Page 1

Schoolgids Parkschool

2013-2014


Inhoudsopgave

1

Welkom op de Parkschool Kwaliteit van onderwijs 4 Onze visie op onderwijs Persoonlijke aandacht Wat de kinderen leren Onze focus in het schooljaar 2013-2014 Werken in groep 1 en 2 Werken in groep 3 tot en met 8 Digitale leeromgeving Een goed contact met de ouders Medezeggenschapsraad Kwaliteitszorg Doorstroom en uitstroom voortgezet onderwijs Cito-scores Stagiaires Onderwijskwaliteit Organogram Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Leerplicht

Voorzieningen 12 Mogelijkheden Een actieve school Sociale vaardigheidstrainingen Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen Toekomst Praktische informatie en regels 14 Veiligheid Pauzehap Verjaardagen Kleding Preventie hoofdluis Telefoon en bereikbaarheid Aangepast rooster Te laat komen en verlof Regelingen 18 Risicopreventie Aansprakelijkheid Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Sponsoring Informatie voor gescheiden ouders Schorsings- en verwijderingsprocedure Aanmelden 22 Toelating en weigering van leerlingen Aanmelding van een leerling met specifieke leerbehoeften Contactgegevens 22 Algemene informatie 2013-2014 23 Klassenbezetting E-mail adressen Vakantierooster 2013-2014 Studiedagen Taken & functies Schooltijden


Welkom op de Parkschool Beste ouder / verzorger, Deze schoolgids geeft informatie over de Parkschool. Aan de ouders van onze leerlingen, maar ook aan ouders die op zoek zijn naar een school voor hun zoon of dochter. De Parkschool staat bekend om haar gedegen onderwijs en persoonlijke aandacht voor de leerling. We bieden de leerling orde, rust en regelmaat. We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. Als onderwijsinstelling zijn wij continu in beweging. In deze gids willen wij graag laten zien hoe wij structureel een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs nastreven en onze leerlingen onderwijs geven waarbij ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Daarnaast geeft deze gids belangrijke praktische informatie en toont het welke service wij buiten het lesprogramma om bieden. Onze school is gehuisvest in twee prachtige gebouwen met ruime speelmogelijkheid op het schoolplein. Ook beschikt de school over een eigen gymzaal. De Buitenschoolse opvang (BSO) – verzorgd door DOOMIJN- bieden we in het schoolgebouw aan (ook in de vakanties). De informatie in deze gids is natuurlijk niet volledig. De beste indruk van onze school krijgt u wanneer u bij ons komt rondkijken. U kunt de sfeer op onze school proeven door te praten met de leerlingen, ouders en leerkrachten. Ik nodig u van harte uit om een afspraak met mij te maken. Voor actuele informatie of meer achtergronden kunt u tevens terecht op onze website www.parkschoolzwolle.nl Met vriendelijke groet, Rien Bouw Directeur de Parkschool

2


De Parkschool

3

De Parkschool is de oudste openbare basisschool in Zwolle. In 1867 was het de opleidingsschool voor de toenmalige Rijks HBS. Onder de naam ‘School I’ was de school gevestigd aan het Grote Kerkplein. In 1929 verhuisde de school naar de huidige plek. In 1959 kreeg de school de naam Parkschool, vanwege het nabij gelegen Park Eekhout. Het schoolgebouw is ontworpen door stadsarchitect L. Krook, die daarvoor onder meer de Lorenz-Kirche in Lübeck en diverse overheidsgebouwen in Amsterdam had ontworpen. De school heeft dan ook kenmerken van de Amsterdamse School: steile, met pannen bedekte daken en overstekende goten.


Kwaliteit van onderwijs Onze visie op onderwijs Op de Parkschool is ieder kind een V.I.P., een “Veelzijdig Individu met Pit”. Op onze school staan gedegen onderwijs en persoonlijke aandacht centraal: we proberen onderwijs op maat te geven. We bieden onze leerlingen orde, rust en regelmaat in een veilige omgeving. In een sfeer van geborgenheid en veiligheid ontwikkelt een kind zich het best. Wij willen onze leerlingen niet alleen iets leren, - onze taak is de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs -, maar hen ook stimuleren hun zelfkennis te vergroten en zelfvertrouwen en positief gedrag te ontwikkelen. We proberen hen - samen met u als ouder(s) - te vormen tot evenwichtige, mondige en weerbare mensen met een eigen persoonlijkheid en een sterk maatschappelijk bewustzijn. Mensen die elkaar, ondanks verschillen, respecteren. De Parkschool is daarnaast ook een ‘groene’ school - we leren onze leerlingen bewust om te gaan met het milieu. Veel lessen zijn interactief: de leerlingen bespreken met elkaar een bepaald onderwerp en onderzoeken het grondig. De Parkschool staat van oudsher bekend als een ‘traditionele’ school. Met veel aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen. Daarnaast leggen wij nadruk op echte kennisvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Tegelijk zijn wij als onderwijsinstelling vernieuwend en continu in beweging. Als het bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs dan gaan traditie en vernieuwing op de Parkschool hand in hand. We gebruiken digiborden, leggen nadruk op ICT in het onderwijs en hechten grote waarde aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. We gaan mee met de steeds grotere internationale oriëntatie door al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan vreemde talen en wereldoriëntatie. Presteren is op de Parkschool een positief woord. Of het nu om kennis, vaardigheden of om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Persoonlijke aandacht Onze leerlingen krijgen altijd de kans op hun eigen niveau te leren. Wij houden goed zicht op hun prestaties door een leerlingvolgsysteem dat informatie van landelijk genormeerde toetsen en resultaten op het terrein van sociale en emotionele ontwikkeling bijhoudt. Leerlingen die opvallend goed presteren en leerlingen die ‘achterblijven’ krijgen, op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, een op maat gemaakt groepsplan of een individueel handelingsplan. Dat gebeurt altijd in goed overleg tussen de school en de ouders.

4


Dit zou kunnen betekenen dat de Parkschool uw kind remedial teaching aanbiedt of dat wij u adviseren om met uw zoon of dochter naar een logopedist te gaan. Tegelijk kunnen leerlingen die op een hoger niveau zitten bij rekenen, daar lessen in volgen bij een hogere klas. Voor meerbegaafde kinderen bieden wij - in samenwerking met andere basisscholen en de Thorbecke Scholengemeenschap - aanvullende vakken aan zoals ‘nieuwe media’ en ‘natuur - en scheikunde’ (de Marco Polo lessen). Voor hoogbegaafde leerlingen participeert onze school in de Cnopiusklassen, onderwijs op maat voor hoogbegaafde leerlingen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en het samenwerkingsverband De Stroming. Dit is een bovenschoolse lesvoorziening waar de leerlingen elkaar wekelijks één dagdeel ontmoeten. Ze worden begeleid door een gespecialiseerde groepsleerkracht. Daarnaast gaan de leerlingen gewoon naar de eigen basisschool en volgen daar een aangepast programma. Zowel voor rekenen / wiskunde als voor taal krijgen de leerlingen opdrachten. Die worden als schoolwerk meegenomen naar de eigen basisschool en een week later besproken. Het programma bestaat verder uit Russisch en projecten over filosofie, debatteren, astronomie, architectuur en chemie. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leer- en werkstrategieën. 5

De Parkschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Stroming. Het doel is om kinderen zo lang mogelijk in het reguliere basisonderwijs op te vangen en te houden. Het samenwerkingsverband heeft een zorgplan waar ook het zorgplan van de Parkschool op gebaseerd is. In het schooljaar 2012 / 2013 zijn er vanuit de Parkschool twee verwijzingen geweest naar het speciaal (basis)onderwijs. Alle kinderen die extra zorg nodig hadden, zijn binnen de school opgevangen. Wat de kinderen leren De Parkschool geeft veel aandacht aan de basisvakken lezen, taal, schrijven en rekenen, maar wij proberen altijd een stap verder te gaan. Zo starten wij vanaf groep 1 al met het vak Wereldoriëntatie. Engels is een verplicht vak in de groepen 7 en 8 op Nederlandse basisscholen. Op de Parkschool geven we minimaal een half uur Engels per week in alle groepen. In de groepen 1 en 2 gebruiken we daarvoor My name is Tom; in de middenbouw en bovenbouw (groep 5 tot en met 8) gebruiken we Take it easy. Omdat onze school in alle groepen Engelse les geeft, zijn we sinds 2009 ook een erkende Anglia school. De leerkrachten zijn gecertificeerde leerkrachten en geven Engelse les met verschillende methodes. In groep 8 sluiten de leerlingen hun Engelse leergang af met een heus Anglia-examen. Ook bieden wij in samenwerking met de Thorbecke Scholengemeenschap Franse les aan in groep 8. Daarnaast volgen onze leerlingen ieder


schooljaar de Kanjertraining. Daarin ontwikkelen zij hun sociale vaardigheden en versterken zij hun eigen bewustwording. Leerlingen in de groepen 7 en 8 krijgen levensbeschouwelijk onderwijs waarbij zij zich kunnen aanmelden voor lessen Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) verzorgd door een gastdocent. Behalve aan de expressievakken besteden we ook veel aandacht aan spel en bewegingsonderwijs. Een deel van de gymnastieklessen wordt verzorgd door een vakleerkracht. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen opgroeien tot actieve en mondige burgers. Daarom kent onze school een Leerlingenraad waarin leerlingen onder andere meedenken over de inrichting van het schoolplein, het onderwijs op school en de schoolregels. Leerlingen stellen zich kandidaat voor de raad en na een echte verkiezingscampagne kunnen ze in de Leerlingenraad gekozen worden. Democratie en actief burgerschap brengen we op deze manier in de praktijk. Onze focus in het schooljaar 2013 / 2014 De Parkschool is in een school die voortdurend in beweging is en doorlopend werkt aan de kwaliteit van het onderwijs. In het schooljaar 2013 / 2014 ligt de focus op de volgende onderwerpen. We zijn op weg een Academische Opleidingsschool te worden. Tijdens hun afstudeerperiode lopen studenten van de Katholieke PABO en Windesheim op onze school stage en doen onderzoek op het gebied van taal. De resultaten van de onderzoeken gebruiken we voor kwaliteitsverbetering op onze school. Samen zetten we ook in op coÜperatief leren. Leerlingen leren met elkaar samenwerken om zo tot oplossingen van vraagstukken te komen. Hiervoor maken gediplomeerde leerkrachten tijdens de lessen video-opnamen van collega’s. Met elkaar bekijken ze de wijze van lesgeven en de omgang met de kinderen en bespreken de ontwikkelpunten. Deze zogenoemde Video Interactie Begeleiding draagt bij aan een verdere professionalisering van de leerkrachten op de Parkschool.

6


Werken in groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 werken we met Schatkist. Deze methode verwerken we binnen de thema’s die in de groepen aan de orde komen. Schatkist sluit aan bij de leesmethode die de Parkschool hanteert. Bij de jongste kleuters is het onderwijs gericht op het hen wegwijs maken in hun nieuwe schoolomgeving. De kinderen die al wat langer op school zijn krijgen vaker opdrachten. De oudste kleuters krijgen specifieke opdrachten die hen voorbereiden op groep 3. Zo krijgen zij al vroeg een ‘letterleer’-programma en een ‘cijferleer’-programma aangeboden. Iedere ochtend start de les bijvoorbeeld met een ‘circuit’: gedurende

Werken in groep 3 tot en met 8 De overgang van groep 2 naar groep 3 blijft voor kinderen (en hun ouders!) een hele gebeurtenis. Na de eerste lessen in spellen en tellen, leren de leerlingen nu echt rekenen en schrijven. De taalontwikkeling en de ontwikkeling van rekenvaardigheden worden vervolgens steeds verder uitgebreid. Hoewel de leerstof daarbij per jaar is geordend, is er veel aandacht voor het individuele niveau. Bij rekenen en het technisch lezen is het bijvoorbeeld mogelijk dat leerlingen hun lessen volgen in een hogere of lagere klas. Naast de punten die hierboven al genoemd worden – onder meer Engelse en Franse les, de Kanjertrainingen

een week zijn er verschillende tafels waar bepaalde stof wordt behandeld. De leerlingen rouleren langs deze tafels en nemen zo allemaal in hun eigen tempo alle stof tot zich. Ook biedt het de leerkracht mogelijkheden om persoonlijke aandacht aan leerlingen te geven. Daarnaast worden aan dergelijke werklessen vaak thema’s verbonden. De leerlingen krijgen alle kans zich in de eerste jaren thuis te voelen op de school en sociale vaardigheden te ontwikkelen: zij kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de speelhoeken, regelmatig is er een spelletjesmiddag en onze school biedt hen de hierboven genoemde Kanjertraining.

en levensbeschouwelijke vakken – wil de Parkschool haar leerlingen goed voorbereiden op de toekomst. Dit betekent dat wij de kinderen vanaf groep 6 laten kennismaken met huiswerk en het gebruiken van een agenda. Met de leerlingen bespreken we het ‘hoe, waarom en wanneer’ van huiswerk.

7


Digitale leeromgeving Computers zijn niet meer weg te denken uit het moderne onderwijs. Al direct in groep 1 maken we de kinderen spelenderwijs vertrouwd met de computer. In groep 5 besteden we veel aandacht aan informatie- en communicatietechnologie. Met behulp van het programma BasisBits vergroten de kinderen hun computervaardigheden. In groep 7 leren ze werkstukken te maken en te presenteren met behulp van de computer. Ook leren ze informatie te zoeken op het internet. Op de Parkschool gebruiken we computers ook voor individuele hulpverlening als ondersteuning bij een leermethode. Een goed contact met de ouders Wij vinden het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen regelmatig contact hebben met de school. We faciliteren dit door contact- en informatieavonden, een ouderavond en persoonlijke gesprekken met ouders. Natuurlijk worden ouders ook schriftelijk op de hoogte gehouden van wat er op school gebeurt - via de nieuwsbrief: de Parkschoolbabbel - en over de prestaties van de leerling. Ook door oudergesprekken en door de leerlingen drie keer per jaar een rapport mee te geven, informeren we ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). Medezeggenschapsraad In de Medezeggenschapsraad (MR) praten de ouders van de leerlingen en de leerkrachten met elkaar over de inhoud en de uitvoering van het onderwijsbeleid van de school. Het gaat hierbij om onderwerpen als de keuze van een lesmethode, de klassenindeling, huiswerkbegeleiding of het vakantierooster. Afhankelijk van het onderwerp hebben ouders advies- of instemmingsrecht. De MR-leden worden voor de helft gekozen door de ouders (oudergeleding) en voor de helft door de leerkrachten (personeelsgeleding). De uitslag van deze verkiezing wordt bekend gemaakt op de jaarlijkse ouderavond. De schooldirecteur is als adviseur bij (een deel van) de vergaderingen aanwezig. De namen van de leden van de MR 2013 / 2014 worden gepubliceerd in de Parkschoolbabbel en kunt u daarna vinden op de website van de school. Voor alle openbare basisscholen in Zwolle is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze houdt zich bezig met de “bovenschoolse zaken�. De reglementen van MR en GMR liggen op school ter inzage.

8


Kwaliteitszorg Een goede kwaliteit van ons onderwijs en onze dienstverlening gaat natuurlijk verder dan het betrekken van de Medezeggenschapsraad. Door betrokkenen bij de school te bevragen, willen we achterhalen of we de goede dingen doen. Dit vertaalt zich in diverse instrumenten: - Een inspectiebezoek - Vragenlijsten voor leerlingen - Een enquĂŞte onder ouders, leerkrachten en bovenbouwleerlingen - Gesprekken tijdens ouderavonden - Actief luisteren naar klachten, tips en suggesties via informele kanalen.

9

Met een terugtredende overheid neemt de verantwoordingsplicht van individuele scholen toe. Onze kwaliteitszorg krijgt dan ook structureel vorm. Net als alle Zwolse openbare scholen gebruikt de Parkschool de WMK-PO (Werken met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs) binnen een vierjarige cyclus. Elke twee jaar kunnen ouders, leerlingen en leerkrachten hun mening geven over de Parkschool. De analyse van die mening leidt, samen met het vierjaarlijkse schoolplan met beleidsvoornemens, tot een jaarlijks ontwikkelingsplan.

Commissies Diverse commissies organiseren activiteiten voor de leerlingen. De commissies worden gevormd door ouders en leerkrachten. Iedere ouder krijgt het verzoek zich aan te melden voor een activiteit in het kader van de ouderhulp: het zogenoemde oranje boekje. Daarnaast vragen we een vrijwillige bijdrage van ouders voor verschillende activiteiten waar deze commissies voor verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest. De kosten van schoolreisjes en het kamp in groep 8 vallen hier niet onder. Het is mogelijk in termijnen te betalen. Neemt u hiervoor contact op met de leerkracht van uw kind of met de directeur. De Ouderraad (OR) van onze school bestaat uit meerdere leden. Iedere ouder van een aan de school ingeschreven leerling kan zich verkiesbaar stellen voor de OR. Deze heeft als taak de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. De OR doet dit door het organiseren van activiteiten rondom feestelijke aangelegenheden. Die activiteiten worden gefinancierd vanuit het schoolfonds, waarvoor aan u elk jaar een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Zonder deze bijdrage kunnen de activiteiten niet plaatsvinden. De Oudervereniging van onze school houdt toezicht op de oudergelden van onze school. De namen van de leden van de Ouderraad 2013 / 2014 worden gepubliceerd in de Parkschoolbabbel en kunt u daarna vinden op de website van de school.


Doorstroom en uitstroom voortgezet onderwijs Op basis van de methodetoetsen en overige toetsgegevens worden de kinderen op niveau ingedeeld. Uitgangspunt blijft het leerstofjaarklassensysteem, maar het komt voor dat kinderen op een ander niveau delen van onderwijs volgen. Als het in het belang van het kind is, is het mogelijk dat in groep 2 de kleuterperiode wordt verlengd. Soms vinden we het voor een leerling ook beter dat een groep nogmaals wordt gedaan. Eveneens is het mogelijk dat leerlingen een groep overslaan of voortijdig naar het Voortgezet Onderwijs gaan.

vwo

havo/vwo

havo

havo/v-t vmbo-t

vmbo lager Totaal

2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013

10 (36%) 14 (43%) 9 (36%)

3 (11%) 3 ( 9 %) 7 (28%)

2 (7%) 5 (15%) 4 (16%)

6 (21%) 8 (24%) 3 (12%)

5 (18%) 3 ( 9%) 1 (4%)

2 (7%) 0 1 (4%)

28 (100%) 33 (100%) 25 (100%)

Cito-scores De eindopbrengsten op onze school van de afgelopen drie jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Parkschool Landelijk gemiddelde 2011 535,9 535,1 2012 535,4 535,1 2013 536,7 534,8 Stagiaires Onze school geeft stagiaires van verschillende opleidingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Het aantal stagiaires houden we bewust beperkt. Voorop staat altijd dat de kwaliteit van het onderwijs gehandhaafd blijft op het niveau dat wij voor ogen hebben. Als de school stagiaires heeft, wordt u door middel van de Parkschoolbabbel geïnformeerd in welke groep(en) zij les geven. Onderwijskwaliteit

In maart 2012 bracht de Inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs zijn vierjaarlijkse bezoek aan de Parkschool. De belangrijkste conclusie van het bezoek is dat op onze school de kwaliteit van het onderwijs in orde is. De resultaten van de leerlingen die na groep 8 onze school verlaten, zijn van voldoende kwaliteit. De Inspecteur was met name tevreden over de manier waarop wij de resultaten van de leerlingen analyseren en vervolgens, indien nodig, het programma voor de leerling of de groep leerlingen aanpassen. Daarnaast gaf de Inspecteur aan dat er op onze school zowel aandacht is voor meerbegaafde leerlingen als voor leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Uit bovenstaande blijkt dat ons uitgangspunt dat op de Parkschool ieder kind een V.I.P. is – een Veelzijdig Individu met Pit – ook daadwerkelijk inhoud krijgt: ieder kind krijgt die

10


aandacht die het nodig heeft. Ook is de Inspecteur van mening dat wij de ouders / verzorgers regelmatig informeren over ontwikkelingen binnen de school en over de resultaten die de leerlingen behalen. Bent u benieuwd naar het rapport van het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs over de Parkschool? De kwaliteitskaart van de Parkschool kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl. De Inspectie kunt u bereiken via info@owinsp.nl of door te bellen met 0800 08 51. Organogram Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

De Parkschool valt, onder andere met 27 andere scholen voor primair onderwijs, onder het bestuur van Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Raad van Toezicht

11 College van Bestuur

3 scholen voor VO en 1 school voor praktijkonderwijs

2 scholen voor Speciaal Onderwijs

Stafbureau

28 scholen voor Primair Onderwijs

Leerplicht Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig. Maar toch verwachten we ze elke dag op school, tenzij er sprake is van ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Het is belangrijk om het schoolritme niet te vaak te onderbreken. We verzoeken de ouders om eventueel schoolverzuim eerst te bespreken met de school. Juist de fase van spelenderwijs leren is erg belangrijk. Afwezigheid houden we wel bij. Vanaf 5 jaar moeten alle kinderen naar school.


Voorzieningen Mogelijkheden Op de Parkschool blijven de leerlingen met ingang van het schooljaar 2013 - 2014 verplicht tussen de middag op school over om met elkaar te lunchen. De kinderen eten samen met de leerkracht in het eigen klaslokaal. U zorgt er als ouder voor dat de kinderen zelf gezond eten en drinken bij zich hebben. Tip: geef niet meer of minder mee dan uw kind thuis eet. Na het eten gaan de leerlingen een half uur naar buiten. Vaste overblijfkrachten van DOOMIJN begeleiden deze opvang. De eindverantwoordelijkheid ligt bij onze school. Omdat de vaste overblijfmedewerkers een bijdrage ontvangen, zijn er kosten voor u aan verbonden: â‚Ź 80,- per kind per schooljaar. Hiervoor ontvangt u een nota. Naschoolse opvang Ook de naschoolse opvang is uitbesteed aan DOOMIJN. Ouders kunnen hier gebruik van maken na schooltijd (tot 18.00 uur) en tijdens schoolvakanties. De opvang vindt plaats binnen de school, op de zolderverdieping. De kosten voor naschoolse opvang zijn afhankelijk van het gezinsinkomen. Maar er zijn ook tal van vergoedingen waar u misschien recht op heeft. Meer informatie is te vinden bij de klantenservice van DOOMIJN. Deze is te bereiken via (038) 421 45 21 of klantenservice@doomijn.nl. Een actieve school De Parkschool wil een actieve school zijn: jaarlijks organiseren we tal van (buitenschoolse) activiteiten. Een kleine greep: Ieder schooljaar verzorgt de juf of meester met de groep een Klassenshow. Wekenlang oefenen de leerlingen hun voorstelling voor de andere leerlingen van de school en voor de ouders. Een mooie traditie is de opvoering door groep 6 van de Kerstmusical. Daarnaast vormen de leerlingen van de school het Kerstorkest. Jaarlijks ook is er een kleuterfeest, bezoekt Sint Nicolaas de Parkschool en is er een Sportdag voor alle groepen. We nemen deel aan sporttoernooien voor meerdere scholen, gaan op excursie en organiseren culturele activiteiten en schoolreisjes. En natuurlijk is er het afsluitende schoolkamp voor groep 8. Sociale vaardigheidstrainingen Naast de (extra) zorg die wij bieden om leerprestaties te bevorderen, geeft de Parkschool, waar dit nodig is, zorg rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Speciaal hiervoor maakten wij een sociale vaardigheidstraining.

12


Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen Voor iedere leerling maken we, na aanmelding op onze school, een digitaal leerlingendossier aan. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toetsen en rapportgegevens bewaard. In de loop van het jaar volgen we de leerling door middel van observaties. Daarnaast worden twee Ă drie keer per jaar toetsen voor diverse vakgebieden afgenomen waardoor de vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is. De uitslagen geven de school niet alleen een beeld van de leerprestaties en de ontwikkeling van de leerling, maar ook van het onderwijs op de Parkschool. 13

Toekomst In groep 8 maken de leerlingen een keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van resultaten uit het leerlingvolgsysteem stellen de leerkrachten van groep 8 voor iedere leerling een advies op. Daarin spelen naast schoolprestaties ook motivatie, werkhouding, concentratie, discipline en plezier in het leren een rol. Toetsen die meetellen zijn onder meer de landelijke CITO-toets, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) en een Schoolvragenlijst. In een gesprek met de ouders (en leerling) wordt een definitief advies gegeven en een keuze voor een type school in het voortgezet onderwijs gemaakt, waarbij het advies van de school bindend is.


Praktische informatie en regels Veiligheid Wij adviseren onze leerlingen om lopend of op de fiets naar school te komen. Veel kinderen worden echter met de auto naar school gebracht. We ontvangen regelmatig signalen dat dit leidt tot gevaarlijke situaties en kleine ergernissen. We verzoeken ouders of chauffeurs dan ook om de auto iets verder van de school te parkeren en de laatste meters naar school te lopen. Leerlingen moeten, wanneer zij bij de school aankomen, direct het schoolterrein opgaan. Het verkeer bij de ingang van het schoolplein is te druk om daar te lang te verblijven. Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Andere regels die gelden op het schoolplein: - - -

Honden zijn niet toegestaan op het plein. Sommige leerlingen zijn er bang voor. In de pauze wordt afval in de vuilnisbakken gegooid en niet op het plein. Net als in het schoolgebouw is kauwgom niet toegestaan. Balspelen gebeuren alleen onder toezicht van een leerkracht.

De andere regels die op het schoolplein gelden, bespreken we met de leerlingen. Pauzehap Tijdens de ochtend mogen leerlingen, voor de pauze, iets eten en / of drinken. Daarbij valt te denken aan zuivelproducten, fruit of een boterham. Trakteren op chips, limonades, snoep of andere zoetigheid is niet toegestaan. Verjaardagen Kinderen die jarig zijn, mogen op school trakteren (bij voorkeur een verstandige traktatie). De kinderen mogen zich in de pauze door de leerkrachten laten feliciteren. Uitnodigingen voor feestjes buiten school mogen niet worden uitgedeeld. We zien dan, als de uitnodigingen op school aan vriendjes en vriendinnetjes worden gegeven, teleurstelling bij de overige klasgenoten.

14


15


16

Kleding Twee keer per week wordt er gymles gegeven. Het is beslist de bedoeling dat de kinderen ‘gymmen’ in sportkleding: een sportshirtje, gymschoenen en aparte sportsokken. Dit geldt ook voor de buitenlessen. De kinderen nemen hun gymkleren wekelijks mee naar huis. Voor de kleuters geldt dat gymschoenen met klittenband of elastiek het beste zijn. U kunt eventueel met de leerkracht overleggen wat u moet aanschaffen. Om bij regen verwisseling van laarzen of een plastic regenjack te voorkomen, adviseren wij u om in elk kledingstuk de naam van uw zoon of dochter te schrijven. Daarnaast kunt u pantoffels meegeven, want spelen op sokken kan leiden tot ongelukken. Preventie hoofdluis Alle leerlingen ontvangen op de Parkschool een zogenoemde luizenzak waarin spullen als jas en overblijftas worden opgeborgen. Een luizenzak is een

goed en effectief middel om hoofdluis te voorkomen. Na elke vakantie controleren we alle leerlingen op de aanwezigheid van hoofdluis. Telefoon en bereikbaarheid Alleen in bijzondere omstandigheden mogen kinderen gebruik maken van de schooltelefoon. Het is kinderen niet toegestaan om zonder toestemming mobiele telefoons aan te hebben onder schooltijd. Voor dringende telefoontjes kunt u altijd bellen met (038) 421 18 83 of met het mobiele nummer van de directeur: 06 - 20 13 83 31 (alleen in noodgevallen). In onze leerlingenadministratie bewaren we onder andere ‘noodnummers’: telefoonnummers voor de enkele situatie waarin we u moeten kunnen bereiken. De actualiteit van zo’n lijst is natuurlijk van belang. Geeft u wijzigingen daarom direct door.


Aangepast rooster Om meerdere redenen kan er van de normale schooltijden worden afgeweken. Bijvoorbeeld als het ons niet lukt om vervanging te vinden bij ziekte, wanneer de leerkrachten een cursusdag hebben of wanneer we bij grote hitte een aangepast tropenrooster gebruiken. In al deze gevallen proberen wij u zo snel mogelijk hierover te informeren. We kunnen eventueel ondersteunen bij het vinden van vervangende opvang voor uw kinderen. Te laat komen en verlof We willen de onderwijstijd zo effectief mogelijk inzetten en dus op tijd beginnen met de lessen: half negen is half negen. De achterdeuren van de school gaan om half negen op slot. We willen ongenode gasten immers buiten houden. Kinderen die om welke reden dan ook niet op tijd kunnen komen, moeten daarom aanbellen aan de achterzijde van de school. 17

Verlof buiten de schoolvakanties kan - zo staat het in de Leerplichtwet - slechts worden toegekend bij bijzondere (familie)omstandigheden. Extra vakantieverlof kunnen wij slechts verlenen als u kunt aantonen dat in een bepaald jaar uw enige vakantie uitsluitend buiten de reguliere schoolvakanties kan worden opgenomen. Dit verlof wordt alleen verleend in en na overleg met de school. In de groepen 3 tot en met 8 mogen de ouders 1 keer per week kinderen in de klas brengen. De leerkracht bepaalt op welke momenten dit kan.


Regelingen Risicopreventie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ en Regio), de koepel waartoe de Parkschool behoort, is verantwoordelijk voor een tweejaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie. Op basis van dat rapport wordt het veiligheidsbeleid waar nodig aangepast. De school is voorzien van een brandmeldinginstallatie die maandelijks getest wordt en enkele keren per jaar oefenen we een ontruiming onder leiding van onze bedrijfshulpverlening. Ook de EHBO is in handen van de bedrijfshulpverlening. Op diverse plaatsen op school zijn duidelijk zichtbaar hulpmiddelen geplaatst. Aansprakelijkheid De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De school kan over het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aangericht aan eigendommen van leerlingen. De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare handeling die leidt tot schade. De school moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Denkt u bijvoorbeeld aan (verf)vlekken in kleding van kleuters. Daarnaast is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (op onze school de ouders, omdat de leerlingen jonger dan 14 jaar zijn), zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor.

18


Klachtenprocedure Wij doen uiteraard onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u en uw kind met een tevreden en veilig gevoel naar school gaan. Het kan altijd gebeuren dat u als ouder niet tevreden bent over de gang van zaken op school. Onze school heeft twee leerkrachten die voor ouders en leerlingen als contactpersonen fungeren wanneer er klachten zijn (mw E. Svajgr en mw A. de Lobie). Veelal zullen klachten over ‘de dagelijkse gang van zaken’ in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Als deze afhandeling niet tot tevredenheid leidt, kan er overleg met de schoolleiding plaatsvinden. Indien ook dit overleg niet tot tevredenheid leidt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Deze klachtenregeling en een uitgebreide toelichting zijn te raadplegen op school en op de website van Openbaar Onderwijs Zwolle (www. openbaaronderwijszwolle.nl).

19

Bovenschools is een vertrouwenspersoon aangewezen. De vertrouwenspersoon onderzoekt onder meer de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. Seksuele intimidatie In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en het personeel. Indien een personeelslid bemerkt dat een medewerker van de school zich mogelijk schuldig maakt, of heeft gemaakt, aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een leerling van de school, dient deze dat terstond aan de schoolleiding te melden. Deze treedt dan direct in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg wordt geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, volgt aangifte bij de politie. Voordat dit gebeurt, worden de ouders van de betrokken leerling en de desbetreffende persoon op de hoogte gesteld.

In het kader van preventie van seksuele intimidatie heeft onze school twee leerkrachten (mw E. Svajgr en mw A. de Lobie) als contactpersonen. Zij dienen een mogelijk slachtoffer te wijzen op de optie van het doen van aangifte. Voor meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur: 0900 111 31 11.


Sponsoring Door sponsoring krijgen scholen financiële speelruimte die zowel ten goede komt aan het onderwijs als aan allerlei nevenactiviteiten. Onze school staat dan ook positief tegenover sponsoring. Sponsoring moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: - Het moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstellingen van de school. - Het mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. - Het mag niet de onderwijsinhoud of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. Er is een Convenant sponsoring dat op school ter inzage ligt en is te vinden op de site van www.openbaaronderwijszwolle.nl. Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt, moeten de goedkeuring hebben van het schoolbestuur en de instemming van de Medezeggenschapsraad. Ouders die een klacht hebben over sponsoring, kunnen deze klacht indienen bij de contactpersoon van de school. Informatie voor gescheiden ouders Als ouder heeft u recht op bepaalde informatie over uw kind. Bijvoorbeeld informatie over hoe het gaat op school, het rapport of de informatie van de ouderavonden. De school moet u die informatie geven. Ook als u gescheiden bent en ook als u geen ouderlijk gezag meer heeft over uw kind. Als beide ouders na de echtscheiding met het gezag belast blijven, dan zullen zij door de school gelijk worden behandeld. U mag dan beiden dezelfde informatie verwachten. Als er één ouder belast is met het ouderlijk gezag, dan heeft deze ouder de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft en informatie over uw kind wilt, dan moet u zelf bij de schooldirecteur naar de informatie vragen. De directeur mag weigeren om u de informatie te geven. Dit mag hij echter alleen als hij dit in het belang vindt van uw kind. Ook hoeft de leerkracht of directeur u niet meer informatie te geven dan aan de met het gezag belaste ouder is gedaan. Als u vindt dat u recht heeft op informatie over uw kind, maar de directeur of leraar weigert dit, dan kunt u hierover praten met de directeur van de school. Als dit niet helpt, kunt u een klacht indienen.

20


21

Schorsings- en verwijderingsprocedure Als zich in of om de school ernstig grensoverschrijdend gedrag voordoet, maken wij het betreffende gedrag direct bespreekbaar. De betrokkenen kunnen te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met als uiterste vorm schorsing of verwijdering. Daar waar schorsing (het ontzeggen van de toegang tot de school) tijdelijk is - en vooral als ordemaatregel gebruikt kan worden -, is verwijdering een definitieve maatregel die als laatste maatregel ingezet kan worden. De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren dezelfde Schorsings- en verwijderingsprocedure en volgen deze zorgvuldig als er sprake is van (orde)maatregelen. Deze procedure is in te zien op uw school en op de internetsite van www.openbaaronderwijszwolle.nl. Algemene informatie over schorsen en verwijderen kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.


Aanmelden Ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan, kunnen, het liefst ruim voor de vierde verjaardag van het kind, contact opnemen met onze directeur. U kunt dan samen met uw kind een bezoek brengen aan onze school: de sfeer proeven, informatie vergaren en al uw vragen stellen. Het bezoek is geheel vrijblijvend. Zodra een leerling is aangemeld, kan hij of zij twee dagdelen voorafgaand aan de vierde verjaardag proefdraaien om alvast te wennen. Voor leerlingen die van een andere school komen, geldt min of meer dezelfde procedure. In overleg met de directeur wordt een bezoek ingepland. Toelating en weigering van leerlingen In principe is ieder kind vanaf vier jaar van harte welkom op onze school. Indien er sprake is van een zorgelijke achtergrond of cognitieve en/of gedragsmatige problemen komt er echter eerst een voorlopige toezegging. Aanmelding van een leerling met specifieke leerbehoeften Na de voorlopige toezegging start onze school, na schriftelijke toestemming van de ouders, een onderzoek naar de toelaatbaarheid. Wij verzamelen daarbij informatie en bespreken dit in het managementteam (intern begeleider, coรถrdinator onder- en bovenbouw en de directeur). Het team komt tot een gezamenlijk advies. Dat kan positief zijn, maar ook kan de school de ouders voorstellen om gezamenlijk een meer passende school te zoeken. De voorwaarden voor plaatsing zijn: - Een open en eerlijke informatieverstrekking tussen ouders en school. - Ouders moeten open staan voor mogelijk verder onderzoek en / of begeleiding. - Betrokken leerkrachten kunnen extra tijd steken in bijscholing, contacten met ouders en andere betrokken instanties.

Contactgegevens De Parkschool Westerlaan 22 8011 CC Zwolle (038) 421 18 83 www.parkschoolzwolle.nl info@parkschoolzwolle.nl

22


Algemene informatie 2013-2014 Klassenbezetting schooljaar 2013-2014 Groep Leerkracht(en) 1/2a 1/2b 1/2c 3a 4a 4b 5 6 7 7/8

Juf Ingrid Pieksma en juf Mirjam Burgman Juf Jolanda Cuper en juf Sabine Nalis Juf Ellen Svajgr en Juf Rana Steensma Juf Katinka Polak Juf Sabine Nalis en juf Suzanne Aalberts Juf Dorothy Beijer en juf Mirjam Burgman Juf Alette Brandt en juf Edith Nijdam Meester Wilco Versluis en juf Ansje de Lobie Juf Sandra Beumer en juf Ansje de Lobie Meester Géke Nalis en juf Agnes van der Beek

Het team krijgt ondersteuning van twee vierdejaars studenten: Anouk Dekker (Katholieke Pabo Zwolle) en Cennet Özcan (Windesheim). E-mail adressen Suzanne Aalberts s.aalberts@parkschoolzwolle.nl Agnes van der Beek s.beumer@parkschoolzwolle.nl Dorothy Beijer d.beijer@parkschoolzwolle.nl Rien Bouw directeur@parkschoolzwolle.nl Alette Brandt a.brandt@parkschoolzwolle.nl Mirjam Burgman m.burgman@parkschoolzwolle.nl Jolanda Cuper j.cuper@parkschoolzwolle.nl Femke Kooistra f.kooistra@parkschoolzwolle.nl Ansje de Lobie a.delobie@parkschoolzwolle.nl Emely Meijer e.meijer-fockens@parkschoolzwolle.nl Sabine Nalis s.nalis@parkschoolzwolle.nl Géke Nalis g.nalis@parkschoolzwolle.nl Edith Nijdam e.nijdam@parkschoolzwolle.nl Monique Oostveen m.oostveen@parkschoolzwolle.nl / ib@parkschoolzwolle.nl Ingrid Pieksma i.pieksma@parkschoolzwolle.nl Katinka Polak k.polak@parkschoolzwolle.nl Rana Steensma r.steensma@parkschoolzwolle.nl Ellen Svajgr Siep Veltrop Wilco Versluis

e.svajgr@parkschoolzwolle.nl s.veltrop@parkschoolzwolle.nl w.versluis@parkschoolzwolle.nl

Vakantierooster 2013-2014 Eerste schooldag maandag 19 augustus 2013 Herfstvakantie maandag 21 oktober 2013 tot en met vrijdag 25 oktober 2013 Kerstvakantie maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2014 tot en met vrijdag 28 februari 2014 Goede Vrijdag vrijdag 18 april 2014 Meivakantie maandag 21 april tot en met maandag 5 mei 2014 Hemelvaart donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2014 2e Pinksterdag maandag 9 juni 2014 Zomervakantie 7 juli 2014 tot en met 15 augustus 2014 Studiedagen De leerkrachten van de Parkschool hebben in het schooljaar 2013/2014 de volgende studiedagen. De kinderen zijn dan vrij. Maandag 10 februari 2014 Dinsdag 10 juni 2014


De Parkschool onderscheidt binnen de school diverse taken & functies: Directeur Dhr. Rien Bouw Onderwijskundige en organisatorische leiding voor de gehele school Adjunct-directeur Dhr. Géke Nalis Gebouw, inventaris, stagiaires. Intern begeleidster Mw. Monique Oostveen Organiseert de zorgverbreding op schoolniveau en ondersteunt de hulp aan kinderen. ICT-er Dhr. Wilco Versluis Hardware, software, planning, instructie. De ICT-er zorgt ervoor dat de computers zo optimaal mogelijk worden gebruikt. Conciërge Dhr. Siep Veltrop Tal van huishoudelijke en administratieve taken maar ook nadrukkelijk te maken hebbend met de leerlingen. Vakleerkracht gymnastiek Mw. Femke Prins Verzorgt een deel van de gymnastieklessen en kan de groepsleerkrachten adviseren bij hun gymnastieklessen. Zij organiseert ook de jaarlijkse sportdag. Administratief Mw. Emely Meijer Administratieve ondersteuning, leerlingenadministratie, medewerkster afhandeling financiële zaken. Didactisch Coach Mw. Ingrid Pieksma coaching en begeleiding van leerkrachten. Groepsleerkrachten Elke leerkracht is aanspreekpunt voor de gang van zaken in de groep. Onder haar (zijn) verantwoordelijkheid vallen de leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Naast de verantwoordelijkheid voor de groep heeft elke leerkracht organisatorische taken en onderwijsinhoudelijke verantwoordelijkheden in het belang van de hele school. Al die taken zijn opgenomen in een beschreven taakbeleid. Schooltijden groepen 1 tot en met 4: maandag, dinsdag en donderdag: woensdag en vrijdag:

8.30 uur – 14.45 uur 8.30 uur – 11.45 uur

groepen 5 tot en met 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.45 uur woensdag: 8.30 uur – 12.30 uur

Drukwerk: Grafisch Bedrijf Bredewold Teksten: Joep van der Heijden VDHtxt.com

Vormgeving & fotografie: Mark Monsma teamup-vormgeving.nl

24


De Parkschool Westerlaan 22 8011 CC Zwolle (038) 421 18 83 www.parkschoolzwolle.nl info@parkschoolzwolle.nl

Parkschool schoolgids 2013 14  
Advertisement