Page 1


Team Succes

”Et gram handling vejer mere end 10 tons snak”

Årsrapport 2016


Foreningsoplysninger TEAM SUCCES Dæmningen 34C, 1. th. 7100 Vejle +45 22 71 77 69 E-mail: info@team-succes.dk CVR NR.: 34426554 WEB: WWW.TEAM-SUCCES.DK WEB: WWW.TEAMGREEN.NU

BANK Danske Bank REVISION Beierholm Revision UDGIVERE Foreningen Team Succes v/ Kasper Laursen og Edin Sandic


Indhold Team Succes....................................................................... 5 Ledelsesberetningen.......................................................... 9 Det Berigende År................................................................11 » Generalforsamling 2016............................................................................... 12 » Mulernes Legatskole...................................................................................... 13 Projekter........................................................................... 15 Lokalafdelingerne............................................................ 23 » Team Succes Vejle......................................................................................... 23 » Team Succes Holbæk................................................................................... 24 » Team Succes Greve....................................................................................... 25 » Team Succes Fredensborg.......................................................................... 25 Årets succeshistorie........................................................ 27 Årets stjerner................................................................... 30 Årsregnskab 2016............................................................ 33 » Resultatopgørelse.......................................................................................... 34 » Aktiver................................................................................................................ 35 » Passiver............................................................................................................. 35 Team Succes' samarbejdspartnere..................................... 36 Tak for vejen!................................................................... 38

3


Team Succes Team Succes er en landsdækkende ungdomsorganisation, der bestræber sig på at gøre en forskel for børn og unge i Danmark. Team Succes tror på, at alle mennesker gennem uddannelse har mulighed for at blive styrket og opnå potentiale, der kan være med til at bidrage til samfundsudviklingen. Vores fokus er at hjælpe unge med at gennemføre en uddannelse, da vi ser dette som den vigtigste faktor for at kunne udvikle sig som menneske og på sigt bidrage til samfundet. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, og derigennem ønsker Team Succes at skabe et forpligtende fællesskab, der styrker det enkelte medlems evne til at gennemføre en uddannelse. Team Succes ønsker gennem disse aktiviteter at hjælpe unge med at tilegne sig de personlige, sociale og faglige kompetencer. Dette er grundlaget for en god og aktiv deltagelse i et åbent demokratisk samfund. Endvidere har Team Succes en ambition om at gå foran og skabe forbilleder for dermed at inspirere andre unge til at indse vigtigheden af at uddanne sig.

Vi ønsker at være en ungdomsforening, som er et attraktivt, dynamisk centrum for dannelse og uddannelse og et rum for udvikling og læring. Derudover tilstræber Team Succes at være et fællesskab, der engagerer og skaber værdier for vores unge medlemmer. Team Succes arbejder ud fra missionen: ”Konceptet bag Team Succes er eksisterende og udvidet til landets 10 største kommuner inden år 2018”. Missionen skal gøre os i stand til at komme et skridt nærmere vores vision, som er: ”Unge i Danmark skal være førende i verden, hvad angår gennemførelse af en ungdoms- og videregående uddannelse”.

5


Personlig Udvikling

Sociale Aktiviteter

IndsatsomrĂĽder

Jobsøgning

Faglig Udvikling


Team Succes' indsatsområder Team Succes arbejder konkret med fire indsatsområder, som tilsammen skaber en sund helhedsudvikling for det enkelte medlem: FAGLIG UDVIKLING, der har til formål at højne det faglige niveau, således at de unge fuldfører folkeskolen og er klædt på til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. PERSONLIG UDVIKLING, der har til formål at modne de unge medlemmer og gøre dem til ansvarlige personer, der tager hånd om deres eget liv. Offermentaliteten lægges på hylden og erstattes med et viljebaseret mind-set, der bygger på disciplin, hårdt arbejde og empati for ens medmennesker. SOCIALE AKTIVITETER, der har til formål at skabe fællesskab blandt de unge og styrke de sociale kundskaber hos det enkelte medlem. Fællesskabet udvikler medlemmerne og giver

dem værktøjer til at kunne færdes socialt med respekt, tolerance og empati for ens medmennesker. JOBSØGNING, der har til formål at gøre de unge bekendte med arbejdsmarkedet og fritidsjob, hvor deres fritid også bruges på fornuftig vis. OPRIGTIG ANERKENDELSE OG ROS er centrale begreber hos Team Succes, da dette medfører en styrket selvtillid hos det enkelte medlem. Team Succes tror på, at oprigtig anerkendelse er et fundamentalt menneskeligt behov, som skal dækkes på positiv vis. Anerkendelse skaber synergi, motivation og tro på sig selv.

7


Ledelsesberetningen 2016 har været et særdeles berigende år, der har budt på mange nye oplevelser og erfaringer. Året har været præget af Team Green-projektet, som startede den 1. januar 2016, hvor der bl.a. skulle etableres samarbejde med nye og interessante samarbejdspartnere, lægges en kommunikationsstrategi og organisering af projektets aktiviteter for det kommende skoleår. Alle arbejdsopgaver har krævet megen energi af projektets ansatte, men efter hårdt arbejdet kom vi i mål. Team Green-projektet har givet os mange nye erfaringer, og vi har formået at arbejde med anderledes aktiviteter ude i naturen. I år har vi arbejdet videre med løsninger til, hvorledes Team Succes kan blive økonomisk selvbærende. Processen med at blive økonomisk selvbærende har vist sig at være lang og hård, hvor der er mange hensyn, der skal tages i betragtning. Vi har dog ikke mistet modet og fortsætter vores bestræbelser på at realisere foreningens økonomiske bæredygtighed.

2016 har været endnu et år, hvor vi har formået at udvikle unge personligt og fagligt. Vores medlemmers succeshistorier og oplevelser bringer altid en indre glæde hos os, og vi er stolte af, at vi er en medvirkende faktor til disse succesoplevelser. Succesoplevelserne blandt unge, som har eller har haft en tilknytning til Team Succes, bekræfter, hvilken rolle Team Succes spiller for mange unge, samt hvilket potentiale Team Succes har for fortsat at være en aktiv medspiller i udviklingen af unge i Danmark. Årets succesoplevelser og udvikling kunne ikke have været opnået, hvis ikke det var for vores frivillige ildsjæle i de enkelte lokalafdelinger, vores hårdtarbejdende sekretariat og vores yderst kompetente landsbestyrelse. I skal alle have tak for jeres indsats i 2016. Endvidere vil vi takke vores mange samarbejdspartnere for deres tro på, at Team Succes kan gøre en forskel for unge i Danmark.

Omar El-Rifai

Fouzi Abdelrazik

LANDSFORMAND

GENERALSEKRETÆR

9


Det Berigende År Vi har kaldt 2016 for Det Berigende År, idet vi bl.a. gennem projektet Team Green og samarbejdet med Mulernes Legatskole har arbejdet med unge ud fra anderledes forhold, end vi har været vant til. Endvidere har vores fortsatte arbejde med at gøre foreningen selvbærende givet os ny viden og indblik i metoder, der kan udvikle Team Succes til at blive endnu større og nå ud til endnu flere unge.

11


GENERALFORSAMLING 2016 Den årlige generalforsamling blev afviklet lørdag den 5. marts 2016 i auditoriet på Campus Vejle, hvor samtlige Team Succes-medlemmer fra alle vores lokalafdelinger deltog. Generalforsamlingen i år var særdeles spændende, idet at der var valg til bestyrelsen. Her skulle vælges fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter for de kommende to år. Flere kompetente kandidater valgte at stille op, og efter flere spændende oplæg, udfordrende spørgsmål fra generalforsamlingen og en nervepirrende stemmeoptælling havde generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen består således af:

• Omar El-Rifai (formand) • Mustapha Itani (næstformand) • Ibrahim Slaiman (bestyrelsesmedlem) • Leith Kashkul (bestyrelsesmedlem) • Bilal Itani (1. suppleant) • Ibrahim Moussa (2. suppleant)

Efter generalforsamlingen var der arrangeret et spændende oplæg afholdt af John Petersson. John er uddannet statsautoriseret revisor, er præsident for European Paralympic Committee og seksdobbelt medaljevinder i konkurrencesvømning i de paralympiske lege. John fortalte om sit liv med et handicap, og hvorledes både gåpåmod og evnen til at tro på sig selv baner vejen for at opnå succes. Afslutningsvist blev der overrakt priser til de medlemmer, der havde gjort en særlig indsats i det forløbne år som en anerkendelse for deres indsats.

12


MULERNES LEGATSKOLE I 2016 indgik Team Succes og Mulernes Legatskole i Odense et samarbejde, der havde til formål at understøtte Mulernes Legatskoles eksisterende arbejde med at sikre de unges fastholdelse og gennemførelse af studentereksamen. Team Succes afvikler aktiviteter for alle skolens elever i form af inspirationsoplæg inden for emner som f.eks. ”Målrettethed og Fokus”. Endvidere afvikles oplæg og workshops for skolens lærere, som skal give lærerne en indsigt i de tokulturelle elevers baggrund, give lærerne yderligere værktøjer til klasseledelse og styrke lærernes præsentationsteknik i klasselokalet. En særlig indsats er rettet mod gymnasiets tokulturelle elever, der gennemgår Team Succes’ personlige udviklingskurser, der består af emner såsom ”Kommunikation, Empati” m.fl. Inspirationsoplæggene har haft en stor deltagelsesprocent og har bl.a. bestået af oplæg om studieteknik og et oplæg omkring, hvordan hjernens fokus definerer menneskers livssyn, som blev afholdt af den altid forbløffende hypnotisør Mikkel Karlsen. For de tokulturelle elever har vi udarbejdet en evaluering af forløbet, hvor eleverne har rost Team Succes’ personlige udviklingsforløb højt. Endvidere har eleverne tilkendegivet, at de på baggrund af dette forløb har opnået en forøget motivation til at gennemføre sin uddannelse og fået værktøjer, der hjælper dem med dette. Samarbejdet med Mulernes Legatskole fortsætter i 2017, hvor der afvikles aktiviteter for både elever og lærere.

13


Projekter I 2016 igangsatte Team Succes sit hidtil største projekt nemlig projekt ”Team Green”, der er støttet af Nordea-fonden. Året har været særdeles præget af planlægning af dette projekt og implementering af projektets aktiviteter. Endvidere har Team Succes afsluttet projektet ”Projekt Team Succes”, der var støttet af Socialministeriet.

15


Projekt Team Green Team Green er et treårigt udviklingsprojekt, som er etableret i samarbejde med Nordea-fonden, og som strækker sig fra 1. januar 2016 til 31. december 2018. Team Green har til formål at øge tokulturelles unges interesse og bevidsthed om aktiviteter i naturen. Derigennem stiler projektet efter at give unge en tilknytning til og ejerskabsfølelse for den danske natur. Projektet er landsdækkende, og der afvikles aktiviteter i fem byer: Århus, Vejle, Odense, Holbæk og Greve. Målgruppen for projektet er primært unge tokulturelle i aldersgruppen 16-24 år. I alt rekrutteres 600 deltagere til projektet i de to aktivitetsår, svarende til 300 deltagere pr. aktivitetsår, heraf 60 deltagere pr. by. Team Green består af fire hovedaktiviteter, der følger skoleåret og er som følger: AKTIVITET 1: motivationsundervisning, som er undervisning i emner såsom kommunikation, empati og selvforståelse. Formålet med denne aktivitet er at fastholde deltagerne samt give dem ny viden og værktøjer. AKTIVITET 2: friluftsaktiviteter som f.eks. klatring i skoven, kajakroning, orienteringsløb, madlavning i naturen m.fl. Disse aktiviteter har til formål at åbne deltagernes øjne for omfanget af aktiviteter, der kan afvikles i naturen. Endvidere bevidstgøres projektdeltagerne om de unikke rammer, som naturen har at byde på. AKTIVITET 3: Green Week, der er et ophold ude i naturen. Her får deltagerne en unik mulighed for at blive et med naturen og få en unik oplevelse af at bo ude i naturen og komme væk fra deres vante omgivelser med TV, computere og smartphones. Aktiviteten fungerer som en saltvandsindsprøjtning, der for alvor giver deltagerne en ejerskabsfølelse for den danske natur. AKTIVITET 4: Spred the word. Efter at deltagerne har gennemgået ovenstående aktiviteter, skal de videreformidle de oplevelser og viden, de har opnået i og om naturen. Aktiviteten kan f.eks. være i form af oplæg, udstilling, videomateriale og kan finde sted i projektdeltagernes uddannelsesinstitutioner, foreninger, fritidsklubber mv.

16


PROJEKTÅR 1:

FAKTA:

Projektets første halve år har været præget af, at der skulle ansættes det nødvendige personale til at drive projektet. Efterfølgende blev der etableret et samarbejde med diverse partnere, som bl.a. skulle bistå projektet i afviklingen af friluftsaktiviteter, ekstern kommunikation såsom udarbejdelse af projektets hjemmeside mm. Herefter gik planlægningen af aktiviteterne i gang, hvor der blev udarbejdet et årshjul for aktiviteterne i de fem byer for skoleåret 2016/17.

Tidsperspektiv: 1. januar 2016 - 31. december 2018 Bevilget beløb: 7.908.211 kr. Bevilget af: Nordea-fonden Hjemmeside: www.teamgreen.nu

Lørdag den 20. august blev der afviklet en kickoff-dag for alle rekrutteringsansvarlige og samarbejdspartnere, inden igangsætningen af aktiviteterne i de fem byer skulle påbegyndes. Kickoff-dagen introducerede alle parter i projektet for hinanden, og der blev i fællesskab konkretiseret, hvilke aktiviteter og på hvilke datoer disse skulle afvikles i de fem byer. Det andet halve år af projektet startede med at rekruttere deltagere til projektet. Rekrutteringen var en stor succes, hvor det lykkedes at realisere rekrutteringen af 300 deltagere. Straks efter blev to af projektets aktiviteter iværksat, nemlig motivationsundervisningen og friluftsaktiviteterne. Motivationsundervisningen var en stor succes, og flere af deltagerne tilkendegav, at undervisningen gav dem en stor værdi, både i skolen såvel som i privatlivet. Friluftsaktiviteterne var også en succes, og mange af deltagerne havde ingen eller meget ringe kendskab til friluftslivet, så der var mange ahaoplevelser. Dog må vi erkende, at det var svært at få de unge ud i naturen i november og december måned, hvilket vi har taget ved lære af til projektår 2.

17


18


Projekt Team Succes I 2015 fik Team Succes et tilsagn på 300.000 kr. til projektet ”Projekt Team Succes”. Projektet havde til formål at give socialt belastede unge gode oplevelser i form af oplæg, sociale aktiviteter og motivationsuger. Projektet skal munde ud i, at de unge deltagere kommer væk fra de belastede miljøer og får motivationen til at tage sig en uddannelse og blive aktive i foreningslivet. I 2016 blev der afviklet flere sociale aktiviteter og motivationsuger, hvor de unge deltagere fik nogle uforglemmelige oplevelser. Deltagerne fik endvidere udvidet sit netværk, idet at flere af aktiviteterne blev afviklet på tværs af byerne, og dermed stiftede de nye bekendtskaber. Resultatet af projektet er, at flere unge gennem samvær med forskellige, frivillige rollemodeller har gjort op med offerrollen og indset vigtigheden i at gennemføre en uddannelse.

FAKTA: Tidsperspektiv: 1. maj 2015 - 30. april 2016 Bevilget beløb: 300.000 kr. Bevilget af: Socialministeriet

19


20


Projekt Team Succes Vejle I 2015 indgår Team Succes et samarbejde med Vejle Kommune, der har til formål at hjælpe flere unge i Vejle by med at klare sig bedre i uddannelsen og stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet. Målet var at hjælpe lokalafdelingen Team Succes Vejle således, at de kunne øge sit medlemstal og gøre en større forskel for unge i Vejle. Projektet har været særdeles spændende, idet støtten har kunnet medføre et større overskud for bestyrelsen såvel som de frivillige. Overskuddet medførte, at man kunne afholde oplæg på skoler samt indgå samarbejder med flere af folkeskolerne. Endvidere har man også indgået samarbejde med Campus Vejles Study Support Center, hvor man nu er opmærksom på hinandens kompetencer, og hvordan man kan hjælpe hinanden med at hjælpe de unge. Sidst men ikke mindst blev der også etableret et samarbejde med University College Lillebælt, hvor flere af deres studerende i dag fungerer som lektiehjælpere i lokalforeningens lektiecafe. Projektet har i sin helhed været særdeles gavnligt, og Team Succes Vejle takker Vejle Kommune mange gange for tilliden og ser frem til fortsatte fremtidige sunde og udviklende samarbejder.

FAKTA: Tidsperspektiv: 1. januar 2015 - 31.december 2016 Bevilget beløb: 600.000 kr. Bevilget af: Vejle Kommune

21


22


LOKALAFDELINGERNE Team Succes’ lokalafdelinger er drivkraftcentrene for foreningen. Disse har berøring med de unge mennesker, og det er der, den reelle forandring finder sted. Forneden kan du læse mere om de enkelte lokalafdelinger og deres respektive aktiviteter.

TEAM SUCCES VEJLE Team Succes Vejle har i 2016 tilbudt Team Succes’ konceptbaserede aktiviteter, som har gavnet mange af foreningens medlemmer. Afdelingen har afviklet en studietur til Nimtofte. Her blev der afviklet aktiviteter, der havde til

formål at skabe stærkere bånd blandt de unge medlemmer, udvikle deres personlige kompetencer i bl.a. teamwork og kommunikation og give dem motivation via anerkendende øvelser.

23


Team Succes Vejle har i år valgt at flytte til nye lokaler, som passede bedre til afdelingens behov. Flyttearbejdet var en hård proces, og med hjælp fra afdelingens medlemmer lykkedes det at komme i mål med flyttearbejdet i løbet af sommerferien. Team Succes Vejles nye lokaler blev istandsat og kunne byde gamle såvel som nye medlemmer velkommen til aktiviteter fra august måned.

sigte at øge afdelingens medlemsantal og at nå ud til flere unge i Vejle by. Dette blev udmøntet via en målrettet rekrutteringsstrategi. Endvidere har Team Succes Vejle indgået et samarbejde med Vejle Midtbyskole om udbydelse af 10 fripladser til Vejle Midtbyskoles elever. Disse 10 elever fra Vejle Midtbyskole kan gøre brug af Team Succes’ lektiecafe, hvor formålet er at give disse elever et bogligt løft.

Afdelingen har i år valgt en ny bestyrelse for en toårig periode. Bestyrelsen blev valgt før sommerferien, og umiddelbart efter sommerferien igangsatte bestyrelsen flere initiativer med det

Team Succes Vejle har udviklet sig meget i 2016, og dette har givet gode erfaringer og yderligere knowhow til at fortsat kunne udvikle unge i 2017.

TEAM SUCCES HOLBÆK Team Succes Holbæk har i år udbudt de konceptbaserede aktiviteter. Lokalafdelingen har endvidere i 2016 valgt en ny bestyrelse, der skal lede afdelingen for en toårig periode. Dette skete ved en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 13. januar. Efter fejringen af udnævnelserne med sociale aktiviteter og bowling for at sammentømre de nyudvalgte trak den nye bestyrelse hurtigt i arbejdstøjet og organiserede det kommende skoleårs aktiviteter. Dette mundede ud i et årshjul, som skulle sikre et tydeligt overblik over alle afdelingens aktiviteter. Team Succes Holbæk fik i år fint besøg af den daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann mandag den 23. maj. Ministeren fik en rundvisning i Team Succes Holbæks lokaler og blev præsenteret for lokalafdelingens indsatser og aktiviteter. Ministeren udviste begejstring for Team Succes Holbæks indsatser og aktiviteter. Team Succes Holbæk kunne i år fejre hele fem af sine medlemmer, som blev studenter.

24


TEAM SUCCES GREVE Team Succes Greve har i 2016 udbudt foreningens konceptbaserede aktiviteter. Der har både været afviklet de personlige udviklingsforløb, lektiecafe og ikke mindst sociale aktiviteter. Bestyrelsen har været god til at tænke kreativt og anderledes, bl.a. afviklede man et museumsbesøg, hvor de unge medlemmer stiftede bekendtskab med museet Louisiana ved Humlebæk.

Formanden for Team Succes Greve, Amir Esfanjani, studerer på CBS og har sandelig sans for økonomi. Igen i 2016 formodede han at skaffe sponsorater til Greves lokalafdeling. Blandt andet lykkedes det ham at opnå støtte på 13.800 kr. fra IBM Danmark, hvilket er utroligt flot og inspirerende for de øvrige lokalafdelinger.

TEAM SUCCES FREDENSBORG Lokalafdelingen i Fredensborg lagde året ud med at give sin fine forening et fysisk løft, hvilket samtlige medlemmer tog del i. Endvidere afviklede afdelingen et større arrangement, hvor både medlemmer og andre unge i byen kunne deltage. De kunne lade sig inspirere og få sig et godt grin i selskab med komikeren og samfundsdebattøren Michael Schøt. Arrangementet var en stor succes, hvor især antallet af deltagere var overraskende med hele 90 fremmødte. Flere af deltagerne tilkendegav, at arrangementet var særdeles sjovt og inspirerende.

25


26


Årets succeshistorie Martin Kristic fra Team Succes Holbæk kan om nogen skrive under på, hvad Team Succes kan gøre for en. Som han selv lystigt beretter, kan han på egen krop tydeligt mærke, hvilken forskel der har været i sit liv fra før 9. klasse sammenlignet med, hvor han står på tærsklen til at blive student. Martin Kristic blev født i Kosovoalbanien den 14. september 1997. Han kom til Danmark for første gang som 7-årig, startede med at bo på asylcentre i de fem første år og fik så derefter sin opholdstilladelse. I dag bor han i Dianalund. Da han i foråret 2016 fortæller om Team Succes, sin nært forestående studentereksamen samt sine fremtidsdrømme, er han 18 år og mindes, da han første gang stiftede bekendtskab med Team Succes. ”Jeg gik i 9. klasse og havde en nær ven ved navn Leith Kashkul, som fortalte mig om Team Succes og dets virke. Jeg var noget skeptisk i starten, fordi det hele virkede så dengseagtigt, men jeg så dengang intet formål med skolen, og Leith fik mig overtalt med bl.a. hyggeligt mad og samvær til at komme med til deres generalforsamling i Vejle i foråret 2012. Det så lidt sort ud for mig i folkeskolen der, så jeg kunne godt trænge til et indspark, og jeg blev helt blændet af den professionalisme, som de alle sammen udstrålede ved f.eks. at være velklædte og i ens skjorter. Til sidst på generalforsamlingen holdt Fouzi en afslutningstale, som jeg blev blændet af. Den var så inspirerende, at jeg meldte mig ind kort tid efter og har været medlem lige siden.

I 9. klasse var det foldbolddrømmen, der fyldte mest i mit liv, men gennem Team Succes begyndte jeg at stramme ballerne sammen førend den sidste karaktergivning inden gymnasiet, så jeg kunne få hævet mit karaktergennemsnit. Via deres motivationsundervisning fik jeg mig fuldstændigt arbejdet op, så jeg endte med et gennemsnit på 9-et-eller-andet med kun et 4-tal i tysk og så ellers 10- og 12-taller.” Martin forklarer årsagen bag til sin opblomstring gennem gymnasieårene ved hjælp af personlig udvikling. ”Jeg sætter hele tiden mål til mig selv via delmål. Uden Team Succes ville jeg have haft meget sværere ved at gennemføre gymnasiet. Hver gang jeg mistede lidt motivation, kom jeg op i vores lokaler og fik derefter fornyet energi og motivation, især når vi så hinanden, fordi vi har sådan et godt fællesskab, men mest af alt fordi man jo hjælper hinanden. Du skal jo arbejde dig frem på at give og give. Det koster noget at være med, men du får det så sandeligt igen. Keywordet er netop anerkendelse. Der er nærmest et personligt bånd mellem alle her i Team Succes. Det er både en hobby; noget, man nyder at lave, samt mine nære venner heroppe.

27


Jeg er ikke vokset op med anerkendelse som sådan, og når man ser det udefra, kan det da godt være, det virker en anelse mærkeligt, men anerkendelse er altså vejen frem!

Jeg kan tydeligt mærke en forskel i mit liv i 9. klasse og så nu. Jeg har været med de personlige udviklingskurser tre gange nu, mener jeg, og hver gang har man lært noget nyt. Det har givet mig sindssygt meget, og man føler, man følger bedre med i skolen, selvom ikke alting er ligeså spændende, men kontakten med lærerne samt de opsatte delmål er blevet kridtet klart op, ligesom hvad man kan forvente af både sig selv og andre. Jeg har en klar vision om, hvad jeg gerne vil lave. Min selvkontrol har førhen været noget dårlig, også over for familien, men gennem de personlige udviklingskurser er den blevet meget bedre. Jeg har tre søskende, hvoraf jeg helt klart også vil forsøge at få rekrutteret min lillebror ind i Team Succes til næste år, når han er blevet gammel nok til at blive medlem, så han kan få oplevet det selvsamme, som jeg har.” Ydermere har Martin Kristic både siddet som bestyrelsesmedlem i Team Succes Holbæk under ministerbesøget fra daværende socialog indenrigsminister, Karen Ellemann, samt været ansat som Holbæks rekrutteringsansvarlige under projektet Team Green fra 1.

28

marts til 31. maj 2016. Selv forklarer han alle sine gerninger således: ”Det føles overhovedet ikke som et job for mig. Lønnen er bare en ekstra bonus. Jeg er primært frivillig her i Team Succes, fordi Team Succes’ grundprincipper er en glimrende tilgang til livet. Derfor tror jeg også, at ministeren kommer på besøg: Fordi vi er teenagere i en forening, som er et varmt emne omkring foreningslivet her i Holbæk. Hun vil kunne se, at vi er blandt de bedste til at opretholde medlemmer og integrere etniske indvandrere. Det viser resultaterne samt den bevilling, som Nordea-fonden gav os. Med dette stoler Nordea virkelig på, at vi kan integrere ordentligt. Langt de fleste TS’ere får både en gymnasial og universitetsuddannelse. Jeg er rigtig glad for, at andre får det indtryk, at vi gør det godt her. Hvis man har det godt socialt, får man det også godt personligt og fagligt.” Martin er en travl herre, for sideløbende med Team Succes spiller han fodbold, arbejder på Shell, træner fire til fem gange ugentligt og forsøger at pleje sine venskaber. I juni 2016 fik Martin den eftertragtede studenterhue på hovedet og kunne dermed sætte et flot punktum efter tre flotte gymnasieår. Dermed hviler han dog ikke på laurbærrene. Et nyt mål er allerede iværksat, og fremtidsplanerne defineret.


”Jeg vil gerne være politibetjent. Det med at kunne hjælpe andre er noget, jeg vil blive ved med at gøre. Jeg træner meget, for der er jo nogle fysiske krav, ligesom jeg skal vente et par år endnu med at ansøge, til jeg bliver gammel nok. Jeg mangler selvfølgelig erfaring, så det skal jeg ud at opnå bl.a. i mit sabbatår f.eks. inden for Beredskabsstyrelsen eller ved at læse til brandmand. Det med at det hele bare kører, betyder noget for mig. Man giver noget, men får sgu også noget igen. Jeg synes kun, det er fedt. Jeg vil simpelthen ind til politiet for at hjælpe!” Martin afrunder:

Husk, at det koster noget at være med, men du får det så sandeligt tilbage igen. Budskabet er, at man skal hjælpe hinanden.

29


Årets stjerner

RAMI EL-NAJI: Rami har udvist et særdeles stort engagement til foreningens sociale aktiviteter, hvor han til dagligt sidder som en af de ansvarlige i afdelingen Sociale Aktiviteter. Rami bidrager med kreative ideer, positiv energi og ikke mindst prioriterer fællesskabet. Desuden har han gennemgået en gevaldig faglig udvikling, hvor de flotte karakterer hives hjem en efter en. Rami er fra Team Succes Vejle.

AHMAD EL-NAJI: Ligesom sin ovenfor nævnte fætter har Ahmad ligeledes udvist et særdeles stort engagement til Team Succes Vejles sociale aktiviteter, hvor Ahmad også er blandt de ansvarlige i afdelingen Sociale Aktiviteter. Ahmad bidrager ligeledes med kreative ideer, positiv energi, og ikke mindst prioriterer han fællesskabet. Ahmad har været gennem en beundringsværdig, faglig udvikling, hvilket afspejles i karaktererne. Ahmad er fra Team Succes Vejle.

NASRAT MALIKZADA: Både på det personligt og sociale plan har Nasrat udviklet sig meget. Nasrat er en person, som tager ansvar og er altid løsningsorienteret. I foreningen tager han meget ansvar og har udviklet sig til en lederskikkelse. Motivation, lederskab og engement er nogle af de værdier, han har kunnet bryste sig mest af. Nasrat er fra Team Succes Holbæk.

30


SIBER HAMI: Siber har næppe misset en eneste lektiecafe i 2016. Hun har udnyttet lektiecafeens ressourcer flittigt, hvilket også har afspejlet sig i både sin positive og faglige udvikling. Både medlemmer, lektiehjælpere og lærerne har bemærket denne udvikling, hvilket vi i Team Succes er utroligt stolte af. Siber er fra Team Succes Vejle.

NAIMA KADIYE: Naima har heller ikke misset en eneste lektiecafe i løbet af 2016. Hun har ligeledes været flittig til at udnytte lektiecafeens tilbud, hvilket stadig afspejler sig i sin boglige udvikling, hvilket ikke er gået ubemærket hen fra hverken medlemmerne, lektiehjælperne eller lærerne. Naima er fra Team Succes Vejle.

MAHI AL-ABED: Mahi har trods sit travle år i 2. g. på Rosborg Gymnasium formået at klare sine opgaver og bestyrelsespost meget tilfredsstillende. Hun har konstant været på og været et afgørende ben for lokalforeningen, hvor Mahis indsats, gode humør og altid positive tilgang er yderst værdsat. Mahi er fra Team Succes Vejle.

31


Ă…rsregnskab 2016

33


RESULTATOPGØRELSE 2016 -DKK

2015 -DKK

NETTOOMSÆTNING

300.000

480.000

Andre driftsindtægter

581.227

277.206

INDTÆGTER I ALT

881.227

757.206

-241.868 -565.295

-50.364 -330.349

74.064

376.493

-121.548

-283.154

-47.484

93.339

Finansielle omkostninger

-16

-1.502

FINANSIELLE POSTER I ALT

-16

-1.502

-47.484

91.837

Overført resultat

-47.500

91.837

I ALT

-47.500

91.837

Bidrag til lokalforeninger Andre eksterne omkostninger BRUTTOFORTJENESTE I (24,7 % - 78,4 %) Personaleomkostninger BRUTTORESULTAT I (-15,8 % - 19,4 %)

ÅRETS RESULTAT

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

34


AKTIVER 2016 -DKK

2015 -DKK

86.500 82.063

75.000 90

168.563

75.090

Indestående i kreditinstitutter

2.936.336

652.811

LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

2.936.336

652.811

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

3.104.899

727.901

AKTIVER I ALT

3.104.899

727.901

2016 -DKK

2015 -DKK

Overført resultat

324.967

372.466

EGENKAPITAL I ALT

324.967

372.466

Anden gæld

2.936.336

652.811

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

2.779.932

355.435

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

2.779.932

355.435

PASSIVER I ALT

3.104.899

727.901

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT

PASSIVER

Projektregnskaber Eventualforpligtelser

35


Team Succes' samarbejdspartnere

36


37


Tak for vejen!

Profile for Team Succes

Team Succes Aarsrapport 2016  

Team Succes Aarsrapport 2016  

Advertisement