Page 1

Power Point


Power PowerPoint Point??? ??? เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้ ช่วยงานด้ านการนำาเสนอข้ อมูลให้ กับผู้ฟังทีเ่ ข้ าร่ วมการประชุ ม, สั มมนา, การเรียนการสอนใน ห้ องเรียน เป็ นต้ น โดยเปลีย่ นจากการเตรียมเนือ้ หาทีจ่ ะบรรยายในแผ่ น ใส มาเป็ นการเตรียมเนือ้ หาของแต่ ละภาพนิ่ง (หรือแผ่ นสไลด์ ) และนำาเสนอผ่ านเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีต่ ่ อเข้ ากับอุปกรณ์ สำ าหรับฉายสไลด์ (LCD Projector) แทน


ขัขั้น้นตอนในการสร้ ตอนในการสร้าางงานนำ งงานนำาาเสนอ เสนอ สามารถสรุปเป็ น 4 ขั้นตอนได้ ดงั นี้ ขั้นที่ 1 เตรียมข้ อมูลทีจ่ ะจัดทำางานนำาเสนอ โดยมีการจัดแบ่ง เนื้อหาที่จะนำาเสนอให้เป็ นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย รู ปภาพ เสี ยง ฯลฯ  เพื่อเสริ มความเข้าในในเนื้ อหา และสะดวกในการสร้างแผ่นสไลด์ ขั้นที่ 2 การสร้ างแผ่ นสไลด์  เป็ นขั้นตอนในการจัดสร้างสไลด์ ใน PowerPoint ตามหัวข้อที่จดั เตรี ยมจากข้อ 1


ขัขั้น้นตอนในการสร้ ตอนในการสร้าางงานนำ งงานนำาาเสนอ เสนอ สามารถสรุปเป็ น 4 ขั้นตอนได้ ดงั นี้ ขั้นที่ 3 การตกแต่ งแผ่ นสไลด์ ตกแต่งสไลด์ที่สร้างจากขั้น ตอนที่แล้วให้เป็ นระเบียบ สวยงาม หรื อแทรก เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว  ภาพยนตร์ส้ นั ๆ เพื่อเสริ มเนื้ อหา ขั้นที่ 4 การจัดเตรียมนำาเสนอ และนำาเสนอ เป็ นขั้นตอนใน การซักซ้อมการนำาเสนอ อาจมีการเพิ่มข้อความช่วยจำาลงในแผ่นสไลด์  การทดลองนำาเสนอ การจับเวลานำาเสนอ เป็ นต้น รวมทั้งอาจมีการ พิมพ์แผ่นใสเพื่อแจกผูเ้ ข้าฟัง


โครงสร้ โครงสร้าางของ งของMS MSPowerPoint PowerPoint2007 2007


เมน เมนู...ู .หน้ หน้าาแรก แรก


เมน เมนู...ู .แทรก แทรก


เมน เมนู...ู .ออกแบบ ออกแบบ


เมน เมนู...ู .ภาพเคลื ภาพเคลือ่ อ่ นไหว นไหว


เมน เมนู...ู .ตรวจทาน ตรวจทาน


เมน เมนู...ู .มมุมุมมอง มอง


เมน เมนู...ู .รรู ปู ปแบบ แบบ

powerpoint  

powerpoint