Page 1

jaargang 7 2012

INFO Info 2

TopKwartaal: wat is uw verwachte winst in 2012? Wilt u ook tot de 10% financieel best presterende varkensbedrijven behoren? Om dit te bereiken, is het monitoren van de kostprijsontwikkeling binnen uw bedrijf van cruciaal belang. TopKwartaal Varkens is speciaal ontwikkeld om frequent zicht te houden op uw behaalde voerwinst en op de

kostprijsontwikkeling van het recente kwartaal en de winstprognose voor het lopende kalenderjaar. Lees verder op pagina 4

Continu zoeken naar de juiste balans Toen Peter de Nooij in 2000 het melkveebedrijf van zijn ouders overnam, besloot hij tot een overstap naar biologisch boeren. Die beslissing heeft tot nu toe, 12 jaar na dato, nog niet helemaal gebracht wat hij ervan verwachtte. ‘Maar spijt? Nee, bedrijfseconomisch doe ik niet onder voor mijn ‘normale’ collega-melkveehouders.’ Lees het verhaal van Peter de Nooij op pagina 3.

Nieuwe BV wetgeving in de maak

02

Het Nederlandse BV-recht is, in vergelijking met andere Europese landen, niet meer van deze tijd.

Balans en resultaat Waar denkt ú aan bij deze woorden? Aan de jaarrekening van uw bedrijf? Aan uw bedrijfsvoering en de prestatie van uw dieren of planten? Aan de verhouding tussen werk- en privétijd? Balans en resultaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo vraagt het managen van een bedrijf om finetuning van keuzes. De juiste verhouding van zaken, oftewel balans, maakt dat er net wat meer verdiend kan worden. Dat is goed voor uw resultaat, uw winst. Gecombineerd met de juiste balans tussen ‘vreemd en eigen vermogen’ wordt het resultaat wéér wat beter. Om tot een goed resultaat te komen is het echter ook voldoende rust en tijd belangrijk. Om het goede resultaat voor u persoonlijk tot waarde te brengen is vaak ook weer (vrije) tijd nodig. Kortom, het hele ondernemerschap hangt met deze twee woorden samen. In dit infobulletin leest u meer over hoe u in balans met accon■avm tot het beste resultaat kunt komen.

r Andries Jan MdarektBdireocteeur

Tijdelijke willekeurige afschrijvingen (TWA)

05

Nieuwe machines, werktuigen en installaties gekocht en betaald in 2009, 2010 en 2011 mogen willekeurig worden afgeschreven.

De toekomst van de melkveehouderij

07

De afschaffing van het quotum heeft melkveehoudend Nederland al enkele jaren in de ban.


De financiële gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid op de kritieke melkprijs Sinds februari is accon■avm bezig met een onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het mestbeleidplan op de kritieke melkprijs. Wij willen u graag inzicht geven in de eerste voorlopige resultaten. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen intensieve en extensieve bedrijven. Omdat de invulling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid nog niet officieel is vastgesteld, zijn er een aantal aannames gedaan wat betreft de invulling van het GLB door de overheid. Hierdoor ontstaat een minimaal te verwachten effect en een maximaal te verwachten effect.

In 2010-2011 kreeg een gemiddeld intensief bedrijf nog € 3,50 per 100 kg melk aan bedrijfstoeslag. Uit het lopende onderzoek blijkt dat een gemiddeld intensief bedrijf in het aanvangsjaar 2014, minimaal € 0,30 en maximaal € 0,70 eurocent per 100 kg melk minder krijgt ten opzichte van de referentiejaren. In 2019, het jaar waarin het Gemeenschappelijk landbouwbeleid geheel is ingevoerd, zal de bedrijfstoeslag nog slechts € 1,90 tot € 2,55 per 100 kg melk zijn. De kritieke melkprijs van een gemiddeld intensief bedrijf zal hierdoor stijgen met € 0,95 tot € 1,60 per 100 kg melk. Een extensief bedrijf zal in 2014 gemiddeld € 0,05 tot € 0,50 per 100 kg melk minder ontvangen

ten opzichte van de referentiejaren. In 2019 zal dit tussen de € 0,35 en de € 1,20 minder zijn. Bent u benieuwd geworden naar het effect van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid voor uw bedrijf? Vraag uw adviseur eens naar de Ciolos-scan.

Nieuwe BV wetgeving in de maak

Eenvoudiger, flexibeler én strakker Het Nederlandse BV-recht is, in vergelijking met andere Europese landen, niet meer van deze tijd. Een nieuwe wet moet de BV flexibeler en toegankelijker maken. Wat gaat er allemaal veranderen?

Er worden in Nederland jaarlijks zo’n 40.000 BV’s opgericht. Vooral omdat de BV als rechtspersoon in beginsel aansprakelijk is voor eventuele schulden, en niet de ondernemer zelf. Deze en zijn eventuele mede-aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij bij oprichting in het bedrijf stoppen. Die storting is bij wet geregeld en bedraagt minimaal 18.000 euro. Voor veel ondernemers zijn deze en een aantal andere wettelijke eisen en kosten reden om ondanks de voordelen af te zien van de BV als rechtsvorm. Daar gaat verandering in komen. Eenvoudig Nederland wijkt met zijn BV-recht in negatieve zin af in Europa. Steeds meer Nederlandse ondernemers grijpen bijvoorbeeld naar de Engelse Limited als ondernemingsvorm omdat de regels soepeler zijn en omdat ook het kapitaal dat nodig is voor de oprichting minimaal is. Een Limited richt je al op met een euro! Om de concurrentieslag met het

02 InfoBulletin

buitenland niet te missen wordt de wetgeving aangepast. Uitgangspunt daarbij is een vereenvoudiging en flexibilisering van de regels en de eisen. Ook moeten de regels beter aansluiten bij de praktijk.

straks geen dividend mag uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf zijn schulden niet kan betalen. Bestuurders en aandeelhouders die hierin onzorgvuldig handelen, kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Verleden tijd Een belangrijke wijziging is de afschaffing van het verplichte startkapitaal van minimaal 18.000 euro. In de praktijk was dat bedrag eigenlijk al een wassen neus. Had je dat geld als oprichter van een BV niet beschikbaar, dan kon je bijvoorbeeld ook een bestaande BV kopen of verkrijgen met een zogeheten kasrondje, een financieel handigheidje. Ook de verplichte bank- en accountantsverklaring bij de oprichting van een BV zijn binnenkort verleden tijd. Daarnaast is de ondernemer straks veel vrijer in de inrichting van de statuten van zijn BV. Zo wordt het mogelijk stemrechten en winstrechten, die thans allebei aan elk aandeel gekoppeld zijn, los te koppelen.

Regels Voor alle duidelijkheid: de regels voor de zogeheten ‘nieuwe’ Flex BV gelden straks ook voor de ‘oude’, nu al bestaande BV’s. In het algemeen geldt: ook al wordt de aansprakelijkheid van de bestuurder groter, de BV is meer dan ooit het overwegen waard.

Uitkeringstoets In het nieuwe BV-recht verdwijnt een aantal zekerheden voor mogelijke schuldeisers. Ter compensatie daarvan kent de wet straks een zogeheten uitkeringstoets. Wil een BV een uitkering doen, bijvoorbeeld dividend, dan is naast een aandeelhoudersbesluit tevens goedkeuring van het bestuur nodig. Straks krijgen ook de bestuurders hierin een verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid. Het komt er kort en goed op neer dat de BV

Invoering nieuw BV-recht Het wetsvoorstel voor de nieuwe Flex BV ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het kabinet streeft naar invoering per 1 juli aanstaande. Of dat nog steeds het geval is, is natuurlijk de vraag, nu we naast de economische crisis ook in onzekerheid zijn beland. Meer informatie De juristen van accon■ avm adviseren u graag over welke rechtsvorm het beste past bij uw onderneming. Laat u eens informeren hoe je risico’s kunt beperken en de voor- en nadelen van uw rechtsvorm. De juristen zijn bereikbaar via ons hoofdkantoor in Arnhem: 026-384 23 84, of vraag uw accountmanager.


accon■avm benchmark maakt bedrijfsvergelijking mogelijk

Continu zoeken naar de juiste balans Toen Peter de Nooij in 2000 het melkveebedrijf van zijn ouders overnam, besloot hij tot een overstap naar biologisch boeren. Die beslissing heeft tot nu toe, 12 jaar na dato, nog niet helemaal gebracht wat hij ervan verwachtte. ‘Maar spijt? Nee, bedrijfseconomisch doe ik niet onder voor mijn ‘normale’ collega-melkveehouders.’ Het bedrijf van Peter de Nooij bevindt zich in een kwetsbaar gebied, tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam in en tegen het decor van de Amsterdam Arena. Een gebied dat, tussen de bebouwing in, gezien wordt als uiterst waardevol vanuit recreatief oogpunt. Ontwikkelingen daarin volgt Peter de Nooij wel op de voet, maar bieden hem tot nu toe weinig mogelijkheden. Hij zag na de overname van het bedrijf meer in een bedrijfseconomische keuze voor biologisch boeren: “Ik had natuurlijk kunnen kiezen voor groei met pakweg 20, 30 koeien. Maar op het topje van je leencapaciteit ook nog eens melkquotum aankopen, leek mij toen niet echt handig. Deze stap paste beter. Ik hoefde geen grote investeringen te doen. Ik kon relatief snel mijn omzet vergroten omdat ik meer voor mijn melk kreeg. En, ook niet onbelangrijk, ik kon tegen gunstige voorwaarden ‘groen geld’ lenen. Ideologie? Jawel, maar dat was niet de belangrijkste reden. Uit alle mogelijke berekeningen bleek dat we er vooral economisch mee opschoten.” Op peil Peter de Nooij melkt 75 koeien op 55 hectare. Dat is in aantal koeien en hectares meer dan toen hij het bedrijf overnam van zijn ouders. “Maar de totale melkproductie is nagenoeg gelijk gebleven. Overstappen op biologisch boeren betekent onvermijdelijk een productiedaling. Kunstmest strooien is uit den boze. Daardoor neemt de grasopbrengst af. Om de

productie op peil te houden, heb ik land moeten bijpachten. Kwaliteitsverlies van het gras heeft daarnaast direct gevolgen voor de hoeveelheid liters. Om de terugval daarin te compenseren, heb ik het aantal koeien moeten vergroten. Het heeft uiteindelijk niet helemaal gebracht wat ik ervan verwachtte, het is voortdurend zoeken naar de juiste balans. De melkgift per koe is lager dan vooraf berekend. Daarin is vooral het kwaliteitsverlies van het gras een factor van belang.”

Tegelijkertijd houd ik strak in de gaten hoe mijn bedrijfsvoering zich verhoudt tot die van ‘gangbare’ bedrijven met een vergelijkbare omvang. Samen met mijn accountmanager zet ik daarvoor de benchmark van accon■avm in. Dat werkt prima. Bedrijfseconomisch blijk ik niet onder te doen voor mijn collega-melkveehouders. Sterker nog, op basis van de benchmark doe ik het zelfs nog wat beter. Dat geeft moed.”

Benchmark Spijt heeft hij niet. En opgeven is al helemaal geen optie. Theoretisch gezien zou Peter de Nooij zo kunnen terugschakelen naar de ‘gangbare’ manier van werken. In de praktijk is dat minder eenvoudig: “Ik zit in een bepaald bedrijfsvoeringpatroon, waarin ik verder moet en, voor alle duidelijkheid, ook verder wíl. Daarom zoek ik samenwerkingen met gelijkgestemde biologische akkerbouwers, vooral om een oplossing te vinden voor dat kwaliteitsverlies van het gras. En ben ik samen met mijn accountant heel alert op fiscale mogelijkheden, zoals de milieu-investeringsaftrek.

Peter de Nooij: “ Ik zit in een bepaald bedrijfsvoeringpatroon, waarin ik verder moet en, voor alle duidelijkheid, ook verder wíl.”

InfoBulletin

03


Varkens

TopKwartaal: wat is uw verwachte

Wilt u ook tot de 10% financieel best presterende varkensbedrijven behoren? Om dit te bereiken, is het monitoren van de kostprijsontwikkeling binnen uw bedrijf van cruciaal belang. TopKwartaal Varkens is speciaal ontwikkeld om frequent zicht te houden op uw behaalde voerwinst en op de kostprijsontwikkeling van het

recente kwartaal en de winstprognose voor het lopende kalenderjaar. U kunt deze rapportage samen met ons op eenvoudige wijze voor uw bedrijf realiseren. Aan de hand van uw gegevens voor de BTW-aangifte en diergegevens uit uw technische administratie wordt TopKwartaal Varkens voor uw bedrijf gemaakt. Hierin wordt onder andere de voerwinst en de opbouw van de kostprijs per big en

per kilogram vlees per kwartaal weergegeven. Daarnaast wordt op basis van een prognose de verwachte winst berekend voor het lopende kalenderjaar. Met TopKwartaal Varkens heeft u elk kwartaal zicht op uw financiële resultaten en kunt u desgewenst sturing geven aan de geldstroom binnen uw bedrijf. Hiermee zet u koers om tot de financieel best presterende bedrijven te horen.

Melkveehouderij

Via resultaat 2011 vooruit kijken naar 2012 We hebben in het quotumjaar 2011/2012 te maken gehad met een goede melkprijs. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de winsten over het boekjaar 2011 en de te verwachten winsten over het jaar 2011/2012 fors zijn (gemiddeld € 50.000 en de TOP25% € 90.000). Dit wil echter niet zeggen dat de werkelijke inkomenspositie van de Nederlandse melkveehouders ook echt zo fors is toegenomen. Afnemende afschrijvingen op gebouwen en quotum zorgen er ook voor dat de fiscale winsten stijgen. Daarnaast zien we dat onder andere de voerprijzen het afgelopen jaar explosief zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Een gunstige ontwikkeling voor de sector is dat de rente al enkele jaren relatief laag staat, en als we de marktanalisten mogen geloven blijft deze ook nog tot 2013 aan de lage kant. Voor veel bedrijven die de afgelopen jaren een grote ontwikkelingssprong hebben gemaakt geeft dit extra, soms broodnodige, financiële ruimte.

04 InfoBulletin

Tendens Daarbij zien we dat op de wereldmarkt de zuivelprijzen op dit moment weer onder druk staan, terwijl de prijzen op de grondstoffenmarkt blijven stijgen. Als we de markttrends van de afgelopen jaren wereldwijd bekijken, kunnen we hier ook een tendens uit halen. Concreet betekent dit dat de melkprijs dalende is en de voerprijs nog op

een hoog niveau blijft. Voor het komende jaar geeft dit een druk op de liquiditeit. De verwachting is wel dat na verloop van tijd de voerprijzen weer zullen meedalen zoals dat elkaar, vanuit het verleden bekeken, nog altijd heeft gevolgd. Een goede indicator hiervoor is de melkprijs/voerprijs ratio (zie bijgaande grafiek).


Tijdelijke willekeurige afschrijvingen (TWA) en de fiscale spelregels Nieuwe machines, werktuigen en installaties gekocht en betaald in 2009, 2010 en 2011 mogen willekeurig worden afgeschreven. In de afgelopen maanden hebben wij vele vragen gehad over hoe deze regeling toegepast moet worden.

duur is het verschil tussen het bedrag van de aankoop minus (eventuele) inruil minus de restwaarde. In het eerste jaar mag u maximaal 50% afschrijven over de investering na aftrek van de inruil- en de restwaarde. Het minimum is 0%.

Allereerst geldt dat de investeringsverplichting tussen 1 januari 2009 en uiterlijk 31 december 2011 moet zijn aangegaan om vrij te kunnen afschrijven. Investeringen in het jaar 2009 moeten uiterlijk 31 december 2011 in gebruik zijn genomen. De investeringen in de jaren 2010 en 2011 moeten voor 31 december 2013 in gebruik zijn genomen. Het af te schrijven bedrag tijdens de economische levens-

Stel u heeft een eindbalans met datum van 30 april en u heeft een nieuwe verreiker gekocht in november 2011. De verreiker (A) is voor 50% betaald op 1 april 2012 en vervolgens op 1 juli 2012 in gebruik genomen. U kunt de verreiker dan voor maximaal 50% afschrijven in het boekjaar 2011/2012. De extra afschrijvingen worden dan verwerkt in de jaarrekening 2011/2012 en het is een uitgangspunt voor de

aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting 2012. In de onderstaande tabel zijn enkele andere mogelijke varianten uitgewerkt. Het afschrijvingspercentage kan jaarlijks afgestemd worden op het verlagen van de belastingdruk, door het benutten van de tariefverschillen in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Overigens is de onderstaande verdeling van de afschrijving ook mogelijk met investeringen waarvoor een VAMIL-goedkeuring is verkregen. Het extra afschrijvingspotentieel tijdens de economische levensduur is dan maximaal 75% van het ge誰nvesteerde bedrijfsmiddel.

Tabel 1: enkele mogelijkheden voor toepassing TWA: Jaar/afschrijving

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

A

0

50

0

50

0

0

B

50

0

0

25

0

25

C

0

25

0

25

0

50

InfoBulletin

05


Floriade opent de poorten

Een spetterend begin is het halve werk Met man en macht werd toegewerkt naar het begin van ’s wereld grootste tuinbouwtentoonstelling, de Floriade. Op 5 april jongstleden was het zover: de officiële opening door de Koningin werd zo ongeveer rechtstreeks uitgezonden. Het feest is begonnen en duurt tot en met 7 oktober. accon■avm is nauw betrokken bij de Floriade en houdt u de komende tijd volledig op de hoogte! Geen krant die er niet over schreef, geen tvstation dat er geen aandacht aan besteedde. De Floriade heeft een vliegende start beleefd. Ook vanuit het buitenland is er volop belangstelling. De tuinbouwtentoonstelling mag zich volgens de Amerikaanse nieuwszenders ABC en CNN zelfs rekenen tot de mondiale Top-12 van evenementen. Time-Life vulde drie pagina’s met een artikel over de Floriade. Floriade-directeur Paul Beck weet niet wat hem sinds de opening van ‘zijn’ tentoonstelling overkomt: “Ongelooflijk en met een mondiale publiciteitswaarde die niet in geld is uit te drukken. Direct vanaf het allereerste moment was het ongelooflijk druk. Al een paar dagen na de opening moesten we reorganiseren omdat de acht mensen aan de telefoon het niet aankonden. Het aantal groepsboekingen is onvoorstelbaar. Hoe dit kan? Ik zou het niet weten. Wat helpt, is natuurlijk dat de Turkse president en andere

hoogwaardigheidsbekleders ons met bezoeken vereren. En dan te bedenken dat we nu nog maar op 30, 40 procent van onze bezoekerscapaciteit zitten. De 100 procent halen we pas eind mei, begin juni. Maar goed ook, kunnen ook wij nog even wennen.” Verantwoord Paul Beck: “Van oorsprong is de Floriade een wereldtentoonstelling voor de tuinbouw. Maar door de brede thema’s duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de Floriade ook voor het MKB heel interessant. Dat raakt per slot van rekening iedereen. Elk onderdeel van de tentoonstelling - met accenten op gezondheid, energie, innovatie en cultuur - is opgebouwd rond de principes van cradle-tocradle. De bedoeling is dat bezoekers een belevenis mee naar huis nemen en zich realiseren dat er een ‘ander leven’ mogelijk is.” Als geen ander realiseert de Floriade zich ook haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Zeggen wat je doet, doen wat je zegt,” vindt Paul Beck. “Daarom hebben we uit de bestanden van het Arbeidsbureau en de Sociale Diensten 100 mensen geselecteerd die hier betaald voor ons werken. Nog eens 150 studenten lopen hier stage en krijgen een opleiding. Het terrein zelf is zo ingericht dat de regio er na afloop van de tentoonstelling een schitterend, eigentijds bedrijventerrein aan overhoudt.”

accon■avm op Floriade 4 april opende Koningin Beatrix officieel de Floriade. 5 april startsein voor de actie voor accon■avm duurzaam. Hoe kan accon■avm als organisatie duurzamer worden? Medewerkers denken actief mee om de duurzaamheid te vergroten. 12 april was de kick-off met de Floriade Primeur waarin we sport, ondernemen en Floriade met elkaar verknoopten. Een inspirerende bijeenkomst

06 InfoBulletin

voor Venlose ondernemers in samenwerking met VVV Venlo, Paul Beck (Floriade), Tom van ’t Hek (sportwereld), Marco Bogers (VVV Venlo) en Roel Wienen (accon■avm). 25 mei Bijeenkomst voor ondernemers in de tuinbouwsector. Interessante sprekers gaan in op de prangende vraag: Is er toekomst voor mijn bedrijf?

Moed De Floriade-directeur vindt het een teken van moed dat Nederland in tijden van crisis en tegenslag een dergelijke tentoonstelling neerzet. “Pure Holland-promotie. De hele wereld weet van dit evenement. En dat is onmetelijk veel meer waard dat het geld dat we erin steken.”

Partners accon■avm is al lange tijd nauw betrokken bij deze unieke wereldtentoonstelling die eens in de tien jaar wordt georganiseerd, en deze keer voor het eerst buiten de Randstad. Paul Beck is vol lof over de samenwerking: “Wij zijn eigenlijk natuurlijke partners, zien elkaar niet als aparte bedrijven maar zijn grotendeels geïntegreerd. Zo delen we hier vlakbij een kantoorpand met elkaar. accon■avm doet bij ons het hele financiële beheer en doet dat perfect. Veel bedrijven zouden willen dat ze het zo voor elkaar hebben.”


De visie van Hendrik Veldman

De toekomst van de Nederlandse melkveehouderij De afschaffing van het quotum heeft melkveehoudend Nederland al enkele jaren in de ban. De grote vraag die menig melkveehouder zichzelf de afgelopen jaren heeft gesteld is: “komt er ook wat voor terug?” de biggenprijs! De zuivelmarkt kent een paar goede jaren. Maar de zuivelprijzen op de wereldmarkt staan wel weer onder druk, terwijl de prijzen op de grondstoffenmarkt op een constant hoog niveau blijven staan. Als we naar de landen kijken waarin veehouders al produceren in een vrije markt zien we deze ontwikkelingen in sterkere mate. Dit betekent dat melkveehouders om een goede inkomstenpositie te behouden, in goede jaren moet bufferen zodat zij deze spaarpot in de slechte jaren kunnen gebruiken om de tekorten op te vullen. Een buffer van 40.000 tot 50.000 lijkt voor een melkveebedrijf met een 1.000.000 kilo melkproductie voldoende. Mest en milieu De magische datum van 1 april 2015 is nog maar drie quotumjaren van ons verwijderd. En melkveehouders met halflege stallen kijken reikhalzend uit naar de dag dat zij de stal mogen vullen.

Maar komt deze productieruimte wel beschikbaar voor deze stallen? En hebben veehouders die nu met weinig rendement fors zijn gegroeid het dan wel goed gedaan? Het antwoord op deze vragen zit verscholen in het nieuwe mest- en milieubeleid dat minister Bleker en staatssecretaris Atsma onlangs verzonden naar de tweede kamer. Zoals de kaders nu zijn geschetst wordt het milieubeleid de nieuwe beperking voor de Nederlandse melkveehouderij. Beweging Naast fosfaat en stikstof begint ook ammoniak binnen de melkveehouderij te knellen. Ammoniak, dat de melkveehouderij door de weidende koe jaren buiten schot heeft weten te houden, wordt nu ook een aandachtspunt voor de melkveehouderij. Een reductie is nodig voor 2015 en deze kan én moet voornamelijk worden gehaald binnen melkveehoudend Nederland.

De oplossingsrichtingen voor stikstof en fosfaat zijn samen te vatten in het woord efficiëntie. Efficiënt omgaan met mineralen betekent dat er extra gebruiksruimte verdiend kan worden waardoor een uitbreiding voor de Nederlandse melkveehouderij mogelijk kan worden. Een melkveehouder die in de komende jaren woorden kan omzetten in daden en efficiënt met de dure grondstoffen kan omgaan, heeft de beste ‘license to produce’, nu en in de nabije toekomst. Daarvoor moet u wel het huidige (mineralen)management in kaart brengen en stappen zetten richting optimalisatie. Hiervoor zult u zelf in beweging moeten komen! U kunt er nu nog aan proeven, over enkele jaren zult u moeten. En de ervaring leert dat veranderingen op gang brengen veelvuldig met tijd gepaard gaat. Hoeveel tijd hebt u nog nodig om in beweging te komen?

InfoBulletin

07


I

Bedrijf uitgelicht: melkveebedrijf te Allingawier agri ■ vastgoed heeft een courant melkveebedrijf in de verkoop nabij Allingawier, tussen Bolsward en Workum. Het bedrijf omvat zeer goed onderhouden gebouwen voor het houden van circa 170 melkkoeien met bijbehorend jongvee. De 50 hectare eigen grond ligt rondom de gebouwen en bestaat uit klei op veen en zavelgronden. De verkopers, Gerrit Piet en Sjoukje Boersma, zijn jonge ondernemers en zijn dan ook helemaal niet van plan om te stoppen. Integendeel: zij zoeken naar een nieuwe locatie. “We zijn toe aan een nieuwe uitdaging,” aldus Gerrit Piet. “En zijn van plan om elders een groter bedrijf op te zetten waarbij we een forse sprong in oppervlakte kunnen maken. Dit lijkt ons van groot belang voor de situatie

InfoBulletin van accon ■ avm verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 20.000 exemplaren en wordt verzonden naar alle relaties van accon ■ avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon ■ avm kan echter niet ­aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon ■ avm ook in de Agro E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.acconavm.nl. accon ■ avm adviseurs en accountants: Hoofdkantoor:

vanaf 2015.” Sjoukje vult aan: “We hebben op deze locatie altijd behoorlijk geïnvesteerd en laten volgens ons dan ook een courant bedrijf achter.” De makelaar, Reitze Sybesma van agri■vastgoed, onderstreept dat: “Er zijn relatief weinig echt courante bedrijven als dat van de familie Boersma op de markt. Ik verwacht dan ook redelijk vlot een koper te vinden.”

Zeggenschap in voorontwerp bestemmingsplan Veel gemeentes zijn momenteel bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor hun buitengebied. Een bestemmingsplan is de blauwdruk voor de toekomst van het buitengebied, zoals de gemeente dit voor ogen heeft. Het is belangrijk om goed te bekijken welke gevolgen het nieuwe bestemmingsplan voor uw locatie heeft. Dit kan ook kansen bieden!

Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem Telefoon: 026 - 384 23 84 Website: www.acconavm.nl Volg ons op social media: http://twitter.com/acconavm  http://www.linkedin.com/accon-avm Concept en realisatie:

Colofon

teamtva! reclamebureau

(Eind)redactie: Andries-Jan de Boer,

Hendrik Veldman, Janneke van der Weg.

08 InfoBulletin

Meer info? Bel de makelaar, Reitze Sybesma, 06-51249180 of kijk op www.agrivastgoed.nl

Via de website en inloopdagen van de gemeente kunt u bekijken wat dit bestemmingsplan voor uw locatie en uw omgeving betekent, en wat de toekomstige mogelijkheden voor uw bedrijf of woonlocatie zijn. Het bestemmingsplan is ook van invloed op de waarde van uw onroerende zaken. De voorontwerpfase is bij uitstek het moment in de procedure om op een relatief simpele manier uw ideeën of plannen wettelijk verankerd te krijgen of om juist ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Agroplan vertaalt uw ideeën voor een wijziging in het bestemmingsplan in de benodigde

inrichtingsschets, vergezeld van een landschappelijke en stedenbouwkundige onderbouwing. Daarnaast kan Agroplan u, zo nodig in samenwerking met Rentmeesters-kantoor Noordanus & Partners, begeleiden en adviseren gedurende de hele procedure. Neem voor meer informatie of het indienen van uw zienswijze contact op met: ir. L. de Graaf (tel: 06-175 890 60), ir. M. Snaaijer (tel: 06-206 500 49), info@agroplan.nl. of met uw contactpersoon bij Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners.

AcconAvm InfoBulletin Agro nr. 2 2012  
AcconAvm InfoBulletin Agro nr. 2 2012  

InfoBulletin Agro is een uitgave van AcconAvm.