Page 1

จดหมายขาว Newsletter ฉบับที่ 5 ประจําป 2557

สารจากคณบดี...... ผานพนไปแลวสําหรับเทศกาลวันสงกรานต ซึ่งเปรียบเสมือนเปนวันปใหมของไทย หวังวาทุกทานคงไดทํากิจกรรมสนุกสนาน เฮฮา และไดพักผอนรวมกับครอบครัวและญาติๆ อยางมีความสุข และคงมีกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ในรอบเดือนเมษายนที่ผานมา คณะผูบริหารไดเดินทางไปเจรจาความรวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรในบางสาขาวิชา รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งการทํางานวิจัยและการใหบริการทางวิชาการรวมกัน ในขณะเดียวกันคณะยังไดจัดพิธีลงนามความรวมมือกับ บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการวิจัยที่ตอบสนองความ ตองการของภาคอุตสาหกรรม หวังวากิจกรรมเหลานี้จะชวยยกระดับการพัฒนาคณะใหเปนที่รูจักและยอมรับของสัง คม รวมทั้ง การยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน คณะใครขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนี อุริยะพงศสรรค อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากอาจารยประจํา คณะเทคโนโลยี เจา ของผลงานนวัตกรรม-สิ่ง ประดิษฐเรื่อง Anthocyanins from Purple Waxy Corn: Products Development for Health and Wellbeing ในโอกาสไดรับรางวัล จากการเขา รวมประกวด ผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐในการประชุมระดับนานาชาติ The 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิส เซอรแลนด ความสํา เร็จของผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนี อุริยะพงศส รรค คงเปนแรงกระตุนให คณาจารย นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาไดสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอไป สุดทายขออวยพรใหทุกทานประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ครอบครัว และมีกําลังใจในการตอสูปญหาอุปสรรคตา งๆ พบ กันใหมในจดหมายขาวฉบับหนา

รองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแกว คณบดีคณะเทคโนโลยี

อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ไดรับเหรียญเงินประกวดนวัตกรรม-สิงประดิษฐ ณ กรุงเจนีวา

เมื่ อวั นที่ 17 เมษายน 2557 รองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแก ว คณบดีค ณะเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย ขอนแกน พร อมดว ย ผูช ว ย ศาสตราจารย ดร.อารยา อารมณฤทธิ์ หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนี อุริยะพงศสรรค อาจารยประจําภาควิชา เทคโนโลยี อ าหาร และ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.พลั ง สุ ริ ห าร ผู ช ว ยคณบดี ฝ า ยวิ จั ย และการถ า ยทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เขาพบ ศาสตราจารย นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อมอบเหรียญรางวัล (Blonde) และใบรับรอง (certificate) ในโอกาสที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนี อุริยะพงศสรรค ตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแกนและเจาของผลงาน นวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ Anthocyanins from Purple Waxy Corn: Products Development for Health and Wellbeing ไดรับรางวัลเหรียญ เงินในการเขารวมประกวดผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ ในการประชุม 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2557 ที่ผานมา กองบรรณาธิการ ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว นางสาวปทมา ถูกคะเน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน

สายตรงคณบดี: 043-362-120

123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002

E-mail: te.kku@kku.ac.th

โทรศัพท: 043-202-403

Website: http://technology.kku.ac.th

โทรสาร: 043-343-182

www.facebook.com/TechnologyKKU


2 คณะเทคโนฯ มข. จับมือ มหา’ลัยแหงชาติลาว รวมผลักดันงานวิจัย การเรียน-สอน พรอมรับ AC

เดิ น ทางไปเยี่ ย มชมและเจรจาความร ว มมือ ทางวิ ชาการกั บ ผู บ ริ ห ารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร และคณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (National University of Laos) เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557 ที่ผานมา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ตั้งอยูที่วิทยา เขตสกพระหลวง (Sokpaluang) และคณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย แห ง ชาติ ล าว ตั้ ง อยู ที่ วิ ท ยาเขตดงโดกซึ่ ง การ เดินทางไปเจรจาความรวมมือมี 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1.) การ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขาศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี ธรณี 2.) ประชาสั มพั น ธ ทุน การศึ กษาสํา หรับ บุ คลากรจาก อนุ ภ าคลุ ม น้ํ า โขงและอนุ ภู มิภ าคลุ มน้ํ า โขง 3.) การพั ฒ นา หลักสูตรรวมกัน ตลอดจนถึงการวิจัยรวมกัน

ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี มหาวิทยาลัยขอนแกน นําโดย รองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแกว คณบดี คณะเทคโนโลยี พรอ มดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรี ยกมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ผูชวยศาสตราจารย พัชรสุ วรรณขาว หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิ ต วิ ชิ ต พั น ธุ หั ว หน า ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ผู ช ว ย ศาสตราจารย ดร.อารยา อารมณ ฤทธิ์ หั วหนา ภาควิช าเทคโนโลยี อาหาร รองศาสตราจารย ดร.เพี ย งตา สาตรั ก ษ และ ผู ช ว ย ศาสตราจารย วินิจ ยังมี อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีธรณี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได ผลิตบัณฑิตตางชาติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี ไป จํานวน 1 ราย คือ Mr.Sackxay Sompaserth และในปจจุบันบุคคล ดังกลาวไดปฏิบัติงานที่ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย แหงชาติลาว ตําแหนงอาจารย นับเปนความภูมิใจและเปนเครื่องการัน ตีในคุณภาพและมาตรฐานของคณาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะเทคโนฯ มข.จับมือภาคเอกชน ลงนาม MOU เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน นําโดย รองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแกว คณบดีค ณะเทคโนโลยี พรอมดวยผูบริ หาร คณาจารย บุคลากรและนักศึ กษา ให เกีย รติต อนรั บ คณะผูบริหารจาก บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด ในโอกาสมาเยือน คณะเทคโนโลยีและเขารวมพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ นายอัศวิน วัฒนปราโมทย ประธานกรรมการบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด พรอมดวย พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัทฯ ใหเกียรติเดินทางเขารวมพิ ธีลงนามในขอตกลงความรวมมือทาง วิชาการระหวางคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ บริษัท โพรแลค ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี รวมทั้ ง การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให (ประเทศไทย) จํากัด โดยเนื้อหาสาระหลักของการลงนามในขอตกลงนี้เพื่อ คณาจารย บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา ได ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาและการฝกงานของ งานวิจัยรวมกัน นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน


3

International Student’s voice “I would like to introduce myself that I am Nguyen Quang Vinh. I am an international master student in Department of Biotechnology, Faculty of Technology, Khon Kaen University. I received one full scholarship of Vietnamese Government Scholarship to study here. Many friends have studied in Khon Kaen University. I clearly know accurate information about its quality such as teaching, equipment, so on; Khon Kaen University is one of the most famous universities in Thailand. Therefore, it is very suitable for my conditions to study here. Besides, Biotechnology major has been developed in Thailand for a long time. I always get the support and help from the supervisor, lecturers, staffs and Thai friends since I have studied here. The Faculty of Technology have a professional environment in most various aspects of biotechnology: teaching, facilities for study, which help me be able to obtain necessary work skills and accumulate experiences. Addition, most lecturers are enthusiastic and dedicated for teaching. I feel really satisfactory while I am studying here. Although I sometimes face trouble in studying as well as my life, but I will try my best to overcome challenges. I believe in good education of Faculty of Technology, I will widen my knowledge and enhance my laboratory skills after graduation. Moreover, I will contribute efficiently to the development of Mekong Delta and the country.” -Quang Vinh Nguyen-

จากพี่สูนอง อําลาตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 2556 “พี่นองนักศึกษาชาวเทคโนโลยี ทุกทานครับ เมื่อตนปที่ผานมา ไดมีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 เพื่อที่จะเขามาทํางานในปการศึกษาหนา ซึ่งการเลือกตั้งก็เปนไป ด ว ยความเรี ย บร อ ย และได ป ระกาศผลการเลื อ กตั้ ง ออกมา เรียบรอยแลว พี่น องนักศึก ษาที่เคารพครับ การเลือ กตั้งผูแทน ของพี่นองนักศึกษาคือการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเปน กระบอกเสี ย ง บอกกล า วในความต อ งการของนั ก ศึ ก ษาต อ ผูบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย ผมจึงถือโอกาสนี้ที่จะมาพูดคุย กับพี่นองกอนที่จะสิ้นสุดวาระการทํางานของปการศึกษา 2556 นั้นหมายถึ งการสิ้นสุ ดวาระการทํางานของคณะทํา งานสโมสร นักศึ กษาประจํา ป 2556 ซึ่ง มีผ ม สุเ มธ พิ มพส ราญ เป นนายก สโมสรนักศึกษาดวย แตนั้นไมไดหมายความวางานตางๆจะสิ้นสุด ลง ตรงกันขามผมยังคงตระหนักดีวาในปจจุบันนี้ปญหาตางๆของ นักศึกษาภายในคณะเทคโนโลยี ยังคงมีมากมายและเรากําลังทีจ่ ะ เผชิญสิ่งตางๆที่เขามากระทบกับนักศึกษาอีกมากมายในอนาคต อันใกล นี้ พี่นอ งนั กศึ กษาที่เ คารพครับ ผมถื อโอกาสนี้ ขอบคุ ณ เพื่อนสมาชิกสโมสรนักศึกษาทุกๆคน ขอบคุณทุกๆหนวยงานและ สวนฝายตางๆที่ไดทําหนาที่ของตนในการทํางานทําใหสามารถ ผลักดั นงานตา งๆออกมาไดแ ตเหนือสิ่ งอื่นใดผมขอถื อโอกาสนี้ ขอบคุณเพื่อนพองนองพี่ทุกคน ที่นอกจากจะมอบความไววางใจ ผานการเลือกตั้งใหผมมาดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา ซึ่ง ถือเปนเกียรติประวัติสูงสุดของผม...

... ตลอดระยะเวลา 1 ป ที่ ผ า นมาผมซาบซึ้ ง ใน กํ า ลั ง ใจ ความเข า ใจ และการสนับสนุน ของพี่ น อ ง นั ก ศึ ก ษ า ในกา ร ทํ า งานของผมและทุ ก วันที่ผมตื่นขึ้นมา ผม ตระหนักอยูเสมอวาความไววางใจที่พี่นองมอบใหนั้นเปนสิ่งที่ผมตอง ตอบแทน ดว ยการทํา งานอย างทุ มเทเต็ม ความสามารถ ไมมี สิท ธิ์ เหนื่อย ไมมีสิทธิ์ทอแท ไมมีสิทธิ์ทอถอย บางวันที่ผมทํางานแลวมี ความสําเร็จผลประโยชนตางๆตกลงสูพี่นอง นั่นคือความภูมิใจ นั่นคือ ความพึงพอใจ ของคนที่เปนอาสาสมัครเขามาทํางานอยางผม แตอีก หลายวันผมทราบดีครับวา งานของผมไมประสบความสําเร็จซ้ําราย ไปกวานั้น บางวันทําใหพี่นองนักศึกษาหลายสวนผิดหวัง แตไมวาจะ เปนวันที่พี่นองนักศึกษาสมหวังหรือผิดหวังนั้น ขอใหมั่นใจไววาผมได ทําเต็ มความสามรถ เพื่อที่ จะตอบแทนสิ่ง ที่พี่น องไดมอบให ผมมา ตลอดระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา วันนี้หนาที่ของผมกําลังสิ้นสุดลง แต คณะเทคโนโลยีตองเดินตอไป กาวตอไป แมวาเราจะเปนเพียงคณะ เล็ กๆ แต เมื่ อไหร ที่ เรากระทื บเทา พรอ มๆกัน ก็ ตอ งสะเทื อนไปทั้ ง มหาวิทยาลัย” ขอบคุณครับ นายสุเมธ พิมพสราญ

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 5/2557