Page 1

การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต

การคนหาพื้นฐานจากเว็บ Google

1. Google Search คืออะไร ? Google Search เปนเครื่องมือที่ใหบริการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต( Search Engine) ของเว็บไซต Google.com ที่โดงดังที่สุดในปจจุบันครับ ผูใชงานเพียงเขา เว็บไซต www.Google.com จากนั้นพิมพคาหรือขอความ( Keyword) เกี่ยวกับเรื่องที่ ตองการคนหา เพียงชั่วอึดใจหลังกดปุม Enter Google Search ก็จะแสดงเว็บไซต ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ Keyword เหลานั้นทันทีไมเฉพาะแตเพียงการคนหาขอมูลในรูป ของเว็บไซตเทานั้น Google Search ยังสามารถคนหาขอมูลที่เปนไฟลรูปภาพ( Images) , กลุมขาว( News Groups) และ สารบบเว็บ( Web Directory) ไดอยาง แมนยําอยางนาทึ่งอีกดวย ปจจุบันเว็บไซต Google ไดรับความนิยมอยางมากจากผูที่


ตองการคนหาขอมูลผานเว็บไซต โดยมีผูเขาใชกวา 250 ลานครั้งตอวันเลยทีเดียวครับ บริการคนหาขอมูลของ Google Search แบงหมวดหมูของการคนหาออกเปน 4 หมวด หลักดวยกัน คือ

1. เว็บ ( Web) เปนการคนหาขอมูลในรูปแบบของเว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก โดยการ แสดงผลจะแสดงเว็บไซตที่มีคาที่เปน Keyword อยูภายเว็บไซตนั้น 2. รูปภาพ ( Images) เปนการคนหาไฟลรูปภาพจากการแปลคา Keyword 3. กลุมขาว ( News Groups) เปนการคนหาขาวสารจากกลุมสมาชิกที่ใชบริการ Google News Groups เพื่อรับสงขาวสารกันเองระหวางสมาชิก โดยมีการระบุชื่อ ผูเขียนขาว , หัวขอขาว , วันที่และเวลาที่โพสตขาว 4. สารบบเว็บ ( Web Directory) Google มีการจัดประเภทของเว็บไซตออกเปน หมวดหมู ซึ่งผูใชสามารถคนหาเว็บในเรื่องที่ตองการตามหมวดหมูที่มีอยูแลวไดเลยทันที


2. รูปแบบการคนหาขอมูลดวย Google ที่ควรทราบ การคนหาโดยทั่วไปสวนใหญแลวจะใช Keyword เปนเครื่องมือในการนําทางการ คนหาอยางเดียว แตถาผูใชรูจักใชเครื่องหมายบางตัวรวมดวย ก็จะทําใหขอบเขตการ คนหาของ Google แคบลง ทาใหผูใชไดขอมูลที่ตรงกับความตองการมากขึ้น เครื่องหมายที่สามารถนํามาชวยในการคนหาได มีดังนี้ - การใชเครื่องหมายบวก (+) เชื่อมคา โดยปกติ Google จะไมใสใจในในการคนหาขอมูลจากการพิมพ Keyword ประเภท Common Word( คางายๆ ) เชน at, with, on, what, when, where, how, the, to, of แตเนื่องจากเปนบางครั้งคําเหลานี้เปนคําสําคัญของประโยคที่ผูใชจาเปน ตอง คนหา ดังนั้นเครื่องหมาย + จะชวยเชื่อมคํา โดยมีเงื่อนไข วา กอนหนาเครื่องหมาย + ตองมีการเวนวรรค 1 เคาะดวย เชน หากตองการคนหาเว็บไซตเกี่ยวกับเกมสที่มีชื่อวา Age of Empire ถาผูใชพิมพ Keyword Age of Empire Google ก็จะทําการคนหา แยกคําโดยไมสนใจคําวา of และจะคนหาคาวา Age หรือ Empire เพียงสองคํา แตถา ผูใชระบุวา Age +of Empire Google จะทําการคนหาทั้งคาวา Age, of และ Empire


ตัดบางคาที่ไมตองการคนหาดวยเครื่องหมายลบ ( - ) จะชวยใหผูใชสามารถตัดเรื่องที่ผูใชไมตองการ หรือไมเกี่ยวของออกไปได เชน ถาผูใช ตองการคนหาเว็บไซตที่เกี่ยวกับการ ลองแกง แตไมตองการ การลองแกงที่เกี่ยวของกับ จังหวัดตาก ใหผูใชพิมพ Keyword วา ลองแกง -ตาก (เชนเดียวกับเครื่องหมาย + ตอง เวนวรรคกอนหนาเครื่องหมายดวย) Google จะทําการคนหาเว็บไซตที่เกี่ยวกับการลอง แกง แตไมมีจังหวัดตากเขามาเกี่ยวของ

การคนหาดวยเครื่องหมายคาพูด ("...") เหมาะสาหรับการคนหาคา Keyword ที่มีลักษณะเปน ประโยควลีหรือกลุมคํา ที่ผูใช ตองการใหแสดงผลทุกคาในประโยค โดยไมแยกคา เชน ถาผูใชตองการหาเว็บไซต เกี่ยวกับเพลงที่มีชื่อวา If I Let You Go ใหพิมพวา " If I Let You Go" Google จะ ทําการคนหาประโยค " If I Let You Go" ทั้งประโยคโดยไมแยกคําคนหา


การคนหาดวยคาวา OR เปนการสั่งให Google คนหาขอมูลเพิ่มมากขึ้น เชน ถาผูใชตองการคนหาเว็บไซตที่ เกี่ยวกับ การลองแกง ทั้งในจังหวัดตาก และปราจีนบุรี ใหผูใชพิมพ Keyword วา ลอง แกง ตาก OR ปราจีนบุรี Google จะทาการคนหาเว็บไซตที่เกี่ยวกับการลองแกงทั้งใน จังหวัดตาก และ ปราจีนบุรี

ไมตองใชคาวา " AND" ในการแยกคาคนหา แตเดิมการใช Keyword ที่มากกวา 1 คาในการคนหาเว็บไซตแบบแยกคา ผูใชจาเปน ตองใช AND ในการแยกคาเหลานั้นครับ ปจจุบันไมตองใช AND แลวครับ เพราะ Google จะทาการแยกคาใหโดยอัตโนมัติเมื่อผูใชทาการเวนวรรคคาเหลานั้น เชน ถา ผูใชพิมพคาวา Thai Travel Nature เมื่อคลิกปุมคนหา ก็จะพบวาในรายชื่อหรือ เนื้อหาของเว็บที่ปรากฏจะมีคาวา Thai ,Travel และ Nature อยูในนั้น


Google จะไมใสใจใน Common Word คําศัพทพื้นๆ อยาง the, where, is, how, a, to และอื่นๆ รวมทั้งตัวเลขและตัวอักษร เดี่ยวๆ Google มักไมใหความสําคัญและใสใจที่จะคนหาครับ เนื่องจากเครื่องมือที่ Google ใชจัดเก็บและรวบรวมเว็บทั่วโลกจะคอนขางเสียเวลาในการเก็บรวบรวมเว็บที่มี คําเหลานี้ (ซึ่งมีเยอะมากๆ) แตถาหากจําเปน ผูใชจะตองใชเครื่องหมาย " + " ในการ เชื่อมคําเหลานี้ดวย หรืออีกทางก็คือผูใชอาจจะระบุคําที่ตองคนหาทั้งหมดในรูปของวลี ภายใตเครื่องหมาย " ……. "

คนหารูปไดแสนงาย ความสามารถที่ผูใชสวนใหญชอบกันนักหนา และสรางชื่อใหกับ Google ก็คือการคนหา รูปภาพดวย Google Search วิธีการใชก็คือ 1. คลิกเมนูลิ้งค รูปภาพ จากนั้นก็พิมพชื่อภาพที่ตองการคนหา และคลิกปุมคนหา รูปภาพ ดังรูป


จะปรากฏรูปภาพทั้งหมดที่ตองการ

3. เทคนิคการคนหาขอมูลดวย Google แบบพิเศษ Google คนหาไฟลได Google สามารถคนหาไฟลเอกสารที่สาคัญๆ ไดดังนี้ Adobe Portable Document Format ( ไฟลนามสกุล . pdf) Adobe PostScript ( ไฟลนามสกุล . ps) Lotus 1-2-3 ( ไฟลนามสกุล . wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wk5, .wki, .wks และ . wku) Lotus WordPro ( ไฟลนามสกุล . lwp) MacWrite ( ไฟลนามสกุล . mw) Microsoft Excel ( ไฟลนามสกุล . xls) Microsoft PowerPoint ( ไฟลนามสกุล . ppt) Microsoft Word ( ไฟลนามสกุล . doc) Microsoft Works ( ไฟลนามสกุล . wks, .wps, .wdb) Microsoft Write ( ไฟลนามสกุล . wri) Rich Text Format ( ไฟลนามสกุล . rtf) Shockwave Flash ( ไฟลนามสกุล . swf) Text ( ไฟลนามสกุล . ans, .txt)


รูปแบบของการคนหาคือ ใหผูใชพิมพ "ชื่อเรื่องหรือชื่อเอกสาร" filetype: นามสกุลของ ไฟล ในชอง Google ตัวอยางเชน "การเลี้ยงไก" filetype:doc ซึ่งหมายถึง การคนหา ไฟลเอกสารที่มีนามสกุล . doc เรื่อง การเลี้ยงไก นั่นเอง

เว็บไซตที่ถูกลบไปแลว Google ก็ยังคนหาไดอยู เพราะกอนหนานี้เว็บไซตที่ถูกลบเหลานั้นไดถูกบรรจุหรือจัดเก็บไวในเครื่องที่เรียกวา Cache ของ Google ไวเปนที่เรียบรอยแลวนั่นเองครับ เชน บางลิงคที่ผูใชงานคลิกเขา ชมไมไดอันเนื่องมาจากถูกลบออกไปแลว ผูใชงานก็เพียงแตคลิกที่เมนู หนาที่ถูกเก็บไว


คนหาหนาเว็บที่มีขอมูลคลายกันได โดยพิมพ link: ชื่อ URL ของเว็บ ในชอง Search ของ Google เชน link:www.plawan.com เปนการคนหาลิงคที่เชื่อมมายังเว็บของปลาวาฬดอตคอมเปน ตน

Google สามารถหาคาเฉพาะเจาะจงในเว็บไซตนั้นๆ ได โดยพิมพ คําที่คนหา site: ชื่อ URL ของเว็บ ในชอง Search ของ Google เชน Google Earth site:www.kapook.com ซึ่งเปนการหาหนาเว็บไซตที่เกี่ยวกับ Google Earth ในเว็บไซตของ Kapook นั่นเอง


คนหาแบบวัดดวงกันบาง จะวัดดวงคนหาเว็บไซตดวย Google กันสักครั้งคงไมเปนไร เพราะถาดวงดีผูใชก็จะไดไม เสียเวลามานั่นเลือกใหเมื่อตุมครับ โดยพิมพ Keyword สาหรับคนหาเว็บไซตที่ตองการ จากนั้นคลิกที่ปุม ดีใจจัง คนหาแลวเจอเลย

คนหาบทสรุปของหนังสือกอนตัดสินใจซื้อ กอนการตัดสินใจที่จะซื้อหนังสือสักเลม ผูใชนาจะทราบกอนวาเนื้อหามีอะไรบาง หรือมี โอกาสไดดูสารบัญของหนังสือเลมนั้นเสียกอนครับ Google Search สามารถบอกผูใชได เพียงใสชื่อหนังสือหลังคาวา books about ชื่อหนังสือ เชน books about Harry Potter


ใช Google แทนเครื่องคิดเลขได ผูใชสามารถใช Google คานวนตัวเลขดวยเครื่องหมายในการคานวนหลักๆ เชน + = บวก - = ลบ * = คูณ / = หาร ^ = ยกกาลัง

คนหาความหมายหรือนิยามของศัพทเฉพาะ(เปนภาษาอังกฤษ) Google สามารถคนหาศัพทเฉพาะไดดวยการพิมพ define: ศัพทเฉพาะ


คนหาเว็บไซตรวมรูปดีๆ นอกจากการใชเมนู รูปภาพ ( Images) ในการคนหารูปภาพแลว ผูใชยังคนหาภาพได ดวยการพิมพ ชื่อภาพ pictures

คนเนื้อหาขอมูลในเว็บไซตที่ตองการ ผูใชสามารถคนหาขอมูลเฉพาะในเว็บไซตที่ตองการได โดยการพิมพ ชื่อขอมูลคนหา site: เว็บไซตที่จะคนหา ยกตัวอยางเชน การคนหาขอมูลเกี่ยวกับ Spyware ในเว็บไซต ของกระปุก โดยการพิมพ Spyware site: kapook.com


4. การคนหาขอมูลแบบละเอียด( Advance Search) เพื่อความแมนยาในการคนหาขอมูล ผูใชสามารถกําหนดเงื่อนไขในแบบที่ละเอียดไดไม ยาก เพราะ Google ไดเพิ่มรูปแบบในการกําหนดเงื่อนไขสําเร็จรูปมาใหเรียบรอยแลว โดยคลิกไปยังเมนู คนหาแบบละเอียด ดานขวามือ ก็จะเขาสูหนาคนหาดังรูป

รูปแบบการคนหาขอมูลของ Google ในแบบสําเร็จรูปนี้คอนขางใชงานงายครับ เนื่องจากเปนภาษาไทยทั้งหมด ผูใชเพียงพิมพ Keyword ที่ตองการคนหากปรับกับ ใชตัวเลือกดานลางเพื่อใหขอบขายการหาเฉพาะเจาะจง ในสิ่งที่ตองการ


การใชงานอีเมล การเริ่มตนใชงานอีเมลอีเมล (ชื่อยอของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส) เปนวิธีที่รวดเร็ว และสะดวกในการติดตอกับผูอื่น คุณสามารถใชอีเมลในการ สงและรับขอความ คุณ สามารถสงขอความอีเมลไปใหบุคคลใดก็ไดที่มีที่อยูอีเมล ขอความนั้นจะเขาไปอยูใน กลองอีเมลขาเขาของผูรับภายในไมกี่วินาทีหรือไมกี่นาที ไมวาเขาหรือเธอจะเปนเพื่อน บานที่อยูหลังถัดไป หรือใครก็ตามที่อยูไกลถึงครึ่งคอนโลก อีเมลเปนการติดตอแบบสอง ทาง คุณสามารถรับขอความจากผูที่ทราบที่อยูอีเมลของคุณ จากนั้นคุณก็อานแลวตอบ กลับขอความเหลานั้นสงและรับแฟม นอกจากขอความแลว คุณยังสามารถสงแฟมแทบ ทุกชนิดในขอความอีเมล รวมทั้งเอกสาร รูปภาพ และเพลง แฟมที่สงมาในขอความอีเมล เรียกวา สิ่งที่แนบมาสงขอความไปยังกลุมบุคคล คุณสามารถสงขอความอีเมลไปใหผูรับ หลายคนพรอมกัน ในขณะที่ผูรับสามารถตอบกลับไปยังกลุมทั้งกลุมได ซึ่งทําใหเกิดการ


อภิปรายกลุมสงตอขอความ เมื่อคุณไดรับขอความอีเมล คุณสามารถสงตอไปใหผูอื่นได โดยไมตองพิมพขอความนั้นใหมขอดีอยางหนึ่งของอีเมลเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพท หรือจดหมายทั่วไปก็คือความสะดวกในการใชงาน คุณสามารถสงขอความในเวลาใดก็ได ไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน ถาผูรับไมอยูที่หนาจอคอมพิวเตอรและไมได ออนไลน (เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต) ในขณะที่คุณสงขอความ ผูรับจะพบอีเมลรออยูในเวลาตอมาที่ เขาตรวจสอบอีเมล ในกรณีที่ผูรับออนไลนอยู คุณอาจไดรับการตอบกลับภายในไมกี่ นาทีนอกจากนี้ การใชอีเมลยังไมตองเสียคาใชจายใดๆ ดวย ซึ่งตางกับการสงจดหมาย ทั่วไป เพราะการสงอีเมลไมจําเปนตองมีแสตมปหรือเสียคาธรรมเนียม และไมตองกังวล วาผูรับจะอยูที่ใด คาใชจายเพียงอยางเดียวที่คุณตองจายคือคาใชจายในการเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต ประเภทของอีเมลที่ใหบริการฟรี เว็บไซตที่ใหบริการอีเมลที่ใหบริการฟรีมีอยูมากมาย แตถาจะแยกประเภทของการใช งาน สามารถแยกออกไดเปน 2 แบบดังนี้ 1. Web Base Mail เชน อีเมลของ hotmail.com, yahoo.com, chaiyo.com หรือ email.in.th หากตองการใชงานอีเมลเหลานี้ จะตองใชงานโดยผานทางหนาเว็บเพจ เทานั้น ขอดีคือ สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดเปดอานอีเมลนั้นก็ได โดยไมตอง ทําการตั้งคาตางๆ ในเครื่องใหยุงยาก และไมจําเปนตองใชโปรแกรมในการอานหรือ รับสงอีเมลโดยเฉพาะอีกดวย เพราะสามารถใชโปรแกรมเบราเซอรที่มีอยูไดเลย ทําใหไม เปลืองพื้นที่ของฮารดดิสกในการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม แตขอเสียของWeb Base Mail คืออาจจะชาและเสียเวลานานในการอานหรือรับสงอีเมลไดถาความเร็วของอินเทอรเน็ต ไมมากพอ 2. POP Mail เชน yahoo.com ซึ่งเปนผูใหบริการอีเมล ที่มีบริการการอานอีเมลแบบ POP Mail ดวย ใน


กรณีที่เลือกใชงานอีเมลที่เปนแบบ POP Mail ผูใชจะตองทําการติดตั้งโปรแกรมสําหรับรับสงอีเมลลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอรดวย เชน โปรแกรม Microsoft Outlook เพื่อใชสําหรับ จัดการกับอีเมล แตตองทําการตั้งคาตางๆ ของโปรแกรมที่ใชรับ-สงอีเมลกอนจึงจะใชงานได แตการใช POP Mail จะสะดวกกวาการใชงานแบบ Web Base Mail ในกรณีที่ตองการ อานอีเมลของเกา เพราะเมื่อทําการเปดโปรแกรมสําหรับการอานอีเมลแลว โปรแกรมจะทํา การดาวนโหลดอีเมลทั้งหมดมาเก็บไวในฮารดดิสกของเครื่องคอมพิวเตอรกอน ทําใหเรา สามารถอานอีเมลไดแมวาจะไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลวก็ตาม


คําศัพทตาง ๆ ที่ใชในระบบการ รับ-สง อีเมล คําศัพทแบบมาตรฐานทั่วๆ ไป ที่นิยมใชในการใชงานอีเมล มีดังนี้ - Inbox หมายถึงกลองหรือที่สําหรับเก็บอีเมล ที่มีผูสงเขามา - Outbox หมายถึงกลองหรือที่เก็บอีเมล ที่กําลังจะสงออกไปหาผูอื่น - Sent Items หมายถึงกลองหรือที่เก็บอีเมล ที่เราไดเคยสงออกไปหาผูอื่นแลว - Delete Items หมายถึงกลองหรือที่เก็บอีเมล ที่ไดทําการลบทิ้งจาก Inbox แตยังเก็บ สํารองไวอยู - Drafts หมายถึงกลองหรือที่เก็บอีเมล สําหรับใชเก็บอีเมลตางๆ ชั่วคราว ซึ่งอาจจะมี หรือไมมีก็ได - Compose / New Mail เปนการสงอีเมลใหมไปหาผูอื่น - Forward เปนการสงตออีเมลที่ไดรับมานั้นไปหาผูอื่น - Reply เปนการตอบกลับอีเมลที่มีผูสงมาถึงเรา - Reply All เป นการตอบกลับอีเมลที่มีผูสงมาถึงเราโดยจะตอบกลับไปยังทุกคนที่มีชื่ออยู ในอีเมลฉบับนั้น - Subject หมายถึงหัวขอของอีเมลที่เราจะเขียนหรือสงออกไป - To หมายถึง ชื่อหรืออีเมลของผูที่เราตองการสงอีเมลไปหา

chapter 13 basic network  

basic network

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you