Page 1

«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ Σξίηε 23 θαη ηελ Σεηάξηε 24 Ματνπ ζην μελνδνρείν Novotel Αthens δηνξγαλψζεθε ην 2ν Δηήζην δηήκεξν ΢πλέδξην «Sm@rt Cities - Digit@l Citizens», Με βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα: «Ελληνικέρ Πόλειρ: Εθαληήπιο Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ και Αειθοπίαρ για ηην Ελλάδα» Μεηά ηελ ζεκαληηθή επηηπρία ηεο πξψηεο δηνξγάλσζεο ηνπ δηήκεξνπ ΢πλεδξίνπ «Sm@rt Cities - Digit@l Citizens» ζηελ νπνία παξαβξέζεθαλ πεξηζζφηεξνη ησλ 1.200 ΢πλέδξσλ απφ φιε ηελ Διιάδα, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΢πλεδξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε Φνξείο ηεο Σνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο πξνεηνίκαζε ζεηξά ζεκαηηθψλ ηνκέσλ. Οη ηνκείο απηνί είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία γηα ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο Πόιεο ζε έλα ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαδεηθλχνληαη νη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο ησλ Φεθηαθψλ Σερλνινγηψλ σο κία απφ ηηο θχξηεο αλαπηπμηαθέο παξακέηξνπο ησλ Διιεληθψλ Πφιεσλ. Σν 2ν δηήκεξν ΢πλέδξην θαη ε Έθζεζε «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens» απνηειείην απφ ζπλεθηηθέο θαη απνδνηηθέο πιαηθφξκεο παξνπζίαζεο θαη αλάδεημεο ησλ κέζσλ εθείλσλ γηα λα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγία ηεο Διιεληθήο «Έμππλεο Πόιεο». Μέζα ζε έλα ππθλφ θαη απνδνηηθό δηήκεξν δφζεθε ε επθαηξία ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα παξνπζηάζνπλ, λα ελεκεξσζνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ, εκπεηξίεο, ηερλνγλσζία, απφςεηο, πξνηάζεηο αιιά θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηηο Διιεληθέο «Έμππλεο Πφιεηο». ΢ην θεηηλφ ΢πλέδξην θαη ζηελ Έθζεζε, φπνπ παξαβξέζεθαλ πεξίπνπ 1270 ΢ύλεδξνη απφ φιε ηελ Διιάδα, δεκηνπξγήζεθε ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ζηειερψλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ, φπσο:  Κπβεξλεηηθά ζηειέρε.  ΢ηειέρε Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ.  ΢ηειέρε ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο  ΢ηειέρε θάζε βαζκίδαο θαη ηνκέα, απφ φινπο ηνπο θιάδνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ «Έμππλσλ Πφιεσλ».  Γεκηνπξγνί, ΢ρεδηαζηέο, Τινπνηεηέο θαη Πξνκεζεπηέο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, ππεξεζηψλ θαη ςεθηαθψλ ιχζεσλ.  Δηδηθνί ΢χκβνπινη, Αθαδεκατθνί, Δξεπλεηέο, Μεραληθνί θαη ζηειέρε θιάδσλ θαη επαγγεικάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Σν 2ν δηήκεξν ΢πλέδξην θαη ε Έθζεζε «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens» πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ Αηγίδα ησλ:      

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ.

θαη δηνξγαλψζεθε κε ηελ ππνζηήξημε:  ηνπ Οκίινπ γηα ηελ UNESCO Πεηξαηψο θαη Νήζσλ,  ηνπ ΢πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Διιάδνο (΢ΔΠΔ),  ηνπ Οξγαληζκνχ Αλνηθηψλ Σερλνινγηψλ (ΔΔΛΛΑΚ)  ηνπ ΢πλδέζκνπ Δηαηξεηψλ Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ Διιάδνο (΢ΔΚΔΔ),  ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο (HePIS),  ηεο Έλσζεο Πιεξνθνξηθψλ Διιάδνο (ΔΠΔ)  θαη ηνπ eTEE

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Οη Υνξεγνί ηνπ 2νπ δηήκεξνπ ΢πλεδξίνπ θαη ηεο Έθζεζεο «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens» ήηαλ:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

ΠΡΧΣΖ ΖΜΔΡΑ ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ Σελ πξψηε εκέξα ηνπ ΢πλεδξίνπ, ζηελ ελαξθηήξηα ΢πλεδξίαζε, παξνπζηάδνληαο ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα ηνπ ΢πλεδξίνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ, Γηάλλεο Υαιαβαδήο δεκνζηνγξάθνο, ηφληζε πσο ε δξνκνιφγεζε ηεο δεκηνπξγίαο «Δμππλσλ Πφιεσλ» πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο πηεζηηθήο αλάγθεο γηα πξνζθνξά ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ππνγξακκίδνληαο πσο ππάξρνπλ πιένλ θαη ζηε ρψξα καο αξθεηέο θαιέο πξαθηηθέο ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα, ηζάμηεο ησλ μέλσλ.

΢ηε ζπλέρεηα έδσζε ην ιφγν ζηνλ Γ.Γ. ηνπ ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Γξεγόξε Θενδσξάθε, σο εθπξφζσπν ηεο ππνπξγνχ θαο Γεξνβαζίιε, ε νπνία δελ κπφξεζε λα παξαζηεί ιφγσ αλεηιεκκέλσλ θπβεξλεηηθψλ ππνρξεψζεσλ, γηα λα θεξχμεη ηελ έλαξμε ηνπ ΢πλεδξίνπ

.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

΢ηελ εηζήγεζή ηνπ, αθνχ έζεζε αξρηθά ην πιαίζην ηεο επνρήο καο γηα ηνπο ΟΣΑ μεθηλψληαο απφ ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ελ θαηξψ θξίζεο φζνλ αθνξά ζηα απνξξίκκαηα, ηελ θπθινθνξία, ηελ αζθάιεηα, ηνλ θσηηζκφ, ην πεξηβάιινλ θ.α, ραξαθηήξηζε σο ππιψλεο ηεο ςεθηαθήο θνηλσλίαο ηα αμηφπηζηα θαη αζθαιή ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, ηνπο αηζζεηήξεο πνπ ζα καο ηξνθνδνηήζνπλ κε δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε πιήζνο ρξήζηκα ζηνηρεία, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή/επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. Αλαθεξφκελνο ζηηο επφκελεο δξάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ν θ. Θενδσξάθεο εζηίαζε ζηελ αλάγθε γηα αλνηθηά δεδνκέλα θη αθφκα κεγαιχηεξε ςεθηνπνίεζε, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε πεξηζζφηεξεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο. ΢πλέδεζε ηελ πινπνίεζε λέσλ δξάζεσλ (κε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ Δ΢ΠΑ θαη ελαιιαθηηθψλ νδψλ) κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΢ΤΕΔΤΞΗ΢, ε νπνία ζα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ΟΣΑ-πνιηηψλ κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία, θαη θάιεζε ηηο επηρεηξήζεηο (ησλ startup, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ) λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο αιιά θαη ηηο λέεο ΗνΣ (Internet of Things) ππνδνκέο, πνπ ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα αλάπηπμε ηεο επξπδσληθόηεηαο. Σέινο, έθαλε ιφγν γηα ηηο κεγάιεο πξννπηηθέο θαη ηα πιενλεθηήκαηα (θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, δηαθάλεηα, αλνηθηφηεηα) ηνπ «θαηλνχξηνπ, καγηθνχ ςεθηαθνχ θφζκνπ», ηνλίδνληαο φηη «κπνξνχκε λα ηα θαηαθέξνπκε, αξθεί λα αδξάμνπκε ηελ επθαηξία». Ο Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θαη Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ, Γηώξγνο Παηνύιεο, ηφληζε κε ηε ζεηξά ηνπ ηνλ ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν ξφιν πνπ έρνπλ λα παίμνπλ νη ΟΣΑ ελ θαηξψ θξίζεο, ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηνπο κε ηνλ πνιίηε. Αλαγλψξηζε ηηο ππνρξεώζεηο, ηηο επζύλεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δπζιεηηνπξγία, ηε γξαθεηνθξαηία, αιιά θαη ηελ πνιππινθφηεηα πνπ πξνθαινχλ νη θάζε ινγήο αλαξκνδηόηεηεο, φπσο βεβαίσο θαη ε θαηά 65% κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Έθαλε ιφγν γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ςεθηαθά hub ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία δηαιεηηνπξγηθόηεηα, κε ζηφρν πάληα ηελ πνηφηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε, σο πξννίκην γηα ηελ επξχηεξε αλαδηάξζξσζε ηεο θξαηηθήο κεραλήο. ΢ε απηή ηελ πνξεία, ν θ. Παηνύιεο ζεσξεί φηη ε ΚΔΓΔ κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν ηνπ θαηαιύηε θαη ηνπ δηακνξθσηή, ππνζηεξίδνληαο θαη παξέρνληαο ηελ αλαγθαία ηερλνγλσζία, φκσο αλαγλψξηζε φηη, γηα λα πινπνηεζεί ε απνθέληξσζε ηνπ θξάηνπο, ρξεηάδεηαη πξψηα εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ζε κηθξνθιίκαθα ησλ δήκσλ κε ηε ζπλαίλεζε ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα ηνπο πξνζθέξνπλ θαιέο θαη «έμππλεο» ππεξεζίεο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

΢’ απηφ ην πιαίζην θαη κε ζχκκαρν πάληα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε ΚΔΓΔ ππέγξαςε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηε ΓΓΠ΢ γηα ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγψληαο δηθφ ηεο θέληξν πιεξνθφξεζεο, επίζεο κε ηε ΓΓΓΔ γηα ζηνηρεία θνξνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ, eπαξάβνια θιπ., πξνσζεί ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ππαιιήινπο θαη αηξεηνχο, δεκηνπξγεί Help Desk πνπ ζα παξέρεη ππνζηήξημε ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, ελψ ηδξχεη θαη δίθηπν ζηειερώλ (digital ambassadors) κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο.

Ήδε, πινπνηνχληαη 12 κηθξά πηινηηθά έξγα, πξαγκαηνπνηήζεθε (θαη σο αληίδνην ζην brain drain) καξαζψληνο θαηλνηνκίαο γηα πξνβιήκαηα ΟΣΑ ζηνλ νπνίν έιαβαλ κέξνο 55 νκάδεο developers, ελψ ζηα επφκελα ζρέδηα ηεο ΚΔΓΔ πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία επηηαρπληή πνπ ζα πξνσζήζεη λέεο ςεθηαθέο, εμσζηξεθείο θαη θπξίσο βηψζηκεο ππεξεζίεο. Ο θ. Παηνύιεο θάιεζε, κάιηζηα, απφ ηνπ βήκαηνο ηφζν ηνπο ΟΣΑ φζν θαη ην θξάηνο λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ επηηπρία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Παλαγηώηεο Αζαλαζηάδεο, νινθιήξσζε ηηο ελαξθηήξηεο νκηιίεο ππνγξακκίδνληαο φηη νη «Δμππλεο Πφιεηο» δελ είλαη κφδα, αιιά αλάγθε, φκσο αλαγλψξηζε φηη καο ιείπνπλ ηα θαηάιιεια ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, δελ έρνπκε βξεη αθφκα ιχζε ζε πνιιέο παζνγέλεηεο, είκαζηε ζε κεγάιν βαζκφ ςεθηαθά αλαιθάβεηνη θαη δελ έρνπκε κάζεη λα εξγαδφκαζηε νκαδηθά, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ νηθνζπζηεκάησλ.

Ζ Πξώηε εκέξα ηνπ 2ν Δηήζηνπ δηήκεξνπ ΢πλεδξίνπ «Sm@rt Cities - Digit@l Citizens» δηεμήρζε ζε δχν αίζνπζεο, ζηηο νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζε δχν ελφηεηεο ζεκαληηθά ζέκαηα ηφζν ηερλνινγηθήο φζν θαη δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Ζ 1ε ελόηεηα, πνπ είρε σο ζπληνληζηή ηνλ ΢ηέιην Υξηζηάθν, ηεο εηαηξείαο «΢πκβνπιεπηηθή Αλάιπζηο ΔΠΔ», αζρνιήζεθε κε ην ζέκα «Ψεθηαθέο Δθαξκνγέο θαη Αμηνπνίεζε Καηλνηόκωλ Υπεξεζηώλ γηα ηελ Δμππεξέηεζε ηνπ Γεκόηε-Πνιίηε».

Ο πξψηνο νκηιεηήο, Γξ. Κσλζηαληίλνο Διεπζεξηάλνο, Smart Cities Solution Architect, ICT Sales - OTE Group, αθνχ δήισζε φηη ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδαο ππνζηεξίδεη ην φξακα ηνπ ππνπξγέηνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, φπσο ην παξνπζίαζε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γξεγόξεο Θνξδσξάθεο γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Γηαβεβαίσζε πσο «νη Δμππλεο Πόιεηο ηνπ αύξην, θηίδνληαη ζήκεξα από ηνλ όκηιν ΟΤΕ» θαη παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη δπλαηφηεηεο σο απνδείμεηο πεξί απηνχ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Σν πξψην παξάδεηγκα ήηαλ απφ ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο, φπνπ ε ηνπηθή δεκνηηθή αξρή κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΣΔ θαη ζεκαληηθψλ εηαίξσλ πινπνηεί πηινηηθφ έξγν «Δμππλνπ» θσηηζκνχ θαη ζηάζκεπζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο κε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ ζεκείνπ ειέγρνπ (dashboard), ελψ σο επφκελν βήκα πξνγξακκαηίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο ηνπ αέξα. Ο θ. Διεπζεξηάλνο εμήγεζε, επίζεο, ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο Narrow Band IoT θαη πξνρψξεζε ζηελ πεξηγξαθή πηινηηθνχ έξγνπ ζηελ Πάηξα, ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε (κε άιινπο εηαίξνπο) «έμππλνπ» ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ θαη ζηάζκεπζεο, ειεγρφκελνπ κέζσ ησλ θεξαηψλ θηλεηήο ηεο Cosmote. Οινθιεξψλνληαο, αλαθνίλσζε ηε δεκηνπξγία εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ θέληξνπ ειέγρνπ γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζε «έμππλεο» πφιεηο, αλά ηελ Διιάδα. Αθνινχζεζε ν Σάζνο Ζγνπκελίδεο, Marketing Dir. Services Division – Intracom Telecom , ν νπνίνο ζε νκηιία κε ηίηιν «Smart Cities Applications & Orchestration» αλαθέξζεθε ζηελ εκπεηξία ηεο εηαηξίαο ηνπ απφ ηελ παξνρή ζε δηεζλέο επίπεδν, ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα, ιχζεσλ γηα «έμππλεο πόιεηο» κε ηε ρξήζε επξείαο γθάκαο πξντφλησλ.

΢πγθεθξηκέλα, ε Intracom Telecom παξέρεη ιχζεηο γηα θσηηζκφ, ζηάζκεπζε, κεηξεηέο (γηα ΟΣΑ θαη ΓΔΚΟ), ερνξχπαλζε, απνξξίκκαηα, θπθινθνξία θιπ. Πξνζθέξεη θαηλνηφκν ιχζε ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ δεηνχκελα, ελζσκαηψλνληαο ζηα «έμππλα» θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ θαηαζθεπάδεη, εηδηθά ζρεδηαζκέλν gateway, κε πιήζνο δπλαηφηεηεο (Wi-Fi, cameras, traffic & remote monitoring, public safety θιπ.) αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη απνκαθξπζκέλν έιεγρν, νη νπνίεο αθελφο κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ΟΣΑ, αθεηέξνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ πξφζζεηα έζνδα. Χο έξγν-πηιφην, ν θ. Ηγνπκελίδεο αλέθεξε ην παξάδεηγκα ηεο Ηιηνχπνιεο, φπνπ ηέηνηα θψηα ιεηηνπξγνχλ κε πνιχ θαιέο επηδφζεηο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

O Γξ. Υάξεο Σζαβδάξεο , Digital Architect, Microsoft Services Central Eastern Europe, μεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ παξαζέηνληαο ηξεηο βαζηθέο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ε δεκηνπξγία «έμππλσλ» πόιεσλ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ.

Η πξψηε έρεη λα θάλεη κε ηελ ηαρχηαηε κεηάβαζε απφ ηελ νηθνλνκία ησλ αηφκσλ ζ’ απηήλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη πξφζθαηα ησλ εκπεηξηψλ, ε δεχηεξε κε ηε ξαγδαία απνκείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (έλαο αηζζεηήξαο θνζηίδεη ζήκεξα κφιηο ην 0,3% απηνχ πνπ θφζηηδε πξηλ απφ 10 ρξφληα, φπσο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά) θαη ε ηξίηε κε ηε ξαγδαία απμαλφκελε αζηπθηιία, θαζψο ππάξρνπλ πξνβιέςεηο πσο σο ην 2050, ην 70% ησλ θαηνίθσλ ηεο Γεο ζα δηακέλνπλ ζε mega-cities. Μάιηζηα, ε Microsoft έρεη ήδε θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ επηινγή εγθαηάζηαζεο, φπσο είλαη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ε ζηήξημε ησλ ΑΜΔΑ θαη ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο, νη ππνδνκέο, ν ηνπξηζκφο, νη κεηαθνξέο θιπ. ΢ηνλ νμχ αληαγσληζκφ γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαηνίθσλ, ν θ. Σζαβδάξεο δηαβιέπεη σο πξφθιεζε θαη επθαηξία ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ «έμππλσλ» πόιεσλ, φπνπ νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ζα θαιχπηνληαη κε πξνζσπνπνηεκέλεο πξνζθνξέο ππεξεζηψλ θαη νη θαηά ηφπνπο δεκνηηθέο αξρέο ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα, ζε ζπλζήθεο άκεζεο δεκνθξαηίαο θαη ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζ’ φ,ηη αθνξά ζηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία. Πξνθαλψο, δελ ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο πφιεηο ην ίδην κνληέιν θαη ν θ. Σζαβδάξεο παξνπζίαζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ ην Ακβνχξγν, ην Κέηπηάνπλ, ηε ΢αγθάε θαη ην Ώθιαλη.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Ο επφκελνο νκηιεηήο, Αληώλεο Καζάλν , ITS Department Manager ηεο Unisystems, ζπλέδεζε ηα smart cities κε ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ ν νπνίνο, κάιηζηα, ηφληζε φηη πξέπεη λα εθπνξεχεηαη απφ ην IT Department. Λφγσ απηνχ, ζα έρνπκε απμεκέλε απνδνηηθφηεηα, κεησκέλν θφζηνο, θαιχηεξν πεξηβάιινλ (θαη ζε εξγαζηαθφ επίπεδν), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα λέεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, νιηζηηθή αληηκεηψπηζε θαη πεξηζζφηεξεο ζπλέξγεηεο.

Η εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζα κπνξέζεη, κε ηε ζεηξά ηεο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε «έμππλσλ» θηεξίσλ, πνπ ζα είλαη ιηγφηεξν ελεξγνβόξα (ζε πνζνζηφ 50-60%, ζε βάζνο πεληαεηίαο), φκσο «ρξεηάδνληαη ζσζηέο δξάζεηο θαη αλνηθηά κπαιά», θαζψο «ην πξψην πνπ πξέπεη λα αιιάμεη, είλαη ε λννηξνπία καο»… Μεηαζρεκαηηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζηα data centers, θαζψο πνιιά απφ απηά είλαη μεπεξαζκέλα, ελψ παξάιιεια πξνβάιιεη σο ιχζε θαη ην ΗΣ-as-a-Service. Βεβαίσο, εμνηθνλφκεζε πφξσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε άιιεο ιχζεηο, φπσο ηα Managed Services γηα ηηο εθηππψζεηο ησλ ΟΣΑ θαη ε θεληξηθνπνίεζε θάπνησλ ππεξεζηψλ. Κπξίσο, φκσο, πξέπεη λα γίλεηαη θαηαγξαθή φισλ ησλ δξάζεσλ θαη ηνπο θφζηνπο ηνπο, γηαηί ρσξίο απηφ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηψζεηο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Αθνινχζεζε ν CEO ηεο Senseone, Γηάλλεο Θενδσξόπνπινο , κε νκηιία πνπ είρε σο ηίηιν «Smart Cities and IoT: how to move from vision to execution». Καη ε δηθή ηνπ βαζηθή πξνηξνπή πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΟΣΑ ήηαλ «θπλεγήζηε πξψηα ηα θαιά απνηειέζκαηα», αμηνπνηψληαο έμππλεο ζπλεξγαζίεο/ζπλελψζεηο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο πνιίηεο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ, ηελ εμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαθνξέο.

Ο θ. Θενδσξόπνπινο παξφηξπλε ηνπο ζπλέδξνπο λα αθηεξψζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα ζην R&D θαη λα κε θνβεζνχλ ηηο «δπκώζεηο», ελψ παξαδέρζεθε φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζε ζέκαηα ππνδνκψλ, δεηψληαο επελδχζεηο ζε ζχλζεηεο ιχζεηο, καθξηά απφ εθείλεο ησλ silo… Η άπνςή ηνπ είλαη πσο πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ηηο επεκβάζεηο απφ ηα θηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο, θπξίσο κε ιχζεηο γηα απνξξίκκαηα, θαηακέηξεζε ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ θιπ. ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ελφο Γηαδηθηύνπ φρη ησλ Αληηθεηκέλσλ, αιιά ησλ Πάλησλ . Σελ πξψηε ελφηεηα νινθιήξσζε κε νκηιία ηνπ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο, Παλαγηώηεο Αζαλαζηάδεο, ν νπνίνο ηφληζε πσο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο παξακέλεη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζ’ απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη ε πξνζθνξά ηνπ «Οδεγνύ ηνπ Πνιίηε», πνπ ήδε βξίζθεηαη ζηνλ αέξα, κε πιήζνο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζ’ φ,ηη αθνξά ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ελψ ζχληνκα ζα είλαη δηαζέζηκν θαη έλα άιιν νηθνζχζηεκα, κε πεξηζζφηεξεο απφ 40 νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Καη απηφο ν νκηιεηήο επεζήκαλε φηη ρσξίο αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ πνιηηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα νπζηαζηηθφ – απφ ηελ πιεπξάο ηεο Πεξηθέξεηαο, πάλησο, νη πξνζπάζεηεο ζπλερίδνληαη κε πξνζζήθε ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο πιεξνθνξηψλ κε ηειεθσληθή θιήζε, ψζηε λα κελ απνθιεηζηνχλ νη αδαείο, αιιά θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ πνξεία θάζε αηηήκαηνο ηνπ πνιίηε, κε κέγηζην ρξνληθφ φξην πιένλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ ηνπο 3 κήλεο. Πξφζζεζε φηη πεξηζζφηεξνη απφ 2000 ρξήζηεο-ππάιιεινη εθπαηδεχνληαη πάλσ ζηηο λέεο δπλαηφηεηεο, κε ζηφρν «ην άμην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο Πεξηθέξεηαο λα ζπκβάιεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο»

Η Γεύηεξε ελόηεηα, κε ζπληνληζηή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ’ ηνπ ππνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, Αζαλάζην Κνζκόπνπιν, είρε ηνλ ηίηιν «Σερλνινγηθέο Αξρέο θαη ΢ηξαηεγηθέο Δπηινγέο γηα ηε Μεηάβαζε από ηε ΢πκβαηηθή ζηελ ‘Έμππλε Πόιε». Πξψηνο νκηιεηήο ήηαλ ν Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Νηθόιανο Φσηίνπ , ν νπνίνο ηφληζε φηη ε ζπκπξσηεχνπζα δηαζέηεη Φεθηαθή ΢ηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν 2017-30, κε ζηφρν λα γίλεη κηα «Γηαζπλδεδεκέλε Πόιε» πνπ ζα αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα ηεο γηα φινπο θαη ζα βαζίδεηαη ζηελ Φεθηαθή Καηλνηνκία.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Δπαλέιαβε ηε βνχιεζε ηνπ Γήκνπ γηα αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, γηα ζπλερή δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιίηεο ζηελ ειιεληθή θαη ζε μέλεο γιψζζεο, γηα ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θηιηθέο θαη αλνηθηέο πξνο ηνλ ρξήζηε, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ θαη ζα επλννχλ ην crowdsourcing θαη ηελ επηκφξθσζε, ελψ παξάιιεια ε θξνληίδα ηεο πφιεο ζα εληζρπζεί απφ ηελ νινθιεξσκέλε δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα «Βειηηψλσ ηελ πφιε κνπ». Τπελζχκηζε φηη ε Θεζζαινλίθε έρεη εληαρζεί ζηελ πξσηνβνπιία Smarter City Challenge ηεο IBM, ζπκκεηέρνληαο ζε πνιιέο θαηλνηφκεο δξάζεηο, θαη ππνγξάκκηζε νινθιεξψλνληαο πσο ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «έρεη κεξηηθό ζηε δίθαηε δηαλνκή ηνπ λένπ πινύηνπ θαη ηε μελλονηική διακςβέπνηζη». Η Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Λχζεσλ Βηβιηνζεθψλ, Ιζηνξηθψλ Αξρείσλ θαη Μνπζείσλ ηεο Unisystems, Θάιεηα Σζαιθηηδή , πήξε ην ιφγν ζηε ζπλέρεηα, γηα λα κηιήζεη κε ζέκα «Οη Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο ωο ππιώλαο ζύλδεζεο κε ηελ θνηλωλία».

Αθνχ ζχκηζε φηη ππάξρνπλ ζηε ρψξα 157 ελεξγέο βηβιηνζήθεο, απφ ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξεο αλήθνπλ ζε ΟΣΑ, ηφληζε ηελ έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη business plan, πεξηέγξαςε ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ λέν ξφιν κηαο «έμππλεο» βηβιηνζήθεο (άλνηγκα ζηε γλψζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηελ ηερλνινγία αηρκήο θαη ηελ θαηλνηνκία, ζηηο ζπλέξγεηεο θαη ζην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο), κε ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο, δεκνθξαηία θαη ειεπζεξία έθθξαζεο. Η νκηιήηξηα επεζήκαλε ηδηαίηεξα ηε δπλαηφηεηα απνθέληξσζεο, φζνλ αθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα, θαη πξνεηδνπνίεζε γηα ηνλ θίλδπλν εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηνλ νπνίν νη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αλάρσκα πξνζηαζίαο, σο ππιψλαο κάζεζεο γηα ηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε ειηθία.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Δπφκελνο νκηιεηήο ήηαλ ν πξφεδξνο ηνπ e-Trikala, Γηάλλεο Κσηνύιαο , ν νπνίνο –θάλνληαο κηα κηθξή αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία απηήο ηεο βέιηηζηεο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα πξσηνβνπιίαοππνγξάκκηζε πσο απφ κηα θιεηζηή πεξηνρή γλσζηή κνλάρα γηα ην ηζίπνπξν θαη ηα γαιαθηνθνκηθά ηεο πξντφληα σο ην 2006, ηα Σξίθαια ησλ 80.000 θαηνίθσλ ζεσξνχληαη ζήκεξα κηα απφ ηηο πην θαηλνηόκεο, αλνηθηέο θαη δηαζπλδεδεκέλεο πόιεηο ζηελ Δπξψπε, πνπ ζπκκεηέρεη ζε 19 ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα ζε έμη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη έρεη λα επηδείμεη ηελ παγθφζκηα πξσηηά ηεο θπθινθνξίαο έμη απηφλνκσλ ιεσθνξείσλ επί πνιινχο κήλεο ζην ηζηνξηθφ ηεο θέληξν.

΢ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα, φπσο απνθάιπςε ν θ. Κσηνχιαο, εληάζζνληαη ε ιεηηνπξγία ελφο ΑΣΜ ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθώλ, ελφο Open Mall κε ηε βνήζεηα ηεο Cisco, ε δεκηνπξγία εληαίαο θάξηαο δεκφηε αληί ησλ πνιιψλ ζεκεξηλψλ, ν αζθαιήο πνδειαηφδξνκνο ησλ 15 θαη πιένλ ρηιηνκέηξσλ, ε παξνρή γξήγνξνπ Wi-Fi ζηνπο πξφζθπγεο, ε πξνζέιθπζε λέσλ ηνπξηζηψλ κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ην «Μχιν ησλ μσηηθψλ» θ.ά. πνπ ζα απνδείμνπλ φηη «ηα Τξίθαια είλαη έλαο έμππλνο, απηάξθεο θαη αλζεθηηθόο δήκνο, αλνηθηόο ζε πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο».

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Αθνινχζεζε ν Κσλζηαληίλνο Υακπίδεο , Chief Digital Officer ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ν νπνίνο μεθίλεζε ζπγθξίλνληαο ηε ζπρλά θνπηνπξηζηηθή εηθφλα ησλ smart cities κε ηε δχζθνιε θαη αδπζψπεηε πξαγκαηηθφηεηα, πνπ φινη βηψλνπκε, γηα λα ζπκπιεξψζεη φηη «ν ζπγθεξαζκόο είλαη δύζθνινο ιόγω ηωλ ππαξρόληωλ silo, ην ΕΣΠΑ κάιινλ είρε θηωρά απνηειέζκαηα θαη ν θύθινο ωξίκαλζεο νινθιεξώλεηαη πνιύ αξγά…» Σφληζε φηη ιίγεο είλαη νη κεηξήζηκεο ζηνρεπκέλεο επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ πνιηηψλ θαη ηα δηιήκκαηα, ζ’ φ,ηη αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί, παξακέλνπλ.

Καηά ηνλ νκηιεηή, απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο πξέπεη λα είλαη νη εγθαηεζηεκέλεο ππνδνκέο θαη ε πξφζβαζε πνπ απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο, ηα αλνηθηά δεδνκέλα απφ πιεπξάο δηαθπβέξλεζεο (ζέκα πνπ, φπσο ηφληζε ν θ. Υακπίδεο, «ην παιεχνπλ» ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ), ε εκπινθή ησλ πνιηηψλ-ρξεζηψλ, ε εθπαίδεπζε ζε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα. ΢’ απηφ ην πιαίζην, ν ΓΑ ζηεξίδεη ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, εθδίδεη θαη δέρεηαη ςεθηαθά έγγξαθα (πάλσ απφ 50 πηζηνπνηεηηθά), δηαζέηεη ζχλδεζε κε ΓΓΠ΢, κέζσ θσδηθψλ TAXISnet, δέρεηαη ειεθηξνληθά αηηήζεηο γηα βξεθνθνκεία θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, εθπαηδεχεη ρηιηάδεο άηνκα ζην Innovathens, πξνηηκά ηηο πνιιέο «κηθξέο λίθεο» θαη ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κε πνιιέο εθδειψζεηο, πξσηνβνπιίεο, hackathon θιπ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν αληηπεξηθεξεηάξρεο Οηθνλνκηθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Υξήζηνο Καξακάλνο, μεθίλεζε κε ηε δήισζε φηη «είλαη εθεί, έηνηκνη λα βνεζήζνπλ», θαζψο ην ΠΔΠ Αηηηθήο δηαζέηεη πφξνπο ηεο ηάμεσο ηνπ 1 δηο €, φκσο έζεζε σο (πξνθαλή) πξναπαηηνχκελα ηελ χπαξμε ζηξαηεγηθήο, ην ζεβαζκφ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηε δηαθάλεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν κήλπκα πνπ έδσζε απφ πιεπξάο Πεξηθέξεηαο, είλαη «λαη ζηε γεθχξσζε / φρη ζηα κνλνπψιηα / λαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα», πξνζζέηνληαο φηη, κε βάζε απηέο ηηο αξρέο, ζηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ζα πινπνηεζεί κεγάιν πξφγξακκα έξγσλ χςνπο 2 δηο € - αλακέλνπλ, ινηπφλ, πξνηάζεηο απφ πιεπξάο Γήκσλ, νη νπνίεο γηα ηελ ψξα είλαη ιίγεο. Ο θ. Καξακάλνο αλέθεξε σο παξαδείγκαηα έξγσλ ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο, ηελ άξδεπζε λεζίδσλ ζε νδηθνχο άμνλεο κε ειεθηξνληθφ έιεγρν, ην δίθηπν θσηηζκνχ, ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ΑΜΔΑ, ηνλ έιεγρν πδάησλ κε drone θιπ. επαλαιακβάλνληαο πσο ε Πεξηθέξεηα είλαη πάληα αλνηθηή ζε ζπλέξγεηεο. Η δεχηεξε ελφηεηα νινθιεξώζεθε κε ηελ νκηιία ηνπ Πέηξνπ Ηλησηάθε , Αληηδήκαξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γηαθάλεηαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ην νπνίν ν νκηιεηήο ραξαθηήξηζε επζχο εμαξρήο «πφιε ηνπ αχξην». Σνλίδνληαο φηη έρνπκε ήδε κπεη ζηελ 4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, κε κπξνζηάξε ηνπο λένπο, ραξαθηήξηζε αλαγθαηφηεηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ πφιεσλ. ΢’ φ,ηη αθνξά ζηηο επηδφζεηο ηεο πφιεο, ν θ. Ιλησηάθεο δήισζε φηη ην Ηξάθιεην ηα πάεη θαιά ζηε δηαθπβέξλεζε, αιιά κέηξηα ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ εκπινθή ησλ πνιηηψλ, φπνπ ρξεηάδεηαη αθφκα δνπιεηά.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Οη «έμππλεο» ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο ππάξρνπλ, ε αλνηθηφηεηα είλαη δηαζθαιηζκέλε, φκσο, ν δξφκνο είλαη αθφκα καθξχο γηα λα γίλεη ην Ηξάθιεην Μεηξνπνιηηηθφ Κέληξν ηεο Μεζνγείνπ, φπσο είλαη ην φξακα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο απαηηνχληαη αθφκα θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη θαηλνηνκία. Αλζξψπηλν δπλακηθφ ππάξρεη, πάλησο, ράξε ζηα ζπνπδαία εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο. Χο case study, ν νκηιεηήο αλέθεξε ην «Γεκνζθόπην» («γηα λα κάζνπκε λα ζπδεηάκε») θαη σο θαιέο πξαθηηθέο ηα 140 hotspots ζηελ πφιε, ην Infopoint πνπ ζηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΣΔ, ηελ πηνζεζία πξαζίλνπ απφ ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ηε ζπλερή ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο εηθφλαο ηνπ Ηξαθιείνπ.

΢ηελ Αίζνπζα Αιθπφλε ν Θεκαηηθφο Άμνλαο ηεο ελφηεηαο αθνξνχζε ζηελ «Πξνζαξκνγή ησλ θιαζηθώλ θαη παξαδνζηαθώλ ηνκέσλ ζηελ ςεθηαθή επνρή (Πνιηηηζκφο θαη Παξάδνζε )

Αξρίδνληαο ηηο νκηιίεο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ν ΢ηέιηνο Μσξατηεο, Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξάλζεο αλαθέξζεθε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αθξηηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ην νπνίν κέζα ζε έλα αληίμνν πεξηβάιινλ, πέηπρε λα είλαη πξψην ζε φιε ηελ Διιάδα ην Δπηκειεηήξην Ξάλζεο ζηελ αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

To Δπηκειεηήξην Ξάλζεο ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πφιεο πινπνηεί ζεκαληηθέο δηεζλείο πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Μία απφ απηέο είλαη ε δηνξγάλσζε δηεζλνύο ΢πλεδξίνπ, ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ 11 ρψξεο απφ Δπξψπε θαη ηελ Μαχξε Θάιαζζα κε βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα ηηο θνηλέο πνιηηηζηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο θαζψο θαη ηα ηνπηθά πξντόληα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. ΢ην Δπηκειεηήξην Ξάλζεο ιεηηνπξγεί αλαβαζκηζκέλε Πιεξνθνξηαθή Πύιε (Portal), πνπ θηινμελεί ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο. Απνηειεί κία απφ ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ «Φεθηαθό Δπηκειεηήξην – Φεθηαθή Γηαρείξηζε Δπηκειεηεξίνπ Ξάλζεο» πνπ ζθνπφ έρεη ηελ αιιαγή θαη απινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ καο, κε πιήξε αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ νινθιεξσκέλσλ νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ, πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Μέζσ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα επηηαρπλζεί θαη ζα εδξαησζεί ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο Φεθηαθήο Δπνρήο ζηηο θαζεκεξηλέο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο, κέζσ ζχγρξνλσλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ, απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη επηηπγράλνληαο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο ηελ Φεθηαθή ΢ύγθιηζε. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ καο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Ο Ησάλλεο Λαγόο , Πξφεδξνο ηεο «Κνηλσληθήο ΢πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Μαηλάινπ» αλαθεξζεθε ζηελ «Κνηλσληθή ΢πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Μαηλάινπ» θαη ζηα Αγγιηθά «We Protect The Forest, Social Enterprise», είλαη ε πξψηε Κνηλσληθή ΢πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ε πξψηε δαζηθή Κνηλσληθή ΢πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε ηεο Διιάδαο, έρνληαο σο ζθνπνχο:

α) Σελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο ηνπ Μαηλάινπ, β) ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία μεξψλ μχισλ, θιαδηψλ θαη ελ γέλεη δαζηθψλ πιηθψλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε απφιεςε θαη ρξήζε, θαζψο θαη ε παξαγσγή δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ, ζπκππθλσκάησλ μχινπ (pellet). γ)Σελ δεκηνπξγία θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ην δάζνο.

Η πξφηαζε απηή βξαβεχηεθε ζην 2ν Start Up Live πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα κε δηεζλείο θξηηέο θαη ε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα «The Guardian» έηπρε κεγάιεο δηεζλνχο απήρεζεο ζηα sites πξάζηλεο ελέξγεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξάιιεια έρεη δεκηνπξγεζεί ε ςεθηαθή εθαξκνγή top Guide Menalon Trail, ε νπνία είλαη έλαο ςεθηαθφο ζπλνδφο πεδνπνξίαο γηα ηα κνλνπάηηα ηεο δηαδξνκήο Menalon Trail. Η εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη ζε smartphones θαη tablets κε ιεηηνπξγηθφ Android θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηαδηθηχνπ (off-line). Πεξηιακβάλεη αλαιπηηθνχο ράξηεο ηεο πεξηνρήο θαη ηα νθηψ εκεξήζηα ηκήκαηα ηνπ Menalon Trail. ΢ε θάζε δηαδξνκή πνπ ελεξγνπνηεί ν ρξήζηεο, ε εθαξκνγή ηνπ παξέρεη νδεγίεο πινήγεζεο θάζε ιίγα κέηξα, ηνπ πξνβάιεη δεθάδεο θσηνγξαθίεο θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηα κλεκεία θαη αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο. Η εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη κέζσ ηνπ Google Play θαη αλαβαζκίδεηαη δσξεάλ ζπλερψο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Η Μάξσ Μαγνπιά , ΢χκβνπινο ιχζεσλ απηνκαηηζκνχ Μνπζείσλ, Uni systems ζηελ νκηιία ηεο «H επίζθεςε ζην Μνπζείν αιιάδεη. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζην Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ» αλαθέξζεθε ζηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε λέσλ θαη ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηα Μνπζεία θαη ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Παξάιιεια παξνπζίαζε ην ηερλνινγηθό πεξηβάιινλ κέζα απφ ην νπνίν ε Uni.Systems δεκηνπξγεί έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ θαηαγξαθήο, ςεθηνπνίεζεο, πεξηγξαθήο θαη αλάδεημεο αξραηνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθζεκάησλ.

Μάιηζηα έδσζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα Μνπζείσλ φπσο αμηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγηθή πιαηθφξκα. Σφληζε κάιηζηα φηη νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, νη ηζηνζειίδεο θαη νη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ηφζν ζηελ εξκελεπηηθή ππνδνκή, φζν θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ αλαινγηθψλ ή ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζην κέιινλ. Χζηφζν νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ απζεληηθόηεηα ησλ κλεκείσλ, πξνβάιινληαο ηε ζεκαζία ηνπο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο πιηθήο θαη άπιεο θιεξνλνκηάο. Οη ππνδνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο (θηόζθηα-infokiosk, νζόλεο θ.ά.) πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζην ραξαθηήξα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ κλεκείνπ θαη ε ρξήζε ηνπο λα κελ πξνθαιεί βιάβεο ζην κλεκείν ή φριεζε ζηελ εκπεηξία ησλ επηζθεπηώλ. Έκθαζε δίλεηαη ζην πεξηερφκελν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλαθξηβήο θαη αθαηάιιειε εξκελεία ηνπ κλεκείνπ κε ζηφρν ηε δηαζθέδαζε θαη φρη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ. Καηά ηελ παξαγσγή ηνπ ςεθηαθνύ πνιηηηζκηθνύ απνζέκαηνο, φπσο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θ.ά. απφ θαιιηηέρλεο, αξρηηέθηνλεο, πξνγξακκαηηζηέο, πξέπεη λα γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαη ζπζηεκαηηθή

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (αξρηηεθηνληθψλ, ηζηνξηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θ.ά.), ζπκπεξηιακβάλνληαο αλάιπζε ησλ ππαξρνπζψλ εξεπλψλ, θαηαγξαθψλ, πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ ή άιισλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ςεθηαθή θιεξνλνκηά απνηειεί εκπινπηηζκέλν αλάπηπγκα ηεο ππάξρνπζαο θαη φρη κηα κνλνζήκαληε εξκελεπηηθή εθαξκνγή. Ο Γηώξγνο Μπνιάλεο, Νew Βusiness Director, New Media Concept παξνπζίαζε έλα ζχλζεην ζέκα πνπ απαζρνιεί ζεκαληηθφ αξηζκφ ζηειερψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ςεθηαθώλ «εξγαιείσλ», κεζνδνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ επηθνηλσλία, ζην marketing θαη ζηνπο ζπγγελείο θνηλνχο ρψξνπο.

Αλάθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε πνιινχο εξγαζηαθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ηνκείο ρσξίο λα ππνβαζκίζνπκε ηελ πξνζσπηθή θαζεκεξηλφηεηα. Έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο, πνπ έρεη ππνζηεί πιεζψξα αιιαγψλ είλαη ε επηθνηλσλία θαη ην marketing, ηα νπνία απφ ηελ παξαδνζηαθή δνκή πνπ είραλ κέρξη πξφηηλνο, έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί εληειψο ζε κεζνδνινγίεο, απνηειεζκαηηθόηεηα, δηείζδπζε θαη ππεξεζίεο. Μηιάκε πιένλ γηα ηελ ειεθηξνληθή-ςεθηαθή πξνβνιή θαη επηθνηλσλία σο κηα νινθιεξσκέλε θαη ζύγρξνλε κνξθή επηθνηλσλίαο. Δπηπξφζζεηα, εμαηηίαο ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχγρξνλν-ςεθηαθφ marketing, νη λέεο κνξθέο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο έιπζαλ πνιιά πξνβιήκαηα θαη κεηέηξεςαλ ην κνλφηνλν θαη κνλφπιεπξν πξφηππν επηθνηλσλίαο ζε έλαλ απνδνηηθφ θαη ειθπζηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε πνιχ θαιέο ζρέζεηο θαη ακθίπιεπξα απνηειέζκαηα αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε, ζηνλ θνξέα, ζηνπο πειάηεο, ζηνπο δεκφηεο θαη ζηελ θνηλσλία.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Παξάιιεια, κε ην ςεθηαθό marketing θαη επηθνηλσλία νη γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο δελ απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ πηα παξάγνληα γηα ηελ δεκηνπξγία ζρεδίσλ θαη έξγσλ πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζε νπνηνδήπνηε πεξηνρή ζε αληηζέζεη κε ηα παιηά παξαδνζηαθά κέζα. Σα παξαπάλσ ζεκαληηθά νθέιε καο νδεγνχλ ζηελ ειεθηξνληθή-ςεθηαθή πιένλ επηθνηλσλία θαη ζην ςεθηαθφ marketing, φπνπ πξνσζείηαη έλα δηαθνξεηηθφ δηαδξαζηηθφ θαη ακθίδξνκν κνληέιν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε πειάηε-επηρείξεζε θαη δεκφηεθνξέα, πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ άκεζε επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Πξφθεηηαη γηα έλαλ λέν ηξόπν επηθνηλσλίαο πνπ δελ επηδέρεηαη ρξνληθνχο θαη ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο.

Αίζζεζε δεκηνχξγεζε ε παξέκβαζε ηνπ Παλαγηώηε Ματζηξνπ ηέσο. Γηεπζχλνληνο ΢πκβνχινπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθέο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ), ηέσο Γεκνηηθφο ΢χκβνπινο Νέαο Ισλίαο θαη Πεξηθεξεηαθφο ΢χκβνπινο Αηηηθήο θαη απφ ην 2005 Δπηζηεκνληθόο ΢ύκβνπινο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο. Ο Παλαγηψηεο Ματζηξνο αλαθέξζεθε ζηελ «εξσηθή» επνρή ηεο «κεραλνξγάλσζεο» απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη ησλ πξψησλ εθαξκνγψλ, ζηνλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπφλεζε Σνπηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ηελ δεκηνπξγία Δπηρεηξήζεσλ ΟΣΑ. γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκβαζηαθψλ πνιηηηθψλ ησλ Ο.Σ.Α. κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο. Δπίζεο αλαθέξζεθε ζηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ Δηδηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΑΠΣΑ Ι) πξνυπνινγηζκνχ 60 δηζ δξρ., πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 1ν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ΢ηήξημεο θαη ζηηο πξψηεο αμηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ.) γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Καηαιήγνληαο ζπλέζηεζε ζε φινπο ηνπο λεφηεξνπο «λα έρνπλ πίζηε ζην φξακά ηνπο θαη πνιχ πείζκα ζηελ πινπνίεζε απηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Σν πξφγξακκα ηεο 1εο εκέξαο ηνπ ΢πλεδξίνπ νινθιεξψζεθε κε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ηεο νπνίαο ην ζέκα ήηαλ «Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο θαη Πόιεηο: Δθαιηήξην Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Αεηθνξίαο». ΢ηε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπ ν ζπληνληζηήο, δεκνζηνγξάθνο Γηάλλεο Υαιαβαδήο, θαηέζηεζε ζαθέο πσο απηφ πνπ κεηξάεη ζηηο «έμππλεο» πφιεηο, δελ είλαη ε ηερλνινγία αθ’ εαπηήο, αιιά ε δηακφξθσζε κηαο λέαο αληίιεςεο, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο λέεο ππεξεζίεο. Κάηη πνπ, φπσο ηφληζε, «κέηξεζε» ζηελ επηινγή θαη απνλνκή ησλ θεηηλψλ δηαθξίζεσλ, νη νπνίεο δελ είραλ αθνξνχζαλ ηα Αζηηθά Κέληξα αιιά θαη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο - δξάζεηο απφ ηελ Πεξηθέξεηα.

΢ηελ πξψηε εηζήγεζε απηήο ηεο ελφηεηαο, ν αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο θαη πξψελ ΓΓΓΔ, Υάξεο Θενράξεο, αθνχ ζπλέθξηλε ηα ζεκεξηλά smart cities κε ηηο πφιεηο-θξάηε ηεο αξραηφηεηαο, ηφληζε φηη ην κέγεζνο δελ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο «εμππλάδαο» (αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα ηα Σξίθαια, θπζηθά) θαη θάιεζε ηηο ελδηαθεξφκελεο πφιεηο λα πεηξακαηηζηνχλ κε εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ζπκβάιινληαο ζηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Χο κεγαιχηεξα εκπφδηα πξνζδηφξηζε ηελ αλεπάξθεηα ησλ ζεζκώλ θαη ην γεγνλφο φηη ε δηνίθεζε λνζεί απφ πιεπξάο νξγάλσζεο, ζε ζεκείν ψζηε λα κελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηνπο ππαξθηνχο θαη δηαζέζηκνπο πφξνπο. Ο νκηιεηήο θάιεζε, ηέινο, ηνπο ΟΣΑ λα νξίζνπλ άμνλεο ελδηαθέξνληνο θαη ζηαδηαθά (κε ξπζκό 1-2%) λα «θηίζνπλ» ηελ νηθνλνκία, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα πρ. ζηνλ επξύηεξν ηνκέα ηεο θηινμελίαο ή ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εμαηξεηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε ρψξα καο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζχιαθεο θαηλνηνκίαο θαη λα γίλεη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ «έμππλσλ» πόιεσλ. ΓΔΤΣΔΡΖ ΖΜΔΡΑ Αλνίγνληαο ηε δεχηεξε εκέξα ηνπ ΢πλεδξίνπ, ν δεκνζηνγξάθνο Γηάλλεο Υαιαβαδήο θαη Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, αθνχ έθαλε κηα αλαδξνκή ζηα πεπξαγκέλα θαη ιερζέληα ηεο πξψηεο εκέξαο, ζπλέδεζε ην κέγα ζέκα ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ησλ δήκσλ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη θάιεζε ηνπο ΟΣΑ λα παίμνπλ ζην κέιινλ ηνλ επξχηεξν θαη θνκβηθφ ξφιν πνπ ηνπο αξκφδεη.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Ο ελαξθηήξηνο «ζεζκηθόο» ραηξεηηζκόο αλήθε ζηελ α’ εθηειεζηηθή Αληηπξόεδξν ηνπ ΢πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (΢ΔΠΔ), Γηώηα Παπαξίδνπ, ε νπνία αθνχ πξνεηδνπνίεζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, παξακέλνπλ θαη ην ράζκα κε ηηο άιιεο ρψξεο ην νπνίν δηεπξχλεηαη, παξφηξπλε ηνπο ΟΣΑ λα πξνρσξήζνπλ ζε δξαζηηθέο αιιαγέο θαη λα κεηακνξθψζνπλ ηηο πφιεηο ηνπο ζε smart cities, αμηνπνηψληαο ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία («φρη άιινο πάηνο», ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά) αιιά θαη ηηο λέεο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο (φπσο απηέο κέζσ ησλ 13 ΠΔΠ). «Ξέξνπκε θαη κπνξνύκε» ήηαλ ε θαηάιεμε ηεο νκηιίαο ηεο.

Σν ιφγν έιαβε ζηε ζπλέρεηα ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Έλσζεο Δηαηξηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο (ΔΔΚΣ), Γηώξγνο ΢ηεθαλόπνπινο, ν νπνίνο ππνγξάκκηζε φηη ε θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ είλαη έλα ζέκα πνπ ζπδεηείηαη φρη κφλν ζηε ρψξα καο, αιιά παγθνζκίσο, θαιψληαο ηνπο ΟΣΑ λα πξνρσξήζνπλ ζ’ απηφ ην δξφκν.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Χο πξψηε πξφθιεζε αλέθεξε εθείλε ηεο δηαρείξηζεο «έμππλσλ» θηεξίσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε εληαίεο πιαηθφξκεο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζε πνιχ πξνζηηέο ηηκέο, κε επφκελεο ηε δηαρείξηζε ζηφισλ νρεκάησλ, ηελ παξνρή «έμππλσλ» ππεξεζηψλ (πρ. ζηνλ Σνπξηζκό), ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (πνπ ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ), ηελ παηδεία, ηελ πγεία θιπ. κε ρξήζε ζπλεξγαηηθώλ κνληέισλ ηα νπνία ζα κεηψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ησλ θαηλνηφκσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ. ΢’ απηή ηελ πξνζπάζεηα, νη εηαηξίεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ κπνξνχλ -φπσο ηφληζε- λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά πξνζθέξνληαο ηερλνινγία 4G – 4G+ κε πςειέο ηαρχηεηεο σο 100 Mbps. Αξθεί, λα επηθξαηήζεη κηα λέα θνπιηνχξα ζηνπο ΟΣΑ θαη απηνί λα δξάζνπλ ην ζπληνκφηεξν… Σελ ελφηεηα ησλ ραηξεηηζκψλ έθιεηζε ν λένο πξόεδξνο ηνπ ΢πλδέζκνπ Δηαηξηψλ Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ Διιάδαο (΢ΔΚΔΔ) Κψζηαο Υαληψηεο, ν νπνίνο επεζήκαλε κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ δηαλνίγνληαη, αιιά θαη ηε ρακειή (αθφκα) δήηεζε γηα θαηλνηνκία, ζηε ρψξα καο

.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Με ηνλ νξηζκφ ηνπ Smart City μεθίλεζε ηελ θεληξηθή νκηιία ηεο εκέξαο, ν Βαζίιεο Μαγθιάξαο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ ζην ππνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, γηα λα ηνλίζεη ζηε ζπλέρεηα πσο φιεο απηέο νη εθ ζεκειίσλ αιιαγέο, πνπ ζα δψζνπλ κηα αγνξά ηεο ηάμεσο ησλ 400 δηζ. € γχξσ ζην 2020, γίλνληαη κε ζηφρν λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. Άξα, είλαη αλαγθαία ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμειίμεηο, θαζψο παξάιιεια βειηηψλεηαη ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ «έμππλσλ» ππεξεζηψλ θαη απνθαζίζηαηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο.

΢ηελ επεξρφκελε θνηλσλία ηνπ Gigabit, ζην πιαίζην ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο ζηελ ΔΔ, φπνπ εθαηνκκχξηα αηζζεηήξεο ζα ζπλεηζθέξνπλ πνηακνχο δεδνκέλσλ, ε Διιάδα, φπσο παξαδέρζεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, είλαη νπξαγόο. Καη απηφο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα λα επελδχζνπκε ζηελ θαηλνηνκία, λα ππεξβνχκε πνιιά εκπφδηα καδί θαη λα αμηνπνηήζνπκε ην εμαηξεηηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ καο, δεκηνπξγψληαο πξσηφηππα ςεθηαθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Γηαθεξχζζνληαο γηα άιιε κηα θνξά, πσο απνηεινχλ πξνηεξαηόηεηα γηα ην ππνπξγείν νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο πςειψλ ηαρπηήησλ, επηβεβαίσζε πσο ε Διιεληθή Πνιηηεία ζα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζε δπν δξάζεηο πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 400 εθαη. € γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ νπηηθήο ίλαο ζην «θνπηί», ην θηήξην θαη ην ζπίηη, ηα νπνία ζα γεθπξψζνπλ ην ζεκεξηλφ ράζκα κεηαμχ αζηηθψλ θέληξσλ θαη πεξηθέξεηαο θαη ηδηαίηεξα φπνπ δελ ππάξρεη εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο. Οη ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο αλακέλνληαη ζηα ηέιε ηνπ έηνπο ή ηηο αξρέο ηνπ επνκέλνπ, ελψ παξάιιεια νινθιεξψλεηαη ησλ έξγν ησλ rural, πξνρσξνχλ ηα Μεηξνπνιηηηθά γηα ηα δεκφζηα θηήξηα, κε εμαζθαιηζκέλε ππνζηήξημε γηα 4 ρξφληα. Παξάιιεια, ε Γξακκαηεία επεμεξγάδεηαη ηνλ ζρεηηθφ νδηθφ ράξηε θαη πξφθεηηαη ζχληνκα λα θαηαζέζεη λνκνζρέδην, πνπ ζα δίλεη ιχζε ζην ζέκα ησλ θεξαηνζπζηεκάησλ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Ο Βαζίιεο Μαγθιάξαο, ΓΓ Σειεπηθνηλσληψλ, αλαθέξζεθε, επίζεο, ζην εθπνξεπφκελν απφ ηηο Βξπμέιιεο ζρέδην αλάπηπμεο δηθηχνπ 6000 hotspots ζ’ φια ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ηα ζρεηηδφκελα κε απηφ δεηήκαηα αζθάιεηαο γηα ηα νπνία πξέπεη λα βξεζνχλ ιχζεηο, ζηα πθηζηάκελα silo ηα νπνία πξέπεη –επηηέινπο- λα δηαζπλδεζνχλ θαη ζηηο ςεθηαθέο δπλαηφηεηέο καο απφ πιεπξάο ηερλνγλσζίαο, ελψ δελ παξέιεηςε λα ραξαθηεξίζεη ζεκαληηθή εμέιημε ηελ χπαξμε ζήκεξα άλσ ησλ 40 «έμππλσλ» πόιεσλ ζηελ Διιάδα.

Η πξψηε ελφηεηα ηεο 2εο εκέξαο ηνπ ΢πλεδξίνπ μεθίλεζε κε ηνλ Γήκαξρν Κύζλνπ, ΢ηακάηε Γαξδέξε, ν νπνίνο, αθνχ «ζχζηεζε» ην φκνξθν λεζί ηνπ, αλέθεξε πσο ην φξακά ηνπο είλαη λα γίλνπλ έλα smart island, αμηνπνηψληαο θπξίσο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Άιισζηε, εθεί εγθαηαζηάζεθε ην 1982 ην πξώην αηνιηθό πάξθν ζηελ Δπξώπε, γηα λα αθνινπζήζνπλ ην ’83 θσηνβνιηατθά θαη αξγφηεξα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ θαιχπηνπλ ζήκεξα ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ απηνλνκία ηνπο.

Δπφκελν βήκα, ε εγθαηάζηαζε «έμππλσλ» κεηξεηψλ (έλα απφ ηα πέληε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε - Wisegrid) θαη δηθηχσλ, ε θπθινθνξία ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ε πινπνίεζε (παξά ηελ ππνζηειέρσζε ιόγσ θξίζεο) πηινηηθψλ έξγσλ γηα εθπαηδεπηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνπξηζκφ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

΢ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιφγν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, Σειέκαρνο Μσξαΐηεο , ν νπνίνο παξνπζίαζε ηε ζηξαηεγηθή θαη ην φξακα απηήο ηεο πφιεο, πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο ΢ηεξεάο Διιάδνο

Όπσο ήηαλ θπζηθφ, επηθεληξψζεθε ζην κεγάιν πηινηηθφ έξγν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηή ηελ επνρή ζηε Υαιθίδα θαη θχξην πινπνηεηή-integrator ηνλ Οκηιν ΟΣΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη smart parking θαη lighting ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο, κε πξφβιεςε ζε επφκελν ζηάδην γηα έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Γεκηνπξγήζεθε, επίζεο, λέα ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, αλαβαζκίζηεθε ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ, εηνηκάζηεθε ε εθαξκνγή Novoville γηα ηελ κε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ελψ ζχληνκα ζα θαζηεξσζεί θαη δεκνηηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ ΢πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (΢ΔΠΔ) Γηάλλεο ΢ύξξνο , αθνχ ππνγξάκκηζε φηη νη ππεξεζίεο θαη ην ινγηζκηθφ έρνπλ ιακπξφ κέιινλ κπξνζηά ηνπο θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ ε πεγή πινχηνπ γηα ηελ Διιάδα κεηά ηνλ ηνπξηζκφ, παξνπζίαζε κε εληππσζηαθά infographics ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο (ςεθηαθήο, θπξίσο) ηερλνινγίαο, θη φζα ζα ζπκβνχλ ιφγσ ηνπ ΙνΣ θαη ησλ big data analytics.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε πφιεσλ θαη δεδνκέλσλ, πεξηέγξαςε ηα πνιιά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηηο πξψηεο, εηδηθά ζε ζέκαηα κεηαθνξψλ, δηαρείξηζεο πδάησλ, ππνδνκψλ θαη πνιενδνκίαο, ελψ πξνζδηφξηζε σο θχξηνπο ππιψλεο γηα ηε κεηάβαζε ησλ πφιεσλ ζηε λέα επνρή ηε δηαθπβέξλεζε, ηελ νηθνλνκία, ηελ θηλεηηθφηεηα, ην πεξηβάιινλ, ηηο δεμηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Οινθιήξσζε ηελ νκηιία ηνπ κε έλαλ θαηάινγν ησλ πην «έμππλσλ» πόιεσλ ζηελ Δπξώπε (Κνπεγράγε, Άκζηεξληακ θαη Βηέλλε, νη ηξεηο πξψηεο) αιιά θαη ηε δηαβεβαίσζε φηη «φια γίλνληαη». Δπφκελνο νκηιεηήο ήηαλ ν Γηώξγνο ΢ηακάηεο , Business Mobile Marketing Manager ηεο Wind Hellas, ν νπνίνο αθνχ κίιεζε γηα ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο επθαηξίεο ζηε λέα επνρή, εζηίαζε ζηελ πιαηθφξκα Smart IoT (πνπ πινπνηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Telefonica, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο) αιιά θαη ζην παξειζφλ ηεο εηαηξίαο ηνπ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα (15.000 ζπλδέζεηο, απφ ην 2010).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

΢ην ρψξν ησλ smart cities, ην νηθνζχζηεκα ηεο Wind πεξηιακβάλεη ηα Σξίθαια, ηε Λάξηζα, ηα Ισάλληλα, ηε Βέξνηα, ην Ηξάθιεην, ηελ Πάηξα, ηε Υαιθίδα θ.ά. κε εθαξκνγέο ζηελ θπθινθνξία, ηε ζηάζκεπζε, ην θσηηζκφ, ηελ αζθάιεηα, ηε δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ (εηδηθά, ζρνιηθώλ ιεσθνξείσλ), ηνπο κεηξεηέο ελέξγεηαο, ηνπο αλειθπζηήξεο, ηε ιηαληθή πψιεζε θιπ.

Σελ πξψηε ελφηεηα έθιεηζε ν ΢πύξνο Νηθνιαΐδεο , δηεπζπληήο ηνκέα Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο εηαηξίαο Globiled, πνπ παξνπζίαζε ηελ ηερλνινγία θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ «έμππλσλ» νδνθσηηζηηθψλ ηεο εηαηξίαο ηνπ, ε νπνία εμάγεη πξντφληα ηεο ζε 13 ρψξεο θαη έρεη πινπνηήζεη πεξηζζφηεξα απφ 1700 έξγα, σο ζήκεξα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Η θνξπθαία, φπσο ηφληζε ν νκηιεηήο, θαηαζθεπάζηξηα LED ζηε ρψξα καο, ελζσκαηψλεη επθπΐα κεο ηε κνξθή αζχξκαηνπ ειεγθηή ζηα πξντφληα ηεο, ζπλδπάδνληαο πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, πνπ επηηξέπεη ηελ ηειεδηαρείξηζε. Η δηάξθεηα δσήο θάζε ζπζηήκαηνο μεπεξλά ηηο 100.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο, δηαζέηεη ξπζκηδφκελε θσηεηλφηεηα θαη θαηαλαιψλεη 80% ιηγφηεξε ελέξγεηα, φπσο επηβάιινπλ θαη νη νδεγίεο ηεο ΔΔ. Σν Globinode, φπσο νλνκάδεηαη ην gateway ηεο εηαηξίαο, κπνξεί λα ειεγρζεί πιήξσο εμ απνζηάζεσο κέζσ θηλεηήο ή αζχξκαηνπ δηθηχνπ, πξνζθέξνληαο αθφκα κεγαιχηεξε νηθνλνκία θαη έρνληαο κηθξφηεξεο απαηηήζεηο service. Οη «ηζηνξίεο επηηπρίαο» ηεο Globiled πεξηιακβάλνπλ παξαδείγκαηα απφ ηνπο Γήκνπο Ακαξνπζίνπ, Κνξίλζνπ, Μαξαζψλα, Κσ, Κεθηζηάο θ.ά. Ο Γήκαξρνο Ξάλζεο, Υαξάιακπνο Γεκαξρόπνπινο ήηαλ ν πξψηνο νκηιεηήο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο κε γεληθφ ηίηιν «Αζηηθέο θαη ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο κέζσ ςεθηαθώλ έξγσλ γηα κηα «έμππλε» πόιε» θαη ζπληνληζηή ηνλ πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γ’, ζην ππνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ & Δλεκέξσζεο, Αζαλάζην Κνζκφπνπιν.

Ξεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ κε ηίηιν «Ξάλζε: Φεθηαθή πφιε πνιηηηζκνχ θαη αλάπηπμεο», εθθξάδνληαο «ηελ αγάπε θαη ηελ αγσλία ηνπ γηα ηε γελέζιηα πφιε», ε νπνία έρεη ηζρπξφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ράξε ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα δίθηπα πνπ θηινμελεί, εμαζθαιίδνληαο γλψζε θαη θαηλνηνκία γηα φινπο. Έηζη ππνζηεξίδεηαη ε ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή, εηδηθά γηα ηνπο λένπο, κε επφκελν ζηφρν ηε κεηάβαζε ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε κε λέεο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Ο Γήκαξρνο ηεο Ξάλζεο έθαλε ιφγν γηα αλαβαζκηζκέλεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεκέξσζε, ηε ζπκκεηνρή, ηε δηαβνχιεπζε θαη ηε δηαθάλεηα, κε πνιιέο e-δπλαηφηεηεο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη αθφκα θαη ράξηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δεκνηηθψλ έξγσλ), ζπλερή δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνπο πνιίηεο θαη online δηαθίλεζε εγγξάθσλ, ε νπνία δίλεη ιχζε θαη ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Αλαθέξζεθε, ηέινο, ζηελ παλέκνξθε παξαδνζηαθή ζπλνηθία ηεο πφιεο, ζηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο κφλν εμνπζηνδνηεκέλσλ νρεκάησλ θαηνίθσλ, κε επφκελν ζηφρν ηελ ειεθηξνθίλεζε. Ήδε παξαγγέιζεθαλ ηξία ειεθηξνθίλεηα απνξξηκκαηνθφξα, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο.

Δπφκελνο νκηιεηήο ήηαλ ν Νηθόιανο Ρνδόπνπινο , πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ ΢χκβνπινο ηεο Online Data θαη Πξόεδξνο ηνπ Γ΢ ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Logistics, ν νπνίνο έζεζε ην θαίξην εξψηεκα, πψο βνεζάκε ηελ αλάπηπμε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ ζα θέξνπλ λέν πινχην απνκαθξχλνληαο ηνλ θίλδπλν ηνπ brain drain .

Οη «έμππλεο» πφιεηο κπνξεί λα είλαη κηα ιχζε, ηφληζε, αξθεί λα ελεξγνπνηήζνπκε ςεθηαθά ηνπο θαηνίθνπο ηνπο θαη λα ηνπο θάλνπκε smart citizens, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά. Θα πξέπεη λα ππάξμεη βνύιεζε θαη ζρέδην, γηα ην λέν πξνθίι ηεο πφιεο, φξακα θαη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, κε ζπλερή έιεγρν ηεο πνξείαο πξνο ηελ πινπνίεζε. Ο νκηιεηήο δήηεζε έλα ζπλδπαζκό αιηξνπηζκνύ θαη ηερλνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ θπβέξλεζε, πεξηθέξεηεο θαη δήκνη, κε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζπλερή δηαζχλδεζε (αλαγθαία!) θαη θεληξηθή απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ logistics. Γηα λα νινθιεξψζεη ππνγξακκίδνληαο πσο «δελ αξθεί ην πάζνο, ρξεηάδεηαη ζπλνιηθφ ζρέδην».

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Σν ιφγν πήξε, ζηε ζπλέρεηα, ν Senior Presales Consultant ηεο Singular Logic, Κσλζηαληίλνο Υαηδεγεσξγίνπ , ν νπνίνο μεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ κε ηίηιν «Τν θιεηδί ηεο ζύγρξνλεο πόιεο είλαη ε εληαία πιαηθόξκα δηαρείξηζεο» κε ηελ παξαδνρή φηη άιιαμαλ πνιιά θαη πξψηνο ν πνιίηεο, πνπ έρεη πιένλ ζεκαληηθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο ΟΣΑ

Έηζη απνθηά μερσξηζηή ζπνπδαηφηεηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο (Citizen Relations Management) ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα δηακνξθψλνληαη ξνέο εξγαζηψλ, εμππεξέηεζεο, κεηξήζηκεο δξάζεηο, εμσζηξέθεηα θιπ. Η εθαξκνγή ηνπ Γήκνπ γηα θηλεηά παξέρεη πξφζβαζε ζε πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, φπσο θαη ε δηθηπαθή πχιε ηνπ. Ο νκηιεηήο αλαθέξζεθε, επίζεο, ζε έλα portal θνηλσληθώλ νκάδσλ, πρ. εζεινληψλ, κε ελζσκαησκέλν forum δηαζύλδεζεο, ελψ παξνπζίαζε θαη ηα νθέιε ηεο εληαίαο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο γηα ηνλ Γήκν, απφ ηελ πξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία κε ηνπο δεκφηεο σο ηελ πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Η ελφηεηα νινθιεξψζεθε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γηάλλε ΢θνπνύιε , ππεχζπλνπ ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Γηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη ζπλεξγάηε ηνπ ΔΔΛΛΑΚ, κε ηίηιν «InVitro-Smart or In-Vivo-Wise?»

Ο νκηιεηήο ππελζχκηζε πσο θάζε δηαδηθαζία βαζίδεηαη πιένλ -γηα ηελ πινπνίεζή ηεο- ζηελ ηερλνινγία, ε νπνία φκσο, αλ θαη παξνχζα, γίλεηαη νινέλα πην αφξαηε. Μεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα Μεηξνπνιηηηθά Γίθηπα (ΜΑΝ), γηα ηα νπνία εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο ΟΣΑ, κίιεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ δηθηχσλ, δεηψληαο ιηγφηεξν ζθάςηκν θαη θνηλή ζσιήλσζε γηα φινπο ηνπο παξόρνπο, ελψ θάιεζε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηα θαηά ηφπνπο παλεπηζηήκηα, ηλζηηηνχηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, επ’ ακνηβαίσ ζπκθέξνληη…

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Η δεύηεξε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ ζπλερίζζεθε κε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο, ε νπνία είρε ηίηιν «Ζ ειιεληθή «Δμππλε Πόιε» θαηαιχηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο αεηθνξίαο» θαη ζπληνληζηή ηνλ δεκνζηνγξάθν, Γηάλλε Υαιαβαδή, πνπ θάιεζε ζηνλ πξφινγφ ηνπ ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, θαζψο νη «Δμππλεο Πόιεηο» (smart cities) κπνξνχλ λα γίλνπλ εθαιηήξην νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο.

Πξψηνο έιαβε ην ιφγν ν Γήκαξρνο Υαιθηδέσλ, Υξήζηνο Παγώλεο, ν νπνίνο ζπλφςηζε ηελ εκπεηξία απφ ηα 10 ρξφληα δξάζεσλ ζηελ πφιε ηνπ, ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα, ζε ηξεηο «θξίζηκεο» ιέμεηο: «Γηάδξαζε - ΢πκκεηνρηθόηεηα – Γηαζεζηκόηεηα».

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Έζεζε δε σο θχξηνπο ζηφρνπο ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ δεκνηψλ, ηηο αλαπιάζεηο θαη ηελ εμσζηξέθεηα, φπσο απηή πνπ εθδήισζε πξφζθαηα ε Υαιθίδα, ζην πιαίζην ηεο «δηπισκαηίαο ησλ πφιεσλ» ζε Ιηαιία θαη Κίλα. Αλαθέξζεθε, επίζεο, ζηε δηάζεζε 1,5 εθαη. € γηα κεηάβαζε απφ θαιψδηα ραιθνχ ζε νπηηθή ίλα, ζηηο ζπλέξγεηεο γηα «έμππλν» θσηηζκό θαη ζηάζκεπζε, φπνπ ηα πξψηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 70%, ζηελ θαηαλάισζε, ζηελ ηειεδηαρείξηζε ηεο χδξεπζεο ηεο πφιεο, ζηελ ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ («e-shop γηα έγγξαθα», ην ραξαθηήξηζε) θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ πφιε, πξνζζέηνληαο φηη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΓΔ έρεη αλαιεθζεί θαη δξάζε γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Invest in People), κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ. Αθνινχζεζε ν πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ «Γηάδσκα» θαη ηέσο ππνπξγφο, ΢ηαύξνο Μπέλνο, ν νπνίνο έθαλε αξρηθά κηα αλαδξνκή ζηα «πέηξηλα ρξφληα» ησλ ΟΣΑ, φηαλ εθείλνο ήηαλ δήκαξρνο Καιακάηαο, πεξηγξάθνληαο πψο «αλάζηεζε» ηελ πφιε κεηά ηνπο θαηαζηξνθηθνχο ζεηζκνχο.

Μίιεζε, επίζεο, γηα ηελ «πιεγσκέλε ηζηνξία» ησλ ΚΔΠ, πνπ θάλνπλ ζήκεξα πνιχ ιηγφηεξα απ’ φζα ζα κπνξνχζαλ, γηα ηελ ζθιεξή αληίδξαζε πνπ αληηκεηψπηζαλ νη πξνζπάζεηεο επέθηαζήο ηνπο θαη ηελ αλχπαξθηε αληαπνθξηζηκόηεηα, γηα ην Δ΢ΠΑ πνπ δηνξζψλεη παιηέο παζνγέλεηεο, γηα ηηο ππνδνκέο πνπ δελ θέξλνπλ αλαγθαζηηθά ηελ αλάπηπμε (βιέπε Οιπκπηαθά έξγα), γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία πνπ κε πνιιέο εθαξκνγέο θαη ηερλνγλσζία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο πνπ κέλνπλ αθξόληηζηεο. Σέινο, αλαθέξζεθε ζην «Γηάδσκα» θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζην πιαίζην κηαο ηξηινγίαο δξάζεσλ, νη νπνίεο απαηηνχλ ζπλέξγεηεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Ηπείξνπ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά ν Μηράιεο Σακήινο, η. βνπιεπηήο θαη η. δήκαξρνο Σξηθθαίσλ , θαηέζεζε ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πνξεία ηνπ e-Trikala, αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε θαηά θαηξνχο ιφγσ εκπνδίσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο

Ο νκηιεηήο ζχκηζε ηηο θάξηεο πγείαο γηα ηνπο Ρνκά, νη νπνίεο είραλ εθδνζεί ηελ πεξίνδν 2007-8, ιέγνληαο πσο ζα κπνξνχζαλ ηψξα λα ηζρχζνπλ γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, ην παγθφζκην ζπλέδξην πνπ είρε γίλεη ζηα Σξίθαια γηα ηηο «έμππλεο» πόιεηο θαη ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα μαλαγίλεη, φπσο ηφληζε, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε ζεζζαιηθή πφιε έρεη θαηαηαρζεί ηξεηο θνξέο ζηηο «εμππλφηεξεο» πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Γηακαξηπξήζεθε γηα ηε ζπλερηδφκελε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία, ηελ θαηάξγεζε ηεο Φεθηαθήο ΢ύγθιηζεο θαη ηε κε απφδνζε ησλ ΜΑΝ ζηνπο ΟΣΑ. Οινθιεξψλνληαο, θάιεζε ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηερφκελν γηα ηνπο δεκφηεο ηνπο (πρ. ράξηεο θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα), λα βνεζήζνπλ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, ηα επηκειεηήξηα θαη ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη λα αγλνήζνπλ ηε κεηξηφηεηα ηνπ θξάηνπο, θάλνληαο «εμππλόηεξνπο» ηνπο δήκνπο ηνπο, γηαηί «πνιινί θνχθνη, ίζσο θέξνπλ ηελ άλνημε», φπσο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Δπφκελε νκηιήηξηα ήηαλ ε Γηώηα Παπαξίδνπ, Α’ Δθηειεζηηθή Αληηπξφεδξνο ηνπ ΢ΔΠΔ, ε νπνία, αθνχ επεζήκαλε πσο, παξά ηελ θξίζε, εμαθνινπζνχκε σο ρψξα λα βξηζθφκαζηε πνιχ ςειά ζηελ θαηάηαμε πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηαθήξπμε φηη «κπνξνχκε λα θάλνπκε παπάδεο», αιιά ρξεηάδνληαη βεβαίσο νη θαηάιιειεο ππνδνκέο.

Καηήγγεηιε ηηο θαζπζηεξήζεηο ζην Δ΢ΠΑ, ηελ αλαβιεηηθφηεηα ζην «΢ύδεπμηο» ΗΗ, ηηο απψιεηεο ηεο ρψξαο, πνπ ππνινγίδνληαη ζε 50 δηζ. €, ιφγσ ηνπ brain drain, ηελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο θαη ηελ αλχπαξθηε ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Καηέιεμε δε, ηνλίδνληαο πσο έρνπκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο λα ηα θαηαθέξνπκε ζαλ ρψξα, φπσο έρεη απνδεηρηεί αξθεηέο θνξέο ζηελ πξάμε. Σελ ελφηεηα έθιεηζε κε ηε δηθή ηεο εηζήγεζε, ε Ησάλλα ΢ακπξάθνπ, ζχκβνπινο ηνπ πθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Έλσζεο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΔΜεΠΔΔ).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Η θα ΢ακπξάθνπ αλαθέξζεθε ζηα λέα ζρέδηα ζηξαηεγηθήο θαη δηαηνκεαθά πξνγξάκκαηα, ζηνπο πφξνπο άλσ ηνπ 1 δηζ. € πνπ νδεχνπλ πξνο ηνλ θιάδν, ζηελ παξαηεξνχκελε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ΢ΓΙΣ, ζηα πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ησλ (αξθεηψλ) πηινηηθψλ έξγσλ γηα smart cities πνπ έζησ θαη ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηνχληαη απηή ηελ επνρή ζηε ρψξα (πρ. Υαιθίδα, Πάηξα, Σξίθαια, θιπ.) θαη παξφηξπλε ηνπ ΟΣΑ «λα ςάμνπλ γηα ιχζεηο», θαζψο πξφθεηηαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ζεκαληηθά πνζά απφ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο (πρ. smart lighting / parking). Δπηβεβαίσζε πσο «ιεθηά ππάξρνπλ» γηα ΣΠΔ, εηδηθά ζηνπο ρψξνπο ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αθφκα θαη απφ ην «παθέην Γηνπλθέξ», νη ιχζεηο απφ πιεπξάο ηερλνινγίαο είλαη πιένλ ψξηκεο, άξα ην κφλν πνπ κέλεη είλαη ην φξακα θαη ε πινπνίεζή ηνπ, απφ πιεπξάο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Αθνινχζεζε ε κεζηή θαη νπζηαζηηθή νκηιία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο, Κώζηα Αγνξαζηνύ, ε νπνία ήηαλ νπζηαζηηθά ν επίινγνο ηνπ δηήκεξνπ ΢πλεδξίνπ. Ο νκηιεηήο ηφληζε φηη ζηελ επνρή ησλ «έμππλσλ» αλζξψπσλ θαη ησλ «έμππλσλ» πφιεσλ ιείπεη έλα εμίζνπ «έμππλν» θαη θπξίσο επηηειηθφ θξάηνο, «θη απηόο πνπ ηελ πιεξώλεη, είλαη ν θόζκνο!».

΢ηνλ ίδην ηφλν, πξφζζεζε πσο «ην ζύζηεκα επελδύεη ζ’ ό,ηη γπαιίδεη, ηέξπεη ηα απηηά θαη ηα κάηηα», «ζηφιηζε» ηελ θεληξηθή δηνίθεζε κε αξθεηά θνζκεηηθά επίζεηα θαη ππνγξάκκηζε φηη απνδείρζεθε θαηψηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ. Παξά ηηο δπζθνιίεο, πάλησο, επέκεηλε φηη ππάξρνπλ ηνκείο (φπσο πρ. ε πγεία θαη ε ηειεθξνληίδα ζηνπο ρξνλίσο λνζνχληεο), φπνπ κε ηηο θαηάιιειεο ζπλέξγεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάγκαηα… Αλάινγεο πεξηπηψζεηο είλαη ν ηνπξηζκφο (έθεξε σο παξάδεηγκα ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο γηα Καιακπάθα-Όιπκπν) αιιά θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (άιιε βέιηηζηε πξαθηηθή, ν ςεθηαθφο έιεγρνο ησλ πδάησλ ηεο ιίκλεο Κάξιαο, ηνλ νπνίν πινπνίεζε ε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο). «Έρνπκε ηνπο αλζξώπνπο, ηηο εηαηξίεο θαη ηα ζπζηήκαηα, καο ιείπεη ε ζπλεξγαζία θαη ε επζύλε», ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά, αλαθεξφκελνο ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ πιεπξάο αμηνινγεηψλ. Ο θ. Αγνξαζηόο νινθιήξσζε ηελ νκηιία ηνπ δεηψληαο λα ραξαρηνχλ λένη δξφκνη, λα δεκηνπξγεζνχλ πγηείο θαη εμσζηξεθείο κνλάδεο, λα κεησζνχλ θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο (αλ θαη ηώξα «ε δεκηά έγηλε»), πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε αιήζεηα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Γηαθξίζεηο Πεξηθεξεηώλ, Γήκσλ θαη Πξνζώπσλ Απηνδηνίθεζεο ζηνλ ρώξν ησλ Smart Cities – Digital Citizens Σν ΢πλέδξην Smart Cities - Digital Citizens ζηελ δεχηεξε δηνξγάλσζή ηνπ ζεζκνζέηεζε ζεηξά πξσηνβνπιηψλ, πνπ αλαδεηθλχνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλίαο αμηφινγεο θαη παξαγσγηθέο πξνζπάζεηεο Φνξέσλ ζε Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο βαζηζκέλεο ζηηο Φεθηαθέο Σερλνινγίεο «πάλε κπξνζηά ηνλ ηφπν», φπσο ζπλεζίδνπλ λα ιέλε ζπκπνιίηεο καο, πνπ απηήλ ηελ δχζθνιε πεξίνδν πνπ πεξλάεη ε Διιάδα βιέπνπλ πξφνδν θαη αλάπηπμε κέζα απφ έξγα θαη πινπνίεζε ηδεψλ.

΢ε απηή ηελ θαηεχζπλζε απφ ην 2ν ΢πλέδξην Smart Cities - Digital Citizens ζεζκνζεηήζεθαλ: Σα Βξαβεία Smart Cities Awards, oη δηαθξίζεηο Digital Citizens Excellences, νη πξσηνβνπιίεο ησλ Σηκώκελσλ Πεξηθεξεηώλ, Πόιεσλ θαη Πξνζσπηθνηήησλ. ΢ην πιαίζην ηνπ 2νπ Smart Cities - Digital Citizens 2017 απνλεκήζεθαλ νη Γηαθξίζεηο Smart Cities Awards, Digital Citizens Excellences, θαζψο θαη εηδηθέο δηαθξίζεηο ζε ςεθηαθά έξγα θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπ δεκφηεο πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ειιεληθέο «έμππλεο» Πφιεηο.

Γηα ην 2017 αλαδείρζεθαλ:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Σηκώκελεο Πεξηθέξεηεο: Αηηηθή & Θεζζαιία

Σηκώκελεο Πόιεηο: Σξίθαια & Υαιθίδα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Smart Cities Awards: Ηξάθιεην

Digital Citizens Excellences: Γήκνο Λακηέσλ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Δηδηθέο Γηαθξίζεηο Γήκνο Ξάλζεο

Δπηκέιεηεξην Ξάλζεο

ΓΑΔΜ – Γήκνπ Αζελαίσλ

Γήκνο Κχζλνπ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Σηκώκελεο Πξνζσπηθόηεηεο ΢ηαχξνο Μπέλνο

Μηράιεο Σακήινο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Ζ Έθζεζε Sm@rt Cities-Digital Citizens”

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

Κιήξσζε Γώξσλ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


«Ελληνικέρ Πόλειρ: Εφαλτήπιο Οικονομικήρ Ανάπτςξηρ και Αειφοπίαρ για την Ελλάδα» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL ATHENS | 23 -24 MAIOY 2017

ΓΗΟΡΓΑΝΧ΢Ζ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Απολογιστικό Δελτίο 2ου "Sm@rt Cities Digit@l Citizens"  
Απολογιστικό Δελτίο 2ου "Sm@rt Cities Digit@l Citizens"  
Advertisement