Page 1

PORTFOLIO

beginning Work Design 2014 – 2017 and ...

INTERIOR ARCHITECTURE DESIGN

TEAMTANVA. Experience tells you what to do Confidence allows you to do it.


จงมีสมาธิอยูเสมอ คุณจะเห็นอุปสรรคเปนสิ่งที่นา กลัว เมื่อคุณละสายตาจากเปาหมาย – เฮนรี่ ฟอรด

MY DESIGN IS HERE


PROJECT

LIST COLLECTION

Cinematography Academy (1)

Cancer Hospital (20)

experience

Hobbies (25)


let's see the presentation.

PAGE 1

Cancer Hospital


ALVA

EXTERIOR

BUILDING

USER GENERAL

PAGE 2

CONCEPT Home and Theater การออกแบบภายนอกอาคารเพื่อใหมีความสอดของกับเรื่องราวของผูที่ใหกําเนิดกลองถายภาพยนตรเครื่องแรกของโลก สรางโดย โทมัส อัลวา เอดิสัน จึงใชรูปแบบสถาปตยกรรมในชวงของยุคนั้นมาออกแบบ โดยอางอิงจากลักษณะบานพักที่อยูอาศัยของโทมัส และผสมผสานธีมของโรงละคร อันเนื่องมาจากรูปแบบสื่อตางๆของโครงการที่เปนมาในเชิงภาพยนตร


ALVA

FIRST FLOOR

INFORMATION

USER GENERAL

PAGE 3

CONCEPT A black and white films การปะยุกตแบบจําลองของป ค.ศ. 1889 ที่เปนยุครุงเรืองของชารลี แชปปลิน โดยนําบรรยากาศของยุคหนังขาวดํามาใชเปนโทนสีหลัก และแมตทรีเรียว เฟอรนิเจอร ดวงโคม และอื่น ๆ เปนตน เพื่อใหผูใชงานไดรูสึกถึงกลิ่นอายของความเปนของเกาในความเปนวัฒนธรรมนิยม ที่อยูทั้งในชวงสงครามและการบรรเทาทุกขดวยสือ่ ตาง ๆ หนึ่งในความนิยมยุคนัน้ คือ ภาพยนตรชุดของชารลี


ALVA

FIRST FLOOR

KINETOSCOPE SHOP

USER GENERAL

PAGE 4

CONCEPT First day กลองถายภาพเคลื่อนไหวที่สรางขึ้นชวงป ค.ศ. 1888 – 1889 โดยโทมัส อัลวา เอดิสัน สําหรับงานออกแบบนี้จึงเริ่มโดยการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับที่ ที่เอดิสัน ในการผลิต ทดลองสิ่งตาง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือการผลิตกลองถายภาพเคลื่อนไหว สถานที่นั้นคืออาคารโกดังไมที่มีรูปทรงอันเปนเอกลักษณ จึงนํารูปแบบเสาและคาน เขามาในงานออกแบบ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศใหกลิ่นอายถึงสถานที่ทํางานของเอดิสันใหแกพื้นที่หรือรานขายอุปกรณกลอง ดวงโคมไฟหลักภายในพื้นที่ ไดถูกนํามาใชในการใหแสงสวางและสรางบรรยากาศของพื้นที่โดยอางอิงจากอาคารโกดังไม


ALVA

FIRST FLOOR

CHARLIE CAFFE

USER GENERAL

PAGE 5

CONCEPT Eater egg รานนั่งสบายหรือรานกาแฟที่ผูใชงานในสมัยนั้น จะใชเปนสถานที่พักผอนพบปะพูดคุยเรื่องขาวสารบานเมืองตาง ๆ ในแตละวันโดยมีสื่อสิ่งพิมพเปนสารบอกกลาว ของตกแตง รูปภาพที่เลือกมาใชในพื้นที่ คือการหยิบยกเรื่องราวที่อยูในยุคเดียวกันมาเปน Eater egg (ศัพททางคนดูหนังคือการใสสอื่ หรือเรือ่ งราวแอบแฝงเพื่อแอบบอกใหคนดูร)ู เชน ขาวเรือไททานิค การเชิญชวนใหมาสมัครทหารโดยลุงแซม และการจะเปดรับขาวสารอะไรเหลานี้ จึงตองเปดสมองยอมรับโดยไมมอี ะไรมาปดกั้น จึงเปนแนวคิดที่นําหมวกที่อยูบนหัวและถอดออกมาประยุกตใชเปนดวงโคม


ALVA

FIRST FLOOR

BOOKSHOP

USER GENERAL

PAGE 6

CONCEPT Disappear แนวคิดนี้เริ่มตนมาจากการตีกรอบทางความคิดโดยมีโจทยคอื เหตุการณสาํ คัญ ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือมีอะไรบางโดยชวงยุคในการออกแบบโครงการนั้นคือการอิงจาก โครงสรางแนวความคิดหลักที่เปนยุคหนังขาวดําที่อยูชวงสงครามโลก จึงเลือกเหตุการณที่นาซีเผาหนังสือศาสตรตาํ ราตาง ๆ ที่เปนองคความรูของมนุษย โดยการตีความนิยามนี้คอื “ไมขีดกานเดียวเผาความรูคนทั้งโลก” ชั้นหนังสือแนะนําจึงออกแบบใหมีลักษณะคลายคลึงกับซุมกองไฟ โดยมีหลอดเอดิสันที่เปรียบเหมือน เปนไมขีดไฟหอยสองลงมายังชั้นหนังสือแนะนํา โดยจะสื่อออกมาวา“ถาไมอยากใหหนังสือถูกเผา ก็ใหรีบมาซื้อหนังสือเหลานี้”


ALVA

FIRST FLOOR

WORKSHOP

USER STUDENT

PAGE 7

CONCEPT Nazi ? ในประเทศตะวันตกตราสวัสติกะเปนที่รจู ักกันมากในสัญลักษณของฝายนาซี โดยสัญลักษณนี้ถูกนํามาใชในภาพยนตรชดุ ของชารลี แชปปลิน ซึ่งถือวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ ครั้งหนึ่งของเขา โดยภาพยนตรชดุ ทีก่ ลาวมานั้นไดมกี ารลอเลียนทานผูนาํ ที่แสดงโดยชารลี และตราสวัสติกะที่มี 2 อัน โดยภาพยนตรชุดนี้คืองานภาพยนตรเสียงของเขา ที่พยายามจะบอกกลาวและลอเลียนเยอมัน แตผูชมในอเมริกาที่ไมสนุกไปดวยจึงมาการขับไลชารลี ออกจากอเมริกา จึงมีแนวคิดที่จะสรางบรรยากาศของอารมณสีเทา ของชารลีโดยเนนโทนเขม ๆ โชวสัจจะวัสดุ ตกแตงดวยธงสวัสติกะปลอม และนําโทรโขงของผูกํากับที่ใชบอกใชสั่งมาประยุกตเปนดวงโคม


ALVA

FIRST FLOOR

WATER CLOSET 1

USER GENERAL

PAGE 8

CONCEPT Mirror Char คือการนํามุขตลกของชารลี แชปปลิน ที่นํากระจกเงามาสรางความบันเทิงใหกับผูชม โดย ณ ที่นี้คือการนํากระจกเงาขนาด 420x297mm มาเพนทรูปหนาของชารลี เพื่อสรางความบันเทิงเล็ก ๆ นอย ๆ ในแกผูเขาใชงาน และการเลือกสุขภัณฑนั้นก็อิงมาจากชวงยุคสมัย โดยตัวยูรินอลนัน้ ตองใชมอื บิดเปดวาลน้ําเพื่อชําระลาง ทําใหคนรุนใหมไดสัมผัสพฤติกรรมของคนในยุคนั้นได


ALVA

SECOND FLOOR

MINI THEATER

USER GENERAL

PAGE 9

CONCEPT Frame Song แนวความคิดนี้เกิดจากการนําสื่องานศิลปทั้งสองอยางมาใชใหงานออกแบบ คืองานศิลปะภาพวาดงานปอปอารตโดยงานเหลานี้สวนใหญอยูในเฟรมหรือกรอบ กรอบรูป จํานํากรอบรูปมาผนวกผสานกับแซคโซโฟนที่เปนหนึ่งในเครือ่ งเปาทองเหลือง โดยนํามาประยุกตเปนดวงโคมติดผนังภายในทั้งสองฝงซายขวาของเทียรเตอร โดยแมตทรีเรียวของกรอบและไฟติดผนังเปนทองเหลืองเพื่อสรางบรรยากาศถึงยุครุงเรือ่ งของโรงละคร โดยเทียรเตอรนี้การออกแบบจะตองสรางและใหกลิ่นอาย แบบโรงละครอันเปนหนึ่งในสถานบันเทิงที่นิยมของยุค


ALVA

SECOND FLOOR

STUDIO

USER MEMBER

PAGE 10

CONCEPT Seen การจําลองหองแตงตัวของนักแสดงที่อยูหลัง เวทีหรือฉาก เนื่องจากพื้นที่สตูดิโอฟงชั่นหลักคือสวนหนากลองมีฉากขาวถายรูปสวนหลังกลองคือสวนเตรียมของ แตงหนา อื่น ๆ จึงสลับบทบาทของคนในพื้นที่จากหนากลองคือฉากแตกลับเปลี่ยนเปนสวนหลังกลองคือการจําลองฉากจริง ๆ ฉากที่วานั้นก็คือหองแตงตัวของนักแสดง ที่ถูกจําลองขึ้นเหมือนกับกําลังอยูบนเวทีแสดงของโรงละคร โดยที่เลือกใชผนังสีเบจนั้นเนื่องจากจะชวยใหหองแตงตัว แตงหนา วางของ ที่นั่งผูกํากับที่เปนสีไมดูโดดเดน และยังใหความรูสึกเหมือนเปนพื้นที่หลังของเวทีแสดง


ALVA

SECOND FLOOR

RECORDING ROOM

USER MEMBER

PAGE 11

CONCEPT Comic Seen การนํารูปแบบชองในหนาหนังสือคอมมิกมารวมกับคลื่นจังหวะของดนตรี โดยการนําเสนของชองคอมมิกมาใชในสวนของกระจกกั้นระหวางพื้นที่อัดเสียง กับพื้นที่ควบคุมเสียงและสรางจังหวะเสนสายทีถ่ อดมาจากชองคอมคอมมิกตามผนังหอง ธีมสวนใหญก็ยังคงความเปนงานโรงละครทีต่ ามมาในสวนของการเลือกใชวัสดุ สี โทน บรรยากาศ


ALVA

SECOND FLOOR

EDITING ROOM

USER MEMBER

PAGE 12

CONCEPT Reliability ภาพยนตรที่เปนการเปลีย่ นยุคจากยุคหนังเงียบเปนยุคหนังเสียงนั้นคือเรือ่ ง the jazz single 1927 กํากับโดยอลัน ครอสแลนด โดยพื้นที่ภายในหองตัดตอจะคุมโทนดวยมูด ที่ใหความเปนทางการ เนื่องจากเปนการแสดงถึงความจริงจังที่เปนผูใหญของตัวอลัน ที่สรางภาพยนตรเรือ่ งตาง ๆ ดวยความตั้งใจและใสใจกับงานจนทําใหเกิดงานที่มี คุณภาพที่ดีออกมาหลาย ๆ เรื่อง เพื่อที่จะใหผูที่เขามาใชงานไดรูสึกและจริงใจกับงานที่ทํา


ALVA

SECOND FLOOR

ALVA EXHIBITION

USER GENERAL

PAGE 13

CONCEPT the day of the dead แนวคิดนี้คือการตีความที่นําผูเสียชีวิต ใหกลับมายังโลกของคนเปนโดยใหปา ยหลุมศพเปนประตูชที้ างกลับ พรอมยังตองมีของผูที่เสียชีวิตเตรียมไวเพื่อใหเขารูและรูว า ผูตนจําเขาได โดยอางอิงจากภาพยนตรของดิสนี่เรื่อง โคโค จากที่กลาวมาไดออกแบบหลุมศพขนาดใหญวัสดุกระจกเงาที่อยูหลังรูปปนเพื่อสะทอนใหเห็นสัจจะธรรม ของผูคนที่เขามาใชงานในพื้นที่โดยหนาปายมีคาํ หนึ่งที่เขียนไววา Human essence “แกนแทของมนุษย”


ALVA

SECOND FLOOR

MOVIE EXHIBITION

USER GENERAL

PAGE 14

CONCEPT World premiere ฟงชั่นฟอรดีไซนจําลองเหตุการณของงานพรมแดง เมื่อมีการฉายภาพยนตรรอบปฐมทัศน โดยนํารูปแบบลําดับการเขางานที่เริม่ จากการเดินเปดตัวบนพรมแดงไปยัง สแตนดี้ของเรื่องเพื่อถายภาพ การสัมภาษณและอื่น ๆ กอนที่จะเขาไปรับชมภาพยนตรเรือ่ งนั้น ๆ ในสวนของงานออกแบบ based on main concept ที่คงกลิ่นอาย ของความเปนโรงละคร


ALVA

SECOND FLOOR

WATER CLOSET 2

USER GENERAL

PAGE 15

CONCEPT Close to mood เนื่องจากพื้นที่ชั้น 2 ของโครงการสวนใหญจะเปนสวนสนับสนุนโครงการ และมีการจัดงานประกวดหนังสั้นตามหัวเรื่องตาง ๆ โดยรอบชิงนะเลิศจะมีการเชิญผูอ าวุโส และผูมากประสบการณทางสายงานภาพยนตรมาเปนเกียรติในการใหการตัดสิน จึงเล็งเห็นวาพื้นที่สาธารณะอยางหองสุขาทําใหเกิดงานออกแบบที่หรูกวาชั้น 1 และ 3 นอกจากจะยังเปนพื้นที่ของคนทั่วไป แลวยังเปนพื้นที่ของผูมากประสบการณทางภาพยนตร โดยที่มาของการนํากระจกเจียรปลีมาจากลายฟกของบานประตู และโครงรางกรอบทองเหลืองของกระจกมาจากจากถอดเอาทไลนของโครงเสนกระจกเจียรปลี


ALVA

THIRD FLOOR

CG3D CLASS ROOM

USER STUDENT

PAGE 16

CONCEPT in to the earth นําแนวคิดของการออกไปสํารวจโลกใหมของมนุษยที่ลอยเควงควางยาวนานในอวกาศ ทุกคนภายในหองนี้จะสวมบทบาทเปนลูกเรือในยาน AVA ENTERPISE จนถึงเวลา ที่ลูกเรือทุกคนจะไดกลับไปยังดาวที่จากมายาวนาน “โลก” จากแนวคิดนี้จึงใชวอรเปเปอรรูปโลกขนาดใหญติดตรงสวนผนังหลังจอแสดงผลปดดวยกระจกเพื่อใหเกิดรีเฟลค ภายในหอง โดยจะทําใหบรรยากาศเหมือนกําลังอยูบนยานอวกาศจริง ๆ โดยโครงสรางเสาและคานถอดแบบมาจากธีมยานขนสงและนาประยุกตใชกับเสาและคานในพื้นที่


ALVA

THIRD FLOOR

CLASS ROOM

USER STUDENT

PAGE 17

CONCEPT Einstein rosen bridge รูหนอน wormhole เปนที่รูจักกันวา ทางเชื่อมตอ หรือ สะพานไอนสไตน โรเซน เปนคุณลักษณะที่มี ปริภูมิเวลา เปนพื้นที่ฐานในการเปน “ทางลัด” ตัดผานไปมาระหวาง ปริเวลา หรือศัพททางผูชมภาพยนตรเขาใจกันอยางแผหลายคือ “การวารป” จากการที่จะเดินทางกลับโลกนั้นยานตองผามิติเวลาดวยความเร็วสูง ทําใหระหวาง ทางจะเห็นหลาย ๆ ลําแสงพุงเปนเสนที่รวดเร็ว จากแนวคิดนี้จึงนําเสนสายมาใชในงานโดยออกแบบใหพุงตรงไปขาง เพื่อสื่อถึงความเร็ว ไปยังผนังกระจกอีกดานเพื่อสราง มิติใหการรับรูของผูใชงาน ชุดเฟอรนิเจอรออกแบบมาจากรูปรางของยาวขนสง


ALVA

THIRD FLOOR

STUDIO

USER STUDENT

PAGE 18

CONCEPT Engine room การเปรียบเทียบสตูดโิ อเปนหองเครื่องเนื่องจากเปนพื้นที่ ที่มีอุปกรณและความพรอมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพทีค่ รบครันที่อยูในตัวยานอวกาศ โดยจะคํานึงถึง สิ่งที่ตองการและจําเปนในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณที่ตองใช การเตรียมไฟ และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อที่จะรองรับรูแบบกิจกรรมตามความตองการของผูใชงาน


ALVA

THIRD FLOOR

WATER CLOSET 3

USER GENERAL

PAGE 19

CONCEPT Capsule time sleep การตีความของการเขาใชงานหองน้ําที่เหมือนการเขาไปยัง ไทมสลีป ซึ่งมีลักษณะเปนหอง ๆ อยูในตัวยานอวกาศ จึงออกแบบภายในพื้นที่ในสวนของหองน้ําชั้น 3 เปน เหมือนหองแคปซูล ไทม สลีป และตรงสวนชุดอางนั้นจะออกแบบใหมีลักษณะคลายคลึงกับเครื่องประมวลผล ผนังตรงยูรินอล ออกแบบใหเปนเหมือนกระจกใส ที่มองออกไปขางนอกอวกาศได


let's see the presentation.

PAGE 20


I T A N Y A W A D E E

C A N C E R D i s c o v e r a n d

n e w g i v e

H O S Pt T A L o y s , m o r e

T H A I LA N D

e m b a r k

o n

n e w

m e a n i n g

t o

y o u r

s i n c e

2 0 1 7

j o u r n e y s l i f e


ดนตรี การนําดนตรีมาใช ก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ จังหวะเสียง ของดนตรีอิทธิพลทําใหเกิดการผอนคลาย ทางรางกาย จิตใจ และยังเพิ่มแรงจูงใจใหกบั ผูปวย ประเภทการสราง สรรคจังหวะดนตรีดนตรีที่นิยมใช

พฤกษา หมายถึง ตนไมทสี่ ามารถใชประโยชนไดหลากหลาย เปนไม ยืนตนที่แข็งแรงทนทาน ใหที่พักพิงอิงอาศัยแกผคู น เปรียบเสมือนการเปนรากฐานทีม่ ั่นคงในความพรอม สําหรับการรองรับและปกปอง รักษาผูคน


CANCER HOSPITAL

EXTERIOR

BUILDING

USER PATIENT

PAGE 21

CONCEPT Giant flora ตนไมยักษหรือยักษพฤกษาสามารถใหที่พกั พิงอิงอาศัยแกผูคนเปรยี บเสมือนการเปนรากฐานทีม่ ั่นคงในความพรอมสําหรับการรองรับและปกปองรักษาผคน จาก แนวคิดตํานานยักษพฤกษาจึงนํามาสูงานออกแบบอาคารทีเ่ นนไปทีก่ ารเลอื กใชวัสดุไม รั้วตามทางเดินและฟุตบาท อนึง่ เนื่องมาจากการสรางภาพลักษณภายนอก ให ลดทอนความรูสึกนึกคิดของผูปวยที่มีตออาคารสถานโรงพยาบาล โดยเพิ่มความรูสึกสบายผอนคลายจากงานไมแ ละจงั หวะคลื่นของดนตรี


CANCER HOSPITAL

SECOND FLOOR

CHEMOTHERAPY ROOM

CONCEPT Gramophone การนํา รูปแบบของเครื่องเลนแผนเสียงมาใช ใน งานออกแบบชุดหองคลีโม ดวยรูปแบบ เป นพื้นกึง่ สวนตัวโดยจะมีมานขาวปดได

USER PATIENT

PAGE 22


CANCER HOSPITAL

FOURTH FLOOR

NURSE STATION

CONCEPT Sounds wave การนํารูปแบบของคลื่น เสียงมาใชในการออกแบบ สวนของผนังหลังเคาทเตอร เนิรสสเตชั่น รวมทั้ง รูปทรงของเคาทเตอรที่ถกู ลดถอน มาจากจังหวะของคลื่น

USER NURSE

PAGE 23


CANCER HOSPITAL

FOURTH FLOOR

PATIENT ROOM

CONCEPT Musical rhythm การนํารูปแบบของจังหวะ ดนตรี ที่มีมฟู เมนหลากหลาย เอาเขามาใชในงานออกแบบ ผนังในหองพักผูปวย เพือ่ สราง แรงกระตุนใหแกผูปวยจาก จังหวะของดนตรี

USER PATIENT

PAGE 24


PAGE 25

MY HOBBIES PAINTING WRITING CRAFTS


STAY ALIVE

A NOVEL

นิยายแนวไซไฟที่กาํ ลังอยูในระหวาง การเขียนตั้งแตงเมื่อป ค.ศ. 2015 โดยไดรับแรงบันดาลใจจากคนใกลตัว ผสมผสานกับเรื่องราวในยุคอนาคต แตงและเรียบเรียงโดย TEAMTANVA ภาพประกอบวาดโดย TEAMTANVA และหวังเปนอยางสูงวาในอนาคต นิยายเรื่องนี้จะไดรับโอกาสที่ดี จากผูอานและผูประกอบการ ในการตีพิมพ


lll

Crafts

By teamtanva loimueangklang

By สิ่งเหลานี้มาจากแรงบันดาลใจ ในการสรรคและสราง เมื่อเขาใจความพึงพอใจ ความสุขของชีวิต การทําสิ่งเหลานี้ก็เปนเหมือน การทบทวนความรูสึกนึกคิด ที่มีใหแกตัวงานและตัวผูทรี่ ับงาน ยิ่งใสใจที่จะทํามากเทาไหร ก็จะมีคาทางจิตใจมากเทานั้น

ธีมทันวา


Team Tanva Loimueangklang NO.ID CARD : 1-4599-00449-45-7 FIRST NAME : MR.TANVA NICKNAME : TEAM AGE : 23 YEARS OLD DEGREE NAME : BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE FACULTY : ARCHITECTURE URBAN DESIGN AND CREATIVE ARTS UNIVERSITY : MAHASARAKHAM UNIVERSITY HIGH SCHOOL - ROI-ET WITTAYALAI SCHOOL HIGH EDUCATION - ARCHITECTURE URBAN DESIGN AND CREATIVE ARTS TEL : 098-2033412 E-MAIL : TEAMTANVA@GMAIL.COM

ธีม ทันวา TEAMTANVA

HOBBIES PANITING WRITING DOING CRAFTS


Be confident. Too many days are wasted comparing ourselves to others and wishing to be something we aren't. Everybody has their own strengths and weaknesses. And it is only when you accept everything you are - and aren't - That you will truly succeed.

เชื่อมั่นในตัวเอง เลิกเปรียบเทียบตัวเรากับคนรอบขาง เพราะทุกคนมีขอดี ขอเสียตางกัน และคุณจะประสบความสําเร็จได ก็ตอเมื่อยอมรับในสิ่งที่คุณเปนเทานั้น ขอบคุณครับ

Portfolio Tanva  
Portfolio Tanva  
Advertisement