Page 1

ଐ࿫ၷ ແፘႫ ᅯႃ࿳ ళጚ Ⴤ࿣ጧ ᇉ༮ၷ ࿿ඁၼ ๶ၪ ཧ໘ష ଖะၾ ࿻൧ᆀ ጉ๊ ྿ഛൣଐ ཛ฼໦ ෌ጒଐጢၫ డொဟ໥ Ⴒ໦ფ ቶસဟ ઽ฼ၫ డཙ ໗ੲጓడ ଖ໴િ ༊໫łര๯དྷ ሯ൉༊Ńၷ ཝ႗ဟ ጥ૦ ଖᆫ໯ ᅿ႗੸౜ ሯ൮ཐቪ኿ ௘೹ ༓ံ༰ ઽᅬ ค႕ໄଅ൮ઽ ჭੳ጑ໄ ၼ᎑໦

 ૒ფ૒࿼ཙ ๋૦ ᆁత૊ଐര ถଔ  ፃဒൈ౥ <MT!! f !!.I`!!P\\X"___SQ]ZQWZO


Contents

4

ଐ࿫ၷ ແፘႫ ᅯႃ࿳ ళጚ Ⴤ࿣ጧ

5

ფ෉ಔ ႃᄅ၊ĮੱჅ ಔ ෌ፍᆆጪ +/1໶ቓ ໴ኒ႕ĸ,ဇፍ ඞᇓĹ๊ໍ

6 8

ଉരธര ੱఊ ጓ૧ၷ Ⴒཛ෌ፍ ၼམဇ ၟଐ௝࿫ ჭཟ ౛ཙ௝࿫ ᄋჭ ၠ໲ ෸ቈཚ ௝ጻ૒ფᄄ࿼ื๊႕

11

ᇋፏશ ༮໲ሾႄ ዛ႕ွ ቝၼጃ ფፃໄ8<

14

ᇉ༮ၷ ࿿ඁၼ ๶ၪ ཧ໘ష ଖะၾ

15 16

౥໥ ᆭᆩ༊ ʳੱભ໩౛ʳ ௕ໍᅮ ࿻൧ᆀ ጉ๊ ྿ഛൣଐ ཛ฼໦

18

෌ጒଐጢၫ డொဟ໥ Ⴒ໦ფ

19

ቶસဟ ઽ฼ၫ డཙ ໗ੲጓడ ଖ໴િ

20

༊໫łര๯དྷ ሯ൉༊Ńၷ ཝ႗ဟ ጥ૦ ଖᆫ໯ ᅿ႗੸౜ ሯ൮ཐቪ኿ ௘೹

22 24

ფ౛໲ ኴ഑౜ཐ ၼસዖ

25

჌ၼ ၗ࿳໥ ૨ແ൦ ၄ᄅၼడ ཛ૒ૡ ဇ࿃૨ ૦൲൶ၫ૊ ፋ೿Įᆠશᅬၷ ഑๦ཐቪ൮ଖ໲፤

26 28

ઽᅬ ค႕ໄଅ൮ઽ ჭੳ጑ໄ ၼ᎑໦

30

ႊၟല Ⴤ࿛િ

31

Ⴔᅣ ໴સ ൮໺ ෸༶ബ

32 33 34 34

ஔ௶ၷ ጢี ጥဇፃ තዲၾ໗ Ⴒ᎑೸ ઽແ໲࿢ဟ ་ఫၨര ႀఊ શႴጒ ௕ໍᅮ ဇፍ $౫ᄄၷ ဧ&

36 39 40 41 42

၊ઽ ෵ ແᄆ ධᄋ ፘ၊ ࿻഑์ၷ ૻჭጓ ႊൃஔ ၊ઽແᄆ ႋዲ ಔၫ ෽ጢᅽര ิ஥ფཙඩ ཝ࿢ ಋ൳గడ ፘ၊ ࿻഑์ၷ డ࿛ጓ ၷયၼஔ ໗ੲၫ ዒᇍ ༮ ႆఊ ༊ቱၷ ႕ၼ ౭౛റ ௕ത጑પབగడ

ໄጒጻ౥ၾዛ ௌ ။ፃ Ⴔ૵ Ⴔ ፃ ቱ૵ፃӭ။ੳ ҕௌ ။ ၿ ෽ጢ ҕௌ ။ ၿ ಔറႲଐੳጢ෎ ಔറ ૒ფ೷ ! ෽ ጢ ၾ ଖ૧၇ფ෉ಔှ൮ര૒ቱཛფፘ႕ ၊႕ ဒ໲౥Ⴤ໩ళ ૡ༮ ዑᄋၗ၊႕ ଖ໲፤౥ཛళ ૡ༮ ෽ ጢ ᅽ ແతปၾ ጓ૧ໄጒጻ౥࿾૦၊ ૒ფ૒࿼ཙ ๋૦ ᆁత૊ଐര ถଔ  ፃဒൈ౥ Ⴌፍ "!!f!!ӭኵཐ "!!ӭၼඞၿ "SQ]ZQ(PIVUIQTVM\ӭP\\X"___SQ]ZQWZO ዑᄋၗ၊ ଖะၾ໥ဇళ ૡ༮ଖჭ၊ქፃጒ၊ ແ෉૧႕ஔფඹႬஜళ ૡ༮ဒ໲༮૒ფඅၿཛ෌ ௗ໫ၗ၊ၼ૒ፃ໓෎ᆬካ ళዧ ႃଐᎏ૒ფ࿻ళ ૡ༮ႬၷᅿჄ໩ళ ૡ༮ႲွଐႬஜళ ૡ༮Ⴒჭ๊ื၊ ࿾૦ၗ၊Ⴒၾ໥Ⴤ໩ళ ᆔ๵ૡ༮ Ⴤ࿛િ጑ஔళቻᄃ૵ ໥๊ፃஜ:5ኤ႕ᅿಌဂႬஜళ ૡ༮ ↫◘ ⁣᱈ ẓᤥᰂ෉ಔ໥ဋ࿾૦၊႕ҕၾ༚ၾ Ⴤશ༯ጓၿ၊໐ҕዑᄋĮແᄆ ၼ૒ፃ໓෎ᆬካ


4


2012. 8

5


6


2012. 8

7


8


2012. 8

9


10


2012. 8

11


___PW[IVXV\KWU

12


2012. 8

13


14


2012. 8

15


16


2012. 8

17


18


2012. 8

19


20


2012. 8

21


ᅿ႗੸౜

ሯ൮ཐቪ኿ ௘೹

22


2012. 8

23


24


2012. 8

25


26


2012. 8

27


28


2012. 8

29


ႊၟല

30


á&#x201A;´á&#x2026;£ ໴સ ൮໺

2012. 8

31


32


2012. 8

33


34


2012. 8

35


36


2012. 8

37


2012. 8

39


40


2012. 8

41


ፘ၊ ࿻഑์ ྼ௑጑ཛᄄံ' ෉ఽ၀ ஙྲ࿳ ࿻഑ ፘ၊జၷ ગ੽૊ ఴ஥ ዖྼ጑ཟၫ ଐ၊጗గడ ၼถ ద࿳౛ ፘ၊ ࿻഑์ၷ ൹ၪ ໲၊ ๊ሿಋ൳గడ

42


산학협력인포(호산P&T)  

tech114, techbank

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you