Page 1

การสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตเบื้องตน

การใชโปรแกรม Windows Live Messenger

อีกสวนที่สําคัญของผูใชงาน Windows Live Messenger นั้นก็คือในสวนของรายชื่อ ของเพื่อนๆ (Contact) หรือรายชื่อผูที่ติดตอ ถาขาดสวนนี้ไป การใชงานโปรแกรม Windows Live Messenger ก็จะไมสมบูรณ 100% มาดูวิธีการจัดการรายชื่อ การเพิ่ม ชื่อ การลบและการ Block รายชื่อที่ไมตองการ


การเพิ่มรายชื่อผูติดตอใหมโดยใชอีเมล (Add Contact) 1.คลิกเลือกเมนู Contacts > Add a contact… หรือคลิกที่ไอคอน โปรแกรม

จากหนา


2. เขาสูขั้นตอนการเพิ่มอีเมลผูใชงานสวนที่ 1 ใสอีเมลที่ตองการติดตอ สวนที่ 2 สามารถเลือกประเทศและใสเบอรโทรศัพท สวนที่ 3 หากตั้งหมวดหมูไวสามารถเพิ่ม รายชื่อจากอีเมลใหมไดจากในสวนนี้ เขาหมวดหมูหรือกลุมที่ตองการ


3. สามารถฝากขอความไปยังรายชื่ออีเมลได หลังจากนั้นคลิกเลือก Send invitation หลังจากขั้นตอนนี้ผูใชงานตองรอการตอบรับจากผูใชอีเมลที่ไดเพิ่มลงใน รายชื่อ


การแกไขรายชื่อผูติด Edit Contacts

1.คลิกเลือกเมนู Contacts > Edit a Contacts…


2. เลือกรายชื่อผูติดตอที่ตองการแกไข ใหดับเบิ้ลคลิกรายชื่อ


3. หนาตางแกไขรายชื่อผูติดตอ ผูใชงานสามารถแกไขและเพิ่มขอมูลทั่วไป ขอมูลการ ติดตอ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการทํางานและบันทึกสั้นๆ หลังจากแกไขเรียบรอยคลิก Save


การลบรายชื่อผูติด Delete Contacts 1. คลิกเลือกเมนู Contacts > Delete a Contacts…หรือคลิกขวาที่รายชื่อที่ตองการ ลบแลวเลือก Delete contact (ตามรูป)


2. หนาตางแสดงกอนลบรายชื่อ โดยมี 2 เงื่อนไข หลังจากเลือกเรียบรอยคลิกเลือก Delete contact - Also block this contact ลบรายชื่อและบล็อครายชื่อนั้น - Also remove from my Windows Live Hotmail contacts เอารายชื่อออก จากรายการอีเมล contactsใน Windows Live Hotmail


การ Blockและ Unblock รายชื่อผูติดตอ

1. คลิกขวาที่รายชื่อที่ตองการBlock หลังจากนั้นเลือกเมนู Block contact


2. รายชื่อที่ถูก Block จะมีสัญลักษณขีดสีแสดงหนารายชื่อผูติดตอที่ถูก Block


3. การยกเลิก Block หรือการ Unblock คลิกขวาที่รายชื่อที่ตองการยกเลิกบล็อก เลือกเมนู Unblock contact


การสรางหมวดหมูหรือแบงกลุมรายชื่อผูติดตอCreate a Category… การแบงกลุมหรือตั้งหมวดหมูจะทําใหผูใชงานทราบถึงรายชื่อที่มีอยูในโปรแกรมวาอยูใน กลุมไหน ทําใหเพิ่มความสะดวกในการพูดคุย 1. คลิกเมนู Contacts > Create a category…


2. ขั้นตอนการสรางหมวดหมู ตั้งชื่อหมวดหมูและเลือกรายชื่อผูติดตอติดตอโดยการ คลิก รายชื่อที่ถูกเลือกจะแสดงชองดานลาง หากเลือกครบคลิกเลือก Save


3. รายชื่อที่ถูกเลือกก็จะแสดงที่หมวดหมูที่สรางไว ตามรูป


การใชโปรแกรม Outlook Express 1. เมื่อเปดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาเรียบรอยแลว ใหเลือกแถบเครื่องมือ >> Tools เพื่อทําการเพิ่ม อีเมลเขาใชงานใน Outlook

2. เลือก Account Settings


3. เลือกที่แถบ E-mail และคลิกที่ New


4. เลือกชนิดของบริการ ใหทานคลิกเลือกที่ Microsoft Exchange,POP3,IMAP, or HTTP 5. คลิก ปุม Next


6. คลิกที่ตั้งคาการใชงานดวยตนเอง Manually configure server settings or additional server types 7. คลิก ปุม Next


8. คลิกเลือกที่ Internet E-mail 9. คลิก ปุม Next


10. กรอกขอมูลตามที่หนาจอแจง

11. คลิก ปุม More Settings


12. เมื่อมีหนาตางขึ้นมา คลิกเลือกแถบ Outgoing Server 13. คลิกที่ My outgoing Server (SMTP) requires authentication และคลิกเลือก Use same settings as my incoming mail server


14. คลิกที่แถบ Advanced 15.คลิกที่ชอง Leave a copy of messages on the server (คือ การเก็บอีเมลนี้ ไวบน server ดวย) 16.คลิกที่ปุม OK


17. คลิกที่ปุม Test Account Settings


18. ในชองหมายเลข 18 ตองเปน Completed หากไมขึ้น completed แสดงวา ทานกรอกขอมูลไมถูกตอง ทานลูกคาตองกลับไปกรอกขอมูลในขอ 10 ใหม 19. คลิกที่ปุม Close


20. คลิกที่ปุม Next


21. คลิกที่ปุม Finish


การใชโปรแกรม face book


ขั้นตอนการสมัครใชงาน face book

หนาแรกของการใชงาน


วิธีการลงทะเบียน 1. กรอกรายละเอียด และกด “ลงทะเบียน”

หมายเหตุ ถาไมเคยมีอีเมลสามารถไปสมัครอีเมลฟรีไดหลายอีเมล 2. กรอกขอความใหตรงกับภาพที่ปรากฏ และกด “ลงทะเบียน”


3.ระบบจะใหเราทาการยืนยันอีเมลวาถูกตองจริงหรือไม ใหกดที่ “ไปที่ Hotmail ทันที”

4. เมื่อเขาไปสูเมลของเราที่ Hotmail ใหเขาไปที่ “กลองขาเขา”


ใหไปอีเมลที่ไดถูกสงมาจาก Facebook โดยการกดเพื่ออานขอความ

5. กอนเริ่มตนการใชงาน ถาเราทาตาม step ตางๆ เหลานี้ เราก็สามารถสราง เครือขายของเราที่จะทาการคนหาเพื่อนของเรา และใหเพื่อนเราคนหาเรางายยิ่งขึ้น ** หมายเหตุ เราสามารถขามขั้นตอนทั้ง 3 ลาดับนี้และมาทาภายหลังได


5.1 คนหาเพื่อนที่อยูในบัญชีรายชื่อ (Address Book) ของเรา

5.2 .ใสขอมูลสวนตัว


เมื่อรากรอกขอมูลสวนตัวเชนสถาบันการศึกษา หรือบริษัทที่เราทางานอยู ใหกด “บันทึก”

จะมีเครื่องหมายขึ้นมาดังภาพ หลังจากนั้นใหเรากด “เพิ่มเปนเพื่อน”


เมื่อผานกระบวนการดังกลาวขางตน ก็สามารถเริ่มตนการใชงานไดเลย


แถบการใชงานดานบน


chapter 14 basic network  

basic network