Lt/mën.

PROCESORIUS Dviejø branduoliø 1.2 GHz

VAIZDO PLOKÐTË NVIDIA GeForce GT710M 1 GB OPER. ATMINTIS

VIDINË ATMINTIS

4 GB (RAM)

750 GB

VIDINË ATMINTIS

OPER. ATMINTIS

1 GB

Neðiojamas kompiuteris LENOVO G710

8 GB

PRIEKINË KAMERA

GALINË KAMERA

0.3 mln. taðkø

2 mln. taðkø

Planðetinis kompiuteris SAMSUNG Galaxy TAB4 T530

Naujos kartos i3 procesorius

NAUJIENA!

17,3” HD ekranas

1x 1x3.0

146 Lt/mën.

2x2.0

PROCESORIUS Intel®Core™ I3-4000M (2.4 GHz)

MICRO 92 Lt/mën.

PROCESORIUS Qualcomm®Snapdragon 400 Quad-core 1.2 GHz

VAIZDO PLOKÐTË Intel HD Graphics 4600

Spausdintuvas SAMSUNG SL-M2022 / SL-M2022W

OPER. ATMINTIS

VIDINË ATMINTIS

OPER. ATMINTIS

VIDINË ATMINTIS

1.5 GB

4 GB (RAM)

500 GB

PRIEKINË KAMERA

GALINË KAMERA

1.3 mln. taðkø

3.15 mln. taðkø

ÞIÛRËK TELEVIZIJÀ PER IÐMANIUOSIUS PRIETAISUS!

16 GB

Klaviatûra-stovas Belkin Android planðetiniams kompiuteriams

TV imtuvas MyGica WiTV Skirtas planðetiniamas kompiuteriams ir iðmaniesiems telefonams. Sujungiamas per Wi-Fi ryðá, skirtas þiûrëti skaitmeninæ televizijà.

17 Lt/mën.

MICRO

20 Lt/mën. 17 Lt/mën.

Su belaidþiu Wi-Fi ryðiu

USB raktas KINGSTON DT100G3 USB 3.0

15 Lt/mën.

Kolonëlës Microlab FC-20 2.1

Kolonëlë PHILIPS DS8900

40 W galingumas.

75 Lt/mën.

Belaidë kolonëlë ExtremeMac Soma Integruota baterija, iki 6 val. nuolatinio grojimo, integruotas mikrofonas, galimybë ákrauti telefonà per USB jungtá ið vidinio akumuliatoriaus.

19 Lt/mën.

Pavyzdþiui, skolinantis 1000 Lt akcijos sàlygomis, kai sutartis sudaroma 12 mën., be pradinio ánaðo, eilinës ámokos mokamos kas mënesá, fiksuota metinë palûkanø norma - 0%, administravimo mokestis – 0%, sutarties mokestis – 6,9%, bendra vartojimo kredito kainos metinë norma – 14,03%, bendra mokama suma - 1069 Lt, eilinës ámokos suma – 83,33 Lt. Akcijos terminas ribotas. Jums gali bûti pasiûlytos ir kitos finansavimo sàlygos, priklausomai nuo sutarties laikotarpio, atlikto Jûsø mokumo bei rizikos vertinimo. Daugiau informacijos – pardavimo vietose.


www.technorama.lt

Iðmanusis telefonas SONY Xperia Z1 (C6903) · Atminties kortelës lizdas microSD iki 64 GB · Li-Ion 3000 mAh baterija

Iðmanusis telefonas SAMSUNG Galaxy S3 (I9300)

iPhone

Iðmanusis telefonas Apple iPhone 5S silver 16 GB UK

· Atminties kortelës lizdas microSD iki 64 GB · 2100 mAh Li-Ion baterija

Sony G læðiai ypaè kokybiðkam fotografavimui

Corning Gorilla Glass 2 braiþymui atsparus ekranas

Atrakinkite telefonà naudojant pirðto antspaudà

Atsparus vandeniui, dulkëms, ábrëþimams 75 Lt/mën.

125 Lt/mën.

175 Lt/mën.

PROCESORIUS 2.2 GHz Qualcomm MSM8974 Quad Core

PROCESORIUS 1.4 GHz keturiø branduoliø

EKRANAS 5.0“ coliø Mobile BRAVIA Engine VIDINË ATMINTIS 16 GB

PRIEKINË KAMERA 2 mln. taðkø

GALINË KAMERA 20,7 mln. taðkø

VISIEMS FOTOAPARATØ DËKLAMS -30%

OPERAT. ATMINTIS 2 GB (RAM)

TM

3G

TM

EKRANAS 4.8“ coliø Super AMOLED

TM

OPERAT. ATMINTIS 1 GB (RAM)

VIDINË ATMINTIS 16 GB

PRIEKINË KAMERA 1.9 mln. taðkø

GALINË KAMERA 8.0 mln. taðkø

KOMPAKTIÐKAS FOTOAPARTAS SU KEIÈIAMU OBJEKTYVU IR STULBINANÈIA FOTOGRAFAVIMO KOKYBE

10.1 MLN.TAÐKØ

13,2x8,8 mm CMOS JUTIKLIS LEIS FOTOGRAFUOTI NET PRASTOMIS APÐVIETIMO SÀLYGOMIS.

Sisteminis fotoaparatas NIKON 1 S1 su 11-27,5 mm objektyvu 3“ coliø ekranas, 15 k/s nuoseklus fotografavimas, ISO iki 6400, 74 Lt/mën. atminties kortelës SD, Li-Ion baterija.

PATIKIMAS FOTOAPARTAS SU VADOVO REÞIMU KOKYBIÐKAM FOTOGRAFAVIMUI

24.2

3G

EKRANAS 4.8“ coliø

GPS

VIDINË ATMINTIS 16 GB

GALINË KAMERA 8.0 mln. taðkø

RUNTASTIC dëklas iðmaniajam telefonui ant rankos su iðmaniuoju ðirdies ritmo dirþu Parsisiøskite nemokamà RUNTASTIC programëlæ á savo iðmanøjá telefonà ir sportuokite iðmaniai. Vaþiuokite dviraèiu, bëgiokite, vaikðèiokite ar uþsiimkite kita veikla. Dëvint ðirdies ritmo dirþà seksite savo ðirdies ritmà, iðmaniojo telefono pagalba matysite áveiktà atstumà, vidutiná judëjimo greitá ir kità informacijà. Visi duomenys bus iðsaugomi iðmaniàjame telefone, galësite dalintis savo pasiekimais su draugais socialiniuose tinkluose.

MLN.TAÐKØ

EXPEED 4 GREITAS VAIZDO APDOROJIMO PROCESORIUS

23 Lt/mën.

Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas NIKON D3300 su 18-55 mm VRII objektyvu 5 k/s nuoseklus fotografavimas, maksimalus jautris ISO 25600, 11 taðkø (AF) automatinio fokusavimo sistema, atmities kortelës SDHC/SDXC, Li-Ion baterija. 149 Lt/mën.

3G

PROCESORIUS Dual-core 1.3 GHz

KOMPLAKTE: Kabinamas ant rankos dëklas iðmaniàjam telefonui ir Iðmanusis ðirdies ritmo dirþas, dëvimas krûtinës lygyje.


www.technorama.lt

NUO ÐIOL – JOKIO SMULKINIMO! Ventiliatorius TREVI 996 Galingumas – 40 W, sparnuotes skersmuo – 40 cm.

NAUJIENA! Kondicionierius AMCOR JUST KY 32MB Galingumas – 300 kW, elektros energijos sànaudos per parà kWh – 1,2 kW, rekomenduojama patalpai – iki 30 m2.

Patentuotas spaudimo sraigtas Lëto spaudimo metodas Tylus veikimas Galingas variklis

Ðildo, sausina, vëdina 79 Lt/mën.

117 Lt/mën.

Virdulys RUSSELL HOBBS 18501-70 · Talpa – 1.7 l, 3000 W galingumas · Plieninë lietimui jautri technologija · Ájungimas/Iðjungimas vienu prisilietimu · Matinis nerûdijanèio plieno pavirðius · Paslëptas kaitinimo elementas · Veikimo indikatorius · Iðimamas, plaunamas vandens filtras · Vandens lygio indikatorius · 360° stovas su vieta laidui susukti

Ledu gaminimo aparatas DELONGHI ICK5000

Ðaldymo krepðys Camping Izoterm Icetime 28/30L

· Talpa – 1.2 l, galingumas – 230 W, · 700 g ledø gaminimas vienu metu · Kompresorius, atðaldantis indà · Sandarus dangtelis tinkamos temperatûros palaikymui · Galimybë plauti indaplovëje · Tinka atðaldyti ávairiems gërimams · Ekologiðkos dujos R 134 a.

Nedidelio svorio, lengvai neðamas ir transportuojamas. Rankenos pagalba saugiai uþrakinamas dangtis ir apsaugo nuo atsitiktinio atsidarymo. Dangtá taip pat galima naudoti kaip padëklà. Ðaltdëþës turinio ðaldymui naudojami ðaldymo elementai. Ðaldymo trukmë net iki 24 valandø.

62 Lt/mën.

21 Lt/mën.

VËSINIMO VITRINOS BIOZONE – TAI NAUJAUSIAS KÛRINYS, SKIRTAS ORGANINIAMS (TAIP PAT IR MAISTO) PRODUKTAMS SAUGOTI IR JØ GALIOJIMO LAIKUI PRAILGINTI.

NAUJIENA! · Produktai iðsilaiko iki 70 proc. ilgiau · Unikali produktø talpinimo vienu sluoksniu technologija · Veiksminga vëdinimo sistema · Aktyvi kenksmingø bakterijø naikinimo sistema naudojant ultravioletinius spindulius · Ekologiðkai ðvarios, natûralios konstrukcinës vësinimo vitrinos medþiagos · Optimalios produktø laikymo sàlygos · Uþsiterðusius uþvalkalus galima skalbti · Kad bûtø patogiau visos lentynos yra iðstumiamos · Matmenys: 73,8x46x51,9 cm · 3 metø garantija

STILINGAS, KOMPAKTIÐKAS IR EKONOMIÐKAS Ðaldytuvas Zanusssi ZRG 10800W Saugus laikas dingus elektrai – 8 val. Matmenys: 85x49,4x49,4 cm

42 Lt/mën.

50 Lt/mën.

Pavyzdþiui, skolinantis 1000 Lt akcijos sàlygomis, kai sutartis sudaroma 12 mën., be pradinio ánaðo, eilinës ámokos mokamos kas mënesá, fiksuota metinë palûkanø norma - 0%, administravimo mokestis – 0%, sutarties mokestis – 6,9%, bendra vartojimo kredito kainos metinë norma – 14,03%, bendra mokama suma - 1069 Lt, eilinës ámokos suma – 83,33 Lt. Akcijos terminas ribotas. Jums gali bûti pasiûlytos ir kitos finansavimo sàlygos, priklausomai nuo sutarties laikotarpio, atlikto Jûsø mokumo bei rizikos vertinimo. Daugiau informacijos – pardavimo vietose.


www.technorama.lt

Þaidimø konsolë Xbox 360 250GB

Kaina 749,Þaidimas Xbox Fifa 14

Kaina 219,Papildomas Xbox 360 belaidis valdymo pultelis

Kaina 149,-

82 Lt/mën.

Kainos galioja iki momento, kada paaiðkëja, kad èempionato pusfinaliuose varþysis arba nesivarþys vien Europos valstybiø komandos. TECHNORAMA parduotuvës: Klaipëda, Taikos pr. 61 (PC „Akropolis“), Taikos pr. 139 (PC „BIG“), Taikos pr. 39 / Plungë, Senamiesèio a. 1 / Ðilutë, Lietuvininkø g. 68A / Gargþdai, Klaipëdos g. 37. Leidinyje nurodytos kainos ir prekiø charakteristikos gali nesutapti su esanèiomis parduotuvëse. Tikslios kainos ir prekiø charakteristikos yra TECHNORAMA parduotuvëse. Visoms prekëms suteikiama garantija. Visos prekës parduodamos iðsimokëtinai. Maþiausia finansuojama suma – 150 Lt. Prekiø kiekis ribotas. Daugiau informacijos pardavimo vietose arba www.technorama.lt

Pasiulymas i vienus vartus  
Pasiulymas i vienus vartus  
Advertisement