Page 2

2 คณะเทคโนฯ มข. จับมือ มหา’ลัยแหงชาติลาว รวมผลักดันงานวิจัย การเรียน-สอน พรอมรับ AC

เดิ น ทางไปเยี่ ย มชมและเจรจาความร ว มมือ ทางวิ ชาการกั บ ผู บ ริ ห ารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร และคณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (National University of Laos) เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557 ที่ผานมา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ตั้งอยูที่วิทยา เขตสกพระหลวง (Sokpaluang) และคณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย แห ง ชาติ ล าว ตั้ ง อยู ที่ วิ ท ยาเขตดงโดกซึ่ ง การ เดินทางไปเจรจาความรวมมือมี 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1.) การ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขาศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี ธรณี 2.) ประชาสั มพั น ธ ทุน การศึ กษาสํา หรับ บุ คลากรจาก อนุ ภ าคลุ ม น้ํ า โขงและอนุ ภู มิภ าคลุ มน้ํ า โขง 3.) การพั ฒ นา หลักสูตรรวมกัน ตลอดจนถึงการวิจัยรวมกัน

ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี มหาวิทยาลัยขอนแกน นําโดย รองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแกว คณบดี คณะเทคโนโลยี พรอ มดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรี ยกมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ผูชวยศาสตราจารย พัชรสุ วรรณขาว หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิ ต วิ ชิ ต พั น ธุ หั ว หน า ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ผู ช ว ย ศาสตราจารย ดร.อารยา อารมณ ฤทธิ์ หั วหนา ภาควิช าเทคโนโลยี อาหาร รองศาสตราจารย ดร.เพี ย งตา สาตรั ก ษ และ ผู ช ว ย ศาสตราจารย วินิจ ยังมี อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีธรณี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได ผลิตบัณฑิตตางชาติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี ไป จํานวน 1 ราย คือ Mr.Sackxay Sompaserth และในปจจุบันบุคคล ดังกลาวไดปฏิบัติงานที่ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย แหงชาติลาว ตําแหนงอาจารย นับเปนความภูมิใจและเปนเครื่องการัน ตีในคุณภาพและมาตรฐานของคณาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะเทคโนฯ มข.จับมือภาคเอกชน ลงนาม MOU เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน นําโดย รองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแกว คณบดีค ณะเทคโนโลยี พรอมดวยผูบริ หาร คณาจารย บุคลากรและนักศึ กษา ให เกีย รติต อนรั บ คณะผูบริหารจาก บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด ในโอกาสมาเยือน คณะเทคโนโลยีและเขารวมพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ นายอัศวิน วัฒนปราโมทย ประธานกรรมการบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด พรอมดวย พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัทฯ ใหเกียรติเดินทางเขารวมพิ ธีลงนามในขอตกลงความรวมมือทาง วิชาการระหวางคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ บริษัท โพรแลค ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี รวมทั้ ง การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให (ประเทศไทย) จํากัด โดยเนื้อหาสาระหลักของการลงนามในขอตกลงนี้เพื่อ คณาจารย บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา ได ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาและการฝกงานของ งานวิจัยรวมกัน นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 5/2557  
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 5/2557  
Advertisement