Page 1


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

คำนำ คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นฐานการจัดการองค์ ความรู้ ให้ครู ผู้ ส อนด้ว ยเว็บบล็ อก (Weblog) ซึ่งเป็นงานบริการวิช าการของทางสาขาวิช าเทคโนโลยี การศึกษาและคอมคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ส อนโดยใช้สื่อออนไลน์ในครั้งนี้ ส าหรับครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ อันจะส่งผลให้สามารถสร้างเว็บบล็อกได้ด้วยตนเอง ออกแบบและพัฒนา บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และยังสามารถที่จะสร้างเว็บบล็อกเพื่อให้ครูผู้สอน ผู้สนใจได้เรียนรู้วิธีการสร้าง เว็บบล็อกและนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการสร้าง เว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์เล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ยิ่งขึ้นต่อไป คณะผู้จัดทำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

สำรบัญ บทนำ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บบล็อก วัตถุประสงค์ของการใช้เว็บบล็อก กำรสร้ำงสรรค์เว็บบล็อก ขั้นตอนการสมัครใช้บัญชี Gmail ของ Google ขั้นตอนการสร้างเว็บบล็อก ขั้นตอนการตั้งค่าเว็บบล็อก ขั้นตอนการตกแต่งเว็บบล็อก โดยใช้เมนู “แม่แบบ” ขั้นตอนการสร้างโพสต์ใหม่/การเขียนบทความ การสร้าง/ตกแต่งส่วนปรับแต่งของบล็อกเกอร์ (ส่วน Gadget) - การเพิ่ม Gadget ในส่วนของ “สถิติของบล็อก” - การเพิ่ม Gadget ในส่วนของ “รูปภาพ” - การเพิ่ม Gadget ในส่วนของ “รายชื่อลิงค์” - การเพิ่ม Gadget ในส่วนของ “HTML/จาวาสคริปต์” การเคลื่อนย้ายกล่องส่วนปรับแต่ง (ส่วน Gadget) ของบล็อกเกอร์ กำรใช้โปรแกรมร่วมในกำรจัดหน้ำเนื้อหำเว็บบล็อก ด้วยเว็บ issuu.com กำรใช้โปรแกรมร่วมในกำรจัดหน้ำเนื้อหำเว็บบล็อก ด้วยเว็บ polldaddy.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

หน้า 1 1 2 4 6 11 17 20 24 38 41 42 44 46 50 54 60

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

1

โลกในยุคดิจิตอล : รูปแบบเว็บบล็อก (Weblog) สาหรับในประเทศไทยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาขั้นสูง ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง นอกเหนือจากการฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนในชั้น เรียน การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บและอินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาที่น่าสนใจ จากการศึกษางานวิจั ย ของบุ ญเรื อง เนียมหอม (2540 : ง) ได้ศึกษาสภาพการเรียนการสอนผ่ า น อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน พบว่าการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมและบริการอินเทอร์เน็ต ผู้สอนเป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบ ติ ด ตามการเรี ย นของผู้ เ รี ย นและเตรี ย มความพร้ อ มทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การเรี ย นทาง อินเทอร์เน็ต มีการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บมากที่สุด ใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันและเรียนรู้ด้วย ตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของยุมัยลา หลาสุบ (2542 : 3) ได้ศึกษาถึงสภาพการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการติด ต่อ สื่ อ สารการศึก ษา จากแหล่ ง ข้อ มูล ภายในประเทศ ใช้ บริ การสื บค้ นข้ อมู ล เวิลด์ไวด์เว็บ และบริการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2547-2549) ที่ได้ให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างเหมาะสม จากความส าคั ญ ของการต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละรู้ จั ก ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิ ภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ โลกยุ คดิจิตอลทาให้ผู้ส อนนิย มนาบล็อก (Blog) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา ทักษะต่างๆ ของผู้เรียน บล็อกอาจเป็นหนึ่งของทางเลือกที่หลากหลาย ณ ปัจจุบันนี้ เนื่องจากเป็นรูปแบบ หนึ่งของการแสดงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจึงมีคุณสมบัติที่เด่นและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนการ สอน เช่น คุณสมบัติปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คุณสมบัติเชื่อมโยง (Link) หรือ ตัวอักษรหรือข้อความนั้น แล้วสามารถเชื่อมโยงไปหาข้อมูลอื่นๆได้ นอกจากนี้ บล็อกยังมีคุณสมบัติเป็นสื่อผสม (Multimedia) การ สืบค้น (Search) และการแสดงผล (Display) อีกทั้งบล็อก ยังอานวยความสะดวกในการใช้การดูแล และ การจัดการแก่ผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ในที่นี้คือ ผู้เรีย นและผู้สอนที่ใช้ประโยชน์ จากบล็อกในการพัฒนาศักยภาพการ เรียนการสอนของตนเอง (ทรงศรี สรณสถาพรและ ธนายุส ธนธิติ 2549:55) ในอินเตอร์เน็ต จึงมีคุณสมบัติเด่นในด้านการจัดการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่จึงหาวิธีการในการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมการ ทางาน ซึ่งความสามารถของเว็บบล็อกมีคุณสมบัติเด่นทางด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) การเผยแพร่ ข้อมูลข่างสาร และเป็นสื่อผสมที่จะช่วยให้บทบาททางด้านการสอนมีประสิทธิภาพ เว็บบล็อก (Weblog) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “บล็อก” (Blog) หมายถึงเว็บไซต์ที่ใช้สาหรับเขียนบันทึก (Journal) และแสดงผล การบันทึกโดยการเรียงลาดับจากปัจจุบันและอดีตมีรูปแบบที่น่าสนใจแปลกใหม่ที่ดีเยี่ยม สาหรับอาจารย์ และนั กวิชาการที่ต้องการน าเสนอเรื่ องราว หรือบทความทางวิชาการ มาเขี ยน เรียบเรียง สรุปและ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

2

เชื่อมโยงเนื้อหาผ่านบล็อก แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านความคิด และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น จึงเหมาะที่จะนามาออกแบบและพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสานได้เป็นอย่างดี เว็บบล็อก (Weblog) หรือเรี ยกสั้นๆ ว่า “บล็ อก” (Blog) หมายถึง เว็ บไซต์ที่ใช้ส าหรับเขียน บันทึก (Journal) และแสดงผลการบันทึก โดยการเรียงลาดับจากปัจจุบันไปหาอดีต โดยทั่วไปบล็อกจะ ประกอบด้วยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Images) ส่วนเชื่อมโยง (Links) ไปหาบล็อกหรือเว็บไซต์ อื่นๆ ส่วนที่สาคัญของบล็อก คือ ความสามารถในการให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ผู้เรียนสามารถใช้บล็อกในการเรียนการจัดการเรียนรู้ได้ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ (ทรงศรี สรณสถาพร และธนายุส ธนธิติ 2549 : 55) เช่น ใช้บล็อกในการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องที่เรียนได้ประสบการณ์ หรือเรียนมา แบ่งปันสิ่งที่เรียนมากับเพื่อน สามารถใช้บล็อกในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนเอง นามาเขียน เรียบเรียง สรุป และเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลเหล่านั้นแล้วนาไปไว้ในบล็อกของวิชาที่ได้เรียน เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้เข้าไปอ่าน ส่งหรือทบทวนงานที่ได้มอบหมายจากผู้สอนและใช้บล็อกระดมความคิดใน การทางานกลุ่ม เนื่องจากบล็อกมีคุณสมบัติปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ทาให้ใช้บล็อกเป็นเครื่องมือในการ ทางานกลุ่มได้ ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้อ่านและผู้ใช้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่า นบล็อกได้เหมือนนั่งรวมกลุ่มกับ เพื่อนๆ แล้วระดมความคิดเห็นกัน หรือ อาจะเป็นการทางานกลุ่มแบบเสนอความคิดเห็นไว้ในบล็อก และ ให้สมาชิกในกลุ่มมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามเวลาที่สะดวก แต่อยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด ความพร้อมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เ น็ตและโปรแกรมสาหรับรูปในปัจจุบัน ทาให้ ผู้สอนและผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น การใช้บล็อกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอน อาจจะเป็นอีกทางเลือกของผู้สอนและผู้เรียน การสร้างสรรค์เว็บบล็อกสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ จาเป็น ต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทาได้ (ทรงศรี สรณสถาพร และธนายุส ธนธิติ 2549: 59) ในวงการศึกษามีการนาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้อย่างดี โดยบล็อกจะ ทาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา บล็อกจึงเป็นสื่อการสอนอีก ชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ weblog หรือ Blog Blog มาจากคาว่า World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง กันไปทั่วโลกกับคาว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็น Weblog (เว็บบล็อก) นิยมเรียกสั้นๆ ว่า Blog ซึ่ง เป็นเว็บไซต์พันธุ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่กาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้กับงานแทบทุกวงการ การสร้างสรรค์เว็บบล็อกทาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเรียนรู้การสร้างเว็บ ให้ยุ่งยาก ไม่ต้องเขียนโค้ชหรือคาสั่งใดๆ ก็สามารถสร้างบล็อกได้อย่างน่าสนใจ การที่บล็อกได้รับความ นิยมอย่ างรวดเร็ว ในโลกปัจ จุบั นในวงการเทคโนโลยีการสื่อสารจึงเปรียบเว็บบล็อกเสมือนรถแข่งที่มี เครื่องยนต์พลังแรงสูงวิ่งฉวัดเฉวียนอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (internet) ซอกซอนไปทุ กเส้นทางสาขา อาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

3

ปัจจุบันมีหลายบริษัททั้งไทยและต่างประเทศได้สร้างรูปแบบเว็บบล็อกขึ้นมาเพื่อสนองความ ต้อ งการให้ ดู แ ปลกใหม่ ใช้ ง านง่ า ย และเหมาะสมกั บ ผู้ ใ ช้ ง านแต่ ล ะกลุ่ ม เช่ น www.exteen.com, www.space.com, www.blogger.com, www.sanook.com, www.hi5.com, www.multiply.comฯลฯ ประการหนึ่งที่หน่วยงานหรือองค์กรทางธุรกิจเว็บบล็อกอานวยความสะดวกให้ผู้สร้างไม่จาเป็นต้องขอ พื้นที่สาหรับเป็นที่อยู่ของเว็บบล็อก หรือที่เรียกว่า แอดเดรส (address : ที่อยู่) หรืออาจเรียกว่า URL : Uniform Resource Locator ซึ่งหมายถึงที่อยู่ของเว็บบล็อก บนเครือข่ายอินเตอร์เช่นกัน การสร้างสรรค์เว็บ บล็อกให้สวยงาม เนื่องจากเว็บบล็อกได้รับความนิยมสูงทั่วโลกจึงมีห ลาย บริษัทที่คิดค้นสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งเว็บบล็อกให้สวยงาม โดยการเขียนโค้ชหรือ สคริปต์ต่างๆ เช่น คน การ์ตูน สัตว์ พื ช ดอกไม้ สิ่งของต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้สาหรับ บริการกลุ่มเป้าหมายให้สามารถนาไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด ช่วยให้การสร้างสรรค์เว็บบล็อกสะดวกและง่ายขึ้นเพียงแต่เว็บบล็อกล้วนแต่สร้างผลงานให้มีลักษณะ สวยงาม แปลกตา น่าสนใจ แม้ผู้สร้างไม่มีความถนัดในการอกแบบเชิงศิลปะก็สามารถสร้างเว็บบล็อกให้ สวยงามได้ ปั จ จุ บั น บริ ษัท ผู้ ผ ลิ ต โค้ ช หรื อสคริป ต์ ต่า งๆ ที่ไ ด้ รับ ความนิ ย มสู ง ได้ แก่ www.slid.com, www.amazingcoumter.com, www.rockyou.com, www.cootext.com, www.vamos.com, www.cute-spot.com, ฯลฯ วัตถุประสงค์การใช้เว็บบล็อก (Weblog) การใช้เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้สนใจ/ผู้เรียน 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหา 3. เพื่อเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น 4. เพื่อการสื่อและติดตามการเผยแพร่ผลงาน/บทความทางวิชาการ 6. เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงในการศึกษาค้นคว้ากับเว็บไซต์อื่นๆ 7. เพื่อความสนุกเพลิดเพลินผู้เรียน 8. เพื่อฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงได้เว็บบล็ อกนามาประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์สาหรับผู้เรียน เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้สนใจ เข้ามาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรับแก้ไข ปรับปรุง และแสดงความคิดต่างๆ รวมถึงแนวทางพัฒนาการคิดวิเคราะห์สาหรับผู้เรียน ที่ใช้เว็บบล็อกในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

4

การสร้างสรรค์

Blog คืออะไร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Weblog หรือ Blog Blog มาจากคาว่า World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกัน ไปทั่วโลกกับคาว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็น Weblog นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Blog ซึ่งเป็นเว็บไซต์ พันธุ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่กาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก สามารนามาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ ได้กับแทบทุกวงการ การสร้ างสรรค์ Weblog ทาได้อย่างรวดเร็ว ไม่จาเป็นต้องใช้ทักษะทาง คอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทาได้อย่างสวยงามน่าทึ่ง ดังที่ท่านจะได้ลงมือปฏิบัติในครั้งนี้ Weblog มีประโยชน์อย่างไรบ้าง — จุดเด่นที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็น กันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง — ประโยชน์ของ Weblog — 1. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คน สาธารณะได้รับรู้ — 2. เป็ น เครื่องมือช่ว ยในด้านธุรกิจ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความ เคลื่อนไหวขององค์กร การเสนอตัวอย่างสินค้า การขายสินค้า และการทาการตลาดออนไลน์ เป็นต้น — 3. เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านๆ นั้น เนื่องจากผู้เขียน Blog มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน Blog ต่างๆ จึงทาให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชานาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น — 4. ทาให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผู้คนมากมาย(ทั่วโลก) และ มักจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ 5. ไม่ต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ชั้นสูงก็สามารถทาได้ 6. ไม่ต้องของพื้นที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเหมือนเว็บไซต์ทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

5

7. สามารถบรรจุภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปได้ 8. สามารถใช้งานหรือปรับแต่งให้สวยงามได้ด้วยตนเอง นามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ดี 9. สาหรับ Weblog ของ Blogger สามารถบรรจุบทความได้มากถึง 999 บทความ 10.สามารถสร้ างสรรค์องค์ป ระกอบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทางานได้ห ลายอย่าง เช่น ตัวเลขนับผู้ชม (counter) กระดานข่าว (web board) สไลด์(slides) คลิบวีดิทัศน์ (video clip) เป็นต้น 11.สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ตามต้องการ ด้วยคุณสมบัติที่ดีดังกล่าว ทาให้ weblog ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในวง การศึกษามีการนามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้เป็นอย่ างดี weblog จะทาหน้าที่ เชื่อมโยงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ผู้เรียน สามารถค้นคว้าความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนได้ จากเว็บไซต์อื่นได้มากมายมหาศาล ทาให้ ผู้เรียนเข้าถึงสาระของเนื้อหาที่สอนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น weblog จึงเป็นสื่อการสอนอีกชนิด หนึ่งที่จะช่วยให้ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น จากการวิจัยที่ศึกษาการใช้เว็บบล็อก (มณฑิรา พันธุ์อัน อ้างถึงโดย ยูซิอุ Yuehchiu 2008 : 61) สรุปว่าโดยทั่วไปแล้วบล็อกจะเป็นเครื่องมือการสื่อสารดีเยี่ยม สาหรับทีมและกลุ่ม มีพื้นที่ว่างสาหรับให้ ผู้เรียนร่วมกัน แสดงความคิดและทางานร่วมกัน เพื่อหาความคิดที่ชัดเจนร่วมกัน สอดคล้องกับรูปแบบ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือกันในด้านการเรียน การสอน (Slavin 1995, อ้างถึงในบุญเรือง เนียนหอม 2540 : 56-57) เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเรียนการสอน บนอิน เทอร์ เน็ต ซึ่ง เกี่ยวข้องกับ การกระทาที่ร่ว มมือกัน การใช้แหล่ งข้อมูลร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกัน การเรียนแบบช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ผลจากการศึกษาการใช้ Blog ในการจัดการเรียนการสอนนั้น พบว่า —  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง —  ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการความรู้ต่างๆได้อย่างเป็นระบบ —  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ —  ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ —  ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง — ที่มา ทรงศรี สรณสถาพร ธนายุส ธนธติ — การใช้บล็อก (BLOG) ในการเรียนการสอน —

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

6

การสร้างเว็บบล็อก ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกๆการอบรม มีการใช้เว็บบล็อกของบล็อกเกอร์ (Blogger) ซึ่งเป็น บริษัท Google ประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นเว็บบล็อกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การสร้างเว็บบล็อก ท่านต้องมี e-mail เป็นของตนเองเสียก่อน จากนั้นจึงใช้ e-mail สมัครเข้าไปสร้างเว็บบล็อกได้ e-mail ที่ ควรใช้กับบล็อกเกอร์ควรเป็น Gmail ของ Google เช่นเดียวกัน

ขั้นตอนการสมัครใช้บัญชี E-mail@gmail.com ของ Google Gmail เป็นช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางหนึ่งบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสมัครใช้ บัญชีของ Gmail มีประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการใช้อ้างอิงในการสร้าง weblog การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นรูปภาพและตัวอักษรข้อความ, การเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ในที่นี่ขอแนะนาวิธีสมัคร E-mail@gmail.com โดยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ (ในกรณีที่มี E-mail ของ Gmail) 1. พิมพ์ www.gmail.com ในช่อง URL ของ Browser

1. พิมพ์ www.gmail.com แล้วกด enter

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

7

2. เลือกเปลี่ยนภาษา ในกรณีนี้ให้เลือกเป็นภาษาไทย

3. ให้คลิก “สร้างบัญชี” เพื่อทาการสมัครสมาชิก E-mail@gmail.com ของ Google

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

8

4. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนด

4.1 4.2 4.3 4.4

4.5

4.6 4.7

4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

4.13

4.14 หมายเหตุ!! ถ้าข้อ 4.2 ถ้ากรอกชื่อไม่ผ่าน ให้กรอกชื่อใหม่แล้วตรวจสอบทุกครั้งจนกว่าจะผ่าน ถ้าผ่านข้อ 4.2, 4.3, 4.4 แล้วให้จดบันทึกชื่อ Gmail และรหัสผ่านไว้ (ห้ามลืมเด็ดขาด...) เพราะทั้งชื่อ E-mail และรหั ส ผ่ าน จะต้อ งถูกน ามาใช้ใ นการทางานทุกอย่า งกับ Gmail เช่น การเช็คจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บบล็อก หรือการใช้บริการต่างๆ ที่ Gmail มีให้บริการ สาหรับข้อ 4.5 ให้กรอก ปีเกิดเป็นปี ค.ศ. และในข้อ 4.11 กรอกเลขยืนยันที่ แสดงในหน้าเว็บเป็นของตัวเอง(แต่ละคนจะไม่ เหมือนกัน) 4.13 เมื่อกรอกข้อมูลทุกช่องครบถ้วนเสร็จแล้ว ให้คลิกในช่องเพื่อทาเครื่องหมาย 4.14 จากนั้นให้คลิก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

9

5. เมื่อสมัครสมาชิกผ่านแล้ว ให้คลิก “ขั้นตอนถัดไป”

6. จะเข้าสู่หน้า “ ที่อยู่อีเมลใหม่ของคุณคือ “ กรอกข้อมูลเช่นเดียวกัน จากนั้นคลิก

” ให้สังเกตจะเป็นชื่อที่ได้ทาการกรอกข้อมูลไว้ และในส่วนของ ” จะเป็นชื่อที่ เพื่อเข้าสู่หน้า E-mail

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

10

7. แสดงหน้าเว็บอีเมล ของ gmail ถือเป็นอันเสร็จสิ้นในการสมัครสมาชิกอีเมลของ gmail เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ จะต้องจา E-mail(อีเมล) และ Password(รหั สผ่าน) ของตัวเองให้ได้ เพื่อจะต้องนามาสมัครสมาชิกของ Blogger.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

11

ขั้นตอนการสร้างเว็บบล็อก การสร้างเว็บบล็อกเบื้องต้นมีขั้นตอนดังนี้ 1. พิมพ์ข้อความ http://www.blogger.com ตรงนี้ แล้วกดEnter จะเข้าสู่เว็บไซต์ 2. จากนั้นทาการเลือกเปลี่ยนภาษา ในกรณีนี้ให้เลือกเป็นภาษาไทย

1

2

จะได้เมนูเป็นภาษาไทยดังภาพด้านล่าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

12

3. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Webblog โดยการกรอก อีเมล และ รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง ซึ่งในที่นี้จะต้องเป็น อีเมลของ gmail

3

4. กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก

4

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

13

5. เมื่ อ ท าตามขั้ น ตอนเสร็ จ แล้ ว จะเข้ า สู่ ห น้ า ขอต้ อ นรั บ สู่ Blogger ........เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การ ยืนยันโปรไฟล์ของคุณ จากนั้นให้คลิก “ดาเนินการต่อไปยังบล็อกเกอร์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

14

6. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ Blogger โดยสังเกตว่าบล็อกเกอร์จะแสดงชื่อ และนามสกุลของ ผู้ใช้งาน ตั้งแต่ตอนที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไว้ใน gmail เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ Blogger จะต้องทาการสร้างบล็อกก่อน ดังนี้ 6.1 ชื่อบล็อกเป็นชื่อของผู้ใช้งาน 6.2 ให้คลิก “บล็อกใหม่” เพื่อทาการสร้างบล็อก

6.1

6.2

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

15

6.3 จากนั้นจะขึ้น Dialog Box ให้ตั้งชื่อบล็อก ตั้งชื่อที่อยู่บล็อก และเลือกแม่แบบตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกสร้างบล็อก แล้วรอสักครู่จะมี Pop Up ขึ้นมาแสดงว่า “กาลังสร้างบล็อก”

1. ส่วนนี้ตั้งเป็นชื่อภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปรียบเสมือนชื่อของ บล็อกเกอร์

3. จากนั้นสามารถเลือกแม่แบบได้ ตามต้ อ งการ ยกเว้ น มุ ม มองแบบ (Dynamic Views) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

2. ส่วนนี้ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น เป็นส่วนสาคัญที่ต้องจดจาหรือจดบันทึก ไว้ ในการเข้า ใช้ ง านตลอดไป คื อ ส่ ว นที่ เรียกว่า URL หรือที่อยู่ของเว็บบล็อก ของผู้ ใ ช้ ง าน (ถ้ า ลื ม ข้ อ มู ล ที่ เ คยท าไว้ จะใช้ ป ระโยชน์ อ ะไรไม่ ไ ด้ เ ลยแล้ ว จะ กลายเป็นเว็บร้างในที่สุด) โดยการตั้งชื่อ ต้องใช้ชื่อที่ไม่ซ้ากับชื่อที่มีอยู่แล้ว ซึ่งถ้า ตั้งชื่อผ่าน blogger จะบอกว่า “ที่อยู่ บล็อกนี้สามารถใช้ได้” 4. คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

16

เมื่อทาการสร้างบล็อกแล้ว จะเห็นว่ามี Blog ที่ได้สร้างเพิ่มขึ้นมา 1 Blog โดยจะบอกว่า สร้าง บล็อกของคุณแล้ว

Blog ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

ถ้าผู้ใช้งานต้องการดูหน้าเว็บบล็อกที่สร้างขึ้นมาแล้วให้ ทาการคลิกที่ แสดงหน้าเว็บบล็อก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

จะเป็นตัว

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

17

ขั้นตอนการตั้งค่าเว็บบล็อก เมื่อสร้างเว็บบล็อกแล้ว ในทุกครั้งที่ทาการสร้างบล็อกนั้น จะต้องทาการตั้งค่าเว็บบล็อกด้วยเสมอ

ถ้าอยู่ในหน้าดูบล็อกวิธีการเข้าไปสู่การตั้งค่า ให้เลือกที่ “เมนูการออกแบบ” จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การตั้งค่า “บล็อกของฉัน” แล้วให้เลือกที่เมนู “การตั้งค่า”

ในที่นี้จะใช้เมนูการตั้งค่าที่นิยมใช้กันมากซึ่งมีเมนูย่อย ดังนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

18

1. เมนูการตั้งค่า “พื้นฐาน”

1.1 การตั้งค่าพื้นฐาน – พื้นฐาน 1.1.1 ชื่อ : สามารถแก้ไขชื่อที่ผิด หรือเปลี่ยนชื่อของบล็อกใหม่ได้ตามต้องการ 1.1.2 คาอธิบาย : สามารถเพิ่มคาอธิบายของบล็อกได้ 1.2 การตั้งค่าพื้นฐาน – การเผยแพร่ 1.2.1 ที่อยู่ของบล็อก : สามารถแก้ไขที่อยู่ของบล็อกได้ 1.3 การตั้งค่าพื้นฐาน – สิทธิ์ 1.3.1 ผู้อ่านบล็อก : สามารถกาหนดผู้อ่านบล็อกได้ 2. เมนูการตั้งค่า “โพสต์และความคิดเห็น”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

19

2.1 การตั้งค่าโพสต์และความคิดเห็น – บทความ 2.1.1 แสดงสูงสุด : สามารถเลือกจานวนการแสดงบทความในหน้าหลักของบล็อกได้ 2.2 การตั้งค่าโพสต์และความคิดเห็น – ความคิดเห็น 2.1.1 ใครสามารถแสดงความคิดเห็น : สามารถเลือกผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นได้ เมื่อทาการตั้งค่าเว็บบล็อกเสร็จแล้ว ให้คลิก “บันทึกการตั้งค่า” 3. เมนูการตั้งค่า “ภาษาและการจัดรูปแบบ”

3.1 การตั้งค่าภาษาและการจัดรูปแบบ – ภาษา 3.1.1 ภาษา : สามารถเลือกภาษาของเว็บบล็อกตามต้องการได้ 3.2 การตั้งค่าภาษาและการจัดรูปแบบ – การจัดรูปแบบ 3.2.1 โซนเวลา : เปลี่ยนโซนเวลาให้ตรงกับประเทศที่ใช้งาน จากนั้นคลิก “บันทึกการตั้งค่า” 3.2.2 รูปแบบส่วนหัวของวันที่ : เลือกเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ 3.2.3 รูปแบบเวลา : เลือกเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ 3.2.4 รูปแบบเวลาประทับของความคิดเห็น : เลือกเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ เมื่อทาการตั้งค่าเว็บบล็อกเสร็จแล้ว ให้คลิก “บันทึกการตั้งค่า”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

20

ขั้นตอนการตกแต่งเว็บบล็อก โดยใช้เมนู “แม่แบบ” การตกแต่งเว็บบล็อก ซึ่งใช้เมนู “แม่แบบ” ของบล็อกเกอร์อย่างง่าย มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู “แม่แบบ” เพื่อทาการเลือกเทมเพลตของบล็อกเกอร์

2. เลือกแม่แบบของบล็อกเกอร์ที่ ต้องการ โดยการวางเมาส์ที่แม่แบบจะ แสดง

จากนั้นจะแสดงหน้าตัวอย่างของแม่แบบที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก “กาหนดค่า”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

21

จะเข้าสู่หน้าของเครื่องมือออกแบบเทมเพลตบล็อกเกอร์

3. เลือกเมนูเทมเพลต

4. เลือกเทมเพลตที่ต้องการ

5. ตัวอย่างเปลี่ยนไปตามเทมเพลตที่เลือก

6. เลือกเมนู “พื้นหลัง”

7. เลือกภาพพื้นหลัง ที่ต้องการ

8. ถ้าเลือกได้แล้ว คลิก “เสร็จสิ้น”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

22

9. เลือกเมนู “รูปแบบ”

10. เลือกรูปแบบของบล็อกเกอร์ ตามความต้องการ

11. เลือกเมนู “ปรับความกว้าง”

12. เลือกปรับค่าความกว้างของ บล็อกเกอร์ตามความเหมาะสม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

16. จะมีคาว่า “ใช้แม่แบแล้ว” แสดงขึ้นมา

23

17. จากนั้น คลิก “ดูบล็อก”

15. จากนั้น คลิก “ใช้กับบล็อก” 15. เมื่อปรับแต่งบล็อกเกอร์ตามความ ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิก “ใช้กับล็อก”

13. เลือกเมนู “ขั้นสูง”

14. เลือกการปรับแต่งเทมเพลต บล็อกเกอร์ตามความเหมาะสม

ได้ทาการตกแต่งเว็บบล็อก โดยใช่เมนู “แม่แบบ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

24

ขั้นตอนการสร้างโพสต์ใหม่/การเขียนบทความ การเริ่มต้นการเขียนบทความ สามารถเข้าสู่หน้าของการเขียนบทความได้ทั้งหมด 4 วิธี วิธีที่ 1 ถ้าอยู่ในหน้าบล็อกรวม สามารถคลิกที่เมนูไอคอน จากนั้นจะเข้าสู่หน้า เริ่มต้นการโพสต์/การเขียนบทความ

วิธีที่ 2 ถ้าอยู่ในหน้าบล็อกรวม สามารถคลิกที่ไอคอนเครื่องมือ > บทความ จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นการโพสต์/การเขียนบทความ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

25

วิธีที่ 3 ถ้าอยู่ในหน้าดูบล็อก สามารถคลิกที่เมนู “บทความใหม่” จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นการโพสต์/การเขียนบทความ

วิธีที่ 4 ถ้าอยู่ในหน้าแม่แบบ สามารถคลิกที่เมนู “บทความใหม่” จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นการโพสต์/การเขียนบทความ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

26

ส่วนประกอบสาคัญของการสร้างโพสต์ใหม่/การเขียนบทความ ส่วนของการเสร็จสิ้น การเขียนบทความแล้ว

ส่วนของชื่อโพสต์ หรือชื่อเรื่อง

ส่วนของการเขียนเนื้อหาบทความ ส่วนของ เครื่องมือการ เขียนบทความ ส่วนของการตั้งค่าโพสต์

ส่วนของเครื่องมือการเขียนบทความที่สาคัญ และใช้บ่อยสาหรับการใส่เขียนบทความลงในเว็บบล็อก

การใช้แถบคาสั่งทั่วๆไป การใช้แถบคาสั่งด้วยภาษา HTMLจาวาสคริปต์ รูปแบบของตัวอักษร

รูปแบบของขนาดตัวอักษร

การจัดรูปแบบของตัวอักษร B ตัวหนา / ตัวเอียง / ตัวขีดเส้นใต้ / ตัวขีดเส้นกลาง สีข้อความ / สีพื้นหลังข้อความ เพิ่มลิงค์หรือลบลิงค์ / แทรกรูปภาพ / แทรกวิดีโอ / แทรกการข้าม การจัดเรียง / รายการตัวเลข / รายการลาดับหัวข้อย่อย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

27

อ้างคาพูด / ลบการจัดรูปแบบ / ตรวจการสะกด เผยแพร่บทความ / บันทึกบทความ(ฉบับร่าง) แสดงตัวอย่างของบทความ / ปิด การสร้างโพสต์ใหม่/การเขียนบทความ ให้ทาขั้นตอนการโพสต์บทความเบื้องต้น ดังนี้  ใส่ชื่อเรื่องโพสต์บทความ  ใส่เนื้อหาของบทความที่ต้องการโพสต์ลงในส่วนของการเขียนเนื้อหาบทความ

 ใส่รูปภาพลงในบทความ โดยใช้เครื่องมือแทรกรูปภาพ  ทาการแทรกการข้ามของบทความ เพื่อไม่ให้เนื้อหายาวเกินไป  ทาการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ 1. โพสต์ชื่อเรื่องของบทความ 4. แทรกการข้าม

3. แทรกรูปภาพ 2. ใส่เนื้อหาของ บทความที่ต้องการ

5. แทรกลิงค์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

28

1. ใส่ชื่อเรื่องโพสต์บทความ ชื่อหัวข้อ หรือชื่อเรื่องของบทความที่ต้องการโพสต์

2. ใส่เนื้อหาของบทความที่ต้องการโพสต์ลงในส่วนของการเขียนเนื้อหาบทความ ซึ่ง สามารถใช้การพิมพ์ หรือการก๊อปปี้แล้ววาง ลงในส่วนของการเขียนบทความก็ได้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

29

3. ใส่ รู ป ภาพลงในบทความ โดยใช้เครื่องมือแทรกรูปภาพ เมื่อคลิกที่เมนูการแทรก รูปภาพ จะมีไดอะล็อกบล็อก “เลือกไฟล์” ขึ้นมา จากนั้นให้คลิก “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการตรงตามเนื้อหา ของบทความ โดยสกุลไฟล์ของรูปภาพที่รองรับกับบล็อกเกอร์ ได้แก่ JPG, GIF หรือ PNG

3.1 คลิก “เลือกไฟล์”

แล้วคลิกเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ จากนั้นเมื่อได้ไฟล์ภาพแล้ว คลิก “Open”

3.2 คลิกเลือกไฟล์รูปภาพ ที่ต้องการ จากนั้น คลิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

30

รูปภาพที่เลือกจะแสดงขึ้นมาอยู่ในหน้าของ “เลือกไฟล์” จากนั้นคลิกที่ภาพเพื่อเลือก ภาพ แล้วคลิก “เพิ่มรายการที่เลือก”

3.3 คลิก เพื่อนารูปภาพลงในบทความ

จากนั้นให้ทาการจัดวางรูปภาพตามความเหมาะสม โดยการคลิกที่รูปภาพ จะมีเมนูใน การจั ดขนาดภาพ การจั ดวางภาพต าแหน่ง ภาพ การเพิ่ มค าบรรยาย คุณสมบัติ และการลบภาพใน บทความ

3.4 จัดวางรูปภาพตามความ เหมาะสม โดยใช้เมนูการจัดวาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

31

จะได้ตาแหน่งการจัดวางรูปภาพตามต้องการ และตามความเหมาะสมขอบทความ

4. ทาการแทรกการข้ามของบทความ เพื่อไม่ให้เนื้อหายาวเกินไป โดยการวาง เคอร์เซอร์ ในส่วนที่ต้องการใช้ไอคอน “แทรกการข้าม” ในการแบ่งส่วนของบทความ สาหรับใน กรณีที่มเี นื้อหาของบทความจานวนมาก เนื้อหาในหน้าของบล็อกเกอร์จะดูไม่เยอะเกินไป

4.2 คลิก

เพื่อทาการ

แบ่งส่วนเนื้อหาบความ

4.1 คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์ ในตาแหน่งที่ต้องการขั้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

32

จากนั้นจะเห็นเส้นแบ่งบทความปรากฏขึ้นมา ในส่วนเนื้อหาบนเส้นแบ่งบทความจะเป็นส่วนที่แสดงในหน้าแรกของบล็อกเกอร์ และ ส่วนล่างเส้นแบ่งบทความ จะแสดงในส่วนของเนื้อหาด้านในของบล็อกเกอร์

ส่วนที่แสดงในหน้าแรกของ บล็อกเกอร์

แสดงในส่วนของเนื้อหาด้าน ในของบล็อกเกอร์ เป็นอันเสร็จสิ้นในการใช้เครื่องมือ “แทรกการข้าม” ในส่วนของบทความ 5. ทาการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ จากนั้นใช้ไอคอน ลิงค์ เพื่อทาการลิงค์ไป ยังหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้นาเนื้อหามาลงในบทความ (ในกรณีนาเนื้อหาบทความมาจากเว็บอื่นๆ หรือ ต้องการใส่ลิงค์ เพื่อไปยังเว็บไซต์ที่น่าในใจ) ดังขั้นตอนนี้ - พิมพ์ที่มาของเว็บไซต์ที่ต้องการทาลิงค์ หรือคาที่ต้องการทาการลิงค์ จากนั้น คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วล้างคลุมคาๆนั้น - จากนั้น คลิกที่ไอคอน ลิงค์ เพื่อทาการลิงค์

5.1 พิมพ์คาหรือประโยค ที่ต้องทาการลิงค์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

33

5.2 คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลาก คลุมคาหรือประโยคนั้น ที่ ต้องการทาลิงค์

5.3 คลิกที่ไอคอน ลิงค์ เพื่อทาการลิงค์

จากนั้นจะมีกล่อง แก้ไขลิงค์ ปรากฏขึ้นมา ให้ทาการคัดลอก(Copy) ที่อยู่เว็บไซต์(URL) ที่ต้องการ แล้วนามาวาง(Paste) ลงในช่อง ที่อยู่ทางเว็บ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

34

5.4 จะปรากฏคาที่ต้องการทาลิงค์

5.6 ให้ทาเครื่องหมาย ใน ช่องเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่

5.5 ใส่ URL ของเว็บไซต์ ที่ต้องการเชื่อมโยง

5.7 คลิก ตกลง เมื่อทา ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะแสดง URL ของเว็บไซต์ที่ทาการลิงค์ เป็นอันเสร็จสิ้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

35

เมื่อทาการเขียนเนื้อหาของบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการ “เผยแพร่” บทความ ลงในโพสต์ ดังนี้

คลิก “เผยแพร่” เพื่อทาการเผยแพร่บทความ

จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าของบทความ แล้วคลิก “ดูบล็อก” เพื่อทาการดูเนื้อหาของ บทความที่ทาการโพสต์ ในหน้าของบล็อกเกอร์ คลิก เพื่อทาการ ดูเนื้อหาของบทความ

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการโพสต์บทความ แล้วเลือกดูบล็อก ก็จะได้หน้าของบทความใน หน้าแรกของบล็อกเกอร์ ถือเป็นการเสร็จสิ้นในขั้นตอนของการเขียนบทความลงในเว็บบล็อก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

36

ส่วนของบทความในหน้าแรกของบล็อก

ซึ่งเมื่อคลิกในส่วนของ “อ่านเพิ่มเติม” จะเข้าสู่ในหน้าของบทความที่ได้จัดทาข้อมูลไว้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

37

ตัวอย่างส่วนบทความในหน้าของเนื้อหาบทความทั้งหมดที่ได้จัดทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

38

การสร้าง/ตกแต่ง ส่วนปรับแต่งของบล็อกเกอร์ (ส่วน Gadget) องค์ ป ระกอบที่ใ ช้ในการปรั บ แต่ ง (ส่ ว น Gadget)ในส่ ว นนี้ ช่ว ยให้ เ ราสามารถแต่ง เติ มเสริ ม องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมดุลหรือความสวยงามให้กับบล็อกได้สะดวก องค์ประกอบแต่ละ อย่างสามารถโยกย้ายเพื่อสลับตาแหน่งไปวางไว้ในด้านซ้ายหรือขวา หรืออาจสลับเปลี่ยนวางไว้ในแนวบน หรือล่างก็ได้ ซึ่งในส่วนของตัวปรับแต่ง (ส่วน Gadget)นั้นมีส่วนของGadget ให้เลือกมากมาย ในที่นี้จะ ยกตัวอย่าง ส่วนของGadget พื้นฐานที่ใช้ในการตกแต่งบล็อกเกอร์เบื้องต้น โดยมีขั้นตอนหรือวิธีการดังนี้ เมื่ออยู่ในหน้าแรกของบล็อกเกอร์ ให้คลิกเมนู “การออกแบบ” เพื่อเข้าไปยังแม่แบบ จากนั้นให้ เลือกเมนู “รูปแบบ” เพื่อทาการเพิ่ม Gadget หรือ เพิ่มตัวปรับแต่งบล็อกเกอร์

คลิก “การออกแบบ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

39

หลังจากนั้นให้คลิกเลือกในส่วนของเมนู “รูปแบบ” เพื่อทาการเพิ่มตัวปรับแต่ง เมื่อเข้าสู่เมนู แม่แบบแล้ว ให้ คลิก “เพิ่ม Gadget” เพื่อเพิ่มตัวปรับแต่ง

2. คลิก “เพิ่ม Gadget”

1. คลิกเมนู “รูปแบบ”

จากนั้นจะแสดงหน้า เพิ่ม Gadget

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

40

ตัวปรับแต่ง/Gadget เป็นส่วนของตัวตกแต่งพื้นฐานของบล็อกเกอร์ ซึ่งมีทั้งหมด 28 Gadget ประกอบด้วย ดังนี้

โดยสามารถเลือกใช้ส่วนของตัวปรับแต่งได้ โดยการคลิกที่รูปภาพของตัวปรับแต่งนั้นๆหรือคลิกที่ชื่อ ของตัวปรับแต่งนั้นๆหรือ คลิกที่ไอคอน เพื่อทาการเพิ่มตัวปรับแต่งของบล็อกเกอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

41

1. การเพิ่ม Gadget ในส่วนของ “สถิติของบล็อก” มีขั้นตอนดังนี้

1.1 คลิกเพิ่ม Gadget

1.2 คลิก “สถิติของบล็อก”

1.3 ชื่อ : สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ตามความเหมาะสม 1.4 ระยะเวลา : สามารถเลือกระยะเวลา ในการกาหนดเก็บค่าสถิติ

1.5 สไตล์ : ปรับเปลี่ยนสไตล์ของ สถิติได้ตามต้องการ

1.6 เมื่อกาหนดค่าเสร็จแล้ว คลิก “บันทึก”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

42

1.9 คลิก “ดูบล็อก 1.8 เมื่อย้ายการจัดเรียงแล้ว ให้คลิก “บันทึกการจัดเรียง”

1.7 กล่อง Gadget จะแสดง อยู่ด้านบนสุด ซึ่งสามารถ ย้ายการจัดเรียงได้ 2. การเพิ่ม Gadget ในส่วนของ “รูปภาพ” มีขั้นตอนดังนี้

2.1 คลิกเพิ่ม Gadget

2.2 คลิกเมนู “รูปภาพ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

43

2.3 ชื่อ : ตั้งชื่อรูปภาพ

2.4 คาอธิบาย : อธิบายใต้ภาพ รูปภาพ 2.5 เลือกแหล่งที่มาของภาพ ในที่นี้จะ เลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และเมื่อ เลือกภาพได้แล้ว จะแสดงภาพให้เห็น

2.6 คลิก ลดขนาดให้พอดี 2.7 เมื่อกาหนดค่าเสร็จแล้ว คลิก “บันทึก”

2.10 คลิก “ดูบล็อก 2.9 เมื่อย้ายการจัดเรียงแล้ว ให้คลิก “บันทึกการจัดเรียง”

2.8 กล่อง Gadget จะแสดง อยู่ด้านบนสุด ซึ่งสามารถ ย้ายการจัดเรียงได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

44

3. การเพิ่ม Gadget ในส่วนของ “รายชื่อลิงค์” มีขั้นตอนดังนี้

3.1 คลิกเพิ่ม Gadget

3.2 คลิกเมนู “รูปภาพ”

3.3 ชื่อ : พิมพ์ชื่อหัวเรื่อง

3.4 การเรียง : จัดเรียง ตามความเหมาะสม 3.5 ชื่อเว็บไซต์ใหม่ : ชื่อเว็บ ที่ต้องการลิงค์ 3.6 URL ของไซต์ใหม่ : ใส่ที่ อยู่เว็บที่ต้องการลิงค์ 3.7 เมื่อทาขั้นตอนที่ 3.5 และ 3.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “เพิ่มลิงค์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

45

เพื่อเพิ่มลิงค์ตามจานวนที่ต้อง

3.8 เมื่อเพิ่มลิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก”

3.11 คลิก “ดูบล็อก 3.10 เมื่อย้ายการจัดเรียงแล้ว ให้คลิก “บันทึกการจัดเรียง”

3.9 กล่อง Gadget จะแสดง อยู่ด้านบนสุด ซึ่งสามารถ ย้ายการจัดเรียงได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

46

4. การเพิ่ม Gadget ในส่วนของ “HTML/จาวาสคริปต์” ในที่นี้จะนาคลิปวิดีโอ จากเว็บไซต์ youtube.com มาทาการวางลงในเว็บบล็อก มีขั้นตอนดังนี้

4.1 คลิกเพิ่ม Gadget

4.2 คลิกเมนู “HTML/จาวาสคริปต์”

4.3 ชื่อ : พิมพ์ชื่อหัวข้อของลิงค์

4.4 เนื้อหา : ใส่โค้ด HTML/จาวาสคริปต์

โค้ด HTML/จาวาสคริปต์ ในที่นี้จะนามาจากเว็บไซต์ youtube.com โดยมีขั้นตอนการนาโค้ดมา ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

47

เปิดหน้าเว็บ Browser ขึ้นมาใหม่ โดยที่ยังพักหน้า Gadget ลงไปก่อน จากนั้นทาตามขั้นตอน 4.5 พิมพ์เว็บไซต์ www.youtube.com ในBrowser

4.6 พิมพ์ค้นหาวิดีโอตามที่ต้องการ

4.7 ได้วิดีโอที่ต้องการแล้ว

4.8 คลิก “แชร์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

48

4.8 คลิก “ฝัง” 4.10 คัดลอก(Copy)โค้ด เพื่อไปวางใน Gadget โดยให้สังเกตค่า With 240 และค่า Height 135 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กาหนดหรือไม่ 4.9 กาหนดขนาดวิดีโอ ให้เหมาะสมกับบล็อกเกอร์ ในที่นี้กาหนดค่า With 240 และค่า Height 135

เมื่อทาการคัดลอก (Copy) โค้ดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเปิดกลับหน้า Gadget HTML/จาวาสคริปต์

4.11 ทาการวาง(Paste)โค้ดในGadget โดยให้ สังเกตค่า With 240 และค่า Height 135 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กาหนดหรือไม่

4.12 คลิก “บันทึก” สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

49

4.15 คลิก “ดูบล็อก” 4.14 เมื่อย้ายการจัดเรียงแล้ว ให้คลิก “บันทึกการจัดเรียง” 4.13 กล่อง Gadget จะ แสดงอยู่ด้านบนสุด ซึ่ง สามารถย้ายการจัดเรียงได้

เมื่อคลิก ดูบล็อก แล้ว จะปรากฏ Gadget ต่าง ๆ ที่ได้ทาการเพิ่มตัวตกแต่ง ซึ่งยังมีตัวตกแต่งให้ เพิ่มเติมอีกกมากมาย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

50

การเคลื่อนย้ายกล่องส่วนปรับแต่ง(ส่วน Gadget) ของบล็อกเกอร์ สามารถทาตามตัวอย่างได้ ดังขั้นตอนนี้

1. คลิกเมาส์ค้าง ตรงกล่องGadget ทีต่ ้องการย้าย โดยให้เมาส์เป็นรูป

2. จากนั้นทาการ ย้ายไปวางยัง ตาแหน่งที่ต้องการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

51

5. คลิก “ดูบล็อก” 4. คลิก “บันทึกการจัดเรียง” ทุกครั้งเมื่อมีการย้าย ตาแหน่งของ Gadget

3. ย้ายตาแหน่งของ Gadget ตามต้องการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

52

การตกแต่งส่วนหัวบล็อก การตกแต่งส่วนนี้สามารถตัดต่อ ตกแต่งด้วยภาพ สีสัน สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรให้สวยงามด้วย โปรแกรมการตกแต่งภาพ คือโปรแกรม PhotoShop หรือ Illustrator ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ การถ่ายทอดพอสังเขปที่พอจะสามารถสร้างภาพสวย ๆ มาใช้กับหัวบล็อกได้ในโอกาสต่อไป กิจกรรมฝึกฝนการตกแต่งเว็บบล็อก ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตกแต่งเว็บบล็อกในส่วนบทความใหม่ ตามตัวอย่างจากการสาธิตโดย ใช้เอกสารประกอบการฝึกอบรมในการทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ กาหนดให้มีรูปภาพอย่างน้อยคนละ 5 รูป และบทความใหม่คนละ 2 บท 2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตกแต่งเว็บบล็อกในส่วนปรับแต่ง ตามตัวอย่างจากการสาธิต โดยใช้ เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อการทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ กาหนดให้มีรูปภาพอย่างน้อยคนละ 3 รูป และบทความคนละ 2 บท การตกแต่งสีของเว็บบล็อก สีของเว็บบล็อกเป็นองค์ประกอบสาคัญในการกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อชิ้นงาน นอกจากนี้การใช้สียังแสดงออกถึงรสนิยมของเจ้าของเว็บบล็อกเองด้วย เทคนิคพื้นฐานในการใช้สีกับสื่อทุกชนิดควรพิจารณามิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสีดังนี้ 1. มิติของความกลมกลืนและความตัดกัน 2. มิติของสีโทนร้อนและสีโทนเย็น 3. มิติของมืด และสีสว่าง มิติของสีกลมกลืน 1. สีกลมกลืน (harmony) เหมาะกับการใช้สาหรับเนื้อหาที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็น พวกเดียวกัน ประสานสอดคล้องกันได้ดี การใช้สีกลมกลืนเป็นเลือกสีที่มีตาแหน่งใกล้เคียงกันในวงล้อสี หรือในจานสีที่กาหนดไว้ในคอมพิวเตอร์ เช่น ดา น้าตาล แดง ส้ม เหลือง หรือ ดา น้าเงิน เขี ยว แก่ เขียวอ่อน เหลือง เป็นต้น 2. สีตัดกัน (contrast) เป็นการเลือกใช้สีที่มีตาแหน่งห่างกันในวงล้อสีหรือ จานสีที่กาหนดไว้ใน คอมพิวเตอร์ สีตัดกันเหมาะกับเนื้อหาที่มีความแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน แสดงความรุนแรง ความลึกลับ ความตื่นเต้น ตัวอย่างของสีตัด กัน เช่น แดง-เขียว แดง-ดา แดง-น้าเงิน ขาว-ดา ส้ม-ดา ม่วงเหลือง เหลือง-ดา ส้ม-น้าเงิน เป็นต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

53

มิติของสีโทนร้อนและสีโทนเย็น 1. สีโทนร้อน (warm tone) เหมาะกับเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นหวาดเสียว รุนแรง ไม่สงบ เด็ดเดี่ยว มีอานาจ การใช้สีโทนร้อนสามารถทาให้เป็นสีกลมกลืนหรือสีตัดกันก็ได้ 2. สีโทนเย็น (cool tone) เหมาะกับเนื้อหาที่ให้ความรู้สึกสบาย เป็นกันเอง ร่มเย็น อบอุ่น สงบ เรียบง่าย ปลอดภัย การใช้สีโทนเย็นสามารถทาให้เป็นสีกลมกลืนหรือสีตัดกันก็ได้ มิติของสีมืดและสีสว่าง 1. สีมืด (shade) ส่วนใหญ่เกิดจากสีแท้ (hue) ผสมกับสีดา ให้ความรู้สึกลึกลับ น่ากลัว มั่นคง หนักแน่น บึกบึน ซ่อนเร้น สงสัย อึมคไม่กระจ่าง 2. สีสว่าง (tint) เป็นสีที่เกิดจากสีแท้ (hue) ผสมกับสีขาว ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เบิกบาน อ้างว้าง เป็นกันเอง ไว้ใจได้ ใสสะอาด ปลอดภัย เทคนิคการใช้สีเพื่อการสื่อความหมาย การใช้สีกับข้อความเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้สามารถอ่านได้ง่ายและชัดเจน ควรยึดหลักที่ว่า สี พื้นเข้มต้องให้สีตัวอักษรอ่อน แต่ในทางกลับกันถ้าสีพื้นเป็นสีอ่อนต้องให้สีตัวอักษรเข้ม ต้องหลีกเลี่ยงสีที่ มีลักษณะกลมกลืนกัน เช่น พื้นสีขาวตัวอักษรสีเหลือง สีส้ม หรือ พื้นสีน้าเงินเข้มตัวอักษรสีดา สีเขียว เข้ม สีน้าตาล เป็นต้น การใช้สีในเว็บบล็อก การใช้สีเพื่อการตกแต่งเว็บบล็อก โปรแกรมได้กาหนดไว้ในส่วนปรับแต่ง > แบบอักษรและสี มี องค์และกอบที่เกี่ยวข้องได้แก่ จานสีหรือแถบสีซึ่งประกอบไปด้วยสีมืดและสีสว่าง นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ บันทึกสีที่เราใช้กับเว็บบล็อกอยู่ในปัจจุบัน และสีที่โปรแกรมคานวณไว้ที่กลมกลืนกับสีเดิมได้ด้วย

กิจกรรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้การปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สวยงาม โดยอาศัยหลักการที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น ใช้เวลา 30 นาที

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

54

การใช้โปรแกรมแกรมร่วมในการจัดหน้าเนื้อหา Weblog ด้วยเว็บ issuu.com ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหนังสือออนไลน์ โดยไฟล์เอกสารที่รองรับในการแปลงผ่านเว็บ ได้แก่สกุล ไฟล์ .doc, .docx, .odt, .pdf, .odp, .ppt ดังตัวอย่าง ตัวอย่างแบบลักษณะของการเปิดหนังสือ

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ www.issuu.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

2. คลิก “Sing In”

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

55

3. คลิก เพื่อลงทะเบียนโดยใช้ ID ของ Google

4. คลิก “ยอมรับ”

5. คลิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

56

จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Profile issuu ซึ่งจะแสดงชื่อของผู้ลงทะเบียนเข้าใช้

6. คลิก “Upload”

แสดงชื่อของผู้ลงทะเบียนเข้าใช้

7. คลิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

57

สกุลไฟล์ที่รองรับกับโปรแกรมเว็บ issuu ได้แก่ .doc, .docx, .odt, .pdf, .odp, .ppt สาหรับในตัวอย่างนี้ จะแสดงการ Upload โดยใช้สกุลไฟล์ .ppt

9. คลิก Open

8. เลือกไฟล์ที่ต้องการ upload เพื่อทาเป็นหนังสือออนไลน์

จากนั้นทาการรอให้ไฟล์ทาการ Upload จนเสร็จ

เมื่อ Upload ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงไฟล์ที่ได้เลือก

แสดงไฟล์ที่ upload เสร็จเรียบร้อยแล้ว

10. คลิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

58

11. คลิก

12. คลิก Share

13. คลิก Embed

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

59

14. ทาการ (Copy)

เมื่อคลิก Embed แล้ว จะทาการ (Copy) โค้ดเพื่อไปวาง(Paste) ส่วนของ HTML ในบทความ หรือจะวาง(Paste) ในส่วนของ Gadget ใน HTML/จาวาสคริปต์ ตามความเหมาะสม

การใช้เว็บ issuu ร่วมกับเว็บบล็อก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

60

การใช้โปรแกรมแกรมร่วมในการจัดหน้าเนื้อหา Weblog ด้วยเว็บ polldaddy.com ซึ่งเป็นการสร้างแบบสารวจออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมเว็บ polldaddy ร่วม ซึ่งในที่นี้จะใช้เว็บ polldaddy เข้ามาร่วมในการทาแบบสารวจ เพื่อวางลงในเว็บบล็อกเกอร์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://polldaddy.com ในช่อง URL

2. คลิก

เพื่อสร้าง account ใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

3. คลิก

61

เพื่อลงทะเบียน

4. ตั้งชื่อ Name เป็นภาษาอังกฤษ 5. ตั้งชื่อ Username เป็นภาษาอังกฤษ 6. ใส่ E-mail address 7. ตั้ง Password เป็นภาษาอังกฤษ 8. คลิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

62

9. ให้ไป Check Email เพื่อทาการตกลงการสมัครเข้าใช้เว็บ Polldaddy ตามที่อยู่ของ email ที่กรอกไว้ใน ข้อ 6

10. คลิก Check Email ที่ส่งมาจากเว็บ Polldaddy

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

63

เมื่อเข้าสู่กล่องข้อความใน e-mail แล้ว ให้ทาการคลิก link ที่ได้รับจาก Polldaddy เพื่อยืนยัน เข้าสู่เว็บไซต์ Polldaddy อีกครั้งนึง

11. คลิก link ที่ส่งมาจากเว็บ Polldaddy

เมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บ Polldaddy ให้สังเกตชื่อที่อยู่ด้านบนขวามือ ชื่อที่แสดงจะเป็นชื่อผู้ใช้ที่ได้ ทาการสมัครไว้ตั้งแต่ตอนแรก

12. ชื่อที่แสดง

13. คลิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

64

14. คลิก Poll เพื่อทาการสร้างแบบสารวจ

เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้าง Poll แบบสารวจแล้ว จะต้องทาการตั้งคาถาม และคาตอบของ แบบสารวจที่ต้องการนั้นเสียก่อน และทาการตั้งค่าของแบบสารวจก่อนที่จะนา Code ของ Poll แบบ สารวจ ไปวางใน Gadget ของ Blogger

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

65

15 17 16

18

19 22

20

21

23

24

25

26

28

29

27 30 ลักษณะที่ใช้งานของ Poll แบบสารวจหลักๆ มีดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

66

15. ตั้งคาถามของแบบสารวจ 16. ตัวเลือกคาตอบของแบบสารวจ ซึ่งสามารถทาการเคลื่อนย้ายลาดับก่อนหลังของแบบสารวจ ได้ โดยคลิกเมาส์ค้างไว้ที่เครื่องหมาย และทาการเคลื่อนย้ายกล่องคาตอบที่ต้องการ 17. การใส่สื่อ Media ให้กับแบบสารวจ 18. การลบ ตัวเลือกของแบบสารวจ 19. การเพิ่มตัวเลือกให้กับแบบสารวจ 20. Allow multiple selections / อนุญาตให้เลือกได้หลายคาตอบ 21. Allow users to enter their own answer / อนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนคาตอบของตัวเอง 22. Randomize answer order / การสุ่มลาดับขั้นของคาตอบ 23. Poll Style / การเลือกรูปแบบของ Poll แบบสารวจ 24. Select your poll widget size / การเลือกขนาดเครื่องมือของแบบสารวจความ 25. Poll Closing / การปิดแบบสารวจ - keep open / เปิดแบบสารวจไว้ตลอด - Close after / ปิดแบบสารวจตามวัน และเวลาที่ต้องการ 26. Language Pack / ชุดภาษา 27. Results / การแสดงผลของแบบสารวจ - Hide all results / ซ่อนผลลัพธ์ทั้งหมด - Percentages only / เปอร์เซ็นต์เท่านั้น - Show results to voter / แสดงผลการเลือกตั้ง 28. Comments / การแสดงความคิดเห็น - Allow comments / การอนุญาตให้แสดงความคิดเห็น - Moderate first / ปานกลางก่อน - No comments / ไม่แสดงความคิดเห็น 29. Repeat Voters / สาหรับผู้ลงคะแนนอีกครั้ง - Don't block repeat voting / ไม่ปิดกั้นการออกเสียงลงคะแนนซ้า - Block by cookie (safest) / ที่ถูกบล็อกโดยคุกกี้ (ที่ปลอดภัยที่สุด) - Block by cookie & IP address / ปิดกั้นโดยคุกกี้และที่อยู่ IP address 30. ทาการสร้างแบบสารวจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์


คู่มือการสร้างเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์

67

เมื่อทาการตั้งคาถาม คาตอบ ของแบบสารวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Create Poll จะมี Pop Up แสดงการ Code ของ poll แบบสารวจนั้น จากนั้นให้ทาการเลือก ในส่วนของ JavaScript และทา การ Copy Code เพื่อไปวางในส่วนของ Gadget HTML/JavaScript ในเว็บไซต์ของ Blogger

31. คลิก JavaScript

32. Copy Code เพื่อไปวางในส่วนของ Gadget HTML/JavaScript ในเว็บไซต์ของ Blogger ตั วอย่ างของ Poll แบบส ารวจ หลั งจากการ Copy HTML/JavaScript ในเว็บไซต์ของ Blogger

Code

ไปวางในส่ วนของ Gadget

การใช้เว็บ Polldaddy

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะครุศาสตร์

คู่มือการสร้างเว็บบล็อก(Weblog)  

คู่มือการสร้างเว็บบล็อก(Weblog)เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์