Page 1

1


Til lykke med kvalitetsreformen! Det lyder måske lidt provokerende,

opmærksomhed der betyder, at vi også er meget tæt på at realisere

for selvfølgelig kan man altid ønske sig noget mere og bedre.

en drøm om at få etableret et nationalt Videns- og Udviklingscenter

Resultatet af de politiske forhandlinger mellem partierne er da også

for Social IT på Syddansk Universitet i Odense.

blevet mødt med blandede følelser af både venner og fjender af regeringen. Men på området for Social IT er det faktisk lidt svært at

i verdensklasse, som kan være med til at kvalitetsudvikle både

få armene ned.

forskning, udvikling og forretningsmodeller på området, og bag

For med vedtagelsen af Finansloven for 2008 er der afsat ikke

tanken står nu en stærk gruppe af videninstitutioner, offentlige

mindre end tre milliarder kroner – 3.000.000.000 kroner – til

myndigheder, private teknologileverandører og sociale tilbud, der

investeringer i ny teknologi og til udviklingen af nye arbejdsformer,

alle trækker i samme retning. Det er et initiativ, som også vil være

der kan aflaste de offentligt ansatte. Hvis vi bruger de penge

med til at styrke og brande Danmarks særlige kompetencer på

fornuftigt, kan vi få rigtigt meget for pengene. En kandidatafhand-

området internationalt, så vi ikke alene bliver dygtigere herhjemme,

ling fra Syddansk Universitet har f.eks. dokumenteret, at hver

men også skaber grobund for øget eksport

medarbejder på de sociale specialinstitutioner i gennemsnit kan

af vores viden og knowhow til

spare 134 timer om året ved at arbejde digitalt med handleplaner,

udlandet. Det viser udbyttet

dagbøger og medicinhåndtering. Ved at digitalisere den sociale

af den delegationsrejse,

sektor kan det

som Team Online var

offentlige med andre ord spare op mod 500 mio. kroner om året

på til Malta, hvor det

– og forbedre kvaliteten i arbejdet. Samtidig kan digitaliserings-

lykkedes at skabe

gevinsten blive endnu større, hvis ledelsen af de sociale institutioner

værdifulde kontakter til

udnytter mulighederne for at effektivisere møder og overlap ved

både myndigheder og

vagtskifter i takt med, at den generelle vidensdeling på institutionerne

institutioner, som kan

forøges. Vel at mærke uden at nogen behøver at løbe hurtigere af

være med til at kickstarte

den grund.

eksporten af viden og know-

Derfor er jeg glad for, at dokumentation af den socialpædagogiske indsats har fået en fremtrædende plads i Kvalitetsreformen. Fordi det er samtidigt min klare opfattelse, at der også er en stor forståelse for, at dokumentation aldrig må blive målet i sig selv, men skal være et middel til vidensdeling, vidensopsamling og vidensbaseret opsamling af erfaringer og resultater. Så jo, jeg synes, der er grund til at glæde sig over den opmærksomhed, som nu er rettet mod Social IT. Det er nemlig en

2

Visionen er, at vi får etableret et forsknings- og udviklingscenter

how på socialområdet.


3


4


5


Gozo Rabaat

Comino no o

Malta Rabat

VALETTA A Marsaxlokkk Birzebbu模a e a

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


[ANVENDT KOMMUNALFORSKNING]

Social IT NYT 5  

Social IT NYT er magasinet for ledere og beslutningstagere på det sociale område. Magasinets formål er at sætte Social IT på dagsordenen ved...

Social IT NYT 5  

Social IT NYT er magasinet for ledere og beslutningstagere på det sociale område. Magasinets formål er at sætte Social IT på dagsordenen ved...

Advertisement