Page 1

Εηήζιο ΢ςνέδπιο ηος Εςπωπαϊκού ΢ςνδέζμος Εναλλακηικών Παπόσων (ECTA) Βπςξέλλερ, 27 Νοεμβπίος 2012 Η Ρύθμιζη ωρ παπάγονηαρ επένδςζηρ και ανάπηςξηρ ζηην εποσή ηων Δικηύων Ππόζβαζηρ Επόμενηρ Γενιάρ Ομιλία Δπ. Λεωνίδα Κανέλλος Ππόεδπορ BEREC 2013 Κπξίεο θαη Κύξηνη, Απνηειεί γηα κέλα κεγάιε ηηκή θαη ραξά λα ζπκκεηέρσ ζε απηή ηε ζεκαληηθή εθδήισζε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΢ώκαηνο Επξσπαίσλ Ρπζκηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ γηα ην 2013. Η παξνπζία κνπ εδώ επηβεβαηώλεη ηε ζπνπδαηόηεηα πνπ πξνζδίδεη ην BEREC ζην ξόιν ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ όζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. Η ρξνληθή ζηηγκή είλαη επίζεο ζεκαληηθή, θαζώο ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεηνηκαζία από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ αλέιαβε ηνλ πεξαζκέλν Ινύιην ε Αληηπξνέδξνο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, θπξία N. Κξνπδ. Η επηθείκελε ΢ύζηαζε πξναλαγγέιιεη απζηεξόηεξνπο θαλόλεο γηα ηελ πξόιεςε ησλ δηαθξίζεσλ, κε ζηόρν λα εκπνδηζηνύλ ηα πξώελ θξαηηθά κνλνπώιηα από ην λα απνθηήζνπλ αζέκηηα πιενλεθηήκαηα, ζηαζεξέο ηηκέο ζην ραιθό θαη κεγαιύηεξε επειημία γηα ηα πξντόληα «λέαο γεληάο» ζηε ρνλδξηθή αγνξά ρσξίο θνζηνζηξεθή ηηκνινγηαθή ξύζκηζε. Σν BEREC αλππνκνλεί, ζην πιαίζην ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ ηνπ ξόινπ πξνο ηελ Επηηξνπή, λα εθδώζεη κία ζπγθξνηεκέλε θαη αλεμάξηεηε εμεηδηθεπκέλε άπνςε αλαθνξηθά κε ηε ΢ύζηαζε απηή, κόιηο καο γλσζηνπνηεζνύλ νη όξνη. Η ζεκεξηλή κνπ παξνπζίαζε ζα εζηηάζεη ζηηο απόςεηο ηνπ BEREC ζρεηηθά κε ην πώο ηα απνηειεζκαηηθά ξπζκηζηηθά κνληέια κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε Δηθηύσλ Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο ζηελ Επξώπε. Κεληξηθό κήλπκα ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ είλαη όηη δελ ππάξρεη κία θαη εληαία ιύζε, αιιά δηαθνξεηηθέο ξπζκηζηηθέο επηινγέο, αλά πεξίπησζε, νη νπνίεο απαηηνύλ πξνζεθηηθή αμηνιόγεζε, ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο πξνώζεζεο ησλ επελδύζεσλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνύ ζηηο εζληθέο αγνξέο. Σα Δίθηπα Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο κεζνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηνπ BEREC θαη βέβαηα ζην Πξόγξακκα Εξγαζηώλ καο γηα ην 2013. ΢ηξαηεγηθόο καο ζηόρνο είλαη ε ζηήξημε ησλ επελδύζεσλ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο, κέζσ ελόο θαηάιιεινπ θαλνληζηηθνύ κνληέινπ, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε πςειήο ηαρύηεηαο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, γηα ηε κεηάβαζε ηεο Επξώπεο ζε κία εληαία ςεθηαθή αγνξά, όπσο πξνηάζζεη ην ξπζκηζηηθό πιαίζην. Όκσο, νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη αγνξά δελ επλννύλ ηηο επελδύζεηο. Οη αγνξέο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ παξακέλνπλ ππό πίεζε. Σα έζνδα από ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κεηώλνληαη. Η απμεκέλε ρξήζε ππεξεζηώλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη από ηνπο «Over The Top» παίθηεο, όπσο είλαη ε Google ή ην Facebook, απμάλνπλ ηε δήηεζε γηα

1


κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα ζηα επξπδσληθά δίθηπα. Σαπηόρξνλα, ε ηάζε απηή αιιάδεη ηε ξνή ησλ εζόδσλ από ηελ Επξώπε πξνο ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνύ. ΢ύκθσλα κε κηα πξόζθαηε κειέηε από ηελ Credit Suisse (Φεβξνπάξηνο 2012) νη επελδπηέο ελαγθαιίδνληαη ηνπο ζηόρνπο ηεο Ψεθηαθήο Αηδέληαο θαη ελζαξξύλνπλ ηηο εηαηξίεο λα επελδύζνπλ ζε Δίθηπα Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο, ελώ ηαπηόρξνλα επηδεηνύλ έλα πεξηζζόηεξν πξνβιέςηκν ξπζκηζηηθό πεξηβάιινλ. Ωζηόζν, αλεμαξηήησο ησλ ξπζκηζηηθώλ πξσηνβνπιηώλ, θάζε απόθαζε γηα επέλδπζε ζε ππνδνκέο πςειώλ ηαρπηήησλ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (όπσο είλαη ε ζθάια ησλ επελδύζεσλ, απόδνζε ηεο επέλδπζεο ζε ζύγθξηζε κε άιινπο ηνκείο, πεξίνδνο απόζβεζεο, αλακελόκελα θέξδε, θιπ). ΢πλεπώο, απαηηεί δηεμνδηθή αλάιπζε θόζηνπο – νθέινπο από ηνπο πηζαλνύο επελδπηέο: αθελόο, δηόηη ηα ππάξρνληα δίθηπα ραιθνύ απνδίδνπλ αθόκε έζνδα γηα ηα πξώελ θξαηηθά κνλνπώιηα, πεξηνξίδνληαο ηα θίλεηξα γηα κεηάβαζε ζε νπηηθέο ίλεο. Αθεηέξνπ, νη πςειέο απαηηήζεηο γηα θεθαιαηαθέο δαπάλεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αβεβαηόηεηα ζηε δήηεζε, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αξγή απόζβεζε ηεο επέλδπζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ππνδνκέο πξόζβαζεο δηθηύσλ λέαο γεληάο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ζεσξνύληαη πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ δελ επηδέρεηαη αλαπαξαγσγήο. ΢ε απηό ην ζαπκαζηό, λέν θόζκν, είλαη πνιιέο νη αληημνόηεηεο πνπ εκείο νη Ρπζκηζηέο θαινύκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε. Χξεηαδόκαζηε άξαγε θαηλνύξηα λνκηθά, ηερληθά θαη ινγηζηηθά εξγαιεία γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο λέεο απηέο πξνθιήζεηο; Πώο κία αιιαγή πνιηηηθήο κπνξεί λα πινπνηεζεί νκαιά θαη κε ζπλέπεηα ζε θάζε κία από ηηο επξσπατθέο αγνξέο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ; Ση είδνπο επελδύζεηο πξνζειθύεη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ξύζκηζε θαη ζε πνην ρξνληθό πιαίζην; Πώο κπνξνύκε λα πεηύρνπκε απνδνηηθόηεηα, ηζνξξνπώληαο αλάκεζα ζηα ζεκηηά, αιιά αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα ησλ δηαθόξσλ παηθηώλ ηεο αγνξάο; Πνηνο ζα είλαη ν αληίθηππνο ζηηο ηηκέο ιηαληθήο από κία πηζαλή αύμεζε ζηελ ηηκή ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο γηα ηελ αδεζκνπνίεηε πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό βξόρν γηα ηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο ζε θάζε θξάηνο κέινο; Σν BEREC δηαηεξεί ηελ πεπνίζεζε όηη ε επηηπρήο αλάπηπμε Δηθηύσλ Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο ηειηθά επαθίεηαη ζην ζσζηό κίγκα από ηερλνινγίεο θαη πιαηθόξκεο πξόζβαζεο, ζηαζεξέο θαη αζύξκαηεο, όπσο είλαη ν ραιθόο, ηα θαισδηαθά δίθηπα, νη νπηηθέο ίλεο θαη ηα θηλεηά δίθηπα 4G/LTE, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ επηθξαηνύλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θαηαλάισζε, θαζώο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ παξόρσλ. ΢ε απηό ην πιαίζην, δεηήκαηα αληαγσληζκνύ απαηηνύλ επίζεο πξνζεθηηθή δηεξεύλεζε. Αδηθαηνιόγεηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, πξαθηηθέο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή άιια ηερλεηά εκπόδηα εηζόδνπ ζηελ αγνξά επξπδσληθώλ ππνδνκώλ πξέπεη λα εμαιεηθζνύλ. Δηαθνξεηηθά, νη αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ηαρεία απαμίσζε θαη ηειηθά λα απεηιήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο επελδύζεηο ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθό βξόρν, ν νπνίνο, επί ηνπ παξόληνο, ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο γηα ηελ παξνρή επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ. Γηα λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία θα λα απνθεπρζνύλ ζηξεβιώζεηο ηεο αγνξάο από ηνπο παξόρνπο κε δεζπόδνπζα ζέζε, εκείο νη Εζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, νθείινπκε λα εμαζθαιίζνπκε όηη ε πξόζβαζε ζε ππνδνκέο Δηθηύσλ Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο παξόρνπο ππό ηζόηηκεο, δίθαηεο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο, όπσο νξίδεη ην Επξσπατθό δίθαην. Η πνιηηηθή ελάληηα ζηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε βξέζεθε ζηελ θαξδηά ησλ Κνηλώλ Θέζεσλ ηνπ BEREC γηα ηε Χνλδξηθή Σνπηθή Πξόζβαζε, ηε Χνλδξηθή Επξπδσληθή Πξόζβαζε θαη ηηο Μηζζσκέλεο Γξακκέο Χνλδξηθήο. Η επίδξαζή ηεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θόζηνπο ζα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο καο ηνπο επόκελνπο κήλεο, σο έλα ζεκείν θιεηδί ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο 12ε Ινπιίνπ.

2


Επηπιένλ, είλαη ζεκαληηθό λα κεησζεί ην θόζηνο αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθόηεηαο πςειήο ηαρύηεηαο. ΢ε απηή ηελ θαηεύζπλζε, δηάθνξεο ζπληαγέο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, από ηνπο ξπζκηζηέο θαη από όζνπο δηακνξθώλνπλ πνιηηηθή. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή παξνρή πξόζβαζεο ζε παζεηηθή ππνδνκή, θξεάηηα, ζθνηεηλή νπηηθή ίλα, ζε ηκήκαηα ηεξκαηηζκνύ ηνπ δηθηύνπ, ππαίζξηνπο θαηαλεκεηέο, βξόρν ή ππν-βξόρν ίλαο, θπζηθή ή εηθνληθή ζπλεγθαηάζηαζε, πξόζβαζε ζε εζσηεξηθή θηεξηαθή θαισδίσζε, θαζώο θαη αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο (ΧΕΠ), ζε ζπλδπαζκό κε απινπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη παξνρή δηθαησκάησλ πξόζβαζεο από one stop shops. Σν BEREC επίζεο ππνζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο ζπλεπελδύζεσλ θαη επηκεξηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ξίζθνπ, όπσο είλαη ηα καθξνρξόληα ζπκβόιαηα κεηαμύ παξόρσλ. Εμίζνπ ζεκαληηθόο είλαη ν απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο ρξήζεο εξγαιείσλ ρξεκαηνδόηεζεο, όπσο είλαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Connecting Europe Facility», ώζηε λα επελδπζεί επηπιένλ ηδησηηθό θεθάιαην ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη λα επσθειεζνύλ όιεο νη Επξσπατθέο ρώξεο, εηδηθά εθείλεο νη νπνίεο είλαη ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ζε Δίθηπα Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο. Επηηξέςηε κνπ, επίζεο, λα ηνλίζσ όηη εκείο, ηα κέιε ηνπ BEREC, θαηαλννύκε πιήξσο ηα ξίζθα θαη ηηο πνιππινθόηεηεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αλάπηπμε επξπδσληθώλ ππνδνκώλ ππεξ-πςειώλ ηαρπηήησλ, σο έλα δπλακηθό εξγαιείν γηα λα μεπεξαζηεί ε θξίζε. Σν BEREC ππνζηεξίδεη ζεξκά ηελ άπνςε όηη ε αλάπηπμε Δηθηύσλ Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο δελ απνηειεί απηνζθνπό, αιιά έλα κέζν παξνρήο ππεξεζηώλ. Η πξνώζεζε ηεο επξπδσληθόηεηαο βαζίδεηαη όρη κόλν ζηελ πξνζθνξάο, αιιά ζε κεγάιν βαζκό θαη ζηε δήηεζε. Μόλν νη «έμππλεο» on line ππεξεζίεο κε πςειή απνδνρή από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, πνπ ζα παξέρνληαη από ηνπο παξόρνπο ππό αζθαιείο όξνπο θαη ζπλζήθεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθόηεηαο, ζα είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζνπλ ζε απόζβεζε ησλ επελδύζεσλ ζε λέα δίθηπα. Κπξίεο θαη Κύξηνη, ΢ε απηό ην αλαδπόκελν επξπδσληθό νηθνζύζηεκα, όινη νη ελδηαθεξόκελνη, όπσο είλαη νη πάξνρνη δηθηύσλ, νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνύ, νη εηαηξίεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ, νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, νη θνξείο ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη θνηλόηεηεο ρξεζηώλ, ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμύ ηνπο θαη λα πηνζεηήζνπλ κία λέα πξνζέγγηζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ. Η πξνζθόιιεζε ζε πξαθηηθέο ηνπ παξειζόληνο ή ζε παιαηόηεξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια είλαη απίζαλν λα θέξεη απνηειέζκαηα. Η αλάδεημε ησλ δεκηνπξγηθώλ ζαο ηθαλνηήησλ είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο επηηπρίαο. Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη εκείο, σο αλεμάξηεηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο, έρνπκε δεζκεπζεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Ψεθηαθήο Αηδέληαο. Γηα ην ζηόρν απηό, ζα σθειεζνύκε από ηελ εκπεηξία καο ζηελ αγνξά ώζηε λα δξάζνπκε πξαγκαηηζηηθά θαη επέιηθηα, δηεπθνιύλνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηηο αληίζηνηρεο αγνξέο καο. Κνηλόο καο ζηόρνο παξακέλεη ε ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Επξσπαίσλ πνιηηώλ, αλεμαξηήησο ηόπνπ δηακνλήο, εζληθόηεηαο ή θνηλσληθήο ζέζεο, ώζηε λα επσθειεζνύλ από ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. ΢αο επραξηζηώ.

3

ecta 2012  

Πώς θα γίνουν επενδύσεις στο γρήγορο Ίντερνετ στην Ε.Ε.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you