Page 1

º·¤ÇÒÁഋ¹ÇÒÃÊÒÃà·¤¹Ô¤ ©ºÑº·Õè 31, à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2530

ˌͧÊÐÍÒ´ (Clean Room) ˌͧ·Õäè ´ŒÃºÑ กÒûÃѺÊÀÒÇÐÍÒกÒÈ áÅÐä´ŒÃºÑ กÒõԴµÑ§é ÃкºกÃͧ ÍÒกÒÈ໚¹¾ÔàÈÉ «Ö§è ½†¹Ø ·Õ¨è ÐกÃͧ¹Ñ¹é ÁÕ¢¹Ò´àÅçกÃдѺ¨ØÅÀÒ¤ ËÃ×ͨØŪÕÇРઋ¹ Ấ·ÕàÃÕ ·Õ¨è еŒÍ§¤Ñ´กÃͧÍÍกä» à¾ÃÒÐÍÒ¨¨Ðʋ§¼ÅกÃзºµ‹ÍกÒüÅԵ㹺ҧÍصÊÒËกÃÃÁ䴌 ¼ŒàÙ ¢Õ¹ : ÊØªÒ ÍÒÃÕ Keyword = clean room

287, àÁÉÒ¹ 2551 141


142

287, àÁÉÒ¹ 2551


287, àÁÉÒ¹ 2551 143


144

287, àÁÉÒ¹ 2551


287, àÁÉÒ¹ 2551 145


146

287, àÁÉÒ¹ 2551


287, àÁÉÒ¹ 2551 147


148

287, àÁÉÒ¹ 2551


287, àÁÉÒ¹ 2551 149


150

287, àÁÉÒ¹ 2551


287, àÁÉÒ¹ 2551 151

ห้องสะอาด  

ตัวอย่างบทความวิศวกรรรม เรื่องห้องที่ได้รับการปรับสถาวะอากาศ และได้รับการติดตั้งระบบกรองอากาศเป็นพิเศษ