Page 1

ฉบับที่ 2 ประจําป 2556 สารจากคณบดี สวัสดีทานคณาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน พบกันอีกครั้งในจดหมายขาวฉบับที่สอง นับระยะเวลาจากวันที่เขา รับตําแหนงผูบริหารของคณะเทคโนโลยี จนกระทั่งถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นี้ จะครบ 3 เดือนของการบริหารงาน ซึ่งในชวงที่ผานมาคณะไดดําเนินการในเรื่อง ตางๆ ที่สําคัญที่ตองการเรียนใหทุกทานทราบคือ 1) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2557 ซึ่งบัดนี้คณะไดดําเนินการเสร็จสิ้น และผานความ เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว 2) โครงการจัดงานครบรอบ 30 ปคณะเทคโนโลยี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดใหความเห็นชอบ ในหลักการใหจัดงานดังกลาว โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมคืนสูเหยาชาวคณะเทคโนโลยี และกิจกรรมหารายไดเพื่อสนับสนุน การดําเนินงานของคณะ จึงขอถือโอกาสนี้ฝากทุกๆ ทานชวยกันแจงขอมูลขาวสารถึงทุกๆ คนดวย และ 3) โครงการพัฒนาศูนยเครื่องมือวิจัยกลาง และโครงการ ใหบริการทางวิชาการแกสังคม คณะไดปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งเปนศูนยเครื่องมือวิจัยกลางระดับคณะเรียบรอยแลวในพื้นที่ติดกับโรงอาหารคณะ ขณะนี้กําลังจัด วางระบบและกฎเกณฑตางๆ สวนการใหบริการทางวิชาการฯ คณะไดลงสํารวจพื้นที่และใหความชวยเหลือเบื้องตนทางดานวิชาการแกพื้นที่อําเภอพระยืน จังหวัด ขอนแกน สําหรับโครงการหรือกิจกรรมดานอื่นๆ ทั้งดานการพัฒนานักศึกษา หรือดานวิชาการ คณะไดดําเนินการอยางตอเนื่องเชนเดิม ซึ่งทานสามารถติดตาม ขอมูลขาวสารไดในเว็บไซตของคณะ (http://technology.kku.ac.th) ในอนาคตอันใกลนี้ คณะมีเปาหมายที่จะผลักดันโครงการตางๆ ใหเกิดขึ้น อาทิเชน 1) โครงการปรับปรุงโครงสรางดานอาคารสถานที่และภูมิทัศน ซึ่งเปน โครงการที่สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ คณะมีโครงการที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร TE03, TE04 และบริเวณใกลๆ โรงอาหารคณะ เพื่อเปน ลานจอดรถ รวมทั้งตกแตงภูมิทัศนโดยรอบพื้นที่ดังกลาวใหมีความสวยงามตอไป 2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษาและศิษยเกา คณะมีเปาหมายทีจ่ ะ จัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร และกองทุนพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาในระดับคณะ ตลอดจนจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาและศิษยเกา เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนฯ และ 3) การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสรางความรวมมือทางดานวิชาการและวิจัย กับสถาบันอุดมศึกษาใน ประเทศภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย เพื่อเปนชองทางในการเพิ่มจํานวนนักศึกษานานาชาติ และการแลกเปลี่ยนคณาจารยและบุคลากรของคณะ สําหรับชวงเดือนที่ผานมา มีขาวที่เปนที่นายินดีและภาคภูมิใจเมื่อบุคลากร และนักศึกษาของคณะไดรับรางวัล รวมทั้งมีการนําผลงานวิจัยของบุคลากร ของคณะไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซึ่งทางคณะขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ทานที่ไดสรางชื่อเสียงใหคณะ และคณะขอแสดงความยินดีลวงหนากับบัณฑิตใหม ทุกทานที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2555 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ในทายสุดนี้ ทานสามารถเสนอแนะขอมูลเพื่อร วมกันพัฒนาคณะเทคโนโลยี ไดที่ E-mail: te.kku@kku.ac.th หรือ E-mail: portha@kku.ac.th โทรศัพท 043-202403 ตอ 101 หรือโทรศัพทมือถือ 081-9743340 และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหมที่จะถึงอันใกลนี้ขออวยพรใหทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญทั้งในชีวิตการงานและครอบครัว สมหวังในทุกสิ่งที่ตองการตลอดไป รองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแกว คณบดีคณะเทคโนโลยี

แวดวง... คณาจารย-บุคลากร แวดวง...คณาจารย เมื่อวันที่ 3 และ 5 ธันวาคม 2556 คณะ ผูบริหารและบุคลากร พรอมดวยนักศึกษาคณะ เทคโนโลยี เขารวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราช สดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธั น วามหาราช และเป น วั น พ อ แห ง ชาติ ณ อาคารสิ ริ คุ ณ ากร สํ า นั ก งาน อธิ ก ารบดี และ ศู น ย ป ระชุ ม อเนกประสงค กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน


คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝายพัฒนา นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผูสอนดานการพัฒนา นักศึกษา ระดับดีเลิศ คุณทรงกรด พิมพพันธกุล ที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสาย สนับสนุน ดานการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ระดับดีเยี่ยม และคุณพนมยง ทองบานทุม ที่ไดรั บรางวัลเชิ ดชูเ กียรติ บุคลากรสายสนั บสนุน ดา นการสนับสนุนวิ จัยและนวัต กรรม (สิ่งประดิษฐคิดคน) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับดีเยี่ยม ในงานชื่นชม ยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนี อุริยะพงศสรรค อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยี อาหาร เจาของผลงานวิจัย “สารปรุงแตงสีแดงที่มีสารสกัดจากซังขาวโพด” เขารวมพิธีลง นามในสัญญาอนุญาตให บริษัท สยามมิราโกร จํากัด ใชสิทธิผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของสารปรุงแตงสีแดงที่มีสารสกัดจากซังขาวโพด เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ ห อ งประชุ ม สารสิ น อาคารสิ ริ คุ ณ ากร มหาวิทยาลัยขอนแกน

นักวิ จัย คณะเทคโนโลยี นํา โดยรองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแกว ผู ชว ย ศาสตราจารย ดร.รัชฎา ตั้งวงคไชย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกาวดี แกวกันเนตร ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ศรั ญ ญา พรหมโคตร รองศาสตราจารย ดร.ธีร ะ ฤทธิ ร อด รอง ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมดวยนักศึกษาภาควิชา เทคโนโลยี ธรณี ชั้นปที่ 3 เดินทางลงพื้ นที่ ณ โรงงานแปงมั น บริ ษัท แก นศิริส ตาร ช จํากัด ต.ขามปอม อ.พระยืน จ.ขอนแกน เพื่อเรงตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียที่เกิดจากบอ หมักกาซชีวภาพเกิดการทรุดตัว และวิเคราะหหาสารปนเปอน พรอมทั้งถายทอดองค ความรูใหกั บชุมชน อ.พระยืน โดย ผศ.ดร.ศรัญ ญา ไดจัดทํ ารายงานข อคิดเห็นและ คํา แนะนํ า ให คณะฯ เสนอตอ นายอํ า เภอพระยื น เพื่ อ แก ไ ขและบรรเทาป ญ หาการ ปนเปอนน้ําเสียในแหลงน้ําสาธารณะ

แวดวงการอบรม/ แวดวงการอบรม/สัมมนา ศูนยวิจัยน้ําบาดาล (Groundwater Research Center) จัดฝกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ในหัวขอ “Short Course on Hydrogeology II : Groundwater Modeling and Application” ภายใตโครงการ “Enhancing the resilience and productivity of rainfed dominated systems in Lao PDR. Through sustainable groundwater use” ซึ่ง เปนความรวมมือระหว างศู นยวิ จัยน้ํ า บาดาล มหาวิท ยาลั ยขอนแก น และ International Water Management Institute (IWMI) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันจันทร ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพและศู น ย วิ จัย การหมั ก เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค าผลิ ต ภั ณ ฑ ท าง การเกษตร (FerVAAP) จัดอบรมเชิง ปฏิบั ติการในหั วขอ “The first Supercritical Extraction Workshop” เมื่อวันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน 2556 โดยวิทยากรจากประเทศ สาธารณรัฐเกาหลีใต Professor Dr. Jaehong Han, Department of Systems Biotechnology, Chung-Ang University และ Mr. Hyun-Chul Woo, C.E.O. in Greentek21 Co., Ltd. การอบรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือทางวิชาการและวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัย ชุง-อัง (Chung-Ang University) โดย Prof. Dr.Jaehong Han และมหาวิทยาลัยขอนแกน (Khon Kaen University) โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิต วิชิตพันธุ


แวดวง... แวดวง...นันักศึกษา นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 การประกวดกระทง ขนาดใหญ ประเภท ศิลปวัฒนธรรมประยุกต ในงานประเพณีสืบ สานวัฒนธรรม ลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแกน

นายอาวุธ วรรณศิริ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปที่ 3 ไดรับคัดเลือกเขา รวมโครงการ CPF Getting to Know 2013 จัดโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (CPF) เพื่อเขาเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก ณ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานเเปรรูป เเละเยี่ยมชมศูนยการเรียนรูสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556

นัก ศึ กษาคณะเทคโนโลยี ไดรั บ รางวัล ชนะเลิศ ประเภทขบวนพาเหรด กี ฬ าสี ระหวางคณะ KKU GAMES 2013 จัดโดยองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน และ ไดรับ 2 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 15 เหรียญ ในการแขงขันกีฬา ประเภทตางๆ

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี รวมกับการทอ งเที่ยวแหงประเทศไทย สํ า นั ก งานขอนแก น จั ด โครงการพาน อ งท อ งชมวิ ถี เ มื อ งขอนแก น ณ ศาลหลัก เมือ งขอนแก น วั ดหนองแวงอารามหลวง พิพิธ ภัณฑสถานแห งชาติ ขอนแกน วัดพระธาตุขามแกน หมูบานงูจงอาง วัดทุงเศรษฐี วัดปาธรรมอุทยาน และวัดไชยศรี วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนตนแบบในการ ทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น อีกทั้งยังไดสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวอีสาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มอบโลรางวัลจากการแขงขันกีฬาประเพณีนิสิตนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย (Biot’s Games) ประจําป 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19-23 ตุลาคม 2556 ใหกับหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา บุญมี 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬารวมทุกประเภท 2. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลยบอล (หญิง) 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขันตอบปญหาวิชาการ ตัวแทนคือ นายจักรกฤษณ กาญจนรักษ นักศึกษาชั้นปที่ 3 นางสาวอรณุชา หัสสรังสี นักศึกษาชั้นปที่ 3 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแชรบอล (หญิง) 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาบาสเกตบอล (หญิง) 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวด Miss Biot ตัวแทนคือ นางสาวรุจิรา บุตรสุโพธิ์ นักศึกษาชั้นปที่ 1 7. รางวัลชมเชย ประกวด Mr. Biot ตัวแทนคือ นายจิรัชวิชร ฝายคุณวงศ นักศึกษาชั้นปที่ 1


แวดวง... อาเซียน แวดวง...อาเซี คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวขอเรื่อ ง “พูด ภาษาอั งกฤษอย างไร...ใหฝ รั่ งรู เรื่ อ ง” ใหกั บนั ก ศึก ษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 32 คน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเชิญคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา บุคคลทั่วไป รวมสงผลงานเขารวมการแขงขันประกวดตราสัญลักษณเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 30 ป คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูชนะเลิศการประกวด จะไดรับเงินรางวัลจํานวน 8,000 บาท พรอมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จะไดรับเงินรางวัลจํานวน 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://technology.kku.ac.th www.facebook.com/TechnologyKKU This year has come to an end, and it will take away all the pain and mistakes. A new year marks a new beginning to look forward to. Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy, Healthy & Prosperous New Year 2014. May it be all that you hope it will be. All the best!

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 2/2556  
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 2/2556  
Advertisement