Page 1

วารสารในเครือ

• การโคออรดิเนตอุปกรณปองกันในระบบไฟฟา • การหาขนาดสายไฟฟาในทอรอยสายในอากาศ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาฯ พ.ศ. 2556 • แนวคิดพื้นฐานการควบคุมแบบพี ไอดี • เซนเซอร Leap Motion • การพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ • การประยุกตใชพลาสมาพัลสสนามไฟฟา แรงดันสูงในการถนอมอาหาร • วิทยุระบบดิจิตอล HD Radio ตอนที่ 1 • การแปลงหนวย

ปที่ 13 ฉบับที่

12

พิเศษ ครบรอบปที่ 12 • ดัชนีประเภทสินคา • ดัชนีผูจัดจำหนาย • ดัชนีบทความ

73 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

การโคออรดิเนต

วารสาร

อุปกรณปองกันในระบบไฟฟา


SIMATIC PCS 7 Controller – at a glance!

ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติแบบตอเนื่อง ประสิทธิผลและกระบวนการผลิตนั้นมีความสำคัญอยางยิ่ง แตกระบวนการผลิตอาจตองมี ก ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่ อ ให ส อดคล อ งกับความตองการของตลาด และมี ป ระสิ ท ธิผลที่ดียิ่งขึ้น การเตรียมซอฟตแวรและฮารดแวร ให พ ร อ มจึงเปนปจจัยสำคัญ ซี เ มนส ขอเสนอทางออกที่งายที่สุดดวย SIMATIC PCS 7 Controller รุนใหม สำหรับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ แบบตอเนื่อง โดยนวัตกรรมของตัวควบคุมรุนใหมที่ออกแบบมาดวยความยืดหยุนตอทุกขนาดของอุตสาหกรรม โดยมีมาตรฐานและการรองรับระบบสำรองความผิดพลาดของอุปกรณ รวมทั้งยังรองรับระบบความปลอดภัย ในกระบวนการผลิต (fail-safe application) ในตัวควบคุมรุนใหมนี้ SIMATIC PCS 7 Controller - Performance you trust. คุณภาพที่คุณมั่นใจได สนใจติดตอ บริษัท ซีเมนส จำกัด โทรศัพท : 66(0) 2715-4141 โทรสาร : 66(0) 2715-4841 อีเมล : Industry.th@siemens.com


เรื่องเดน

21

การโคออรดิเนตอุปกรณปองกัน ในระบบไฟฟา

อุปกรณปองกันกระแสเกินทั้งหมด จะตองโคออรดิเนตกับอุปกรณ ปองกันกระแสเกินดานแหลงจายไฟฟาในระบบ การที่ผูออกแบบ, ผูติดตั้ง และผู ใชงานดำเนินการไดอยางถูกตองและเหมาะสมนั้น จะตองทราบถึงขอกำหนดและรายละเอียดในการเลือกโคออรดิเนต เปนอยางดี

31 36 10

21

การพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาและสงจายไฟฟาโดยอาศัยความกาวหนา ดานอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการควบคุม อุปกรณไฟฟาแบบอัตโนมัติแกอุปกรณที่เชื่อมตออยูในระบบโครง ขายไฟฟาอัจฉริยะ

การหาขนาดสายไฟฟาในทอรอยสาย ในอากาศ ตามมาตรฐานการติดตั้ง ทางไฟฟาฯ พ.ศ. 2556

การคำนวณขนาดสายไฟฟา ตามวิธีการเดินสายในทอรอยสายใน อากาศตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาฯ ใหม พ.ศ. 2556 และ มาตรฐานสายไฟฟาใหม มอก. 11–2553

43

เซนเซอร Leap Motion

47

แนวคิดพื้นฐานการควบคุมแบบพี ไอดี

55

วิทยุระบบดิจิตอล HD Radio ตอนที่ 1

65

การประยุกตใชพลาสมาพัลสสนามไฟฟา แรงดันสูงในการถนอมอาหาร

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองของคอมพิวเตอรกราฟกตอการใช มือในการโบกโบยบินสายไปมาดวยทาทีตางๆ คลายผีเสื้อหนาจอ คอมพิวเตอรกับเทคโนโลยี Leap motion ตัวควบคุมพีไอดีถูกนำไปประยุกต ใช ในระบบควบคุมอัตโนมัติทาง อุตสาหกรรมอย า งแพร ห ลายโดยสามารถควบคุมและปรับแตง สภาพกระบวนการตางๆ ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน อุณหภูมิ อัตราการไหล ความดัน และ ระดับของเหลว เปนตน วิทยุกระจายเสียงความชัดเจนสูงระบบดิจิตอลเปนเทคโนโลยีการ สงวิทยุกระจายเสียงแบบใหมในศตวรรษที่ 21 ที่จะมาแทนการสงวิทยุ กระจายเสียงระบบ AM และ FM แบบแอนะลอก

การออกแบบวงจรควบคุม ความถี่ ความกวางพัลส และแรงดัน ไฟฟาเพื่อกำเนิดพลาสมาพัลสสนามไฟฟาแรงดันสูงสำหรับการฆา เชื้อจุลินทรียที่อยูในอาหารเหลวที่มีองคประกอบของน้ำ


สารบัญ EC

www.me.co.th

ปีที่ 13 ฉบับที่ 73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557 ราคา 50 บาท

76

การแปลงหนวย

ตารางการแปลงหน�วยทางวิศวกรรม

12 85 114 116

วารสาร

พิเศษ ครบรอบปีที่ 12

31 55

ดัรวบรวมรายชื่ ชนีประเภทสิ นคา อและประเภทสินคาจากผูลงโฆษณาในวารสาร EC

ตั้งแตฉบับที่ 67-72 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 ถึง มีนาคม-เมษายน 2557)

ดัชนีผูจัดจำหนาย

รวบรวมรายชื่อและผูจัดจำหน�ายสินคาจากผูลงโฆษณาในวารสาร EC ตั้งแตฉบับที่ 67-72 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 ถึง มีนาคม-เมษายน 2557)

ดัรวบรวมรายชื่ ชนีบทความ อบทความ, ฉบับที่พิมพ, ชื่อนักเขียนที่ไดรับการจัดพิมพ ในวารสาร EC

ตั้งแตฉบับที่ 67-72 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 ถึง มีนาคม-เมษายน 2557)

ประจำฉบับ บทบรรณาธิการ............................................................... 9 โลกเทคโนโลยี................................................................ 10 ตนแบบไทยเทค.............................................................. 14 หนังสือ-ซอฟตแวร..................................................... 119 ขาว.............................................................................. 122 งานแสดงสินคาและสัมมนา....................................... 128 ผลิตภัณฑ................................................................... 136 ใบสมัครสมาชิก EC.................................................... 141 ใบสั่งซื้อหนังสือของ เอ็มแอนดอี............................... 142 ดัชนีโฆษณา................................................................. 148 กลับสูพื้นฐาน.............................................................. 149

65

149

EC (ISSN 1685-3679) เปนวารสารที่มีเนื้อหาเนนไปทางดานวิศวกรรมไฟฟา และระบบควบคุม ผลิตโดย บริษทั เอ็มแอนดอี จำกัด ออกตามปกติฉบับรายสองเดือน วางจำหน�ายตามแผงหนังสือทั่วไป ราคาฉบับละ 50 บาท (เปนกระดาษปอนด) การสมัครสมาชิก 12 ฉบับ 540 บาท สงชื่อ ทีอ่ ยู และฉบับที่จะรับพรอม ธนาณัตสิ ง่ั จาย คต. สินสาธร ในนาม บริษทั เอ็มแอนดอี จำกัด หรือเช็คธนาคารในกรุงเทพฯ ขีดครอมเขาบัญชี สัง่ จาย บริษทั เอ็มแอนดอี จำกัด 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชัน้ 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวง คลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 หรือโอนเงินผาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนตากสิน บัญชีเลขที่ 158-0-82377-9 สั่งจายในนาม บริษทั เอ็มแอนดอี จำกัด โปรดสงใบรับฝากเงินธนาคารกลับมาพรอมกับใบสมัคร โดยการสงแฟกซ, ไปรษณีย หรืออีเมล การเปลีย่ นแปลง ทีอ่ ยูข องสมาชิก กรุณาแจงใหฝายสมาชิกทราบลวงหนา 30 วัน สวนผูอ า น ทานใดสนใจวารสาร EC ฉบับยอนหลัง โปรดติดตอสอบถามไดที่ฝายสมาชิก


ผศ. ถาวร อมตกิตติ์

การโคออรดิเนตอุปกรณปองกันในระบบไฟฟา

การโคออรดิเนตอุปกรณ ปองกันในระบบไฟฟา

อุปกรณปองกันกระแสเกินทั้งหมด จะตองโคออรดิเนตกับอุปกรณปองกัน กระแสเกินดานแหลงจายไฟฟาในระบบ การที่ผูออกแบบ, ผูติดตั้ง และผูใชงานดําเนินการไดอยางถูกตองและเหมาะสมนั้น จะตองทราบถึงขอกําหนดและรายละเอียดในการเลือก โคออรดิเนตเปนอยางดี จุดประสงคหลักของผูออกแบบ ระบบกําลังไฟฟา คือ การออกแบบ ระบบให เ อาฟอลต ห รื อ กระแสเกิ น ออกไปอยางรวดเร็วเทาที่จะเปนไป ได โดยพยายามใหไฟฟาตอเนื่องมาก ที่สุด นั่นคือ ใหมีพื้นที่ไฟฟาดับนอย ที่สุด การปองกันไดสูงสุดและจาย ไฟฟาไดตอเนื่องมากที่สุดทําได โดย การเลื อ กและปรั บ อุ ป กรณ ป อ งกั น ความเร็ ว สู ง ได ให โคออร ดิ เ นตกั น อยางเหมาะสม การทําตามขอกําหนดในการ โคออร ดิ เ นตมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การ ปองกันกระแสเกินเปนอยางมาก ซึ่ง หากมีความเขาใจยอมไมใชเรื่องยาก ที่จะเลือกอุปกรณปองกันกระแสเกิน มาใชงานใหสอดคลองกัน แตกอน อื่ น จะต อ งทราบคุ ณ ลั ก ษณะของ อุปกรณปองกันกระแสเกินที่จะนํามา ใชงานเปนอยางดี ทั้งนี้หากไมมีการ โคออร ดิ เ นตอย า งเหมาะสม นอก เหนือจากการเกิดไฟฟาดับนานเปนวง กวางโดยไมจําเปนแลว ยังอาจเกิด 

www.me.co.th

รูปที่ 1 อุปกรณปองกันเกิดความเสียหายจากการลัดวงจรที่รุนแรง

ความเสียหายจากฟอลตหรือลัดวงจร ทีร่ นุ แรงตออุปกรณปอ งกันได ตามรูป ที่ 1

ลักษณะ การโคออรดิเนต

การโคออร ดิ เ นตสํ า หรั บ การ ปองกัน คือ การแยกวงจรทีโ่ หลดเกิน หรือเกิดฟอลตออกจากวงจรอื่นโดย การเป ด วงจรของอุ ป กรณ ป  อ งกั น

กระแสเกินตนทางที่ใกลที่สุดเทานั้น ดั งนั้นจึงตองเลือกอุปกรณปองกัน กระแสเกิ น และจั ด ทํ า การปรั บ ตั้ ง หรือกําหนดพิกัดของอุปกรณปองกัน กระแสเกิ น ในตํ า แหน ง ที่ เ หมาะสม เพื่อจํากัดใหผลกระทบตอวงจรหรือ อุปกรณนอยที่สุด ดังตัวอยางในรูปที่ 2 ที่จะตองใหอุปกรณปองกันกระแส เกินหมายเลข 11 โดยโหลดอื่นๆ ยัง คงใชงานอยางตอเนื่องตามปกติ รูปที่ 3 แสดงระบบที่อุปกรณ

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

21


กองบรรณาธิการ

การพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

การพัฒนา

ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาและสงจายไฟฟาโดยอาศัยความกาวหนาดาน อิเล็กทรอนิกส สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการควบคุมอุปกรณไฟฟา แบบอัตโนมัติแกอุปกรณที่เชื่อมตออยูในระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ การสงจายระบบไฟฟาโดยทั่วไป ในปจจุบนั เปนเทคโนโลยีเดิมตัง้ แตมี การสงจายกําลังไฟฟาครั้งแรก ซึ่งมี มานานกวารอยปแลว โดยเปนการสง จายกําลังไฟฟาแบบเสนทางเดียว คือ จากเครื่ อ งกํ า เนิ ด ฟ า ที่ แ หล ง ผลิ ต ไฟฟาไดจายกําลังไฟฟาออกมา แลว ส ง ผ า นระบบสายส ง และระบบ จําหนายไฟฟาไปยังผูใชปลายทาง การสงจายไฟฟารูปแบบดังกลาว ทําใหเกิดความสูญเสียขึ้นในระบบ ไฟฟา และเกิดความยุงยากในการ ปฏิบัติงานของพนักงานชางของการ ไฟฟาเอง เชน การแกปญหาไฟฟา ขัดของ การจดหน ว ยมิ เ ตอร ไ ฟฟ า เปนตน 

www.me.co.th

ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หรือ Smart grid เปนการพัฒนา ระบบผลิตไฟฟาและสงจายไฟฟาโดย อาศัยความกาวหนาดานอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึง การควบคุมแบบอัตโนมัติ มาใชงาน กั บ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ที่ เ ชื่ อ มต อ อยู  ใ น ระบบโครงขายดังกลาว ตั้งแตการ ผลิต การสง การจําหนาย ไปจนถึง การใชไฟฟา ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ ผลิต รองรับการผลิตพลังงานไฟฟา จากแหลงพลังงานหมุนเวียนไดมาก ที่สุด เพิ่มความเชื่อถือไดของระบบ ไฟฟา โดยสามารถนําระบบกลับสู

ภาวะปกติโดยอัตโนมัตไิ ดอยางรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุขัดของ และชวยลดการ ปลอยกาซเรือนกระจกอีกดวย นอกจากนั้น ระบบโครงขาย ไฟฟ า อั จ ฉริ ย ะยั ง ทํ า ให ก ารบริ ห าร จัดการการใชพลังงานไฟฟาไดอยางมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถตรวจ สอบการใชไฟฟาไดตามเวลาจริง เพือ่ ชวยคํานวณการจายกระแสไฟ ทําให การจายกระแสไฟฟามีความเสถียร ลดปญหาไฟดับในชวงทีม่ กี ารใชไฟฟา สูงมาก ทัง้ ยังทําใหผใู ชเห็นพฤติกรรม และปรับลดการใชพลังงานของตัวเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ นัน่ คือ ระบบ ตางๆ สามารถทํางานรวมกันได และ มี ค วามปลอดภั ย ในระบบข อ มู ล อี ก

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

31


ขวัญชัย กุลสันติธํารงค

ขนาดสายไฟฟาตามวิธีการเดินสายในทอรอยสายในอากาศ

การหาขนาดสายไฟฟา ในทอรอยสายในอากาศ ตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟาฯ พ.ศ. 2556 การคํานวณขนาดสายไฟฟา ตามวิธีการเดินสายในทอรอยสาย ในอากาศ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาฯ ใหม พ.ศ. 2556 และมาตรฐานสายไฟฟาใหม มอก. 11–2553

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 เปนมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมจากมาตรฐาน เดิมฉบับป พ.ศ. 2551 ไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ การติดตั้งและพิกัดของสายไฟฟาอยางมีนัยสําคัญในบทที่ 5 ขอกําหนดการเดินสายและวัสดุ ดั ง นั้ น ในบทความฉบั บ นี้ ต  อ งการนํ า เสนอวิ ธี ก าร คํานวณหาขนาดของสายไฟฟาตามวิธีการเดินสายในทอ รอยสายในอากาศตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟาฯ ใหม ซึ่งมีรายละเอียดที่นาสนใจเชิญติดตามไดเลยครับ 

ปจจัยที่มีผลตอการคํานวณหา ขนาดของสายไฟฟาแรงตํ่า

1. ฉนวนของสายไฟฟาแรงตํา่ มีผลตอพิกดั กระแส ของสายไฟฟา สายไฟฟาแรงตํา่ จึงแบงตามฉนวนของสาย ไฟฟาไดเปน 2 ประเภท คือ 1. สายไฟฟาตัวนําทองแดงหุม ฉนวน พีวซี ี อุณหภูมิ ตัวนํา 70 C 2. สายไฟฟาตัวนําทองแดงหุมฉนวนครอสลิงก โพลิเอทิลีน อุณหภูมิตัวนํา 90 C ดังนั้น ตารางพิกัดกระแสของสายไฟฟาจึงมี 2 ประเภทตามชนิดของฉนวนไฟฟา การเลือกใชตารางฯ จึงตองเลือกใชใหถูกตองตามชนิดของฉนวนไฟฟาดวย 2. จํานวนแกนของสายไฟฟา มีผลตอพิกัดกระแส ของสายไฟฟา

36

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

สายไฟฟาแรงตํ่า แบงเปน สายแกนเดียว (single core) และ สายหลายแกน (multicores) ดังนั้น การเลือก คาขนาดกระแสของสายไฟฟาจึงตองใชใหถูกตองตาม จํานวนแกนของสายไฟฟา 3. วิธีการเดินสาย มีผลตอพิกัดกระแสของสาย ไฟฟา มาตรฐานการติ ด ตั้ ง ทางไฟฟ า แห ง ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดวิธีการเดินสายไฟฟาไวเปน 7 กลุม ตามตารางที่ 5–47 รูปแบบการติดตั้งอางอิง (ตาราง ที่ 1 ของบทความนี้) การเดินสายในทอรอยสายในอากาศ เปนวิธีการ ติดตั้งกลุมที่ 2

การคํานวณขนาดสายไฟฟา ตามวิธีการเดินสาย ในทอรอยสายในอากาศ

การเดินสายในทอรอยสายในอากาศ เปนวิธีการ ติดตัง้ ในกลุม ที่ 2 มาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟาฯ ไดกาํ หนด ใหเลือกใชพิกัดกระแสไฟฟาตามตารางที่ 5–20 ตาม คอลัมน “กลุมที่ 2” (ตารางที่ 2 ของบทความนี้) การใชตารางที่ 5–20 มีวิธีการใชดังนี้ 1. การเดินสายไฟฟาในทอโลหะ และทออโลหะ จะมีพิกัดกระแสเหมือนกัน ดังนั้น การเลือกใชทอโลหะ หรือทออโลหะจึงไมมีผลตอพิกัดกระแสของสายไฟฟา www.me.co.th


เซนเซอร Leap motion

ปญญา มัฆะศร

สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เซนเซอร Leap Motion

การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองของคอมพิวเตอรกราฟกตอการใชมือ ในการโบกโบยบินสายไปมาดวยทาทีตางๆ คลายผีเสื้อหนาจอคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยี Leap motion สําหรับผูอานที่เคยชมภาพยนตร แนว Sci-Fi เรื่อง Iron Man 3 และ Minority Report ที่ตัวละครนําใน เรื่องสามารถเปลี่ยนอากาศใหกลาย เปนการควบคุมโปรแกรมจับภาพแบบ สามมิติหรือวัตถุตางๆ บนคอนโซล ขนาดใหญ เพียงแสดงทาทางการใช มือและนิ้วมือวาดลงในอากาศ ซึ่ง เทคโนโลยี Leap motion ก็มีความ สามารถในการนํามาประยุกตใชได เชนกัน โดยมีแอพพลิเคชัน่ ทีผ่ ใู ชงาน สรางขึ้นเพื่อรองรับการใชงาน Leap motion อีกดวย Leap motion คือ อุปกรณ ตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว (motion sensor) ที่ ใ ช สํ า หรั บ ตรวจจั บ การ เคลือ่ นไหวของมือ นิว้ มือ และอุปกรณ 

รูปที่ 1 ตัวอยางหนังแนวไซ-ไฟ เรื่อง Iron Man 3 และ Minority Report ที่ผูแสดง (Tom Cruise / Tony Stark) ใชมือและนิ้วมือวาดลงในอากาศเพื่อทําการควบคุม

รูปทรงกระบอก เชน ปากกา ดินสอ เปนตน โดยการตรวจจับสัญญาณการ เคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ที่มีระยะตรวจ จับประมาณ 60 เซนติเมตร และ แปลงสัญญาณเปนชุดคําสั่ง เพื่อใช ควบคุมแอพพลิเคชั่นการทํางานของ คอมพิวเตอรแทนการใชงานคียบ อรด เมาส และแทรคแพด เปนตน

รูปที่ 2 ชุดอุปกรณ Leap motion

www.me.co.th

คูมือและอุปกรณ

1. เอกสารและคูมือประกอบ การใชงานที่สนับสนุนการทํางานบน Windows 7/8 หรือ Mac OS X 10.7 Lion ที่ใชหนวยประมวลผล AMD Phenom II และ Intel Core i3, i5, i7 Processor หนวยความจํา RAM 2 GB 2. สาย USB 3.0 มี 2 เสนคือ แบบยาว และแบบสัน้ ปลายขางหนึง่ จะเปนหัวแบบเฉพาะสําหรับเสียบเขา กับ Leap motion controller (Micro USB 3.0 Connector) 3. Leap motion controller โครงสร า งภายนอกผลิ ต จากแผ น อะลูมิเนียม มีขนาดความสูง 0.5 นิ้ว

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

43


การควบคุม PID

ผศ.ดร. ทัตยา ปุคคละนันทน, รศ.ดร. วรพงศ ตั้งศรีรัตน

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แนวคิดพื้นฐาน การควบคุมแบบพีไอดี

ตัวควบคุมพีไอดีถูกนําไปประยุกตใชในระบบควบคุมอัตโนมัติทาง อุตสาหกรรมอยางแพรหลาย โดยสามารถควบคุมและปรับแตงสภาพ กระบวนการตางๆ ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน อุณหภูมิ อัตราการไหล ความดัน และ ระดับของเหลว เปนตน  กระบวนการผลิตตางๆ ในโรงงาน

อุตสาหกรรม (plant) โดยทั่วไปจะ ประกอบดวย กลุม อุปกรณ เครือ่ งมือ และเครือ่ งจักรตางๆ ซึง่ ถูกนํามาตอใช ปฏิบตั งิ านรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มากทีส่ ดุ เพือ่ ทําหนาทีเ่ ปลีย่ นวัตถุดบิ ใหกลายเปนผลิตภัณฑทตี่ อ งการ หรือ เพื่อใหเปนไปตามเป าหมายในการ ผลิตทีต่ อ งการอยางใดอยางหนึง่ หรือ หลายอยางรวมกัน โดยมีกระบวนการ (process) ในการผลิตเปนลําดับขั้น ในการปฏิ บั ติ ง านของกลุ  ม อุ ป กรณ และเครื่องจักรตางๆ เหลานั้น ดังนั้นระบบการวัดคุมคาและ

ควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมจึงเปนระบบหรือกระบวนการ อันประกอบดวย โรงงาน กระบวนการ เครือ่ งจักร อุปกรณควบคุม อุปกรณ ตรวจจับ และอุปกรณวดั ตางๆ ซึง่ ถูก จัดสรรมาใหสามารถทํางานดวยกันอยาง มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหเปน ไปตามวัตถุประสงคในการควบคุมที่ ตองการ เชน เพื่อรักษาเสถียรภาพ ของกระบวนการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ในการทํางาน เพือ่ ลดผลของการรบกวน จากสภาพแวดลอมภายนอก เปนตน โดยทั่วไปการควบคุมกระบวน การทางอุตสาหกรรมนิยมใชหลักการ „µ¦¦„ªœ£µ¥œ°„

°»ž„¦–rÁž¦¸¥Áš¸¥ 63

+

+ -

(UURU

°»ž„¦–r‡ª‡»¤ „¦³ªœ„µ¦

ควบคุมแบบอัตโนมัติ (automatic control) หรือทีเ่ รียกวา ระบบควบคุม แบบปอนกลับ (feedback control system) เนื่องจากเปนการควบคุม พื้ น ฐานที่ เ ข า ใจง า ย มี เ สถี ย รภาพ ประสิทธิภาพ และมีความแนนอนสูง ผังสัญญาณของระบบควบคุม แบบปอนกลับนี้สามารถแสดงไดดงั รูปที่ 1 ซึง่ การควบคุมสภาพกระบวนการ (Process Variable หรือ PV) ใหมีคา เปนไปตามเปาหมายที่ตองการหรือ คาที่ตั้งไว (Set Point หรือ SP) นั้น ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบ สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ คือ

F

„¦³ªœ„µ¦

­£µ¡„¦³ªœ„µ¦

39 Á‡¦ºÉ°Šª´—

รูปที่ 1 ตัวอยางการควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการดวยมือ

www.me.co.th

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

47


วิทยุระบบดิจิตอล/HD Radio

อ.วิโรจน ธนโชติชัยกุล

วิทยุระบบดิจิตอล

HD Radio

ตอนที่ 1

วิทยุกระจายเสียงความชัดเจนสูงระบบดิจิตอล เปนเทคโนโลยี การสงวิทยุกระจายเสียงแบบใหมในศตวรรษที่ 21 ที่จะมาแทนการสงวิทยุกระจายเสียงระบบ AM และ FM แบบแอนะลอก  จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีวท ิ ยุ

โทรคมนาคม และเทคนิคดานระบบ ดิ จิ ต อลในการผลิ ต รายการวิ ท ยุ กระจายเสียงที่มีความกาวหนาอยาง มากในปจจุบัน ทําใหมีระบบการสง กระจายเสียงรูปแบบใหมๆ เกิดขึ้น เชน การสงกระจายเสียงผานระบบ ดาวเทียม (satellite radio) การสง กระจายเสียงผานระบบอินเตอรเน็ต (web casting) การสงกระจายเสียง ผานระบบเครือขายโทรศัพท ซึ่งใช เครื่องรับโทรศัพทในการรับฟงวิทยุ กระจายเสียง โดยสามารถนําสื่อตน กําเนิดเสียงที่มีคุณภาพมาใชในการ ผลิตรายการในระบบดิจิตอลได เชน จากแผน CD (compact disc) หรือ ไฟลบันทึกเสียงแบบดิจิตอลคุณภาพ สูงชนิดตางๆ ทําใหการแพรสญ ั ญาณ เสียงออกไปนั้นมีคุณภาพดีขึ้น สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม ไ ด สํ า หรั บ อนาคตของระบบวิทยุกระจายเสียง ก็คือ ความจําเปนในการเปลี่ยนวิธี การสงกระจายเสียงแบบเดิมที่เปน www.me.co.th

ระบบแอนะลอก ไปสูวิทยุกระจาย เสี ย งระบบดิ จิ ต อล ซึ่ ง ในขณะนี้ มี หลายประเทศที่สงวิทยุกระจายเสียง ในระบบดิ จิ ต อลแล ว ตั ว อย า ง เทคโนโลยีที่ใชกัน เชน Eureka 147, DRM, DAB และ HD Radio การสงวิทยุกระจายเสียงในระบบ ดิจิตอลไมเพียงแตจะใหคุณภาพใน การรับฟงเสียงที่ชัดเจนดีกวาระบบ การส ง กระจายเสี ย งแบบเดิ ม แต ระบบการส ง สั ญ ญาณดิ จิ ต อลยั ง สามารถสงขอมูลในรูปแบบขอความ ไปกับเสียงไดดวย ซึ่งเครื่องรับวิทยุ แบบดิจิตอลสามารถแสดงขอความ เหลานั้นออกมาได เชน ชื่อสถานี ความถี่ที่รับฟง ตลอดจนชื่อรายการ หรือหากเปนเพลง ก็สามารถแสดงชือ่ เพลง แนวเพลง และชื่อนักรองได นอกจากนี้ ยังสามารถนําไป ประยุกตใชงานในรูปแบบอืน่ ๆ ไดอีก ตัวอยางเชน การฝากสัญญาณเตือนภัย พิบตั ิ (เชน สึนามิ, พายุ) ใหระบบเตือน ภัยทํางาน โดยการตัดเขาสูรายการ

วิทยุกระจายเสียงเพื่อถายทอดเสียง เตือนภัย การสงกระจายเสียงในระบบ ดิจิตอลที่ใชงานกันอยูในขณะนี้ ตาง ก็ มี ก ารออกแบบเพื่ อ ใช ง านตาม วัตถุประสงคที่ตางกันออกไป เชน ระบบ DRM (Digital Radio Mondiale) ออกแบบมาสําหรับการ สงวิทยุกระจายเสียงเพื่อทดแทนการ สงวิทยุ AM (amplitude modulation) และวิทยุ SW (short wave) หรือคลื่นสั้น โดยนําคลื่นความถี่วิทยุ ที่ใชงานอยูเดิมมาเปลี่ยนเปนการสง กระจายเสียงในระบบดิจิตอล ดังนั้น หากจะนํา DRM มาใชงานแลว จะ ตองยุติการสงวิทยุกระจายเสียงใน ระบบแอนะลอก ไมวาจะเปน AM, MW, SW แล ว จึ ง เปลี่ ย นมาเป น DRM ในระบบดิจิตอล ระบบ DAB (Digital Audio Broadcasting) ออกแบบมาเพื่ อ ทดแทนการส ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ระบบ FM (frequency modulation)

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

55


žŒ©·z²Œ±w–zt¥– t¥–‘¤…Œ¥u¨‡wš¥”¥”¥–‰š§›št– °˜£}Õ¥z¯ŠwŒ§w³Š•

Œ×§Ž´‰˜¥Ÿ|yÛ}¥±ßŽŽ¦v±wª—Ž˜×œ–v¦±˜§ ²Š×—|¦ µ–×–ª ˜¥Ÿv§˜ˆÛ ±©‚±wª—ŽŒyœ§–Œ§|œ©§ª“œ©œv˜˜– ²š¥Ÿ×|–§Œªv¹ ¢|˜˜ˆ§©v§˜µ‰Ø ˜©žŒ¦ ±¢¸–²¢Ž‰Û¢ª }¨v¦‰ —©Ž‰ªŸ|× ±Ÿ˜©–Ž¦v±wª—Ž´ –× ³‰—µ‰Ø}‰¦ Ž¦v±wª—Ž–¬¢¢§ª“²š¥ ‘ØŒ® ˜|y­ˆœ­‡–© §±ßŽ“ª±¹ šª—º |ל—w¦‰±vš§²š¥±Ÿ˜©–Œyœ§–w¢|Œ×§Ž´ ØŸ–®˜ˆÛ‰|¦¹ –¬¢¢§ª“ ŸŽ´}! Š©‰Š×¢w¢²ŽœŒ§| ²š¥˜®²v§˜±wª—ŽŒyœ§– µ‰ØŒª¹˜˜ˆ§©v§˜}¦‰v§˜ ³Œ˜¦“ŒÛ 02 862 1396-9 ¢ª±–š editor@me.co.th (Œyœ§–Œª‰¹ ª yœ˜–ª˜® ˜¥v¢‰Øœ—)

–§œŠ¤ ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¦t¤‡

(BTS ‰¥Œ¨t–«z‹Œ«–¨) 77/111 ¥w¥–§ Œ ¥‹–Š¥š¯š –Ù }¤¸ Œ 26 ‰ŒŒt–« z ‹Œ« –¨ °ušzw˜ zˆÖ Œ ³Š– ¯uˆw˜ z¥Œ t–« z ¯Š‘¢ 10600 ±Š–›¤‘ŠÙ 02 862 1396-9 ±Š–¥– 02 862 1395 ¯š¶³~ˆÙ www.me.co.th, www.technic.in.th  ¨¯”˜ editor@me.co.th

˜©ž¦Œ ˜¬¢ Ž×œ—|§Ž´‰Œª¹–ªŠ¨² Ž×|œ×§| ŸŽ´}˜¥v§´Ž±œµ€ŠÛ www.me.co.th €«|¹ ±ßŽ±œµ€ŠÛw¢| ˜©žŒ¦ ±¢¸–²¢Ž‰Û¢ª }¨v¦‰ ‘Ø‘ ® š©Šœ§˜Ÿ§˜±ŒyŽ©y, œ§˜Ÿ§˜ EC ²š¥ Ž¦|Ÿ¬¢-yז® ¢¬ Š×§|· Œ§|œ©œv˜˜– ³˜‰±Š˜ª—–wØ¢–®š´Žv§˜˜¦Ÿ–¦y˜ ‰ Š¨² Ž×||§Ž ‰ y­ˆœ­‡© ‰ Œª¹¢—×® ‰ ¢§—­, ±“ ‰ ˜©ž¦Œ ‰ ²š¥¢¬Ž ¹ · Œª}¹ ¨±ßŽ´Žv§˜˜¦Ÿ–¦y˜|§Ž ‰ ˜¥Ÿv§˜ˆÛ ‰ }¦| œ¦‰Œª¹˜¦±wاŒ¨|§Ž

–§œŠ¤ ¯ ¶”° Œ‡Ù ¨ {¦t¤‡

(BTS ‰¥Œ¨t–«z‹Œ«–¨) 77/111 ¥w¥–§ Œ ¥‹–Š¥š¯š –Ù }¤¸ Œ 26 ‰ŒŒt–« z ‹Œ« –¨ °ušzw˜ zˆÖ Œ ³Š– ¯uˆw˜ z¥Œ t–« z ¯Š‘¢ 10600 ±Š–›¤‘ŠÙ 02 862 1396-9 ±Š–¥– 02 862 1395 ¯š¶³~ˆÙ www.me.co.th, www.technic.in.th  ¨¯”˜ editor@me.co.th

10 4

341, §zž¥w” 2555


พลาสมาพัลสไฟฟาแรงดันสูง / การถนอมอาหาร สัญญา คูณขาว

สาขาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประยุกต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การประยุกตใชพลาสมาพัลส สนามไฟฟาแรงดันสูง ในการถนอมอาหาร การออกแบบวงจรควบคุม ความถี่ ความกวางพัลส และแรงดันไฟฟา เพื่อกําเนิดพลาสมาพัลสสนามไฟฟาแรงดันสูงสําหรับ การฆาเชื้อจุลินทรียที่อยูในอาหารเหลวที่มีองคประกอบของนํ้า

ปจจุบันการใชสนามไฟฟาแรงดัน สูงไดเขามาเกี่ยวของกับมนุษยเปน อยางมาก อาทิ ดานการแพทย ดาน พันธุวิศวกรรม และดานการถนอม อาหาร ดวยการนําพัลสสนามไฟฟา แรงดันสูงมาใชในการกําจัดเชือ้ จุลนิ ทรีย ที่มีอยูในอาหารโดยไมใชความรอน ซึ่งสามารถปฏิบัติไดในอุณหภูมิหอง และยังทําไดรวดเร็ว ชวยใหสามารถ 

คงความสด และคุณภาพของอาหาร ไดดกี วากระบวนการถนอมอาหารทีใ่ ช ความรอน กรรมวิธกี าํ จัดเชือ้ แบคทีเรียใน ผลิตภัณฑอาหารโดยใชสนามไฟฟา เริม่ ขึน้ ภายใตทฤษฎีทวี่ า เซลลภายใต สนามไฟฟาที่มีความเขมและความถี่ สูงจะเกิดแรงดันตกครอมผนังเซลล (transmembrane voltage) และจะ

เกิดแรงกด ซึง่ สงผลใหเกิดการแตก แยกของผนังเซลล (cell membrane) เมื่อนําเซลลออกจากสภาวะภายใต สนามไฟฟา ผนังเซลลจะสามารถ รักษาตัวเองได แตในกรณีทคี่ า ความเขม ของสนามไฟฟามีคา เกินจุดวิกฤต (critical value) เซลลก็จะไมสามารถ รักษาตัวได และตายไปในที่สุด การพัฒนากรรมวิธีฆาเชื้อใน

รูปที่ 1 ลักษณะของเซลลกอน และหลังการใหพัลสแรงดันสูง

www.me.co.th

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

65


การแปลงหนวย 

ўьҕњѕѯчѧє

зѬцчҖњѕ

FHQWLPHWHUVRI î PHUFXU\ FHQWLPHWHUVRI î PHUFXU\ FHQWLPHWHUVRI î± PHUFXU\ FHQWLPHWHUVVHF FHQWLPHWHUVVHF î± FHQWLPHWHUVVHF î± FHQWLPHWHUVVHF î± FHQWLPHWHUVVHF î± FHQWLPHWHUVVHF î± FHQWLPHWHUVVHF î± FHQWLPHWHUVVHFVHFî± FHQWLPHWHUVVHFVHFî± FHQWLPHWHUVVHFVHFî± FHQWLPHWHUVVHFVHFî± FHQWLSRLVH î± FHQWLSRLVH î± FHQWLSRLVH FKDLQV JXQWHUV î FKDLQV JXQWHUV î FKDLQV JXQWHUV î FLUFXODUPLOV î± FLUFXODUPLOV î± FLUFXODUPLOV î± FLUFXPIHUHQFH FRUGV FRUGIW î FRXORPEV î FRXORPEV î± FRXORPEVVTFP FRXORPEVVTFP î FRXORPEVVTLQ î± FRXORPEVVTLQ î FRXORPEVVTPHWHU î± FRXORPEVVTPHWHU î± FXELFFHQWLPHWHUV î± FXELFFHQWLPHWHUV î± FXELFFHQWLPHWHUV î± FXELFFHQWLPHWHUV î± FXELFFHQWLPHWHUV î± FXELFFHQWLPHWHUV î± FXELFFHQWLPHWHUV î± FXELFFHQWLPHWHUV î± FXELFIHHW î± FXELFIHHW î FXELFIHHW î FXELFIHHW î± FXELFIHHW î± FXELFIHHW FXELFIHHW î FXELFIHHW î FXELFIHHW î FXELFIHHWPLQ î FXELFIHHWPLQ î± FXELFIHHWPLQ î± FXELFIHHWPLQ î FXELFIHHWVHF î± FXELFIHHWVHF î FXELFLQFKHV î FXELFLQFKHV î± FXELFLQFKHV î± FXELFLQFKHV î± FXELFLQFKHV î± FXELFLQFKHV î± FXELFLQFKHV î± FXELFLQFKHV î±

www.me.co.th

ўьҕњѕъѨѷшҖѠкдѥі NJVVTPHWHU SRXQGVVTIW SRXQGVVTLQ IHHWPLQ IHHWVHF NLORPHWHUVKU NQRWV PHWHUVPLQ PLOHVKU PLOHVPLQ IWVHFVHF NPVKUVHF PHWHUVVHFVHF PLOHVKUVHF JUFPVHF SRXQGIWVHF SRXQGIWKU LQFKHV PHWHUV \DUGV VTFP VTPLOV VTLQFKHV UDGLDQV FRUGIW FXELFIW VWDWFRXORPEV IDUDGD\V FRXORPEVVTLQ FRXORPEVVTPHWHU FRXORPEVVTFP FRXORPEVVTPHWHU FRXORPEVVTFP FRXORPEVVTLQ FXELFIW FXELFLQ FXELFPHWHUV FXELF\DUGV JDOORQV XVOLTXLG OLWHUV SLQWV XVOLTXLG TXDUWV XVOLTXLG EXVKHOV GU\ FXFPV FXLQFKHV FXPHWHUV FX\DUGV JDOORQV XVOLTXLG OLWHUV SLQWV XVOLTXLG TXDUWV XVOLTXLG FXFPVVHF JDOORQVVHF OLWHUVVHF SRXQGVZDWHUPLQ PLOOLRQJDOVGD\ JDOORQVPLQ FXFPV FXIW FXPHWHUV FX\DUGV JDOORQV OLWHUV SLQWV XVOLTXLG TXDUWV XVOLTXLG ўьҕњѕѯчѧє FXELFPHWHUV FXELFPHWHUV FXELFPHWHUV FXELFPHWHUV FXELFPHWHUV FXELFPHWHUV FXELFPHWHUV FXELFPHWHUV FXELFPHWHUV FXELF\DUGV FXELF\DUGV FXELF\DUGV FXELF\DUGV FXELF\DUGV FXELF\DUGV FXELF\DUGV FXELF\DUGV FXELF\DUGVPLQ FXELF\DUGVPLQ FXELF\DUGVPLQ  GDOWRQV GD\V GD\V GD\V GHFLJUDPV GHFLOLWHUV GHFLPHWHUV GHJUHHHV DQJOH GHJUHHHV DQJOH GHJUHHHV DQJOH GHJUHHHVVHF GHJUHHHVVHF GHJUHHHVVHF GHNDJUDPV GHNDOLWHUV GHNDPHWHUV GUDPV DSRWKRU WUR\ GUDPV DSRWKRU WUR\ GUDPV XVIOXLGRU DSRWK GUDPV GUDPV GUDPV G\QHVVTFP G\QHVVTFP G\QHVVTFP

зѬцчҖњѕ

ўьҕњѕъѨѷшҖѠкдѥі

î î î î î î î î î î î î± î î î î î± î

EXVKHOV GU\ FXFPV FXIW FXLQFKHV FX\DUGV JDOORQV XVOLTXLG OLWHUV SLQWV XVOLTXLG TXDUWV XVOLTXLG FXFPV FXIW FXLQFKHV FXPHWHUV JDOORQV XVOLTXLG OLWHUV SLQWV XVOLTXLG TXDUWV XVOLTXLG FXIWVHF JDOORQVVHF OLWHUVVHF

' î± î î î î± î± î± î± î± î î± î± î± î± î± î± î±

 JUDPV VHFRQGV PLQXWHV KRXUV JUDPV OLWHUV PHWHUV TXDGUDQWV UDGLDQV VHFRQGV UDGLDQVVHF UHYROXWLRQVPLQ UHYROXWLRQVVHF JUDPV OLWHUV PHWHUV RXQFHV DYGS 

î±

RXQFHV WUR\ FXELFFP

 î î± î± î± î±

G\QHVVTFP

î±

G\QHV G\QHV G\QHV

î± î± î±

G\QHV G\QHV G\QHV G\QHVVTFP  HOO HOO HPSLFD

î± î± î± î±

JUDPV JUDLQV RXQFHV HUJVVPLOOLPHWHU DWPRVSKHUHV LQRIPHUFXU\ DWƒ& LQRIZDWHU DWƒ& JUDPV MRXOHVFP MRXOHVPHWHU QHZWRQV NLORJUDPV SRXQGDOV SRXQGV EDUV

( î î î±

 FP LQFKHV LQFK

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 255777


การแปลงหนวย 

ўьҕњѕѯчѧє

HPSLFD HUJVHF HUJV HUJV HUJV HUJV HUJV HUJV HUJV HUJV HUJV HUJV HUJV HUJVVHF HUJVVHF HUJVVHF HUJVVHF HUJVVHF HUJVVHF  IDUDGV IDUDGD\VHF IDUDGD\V IDUDGD\V IDWKRPV IDWKRPV IHHW IHHW IHHW IHHW IHHW IHHW IHHW IHHWRIZDWHU IHHWRIZDWHU IHHWRIZDWHU IHHWRIZDWHU IHHWRIZDWHU IHHWRIZDWHU IHHWPLQ IHHWPLQ IHHWPLQ IHHWPLQ IHHWPLQ IHHWVHF IHHWVHF IHHWVHF IHHWVHF IHHWVHF IHHWVHF IHHWVHFVHF IHHWVHFVHF IHHWVHFVHF IHHWVHFVHF IHHWIHHW IRRWFDQGOH IRRWFDQGOH IRRWSRXQGV IRRWSRXQGV IRRWSRXQGV IRRWSRXQGV IRRWSRXQGV IRRWSRXQGV IRRWSRXQGV IRRWSRXQGV IRRWSRXQGVPLQ

78

зѬцчҖњѕ

ўьҕњѕъѨѷшҖѠкдѥі

î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î±

FP G\QHFPVHF EWX G\QHFHQWLPHWHUV IRRWSRXQGV JUDPFDORULHV JUDPFPV KRUVHSRZHUKUV MRXOHV NJFDORULHV NJPHWHUV NLORZDWWKUV ZDWWKUV EWXPLQ IWOEVPLQ IWOEVVHF KRUVHSRZHU NJFDORULHVPLQ NLORZDWWV

) î î î î  î î± î± î± î± î î î± î± î± î î î± î± î± î± î± î± î î± î î± î± î î± î± î î î± î î± î± î± î± î± î±

 PLFURIDUDGV DPSHUH DEVROXWH DPSHUHKRXUV FRXORPEV PHWHUV IHHW FHQWLPHWHUV NLORPHWHUV PHWHUV PLOHV KDXW PLOHV VWDW PLOOLPHWHUV PLOV DWPRVSKHUHV LQRIPHUFXU\ NJVVTFP NJVVTPHWHU SRXQGVVTIW SRXQGVVTLQ FPVVHF IHHWVHF NPVKU PHWHUVPLQ PLOHVPLQ FPVVHF NPVKU NQRWV PHWHUVPLQ PLOHVKU PLOHVPLQ FPVVHFVHF NPVKUVHF PHWHUVVHFVHF PLOHVKUVHF SHUFHQWJUDGH OXPHQVTPHWHU OX[ EWX HUJV JUDPFDORULHV KRUVHSRZHUKUV MRXOHV NJFDORULHV NJPHWHUV NLORZDWWKUV EWXPLQ

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557ўьҕњѕѯчѧє

зѬцчҖњѕ

ўьҕњѕъѨѷшҖѠкдѥі

IRRWSRXQGVPLQ IRRWSRXQGVPLQ IRRWSRXQGVPLQ IRRWSRXQGVPLQ IRRWSRXQGVVHF IRRWSRXQGVVHF IRRWSRXQGVVHF IRRWSRXQGVVHF IRRWSRXQGVVHF IXUORQJV IXUORQJV IXUORQJV IXUORQJV  JDOORQV JDOORQV JDOORQV JDOORQV JDOORQV JDOORQV JDOORQV OLTEULPS JDOORQV XV JDOORQVRIZDWHU JDOORQVPLQ JDOORQVPLQ JDOORQVPLQ JDXVVHV JDXVVHV JDXVVHV JDXVVHV JDXVVHV JDXVVHV JLOEHUWV JLOEHUWVFP JLOEHUWVFP JLOEHUWVFP JLOOV EULWLVK JLOOV XV JLOOV XV JLOOV XV JUDGH JUDLQV JUDLQV WUR\ JUDLQV WUR\ JUDLQV WUR\ JUDLQV WUR\ JUDLQVXVJDOORQ JUDLQVXVJDOORQ

î± î± î± î± î± î± î± î± î± î î î±

IRRWSRXQGVVHF KRUVHSRZHU NJFDORULHVPLQ NLORZDWWV EWXPLQ IRRWSRXQGVVHF KRUVHSRZHU NJFDORULHVPLQ NLORZDWWV PLOHV XV URGV IHHW PHWHUV

* î î± î î± î±  î± î± î±  î± î± î± î± î± î± î î î î± î± î± î± î± î± î± î î±

JUDLQVLPSJDOORQ JUDPV JUDPV JUDPV JUDPV

î î î î± î±

JUDPV JUDPV JUDPV JUDPV JUDPV JUDPV JUDPVFP JUDPVFXFP JUDPVFXFP JUDPVFXFP JUDPVOLWHU

î± î î± î± î± î± î± î î± î± î

 FXFPV FXIHHW FXLQFKHV FXPHWHUV FX\DUGV OLWHUV JDOORQV XVOLTXLG JDOORQV LPS SRXQGVRIZDWHU FXIHHWVHF OLWHUVVHF FXIHHWKU OLQHVVTLQ ZHEHUVVTFP ZHEHUVVTLQ ZHEHUVVTPHWHU DPSWXUQFP JLOEHUWFP DPSHUHWXUQV DPSHUHWXUQVFP DPSHUHWXUQVLQ DPSHUHWXUQVPHWHU FXELFFP FXELFFP OLWHUV SLQWV OLT UDGLDQ GUDPV DYGS JUDLQV DYGS JUDPV RXQFHV DYGS SHQQ\ZHLJKW WUR\ SDUWVPLOOLRQ SRXQGVPLOOLRQ JDOORQV SDUWVPLOOLRQ G\QHV JUDLQV WUR\ MRXOHVFP MRXOHVPHWHU QHZWRQV NLORJUDPV PLOOLJUDPV RXQFHV DYGS RXQFHV WUR\ SRXQGDOV SRXQGV SRXQGVLQ SRXQGVFXIW SRXQGVFXLQ SRXQGVPLOIRRW JUDLQVJDOwww.me.co.th


การแปลงหนวย 

ўьҕњѕѯчѧє PLFURIDUDGV PLFURIDUDGV PLFURIDUDGV PLFURJUDPV PLFURKPV PLFURKPV PLFURKPV PLFUROLWHUV PLFURQPLFURQV PLFURQV PLOHV QDXWLFDO PLOHV QDXWLFDO PLOHV QDXWLFDO PLOHV QDXWLFDO PLOHV QDXWLFDO PLOHV VWDWXWH PLOHV VWDWXWH PLOHV VWDWXWH PLOHV VWDWXWH PLOHV VWDWXWH PLOHV VWDWXWH PLOHV VWDWXWH PLOHV VWDWXWH PLOHVKU PLOHVKU PLOHVKU PLOHVKU PLOHVKU PLOHVKU PLOHVKU PLOHVKU PLOHVKUVHF PLOHVKUVHF PLOHVKUVHF PLOHVKUVHF PLOHVPLQ PLOHVPLQ PLOHVPLQ PLOHVPLQ PLOHVPLQ PLOOLHUV PLOOLPLFURQV PLOOLJUDPV PLOOLJUDPV PLOOLJUDPVOLWHU PLOOLKHQULHV PLOOLOLWHUV PLOOLPHWHUV PLOOLPHWHUV PLOOLPHWHUV PLOOLPHWHUV PLOOLPHWHUV PLOOLPHWHUV PLOOLPHWHUV PLOOLPHWHUV PLOOLRQJDOVGD\ PLOV PLOV PLOV PLOV PLOV PLQHU VLQFKHV PLQLPV EULWLVK PLQLPV XVIOXLG PLQXWHV DQJOHV PLQXWHV DQJOHV PLQXWHV DQJOHV PLQXWHV DQJOHV 

www.me.co.th

зѬцчҖњѕ î± î± î î± î î± î± î± î± î± î î î î î î î î± î î± î î  î± î± î î± î  î± î î î± î î î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î± î

ўьҕњѕъѨѷшҖѠкдѥі DEIDUDGV IDUDGV VWDWIDUDGV JUDPV DERKPV PHJDRKPV RKPV OLWHV PHWHUV PHWHUV IHHW NLORPHWHUV PHWHUV PLOHV VWDWXWH \DUGV FHQWLPHWHUV IHHW LQFKHV NLORPHWHUV PHWHUV PLOHV QDXWLFDO \DUGV OLJKW\HDUV FPVVHF IWPLQ IWVHF NPVKU NPVPLQ NQRWV PHWHUVPLQ PLOHVPLQ FPVVHF IWVHFVHF NPVKUVHF PHWHUVVHFVHF FPVVHF IHHWVHF NPVPLQ NQRWVPLQ PLOHVKU NLORJUDPV PHWHUV JUDLQV JUDPV SDUWVPLOOLRQ KHQULHV OLWHUV FHQWLPHWHUV IHHW LQFKHV NLORPHWHUV PHWHUV PLOHV PLOV \DUGV FXIWVHF FHQWLPHWHUV IHHW LQFKHV NLORPHWHUV \DUGV FXIWPLQ FXELFFP FXELFFP GHJUHHV TXDGUDQWV UDGLDQV VHFRQGVўьҕњѕѯчѧє PLQXWHV WLPH PLQXWHV WLPH PLQXWHV WLPH PLQXWHV WLPH P\ULDJUDPV P\ULDPHWHUV P\ULDZDWWV  QDLOV QHZWRQV  RKP LQWHUQDWLRQDO RKPV RKPV RXQFHV RXQFHV RXQFHV RXQFHV RXQFHV RXQFHV RXQFHV RXQFHV IOXLG RXQFHV IOXLG RXQFHV WUR\ RXQFHV WUR\ RXQFHV WUR\ RXQFHV WUR\ RXQFHV WUR\ RXQFHVTLQ RXQFHVTLQ  SDFH SDUVHF SDUVHF SDUWVPLOOLRQ SDUWVPLOOLRQ SDUWVPLOOLRQ SHFNV EULWLVK SHFNV EULWLVK SHFNV XV SHFNV XV SHFNV XV SHFNV XV SHQQ\ZHLJKWV WUR\ SHQQ\ZHLJKWV WUR\ SHQQ\ZHLJKWV WUR\ SHQQ\ZHLJKWV WUR\ SLQWV GU\ SLQWV GU\ SLQWV GU\ SLQWV GU\ SLQWV OLTXLG SLQWV OLTXLG SLQWV OLTXLG SLQWV OLTXLG SLQWV OLTXLG SLQWV OLTXLG SLQWV OLTXLG SLQWV OLTXLG SODQFN VTXDQWXP SRLVH SRXQGV DYGS 

зѬцчҖњѕўьҕњѕъѨѷшҖѠкдѥі

î± î± î± î î î î

ZHHNV GD\V KRXUV VHFRQGV NLORJUDPV NLORPHWHUV NLORZDWWV

1 î

 LQFKHV G\QHV

2 î± î î î î± î± î± î± î± î î î î± î î±

 RKP DEVROXWH PHJRKPV PLFURKPV GUDPV JUDLQV JUDPV SRXQGV RXQFHV WUR\ WRQV ORQJ WRQV VKRUW FXLQFKHV OLWHUV JUDLQV JUDPV RXQFHV DYGS SHQQ\ZHLJKWV WUR\ SRXQGV WUR\ G\QHVVTFP SRXQGVVTLQ

3 î î î î± î± î î± î  î î± î± î î± î± î± î î± î î± î± î± î± î± î± î

 LQFKHV PLOHV NLORPHWHUV JUDLQVXVJDO JUDLQVLPSJDO SRXQGVPLOOLRQJDO FXELFLQFKHV OLWHUV EXVKHOV FXELFLQFKHV OLWHUV TXDUWV GU\ JUDLQV RXQFHV WUR\ JUDPV SRXQGV WUR\ FXELFLQFKHV EXVKHOV TXDUWV OLWHUV FXELFFPV FXELFIW FXELFLQFKHV FXELFPHWHUV FXELF\DUGV JDOORQV OLWHUV TXDUWV OLTXLG HUJVHFRQGV JUDPFPVHF RXQFHV WUR\ 

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

81


ทดลอง

อานฟรี

รูปแบบ

E-Magazine

Download ไดที่ :  

 



 



www.me.co.th



โทรศัพท 02-862-1396-9


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ดัชนีประเภทสินคา

ฉบับที่ 67, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557 - 72, มีนาคม-เมษายน 2557 ดัชนีประเภทสินคา เปนการรวบรวมรายการสินคา ของผูลงโฆษณาในวารสาร EC ตั้งแตฉบับที่ 67-72 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 - มีนาคม-เมษายน 2557) โดยมีรายละเอียดของ 1. ประเภทสินคา 2. ชื่อสินคา และ 3. ผูจัดจําหน�าย การติดตอกับผูจัดจําหน�าย ภายหลังที่ตรวจรายชื่อผูจัดจําหน�าย จากประเภทสินคา และชื่อสินคาที่ปรากฏแลว ทานสามารถทราบที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อีเมล อินเทอรเน็ตโฮมเพจของผูจัดจําหน�ายนั้น จากดัชนีผู จัดจําหน�ายที่อยูตอจากดัชนีประเภทสินคานี้ หมายเหตุ 1. รายการสินคาที่ปรากฏในดัชนีประเภทสินคา เปนขอมูลที่ไดแจงใหผูจัดจําหน�ายทราบเพื่อเปนการ ยืนยันแลว 2. ผูจัดจําหน�ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินคาที่จัดจําหน�ายภายหลังการทําดัชนีนี้ ทางคณะ ผูจัดทําสงวนสิทธิ์ ไมจําเปนตองแจงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสินคานั้น

คําชี้แจง ดัชนีประเภทสินคา

ดัชนีประเภทสินคา เปนการรวบรวมรายการสินคาจากหนาโฆษณา ของผูลงโฆษณาในวารสาร EC ตั้งแตฉบับ ที่ 61, พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 - 66, มีนาคม-เมษายน 2556 เทานั้น โดยกอนที่จะลงเผยแพรขอมูลดังที่ ปรากฏนี้ คณะผูจ ดั ทําไดทาํ รายการสินคาของแตละราย และแจงบริษทั เหลานัน้ ตามขอกําหนด เพื่อเปนการยืนยัน ความถูกตองของขอมูล อยางไรก็ตาม รายการสินคาเหลานีอ้ าจจะไมใชขอ มูลทีถ่ กู ตองทัง้ หมด อาทิ หากผูจ ดั จําหน�าย แตละรายมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินคาที่ตนจําหน�าย, ผูจัดจําหน�ายยกเลิกการเปนผูแทนจําหน�ายสินคานั้น, ผูจ ดั จําหน�ายมีการมีการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู ฯลฯ ซึง่ ขอมูลทีผ่ ดิ พลาดใดๆ หรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทางคณะ ผูจัดทําเปนผูสงวนสิทธิ์ ไมจําเปนตองแจงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสินคานั้น

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

85


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

)OXNH

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл'+,

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл+DUW6FLHQWLILF

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл'+, )OXNH 3UHVVXUHPHQWV 5XVND

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

  

)OXNH

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл)OXNH +DUW6FLHQWLILF

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл

 

ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл

 

ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯѠэѨэѨэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлFDOLEUDWRUIORZ FDOLEUDWRUIXUQDQFH FDOLEUDWRUSUHVVXUH

FDOLEUDWRUSURFHVV FDOLEUDWRUVHUYLFHV

FDOLEUDWRUVRXQG %UXHODQG.MDHU FDOLEUDWRUWHPSHUDWXUH )OXNH +DUW6FLHQWLILF FDOLEUDWRUYLEUDWLRQ %UXHODQG.MDHU FDPHUDWKHUPDOLPDJHULQIUDUHG )OXNH FKDLQFRQYH\RU &KDOOHQJH &KLDUDYDOOL 9LUWXV FKDLQVSURFNHW &KDOOHQJH &KLDUDYDOOL 9LUWXV FKDLQWUDQVPLVVLRQ &KDOOHQJH &KLDUDYDOOL 9LUWXV FKLOOHUGHVLJQVHUYLFH )OXNH +DUW6FLHQWLILF FLUFXLWEUHDNHU $%% 6LHPHQV FLUFXLWEUHDNHU$&% $%% FLUFXLWEUHDNHU(/&%V $%% FLUFXLWEUHDNHU0&% $%% FLUFXLWEUHDNHU0&&% $%% FLUFXLWEUHDNHU5&&% $%% FLUFXLWUHSDLUWRRO -HQVHQ

90

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

3DFH

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл'DLLFKL 'HQNL )OXNH .DLVH

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

  

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯзёѨѯъіччѧѸкдіѫҗюэл ѯзёѨѯъіччѧѸкдіѫҗюэл ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэлоѨѯєьѝҙэлѠѨёѨѯѠѶєоѨэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

FODPSDPSPHWHU

FRLODFFHVVRULHV $6&2 FRPSRQHQWLQGXVWULDO *DPP FRPSRQHQWOHYHOOLQJ 0DUWLQ/HYHOOLQJ FRPSRQHQWSODVWLFFRQWURO *DPP FRPSUHVVLRQVTXHH]HU /DQVPRQW)LHOGWR/DE FRPSUHVVRUDLUV\VWHP 6LHPHQV FRPSXWHULQGXVWULDOPLFUR 6LHPHQV FRPSXWHULQGXVWULDOPLQL 6LHPHQV FRQQHFWRU $PSKHQRO 3OXV/DQ :HLGPXOOHU FRQQHFWRUFRPELQDWLRQSRZHUVLJQDO :HLGPXOOHU FRQQHFWRUKLJKGHQVLW\ :HLGPXOOHU FRQQHFWRU3&% :HLGPXOOHU FRQQHFWRUSRZHU :HLGPXOOHU FRQQHFWRU7& :HLGPXOOHU FRQVXPHUXQLW $%% FRQWDFWRUHOHFWURPHFKDQLFDO $%% FRQWDFWRUPDJQHWLF 6LHPHQV FRQWURO $SROOR FRQWUROSDQHO 3LVDQX 6LHPHQV FRQWUROHQHUJ\PDQDJHPHQWDQDO\]HU &DQGXUD )OXNH ;LWURQ FRQWUROIORZ )XML(OHFWULF,QVWUXPHQWV 7XUFN

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

91


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

FRQWUROOHYHOOLTXLG %RE 7XUFN

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

'+, 5XVND 6LHPHQV 6SHQFH 7XUFN 8( FRQWUROVZLWFKERDUG $%% 3LVDQX FRQWUROYDOYH )LVKHU 6SHQFH :RUFHVWHU&RQWUROV FRQWUROOHU GULYHV\VWHP$& 0LWVXELVKL(OHFWULF 6LHPHQV FRQWUROOHU GULYHV\VWHP$&DQDO\]HU )OXNH 0LWVXELVKL(OHFWULF FRQWUROOHU GULYHV\VWHP'& 6LHPHQV FRQWUROOHU GULYHV\VWHP'&DQDO\]HU )OXNH FRQWUROOHU GULYHV\VWHPGHVLJQVHUYLFH $%% FRQWUROOHU GULYHV\VWHPQRWFODVVLILHG 0LWVXELVKL(OHFWULF 6LHPHQV FRQWUROOHU GULYHV\VWHPUHSDLUVHUYLFH )OXNH -HQVHQ FRQWUROOHU GULYHV\VWHPYDULDEOHVSHHG$& $%% 0LWVXELVKL(OHFWULF FRQWUROOHU GULYHV\VWHPYDULDEOHVSHHG'& $%% FRQWUROOHUKXPLGLW\ 9DLVDOD FRQWUROOHUOHYHO &DUOR*DYD]]L FRQWUROOHUPRWLRQ 6LHPHQV FRQWUROOHU1& 6LHPHQV FRQWUROOHUQRWFODVVLILHG )XML(OHFWULF FRQWUROOHU3,' 6LHPHQV FRQWUROOHUSUHVVXUH '+,

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл оѨѯєьѝҙэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

   

ѯѠэѨэѨэл ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

FRQWUROSUHVVXUH

92

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯѠэѨэѨэлєѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯѠэѨэѨэл єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ ѯѠэѨэѨэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлоѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

5XVND ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл 6SHQFH ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл 7XUFN ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл 8( зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл FRQWUROOHUSURJUDPPDEOH3/& $%% ѯѠэѨэѨэл 0LWVXELVKL(OHFWULF єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл WKHEHQ ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл FRQWUROOHUSURJUDPPDEOH3/&DFFHVVRU\ $%% ѯѠэѨэѨэл 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQWUROOHUSURJUDPPDEOH3/&FRPPXQLFDWLRQ $%% ѯѠэѨэѨэл 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQWUROOHUSURJUDPPDEOH3/&KDU]DUGRXVDUHDV 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQWUROOHUSURJUDPPDEOH3/&LQWHUIDFH $%% ѯѠэѨэѨэл 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQWUROOHUSURJUDPPDEOH3/&2(0 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQWUROOHUSURJUDPPDEOH3/&UHPRWHWHUPLQDO $%% ѯѠэѨэѨэл 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQWUROOHUSURJUDPPDEOH3/&WUDLQLQJ 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQWUROOHUVHQVRUV 7XUFN ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл FRQWUROOHUWHPSHUDWXUH )HQZDO ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл )R[ ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл )XML(OHFWULF,QVWUXPHQWV ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл +DQ\RXQJ ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл 1$ ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл 6KLPD[ ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл 6LJPD ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл 8( зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл FRQWUROOHUYLVLRQ 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQYHUWHUDQDORJGLJLWDO GLJLWDODQDORJ 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQYHUWHUFXUUHQWWRIUHTXHQF\ 0LWVXELVKL(OHFWULF єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл :HLGPXOOHU ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл FRQYHUWHU'&'& 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQYHUWHUQRWFODVVLILHG 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл FRQYHUWHUSRZHU$&WR'& 6LHPHQV оѨѯєьѝҙэл                   

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

93

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

FRQYHUWHUYROWDJHWRFXUUHQW 6LHPHQV :HLGPXOOHU FRROHUPHDVXUHDQDO\]HU )OXNH FRXQWHU +DQ\RXQJ .25, .XEOHU FRXQWHU WLPHUHOHFWULFDO .XEOHU FRXQWHU WLPHUPHFKDQLFDO .XEOHU FRXQWHUIUHTXHQF\ )OXNH FRXSOLQJ 9LUWXV 9RLWK FRXSOLQJFODZ /XHGHFNH FRXSOLQJGLVF VSDFHUGLVF 9LUWXV FRXSOLQJHODVWLF VSDFHUHODVWLF 9LUWXV FRXSOLQJIOH[LEOH 9LUWXV FRXSOLQJIOXLG 9RLWK FRXSOLQJJHDU 9LUWXV FRXSOLQJJULG 9LUWXV FRXSOLQJMDZ 9LUWXV FRXSOLQJPLQLDWXUH 9LUWXV FRXSOLQJSHUPDQHQWSXVKWRFRQQHFWPDJQHWLF 9LUWXV FRXSOLQJTXLFNFRXSOLQJ /XHGHFNH FRXSOLQJVKDIWIOH[LEOH 9LUWXV FRXSOLQJWRUTXHFRQWURO 9RLWK FRXSOLQJWRUTXHFRQWUROVDIHW\ 9LUWXV FRXSOLQJXQLYHUVDOMRLQW 9LUWXV FRXSOLQJXQLYHUVDOMRLQWVKDIW 9LUWXV FXWWLQJWRRO :HLGPXOOHU F\OLQGHU .RQDQ

94

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

ѱъіћѤёъҙ

оѨѯєьѝҙэл ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯњѠіҙъѤѝэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

F\OLQGHUGRXEOHVWURNHDLU .RQDQ F\OLQGHUK\GUDXOLF .RQDQ F\OLQGHUPLQLPDWLF .RQDQ F\OLQGHUSQHXPDWLFDLU .RQDQ F\OLQGHUURGOHVV .RQDQ GDWDORJJHUKXPLGLW\ )OXNH 9DLVDOD GDWDORJJHUWHPSHUWXUH &RPDUN )OXNH GDWDORJJHUFROOHFWRU )OXNH GDWDDFTXLVLWLRQV\VWHPFRPSXWHUEDVHG /LQN 6LHPHQV GDWDDFTXLVLWLRQV\VWHPQRQFRPSXWHUEDVHG )OXNH 6LHPHQV GDWDDFTXLVLWLRQV\VWHPSRUWDEOH )OXNH /LQN 6LHPHQV '&6V\VWHP 6LHPHQV GHWHFWRUJDV )OXNH GHWHFWRUXOWUDVRXQG &75/ GLVSHQVHU )LVKHU GLVSOD\/&' $VDKL.HLNL 6LHPHQV GLVWULEXWLRQERDUG $%% GULYH WUDQVPLVVLRQDGMXVWDEOHVSHHGQRW FODVVLILHG $%% 0LWVXELVKL(OHFWULF 6LHPHQV 9RLWK GULYH WUDQVPLVVLRQQRWFODVVLILHG $%% 0LWVXELVKL(OHFWULF 6LHPHQV GULYH$& $%% 0LWVXELVKL(OHFWULF

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

оѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэл єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

  ѯѠэѨэѨэл єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэл ѯѠэѨэѨэл єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ 

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

95

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

6LHPHQV GULYH$&'7& GLUHFWWRUTXHFRQWURO

$%% GULYH$&IOX[FXUUHQWFRQWURO $%% GULYHDGMXVWDEOHVSHHG $%% 0LWVXELVKL(OHFWULF 6LHPHQV GULYHDGMXVWDEOHIUHTXHQF\ $%% 0LWVXELVKL(OHFWULF 6LHPHQV GULYH'& 6LHPHQV GULYHQRWFODVVLILHG 0LWVXELVKL(OHFWULF GULYHVHUYR 6LHPHQV GULYHYDULDEOHVSHHG 0LWVXELVKL(OHFWULF 6LHPHQV GXFW 1$ GXFWDLUKDQGOLQJIOH[LEOH 1$ GXVWH[WUDFWLRQ 1$ HOHFWURQLFHTXLSPHQWPHDVXUHPHQW )OXNH HQFORVXUH 3HQWDLU HQFORVXUHHOHFWULFDO :HLGPXOOHU HQFRGHUDEVROXWH .XEOHU HQFRGHUGUDZZLUH .XEOHU HQFRGHULQFUHPHQWDO .XEOHU 1HPLFRQ HQFRGHUQRWFODVVLILHG 6LHPHQV HQHUJ\DXGLW 1$ H[KLELWLRQH[SRVLWLRQFRQIHUHQFH (OHFWULFDO&KLQD (OHFWULFDO6KDQJKDL (3&KLQD (36KDQJKDL )ORRG&RQWURO$VLD 0HWDO7HFK 2LO *DV7KDLODQG 3RZHU*HQ$VLD

96

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

оѨѯєьѝҙэлѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэл єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэл ѯѠэѨэѨэл єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэл оѨѯєьѝҙэлєѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэлєѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэл оѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлоѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлоѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

оѨѯєьѝҙэлѯѠѶьѯьѠіҙѕѨѷзѠьѯоѠіҙѯњнѤѷьѯъзѱьѱјѕѨѷ эл$GVDOH([KLELWLRQ6HUYLFHV/WG $GVDOH([KLELWLRQ6HUYLFHV/WG $GVDOH([KLELWLRQ6HUYLFHV/WG $GVDOH([KLELWLRQ6HUYLFHV/WG ѳђіҙѯњѧіҙзѝєѨѯчѨѕ ѳъѕѰјьчҙ эл 7UDGH/LQN([KLELWLRQ6HUYLFH6GQ%KG ѳђіҙѯњѧіҙзѝєѨѯчѨѕ ѳъѕѰјьчҙ эл 3HQQ:HOO

1$ 1$ 1$ 1$   1$
ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

5HQHZDEOH(QHUJ\:RUOG$VLD 7KDLODQG,QGXVWULDO)DLU

3HQQ:HOO ъѨэѨёѨёѤэјѧнѯзнѤѷьэл

1$ 

1$

оѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл+&*)

оѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлоѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлоѨѯєьѝҙэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл

  

оѨѯєьѝҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлоѨѯєьѝҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

оѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯѠэѨэѨэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

IDQ IDQD[LDOIORZ IDQYHQWLODWLRQ 1$ ILHOGEXVFRPSRQHQW :HLGPXOOHU ILOWHU 'ROOLQJHU ILOWHUDLU 'ROOLQJHU .RQDQ ILOWHUH[KDXVW 'ROOLQJHU ILOWHUIOXLG 'ROOLQJHU ILOWHUJDV 'ROOLQJHU IORZFRPSXWHU 6LHPHQV IORZLQGLFDWRU &ODUN5HOLDQFH 6LHPHQV IORZPHWHU &73ODWRQ )ORZ&HOO 1$ 6LHPHQV IORZPHWHUFRULROLV 6LHPHQV IORZPHWHUHOHFWURPDJQHWLF 1$ 6LHPHQV IORZPHWHUSRZGHU 6DQN\R IORZPHWHUURWDU\SLVWRQPHWHU 6LHPHQV IORZPHWHUXOWUDVRQLF 1$ 6LHPHQV IORZPHWHUYDULDEOHDUHDPHWHU 6LHPHQV IORZPHWHUYRUWH[ 6LHPHQV IXUQDFHFDOLEUDWRU +DUW6FLHQWLILF IXVH $%% 6LHPHQV JDXJH ,QVSH[

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

97


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

0DUVK

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл&ODUN5HOLDQFH &RQEUDFR

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

 

$SROOR &RQEUDFR 'HQNL )OXNH 0DUVK 07 6LHPHQV :LND

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл оѨѯєьѝҙэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

    

%UDQQDQ 0DUVK

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл

 

ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѳѡѯъзѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѳѡѯъзѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѳѡѯъзѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѳѡѯъзѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѳѡѯъзѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѳѡѯъзѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлJDXJHOHYHO

JDXJHSUHVVXUH

JDXJHWHPSHUDWXUH

JDXJHWKLFNQHVV ,QVSH[ JDXJHWKLFNQHVVFRDWLQJ ,QVSH[ JHDUUDFNSLQLRQ &KLDUDYDOOL 6WDJQROL JHDUXQLW &KLDUDYDOOL 6WDJQROL 9LUWXV JHDUYDULDEOHVSHHG 9RLWK JHDUZRUP 9LUWXV JHDUER[ 9LUWXV JHQHUDWRUIXQFWLRQ 1$ JHQHUDWRUKRWZDWHU KHDWWUDQVIHU 9HJD KDQGWRRO (QJLQHHU -HQVHQ KHDWH[FKDQJHUSODWH 1$ 9HJD KHDWH[FKDQJHUVKHOO WXEH 1$ 9HJD KHDWHU ): KHDWHUHOHFWULFDO &KURPDOR[ &KURPDOR[ KHDWHULQIUDUHG &HUDPLF[

98

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

'HQNL +0, KXPDQPDFKLQHLQWHUIDFH

0LWVXELVKL(OHFWULF 6LHPHQV KRVHIOH[LEOH 1$ KRXUPHWHU .XEOHU WKHEHQ K\JURPHWHU )OXNH LQGLFDWRU ,QVSH[ LQGLFDWRUGLJLWDO ,QVSH[ LQGLFDWRUOHYHO &ODUN5HOLDQFH 'HQNL )LQHWHN LQGLFDWRUOLJKW 6LHPHQV LQGLFDWRUWKLFNQHVV ,QVSH[ LQVWUXPHQW FRQWURORWKHU 6LHPHQV LQVWUXPHQWFDOLEUDWRU 6LHPHQV LQVWUXPHQWVDIHW\WHVWLQJ 1$ LQVXODWLRQHOHFWULFDO )OXNH LQWHUIDFHHWKHUQHW,2 6LHPHQV LQWHUIDFHPDQPDFKLQH 6LHPHQV LQWHUIDFHRSHUDWRU 6LHPHQV LQYHUWHU $%% 0LWVXELVKL(OHFWULF 1$ 6LHPHQV LVRODWRU :HLGPXOOHU MRLQWXQLYHUVDO 9LUWXV MXQFWLRQER[ :HLGPXOOHU OHYHOPHWHU %UXHODQG.MDHU 1$ 6LHPHQV OLJKWVRXUFH )OXNH

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѨѯєьѝҙэл оѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

оѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯѠэѨэѨэл єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ оѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл оѨѯєьѝҙэл

  

ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯњѠіҙъѤѝэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

99

0-9 a b c d e f g h h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k ll m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

ORDGFHOO 6LHPHQV 7UDQVWURQLF

оѨѯєьѝҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

.RQDQ

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл'HQNL

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл0LWVXELVKL(OHFWULF

єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ 

OXEULFDWRU OX[PHWHU PDFKLQH&1& PDJD]LQH (& 7HFKQLF PDLQGLVWULEXWLRQERDUG 3LVDQX PDLQWHQDQDFHFRQVXOWDQWVHUYLFH $%% PDLQWHQDQDFHWRWDOPRWRU $%% PDQLIROG 2OLYHU PDUNHUFDEOH :HLGPXOOHU PHDVXULQJSUHFLVLRQLQVWUXPHQW )OXNH PHGLFDOVFRSH )OXNH PHWDOZRUNLQJGHVLJQVHUYLFH 1$ PHWHUDQHPR &KDXYLQ PHWHUDQHPRIDQ &KDXYLQ 'DLLFKL PHWHUDQHPRKRWZLUH &KDXYLQ PHWHUFRQGXFWLYLW\ )OXNH 0LOZDXNHH PHWHUGLJLWDO &KDXYLQ )OXNH PHWHUGLVWDQFH )OXNH 1$ PHWHUHOHFWULFDO 'DLLFKL )OXNH PHWHUIRUFH 'DLLFKL PHWHUKXPLGLW\ 'DLLFKL )OXNH 9DLVDOD PHWHU/$1FDEOH

100

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

ѯѠѶєѰѠьчҙѠѨ эл ѯѠѶєѰѠьчҙѠѨ эл

 

ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѓцѯјѧћѱјўѣдѥіѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 
ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

)OXNH

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл)OXNH ,(7 1$

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

'HQNL

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл)OXNH

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

  

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 PHWHU/&5

PHWHUOX[ PHWHUPLFUR PHWHUPRLVWXUH $PHWHN 9DLVDOD PHWHURKPPLFURRKPPHJRKP )OXNH PHWHURWKHU $VDKL.HLNL PHWHUSDQHO $VDKL.HLNL &DUOR*DYD]]L 'HQNL )OXNH PHWHUSDQHOFXUUHQW $VDKL.HLNL &DUOR*DYD]]L )OXNH PHWHUSDQHOIUHTXHQF\ $VDKL.HLNL )OXNH PHWHUSDQHOUHVLVWDQFH $VDKL.HLNL )OXNH PHWHUSDQHOYROWDJH $VDKL.HLNL &DUOR*DYD]]L )OXNH PHWHUS+253 0LOZDXNHH PHWHUSKDVH )OXNH PHWHUSRZHU &DUOR*DYD]]L )OXNH PHWHUSRZHUKDUPRQLFDQDO\]HU &DQGXUD )OXNH ;LWURQ PHWHUSURFHVV )OXNH PHWHUUSP .XEOHU PHWHUVRXQG %UXHODQG.MDHU 'DLLFKL 'HQNL

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

101

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

PHWHU7'6 0LOZDXNHH

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл,QVSH[

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл%UXHODQG.MDHU ,QVSH[

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯѠэѨэѨэл оѨѯєьѝҙэл ѯњѠіҙъѤѝэл

 

ѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯѠэѨэѨэлоѥюҒѣѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлPHWHUWKLFNQHVV PHWHUYLEUDWLRQ

PHWHUYLVFRVLW\ %UXHODQG.MDHU PHWHUZRRGPRLVWXUH 3URWLPHWHU PRQLWRULQJV\VWHP &RPDUN PRWLRQFRQWUROGHYLFH 6LHPHQV PRWLRQFRQWUROV\VWHP 6LHPHQV PRWRUEDVH 6LHPHQV PRWRU$&V\QFKURQRXV $%% 6LHPHQV 9LUWXV PRWRUEUDNH $%% PRWRU'& $%% 6LHPHQV PRWRUH[SORVLRQSURRIIODPHSURRI $%% PRWRURWKHU 1$ PRWRUVHUYR 0LWVXELVKL(OHFWULF PRXQWLQJV\VWHP 3DXOVWUD9LEUDFKRF PXOWLPHWHU &KDXYLQ 'DLLFKL 'HQNL )OXNH .DLVH 1$ QRLVHOHYHOPHWHU %UXHODQG.MDHU RSWLFILEHUVSOLFH )OXNH RSWLFILEHUWHVWHTXLSPHQW )OXNH RVFLOORVFRSH )OXNH 1$ RVFLOORVFRSHGLJLWDOKDQGKHOG )OXNH

102

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ ѯњѠіҙъѤѝэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

   

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

RVFLOORVFRSHSRUWDEOH )OXNH SDQHOLQVWUXPHQW 3LVDQX 3&EDVHGDXWRPDWLRQ 6LHPHQV SLSHWHPSHUDWXUHPHDVXUHPHQW )OXNH SLVWRQ 5XVND SOLHU (QJLQHHU -HQVHQ SQHXPDWLFYDOYH )LVKHU .RQDQ SQHXPDWLFYDOYHIRXUZD\GLUHFWLRQDOFRQWURO .RQDQ SRVLWLRQHU 6LHPHQV SRVLWLRQHUYDOYH 6LHPHQV SRVLWLRQLQJV\VWHP )LVKHU 6LHPHQV SRZHUTXDOLW\KDUPRQLFVDQGHQHUJ\ &DQGXUD )OXNH 530 ;LWURQ SRZHUVRXUFH$& &DOLIRUQLD,QVWUXPHQWV SRZHUVRXUFH'& ;DQWUH[ SRZHUVXSSO\QRWFODVVLILHG 6LHPHQV :HLGPXOOHU SUREH +DUW6FLHQWLILF 9DLVDOD SUREHWHPSHUDWXUH ): +DUW6FLHQWLILF 9DLVDOD SURWHFWLYHGHYLFH $%% 6LHPHQV SURWHFWRUFXUUHQW 6LHPHQV SURWHFWRUWHPSHUDWXUHUHVSRQVLYH 6LHPHQV SURWHFWRUYROWDJHUHVSRQVLYH 6LHPHQV SXOOH\

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлоѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

  

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлоѨѯєьѝҙэл ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯѠэѨэѨэл оѨѯєьѝҙэл

 

оѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэл73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557103

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

&KDOOHQJH &KLDUDYDOOL 9LUWXV

ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл

 

/HZD

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯзёѨѯъіччѧѸкдіѫҗюэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯѠэѨэѨэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

  

оѨѯєьѝҙэл ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

оѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлSXPS SXPSPHWHULQJ /HZD 39VRODULQVWDOODWLRQVHUYLFH 6HDZDUG 6RODU UDFN 3OXV/DQ UHDGRXWGLJLWDO )OXNH UHFHSWDFOH $%% UHFRUGHU %UDLQFKLOG %UXHODQG.MDHU )OXNH UHFRUGHUSDSHUWDSHGLVF )OXNH 6LJPD UHFRUGHUSDSHUOHVV %UDLQFKLOG 6LHPHQV UHFRUGHUVXUJHPHDVXUHPHQW )OXNH UHFRUGHUYROWDJHHYHQW )OXNH UHJXODWRU )LVKHU UHJXODWRUSUHVVXUH $GFD $SROOR &RQEUDFR )LVKHU 6SHQFH UHOD\HOHFWULFDOFRQWURO 6LHPHQV :HLGPXOOHU UHOD\HOHFWULFDOSURWHFWLRQORDG 6LHPHQV UHOD\HOHFWULFDOSURWHFWLRQPRWRU 6LHPHQV UHOD\HOHFWULFDOSURWHFWLRQRYHUFXUUHQWJURXQG IDXOW 6LHPHQV UHOD\HOHFWULFDOSURWHFWLRQSKDVHIDLOXUH 6LHPHQV UHOD\HOHFWULFDOSURWHFWLRQUHYHUVHFXUUHQWRU SRZHU 6LHPHQV UHOD\HOHFWULFDOSURWHFWLRQVSHHG

104

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

6LHPHQV UHOD\HOHFWULFDOSURWHFWLRQYROWDJH 6LHPHQV UHOD\QRWFODVVLILHG &DUOR*DYD]]L 6LHPHQV :HLGPXOOHU UHOD\VROLGVWDWH &DUOR*DYD]]L 5),' 5DGLR)UHTXHQF\,' V\VWHP 6LHPHQV 57' +DUW6FLHQWLILF VDIHW\GHYLFH &DUOR*DYD]]L VDIHW\SRZHUPHDVXUHPHQW )OXNH 6HDZDUG VFDOHZHLJKLQJ 'DLLFKL 6FLHQWHFK VFDOHZHLJKLQJEHOW 6LHPHQV VFDOHZHLJKLQJODERUDWRU\ 6LHPHQV VFDOHZHLJKLQJOLIWWUXFNORDG 6LHPHQV VFDOHZHLJKLQJUDLOFDU 6LHPHQV VFDOHZHLJKLQJWUXFN 6LHPHQV VFDQQHUODVHU 6LHPHQV 6&5 VLOLFRQFRQWUROOHGUHFWLILHU

+DQ\RXQJ VFUHZGULYHU (QJLQHHU -HQVHQ VHPLQDUHQJLQHHULQJ 0 ( 1$ VHQVRUDUHD &DUOR*DYD]]L VHQVRUFRORU 'DWDVHQVRU VHQVRUFRQWUDVW 'DWDVHQVRU VHQVRUHOHFWULFDO )OXNH VHQVRUILEHURSWLF )OXNH VHQVRUIORZ )LQHWHN VHQVRUJDV

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

оѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлоѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

оѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯѠѶєѰѠьчҙѠѨ эл ѯѠѶьѯьѠіҙѕѨѷзѠьѯоѠіҙѯњнѤѷьѯъзѱьѱјѕѨѷ эл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557105

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

)OXNH 9DLVDOD

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

)OXNH

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл1$ 9DLVDOD

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

'DWDVHQVRU

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлоѨѯєьѝҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлоѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлVHQVRUKDUPRQLF VHQVRUKXPLGLW\

VHQVRUODVHU VHQVRUOHYHO 1$ VHQVRUOXPLQHVFHQFH 'DWDVHQVRU VHQVRUQRWFODVVLILHG 6LHPHQV VHQVRUSKRWRHOHFWULF &DUOR*DYD]]L VHQVRUSUHVVXUH &RSDO 1$ 7XUFN VHQVRUSUR[LPLW\ &DUOR*DYD]]L 0LFUR'HWHFWRU 7XUFN VHQVRUWHPSHUDWXUH )OXNH ): VHQVRUXOWUDVRQLF 7XUFN VHSDUDWRURLOZDWHU .D\GRQ VKDIWFRPSRVLWH 9LUWXV VKDIWIOH[LEOH 9LUWXV VKDIWORFN :HOORFN VKDIWKXEFRQQHFWRU :HOORFN VLJKWJODVV $GFD &ODUN5HOLDQFH VLJQDOFRQGLWLRQHU :HLGPXOOHU VLJQDOFRQYHUWRU :HLGPXOOHU VRIWZDUHDQDO\VLVPRGDO %UXHODQG.MDHU VRIWZDUHDQDO\VLV3'0 6LHPHQV VRIWZDUHDQDO\VLVWKHUPDO )OXNH VRIWZDUHEDUFRGH

106

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

6LHPHQV VRIWZDUHGDWDDFTXLVLWLRQ )OXNH 6LHPHQV VRIWZDUHHQHUJ\PDQDJHPHQW )OXNH VRIWZDUHPHDVXULQJ )OXNH 6LHPHQV VRIWZDUHSURFHVVFRQWURO 6LHPHQV VSHHGUHGXFHUKHOLFDO $%% VSURFNHW &KDOOHQJH &KLDUDYDOOL 9LUWXV VWDUWHUPRWRUHOHFWURPDJQHWLF $%% VWDUWHUPRWRUPDQXDO $%% VWDUWHUPRWRUQRWFODVVLILHG 6LHPHQV VWHDPWUDS $GFD 1LFKROVRQ 6SHQFH 8QLWHG%UDVV VWUDLQHU 6SHQFH VXUJHDUUHVWHU $%% VXUJHPHDVXUHPHQWUHFRUG )OXNH VZLWFKDXWRPDWLFWUDQVIHU $76

$%% 6LHPHQV VZLWFKFDP %UHPDV VZLWFKILEHURSWLF 'DWDVHQVRU VZLWFKIORDW &DUOR*DYD]]L 9RPDWH VZLWFKOHYHO &DUOR*DYD]]L )LQHWHN 6LHPHQV VZLWFKOHYHOFDSDFLWDQFH 6LHPHQV VZLWFKOHYHOYLEUDWLRQ 6LHPHQV VZLWFKOLPLW 6LHPHQV

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

оѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

оѨѯєьѝҙэлѯѠэѨэѨэлѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл ѯњѠіҙъѤѝэл

 

ѯѠэѨэѨэлѯѠэѨэѨэлоѨѯєьѝҙэлѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

  

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэлѯѠэѨэѨэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯѠэѨэѨэл оѨѯєьѝҙэл

 

ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

оѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэл73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557107

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ѕѨѷўҖѠ

VZLWFKQRWFODVVLILHG $%% VZLWFKSKRWRHOHFWULF &DUOR*DYD]]L 'DWDVHQVRU 0LFUR'HWHFWRU VZLWFKSRVLWLRQ %UHPDV VZLWFKSUHVVXUH &RSDO 8( VZLWFKSUHVVXUHRUIORZRSHUDWHG 8( VZLWFKSUR[LPLW\ &DUOR*DYD]]L +DQ\RXQJ 0LFUR'HWHFWRU 6LHPHQV 7XUFN VZLWFKSXVKEXWWRQ 6LHPHQV VZLWFKUHFHSWDFOH $%% VZLWFKWHPSHUDWXUH 8( VZLWFKWLPH WKHEHQ WHQVLRQHU 5RVWD WHQVLRQHUFKDLQ EHOW 5RVWD WHUPLQDOEORFN 6LHPHQV :HLGPXOOHU WHUPLQDOSURJUDPPDEOH 0LWVXELVKL(OHFWULF WHVWEORFN +DUW6FLHQWLILF WHVWHTXLSPHQWHOHFWULFDO )OXNH WHVWHTXLSPHQWKXPLGLW\ 9DLVDOD WHVWHUEDWWHU\ $2. WHVWHUFLUFXLWERDUG )OXNH WHVWHUGHDGZHLJKW '+, 3UHVVXUHPHQWV WHVWHUGURS /DQVPRQW)LHOGWR/DE WHVWHU(0& 6HDZDUG WHVWHUKDUGQHVV

108

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

ѯѠэѨэѨэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

  

оѨѯєьѝҙэлѯѠэѨэѨэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯњѠіҙъѤѝэлѯњѠіҙъѤѝэлоѨѯєьѝҙэл ёѧћьѫѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

єѧшоѬэѧнѧѠѨѯјѶзъіѧзѰђзъѠіѨѷѠѠѱшѯєнѤѷь юіѣѯъћѳ ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

,QVSH[ .156\VWHP

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

&KDXYLQ )OXNH .DLVH

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 

)OXNH

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл,QVSH[

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

 

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

  

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

 WHVWHULQVXODWLRQ

WHVWHUQHWZRUN WHVWHUURXJKQHVV WHVWHUVKRFN /DQVPRQW)LHOGWR/DE WHVWHUVXUJHKLJKSRWHQWLDO )OXNH WHVWHUWKLFNQHVVFRDWLQJ ,QVSH[ WHVWHU873FRSSHUILEHU )OXNH WHVWHUYLEUDWLRQ )OXNH /DQVPRQW)LHOGWR/DE /'6 WHVWLQJHDUWKTXDNHVLPXODWLRQ .156\VWHP WHVWLQJVWUXWXUH .156\VWHP WHVWLQJXQLYHUVDO .156\VWHP WKHUPDOLPDJHU )OXNH WKHUPRFRXSOH 'HQNL ): +DUW6FLHQWLILF WKHUPRFRXSOHZLUH +DUW6FLHQWLILF WKHUPRPHWHUELPHWDO &RPDUN 0DUVK 07 WKHUPRPHWHUFRQWDFW &KDXYLQ &RPDUN )OXNH WKHUPRPHWHUHOHFWURQLF &RPDUN 'DLLFKL 'HQNL )OXNH +DUW6FLHQWLILF WKHUPRPHWHULQIUDUHG &DOH[ &KDXYLQ 'DLLFKL

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

109

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ѕѨѷўҖѠ

)OXNH WKHUPRPHWHUQRQFRQWDFW &KDXYLQ &RPDUN ([HUJHQ )OXNH 1$ 5D\WHN WKHUPRPHWHUQRWFODVVLILHG 6LHPHQV WKHUPRPHWHU7&37 'DLLFKL 'HQNL )OXNH ): WKHUPRVWDW 3URGLJ\ WLPHU &DUOR*DYD]]L &URX]HW +DQ\RXQJ .XEOHU 6LHPHQV WKHEHQ WLPHUHOHFWULFDO WKHEHQ WLPHUSURJUDPPDEOH 6LHPHQV WRROV (QJLQHHU -HQVHQ WRUTXHFRQYHUWHU 9RLWK WRUTXHOLPLWHU 9LUWXV WUDLQLQJSXEOLFLQKRXVH 1$ WUDLQLQJFRQVXOWLQJDXGLWLQJTXDOLW\V\VWHP 1$ WUDQVGXFHU 0XOWLWHN WUDQVIRUPHUFXUUHQW 'HQNL WUDQVPLWWHUFXUUHQWWRSUHVVXUH 6LHPHQV WUDQVPLWWHUGLIIHUHQWLDOSUHVVXUH 6LHPHQV WUDQVPLWWHUJDV 9DLVDOD WUDQVPLWWHUKXPLGLW\ 9DLVDOD WUDQVPLWWHUOHYHO 6LHPHQV WUDQVPLWWHUOHYHOFDSDFLWDQFH

110

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

   

оѨѯєьѝҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

  

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл

   

ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлоѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯњѠіҙъѤѝэлѯѠѶьѯьѠіҙѕѨѷзѠьѯоѠіҙѯњнѤѷьѯъзѱьѱјѕѨѷ элѯѠѶьѯьѠіҙѕѨѷзѠьѯоѠіҙѯњнѤѷьѯъзѱьѱјѕѨѷ элѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлоѨѯєьѝҙэл


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

6LHPHQV WUDQVPLWWHUOHYHOJXLGHGZDYHUDGDU 6LHPHQV WUDQVPLWWHUOHYHOUDGDU 6LHPHQV WUDQVPLWWHUOHYHOXOWUDVRQLF 6LHPHQV WUDQVPLWWHUQRWFODVVLILHG $VDKL.HLNL 35HOHFWURQLFV 6LHPHQV WUDQVPLWWHUSUHVVXUH 6LHPHQV :LND WUDQVPLWWHUSUHVVXUHWRFXUUHQW 6LHPHQV WUDQVPLWWHUSUHVVXUHDEVROXWH 6LHPHQV WUDQVPLWWHUSUHVVXUHJDXJH 6LHPHQV WUDQVPLWWHUWHPSHUDWXUH 6LHPHQV WXUELQHRLOFRQGLWLRQHU .D\GRQ XOWUDVRXQGLQVSHFWRU &75/ YDFXXPEUHDNHU $GFD YDOYHEORFN 2OLYHU9DOYHV :RUFHVWHU&RQWUROV YDOYHZD\ $SROOR 2OLYHU9DOYHV YDOYHDFWXDWHGDLU $SROOR )LVKHU :RUFHVWHU&RQWUROV YDOYHDFWXDWHGF\OLQGHU $SROOR YDOYHDFWXDWHGHOHFWULFDO $SROOR )LVKHU :RUFHVWHU&RQWUROV YDOYHDFWXDWHGQRWFODVVLILHG $SROOR )LVKHU 6SHQFH :RUFHVWHU&RQWUROV YDOYHDFWXDWHGSQHXPDWLF $GFD $SROOR )LVKHU :RUFHVWHU&RQWUROV

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

оѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл ѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл оѨѯєьѝҙэл

 

оѨѯєьѝҙэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

оѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлоѨѯєьѝҙэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѠѨёѨѯѠѶєоѨэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэлѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

  

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

  

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557111

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s tt u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

YDOYHEDOO $SROOR )LVKHU 6DWXUQ :RUFHVWHU&RQWUROV

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

  

)LVKHU 2OLYHU9DOYHV

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

2OLYHU9DOYHV

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

  

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

  

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

 

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэлYDOYHEOHHGHU

YDOYHEORFN YDOYHEXWWHUIO\ )LVKHU YDOYHFDUERQVWHHO VWDLQOHVVVWHHO $SROOR )LVKHU 6DWXUQ YDOYHFKHFN $GFD $SROOR &RQEUDFR YDOYHGLDSKUDJP )LVKHU YDOYHGLUHFWLRQDOFRQWURO $6&2 .RQDQ YDOYHGUDLQFRQGHQVDWH $GFD )LVKHU YDOYHIORZFRQWURO $SROOR &RQEUDFR )LVKHU 6SHQFH YDOYHJOREH )LVKHU YDOYHOLQLQJ )LVKHU YDOYHQHHGOH 2OLYHU9DOYHV 66 YDOYHQRWFODVVLILHG )LVKHU 2OLYHU9DOYHV YDOYHRWKHU $SROOR &RQEUDFR )LVKHU 53 & YDOYHSUHVVXUH $SROOR &RQEUDFR 6SHQFH YDOYHSUHVVXUHFRQWURO $SROOR

112

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72 ньѧчѝѧьзҖѥ

ѕѨѷўҖѠ

&RQEUDFR )LVKHU YDOYHSURSRUWLRQDOIORZ )LVKHU YDOYHUHOHDVH )DUULV YDOYHUHOLHI VDIHW\

$SROOR &RQEUDFR )DUULV .XQNOH 6SHQFH 66 YDOYHURWDU\ )LVKHU YDOYHVDQLWDU\HTXLSPHQW )LVKHU YDOYHVROHQRLG $6&2 .RQDQ YHUQLHUFDOLSHU ,QVSH[ YLEUDWRUWHVWSURGXFW .156\VWHP /DQVPRQW)LHOGWR/DE /'6 /LQN YROWDJHHYHQWUHFRUGHU )OXNH YROWPHWHU )OXNH ZDOOPRXQW 3OXV/DQ

яѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕ

ѱъіћѤёъҙ

ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл ѠѨёѨѯѠѶєоѨэл

   

зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлзцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэлѯъзѱьѱјѕѨѠѧьѝшіѬѯєьъҙэл зцѧшѯѠѶьлѧѯьѨѕіѧѷкэл

 

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэл

  

ѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯєѯнѠіҙѱъіьѧдоҙэлѯзёѨѯъіччѧѸкдіѫҗюэл73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557113

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

ดัชนีผูจัดจําหนาย

ฉบับที่ 67, พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 - 72, มีนาคม-เมษายน 2557 ดัชนีผูจัดจําหน�าย เปนการรวบรวมชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อีเมล โฮมเพจ ของบริษัทหรือ หน�วยงานทีล่ งโฆษณาในวารสาร EC ตัง้ แตฉบับที่ 67-72 (พฤษภาคม-มิถนุ ายน 2556 - มีนาคม-เมษายน 2557) ใครจัดจําหน�ายอะไร ทานผูอานสามารถตรวจหาสินคา และบริการตางๆ ทางดานวิศวกรรมตามที่ตองการ ไดจาก ดัชนีประเภทสินคา วาสินคาหรือบริการใด มีบริษัทใดเปนผูจัดจําหน�าย จากนั้นจึงนํารายชื่อบริษัท นั้นมาตรวจหาที่อยูที่จะติดตอไดจากรายชื่อในดัชนีผูจัดจําหน�ายนี้ หมายเหตุ อักษรยอ บจ. = บริษัท … จํากัด, บมจ. = บริษัท … จํากัด (มหาชน), หจก. = หางหุนสวนจํากัด

A Adsale Exhibition Services Ltd. Hongkong อีเมล power@adsale.com.hk โฮมเพจ EPchinaShow.com

P PennWell โฮมเพจ powergenasia.com

T Trade-Link Exhibition Service Sdn Bhd F-1-48, jalan PJU 1A/3, Taipan Damansara 2, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor Malaysia โทรศัพท (603) 7842 9863 โทรสาร (603) 7842 7863 อีเมล info@tradelink.com.my โฮมเพจ www.tradelink.com.my

ค คณิตเอ็นจิเนียริ่ง บจ. 800/3-4 ถนนอโศก-ดินแดง

114

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02 245 4451, 02 642 8762-4, 02 245 0419 โทรสาร 02 248 3006 อีเมล admin@kanitengineering.com โฮมเพจ www.kanitengineering.com เคพี เทรดดิ้งกรุป, บจ. 301/898 ซอยรามคําแหง 68 (สุภาพงษ 2) ถ.รามคําแหง หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท 02 735 2500 โทรสาร 02 735 2509 อีเมล sale@kpgroupthailand.com โฮมเพจ www.cablethailand.com

ซ ซาปะ เอ็นจิเนียริ่ง, บจ. 26/1 หมู 7 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 โทรศัพท 02 998 7137-8 โทรสาร 02 998 7139 อีเมล sapaengineer@gmail.com โฮมเพจ www.sapaengineer.com

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

ซีเมนส, บจ. 2922/333 ชาญอิสระทาวเวอร 2 ชั้น 35 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02 715 4141 โทรสาร 02 715 4841, 02 715 4861 อีเมล ADHelpline.TH@siemens.com, sales-supportiadt.th@siemens.com โฮมเพจ www.siemens.co.th/iadt

ท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น, บจ. 3300/111 ตึกชาง ชั้น 21 โซนบี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02 967 9999 โทรสาร 02 937 3311 อีเมล marketing@thailandpages.com โฮมเพจ www.thailandpages.com เทคโนโลยี อินสตรูเมนท, บจ. 549/9 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 02 743 8888 โทรสาร 02 743 8880


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

อีเมล saleshq@tic.co.th โฮมเพจ www.tic.co.th

พ พิศนุ เอ็นจิเนียริ่ง, บจ. 800/2 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02 245 9113, 02 246 4673, 02 248 2896-8 โทรสาร 02 246 3214, 02 642 8614 อีเมล Pisales@pisanu.co.th โฮมเพจ www.pisanu.co.th ฟ ไฟรเวิรคส มีเดีย (ไทยแลนด), บจ. โทรศัพท 02 513 1418 โทรสาร 02 513 1419 อีเมล thai@asiafireworks.com โฮมเพจ www.asiafireworks.com

ภณเลิศโลหะการ 111/4 หมู 6 ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท 086 035 5888 อีเมล PLLK_@hotmail.co.th

ม มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย), บจ. 896/19 และ 20 ชั้น12 อาคารเอสวี ซิตี้ ออฟฟศทาวเวอร 1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0 2682 6522-31

โทรสาร 0 2682 6020 อีเมล sales@MitsubishiFA.co.th เมเชอร โทรนิกซ, บจ. 2425/2 ถ.ลาดพราว ระหวางซอย 67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02 514 1000, 02 514 1234 โทรสาร 02 514 0001, 02 514 0003 อีเมล info@measuretronix.com โฮมเพจ www.measuretronix.com

ว เวอรทัส, บจ. 120 ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน 44 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 876 2727, 02 876 2828 โทรสาร 02 476 1711 อีเมล welcome@virtus.co.th โฮมเพจ www.virtus.co.th

อ อีพีเอ็มซี, บจ. 1314-1322 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 02 322 1678-87 โทรสาร 02 720 5155 อีเมล epmc@epmc.co.th โฮมเพจ www.epmc.co.th เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น เทคโนโลยี่, บจ. 11/6 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 02 691 9533-4 โทรสาร 02 691 9535 อีเมล econccmail@Gmail.com โฮมเพจ www.energy-conservationtech.net เอบีบี, บจ. 161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดําริ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02 665 1000 โทรสาร 02 665 1042-3 อีเมล ap.marketing@th.abb.com โฮมเพจ www.abb.co.th เอ็มแอนดอี, บจ. 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 อีเมล info@me.co.th โฮมเพจ www.me.co.th, www.technic.in.th

ฮ ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง, บจ. 4/69-71 หมู 5 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท 02 451 5875-6, 02 897 0860-9, 081 912 5023 โทรสาร 02 451 5866 อีเมล center@hitech-engineering.co.th โฮมเพจ www.hitech-engineering.co.th

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

115


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

ดัชนีบทความ EC

ฉบับที่ 67, พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 - 72, มีนาคม-เมษายน 2557 ดัชนีบทความ EC เปนการรวบรวมชื่อบทความที่ ไดรับการจัดพิมพ ในวารสาร EC ตั้งแตฉบับที่ 67-72 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 - มีนาคม-เมษายน 2557) ซึ่งมีรายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากรายชื่อบทความ คือ ฉบับที่พิมพ, หมายเลขหนาที่พิมพ และชื่อนักเขียน โดยมีการแบงหมวดหมูไปตามเนื้อหาที่ไดรับการพิมพ สําหรับดัชนีบทความตั้งแตฉบับที่ 66 ลงไป สามารถคนหาใน EC ฉบับเกาได คือ ปที่ 1 ฉบับที่ 7 ปที่ 2 ฉบับที่ 13 ปที่ 3 ฉบับที่ 19 ปที่ 4 ฉบับที่ 25

ปที่ 5 ฉบับที่ 31 ปที่ 6 ฉบับที่ 37 ปที่ 7 ฉบับที่ 43 ปที่ 8 ฉบับที่ 49

ปที่ 9 ฉบับที่ 55 ปที่ 10 ฉบับที่ 61 ปที่ 11 ฉบับที่ 67

หรือสืบคนทางอินเทอรเน็ตไดที่ www.me.co.th ¯–ª· z |¤ &RQWURO DXWRPDWLRQEXLOGLQJ%06 ‚t¥–Ž–¤Ž–«z–£%06²žÖŠ¼¥z¥Œ •Õ¥z”¨Ž–£§Š‹§˜ FRQWUROV\VWHP ‚}«‡ˆÖŒ°t¥–wšw«” «Žt–†Ù³’’Ñ¥‡Öš•t¥–u•¤t˜Ö¥”¯Œª¸ žŒÖ¥ŠÖ z¯‘ª· ¬Ö ‘§t¥–Š¥zt¥• ‚ «Žt–†Ù–£wšw«”°˜£t¥–Ž–¤¯Š¨• VHQVRU ‚t¥–²}Öz¥Œ¯~Œ¯~ –Ù°¯ÖŒ²•°t֚Œ¼¥°z ‚t¥–Ž–£•«tˆÙ²}Ö±w–zuÕ¥•¯~Œ¯~ –Ù³–֝¥•²Œt¥–ˆ§‡ˆ¥”¯‡¶t‘˜¤‡ž˜z 

žŒÖ¥

Œ¤t¯u¨•Œ

  

 uš¤€}¤•t«˜¤Œˆ§‹¼¥–zwÙ ŽÛ€€¥”¤y£›–

  

‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» ¯t›¤š˜¼¥²• ¯‘}–Œ¤ŒŠ§š¤…Œ¥  §Š‹§‘¤Š‹Ù˜¥š¤z t¨–‡§œ¥•‘¤Š˜«z •«Š‹š¨–Ù‘§˜¥°‡z ŽÛ€€¥”¤y£›–

¯w–ª uÕ¥•¯~Œ¯~ –Ù³–֝¥•°˜£”¥ˆ–ƒ¥Œ±‘–±ˆw ˜  }«‡ŽÑ zt¤Œt¥–±{–t––” zwّ–£‘«Š‹–¬Ž±‡•²}Ö¯~Œ¯~ –Ùˆ–š{ Œ¸¼¥ 

‚ ‚

žŒ¤t (OHFWURQLF RVFLOODWLQJVZLWFKLQJ ‚¯w–ª· zt¼¥{¤‡•«z²}֚z{–¯~˜˜Ù  ~§˜¯˜¯ˆ –Ù°˜£šz{–š§ˆ}§·zwš¥”‰¨·ˆ·¼¥ WHOHYLVLRQGLJLWDO ‚¯{¥£˜©t–£Š¨š¨‡§{§ˆ ˜ ‚Š¨š¨‡§{§ˆ ˜³”Õ–¬Ö³”Õ³‡Ö°˜Öš ‚”¥ˆ–ƒ¥Œt¥–ÕzuÖ ”¬˜u z–£Š¨š¨‡§{§ˆ ˜²ŒŽÛ{{«¤Œ

116

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

   

   

 ŽÛ€€¥”¤y£›– š§±–{ŒÙ‹Œ±}ˆ§}¤•t«˜ š§±–{ŒÙ‹Œ±}ˆ§}¤•t«˜ –‘zœÙš}§––¤ˆŒ‘–t«˜


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

 ¯–ª· z |¤ ,QVWUXPHQW GHWHFWRURSWLFDO(07 ‚t¥–ˆ–š{{¤ §  Œ‡Öš•ž¤šš¤‡Šš¨w¬† §¯˜¶tˆ– Œ ‚t¥–Ž–£•«tˆÙ²}Öz¥Œž¤šš¤‡ˆ¤šˆ–š{{¤°zŠš¨w¬†ˆ ŒŠ¨· ‚t¥–Ž–£•«tˆÙ²}Öz¥Œž¤šš¤‡ˆ¤šˆ–š{{¤°zŠš¨w¬†ˆ ŒŠ¨· {  ‚“¥‘°š‡˜Ö ”Š¨·Õz˜ˆÕ t¥–Š¼¥z¥Œu zˆ¤šˆ–š{{¤°zŠš¨w¬† HOHFWURFRDJXODWLRQZDWHUWUHDWPHQW ‚t¥–¼¥¤‡Œ¸¼¥¯¨•‡Öš•³’’Ñ¥t–£°ˆ–z–Õš”t¤± ±~Œ LPDJHSURFHVVLQJ ‚–£{¤“¥‘t¤t¥–•t–£‡¤wš¥”¥”¥–‰²Œt¥–˜§ˆ ‚–£ˆ–š{{¤‘ª¸ŒŠ¨·šÕ¥zu z˜¥Œ{ ‡–‰•ŒˆÙ±‡•t¥–Ž–£”š˜˜“¥‘{¥t t˜Ö zšz{–ŽÌ‡ LQWHUIDFHGDWDWUDQVPLVVLRQ ‚'LVSOD\3RUW ‚ §Œ¯Š –Ù¯’+'0,  /LJKWLQJ LOOXPLQDWLRQ ‚¯ŠwŒ§wt¥–²}Ö°˜£wšw«”³’’Ñ¥°zšÕ¥z ‚¯Šw±Œ±˜•¨³’’Ñ¥°zšÕ¥z°˜£t¥–Ž–£ž•¤‡‘˜¤zz¥Œ ‚–£³’’Ñ¥°zšÕ¥z|«t¯|§Œ{¼¥¯ŽÝŒ°wÕ³žŒ ODPS/(' ‚šz{–wšw«”°zšÕ¥zž˜ ‡/('u zt˜Õ z³’w¤‡˜ t°–Õ¥z“¥‘ ‚ž˜ ‡/('ž˜ ‡³’’Ñ¥°zšÕ¥zu z›ˆš––œŠ¨·  0HFKDWURQLF HPEHGHGV\VWHP ‚t¥–‘¤…Œ¥–£” zt˜Ûzˆ¤šˆ–£t¬˜$UGXLQR‡Öš•°Œšw§‡*UDSKLFDO 3URJUDPPLQJ ‚–£” zt˜Ûzˆ¤š¯‘ª· wšw«” «Žt–†Ù³’’Ñ¥°˜£š¤‡‘˜¤zz¥Œ³’’Ñ¥“¥• ²ŒÖ¥Œˆ¥””¥ˆ–ƒ¥Œ; 3RZHU HOHFWULFFLUFXLW ‚}Œ§‡°˜£t¥–²}Öw¥Ž¥~§¯ˆ –Ù ‚¥–¥Œ«t–”³’’Ñ¥‘ª¸Œƒ¥ŒŠ¨·wš––¬Ö HOHFWULFDOV\VWHP ‚t¥–  t°–£³’’Ñ¥u z‰¥Œ¨³’’Ñ¥ˆ¥””¥ˆ–ƒ¥Œ1)3$ (GLWLRQ ‚–£˜§ˆ³’’Ñ¥wš¥”–Ö Œ°˜£wš¥”¯•¶Œ–Õš” ‚–£³’’Ñ¥|«t¯|§Œt¤”¥ˆ–ƒ¥Œ1(& ‚–£³’’Ñ¥¼¥ž–¤ «Žt–†Ù §¯˜¶tŠ– Œ§tÙ VRODUFHOO39 ‚6RODU395RRIWRS±w–zt¥–˜§ˆ³’’Ñ¥‘˜¤z°z ¥Š§ˆ•ÙŠ¨·ˆ§‡ˆ¤¸zŒž˜¤zw¥ VWDQGDUG(,7 ‚”¥ˆ–ƒ¥Œt¥–ˆ§‡ˆ¤¸zŠ¥z³’’Ñ¥|¤²ž”Õ‘›”¨ £³–²ŒŠŠ¨· 

žŒÖ¥

Œ¤t¯u¨•Œ

     

 ¤€€¥w¬†u¥š ¤€€¥w¬†u¥š ¤€€¥w¬†u¥š ¤€€¥w¬†u¥š ¤€€¥w¬†u¥š ›«“§Š‹§»¯}§‡³}•t«˜ ŽÛ€€¥”¤y£›–

 

 •«Š‹š¨–Ù‘§˜¥°‡z •«Š‹š¨–Ù‘§˜¥°‡z

    

 ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» š§±–{ŒÙ‹Œ±}ˆ§}¤•t«˜ ŽÛ€€¥”¤y£›– š§±–{ŒÙ‹Œ±}ˆ§}¤•t«˜

 

 †¤ƒ‘˜{£¬z¯Œ§Œ–‘zœÙš}§––¤ˆŒ‘–t«˜

   

 ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» uš¤€}¤•t«˜¤Œˆ§‹¼¥–zwÙ

   

ŠŒz›¤t‡§»š¤…Œ¥ uš¤€}¤•t«˜¤Œˆ§‹¼¥–zwÙ ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» —Š‹§‘˜³}•«–¨ uš¤€}¤•t«˜¤Œˆ§‹¼¥–zwÙ

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

117


ดัชนีบทความ ฉบับที่ 67-72

 ¯–ª· z 3RZHU0DQDJHPHQW HQHUJU\VDYLQJ ‚t¥––Ö¥zš¤…Œ‹––”t¥– Œ«–¤tœÙ‘˜¤zz¥Œ²Œ zwÙt¥–‡Öš•š§‹¨&,0%,7 ‚t¥–  t°›¬Œ•Ùw ”‘§š¯ˆ –ÙŠ¨·Ž–£ž•¤‡‘˜¤zz¥Œ°˜£”¨wš¥”•¤·z•ªŒ 2WKHUV HQHUJ\SROLF\ ‚‰¥Œt¥–†Ù°˜£Œ±•¥•‘˜¤zz¥Œu z³Š• KXPLGLW\ ‚wš¥”}ª¸Œ²Œ ¥t¥›²w–šÕ¥³”՝¼¥w¤€ SURMHFWRU ‚t¥–¯˜ª t²}Ö±Ž–¯{¶w¯ˆ –Ù ‚±Ž–¯{w¯ˆ –Ù'/3t¤/&' YLVLWLQWHUYLHZ ‚¯•¨·•”}”›¬Œ•Ù–§t¥–Ž–©tœ¥t¥–  t°°˜£š§›št––” ‚¯•¨·•”}”‰¥¤Œ³Š•¯• –”¤Œ ‚¯•¨·•”}”‰¥¤Œ–§ž¥–t zŠ«Œ‘˜¤zz¥Œ  zwÙt¥–”ž¥}Œ ‚¯•¨·•”}”›¬Œ•Ù¯Šw±Œ±˜•¨±˜ž£°˜£š¤‡«°žÕz}¥ˆ§ ¯ ¶”¯Šw ‚¯•¨·•”}”‰¥¤ŒŒš¤ˆt––”¯Šw±Œ±˜•¨³Š•–¤·z¯› ‚¯•¨·•”}”›¬Œ•Ù¯Šw±Œ±˜•¨³”±w– §¯˜¶tŠ– Œ§tÙ t˜¤¬Õ‘ª¸Œƒ¥Œ t¥–ˆÕ ¯}ª· ”‡Öš•wš¥”–Ö Œ ‘ª¸Œƒ¥Œt¥–²}֝˜§z t¥–ˆÕ ±ž˜‡Š¨·¯ŽÝŒ” ¯ˆ –Ù –§¯š† ¤Œˆ–¥•°˜£–£‡¤t¥–ŽÑ zt¤Œ¯Ž˜ª tž«Ö” ²}Ö±‘¯ŠŒ}§± ”§¯ˆ –Ù¯ŽÝŒˆ¤š°Õz°–z‡¤Œ³’’Ñ¥Š¨·Ž–¤wÕ¥³‡Ö –¨¯˜•Ù²Œt¥–wšw«”” ¯ˆ –Ù ¯–ª· z{¥tŽt ˆ–š{š¤‡wÕ¥²Œ{«‡ ¤Œˆ–¥•‡Öš•–£³–֝¥•&1;:LUHOHVV6\VWHP ¯w–ª· zˆ–š{ wš¥”Ž˜ ‡“¤•t¥–ˆ§‡ˆ¤¸z–£³’’Ñ¥°˜£¯w–ª· z”ª ¯w–ª· z ²}Ö³’’Ñ¥²ŒÖ¥Œ°˜£ ¥w¥– 

118

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

|¤ žŒÖ¥

Œ¤t¯u¨•Œ

  

  

 —Š‹§‘˜³}•«–¨ uš¤€}¤•t«˜¤Œˆ§‹¼¥–zwÙ

       

       

 t z––†¥‹§t¥– uš¤€}¤•t«˜¤Œˆ§‹¼¥–zwÙ š§±–{ŒÙ‹Œ±}ˆ§}¤•t«˜ š§±–{ŒÙ‹Œ±}ˆ§}¤•t«˜ t z––†¥‹§t¥– t z––†¥‹§t¥– t z––†¥‹§t¥– t z––†¥‹§t¥– t z––†¥‹§t¥– t z––†¥‹§t¥–

   

   

 ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§» ‰¥š– ”ˆt§ˆˆ§»

   

 0HDVXUHWURQL[ 0HDVXUHWURQL[


หนวยงานรัฐ เอกชน เตรียมชวยเหลือ ผูประกอบการ วางแผนออกแบบใชแสงสวาง ประหยัดพลังงาน พรอมปลอยกู 100% ในงาน EcoLightTech Asia 2014 เรื�องโดย นายปณิธาน บําราศอรินทรพาย าย

ที่ปรึกษาดานการพัฒนาธุรกิจ B2B และ Business Matching ng รักษาการผูจัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จํากัด

เมือ่ ปลายปทแี่ ลว เปนทีน่ า เสียดายสําหรับเจาของธุรกิจ บริ ษั ท รับเหมากอสราง เจาของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมไดไปเดินชมงานใหญ EcoLightTech Asia ที่ รวบรวมผูป ระกอบการดานแสงสวางประหยัด พลังงาน ไมวาจะเปน หลอดไฟ LED OLED อุปกรณชิ้นสวน ระบบ ติดตั้ง และบริการตางๆ จากทัว่ โลก มาจัดแสดงผลิตภัณฑ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พร อ มด ว ย ส ว นลดและข อ เสนอพิ เ ศษมากมาย เพื่ อ ช ว ยเหลื อ นั ก ธุ ร กิ จ หรื อ ผู  ป ระกอบการไทยลดตนทุนในการผลิต กอสราง หรือคาใชจา ยอันเกิดจากการใชพลังงานแสงสวางภายในอาคาร โรงงาน สํานักงาน และใหสามารถแข ง ขั น ได ใ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เหตุทตี่ อ งเสียดายก็คอื ผลิตภัณฑและนวัตกรรมมากกวา 3,000 รายการจากผูผ ลิตกวา 80 บริษทั ทัว่ โลก อาทิ อเมริกา ยุโรป จีน เกาหลี ญีป่ นุ อินเดีย ไตหวัน สิงคโปร และไทย ไดนาํ มาจัดแสดงและตอบสนองใน ทุกความตองการของกลุมผูเขาชมงาน ไมวาจะเปนนักออกแบบ วิศวกร นักธุรกิจ นักวิชาการ ขาราชการ และฝายจัดซือ้ บริษทั เอกชนไดเลือกชม และเจรจาธุรกิจกัน โดยไมตองเดินทางไปไกลถึงตางประเทศ

สําหรับในป 2557 นี้ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรวมมือ กันจัดงาน EcoLightTech Asia 2014 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อตอบรับการ เติ บ โตและการพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ข องหลอดประหยั ด พลั ง งาน LED หรือ OLED ซึ่งกาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะดานคุณสมบัติ ของหลอด LED ดวยขนาดเพียง 8 วัตต แตสามารถใหแสงสวางได เทียบเทากับหลอดประหยัดแบบเดิมขนาด 12 วัตต หรือเทียบเทากับ หลอดไส 60 วัตต แตกินไฟเพียง 79 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ตางจาก หลอดประหยัดไฟแบบเดิมซึง่ กินไฟ 118 กิโลวัตตชวั่ โมงตอป และหลอดไส 591 กิโลวัตตชวั่ โมงตอป หรือกลาวไดวา หลอด LED ประหยัดกวาหลอด ทั่วไปราว 30% และประหยัดกวาหลอดไสถึง 85% ดังนั้น เทากับวาหาก ใชหลอด LED แทนหลอดทัว่ ไปปละ 1,000 ชัว่ โมงก็จะใชไดยาวนานถึง 15 ปเลยทีเดียว


สัมมนา

เทคนิคในการเลือกและใชงานดานทอ วาลว ปม เอ็มแอนดอีขอเสนอหลักสูตรวิธีการในการเลือกและการใชงานของ ทอ วาลว ปม เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด พลังงาน รวมทัง้ สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริงโดยไมยงุ ยากและสอดคลองกับ ความตองการใชงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ณ หองอนุวงศ ชั้น 6 โรงแรมแกรนด ไชนา ปริ้นเซส เยาวราช กรุงเทพฯ

วิทยากร

ดร.เชิดพันธ วิทูราภรณ

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สิ่งที่ทานจะไดจากการสัมมนานี้ งานวิ ศ วกรรมระบบของไหลโดยทั่ ว ไปจะประกอบด ว ย ทอ วาลว และปม ซึง่ เปนอุปกรณพนื้ ฐานทีจ่ ะประกอบกันเขาเปน ระบบที่ใชในการสงถายของไหลไปยังอุปกรณตางๆ ที่ตองการ ดังนั้น ความเขาใจในเรื่องทอ วาลว ปม จึงเปนสิ่งที่จําเปน ที่จะชวยใหวิศวกรสามารถที่จะสรางระบบสงถายของไหลที่ สามารถทํางานและดูแลรักษาได นอกเหนือไปจากการออกแบบ ระบบสงถายของไหลทีถ่ กู ตอง รวมทั้งการทีว่ ศิ วกรสามารถเลือก วัสดุที่ใชทําทอ วาลว และปมที่ถูกตองเหมาะสมกับของไหลชนิด นั้นๆ รวมถึงการกัดกรอนของสารเคมีที่อาจจะมี ก็จะทําใหระบบ สงถายของไหลนั้นมีอายุการใชงานยาวนานอยางที่ควรจะเปน การสัมมนาในครั้งนี้จะแบงออกเปน 3 สวน โดยสวนแรก จะเปนเรื่องเกี่ยวกับทอตางๆ ที่ใชงานในวิศวกรรมระบบของไหล สวนที่สองจะเปนเรื่องเกี่ยวกับวาลวชนิดตางๆ และสวนสุดทาย จะเปนเรือ่ งเกีย่ วกับปม ซึง่ จะทําใหไดรบั ความรูใ นระบบทอ วาลว ปม ที่สามารถนําไปใชงานไดอยางแทจริง

ประโยชนที่จะไดรับ 1. ทราบชนิดตางๆ ของทอ วาลว ปม 2. เขาใจและสามารถเลือกใชชนิดของ ทอ วาลว ปมที่เหมาะสมกับงาน 3. เขาใจและสามารถใชกราฟแสดงสมรรถนะ ของปมไดอยางเหมาะสม 4. เขาใจการทํางานของระบบที่ประกอบขึ้น จากทอ วาลว และปม

เหมาะสําหรับ ผูจัดการฝายวิศวกรรม วิศวกร ชางบํารุงรักษา ผูรับเหมา งานระบบทั่วไปและระบบทางกล ผูจัดการโครงการ วิศวกร ฝายขาย และผูที่สนใจงานระบบทอ วาลว และปม

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (BTS สถานีกรุงธนบุรี) โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 www.me.co.th, www.technic.co.th E-mail : member@me.co.th

คาอบรมถือเปนคาใชจายทางภาษีได

200%


หัวขอสัมมนา

เทคนิคในการเลือกและใชงานดานทอ วาลว ปม

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 1. ชนิดตางๆ ของทอ ขนาดและการใชงาน 2. การเชื่อมตอทอ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับทอที่ใชงานในวิศวกรรมระบบของไหล 3. ประเภทและชนิดของวาลว 4. การเลือกใชวาลวตามลักษณะงาน การยึดตอวาลว 5. การเลือกวัสดุทําวาลวที่เหมาะสมกับของของไหลตางๆ 6. ความหมายและสัญลักษณบนตัววาลว ตัวเลื่อนกานวาลว 7. ประเภทและชนิดตางๆ ของปม เทอมตางๆ ที่เกี่ยวของกับปม 8. คาวิเตชั่น NPSH ความเร็วจําเพาะ 9. คุณลักษณะของปมหอยโขงและประสิทธิภาพ กฎของปม 10. คุณลักษณะของระบบ กราฟของระบบ 11. การทํางานของระบบและการควบคุม 12. การตอปมแบบขนานและอนุกรม 13. การประเมินระบบทั้งหมด 14. ถาม-ตอบปญหา

มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

8.00 - 9.00 9.00 - 16.00

ลงทะเบียน หัวขอสัมมนา

ใบสมัคร

เทคนิคในการเลือกและใชงานดานทอ วาลว ปม

เลขที่สมาชิกวารสารเทคนิค / EC........................................................................................... 1. ชื่อ / นามสกุล............................................................................................................. ตําแหนง........................................................... email............................................................... 2. ชื่อ / นามสกุล............................................................................................................. ตําแหนง........................................................... email................................................................ 2. ชื่อ / นามสกุล............................................................................................................. ตําแหนง........................................................... email................................................................ บริษทั ....................................................................................................................................... โทรศัพท............................................................... โทรสาร.......................................................... ที่อยู ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ทราบการสัมมนาจาก ì วารสาร ì ใบปลิว ì เว็บไซต หมายเหตุ : คาสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% กรณีไมมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายตองชําระคาสัมมนาเต็มจํานวน ì อีเมล ì อื่นๆ........................................................................................ กรณีไมสามารถเขาอบรมได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมคืนคาอบรมทั้งจํานวน อัตราคาสัมมนา กรณีที่ทานตองการอาหารพิเศษ VAT 7% ทานละ สุทธิ ì มังสวิรัติ ì อิสลาม ì ไมรับประทานเนื้อวัว ชํ า ระเงิ น ก อ น 14 พ.ค. 2557 ì อื่ นๆ (ระบุ ) .............................................................................. 2,900 สมาชิก 3,103 203 การชําระเงิน 3,200 บุคคลทั่วไป 3,424 224 ì เช็คสั่งจาย ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ì ตั๋วแลกเงิน ì ธนาณัติ (คต.สิินสาธร) ชํ า ระเงิ น หลั ง 14 พ.ค. 2557 3,200 224 3,424 สมาชิก โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด 3,500 245 3,745 บุคคลทั่วไป ì ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 158-0-82377-9 ì ธนาคารกสิิกรไทย สาขาสําเหร เลขที่บัญชี 032-2-71585-4 กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตอง ì ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตากสิน เลขที่บัญชี 055-2-30081-7 ของประกาศนียบัตร โอนเงินวันที่.................................................................................................................................... ลงชื่อ............................................................................................................................................... สมัครดวน ! รับจํานวนจํากัดเพียง 50 ทานเทานั้น กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จาย มาพรอมกับคาลงทะเบียน ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด (เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105527008994)

การจองจะมีผลเมื่อไดรับชําระเงินจากทานกอนวันสัมมนา แฟกซหลักฐานการโอนเงินมาพรอมกับใบสมัครนี้ที่หมายเลข 02 862 1395


สัมมนา การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา

เอ็มแอนดอีขอนำเสนอหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา เพื่อเปนแนวทาง ในการออกแบบและติดตั้งรวมทั้งดัดแปลงระบบไฟฟา ตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา สำหรับประเทศไทย (ฉบับลาสุด) พรอมสายไฟฟาใหม อันจะทำใหผทู เ่ี กี่ยวของกับงานออก แบบและควบคุมการติดตั้งตลอดจนผูตรวจสอบระบบไฟฟาเกิดความเขาใจตรงกันและปฏิบัติ ตามมาตรฐานไดอยางถูกตอง

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557

ณ หอง อนุวงศ ชั้น 6 โรงแรมแกรนด ไชน�า ปริ้นเซส เยาวราช กรุงเทพฯ วิทยากร

ผศ. ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูทิลิตี้พลัส จำกัด เหตุผลที่ทานไมควรพลาดการสัมมนาครั้งนี้ - ทานจะไดทราบถึงรายละเอียดของแนวทางในการออกแบบและติดตั้ง รวมทั้งดัดแปลงระบบไฟฟาตามมาตรฐานใหม (ฉบับลาสุด) อยางถูกตอง - ทราบถึงการคำนวณที่สำคัญตางๆ ในระบบไฟฟา เชน วงจรยอย วงจรยอยมอเตอร สายปอน สายประธาน การคำนวณกระแสลัดวงจร ฯลฯ - ทราบถึงวิธีการจัดทำตารางชวยในการคำนวณ

เหมาะสำหรับ 1. วิศวกรที่ปรึกษา / ผูทำงานดานการออกแบบระบบไฟฟา 2. ผูควบคุมงานของบริษัทผูรับเหมาที่ดูแลดานงานติดตั้ง ระบบไฟฟา / ผูรับเหมางานระบบไฟฟา 3. อาจารยและนักศึกษา 4. ผูตรวจสอบระบบไฟฟา รวมทั้งเจาหนาที่ของการไฟฟาฯ 5. วิศวกรฝายขายของบริษัทจำหน�ายอุปกรณไฟฟา 6. ผูที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา

วิทยากร ผศ. ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร เปนกรรมการผูจัดการ บริษัท ยูทิลิตี้พลัส จำกัด และ เคยเปนอาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย กรุงเทพ เปนผูท ม่ี ปี ระสบการณท างด า นการสอนและงานออกแบบและควบคุม การติดตั้งระบบไฟฟามานานกวา 10 ป เปนผูแ ตงหนังสือการออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟาที่วิศวกรและชางเทคนิคใชกันอยางแพรหลาย นอกจากนี้ยังเปน วิทยากรใหกับหน�วยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเปนเวลานาน อีกทั้งยังทำงานบริการทางวิชาชีพวิศวกรรมใหกับสมาคมวิชาชีพอีกดวย

เนื้อหาสาระ ระบบไฟฟาแรงต่ำภายในอาคารเปนระบบที่มีความ ใกลชิดกับผู ใชอาคารมากทีส่ ดุ เนื่องจากทุกอาคารจะตอง มีการใชพลังงานไฟฟา ซึง่ การออกแบบและติดตั้งระบบ ไฟฟาที่ไมถูกตองตามมาตรฐานนั้นจะกอใหเกิดความไม ปลอดภัยและเกิดความยุงยากในการตรวจสอบเมื่อตอง การการซอมบำรุง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย เปนมาตรฐานที ่ ก ำลั ง ไดรับการสงเสริมใหผูออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟาไดนำไปใชงาน แต เ นื่ อ งจากใน มาตรฐานได ให แ ต เ พี ย งหลักการและขอกำหนดตางๆ สำหรั บ การคำนวณเทานั้น แตยังไมไดกลาวถึงราย ละเอียดในการออกแบบจริงๆ ไวผูที่จะนำมาตรฐาน นี้ ไปใชจึงควรที่จะทำความเขาใจในรายละเอียดที่สำคัญ ตางๆ กอน รวมไปถึงจะตองทราบถึ ง การตรวจสอบ ระบบไฟฟ า เพื่ อ ให เ กิ ด ความปลอดภั ยในการใช ง าน ต อ ผู  ท ี ่ ม ี ห น า ที่ดูแลรับผิดชอบอาคารทั้งฝายผูร ับเหมา ผูออกแบบและควบคุมการติดตั้ง ตลอดจนเจาหนาที่ ของการไฟฟาฯ เองดวย การสัมมนาในครั้งนี้มุงเนนที่จะใหความรูเกี่ยวกับ วิธีการคำนวณตางๆ ที่จำเปนสำหรับการออกแบบระบบ ไฟฟา และการเลื อ กใช อ ุ ป กรณตางๆ ในระบบตั้งแต สายไฟฟา อุปกรณประกอบการติดตั้งตลอดจนอุ ป กรณ ป อ งกั น กระแสเกิ น พิกัด รวมทั ้ ง ข อ ควรระวังและวิธี การการตรวจสอบในการติดตั้งระบบไฟฟา

บริษัท เอ็มแอนดอี จำกัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท : 02 862 1396 - 9 โทรสาร : 02 862 1395 (BTS สถานีกรุงธนบุรี) Homepage : www.me.co.th, www.technic.in.th E-mail : member@me.co.th

คาอบรมถือเปนคาใชจายทางภาษีได 200%


หัวขอสัมมนา

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา

วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟาสำหรับประเทศไทยกับมาตรฐานอื่น ที่วางเพื่อการปฏิบัติงาน ขนาดกระแสของสายไฟฟาและขอกำหนดการเดินสาย (พรอมสายไฟฟาใหม) การคำนวณคาแรงดันตกและการปองกัน Induction Heating การหาขนาดทอสาย, WireWay และ Cable Ladder การปองกันกระแสเกินพิกัด การออกแบบระบบไฟฟาสำหรับโหลดทั่วไป - วงจรยอย - สายปอน - สายประธาน การออกแบบระบบไฟฟาสำหรับมอเตอรไฟฟา การคำนวณโหลด การตอลงดิน เครื่องตัดไฟรั่ว การคำนวณกระแสลัดวงจร ถาม-ตอบปญหา

หมายเหตุ

ผูเขารวมสัมมนากรุณานำเครื่องคำนวณมาใชประกอบการสัมมนาดวย

มอบประกาศณียบัตร หลังจบการสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

8.00 - 9.00 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00

วันศุกรที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลงทะเบียน หัวขอสัมมนา หัวขอสัมมนา

ใบสมัคร การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา

เลขที่สมาชิกวารสารเทคนิค/EC................................................................................ 1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................... ตำแหน�ง................................................................... Email.................................................................... 2. ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................... ตำแหน�ง................................................................... Email.................................................................... 2. ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................... ตำแหน�ง................................................................... Email.................................................................... บริษัท........................................................................................................................โทรศัพท........................................... โทรสาร...................................... มือถือ............................................. ที่อยู................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ทราบการสัมมนาจาก หมายเหตุ : คาสัมมนาสามารถหัก ณ ที่จายได 3% วารสาร ใบปลิว เว็บไซต อีเมล อื่นๆ............................................ กรณีไมมีหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จายตองชำระคาสัมมนาเต็มจำนวน ................................................................................................................................................. *** กรณีไมสามารถเขาอบรมได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมคืนคาอบรมทั้งจำนวน อัตราคาสัมมนา ทานละ

VAT 7%

สุทธิ

ชำระเงินกอน

16 พ.ค. 2557 สมาชิก บุคคลทั่วไป

5,200 5,500

364 385

5,564 5,885

ชำระเงินหลัง

16 พ.ค. 2557 สมาชิก บุคคลทั่วไป

5,500 5,800

385 406

5,885 6,206

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงเพื่อความถูกตองของประกาศนียบัตร สมัครดวน ! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ทานเทานั้น

กรณีที่ทานตองการอาหารพิเศษ มังสวิรัติ อิสลาม ไมรับประทานเนื้อวัว อื่นๆ (ระบุ)...................................... การชำระเงิน เช็คสั่งจาย ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จำกัด ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ (คต.สินสาธร) โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 158-0-82377-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำเหร เลขที่บัญชี 032-2-71585-4 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตากสิน เลขที่บัญชี 055-2-30081-7 โอนเงินวันที่......................................................................................................................... ลงชื่อ..........................................................................

กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จาย มาพรอมกับคาลงทะเบียนในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จำกัด (เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105527008994) การจองจะมีผลเมื่อไดรับชำระเงินจากทานกอนวันสัมมนา แฟกซหลักฐานการโอนเงินมาพรอมกับใบสมัครนี้ที่หมายเลข 02 862 1395


เทคนิคการบ�ารุงรักษา ชุดที่ 1 NEW

เทคนิคการบ�ารุงรักษา ชุดที่ 1 รวบรวมบทความ ที่น่าสนใจทางด้านการบ�ารุงรักษาที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค แบ่งเป็นห้าหมวด คือ 1. การบ�ารุงรักษา 2. การหล่อลื่น 3. ตลับลูกปืนและแบริ่ง 4. การสั่นสะเทือน 5. การจัดการ บ�ารุงรักษา โดยมีตัวอย่างชื่อบทความ เช่น การสูญเสียจากการบ�ารุงรักษาฯ, การควบคุมความ สกปรกของน�้ า มั น ไฮดรอลิ ก , การควบคุ ม การสึ ก หรอ, การตัง้ เป้าหมายวัดประสิทธิภาพระบบซ่อมบ�ารุง, การยืดอายุ การใช้งานแมคานิคอลซีล โดย Environmental Control Plan, การบ�ารุงรักษาและปรับตั้งสายพาน การปรั บ ปรุ ง การหล่ อ ลื่ น เครื่ อ งจั ก รกลด้ ว ยการ บ�ารุงรักษาเพื่อความเชื่อถือได้, คุณสมบัติของสารหล่อลื่น, ความเสียหายของเกียร์, จาระบี เลื่อกใช้อย่างไรเพื่อให้ เครื่องจักรท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ การค�านวณและการเลือกใช้ตลับลูกปืน, แบริง่ ใช้งาน พิเศษ, แบริง่ ทีใ่ ช้ในน�า้ ได้, เสียงและความสัน่ สะเทือนในแบริง่ , การพัฒนาสมการอายุใหม่ส�าหรับแบริ่ง, แนวทางการเลือก เทคนิคการบ�ารุงรักษา ชุดที่ 1 ใช้แบริ่งส�าหรับงานสั่นสะเทือน ราคาปกติ 300 บาท ระบบการวั ด ความสั่ น สะเทื อ น, รู ป ร่ า งการสั่ น บุคคลทั่วไป 270 บาท กั บ การแก้ ป ั ญ หาความสั่ น สะเทื อ นและออกแบบทาง สมาชิก 255 บาท วิศวกรรม การจ้างเหมางานบ�ารุงรักษา, การจัดการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน, การจัดการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน, เลือกการบ�ารุงรักษา อย่างไรให้เหมาะสม, การควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดท�างบประมาณซ่อมบ�ารุง, แนวทางพัฒนาดัชนีชี้วัดส�าหรับงานบ�ารุงรักษา, CBM การบ�ารุงรักษาตามสภาพในแนวทางการบ�ารุงรักษาสมัยใหม่ หนังสือนี้จัดพิมพ์และจ�าหน่ายโดย บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ากัด หนา 332 หน้า กระดาษปอนด์ ราคา 300 บาท •

เทคนิคการบ�ารุงรักษา ชุดที่ 1

รวมเป็นเงิน.................................................บาท


(สําหรับเจาหนาที่) หมดอายุฉบับที่.......................................... สมาชิกเลขที่..............................................

ใบสมัคร/ตออายุสมาชิก

สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิก (หมายเลขเดิม........................................................) สมัคร/ตออายุในนาม

สวนตัว

วารสารเทคนิค วารสาร EC

นิติบุคคล

* กรณีตออายุ กรุณากรอกขอมูลใหม เพื่อเก็บประวัติที่จะเปนประโยชนตอสมาชิกในอนาคต * ชื่อ-สกุล................................................................................................. ตําแหน�ง........................................................................ เพศ..................... อายุ.................ป ระดับการศึกษา.................................................................. สาขา........................................................... ประเภทธุรกิจ...................................................................... โทรศัพท.................................................................. โทรสาร..................................... มือถือ................................. อีเมล....................................................................... ที ่บาน บริษทั ................................................................................ อาคาร/หมูบ า น....................................................................... สถานทีจ่ ดั สงหนังสือ ทีอ่ ยู เลขที.่ ................................ หมูที่............................ ตรอก/ซอย.............................................................. ถนน............................................................................. ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย. ............................ จัดสงที่เดียวกับที่สงวารสาร จัดสงตามที่อยูดานลาง จัดสงใบเสร็จรับเงินที่ ตัวแทน / ผูร บั ใบเสร็จ (ชื่อ-นามสกุล)................................................................................................................................................................................................. ทีอ่ ยูอ อกใบเสร็จ (บริษทั )........................................................................................................................ ทีอ่ ยู. ..................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอสมัคร/ตออายุสมาชิกวารสารเทคนิค/วารสาร EC ประเภท

ประเภทหนังสือ 12 ฉบับ 24 ฉบับ 5 x 12 ฉบับ 5 x 24 ฉบับ

วารสารเทคนิค (รายเดือน) กระดาษปรูฟ (เลมละ 50 บาท)

500 บาท 950 บาท 1,800 บาท 3,300 บาท

กระดาษปอนด (เลมละ 75 บาท)

750 บาท 1,450 บาท 2,700 บาท 4,950 บาท

วารสาร EC (ราย 2 เดือน) กระดาษปอนด (เลมละ 50 บาท)

540 บาท 1,000 บาท 1,900 บาท 3,250 บาท

เริ่มตั้งแต ฉบับที่................................ ถึง............................... พรอมกันนี้ ไดชําระเงินคาสมาชิกจํานวน.....................................................บาท การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  กรณีที่ ไมระบุชื่อผูรับวารสาร ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น ถาการจัดสงวารสารไมถึงมือทาน ธนาณัติ (คต. สินสาธร) เทานั้น สั่งจายในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  คาสมัครสมาชิกถือเปนการขายหนังสือ ไดรับการยกเวน ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่ 158-0-82377-9 ภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ธนาคารกสิกรไทย สาขาสําเหร เลขที่ 032-2-71585-4  เมื่อทานสงเอกสารการสมัคร/ตออายุสมาชิก พรอมการ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตากสิน เลขที่ 055-2-30081-7 ชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วัน ธนาคารยูโอบี สาขาถนนกรุงธนบุรี เลขที่ 940-103-096-0 กรุณาติดตอกลับดวย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่ 153-1-25818-2 โอนเงินวันที่............................................................ ** (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย) **

การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล หรือแฟกซ ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสมัครสมาชิกวารสาร และโทรแจงใหทราบดวย หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

www.me.co.th เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 E-mail : member@me.co.th (BTS สถานีกรุงธนบุรี) www.me.co.th

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

141


ใบสั่งซื้อหนังสือของ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................... ที่อยู่................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท์............................................. โทรสาร................................................ E-mail...............................................................................

รหัส 2101 2102 2103 1113 1114 1116 1104 1115 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1117  1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 2201 2202

หมวด

เทคนิค

เป็นสมาชิกวารสาร

EC

หมายเลขสมาชิก .......................................................... ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสาร

เครื่องกล

ราคา สมาชิก ทั่วไป จํานวน เป็นเงิน ปกติ ลด 15 % ลด 10 % เล่ม

คูมือวิศวกรเครื่องกล คูมือถังรับแรงดัน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องกล ชุดที่ 1 (เครื่องมือวัดและควบคุม, การลําเลียง,วัสดุและอุปกรณ, เครื่องกลทั่วไป) เครื่องกล ชุดที่ 2 (เครื่องมือวัดและควบคุม, การลําเลียง,เครื่องมือชาง, เครื่องกลทั่วไป) เครื่องกล ชุดที่ 3 (เครื่องมือวัดและควบคุม, รถยนต, ระบบปรับอากาศ, ไฮดรอลิก, ทอ, วาลว) เครื่องกล ชุดที่ 4 (ระบบไอนํ้า, ทําความเย็น-ปรับอากาศ, ปม-เครื่องอัดอากาศ, ทอ, วาลว, กลไก) เครื่องกล ชุดที่ 5 (ระบบไอนํา้ , ระบบทําความเย็น, ปมและเครื่องอัดอากาศ, ทอ-วาลว, เครื่องกลทั่วไป) เครื่ องกล ชุดที่ 6 (ระบบไอนํา้ , ความรอน, ทําความเย็น, ปรับอากาศ, เครื่องอัดอากาศ, ทอ, วาลว, ปม , ซีล) เครื่องกล ชุดที่ 7 (เทคโนโลยีน�ารู, โลหะ, ความรูเชิงชาง, วิศวกรรมเคมีและปโตรเคมี) เครื่องกล ชุดที่ 8 (เครื่องกลทั่วไป, เครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบขนถายวัสดุ, บริหารการผลิต) เครื่องกล ชุดที่ 9 (ระบบทอ, ระบายอากาศ, ทําความรอน) เครื่องกล ชุดที่ 10 (วัดการไหล, ไฮดรอลิก) เครื่องกล ชุดที่ 11 (ปม, ตลับลูกปน, เสียงรบกวน) เครื่องกล ชุดที่ 12 (รถยนต, เครื่องยนต,การหลอลื่น) ระบบความรอน และไอนํ้า ชุดที่ 1

600 600 480 220 180 220 185 220 220 230 240 190 195 155 155 295

510 510 408 187 153 187 158 187 187 196 204 162 166 132 132 251

540 540 432 198 162 198 167 198 198 207 216 171 176 140 140 266

ไฟฟา ชุดที่ 1 (มาตรฐานสากล, การปองกันอุบัติเหตุทางไฟฟา, ระบบกราวนด, หมอแปลงไฟฟา) ไฟฟา ชุดที่ 2 (ระบบปองกันอุบัติเหตุทางไฟฟา, แหลงกําเนิดไฟฟา, หมอแปลงไฟฟา,มอเตอร) ไฟฟา ชุดที่ 3 (ไฟสองสวาง, มอเตอร, หมอแปลง, ไฟฟากําลัง, การวัดและควบคุม) ไฟฟา ชุดที่ 4 (เครื่องกําเนิดไฟฟา, ระบบไฟสองสวาง, อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร, ไฟฟาทัว่ ไป) ไฟฟา ชุดที่ 5 (การวัด, การควบคุม, การผลิต) ไฟฟา ชุดที่ 6 (มอเตอร, เครื่องกําเนิดไฟฟา, หมอแปลง) ไฟฟา ชุดที่ 7 (ไฟฟาทั่วไป, ตอลงดิน, ฮารมอนิก) คุณภาพไฟฟา ชุดที่ 1 (ไฟตก-เพิ่ม, ฮารมอนิก, UPS, PF, ตอลงดิน) คุณภาพไฟฟา ชุดที่ 2 (ไฟตก-เพิ่ม, ฮารมอนิก, UPS, PF, ตอลงดิน) มอเตอร และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1 ระบบผลิต และจัดการไฟฟา ชุดที่ 1 คูมือวิศวกรไฟฟา ระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง (ยูพีเอส) และเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟา

120 140 240 180 160 165 195 215 235 310 305 100 250

102 119 204 153 136 141 166 183 200 264 260 85 213

108 126 216 162 144 149 176 194 212 279 275 90 225

ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส

รวม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

(BTS สถานีกรุงธนบุรี)

กรณีที่ไมระบุชื่อผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  เมื่อทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย  

สําหรับบุคคลทั่วไปสั่งซื้อหนังสือไม่ถึง 500 บาท เสียค่าจัดส่ง 50 บาท

142

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น ธนาณัติ (คต. สินสาธร) เทานั้น สั่งจายในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่ 158-0-82377-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสําเหร เลขที่ 032-2-71585-4 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตากสิน เลขที่ 055-2-30081-7 ธนาคารยูโอบี สาขาถนนกรุงธนบุรี เลขที่ 940-103-096-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่ 153-1-25818-2

โอนเงินวันที่................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย) การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล หรือแฟกซ ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

www.me.co.th


ใบสั่งซื้อหนังสือของ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................... ที่อยู่................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท์............................................. โทรสาร................................................ E-mail...............................................................................

รหัส

หมวด

เทคนิค

เป็นสมาชิกวารสาร

EC

หมายเลขสมาชิก .......................................................... ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสาร

ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส

ราคา สมาชิก ทั่วไป จํานวน เป็นเงิน ปกติ ลด 15 % ลด 10 % เล่ม

คําสั่งและการใชงานโปรแกรมออกแบบลายวงจร EAGLE พื้นฐานวิศวกรรมการสองสวาง เลม 1 คูมือการลดคาไฟฟา คูมือระบบไฟฟา และการประหยัดพลังงานสําหรับประชาชน การสงกําลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา

150 320 270 160 200 470

128 272 230 136 170 400

135 288 243 144 180 423

1301 1302 1303 1304 2301

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1 ( การทําความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบสงลม, การระบายอากาศ, คูลลิง่ เทาเวอร) ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2 (พื้นฐานการปรับอากาศ, คูลลิ่งทาวเวอร, การประหยัดพลังงาน,) ระบบปรับอากาศ-ทําความเย็น ชุดที่ 3 (ทําความเย็น, ปรับอากาศ, ระบายอากาศ) ระบบปรับอากาศ-ทําความเย็น ชุดที่ 4 (ทําความเย็น, คูลลิ่งทาวเวอร, บํารุงรักษา) ระบบควบคุมสําหรับ การทําความรอน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ

125 165 260 280 500

107 141 221 238 425

113 149 234 252 450

1406 1407 1408 1501 1502 1503 1504 2401 2402 2403 2404 2405 2406

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1 (จิตวิทยาการบริหาร, บัญชีและการเงินวิศวกรรม, การบริหารงานบุคคล) การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2 (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การบริหารการผลิต, การบํารุงรักษา) เทคนิคการบํารุงรักษา ชุดที่ 1 NEW ขนถายวัสดุ ชุดที่ 1 (อุปกรณขนถาย, เครน, โซลําเลียง, กระพอ, การกําจัดฝุน) ขนถายวัสดุ ชุดที่ 2 (ขนถายวัสดุดวยลม, สายพานลําเลียง, ขนถายวัสดุทั่วไป) ขนถายวัสดุ ชุดที่ 3 (สายพานลําเลียง, โซลําเลียง, เครน, ขนถายวัสดุดวยลม) ขนถายวัสดุ ชุดที่ 4 (สายพานลําเลียง, โซลําเลียง, กระพอลําเลียง, อุปกรณขนถายวัสดุ) การควบคุมคุณภาพสําหรับนักบริหาร สูความเปนเลิศในการผลิต และธุรกิจ กลยุทธ เทคนิค และเทคโนโลยี การบริหารในแบบของ ตัวเอง การจัดการบํารุงรักษาสําหรับงานอุตสาหกรรม ระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ เทคนิคการวัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือนเพื่องานบํารุงรักษา

165 170 300 175 205 240 245 320 680 70 280 300 370

141 145 255 149 175 204 209 272 578 60 238 255 315

149 153 270 158 185 216 221 288 612 63 252 270 333

1701 1702 1703 1704

ระบบทอ วาลว ปม (ชุดที่ 1) ระบบทอ วาลว ปม (ชุดที่ 2) ระบบทอ วาลว ปม (ชุดที่ 3) ระบบทอ วาลว ปม (ชุดที่ 4)

200 220 272 286

170 187 232 244

180 198 245 258

2203 2204 2205 2206 2207 2209

ปรับอากาศ-ทําความเย็น-แลกเปลี่ยนความรอน

การจัดการ-การผลิต-ขนถายวัสดุ-การบํารุงรักษา

ทอ-วาลว-ปม

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

(BTS สถานีกรุงธนบุรี)

กรณีที่ไมระบุชื่อผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  เมื่อทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย  

สําหรับบุคคลทั่วไปสั่งซื้อหนังสือไม่ถึง 500 บาท เสียค่าจัดส่ง 50 บาท www.me.co.th

รวม

การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น ธนาณัติ (คต. สินสาธร) เทานั้น สั่งจายในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่ 158-0-82377-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสําเหร เลขที่ 032-2-71585-4 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตากสิน เลขที่ 055-2-30081-7 ธนาคารยูโอบี สาขาถนนกรุงธนบุรี เลขที่ 940-103-096-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่ 153-1-25818-2

โอนเงินวันที่................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย) การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล หรือแฟกซ ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

143


ใบสั่งซื้อหนังสือของ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................... ที่อยู่................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท์............................................. โทรสาร................................................ E-mail...............................................................................

รหัส 2502 2503 2504 1801 1802 1601 1602 1603 2601 1715 2702 2703 2704 2705 2706

หมวด

เทคนิค

เป็นสมาชิกวารสาร

EC

หมายเลขสมาชิก .......................................................... ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสาร

ทอ-วาลว-ปม

ราคา สมาชิก ทั่วไป จํานวน เป็นเงิน ปกติ ลด 15 % ลด 10 % เล่ม

คูมือทออุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบทออุตสาหกรรม คูมือการเลือกใชวาลว

280 420 350

238 357 298

252 378 315

การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1 (HVAC, เตาเผา-อบ, ไอนํ้า-ความรอน, ระบบไฟฟา) การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2 (HVAC, ระบบลมอัด, ไอนํา-ความรอน, ระบบไฟฟา)

240 255

204 217

216 230

การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1 การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2 การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3 ไมโครคอนโทรลเลอร เลม 1

350 320 335 270

298 272 285 230

315 288 302 243

งานโลหะ คูมือฉนวนความรอน การออกแบบงานหลอ ปะเก็นแกสเก็ต เทคนิคงานโลหะ คูมือการเชื่อม มิก-แม็ก (GMAW-Welding)

310 260 130 95 350 240

264 221 111 60 200 204

279 234 117 70 210 216

350 290

298 247

315 261

280 150 270 240 230

238 80 230 204 196

252 90 243 216 207

250 60 120

213 51 102

225 54 108

พลังงาน





(หนังสือลดลางสตอก) (หนังสือลดลางสตอก)

 2802 2803

เทคนิคยานยนต เคาะพนสีรถยนต

 1901 2901 2902 2903 2904 2001 2002 2005

การจัดการสิ่งแวดลอมดานอุตสาหกรรม ระบบนํ้ารอนในอาคาร เทคโนโลยีระบบทอสุขภัณฑ เครื่องสุขภัณฑ การผลิตนํ้าสําหรับอุตสาหกรรม



ความรูเบื้องตน วิศวกรรมงานระบบ Engineering Quick Reference เทคนิคพิเศษ 2556

(หนังสือลดลางสตอก)

รวม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

(BTS สถานีกรุงธนบุรี)

กรณีที่ไมระบุชื่อผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  เมื่อทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย  

สําหรับบุคคลทั่วไปสั่งซื้อหนังสือไม่ถึง 500 บาท เสียค่าจัดส่ง 50 บาท

144

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น ธนาณัติ (คต. สินสาธร) เทานั้น สั่งจายในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่ 158-0-82377-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสําเหร เลขที่ 032-2-71585-4 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตากสิน เลขที่ 055-2-30081-7 ธนาคารยูโอบี สาขาถนนกรุงธนบุรี เลขที่ 940-103-096-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่ 153-1-25818-2

โอนเงินวันที่................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย)

การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล หรือแฟกซ ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

www.me.co.th


ใบสั่งซื้อหนังสือของ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................... ที่อยู่................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท............................................. โทรสาร................................................ E-mail...............................................................................

รหัส ชื่อหนังสือ 5052 5399 5061 5142 5225 5063 5064 5053 5054 5058 5146 5055 5059 5072 3059 3940 3707 5504 6010 6098 6913 3064 3203 3243 3245 3844 3880 5066 5843 6239 6297 6370 6421 6439 6489 6808 6882 6933 6939

สิ่งแวดลอม/สุขาภิบาล

วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 1 วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 2 วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 3 วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 4 วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 5 การบําบัดนํ้าเสีย การออกแบบโรงบําบัดนํ้าเสีย Waste Water Engineering Design Calculation วิศวกรรมประปา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การออกแบบทออาคาร และสิ่งแวดลอมอาคาร เลม 1 การออกแบบทออาคาร และสิ่งแวดลอมอาคาร เลม 2 ของเสียอันตราย

วิศวกรรมโยธา

การออกแบบโครงสรางอาคารเหล็ก การประมาณราคางานวิศวกรรมกอสราง

การออกแบบโครงสรางเหล็กและไมเบือ้ งตน (ฉบับปรับปรุง)

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การประมาณจํานวนวัสดุกอสรางอาคาร (วิธลี ดั ) เขียนแบบกอสราง การประมาณราคากอสราง

วัสดุและโลหะการ

โลหะวิทยาเบื้องตน พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วัสดุชางอุตสาหกรรม โลหะวิทยาการเชื่อม วัสดุวิศวกรรม ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม งานฉีดพลาสติก กลศาสตรของวัสดุ ตารางออกแบบโครงสรางอาคาร การทดสอบวัสดุการทาง การทดสอบงานเชื่อมแบบทําลายสภาพ งานขึ้นรูปโลหะ เลมที่ 1 แมพิมพ โลหะแผน วิศวกรรมการฉีดพลาสติก งานขึ้นรูปโลหะ เลม 2 NEW อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก การออกแบบแมพิมพ การออกแบบจิกและฟกซเจอร เทคโนโลยีพลาสติก งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม

ราคา สวนลด จํานวน เป็นเงิน ปกติ 10% เลม

90 270 180 450 360 450 90 90 270 360 90 180 270 360

180 240 280 300 150 180 330

162 216 252 270 135 162 297

3152 3153 3154 3161 3229 3312 3490 3526 3691 5776 5911 6210 6401 6413 6420 6508 6532 6536 6563 6579 6672 6956 6972

195 180 160 175 320 165 300 300 380 220 180 250 250 220 180 150 230 190

176 162 144 158 288 149 270 270 342 198 162 225 225 198 162 135 207 171

3035 3110 3145 3326 3334 3419 3420 3509 3520 3590 3609 3928 6003 6094 6368 6415 6637 6998

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

(BTS สถานีกรุงธนบุรี)

กรณีที่ไมระบุชอผู ื่ รับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน  การขายหนังสือ ไดรับการยกเวน ภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  เมื่อทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย 

สําหรับบุคคลทั่วไปสั่งซื้อหนังสือไม่ถึง 500 บาท เสียค่าจัดส่ง 50 บาท www.me.co.th

เทคนิค

ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสาร

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ราคา สวนลด จํานวน เป็นเงิน ปกติ 10% เลม

การออกแบบเครื่องจายไฟ สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย แบตเตอรี่และเครื่องชารจไฟ การปองกันระบบไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส ในงานอุตสาหกรรม

85 85 85 295 250 อุปกรณวัดและอุปกรณควบคุมทางอุตสาหกรรม 250 การสงและจายกําลังไฟฟา 220 การออกแบบระบบไฟฟา 195 เรียนรู PLC ขั้นตนดวยตนเอง CD 150 คุณภาพไฟฟา ��� 300 การใชเทคนิค SPC กับงานการจัดการพลังงาน 300 หมอแปลงไฟฟา ELECTRICAL TRANSFORMER 180 วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ 330 ทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสสลับ 135 คูม อื ความปลอดภัยทางไฟฟาในสถานประกอบการ 320 การออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟาตามมาตรฐาน 200 185 เครื่องกลไฟฟา 2 การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟา 200 เครื่องกลไฟฟา 1 135 ระบบ PLC 260 150 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรเบื้องตน 250 โรงตนกําลังไฟฟา (ฉบับปรับปรุง) ����� 165

เครื่องกล

EC

หมายเลขสมาชิก ..........................................................

รหัส ชื่อหนังสือ

100 300 200 500 400 500 100 100 300 400 100 200 300 400

เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

เป็นสมาชิกวารสาร

เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม นิวแมติกสและไฮดรอลิกส ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม CNC งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล คูมืองานทอ Piping Quick Reference เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก หลักการและเทคนิคใชงานไฮดรอลิก การวิเคราะหการสั่นสะเทือน Technical series นิวเมติกอุตสาหกรรม ไฮดรอลิกส การทําความเย็นและการปรับอากาศ เทคโนโลยีซีเอ็นซี Heat pump NEW หมอไอนํ้าฉบับใชงานในโรงงาน นิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน นิวแมติกสและนิวแมติกสไฟฟาเบื้องตน

155 160 245 285 270 180 250 150 110 295 150 135 250 175 200 380 135 220

77 77 77 266 225 225 198 176 135 270 270 162 297 122 288 180 167 180 122 234 135 225 149 140 144 221 257 243 162 225 135 99 266 135 122 225 158 180 342 122 198

รวม รวม การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น ธนาณัติ (คต. สินสาธร) เทานั้น สั่งจายในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่ 158-0-82377-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสําเหร เลขที่ 032-2-71585-4 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตากสิน เลขที่ 055-2-30081-7 ธนาคารยูโอบี สาขาถนนกรุงธนบุรี เลขที่ 940-103-096-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่ 153-1-25818-2

โอนเงินวันที่................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย) การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล หรือแฟกซ ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

145


ใบสั่งซื้อหนังสือของ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................... ที่อยู่................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท์............................................. โทรสาร................................................ E-mail...............................................................................

รหัส ชื่อหนังสือ 3037 3159 3207 3278 3363 3415 3416 3732 3807 3821 3984 4871 6076 6268 6281 6358 6366 6372 6394 6403 6416 6418 6424 6432 6445 6459 6461 6492 6571 6603 6982

ราคา วนลด จํานวน เป็นเงิน ราคา สราคา ปกติ 10% เลม

วิศวกรรมทั่วไป

หุนยนตอุตสาหกรรม การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการงานบํารุงรักษาดวย Reliability บริหารการจัดซื้อและคลังพัสดุ

195 185 750 160 Efficacy of Maintenance สัมฤทธิผลในงานบํารุงรักษา 690 เมคคาทรอนิกส 195 การบริหารงานบํารุงรักษา 180 การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีน ดวยระบบ ERP 148 บํารุงรักษา งานเพิ่มกําไรบริษัท (Maintenance the Profit ฯ) 650 เรียนรูและใชงานเครื่องมือชางอยางถูกวิธี 185 การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 185 การจัดการอะไหลใหเพิ่มผลผลิต (Spare Parts ฯ) 350 ปทานุกรมศัพท ชาง ญี่ปุ น-ไทย-อั งกฤษ 290 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยไคเซ็น (Kaizen) 160 ZERO LOSS ดวย TPM ฉบับเขาใจงาย 230 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 250 ISO 2200 Food Safety Management System 200 เมคคาทรอนิกส เบื้องตน 180 การเขียนแบบวิศวกรรมดวย SolidWorks 2009 350 Solid Works 2009 NEW 350 การกําหนดตารางการผลิตและการควบคุม 290 การวิเคราะหระบบการวัด (MSA) 250 Layout Kaizen การปรับปรุงเลยเอาตโรงงาน 230 ไคเซ็นตามวิถีโตโยตา 180 วิธกี ารเมตาฮิวริสติกเพื่อแกไขปญหาการวางแผน 200 ผลิตอยางไรใหตนทุนตํ่ากวาคูแขง 50% 175 3 ส กาวแรกสูคุณภาพและกําไร 200 ปทานุกรมศัพทชาง อังกฤษ-ไทย English-Thai 100 การออกแบบและวางผังโรงงาน 200 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย 200 การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม 280

บริหารทั่วไป/พัฒนาบุคคล

3066 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3479 สราง Mind Map ดวย Mind Manager (ภาคปฏิบตั )ิ 3564 เกษียณเร็ว เกษียณรวย Retire Young Retire 3588 กลยุทธสรางองคกรสีเขียว Strategies for the Geen 3866 พรีเซนตงานใหเปนเลิศ 6139 เริ่มตนอยาง... เมื่อจะนํา Competency 6229 Logical Thinking คิดอยางมีตรรกะ ชนะทุกเงื่อนไข 6431 การสงเสริม TQM กับภาระหนาทีข่ องผูบ ริหารระดับสูง

200 220 250 359 170 99 200 250

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 E-mail :member@me.co.th www.me.co.th

(BTS สถานีกรุงธนบุรี)

กรณีที่ไมระบุชื่อผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน  การขายหนังสือ ไดรับการยกเวน ภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  เมื่อทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย 

สําหรับบุคคลทั่วไปสั่งซื้อหนังสือไมถึง 500 บาท เสียคาจัดสง 50 บาท

146

73, พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

176 167 675 144 621 176 162 134 585 167 167 315 261 144 207 225 180 162 315 315 261 225 207 162 180 158 180 90 180 180 252

180 198 225 324 153 90 180 225

เป็นสมาชิกวารสาร

เทคนิค

EC

หมายเลขสมาชิก .......................................................... ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสาร

รหัส ชื่อหนังสือ

ราคา สวนลด จํานวน เป็นเงิน ปกติ 10% เลม

3040 ชางรถยนตมือใหม 3138 เครื่องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 3271 การแกปญหาชางยนต 3297 งานไฟฟารถยนต 3330 เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 3336 งานเครื่องยนตดีเซล 3361 งานบํารุงรักษารถยนต 3378 งานปรับอากาศรถยนต 3383 ขับรถเชิงปองกันอุบัติเหตุ 3414 งานเครื่องยนต 3417 ขับได ซอมเปน อยางมืออาชีพ 3422 งานเครื่องยนตเบื้องตน 3593 เครื่องปรับอากาศรถยนต 3751 แกปญหารถเสียดวยตนเอง 6278 เครื่องยนตแกสโซลีน 6674 อิเล็กทรอนิกสรถยนต 6886 เครื่องยนตหัวฉีด EFI (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ใหม ) 6966 ปฏิบัติระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 6967 ทฤษฎีระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส

255 179 230 180 250 160 125 230 130 180 195 95 185 120 200 160 200 80 100

ยานยนต/เครื่องยนต

การตลาด/การขาย

3058 กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน 3219 การตลาดแนวใหมผาน Social Media 6310 เจาแมขายตรงแหงญี่ปุน โยชิดะ โยโกะ

3307 3413 3608 3815

คอมพิวเตอร

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศทางธุรกิจ ระบบฐานขอมูล การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

สุขภาพ

3840 Anti-Aging สูตรลับชะลอวัย 6330 รูจักและเขาใจ เลือด สิ่งมหัศจรรย ในรางกายเรา

230 162 207 162 225 144 113 207 117 162 176 86 167 108 180 144 180 72 90

180 162 180 162 180 162

229 198 199 115

207 179 180 104

245 221 195 176

รวม รวม การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น ธนาณัติ (คต. สินสาธร) เทานั้น สั่งจายในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน เลขที่ 158-0-82377-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสําเหร เลขที่ 032-2-71585-4 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตากสิน เลขที่ 055-2-30081-7 ธนาคารยูโอบี สาขาถนนกรุงธนบุรี เลขที่ 940-103-096-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่ 153-1-25818-2

โอนเงินวันที่................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย)

การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล หรือแฟกซ ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

www.me.co.th


µÆ¦¯ƒ¸¦¾”·ÄºËºÒ®Ìº¦¡ƒºÂ ‘¢‚‹×”‚šp“ –€›p}ԛ‚‘jŒŒŠ ¦Ž™m¢ÓŠ –rƒšƒ‰›’›©€‹¨‚s›sž‡‘jŒŒŠ

m¢ÓŠ –€›p‘jŒŒŠì¥mŒñ–pjŽì©ˆˆÏ›ì‹›‚‹‚~×쐚“}¡ Š›~Œy›‚‘jŒŒŠìj›ŒƒŒ”›Œ¦Ž™j›Œqš}j›Œ–¡~“›”jŒŒŠ j›Œ¨sԌ‹‚~×쐝‘jŒŒŠŒ™ƒƒìm–Š‡¥~–Œ×즎™ì–ñ‚« –´©†²›¯‰

ƙ¤ª¥·¥²ƒ³›¢³¤

“›‚ž~›j“‚

“›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž

¬² ´›¬´™¥

“›‚žp¥ž‹‚¨”vÓ

¬² ´›„n´£Ã¤ƒ—´ƒ¬¶›

‘¢‚‹×”‚šp“ ––‡{—‡ÙrćŽ w}ƒŠu–‡{—‡ÙrćŽiŒcŠr

©‰Â©·¤›Å­m

š›´†´¥ƒ¥º‰ª¥·¯¤ºš¤´

†§¯‰¬´›

jŒ|žŠ›t ®–€ž­‘¢‚‹×”‚šp“ –¥–¬Š¦–‚}זžì¥€Ó›‚š®‚

¬´™¥Â­›¹¯

¬·Ê䃗´ƒ¬¶›

˜››ƒ¥º‰š›œº¥·

ãm›ËµÂŠË´ ¥²¤´

«ww˜Š¤·š³Ž˜‡

“›‚ž“¡Œ‘šj}±

¬´™¥Å—Ë

™´‰–m©›

”¥}§t˜‡

THAI C.C.

t ®–”‚šp“ –m¢ÓŠ –k–p¥–¬Š¦–‚}זž

˜››Š¥¶›†¥

ãm›ËµÂŠË´ ¥²¤´

“€‡¥‘’

‡‹f‹}„Ù„‹v}u‹–‡}ÄkŠŸÙ tÙÙc}hvÙw}Ž—dhf‡hsÁٚu} –dsf‡h„‹Ùc}h–u܉ ˜u}‚ŠÜuÄ ˜u}„‹} Œ©ˆˆÏ›ì!32ì“›‚žjŒ¡p‚ƒ¡Œž

 Ë´²¿¤ÀŽ¿°¦ ˨Á¡´¾¦•¾¦¤°ƒ´¾¦µÅŽ°ƒ (PDLOLQIR#PHFRWKZZZPHFRWK


G r a p h i c O p e r a t i o n Te r m i n a l

New Model

Response Speed เร็วขึ้น 2 เทา เพื�อตอบสนองการทำงานใหรวดเร็วยิ่งขึ้น zสะดวกสบายกับการสำรองขอมูลดวยชอง SD Card d zLED Back Light ที่มีอายุการใชงานยาวนาน zMulti Touch เพื�อการใชงานที่งายและแมนยำยิ่งขึน ้ z

������ ��������� ���������� �������� ���������� (���������) ����� ������ 896/19 ��� 20 ���� 12 ���������� ���� �������������� 1 ���� 12 ��������� 3 ������������� ���������� ������������� ��� : 02-682-6522-31 E-mail : sales@MitsubishiFA.co.th


EC73 May-June 2014 ครบรอบ 12 ปี  
EC73 May-June 2014 ครบรอบ 12 ปี  

บทความในเล่ม - การโคออร์ดิเนตอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า, - มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ พ.ศ. 2556, - แนวคิดพื้นฐานการควบคุมแบบพีไอดี, - เซนเซอ...

Advertisement