Page 1


¸®€º¦ØÔ¿¨°½Ë­¤¤ºÏ¬ ¦.º.¢°½Ž¿° Ž€¿´Ž·ÁŽ°°® §Œp¥Œž‹‚‚›‹¥Œ ––›j›‘

Ž¿°Ë«ÁÓ®¨°½·Á¤¥Á­¿« ¸®€º¦ØÔ¿¨°½Ë­¤¤ºÏ¬ ¡€´¯Ë¤º°ƒ§Æ˲ˢº°ƒ j›Œ~}~š®p¥€–Œ×ƒ¢¥Ž¥~–Œ×¦Ž™Šžj›Œ„Œšƒ¦~Óp”š¥…›–‹Ó›p¥”Š›™“Š q™“›Š›ŒŽ}–¡|”‰¢Š€ž­€›p––j”ŠÔ–‚²®›©}ԄŒ™Š›| 100-200°C €²›¨”Ô„Œ™“€‰›‡k–p”ŠÔ–‚²®›¥‡­ŠkŸ®‚©}ÔŸp 5-10 ¥„–Œ×¥t¬‚~×

”

ŠÔ–‚²›® „Œ™¥‰€€Ó–©ˆ (Fire tube boiler) ‚šƒ¥„Û‚–¡„jŒ|× €ž­¨sÔ¨‚j›Œ…Ž~‚²®›ŒÔ–‚”Œ –©–‚²®›–­Š~š€ž­¨sÔjš‚Š›j¨‚ –¡~“›”jŒŒŠ~ӛp« }Ԑ‹j›Œӛ‹¥€m›ŠŒÔ–‚q›jj՛t¥…›©”ŠÔ ”Œ –ˆŽ¢j՛t (Flue gases) “¢Ó‚²®›¨‚šp‚²®›…Ó›‚…‚šp¥~›¥…›”Œ – ”Ô–p¥…›©”ŠÔ (tŸ­pŠšj¥Œž‹jÓ› €Ó–©ˆ¨”vÓ) ¦Ž™…‚šp€Ó–k‚›} ¥Ž¬j€ž­¥Œž‹jÓ› €Ó–©ˆ¥Ž¬j €ž­qš}›pk‚›‚¥„Û‚q²›‚‚Š›j©„~›Š šp‚²®›‚š®‚ („Œ™Š›|“–p-“›ŠŒÔ–‹€Ó– €š®p‚ž®kŸ®‚–‹¢Ójšƒk‚›}k–p ”ŠÔ–‚²®›) }šp¨‚Œ¢„€ž­ 1

jÕ › t¥…›©”ŠÔ q ™¥kÔ › “¢ Ó € Ó – ©ˆ¥Ž¬ j ¨‚Žš j ’|™jŒ™¦“j›Œ ©”Ž¦ƒƒ„Ù܂„ΐ‚ (Turbulent) ¦~ӔŽšpq›jj›Œ©”Ž…Ó›‚©„ Œ™‹™”‚Ÿ­ p jŒ™¦“j›Œ©”Žq™¥Œ­ Š Šž Žš j ’|™j›Œ©”Ž¦ƒƒ Œ›ƒ¥Œž‹ƒ (Laminar) ¦Ž™€²›¨”Ô¥j}sš®‚k–ƒ¥k~ (Boundary layer) k–pj՛t€ž­¥‹¬‚jÓ›©„~›Š¦‚…‚šp€Ó– }šp¨‚Œ¢„€ž­ 2 tŸ­ p sš® ‚ k–ƒ¥k~‚ž® q ™¥„Û ‚ ~š  k›pjš® ‚ €ž­ ” ‚Ó  pj›ŒÓ › ‹¥€m›Š ŒÔ – ‚ €² › ¨”Ô „ Œ™“ €  ‰ ›‡j›ŒÓ › ‹¥€m›ŠŒÔ – ‚k–p”ŠÔ – ‚²® › Ž}Žp

j՛t©–¥“ž‹––j

šp‚²®› ©–‚²®›––j

€Ó–©ˆ

Œ™}šƒ‚²®› …‚šp€‚©ˆ ”š¥…›

(j) €Ó–©ˆ¨”vÓ¦Ž™q²›‚‚€Ó–©ˆ¥Ž¬j

(k) j›Œ©”Ž¥ž‹‚k–pˆŽ¢j՛t

˜®Œª¹ 1 –Ø¢Ž¾º§˜¥±•ŒŒ×¢µ”Ž©‰ š¦|² Ø| 2 ±Œª¹—œŒ§|µ” www.me.co.th”§‰«Œ¥•Œ 59


Ž¿°¨°¾§º¿Ž¿µ / Ì©¦­Æ®Áº¿Ž¿µ—ÄÔ¦ °µ.¡°.®¦¢°Â «Á°Å ˎ¶¢°

‰›ms›‘jŒŒŠ¥mŒñ–pjŽ m|™‘jŒŒŠ‘›“~Œ× Š”›€‹›Žš‹¥j’~Œ‘›“~Œ×

Ž¿°¨°¾§·­¿´½º”º¿Ž¿µ §¦Ì©¦­Æ®Áº¿Ž¿µ—ÄÔ¦ (2) j›Œ‡q›Œ|›Ÿp „ŒŠ›|ŽŠ…Ó›‚m–‹Ž×¥‹¬‚ „ŒŠ›|ŽŠjŽšƒŒš}m–‹Ž× ¦Ž™„ŒŠ›|ŽŠ“Óp€š®p”Š} ¥‡ñ–j›Œ––j¦ƒƒ ¦Ž™¥Ž –jk‚›}k–p€Ó–“ÓpŽŠ¦Ž™‡š}ŽŠ

„

ŒŠ›|ŽŠ…Ó›‚m–‹Ž×¥‹¬‚ (chilled air) „ŒŠ›|ŽŠjŽšƒ Œš}m–‹Ž× (bypassed return air) ¦Ž™„ŒŠ›|ŽŠ“Óp €š®p”Š} (total air supply) Šžm›Šq²›¥„Û‚¨‚}ԛ‚j›Œ ––j¦ƒƒ¦Ž™¥Ž –jk‚›}k–p€Ó–“ÓpŽŠ¦Ž™‡š}ŽŠ „ŒŠ›|k–p ŽŠ…Ó›‚m–‹Ž×¥‹¬‚¨‚„ŒŠ›|Š›jq™¢jŽ}–¡|”‰¢Š¦ Ž™m›Šs ‚® ©„‡ŒÔ–Š« jš‚ €²›¨”Ô€Ó–“ÓpŽŠ¦Ž™‡š}ŽŠŠžk‚›}¨”vÓkŸ®‚ }šp‚š®‚ Œ›m›t ®–¦Ž™~}~š®pk–p€Ó–¦Ž™‡š}ŽŠ“¢pkŸ®‚ „Œ™j›Œ~ӖŠ› m – Š–¥~–Œ×‡š}ŽŠ‚š®‚j‚©ˆŠ›jkŸ®‚ ¦Ž™“®‚¥„Ž –pmӛ¨sÔqӛ‹¨‚j›Œ ¥}‚Œ™ƒƒ€Ó–ŽŠŠ›jkŸ®‚ ¥‚ ­–pq›j~Ԗp¨sԊ–¥~–Œ×€ž­Šžk‚›}¨”vÓ kŸ®‚¥‡ ­–“ÓpŽŠ€ž­Šž„ŒŠ›|Š›j« …ŽjŒ™€ƒk–p“‰›™k–pŽŠ¥‹¬‚”Žšpm–‹Ž× (leaving air of coil) €ž­Šž~Ӗ„ŒŠ›|ŽŠjŽšƒŒš}m–‹Ž× ¦Ž™„ŒŠ›|ŽŠ…Ó›‚ m–‹Ž× ‰›‹¨~ԄŒŠ›|ŽŠ“Óp~›Šj²›”‚}”‚Ÿ­p« „ŒŠ›|ŽŠ“Óp€ž­ Š›jjÓ›„ŒŠ›|ŽŠ…Ó›‚m–‹Ž× qŸp~Ԗp¨sԎŠjŽšƒŒš}m–‹Ž×…“Š jšƒŽŠ…Ó›‚m–‹Ž× ¥‡ ­–¨”Ô©}ԎŠ“Óp€ž­“‰›™~›Š€ž­~Ԗpj›Œ

ŽŠjŽšƒŒš}m–‹Ž×¥‹¬‚

k|™©”Ž…Ó›‚m–‹Ž×¥‹¬‚‚š®‚ –›j›‘“Ӑ‚¨”vӓšŠ…š“§}‚ …m–‹Ž× tŸ­p¥Œž‹jÓ› “–›j›‘“šŠ…š“m–‹Ž×” Šž–›j›‘ƒ›p“Ӑ‚ ©ŠÓ“Šš …š“jšƒ…m–‹Ž×§}‹~Œp –›j›‘“Ӑ‚‚ž¥® Œž‹jÓ› “–›j›‘©”Ž Œš}m–‹Ž×¥‹¬‚” (bypassed air or air-off-the coil) }šp‚š‚® –›j›‘ “Ӑ‚‚ž®q™©ŠÓ¢j€²›¨”Ô¥‹¬‚Žpq‚Ÿp}‡–‹~×k–pŠš‚©}Ô ”Žšpm–‹Ž×¥‹¬‚‚ž–® ›j›‘©”ŽŒš}m–‹Ž×q™¥kԛ…“Šjšƒ–›j›‘ “šŠ…š“m–‹Ž× ¨‚€ž­‚ž®“ŠŠ~¨”Ô“‰›™k–p–›j›‘“šŠ…š“m–‹Ž×¥„Û‚ “‰›™}‡–‹~×k–pm–‹Ž× “‰›™k–pŽŠ¥‹¬‚”Žšpm–‹Ž×‚‚š® ©ŠÓ¨sÓ www.me.co.th

“‰›™}‡–‹~×k–pm–‹Ž× ¦Ž™„j~¦ŽÔŽŠjŽšƒŒš}m–‹Ž×¥‹¬‚ Šž“‰›™¥}ž‹jšƒ“‰›™–›j›‘‰›‹¨‚”Ô–p„Œšƒ–›j›‘ ¥Š ­–ŽŠ jŽšƒŒš}m–‹Ž×¥‹¬‚¦Ž™ŽŠ¥‹¬‚”Žšpm–‹Ž×…“Šjš‚–‹Ó›p€š­Ÿp q™ ©}ԓ‰›™k–pŽŠ“Óp (supplied air) “‰›™ŽŠ¥‹¬‚”Žšpm–‹Ž×q™¥kԛ}‡–‹~×k–pm–‹Ž×Š›j ”Œ –‚Ô–‹‚š®‚ kŸ®‚–‹¢Ójšƒ 1. Œ¢„¦ƒƒk–pm–‹Ž×€ž­––j¦ƒƒ 2. m›Š¥Œ¬ŽŠ…Ó›‚m–‹Ž× 3. Œ¢„¦ƒƒj›Œ––j¦ƒƒ¦Ž™j›Œ„Œ™j–ƒ~}~š®pjŽÓ–pŽŠ 4. q²›‚‚¦k–p€Ó– k‚›}mŒžƒ ¦Ž™Œ™‹™¥Ô‚mŒžƒŒ™ƒ›‹ m›ŠŒÔ–‚ ¨‚Œ¢„€ž­ 1 q¡} (1) ¦€‚“‰›™–›j›‘‰›‹¨‚”Ô–p¦Ž™‹šp ¦€‚“‰›™k–pŽŠjŽšƒ (return air, RA) }Ԑ‹ tŸ­p–‹¢Ó€ž­ 25.6 °C (DBT), RH 50 % ‰›‹¨~ԉ›Œ™m›Š¥‹¬‚¨‚”Ô–ptŸ­p©}Ԍšƒ

(1) Room Air

(2) Chilled Air

CFM2 @ 25.6 °C, RH 50%

(3) Circulated Air

CFM2 CFM3 6000 cfm

(1) CFM1

(1)

By-passed Room Air CFM1 @ 25.6 °C, RH 50%

˜®Œª¹ 1 v§˜˜¦Ÿ•§œ¥¢§v§³‰—–ªš–vš¦˜¦‰y¢—šÛ±—¸Ž ‘Ÿ–v¦š–±—¸Ž š¦|y¢—šÛ •§—´ŠØš–Ÿ×| 6000 cfm 

”§‰«Œ¥•Œ 65


Ž¿°‘´§‘Ů˗ÄÔº°¿­¿¯Î¦º¿‘¿° ¨°Ë®¥ ¨°½Ë·°Á¯ÁӔ j.485

Ž¿°‘´§‘Ů˗ÄÔº°¿ ­¿¯Î¦º¿‘¿°

j›Œ¥qŒv¥~ƒ§~k–p¥s ®–Œ›ƒ‚š“}¡–›m›Œ mӛm›Šs ®‚j~ €ž­q™€²›¨”Ô¥s ®–Œ›¥qŒv¥~ƒ§~¦Ž™žj›Œ€}“–ƒš“}¡ ¦Ž™j›Œmƒm¡Š “‰›™–›j›‘¥‡ñ–©ŠÓ¨”Ô¥“ž­‹p€ž­q™¥j}¥s ®–Œ›‰›‹¨‚–›m›Œ

¥

s ®–Œ›“›Š›Œ¥qŒv¥~ƒ§~–‹¢Óƒ‚… k–pš“}¡‰›‹¨‚–›m›Œ ¥s –® Œ›©ŠÓ€›² ¨”Ô š“}¡¥“ –­ Š“‰›‡ ¦~Ó¨sԐ“š }¡‚‚š® ‹Ó–‹“Ž›‹ ¥„Û‚–›”›Œ¥‡ –­ ¨sÔ¨‚j›Œ¥qŒv¥~ƒ§~ ¥„Û‚ …Ž~Ӗ“‰›‡¦}ŽÔ–Š‰›‹¨‚–›m›Œ ¥sӂ €²›¨”Ô¥j}jŽ­‚€ž­©ŠÓ‡Ÿp„Œ™“pm× €²›¨”Ô¥j} m›ŠŒ¢Ô“Ÿj©ŠÓ“™–›}¦Ž™©ŠÓ„Ž–}‰š‹~Ӗ “¡k‰›‡ €²›¨”Ô¥“ž‹‰›‡Žšj’|×k–p–›m›Œ tŸp­ q™“Óp…Ž©„Ÿpj›Œ}²›¥‚‚j›Œ€›p¡Œjq k–p–›m›Œ ¨‚“‰›‡–›j›‘ŒÔ–‚s ®‚Šž§–j›“ €ž­¥s ®–Œ›q™¥qŒv¥~ƒ§~©}Ԗ‹Ó›pŒ}¥Œ¬ ¥s –® Œ›“›Š›Œ¥qŒv¥~ƒ§~ƒ‚š“}¡j–Ó “ŒÔ›p š“}¡~j¦~Óp ©}Ô¦jÓ ¥ˆ–Œ×‚¥ q–Œ× …Ô›ŠÓ›‚ …‚šp¦Ž™– ‚­ « š“}¡¦~ӎ™s‚}Šž“‰›‡¥– –® ¨”Ô¥s –® Œ›¥qŒv¥~ƒ§~©}Ô~›Ó pjš‚ m›Šs ‚® ¥„Û‚“›¥”~¡”Žšj€ž€­ ›² ¨”Ô¥s –® Œ›¥qŒv¥~ƒ§~ m›Šs ‚® “šŠ‡š€×k–p–›j›‘~²›­ “¡}tŸp­ ¥– –® ¨”Ô¥s –® Œ›¥qŒv¥~ƒ§~ƒ‚š“}¡–›m›Œ©}Ԗ‹¢Ó Œ™”Ó›p 75-80% š“}¡ƒ›p–‹Ó›p¦ŠÔq™–‹¢Ó ¨‚m›Šs ‚® “šŠ‡š€×“p¢ j¬©ŠÓŠ¥ž s –® Œ›¥qŒv ¥~ƒ§~ ¥sӂ š“}¡„Œ™¥‰€”‚ ¥‡ ­–mƒm¡ŠŠ¨”Ô¥j}¥s ®–Œ› mŒ ¥Ž –jš“}¡¨”Ô¥”Š›™jšƒ“‰›‡–›j›‘ ”Œ – mƒm¡Š“‰›‡–›j›‘Š¨”Ô¥– –® ¨”Ô¥j}¥s –® Œ› ©}Ô ԛ©ŠÓ€Œ›ƒkԖŠ¢Žk–pš“}¡mŒmƒm¡Š ©ŠÓ¨”Ô–›j›‘Šžm›Šs ®‚“šŠ‡š€×¥j‚ 75% www.me.co.th

€ž­q™¥j}¥s ®–Œ›‰›‹¨‚–›m›Œ tŸ­pq™¥„Û‚ „Œ™§‹s‚×~–Ó “›„‚j Šš|z‚›jŒ ‘jŒ ¦Ž™…¢Ô€ž­¥jž­‹kԖpjšƒp›‚–›m›Œ

j›Œ¥Ž –j¨sԐ“š }¡¥„Û‚jž ›Œ€ž‚­ ›Ó q™ ¨sÔ¨‚j›Œmƒm¡Škš®‚~Ԃ¥‚ ­–pq›j“™}j jÓ›€ž­q™¨sԐžj›Œmƒm¡Š“‰›™–›j›‘ qŸpmŒ€ž­q™ŠžkԖŠ¢Ž¦Ž™žj›Œ€}“–ƒ €ž­¥”Š›™“Š“²›”Œšƒ€}“–ƒš“}¡¨”ŠÓ« €ž­ ‡š{‚›––j“¢Ó~Ž›} ƒ€m›Š‚ž®q™–ƒ›‹ jŽ©jj›Œ¥qŒv¥~ƒ§~k–p¥s ®–Œ›ƒ‚š“}¡ –›m›Œ mӛm›Šs ‚® j~€qž­ ™€²›¨”Ô¥s –® Œ› ¥qŒv¥~ƒ§~¦Ž™jž ›Œ€}“–ƒš“}¡ ¦Ž™ j›Œmƒm¡Š“‰›™–›j›‘¥‡ ­–©ŠÓ¨”Ô¥“ž­‹p

j›Œ¥qŒv¥~ƒ§~ k–p¥s ®–Œ›

¥s ®–Œ›¥„Û‚“­pŠžsž~k‚›}¥Ž¬j Šž ”Ž›‹“›‹‡š‚¡× ¥qŒv¥~ƒ§~ƒ‚…š“}¡ ¨‚–›m›Œ €²›¨”Ô…‹Ó–‹“Ž›‹¥‡ ­–¨sÔ¥„Û‚

A “„–Œ× “„–Œ× jŒ™q›‹ D ©„¨‚ –›j›‘

B

Hypha

C

Mycelium €ž­Š› Agneta Olsson-Jonsson ¥–j“›Œ–Ô›p–p 1

˜®Œª¹ 1 œ|}˜ªœ©Šw¢|±¬º¢˜§ 

”§‰«Œ¥•Œ 71


§¿°ƒÍ‘€¡ / °½§§•¾§­¿« Cognex (Thailand) cherdchaikul.supasit@cognex.com

§¿°ƒÍ‘€¡ Ž¾§‘´¿®·¿®¿°£ ֎¿°¢Á ¡ ¢¿®¤Â Ë Ó —Ä º Ó £Ä º Ï¡€ ¥€m§‚§Ž‹žƒ›Œ× §mÔ}Šžƒ€ƒ›€¨‚€¡j“Ӑ‚k–p”Ӑp§tӖ¡„€›‚ “›Š›Œ¥‡­Škž} m›ŠŒšƒ…}s–ƒ¦Ž™“ŒÔ›pm›ŠŠš­‚¨q©}Ԑӛ …Ž~‰š|z׀ž­©}Ԋ›~Œy›‚ ¦Ž™¢j~Ԗp~›Šjw”Š›‹¥€Ó›‚š®‚€ž­q™¥kԛ“¢Ó”Ӑp§tӖ¡„€›‚©}Ô

‚”Ž›‹¥} –‚€ž­…Ó›‚Š› …šj¦Ž™…Ž ©ŠÔ“}€ž­„‚¥„Íݖ‚“›Œ‡’¢j‡›}”š kӛ¨‚„Œ™¥€‘qž‚¨‚¥”~¡j›Œ|ז ®– r›€ž­Šž–‹Ó›p~Ӗ¥‚ ­–p tŸ­p“š­‚“™¥€ –‚Ÿp –¡~“›”jŒŒŠ–›”›Œk–p„Œ™¥€‘ m‚€ž­ –‹¢Ó¨‚Š|zŽt›‚~pŒ¢Ô“Ÿj¦„Žj¨q–‹Ó›p Š›j€ž­‡j¥k›‡ƒÓ›j™”Ž²­›„Žž€ž­k›‹¨‚ ~Ž›}‚š®‚¢j„‚¥„Íݖ‚}Ԑ‹ˆ–Œ×Š›Žž‚~›Š Œ›‹p›‚k–p”‚šp“ –‡Š‡× China Daily Mail rƒšƒ¥} –‚‡’‰›mŠ 2012 tŸ­p ”Žšpq›j‚š®‚Šžj›Œ¥„Ê}¥…‹Ó›¥j’~ŒjŒ©}Ô ‡Ó‚…šj}Ԑ‹“›Œ¥mŠž ¥‡ ­–Œšj’›…šj©ŠÓ¨”Ô ¥‚Ó›¨‚sӐp€ž­Šž–›j›‘ŒÔ–‚

k|™€ž­ ~š  –‹Ó › p¥”ŽÓ › ‚ž® ¥ „Û ‚ “­ p ‹²›® ¥~ –‚Ÿpm›Šq²›¥„Û‚“²›”Œšƒj›Œƒšpmšƒ ¨sÔ j w”Š›‹–‹Ó › p¥kÔ Š p}Š›jkŸ® ‚ ¦Ž™ ƒ€Žp§€’€ž­ Œ¡ ‚ ¦ŒpkŸ® ‚ ¨‚j›Œ‡ q ›Œ|› m}ž…¢Ô€ž­jŒ™€²›…} }šp‚š®‚¥€m§‚§Ž‹žqŸp¥kԛ Š›Šž ƒ €ƒ›€“² › mš v ¨‚j›Œ~Œq“–ƒ –›”›Œq›j¦”ŽÓp€ž­‚Ó›“p“š‹¨‚Œ™ƒƒ”Ӑp §tӖ¡„€›‚ §}‹j›Œ‚²›¥€m§‚§Ž‹žƒ›Œ× §mÔ}Š›¨sÔ ¦~Ó Ž ™‰›m“Ó  ‚¨‚Œ™}š ƒ ~Ó › p« k–p”Ӑp§tӖ¡„€›‚“›Š›Œ¥‡­Škž}m›Š Œš ƒ … } s–ƒ¦Ž™“ŒÔ › pm›ŠŠš­ ‚ ¨q©}Ô  Ó › …Ž~‰š|z׀ž­©}Ԋ›~Œy›‚~›Šjw”Š›‹ ¥€Ó › ‚š® ‚ €ž­ “ ›Š›Œ¥kÔ › “¢ Ó Œ ™ƒƒ”Ó  p§tÓ –¡„€›‚©}Ô §mŒpj›Œk‚›}¥Ž¬j©}Ô –j²›¥‚} kŸ®‚Š› ¥‡ ­–¦“}p¨”Ô¥”¬‚Ÿp„Œ™“€…Ž k–p¥€m§‚§Ž‹žƒ›Œ×§mÔ}¨‚Œ™ƒƒ”Ӑp§tÓ –¡„€›‚ ”‚Ÿ­p¨‚¥„Ï›”Š›‹k–p§mŒpj›Œ m – j›Œ“ŒÔ›pŒ™ƒƒ~}~›Š¥‚ –® š€žŠ­ ›q›j ˆ›Œ×Šq‚Ÿp§~ՙ–›”›Œ tŸ­pŠžj›ŒŒ›‹p›‚ §}‹ AG Week Ó› Š”›€‹›Žš‹Šs¦j‚ ©}Ôqš}”›†¢pšk‚›}¥Ž¬j tŸ­p¢j‚²›©„oӛ s²›¦”Ž™¥‡ ­–k›‹¥‚ ®– §}‹ƒŒŒq¡‰š|z× –›”›Œ¦sÓ¦k¬p©}Ԍšƒj›Œ~}„Ï›‹ƒ›Œ×§mÔ} €²›¨”Ô‡j¥k›“›Š›Œ‹Ô–‚jŽšƒ©„‹šp­‚ €ž­Š›k–pj›Œ¥Žž®‹pš©}Ô

¨

–š‚~Œ›‹~Ӗ“¡k‰›‡

¥„Û‚€ž­€Œ›ƒjš‚Ó›“›Œ„Œ™j–ƒ€ž­ ¥„Û‚‡’¥„Û‚“›¥”~¡k–p§ŒmŠ™¥Œ¬p¦Ž™¢j ‚²›Š›¨sÔ¥„Û‚‹›oӛ¥s ®–§Œm¦Ž™‹›„Ï–pjš‚ ©ŠÓ¨”Ô‘‡¥‚Ó› }šp€ž©­ }Ԗƒ›‹§}‹“²›‚šjkӛ BBC ˆ–Œ×Š›Žž‚‹šp“Óp…Ž€²›¨”Ô…”‚šp ¥j}j›ŒŒ™m›‹¥m –p¦Ž™¥„Û‚“›¥”~¡€›² ¨”Ô ¥j}„Ùv”›¥jž­‹jšƒ“¡k‰›‡ ¥sӂ –›j›Œ ”›‹¨q~}kš}¦Ž™„Ùv”›¥jž­‹jšƒŒ™ƒƒ ‹Ó–‹–›”›Œ ¨‚¥} –‚¥}ž‹jš‚j¬‹pš Šž¥Œ –­ p– –® r› ¥j}kŸ®‚¥jž­‹jšƒ…¢ÔjŒ™€²›m›Š…}¨‚j›Œ €² › ”¢ ” Š¢ „ Ž–Š~›Š€ž­ Šž j ›ŒŒ›‹p›‚§}‹ www.me.co.th

˜®Œª¹ 1 yœ§–ŒØ§Œ§—´Žv§˜¢×§Ž˜ ¦Ÿ ²±‰©–v¾§š¦|}¥‹®v±¢§Ž¥µ‰Ø³‰— ±Œy³Ž³š—ªv§˜}¦•§“

”‚šp“ –‡Š‡× China Daily Mail –›”›Œ s‚}‚ž®¥„Û‚k–p€›‚¥ŽÓ‚‹–}‚‹Š€ž­›p k›‹~›Š~Ž›}¨‚¥Š –pjÓ›p§q Š|zŽ ¥qž ‹ ptž q›jj›Œ~Œq“–ƒkÔ – ¥€¬ q qŒ p ¥„Ê}¥…‹¨”Ô¥”¬‚Ó›”¢”Š¢¢j€²›kŸ®‚Š›q›j ¥qŽŽ›~‚ (gelatin) ¦Ž™§t¥}ž‹Š§–Žž¥–~ (sodium oleate) tŸp­ “›Œ~š”Žšp¥„Û‚“›Œ ~Ԗp”Ô›Š¨‚–›”›Œ k|™¥}ž‹jš‚“›Œ~š ¦Œj–›qq™¥„Û‚¥qŽŽ›~‚¥jŒ}m¡|‰›‡ ~²›­ ”Œ –¥qŽŽ›~‚“²›”Œšƒ‰›m–¡~“›”jŒŒŠ tŸ­p“Óp…Ž€²›¨”ÔŒ›m›k–p”¢”Š¢}­pŽp 

”§‰«Œ¥•Œ 77


¯ŽË‘°ÄÓº”Ë°ÄÓº””¿¦§Ø¿°Å”°¾Ž¶¿ (4) Zero Unplanned Downtime ´¾Ÿ¦¿ ˗¯”ŽÆ² Asset Performance Management wattana@productivityware.com

¤Ø¿‘´¿®Ë€¿Î• Zero Unplanned Downtime ƒ€ƒ›€k–pp›‚‘jŒŒŠƒ²›Œ¡pŒšj’›€ž­¥kԛŠ›qš}j›Œ¥Œñ–pjŽ‹¡€×~ӛp« ¨”Ô¥”Š›™“Š ¥‡ñ–€²›¨”Ô¥mŒñ–pqšjŒ“›Š›Œ¨sÔp›‚©}Ԗ‹Ó›p~Ӗ¥‚ñ–p ©}ԓŠŒŒ‚™k–p¥mŒñ–pqšjŒ ~›Š€ž­~Ԗpj›Œ ¦Ž™‹šp‚²›©„“¢Ój›ŒƒŒ”›Œpƒ„Œ™Š›|ƒ²›Œ¡pŒšj’›}Ԑ‹

Z

ero Unplanned Downtime @ Target Costs „Œ™§‹m“š®‚« ¦~Ó ¥kԛ¨q©ŠÓp›Ó ‹‚ž® ”Š›‹m›ŠÓ›–‹Ó›p©Œ tŸp­ ¥Œ›–›qq™¥”¬‚…¢ÔƒŒ”›ŒŒ™}šƒ“¢p¦“}p “š‹€š‘‚× ©}Ô¦“}p¥„Ï›”Š›‹‚ž® ¦Ž™}¢ ¥”Š –‚q™¥„Û‚“¡}‹–}k–pm›Š~Ԗpj›Œ ˆÙp}¢¥”Š –‚q™pӛ‹ ¦~Ó¨‚€›p„xƒš~¥Œ› j¬‹špm}©ŠÓ––jÓ› q™€²›–‹Ó›p©ŒqŸpq™©}Ô ~›Š¥„Ï›”Š›‹‚ž® €ž­qŒpŠš‚©ŠÓ©}ԋ›j–‹Ó›p€ž­m}ԛ ¥Œ›~šp® ~Ԃ¢j tŸp­ j¬¥„Û‚¥Œ –­ pŒŒŠ}›Š›j« ¥”Š –‚j›Œ¦jÔ§q€‹×¨}« m – ~Ԗp¥kԛ¨q §q€‹×¥„Û‚¥Œ ­–p¦Œj ©ŠÓ–‹Ó›p‚š®‚j¬Šž“€± €ž­q™¥kԛŒj¥kԛ‡p ”Œ –‰›’›š‹Œ¡Ó‚¥k›Ó› ––j€™¥Ž©„¥Ž‹©}Ôpӛ‹« ¥Œ ­–p‚ž®©ŠÓ¨sÓ¥Œ ­–p€ž­tšƒtԖ‚–™©Œ ”›j¥Œ›¥kԛ¨qŒŒŠs›~k–p¥mŒ ­–pqšjŒ –¡ „ jŒ|×  Ó › €¡ j ¥mŒ ­ – p~Ó › pj¬ ¥ Œ­ Š ‚š ƒ –‹”Žšp¥kԛ“¢Ój›Œ¥“ž‹¨‚€ž­“¡} ©ŠÓÓ›q™ ––j¦ƒƒŠ›}ž¦“‚}ž ”Œ –¥Œ›“›Š›Œ€²› p›‚ƒ² › Œ¡ p Œš j ’›}ž – ‹Ó › p©Œj¬ ~ ›Š “­ p €ž­ ”‚Ӑ‹p›‚ƒ²›Œ¡pŒšj’›‡‹›‹›Š€²›–‹¢Ó€¡j š‚j¬m–  ‡‹›‹›Š€²›¨”Ô¥mŒ –­ pqšjŒ“›Š›Œ ¨sÔp›‚©}Ԗ‹Ó›p~Ӗ¥‚ ­–p ”Œ –“š­p”‹¡}¥}‚ www.me.co.th

¥mŒ ­–p©}Ô}š­p¨q€ž­†Î›‹…Ž~~Ԗpj›Œ ¨”ÔŠž §–j›“¥“ž‹¥„Û‚©„~›ŠŒŒŠs›~ ¥‡Œ›™ ¨‚€ž­“¡}¥mŒ ­–pqšjŒ€¡j¥mŒ ­–pj¬~Ԗp”Š} –›‹¡kš‹  –Ó›qƒ©„~›ŠpqŒ–›‹¡k–p ¥mŒ ­–p ”Œ –¥Œž‹jÓ› Life Cycle ©ŠÓ¨sÓ ¥“ž‹jӖ‚¥Ž›–š‚mŒ ¥‡Œ›™¢jƒžƒmš®‚q‚ ©ŠÓ“›Š›Œ€‚€›‚–‹¢ÓŒ–}©„©}Ô ƒ€m›Š‚ž® –  ƒ ›‹¥Œ ­ – pj›Œ€ž­ ¥mŒ ­–pqšjŒ¨sÔp›‚©}Ԗ‹Ó›p~Ӗ¥‚ ­–p ¥Œ› Šž¥p ­–‚©k ¥”~¡„Ùqqš‹–™©ŒƒÔ›p€ž­~Ԗp‚²› Š›‡q›Œ|› ‚–jq›jq™¦“}p¨”Ô¥”¬‚Ÿp ƒ€ƒ›€k–pp›‚‘jŒŒŠƒ²›Œ¡pŒšj’›€ž­ ¥kԛŠ›qš}j›Œ¥Œ ­–pjŽ‹¡€×¨”Ô¥”Š›™“Š ¨”Ô©}Ô¥„Ï›”Š›‹“ŠŒŒ‚™k–p¥mŒ ­–pqšjŒ ~›Š€ž­~Ԗpj›Œ¦ŽÔ ‹šp¥„Û‚j›Œ„¢€›p©„“¢Ó j›ŒƒŒ”›Œqš}j›Œpƒ„Œ™Š›|ƒ²›Œ¡pŒšj’› ©„¨‚~š}Ԑ‹

š‚ m – ¥€Ó›©Œ ¥Œ›©}Ôm²›~–ƒ©„m‚€‘ m‚Ž™€›p–‹Ó›p©ŠÓ‚Ó›¥s ­– m – 200,000 j§Ž¥Š~Œ ƒÔ›p 300,000 j§Ž¥Š~Œ ƒÔ›p j¬~–ƒÓ›©ŠÓ€Œ›ƒ¥–›} ®–« qŒp« ¦ŽÔ Zero Unplanned Downtime Šž m ›Š”Š›‹€ž­ sš } ¥q‚¨‚ ¦~ӎ™m²›k–pŠš‚¥–p ŒŠm›Š¦ŽÔ m – ¥mŒ ­–pqšjŒ“›Š›Œ‡ŒÔ–Š¨sÔp›‚–‹Ó›p~Ӗ ¥‚ ­–p (q™¥Œž‹j¨sÔ¥Š ­–©Œj¬¨sÔ©}Ô) §}‹©ŠÓŠž j›Œkš}kԖp¥Ž‹¨‚sӐp¥Ž›€ž­j²›”‚} qŸp ¥rŽ‹©}Ԑ›Ó Zero Unplanned Downtime ”Œ – Zero Breakdown k–pŒ‹‚~׀ž­ ¥Œ›¨sÔ m – 10,000 j§Ž¥Š~Œ ¥€Ó›‚š®‚¥–p –™©Œq™“š®‚„›‚‚š®‚ ¦ŽÔ”Š›‹m›ŠÓ› –‹Ó›p©Œ¦‚Ó ”Š›‹m›ŠÓ› Œ‹‚~׀¡jmš‚~Ԗp ”‹¡}¥‡ ­–€²›p›‚ƒ²›Œ¡pŒšj’›€¡j« 10,000 j§Ž¥Š~Œ ”Š›‹m›ŠÓ› €¡j« 10,000 j§Ž¥Š~Œ –‹Ó›p‚Ô–‹¥Ž›€ž­q™¥Œž‹jŠ› ¨sÔ j¬”›‹©„mŒŸ­pš‚”Œ –¥~¬Šš‚¦ŽÔ–‹Ó›p ¦‚Ó‚–‚ ¥‡ ­–€²›j›Œƒ²›Œ¡pŒšj’›‚š­‚¥–p ¦ŽÔ–™©Œ¥„Û‚~šj²›”‚} m²›~–ƒ pӛ‹Š›j ‚š­‚j¬m – ‚²®›Šš‚¥mŒ ­–p (tŸ­pj¬¥„Û‚ –™©”ŽÓ–‹Ó›p”‚Ÿ­p¥”Š –‚jš‚ ¥‡ž‹p¦~Ӑӛ

k–ppӛ‹« ¥”¬‚–‹¢Ó €¡jš‚¦~Ó©ŠÓ€š‚“šp¥j~

~Ӗm²››Špӛ‹« €ž­Ó› “Zero Unplanned Downtime” ”Œ – “Zero Breakdown” k–pŒ‹‚~׀ž­¥Œ›¨sԖ‹¢Ó€¡j 

”§‰«Œ¥•Œ 81


°½§§Ë—Á”°ÅŽ§Ø¿°Å”°¾Ž¶¿ / ¨°½Ž¾¦”¿¦˜º® ´Á¦¾¯ Ë´—´Á¤¯¿²¾” …¢Ôqš}j›Œ‘¢‚‹×†Ìj–ƒŒŠ€›p¥€m‚m ƒŒ’š€ „¢‚t¥Š‚~ש€‹ (€Ó›”Žp) q²›jš}

°½§§Ë—Á”°ÅŽ§Ø¿°Å”°¾Ž¶¿ Ë«ÄÓº¨°½Ž¾¦”¿¦˜º® j›Œqš}€²›Œ™ƒƒ¥spŒ¡jƒ²›Œ¡pŒšj’› ”Œ – PoM ¥‡ñ–¨”ÔŒ¢ÔŸp“¡k‰›‡k–p¥mŒñ–pqšjŒ –¡„jŒ|×~ӛp« Ó›Šžq¡}¨}€ž­Ššj¥“ž‹kš}kԖpƒÓ–‹« Šž“›¥”~¡Š›q›j–™©Œ tŸ­pq™€²›¨”Ô‚²›Š›¥mŒ›™”×¥„Œž‹ƒ¥€ž‹ƒjӖ‚¦Ž™”Žšpj›ŒtӖŠ ¦Ž™j›ŒŒšƒ„Œ™jš‚j›ŒtӖŠ

p¦ŠÔ›Ó q™ŠžŒ™ƒƒ kš‚® ~–‚ jŒ™ƒ‚j›Œ j›Œ„Œ™jš‚p›‚tӖŠ ~šp® ¦~Ó}›² ¥‚‚j›Œ –} ¥mŒ›™”× „Œ™j–ƒ ~}~š®p }ž–‹Ó›p©Œ j¬©ŠÓ“›Š›Œ¨sÔp›‚¨”ÔŸpŒ™‹™ ¥Ž›„Œ™jš‚p›‚tӖŠ©}Ô ԛ©ŠÓŠžj›Œƒ²›Œ¡p Œšj’›€ž­}ž ¨‚Œ™”Ó›pj›Œ¨sÔp›‚mŒ ­–pqšjŒ ©ŠÓÓ›q™¥„Û‚j›Œƒ²›Œ¡pŒšj’›}Ԑ‹~‚¥–p

q›j…¢Ô¨sÔp›‚ …¢Ômƒm¡Š¥mŒ ­–pqšjŒ †Î›‹ tӖŠ ”Œ –sӛp€ž­m–‹}¢¦Ž ~}~›Š ~Œq “¡k‰›‡ „Œšƒ¦~Óp¥mŒ –­ pqšjŒ ¨”Ô¨sÔp›‚©}Ô ~Ž–}Œ™‹™¥Ž›„Œ™jš‚p›‚tӖŠ Œ™ƒƒƒ²›Œ¡pŒšj’›¥‡ ­–„Œ™jš‚p›‚ tӖŠ „Œ™j–ƒ©„}Ԑ‹ 1. Œ™ƒƒ¥spŒ¡jƒ²›Œ¡pŒšj’› (Proactive

Maintenance: PoM) 2. Œ™ƒƒƒ²›Œ¡pŒšj’›}Ԑ‹~‚¥–p (Self Maintenance: SM) 3. Œ™ƒƒƒ²›Œ¡pŒšj’›¥sp„Ï–pjš‚ (Preventive Maintenance: PM) 4. Œ™ƒƒ²›Œ¡pŒšj’›‡‹›jŒ|× (Predictive Maintenance: PdM)

Œ™ƒƒ¥spŒ¡j ƒ²›Œ¡pŒšj’›

(j) k}Ž}“¥~¥~–Œ×©”ŠÔ

(k) ¦ƒŒ­p

(m) s¡}“›‹¥sñ–Š~Ӗ©ˆˆÏ›

(p) ¦ƒŒ­pk–p‡š}ŽŠ€Ô›‹Š–¥~–Œ×

Œ™ƒƒ¥spŒ¡jƒ²›Œ¡pŒšj’› (PoM) m – j›Œ„Ï – pjš ‚ “¡ k ‰›‡¥mŒ ­ – pqš j Œ ¥spŒ¡j ¥‡ ­–kqš} „Ï–pjš‚j›Œ¥q¬ƒ©kÔ©}Ô „ΐ‹k–p¥mŒ ­–pqšjŒjӖ‚ŽÓp”‚Ô› }šp€ž­ ¥Œ›¥m‹©}ԋ‚“²›‚‚‚ž®ƒÓ–‹« ¥Š ­–Šž§Œm Œ™ƒ›}~ } ~Ó – “”Šš­ ‚ €² › m›Š“™–›} ŽÔ›pŠ – j‚ŒÔ–‚ sԖ‚jŽ›p“ ¥sӂ¥}ž‹jš‚jšƒ¥mŒ –­ pqšjŒ–¡„jŒ|× ԛ“›Š›Œ¥mŒ›™”× ”‹š­pŒ¢Ô Œ¢Ô€š‚ ~Ԃ~– k–p¦”ŽÓpj²›¥‚}„Ùv”›€ž€­ ›² ¨”Ô¥mŒ –­ pqšjŒ ¥“ž‹ kš}kԖp ƒÓ–‹« t²›® ¦ŽÔ t²›® –žj ¥“Š –‚ ¥„Û‚§Œm„Œ™q²›~šk–p¥mŒ ­–pqšjŒ ¦ŽÔ ”›žkqš}„Ùv”› „Œšƒ¦~Óp ¦jÔ©k ƒ²›Œ¡p

˜®Œª¹ 1 ³˜y˜¥}¾§Š¦œ–¢±Š¢˜Û www.me.co.th”§‰«Œ¥•Œ 85


Ž¿°´¿”Ì©¦Ì²½‘´§‘Å®Ž¿°©²Á¢ ͎µ² ¡ÂµÂ²¥°°®

koishi2001@yahoo.com

¨°½·Á¤¥Á©²Ž¿°´¿”Ì©¦ ̲½‘´§‘Å®Ž¿°©²Á¢

j›Œ›p¦…‚¦Ž™mƒm¡Šj›Œ…Ž~¥„Û‚–pmׄŒ™j–ƒ“²›mšv“²›”Œšƒ–pm×jŒ ‰›mj›Œ…Ž~ §}‹¨”ÔkԖŠ¢Ž“‚šƒ“‚¡‚j›ŒƒŒ”›Œ“›‹j›Œ…Ž~ jӖ¨”Ô¥j}„Œ™“€…Žj›Œ¨sԀŒš‡‹›jŒ ŒŠ€š®pj›Œ¥sñ–Š§‹p jqjŒŒŠŒ™”Ó›p…¢Ô“ÓpŠ–ƒjšƒŽ¢jmԛ }‹€š­©„…Ž~‰š|zהŒ –“‚mԛ€ž­q²›”‚Ó›‹€š­©„ m – …Ž~…Žq›jjŒ™ƒ‚j›Œ¦„ŒŒ¢„„Ùqqš‹€Œš ‡ ‹›jŒ –›€ š“}¡ ¦Œpp›‚ ‡Žšpp›‚ ¨”Ô¥j}¥„Û‚ …Ž~…Ž€›pj›‹‰›‡ §}‹Šžj›Œ¥s ­–Š§‹pjšƒjqjŒŒŠ”Žšj –›€ j›Œ›p¦…‚ ––j¦ƒƒ qš } t ® – j›Œ~Ž›} j›Œqš } q²›”‚Ó›‹ }šp‚š‚® m›Š”Š›‹k–p –¡~“›”jŒŒŠ j›Œ…Ž~ m – jqjŒŒŠ€ž­}²›¥‚‚j›Œ“ŒÔ›p Š¢ Ž mÓ › ¥‡­ Š q›jjŒ™ƒ‚j›Œ¦„ŒŒ¢ „ €Œš‡‹›jŒ‚²›¥kԛ¨”Ô¥„Û‚“‚mԛ¥‡ ­–j›Œ “ÓpŠ–ƒ €²›¨”Ôj›Œ›p¦…‚¦Ž™mƒm¡Š j›Œ…Ž~ (Manufacturing Panning and Control) ¥„Û‚–pmׄŒ™j–ƒ“²›mšv “²›”Œšƒ–pm×jŒ‰›mj›Œ…Ž~ §}‹¨”Ôk–Ô Š¢Ž “‚šƒ“‚¡‚j›ŒƒŒ”›Œ“›‹j›Œ…Ž~ ‚š­‚m – j›Œ©”Žk–pš“}¡ jӖ¨”Ô¥j}„Œ™“€…Ž j›Œ¨sԀŒš‡‹›jŒ –›€ ¦Œpp›‚¦Ž™¥mŒ –­ p qšjŒ ŒŠ€šp® ¥j}j›Œ„Œ™“›‚jqjŒŒŠ¥s –­ Š §‹pŒ™”Ó›p…¢“Ô pÓ Š–ƒjšƒŽ¢jmԛ Œ›‹Ž™¥–ž‹} ¦…‚p›‚q™~Ԗp“–}Œšƒjšƒ‚§‹ƒ›‹¦Ž™ ¦…‚jŽ‹¡€×”Œ –m›Š“›Š›Œ”Žšjk–p ¡Œjq¥‡ –­ ¨”ÔƒŒŒŽ¡¥„Ï›”Š›‹j›Œ}²›¥‚‚p›‚

§

www.me.co.th

ˆ¥–¥zŠ¨·–«Žˆ¤š •Õ¥zw¼¥‰¥”ˆ ¼¥ž–¤t§{t––”t¥–˜§ˆ w¼¥‰¥” w¼¥ˆ °ŒšŠ¥z ¯–¥{£u¥• £³– t¥––§ž¥– «ŽzwÙ~©·z–š” «Žzwي«t–¥•t¥–±‡•²}Ö°ž˜ÕzuÖ ”¬˜wª  t¥–‘•¥t–†Ù• ‡u¥• z¥ŒwÖ¥z %DFNORJ –š”‰©zw¼¥¤·z~ª¸ {¥t˜¬twÖ¥°ˆÕ•¤z³”Õ³‡ÖÕz”  w¼¥¤·z~ª¸ –£žšÕ¥z±–zz¥Œ°˜£wš¥”ˆÖ zt¥–}§¸ŒÕšŒ–§t¥– ¯–¥{£˜§ˆ £³– t¥–š¥z°ŒŽ‚§¤ˆ§t¥–°˜£t¥–u¥•±‡•t¼¥žŒ‡ ¤ˆ–¥t¥–˜§ˆ Ž–§”¥†¯ŠÕ¥³–¯”ª· ³ž–Õ ¼¥ž–¤t˜«Õ”˜§ˆ“¤†„Ù¯‘ª· ¯ŽÝŒt¥–ˆ w¼¥‰¥”–£‡¤t¥–˜§ˆ±‡• Š¨·ˆÖ zt¥–²}Ö –š” $JJUHJDWH/HYHO °Œt¥–˜§ˆž˜¤t°‡z–¥•t¥–š¤ŒŠ¨·°˜£Ž–§”¥†t¥–˜§ˆŠ¨·{£ ¯t§‡²Œ– ¯š˜¥Š¨·–£«¯ŽÝŒt¥–ˆ w¼¥‰¥”–£‡¤–¥•˜£¯ ¨•‡ Š–¤‘•¥t– £³–Ö¥zŠ¨·{¼¥ ²°‡z–¥•t¥–š¤‡« %20 °‡zŽ–£¯“Šš¤‡« zwَ–£t  ¯ŽÝŒ¼¥ž–¤t¥–˜§ˆ ˜§ˆ“¤†„ÙŠ¨·{¼¥¯ŽÝŒ¼¥ž–¤t¥–˜§ˆ –¥•˜£¯ ¨•‡uÖ t¼¥žŒ‡Š¥zš§›št––”°˜£° 'UDZLQJV ˜¼¥‡¤u¤¸Œˆ Œt¥–˜§ˆŠ–¤‘•¥t–¯t¨·•šuÖ z ¥Š§°–zz¥Œ¯w–ª· z {¤t–¯ŽÝŒˆÖŒ Š–¤‘•¥t–²‡Ö¥zŠ¨·¯–¥ ¤ŒŠ©t§ŒwÖ¥wzw˜¤z±‡•°‡z–¥•˜£¯ ¨•‡¯t¨·•št¤Ž–£¯“Šš¤‡«Š¨·”¨ ‘–Ö ”¼¥ž–¤t¥–˜§ˆ  •¬Õ°˜£t¼¥žŒ‡t¥––¤u z  £³–Ö¥zŠ¨·ˆÖ z{¤‡ž¥¯‘§·” °Œt¼¥˜¤zt¥–˜§ˆ¼¥ž–¤¯w–ª· z{¤t–°˜£°–zz¥Œ

Œ™ƒƒ›p¦…‚¦Ž™mƒm¡Šj›Œ…Ž~ q™kŸ‚® jšƒ„Ùqqš‹m›ŠtšƒtԖ‚jqjŒŒŠj›Œ …Ž~¨‚Œ¢„„ŒŠ›|s®‚“Ӑ‚‹Ó–‹ ¦Ž™Œ¢„ ¦ƒƒj›Œ…Ž~

~šmƒm¡Š¨”Ô¥j}…Ž~…Ž~›Š¥„Ï›”Š›‹€ž­ Œ™ƒ¡©Ô¨‚j²›”‚}j›Œ…Ž~”Žšj (Master Production Schedule) ¥‡ ­–¦“}pŸp j²›”‚}j›ŒÓ›mŒ}²›¥‚‚j›Œqš}“Óp¥Š –­ ¨} ¦Ž™m›Š‡ŒÔ–Šj²›Žšpj›Œ…Ž~€ž­~Ԗpqš} ¥~Œž‹Š¥‡ –­ Œ–pŒšƒ‰›Œ™p›‚ }šp‚š‚® ¥”~¡…Ž “²›mšv€ž­~Ԗpqš}€²›¦…‚j›Œ…Ž~ }šp‚ž® 1. ¥‡ ­–Œ™ƒ¡Œ›‹Ž™¥–ž‹}¨‚j²›”‚} j›Œ…Ž~ (Production Schedule) §}‹ ~–ƒm² › ›Š‡ ® ‚ y›‚¥jž­ ‹ jš ƒ j›Œ…Ž ~

ƒ€ƒ›€j›Œ ›p¦…‚j›Œ…Ž~

„Ùqq¡ƒš‚j›Œ›p¦…‚j›Œ…Ž~©}Ԋž ƒ€ƒ›€j²›”‚}Œ™}šƒ…Ž~…Ž€ž¥­ „Û‚¥“Š –‚ 

”§‰«Œ¥•Œ 91


Ë¯Â¯Ó §®—® ¸€º”¨œÁ§¾¢ÁŽ¿°¤¡·º§Ì²½·º§Ë¤Â¯§ / MEA ˯Žº”§°° ¿¥Á Ó¯®—® ¸€º”¨œÁŽ§¿°¾¢ÁŽ¿°¤¡·º§Ì²½·º§Ë¤Â / MEA

¯•¨·•”}” žÖ zŽ‚§¤ˆ§t¥–Š‡ °˜£ ¯Š¨• t¥–³’’Ñ¥Œw–ž˜šz ”Ô–p„xƒš~j›ŒŒ™}šƒ¦‚”‚Ô›k–p„Œ™¥€‘ €ž­Šžm¡|‰›‡¨‚j›Œ¨”ÔƒŒj›Œ€}“–ƒ¦Ž™“–ƒ¥€ž‹ƒ€›p©ˆˆÏ›©}Ԋ›~Œy›‚“›jŽ tŸ­p¥„Û‚j›Œ¥“ŒŠ“ŒÔ›pm›Š¦k¬p¦jŒÓp€›p}ԛ‚¥‘Œ’yjq¦Ž™¥€m§‚§Ž‹žk–p„Œ™¥€‘

«

„jŒ|× © ˆˆÏ › ¥„Û ‚ “­ p €ž­ €¡ j m‚¨sÔ p›‚–‹¢Ó¦€ƒ~Ž–}¥Ž› j›Œ€ž­¥Œ› ¨sÔp›‚q‚¥j}m›Š“™}j“ƒ›‹ ¥sӂ‚ž® mpq™k›}©ŠÓ©}Ôԛ”›j©ŠÓ©}ÔjŽÓ› Ÿpm¡|‰›‡¦Ž™„Œ™“€‰›‡ŒŠŸp–›‹¡ j›Œ¨sÔp›‚k–p–¡„jŒ|שˆˆÏ›¦~ӎ™s‚} ¦Ž™¦~ӎ™…Ž~‰š|z× j›Œ€ž­q™¨”Ô€š®p…¢Ô …Ž~¦Ž™…¢Ô¨sÔ©ˆˆÏ›¥j}m›ŠŠš­‚¨q m – j›ŒŠžŠ›~Œy›‚Œ–pŒšƒ¦Ž™Šžj›Œ~Œq “–ƒ¥‡ –­ ¨”Ô¥j}m›Š¥s –­ Šš‚­ –‹Ó›p¦€ÔqŒp tŸ­p”Ô–p„xƒš~j›Œ –¥„Û‚„Ùqqš‹”Žšj¨‚ j›Œ~Œq“–ƒm›Š¢ j ~Ô – p¦Ž™m›Š „Ž–}‰š‹}špjŽÓ› jŽÓ›©}Ԑ›Ó ¨‚j›Œ¨sÔp›‚k–pŒ™ƒƒ

102

©ˆˆÏ› m – q™~ԖpŠžj›Œ€}“–ƒ€ž­©}Ô~›Š Š›~Œy›‚¦Ž™Šžm›Šm›Š„Ž–}‰š‹¨‚ j›Œ¨sÔp›‚ §}‹¥r‡›™¨‚}ԛ‚j›Œ¦kÓpkš‚ Œ™}šƒ“›jŽ tŸ­p“­p€ž­¥„Û‚~šsž®š}©}ԐӛŠž m›Š¢j~Ԗp¥€ž‹­ p~Œp¦Ž™“–}mŽÔ–pjšƒ m›Š~Ԗpj›Œk–p…¢Ô¨sԌŠ€š®pkԖj²›”‚} ~ӛp« m – j›Œ€}“–ƒ¦Ž™j›ŒŠž¥mŒ ­–p Š –š}€ž­Šžm›Š¦ŠÓ‚‹²›¦Ž™¢j~Ԗp ›Œ“›Œ¥€m‚ m rƒš ƒ ‚ž® qŸ p k–‡› €Ó›‚…¢–Ô ›Ó ‚¥kԛ¥‹ž‹­ ŠsŠ¦Ž™Œšƒm›ŠŒ¢qÔ ›j ”‚Ӑ‹p›‚”‚Ÿp­ €žŠ­ ”ž –Ô p„xƒ~š j ›Œ€}“–ƒ –¡„jŒ|שˆˆÏ›¦Ž™“–ƒ¥€ž‹ƒ¥mŒ ­–pŠ – š}€›p©ˆˆÏ›~›ŠŠ›~Œy›‚“›jŽ ‚š­‚m – ”Ô – p„x ƒš ~ j ›Œ€}“–ƒ¦Ž™“–ƒ¥€ž ‹ ƒ

351, ”§‰«Œ¥•Œ 2556

k–pj›Œ©ˆˆÏ›‚mŒ”Žp

Š¨·ˆ¤¸z°˜£Œ±•¥•

”Ô – p„x ƒš ~ j ›Œ€}“–ƒ¦Ž™ “–ƒ¥€ž ‹ ƒ ~š® p –‹¢ Ó ƒ ‚‚‚‚mŒ©s‹‘Œž jŒ¡p¥€‡Š”›‚mŒ j›Œ©ˆˆÏ›‚mŒ”Žp §}‹Šž–›m›Œ 21 tŸ­p¨”ÔƒŒj›Œ€}“–ƒ –¡„jŒ|׀š­©„, €}“–ƒ–¡„jŒ|ׄŒ™”‹š} ‡Žšpp›‚, “–ƒ¥€ž‹ƒ¥mŒ ­–pŠ –š}€›p ©ˆˆÏ› ¦Ž™–›m›Œ 5 tŸp­ ¨”ÔƒŒj›Œ€}“–ƒ –¡„jŒ|שˆˆÏ›¦Œp“¢p, €}“–ƒ–¡„jŒ|× m›Š„Ž–}‰š‹ ~›ŠŒ¢„€ž­ 1 ¥Œ›©}ԇƒjšƒm¡|sŽ‘ “¡‚Ó ƒ¡v‚›m …¢ÔsӐ‹”š”‚Ô›¦…‚j“–ƒ¥€ž‹ƒ¥mŒ ­–pŠ –


สัมมนา

การออกแบบและบ�ำรุงรักษาระบบน�้ำเสีย ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร เอ็มแอนด์อขี อเสนอหลักสูตรระบบน�ำ้ เสียส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม ได้รบั ความรูท้ างเทคนิคและศิลปะในการเดินระบบน�้ำเสียให้มีประสิทิ ธิภาพอย่างสม�่ำเสมอ พร้อม ทั้งจะได้ทราบถึงการปรับปรุงระบบให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า วิธีบ�ำบัดน�้ำเสีียแบบใหม่ๆ อธิบายไว้ ในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ห้องอนุวงศ์ ชั้น6 โรงแรมแกรนด์ ไซน่า เยาวราช, กรุงเทพฯ วิทยากร ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิิต

เนื้อหาสาระ เนือ่ งจากในปัจจุบนั วิทยากรได้เล็งเห็นว่าระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ทีใ่ ช้กนั ในโรงงาน อุตสาหกรรมและอาคารมีการใช้ระบบบ�ำบัดที่ไม่ถูกต้อง ท�ำให้ การบ�ำบัดน�ำ้ เสียไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร วิทยากรได้เข้าไปแก้ไขปรับปรุง ให้หลาย แห่ง พบว่าบุคลากรในวิชาชีพนี้ในประเทศไทยยังขาดแคลนอีกมาก แม้ว่า ในปัจจุบนั ได้มตี �ำราทีเ่ กีย่ วกับการบ�ำบัดนำ�้ เสียในประเทศไทยบ้าง แต่ในการ บ�ำบัดนำ�้ เสียเป็นวิธกี ารทีต่ อ้ งอาศัยประสบการณ์คอ่ นข้างมาก ไม่สามารถอ่าน เพียงต�ำราเท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม จึงได้จดั อบรมสัมมนา เพือ่ ให้ความรูท้ างเทคนิคในการเตรียมการออกแบบ ในระหว่างการออกแบบการ ควบคุม และปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคาร หลายแห่งจะมีแหล่งก�ำเนิดน�้ำเสียหลาย จุดเมื่อน�ำน�้ำเสียจากแต่ละจุดมา รวมกัน จึงเกิดปัญหาต่างๆ มากมายท�ำให้การบ�ำบัดน�้ำเสีียยากขึ้น อาจไม่ สามารถบ�ำบัดน�้ำเสียจนได้คุณภาพ น�้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานการอบรมครั้งนี้จะ ได้แนะน�ำวิธีจัดแบ่งประเภทน�้ำเสีย และเทคนิคการเลือกวิธีบ�ำบัดน�้ำเสียให้ เหมาะสมหรือถูกต้อง ในการอบรมครัง้ นี้ วิทยากรจะน�ำกรณีศกึ ษามาเล่าหรืออธิบายให้เห็น

เพื่อสามารถน�ำไปใช้ในหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก นี้วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหาบ�ำบัด น�้ำเสียของหน่วยงานของท่านอย่างเต็มที่

เหมาะส�ำหรับ

1. ผู้จัดการโรงงานและหรืออาคาร 2. ผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสีีย และที่ปรึกษา 3. วิศวกรและช่างเทคนิค 4. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบ�ำบัดน�้ำเสีย

วิทยากร

ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสิินโรจน์ เป็นอาจารย์ประจ�ำภาควิชา วิศวกรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และเป็ น วิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาเป็นเวลานาน และได้แต่งต�ำราเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและ ภาพแวดล้อมเป็นจ�ำนวน มาก

บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (BTS ถานีกรุงธนบุรี) โทรศัพท์ 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395

Homepage : www.me.co.th, www.technic.in.th

E-mail : member@me.co.th

ค่าอบรมถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%


หัวข้อสัมมนา

การออกแบบและบ�ำรุงรักษาระบบน�้ำเสีย ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 1. ความส�ำคัญของค่าอัตราไหลและลักษณะของน�้ำเสีย 2. เทคนิคการจัดการน�้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร 3. ประโยชน์ของการจัดแบ่งน�้ำเสียออกเป็นแต่ละประเภทเพื่อแยกบ�ำบัด ส่งผลให้ประสิทธิภาพบ�ำบัดน�้ำเสียสูงขึ้น และช่วยประหยัดพลังงาน 4. เทคนิคการออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 5. สิ่งที่ควรท�ำและสิ่ิงที่ไม่ควรท�ำในการจัดการน�้ำเสีย 6. ถาม-ตอบ ปัญหาการบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม

มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

8.00 - 9.00 9.00 - 16.00

ลงทะเบียน หัวข้อสัมมนา

ใบสมัคร

การออกแบบและบ�ำรุงรักษาระบบน�้ำเสีย ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร

เลขที่สมาชิกวารสารเทคนิค / EC.......................................................................................

1. ชื่อ ................................................... นามสกุล................................................... ต�ำแหน่ง................................................... E-mail.......................................................... 2. ชื่อ ................................................... นามสกุล................................................... ต�ำแหน่ง................................................... E-mail.......................................................... โทรศัพท์.................................................... โทรสาร......................................................... บริษทั ....................................................................................................................... ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ : ค่าสัมมนาสามารถหัก ณ ทีจ่ า่ ยได้ 3% กรณีไม่มหี นังสือรับรองการหัก ทราบการสัมมนาจาก ณ ที่จ่ายต้องช�ำระค่าสัมมนาเต็มจ�ำนวน วารสาร ใบปลิว เว็บไซต์ อีเมล กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าอบรมทั้งจ�ำนวน อื่นๆ................................................................................................. กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ อัตราค่าสัมมนา มังสวิรัติ อิสลาม ไม่รับประทานเนื้อวัว อื่นๆ (ระบุ) VAT 7% ท่านละ สุุทธิ การช�ำระเงิน เช็คสั่งจ่าย ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด ช�ำระเงิ น ก่ อ น 19 มิ.ย. 2556 ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ (คต.สินสาธร) สมาชิก 203 3,103 2,900 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด บุคคลทั่วไป 224 3,424 3,200 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 158-0-82377-9 ช�ำระเงิ น หลั ง 19 มิ.ย. 2556 ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำเหร่ เลขที่บัญชี 032-2-71585-4 สมาชิก 3,200 224 3,424 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขาตากสิ น เลขที่บัญชี 055-2-30081-7 บุคคลทั่วไป 3,500 245 3,745 โอนเงินวันที่................................................................................................... กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้อง ของประกาศนียบัตร ลงชือ่ ......................................................................................................... สมัครด่วน ! รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด (เลขประจ�ำตัวผู้เสีียภาษี 0105527008994)

การจองจะมีผลเมื่อได้รับช�ำระเงินจากท่านก่อนวันสัมมนา แฟกซ์ ห ลั ก ฐานการโอนเงิ นมาพร้อมกับใบสมัครนี้ที่หมายเลข 02 862 1395 ¡Òèͧ¨ÐÁÕ¼ÅàÁ×èÍä´éÃѺªÓÃÐà§Ô¹¨Ò¡·èÒ¹¡è͹Çѹ ÑÁÁ¹Ò


สัมมนา

ความปลอดภัยในการท�ำงานกับ ระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานกับระบบไฟฟ้า ที่จะช่วยให้พนักงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบถึ ง วิ ธี ก ารท� ำ งานกั บ ระบบไฟฟ้ า ที่ ถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย สามารถเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ และวิธีการป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม และมีวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ผู้ที่ท�ำงานกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายรวมถึงผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจะต้องทราบถึงวิธี การท�ำงานกับระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและสามารถน�ำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยกับการท�ำงานในสถานประกอบการอันเป็นสิ่งที่สถานประกอบการทุกแห่งต้องการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2556

ห้องอนุวงศ์ ชั้น6 โรงแรมแกรนด์ ไซน่า เยาวราช, กรุงเทพฯ วิทยากร คุณลือชัย ทองนิล

ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขตมีนบุรี การไฟฟ้านครหลวง

กรรมการสภาวิศวกร ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื้อหาสาระ 1. อันตรายจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกัน 2. การจัดท�ำสภาพการท�ำงานให้มีความปลอดภัย 3. การท�ำงานกับไฟฟ้าขณะที่มีไฟ 4. การจัดการด้านความปลอดภัยส�ำหรับระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการ

เหมาะส�ำหรับ

ผู้ที่ท�ำงานกับระบบไฟฟ้า ผู้ควบคุมงาน ช่างเทคนิคไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท� ำ งาน และผู ้ ส นใจทั่ ว ไปที่ ไ ม่ ต ้ อ งมี ค วาม รู ้ พื้ น ฐานทางไฟฟ้ า มากนั ก ที่ จ ะสามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การท� ำ งานได้ จริง และผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

อันตรายจากไฟฟ้าเกิดได้กับทั้งบุคคลและทรัพยสินแต่สามารถป้องกัน ได้ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้และก�ำจัดแหล่งพลังงานที่ท�ำให้เกิดอันตรายออกไป ผู้ที่ เข้ารับการอบรมจะทราบถึงวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการท�ำงานกับ ไฟฟ้า รู้วิธีจัดท�ำสภาพการท�ำงานให้มีความปลอดภัย เลือกใช้วิธีปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม มีระบบการล็อกและแขวนป้าย อย่างถูกต้องและสามารถจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีได้

วิทยากร

คุณลือชัย ทองนิล ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขตมีนบุรี การไฟฟ้านครหลวง เป็นกรรมการสภาวิศวกร และประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสมาคมวิศวกรรม สถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัด การความ ปลอดภัยสมัยใหม่ และหลักสูตรการตรวจประเมินความปลอดภัยในการ ท�ำงานมี ประสบการณ์ท�ำงานด้านการดูแลความปลอดภัย ของการไฟฟ้านครหลวง และ เป็นผู้แต่งหนังสือคู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ และหนังสือ อื่นอีกหลายเล่ม อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษา กรรมการและอนุกรรมการ ในสมาคม วิชาชีพหลายแห่ง

บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (BTS ถานีกรุงธนบุรี) โทรศัพท์ 02 862 1396-9 โทร าร 02 862 1395

Homepage : www.me.co.th, www.technic.co.th

E-mail : member@me.co.th

ค่าอบรมถือเป็นค่าใชัจ่ายทางภาษีได้ 200%


หัวข้อสัมมนา

ความปลอดภัยในการทำ�งานกับระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ วันที่ 6 สิงหาคม 2556

1. อันตรายจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกัน 2. หลักการวิเคราะห์อันตรายจากไฟฟ้า 3. การเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 4. วิธีและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการท�ำงานกับไฟฟ้า 5. การล็อกและการแขวนป้าย 6. การจัดการด้านความปลอดภัย ส�ำหรับระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการ 7. ถาม-ตอบปัญหา

มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

8.00 - 9.00 9.00 - 16.00

ลงทะเบียน หัวข้อสัมมนา

ใบสมัคร ความปลอดภัยในการท�ำงานกับระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

เลขทีส่ มาชิกวารสารเทคนิค / EC........................................................................................

1. ชื่อ ................................................... นามสกุล......................................................... ต�ำแหน่ง................................................... E-mail........................................................... 2. ชื่อ ................................................... นามสกุล......................................................... ต�ำแหน่ง................................................... E-mail......................................................... บริษทั ...................................................................................................................................... โทรศัพท์.................................................... โทรสาร.......................................................... ทีอ่ ยู่ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ : ค่าสัมมนาสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหัก ทราบการสัมมนาจาก ณ ที่จ่ายต้องชำ�ระค่าสัมมนาเต็มจำ�นวน วารสาร ใบปลิว เว็บไซต์ อีเมล กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าอบรมทั้งจำ�นวน กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ อัตราค่าสัมมนา มังสวิรัติ อิสลาม ไม่รับประทานเนื้อวัว อื่นๆ (ระบุ) VAT 7% การชำ�ระเงิน ท่านละ สุทธิ เช็คสั่งจ่าย ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด ชำ � ระเงิ น ก่ อ น 23 ก.ค. 2556 ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ (คต.สิินสาธร) สมาชิก 3,103 2,900 203 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด บุคคลทั่วไป 3,424 3,200 224 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 158-0-82377-9 ชำ�ระเงิ น หลั ง 23 ก.ค. 2556 ธนาคารกสิิกรไทย สาขาสำ�เหร่ เลขที่บัญชี 032-2-71585-4 สมาชิก 3,200 224 3,424 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขาตากสิ น เลขที่บัญชี 055-2-30081-7 บุคคลทั่วไป 3,500 245 3,745 โอนเงินวันที่................................................................................................................... กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้อง ของประกาศนียบัตร ลงชื่อ....................................................................................................................... สมัครด่วน ! รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด (เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994) การจองจะมีผลเมื่อได้รับชำ�ระเงินจากท่านก่อนวันสัมมนา แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครนี้ที่หมายเลข 02 862 1395

¡Òèͧ¨ÐÁÕ¼ÅàÁ×èÍä´éÃѺªÓÃÐà§Ô¹¨Ò¡·èÒ¹¡è͹Çѹ ÑÁÁ¹Ò


ัก อื่ งจ

ง �รจ ลอ เคร ำ ัก ภาพ จ ง รื่อ าะห์ส ค เ คร ต ิ ธ สา วัด-วิเ ือ ม ง รื่อ

เค

สัมมนา

การบำ�รุงรักษาตามการเสื่อม ภาพเครื่องจักร (Condition Based Maintenance) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำ�ไร

เอ็ ม แอนด์ อี ข อน�ำเสนอหลั ก สูู ต รการบ�ำรุ ง รั ก ษาตามการเสื่ อ มสภาพของเครื่ อ งจั ก ร โดยใช้วิธีการและแนวคิดใหม่ เพื่อให้สามารถวางแผนการซ่อมบ�ำรุงได้อย่างถูกต้อง จนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานจริง ท�ำให้ประสิทธิภาพในการบ�ำรุงรักษาเพิ่มขึ้นและ เป็นการลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งจะส่งผลในการสร้างก�ำไรตามมา

วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ห้องอนุวงศ์ ชั้น6 โรงแรมแกรนด์ ไซน่า เยาวราช, กรุงเทพฯ วิทยากร คุณวินัย เวชวิทยาขลัง

ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำ�กัด

หลักการและเหตุผล เป็นหลักสููตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นการ บำ�รุงรักษาตามการเสื่อม ภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต คาดการณ์การซ่อมบำ�รุง ล่วงหน้า ทำ�ให้มคี วามพร้อมในการซ่อมบำ�รุงมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในทางด้านการเตรียมการ วัสดุ อะไหล่ กำ�ลังคน การผลิตและการส่งมอบลูกค้า Condition Based Maintenance เป็นการซ่อมบำ�รุงตามการเสื่อม ภาพของเครื่องจักร ทำ�ให้เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตใช้งานอย่างคุ้มค่า เครื่องจักรทำ�งานมากขึ้น ผลผลิต มากขึ้น ลดการ Break Down ได้อย่างแท้จริง ทำ�ให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุงและ การจัดเก็บ-รักษาวัสดุคงคลัง การสัมมนาครั้งนี้ จะทำ�ให้ผู้สัมมนามีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำ�ระบบ การกำ�หนดพิกัด การตัดสินใจ การทำ�ข้อมูลที่ใช้พยากรณ์ซ่อมบำ�รุงและนำ�ประสบการณ์ ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้งานได้

เหมาะส�ำหรับ

1. ผู้จัดการ การผลิต 5. ผู้เกี่ยวข้องงานซ่อมบำ�รุง 2. ผู้จัดการซ่อมบำ�รุง และสนใจบริหารการซ่อมบำ�รุง 3. วิศกร/ช่างเทคนิคการซ่อมบำ�รุง 4. หัวหน้า, พนักงานควบคุมเดินเครื่องจักร

วิทยากร คุณวินยั เวชวิทยาขลัง เป็นผูจ้ ดั การศูนย์ฝกึ อบรมทางเทคนิค บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักรและการบำ�รุงรักษา มาเป็นเวลานาน และเคยเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเขียนบทความ และคู่มือในการบำ�รุงรักษาเครื่องจักรเป็นจำ�นวนมาก

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำ�ให้ทราบวิธีการพัฒนาระบบการบำ�รุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ 2. ทำ�ให้ตดั สินิ ใจได้วา่ ท่านพร้อมทีจ่ ะพัฒนาระบบการบำ�รุงรักษาเป็นแบบบำ�รุงรักษา ตามการเสื่อม ภาพหรือไม่ 3. ทำ�ให้ทราบเทคนิค เครื่องมือข้อมูลที่ใช้ตัดสิินใจ เพื่อพยากรณ์การซ่อมบำ�รุง 4. ทำ�ให้เห็นตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการตัดสิินใจซ่อมบำ�รุงตามการเสื่อมสภาพ

บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (BTS ถานีกรุงธนบุรี) โทรศัพท์ 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 Homepage : www.me.co.th, www.technic.in.th E-mail : member@me.co.th

ค่าอบรมถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%


หัวข้อสัมมนา การบำ�รุงรักษาตามการเสื่อมสภาพเครื่องจักร (Condition Based Maintenance) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำ�ไร

วันที่ 7 สิงหาคม 2556 • การเปรียบเทียบการบ�ำรุงรักษาแบบต่างๆ

- ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ระบบการบ�ำรุงรักษาแต่ละแบบ - การพัฒนาระบบการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นระบบบ�ำรุงรักษาพยากรณ์ - ข้อดี-ข้อเสีย ที่ต้องมอง • การบ�ำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ - ผังขั้นตอนการท�ำระบบบ�ำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ - การพิจารณาเลือกเครื่องจักรท�ำระบบบ�ำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ - เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ตรวจวัดวิเคราะห์หาสาเหตุ และพยากรณ์วางแผนการซ่อมบ�ำรุง • การตรวจวิเคราะห์สารหล่อลื่น - การก�ำหนดความถี่ และจ�ำนวนการหล่อลื่น, เวลาการเปลี่ยนถ่าย, การอัด จาระบีหล่อลื่น - ตารางแนะน�ำจ�ำนวนการอัดจาระบี และชั่วโมงการท�ำงาน, ระดับน�้ำมัน หล่อลื่นที่ถูกต้อง - วิธีผสมน�้ำมัน เพื่อให้ได้ความหนืดตามต้องการ - การวิเคราะห์การหล่อลื่นด้วยตนเอง - การวิเคราะห์จากห้องทดสอบ (Lab)

• การตรวจวิเคราะห์การเสื่อมสภาพ - การตรวจวัดอุณหภูมิ - การตรวจวัดเสียง - การตรวจสภาพขณะเครื่องจักรหมุนท�ำงาน - การตรวจวัดการเสียหายของแบริ่ง - การวัดการสั่นสะเทือน - การตรวจวัดความหนา - ปัญหาเครือ่ งจักรจากการไม่สมดุล (Unbalance), การติดตัง้ เครือ่ งจักร (Misalignment), การหลวมคลาย (Looseness), การเสียหายของ Bearing - การตรวจวัดรอยแตก-ร้าว : การใช้สีซึมลึก, การใช้ผงเหล็กเหนี่ยวน�ำ • พิกัดการเสื่อมสภาพ - พิกดั การเสือ่ มสภาพผิดปกติแต่ละสาเหตุ และเทคนิคการพยากรณ์วางแผนการซ่อมบ�ำรุง - การก�ำหนดพิกัดเตือน (MAX.1) พิกัดซ่อม (MAX.2) • การตัดสินใจหาจุดคุ้ม - ตัวอย่างการใช้และรายงานการเสื่อมสภาพเครื่องจักร - การตัดสินใจและจุดคุ้มทุนการท�ำระบบบ�ำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ • ถาม - ตอบปัญหา

มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา วันพุธที่ 7 สิิงหาคม พ.ศ. 2556

8.00 - 9.00 9.00 - 16.00

ลงทะเบียน หัวข้อสัมมนา

ใบสมัคร การบ�ำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพเครื่องจักร (Condition Based Maintenance) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มก�ำไร . เลขที่สมาชิกวารสารเทคนิค / EC........................................................................................ 1. ชื่อ ................................................... นามสกุล......................................................... ต�ำแหน่ง................................................... E-mail........................................................... 2. ชื่อ ................................................... นามสกุล......................................................... ต�ำแหน่ง................................................... E-mail........................................................... บริษทั ...................................................................................................................................... โทรศัพท์.................................................... โทรสาร.......................................................... ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ : ค่าสัมมนาสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหัก ทราบการสัมมนาจาก ณ ที่จ่ายต้องชำ�ระค่าสัมมนาเต็มจำ�นวน วารสาร ใบปลิว เว็บไซต์ อีเมล กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าอบรมทั้งจำ�นวน อื่นๆ................................................................................................. กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ อัตราค่าสัมมนา มังสวิรัติ อิสลาม ไม่รับประทานเนื้อวัว อื่นๆ (ระบุ) VAT 7% ท่านละ สุทธิ การชำ�ระเงิน เช็คสั่งจ่าย ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด ชำ � ระเงิ น ก่ อ น 24 ก.ค. 2556 ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ (คต.สิินสาธร) สมาชิก 3,103 2,900 203 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด บุคคลทั่วไป 3,424 3,200 224 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 158-0-82377-9 ชำ�ระเงินหลัง 24 ก.ค. 2556 ธนาคารกสิิกรไทย สาขาสำ�เหร่ เลขที่บัญชี 032-2-71585-4 3,200 224 สมาชิก 3,424 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขาตากสิ น เลขที่บัญชี 055-2-30081-7 3,500 245 บุคคลทั่วไป 3,745 โอนเงินวันที่................................................................................................................... กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้อง ของประกาศนียบัตร ลงชื่อ....................................................................................................................... สมัครด่วน ! รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด (เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994) การจองจะมีผลเมื่อได้รับชำ�ระเงินจากท่านก่อนวันสัมมนา แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครนี้ที่หมายเลข 02 862 1395

¡Òèͧ¨ÐÁÕ¼ÅàÁ×èÍä´éÃѺªÓÃÐà§Ô¹¨Ò¡·èÒ¹¡è͹Çѹ ÑÁÁ¹Ò


MATCH TECH DS 140 M ›Ëµ¥n¯››ËµÂ¤É›

ARTIC ›ËµÂ¤É›

¨°½¡Á¶ƒŽ°°®—¾Ô¦Ë¯ÂÓ¯®•¿ŽºÁ¢¿²Â°Æ¨·´¯ ·½¡´ŽÎ—€͑°”·°€¿”Ë‘°ÄÓº”©²Á¢•¿Ž ·¿°·¾”Ë‘°¿½¸ƒ+'3(¤¦Ì°”Ž°½Ì¤Ž ̲½¨Ôº”Ž¾¦Ž¿°©ÅŽ°º¦Î¦°½¯½¯¿´

ARTIC 130 M x¥³œÃ¥‰–³››ËµÆ–n%DU x¥¶£´•›Ëµ™·ÊŌn§¶—¥›´™· x£¯Â—¯¥q„›´–+35309ROW £·¥²œœÂ¶–¶–¯³—Ä›£³—¶‹ ´²¥ºm›'6

ARTIC 180 T x¥³œÃ¥‰–³››ËµÆ–n%DU x¥¶£´•›Ëµ™·ÊŌn§¶—¥›´™· x£¯Â—¯¥q„›´–+3Æ¡¡n´9ROW £·¥²œœÂ¶–¶–¯³—Ä›£³—¶‹ ´²¥ºm›'6

˸®¿½·Ø¿¸°¾§”¿¦˜º®§Ø¿°Å”¤¾Ó´Ï¨ x ¬´£´¥˜¥³œÃ¥‰–³››ËµÆ–n%DU x¥¶£´•›Ëµ™·ÊŌn¥³œÆ–n§¶—¥›´™· x¬´£´¥˜™µ¯º•­¢»£¶Æ–n—³Ë‰Ã—mq&q& x£¯Â—¯¥q„›´–+35309ROW

x—¶–—³Ë‰³Ì£›Ëµ–n©¤¥²œœ$17,9,%5$7,21&283/,1* x£·¥²œœÂ¶–¶–¯³—Ä›£³—¶Å›—³© $872212))

x£·Œº–n¯‰ƒ³›—²ƒ¥³› $17,6&$/( ¥n¯£˜³‰ ³ƒ›Ëµ¬µ¥¯‰ q

PRESS TEC ›ËµÂ¤É›

˸®¿½·Ø¿¸°¾§”¿¦ºÅ¢·¿¸Ž°°®¸¦¾Ž x¥³œÃ¥‰–³››ËµÆ–n%DU x¥¶£´•›Ëµ™·ÊŌn§¶—¥›´™· x£¯Â—¯¥q„›´–+3530 9ROW

 £·¥²œœÂ¶–¶–¯³—Ä›£³—¶‹ ´²¥ºm›'6

Optional Accessory Cod. KTRI 39114

PV5 DS 250T ›ËµÂ¤É›

˸®¿½·Ø¿¸°¾§”¿¦ºÅ¢·¿¸Ž°°®¸¦¾Ž x¥³œÃ¥‰–³››ËµÆ–n%DU x¥¶£´•›Ëµ™·ÊŌn§¶—¥›´™· x£¯Â—¯¥q„›´–+3530  9ROW x£·¥²œœÂ¶–¶–¯³—Ä›£³—¶Å›—³© $872212)) x¬´¤‹·–›Ëµ¤´©£—¥£·§n¯­£º›ÂƒÉœ¬´¤‹·– x—³©%RLOHUɛ¬Â—›Â§¬Œ³Ë›¤´©£—¥ x£·¥²œœÂ¶–¶–¯³—Ä›£³—¶Å›—³© $872212))

ZAPHIR-DST ›Ëµ¥n¯››ËµÂ¤É›

˸®¿½·Ø¿¸°¾§”¿¦ºÅ¢·¿¸Ž°°®¸¦¾Ž x¥³œÃ¥‰–³››ËµÆ–n%DU x¥¶£´•›Ëµ™·ÊŌn§¶—¥›´™· x¬´£´¥˜¥³œ¯º•­¢»£¶Æ–nq&q& x£¯Â—¯¥q„›´–+35309ROW

x£·Œº–n¯‰ƒ³›—²ƒ¥³› $17,6&$/(  ¥n¯£˜³‰ ³ƒ›Ëµ¬µ¥¯‰

Optional Accessory Cod. KTRI 39118

¥¼x› ¶Âª« U %D¥z› „Š³–—²ƒ

x—¶–—³Ë‰³Ì£›Ëµ–n©¤¥²œœ$17,9,%5$7,21&283/,1*

ARTIC MAX 360T ›ËµÂ¤É›

ƒm¯›—³–¬¶›ÅŠÂ§¹¯ƒ¹Ë¯Â†¥¹Ê¯‰‹·–›ËµÃ¥‰–³›¬»‰™ºƒ†¥³Ë‰ĝ¥–—¶–—m¯Â¥´ ˸®¿½·Ø¿¸°¾§”¿¦¸¦¾Ž®¿Ž¸°Äº•¾¡¢½Ž°¾¦ ¥³œÃ¥‰–³››ËµÆ–n%DU  ¹Ê¯Œ£ƒ´¥¬´š¶—¥²¬¶™š¶¢´ ¯³›¤¯–¤·Ê¤£„¯‰Â†¥¹Ê¯‰粜¥¶ƒ´¥ x Ōn 5RWDWLQJ1R]]OH™·¤œÂ™m´%DU

­§³‰ƒ´¥„´¤Š´ƒÂ¥´¤¶›–·¥³œm¯£Â†¥¹Ê¯‰Š´ƒ¯¶—´§·™ºƒŒ›¶– ¥n¯£ x¥¶£´•›Ëµ™·ÅÊ Œn§¶—¥›´™· œ¥¶ƒ´¥¯ºƒ¥•q­©³ —m¯ ¶Âª«Œm›­³© m›™¥´¤­³©§n´‰™m¯­³©§n´‰˜³‰ x£¯Â—¯¥q„›´–+35309ROW x—¶–—³Ë‰³Ì£›Ëµ–n©¤¥²œœ)/(;,%/(-2,17 ­³©Ã¥‰„³–­³©–»–Ƨ›­³©­£º›Â ¶Ê£Ã¥‰–³› ¶Âª«­³©‰¯ ฀ ¯ºƒ¥•q­³©Â ¶Ê£Â—¶£ ¶Âª«¬´£´¥˜ÅŒnƒ³œÂ†¥¹Ê¯‰™ºƒ¤·Ê­n¯

¯´†´¥§´¡´ƒ¥ºo¯½›™´£¥²˜¬º™š½¬´¥©½›½Š‹³¤Ä©‰¬´£Â¬›Å›„— ´Æ™ƒ¥º‰Â™ ± /DIDJURXS%XLOGLQJ6RL,QWKDPDUD6XWWKLVDQ:LQLWFKDL5G3KD\DWKDL%DQJNRN ¬´„´­´–Å­mĆ¥´Œ¬¥²œº¥·Œ·¤‰Å­£m¥²¤¯‰Œ§œº¥·

Technic Magazine issue 351  

บทความในเล่ม - การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำประเภทท่อไฟด้วยเทอร์บูเลเตอร์ - การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น (2) - การควบคุมเชื้อราภายใน...

Technic Magazine issue 351  

บทความในเล่ม - การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำประเภทท่อไฟด้วยเทอร์บูเลเตอร์ - การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น (2) - การควบคุมเชื้อราภายใน...

Advertisement