Page 1


การทําความเย็นแบบเทอรมออะคูสติก

รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร

การทําความเย็น แบบเทอรมออะคูสติก ตอนที่ 1

ระบบการแปลงรูปพลังงานอยางหนึ่ง ซึ่งทํางานโดยไมมีชิ้นสวนใดเคลื่อนไหว และใชแกสเฉื่อยหรืออากาศเปนของไหลทํางานที่ไมกอมลภาวะ การทําความเย็นจะอาศัยกําลังจากคลื่นเสียงที่อาศัยแกสหรืออากาศ  การทําความเย็นแบบเทอรมออะคูสติก (thermoacoustic refrigeration) เปนอุปกรณทางเลือกหนึ่งในการแปลงรูป พลังงาน ซึง่ ทํางานโดยไมมชี นิ้ สวนเคลือ่ นไหว และใชแกสเฉือ่ ย หรืออากาศเปนของไหลทํางานที่ไมกอ มลภาวะ การทําความเย็น จะอาศัยกําลังจากคลื่นเสียงที่อาศัยแกสหรืออากาศ สํ า หรั บ แก ส หรื อ อากาศดั ง กล า ว จะมี เ ลขแพรนเทิ ล (Prandtl number, Pr) ตํ่ากวา 1.0 ซึ่งนิยมใชเปนตัวกลางและ สารทํางานในระบบทําความเย็นแบบเทอรมออะคูสติก เมือ่ แกสนัน้ ถูกอัดตัวผานสแต็ก (stack, or regenerator) ดวยพลังงานคลื่นเสียง ทําใหแกสมีปริมาตรลดลง ทําใหแกสมี ความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อสูงกวาอุณหภูมิของสแต็ก แกสรอนจะถายเทความรอนใหกับสแต็ก ผลที่ไดตามมานั้นจะ ทําใหอุณหภูมิของแกสจะตํ่าลง และแกสจะขยายตัวจนกระทั่ง อุณหภูมิลดลงและตํ่ากวาอุณหภูมิของสแต็ก ในทางตรงกันขาม สแต็กจะทําหนาที่ถายเทความรอน ใหกับแกส จนกระทั่งแกสมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเทากับอุณหภูมิ ของแกสกอนถูกอัด และเริ่มการอัดตัวใหมอีก และเปนเชนนี้ เรื่อยไปจนกระทั่งแกสเคลื่อนที่ออกจากสแต็ก ผลที่ได ทําให เกิดตําแหนงปลายรอนและปลายเย็นของสแต็ก ตําแหนงปลาย รอนจะเกิดในบริเวณใกลๆ กับตําแหนงของปฏิบัพความดัน (pressure anti-node) และตําแหนงปลายเย็นจะเกิดในบริเวณ ตําแหนงของบัพความดัน (pressure node) ของคลื่นเสียงใน www.me.co.th

หลอดเสียงกอง (resonator) พบวางานคลื่นเสียงทําใหเกิด การดึงความรอนเขาที่ปลายเย็นของสแต็กผานตัวแลกเปลี่ยน ความรอนที่ปลายดานเย็น แลวคายความรอนออกที่ปลายรอน โดยผานตัวแลกเปลี่ยนความรอนที่ปลายดานรอน ในที่นี้เนน ศึกษากับเทอรมออะคูสติกอันเกิดจากคลืน่ นิง่ (standing wave) โดยตรงเทานั้น

ความเปนมาของเทอรมออะคูสติก

ความเปนมาของการทําความเย็นแบบเทอรมออะคูสติก มีแนวทางการศึกษาหลักการทํางานไดมาจากมาจาก ผลการ ทดลอง (experiments) การวิเคราะห (analytical) และแบบ จําลองทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข (numerical simulations) ของผูเชี่ยวชาญและคณะผูวิจัย ซึ่งสรุปไว ในตารางที่ 1

สวนประกอบของเครื่องทําความ เย็นแบบเทอรมออะคูสติก

สวนประกอบของเครื่องทําความเย็นแบบเทอรมออะคูสติก พิจารณาในรูปที่ 1 ไดแก หลอดรีโซแนนซ (resonance tube) ลําโพงกําเนิดคลื่นเสียง สแต็ก (stack, or regenerator) ตัวแลกเปลี่ยนความรอนดานรอน (hot heat exchanger) และ ตัวแลกเปลี่ยนความรอนดานเย็น (cold heat exchanger) 

393, ธันวาคม 2559

35


การคํานวณการกอกําเนิดรอยราว (e-N)

สมคิด ทะรา

ผูจัดการฝายวิศวกรรม AESC Corporation Co., Ltd.

การคํานวณการกอกําเนิด รอยราว (e-N) และพฤติกรรม ความเค น -ความเครี ย ดในภาวะสลั บ การวิเคราะหความลาในชวงกอกําเนิดรอยราวมีความสลับซับซอนมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมความเคน-ความเครียดในภาวะสลับ และโครงสรางอนุภาคของโลหะที่ไดรับผลกระทบ จนทําใหวัสดุมีการเปลี่ยนรูปอยางถาวร

 ความเสียหายเนื่องจากการลาของโลหะสามารถแบงออก เปน 2 ชวง คือ ชวงอายุจาํ กัด และชวงอายุยนื ยาว การวิเคราะห ความล า โดยพิ จ ารณาความเครี ย ดเป น เกณฑ ถื อ เป น การ วิเคราะหชิ้นสวนแบบจํากัดอายุ และรับภาระสลับ จะอยูในชวง ตํา่ กวา 103–104 รอบ เนือ่ งจากความเคนทีเ่ กิดขึน้ บนชิน้ งานสูง กวาคาความเคนคราก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนรูปถาวร และกอ กําเนิดรอยราวขนาดเล็กในเนื้อโลหะ สวนมากชิ้นงานที่เขาเกณฑนี้จะไมใชเครื่องจักรกลหมุน ที่รับภาระสลับตลอดเวลา แตจะเปนอุปกรณที่ติดตั้งอยูกับที่ ดวยซํ้าไป และพบบอยครั้งที่วิศวกรคิดวาพฤติกรรมลักษณะ แบบนี้ ไมใชภาระสลับ พลอยทําใหไมสามารถแกปญหาไดหรือ แกไปก็ ไมถูกจุด จากที่ ไดกลาวไว ในบทความฉบับกอนหนานี้ ไววา การ วิเคราะหความลาโดยใชความเครียดเปนเกณฑ (e-N) หรือชวง การกอกําเนิดรอยราว (crack initiation) จะพิจารณาชิน้ งานหรือ วัสดุที่มีการเปลี่ยนรูปถาวร เนื่องจากวา ความเคนที่เกิดขึ้นกับ วัสดุมีคาสูงกวาคาความเคนครากอยูในชวงการเปลี่ยนรูปถาวร ทําใหเกิดสเตรนซอฟเทนนิง่ หรือเกิดสเตรนฮารเดนนิง่ ตกคางอยู ในเนื้อวัสดุ เมื่อวัสดุรับภาระสลับเนื่องจากภาระแบบดึงและอัด จะมีคาความเคนที่ไมเทากัน ในการคํานวณการกอกําเนิดรอยราวจะตองมีตัวแปรเพื่อ ทําการชดเชย (correction factor) ผลกระทบเนื่องจากการ เปลี่ยนรูปถาวร ในการวิเคราะหความลาโดยใชความเครียด www.me.co.th

เปนเกณฑจะใชกบั วัสดุหรือชิน้ งานทีร่ บั ภาระสูงความเคนสูงกวา ความเคนครากของวัสดุในบางสวนหรือทุกสวนของชิน้ งาน โดย มากแลวจะเปนแบบอายุจาํ กัด (finite life) หรือมีอายุในชวงหรือ นอยกวา 103–104 รอบ จะเห็นไดวา การวิเคราะหความลาในชวงพลาสติก หรือ ที่เรียกวา การกอกําเนิดรอยราว จะมีความสลับซับซอนมาก ขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวัสดุมีการเปลี่ยนรูปถาวร อันเนื่องมา โครงสรางอนุภาคของโลหะไดรับผลกระทบ บทความนี้ จะ กลาวถึงผลกระทบเนื่องจาก Bauschinger effect หรือผลกระ ทบจากการรับแรงดึงและอัดที่ไมเทากัน ทฤษฎีการสรางความ สัมพันธของความเครียด-อายุ (e-N) จุดเปลี่ยนผานของเสน e-N ระหวางอายุจํากัดและอายุยืนยาว เมื่อเกิดความเขาใจที่ ถูกตองแลว จะทําใหผูอานสามารถคํานวณและแกปญหาความ ลาในชวงจํากัดอายุได

พฤติกรรมความเคน-ความเครียด ในภาวะสลับ

ผลกระทบของ Bauschinger ป ค.ศ. 1886 Bauschinger นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปของ โลหะที่ถูกกระทําเนื่องจากภาระสลับ (cyclic deformations) คื อ ปรากฏการณ ที่ โ ลหะสู ญ เสี ย คุ ณ สมบั ติ ค วามเท า กั น ทุ ก 

393, ธันวาคม 2559

43


ชินวุฒิ ขวัญณัฐพร

การลดแรงเสียดทานในเครื�องยนตสันดาปภายใน

เทคนิคการลดแรงเสียดทาน ในเครื อ ่ งยนต ส น ั ดาปภายใน การพัฒนาลาสุดของนักออกแบบเครื่องยนต และผูผลิตชิ้นสวนเครื่องยนต เพื่อกําจัดแรงเสียดทานที่ตนเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม และทําใหเครื่องยนตประหยัดน้ํามันมากขึ้น

 เทคนิคลาสุดที่นักออกแบบเครื่องยนต นํ า มาใช เ พื่ อ ลดแรงเสี ย ดทานใน เครื่องยนตนั้น หลายคนอาจจะมองวา เปนเรื่องเกา แตแทจริงแลวผูออกแบบ และผลิ ต เครื่ อ งยนตมี ก ารพั ฒ นาดา น เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเพื่ อ แก ป  ญ หานี้ อ ยู  ตลอดเวลา ซึ่ ง เทคนิ ค วิ ธี ต  า งๆ ได กลายเปนปจจัยสําคัญของการออกแบบ เครื่องยนตรุนใหมๆ ที่ประหยัดนํ้ามันได มากยิ่งขึ้น

ลดแรงเสียดทาน ที่เพลาลูกเบี้ยว

วิธีการพัฒนาเครื่องยนตเพื่อให แรงเสียดทานลดลง มักจะทําโดยการลด แรงเสียดทานทีล่ กู เบีย้ ว เพราะทําไดงา ย ที่สุด เชน การคิดคนระบบการฉีดนํ้ามัน หลอลื่นแบบใหมที่ทําใหการปอนนํ้ามัน เครื่องเพียงพอ และเขาถึงไดดีขึ้น หรือ แมแตการปรับปรุงสารเคลือบผิวลูกเบีย้ ว ใหพื้นผิวลื่นยิ่งขึ้น เปนตน นักออกแบบจากคายรถยนตฝง อเมริกาได ใหแนวคิดไววา ตองอาศัย การวิเคราะหระบบขับเคลื่อนทั้งระบบ กอน เพื่อที่จะพิจารณาวาชิ้นสวนใดที่จะ www.me.co.th

ตองถูกเลือกมาปรับลดคาแรงเสียดทาน ลงจากเดิม ผูผ ลิตเพลาลูกเบีย้ วและอุปกรณที่ เกีย่ วของจากเยอรมันรายหนึง่ เพิม่ เติมวา ถาตองการเครือ่ งยนตทมี่ แี รงเสียดทานตํา่ ตองเริม่ ตนทีก่ ารออกแบบสถาปตยกรรม ตัวเครื่องยนต (base architecture) สวนปญหาใดที่สามารถปรับปรุงแกไขได กอนในระดับของผูผลิตชิ้นสวน บริษัทผู ผลิตชิ้นสวนเองก็ตองพัฒนาผลิตภัณฑ ที่อยู ในสวนการผลิตนั้นไปพรอมๆ กัน โดยลาสุดผูผลิตชิ้นสวนรายนี้ ได ใชสาร เคลื อ บผิ ว ชนิ ด ใหม ที่ ส ามารถลดแรง เสียดทานลงไดถึง 50 เปอรเซ็นตจาก ปจจุบัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากราคา สารเคลือบตัวใหมที่ผานการทดสอบแลว นัน้ มีราคาสูง จึงยังไมสามารถนํามาใช ใน สายการผลิตได ณ ขณะนี้

Overhead Camshaft) นั้น ผูออกแบบ ตองใชความพยายามอยางมาก เนือ่ งจาก เกี่ยวของกับชิ้นสวนหลายชิ้นในชุดขับ เพลาลูกเบี้ยว โดยเฉพาะเฟองไทมมิ่ง โซ และตัวดันโซไทมมิ่ง เปนชิ้นสวน หลักในการทําใหเกิดแรงเสียดทาน ซึ่ง ชิ้นสวนที่กลาวมาขางตนนั้นตองนํามา พิจารณาออกแบบใหมเพื่อลดแรงเสียด ทานพรอมๆ กัน ไมสามารถแยกทําแตละ ชิ้นสวนได ดั ง นั้ น ผู  ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นในระบบนี้ ตองมีความพรอมจะพัฒนาผลิตภัณฑ และมีความสามารถในการผลิตชิ้นสวน ไดครบทั้งหมด ข อ มู ล จากผู  ผ ลิ ต โซ ไ ทม มิ่ ง และ ชิ้นสวนในระบบเกียรรายใหญของโลก รายหนึ่งจากเยอรมันระบุวา พวกเขาได เนนไปที่การออกแบบรูปทรงของขอตอ บนตัวโซไทมมิ่งใหมีสวนโคงดังรูปที่ 1

ลดแรงเสียดทาน ที่ระบบขับเคลื่อน โซไทมมิ่ง

การตอสูกับแรงเสียดทานของชุด ขับเพลาลูกเบี้ยวในเครื่องยนต ในปจุบัน ที่เปนแบบแคมคู หรือ DOHC (Double

รูปที่ 1 ขอตอโซที่พัฒนาขึ้นใหม ใหมีรัศมีโคงดานบน 

393, ธันวาคม 2559

51


ความเชื�อถือไดของระบบไฟฟา

ผศ. ถาวร อมตกิตติ์

ความเชื อ ่ ถื อ ได ข องระบบไฟฟ า ระบบไฟฟาจะมีความเชื่อถือไดและพรอมใชเพื่อใหระบบทํางานไดอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพิจารณาและดําเนินการจัดการอยางถูกตอง รวมทั้งมีขนาดอุปกรณ ในระบบอยางเหมาะสมอีกดวย  ในการออกแบบระบบไฟฟา จะตองพิจารณาความเชื่อถือ ไดของโหลด และความเชื่อถือได ในการใชงานของระบบ อีกทั้ง ความสอดคลองและการโคออดิเนตของระบบปองกัน การประเมินปริมาณความเชือ่ ถือได เปนการคํานวณดัชนี ความเชื่อถือได ในสมรรถนะของสวนประกอบตางๆ ในระบบ กําลังไฟฟา การออกแบบระบบจึงตองพิจารณาและประเมินผล ของความเชือ่ ถือได ในการใชงาน และราคาทีข่ นึ้ กับความเชือ่ ถือ ได ในสวนประกอบของระบบ, รูปแบบของระบบ, การปองกันและ การปดเปดวงจร รวมทัง้ การทํางานและการปฏิบตั กิ ารบํารุงรักษา

การประเมินความเชื่อถือได ของระบบไฟฟา

ความเชื่อถือไดของระบบโดยพื้นฐานมีดัชนีหรือตัวชี้วัด สองประการ คือ ความถี่ที่โหลดหยุดชะงัก และชวงเวลานานที่ คาดไวเมื่อโหลดหยุดชะงัก ดัชนีพื้นฐานของความถี่ในการหยุดชะงัก และชวงเวลา นานที่คาดไวเมื่อหยุดชะงัก นํามาใช ในการคํานวณดัชนีอื่นๆ ไดสามสวน คือ สวนแรกเปน เวลาหยุดชะงักโดยเฉลี่ยตอปที่ คาดไว สวนที่สองเปน ความพรอมใช (availability) ที่ตองการ หรือความไมพรอมใชของระบบที่จุดจายโหลด สวนที่สามเปน พลังงานที่คาดไวแตไมไดจายตอป ขอมูลทีต่ อ งการในการประเมินปริมาณความเชือ่ ถือไดของ ระบบขึ้นกับขนาดและรายละเอียดของระบบ รวมถึงสมรรถนะ ของสวนประกอบตางๆ ที่ใชงานรวมกัน และเวลาที่ตองการใน การปดเปดวงจร โดยปกติแลวขอมูลของสวนประกอบระบบมี ดังนี้ www.me.co.th

• อัตราการลมเหลว (ไฟฟาดับ) ที่สวนประกอบที่แตกตางกัน ลมเหลว • เวลาเฉลี่ยที่คาดไว ในการซอมหรือเปลี่ยนสวนประกอบที่ ลมเหลว • อัตราไฟฟาดับของสวนประกอบตามกําหนดการ (บํารุงรักษา) • ชวงเวลานานโดยเฉลี่ยที่คาดไว ในกําหนดการไฟฟาดับ สวนขอมูลของเวลาในการปดเปดวงจรมีดังนี้ • เวลาที่คาดไว ในการเปดและปดเซอรกิตเบรกเกอร • เวลาที่คาดไว ในการเปดและปดสวิตชปลดวงจร • เวลาที่คาดไว ในการเปลี่ยนไสฟวส • เวลาที่คาดไว ในการตัดกระแส เปนตน วิธีประเมินความเชื่อถือไดของระบบ โดยทั่วไปมีขั้น ตอนดําเนินการดังนี้ 1. กําหนดคาความเชื่อถือได ให โหลดและการหยุดชะงัก ที่เหมาะสมตอการใชงาน โดยพิจารณาถึงคุณภาพในการจาย ไฟฟา เชน แรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ, แรงดันไฟฟาเกินชั่วขณะ, ฮารมอนิก เปนตน และความตอเนื่องของโหลดในการใชงาน โดยกําหนดความชัดเจนทีก่ ารใชงานหยุดชะงัก ซึง่ ปกติแลวรวม ถึงระดับแรงดันไฟฟาที่ลดลง (แรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ) และ ชวงเวลาที่แรงดันไฟฟาลดลง 2. การเกิดลมเหลวและการวิเคราะหผลกระทบ ซึ่ง ประกอบดวยรายละเอียดในการลมเหลวของสวนประกอบตางๆ และผลจากการใชงานหยุดชะงัก ทั้งนี้เพื่อกําหนดและระบุ เหตุการณ ไฟฟาดับของสวนประกอบตางๆ ที่ทําใหการใชงาน ของโหลดในจุดที่กําลังพิจารณาหยุดชะงัก ซึ่งประเภทไฟฟาดับ ของสวนประกอบ คือ • ไฟฟาดับหรือลมเหลวโดยบังคับ ซึ่งเปนไฟฟาดับโดยบังคับ 

393, ธันวาคม 2559

55


เทคโนโลยีเซนเซอรเทอรโมไพลอาเรย

สุธี โสมาเกตุ

เทคโนโลยีเซนเซอร เทอรโมไพลอาเรย การนําเทอร โมไพลแบบเดี่ยวหลายๆ ตัวมาตอเขาดวยกันเปนโมดูล โดยสามารถตรวจจับอุณหภูมิ จากรังสีความรอนที่แผออกมา จากตัวคนได โดยที่คนไมจําเปน ตองมีการเคลื่อนไหว  หากกล า วถึ งเทคโนโลยีถ ายภาพ ความร อ น หลายคนคงจะนึ ก ถึ ง หนั ง สงครามสมัยใหมทที่ หารมีกลองถายภาพ ความรอน สามารถมองเห็นฝายขาศึกได แม ในเวลากลางคืน และแนนอนวาฝาย ทีม่ เี ทคโนโลยีเหนือกวายอมไดเปรียบ ซึง่ นั่นก็คือ ความสามารถในการมองเห็นได ในที่มืดนั่นเอง เซนเซอรเทอรโมไพลอาเรย (thermopile array sensor) จัดเปนเซนเซอร ที่ ส ามารถนํ า มาถ า ยภาพความร อ นได เชนกัน โดยเทอร โมไพลนั้นอยูในจําพวก อุปกรณตรวจจับทางแสง (photo detector) ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ตรวจจั บ การแผ รั ง สี อิ น ฟราเรด หรื อ คลื่ น รั ง สี ความรอน ในชวงความยาวคลืน่ 0.1 m – 100 m จากนั้นแปลงเปนสัญญาณ ทางไฟฟา www.me.co.th

เทอร โมคัปเปล (thermocouple) หลายๆ ตัวมาตอรวมกันเปนชุด เพือ่ ใหสามารถนํา คาเอาตพุตไปใชงานได ในแบบเรียงแถว หรือจะแบงคาเอาตพตุ ออกเปนตารางก็ได

สวนคําวา “array sensor” คือ การนําเทอร โมไพลแบบเดี่ยว (single) หลายๆ ตัวมาตอเขาดวยกันในลักษณะ โมดูล หรือเรียกใหเขาใจงายๆ ก็คอื การนํา

รูปที่ 1 การตรวจจับบุคคลดวยเซนเซอร Grid-EYE จาก Panasonic 

393, ธันวาคม 2559

69


วิถีขับเคลื�อนโลจิสติกสสูยุคดิจิตอล โกศล ดีศีลธรรม

วิถีขับเคลื่อนโลจิสติกส สู ย  ค ุ ดิ จ ต ิ อล โลจิสติกสเปนกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการกระจายสินคา เพื่อสงมอบคุณคา

และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งถือเปนปจจัยขับเคลื่อนความสามารถ ในการแขงขัน อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญตอการสรางประสิทธิภาพ ของกระบวนการภายในอีกดวย  กิ จ กรรมหลั ก ทางโลจิ ส ติ ก ส เ ป น สวนหนึ่งในกระบวนการหวงโซอุปทาน โดยบูรณาการกิจกรรมตางๆ อาทิ การ วางแผน การปฏิบัติการ การเคลื่อนยาย ทรัพยากรหรือสินคา และการสงมอบให ลูกคาปลายทาง ดวยตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งแตละกิจกรรมมีความเชื่อมโยง เพื่อ สงมอบคุณคาใหกับลูกคา หรือเรียกวา หวงโซคุณคาการสงมอบ ผูประกอบการยุคใหมได ใหความ สําคัญกับแนวคิดบูรณาการในกิจกรรม ดังกลาว เพื่อสรางประสิทธิผลการตอบ สนองที่สรางความพึงพอใจใหลูกคา ซึ่ง การบริ ห ารจั ด การที่ ดี จ ะส ง ผลต อ การ ลดความสูญเสียของกระบวนการ ทั้ง ยังสามารถตอบสนองอุปสงคหรือความ ตองการที่หลากหลายของลูกคา ซึ่งมี การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง อีกทั้ง ความรวดเร็วในการเขาสูตลาด ถือเปน ปจจัยหลักสนับสนุนการดําเนินงานยุค ใหม โดยนําเทคโนโลยีสนับสนุนใหเกิด การปรับปรุงกระบวนการ และประสาน การทํางาน ซึ่งเกิดการรวมใชขอมูล เพื่อ ใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง

74

393, ธันวาคม 2559

การวางแผนสราง สมดุลตอบสนอง

ตามผลการศึกษาพบวา องคกร ชั้นนําสวนใหญจะมุงประสานความรวม มื อ เพื่ อ สร า งผลิ ต ภาพการดํ า เนิ น งาน ซึ่งสามารถลดความลาชาและความผิด พลาดในการดําเนินธุรกรรม ลดชวงเวลา นําการจัดหาจัดซื้อ และแกปญหาของ ขาดหรือสินคาลนสต็อก โดยมุงใหเกิด สมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทาน โดยใช เทคโนโลยีสนับสนุนการเขาถึงขอมูล เพือ่ ใหคูคารวมใชขอมูลสําหรับการวางแผน และควบคุม ทําใหเกิดการตอบสนอง   w¬ÕwÖ¥ ¬ÖÕz”   

ความตองการ และสรางความพึงพอใจ ใหลูกคา การพยากรณอปุ สงค มีความเสีย่ ง ที่จะไดรับผลกระทบจากการคาดการณที่ ตางไปจากอุปสงคแทจริง หากคาดการณ ตํ่าเกินไปก็จะสงผลใหสินคาที่จัดเตรียม ไวไมพอจําหนาย และสูญเสียโอกาสใน การสรางรายได แตหากคาดการณสูง เกินไปก็จะสงผลตอภาระจัดเก็บสต็อก และการเสื่อมคาของสินคา ความคลาดเคลือ่ นในการพยากรณ จะส ง ผลกระทบต อ การบริ ห ารห ว งโซ อุ ป ทาน เชน เมื่ อ เริ่ ม มี คํ า สั่ ง ซื้ อ จาก รานคาปลีกไปยังผูสงมอบ ขอมูลจะถูก

t¥–³ž˜Š–¤‘•¥t– zwÙt– t¥–{¤‡ž¥ {¤‡~ª¸ 

t¥–Œ¤Œ«Œ t¥–˜§ˆ

ˆ˜¥‡

˜¬twÖ¥

t¥–³ž˜¥–Œ¯Š› รูปที่ 1 กระบวนการโลจิสติกส www.me.co.th


กองบรรณาธิการ

สรุปภาพรวมพลังงานทดแทนของไทย

สรุปภาพรวมพลังงาน ทดแทนของไทย

ภาพรวมพลังงานหลักของประเทศในชวงที่ผานมาและในอนาคต ซึ่งพลังงานทดแทนมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ และความเปนอยูที่ดีของคนในสังคมไทย ตลอดจน สรางความมั่นคงใหกับพลังงานในอนาคตของประเทศ  พลั ง งานเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการ สรางเสริมความสุขและสวัสดิภาพแก ประชาชน โดยเฉพาะพลั ง งานมี ส  ว น เกี่ยวของกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของชาติ ประเทศไทยมี แ หล ง พลั ง งานที่ มี คุ ณ ค า ทางเศรษฐกิ จ หลายประเภท เชน แหลงกาซธรรมชาติ ถานหิน พลัง นํ้า พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ เปนตน ซึ่งพลังงานดังกลาวนําไปสูการยกระดับ ความเปนอยูของประชาชนในประเทศ อย า งไรก็ ต าม การที่ พ ลั ง งานมี ประโยชนมหาศาล แตพลังงานก็สราง ป ญ หาใหญ ใ นประเทศได และนั บ วั น พลังงานก็มีผลกระทบอยางรุนแรงตอ www.me.co.th

การพัฒนาประเทศไทยมากขึน้ เชือ้ เพลิง ตางๆ ที่นําผลิตไฟฟา เชน นํ้ามัน กาซ ธรรมชาติ ถานหิน เปนตน นับวันจะมี ปริ ม าณน อ ยลงทุ ก ที แ ละจะหมดไปใน อนาคต อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงดังกลาว มี

ความผันผวนที่สูงมากตามสถานการณ ทางเศรษฐกิจ และการเมืองของโลก แม จ ะมี ก ารผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยพลั ง นํ้าซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียนก็ตาม แต ก็มีสัดสวนที่นอยมาก และแหลงนํ้าที่จะ

รูปที่ 1 แหลงพลังงานทดแทน และการแปรรูปพลังงาน 

393, ธันวาคม 2559

85


บทความ _________ Classic 20 ป กอน

บทความเดนวารสารเทคนิค ฉบับที่ 125, เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538

กับดักไอนํ้าผูพิชิตศัตรูระบบไอนํ้า รวมทีมกับดักไอนํ้า เสริมการกําจัดคอนเดนเสต และอากาศในระบบไอนํ้าใหไดผล ผูเขียน : ดร. พงษธร จรัญญาภรณ หนวยปฏิบัติการวิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

www.me.co.th

393, ธันวาคม 2559

91


บทความ _________ Classic 20 ป กอน

92

 393,

ธันวาคม 2559

www.me.co.th


เรื่องจากปก

Perfect Power Line Co., Ltd.

มอเตอรกันการระเบิดจาก RAEL และมาตรฐานประเภทของพื้นที่อันตราย มอเตอรสําหรับใชงานในสภาพบรรยากาศที่สามารถเกิดการระเบิดไดจาก RAEL ผูผลิตมอเตอรชั้นนําประเทศอิตาลี โดยรุน RL series สําหรับพื้นที่อันตรายทั่วไป และรุน ADPE ที่ใชกับระบบจายเชื้อเพลิง

 ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม ซึ่งอาศัยมอเตอรไฟฟาเปนตัวขับเคลื่อน ระบบการผลิ ต ซึ่ ง ในสภาพแวดล อ ม ของการทํางานบางอยาง มีความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดเพลิงไหมและการระเบิดจาก ไอและฝุ  น สารต า งๆ ดั ง นั้ น เพื่ อ ความ ปลอดภัย และเปนมาตรฐาน จึงจําเปน ตองเลือกใชมอเตอรที่ไดรบั การออกแบบ และการใชงานที่ถูกตองตามขอบังคับ และมาตรฐาน

ความเปนมาและ ประเภทพื้นที่อันตราย

ในตอนตนศตวรรษที่ 1900 เปน ชวงทีภ่ าคการผลิตอุตสาหกรรมเริม่ ขยาย ตัว และเริม่ มีการพัฒนามาตรฐานตางๆ ที่ เกีย่ วของกับอุตสาหกรรม เชน มาตรฐาน การออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟา ของ North American Codes โดยที่ มาตรฐาน NEC (National Electric Code) ใชสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐาน CEC (Canadian Electric Code) ใชสําหรับประเทศแคนาดา ในชวงเวลาเดียวกันนั้น สถาบัน www.me.co.th

รูปที่ 1 มอเตอรจาก RAEL สําหรับใชในสภาพ บรรยากาศที่มีศักยภาพจะเกิดการระเบิดได

มาตรฐานของยุโรป คือ International Electrotechnical Commission (IEC) ถูกกอตั้งขึ้นที่ประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่ อ เป น สถาบั น ด า นมาตรฐานการ ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับ ใช ในกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ในยุ โ รปยั ง ร ว มกั น สร า ง มาตรฐานเพื่อใช ในกลุมประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ คือ CENELEC (European Electrotechnical Committee for Standardization) ซึง่ เนือ้ หาโดยรวมแลว จะเหมือนกับมาตรฐานของ IEC 

ในตอนตนทศวรรษ 1920 มีความ ตองการใชเชื้อเพลิงคุณ ภาพดีเพิ่มขึ้น อยางมาก อันเนือ่ งมาจากการเกิดขึน้ ของ รถยนตและเครือ่ งบิน โดยเฉพาะอยางยิง่ เชือ้ เพลิงแกโซลีน (นํา้ มันเบนซิน) ซึง่ ไอ ระเหยของแกโซลีนนัน่ งายตอการจุดติดไฟ จากประกายไฟ (spark) ถือเปนความ เสี่ยงอันตราย จึงจําเปนตองปองกันการ เกิดประกายไฟจากระบบไฟฟาไมใหอยู ในบริเวณทีม่ ไี อระเหยของเชือ้ เพลิง พืน้ ที่ ปองกันความเสี่ยงดังกลาวจึงถูกกําหนด เปน “Extra Hazardous Location”

393, ธันวาคม 2559

105


ทดลอง

อานฟรี

รูปแบบ

E-Magazine

Download ไดที่ :   



 

www.me.co.th

โทรศัพท 02-862-1396-9


หมดกังวลเรื่องใหอาหารสุนัข ดวยนวัตกรรม DOGMATE

“DOGMATE” อุ ป กรณ อํ า นวย ความสะดวกใหกับผูเลี้ยงสุนัขผานการ สั่งงานในแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน ทั้งระบบแอนดรอยด (Android) และ ไอโอเอส (iOS) ที่มาพรอมฟงกชันสง เสียงทักทายและกลองเว็บแคม ผลงาน นองๆ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัด ชลบุรี ที่จะเชื่อมคุณและนองหมาแสน รักไมใหหางกัน ในยุคทีก่ ารใชชวี ติ นัน้ เปลีย่ นแปลง ไป โดยเฉพาะคนเมืองจํานวนไมนอย เลือกทีจ่ ะใชชวี ติ แบบอิสระมากขึน้ ทําให สัตวเลี้ยงกลายมาเปนสิ่งเติมเต็มใหกับ ชีวิตของคนยุคใหม ไดเปนอยางดีโดย เฉพาะสุนขั แตดว ยปจจัยทางดานเวลาที่ คนเมืองตองแขงขัน รีบเรงในการทํางาน ทําใหเวลาที่ตองดูแลสัตวเลี้ยงเหลานี้มี นอยเหลือเกิน ถาหากมีอุปกรณที่ตอบสนองผูที่ ไมมีเวลาในการเลี้ยงดูสุนัขใหสามารถ ใหอาหารสุนัขได ในระยะไกลผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือก็นาจะชวยแกปญหา www.me.co.th

จุ ด นี้ ไ ด นั่ น คื อ แนวคิ ด ของ นางสาว อัฌมาภรณ รักการ, นางสาวอัญชญา ใจกล า , นางสาวดุ ษ ฎี ศรี ท องอ อ น, นางสาวอั ญ ริ น ทร ณ ระนอง และ นางสาวปญญชลี แตงเล็ก พรอมดวย อาจารยวรรณวณา ปญญาใส อาจารยที่ ปรึกษาจากโรงเรียนชลกันยานุกลู จังหวัด ชลบุ รี ที่ นํ า เสนอแนวคิ ด ดั ง กล า วเข า รวมโครงการ “ตอกลาใหเติบใหญ” ที่ ดํ า เนิ น โครงการโดย ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ (NECTEC) สํ า นั ก งานพั ฒ นา วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (NSTDA) และไดรับการสนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยผูเลี้ยงสามารถกําหนดเวลา การใหอาหารเพื่อนที่นารักไดจากทุกจุด ผานแอพพลิเคชั่น “DOGMATE” บน สมารทโฟน โดยไมจําเปนตองอยูในบาน เทานั้น โดย “DOGMATE” จะทํางาน ผาน “NETPIE” ซึ่งเปนแพลตฟอรม IoT ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย NECTEC เพื่อ 

เชื่อมตอคําสั่งไปยังเครื่องใหอาหารสุนัข ที่ บ  า น โดยเครื่ อ งให อ าหารจะปล อ ย อาหารเม็ ด ออกมา 20 วิ น าที ต  อ การ กดปุมสั่ง 1 ครั้ง หรือสามารถกดหยุด ก อ นได แต ถ  า เจ า ของสุ นั ข รู  ว  า ต อ ง เดิ น ทางไปยั ง บริ เ วณที่ ไ ม มี สั ญ ญาณ อินเทอรเน็ตหรือสัญญาณโทรศัพทมือ ถือ “DOGMATE” ก็มีฟงกชันรองรับ ดวยการตั้งเวลาลวงหนาจากตัวเครื่อง ใหอาหาร ซึ่งถือเปนจุดเดนของเครื่องนี้ ดวยเชนกัน ในระยะถั ด ไปน อ งๆ ได ตั้ ง เป า พั ฒ นาให เ ครื่ อ งสามารถส ง การแจ ง เตือนไปยังแอพพลิเคชัน่ ในกรณีทอี่ าหาร ใกลหมด รวมถึงเพิ่มระบบบันทึกภาพ และเสี ย งบนแอพพลิ เ คชั่ น และส ง ต อ ไปยังสุนัขที่บาน ซึ่งจะทําให นองหมา และเจาของรูสึกใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น. สถานะสิ่ ง ประดิ ษ ฐ อ ยู  ร ะหว า งดํ า เนิ น การขอรับความคุมครองดานทรัพยสิน ทางปญญา 

393, ธันวาคม 2559

113


ปฏิทินงานแสดงสินคาและสัมมนา ˜µ¦µŠ f„°¦¤Â¨³­´¤¤œµ‹´—×¥¦·¬´šÁ°È¤Â°œ—r°¸‹Îµ„´—

เสนอ...การอบรมสัมมนา

ลับสมองเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มทักษะ, ประสิทธิภาพ และผลกําไร

www.me.co.th/seminar

®´ª…o° ª´œš¸É „µ¦˜¦ª‹­°Â¨³„µ¦Îµ¦»Š¦´„¬µ¦³Å¢¢jµ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ „»¤£µ¡´œ›r „µ¦°°„Â¨³Îµ¦»Š¦´„¬µ¦³šÎµ‡ªµ¤Á¥Èœ­Îµ®¦´°»˜­µ®„¦¦¤ „»¤£µ¡´œ›r Áš‡œ·‡Äœ„µ¦Á¨º°„¨³ÄoŠµœ—oµœšn°ªµ¨rªž{€¤ ¤¸œµ‡¤ „µ¦°°„Â¨³˜·—˜´ÊŠ¦³Å¢¢jµ ¤¸œµ‡¤ ±¸˜ž{€¤Áš‡œ·‡Ä®¤nÁ¡ºÉ°¨—‡nµ¡¨´ŠŠµœ ¡§¬£µ‡¤ „µ¦Îµ¦»Š¦´„¬µ˜µ¤„µ¦Á­ºÉ°¤­£µ¡Á‡¦ºÉ°Š‹´„¦ &RQGLWLRQDO ¡§¬£µ‡¤ %DVHG0DLQWHQDQFH Á¡ºÉ°„µ¦¨—‡nµÄo‹nµ¥Â¨³Á¡·É¤„εŦ „µ¦°°„Â¨³Îµ¦»Š¦´„¬µ¦³œÊεÁ­¸¥­Îµ®¦´Ã¦ŠŠµœ ¤·™»œµ¥œ °»˜­µ®„¦¦¤¨³°µ‡µ¦ „µ¦ÄoŠµœÂ¨³„µ¦Îµ¦»Š¦´„¬µ»—¤°Á˜°¦rÁ®œ¸É¥ªœÎµš¸ÉčoŠµœ ¤·™»œµ¥œ ¦nª¤„´°·œÁª°¦rÁ˜°¦r „µ¦˜n°¨Š—·œÁ·Šž’·´˜·­Îµ®¦´Šµœ°µ‡µ¦Â¨³°»˜­µ®„¦¦¤ „¦„‘µ‡¤ „µ¦‹´—„µ¦ŠµœŽn°¤Îµ¦»Š¦´„¬µ­¤´¥Ä®¤n „¦„‘µ‡¤ ¡ºÊœ“µœÁŽœÁŽ°¦rĜ¦³„µ¦ª´—¨³‡ª‡»¤¨³„µ¦ ­·Š®µ‡¤ ž¦³¥»„˜rčoŠµœ°¥nµŠŠnµ¥ „µ¦°°„Â¨³—¼Â¨¦³šn°£µ¥Äœ°µ‡µ¦Â¨³Ã¦ŠŠµœ ­·Š®µ‡¤ Áš‡œ·‡„µ¦°°„čoŠµœ¨³ž¦´ž¦»Š¦³ž¦´°µ„µ« „´œ¥µ¥œ °¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ Á‡¨È—¨´„µ¦Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡Â¨³„µ¦ž¦³®¥´—¡¨´ŠŠµœÅ¢¢jµ „´œ¥µ¥œ Áš‡œ·‡„µ¦°œ»¦´„¬r¡¨´ŠŠµœÄœ¦³°´—°µ„µ« ˜»¨µ‡¤ ª·›¸„ε‹´—ŜئÁ‹œÄœœÊεÁ­¸¥°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ˜»¨µ‡¤ Áš‡œ·‡„µ¦˜´ÊŠ«¼œ¥rÁ¡¨µ $OLJQPHQW —oª¥Å—°´¨Á„‹ 'LDO ¡§«‹·„µ¥œ JDXJH £µ‡ž’·´˜· Áš‡œ·‡„µ¦ž¦´ž¦»Š˜´ªž¦³„°„ε¨´ŠÂ¨³„µ¦Â„ož{®µ±µ¦r¤°œ·„ ¡§«‹·„µ¥œ ­°™µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥—Á¡·É¤Á˜·¤Å—oš¸É¦·¬´šÁ°È¤Â°œ—r°¸‹Îµ„´— 0 (

Ú¦«´¡šrÚ¦­µ¦ZZZPHFRWKHPDLOLQIR#PHFRWK 

­™µœš¸É æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ

Ÿ¼o‹´— Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸

æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ

Á°È¤Â°œ—r°¸

æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ

Á°È¤Â°œ—r°¸

æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ

Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸

æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ

Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸

æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ

Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸ Á°È¤Â°œ—r°¸

æŠÂ¦¤ÁŽÈœš¦µÁŽÈœš¦´¨­Á˜´Éœ

Á°È¤Â°œ—r°¸

˜µ¦µŠ f„°¦¤Â¨³­´¤¤œµ

®´ª…o° ǦŠ…nµ¥­ºÉ°­µ¦‡°¤¡·ªÁ˜°¦r®´ª…o°v&\EHU6HFXULW\w „¨¥»š›„µ¦…µ¥Â¨³„µ¦˜¨µ—­·œ‡oµ°»˜­µ®„¦¦¤ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r…o°…´—…o°Š—oµœ«´„¥£µ¡Â¨³Ÿ¨„¦³š „µ¦°nµœÂ-LJ )L[WXUH 6&$'$&LFRGH3URJUDPPLQJ ¤µ˜¦“µœÄ®¤n„µ¦°°„Â¨³˜·—˜´ÊŠÁ‡¦ºÉ°Š„εÁœ·—Å¢¢jµ $FWLRQ3ODQ7HFKQLTXHV Áš‡œ·‡„µ¦ªµŠÂŸœŠµœ­¼n„µ¦ž’·´˜ · 

130

393, ธันวาคม 2559

ª´œš¸É ›´œªµ‡¤ ›´œªµ‡¤ ›´œªµ‡¤ ›´œªµ‡¤ ›´œªµ‡¤ ›´œªµ‡¤ ›´œªµ‡¤

­™µœš¸É ª­š ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­™µ´œ¥µœ¥œ˜r ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7),, ª­š æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡

Ÿ¼o‹´— ª­š ­­š ­™µ´œ¥µœ¥œ˜r 7*, 7),, ª­š )73,

www.me.co.th


ปฏิทินงานแสดงสินคาและสัมมนา ®´ª…o° ª´œš¸É ­™µœš¸É Ÿ¼o‹´— ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­­š „µ¦žj°Š„´œ„µ¦Îµ¦»—…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦„¨š¸ÉčoœÊε¤´œ®¨n°¨ºÉœœÊε¤´œÅ±—¦°¨·„ ›´œªµ‡¤ ŇÁŽÈœÁ¡ºÉ°„µ¦ž¦´ž¦»ŠŠµœ ›´œªµ‡¤ æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡ )73, …o°„ε®œ—¨³„µ¦ž¦³¥»„˜rčo„µ¦‡ª‡»¤„¦³ªœ„µ¦šµŠ­™·˜· ›´œªµ‡¤ ­™µ´œ¥µœ¥œ˜r ­™µ´œ¥µœ¥œ˜r ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, Áš‡ÃœÃ¨¥¸„µ¦Œ¸—¡¨µ­˜·„ ›´œªµ‡¤ ¦¼očoÁ…oµÄ‹Á¦ºÉ°Š*36*166 ›´œªµ‡¤ ª­š ª­š Áš‡œ·‡¦´¤º°¨¼„‡oµš¸É¤¸‡ªµ¤‡µ—®ª´Š­¼Š ›´œªµ‡¤ æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡ )73, ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, Áš‡œ·‡„µ¦Îµ¦»Š¦´„¬µÁ‡¦ºÉ°Š('0¨³:LUH('0 ›´œªµ‡¤ Á‹¦‹µ˜n°¦°Š°¥nµŠ¤¸„¨¥»š›r ›´œªµ‡¤ æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡ )73, ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­­š 3URFHVV,QVWUXPHQWDWLRQ3DUW,,&RQWURO ›´œªµ‡¤ ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, Áš‡ÃœÃ¨¥¸ÁŽœÁŽ°¦r¨³˜´ª‡ª‡»¤°»–®£¼¤· ›´œªµ‡¤ „µ¦­ºÉ°­µ¦°¥nµŠÅ—oŸ¨ ›´œªµ‡¤ æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡ )73, „µ¦ž¦³®¥´—¡¨´ŠŠµœÄœ¦³°µ„µ«Â¨³Á‡¦ºÉ°ŠšÎµ‡ªµ¤Á¥Èœ ›´œªµ‡¤ ((, ((, ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­­š Áš‡œ·‡„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­µÁ®˜»¦µ„Á®Šoµ­Îµ®¦´ª·«ª„¦ ›´œªµ‡¤ Áš‡œ·‡„µ¦Â„ož{®µÂ¨³˜´—­·œÄ‹ ›´œªµ‡¤ æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡ )73, ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, „µ¦Á¡·É¤‡»–£µ¡ŠµœÁºÉ°¤Ã—¥„¦³ªœ„µ¦ÁºÉ°¤Å¢¢jµÂ¨³„µ¦š—­° ›´œªµ‡¤ Á¡·É¤«´„¥£µ¡„µ¦šÎµŠµœ—oª¥‡ªµ¤‡·—ª„ ›´œªµ‡¤ æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡ )73, …o°„ε®œ—¨³„µ¦ž¦³¥»„˜rčo„µ¦ª·Á‡¦µ³®r¦³„µ¦ª´— ›´œªµ‡¤ ­™µ´œ¥µœ¥œ˜r ­™µ´œ¥µœ¥œ˜r ­»—¥°—®´ª®œoµŠµœ ›´œªµ‡¤ æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡ )73, ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­­š „µ¦Îµ¦»Š¦´„¬µ®¤o°Âž¨ŠÅ¢¢jµ ›´œªµ‡¤ š´„¬³„µ¦Áž}œ®´ª®œoµŠµœš¸É—¸ ›´œªµ‡¤ ª­š ª­š „µ¦¦·®µ¦‡ªµ¤…´—Â¥oŠ°¥nµŠ­¦oµŠ­¦¦‡r ›´œªµ‡¤ æŠÂ¦¤Á‹oµ¡¦³¥µžµ¦r‡ )73, ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, „µ¦Žn°¤Îµ¦»ŠÂ¨³„µ¦Â„oŅ¦³Å±—¦°¨·„ ›´œªµ‡¤ Á‡¨È—¨´‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹Á¨…µœ»„µ¦Ĝ®œnª¥Šµœª·«ª„¦¦¤ ›´œªµ‡¤ ª­š ª­š ­­š „µ¦Îµ¦»Š¦´„¬µÂ¨³ž¦´Â˜nŠ&RQWURO9DOYH ›´œªµ‡¤ ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ „‘®¤µ¥­·ÉŠÂª—¨o°¤„´„µ¦‹´—„µ¦­·ÉŠÂª—¨o°¤°»˜­µ®„¦¦¤ ›´œªµ‡¤ ª­š ª­š æŠÂ¦¤°ªµœ¸Á°Áš¦¸¥¤ ­­š ¦³„µ¦­´ŠÁ„˜‡ªµ¤ž¨°—£´¥ ›´œªµ‡¤ „µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Ÿ¨·˜ÂÅ‡ÁŽÈœÁ¡ºÉ°¨—‡ªµ¤­¼Á­¸¥ž¦³„µ¦ ›´œªµ‡¤ ((, ((, ­´œÅ—…´Êœ­¼n„µ¦Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡Â¨³¨—‡ªµ¤­¼Áž¨nµ ›´œªµ‡¤ ((, ((, ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, ž{€¤Å±—¦°¨·„ž¦´°´˜¦µ„µ¦Å®¨ ›´œªµ‡¤ ­­š Ÿ¼ož’·´˜·Šµœž¦³‹Îµ¦³Îµ´—¤¨¡·¬°µ„µ« ›´œªµ‡¤ ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, „µ¦°°„Â¤n¡·¤¡r˜n°ÁœºÉ°Š—oª¥Ãž¦Â„¦¤1; ›´œªµ‡¤ ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­­š 5RDGPDSIURP0DLQWHQDQFHWR0DLQWHQDQFH ›´œªµ‡¤ ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, „µ¦Îµ¦»Š¦´„¬µÂ¤n¡·¤¡rž{€¤Ã¨®³ ›´œªµ‡¤ ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­­š „‘®¤µ¥Â¦ŠŠµœš¸É+5¤º°Ä®¤n¨³®´ª®œoµŠµœ‡ª¦¦¼o„n°œšÎµŸ·—ץŤn¦¼o˜´ª ›´œªµ‡¤ ­™µ´ œ Ś¥Á¥°¦¤´ œ 7*, „µ¦‡ª‡» ¤ ˜Î µ ®œn Š ¤°Á˜°¦r Á Ž°¦r à ª—o ª ¥3RVLWLRQ0RGXOH ›´ œ ªµ‡¤ ®¤µ¥Á®˜»˜µ¦µŠœ¸Ê°µ‹Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ—o„¦»–µ˜·—˜n°°¸„‡¦´ÊŠ®œ¹ÉŠ„´Ÿ¼o‹´—˜µ¤®¤µ¥Á¨…Ú¦«´¡šr—´Š„¨nµª ª·«ª„¦¦¤­™µœÂ®nŠž¦³Áš«Åš¥Ĝ¡¦³¦¤¦µ¼ž™´¤£r ª­š ­™µ´œÅš¥Á¥°¦¤´œ 7*, Ú¦«´¡šrÚ¦­µ¦ Ú¦«´¡šrÚ¦­µ¦ ­¤µ‡¤­nŠÁ­¦·¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­­š ­™µ´œÁ¡·É¤Ÿ¨Ÿ¨·˜Â®nŠµ˜· )73, Ú¦«´¡šr˜n°Ú¦­µ¦ Ú¦«´¡šr˜n°Ú¦­µ¦ ­™µ´œÅ¢¢jµÂ¨³°·Á¨È„š¦°œ·„­r ((, ­™µ´œ¥µœ¥œ˜r 7$, Ú¦«´¡šr˜n° Ú¦­µ¦ ­™µ´œœª´˜„¦¦¤Áš‡ÃœÃ¨¥¸Åš¥ ¦´ÉŠÁ«­ 7),, ¦·¬´šÁ°È¤Â°œ—r°¸‹Îµ„´— 0 ( ¤®µª·š¥µ¨´¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸¡¦³‹°¤Á„¨oµ¡¦³œ‡¦Á®œº° Ú¦«´¡šrÚ¦­µ¦ Ú¦«´¡šr˜n°Ú¦­µ¦ www.me.co.th

393, ธันวาคม 2559

131


สัมมนา การตรวจสอบและการบํารุงรักษา ระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ เอ็มแอนดอี ขอเสนอหลักสูตร การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ ที่จะ ชวยใหการบํารุงรักษาระบบไฟฟาทําไดอยางเปนระบบ มีระบบการจัดการเก็บขอมูลที่สามารถนํามาใช ได ใน อนาคต อีกทั้งทําใหอุปกรณ ไฟฟามีอายุการใชงานไดยาวนานขึ้น ระบบไฟฟาที่ดีจะตองมีการตรวจสอบเปนประจํา เพื่อเปนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน โดยเฉพาะในงาน ที่ตองการทํางานเปนไปอยางตอเนื่องใหมากที่สุด การตรวจสอบระบบไฟฟาจะตองกระทําเปนชวงเวลาไป เรื่อยๆ จนกวาจะเลิกใชงาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560

ณ หองสเตชัน 4 ชั้น 16 โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ (เยื้องหัวลําโพง)

วิทยากร

ผศ.ดร.สําเริง ฮินทาไม

อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เหมาะสําหรับ

เนื้อหาสาระ 1. ความรูท่วั ไปในการบํารุงรักษาระบบไฟฟาอยางถูกตอง และปลอดภัย 2. การจัดระบบการบํารุงรักษาไฟฟา 3. วิธีการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ใหถูกตองตามมาตรฐาน 4. การจัดทําตารางการตรวจสอบและวิเคราะหผลการตรวจสอบ ระบบไฟฟาอยางสมบูรณ 5. ความปลอดภัยในการตรวจสอบระบบไฟฟา

วิ ศ วกรและช า งไฟฟ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบไฟฟ า ตลอดจนผู  ดู ร ะบบไฟฟ า และผู  ส นใจที่ มี ค วามรู  พื้นฐานทางไฟฟา

ประโยชนที่จะไดรับ ผูเขารวมสัมมนาจะไดรับความรูพื้นฐานดานการตรวจสอบและบํารุง รักษาระบบไฟฟา เริ่มตั้งแตระบบจัดเก็บขอมูล การนําขอมูลมาใช การ วิเคราะหผลที่ ไดจากการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ตลอดจนการจัดทํา เปนตารางการตรวจสอบ ที่จะชวยใหการตรวจสอบทําไดอยางเปนระบบ จนสามารถนํ า ความรู  ที่ ไ ด ไ ปจั ด ระบบการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบไฟฟ า ที่ มี ประสิทธิภาพได ซึ่งจะทําใหระบบไฟฟามีความมั่นคง และเปนการยืดอายุ การใชงานของอุปกรณไฟฟาอีกดวย

วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร. สําเริง ฮินทาไม อาจารยประจําภาคสาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประยุกต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม, อุปนายกสมาคมผูต รวจสอบ และบริหารความปลอดภัยอาคาร และประธานวิชาการ สมาคมเครื่อง กําเนิดไฟฟาไทย เปนผูท มี่ คี วามรู ความเชีย่ วชาญและมีผลงานทางวิชาการ เปนจํานวนมาก มีประสบการณ ในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ ไฟฟาเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีประสบการณดานการออกแบบ ติดตั้ง และการแกปญหาระบบไฟฟาอีกดวย

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด (สํานักงานใหญ)

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก 1) โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 Homepage : www.me.co.th E-mail : member@me.co.th

คาอบรมถือเปนคาใชจายทางภาษีได

200%


หัวขอสัมมนา

การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2560 1. ความรูพื้นฐานการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟา 2. ประเภทของการทดสอบ 3. การทดสอบอุปกรณไฟฟา 4. การทดสอบฉนวนนํ้ามัน ฉนวนเหลวและกาซ 5. การทดสอบและบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา 6. การทดสอบและบํารุงรักษาสายเคเบิลและอุปกรณประกอบ

7. การทดสอบและบํารุงรักษาสวิตซเกียรและเซอรกิตเบรกเกอร 8. การทดสอบและบํารุงรักษามอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 9. การทดสอบและบํารุงรักษากับดักฟาผา 10. ระบบการตอลงดินและการวัดความตานทานดิน 11. ถาม-ตอบปญหา

มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2560

8.00 - 9.00 9.00 - 16.00

ลงทะเบียน หัวขอสัมมนา

ใบสมัคร

การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ เลขที่สมาชิกวารสารเทคนิค........................................................................................ 1. ชื่อ............................................................. นามสกุล......................................................... ตําแหนง................................................... E-mail........................................................... 2. ชื่อ............................................................. นามสกุล......................................................... ตําแหนง................................................... E-mail........................................................... 3. ชื่อ............................................................. นามสกุล......................................................... ตําแหนง................................................... E-mail........................................................... บริษทั .......................................................................................................................................... โทรศัพท.................................................... โทรสาร.......................................................... ที่อยู ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ทราบการสัมมนาจาก ชองทางการสมัครสัมมนา ì วารสาร ì ใบปลิว ì เว็บไซต ì อีเมล • ทาง FAX : 02 862 1395 • ทาง E-mail : member@me.co.th ì อื่นๆ................................................................................................................................. • ทาง Inbox Facebook : www.facebook.com/meBOOKSHOP อัตราคาสัมมนา ทานละ

VAT 7%

สุทธิ

ชํ า ระเงิ น ก อ น 7 ก.พ. 2560 สมาชิก บุคคลทั่วไป

3,100 3,400

217 238

3,317 3,638

ชํ า ระเงิ น หลั ง 7 ก.พ. 2560 สมาชิก บุคคลทั่วไป

3,400 3,700

238 259

3,638 3,959

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตอง ของประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : คาสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% กรณีไมมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายตองชําระคาสัมมนาเต็มจํานวน กรณีไมสามารถเขาอบรมได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมคืนคาอบรมทั้งจํานวน การชําระเงิน ì เช็คสั่งจาย ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ì ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 158-0-82377-9 ì ธนาคารกสิิกรไทย สาขาเดอะมอลลทาพระ เลขที่บัญชี 765-2-59700-3 ì ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 055-2-30081-7 โอนเงินวันที่............................................................................................................................. ลงชื่อ.......................................................................................................................

สมัครดวน ! รับจํานวนจํากัดเพียง 50 ทานเทานั้น กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จาย มาพรอมกับคาลงทะเบียน ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด (เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105527008994)

การจองจะมีผลเมื่อไดรับชําระเงินจากทานกอนวันสัมมนา แฟกซหลักฐานการโอนเงินมาพรอมกับใบสมัครนี้ที่หมายเลข 02 862 1395


นวณ ํ า ค ม แกรามเย็น ร ป โ ี! ทําคว ร ฟ ก แจ ระบบ

สัมมนา

การออกแบบและบํารุงรักษา ระบบทําความเย็นสําหรับอุตสาหกรรม เอ็มแอนดอีขอเสนอหลักสูตรวิธีการออกแบบและประยุกต ใชงานรวมถึงการบํารุงรักษาระบบ ทําความเย็นสําหรับอุตุ สาหกรรม ทีผ่ เู ขารวมสัมมนาสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริงและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด อีกทั้งวิธีการที่จะอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงานให มากที่สุดในยุควิกฤติพลังงานในปจจุบัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560

ณ หองสเตชัน 4 ชั้น 16 โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ (เยื้องหัวลําโพง)

วิทยากร

รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน อดีตอาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เหมาะสําหรับ

สิ่งที่ทานจะไดจากการสัมมนาครั้งนี้ ระบบทําความเย็นนับเปนหัวใจหลักของกระบวนการผลิตในหลายอุตสาหกรรม ซึง่ ผูเ กีย่ วของจะตองมีความเขาใจอยางลึกซึง้ ในวิธกี ารทําความเย็นและการออกแบบ ระบบทําความเย็น รวมไปถึงการบํารุงรักษาระบบทําความเย็นอยางถูกตองและครบ ถวนจึงจะสงผลใหกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ในภาวะที่เกิดวิกฤติทางดานพลังงาน ซึ่งมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การปรับปรุงระบบทําความเย็นใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงานอยาง แทจริง จึงเปนความจําเปนเรงดวนในขณะนี้ การสัมมนาครัง้ นีม้ งุ เนนทีจ่ ะใหความรู ในระบบทําความเย็นตัง้ แตพนื้ ฐาน และลง ลึกถึงการประยุกต ใชงานและการแกปญ  หาไดอยางเปนจริง ซึง่ สงผลใหเกิดประโยชน และคุมคาตองานมากที่สุด

ประโยชนที่จะไดรับ 1. ทราบพื้นฐานที่แทจริงของระบบทําความเย็น 2. ทราบหลักการออกแบบระบบทําความเย็นที่ถูกตองและทันสมัย 3. ทราบถึงวิธกี ารอนุรกั ษพลังงาน โดยการออกแบบและบํารุงรักษา ระบบทําความเย็น 4. สามารถคํานวณขนาดทําความเย็นของหองเย็นได

1. วิศวกรที่ใหคําปรึกษาดานระบบทําความเย็น 2. วิศวกรและชางที่รับผิดชอบงานทางดานการ บํารุงรักษาในโรงงานที่มีระบบทําความเย็น 3. วิศวกรและชางออกแบบระบบทําความเย็น 4. วิศวกรและชางทั่วไป รวมทั้งผูสนใจทั่วไป

วิทยากร รองศาสตราจารยฤชากร จิรกาลวสาน อดีตอาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เปนผูมีประสบการณที่อยูในงานวิชาชีพดานระบบ ทําความเย็นทั้งในดานการออกแบบ และการใหคําปรึกษาอาคาร และโครงการตางๆ มากกวารอยโครงการ รวมทั้งการอนุรักษ พลังงานเปนเวลานาน และเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ หลายแหง นอกจากนีย้ งั เปนกรรมการรางกฎกระทรวง/มาตรฐาน ตางๆ มากกวา 10 มาตรฐาน

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด (สํานักงานใหญ)

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก 1) โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 Homepage : www.me.co.th E-mail : member@me.co.th

คาอบรมถือเปนคาใชจายทางภาษีได

200%


หัวขอสัมมนา

การออกแบบและบํารุงรักษาระบบทําความเย็นสําหรับอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2560

1. พื้นฐานของวัฎจักรทําความเย็น ความเขาใจความดันดานสูงและความดันดานต่ําที่ใช ในทางปฏิบัติ 2. หลักการคํานวณสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (ประสิทธิภาพ ซี โอ พี) ของเครื่องทําความเย็น เพื่อใช ในการเปรียบเทียบการใชสารทําความเย็นหรือวิธีการออกแบบอุณหภูมิหรือความดันตางๆ โดยเนนทางปฏิบัติ 3. พื้นฐานระบบทําความเย็นแบบ 2 สเต็จและคาสเคด 4. เครื่องทําความเย็นแบบตางๆ ในทางปฏิบัติ 5. การบํารุงรักษาระบบทําความเย็น 6. หลักการคํานวณขนาดทําความเย็นของหองเย็น มีโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูปแจก 7. ถาม-ตอบปญหา

มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2560

8.00 - 9.00 9.00 - 16.00

ลงทะเบียน หัวขอสัมมนา

ใบสมัคร

การออกแบบและบํารุงรักษาระบบทําความเย็นสําหรับอุตสาหกรรม

เลขที่สมาชิกวารสารเทคนิค........................................................................................ 1. ชื่อ............................................................. นามสกุล......................................................... ตําแหนง................................................... E-mail........................................................... 2. ชื่อ............................................................. นามสกุล......................................................... ตําแหนง................................................... E-mail........................................................... 3. ชื่อ............................................................. นามสกุล......................................................... ตําแหนง................................................... E-mail........................................................... บริษทั .......................................................................................................................................... โทรศัพท.................................................... โทรสาร.......................................................... ที่อยู ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ทราบการสัมมนาจาก ชองทางการสมัครสัมมนา ì วารสาร ì ใบปลิว ì เว็บไซต ì อีเมล • ทาง FAX : 02 862 1395 • ทาง E-mail : member@me.co.th ì อื่นๆ................................................................................................................................. • ทาง Inbox Facebook : www.facebook.com/meBOOKSHOP อัตราคาสัมมนา ทานละ

VAT 7%

สุทธิ

ชํ า ระเงิ น ก อ น 8 ก.พ. 2560 สมาชิก บุคคลทั่วไป

3,200 3,500

224 245

3,424 3,745

ชํ า ระเงิ น หลั ง 8 ก.พ. 2560 สมาชิก บุคคลทั่วไป

3,500 3,800

245 266

3,745 4,066

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตอง ของประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : คาสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% กรณีไมมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายตองชําระคาสัมมนาเต็มจํานวน กรณีไมสามารถเขาอบรมได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมคืนคาอบรมทั้งจํานวน การชําระเงิน ì เช็คสั่งจาย ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ì ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 158-0-82377-9 ì ธนาคารกสิิกรไทย สาขาเดอะมอลลทาพระ เลขที่บัญชี 765-2-59700-3 ì ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 055-2-30081-7 โอนเงินวันที่............................................................................................................................. ลงชื่อ.......................................................................................................................

สมัครดวน ! รับจํานวนจํากัดเพียง 50 ทานเทานั้น กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จาย มาพรอมกับคาลงทะเบียน ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด (เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105527008994)

การจองจะมีผลเมื่อไดรับชําระเงินจากทานกอนวันสัมมนา แฟกซหลักฐานการโอนเงินมาพรอมกับใบสมัครนี้ที่หมายเลข 02 862 1395


µÆ¯ŠwŒ§ ¦¯ƒ¸wt¥–¼ ¦¾”·Ä¥–«ºzËºÒ ® ̺¦¡ƒ º  –¤ t œ¥}« ‡ Š¨ · ทดลอง ‘¢‚‹×”‚šp“ –€›p}ԛ‚‘jŒŒŠ

อานฟรี

รูปแบบ s›sž‡‘jŒŒŠ ӊ –rƒšƒ‰›’›©€‹¨‚ ¦Ž™m¢ NEW �������������������� ������ 1 ������������ ����������������������������������������������������� ��������������� ��� 1. �������������� 2. ����������� 3. ������������������� 4. �������������� 5. ��������� ����������� ����������������������� ���� ����������������������������, ������������� ����������� � �� � ������� � , �������� � ����� � ���, ������� ������������������������������������, ���������� ��������������������� ��� Environmental Control Plan, ������������������������������� ������ � ��� � ������ � ��� � ����� � ��� � ����� � ���� �������������������������������, �����������������������, ��������������������, ������ ������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������, ������ ������ �����, ������ ���� �������� ���, ���������������� ��������������� , ����������������������������������, �������������� ¯ŠwŒ§wt¥–¼¥–«z–¤tœ¥}«‡Š¨· ������������������������������ –¥w¥Žtˆ§ ¥Š ��������� � ������� � ����� � �, �� � �� � ������� � «ww˜Š¤·š³Ž ¥Š �� � ������ � � � ��������� � ����� � ������������� ”¥}§t ¥Š �������� �������������������������, �������������������������������, �������������������������������, ������������������� �����������������, ����������������������������������������������, ������������������������������������������, CBM ��������������������������������������������������� �������������������������������� ������ ����������� ������ ��� 332 ���� ����������� ���� 300 ��� •

E-Magazine

€›p‘‘jŒŒŠì¥mŒñ jŒŒŠì¥mŒñ––pjŽì©ˆˆÏ pjŽì©ˆˆÏ››ì‹›‚‹‚~× ì‹›‚‹‚~×ì쐚š““}¡}¡ m¢m¢ÓŠÓŠ – –€›p Š›~Œy›‚‘‘jŒŒŠìj›ŒƒŒ jŒŒŠìj›ŒƒŒ””›Œ¦Ž™j›Œqš ›Œ¦Ž™j›Œqš}}j›Œ–¡ j›Œ–¡~~“›”jŒŒŠ “›”jŒŒŠ Š›~Œy›‚ j›Œ¨sԌŒ‹‚~× ‹‚~×ì쐝‘‘jŒŒŠŒ™ƒƒìm–Š‡ jŒŒŠŒ™ƒƒìm–Š‡¥~–Œ× ¥~–Œ×ì즎™ì–ñ ¦Ž™ì–ñ‚‚«« j›Œ¨sÔ

ท ่ ี Download ได : «ww˜Š¤·š³Ž˜‡ THAI THAI C.C. C.C.

”‚špp“ “ ––m¢m¢ÓŠÓŠ – –k–p¥–¬ k–p¥–¬ŠŠ¦–‚}× ¦–‚}ז–ž ž t t ®–®–”‚š

“›‚ž“¡Œ“‘š¡Œj‘š}j±}± “›‚ž

“›‚ž~›j“ ~›j“‚‚ “›‚ž

¬´™¥Â­›¹¯ ¯ ¬´™¥Â­›¹

“›‚žjŒ¡jpŒ¡‚ƒ¡ p‚ƒ¡Œž Œž “›‚ž

“›‚žp¥ž p¥ž‹‚¨”vÓ ‹‚¨”vÓ “›‚ž

´£Ã¤ƒ—´ƒ¬¶›› ¬² ´›„n´£Ã¤ƒ—´ƒ¬¶ ¬² ´›„n

¬² ´›¬´™¥ ¬² ´›¬´™¥

 

—‡Ùr掇Ž ‘¢‘¢‚‚‹×‹×””‚š‚šp“ p“ –––‡–‡{{—‡ÙrÄ Šu–‡{—‡ÙrÄ {—‡Ùr掇iŒcŠ ŽiŒcŠr r w}w}ƒŠuƒ–‡ ‡‹f‹}„ ل‹v}u‹–‡}Ä Ù„‹v}u‹–‡}Ä kŠŸÙkŠ ŸÙ ‡‹f‹}„ tÙÙc} hvÙw }Ž—dhf‡hsÁ ٚu} tÙÙc} hvÙw }Ž—dhf‡hsÁ ٚu} –dsf‡h„‹Ùc} h–u܉ –dsf‡h„‹Ùc} h–u܉ ˜u}‚Š ˜u}‚Š ÜuÄÜuÄ ˜u}„‹} ˜u}„‹} Œ©ˆˆÏ ›ì!32ì“›‚ž p‚ƒ¡ Œ©ˆˆÏ ›ì!32ì“›‚ž jŒ¡jpŒ¡‚ƒ¡ Œž Œž

©‰Â©· ©‰Â©·¤¤›Å­m ›Å­m

š›´†´¥ƒ¥º‰ª¥·¯¤ºš¤´ š›´†´¥ƒ¥º‰ª¥·¯¤ºš¤´

†§¯‰¬´› †§¯‰¬´›

ãm ãm› ›ËµËµÂŠË Š˴´ ¥²¤´  ¥²¤´

™´‰–m ™´‰–m©©› ›

   jŒ|žŠŠ›t ›t ®–®–€ž€ž­‘­‘¢‚¯ŠwŒ§ ¢‚‹×‹×””‚šw‚špt¥–¼ p“ “ ––¥–¬¥–¬ ¦–‚}× jŒ|ž ––žì‡žì¥€Ó¥€Ó ‚š‚š®‚®‚ ¥–«ŠŠz¦–‚}× –¤tœ¥}« Š¨·››–š”¯ŽÝ Œ¯z§Œ¥Š AIS Bookstore B2S Bookstore  

¤ƒ—´ƒ¬¶›› ¬·¬·ÊÃÊ䃗´ƒ¬¶

¥· ¥· ‰š›œº ‰š›œº ˜››ƒ¥º ˜››ƒ¥º

¬´™¥Å—Ë ¬´™¥Å—Ë

”¥}§t˜‡

–´©†²›¯‰ –´©†²›¯‰

ƙ¤ª¥·¥²ƒ³›¢³¤ ƙ¤ª¥·¥²ƒ³›¢³¤

˜››Š¥¶ ˜››Š¥¶ ›†¥ ›†¥

ãm ãm› ›ËµËµÂŠË Š˴´ ¥²¤´  ¥²¤´

“€‡¥‘’



OOKBEE



 Ë´²¿¤ÀŽ¿°¦ 9:00 - 16:30 ˨Á¡´¾¦•¾¦¤°ƒ´¾¦µÅŽ°ƒ

www.me.co.th

โทรศัพท 02-862-1396-9

(PDLOLQIR#PHFRWKZZZPHFRWK (PDLOLQIR#PHFRWKZZZPHFRWK


วารสารเทคนิค 393 November 2016  

www.me.co.th

Advertisement