Page 1

catàleg_SubastaTECA-primera part1.FH11 Thu Apr 30 21:16:51 2009

Página 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

TECA - Art Andorra

1a Subhasta d’obres d’art de prestigi 1a Subasta de obras de arte de prestigio 1re Vente aux enchères d’œuvres d’art de prestige 1st Auction of fine art and antiques

Dijous 21 de maig de 2009 Jueves 21 de mayo de 2009 Jeudi 21 mai 2009 Thursday 21 May 2009

CATÀLEG INTERACTIU / CATÁLOGO INTERACTIVO / CATALOGUE INTERACTIF / INTERACTIVE CATALOGUE:

www.teca-art.tv

Composición


catàleg_SubastaTECA-primera part1.FH11 Fri May 01 02:25:05 2009

Página 2 C

experts en la venda d'objectes i obres d'art, assessorament, peritatge i desfiscalització.

Els professionals de TECA són experts en la venda d’objectes i d’obres d’art tant en l’àmbit privat com a les subhastes. L’equip de TECA va néixer de l’associació de professionals del món de l’art, l’assessorament, el peritatge, la desfiscalització i la gestió de patrimonis. El món de l’art i de les antiguitats ha canviat molt els darrers anys amb la proliferació de «falsificacions» o d’obres d’atribució lleugera o dubtosa. Qualsevol obra original ha de dur necessàriament un certificat d’autenticitat emès per un expert que sigui una autoritat. El nostre expert oficial, Laurent Auzeric, que forma part de l’organització europea d’experts en art Chambre Européenne des Experts-Conseils en Œuvres d’Art, treballa amb els experts internacionals més prestigiosos a fi i efecte de garantir la qualitat dels peritatges i de crear un segell d’excel·lència en el peritatge d’objectes d’art a Europa. Cada objecte o obra d’art que TECA posa a la venda s’ha seleccionat tenint-ne en compte la qualitat, l’autenticitat i l’estimació objectiva, tant si sou comprador com venedor. El radi d’acció de TECA, en col·laboració amb els experts que formen part de la Chambre Européenne, inclou des dels petits mestres fins als grans mestres com Picasso, Matisse, Miró, Rubens, mestres del Renaixement italià, etcètera. El nostre coneixement del mercat de l’art internacional i dels actors principals garanteix la qualitat dels nostres serveis. El nostre departament jurídic, especialitzat en fiscalitat internacional, ens permet oferir avantatges inèdits a Europa als nostres clients, venedors i compradors. Si desitgeu vendre, adquirir o peritar un objecte o una obra d’art, l’equip de TECA es posa a la vostra disposició amb l’única finalitat de donar-vos satisfacció.

2

Composición

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

expertos en la venta de objetos y obras de arte, asesoramiento, peritaje y desfiscalización.

Los profesionales de TECA son expertos en la venta de objetos y de obras de arte tanto en el ámbito privado como en las subastas. El equipo de TECA nació de la asociación de profesionales del mundo del arte, el asesoramiento, el peritaje, la desfiscalización y la gestión de patrimonios. El mundo del arte y de las antigüedades ha cambiado mucho en los últimos años con la proliferación de «falsificaciones» o de obras de atribución ligera o dudosa. Cualquier obra original tiene que llevar necesariamente un certificado de autenticidad emitido por un experto que sea una autoridad. Nuestro experto oficial, Laurent Auzeric, que forma parte de la organización europea de expertos en arte Chambre Européenne des Experts-Conseils en Œuvres d'Art, trabaja con los expertos internacionales más prestigiosos con el fin de garantizar la calidad de los peritajes y crear un sello de excelencia en el peritaje de objetos de arte en Europa. Cada objeto u obra de arte que TECA pone en venta se ha seleccionado teniendo en cuenta su calidad, su autenticidad y su estimación objetiva, tanto si usted es comprador como vendedor. El radio de acción de TECA, en colaboración con los expertos que forman parte de la Chambre Européenne, incluye desde los pequeños maestros hasta los grandes maestros como Picasso, Matisse, Miró, Rubens, maestros del Renacimiento italiano, etcétera. Nuestro conocimiento del mercado del arte internacional y de los actores principales garantiza la calidad de nuestros servicios. Nuestro departamento jurídico, especializado en fiscalidad internacional, nos permite ofrecer ventajas inéditas en Europa a nuestros clientes, vendedores y compradores. Si desea vender, adquirir o peritar un objeto o una obra de arte, el equipo de TECA se pone a su disposición con la única finalidad de darle satisfacción.


catàleg_SubastaTECA-primera part1.FH11 Fri May 01 02:25:05 2009

Página 3 C

entité spécialisé dans la vente d’objets et d’œuvres d’Art, le conseil, l’expertise et la défiscalisation.

Et si nous parlions « grand art »…TECA TECA est spécialisé dans la vente de gré à gré, ainsi que la vente aux enchères d’objets et d’œuvres d’art. L’équipe TECA est issue de l’association de professionnels du domaine de l’art, du conseil, de l’expertise, de la défiscalisation et de la gestion de patrimoine. Le monde de l’art et des antiquités ayant énormément évolué ces dernières années avec la prolifération de « falsifications » ou l’attribution douteuse d’œuvres d’art, un certificat d’authenticité dressé par un expert faisant autorité doit accompagner toute œuvre originale. Notre expert officiel, Laurent AUZERIC, agréé par la Chambre européenne des experts-conseil en œuvres d’art, travaille au niveau international avec les experts les plus réputés afin de vous garantir la qualité de nos expertises et de créer, ainsi, un label d’excellence de l’expertise d’objets d’art en Europe. Que vous soyez acheteur ou vendeur, chaque objet ou œuvre d’art proposé à la vente par TECA est dûment sélectionné pour sa qualité, son authenticité et son estimation objective. Le rayon d’action de TECA, travaillant en partenariat avec les experts agréés par la Chambre européenne, va des petits maîtres jusqu’aux grands maîtres tels que Picasso, Matisse, Miró, Rubens, artistes de la Renaissance italienne, etc. Notre connaissance du marché de l’art international et de ces

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Specialises in the sale of objects and works of art, both privately and at auction

The TECA team arose from the association of professionals from the world of art, consultancy, appraisal, tax exemption and asset management. The world of art and antiques has changed a great deal in recent years with the proliferation of forgeries or works of doubtful attribution. All original works must necessarily carry a certificate of authenticity issued by an expert authority. Our official expert, Laurent Auzeric, who belongs to the European Chamber of Expert-Advisors in Fine Art (Chambre Européenne des Experts-Conseils en Œuvres d’Art - CECOA), works internationally with the most prestigious experts in order to guarantee the quality of our appraisals and to create a seal of excellence in assessing objects of art in Europe. Each object or work of art that TECA puts up for sale has been duly selected on account of its quality and authenticity and of objective valuation, both for buyers and sellers. Our legal department, which specialises in international taxation, enables us to offer unique advantages to our clients. If you wish to sell, acquire or appraise an object or a work of art, the TECA team places its expertise at your disposal.

principaux acteurs vous garantit la qualité de nos prestations.

TECA Fine Art Notre département juridique, spécialisé en fiscalité internationale, nous permet d’offrir des avantages exclusifs en Europe à nos clients acheteurs et vendeurs. Si vous souhaitez vendre, acheter ou expertiser un objet ou une œuvre d’art, l’équipe TECA met à votre disposition ses compétences dans le seul but de vous satisfaire.

Av. Meritxell, 97, 1r 1a AD500 Andorra la Vella PRINCIPAT D’ANDORRA TEL.: +376 866 707 FAX: +376 866 717 202 Harbour Yard - Chelsea Harbour London SW10 OXD UNITED KINGDOM TEL. +44 207 352 9958 FAX +44 207 349 9797

www.teca-art.com contact@teca-art.com

3

Composición


catàleg_SubastaTECA-primera part1.FH11 Thu Apr 30 21:16:51 2009

Página 4 C

INFORMACIÓ I CRÈDITS

SUBHASTA Dimecres 21 de maig de 2009 a les 15.00 h. La inscripció dels compradors es tanca a les 11.00 h. Vestíbul de l’hotel Plaza, carrer Maria Pla, 19-21. AD500 Andorra la Vella.

Éric MICKELER Expert en paleontologia i membre de la CECOA.

CODI I NÚMERO DE LA SUBHASTA Per a més informació o per a les ordres d’adquisició, indiqueu-nos la referència següent: Codi: PHENIX. Núm.: 1010.0110/10

SUBHASTADOR Denis Jean PASCUAL

EXPOSICIÓ PÚBLICA Dilluns 18 de maig, dimarts 19 de maig i dimecres 20 de maig, de 10.00 h a 20.00 h. ADREÇA ELECTRÒNICA contact@teca-art.com ORDRE D’ADQUISICIÓ I SUBHASTA TELEFÒNICA Estem a la vostra disposició per organitzar subhastes telefòniques per a les obres d’art o els objectes de col·lecció amb un valor superior a 2.000 u. RESULTAT DE LES VENDES Andorra: +376 866 707 Londres: +44 207 353 99 58 www.teca.tv ASSESSORAMENT AL CLIENT Magali CASTRO: magali@teca-art.com Maryse HASLER: maryse@teca-art.com Tel.: +376 866 707 Fax: +376 866 717

EXPERT OFICIAL Laurent AUZERIC laurent@teca-art.com Expert assessor i secretari general de l’organització europea d’experts en art Chambre européenne des experts-conseil en œuvres d’art (CECOA). Apareix a la guia internacional d’experts i especialistes. Loris ALDEBERT Expert en mobiliari antic dels segles XVII, XVIII i XIX i membre de la CECOA.

4

Composición

Roger Fernand GALLIANO Expert en arqueologIa, art islàmic i oriental, membre de la CECOA i expert en museologia.

PAGAMENTS Tel.: +376 866 707 Fax: +376 866 717 DIPÒSIT I RETIRADA DE LES COMPRES:

TRALDISPORTA Tel.: +376 74 12 00 Fax: +376 74 12 01 www.traldisporta.com TRANSPORT

TRALDISPORTA Transport internacional i gestió en importació i exportació especialitzada en obres d’art. Tel.: +376 74 12 00 Fax: +376 74 12 01 www.traldisporta.com SUBSCRIPCIÓ ALS CATÀLEGS: www.teca.tv IMPORTANT La venda està subjecta a les condicions generals que hi ha impreses al final del catàleg. Recomanem encaridament als compradors potencials que llegeixin la informació important, l’avís i el glossari que també figuren al final del catàleg. Consulteu els nostres catàlegs i deixeu les vostres ordres d’adquisició a www.teca.tv . Reserva d’hotel

Hotel Plaza Ref.: TECA Per tel.: +376 871 381 o +376 879 444 O per correu electrònic: hotelplaza@plazandorra.com

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

INFORMACIÓN Y CRÉDITOS

SUBASTA Miércoles 21 de mayo de 2009 a las 15.00 h. La inscripción de los compradores se cerrará a las 11.00 h. vestíbulo del hotel Plaza, carrer Maria Pla, 19-21. AD500 Andorra la Vella.

Éric MICKELER Experto en paleontología y miembro de la CECOA.

CÓDIGO Y NÚMERO DE LA SUBASTA Para más información o para las órdenes de adquisición, indíquenos la referencia siguiente: Código: PHENIX. Nº: 1010.0110/10

SUBASTADOR Denis Jean PASCUAL

EXPOSICIÓN PÚBLICA Lunes 18 de mayo, martes 19 de mayo y miércoles 20 de mayo, de 10.00 h a 20.00 h. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA contact@teca-art.com ORDEN DE ADQUISICIÓN Y SUBASTA TELEFÓNICA Estamos a su disposición para organizar subastas telefónicas para las obras de arte o los objetos de colección con un valor superior a 2.000 u. RESULTADO DE LAS VENTAS Andorra: +376 866 707 Londres: +44 207 353 99 58 www.teca.tv ASESORAMIENTO AL CLIENTE Magali CASTRO: magali@teca-art.com Maryse HASLER: maryse@teca-art.com Tel.: +376 866 707 Fax: +376 866 717

EXPERTO OFICIAL Laurent AUZERIC laurent@teca-art.com Experto asesor y secretario general de la organización europea de expertos en arte Chambre européenne des experts-conseil en œuvres d’art (CECOA). Aparece en la guía internacional de expertos y especialistas. Loris ALDEBERT Experto en mobiliario antiguo de los siglos XVII, XVIII y XIX y miembro de la CECOA.

Roger Fernand GALLIANO Experto en arqueología, arte islámico y oriental, miembro de la CECOA y experto en museología.

PAGOS Tel.: +376 866 707 Fax: +376 866 717 DEPÓSITO Y RETIRADA DE LAS COMPRAS

TRADLDIS PORTA Tel.: +376 74 12 00 Fax: +376 74 12 01 www.traldisporta.com TRANSPORTE

TRALDISPORTA Transporte internacional y gestión en importación y exportación especializada en obras de arte. Tel.: +376 74 12 00 Fax: +376 74 12 01 www.traldisporta.com SUSCRIPCIÓN A LOS CATÁLOGOS: www.teca.tv IMPORTANTE La venta está sujeta a las condiciones generales que hay impresas al final del catálogo. Recomendamos encarecidamente a los compradores potenciales que lean la información importante, el aviso y el glosario que también figuran al final del catálogo. Consulte nuestros catálogos y deje sus órdenes de adquisición en www.teca.tv Reserva de hotel

Hotel Plaza Ref.: TECA Por tel.: +376 871 381 o +376 879 444 O por correo electrónico: hotelplaza@plazandorra.com


catàleg_SubastaTECA-primera part1.FH11 Thu Apr 30 21:16:51 2009

Página 5 C

INFORMATIONS ET GÉNÉRIQUE

VENTE AUX ENCHÈRES Mercredi 21 mai 2009 à 15 h, clôture de l’enregistrement des acheteurs à 11 h. Hall de l’hôtel Plaza, C/ Maria Pla, 19-21, AD500 Andorre-la-Vieille. CODE ET NUMÉRO DE LA VENTE Pour tout renseignement ou ordre d’achats, veuillez vous munir de la référence cidessous : Code : PHENIX n° : 1010.0110/10 EXPOSITION PUBLIQUE Lundi 18 mai, mardi 19 mai et mercredi 20 mai de 10 h à 20 h.

Éric MICKELER. Expert en paléontologie et membre de la CECOA. Roger Fernand GALLIANO Expert en archéologie, art islamiques et orientaux, membre de la CECOA et expert en muséologie. COMMISSAIRE- PRISEUR Denis Jean PASCUAL RÈGLEMENT ACHETEUR Tél. : +376 866 707 Fax : +376 866 717 ENTREPOSAGE ET RETRAIT DES ACHATS

ADRESSE ÉLECTRONIQUE contact@teca-art.com ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES Nous sommes à votre entière disposition pour l’organisation d’enchères téléphoniques portées sur les œuvres d’art ou objets de collection dont la valeur est supérieure à 2 000 u. RÉSULTAT DES VENTES Andorre : +376 866 707 Londres : +44 207 353 99 58 ww.teca.tv CONSEIL À LA CLIENTÈLE Magali CASTRO :. magali@teca-art.com Maryse HASLER:. maryse@teca-art.com Tél. : +376 866 707 Fax : +376 866 717

EXPERT OFFICIEL laurent@teca-art.com Laurent AUZERIC. Expert-conseil et secrétaire général de la Chambre européenne des expertsconseil en œuvres d’art (CECOA), référencé dans le guide international des experts & spécialistes. Loris ALDEBERT. Expert en mobilier ancien du e e e XVII , XVIII et XIX siècles et membre de la C.E.CO.A.

TRALDISPORTA Tél. : +376 74 12 00 Fax : +376 74 12 01 www.traldisporta.com TRANSPORT

TRALDISPORTA Transport international et gestion import-export spécialisée en œuvres d’art. Tél. : +376 74 12 00 Fax : +376 74 12 01 www.traldisporta.com ABONNEMENT AUX CATALOGUES : www.teca.tv IMPORTANT La vente est soumise aux conditions générales imprimées en fin de catalogue. Il est vivement conseillé aux acquéreurs potentiels de prendre connaissance des informations importantes, avis et lexique figurant également en fin de catalogue. Consultez nos catalogues et laissez vos ordres d’achats sur www.teca.tv. Réservation hôtel

Hôtel Plaza Réf : TECA Tél. : +376 871 381 ou +376 879 444 Adresse électronique : hotelplaza@plazandorra.com

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

INFORMATION AND ACKNOWLEDGEMENTS SALE BY AUCTION Wednesday 21 May 2009 at 3.00 p.m. Registration of buyers closes at 11.00 a.m. Foyer of the Hotel Plaza, Carrer Maria Pla, 19-21. AD500 Andorra la Vella. AUCTION CODE AND NUMBER For further information or for purchasing orders, indicate the following reference: Code: PHENIX. No.: 1010.0110/10 PUBLIC VIEWING Monday 18 May, Tuesday 19 May and Wednesday 20 May, 10.00 a.m. to 8.00 p.m.

Éric MICKELER Expert in palaeontology and member of the CECOA. Roger Fernand GALLIANO Expert in archaeology, Islamic and Oriental art, member of the CECOA and expert in museology. AUCTIONEER Denis Jean PASCUAL PAYMENTS Tel.: +376 866 707 Fax: +376 866 717 STORAGE AND COLLECTION OF PURCHASES

E-MAIL contact@teca-art.com

TRALDISPORTA Tel.: +376 74 12 00 PURCHASING ORDER AND Fax: +376 74 12 01 TELEPHONE BIDS We remain at your entire disposal www.traldisporta.com to organise telephone bids for TRANSPORT works of art or collector’s items with a value of over €2,000. RESULT OF SALES Andorra: +376 866 707 London: +44 207 353 99 58 ww.teca.tv CUSTOMER ADVICE Magali CASTRO: magali@teca-art.com Maryse HASLER:. maryse@teca-art.com Tel.: +376 866 707 Fax: +376 866 717

TRALDISPORTA International transport, import and export management, specialised in works of art. Tel.: +376 74 12 00 Fax: +376 74 12 01 www.traldisporta.com SUBSCRIPTION TO CATALOGUES: www.teca.tv. IMPORTANT The sale is subject to the general conditions printed at the end of the catalogue. We strongly advise potential buyers to read the important information, the warning and the glossary, which also appear at the end of the catalogue. Consult our catalo-gues and leave your purchasing orders at www.teca.tv.

OFFICIAL EXPERT laurent@teca-art.com Laurent AUZERIC Expert-advisor and general Hotel reservation secretary of the European Chamber of Expert-Advisors in Fine Art (CECOA), mentioned in the international guide of experts Hotel Plaza and specialists. Ref.: TECA Loris ALDEBERT By tel.: +376 871 381 or Expert in antique furniture from +376 879 444, or by e-mail: the seventeenth, eighteenth and hotelplaza@plazandorra.com nineteenth centuries and member of the CECOA.

5

Composición


catàleg_SubastaTECA-primera part1.FH11 Thu Apr 30 21:16:51 2009

Página 6 C

COM ES COMPRA

6

Composición

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CÓMO COMPRAR

1. Seleccioneu la venda que us interessa. Demaneu-nos el catàleg o consulteu el nostre catàleg interactiu a www.teca.tv, i/o visiteu les exposicions prèvies a la venda.

1. Seleccione la venta que le interese. Pídanos el catálogo o consulte nuestro catálogo interactivo en www.teca.tv, y/o visite las exposiciones previas a la venta.

2. Inscriviu-vos per a la venda. Per a cada venda, els licitadors que desitgen participar-hi s’han d’inscriure obligatòriament. Si us hi inscriviu personalment, heu de presentar un document d’identitat. També us hi podeu inscriure al nostre lloc web.Si és la primera vegada que ens visiteu, us demanarem que ens faciliteu les vostres dades bancàries (banc, dades de contacte i telèfon).

2. Inscríbase para la venta. Para cada venta, los pujadores que deseen participar deberán inscribirse obligatoriamente. Si se inscribe personalmente, deberá presentar un documento de identidad. También puede inscribirse en nuestro sitio web. Si es la primera vez que nos visita, le pediremos que nos facilite sus datos bancarios (banco, datos de contacto y teléfono).

3. Trieu la manera de licitar.

3. Elija el modo de pujar.

En persona: Demaneu un número de licitador al taulell d’inscripció. Quan un lot us interessa, indiqueu la vostra licitació al subhastador aixecant simplement el vostre número de licitador. El subhastador accepta vàries licitacions, de manera que haureu de continuar aixecant el vostre número de licitador fins que no vulgueu fer cap més oferta. El subhastador designa el licitador que ha presentat la millor oferta com el comprador del lot. El martell cau… Adjudicat! Us recomanem que formalitzeu la vostra inscripció 24 hores abans de la subhasta.

En persona: Solicite un número de pujador en el mostrador de inscripción. Cuando un lote le interese, indique su puja al subastador simplemente levantando su número de pujador. El subastador acepta varias pujas, de modo que deberá seguir levantando su número de pujador hasta que no desee realizar ninguna otra oferta. El subastador designará el pujador que haya presentado la mejor oferta como el comprador del lote. El martillo cae… ¡Adjudicado! Le recomendamos que formalice su inscripción 24 horas antes de la subasta.

Per telèfon: Si no podeu assistir personalment a la venda, us oferim la possibilitat de licitar per telèfon. Un col·laborador de TECA us trucarà uns minuts abans que comenci la venda del lot pel qual desitgeu licitar. Si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb l’Oficina de Licitacions. El nombre de línies de telèfon és limitat i, per tant, se’n reserva l’ús per als lots més importants.

Por teléfono: Si no puede asistir personalmente a la venta, le ofrecemos la posibilidad de licitar por teléfono. Un colaborador de TECA le llamará unos minutos antes de que empiece la venta del lote por el cual desea pujar. Si desea más información, póngase en contacto con la Oficina de Pujas. El número de líneas de teléfono es limitado, por lo tanto, su uso queda reservado para los lotes más importantes.

Deixant una ordre d’adquisició (dues possibilitats): Ompliu el formulari d’ordre d’adquisició que trobareu al final del catàleg, o baixeu-vos-el del nostre lloc web: www.teca.tv. Indiqueu la suma màxima de la vostra licitació, ompliu els altres camps que es demanen i envieu el formulari per fax al Departament d’Ordres d’Adquisició de la sala de vendes perquè ens arribi com a màxim 24 hores abans de la venda. Un membre de l’equip de TECA s’encarregarà de la vostra participació perquè obtingueu l’objecte al millor preu. Quan busqueu un objecte en línia, teniu la possibilitat de deixar ordres d’adquisició dels lots que us interessen a cadascuna de les pàgines del catàleg interactiu, com a màxim 24 hores abans de la data de la venda. Assegureu-vos d’haver creat prèviament un compte en línia i, si ja en disposeu d’un, registreu-vos al vostre compte a www.teca.tv.

Dejando una orden de adquisición (dos posibilidades): Cumplimente el formulario de orden de adquisición que encontrará al final del catálogo, o descárgueselo de nuestro sitio web: www.teca.tv. Indique la suma máxima de su puja, cumplimente los demás campos que se solicitan y envíe el formulario por fax al Departamento de Órdenes de Adquisición del salón de ventas para que nos llegue como máximo 24 horas antes de la venta. Un miembro del equipo de TECA se encargará de su participación para que obtenga el objeto al mejor precio. Al buscar un objeto en línea, tiene la posibilidad de dejar órdenes de adquisición de los lotes que le interesen en cada una de las páginas del catálogo interactivo, como máximo 24 horas antes de la fecha de la venta. Asegúrese de haber creado previamente una cuenta en línea y, si ya dispone de una, regístrese en su cuenta en www.teca.tv.

4. Després de la venda: resultats, pagament i transport.

4. Después de la venta: resultados, pago y transporte.

Resultat de les vendes: Per conèixer el resultat de la vostra licitació, truqueu al nostre Departament d’Atenció al Client un cop acabada la venda.

Resultado de las ventas: Para conocer el resultado de su puja, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente una vez finalizada la venta.

Pagament: Tots els adjudicataris de TECA reben informació detallada per correu postal: informació relativa al pagament, a la retirada dels objectes i al transport i la factura. Cal efectuar el pagament com a màxim 7 dies després de la venda.

Pago: Todos los adjudicatarios de TECA recibirán información detallada por correo postal: información relativa al pago, a la retirada de los objetos y al transporte y la factura. Hay que realizar el pago como máximo 7 días después de la venta.

Transport: TECA pot organitzar l’embalatge i el transport dels lots adquirits arreu del món, tot i que els mateixos compradors poden encarregar-se d’organitzar personalment l’enviament dels lots amb el seu transportista. Als objectes que no s’han retirat en els dies autoritzats després de la venda, se’ls poden afegir despeses d’emmagatzematge i manutenció, taxes i assegurança.

Transporte: TECA puede organizar el embalaje y el transporte de los lotes adquiridos a todo el mundo, aunque los propios compradores pueden encargarse de organizar personalmente el envío de los lotes con su transportista. A los objetos que no se hayan retirado en los días autorizados después de la venta, se les pueden añadir gastos de almacenamiento y manutención, tasas y seguro.


catàleg_SubastaTECA-primera part1.FH11 Thu Apr 30 21:16:51 2009

Página 7 C

COMMENT ACHETER

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

HOW TO PURCHASE

1° Sélectionnez la vente qui vous intéresse. Commandez le catalogue, ou consultez notre catalogue interactif sur www.teca.tv, et/ou rendez vous aux expositions avant la vente.

1. Choose the sale you are interested in. Order the catalogue or consult our interactive catalogue at www.teca.tv, and/or visit the exhibitions prior to the sale.

2° Enregistrement à la vente. Si vous vous enregistrez en personne, nous vous prions de vous munir d’une pièce d’identité. Vous pouvez également vous enregistrer sur notre site. S’il s’agit de votre première visite, vos coordonnées bancaires vous seront demandées (banque, informations de contact et téléphone).

2. Register for the sale. For each sale, bidders who wish to take part must register. If you register personally, you must present an identity document. You may also register on our website. If it is the first time you have visited us, please give us your bank details (bank, contact details and telephone).

3° Comment enchérir ?

3. Choose the bidding method.

En personne : Demandez un numéro d’enchérisseur en vous adressant au comptoir d’enregistrement. Lorsqu’un lot vous intéresse, indiquez votre enchère au commissaire-priseur en levant tout simplement votre numéro d’enchérisseur. Le commissaire-priseur accepte alors plusieurs enchères. Continuez à lever votre numéro d’enchérisseur jusqu’à ce que vous ne souhaitiez plus surenchérir. L’enchérisseur ayant présenté la meilleure offre est alors désigné par le commissaire-priseur comme acquéreur du lot. Le marteau tombe. Adjugé, vendu ! Nous vous recommandons de vous enregistrer 24 h avant la vente aux enchères.

In person: Ask for a bidder’s number at the registration desk. When you are interested in a lot, indicate your bid to the auctioneer simply by raising your bidder’s number. The auctioneer accepts several bids and you will therefore need to continue raising your bidder’s number until you wish to make no further offer. The auctioneer designates the bidder who has made the best offer as the buyer of the lot. The hammer falls … Sold! We recommend you formalise your registration 24 hours prior to the auction.

Par téléphone : Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre à la vente, vous pouvez toujours enchérir par téléphone. Dans ce cas de figure, un collaborateur de TECA vous contacte quelques minutes avant la présentation du lot pour lequel vous souhaitez enchérir. Veuillez contacter le bureau des enchères pour davantage d’informations. Le nombre de lignes téléphoniques étant limité, il se peut que leur utilisation soit réservée lorsque les lots sont importants.

By telephone: If you are unable to attend the sale in person, we offer you the chance of bidding by telephone. A TECA associate will call you a few minutes prior to the start of the sale of the lot for which you wish to bid. If you would like further information, please contact the Bidding Office. The number of telephone lines is limited and the use thereof is therefore reserved to the most important lots.

En laissant un ordre d’achat (2 possibilités) : Veuillez remplir le formulaire d’achat se trouvant à la fin du catalogue ou le télécharger sur notre site Web www.teca.tv. Mentionnez le montant maximum de votre enchère, remplissez les autres champs obligatoires et faxez le document au département des ordres d’achat de la salle de vente afin qu’il nous soit remis 24 heures au plus tard avant la vente. Un membre de l’équipe TECA prend alors en charge votre participation en vue obtenir l’objet au meilleur prix. Lorsque vous recherchez un objet en ligne, chaque page du catalogue interactif vous permet de laisser des ordres d’achats sur les lots qui vous intéressent, et ce 24 heures au plus tard avant la date de la vente. Veuillez vous assurer d’avoir préalablement créé un compte en ligne. Si vous êtes d’ores et déjà en possession d’un compte, il vous suffit d’introduire vos données sur www.teca.tv.

Through a purchasing order (two options): Fill in the purchasing order form at the end of the catalogue, or download it from our website: www.teca.tv. Indicate the maximum sum for your bid, complete the other fields required, and send the form by fax to the auction room’s Department of Purchasing Orders so that it reaches us at least 24 hours before the sale. A member of the TECA team will ensure your participation so that you may attain the object at the best price. When looking for an object online, you may leave purchasing orders for the lots in which you are interested on each page of the interactive catalogue, at least 24 hours before the date of the sale. Make sure you first create an online account and, if you already have one, register in your account at www.teca.tv.

4° Après la vente : résultats, paiement, transport.

4. After the sale: results, payment and transport.

Résultat des ventes : Pour connaître le résultat de votre enchère, contactez notre service clientèle par téléphone une fois la vente terminée.

Result of the sales: To find out the result of your bid, call our Customer Service Dept once the sale has ended.

Paiement : Tout les adjudicataires de TECA reçoivent une notice complète par courrier : informations relatives au paiement, au retrait des objets, au transport et à la facturation. Le règlement doit être effectué 7 jours au plus tard après la vente.

Payment: All TECA buyers receive detailed information by post: information on payment, on the collection of objects and on transport and the invoice. Payment must be settled within a maximum of 7 days after the sale.

Transport : TECA est en mesure de prendre en charge l‘emballage et le transport des lots achetés à travers le monde entier. Toutefois, les acquéreurs peuvent également se charger de l’acheminement des lots en contactant leur transporteur. Les objets non retirés au-delà du délai autorisé après la vente peuvent être sujets à des frais d’entreposage et de manutention, ainsi qu’à des taxes et frais d’assurance.

Transport: TECA may organise the packaging and the transport of the lots acquired around the world, although buyers themselves may personally organise the shipment of lots with their own carrier. The costs of storage and handling, taxes and insurance may be added to objects that have not been collected within the permitted number of days after the sale.

7

Composición


catàleg_SubastaTECA-primera part1.FH11 Thu Apr 30 21:16:51 2009

Página 8 C

SÍMBOLS QUE S’UTILITZEN EN AQUEST CATÀLEG Lot ofert sense preu de sortida. Es carreguen unes despeses addicionals del 8,40% brut (8,73% IVA inclòs) a les despeses que habitualment van a càrrec del comprador. Aquestes despeses addicionals es reemborsen al comprador si aquest presenta un justificant d’exportació del lot fora del Principat d’Andorra dins els terminis legals establerts. El venedor del lot és membre de TECA ART. El lot és objecte d’una garantia que TECA atorga al venedor.

CM

MY

CY CMY

K

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE CATÁLOGO Lote ofrecido sin precio de salida. Se cargan unos gastos adicionales del 8,40% bruto (8,73% IVA incluido) a los gastos que habitualmente van a cargo del comprador. Estos gastos adicionales se reembolsarán al comprador si éste presenta un justificante de exportación del lote fuera del Principado de Andorra en los plazos legales establecidos. El vendedor del lote es miembro de TECA ART. El lote es objeto de una garantía que TECA otorga al vendedor. TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS

Els lots es venen en bon estat. Cal assegurar-se de l’estat de cada lot, així com del tipus i l’abast dels possibles danys o restauracions, tot examinant-lo abans de la subhasta. Molts lots, per la seva antiguitat i condició, no es troben en el seu estat original i, en certs casos, algunes descripcions poden fer referència a un dany i/o una restauració. L’absència d’aquesta menció no implica que un lot estigui exempt de defectes. Així mateix, la menció d’un defecte no implica la manca d’altres imperfeccions. Es recomana encaridament als possibles compradors que examinin els lots que els poden interessar abans de la venda. Els especialistes encarregats de la venda poden emetre informes a petició de l’interessat sobre l’estat dels objectes d’un valor superior a 3.500 €.

Los lotes se venden en buen estado. Hay que asegurarse del estado de cada lote, así como del tipo y el alcance de los posibles daños o restauraciones, examinándolo antes de la subasta. Muchos lotes, debido a su antigüedad y condición, no se encuentran en su estado original y, en ciertos casos, algunas descripciones pueden hacer referencia a un daño y/o una restauración. La ausencia de esta mención no implica que un lote esté exento de defectos. Asimismo, la mención de un defecto no implica la inexistencia de otras imperfecciones. Se recomienda encarecidamente a los posibles compradores que examinen los lotes que les puedan interesar antes de la venta. Los especialistas encargados de la venta pueden emitir informes a petición del interesado sobre el estado de los objetos de valor superior a 3.500 €.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE

SYMBOLS USED IN THIS CATALOGUE

Des frais additionnels de 8,40 % HT (8,73 % TTC) sont prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais additionnels sont remboursés à l’acheteur sur présentation d’un justificatif d’exportation du lot en dehors de la principauté d’Andorre dans les délais légaux. Le vendeur du lot est membre de TECA ART. Le lot fait l’objet d’une garantie octroyée par TECA au vendeur. TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT APPROXIMATIVES Les lots sont vendus en l’état. Il convient de s’assurer de l’état de chaque lot, ainsi que de la nature et étendue de tout dommage ou restauration en examinant ce dernier avant la vacation. Du fait de leur âge et de leur nature, de nombreux lots ne se trouvent pas dans leur état d’origine et certaines descriptions peuvent, dans certains cas de figure, faire état d’un dommage et/ou d’une restauration. L’absence d’une telle mention n’implique pas qu’un lot est exempt de défaut. De même, la mention de défaut n’implique pas l’absence d’autres imperfections. Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant les intéresser avant la vente. Des rapports sur l’état des objets sont disponibles sur demande auprès des spécialistes en charge de la vente pour les objets dont la valeur est supérieure à 3 500 €.

Composición

Y

TOTES LES MIDES INDICADES SÓN APROXIMADES

Lot offert sans prix de réserve.

8

M

Lot offered without reserve price. An extra premium of 8.40% (8.73%, including VAT) is added to the expenses habitually payable by the buyer. This additional premium will be reimbursed to the buyer upon presentation of a certificate proving the lot is to be exported outside the Principality of Andorra within the legally established time limits. The seller of the lot is a member of TECA ART. The lot is subject to a guarantee awarded by TECA to the seller. ALL THE DIMENSIONS INDICATED ARE APPROXIMATE The lots are sold in good condition. The condition of each lot, and the type and scope of possible damage or restoration work must be checked by examining the lot prior to the auction. Many lots, because of their age and condition are not in their original condition and, in some cases, some descriptions may make reference to damage and/or restoration work. Absence of such a mention does not imply the lot is faultless. Likewise, mention of a defect does not imply that there are not also other imperfections. Potential buyers are strongly advised to examine, prior to the sale, the lots that might interest them. Upon request of the interested party, specialists in charge of the sale may issue reports on the condition of those objects with a value in excess of €3,500.


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

P谩gina 1 C

Composici贸n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 2 C

600934.01

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ARROYO, Eduardo (1937). Sin título, 1987 Litografia en color. Mides: 51 x 38 cm. Numerada: 35/100. Signada i datada a baix, a la dreta. Litografía en color. Medidas: 51 x 38 cm. Numerada: 35/100. Firmada y fechada abajo, a la derecha. Lithographie en couleur. Dimensions : 51 x 38 cm. Numérotation : 35/100. Œuvre signée et datée en bas à droite. Colour lithograph. Dimensions: 51 x 38 cm. Numbered: 35/100. Signed and dated in the bottom right.

e 700 / 1.000 USD$ 900 / 1.000 GBP 600 / 900

600934.02

BOTERO, Fernando (1932). Los bañistas, 1971 Tinta sèpia sobre paper. Mides: 42 x 33,5 cm. Signada, datada i certificada per Botero. Tinta sepia sobre papel. Medidas: 42 x 33,5 cm. Firmada, fechada y certificada por Botero. Encre sépia sur papier. Dimensions : 42 x 33,5 cm. Œuvre signée, datée et certifiée par Botero. Sepia ink on paper. Dimensions: 42 x 33.5 cm. Signed, dated and certified by Botero.

e 51.000 / 55.000 USD$ 67.000 / 73.000 GBP 46.000 / 49.000

10

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 3 C

600934.03

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

BARCELÓ, Miquel (1957). Sin título, 1986 Tècnica mixta sobre paper. Mides: 99 x 69,5 cm. Signat a baix, a la dreta. Datat a baix, a l’esquerra. Técnica mixta sobre papel. Medidas: 99 Xx 69,5 cm. Firmado abajo, a la derecha. Fechado abajo, a la izquierda. Technique mixte sur papier. Dimensions : 99 x 69,5 cm. Œuvre signée en bas à droite. Œuvre datée en bas à gauche. Mixed technique on paper. Dimensions: 99 x 69.5 cm. Signed in the bottom right. Dated in the bottom left.

e 90.000 / 110.000 USD$ 119.000 / 145.000 GBP 81.000 / 99.000

11

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 4 C

600934.04

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CHAGALL, Marc (1887-1985). Le peintre rouge aux cheveux bleus, 1959

Pastel i tinta sobre paper. Mides: 32,1 x 47,1 cm. Signat, datat i certificat pel Comitè Marc Chagall. Pastel y tinta sobre papel. Medidas: 32,1 x 47,1 cm. Firmado, fechado y certificado por el Comité Marc Chagall. Pastel et tinte encre sur papier. Dimensions : 32,1 x 47,1 cm. Œuvre signée, datée et certifiée par le Comité Marc Chagall. Pastel and ink on paper. Dimensions: 32.1 x 47.1 cm. Signed, dated and certified by the Marc Chagall Committee.

e 66.000 / 75.000 USD$ 87.000 / 99.000 GBP 59.000 / 67.000 12

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 5 C

600934.05

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CHAGALL, Marc (1887-1985). Le rieur et les poissons, 1927 Gravat. Mides: 29 x 24 cm. Signat a mà. Il·lustració de faules de La Fontaine. Reproduït en el llibre Marc Chagall et Ambroise Vollard, pàg. 110, núm. 176. Grabado. Medidas: 29 x 24 cm. Firmado a mano. Ilustración de fábulas de La Fontaine. Reproducido en el libro Marc Chagall et Ambroise Vollard, pág. 110, nº 176. Gravure. Dimensions : 29 x 24 cm. Œuvre signée à la main. Illustration des fables de La Fontaine. Gravure reproduite dans le livre Marc Chagall et Ambroise Vollard, page 110, n° 176. Engraving. Dimensions: 29 x 24 cm. Hand signed. Illustration of fables by La Fontaine. Reproduced in the book Marc Chagall et Ambroise Vollard, page 110, No. 176.

e 2.700 / 3.000 usd$ 3.500 / 3.900 GBP 2.400 / 2.700

600934.06

CHAGALL, Marc (1887-1985). Le statuaire et la statue de Jupiter, 1927 Gravat. Mides: 29 x 27 cm. Signat a mà. Il·lustració de faules de La Fontaine. Reproduït en el llibre Marc Chagall et Ambroise Vollard, pàg. 112, núm. 183. Grabado. Medidas: 29,5 x 27 cm. Firmado a mano. Ilustración de: ´´Fábulas de La Fontaine´´. Reproducido en el libro Marc Chagall et Ambroise Vollard, pág. 112, nº 183. Gravure. Dimensions: 29 x 27 cm. Œuvre signée à la main. IIlustration des fables de La Fontaine. Gravure reproduite dans le livre Marc Chagall et Ambroise Vollard, page 112, n°183. Engraving. Dimensions: 29 x 27 cm. Hand signed. Illustration of fables by La Fontaine. Reproduced in the book Marc Chagall et Ambroise Vollard, page 112, No. 183.

e 2.600 / 3.000 USD$ 3.400 / 3.900 GBP 2.300 / 2.700 13

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 6 C

600933.07

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CUILLERAT, Jean (1927-1998). Mandala N° 18 Oli sobre tela. Datat el 1975. Mides: 81 x 54 cm. Óleo sobre lienzo. Fechado en 1975. Medidas: 81 x 54 cm. Huile sur toile. Datée 1975. Dimensions : 81 x 54 cm. Oil on canvas. Dated in 1975. Dimensions: 81 x 54 cm.

e 1.500 / 2.000 USD$ 1.900 / 2.600 GBP 1.300 / 1.800

600933.08

CUILLERAT, Jean (1927-1998). Ange N° 7 Oli sobre cartró. Mides: 53 x 39 cm. Óleo sobre cartón. Medidas: 53 x 39 cm. Huile sur carton. Dimensions : 53 x 39 cm. Oil on card. Dimensions: 53 x 39 cm.

e 700 / 800 USD$ 900 / 1.000 GBP 600 / 700

14

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 7 C

600934.09

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DALÍ, Salvador (1904-1989). Erótico, 1972 (recto/verso) Bolígraf blau i negre i llapis sobre paper. Mides: 23 x 18 cm. Signat i datat. Certificat: Robert Descharnes. Bolígrafo azul y negro y lápiz sobre papel. Medidas: 23 x 18 cm. Firmado y fechado. Certificado: Robert Descharnes. Stylo bille bleu et noir et crayon sur papier. Dimensions : 23 x 18 cm. Œuvre signée et datée. Certificat : Robert Descharnes. Blue and black pen and pencil on paper. Dimensions: 23 x 18 cm. Signed and dated. Certified: Robert Descharnes.

e 7.000 / 9.000 USD$ 9.200 / 12.000 GBP 6.300 / 8.000

600934.10

DALÍ, Salvador (1904-1989). Desnudo masculino, 1965 Llapis sobre paper. Mides: 46 x 37 cm. Signat a la dreta. Certificat: Robert Descharnes. Reproduït en el llibre Dalí à Perpignan, núm. 161. Lápiz sobre papel. Medidas: 46 x 37 cm. Firmado a la derecha. Certificado: Robert Descharnes. Reproducido en el libro Dalí à Perpignan, nº 161. Crayon sur papier. Dimensions : 46 x 37 cm. Signature à droite. Certificat : Robert Descharnes. Œuvre reproduite dans le livre Dalí à Perpignan, n° 161. Pencil on paper. Dimensions: 46 x 37 cm. Signed on the right. Certified: Robert Descharnes. Reproduced in the book Dalí à Perpignan, No. 161.

e 16.000 / 18.000 usd$ 21.000 / 23.000 GBP 14.000 / 16.000 15

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 8 C

600933.11

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DALÍ, Salvador(1904-1989). Le jugement de Paris, 1963 Gravat i heliogravat en color sobre paper Arches. Mides: 50 x 40 cm. Amb marges: 76 x 56 cm. Sèrie de 1963. Comanda de P. Argillet, París, impresa al taller d’impremta Robbe, París. Signat i datat el 1963 a llapis a baix, a la dreta. Prova d’artista. Catàleg d’obres gravades de Dalí, Michler-Lopsinger, núm. 123. Grabado y heliograbado en color sobre papel Arches. Medidas: 50 x 40 cm. Con márgenes: 76 x 56 cm. Serie de 1963. Encargo de P. Argillet, París, impreso en el taller de imprenta Robbe, París. Firmado y fechado en 1963 a lápiz abajo, a la derecha. Prueba de artista Catálogo de obras grabadas de Dalí, Michler-Lopsinger, nº 123. Gravure et héliogravure couleur sur papier Arches. Dimensions : 50 x 40 cm. Pleines marges : 76 x 56 cm. Suite Mythologie, de 1963. Commande de P. Argillet, Paris, imprimée dans les ateliers Robbe, Paris. Œuvre signée et datée au crayon en bas à droite (1963). Épreuve d’artiste. Catalogue des œuvres gravées de Dalí, Michler-Lopsinger N° 123. Engraved and photoengraved in colour on Arches paper. Dimensions: 50 x 40 cm. With margins: 76 x 56 cm. Series from 1963 Commission from P. Argillet, Paris, printed at the Robbe printing workshop, Paris. Signed and dated in 1963 in pencil in the bottom right. Artist’s proof. Catalogue of engraved works by Dalí, Michler-Lopsinger, No. 123.

e 3.000 / 4.000 USD$ 3.900 / 5.200 GBP 2.700 / 3.600

16

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 9 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DALÍ, Salvador (1904-1989). Alchimie des philosophes, 1976 600934.12 A) Le roi et la reine

A, B i C) Gravat, litografia i serigrafia sobre pergamí. Mides: 76 x 56 cm cada un. Edició: 225 exemplars. Signats i numerats: 100/225. Reproduït en el catàleg raonat de l’obra gràfica, vol. I, pàgina 250, A) núm. 838; B) núm. 841; C) núm. 840. A, B y C) Grabado, litografía y serigrafía sobre pergamino Medidas: 76 x 56 cm cada uno. Edición: 225 ejemplares. Firmados y numerados: 100/225. Reproducido en el catálogo razonado de la obra gráfica, vol. I, página 250: A) nº. 838; B) nº. 841; C) nº. 840. A, B et C) Gravure, lithographie et sérigraphie sur parchemin. Dimensions : 76 x 56 cm chacune. Édition : 225 exemplaires. Numérotation : 100/225. Œuvres signées. Reproduit dans le catalogue raisonné de l'œuvre graphique Vol. I – page 250, A) nº 838; B) nº 841; C) nº 840.

600934.13 B) Le songe d’un alchimiste ou l’Arbre de vie

A, B and C) Engraving, lithograph and serigraph on parchment. Dimensions: 76 x 56 cm each. Edition: 225 copies. Signed and numbered: 100/225. Reproduced in the catalogue of printed graphic work, Vol. I, page 250: A) No. 838; B) No. 841; C) No. 840

600934.14

e 5.000 / 6.000 USD$ 6.500 / 7.800 GBP 4.400 / 5.300

C) Le yin et le yang

17

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 10 C

600933.15

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

LET, William (1975). DALI. Sèrie Jugadors de pòquer/ Série joueurs de Poker Acrílic sobre tela. Mides: 100 x 100 cm. Número de registre: P0048. William LET va rebre el 2n premi del públic en l’exposició Cow Parade de París el 2006 amb l’obra Litsy.

Acrílico sobre lienzo. Medidas: 100 x 100 cm. Número de registro: P0048. William LET recibió el 2º premio del público en la exposición Cow Parade de París en 2006 con su obra Litsy.

Acrylique sur toile. Dimensions : 100 x 100 cm. Archive N° P0048. William LET a reçu le deuxième prix du public lors de l'exposition Cow Parade (Vach'Art), Paris, en 2006 avec Litsy.

Acrylic on canvas. Dimensions: 100 x 100 cm. Registration number: P0048. William LET was awarded 2nd Public Prize at the 2006 Cow Parade art exhibition in Paris with the work Litsy.

e 3.000 / 4.000 USD$ 3.900 / 5.200 GBP 2.700 / 3.600

600933.16

LINER, Carl Walter (1914-1997). Composition, 1972 Oli sobre tela. Mides: 81 x 100 cm. Signat a baix, a l’esquerra. Óleo sobre lienzo. Medidas: 81 x 100 cm. Firmado abajo, a la izquierda. Huile sur toile. Dimensions : 81 x 100 cm. Œuvre signée en bas à gauche. Oil on canvas. Dimensions: 81 x 100 cm. Signed in the bottom left.

e 7.000 / 9.000 USD$ 9.000 / 11.000 GBP 6.200 / 8.000

18

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 11 C

600934.17

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MAN RAY (1890–1976). Marquis de Sade, 1940/1970 Litografia en color. Mides: 76 x 56 cm. Signada a mà, a la dreta. Numerada: 76/99. Litografía en color. Medidas: 76 x 56 cm. Firmada a mano, a la derecha. Numerada: 76/99. Lithographie en couleur. Dimensions : 76 x 56 cm. Œuvre signée à la main sur la droite. Numérotation : 76/99. Colour lithograph. Dimensions: 76 x 56 cm. Hand signed on the right. Numbered: 76/99.

e 2.800 / 4.000 USD$ 3.700 / 5.300 GBP 2.500 / 3.600

600934.18

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Catálogo razonado de obra gráfica. Ed. Studio Marconi, vol.1 p.135

MAN RAY (1890–1976). Serie La Anatomía, 1970 Gravat. Mides de la planxa: 42,8 x 31,6 cm. Mides del paper: 67 x 51 cm. Numerat: 27/100. Signat a baix, a la dreta. Grabado. Medidas de la plancha: 42,8 x 31,6 cm. Medidas del papel: 67 X 51 cm. Numerado: 27/100. Firmado abajo, a la derecha. Gravure. Dimensions de la plaque : 42,8 x 31,6 cm. Dimensions du papier : 67 x 51 cm. Numérotation : 27/100. Œuvre signée en bas à droite. Engraving. Plate dimensions: 42.8 x 31.6 cm. Paper dimensions: 67 x 51 cm. Numbered: 27/100. Signed in the bottom right.

e 2.800 / 3.700 USD$ 3.700 / 5.900 GBP 2.500 / 3.300 18

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 12 C

600934.19

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MAN RAY (1890–1976). Serie Cactus, 1971 Aiguatinta. Mides: 76 x 56,5 cm. Numerada: 61/99. Tiratge: 99 ex. + 20 HC + algunes PA. Signada a baix, a la dreta.

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Bianca Maria Pilat: Catálogo razonado de obra gráfica, Ed. Studio Marconi, vol. I, p. 58, nº 29

Aguatinta. Medidas: 76 x 56,5 cm. Numerada: 61 / 99. Tiraje: 99 ej. + 20 HC + algunas P.A. Firmada abajo, a la derecha. Aquatinte. Dimensions : 76 x 56,5 cm. Numérotation : 61/99. Tirage : 99 exemplaires + 20 HC + quelques PA. Œuvre signée en bas à droite. Aquatint. Dimensions: 76 x 56.5 cm. Numbered: 61/99. Print run: 99 copies + 20 HC + some PA. Signed in the bottom right.

e 2.500 / 3.500 USD$ 3.300 / 4.600 GBP 2.200 / 3.100

600934.20

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Bianca Maria Pilat: Catálogo razonado de obra gráfica, Ed. Studio Marconi, vol. I, p. 58, nº 29

MAN RAY (1890–1976). Serie Cactus, 1971 Aiguatinta. Mides: 76 x 56,5 cm. Numerada: 29/99. Tiratge: 99 ex. + 20 HC + algunes PA. Signada a baix, a la dreta. Medidas: 76 x 56,5 cm. Numerada: 29/99. Tiraje: 99 ej. + 20 HC + algunas P.A. Firmada abajo a la derecha. Aquatinte. Dimensions : 76 x 56,5 cm. Numérotation : 29/99. Tirage : 99 exemplaires + 20 HC + quelques PA. Œuvre signée en bas à droite. Aquatint. Dimensions: 76 x 56.5 cm. Numbered: 29/99. Print run: 99 copies + 20 HC + some PA. Signed in the bottom right.

e 2.500 / 3.500 USD$ 3.300 / 4.600 GBP 2.200 / 3.100 20

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 13 C

600934.21

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Bianca Maria Pilat: Catálogo razonado de obra gráfica, Ed. Studio Marconi, vol. I, p. 58, nº 29

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MAN RAY (1890–1976). Serie Cactus, 1971 Aiguatinta. Mides: 76 x 56,5 cm. Numerada: 62/99. Tiratge: 99 ex. + 20 HC + algunes PA. Signada a baix, a la dreta. Aguatinta Medidas: 76 x 56,5 cm. Numerada: 62/99. Tiraje: 99 ej. + 20 HC + algunas P.A. Firmada abajo a la derecha. Aquatinte. Dimensions : 76 x 56,5 cm. Numérotation : 62/99. Tirage : 99 exemplaires + 20 HC + quelques PA. Œuvre signée en bas à droite. Aquatint. Dimensions: 76 x 56.5 cm. Numbered: 62/99. Print run: 99 copies + 20 HC + some PA. Signed in the bottom right.

e USD$ GBP

600934.22

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Bianca Maria Pilat: Catálogo razonado de obra gráfica, Ed. Studio Marconi, vol. I, p. 58, nº 42

2.500 / 3.500 3.300 / 4.600 2.200 / 3.100

MAN RAY (1890–1976). La noche de San Juan de Luz, 1968 Litografia en color. Mides: 75,5 x 53,5 cm. Numerada: 7/120. Tiratge: 120 ex. + 10 EA. Signada a baix, a la dreta, amb inicials. Litografía en color. Medidas: 75,5 x 53,5 cm. Numerada: 7/120. Tiraje: 120 ej. + 10 EA. Firmada abajo, a la derecha, con iniciales. Lithographie en couleur. Dimensions : 75,5 x 53,5 cm. Numérotation : 7/120. Tirage : 120 exemplaires + 10 EA. Œuvre signée avec initiales en bas à droite. Colour lithograph. Dimensions: 75.5 x 53.5 cm. Numbered: 7/120. Print run: 120 copies + 10 EA. Initials signed in the bottom right.

e 2.700 / 4.000 USD$ 3.500 / 5.300 GBP 2.400 / 3.600 21

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 14 C

600934.23

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MIRÓ, Joan (1893-1983). Aguada punto rojo, 31/12/1960

CUILLERAT, Jean (1927 - 1998). Ange N° 7.

Aquarel·la i pastel sobre paper. Mides: 45 x 57 cm. Signat amb inicial: M. Signat i datat al dors. Certificat: Jacques Dupin. Acuarela y pastel sobre papel. Medidas: 45 x 57 cm. Firmado con inicial: M. Firmado y fechado en el dorso. Certificado: Jacques Dupin. Aquarelle et pastel sur papier. Dimensions : 45 x 57 cm. Signature avec initiale : M. Œuvre signée et datée au dos. Certificat : Jacques Dupin.

e 56.000 / 60.000 USD$ 74.000 / 79.000 GBP 50.000 / 54.000

22

Composición

Watercolour and pastel on paper. Dimensions: 45 x 57 cm. Signed with the initial: M. Signed and dated on the back. Certified: Jacques Dupin.


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 15 C

600934.24

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MIRÓ, Joan (1893-1983). Sobreteixims i escultures, 1972 Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Joan Miró, Litógrafo. vol. V, p. 191, nº. 848. Los carteles de Miró. Ediciones Polígrafa, p./nº. 58.

Litografia. Mides: 75 x 58 cm. Numerada: HC. Signada a baix, a la dreta. Edició: 50 exemplars avant la lettre sobre paper Guarro, numerats i signats. Certificat: Fundació Joan Miró. Litografía. Medidas: 75 x 58 cm. Numerada: H.C. Firmada abajo, a la derecha. Edición: 150 ejemplares avant la lettre sobre papel Guarro, numerados y firmados. Certificado: Fundación Joan Miró. Lithographie. Dimensions : 75 x 58 cm. Numérotation : HC. Œuvre signée en bas à droite. Édition : 150 exemplaires Avant la lettre sur papier Guarro, numérotés et signés. Certificat : Fondation Joan Miró. Lithograph. Dimensions: 75 x 58 cm. Numbered: HC. Signed in the bottom right. Edition: 50 copies avant la lettre on Guarro paper, numbered and signed. Certified: Joan Miró Foundation.

e USD$ GBP

600934.25

4.100 / 5.000 5.400 / 6.600 3.600 / 4.500

MIRÓ, Joan (1893-1983). Umbracle, 1973 Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Joan Miró, Litógrafo. vol. V, p. 59, nº 922. Los carteles de Miró. Ediciones Polígrafa, p./nº. 74.

Litografia. Mides: 74,5 x 56 cm. Numerada: HC. Signada a baix, a la dreta. Edició: 50 exemplars avant la lettre sobre paper Guarro, numerats i signats. Litografía. Medidas: 74,5 x 56 cm. Numerada: HC Firmada abajo, a la derecha. Edición: 50 ejemplares avant la lettre sobre papel Guarro, numerados y firmados. Lithographie. Dimensions : 74,5 x 56 cm. Numérotation : HC. Œuvre signée en bas à droite. Édition : 50 exemplaires Avant la lettre sur papier Guarro, numérotés et signés. Lithograph. Dimensions: 74.5 x 56 cm. Numbered: HC. Signed in the bottom right. Edition: 50 copies avant la lettre on Guarro paper, numbered and signed.

e USD$ GBP

4.100 / 5.000 5.400 / 6.600 3.600 / 4.500 23

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 16 C

600934.26

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

PALAZUELO, Pablo (1916). Sin título, 1978 Litografia. Mides: 38 x 55,5 cm. Numerada: HC. Signada a baix, a la dreta. Litografia. Medidas: 38 x 55,5 cm. Numerada: HC. Firmada abajo, a la derecha. Lithographie. Dimensions : 38 x 55,5 cm. Numérotation : HC. Œuvre signée en bas à droite. Lithograph. Dimensions: 38 x 55,5 cm. Numbered: HC. Signed in the bottom right.

e USD$ GBP

600934.27

1.200 / 2.000 5.400 / 6.600 3.600 / 4.500

PALAZUELO, Pablo (1916). Sin título, 1978 Llapis sobre paper. Mides: 21 x 28 cm. Signat a dalt, al centre. Lápiz sobre papel. Medidas: 21 x 28 cm. Firmado arriba, en el centro. Crayon sur papier. Dimensions : 21 x 28 cm. Œuvre signée en haut, plein centre. Pencil on paper. Dimensions: 21 x 28 cm. Signed at the top in the centre.

e USD$ GBP

24

Composición

5.000 / 6.000 6.600 / 7.900 4.500 / 5.400


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 17 C

600934.28

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

PICASSO, Pablo (1881-1973). Étude pour le décor du Tricorne, 1919 Mina de grafit sobre paper. Mides: 25,5 x 21 cm. Certificat: Maya Widmaier Picasso Mina de plomo sobre papel. Medidas: 25,5 x 21 cm. Certificado: Maya Widmaier Picasso Mine de plomb sur papier. Dimensions : 25,5 x 21 cm. Certificat : Maya Widmaier Picasso Lead pencil on paper. Dimensions: 25.5 x 21 cm. Certified: Maya Widmaier Picasso

e 28.000 / 32.000 USD$ 37.000 / 42.000 GBP 25.000 / 28.000

600934.29

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Georges Bloch: Catálogo razonado de obra gráfica, p. 277, nº. 1294. Ch. Czwiklitzer: Les Affiches de Picasso, nº. 44.

PICASSO, Pablo (1881-1973). Sala Gaspar Barcelona, 1961 Litografia - rètol. Mides: 90 x 65 cm. Tiratge: 500 exemplars. Signada a mà. Impressor: Foto - Repro, Barcelona, 1961. Litografía - cartel. Medidas: 90 x 65 cm. Tiraje: 500 ejemplares. Firmada a mano. Impresor: Foto - Repro, Barcelona, 1961. Lithographie - affiche. Dimensions : 90 x 65 cm. Tirage : 500 exemplaires. Œuvre signée à la main. Imprimeur : Foto - Repro, Barcelona, 1961. Lithograph - sign. Dimensions: 90 x 65 cm. Print run: 500 copies. Hand signed. Printer: Foto - Repro, Barcelona, 1961.

e 4.000 / 5.000 USD$ 5.900 / 6.600 GBP 4.000 / 4.500 25

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 18 C

600934.30 Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Ch. Czwiklitzer: Les Affiches de Picasso, nº 68.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

PICASSO, Pablo (1881-1973). Vallauris 1953 -Exposition Impressió tipogràfica en varis colors. Mides: 81 x 59 cm. Tiratge: 2.000 exemplars. Signada a mà, a baix, a la dreta. Impresión tipográfica en varios colores. Medidas: 81 x 59 cm. Tiraje: 2.000 ejemplares. Firmadoa a mano, abajo, a la derecha. Épreuve typographique en plusieurs couleurs. Dimensions : 81 x 59 cm. Tirage : 2 000 exemplaires. Œuvre signée à la main en bas à droite. Typographic print in several colours. Dimensions: 81 x 59 cm. Print run: 2,000 copies. Hand signed in the bottom right.

e 6.500 / 7.000 USD$ 8.600 / 9.200 GBP 5.800 / 6.300

600934.31

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Ch. Czwiklitzer: Les Affiches de Picasso, nº 274.

PICASSO, Pablo (1881-1973). Sala Gaspar Barcelona. 1968 Fotolitografia en color. Mides: 76,5 x 56,5 cm. Tiratge: 1.000 exemplars. Signada a mà, a baix, a la dreta. Impressor: Foto - Repro, Barcelona. Fotolitografía en color. Medidas: 76,5 x 56,5 cm. Tiraje: 1.000 ejemplares. Firmada a mano, abajo, a la derecha. Impresor: Foto – Repro, Barcelona. Photolithographie en couleur. Dimensions : 76,5 x 56,5 cm. Tirage : 1 000 exemplaires. Œuvre signée à la main en bas à droite. Imprimeur : Foto – Repro, Barcelona. Colour photolithograph. Dimensions: 76.5 x 56.5 cm. Print run: 1,000 copies. Hand signed in the bottom right. Printer: Foto – Repro, Barcelona.

e 4.500 / 5.000 USD$ 5.900 / 6.600 GBP 4.000 / 4.500 26

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 19 C

600934.32

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SAURA, Antonio (1930-1998). Aphorismen, 1973 Serigrafia sobre paper. Mides: 61,3 x 41,4 cm. Signada a baix, a la dreta. Numerada: 12/115. Edició de 175 exemplars:

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography:

115 exemplars numerats de l’1 al 115. 38 exemplars EA numerats de l’1 al 38. 22 exemplars HC numerats de l’I al XXII.

Patrick Cramer: Catálogo razonado de obra gráfica, p. 198, nº. 166.

Serigrafía sobre papel. Medidas: 61,3 x 41,4 cm. Firmada abajo, a la derecha. Numerada: 12 / 115. Edición de 175 ejemplares: 115 ejemplares numerados del 1 al 115. 38 ejemplares E.A. numerados del 1 al 38. 22 ejemplares H.C. numerados del I al XXII.

e 2.200 / 3.000 USD$ 8.600 / 9.200 GBP 5.800 / 6.300

Sérigraphie sur papier. Dimensions : 61,3 x 41,4 cm. Œuvre signée en bas à droite. Numérotation : 12/115. Œuvre éditée en 175 exemplaires : 115 exemplaires numérotés de 1 à 115. 38 exemplaires EA numérotés de 1 à 38. 22 exemplaires HC numérotés de I à XXII.

Serigraph on paper. Dimensions: 61.3 x 41.4 cm. Signed in the bottom right. Numbered: 12/115. Edition of 175 copies: 115 copies numbered from 1 to 115. 38 EA copies numbered from 1 to 38. 22 HC copies numbered from I to XXII.

600934.33 Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography: Catálogo razonado de obra gráfica, de Patrick Cramer, p. 199, – nº 167.

e 2.200 / 3.000 USD$ 8.600 / 9.200 GBP 5.800 / 6.300

SAURA, Antonio (1930-1998). Aphorismen, 1973 Serigrafia sobre paper. Mides: 70 x 50 cm. Signada a baix, a la dreta. Numerada: 12/115. Edició de 175 exemplars: 115 exemplars numerats de l’1 al 115. 38 exemplars EA numerats de l’1 al 38. 22 exemplars HC numerats de l’I al XXII.

Serigrafía sobre papel. Medidas: 70 x 50 cm. Firmada abajo, a la derecha. Numerada: 12/115. Edición de 175 ejemplares: 115 ejemplares numerados del 1 al 115. 38 ejemplares EA numerados del 1 al 38. 22 ejemplares HC numerados del I al XXII.

Sérigraphie sur papier. Dimensions : 70 x 50 cm. Œuvre signée en bas à droite. Numérotation : 12/115. Œuvre éditée en 175 exemplaires : 115 exemplaires numérotés de 1 à 115. 38 exemplaires EA numérotés de 1 à 38. 22 exemplaires HC numérotés de I à XXII.

Serigraph on paper. Dimensions: 70 x 50 cm. Signed in the bottom right. Numbered: 12/115. Edition of 175 copies: 115 copies numbered from 1 to 115. 38 EA copies numbered from 1 to 38. 22 HC copies numbered from I to XXII.

27

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 20 C

600934.34

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SAURA, Antonio (1930-1998). Aphorismen, 1973 Serigrafia sobre paper. Mides: 63,4 x 28,5 cm. Signada a baix, a la dreta. Numerada: 12/115. Edició de 175 exemplars:

Bibliografia: Bibliografía: Bibliographie : Bibliography:

115 exemplars numerats de l’1 al 115. 38 exemplars EA numerats de l’1 al 38. 22 exemplars HC numerats de l’I al XXII.

Patrick Cramer: Catálogo razonado de obra gráfica, p. 198, nº. 166.

Serigrafía sobre papel. Medidas: 63,4 Xx 28,5 cm. Firmada abajo, a la derecha. Numerada: 12 / 115. Edición de 175 ejemplares: 115 emplares numerados del 1 al 115. 38 emplares E.A. numerados del 1 al 38. 22 emplares H.C. numerados del I al XXII.

e 2.200 / 3.000 USD$ 8.600 / 9.200 GBP 5.800 / 6.300

Sérigraphie sur papier. Dimensions : 63,4 x 28,5 cm. Œuvre signée en bas à droite. Numérotation : 12/115. Œuvre éditée en 175 exemplaires : 115 exemplaires numérotés de 1 à 115. 38 exemplaires EA numérotés de 1 à 38. 22 exemplaires HC numérotés de I à XXII.

Serigraph on paper. Dimensions: 63.4 x 28.5 cm. Signed in the bottom right. Numbered: 12/115. Edition of 175 copies: 115 copies numbered from 1 to 115. 38 EA copies numbered from 1 to 38. 22 HC copies numbered from I to XXII.

600934.35

e 1.000 / 1.500 USD$ 1.300 / 1.900 GBP 900 / 1.300

SAURA, Antonio (1930-1998). Sin Título. Litografia en color. Mides: 51 x 38 cm. Numerada: 35/100. Signada a baix, a la dreta. Litografía en color. Medidas: 51 x 38 cm. Numerada: 35/100. Firmada abajo, a la derecha. Lithographie en couleur. Dimensions : 51 x 38 cm. Numérotation : 35/100. Œuvre signée en bas à droite. Colour lithograph. Dimensions: 51 x 38 cm. Numbered: 35/100. Signed in the bottom right.

28

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 21 C

600934.36

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

TÀPIES, Antoni (1923). Als mestres de Catalunya, 1974 Serigrafia en vàries tintes. Mides: 210 x 100 cm. Ed. Sala Gaspar – Barcelona. Numerada: XXVI/L. Signada a baix, a la dreta. Edició: 40 exemplars numerats, de XI/L a L/L. Reproduïda en el Catálogo razonado de obra gráfica, vol. II, pàg. 111, núm. 486. Serigrafía en varias tintas. Medidas: 210 x 100 cm. Ed. Sala Gaspar – Barcelona. Numerada: XXVI/L. Firmada abajo, a la derecha. Edición: 40 ejemplares numerados, de XI/L a L/L. Reproducida en el Catálogo razonado de obra gráfica, vol. II, pág. 111, nº 486. Sérigraphie en plusieurs couleurs. Dimensions : 210 x 100 cm. Ed. Sala Gaspar – Barcelona. Numérotation : XXVI/L. Œuvre signée en bas à droite. Édition : 40 exemplaires numérotés de XI/L à L/L. Sérigraphie reproduite dans l’ouvrage Catálogo razonado de obra gráfica, vol. II, page 111, nº 486. Serigraph in several inks. Dimensions: 210 x 100 cm. Ed. Sala Gaspar – Barcelona. Numbered: XXVI/L. Signed in the bottom right. Edition: 40 copies numbered from XI/L to L/L. Reproduced in the Catálogo razonado de obra gráfica, vol. II, page 111, No. 486.

e 15.000 / 18.000 USD$ 20.000 / 23.000 GBP 13.000 / 16.000

29

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 22 C

600934.37

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

TÀPIES, Antoni (1923). Omenaje a Rafael Alberti, 1977 Pintura sobre paper. Mides: 49 x 64,5 cm. Signada i certificada: Fundació Antoni Tàpies. Pintura sobre papel. Medidas: 49 x 64,5 cm. Firmada y certificada: Fundación Antoni Tàpies. Peinture sur papier. Dimensions : 49 x 64,5 cm. Œuvre signée et certifiée par la Fondation Antoni Tàpies. Painting on paper. Dimensions: 49 x 64.5 cm. Signed and certified: Antoni Tàpies Foundation.

e 46.000 / 49.000 USD$ 61.000 / 65.000 GBP 41.000 / 44.000

600934.38

TÀPIES, Antoni (1923). Serie Negro y rojo. A damunt vermell, 1976 Aiguafort en vàries tintes amb flocat. Mides del paper: 56 x 76 cm. Planxa a sang. Ed.: Ediciones Polígrafa – Barcelona. Numerat: 70/75. Edició: 75 exemplars + 15 HC. Signat a baix, a la dreta. Aguafuerte en varias tintas con flocado. Medidas del papel: 56 x 76 cm. Plancha a márgenes perdidos. Ed.: Ediciones Polígrafa - Barcelona. Numerado: 70/75. Edición: 75 ejemplares + 15 HC. Firmado abajo, a la derecha. Eau-forte en plusieurs couleurs avec flocage. Dimensions du papier : 56 x 76 cm. Plaque à franc-bord. Éd. : Ediciones Polígrafa – Barcelona. Numérotation : 70/75. Édition : 75 exemplaires + 15 HC. Œuvre signée en bas à droite.

Reproduïda en el: Reproducida en el: Reproduite dans l’ouvrage : Reproduced in the: Catálogo razonado de obra gráfica, vol. II, p. 195, nº. 613.

Etching in several inks with flocking. Paper dimensions: 56 x 76 cm. Plate with bleeds. Ed.: Ediciones Polígrafa – Barcelona. Numbered: 70/75. Edition: 75 copies + 15 HC. Signed in the bottom right.

e 4.600 / 5.000 - USD$ 6.000 / 6.600 - GBP 4.100 / 4.500 30

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 23 C

600934.39

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

TÀPIES Antoni (1923). Triptyque, 1976 Aiguafort i matèria plàstica en diverses tintes sobre fons entintat amb corró. Mides del paper: 78 x 106 cm. Mides de la planxa: 59 x 79 cm. Ed.: Galeria Maeght - Barcelona. Numerat: HC. VII/XV. Edició: 50 ex. + 15 HC. Signat a baix, a la dreta. Aguafuerte y materia plástica en varias tintas sobre fondo entintado a rodillo. Medidas del papel: 78 x 106 cm. Medidas de la plancha: 59 x 79 cm. Ed.: Galeria Maeght - Barcelona. Numerada: HC VII/XV. Edición: 50 ej. + 15 HC. Firmada abajo, a la derecha. Eau-forte et matière plastique en plusieurs couleurs sur fond encré au rouleau. Dimensions du papier : 78 x 106 cm. Dimensions de la plaque : 59 x 79 cm. Éd. : Galeria Maeght Barcelona. Numérotation : HC. VII/XV. Édition : 50 exemplaires + 15 HC. Œuvre signée en bas à droite.

Reproduïda en el: Reproducida en el: Reproduite dans l’ouvrage : Reproduced in the: Catálogo razonado de obra gráfica, vol. II, p. 189, nº. 605.

Etching and plastic material in different inks on a background dyed with roller. Paper dimensions: 78 x 106 cm. Plate dimensions: 59 x 79 cm. Ed.: Galeria Maeght - Barcelona. Numbered: HC. VII/XV. Edition: 50 copies + 15 HC. Signed in the bottom right.

e 4.600 / 5.000 - USD$ 6.000 / 6.600 - GBP 4.100 / 4.500

600934.40

Reproduïda en el: Reproducida en el: Reproduite dans l’ouvrage : Reproduced in the Catálogo razonado de obra gráfica, vol. II, p. 177, nº. 585.

e 2.700 / 3.500 USD$ 3.700 / 4.600 GBP 2.500 / 3.100

TÀPIES Antoni (1923). Número sept, 1976 Aiguatinta i litografia en diverses tintes. Mides del paper: 90 x 63 cm. Mides de la planxa: 70 x 46 cm. Ed.: Galeria Maeght - Barcelona. Numerada: HC. VII/XV. Edició: 50 ex. +15 HC. Signada a baix, a la dreta. Aguatinta y litografía en varias tintas. Medidas del papel: 90 x 63 cm. Medidas de la plancha: 70 x 46 cm. Ed.: Galeria Maeght Barcelona. Numerada: HC. VII/XV. Edición: 50 ej. + 15 HC. Firmada abajo, a la derecha. Aquatinte et lithographie en plusieurs couleurs. Dimensions du papier : 90 x 63 cm. Dimensions de la plaque : 70 x 46 cm. Éd. : Galeria Maeght - Barcelona. Numérotation : HC. VII/XV. Édition : 50 exemplaires + 15 HC. Œuvre signée en bas à droite. Aquatint and lithograph in different inks. Paper dimensions: 90 x 63 cm. Plate dimensions: 70 x 46 cm. Ed.: Galeria Maeght - Barcelona. Numbered: HC. VII/XV. Edition: 50 copies + 15 HC. Signed in the bottom right.

31

Composición


SubastaTECA-Pintura-Moderna.FH11 Thu Apr 30 18:59:45 2009

Página 24 C

600934.41

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

VASARELY, Victor (1908-1997). Sin título, c.1948/50 Oli sobre paper. Mides: 20 x 13 cm. Signat a baix, al centre. Reproduït en el llibre Col·leccionistes d’art a Catalunya, Palau Robert – Palau de la Virreina, pàg. 245, núm. 300. Portada del catàleg Galería Jorba-Preciados. Novembre de 1971: Exposició “Art a Europa”. Procedència: Galerie Krugier & Cie – Ginebra. Óleo sobre papel. Medidas: 20 x 13 cm. Firmado abajo, en el centro. Reproducido en el libro Col·leccionistes d’art a Catalunya, por Palau Robert – Palau de la Virreina, pág. 245, nº 300. Portada del catálogo Galeria Jorba-Preciados. Noviembre de 1971: Exposición “Arte en Europa”. Procedencia: Galerie Krugier & Cie - Ginebra. Peinture à l’huile sur papier. Dimensions : 20 x 13 cm. Œuvre signée en bas, plein centre. Peinture reproduite dans le livre Col·leccionistes d’art a Catalunya, Palau Robert – Palau de la Virreina, page 245, nº 300. Couverture du catalogue Galería Jorba-Preciados. Novembre 1971 : Exposition « Art en Europe ». Provenance : Galerie Krugier & Cie – Genève. Oil on paper. Dimensions: 20 x 13 cm. Signed at the bottom in the centre. Reproduced in the book Col·leccionistes d’art a Catalunya, Palau Robert – Palau de la Virreina, page 245, No. 300. Cover of the catalogue Galería Jorba-Preciados. November 1971: “Art in Europe” Exhibition. Origin: Galerie Krugier & Cie – Geneva.

e 10.000 / 14.000 USD$ 13.000 / 18.000 GBP 9.000 / 12.000

32

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Pรกgina 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

E S C U LT U R A i art contemporani

ESCULTURA y arte contemporรกneo

SCULPTURE et art contemporain

SCULPTURE and contemporary art

Composiciรณn


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 2 C

600933.42

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

AGOSTINHO, Fernando (1960). Dragster 3 places Escultura en vidre. Peça única. Longitud: 50 cm Escultura en cristal. Pieza única. Longitud: 50 cm Sculpture en verre, pièce unique. Longueur 50 cm. Sculpture in glass. Unique piece. Length: 50 cm

e 1.200 / 1.500 USD$ 1.500 / 1.900 GBP 1.000 / 1.300

600933.43 AGOSTINHO, Fernando (1960). Punky Escultura en vidre. Peça única. Alçada: 60 cm. Escultura en cristal. Pieza única. Altura: 60 cm. Sculpture en verre, pièce unique. Hauteur 60 cm Sculpture in glass. Unique piece. Height: 60 cm.

e 1.200 / 1.500 USD$ 1.500 / 1.900 GBP 1.000 / 1.300

600934.44

ARMAN (Armand Pierre Fernandez, 1928-2005). Togo

Taula. Mides: 125 x 100 x 7 cm. Edició de 60 exemplars. Mesa. Medidas: 125 x 100 x 7 cm. Edición de 60 ejemplares. Table. Dimensions : 125 x 100 x 7 cm. Édition : 60 exemplaires. Table. Dimensions: 125 x 100 x 7 cm. 60-copy edition.

e 9.000 / 11.000 USD$ 12.000 / 14.000 GBP 8.000 / 10.000 34

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 3 C

600934.45

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ARMAN (Armand Pierre Fernandez, 1928- 2005). Saudade Bronze retallat. Alçada: 72 cm. Edició: 8 exemplars + 4 EA signats. Certificat de referència: Archives Durand Ruel núm. 7758. Bronce recortado. Altura: 72 cm. Edición: 8 ejemplares + 4 EA firmados. Certificado de referencia: Archives Durand Ruel nº 7758. Bronze rogné. Hauteur : 72 cm. Édition : 8 exemplaires + 4 EA signés. Certificat de référence : Archives Durand Ruel n° 7758. Cut bronze. Height: 72 cm. Edition: 8 copies + 4 signed EA. Reference certificate: Archives Durand Ruel No. 7758.

e 22.000 / 25.000 USD$ 29.000 / 33.000 GBP 20.000 / 22.000

600934.46 ARMAN (1928-2005). Ukelele, 2002

Bronze. Mides: 30 x 52 x 16 cm. Numeració: 69/99. Signat. Bronce. Medidas: 30 x 52 x 16 cm. Numeración: 69/99. Firmado. Bronze. Dimensions : 30 x 52 x 16 cm. Numérotation : 69/99. Œuvre signée. Bronze. Dimensions: 30 x 52 x 16 cm. Numbered: 69/99. Signed.

e 4.500 / 5.600 USD$ 6.000 / 7.500 GBP 4.000 / 5.000

35

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 4 C

M

Y

CM

MY

ARROYO, Eduardo (1937). Anita Garibaldi

600934.47

Bronze patinat i ferro pintat. Mides: 29 x 11Ø cm. Edició: 30/35. Bronce patinado y hierro pintado. Medidas: 29 x 11Ø cm. Edición: 30/35. Bronze patiné et fer peint. Dimensions : 29 x 11Ø cm. Édition : 30/35. Patinated bronze and painted iron. Dimensions: 29 x 11Ø cm. Edition: 30/35.

e 13.000 / 16.000 USD$ 17.000 / 21.000 GBP 12.000 / 14.000

600934.48

DALÍ, Salvador (1904-1989). El violín, 1966

Violí de plata massissa. Voluta d’or fi. Mides: 53 x 21,5 x 7 cm. Signat i titulat al dors. Edició: 8 exemplars + 4 PA. Certificat: Robert Descharnes. Violín de plata maciza. Voluta de oro fino. Medidas: 53 x 21,5 x 7 cm. Firmado y titulado en el dorso. Edición: 8 ejemplares + 4 PA. Certificado: Robert Descharnes. Violon en argent massif. Volute en or fin. Dimensions : 53 x 21,5 x 7 cm. Pièce signée et titrée au dos. Édition : 8 exemplaires + PA. Certificat : Robert Descharnes.

e 50.000 / 60.000 USD$ 66.000 / 79.000 GBP 45.000 / 54.000

36

Composición

Violin in solid silver. Scroll in fine gold. Dimensions: 53 x 21.5 x 7 cm. Signature and title on the back. Edition: 8 copies + 4 PA. Certified: Robert Descharnes.

CY CMY

K


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 5 C

600934.49

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DALÍ, Salvador (1904-1989). Mae West.

Sofà. Només hi ha 10 peces com aquesta a tot el món. Mides: 226 cm.

e 20.000 / 25.000 - USD$ 26.000 / 33.000 - GBP 18.000 / 22.000

Sofá. Sólo existen 10 piezas como ésta en todo el mundo. Medidas: 226 cm.

Sofa. Il n’existe que 10 sofas comme celui-ci dans le monde entier. Dimensions : 226 cm. Sofa. There are only 10 such sofas in the entire world. Dimensions: 226 cm.

600934.50

DALÍ, Salvador (1904-1989). La Sardana, n° 1, 1966

600934.51

DALÍ, Salvador (1904-1989). La Sardana, n° 2, 1966 Plata massissa. Mides: 16,5 x 9,5 cm. Signada i numerada a la base. Edició: 175 exemplars. Certificat de l’editor. Plata maciza. Medidas: 16,5 x 9,5 cm. Firmada y numerada en la base. Edición: 175 ejemplares. Certificado del editor. Argent massif. Dimensions : 16,5 x 9,5 cm. Œuvre signée et numérotée à la base. Édition : 175 exemplaires. Certificat de l’éditeur. Solid silver. Dimensions: 16.5 x 9.5 cm. Signed and numbered on the base. Edition: 175 copies. Foundry certificate of authenticity.

e 4.000 / 5.000 USD$ 5.300 / 6.600 GBP 3.600 / 4.500 37

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 6 C

600934.52

Cera. Pieza única. Altura: 33 cm. Certificado: Robert Descharnes. Cire. Pièce unique. Hauteur : 33 cm. Certificat : Robert Descharnes. Wax. Unique work. Height: 33 cm. Certified: Robert Descharnes.

e 45.000 / 50.000 USD$ 59.000 / 66.000 GBP 40.000 / 45.000

Composición

Y

CM

MY

CY CMY

K

DALÍ, Salvador (1904-1989). Cristo llevando la cruz, 1964

Cera. Peça única. Alçada: 33 cm. Certificat: Robert Descharnes.

38

M


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 7 C

600933.53

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DAVID, José Maria (1944). Panthère en action

Bronze, foneria Chapon. Sèrie d’1 a 8 exemplars. Segell del fonedor i certificat de l’autor. Bronce, fundición Chapon. Serie de 1 a 8 ejemplares. Sello del fundidor y certificado del autor. Bronze, fonderie Chapon. Série de 1 à 8 exemplaires. Cachet du fondeur et certificat de l’auteur. Bronze, Chapon foundry. Series of 1 to 8 copies. Foundry seal and author’s certificate.

e 39.000 / 40.000 USD$ 51.000 / 53.000 GBP 35.000 / 36.000

600933.54

DAVID, José Maria (1944). Hippopotame à gueule fermée

Bronze, foneria Landowski, París. Sèrie d’1 a 8 exemplars. Segell del fonedor i certificat de l’autor. Bronce, fundición Landowski, París. Serie de 1 a 8 ejemplares. Sello del fundidor y certificado del autor. Bronze, fonderie Landowski, Paris. Série de 1 à 8 exemplaires. Cachet du fondeur et certificat de l’auteur. Bronze, Landowski foundry, Paris. Series of 1 to 8 copies. Foundry seal and author’s certificate.

e 28.000 / 35.000 USD$ 37.000 / 46.000 GBP 25.000 / 31.000 39

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 8 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

600933.55 DAVID, José Maria (1944) Faucon sur gant de cuir

Bronze, foneria Landowski, París. Sèrie d’1 a 8 exemplars. El president de la República Francesa va regalar el primer a l’emir de Qatar. Segell del fonedor i certificat de l’autor. Bronce, fundición Landowski, París. Serie de 1 a 8 ejemplares. El presidente de la República Francesa regaló el primero al emir de Qatar. Sello del fundidor y certificado del autor. Bronze, fonderie Landowski, Paris. Série de 1 à 8 exemplaires. Le n°1 a été offert à l’émir du Qatar par le président de la République française. Cachet du fondeur et certificat de l’auteur. Bronze, Landowski foundry, Paris. Series of 1 to 8 copies. The President of the French Republic gave the first to the Emir of Qatar as a gift. Foundry seal and author’s certificate.

e 8.000 / 12.000 USD$ 10.000 / 16.000 GBP 7.000 / 10.000

600933.56 DAVID, José Maria (1944). Chandeliers Parella de canelobres amb óssos de bronze platejat, foneria Marc Mer. Sèrie d’1 a 8 exemplars. Segell del fonedor i certificat de l’autor. Pareja de candelabros con osos de bronce plateado, fundición Marc Mer. Serie de 1 a 8 ejemplares. Sello del fundidor y certificado del autor. Paire de chandeliers aux ours argentés en bronze, fonderie Marc Mer. Série de 1 à 8 exemplaires. Cachet du fondeur et certificat de l’auteur. Pair of silver-plated bronze candelabra with bears, Marc Mer foundry. Series of 1 to 8 copies. Foundry seal and author’s certificate.

e 18.000 / 22.000 USD$ 24.000 / 29.000 GBP 16.000 / 20.000

40

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 9 C

600933.57

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DAVID, José Maria (1944). Taula Guépard.

Taula excepcional model Guépard. Travessers de bronze recobert amb un pàtina negra matisada i decorats amb dos guepards rampants. Sobre de vidre de 2 cm de gruix. Mides: 2,50 x 1,30 m. Alçada: 0,80 m. Foneria Landowski, París. Sèrie d’1 a 8 exemplars. Segell del fonedor i certificat de l’autor. Mesa excepcional modelo Guépard. Travesaños de bronce recubierto con una pátina negra matizada y decorados con dos guepardos rampantes. Parte superior de cristal de 2 cm de grueso. Medidas: 2,50 x 1,30 m. Altura: 0,80 m. Fundición Landowski, París. Serie de 1 a 8 ejemplares. Sello del fundidor y certificado del autor Table exceptionnelle modèle « Guépard ». Piètement en bronze à patine noire nuancée décoré de deux guépards rampants. Plateau en verre d’une épaisseur de 2 cm. Dimensions : 2,50 x 1,30 m ; Hauteur : 0,80 m. Fonderie Landowski, Paris. Série de 1 à 8 exemplaires. Cachet du fondeur et certificat de l’auteur.

e 35.000 / 40.000 USD$ 46.000 / 53.000 GBP 31.000 / 36.000

Exceptional Guépard model table. Bronze crosspieces finished with shaded black patina and decorated with two rampant cheetahs. 2-cm thick glass tabletop. Dimensions: 2.50 x 1.30 m. Height: 0.80 m. Landowski foundry, Paris. Series of 1 to 8 copies. Foundry seal and author’s certificate.

41

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 10 C

600934.58

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MAN RAY (1893-1983). El regalo, 1921-1970 Bronze. Mides: 15,2 x 8,9 cm. Numerat: 3416/5000. Signat. Certificat de l’editor. Bronce. Medidas: 15,2 x 8,9 cm. Numerado: 3416/5000. Firmado. Certificado del editor. Bronze. Dimensions : 15,2 x 8,9 cm. Numérotation : 3416/5000. Œuvre signée. Certificat de l’éditeur. Bronze. Dimensions: 15.2 x 8.9 cm. Numbered: 3416/5000. Signed. Foundry certificate of authenticity.

e 2.600 / 3.500 USD$ 3.400 / 4.600 GBP 2.300 / 3.100

42

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 11 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

600933.59 PINNA, Franck.Corrida

Vitrall compost alveolat en acer i esmalt. Diàmetre: 162 cm. Vidriera compuesta alveolada en acero y esmalte. Diámetro: 162 cm. Vitraux-composites cloisonnés acier et vernis. Diamètre : 162 cm. Glass-steel and enamel cloisonné composites. Diameter: 162 cm.

e 7.000 / 10.000 usd$ 9.000 / 13.000 GBP 6.000 / 9.000

600933.60 PINNA, Willy. Désir Désir

Polímer de síntesi pintat de color negre i carregat de bales d’alumini. Alçada: 44 cm. Signat. Prova d’artista. Tiratge numerat de 8 exemplars. Polímero de síntesis pintado de color negro y cargado de balas de aluminio. Altura: 44 cm. Firmado. Prueba de artista. Tiraje numerado de 8 ejemplares. Polymère de synthèse coloré en noir et chargé de billes d'aluminium. Hauteur : 44 cm. Œuvre signée. Épreuve d'artiste. Tirage numéroté sur 8 exemplaires. Synthesis polymer painted in black with aluminium balls. Height: 44 cm. Signed. Artist’s proof. Numbered edition of 8 copies.

e 1.200 / 1.500 usd$ 1.500 / 1.900 GBP 1.000 / 1.300

43

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 12 C

600934.61

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

RODIN, Auguste (1840-1917). Petite tête au nez retroussé

Bronze. Mides: 23 x 8 x 10 cm. Edició: 8 exemplars + 4 PA. Signat i certificat: Comitè Rodin. Bronce. Medidas: 23 x 8 x 10 cm. Edición: 8 ejemplares + 4 PA. Firmado y certificado: Comité Rodin. Bronze. Dimensions : 23 x 8 x 10 cm. Édition : 8 exemplaires + 4 PA. Signature et certificat : Comité Rodin. Bronze. Dimensions: 23 x 8 x 10 cm. Edition: 8 copies + 4 PA. Signed and certified: Rodin Committee.

e 25.000 / 30.000 USD$ 33.000 / 39.000 GBP 22.000 / 27.000 44

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 13 C

600933.62

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

VAN LITH, Jean Paul (1940). Grand buste de femme Ceràmica esmaltada vermella, negra i amb or de 24 quirats. Mides: 62 x 39 cm. Signada i datada el 2006. Cerámica esmaltada roja, negra y con oro de 24 quilates. Medidas: 62 x 39 cm. Firmada y fechada en 2006. Céramique-Émaillage rouge, noir et or 24 carats. Dimensions : 62 x 39 cm. Œuvre signée et datée (2006). Ceramic enamelled in red and black with 24-carat gold. Dimensions: 62 x 39 cm. Signed and dated in 2006.

e 1.500 / 1.800 USD$ 1.900 / 2.300 GBP 1.300 / 1.600

600933.63

VAN LITH, Jean Paul (1940). Couple d'amoureux Ceràmica esmaltada vermella, blava i amb or de 24 quirats. Mides: 43 x 34 cm. Cerámica esmaltada roja, azul y con oro de 24 quilates. Medidas: 43 x 34 cm. Céramique-Emaillage rouge, bleu et or 24 carats. Dimensions: 43 x 34 cm Ceramic enamelled in red and blue with 24-carat gold. Dimensions: 43 x 34 cm.

e 800 / 1.000 USD$ 1.000 / 1.300 GBP 700 / 800

45

Composición


SubastaTECA-Escultura.FH11 Thu Apr 30 19:18:08 2009

Página 14 C

600933.64

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

VAN LITH, Jean Paul (1940). Femme oiseau Tòtem de vidre, pintura i or de 24 quirats. Mides: 41 x 32 cm. Signat i datat el 2007. Tótem de cristal, pintura y oro de 24 quilates. Medidas: 41 x 32 cm. Firmado y fechado en 2007. Totem cristal, peinture et or 24 carats. Dimensions : 41 x 32 cm. Œuvre signée et datée (2007). Totem of glass, paint and 24-carat gold. Dimensions: 41 x 32 cm. Signed and dated in 2007.

e 1.500 / 1.800 USD$ 1.900 / 2.300 GBP 1.300 / 1.600

46

Composición


SubastaTECA-Obres-Antigues.FH11 Thu Apr 30 20:22:14 2009

P谩gina 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Q UADRES ANTICS C UADROS ANTIGUOS T ABLEAUX ANCIENS O LD M ASTERS

Composici贸n


SubastaTECA-Obres-Antigues.FH11 Thu Apr 30 20:22:14 2009

Página 2 C

600933.65

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CUYP, Benjamin Gerritsz (1612 - 1652). L’adoration des mages Oli sobre plafó. Signat a baix, a la dreta. Mides: 62,5 x 82,5 cm. Óleo sobre panel. Firmado abajo, a la derecha. Medidas: 62,5 x 82,5 cm. Huile sur panneau. Œuvre signée en bas à droite. Dimensions : 62,5 x 82,5 cm. Oil on panel. Signed lower right. Dimensions: 62.5 x 82.5 cm.

e 8.000 /10.000 USD$ 10.000 / 13.000 GBP 7.000 / 9.000

600933.66

LAPCHINE, Georges (1885-1951). Paysage de neige És l’obra més buscada d’aquest artista. Oli sobre tela. Mides: 21 x 41 cm. Obra no signada. L’estimació té en compte que l’obra no està signada. Es la obra más buscada de este artista. Óleo sobre lienzo. Medidas: 21 x 41 cm. Obra no firmada. La estimación tiene en cuenta que la obra no está firmada. Œuvre la plus recherchée chez cet artiste. Huile sur toile. Dimensions : 21 x 41 cm. Œuvre non signée. L’estimation tient compte du fait que l’œuvre n’est pas signée. The most sought-after work by the artist. Oil on canvas. Dimensions: 21 x 41 cm. Unsigned work. Estimate based on the fact the work is unsigned.

e 4.000 / 5.000 USD$ 5.200 / 6.600 GBP 3.600 / 4.500 48

Composición


SubastaTECA-Obres-Antigues.FH11 Thu Apr 30 20:22:14 2009

Página 3 C

600933.68

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

VAN DER NEER, Aert. Les paysages (nocturne), 1648 Monograma a baix, a la dreta. Paisatge de canals d’aigua a la llum de la lluna plena (el tema més buscat, juntament amb les escenes hivernals). Certificat: Prof. Alain Béjard. Monograma abajo, a la derecha. Paisaje de canales de agua a la luz de la luna llena (el tema más buscado, junto con las escenas invernales). Certificado: Prof. Alain Béjard. Œuvre monogrammée en bas à droite. Paysage de canaux d'eau sous une pleine lune (sujet le plus recherché avec les scènes hivernales). Certificat : Pr Alain Béjard. Monogram in the bottom right. Canalscape in full moonlight (together the winter scenes, the most sought-after subject by the artist). Certified: Prof. Alain Béjard.

e USD$ GBP

600933.67

50.000 / 60.000 66.000 / 79.000 45.000 / 54.000

VAN SON, Joris (1623 - 1667). Nature morte au jambon, 1666 Oli sobre tela. Magnífica obra certificada pel professor Alain Béjard. Marc original del s. XVII, molt rar avui dia, reentelat al s. XIX. Signat a l’entaulament.Mides: 87 x 92 cm., amb el marc: 105 x 110 cm.

Óleo sobre lienzo. Magnífica obra certificada por el profesor Alain Béjard. Marco original del s. XVII, muy raro hoy en día, reentelado en el s. XIX. Firmado en el entablamento. Medidas: 87 x 92 cm., con el marco: 105 x 110 cm.

Huile sur toile. Œuvre magnifique, certifiée par le professeur Alain Béjard. Cadre d'origine remontant au

XVIIe siècle, chose très rare aujourd’hui, rentoilée courant XIXe siècle. Œuvre signée dans l’entablement. Dimensions : 87 x 92 cm. Cadre : 105 x 110 cm.

Oil on canvas. Beautiful still life certified by Professor Alain Béjard. The extremely rare frame is the original from the seventeenth century. Relined in the nineteenth century. Signed on the entablature. Dimensions: 87 x 92 cm., with frame: 105 x 110 cm.

e USD$ GBP

25.000 / 30.000 33.000 / 39.000 22.000 / 27.000 49

Composición


SubastaTECA-Obres-Antigues.FH11 Thu Apr 30 20:22:14 2009

Página 4 C

600933.69

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

WOUWERMAN, Philips (1619–1668). Départ pour la chasse Gravat al lavis sobre paper. Mides: 29 x 50 cm. Certificat: Alain Béjard. Superb i rar gravat d’aquest autor d’escola flamenca, que té una sala sencera al museu del Louvre.

Grabado al lavis sobre papel. Medidas: 29 x 50 cm. Certificado: Alain Béjard. Soberbio y raro grabado de este autor de escuela flamenca que presume de una sala entera al museo del Louvre.

Lavis sur papier. Dimensions : 29 x 50 cm. Certificat : Alain Béjard. Superbe lavis extrêmement rare de cet artiste issu de l’école flamande. Une salle entière lui est intégralement réservée au musée du Louvre.

Aquatint engraving on paper. Dimensions: 29 x 50 cm. Certified: Alain Béjard. This is a magnificent and

e 10.000 / 12.000 USD$ 13.000 / 16.000 GBP 9.000 / 11.000

600933.70

rare aquatint engraving by this artist, of the Flemish school. The Louvre has a room devoted solely to works by him.

YKENS, Frans (1601-1693). Guirlande de fleurs et fruits autour d'un buste Oli sobre tela. Va ser reentelat al s. XIX. Mides: 130 x 110 cm. Certificat: Alain Béjard. El bust central és, sens dubte, obra de Willeboirts. Óleo sobre lienzo. Fue reentelado en el s. XIX. Medidas: 130 x 110 cm. Certificado: Alain Béjard. El busto central es, sin duda, obra de Willeboirts. Huile sur toile. Œuvre rentoilée au XIXe siècle. Dimensions : 130 x 110 cm. Certificat : Alain Béjard. Le buste central est de toute évidence de Willeboirts. Oil on canvas. Relined in the nineteenth century. Dimensions: 130 x 110 cm. Certified: Alain Béjard. The central bust is undoubtedly the work of Willeboirts.

e 8.000 / 10.000 USD$ 10.500 / 13.000 GBP 7.200 / 9.000 60

Composición


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

P谩gina 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

M OBLES ANTICS M UEBLES ANTIGUOS M OBILIERS ANCIENS A NTIQUE FORNITURE

Composici贸n


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 2 C

600933.71

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Cofre català del s. XVII

e 5.000 / 6.000 USD$ 6.600 / 7.900 GBP 4.500 / 5.400

Cofre català molt rar en fusta de noguera clara del s. XVII. Fusta: noguera clara. Llarg: 139 cm. Ample: 54 cm. Alt: 66 cm

Cofre catalán muy raro en Coffre catalan extrêmement madera de nogal claro del s. XVII. rare en noyer blond du XVIIe siècle. Madera: nogal claro. Largo: 139 Bois : noyer blond . L : 139 cm ; cm. Ancho: 54 cm. Alto: 66 cm P : 54 cm ; H : 66 cm.

- Cara davantera dividida en 3 plafons, l’últim dels quals, a la dreta, forma la porta i deixa veure 3 calaixos interiors. Pany d’origen. L’interior de la porta, així com els laterals, també està emplafonat amb la mateixa ornamentació.

- Cara delantera dividida en 3 paneles, el último de los cuales, a la derecha, forma la puerta y deja ver 3 cajones interiores. Cerradura de origen. El interior de la puerta, así como los laterales, también está atairado con la misma ornamentación.

- Façade divisée en 3 panneaux. Le dernier panneau se trouvant à droite forme la porte et laisse découvrir 3 tiroirs intérieurs. Serrure d’origine. L'intérieur de la porte ainsi que les côtés son également panneautés du même décor.

- Cajón secreto lateral situado abajo, a la izquierda, con cerradura de origen. Tapa superior abatible. Cerradura de origen. Cuatro patas acabadas en garras, también llamadas garras de león. Decoraciones florales con flores de lis estilizadas en la parte superior e inferior, con una tarjeta central que tiene un motivo en forma de rosetón. Los laterales presentan la misma decoración.

- Tiroir secret latéral en bas à gauche avec serrure d’origine. Abattant supérieur à fermeture. Serrure d’origine. 4 Pieds griffées portant également le nom de pattes de lion. Décoration de fleurs de lys stylisées au niveau des parties hautes et basses, motif de rosace en cartouche centrale. Les cotés sont décorés à l’identique.

- Calaix secret lateral situat a baix, a l’esquerra, amb pany d’origen. Tapa superior abatible. Pany d’origen. Quatre potes acabades amb urpes, també anomenades urpes de lleó. Decoracions florals amb flors de lis estilitzades a la part superior i inferior, amb una targeta central que té un motiu en forma de rosetó. Els laterals presenten la mateixa decoració. - Referència museística: un cofre similar de la mateixa fabricació i model (només canvien els motius de la targeta central) es conserva a la Fundació Lázaro Galdiano de Madrid amb el número d’inventari 2137 - Muebles - Cassone.

52

Composición

- Referencia museística: un cofre similar de la misma fabricación y modelo (sólo cambian los motivos de la tarjeta central) se conserva en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid con el número de inventario 2137 - Muebles - Cassone.

- Référence muséale : un coffre de fabrication et modèle identiques (seuls les motifs de la cartouche centrale sont différents) est conservé à la Fondation Lázaro Galdiano de Madrid sous le numéro d’inventaire 2137 – Muebles – Cassone.

Extremely rare seventeenthcentury Catalan chest in light walnut wood. Wood: light walnut. Length: 139 cm. Depth: 54 cm. Height: 66 cm Front divided into 3 panels. The last panel on the right forms the door and reveals 3 interior drawers. Original lock. The interior of the door and the sides also feature the same decoration. Secret side drawer with original lock in the bottom left. Folding top. Original lock. Four legs with ball and claw feet. Stylised fleur-de-lis decorations at the top and bottom, and a rosette-shaped motif on the central cartouche. The sides feature the same decoration. Museum reference: a chest of identical manufacture and model (only the central cartouche motifs are different) is kept at the Lázaro Galdiano Foundation, Madrid, and has the inventory number 2137 - Muebles - Cassone.


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 3 C

600934.72

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Cofre espanyol-català de la regió de Barcelona del s. XVII

e 3.000 / 4.000 USD$ 3.900 / 5.300 GBP 2.700 / 3.600

Cofre espanyol-català de la regió de Barcelona del s. XVII. Llarg: 132 cm. Ample: 52 cm. Alt: 68 cm.

Cofre español-catalán de Coffre espagnol catalan Seventeenth-century la región de Barcelona del s. XVII. du XVIIe siècle de la région de Spanish-Catalan chest from the Largo: 132 cm. Ancho: 52 cm. Barcelone. Barcelona region. Length: 132 cm. Alto: 68 cm. L : 132 cm ; P : 52 cm ; H : 68 cm. Depth: 52 cm. Height: 68 cm.

Cofre en eucaliptus massís decorat amb fulles de margarides. Els laterals del cofre presenten la mateixa ornamentació. Tapa abatible amb pany d’origen. Restauració: potes davanteres i posteriors.

Cofre en eucalipto macizo decorado con hojas de margaritas. Los laterales del cofre presentan la misma ornamentación. Tapa abatible con cerradura de origen. Restauración: patas delanteras y traseras.

Coffre en bois massif d’eucalyptus décoré de rinceaux de pâquerettes. Les cotés présentent la même décoration. Abattant se refermant à l’aide d’une serrure d’origine. Restauration : pieds avants postérieurs.

Chest in solid eucalyptus wood decorated with daisy leaves. The sides of the chest feature the same decoration. Folding top with original lock. Restoration: front and back legs.

53

Composición


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 4 C

600933.73

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Escriptori d’estil Lluís XVI

Escriptori d’estil Lluís XVI. Excepcional escriptori de centre en fusta de fullola. Època: darrer quart del s. XVIII, c. 1780. Mides: 137 x 88 cm. Alçada: 73 cm.

Escritorio de estilo Luís XVI. Excepcional escritorio de centro en madera para chapa. Época: último cuarto del s. XVIII. Medidas: 137 x 88 cm. Altura: 73 cm.

Moble que s’obre mitjançant sis calaixos (3 mig calaixos asimètrics a cada cara). Marqueteria en fusta de palo rosa, palissandre, llimoner, perer, etc. Els travessers llueixen motius en targetes d’enquadraments geomètrics decorats amb canaletes bicolors simulades. La decoració central de cada cara presenta un motiu aleatori de gravat al burí. Els quadrats d’acoblament de les potes estan recoberts amb marqueteria de cubs i se sostenen per mitjà de fusos ornats amb una marqueteria complexa gravada al burí. Moble francès fet per encàrrec que fa pensar en un despatx d’arquitecte. Moble rar i de bellíssima factura.

Mueble que se abre mediante seis cajones (3 medios cajones asimétricos en cada cara). Marquetería en madera de palo rosa, palisandro, limonero, peral, etc. Los travesaños lucen motivos en tarjetas de marcos geométricos decorados con canaladuras bicolores simuladas. La decoración central de cada cara presenta un motivo aleatorio de grabado con buril. Los cuadrados de acoplamiento de las patas están recubiertos con marquetería de cubos y se sostienen mediante husos adornados con una marquetería compleja grabada con buril. Mueble francés hecho por encargo que hace pensar en un despacho de arquitecto. Mueble raro y de bellísima factura.

Bureau de style Louis XVI. Exceptionnel bureau de milieu en bois de placage. Époque correspondant au dernier quart du XVIIIe siècle (vers 1780). Dimensions : 137 x 88 cm. Hauteur : 73 cm.

Louis XVI-style desk. Exceptional desk in veneered wood. Period: last quarter of the eighteenth century, c. 1780. Dimensions: 137 x 88 cm. Height: 73 cm.

Mobilier composé de ouvrant par 6 tiroirs (3 demi- tiroirs asymétriques sur chaque face). Marqueterie composée de bois de rose, de palissandre, de citronnier, de poirier, etc. Les traverses arborent des motifs en cartouches réalisés à l’aide d’encadrements géométriques décorés de cannelures bicolores simulées. Le décor central de chaque face présente un motif aléatoire de bois de bout. Les carrés d'assemblages des pieds sont recouverts de marqueterie à cubes et sont soutenus par des fuseaux agrémentés d’une marqueterie de bois de bout complexe. Mobilier de commande français suggérant un bureau d'architecte. Facture magnifique et rare.

Desk with six drawers (3 asymmetrical half-drawers on each side). Wooden rosewood, lemon wood, and pear wood, etc. marquetry. The crosspieces bear motifs on cartouches made with geometric frames decorated with simulated two-colour fluting. The central decoration of each face features a random chisel-engraved motif. The assembly squares of the legs are finished with cube marquetry and are supported by decorated spindles with complex chisel-engraved marquetry. French furniture made to commission, suggesting an architect’s bureau. Rare item of furniture of beautiful workmanship.

e 30.000 / 40.000 USD$ 39.000 / 52.000 GBP 27.000 / 36.000 54

Composición


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 5 C

600933.74

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Còmoda amb marqueteria Lluís XIV

Còmoda amb marqueteria Lluís XIV, cintrada en fusta de fullola formada per 4 calaixos situats en 3 fileres que data del primer quart del s. XVIII, c. 1700-1715. Mides: 116 x 64 cm. Alçada: 82 cm Sobre rar, fet de fusta adornada amb marqueteria que deixa veure un motiu de llaços circulars (lingoteres) i motius laterals de losanges. Muntants rectes i arrodonits amb 3 canaletes bicolors simulades. Taulers i raconeres. Marqueteria de múltiples essències de fusta, com per exemple: noguera, palissandre, olivera, caoba i olivera gravada al burí. Fabricació parisenca amb fusta dels boscos de Provença. Decoracions de filets que formen reserves. A l’interior hi ha calaixos en fusta de noguera. En perfecte estat de conservació.

Cómoda con marquetería Luís XIV, cimbrada en madera para chapa formada por 4 cajones situados en 3 hileras que data del primer cuarto del s. XVIII, c. 17001715. Medidas: 116 x 64 cm. Altura: 82 cm.

Commode marquetée style Louis XIV, cintrée en bois de placage composée de 4 tiroirs sur 3 rangées datant du premier quart du XVIII e siècle (vers 1700-1715). Dimensions : 116 x 64 cm. Hauteur : 82 cm.

Parte superior rara, hecha de madera adornada con marquetería que deja ver un motivo de lazos circulares (lingoteras) y motivos laterales de losanges. Montantes rectos y redondeados con 3 acanaladuras bicolores simuladas. Tableros y rinconeras. Marquetería de múltiples esencias de madera, como por ejemplo: nogal, palisandro, olivo, caoba y olivo grabado con buril. Fabricación parisina con madera de los bosques de Provenza. Decoraciones de filetes que forman reservas. En el interior hay cajones en madera de nogal. En perfecto estado de conservación.

Plateau en bois rare marqueté laissant apparaître un motif d'entrelacs circulaires (lingotières), cotés décorés de motifs en forme de losanges. Montants droits et arrondis à 3 cannelures bicolores simulées. Tabliers et écoinçons. Marqueterie aux multiples essences de bois dont : noyer, palissandre, olivier, acajou, if et bois de bout d'olivier. Fabrication parisienne faisant appel à des bois de Provence. Décors de filets formant des réserves. Intérieur des tiroirs en noyer. Parfait état de conservation.

Louis XIV-style commode with marquetry. Curved commode in veneered wood comprising 4 drawers in 3 rows and dating from the first quarter of the eighteenth century, c. 17001715. Dimensions: 116 x 64 cm. Height: 82 cm. Rare wooden inlaid top section featuring a bow motif (ingot moulds), and sides decorated with lozenge-shaped motifs. Straight and rounded uprights with 3 twocolour mock flutes. Aprons and corner pieces. Marquetry in many wood types such as walnut, rosewood, olive, mahogany and chisel-engraved olive wood. Parisian-made with wood from the forests of Provence. Fillet decorations that form reserves. The interior features walnut wood drawers. Perfectly-preserved.

e 25.000 / 30.000 USD$ 30.000 / 33.000 GBP 22.000 / 27.000

Composición

55


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 6 C

600933.75

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Còmoda decorativa Lluís XIV

Còmoda decorativa de ballesta molt rara i imponent Lluís XIV que data del primer quart del s. XVIII, c. 1725-1730. Noguera massissa. Mides: 144 x 71 cm. Alçada: 126 cm.

Cómoda decorativa de ballesta muy rara e imponente Luís XIV que data del primer cuarto del s. XVIII, c. 1725-1730. Nogal macizo. Medidas: 144 x 71 cm. Altura: 126 cm.

Té 5 calaixos, un dels quals és secret i està amagat al travesser inferior, i 4 calaixos ornamentats amb targetes. Pota arrodonida de targeta acabada en pied de biche. Laterals fabricats amb dos plafons en forma de barret de gendarme. Treball lionès. Bronzes amb cap de lleó i llambrequins d’origen.

Tiene 5 cajones, un de los cuales es secreto y está escondido en el travesaño inferior, y 4 cajones ornamentados con tarjetas. Pata redondeada de tarjeta acabada en pied de biche. Laterales fabricados con dos paneles en forma de sombrero de gendarme. Trabajo lionés. Bronces con cabeza de león y lambrequines de origen.

Aquest tipus de moble fet per encàrrec anava destinat a reflectir el poder pecuniari o polític de la persona que l'encarregava.

Este tipo de mueble hecho por encargo iba destinado a reflejar el Ce type de meuble de commande poder pecuniario o político de la était destiné à refléter la puissance persona que lo encargaba. pécuniaire ou politique de son commanditaire.

Commode arbalète d’apparat de style Louis XIV très rare et imposante remontant au premier tiers du XVIIIe siècle (vers 1725-1730). Noyer massif. Dimensions :144 x 71 cm. Hauteur : 126 cm. Elle est composée de 5 tiroirs, dont un tiroir secret caché dans la traverse basse et 4 tiroirs à décor de cartouche. Pied à coins ronds à cartouche finissant en pied de biche. Cotés composés de deux panneaux en forme de chapeau de gendarme. Travail lyonnais. Bronzes à tête de lion et lambrequins d'origine.

Very rare and striking Louis XIV-style commode arbalète from the first quarter of the eighteenth century, c. 1725-1730. Solid walnut. Dimensions: 144 x 71 cm. Height: 126 cm. It has 5 drawers, one of which is secret and hidden in the lower crosspiece, and 4 drawers decorated with cartouches. Rounded cartouche foot (pied de biche). Sides made with two gendarme’s hat-shaped panels. Lyonnais workmanship. Lion’s head bronzes and original lambrequins. Such items of furniture were made to commission and designed to reflect the economic or political power of whoever commissioned them.

e 14.000 / 16.000 USD$ 18.000 / 21.000 GBP 12.000 / 14.000 56

Composición


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 7 C

A RT

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

I S LÀ M I C

A R T E I S L ÁM I C O A RT ISLAMIQUE IS L A M I C A RT

Composición


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 8 C

600933.76

Copel·la 1 Art Seldjoukide segle XII / siglo XII / XIIe siècle / twelfth century

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Objecte rar de bronze en forma de copel·la coberta amb una pàtina vermella. Decoració cisellada i incrustada de coure vermell. Mides externes:

Rare présentoir en bronze en forme de coupelle patinée lisse rouge. Décor ciselé et incrusté de cuivre rouge. Dim. ext. : 18 cm ; Hauteur : 2,7 cm

18 cm. Alçada: 2,7 cm. Motiu central que simula uns peixos que donen voltes. Cercle de la vida. Textos intercalats de petits motius cruciformes al cantell. Fris de llambrequins.

Rondeau central simulant des poissons tournants. « Ronde de la vie ». Textes intercalés de petits rondeaux cruciformes au rebord. Frise de lambrequins.

Objecte rar de bronze en forma de copel·la coberta amb una pàtina vermella. Decoració cisellada i incrustada de coure vermell. Mides externes:

Rare cupel-shaped bronze object with a red patina. Red copper engraved and inset decoration.

18 cm. Alçada: 2,7 cm. Motiu central que simula uns peixos que donen voltes. Cercle de la vida. Textos intercalats de petits motius cruciformes al cantell. Fris de llambrequins.

External dimensions: 18 cm. Height: 2.7 cm. Revolving fish central motif. Cycle of life. Texts interspersed with small cruciform motifs on the edge. Lambrequin frieze.

e 1.400 / 1.600 - USD$ 1.800 / 2.000 - GBP 1.200 / 1.400

600933.77

ART Oriental segle XVI/ siglo XVI XVIe

siècle/ sixteenth century Cinc folis recto verso de vinti-cinc línies per pàgina en 4 columnes escrites amb cal·ligrafia nasta’liq. Títols i subtítols en vermell que relaten detalls del Shahnameh, que prové d’un manuscrit persa. Mides del paper: 15,5 x 25 cm.

Cinco folios recto verso de veinticinco líneas por página en 4 columnas escritas con caligrafía nasta’liq. Títulos y subtítulos en rojo que relatan detalles del Shahnameh, que proviene de un manuscrito persa. Medidas del papel : 15,5 x 25 cm.

600933.78

Cinq folios recto verso de vingt cinq lignes par page sur 4 colonnes en nasta’liq. Titres et sous-titres en

Copel·la 2 Art Seldjoukide

rouge relatant des détails du Shahnameh provenant d'un manuscrit persan. Papier écritures : 15,5 x 25 cm.

Five recto and verso folios of twenty-five lines per page in 4 columns written in Nasta’liq script. Venda per unitats./ Venta por unidades. Vente à l'unité / Sale by units.

Titles and subtitles in red that recount details from the Shahnameh, which comes from a Persian manuscript. Paper dimensions: 15.5 x 25 cm

e 300 / 400 - USD$ 400 / 500 - GBP 250 / 350

Magnífic objecte en forma de segle XII / copel·la en bronze lleugerament recobert siglo XII / de coure i amb una pàtina vermella a la e XII siècle / cara interna del contorn. Gran motiu radiant twelfth century al centre. Temes epigràfics. Fris de cadenes

58

Composición

Magnifique présentoir en forme de coupelle en bronze légèrement

a la part inferior i fris floral al centre. Mides externes: 17,8 cm. Alçada: 3 cm. Procedència: col·lecció de R. F. Galliano.

cuivré, patinée rouge à l’intérieur du pourtour. Grand rondeau rayonnant au centre. Thèmes épigraphiques. Frise de chaînage au revers et frise florale au centre. Dim. ext: 17,8 cm ; Hauteur : 3 cm. Provenance : collection R.F. Galliano

Magnífic objecte en forma de copel·la en bronze lleugerament recobert

Magnificent cupel-shaped object in bronze lightly coated with copper, with

de coure i amb una pàtina vermella a la cara interna del contorn. Gran motiu radiant al centre. Temes epigràfics. Fris de cadenes a la part inferior i fris floral al centre. Mides externes: 17,8 cm. Alçada: 3 cm. Procedència: col·lecció de R. F. Galliano.

a red patina on the interior edge of the perimeter. Large radiant motif in the centre. Epigraphic themes. Chain frieze on the back and floral frieze in the centre. External dimensions: 17.8 cm. Height: 3 cm. Origin: collection of R. F. Galliano

e 1.400 / 1.600 - USD$ 1.800 / 2.000 - GBP 1.200 / 1.400


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 9 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

PALEONTOLOGIA PALEONTOLOGÍA PALÉONTOLOGIE PA L E O N TO L O GY

Composición


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

P谩gina 10 C

600901.79

60

Composici贸n

MAMUT - Mammuthus primigenius

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


SubastaTECA-Mobiliari Antic.FH11 Thu Apr 30 21:07:50 2009

Página 11 C

e 150.000 / 180.000 USD$ 198.800 / 238.000 GBP 135.000 / 162.000

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Pleistocè superior, era quaternària, Sibèria, Rússia. Esquelet complet muntat com en un museu. Restauració menor clàssica. Estat de conservació excepcional. Alçada: 3,90 m aproximadament. Llargada: 4,90 m aproximadament. Certificat i peritatge d’Éric MICKELER, especialista francès.

Pleistoceno superior, era cuaternaria, Siberia, Rusia. Esqueleto completo montado como en un museo. Restauración menor clásica. Estado de conservación excepcional. Altura: 3,90 m aproximadamente. Longitud: 4,90 m aproximadamente. Certificado y peritaje de Éric MICKELER, especialista francés.

Com a exemples similars, hi ha el mamut Adams del Museu de Zoologia de Sant Petersburg, Rússia. Aquesta espècie era contemporània de l’home de Neandertal, al paleolític mitjà, i de l’Homo sapiens, al paleolític superior, fins a la seva extinció, fa uns 12.000 anys. És evident que aquest exemplar d’una espècie mítica, el mamífer terrestre més gran de tots els temps, ha deixat empremta en l’imaginari. Restarà pels temps venidors la representació en tres dimensions d’un altre mamut anomenat “el patriarca”, que es pot veure gravat a la cova de Rouffignac (Dordonya, França), a la primera part de la paret esquerra de la galeria. S’aprecia la doble cavitat nasal però no separada que aquests paquiderms tenen i que en l’antiguitat es va confondre amb l’única òrbita del ciclop, el que va donar lloc a moltes llegendes sobre les ribes del Mediterrani.

Como ejemplos similares, está el mamut Adams del Museo de Zoología de San Petersburgo, Rusia. Esta especie era contemporánea del hombre de Neandertal, en el Paleolítico medio, y del Homo sapiens, en el Paleolítico superior, hasta su extinción, hará unos 12.000 años. Es evidente que este ejemplar de una especie mítica, el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos, ha dejado huella en el imaginario. Quedará para los tiempos venideros la representación en tres dimensiones de otro mamut llamado «el patriarca», que puede verse grabado en la cueva de Rouffignac (Dordoña, Francia), en la primera parte de la pared izquierda de la galería. Se aprecia la doble cavidad nasal pero no separada que estos paquidermos tienen y que en la antigüedad se confundió con la única órbita del cíclope, lo que dio lugar a muchas leyendas sobre las orillas del Mediterráneo.

Pléistocène supérieur, ère quaternaire, Sibérie, Russie. Squelette complet monté de manière muséal. Restauration mineure classique, qualité de conservation exceptionnelle. Hauteur : environ 3,90 m. Longueur : environ 4,90 m. Certificat et expertise d’Éric MICKELER, célèbre spécialiste français.

Late Pleistocene, Quaternary Period, Siberia, Russia. Complete skeleton, assembled as in a museum. Traditional minor restoration. Exceptional state of conservation. Height: approx. 3.90 metres. Length: approx. 4.90 metres. Certificate and expert’s report from Éric MICKELER, renowned French specialist.

Le mammouth « Adams » du musée de zoologie de Saint-Pétersbourg, Russie, constitue un modèle similaire à cette œuvre. Cette espèce fut contemporaine de l’homme de Néandertal au Paléolithique moyen et de l’homo sapiens au Paléolithique supérieur, jusqu’à son extinction il y a environ 12 000 ans. Ce spécimen d’une espèce mythique, le plus gros mammifère terrestre de tout les temps, marque à l’évidence l’imagination. Il restera, pour les siècles à venir, la représentation en trois dimensions d’un autre mammouth appelé « Le patriarche », gravé et visible dans la grotte de Rouffignac, Dordogne, France, sur la première partie de la paroi gauche de la galerie. Il convient de noter la double cavité nasale non séparée de ces pachydermes. Sous l’antiquité, cette caractéristique physique aurait été à l’origine de la confusion avec l’unique orbite du « Cyclope », ce qui fit naître bien des légendes sur les rives de la Méditerranée.

A similar specimen is the Adams mammoth in the Museum of Zoology, Saint Petersburg, Russia. This species was a contemporary of Neanderthal man, in the mid-Palaeolithic Age, and of Homo sapiens, in the Late Palaeolithic Age, until it became extinct some 12,000 years ago. This example of a legendary species, the largest land mammal of all time, has clearly left an imprint on the imaginary. The three-dimensional representation of another mammoth entitled “The Patriarch”, which can be seen engraved in the Rouffignac cave (Dordogne, France), at the start of the gallery’s left wall, will remain for years to come. It shows the double albeit unseparated nasal cavity of these pachyderms, which in ancient times was confused with the single eye socket of the Cyclops, a fact that gave rise to many legends on the shores of the Mediterranean.

61

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 1 C

CONDICIONS DE VENDA

ESTIMACIONS El preu de venda estimat per a cada lot s’indica a la dreta del catàleg, sota la descripció. El preu no inclou les despeses ni les taxes que van a càrrec del comprador. Cal destacar que les estimacions es preparen amb molta antelació respecte de la venda i que, per tant, poden ser susceptibles de revisió. La conversió en lliures esterlines (£) o en dòlars nord-americans ($USA) també s’indica sota la descripció de cada lot. Aquests imports es poden haver arrodonit i el tipus de canvi pot haver canviat després de la impressió del catàleg. Per a tots els lots on s’indiqui que l’estimació del preu s’ofereix «a petició prèvia», es recomana posar-se en contacte directament amb l’especialista encarregat de la venda. PREU DE VENDA El preu de sortida es considera el preu mínim confidencial per sota del qual no es pot vendre el lot. Aquest preu de sortida no pot ser superior a l’interval de l’estimació de preus que figura en el catàleg. Si algun lot s’ofereix sense preu de sortida, s’identifica mitjançant el símbol «¤» davant del número del lot o bé amb la menció «sense preu de sortida». Els lots que porten la menció «sense preu de sortida» s’adjudiquen a criteri del subhastador. En absència d’altres licitacions, qualsevol ordre d’adquisició per un lot que s’ofereix sense preu de sortida s’executa per un import aproximat al 50% de l’estimació mínima del lot. Si l’import de l’ordre d’adquisició és inferior al 50% de l’estimació, aleshores l’ordre s’executa a criteri del subhastador. DESPESES A CÀRREC DEL COMPRADOR A més del preu d’adjudicació (preu adjudicat per cop de martell), el comprador ha de liquidar les despeses d’un 20% brut (és a dir, el 20,80% IVA inclòs) pel que fa a tots els lots que no superen els 400.000 €, i d’un 14% brut (és a dir, el 14,56% IVA inclòs) pel que fa a tots els lots amb un preu superior a 400.000 €. Pel que fa a les vendes de vins, les despeses que van a càrrec del comprador corresponen al 15% brut (és a dir, el 15,60% IVA inclòs). Excepció: - Els lots que tenen el símbol # davant del número estan subjectes a unes despeses addicionals que ascendeixen al 8,40% brut del preu d’adjudicació (és a dir, el 8,73% IVA inclòs). Aquestes despeses addicionals es reemborsen al comprador després de presentar un justificant d’exportació fora del Principat d’Andorra dins els terminis legals establerts. EXPOSICIÓ ABANS DE LA VENDA L’exposició que precedeix la venda és pública i gratuïta. Els especialistes de TECA estan a la disposició dels possibles licitadors i del públic per oferir-los qualsevol aclariment o consell. També poden emetre, si se’ls demana, informes escrits o verbals amb relació a l’estat de conservació dels objectes. PARTICIPACIÓ EN PERSONA EN LA VENDA Per licitar, només cal presentar-se 30 minuts abans de la subhasta al Departament d’Atenció al Client per obtenir un número de licitador. Els possibles compradors que participen per primer cop en una subhasta a TECA, o que no han licitat darrerament, han de facilitar les seves dades bancàries. En determinats casos, també caldrà presentar un document d’identitat. El número de licitador s’ha de presentar al subhastador autoritzat pel comprador després de cada adjudicació a favor seu. PARTICIPACIÓ EN LA VENDA MITJANÇANT UNA ORDRE D’ADQUISICIÓ Per a la comoditat dels compradors que no poden assistir personalment a la venda, TECA s’encarrega d’executar les ordres d’adquisició segons les seves instruccions. TECA es compromet a obtenir el lot al millor preu possible a favor del comprador. Les ordres d’adquisició s’han d’enviar per escrit abans de la venda. Es poden enviar per correu postal o fax mitjançant el formulari corresponent que posem a la vostra disposició si ens el demaneu. Les ordres d’adquisició s’han de lliurar en la divisa del lloc de la venda. Si es presenten dues ofertes per escrit pel mateix import, es donarà prioritat a la que s’hagi rebut en primer lloc.

Composición

Y

CM

MY

CY CMY

K

INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS COMPRADORS

Totes les vendes estan subjectes a les condicions generals de TECA.

62

M

TANCAMENT DE LES LICITACIONS El cop de martell i la pronunciació del terme «adjudicat» per part del subhastador autoritzat indiquen el final de les licitacions i la formalització d’un contracte de venda entre el venedor i el comprador. A continuació, es comunica el resultat de la venda per escrit a les persones que han presentat ordres d’adquisició. MODALITATS DE PAGAMENT I LLIURAMENT DELS LOTS Llevat d’acord previ a la venda entre el comprador i TECA, el comprador ha d’efectuar directament el pagament del lot, i TECA no pot acceptar el pagament per part d’un tercer. La venda s’efectua expressament al comptat. El comprador ha de liquidar immediatament el preu total de la compra, que inclou el preu d’adjudicació, les despeses i les taxes. Aquesta norma també és aplicable encara que el comprador desitgi exportar el lot. El pagament es pot efectuar: Per xec bancari en euros. En efectiu en euros amb els límits següents: - 15.000 € per a les persones amb domicili fiscal fora del Principat d’Andorra. - Sense límit per a les persones que resideixen al Principat d’Andorra. Per targeta de crèdit: - Visa/Mastercard (s’afegeixen unes despeses de l’1,5% a l’import de la factura). - American Express (s’afegeixen unes despeses entre l’1 i l’1,25% a l’import de la factura). Per transferència bancària en euros a TECA, al compte bancari següent: ANDBANC, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra. IBAN: AD48 0001 0000 4087 7370 0100 - SWIFT: BACA AD AD. Els lots únicament es lliuraran després d’haver-ne cobrat els pagaments. ISI / IVA Generalment, TECA posa els lots a la venda sota el règim del marge de benefici. Aquest tipus de règim permet evitar l’aplicació de l’IVA sobre el preu d’adjudicació dels lots però, no obstant això, es tradueix en termes de facturació amb un IVA del 4% que s’aplica a les despeses que van a càrrec del comprador. Aquest IVA no és deduïble i s’inclou a les despeses del comprador. Les despeses addicionals facturades pel que fa als lots identificats amb el símbol «#» es reemborsen a les persones que no resideixen al Principat d’Andorra, a condició que els interessats així ho sol·licitin per escrit al Departament Comptable en un termini de 3 mesos a comptar de la venda i després de presentar el document duaner d’exportació en què TECA ha de figurar com a expedidor i el comprador, com a destinatari. L’exportació s’ha d’efectuar en els terminis legals i en un termini màxim de 2 mesos a comptar de la data de la venda. TECA dedueix de cada reemborsament 50€ en concepte de despeses de gestió. Per obtenir més informació relativa a les mesures adoptades per TECA, poseu-vos en contacte amb l’especialista en la matèria al telèfon +376 866707. FORMALITATS DE TRANSPORT I D’EXPORTACIÓ Un cop efectuat el pagament íntegre dels lots, el Departament de Transport de TECA ja es pot encarregar del seu embalatge i expedició, a petició expressa i per escrit dels compradors. Les despeses corresponents van a càrrec dels compradors. Si els compradors desitgen transportar personalment les seves adquisicions a l’estranger, han de posar-se igualment en contacte amb el Departament de Transport de TECA al número de telèfon +376 866 707. CERTIFICAT D’EXPORTACIÓ Per a determinades adquisicions es pot considerar necessari disposar d’un certificat d’exportació i, en determinats casos, també es pot exigir una autorització duanera. L’Estat andorrà té la facultat de negar-se a emetre un certificat d’exportació en cas que el lot es consideri Tresor Nacional. TECA no assumeix cap responsabilitat relativa a les decisions que pugui prendre l’Administració de negar-se a emetre un certificat d’exportació. TANTEIG I RETRACTE El dret de tanteig i retracte per part de l’Estat no existeix al territori andorrà.


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 2 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONDICIONES DE VENTA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA L0S COMPRADORES Todas las ventas están sujetas a las condiciones generales de TECA. ESTIMACIONES El precio de venta estimado para cada lote se indica a la derecha del catálogo, debajo de la descripción. El precio no incluye los gastos ni las tasas que van a cargo del comprador. Hay que destacar que las estimaciones se preparan con mucha antelación con respecto a la venta y que, por lo tanto, pueden ser susceptibles de revisión. La conversión en libras esterlinas (£) o en dólares estadounidenses ($USA) también se indica debajo de la descripción de cada lote. Estos importes pueden haberse redondeado y el tipo de cambio puede haber cambiado después de la impresión del catálogo. Para todos los lotes en que se indique que la estimación del precio se ofrece «a petición previa», se recomienda ponerse en contacto directamente con el especialista encargado de la venta. PRECIO DE VENTA El precio de salida se considera el precio mínimo confidencial por debajo del cual no se puede vender el lote. Este precio de salida no puede ser superior al intervalo de la estimación de precios que figura en el catálogo. Si algún lote se ofreciera sin precio de salida, se identificará mediante el símbolo «¤» delante del número del lote o bien con la mención «sin precio de salida». Los lotes que llevan la mención «sin precio de salida» se adjudican a criterio del subastador. A falta de otras pujas, cualquier orden de adquisición por un lote que se ofrece sin precio de salida se ejecutará por un importe aproximado al 50% de la estimación mínima del lote. Si el importe de la orden de adquisición es inferior al 50% de la estimación, la orden se ejecutará a criterio del subastador. GASTOS A CARGO DEL COMPRADOR Además del precio de adjudicación (precio adjudicado a golpe de martillo), el comprador deberá liquidar los gastos de un 20% bruto (es decir, el 20,80% IVA incluido) respecto a todos los lotes que no superen los 400.000 €, y de un 14% bruto (es decir, el 14,56% IVA incluido) respecto a todos los lotes con un precio superior a 400.000 €. En lo que respecta a las ventas de vinos, los gastos que van a cargo del comprador corresponden al 15% bruto (es decir, el 15,60% IVA incluido). Excepción: Los lotes que tienen el símbolo # delante del número están sujetos a unos gastos adicionales que ascienden al 8,40 % bruto del precio de adjudicación (es decir, el 8,73% IVA incluido). Estos gastos adicionales se reembolsarán al comprador previa presentación de un justificante de exportación fuera del Principado de Andorra en los plazos legales establecidos. EXPOSICIÓN ANTES DE LA VENTA La exposición que precede a la venta es pública y gratuita. Los especialistas de TECA están a disposición de los posibles pujadores y del público para ofrecerles cualquier aclaración o consejo. También pueden emitir, a petición, informes escritos o verbales con relación al estado de conservación de los objetos. PARTICIPACIÓN EN PERSONA EN LA VENTA Para pujar, sólo hay que presentarse 30 minutos antes de la subasta en el Departamento de Atención al Cliente para obtener un número de pujador. Los posibles compradores que participen por primera vez en una subasta en TECA, o que no hayan pujado recientemente, deberán facilitar sus datos bancarios. En determinados casos, también habrá que presentar un documento de identidad. El número de pujador deberá presentarse al subastador autorizado por el comprador después de cada adjudicación a su favor. PARTICIPACIÓN EN LA VENTA MEDIANTE UNA ORDEN DE ADQUISICIÓN Para la comodidad de los compradores que no puedan asistir personalmente a la venta, TECA se encargará de ejecutar las órdenes de adquisición siguiendo sus instrucciones. TECA se compromete a obtener el lote al mejor precio posible a favor del comprador. Las órdenes de adquisición deberán enviarse por escrito antes de la venta. Se pueden enviar por correo postal o fax mediante el formulario correspondiente que ponemos a su disposición a petición. Las órdenes de adquisición deberán entregarse en la divisa del lugar de la venta. Si

se presentan dos ofertas por escrito por el mismo importe, se dará prioridad a la que se haya recibido en primer lugar. CIERRE DE LAS PUJAS El golpe de martillo y la pronunciación de la palabra «adjudicado» por parte del subastador autorizado indican el final de las pujas y la formalización de un contrato de venta entre el vendedor y el comprador. A continuación, se comunicará el resultado de la venta por escrito a las personas que hayan presentado órdenes de adquisición. MODALIDADES DE PAGO Y ENTREGA DE LOS LOTES Salvo acuerdo previo a la venta entre el comprador y TECA, el comprador deberá efectuar directamente el pago del lote, y TECA no podrá aceptar el pago por parte de un tercero. La venta se realiza expresamente al contado. El comprador deberá liquidar inmediatamente el precio total de la compra, que incluye el precio de adjudicación, los gastos y las tasas. Esta norma también será aplicable aunque el comprador desee exportar el lote. El pago puede realizarse: Por cheque bancario en euros. En efectivo en euros con los límites siguientes: - 15.000 € para las personas con domicilio fiscal fuera del Principado de Andorra. - Sin límite para las personas que residan en el Principado de Andorra. Por tarjeta de crédito: - Visa/Mastercard (se añadirán unos gastos del 1,5% al importe de la factura). - American Express (se añadirán unos gastos de entre el 1 y el 1,25% al importe de la factura). Por transferencia bancaria en euros a la siguiente cuenta bancaria de TECA: ANDBANC, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra. IBAN: AD48 0001 0000 4087 7370 0100; SWIFT: BACA AD AD Los lotes únicamente se entregarán después de haber cobrado los pagos. ISI / IVA Generalmente, TECA pone los lotes a la venta bajo el régimen del margen de beneficio. Este tipo de régimen permite evitar la aplicación del IVA sobre el precio de adjudicación de los lotes pero, aun así, se traduce en términos de facturación con un IVA del 4% que se aplica a los gastos que van a cargo del comprador. Este IVA no es deducible y se incluye en los gastos del comprador. Los gastos adicionales facturados con respecto a los lotes identificados con el símbolo «#» se reembolsarán a las personas que no residan en el Principado de Andorra, a condición de que los interesados así lo soliciten por escrito al Departamento Contable en un plazo de 3 meses a contar de la venta y tras presentar el documento aduanero de exportación en que TECA deberá figurar como expedidor y el comprador, como destinatario. La exportación deberá realizarse en los plazos legales y en un plazo máximo de 2 meses a contar de la fecha de la venta. TECA deducirá de cada reembolso 50€ en concepto de gastos de gestión. Para obtener más información relativa a las medidas adoptadas por TECA, póngase en contacto con el especialista en la materia en el teléfono +376866707. FORMALIDADES DE TRANSPORTE Y DE EXPORTACIÓN Una vez realizado el pago íntegro de los lotes, el Departamento de Transporte de TECA ya podrá proceder a su embalaje y expedición, a petición expresa y por escrito de los compradores. Los gastos correspondientes irán a cargo de los compradores. Si los compradores desean transportar personalmente sus adquisiciones al extranjero, deberán ponerse igualmente en contacto con el Departamento de Transporte de TECA en el número de teléfono +376 866 707. CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN Para determinadas adquisiciones puede considerarse necesario disponer de un certificado de exportación y, en determinados casos, también puede exigirse una autorización aduanera. El Estado andorrano posee la facultad de negarse a emitir un certificado de exportación en caso de que el lote se considere Tesoro Nacional. TECA no asume ninguna responsabilidad relativa a las decisiones que pueda tomar la Administración de negarse a emitir un certificado de exportación. TANTEO Y RETRACTO El derecho de tanteo y retracto por parte del Estado no existe en el territorio andorrano.

63

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 3 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONDITIONS DE VENTE INFORMATIONS IMPORTANTES DESTINÉES AUX ACHETEURS Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de TECA. ESTIMATIONS Le prix de vente estimé pour chaque lot est indiqué dans le catalogue, à droite, en dessous de la description. Celui-ci n’inclut pas les frais à la charge de l’acheteur ni les taxes. Il est important de souligner que les estimations sont préparées bien avant la vente et peuvent être sujettes à révision. La conversion en £ ou en $US est également indiquée en bas de la description de chaque lot. Ces montants ont pu être arrondis et le taux de change utilisé a pu subir des modifications depuis l’impression du catalogue. Pour tout lot dont l’estimation est indiquée comme étant « sur demande », il convient de contacter directement le spécialiste en charge de la vente. PRIX DE VENTE Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel au-dessous duquel le lot ne peut être vendu. Ce prix de réserve ne peut être supérieur à la fourchette basse de l’estimation indiquée sur le catalogue. Lorsque certains lots sont proposés sans prix de réserve, ces derniers sont identifiés par le symbole « ¤ » précédant leur numéro ou par la mention « sans réserve ». Les lots portant la mention « sans réserve » sont adjugés à la discrétion du commissaire-priseur. En l’absence d’autres enchères, tout ordre d’achat donné sur un lot offert sans prix de réserve est exécuté à un montant correspondant approximativement à 50 % de l’estimation basse du lot. Si le montant de l’ordre d’achat est inférieur à 50 % de l’estimation, l’ordre est alors exécuté à la discrétion du commissaire-priseur. FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR Outre le prix d’adjudication (prix adjugé au marteau), l’acheteur doit acquitter des frais s’élevant à 8.40 % H.T ( soit 8.73 % TTC ) pour tous les lots sur les premiers 400 000 €, et à 14 % HT (soit 14,56 % TTC) sur tous les lots au-delà de 400 000 €. Pour les ventes de vins, les frais à la charge de l’acquéreur s’élèvent à 15 % HT (soit 15,60 % TTC). Exception : -Les lots dont le numéro est précédé du symbole # sont soumis à des frais additionnels qui s’élèvent à 8.40 % H.T ( soit 8.73 % TTC ) du prix d’adjudication. Ces frais additionnels sont remboursés à l’acheteur sur présentation d’un justificatif d’exportation en dehors de la principauté d’Andorre dans les délais légaux. EXPOSITION AVANT LA VENTE L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit d’entrée. Les spécialistes de TECA y sont à la disposition des enchérisseurs potentiels et du public pour tout renseignement ou conseil. Ces derniers peuvent notamment établir sur demande des rapports écrits ou verbaux concernant l’état de conservation des objets. PARTICIPATION À LA VENTE EN PERSONNE Pour enchérir, il suffit de se présenter au moins 30 minutes avant la vacation au bureau du service clientèle afin d’obtenir un numéro d’enchérisseur. Les acheteurs potentiels participant pour la première fois à une vacation chez TECA ou n’ayant pas récemment enchéri doivent fournir leurs coordonnées bancaires. Dans certain cas de figure, il convient également de présenter une pièce d’identité. Le numéro d’enchérisseur doit être présenté au commissaire-priseur habilité par l’acquéreur après chaque adjudication en sa faveur. PARTICIPATION À LA VENTE EN DÉPOSANT UN ORDRE D’ACHAT Pour la commodité des enchérisseurs ne pouvant pas assister à la vente en personne, TECA se charge d’exécuter les ordres d’achat selon leurs instructions. TECA s’engage à obtenir le lot au meilleur prix possible en leur faveur. Les ordres d’achat doivent être remis par écrit avant la vente. Ils peuvent être envoyés par courrier ou télécopie, en utilisant le formulaire réservé à cet effet à votre disposition sur simple demande. Les ordres d’achat doivent être donnés dans la devise du lieu de la vente. Lorsque deux offres écrites sont soumises au même prix, la priorité est donnée à celle reçue en premier.

64

Composición

CLÔTURE DES ENCHÈRES Le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » par le commissaire-priseur habilité indiquent la fin des enchères et l’établissement d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Le résultat de la vente est alors communiqué par écrit aux personnes ayant déposé des ordres d’achat. MODALITÉS DE PAIEMENT ET DÉLIVRANCE DES LOTS Sous réserve d’accord particulier entre l’acquéreur et TECA avant la vente, le paiement du lot doit être directement effectué par l’acquéreur, TECA ne pouvant accepter le paiement d’un tiers. La vente a lieu expressément au comptant. L’acheteur doit régler le prix d’achat global, comprenant le prix d’adjudication, les frais et les taxes. Cette règle est applicable même lorsque l’acheteur souhaite exporter le lot. Le paiement peut être effectué : Par chèque de banque libellé en euros. En espèce en euros dans les limites suivantes : -15 000 € pour les personnes dont le domicile fiscal n’est pas situé dans la principauté d’Andorre. -Sans limite pour les personnes résidant dans la principauté d’Andorre. Par carte de crédit : -Visa/Mastercard (frais de 1,5 % sur le montant de la facture). -American Express (frais de 1 à 1,25 % sur le montant de la facture). Par virement en euros sur le compte ci-dessous de TECA : ANDBANC, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra. IBAN : AD48 0001 0000 4087 7370 0100 - Swift : BACA AD AD. Les lots ne sont délivrés qu’après encaissement effectif des paiements. ISI / TVA En règle générale, les lots sont mis en vente par TECA sous le régime de la marge. Ce régime permet d’éviter l’application de la TVA sur le prix d’adjudication des lots, mais se traduit cependant par la facturation d’une TVA de 4 % sur les frais à la charge de l’acheteur. Cette TVA n’est pas récupérable et est incluse dans les frais de l’acheteur. Les frais additionnels facturés sur les lots identifiés par le symbole « # » sont remboursés aux personnes qui ne résident pas dans la principauté d’Andorre, à condition que celles-ci en fassent la demande écrite auprès du service comptable dans un délais de 3 mois après la vente et sur présentation du document douanier d’exportation sur lequel TECA doit figurer en tant qu’expéditeur et l’acheteur en tant que destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et dans un maximum de 2 mois à compter de la date de la vente. 50 € de frais de gestion sont déduits par TECA sur chaque remboursement. Pour toute information complémentaire relative aux mesures prises par TECA, veuillez consulter un conseiller spécialisé en la matière au +376 866 707. FORMALITÉS DE TRANSPORT ET D’EXPORTATION Une fois le paiement des lots intégralement effectué, le département Transport de TECA est en mesure de se charger de leur emballage et expédition, à la charge et sur demande précise et écrite des acquéreurs. Les acheteurs souhaitant emporter eux-mêmes leurs acquisitions à l’étranger doivent préalablement consulter le département Transport de TECA au +376 866 707. CERTIFICAT D’EXPORTATION Des certificats d’exportations peuvent s’avérer nécessaires pour certains achats et, dans certains cas de figure, une autorisation douanière peut également être requise. L’État andorran jouit du pouvoir de refuser l’accord d’un certificat d’exportation au cas où le lot serait considéré comme un trésor national. TECA n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. PRÉEMPTION Le droit de préemption de la part de l’État est inexistant sur le sol andorran.


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 4 C

CONDITIONS OF SALE All sales are subject to the general conditions of TECA. ESTIMATES The estimated sale price for each lot is indicated in the catalogue, on the right, under the description. The price includes neither expenses nor taxes payable by the buyer. Note that estimates are prepared a long time prior to the sale and may therefore be subject to review. Conversion into pounds sterling (£) or US dollars ($US) is also given under the description of each lot. These amounts may have been rounded up or down and the exchange rate may have changed since the catalogue was printed. For all lots featuring an indication that a price estimate is given “upon request”, contact the specialist in charge of the sale directly. SALE PRICE The reserve price is the confidential minimum price below which the lot may not be sold. This reserve price may not exceed the lower price estimate indicated in the catalogue. If a lot is offered without a reserve price, it is identified with a “¤” symbol before the lot number or labelled with “no reserve price”. Lots that bear the mention “no reserve price” will be sold upon the auctioneer’s criteria. In the absence of other bids, any purchasing order for a lot offered without a reserve price is executed for approximately 50% of the lower estimate for the lot. If the amount for the purchasing order is under 50% of the estimate, the order will then be executed upon the auctioneer’s criteria. EXPENSES PAYABLE BY THE BUYER In addition to the sale price (hammer price), the buyer must pay a premium of 20% (i.e. 20.80%, including VAT) for all lots on the first €400,000, and a premium of 14% (i.e. 14.56%, including VAT) for all lots with a price that exceeds €400,000. For the sale of wines, the buyer must pay a premium of up to 15% (i.e. 15.60%, including VAT). Exception: - Lots bearing the symbol # before the number are subject to additional expenses that amount to a gross 8.40% on the sale price (i.e. 8.73%, including VAT). These additional expenses are reimbursed to the buyer upon presentation of proof of export outside the Principality of Andorra within the legally established terms. PRE-AUCTION VIEWING The exhibition preceding the sale is public and free. TECA specialists are available to potential bidders and to the public for any clarification and advice. They may also issue, if so requested, written or verbal reports on the state of conservation of the objects. PARTICIPATION IN PERSON AT THE SALE All that is required to bid is for potential buyers to appear at the Customer Service Department 30 minutes prior to the auction to obtain a bidder’s number. Potential buyers who are taking part in a TECA auction for the first time, or who have not bid recently, must submit their bank details. In specific cases, an identity document must also be presented. The buyer must present the bidder’s number to the authorised auctioneer after each purchase he or she makes. PARTICIPATION IN THE SALE WITH A PURCHASING ORDER For the convenience of buyers who are unable to attend the sale in person, TECA will execute purchasing orders in accordance with their instructions. TECA agrees to obtain the lot at the best price possible for the buyer. Purchasing orders must be sent in writing prior to the sale. They may be sent by post or by fax using the corresponding form, which will be provided upon request. Purchasing orders must be issued in the currency of the place of sale. If two written orders are submitted for the same amount, priority will be given to the order received first.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

IMPORTANT INFORMATION FOR BUYERS who have submitted purchasing orders are thereupon notified of the result of the sale. METHODS OF PAYMENT AND RELEASE OF LOTS Except in the event of agreement prior to the sale between the buyer and TECA, the buyer must settle payment of the lot directly, and TECA may not accept payment from a third party. The sale is made expressly in cash. The buyer must immediately settle the total purchase price, which includes the sale price, expenses and taxes. This regulation is also applicable in the event the buyer wishes to export the lot. Payment can be made: By bank cheque in euros. In cash in euros subject to the following limits: - €15,000 for people with a fiscal domicile outside the Principality of Andorra. - Without limit for residents of the Principality of Andorra. By credit card: - Visa/Mastercard (expenses of 1.5% are added to the amount of the invoice). - American Express (expenses of 1 and 1.25% are added to the amount of the invoice). By bank transfer in euros to the following bank account of TECA: ANDBANC, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra. IBAN: AD48 0001 0000 4087 7370 0100 ; SWIFT: BACA AD AD. Lots will only be released upon payment. ISI / VAT TECA generally places lots on sale on the basis of the profit margin scheme. With this system, although VAT on the purchase price of the lots can be avoided, 4% VAT is nonetheless invoiced and applied to the expenses payable by the buyer. This VAT is not deductible and is included in the buyer’s expenses. The additional expenses invoiced for lots identified by the symbol “#” are reimbursed to people who do not reside in the Principality of Andorra, provided that interested parties request reimbursement in writing from the Accounts Department within 3 months starting from sale, and upon presentation of the customs export certificate that must feature TECA as the sender and the buyer as the addressee. The export must be undertaken in accordance with the legal regulations and within a maximum of 2 months starting from the date of sale. TECA deducts €50 in administration costs from each reimbursement. For further information on the measures taken by TECA, contact the respective specialist by calling +376 866 707. TRANSPORT AND EXPORT FORMALITIES Once lots have been paid in full, the TECA Transport Department may then package and ship them, upon express written request by the buyers. The respective expenses are payable by the buyers. If buyers wish to transport their purchases overseas themselves, they must likewise contact the TECA Transport Department by calling +376 866 707. EXPORT CERTIFICATE For certain purchases, an export certificate may be necessary and in specific cases customs authorisation may also be required. The state of Andorra is authorised to refuse to issue an export certificate if the lot is considered a National Treasure. TECA accepts no liability for the decisions that the authorities may take in refusing to issue an export certificate. PRE-EMPTION The State’s right of pre-emption does not exist in Andorran territory.

CLOSURE OF BIDS The fall of the hammer and utterance of the word “sold” by the authorised auctioneer indicates the end of bids and the establishment of a contract of sale between the seller and the buyer. Those people

65

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 5 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DIPÒSIT I RETIRADA DELS LOTS Quadres i objectes Tots els lots venuts i sense vendre es conservaran als nostres locals d’Andorra la Vella. Mobles i objectes voluminosos Tots els lots venuts o sense vendre s’enviaran al transportista TRALDISPORTA el 22 de maig de 2009. El transportista estarà a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9.00 h a 18.00 h. TRALDISPORTA, Tél.: +376 74 12 00 - Fax: +376 74 12 01- www.traldisporta.com Tarifes TECA cobreix l’emmagatzemament durant 7 dies. A partir del vuitè dia, el transportista cobrirà la garantia en cas de danys o pèrdua total o parcial, sobre la base del 0,6 % del valor del lot, i les despeses d’emmagatzemament s’aplicaran segons el barem descrit en la taula adjunta. El transportista TRALDISPORTA també ofereix als compradors la possibilitat de pressupostar l’embalatge, el muntatge, la instal·lació i la preparació dels documents administratius i duaners, així com el transport dels lots a Europa o a l’estranger. El pressupost es farà a demanda del comprador. Garantia en cas de danys o pèrdua total o parcial Recordem als compradors que la responsabilitat adquirida pels lots comprats es defineix en els articles 3.j) i 4.c) de les condicions generals, que es troben al final dels catàlegs. Després d’aquesta data, i llevat que el comprador indiqui el contrari per escrit, tots els objectes seran garantits a càrrec del comprador pel transportista TRALDISPORTA, sobre la base del seu valor d’adjudicació. Pagament Per endavant. Poseu-vos en contacte amb el transportista TRALDISPORTA per conèixer-ne l’import. S’accepten els pagaments amb targeta de crèdit o en efectiu en el moment de retirar l’objecte. Els objectes se us enviaran en presentar el document de retirada. Aquest document us serà lliurat pel caixer de TECA a les nostres oficines de l’av. Meritxell, 97, d’Andorra la Vella.

Mobles i objectes voluminosos

Despeses de desplaçament fixes per lot

Despeses de manipulació fixes per lot

Despeses d’emmagatzemament per lot i per dia feiner

68 € + ISI + Garantia*

46 € + ISI + Garantia*

8 € + ISI + Garantia*

Objectes i quadres

Despeses de desplaçament fixes per lot 39 € + ISI + Garantia*

Despeses de manipulació fixes per lot 32 € + ISI + Garantia*

Despeses d’emmagatzemament per lot i per dia feiner 4.50 € + ISI + Garantia*

*En cas de danys o pèrdua total o parcial.

DEPÓSITO Y RETIRADA DE LOS LOTES Cuadros y objetos Todos los lotes vendidos y sin vender se conservarán en nuestros locales de Andorra la Vella. Muebles y objetos voluminosos Todos los lotes vendidos o sin vender se enviarán al transportista TRALDISPORTA el 22 de mayo de 2009. El transportista estará a su disposición de lunes a viernes, de 09.00 h a 18.00 h. TRALDISPORTA: Tél: +376 74 12 00 - Fax: +376 74 12 01 - www.traldisporta.com Tarifas TECA cubre el almacenamiento durante 7 días. A partir del octavo día, el transportista cubrirá la garantía en caso de daños o pérdida total o parcial, sobre la base del 0,6% del valor del lote, y los gastos de almacenamiento se aplicarán según el baremo descrito en la tabla adjunta. TRALDISPORTA también ofrece a los compradores la posibilidad de presupuestar el embalaje, el montaje, la instalación y la preparación de los documentos administrativos y aduaneros, así como el transporte de los lotes en Europa o el extranjero. El presupuesto se hará a petición del comprador. Garantía en caso de daños o pérdida total o parcial Recordamos a los compradores que la responsabilidad adquirida por los lotes comprados se define en los artículos 3.j) y 4.c) de las condiciones generales, que se encuentran al final de los catálogos. Después de esta fecha, y salvo indicación en contrario por escrito por parte del comprador, todos los objetos serán garantizados a cargo del comprador por el transportista TRALDISPORTA, sobre la base de su valor de adjudicación. Pago Por adelantado. Póngase en contacto con el transportista TRALDISPORTA para saber el importe. Se aceptan los pagos con tarjeta de crédito o en efectivo en el momento de retirar el objeto. Los objetos le serán enviados al presentar el documento de retirada. Este documento le será entregado por el cajero de TECA en nuestras oficinas de la Avda. Meritxell, 97, de Andorra la Vella.

Muebles y objetos voluminosos

Gastos de desplazamiento fijos por lote 68 € + ISI + Garantía*

Gastos de manipulación fijos por lote 46 € + ISI + Garantía*

Gastos de almacenamiento por lote y por día laborable 8 € + ISI + Garantía*

Objectos y cuadros

Gastos de desplazamiento fijos por lote 39 € + ISI + Garantía*

66

Composición

Gastos de manipulación fijos por lote 32 € + ISI + Garantía* *En caso de daños o pérdida total o parcial.

Gastos de almacenamiento por lote y por día laborable 4,50 € + ISI + Garantía*


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 6 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ENTREPOSAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS Tableaux et objets. Tous les lots vendus et invendus sont conservés dans nos locaux à Andorre-la-Vieille. Meubles et objets volumineux : Tout les lots vendus ou invendus sont transférés chez le transporteur TRALDIS PORTA le 22 mai 2009. Le transporteur est à votre disposition du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. TRALDISPORTA: Tél. : +376 74 12 00 - Fax : +376 74 12 01 - www.traldisporta.com Tarifs. L’entreposage est pris en charge par TECA pendant 7 jours. A partir du 8e jour, la garantie en cas de dommage ou de perte totale ou partielle est couverte par le transporteur à un taux égal à 0,6 % de la valeur du lot et les frais d’entreposage sont appliqués conformément au barème décrit dans le tableau ci-joint. TRALDISPORTA offre également aux acheteurs la possibilité d’établir un devis pour l’emballage, le montage, l’installation, l’établissement des documents administratifs et douaniers, ainsi que le transport des lots en Europe ou à l’étranger. Ce devis peut être établi sur simple demande. Garantie en cas de dommage ou de perte totale ou partielle. Nous tenons à rappeler aux acheteurs que leur responsabilité concernant les lots acquis est définie aux articles 3j et 4c des conditions générales consultables à la fin du catalogue. Au-delà de cette date, et sauf indication contraire écrite de l’acheteur, tous les objets seront garantis aux frais de l’acheteur par TRALDISPORTA à leur valeur d’adjudication. Paiement. Contactez TRALDISPORTA à l’avance pour connaître le montant à verser. Les règlements peuvent être réalisés par carte bancaire ou en espèce au moment de l'enlèvement. Les objets vous sont remis sur simple présentation du bon de retrait. Ce document vous est délivré par le caissier de TECA à nos bureaux sis Av. Meritxell n°97, Andorre-la-Vieille.

Muebles et objets volumineux

Frais de transfert fixe par lot 68 € + ISI + Garantie*

Frais de manutention fixe par lot

Frais d'entreposage par lot et par jour ouvré

46 € + ISI + Garantie*

8 € + ISI + Garantie*

Objets et tableaux

Frais de transfert fixe par lot

Frais de manutention fixe par lot

Frais d'entreposage par lot et par jour ouvré

39 € + ISI + Garantie*

32 € + ISI + Garantie*

4,50 € + ISI + Garantie*

*En cas de dommage ou de perte totale ou partielle.

DEPOSIT AND COLLECTION OF LOTS Pictures and objects All sold and unsold lots are kept at our Andorra la Vella premises. Furniture and voluminous objects All sold and unsold lots will be sent to the carrier TRALDISPORTA 22 May 2009. The carrier will be at your disposal Monday to Friday, from 09.00 to 18.00. TRALDISPORTA: Tél. : +376 74 12 00 - Fax : +376 74 12 01- www.trasdisporta.com Price rates TECA covers storage for 7 days. From the eighth day onwards, the carrier will provide the guarantee in the event of total or partial damage or loss, at a rate of 0.6 % of the value of the lot, and storage expenses in accordance with scale featured in the attached table will be applied. The carrier TRALDISPORTA also offers buyers the option of a quote for packaging, assembly, installation and preparation of the administrative and customs documents, and the transport of the lots to the rest of Europe or overseas. The quotation will be issued upon request by the buyer. Guarantee against total or partial damage or loss We remind buyers that responsibility acquired for the purchased lots is defined in articles 3.j) and 4.c) of the general conditions, which may be found at the end of the catalogues. After this date, unless the buyer otherwise indicates in writing, all objects will be guaranteed at the buyer’s expense by the carrier TRALDISPORTA, at their sale value. Payment In advance. Contact the carrier TRALDISPORTA to find out the amount. Payment by credit card or in cash upon collection of the object are accepted. The objects will be sent to you upon presentation of the collection document. This document will be issued to you by the TECA cashier at our offices at Av. Meritxell, 97, in Andorra la Vella.

Furniture and voluminous objects

Fixed transport expenses per lot € 68 + ISI (service tax) + Guarantee*

Fixed handling expenses per lot € 46 + ISI (service tax) + Guarantee*

Storage expenses per lot and per working day € 8 + ISI (service tax) + Guarantee*

Objects and pictures

Fixed transport expenses per lot € 39 + ISI (service tax) + Guarantee*

Fixed handling expenses per lot € 32 + ISI (service tax) + Guarantee* *In the event of total or partial damage or loss.

Composición

Storage expenses per lot and per working day € 4.50 + ISI (service tax) + Guarantee*

67


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 7 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONDICIONS GENERALS Les condicions exposades tot seguit constitueixen els termes a què TECA es compromet en qualitat de mandatari que actua en nom dels venedors amb els compradors. Aquestes condicions es poden modificar per mitjà d’instruccions orals donades en el moment de la subhasta i en el procés verbal de la venda. Qualsevol persona que presenti una licitació accepta sotmetre’s a aquestes condicions. A) Definició dels termes emprats en les condicions generals: En les condicions generals exposades tot seguit, s’utilitzen regularment determinats termes que necessiten una explicació: Per «comprador» o «adjudicatari» s’entén la persona que ha presentat la licitació més alta, acceptada per la persona que dirigeix la venda i que porta el martell. Per «lot» s’entén qualsevol article que ha estat consignat a les nostres mans perquè sigui venut en subhasta i, particularment, l’objecte o els objectes descrits amb un número de lot en els catàlegs. Per «preu d’adjudicació» s’entén el total de la licitació més alta per un lot i acceptada per la persona que dirigeix la venda i que porta el martell. Per «preu de sortida» s’entén el preu mínim confidencial per sota del qual no es vendrà el lot. Per «subhastador autoritzat» s’entén la persona que dirigeix la venda i porta el martell. B) El comprador: 1r TECA EN QUALITAT DE MANDATARI Llevat de disposició contrària, TECA actua com a mandatari del venedor, i el contracte de venda del bé ofert té lloc entre el venedor i el comprador en l’estat en què es troba el bé quan es presenta a la venda i que el comprador declara conèixer. 2n ABANS DE LA VENDA a) Estat dels lots Es recomana encaridament als compradors potencials que examinin els béns que els poden interessar abans de la venta en subhasta. Generalment, es poden facilitar informes sobre l’estat dels lots a petició de l’interessat. b) Catàleg i altres descripcions El nostre mètode de redacció del catàleg està pensat per al lèxic i/o els avisos i/o les informacions que són importants per als compradors. Totes les mencions incloses en les descripcions del catàleg o en els informes que fan referència a l’estat d’un lot, així com qualsevol declaració verbal o escrita feta per altres raons, constitueixen l’expressió d’una opinió i no l’afirmació d’un fet. Les referències que consten en la descripció del catàleg o en l’informe relatiu a l’estat del lot, amb relació a un accident o a una restauració, es fan per facilitar la inspecció del lot i queden subjectes a la valoració fruit d’un examen personal del comprador o del seu representant competent. L’absència d’aquestes referències en el catàleg no implica en cap cas que un objecte estigui exempt de defectes o d’alguna restauració. A més, si una referència té un defecte en particular, això no exclou la possibilitat que en tingui d’altres. Les estimacions del preu de venda no s’han de considerar com la certesa que l’objecte es vendrà pel preu que s’hagi estimat o que el valor donat sigui un valor garantit.

68

Composición

3r EN EL MOMENT DE LA VENDA a) Inscripció abans de la subhasta Tot comprador potencial ha de completar i signar un formulari d’inscripció i presentar tots els documents d’identitat necessaris abans de dur a terme una licitació. D’altra banda, TECA es reserva el dret d’exigir la presentació de referències bancàries o financeres. Així mateix, TECA pot refusar una licitació o denegar l’accés a la sala de vendes per un motiu legítim. b) Licitacions fetes en nom propi Licitació feta en nom propi En el moment de presentar una licitació, els licitadors assumeixen la responsabilitat personal de pagar el preu d’adjudicació més les despeses a càrrec del comprador i totes les taxes exigibles. Llevat d’un acord escrit per part de TECA previ a la venda i que mencioni que el licitador actua com a mandatari d’un tercer identificat i autoritzat per TECA, el licitador pot actuar en nom propi. c) Licitació simultània En cas d’impugnació en el moment de les adjudicacions, és a dir, si s’estableix que dos o més licitadors han presentat una licitació equivalent alhora, sia en veu alta o sia per signes, i reclamen simultàniament l’objecte després d’haver-se pronunciat el mot «adjudicat», l’esmentat objecte es tornarà a posar immediatament a subhasta al preu proposat pels licitadors i tot el públic present podrà licitar per l’objecte un altre cop. d) Ordre d’adquisició Per a una major comoditat dels clients o dels intermediaris d’un mandatari que no assisteixen personalment a la venda o, fins i tot, per als clients que fan les seves licitacions per telèfon, TECA tracta d’executar les ordres de licitació que rep per escrit abans de la venda. Aquestes ordres d’adquisició s’han de lliurar en la divisa que correspongui al lloc de la venda. Es convida aquests licitadors a omplir el formulari previst a aquest efecte. Si TECA rep diverses ordres escrites per idèntiques quantitats per a un lot en particular, i si, durant la subhasta, aquestes ordres representen les licitacions més altes per al lot, el lot s’adjudicarà al licitador l’ordre del qual s’hagi rebut en primer lloc. L’execució de les ordres escrites és un servei gratuït que TECA tractarà de dur a terme, subjecta a altres obligacions que s’hagin de satisfer en el moment de la venda. TECA no és responsable de la manca d’execució d’una ordre d’adquisició, així com tampoc de qualsevol error o omissió en l’execució d’aquestes ordres. e) Licitació per telèfon Si sorgeix un possible comprador abans de la venda, TECA el pot contactar durant la venda perquè pugui licitar per telèfon, però sense cap compromís de responsabilitat, sobretot en cas de produir-se algun error o omissió en rebre la licitació per telèfon. f) Conversió de divises

sala de vendes, ho fan sota la seva sola i única responsabilitat. g) Imatges en vídeo o digitals En el moment de fer algunes vendes s’instal·la una pantalla de vídeo. TECA no assumeix cap responsabilitat pels possibles errors de manipulació ni per la qualitat de la imatge oferta. h) Preu de sortida Llevat d’indicació contrària, els lots es posen a la venda amb un preu de sortida per sota del qual no es poden vendre. El preu de sortida no pot ser superior a l’estimació inicial que figura en el catàleg. El subhastador autoritzat pot iniciar les licitacions de qualsevol lot per un preu inferior al preu de sortida, si fa una licitació en nom del venedor. El subhastador autoritzat pot continuar licitant en nom del venedor fins al darrer tram de licitació abans del preu de sortida, sigui per mitjà de subhastes successives o sigui oferint licitacions com a resposta a altres licitadors. El venedor no fa cap licitació pel seu compte ni designa cap persona perquè liciti en nom seu, sense perjudici de la facultat de TECA de licitar en nom del venedor, com s’ha explicat anteriorment. Els lots que s’ofereixen sense preu de sortida s’identifiquen amb un (¤) al costat del número del lot o per la menció «sense preu de sortida». Els lots que s’ofereixen sense preu de sortida s’adjudiquen a criteri del subhastador. A manca d’altres licitacions, qualsevol ordre d’adquisició sobre un determinat lot ofert sense preu de sortida s’executa per un import total aproximat al 50% de l’estimació inicial del lot; si l’import de l’ordre d’adquisició és inferior al 50% de l’estimació inicial del lot, l’ordre s’executarà a criteri del subhastador. i) Conducció de la venda El subhastador autoritzat té la facultat discrecional de rebutjar una licitació, d’organitzar les licitacions de la manera que jutgi convenient, de retirar qualsevol lot de la venda, d’agrupar o de separar un o diversos lots i, en cas d’error o impugnació durant o després de la venda, de designar l’adjudicatari, de continuar amb les licitacions, d’anul·lar la venda o de tornar a posar a la venda un lot en cas de litigi. j) Adjudicatari, riscos i transferència de propietat A reserva de la decisió del subhastador autoritzat, i sempre que la licitació final sigui igual o superior al preu de sortida, el darrer licitador esdevé el comprador, i la caiguda del martell materialitza l’acceptació de la darrera licitació i la formalització d’un contracte de venda entre el venedor i el comprador. Els lots adjudicats són total responsabilitat de l’adjudicatari 7 dies després de la venda, incloent-hi en el càlcul el dia de la subhasta. La transferència del risc es produirà anticipadament si el lliurament es duu a terme abans que expiri l’esmentat termini. No es lliurarà cap lot al comprador si abans no s’ha rebut la totalitat del pagament de les sumes que es deuen. Si el pagament s’efectua per xec, la transferència de la propietat es produirà després d’haver-se materialitzat l’ingrés del xec.

Per a determinades vendes en subhasta es posa en pràctica un sistema de conversió de divises.

k) Tanteig i retracte

En les operacions de conversió de divises es poden produir errors, per tant, els licitadors que utilitzin el sistema de conversió de divises en lloc de fer referència a les licitacions que es fan a la

En determinats casos, l’Estat andorrà pot exercir el dret de tanteig i retracte sobre les obres d’art que es posen públicament en venda. L’Estat pren aleshores el lloc del darrer licitador. En aquest cas, el representant de l’Estat formula la seva


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 8 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONDICIONS GENERALS declaració just després de la caiguda del martell i davant la societat que organitza la venda pública o privada. La decisió de tanteig i retracte s’ha de confirmar seguidament en un termini de quinze dies. TECA no assumeix cap responsabilitat per les decisions administratives de tanteig i retracte.

perseguir el comprador per anul·lació de venda, sia per perseguir-lo per executar i rebre el pagament de l’esmentada venda i per reclamarli, a més, i en ambdós casos hipotètics, tots els danys i interessos, despeses i altres sumes que considerem oportunes.

persona. Us recordem que els béns adquirits només es lliuren després de rebre el pagament íntegre de les despeses de transport, manipulació, dipòsit i totes les altres despeses, a més del pagament total de les sumes que encara es puguin deure a TECA.

4t DESPRÉS DE LA VENDA

Altrament, TECA es reserva el dret, a la seva discreció, de:

h) Llicència d’exportació

a) Despeses i taxes que ha de pagar l’adjudicatari A més del preu de l’adjudicació, l’adjudicatari ha d’afegir al preu del lot unes despeses brutes del 20% del preu d’adjudicació per als llibres així com per als altres lots (és a dir, un 20,80% IVA inclòs) dels primers 400.000 €, i un 12% brut per als llibres així com per als altres lots (és a dir, un 12,48% IVA inclòs) per qualsevol quantitat superior a 400.000 €. Pel que fa a les vendes de vins, les despeses que van a càrrec del comprador arriben fins al 15% brut del preu d’adjudicació (és a dir, el 15,60% IVA inclòs). A més de les despeses i taxes habituals, per a determinats lots, es poden aplicar despeses addicionals o taxes especials. Això s’indica mitjançant un símbol que apareix davant del número del catàleg de venda, o bé el subhastador autoritzat ho anuncia en el decurs de la venda. b) Pagament En el moment de la inscripció, el comprador ha de comunicar a TECA el seu nom, l’adreça permanent i, a petició de TECA, les dades bancàries del banc a través del qual efectuarà el pagament. La venda s’efectua expressament al comptat. El comprador ha de liquidar immediatament el preu total de la compra, que inclou el preu d’adjudicació, les despeses i les taxes. Aquesta norma és aplicable encara que el comprador desitgi exportar el lot i encara que necessiti una llicència d’exportació. c) Assegurança El mateix comprador és l’encarregat d’assegurar les seves adquisicions d’acord amb les condicions que estableix l’article 3j. TECA declina qualsevol responsabilitat pel que fa als danys que podria patir l’objecte si el comprador no compleix amb aquesta obligació. d) Retirada de les adquisicions Llevat d’un acord específic contrari, TECA guarda els articles venuts fins que se n’hagi pagat íntegrament l’import pendent o fins que el comprador hagi pogut satisfer qualsevol altra condició suplementària exigida. e) Embalatge, manipulació i transport Es recomana als adjudicataris que retirin ràpidament els lots a fi d’evitar despeses de manutenció i de custòdia, que van a càrrec seu. El magatzematge no compromet sota cap circumstància la responsabilitat de TECA. A petició de l’interessat, TECA pot recomanar magatzemers, embaladors o transportistes. Donat que TECA no és el seu comitent, no és en cap cas responsable dels seus actes o comissions. f) Recurs per impagament Davant l’impagament per part de l’adjudicatari, i després que la moratòria hagi estat infructuosa, el bé es torna a posar a la venda a petició del venedor en una subhasta vedada al comprador morós; si el venedor no formula la seva demanda en un termini d’un mes a comptar de l’adjudicació, ens atorga plens poders per actuar en nom seu i pel seu compte, segons el nostre criteri, sia per

I) Percebre interessos sobre la totalitat de les sumes que es deuen i, a partir d’una moratòria, de liquidar les esmentades sumes al tipus d’interès més baix dels dos tipus següents: - El tipus de referència de la Banca Privada d’Andorra més sis punts. - El tipus d’interès legal més quatre punts. II) Iniciar un procés judicial contra el comprador morós per recuperar les sumes que es deuen pel principal, els interessos, les despeses legals i qualsevol altre tipus de despesa o per danys i interessos; III) Tornar al venedor totes les sumes abonades de resultes de la subhasta per part de l’adjudicatari morós; IV) Compensar les sumes que TECA i/o qualsevol societat mare i/o filial i/o emparentada que exerceix sota un distintiu que inclou el nom de «TECA» pugui deure al comprador, referents a qualsevol altre acord, amb les sumes que degui el comprador; V) Compensar totes les sumes que se li puguin deure, per qualsevol transacció, a TECA i/o a qualsevol societat mare i/o filial i/o emparentada que exerceix sota un distintiu que inclou el nom de «TECA», amb l’import pagat pel comprador tant si el comprador hi està d’acord o no;

Llevat d’un acord escrit amb TECA, la sol·licitud d’un certificat d’exportació o de qualsevol altre document administratiu no repercuteix en l’obligació de pagament immediat per part del comprador ni en el dret de TECA de percebre els interessos corresponents als pagaments endarrerits. Si el comprador demana a TECA que es faci càrrec de les formalitats necessàries per obtenir un certificat d’exportació en nom seu, TECA podrà facturar-li els desemborsaments i les despeses que corresponguin a aquest servei. TECA no està obligada a retornar els interessos o les despeses en què hagi incorregut el comprador en cas de rebuig de l’esmentat certificat o de qualsevol altre document administratiu. 5è DRET DE REPRODUCCIÓ Els drets de reproducció de qualsevol imatge, il·lustració i escrit, reproduïts per o en nom de TECA, que facin referència a un lot en particular, així com el contingut del catàleg, són en tot moment propietat de TECA, i ni el comprador ni qualsevol altra persona pot fer-ne cap reproducció sense obtenir el consentiment previ per escrit per part de TECA. D’altra banda, la venda de l’objecte no inclou en cap cas la cessió dels drets d’autor, de reproducció i de representació que, si es presenta el cas, es deriven del suport material. 6è AUTONOMIA DE LES DISPOSICIONS

VI) Rebutjar, en qualsevol futura venda en subhasta, qualsevol oferta feta pel comprador o en nom seu, o bé obtenir un dipòsit previ per part del comprador abans d’acceptar les seves licitacions;

Si qualsevol part d’aquest contracte és declarada nul·la, il·legal o inaplicable per un tribunal, aquesta part no es tindrà en compte i la resta del contracte continuarà considerant-se plenament vàlida dins els límits autoritzats per la llei.

VII) Exercir tots els drets i iniciar tots els recursos que pertanyen als creditors amb garantia pignorativa sobre tots els seus béns en possessió i que pertanyen al comprador;

7è JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

VIII) Iniciar qualsevol procediment que consideri necessari o convenient; IX) En el cas hipotètic que es revenguin els béns prèviament adjudicats en les condicions que estableix l’apartat anterior (subhasta vedada al comprador), cal fer assumir al licitador qualsevol diferència de preu possible amb relació al preu assolit en la primera adjudicació, així com tots els costos, les despeses, despeses legals i taxes, i comissions de tot tipus vinculats a les dues vendes o exigibles com a conseqüència de l’impagament, i els costos i les despeses que enumera l’article 4a.

En cas necessari, els drets i els deures que es desprenen d’aquestes condicions generals de venda es regeixen pel dret andorrà i són sotmesos, pel que fa a la seva interpretació i execució, al tribunal competent d’Andorra la Vella.

Si TECA efectua un pagament parcial al venedor, en aplicació de l’apartat anterior (III), el comprador reconeix que TECA quedarà subrogada en els drets del venedor de perseguir el comprador en concepte de la suma pagada. g) Falta de retirada de les adquisicions Si les adquisicions no s’han retirat en els set dies posteriors a la venda, tant si el pagament s’ha efectuat o no, TECA té la facultat de fer transferir, a càrrec del comprador, els béns venuts als dipòsits que dirigeix eventualment una tercera

69

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 9 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONDICIONES GENERALES Las condiciones expuestas a continuación constituyen los términos a los que TECA se compromete en calidad de mandatario que actúa en nombre de los vendedores con los compradores. Estas condiciones se pueden modificar por medio de instrucciones orales dadas en el momento de la subasta y en el proceso verbal de la venta. Cualquier persona que presente una licitación acepta someterse a estas condiciones. A) Definición de los términos empleados en las condiciones generales: En las condiciones generales expuestas a continuación, se utilizan regularmente determinados términos que necesitan una explicación: Por «comprador» o «adjudicatario» se entiende la persona que ha presentado la licitación más alta, aceptada por la persona que dirige la venta y que lleva el martillo. Por «lote» se entiende cualquier artículo que ha esido consignado en nuestras manos para que sea vendido en subasta y, particularmente, el objeto o los objetos descritos con un número de lote en los catálogos. Por «precio de adjudicación» se entiende el precio mínimo confidencial por debajo del cual no se venderá el lote. Por «subastador autorizado» se entiende la persona que dirige la venta y lleva el martillo. B) El comprador 1º TECA EN CALIDAD DE MANDATARIO Salvo disposición contraria, TECA actúa como mandatario del vendedor, y el contrato de venta del bien ofrecido se suscribe entre el vendedor y el comprador en el estado en que se encuentra el bien cuando se presenta a la venta y que el comprador declara conocer. 2º ANTES DE LA VENTA a) Estado de los lotes. Se recomienda encarecidamente a los compradores potenciales que asistan los bienes que les pueden interesar antes de la venta en subasta. Generalmente, se pueden facilitar informes sobre el estado de los lotes a petición del interesado. b) Catálogo y otras descripciones

70

Composición

Nuestro método de redacción del catálogo está pensado para el léxico y/o avisos y/o las informaciones que son importantes para los compradores. Todas las menciones incluidas en las descripciones del catálogo o en los informes que hacen referencia al estado de un lote, así como cualquier declaración verbal o escrita realizada por otras razones, constituyen la expresión de una opinión y no la afirmación de un hecho. Las referencias que constan en la descripción del catálogo o en el informe relativo al estado del lote, con relación a un accidente o a una restauración, se hacen para facilitar la inspección del lote y quedan sujetas a la valoración fruto de un examen personal del comprador o de su representante competente. La ausencia de estas referencias en el catálogo no implica en ningún caso que un objeto esté exento de defectos o de alguna restauración. Además, si una referencia tiene un defecto en particular, esto no excluye la posibilidad que tenga otros. Las estimaciones del precio de venta no se han de considerar como la certeza de que el objeto se venderá por el precio que

se haya estimado o que el valor dado sea un valor garantizado. 3º EN EL MOMENTO DE LA VENTA a) Inscripción antes de la subasta Todo comprador potencial debe cumplimentar y firmar un formulario de inscripción y presentar todos los documentos de identidad necesarios antes de llevar a cabo una licitación. Por otra parte, TECA se reserva el derecho a exigir la presentación de referencias bancarias o financieras. Así mismo, TECA puede rechazar una licitación o denegar el acceso a la sala de ventas por un motivo legítimo. b) Licitaciones hechas en nombre propio. Licitación hecha en nombre propio. En el momento de presentar una licitación, los licitadores asumen la responsabilidad personal de pagar el precio de adjudicación más los gastos a cargo del comprador y todas las tasas exigibles. Excepto en el caso de un acuerdo escrito por parte de TECA previo a la venta y que mencione que el licitador actúa como mandatario de un tercero identificado y autorizado por TECA, el licitador puede actuar en nombre propio. c) Licitación simultánea En caso de impugnación en el momento de las adjudicaciones, es decir, si se establece que dos o más licitadores han presentado una licitación equivalente a la vez, sea en voz alta o por signos, y reclaman simultáneamente el objeto después de haberse pronunciado la palabra «adjudicado», dicho objeto se volverá a poner inmediatamente en subasta al precio propuesto por los licitadores y todo el público presente podrá licitar por el objeto otra vez. d) Orden de adquisición Para una mayor comodidad de los clientes o de los intermediarios de un mandatario que no asisten personalmente a la venta o, incluso para los clientes que hacen sus licitaciones por teléfono, TECA tratará de ejecutar las órdenes de licitación que reciba por escrito antes de la venta. Estas órdenes de adquisición deberán entregarse en la divisa que corresponda al lugar de la venta. Se invita a estos licitadores a rellenar el formulario previsto a tal efecto. Si TECA recibe diversas órdenes escritas por idénticas cantidades para un lote en particular, y si, durante la subasta, estas órdenes representan las licitaciones más altas para el lote, dicho lote se adjudicará al licitador la orden del cual se haya recibido en primer lugar. La ejecución de las órdenes escritas es un servicio gratuito que TECA tratará de llevar a cabo, sujeta a otras obligaciones que se hayan de satisfacer en el momento de la venta. TECA no es responsable de la falta de ejecución de una orden de adquisición, ni tampoco de cualquier error u omisión en la ejecución de estas órdenes. e) Licitación por teléfono Si surge un posible comprador antes de la venta, TECA podrá contactar con él durante la venta para que pueda licitar por teléfono, pero sin ningún compromiso de responsabilidad, sobre todo en caso de producirse algún error u omisión al recibir la licitación por teléfono. f) Conversión de divisas Para determinadas ventas en subasta se pone en práctica un sistema de conversión de divisas. En las operaciones de conversión de divisas se

pueden producir errores, por tanto, los licitadores que utilicen el sistema de conversión de divisas en vez de hacer referencia a las licitaciones que se hacen en la salón de ventas, lo harán bajo su sola y única responsabilidad. g) Imágenes en vídeo o digitales En el momento de hacer algunas ventas se instala una pantalla de vídeo. TECA no asume ninguna responsabilidad por los posibles errores de manipulación ni por la calidad de la imagen ofrecida. h) Precio de salida Excepto indicación contraria, los lotes se ponen a la venta con un precio de salida por debajo del cual no se pueden vender. El precio de salida no puede ser superior a la estimación inicial que figura en el catálogo. El subastador autorizado puede iniciar las licitaciones de cualquier lote por un precio inferior al precio de salida, si hace una licitación en nombre del vendedor. El subastador autorizado puede continuar licitando en nombre del vendedor hasta el último tramo de licitación antes del precio de salida, bien por medio de subastas sucesivas o bien ofreciendo licitaciones como respuesta a otros licitadores. El vendedor no hará ninguna licitación por su cuenta ni designará a ninguna persona para que licite en su nombre, sin perjuicio de la facultad de TECA de licitar en nombre del vendedor, como se ha explicado anteriormente. Los lotes que se ofrecen sin precio de salida se identifican con un (*) al lado del número de lote o por la mención «sin precio de salida». Los lotes que se ofrecen sin precio de salida se adjudican a criterio del subastador. A falta de otras licitaciones, cualquier orden de adquisición sobre un determinado lote ofrecido sin precio de salida se ejecutará por un importe total aproximado al 50% de la estimación inicial del lote; si el importe de la orden de adquisición es inferior al 50% de la estimación inicial del lote, la orden se ejecutará a criterio del subastador. i) Conducción de la venta El subastador autorizado tiene la facultad discrecional de rechazar una licitación, de organizar las licitaciones de la manera que juzgue conveniente, de retirar cualquier lote de la venta, de agrupar o de separar uno o varios lotes y, en caso de error o impugnación durante o después de la venta, de designar el adjudicatario, de continuar con las licitaciones, de anular la venta o de volver a poner a la venta un lote en caso de litigio. j) Adjudicatario, riesgos y transferencia de propiedad Con reserva de la decisión del subastador autorizado, y siempre que la licitación final sea igual o superior al precio de salida, el último licitador se convierte en el comprador, y la caída del martillo materializa la aceptación de la última licitación y la formalización de un contrato de venta entre el vendedor y el comprador. Los lotes adjudicados son total responsabilidad del adjudicatario 7 días después de la venta, incluyendo en el cálculo el día de la subasta. La transferencia del riesgo se producirá anticipadamente si la entrega se realiza antes de que expire dicho plazo. No se entregará ningún lote al comprador si antes no se ha recibido la totalidad del pago de las sumas que se deben. Si el pago se efectúa por cheque, la transferencia de la propiedad se producirá después de haberse materializado el ingreso del cheque.


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 10 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONDICIONES GENERALES k) Tanteo y retracto

f) Recurso por impago

En determinados casos, el Estado andorrano puede ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las obras de arte que se ponen públicamente en venta. El Estado se pone entonces en el sitio del último licitador. En este caso, el representante del Estado formula su declaración justo después de la caída del martillo y ante de la sociedad que organiza la venta pública o privada. La decisión de tanteo y retracto debe confirmarse seguidamente en un plazo de 15 días. TECA no asume ninguna responsabilidad por las decisiones administrativas de tanteo y retracto.

Ante el impago por parte del adjudicatario, y después de que la moratoria haya sido infructuosa, el bien se vuelve a poner a la venta a petición del vendedor en una subasta vedada al comprador moroso; si el vendedor no formula su demanda en el plazo de un mes, a contar desde la adjudicación, nos otorgará plenos poderes para actuar en su nombre y por su cuenta, según nuestro criterio, sea para perseguir al comprador para la anulación de la venta, sea para perseguirlo para ejecutar y recibir el pago de dicha venta y para reclamarle, además, y en ambos casos hipotéticos, todos los daños e intereses, gastos y otras sumas que consideremos oportunas.

4º DESPUÉS DE LA VENTA a) Gastos y tasas que ha de pagar el adjudicatario Además del precio de adjudicación, el adjudicatario deberá añadir al precio del lote unos gastos brutos del 20% del precio de adjudicación para los libros así como para los demás lotes (es decir, un 20,80% IVA incluido) de los primeros 400.000 €, y un 12% bruto para los libros así como para los demás lotes (es decir, un 12,48% IVA incluido) por cualquier cantidad superior a 400.000 €. En lo que respecta a las ventas de vinos, los gastos que van a cargo del comprador ascenden hasta el 15% bruto del precio de adjudicación (es decir, el 15,60% IVA incluido). Además de los gastos y tasas habituales, para determinados lotes, se pueden aplicar gastos adicionales o tasas especiales. Eso se indica mediante un símbolo que aparece delante del número del catálogo de venta, o bien el subastador autorizado lo anuncia en el decurso de la venta. b) Pago En el momento de la inscripción, el comprador ha de comunicar a TECA su nombre, su domicilio permanente y, a petición de TECA, los datos bancarios de la entidad a través de la cual realizará el pago. La venta se efectuará expresamente al contado. El comprador deberá liquidar inmediatamente el precio total de la compra, que incluye el precio de adjudicación, los gastos y las tasas. Esta norma es aplicable aunque el comprador desee exportar el lote y aunque necesite una licencia de exportación. c) Seguro El propio comprador será el encargado de asegurar sus adquisiciones de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 3j. TECA declina cualquier responsabilidad en lo que respecta a los daños que podría sufrir el objeto si el comprador no cumpliera con esta obligación. d) Retirada de las adquisiciones A excepción de un acuerdo específico en contra, TECA guarda los artículos vendidos hasta que se haya pagado íntegramente el importe pendiente o hasta que el comprador haya podido satisfacer cualquier otra condición suplementaria exigida. e) Embalaje, manipulación y transporte Se recomienda a los adjudicatarios que retiren rápidamente los lotes con el fin de evitar gastos de manipulación y de custodia, que van a su cargo . El almacenamiento no compromete bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de TECA. A petición del interesado, TECA puede recomendar almaceneros, embaladores o transportistas. Dado que TECA no es repre-sentante de dichos recomendados, no se hace en ningún caso responsable de sus servicios u honorarios.

Por otro lado, TECA se reserva el derecho, a su elección, de: I) Percibir intereses sobre la totalidad de las sumas que se deben y, a partir de una moratoria, de liquidar las mencionadas sumas al tipo de interés más bajo de los tipos siguientes: - El tipo de referencia de la Banca Privada de Andorra más seis puntos. - El tipo de interés legal más cuatro puntos. II) Iniciar un proceso judicial contra el comprador moroso para recuperar las sumas que se deben por el principal, los intereses, los gastos legales y cualquier otro tipo de gasto o por daños e intereses. III) Devolver al vendedor todas las sumas abonadas de resultas de la subasta por parte del adjudicatario moroso. IV) Compensar las sumas que TECA y/o cualquier sociedad madre y/o filial y/o emparentada que ejerza bajo un distintivo que incluye el nombre de «TECA» pueda deber al comprador, referentes a cualquier otro acuerdo, con las sumas que deba el comprador; con el importe pagado por éste, tanto si el comprador está de acuerdo o no. V) Compensar todas las sumas que se le puedan deber, por cualquier transacción, a TECA y/o a cualquier sociedad madre y/o filial y/o emparentada que ejerza bajo un distintivo que incluye el nombre de «TECA», con el importe pagado por el comprador tanto si está de acuerdo o como si no. VI) Rechazar, en cualquier futura venta en subasta, cualquier oferta hecha por el comprador o en su nombre, o bien obtener un depósito previo por parte del comprador antes de aceptar sus licitaciones. VII) Ejercer todos los derechos e iniciar todos los recursos que pertenezcan a los acreedores con garantía pignorativa sobre todos sus bienes en posesión y que pertenezcan al comprador. VIII) Iniciar cualquier procedimiento que considere necesario o conveniente. IX) En el caso hipotético de que se revendan los bienes previamente adjudicados en las condiciones establecidas el apartado anterior (subasta vedada al comprador), hay que hacer asumir al licitador cualquier diferencia de precio posible con relación al precio resultante en la primera adjudicación, así como todos los costes, gastos, gastos legales y tasas y comisiones de todo tipo vinculadas a las dos ventas o exigibleso como consecuencia del impago, y los costes y gastos enumerados en el artículo 4º.

reconoce que TECA quedará subrogada en los derechos del vendedor de perseguir al comprador en concepto de la suma pagada. g) Falta de retirada de las adquisiciones Si las adquisiciones no se han retirado en los siete días posteriores a la venta, tanto si el pago se ha efectuado o no, TECA tindrá la facultad de hacer transferir, a cargo del comprador, los bienes vendidos a los depósitos que diriga eventualmente una tercera persona. Les recordamos que los bienes adquiridos sólo se entregaran después de recibir el pago íntegro de los gastos de trasporte, manipulación, depósito y el resto de gastos, además del pago total de las sumas que aún se puedan deber a TECA. h) Licencia de exportación Salvo acuerdo escrito con TECA, la solicitud de un certificado de exportación o cualquier otro documento administrativo no repercutirá en la obligación de pago inmediato por parte del comprador ni en el derecho de TECA de percibir los intereses correspondientes a los pagos atrasados. Si el comprador pide a TECA que se haga cargo de las formalidades necesarias para obtener un certificado de exportación en su nombre, TECA podrá facturarle los desembolsos y los gastos que correspondan a este servicio. TECA no está obligada a devolver los intereses o los gastos en que haya incurrido el comprador en caso de rechazo del mencionado certificado o de cualquier otro documento administrativo. 5º DERECHO DE REPRODUCCIÓN Los derechos de reproducción de cualquier imagen, ilustración y escrito, reproducidos por o en nombre de TECA, que hagan referencia a un lote en particular, así como el contenido del catálogo, son en todo momento propiedad de TECA, y ni el comprador ni cualquier otra persona puede hacer ninguna reproducción de los mismos sin obtener el consentimiento previo por escrito de TECA. Por otro lado, la venta del objeto no incluye en ningún caso la cesión de los derechos de autor, de reproducción y de representación que, si se diera el caso, se derivan del soporte material. 6º AUTONOMÍA DE LAS DISPOSICIONES Si cualquier parte de este contrato se declara nula, ilegal o inaplicable por un tribunal, esta parte no se tendrá en cuenta y el resto del contrato continuará considerándose plenamente válido dentro de los límites autorizados por la ley. 7º JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL En caso necesario, los derechos y los deberes que se desprenden de estas condiciones generales de venta se regirán por el derecho andorrano y serán sometidos, en lo referente a su interpretación y ejecución, al tribunal competente de Andorra la Vella.

Si Teca realiza un pago parcial al vendedor, en aplicación del apartado anterior (III), el comprador

71

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 11 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONDITIONS GÉNÉRALES Les conditions exposées ci-dessous constituent les termes que TECA s’engage à appliquer en qualité de mandataire agissant pour le compte des vendeurs envers les acheteurs. Ces termes peuvent être modifiés par indications orales émises lors de la vacation et portées au procès-verbal de la vente. En portant une enchère, toute personne accepte d’être liée par les présentes conditions.

une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les estimations de prix de vente ne doivent pas être considérées comme une certitude que l’objet sera vendu au prix estimé ou que la valeur ainsi donnée est une valeur garantie.

(A) Définition des termes utilisés dans les conditions générales :

Tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire d’enregistrement et présenter toutes les pièces d’identité requises avant de porter une enchère. Par ailleurs, TECA se réserve le droit de réclamer la présentation de coordonnées bancaires ou financières. TECA peut également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour motif légitime.

Les conditions générales exposées ci-dessous font appel à certains termes régulièrement employés qui requièrent une explication : « Acheteur » ou « Adjudicataire » : personne qui porte l’enchère la plus élevée acceptée par le responsable de la vente en possession du marteau. « Lot » : tout article consigné entre nos mains en vue d’être vendu aux enchères et, en règle générale, objet ou objets décrits sous tout numéro de lot dans les catalogues. « Prix d’adjudication » : montant de l’enchère la plus élevée pour un lot acceptée par le responsable de la vente en possession du marteau. « Prix de réserve » : montant minimum confidentiel au-dessous duquel le lot ne peut être vendu. « Commissaire-priseur habilité » : personne responsable de la vente en possession du marteau. (B) L’acheteur : 1° TECA EN TANT QUE MANDATAIRE Sauf indication contraire, TECA agit en tant que mandataire du vendeur. Le contrat de vente du bien offert est établi entre le vendeur et l’acheteur en l’état du bien tel qu’il est présenté à la vente et que l’acheteur déclare connaître. 2° AVANT LA VENTE a) État des lots Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères. Des rapports sur l’état des lots sont en général disponibles sur demande. b) Catalogue et autres descriptions Le lexique et/ou les avis et/ou les informations importantes destinées aux acheteurs constituent notre méthode de rédaction du catalogue. Toutes les mentions comprises dans les descriptions du catalogue ou dans les rapports concernant l’état d’un lot et toute déclaration orale ou écrite faite par ailleurs constituent l’expression d’une opinion et non l’affirmation d’un fait. Les références établies dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une restauration, sont rédigées pour faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation résultant d’un examen personnel de l’acheteur ou de son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet est exempt de tout défaut ou de toute restauration. En outre,

72

Composición

3° AU MOMENT DE LA VENTE a) Enregistrement avant l’enchère

b) Enchères portées en nom propre Enchère portée en nom propre En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication majoré des frais à la charge de l’acheteur et de toutes les taxes exigibles. Sauf convention écrite de TECA préalable à la vente et mentionnant que l’enchérisseur agit en tant que mandataire d’un tiers identifié et agréé par TECA, l’enchérisseur est considéré comme une personne agissant en son nom propre. c) Enchère simultanée En cas de contestation au moment des adjudications, à savoir lorsqu’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et que ces derniers réclament en même temps le lot après le prononcé du mot « adjugé », ledit lot est immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent est admis à enchérir à nouveau. d) Ordre d’achat Pour la commodité des clients n’assistant pas à la vente en personne ou y assistant par l’intermédiaire d’un mandataire ou bien portant des enchères par téléphone, TECA s’efforce d’exécuter les ordres d’enchérissement qui lui sont remis par écrit avant la vente. Ces ordres d’achat doivent être donnés dans la devise du lieu de la vente. Ces enchérisseurs sont invités à remplir le formulaire prévu à cet effet. Si TECA reçoit plusieurs ordres écrits pour des montants identiques sur un lot particulier et si, lors des enchères, ces ordres représentent les enchères les plus élevées pour le lot, celui-ci est adjugé à l’enchérisseur dont l’ordre aura été reçu le premier. L’exécution des ordres écrits est un service gracieux que TECA s’efforce de rendre sous réserve d’autres obligations à satisfaire au moment de la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat, ou toute erreur ou omission lors de l’exécution de tels ordres, n’engage en aucun cas la responsabilité de TECA. e) Enchère par téléphone Si un acheteur potentiel se présente avant la vente, TECA peut le contacter durant la vente afin qu’il puisse enchérir par téléphone, sans aucun engagement de responsabilité, notamment en cas d’erreur ou d’omission relative à la réception d’enchère par téléphone.

f) Conversion de devise Un système de conversion de devise est mis en place lors de certaines ventes aux enchères. Des erreurs peuvent survenir lors des opérations de conversion des devises utilisées. Les enchérisseurs qui font appel au système de conversion de devises au lieu de se référer aux enchères portées dans la salle des ventes agissent sous leur seule et entière responsabilité. g) Images vidéo ou numériques Un écran vidéo est installé lors de certaines ventes. Aucune responsabilité n’est assumée par TECA en cas de survenue d’erreurs de manipulation ou de mauvaise qualité d’image. h) Prix de réserve Sauf indication contraire, les lots sont offerts à la vente avec un prix de réserve au-dessous duquel le lot ne peut être vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue. Le commissaire-priseur habilité peut débuter les enchères sur tout lot au-dessous du prix de réserve en portant une enchère pour le compte du vendeur. Le commissaire-priseur habilité peut continuer à enchérir pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant la réserve, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. Le vendeur ne peut porter aucune enchère pour son propre compte et ne peut désigner aucune personne pour porter une telle enchère, sans préjudice du pouvoir de TECA d’enchérir pour le compte du vendeur comme indiqué ci-dessus. Lorsque certains lots sont proposés sans prix de réserve, ces derniers sont identifiés par le symbole ¤ figurant à côté du numéro du lot ou par la mention « sans réserve ». Les lots offerts sans prix de réserve sont adjugés à la discrétion du commissaire-priseur. En l’absence d’autres enchères, tout ordre d’achat donné sur un lot offert sans prix de réserve est exécuté à un montant fixé approximativement à 50 % de l’estimation basse du lot. Si le montant de l’ordre d’achat est inférieur à 50 % de l’estimation basse du lot, celui-ci est alors exécuté à la discrétion du commissaire-priseur. i) Conduite de la vente Le commissaire-priseur habilité jouit du pouvoir discrétionnaire de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon qu’il juge opportune, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer un ou plusieurs lots et, en cas d’erreur ou de contestation pendant ou après la vente, de désigner l’adjudicataire, de poursuivre les enchères, d’annuler la vente ou de remettre en vente tout lot en cas de litige. j) Adjudicataire, risques, transfert de propriété Sous réserve de la décision du commissairepriseur habilité, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, le dernier enchérisseur est désigné comme l’acheteur et la chute du marteau matérialise l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire 7 jours après la vente, le jour de la vacation étant pris en compte


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 12 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONDITIONS GÉNÉRALES dans le calcul. Le transfert de risque intervient de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susmentionné. Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.

Le magasinage n’engage la responsabilité de TECA à aucun titre que ce soit. Sur simple demande, TECA est en mesure de recommander des manutentionnaires, emballeurs ou transporteurs. N’étant pas leur commettant, TECA ne peut en aucun cas être tenu responsable de leurs actes ou commissions.

(folle enchère), faire supporter au fol enchérisseur toute moins-value éventuelle par rapport au prix atteint lors de la première adjudication, de même que tous les coûts, dépenses, frais légaux et taxes, commissions de toute sorte liés aux deux ventes ou devenus exigibles par suite du défaut du paiement, y compris ceux énumérés à l’article 4a.

k) Préemption

f) Recours pour défaut de paiement

Dans certain cas de figure, l’État andorran peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises à la vente publique. L’État se substitue alors au dernier enchérisseur. Le cas échéant, le représentant de l’État formule sa déclaration juste après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. TECA n’assume aucune responsabilité pouvant découler des décisions administratives de préemption.

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure resté infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicateur défaillant. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, celui-ci nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant, en sus, et dans les deux hypothèses, tout dommage et intérêt, frais et autre somme qui nous paraîtraient souhaitables.

Si TECA effectue un règlement partiel au vendeur, en application du paragraphe (III) ci-dessus, l’acquéreur reconnaît que TECA est subrogé dans les droits du vendeur pour poursuivre l’acheteur au titre de la somme payée.

4 APRÈS LA VENTE a) Frais et taxes dues par l’adjudicataire Outre le prix de l’adjudication, l’adjudicataire doit acquitter, en sus du lot, des frais s’élevant à 20 % HT du prix d’adjudication pour les livres ainsi que pour les autres lots (soit 20,80 % TTC), sur les premiers 400 000,00 €, et 12 % HT pour les livres ainsi que pour les autres lots (soit 12,48 % TTC) sur toute somme au-dessus de 400 000,00 €. Pour les ventes de vins, les frais à la charge de l’acheteur s’élèvent à 15 % HT (soit 15,60 % TTC) du prix d’adjudication. Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être appliqués sur certains lots, en sus des frais et taxes habituelles. L’application de ces frais additionnels ou taxes spéciales est identifiée par un symbole figurant devant le numéro du catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pendant la vente par le commissaire-priseur habilité. b) Paiement Lors de l’enregistrement, l’acheteur doit communiquer à TECA son nom, son adresse permanente et, à la demande de TECA, les coordonnées de la banque par l’intermédiaire de laquelle le règlement doit être effectué. La vente a lieu expressément au comptant. L’acheteur doit régler immédiatement le prix d’achat global, ce dernier comprenant le prix de l’adjudication, les frais et les taxes. Cette règle est applicable même lorsque l’acheteur souhaite exporter le lot et qu’une licence d’exportation est requise. c) Assurance L’acquéreur est responsable de l’assurance de ses acquisitions selon les conditions prévues à l’article 3j. TECA décline toute responsabilité quant aux dommages auxquels l’objet pourrait être exposé en cas de défaillance de l’acquéreur à ce titre. d) Retrait des achats Sauf accord spécifique contraire, TECA conserve les articles vendus jusqu’à ce que tout montant dû ait été intégralement réglé ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire toute autre condition supplétive exigée.

En outre, TECA se réserve le droit, à sa discrétion, de : (I) Percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues et, à compter d’une mise en demeure, de régler lesdites sommes au plus faible des deux taux suivants : - Taux de base bancaire de l’entité Banca Privada d’Andorra majoré de six points. - Taux d’intérêt légal majoré de quatre points. (II) Entamer toute procédure judiciaire à l’encontre de l’acheteur défaillant pour le recouvrement des sommes dues, intérêts, frais légaux et tout autre frais ou dommage et intérêt. (III) Remettre au vendeur toutes les sommes payées à la suite des enchères par l’adjudicataire défaillant. (IV) Procéder à la compensation des sommes que TECA et/ou toute société mère et/ou filiale et/ou société apparentée exerçant sous une enseigne comprenant le nom « TECA » pourrait devoir à l’acheteur, au titre de toute autre convention, avec les sommes demeurées impayées par l’acheteur. (V) Procéder à la compensation de toute somme pouvant être due à TECA et/ou toute société mère et/ou filiale et/ou société apparentée exerçant sous une enseigne comprenant le nom « TECA » au titre de toute transaction, avec le montant payé par l’acheteur que ce dernier l’y invite ou non. (VI) Rejeter, lors de toute future vente aux enchères, toute offre par l’acheteur ou pour son compte ou obtenir un dépôt préalable de l’acheteur avant d’accepter ses enchères. (VII) Exercer tous les droits et entamer tous les recours appartenant aux créanciers gagistes sur tous les biens en sa possession appartenant à l’acheteur.

e) Emballage, manutention et transport

(VIII) Entamer toute procédure qu’elle juge nécessaire ou opportune.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un retrait rapide de leurs lots afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage à leur charge.

(IX) Dans l’hypothèse où les biens préalablement adjugés sont revendus dans les conditions stipulées dans le premier paragraphe ci-dessus

g) Défaut de retrait des achats Si les achats n’ont pas été retirés dans les sept jours calendaires suivant la vente, que le paiement ait été effectué ou non, TECA jouit du droit de faire transférer, aux frais de l’acheteur, les biens vendus dans des entrepôts éventuellement tenus par une tierce personne. Il est rappelé que les biens achetés ne sont délivrés qu’après paiement intégral des frais de transport, de manutention et d’entreposage, ainsi que tout autre frais et, plus généralement, parfait paiement des sommes pouvant rester dues à TECA. h) Licence d’exportation Sauf convention écrite avec TECA, la demande d’un certificat d’exportation ou de tout autre document administratif n’affecte pas l’obligation de paiement immédiat de l’acheteur ni le droit de TECA de percevoir des intérêts sur les paiements tardifs. Si l’acheteur demande à TECA d’effectuer les formalités en vue de l’obtention d’un certificat d’exportation pour son compte, TECA est en droit de lui facturer les débours et frais relatifs à ce service. TECA n’est en aucun cas obligé de rembourser tout intérêt ou autre frais encouru par l’acheteur en cas de refus dudit certificat ou de tout autre document administratif. 5 DROIT DE REPRODUCTION Les droits de reproduction des images, illustrations et écrits reproduits par ou pour le compte de TECA, concernant tout lot particulier, ainsi que le contenu du catalogue, demeurent à tout moment la propriété de TECA et aucune reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par toute autre personne sans son accord écrit au préalable. Par ailleurs, la vente de l’objet n’inclut en aucun cas la cession des droits d’auteur, de reproduction et de représentation dont il constitue, le cas échéant, le support matériel. 6. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS Si une partie quelconque de ce contrat est déclarée, par un tribunal quel qu’il soit, non valable, illégale ou inapplicable, celle-ci ne sera pas prise en compte. En revanche, le reste du contrat est considéré comme pleinement valable dans toutes les limites autorisées par la loi. 7 LOI ET COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLES En tant que de besoin, les droits et obligations découlant des présentes conditions générales de ventes sont régis par la loi andorrane et sont soumis, en ce qui concerne leur interprétation et exécution, au tribunal compétent d’Andorre-laVieille.

73

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 13 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

GENERAL CONDITIONS The conditions detailed below constitute the terms to which TECA agrees as agent acting on behalf of sellers with buyers. They may be modified by means of oral instructions given at the time of the auction and in the verbal process of the sale. Any person who presents a bid agrees to be subject to these conditions. A) Definition of the terms used in the general conditions: In the general conditions detailed below, explanations are required for certain terms that are used regularly: The “buyer” or “successful bidder” is the person who has issued the highest bid, which has been accepted by the person directing the sale and wielding the hammer. “Lot” means any article that has been consigned to us to be sold at auction and, in particular, the object or the objects described with a lot number in the catalogues. The “sale price” is the sum of the highest bid for a lot accepted by the person directing the sale and wielding the hammer.

a) Registration prior to the auction

A video screen is installed during some sales. TECA assumes liability neither for possible handling errors nor for the image quality offered.

All potential buyers must complete and sign a registration form and submit all the required identity documents before a bid is made. TECA, moreover, reserves the right to demand the presentation of bank or financial references. TECA may likewise refuse a bid or deny access to the auction room for a legitimate reason. b) Own bidding Bid made on one’s own behalf At the moment of presenting a bid, bidders assume the personal responsibility to pay the sale price, plus the buyer’s expenses and all taxes applicable. Unless stipulated in a written agreement by TECA prior to the sale mentioning that the bidder is acting as an agent for a third party identified and authorised by TECA, the bidder may act on his or her own behalf. c) Simultaneous bid

B) The buyer: 1 TECA AS AGENT

d) Purchasing order

Unless otherwise stipulated, TECA acts as Agent of the seller, and the contract of sale on offer takes place between the seller and the buyer for the item in the condition in which it is presented for sale, of which the buyer declares it is aware.

For the convenience of clients who do not personally attend the sale, or of an agent’s intermediaries, or of clients placing their bids by telephone, TECA undertakes to execute the bidding orders it receives in writing prior to the sale. These purchasing orders must be submitted in the currency of the place of sale. These bidders are asked to complete the form intended for this purpose. If TECA receives different written orders for identical amounts for a specific lot, and if, during auction, these orders represent the highest bids for the lot, the lot will be awarded to the bidder whose order was received first. The execution of written orders is a free service that TECA will undertake to perform, subject to other requirements that must be met at the moment of the sale. TECA is liable neither for failure to execute a purchasing order, nor for any error or omission in the execution of these orders.

The “authorised auctioneer” is the person who directs the sale and wields the hammer.

2 PRIOR TO SALE a) Condition of the lots Potential buyers are urged to examine the goods in which they may be interested prior to the sale by auction. Reports on the condition of the lots may generally be provided upon request. b) Catalogue and other descriptions Our catalogue is designed to feature the lexicon and/or the notifications and/or the information that are important for buyers. All mentions included in the catalogue descriptions or in the reports refer to the condition of a lot and any verbal or written declaration otherwise specified represents an opinion and not a statement of fact. References included in the catalogue description or in the report on the condition of the lot regarding an accident or restoration work are made to facilitate inspection of the lot and are subject to evaluation resulting from personal examination by the buyer or by his or her competent representative. The absence of such references in the catalogue does not imply in any event that an object is free from defects or has not been subject to restoration work and, furthermore, reference to a particular defect does not exclude the possibility of other defects. Sale price estimates must not be taken to mean that the object will definitely sell at the estimated price or that the value thus given is a guaranteed value.

Composición

g) Video or digital images

In the event of appeal at the moment of purchase or, in other words, if it is established that two or more bidders have submitted an equivalent bid at the same time, either aloud or through the use of signs, and simultaneously claim the object after the word “Sold” has been uttered, said object will be put up for auction immediately at the price proposed by the bidders and all the public present may bid for the object again.

The “reserve price” is the confidential minimum price below which the lot may not be sold.

74

3 AT THE MOMENT OF SALE

e) Telephone bid If a potential buyer appears prior to the sale, TECA may contact him or her during the sale so that the buyer may bid by telephone, albeit without any acceptance of liability, particularly in the event of error or omission in receiving the telephone bid. f) Currency conversion For certain sales at auction a currency conversion system is put into practice. Mistakes may arise in currency conversion operations and therefore bidders who use the currency conversion system, rather than referring to the bids made in the auction room, do so under their sole and exclusive responsibility.

h) Reserve price Unless otherwise indicated, lots are placed on sale with a reserve price below which they may not be sold. The reserve price may not exceed the initial estimate that appears in the catalogue. The authorised auctioneer may start the bids for any lot at a price below the reserve price, if making a bid on behalf of the seller. The authorised auctioneer may continue bidding on behalf of the seller up until the last bidding increment before the reserve price, either by means of ongoing bids or by offering bids in response to other bidders. The seller may neither make any bid on his or her own behalf nor designate any person to bid on his or her behalf, without prejudice to TECA’s faculty to bid on behalf of the seller, as explained above. Any lots offered with no reserve price are identified with a (¤) beside the lot number or with the mention “no reserve price”. Lots offered with no reserve price are sold upon the auctioneer’s criteria. In the absence of other bids, any purchasing order for a specific lot offered with no reserve price is executed for an amount of approximately 50% of the initial estimate for the lot; if the amount of the purchasing order is less than 50% of the initial estimate for the lot, the order will be executed upon the auctioneer’s criteria. i) Sale procedure The authorised auctioneer has the discretional power to refuse a bid, to organise bids as he or she deems fit, to withdraw any lot from sale, to group together or to separate one or several lots and, in the event of error or appeal during or after the sale, to designate the successful bidder, to continue with bids, to cancel the sale or to put a lot up for sale again in the event of dispute. j) Successful bidder, risks and transfer of property Subject to the decision of the authorised auctioneer, provided that the final bid is equivalent to or higher than the reserve price, the last bidder becomes the buyer, and the fall of the hammer represents acceptance of the last bid and formalisation of a contract of sale between the seller and the buyer. The lots sold will be the total responsibility of the successful bidder 7 days after the sale, with the day of the auction included in the calculation thereof. Risk will be transferred in advance if delivery takes place before the said period expires. No lot will be released to the buyer before payment of all the sums owed. If payment is made by cheque, the transfer of ownership will take place after the cheque has cleared. k) Pre-emption In some cases, the State of Andorra may exercise the right of pre-emption on the works of art that are put up for public sale. The State therefore assumes the place of the last bidder. In this event, the State’s representative formulates its


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 14 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

GENERAL CONDITIONS declaration immediately after the fall of the hammer and before the company that is organising the public or private sale. The decision on pre-emption must be confirmed swiftly within a period of fifteen days. TECA accepts no responsibility for administrative decisions on preemption.

to act on his or her behalf, upon our criteria, either to pursue the buyer to cancel the sale, or to pursue him or her to execute and collect payment on said sale and also receive from it, in both hypothetical events, all the damages and interests, expenses and other sums we deem appropriate.

4 AFTER THE SALE

Otherwise, TECA reserves the right, upon its discretion to:

a) Expenses and taxes payable by the successful bidder In addition to the hammer price, the successful bidder must add to the lot price a premium of 20% on the sale price for books and for other lots (i.e. 20.80% including VAT), for the first €400,000, and a 12% premium for books and for other lots (i.e. 12.48% including VAT), for any amount in excess of €400,000. For the sale of wines, the buyer must pay a premium of up to 15% on the sale price (i.e. 15.60% including VAT). In addition to premiums and regular taxes, additional expenses or special taxes may be applied to specific lots. This is indicated by means of a symbol that appears before the sale catalogue number or is announced by the authorised auctioneer during the sale. b) Payment At the moment of registration, the buyer must notify TECA of his or her name, permanent address and, upon request by TECA, details of the bank through which payment will be made. The sale is performed expressly in cash. The buyer must immediately pay the total sale price, including the sale price, expenses and taxes. This rule is applicable even if the buyer wishes to export the lot and requires an export license. c) Insurance The buyer is responsible for insuring purchases in accordance with the conditions established in article 3j. TECA accepts no liability for damages that may occur to the object if the buyer does not comply with this obligation. d) Collection of purchases Unless otherwise agreed, TECA will hold the articles sold until the amount pending payment has been paid in full or until the buyer has met any other necessary supplementary condition. e) Packaging, handling and transport Successful bidders are advised to collect lots quickly in order to avoid handling and custody expenses, which they must assume. Under no circumstances does storage imply the liability of TECA. Upon request by the interested party, TECA may recommend warehousers, packagers or carriers. TECA is not its representative and is therefore in no event liable for its acts or commissions. f) Remedies for non-payment In the event of non-payment by the successful bidder, after formal notice has proved fruitless, the item will be put up for sale again upon request of the seller on account of irresponsible bid by the defaulting bidder; if the seller does not establish its claim within a period of one month starting from the sale, we are awarded full powers

I) Receive interest on all the sums that are owed and, upon formal notice, settle the aforementioned sums at the lower of the two following interest rates: - The rate of reference of the Banca Privada d’Andorra plus six points. - The legal rate of interest plus four points. II) Initiate legal proceedings against the defaulting buyer to recover the sums owed, principally, interest, legal expenses and any expenses or damages and interest; III) Return to the seller all the sums paid resulting from auction by the defaulting bidder; IV) Compensate the sums that, for any transaction, TECA, and/or any parent and/or subsidiary and/or related company it operates under an emblem featuring the name “TECA”, may owe the buyer, resulting from all other agreements, with the unpaid sums due from the buyer; V) Compensate all the sums that may be due on account of any transaction to TECA, and/or any parent and/or subsidiary and/or related company it operates under an emblem featuring the name “TECA”, with the amount paid by the buyer, with or without the agreement of the latter; VI) Reject, at any future auction sale, any offer made by the buyer or on behalf thereof, or obtain a prior deposit from the buyer before accepting bids from it; VII) Exercise all rights and initiate all the claims that belong to secured creditors on all the goods in its possession that belong to the buyer; VIII) Initiate any procedure it deems necessary or appropriate; IX) In the hypothetical event that the previously sold goods are resold under the conditions established in the above section (irresponsible bid), the bidder must pay any possible difference in price with regard to the price established in the first sale, and all the costs, expenses, legal expenses and taxes, and commissions of all kinds associated with the two sales and callable as a result of non-payment, and the costs and the expenses enumerated in article 4a.

made, TECA is authorised to transfer, at the expense of the buyer, the sold goods in the depots that may be administered by a third party. We remind you that goods acquired may only be released upon receipt of full payment of the costs of transport, handling, storage and all other expenses, plus full payment of the sums that may still be owed to TECA. h) Export license Unless otherwise stipulated in a written agreement with TECA, the application for an export certificate or for any other administrative document affects neither the buyer’s obligation of immediate payment nor TECA’s right to receive the corresponding interest on payments in arrears. If the buyer asks TECA to undertake the formalities necessary to obtain an export certificate on his or her behalf, TECA may charge the buyer for the disbursements and the expenses involved in this service. TECA is not obliged to reimburse any interest or other expenses incurred by the buyer in the event of rejection of said certificate or of any other administrative document. 5 RIGHT OF REPRODUCTION The rights of reproduction of any image, illustration and document, reproduced by or on behalf of TECA, concerning a specific lot, and the content of the catalogue, are owned at all times by TECA, and neither the buyer nor any person may undertake any reproduction without obtaining the prior written consent of TECA. Moreover, in no event does the sale of the object include cession of royalties, rights of reproduction and of representation arising, if applicable, from the material format. 6 SEVERABILITY CLAUSE Should any part of this contract be declared null and void, illegal or inapplicable by a court, this part will not apply and the remainder of the contract will continue to be considered fully valid within the limits authorised by law. 7 LAW AND JURISDICTION As necessary, the rights and obligations arising from these general conditions of sale are governed by Andorran law and are subject, insofar as their interpretation and implementation are concerned, to the jurisdictional court of Andorra la Vella.

If TECA makes a part payment to the seller, in application of the above section (III), the buyer acknowledges that TECA will be subrogated to the rights of the seller to pursue the buyer for the sum paid. g) Failure to collect purchases If the purchases have not been collected within the seven calendar days subsequent to the sale, regardless of whether or not payment has been

75

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 15 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ORDRE D’A DQUISICIÓ - TECA ANDORRA Les ordres d’adquisició s’han d’enviar almenys 24 hores abans d’iniciar-se la venda. Tel.: +376 866 707. Fax: +376 866 717. En línia: www.teca-art.com Núm. de client:………………………. Núm. de venda:…………............…Cognoms, nom:…………….......................……………………………… Adreça:…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………… CP:.............................. País:......................................... Telèfon:………………………………………Mòbil:………………………………………… Fax: (important)…………………………….........Adreça electrònica:………………………………............................................................... Marqueu aquesta casella amb una creu si no desitgeu rebre informació per correu electrònic sobre futures vendes. Conec les condicions generals, la informació i l’avís del vostre lloc web i accepto restar vinculat/ada pel seu contingut, així com per les modificacions que s’hi puguin fer, sia mitjançant un avís a la sala de vendes, sia mitjançant un anunci abans o durant la venda. Desitjo adquirir, pel meu propi compte, sobre la base dels límits indicats en euros, els lots que detallo tot seguit (els límits no inclouen les despeses a càrrec del comprador).

Banc:……………………………………………………………….............. Adreça:……………………………………………………...………… Tel.:………………………........SWIFT:...……………………............…IBAN:……………………………………………………….........................

ORDEN DE ADQUISICIÓN - TECA ANDORRA Las órdenes de adquisición deben enviarse al menos 24 horas antes de iniciarse la venta. Tel.: +376 866 707. Fax: +376 866 717. En línea: www.teca-art.com Nº. de cliente:…………………….Nº de venta:…………..…......Apellidos, nombre:…………............…………....…..............................…………… Dirección:………………………………………………………………………………...........………………………………………………… CP:........................País:...................................Teléfono:………………………………………Móvil:………………………………………… Fax: (importante)…………………………..........Dirección electrónica:……………………………….................. Marque esta casilla con una cruz si no desea recibir información por correo electrónico sobre futuras ventas. Conozco las condiciones generales, la información y el aviso de vuestro sitio web y acepto quedar vinculado/a por su contenido, así como por las modificaciones que puedan realizarse en el mismo, ya sea mediante un aviso en el salón de ventas, ya sea mediante un anuncio antes o durante la venta. Deseo adquirir, por mi propia cuenta, sobre la base de los límites indicados en euros, los lotes que detallo a continuación (los límites no incluyen los gastos a cargo del comprador).

Banco:…………………………………………………………………………………………..

Te l . : … … … … … … … … …

Dirección:………………………………………………SWIFT:...………………………IBAN:……………………………………………………… ESCRIVIU AMB LLETRES LLEGIBLES - ESCRIBA CON LETRAS LEGIBLES Número de lot (en l’ordre)

Número de lote (en la orden)

Data / Fecha:

76

Composición

Licitació màxima en EUROS

Número de lot

Puja máxima en EUROS

Número de lote

(sense incloure-hi les despeses del comprador) (sin incluir los gastos del comprador)

Signatura / Firmado:

(en l’ordre)

(en la orden)

Licitació màxima en EUROS

(sense incloure-hi les despeses del comprador)

Puja máxima en EUROS

(sin incluir los gastos del comprador)


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 16 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ORDRE D’ACHAT - TECA ANDORRE Merci de bien vouloir transmettre les ordres d’achat au moins 24 h avant le début de la vente. Tél : +376 866 707. Fax : +376 866 717. En ligne : www.teca-art.com Numéro de client :………………………….Num. de vente :…………………Nom, prénom :…………………................................………………………… Adresse :…………………………………………………………………………………...................…………………………………………………… Téléphone :……………………………….....… Portable :…………………………………………........................................................................... Fax : (important)...………………………………Adresse eléctronique :………………………………........................................................................ Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir d’information par courrier concernant nos ventes à venir. J’ai pris connaissance des conditions générales, des informations et des mentions indiquées sur votre site et accepte d’être lié(e) par leur contenu. J’accepte également toutes les modifications pouvant leur être apportées, soit par avis affiché dans la salle des ventes, soit par annonce réalisée avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).

Banque :....................…………………………………………………………….…Adresse……………….…………………………………………………… Tél : ………………………………SWIFT :...……………………….IBAN : …...............................................…………………………………………………

PURCHASING ORDER - TECA ANDORRE Purchasing orders must be received at least 24 hours before the auction begins. Tél:+376 866 707 fax:+376 866 717. Online: www.teca-art.com Client Number:……………………….Sale Number:………………BillingName(please print):………….................................…………….... Address:…………………………………………………………………………………...........Post code:…………...…….State….............………………… Telephone No.:…………...................……………........................Mobile:………………………...........................................…...............… Fax: (important).........…………………...........……………..................E-mail:………………………………….......................................................... Please tick if you do not wish to receive information by e-mail on our forthcoming sales. I am aware of the general conditions, the information and the warning on your website and agree to be bound by its content, and by the modifications to which it may be subject, either by notification in the auction room or by announcement before or during the sale. I wish to purchase, on my own behalf, subject to the limits indicated in euros, the following lots (the limits do not include the premium payable by the buyer).

Name of Bank:…………………………………………………… Address of Bank:……………..........……..................………… Bank telephone number: ……….............................SWIFT:...…………….........……IBAN:…..............…........………………………………………

MERCI DE BIEN VOULOIR ÉCRIRE DE FAÇON LISIBLE - PLEASE PRINT CLEARLY Numéro de lot

Date:

Enchère maximum en EUROS

(dans l’ordre)

(frais à la charge de l’acheteur non compris)

Lot number (in numerical order)

(excluding buyer’s premium)

Maximum bid in euro

Numéro de lot (dans l’ordre)

Lot number

(in numerical order)

Enchère maximum en EUROS

(frais à la charge de l’acheteur non compris)

Maximum bid in euro

(excluding buyer’s premium)

Signature :

77

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 17 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

TRAMS DE LICITACIÓ

Dijous 21 de maig de 2009 a les 11.00 h Vestíbul de l’hotel Plaza d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra. CODI: PHENIX NÚMERO: 1010011010

De 0 a 100 euros per 5 o 10 euros De 100 a 200 euros per 10 euros De 200 a 300 euros per 20 euros De 300 a 500 euros per 20, 50 o 80 euros De 500 a 1.000 euros per 50 euros De 1.000 a 2.000 euros per 100 euros De 2.000 a 3.000 euros per 200 euros De 3.000 a 5.000 euros per 200, 500 o 800 euros De 5.000 a 10.000 euros per 500 euros De 10.000 a 20.000 euros per 1.000 euros De 20.000 a 30.000 euros per 2.000 euros De 30.000 a 50.000 euros per 2.000, 5.000 o 8.000 euros De 50.000 a 100.000 euros per 5.000 euros De 100.000 a 200.000 euros per 10.000 euros Més de 200.000 euros, a criteri del subhastador autoritzat.

Resultat de les vendes: 00376 866 707 TECA s’encarrega d’executar les ordres d’adquisició que li són confiades, en particular, pels aficionats que no poden assistir a la venda. Ni TECA, ni els seus empleats no assumeixen cap tipus de responsabilitat en cas d’errors eventuals, i les licitacions seran d’acord amb les condicions de venda que es troben al final dels catàlegs. Si hi ha dues ordres d’adquisició idèntiques, tindrà prioritat la que es rebi en primer lloc. En cas d’adjudicació, el preu que s’haurà de pagar és el preu que marca la caiguda del martell així com les despeses, sobre la base de la tarifa en vigor en el moment de la venda, l’impost pagador sobre els lots i/o les despeses, com també tots els desemborsaments que es deguin a TECA (vegeu l’apartat Informació important per als compradors). Per tal de facilitar la inscripció de les licitacions i el lliurament dels objectes, els compradors potencials han de comunicar les seves dades bancàries i totes aquelles dades que siguin necessàries amb prou antelació perquè puguin ser verificades abans de la subhasta. Els lots que porten la menció «sense preu de sortida» s’adjudiquen a criteri del subhastador. A manca d’altres licitacions, qualsevol ordre d’adquisició sobre un determinat lot ofert sense preu de sortida s’executarà per un import total aproximat al 50% de l’estimació inicial del lot; si l’import de l’ordre d’adquisició és inferior al 50% de l’estimació inicial del lot, l’ordre s’executarà a criteri del subhastador.

TRAMOS DE PUJA

Jueves 21 de mayo de 2009 a las 11.00 h Vestíbulo del hotel Plaza de Andorra la Vella, Principado de Andorra. CÓDIGO: PHENIX NÚMERO: 1010011010

De 0 a 100 euros por 5 o 10 euros De 100 a 200 euros por 10 euros De 200 a 300 euros por 20 euros De 300 a 500 euros por 20, 50 o 80 euros De 500 a 1.000 euros por 50 euros De 1.000 a 2.000 euros por 100 euros De 2.000 a 3.000 euros por 200 euros De 3.000 a 5.000 euros por 200, 500 o 800 euros De 5.000 a 10.000 euros por 500 euros De 10.000 a 20.000 euros por 1.000 euros De 20.000 a 30.000 euros por 2.000 euros De 30.000 a 50.000 euros por 2.000, 5.000 o 8.000 euros De 50.000 a 100.000 euros por 5.000 euros De 100.000 a 200.000 euros por 10.000 euros Más de 200.000 euros, a criterio del subastador autorizado.

Resultado de las ventas: 00376 866 707

78

Composición

TECA se encarga de ejecutar las órdenes de adquisición que le son confiadas, en particular, por los aficionados que no pueden asistir a la venta. Ni TECA, ni sus empleados no asumen ningún tipo de responsabilidad en caso de errores eventuales, y las pujas serán de conformidad con las condiciones de venta que se encuentran al final de los catálogos. Si hay dos órdenes de adquisición idénticas, tendrá prioridad la que se reciba en primer lugar. En caso de adjudicación, el precio que deberá pagarse es el precio que marque la caída del martillo así como los gastos, sobre la base de la tarifa en vigor en el momento de la venta, el impuesto pagadero sobre los lotes y/o los gastos, y también todos los desembolsos que se deban a TECA (véase el apartado Información importante para los compradores). Para facilitar la inscripción de las pujas y la entrega de los objetos, los compradores potenciales deberán comunicar sus datos bancarios y todos aquellos datos que sean necesarios con suficiente antelación para que puedan ser verificados antes de la subasta. Los lotes que llevan la mención «sin precio de salida» se adjudican a criterio del subastador. A falta de otras pujas, cualquier orden de adquisición sobre un determinado lote ofrecido sin precio de salida se ejecutará por un importe total aproximado al 50% de la estimación inicial del lote; si el importe de la orden de adquisición es inferior al 50% de la estimación inicial del lote, la orden se ejecutará a criterio del subastador.


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 18 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

PALIERS D’ENCHÈRE

Jeudi 21 mai 2009 à 11 h 00 Hall de l’hôtel Plaza, Andorre-la-Vieille Principauté d’Andorre. CODE : PHENIX NUMÉRO : 1010011010

De 0 à 100 euros par palier de 5 ou 10 euros De 100 à 200 euros par palier de 10 euros De 200 à 300 euros par palier de 20 euros De 300 à 500 euros par palier de 20, 50 ou 80 euros De 500 à 1 000 euros par palier de 50 euros De 1 000 à 2 000 euros par palier de 100 euros De 2 000 à 3 000 euros par palier de 200 euros De 3 000 à 5 000 euros par palier de 200, 500 et 800 euros De 5 000 à 10 000 euros par palier de 500 euros De 10 000 à 20 000 euros par palier de 1 000 euros De 20 000 à 30 000 euros par palier de 2 000 euros De 30 000 à 50 000 euros par palier de 2 000, 5 000 et 8 000 euros De 50 000 à 100 000 euros par palier de 5 000 euros De 100 000 à 200 000 euros par palier de 10 000 euros Au-dessus de 200 000 euros, à la discrétion du commissaire-priseur habilité.

Résultat des ventes : 00376 866 707 TECA se charge d’exécuter les ordres d’achats qui lui sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant pas assister à la vente. Ni TECA ni ses employés ne peuvent être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles. Les enchères sont menées conformément aux conditions de ventes imprimées en fin de catalogue. Lorsque deux ordres d’achats sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. En cas d’adjudication, le prix à payer correspond au prix fixé par le marteau majoré des frais, au taux en vigueur au moment de la vente, de la taxe payable sur les lots et/ou des frais ainsi que tout débours dû à TECA (se reporter à la section « informations importantes destinées aux acheteurs »). Afin de faciliter l’enregistrement des enchères et la livraison des objets, les acheteurs potentiels doivent communiquer leurs coordonnées bancaires ou toute autre référence nécessaire suffisamment à l’avance afin qu’il soit possible de les vérifier avant la vacation. Les lots portant la mention « sans réserve » sont adjugés à la discrétion du commissaire-priseur. En l’absence d’autres enchères, tout ordre d’achat donné sur un lot offert sans prix de réserve est exécuté à un montant correspondant approximativement à 50 % de l’estimation basse du lot. Si le montant de l’ordre d’achat est inférieur à 50 % de l’estimation basse du lot, celui-ci est alors exécuté à la discrétion du commissaire-priseur.

BIDDING INCREMENTS

Thursday 21 May 2009 at 11.00 a.m. Foyer of the Hotel Plaza in Andorra la Vella, Principality of Andorra. CODE: PHENIX NUMBER: 1010011010

From 0 to 100 euros by 5 or 10 euros From 100 to 200 euros by 10 euros From 200 to 300 euros by 20 euros From 300 to 500 euros by 20, 50 or 80 euros From 500 to 1,000 euros by 50 euros From 1,000 to 2,000 euros by 100 euros From 2,000 to 3,000 euros by 200 euros From 3,000 to 5,000 euros by 200, 500 or 800 euros From 5,000 to 10,000 euros by 500 euros From 10,000 to 20,000 euros by 1,000 euros From 20,000 to 30,000 euros by 2,000 euros From 30,000 to 50,000 euros by 2,000, 5,000 or 8,000 euros From 50,000 to 100,000 euros by 5,000 euros From 100,000 to 200,000 euros by 10,000 euros Over 200,000 euros, upon the criteria of the authorised auctioneer.

Result of sales: 00376 866 707 TECA undertakes to execute the purchasing orders entrusted to it, particularly for enthusiasts who are unable to attend the sale. Neither TECA nor its employees accept liability in the event of possible errors, and bids will be placed in accordance with the conditions of sale that appear at the end of the catalogues. If there are two identical purchasing orders, priority will be given to the order received first. In the event of sale, the price that must be paid is the price established upon the fall of the hammer, plus expenses on the base price effective at the moment of sale, the tax payable on the lots and/or expenses, as well as all disbursements owed to TECA (see the section Important information for buyers). To facilitate the registration of bids and the release of objects, potential buyers should provide their bank details and any details necessary in sufficient time for them to be checked prior to the auction. Lots “with no suggested reserve price” will be sold upon the auctioneer’s criteria. In the absence of other bids, any purchasing order for a specific lot offered without a suggested reserve price will be executed for a total amount of approximately 50% of the initial estimated price of the lot; if the price of the purchasing order is less than 50% of the initial estimate for the lot, the order will be executed upon the auctioneer’s criteria.

79

Composición


catàleg_SubastaTECA-part final.FH11 Fri May 01 00:32:03 2009

Página 19 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

INDEX Pintura moderna i contemporània / Pintura moderna y contemporánea Tableaux modernes et contemporains / Modern and Contemporary painting ARROYO, Eduardo BARCELÓ, Miquel BOTERO, Fernando CHAGALL, Marc CUILLERAT, Jean DALÍ, Salvador LET, William LINER, Carl Walter MAN RAY MIRÓ, Joan PALAZUELO, Pablo PICASSO, Pablo SAURA, Antonio TÁPIES, Antoni VASARELY, Victor

10 11 10 12/13 42 15/17 18 18 19/21 22/23 24 25/26 27/28 29/31 32

Escultures i art contemporani / Esculturas y arte contemporáneo Sculptures et art contemporain / Sculptures and Contemporary Art AGOSTINHO, Fernando ARMAN ARROYO, Eduardo DALÍ, Salvador DAVID, José Maria MAN RAY PINNA, Franck PINNA, Willy RODIN, Auguste VAN LITH, Jean Paul

33 34 34/35 36 36/38 39/41 42 43 43 44 45/46

47

Quadres antics / Cuadros antiguos / Tableaux anciens / Old Masters CUYP, Benjamin Gerritsz LAPCHINE, Georges VAN DER NEER, Aert VAN SON, Joris WOUWERMAN, Philipps YKENS, Frans

48 48 49 49 50 50

Mobles antics / Muebles antiguos / Mobiliers anciens / Antique furniture

51/56

Art islàmica / Art islámica / Art islamique / Islamic art

57/58

Paleontologia / Paleontología / Paléontologie / Palaeontology

59/61

Edició i producció : TECA-ART international Disseny i maquetació: Testa Comunicació Traduccions i correccions: Natàlia Solé Núñez Impressió: Impremta Solber

Composición

P. 9

Tots els dret són reservats. Edició maig 2009

TECA TV - AUCTIONS  

TECA SALE AUCTION ANDORRA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you