Page 1

#41

September 2012

8

Frederiksberg Kommune:

FKO gør os mere effektive på sigt

Bo- og Levestedet Horskær:

Vi er en virksomhed – men også beboernes hjem! 4

Bøge Allé 10 i Ribe::

Bosted System kommer lige i rette tid! 12

Projekt I-Space:

Uddannelse og udvikling i sammenhæng

bostednyt.dk

Fremtiden er mobil

bog Dag


VELKOMMEN

Dette nummer Inklusion er fællesnævneren på de tre vidt forskellige tilbud, som vi

Alt i alt tre forskellige tilbud i landet, der hver for sig på glimrende

beskriver i dette nummer.

vis illustrerer, hvordan man hele tiden arbejder med forandring og udvikling på det specialiserede socialområde. I den sammenhæng er jeg

På Montagen i Kværndrup har ledelse og medarbejdere gjort op med

naturligvis glad for, at man alle steder ser Bosted System som et meget

ideen om, at aktivitetstilbuddet alene skal være et permanent tilbud til

vigtigt og centralt værktøj, når de mange forandringsprocesser og de nye

kommunens psykisk syge borgere. Tilbuddet får flere og flere borgere

redskaber skal forankres i praksis og dokumenteres.

ind i kortere forløb, og målet er nu i højere grad at være med til at flytte borgerne ud i miljøer, der er så almindelige som muligt, altså helt

I dette nummer kan du i øvrigt også læse om et nyt begreb, FKO, som alle

almindelige arbejdspladser.

snart kommer til at stifte bekendtskab med på den ene eller anden måde.

På bo-enheden Bøge Allé 10 i Ribe går udviklingen også rasende

Faglige KvalitetsOplysninger er en metode til at måle forandring i borgerne

stærkt. Ny organisation, nyt fælles pædagogisk ståsted, indførelse af

i forhold til opsatte mål. Metoden skal fungere sammen med Voksen­

voksenudredningsmetoden, ja alt er under forandring. Hvor borgerne

udredningsmetoden, DHUV, som allerede nu vinder større og større

tidligere blev indskrevet for at blive på samme tilbud i resten af livet,

indpas i forvaltningerne. Tanken er, at der jævnligt skal af­rapporteres

ser medarbejderne nu hele tiden på borgerens aktuelle livssituation.

ved hjælp af FKO-metoden på de mål, som bliver defineret på myndig-

Hvad kan borgeren, og hvad er borgerens aktuelle behov? Oven i alle

hedsniveau, af medarbejderne på de enkelte tilbud. Derfor bliver FKO

forandringerne er tilbuddet i gang med at implementere Bosted System

et værktøj, der skal bruges af den enkelte socialpædagog i det daglige

som en del af Esbjerg Kommunes masterplan for det specialiserede

arbejde. Heldigvis svarer det grundlæggende til arbejdet med effekt­

socialområde.

måling på mål og delmål på i Bosted System i dag.

Inklusion og forandring er på tilsvarende vis nøgleord på Bo- og Levestedet

Jeg håber derfor, at du vil læse bladet med interesse, og at det kan give

Horskær, der er omlagt til friplejehjem. Her øver alle sig i at se sig selv,

inspiration til din hverdag.

som del af en professionel virksomhed, der skal leve af at levere service af høj kvalitet til husets beboere.

God fornøjelse med læsningen Koncerndirektør Michael Sandal

BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Koncerndirektør Michael Sandal

2

bostednyt · #41 2012

Redaktion Per Roholt Lasse F. Mikkelsen Mikkel Christoffersen Tekst Team Online Layout Katrine Dyreborg Strauch

Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas BostedNYT udkommer 4 gange om året i et oplag på 3.500 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: bestilling@bostedNYT.dk Team Online A/S Edisonsvej 2 5000 Odense C Telefon 66 17 73 13 E-mail info@TeamOnline.dk Web www.TeamOnline.dk


Indhold SEPTEMBER 2012

4 Bøge Allé 10 i Ribe:

Bosted System kommer lige i rette tid

6 Kort nyt 8 Frederiksberg Kommune:

FKO gør os mere effektive på sigt

9 God sammenhæng med DHUV

10 Montagen i Kværndrup:

Innovativt værksted med vokseværk

Bosted System kommer lige i rette tid!

4

– Bosted System er kommet på det helt rigtige tidspunkt til os. For lige nu higer alle efter at få et fælles system, der understøtter de mange nye tanker og arbejdsgange, siger Pia Hansen, Bøge Allé 10.

12 Projekt I-Space:

Uddannelse og udvikling i sammenhæng

13 Borgere som teknologiudviklere

FKO gør os mere effektive på sigt  

– i samspil med pædagogstuderende

Faglige KvalitetsOplysninger, FKO, er et nyt redskab til dokumentation af

14 Bosted System på farten:

8

Fremtiden er mobil

resultatet af sociale indsatser i forhold til voksne borgere med handicap, psykiske lidelser og udsatte voksne.

15 Haderslev Kommune:

Fuld gang i mobile projekter

  Innovativt værksted med vokseværk

16 Bosted Temadag:

Selv om Montagen på mange måder er et traditionelt beskæftigelsestilbud

Spørgsmål og svar på småt og stort

18 Bo- og Levestedet Horskær:

Vi er en virksomhed, men også beboernes hjem   Bo-

til sindslidende efter § 103, slår kreativiteten på stedet igennem over alt, godt hjulpet af kommunernes

10

ønske om at samle flere opgaver på færre steder.

og Levestedet Horskær:

Som friplejehjem med 8-10 samarbejdskommuner er det vigtigt for Horskær at have styr på dokumentationen, herunder at kunne dokumentere tidsforbruget på den enkelte borger.

18

bostednyt · #41 2012

3


TEMA

Bøge Allé 10 i Ribe:

Bosted System kommer lige i rette tid! Af Per Roholt, Team Online

Forandringerne foregår i højt tempo på bo­

Følger Masterplanen

Vivian Krarup.

enheden Bøge Allé 10, der er del af Botilbuddet

De mange forandringer og indførelsen af

For borgere, der bor på Udviklingscenter Ribe

Udviklingscenter Ribe. Den 1. januar 2012 blev

Bosted System er en vigtig del af Esbjerg

betyder det dog ikke, at de nødvendigvis må

botilbuddet og det øvrige Ribelund reorgani­

Kommunes masterplan, der sætter rammer

forlade lokalområdet. Med sine 14 større eller

seret og lagt sammen med et lokalt aktivi-

for udviklingen af det specialiserede social-

mindre bo-enheder, aktivitetstilbud og voksen-

tetstilbud og en del af hjemmeplejen i Ribe

område i kommunen blandt andet gennem

støtteordning er udviklingscenteret i stand til

til Udviklingscenter Ribe.

arbejdet med resultatbaseret styring, individuel

at understøtte en bred vifte af behov, lige fra

borgervurdering og fokus på funktionsevne frem

lettere udviklingshæmmede, der bor i egen

for diagnose:

bolig i Ribe med et moderat støttebehov til

Samtidig har kommunen valgt at indføre voksenudredningsmetoden,

4

Signe og Helga

og

Udviklings­

center Ribe besluttede at sende alle sine med-

– Masterplanen betyder, at vi har fået et

multi-handicappede, der har brug for at bo på

arbejdere på et pædagogisk udviklingskursus,

fælles fokus, så vi nu i højere grad ser på

en højt specialiseret døgnafdeling med nattevagt.

KRAP, for at sikre et fælles pædagogisk

udviklingspotentialet hos den enkelte borger,

udgangspunkt for forandringsprocessen.

forklarer udviklingskonsulent, Vivian Krarup:

Ny dynamik i gammel organisation

Derfor er afdelingsleder Pia Hansen meget

– Tidligere var der en tendens til, at en

Masterplanen og de mange nye tiltag har skabt

tilfreds med endelig at have fået Bosted

borger blev indskrevet på et tilbud på livstid.

en ny dynamik på arbejdspladsen, der historisk

System i huset:

Udvikling var noget, der fandt sted på den en-

set har eksisteret under navnet Ribelund siden

– Bosted System er kommet på det helt

kelte afdeling, og tilbuddet ændrede sig i takt

1907. Det kan Helga Lauridsen, der er pædagog

rigtige tidspunkt til os. For lige nu higer alle

med, at borgerne fx blev ældre og demente. Nu

i Bøge Allé 10 godt bekræfte:

efter at få et fælles system, der understøtter de

er tanken, at det enkelte botilbud specialiserer

– Vi ser og tænker udvikling på en helt

mange nye tanker og arbejdsgange, siger Pia

sig, og borgeren evt. flytter til andre og mere

anden måde nu end før. Samlet set er det et

Hansen, der leder botilbuddet for udviklings-

passende tilbud, hvis hans behov, det vil sige

paradigmeskift, hvor vi skal til at tænke på en

hæmmede, Bøge Allé 10.

livsforhold og funktionsevne, ændres, forklarer

helt ny måde, hvor det er socialrådgiverne, der

bostednyt · #41 2012


Bøge Allé 10

Helga, Pia og Signe

stiller en række opgaver, som vi skal løse og

enkelte beboere eller sætte mig som primær

et halvt eller et helt år, kan det være utroligt

melde tilbage på. Det har skabt en kæmpe

fagperson på en borger, hvis jeg har brug for at

svært at huske detaljerne i et forløb, men nu

faglig evidens-snak, hvilket jo er meget positivt,

sætte fokus på borgeren i en periode, ja det er

får vi mulighed for at arbejde meget mere på

mener Helga Lauridsen.

fantastisk, mener Pia Hansen.

basis af fakta frem for gisninger, mener Helga,

DHUV-metoden i inCorp Portal

For medarbejderne har Bosted System også skærpet den pædagogiske tilgang:

der suppleres af Signe: – Det er også rigtigt godt, at borgernes mål

Når Helga peger på, at opgaverne fremover

– For os har det været virkelig godt at få

popper op på forsiden af min side. På den

stilles af sagsbehandlerne, drejer det sig om,

Bosted System i huset. Dagbogen i Notes var

måde er man hele tiden nødt til at forholde

at Esbjerg Kommune som en af de første kom-

ikke delt op i relevante faglige temaer, og alt

sig til målene. Tidligere skulle jeg åbne fire

muner i landet har indført voksenudrednings-

blev bare skrevet i samme dagbog, hvor det

forskellige dokumenter for at få overblik over

bagefter var umuligt

borgerens mål. Nu står det hele lige foran

metoden, VUM, i forbindelse

tal og DHUV-modulet til at sikre

finde noget igen. Nu Bosted System attvinges vi til at tænke helt anderledes, og det sparer tid og påvirker kvaliteten af det, vi skriver. Nu er gør arbejdet der fx ikke længere et mere effektivt sted at skrive, ”Borgeren

kvaliteten af sagsbehandlingen

har haft en god dag”.

medarbejdere på Ribe Udviklingscenter, der

og kommunikation af opgaverne til kommunens

For hvad skal man med den bemærkning? Nu

lige som kommunens øvrige sociale tilbud skal

tilbud i Bosted System.

tvinges vi til at forholde os til hvem der egent-

have indført systemet.

med

visitation

Sagsbehandlerne,

af

borgerne. der

skal

visitere borgere til fx Udviklingscenter Ribe, vil således fremover anvende Team Onlines myndighedssystem inCorp Por-

øjnene på én, og jeg kan få overblik over dem i én arbejdsgang!

De kommende måneder Som pilottilbud gik Bøge Allé 10 i gang med Bosted System i maj måned, og i de kommende uger rulles systemet ud til samtlige godt 240

– Vores opgave er så at vurdere, om vi

lig synes, borgeren havde en god dag, og hvad

kan levere de ydelser, som sagsbehandlerne

en god dag egentlig vil sige, forklarer Signe

Om Bøge Allé 10

efterspørger på vegne af borgerne, forklarer

Konradsen, der er pædagog på tilbuddet og var

Bøge Allé 10 er et botilbud for 10 unge i alderen

afdelingsleder Pia Hansen, der kan se frem til,

med fra første dag:

fra 18 til 30 efter Servicelovens § 108 for unge

at kommunikationen mellem den visiterende

– Efter opstartskurset gik vi lige på og hårdt.

myndighed og hendes tilbud kommer til at

Tre dage efter stoppede vi med at bruge de

hænge sammen digitalt.

gamle systemer og arbejdede udelukkende

Bosted System hurtigt på plads

i Bosted System. Systemet er nemt at gå til,

udviklingshæmmede med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Huset er mellemstation for unge, der er på vej hjemmefra.

og det er let at tage nye småmoduler i brug.

For såvel afdelingsleder og medarbejdere på

Forleden fik vi fx en ny borger, og så beslut-

Bøge allé 10 har det dog allerede nu været en

tede vi at bruge modulet Kontantbeholdning.

stor gevinst at få Bosted System ind i huset.

På den måde slipper vi fremover for den gamle

Tidligere skrev medarbejderne fx dagbog i Lotus

kolonnebog, hvor vi skulle holde styr på borgernes

Notes, og der var ingen fælles kalender:

økonomi, forklarer Signe.

KRAP KRAP er et nyt, integreret social­

– Bosted System sparer tid og gør arbejdet

Også på længere sigt ser både Signe og Helga

pædagogisk system, som udspringer af

mere effektivt. Vores ti beboere er sammen

store fordele ved at arbejde med Bosted System:

mange års praksiserfaring. KRAP står for

med personalet i huset fordelt på tre etager,

– Arbejdet med at udfylde indsatsplanen

kognitiv, ressourcefokuseret og anerkend­

og jeg har mit kontor i kælderen. Så jeg har

kommer til at foregå meget mere løbende. Når

ende pædagogik. Alle medarbejdere på

mange gange spildt tid på at løbe op og ned

vi kan finde tilbage og søge oplysninger, bliver

Udviklingscenter Ribe har i det forløbne

af trapper for at få lavet fælles aftaler. Nu kan

det meget lettere at se mønstre i borgerens ad-

år sammen fået 13 dages undervisning i

jeg få overblik og ordne det hele via Bosted

færd. Det kan fx være med hensyn til hygiejne.

metoden.

System. Det hjælper ekstremt meget. Bare

Har det ændret sig? Hvornår? Skete der noget?

det, at jeg hurtigt kan se dagbøgerne for de

Når man skal have handleplansmøde efter

Læs mere om KRAP på www.krap.nu/

bostednyt · #41 2012

5


Kort NYT Ønske om specialiseret uddannelse "Ministrene bør derfor tage den fulde konsekvens af anbefalingerne – og oprette en selvstændig socialpædagogisk uddannelse". Sådan skriver en række interesseorganisation og fag- og branche­organisationer i et åbent brev til uddannelsesminister Morten Østergaard og socialminister Karen Hækkerup. Anledningen til brevet er, at pædagoguddannelsen netop er blevet evalueret, og at følgegruppen bag evalueringen blandt andet anbefaler, at specialiseringen styrkes i uddannelsen og at der etableres et forsøg med en socialpædagogisk uddannelse. – Socialministeren har selv peget på behovet for mere dokumentation og evidens i arbejdet. Det vil både socialpædagoger og socialpædagogiske tilbud rigtigt gerne. Men så skal vi også have redskaberne og de kvalificerede kollegaer, hedder det blandt Karen Hækkerup

Hver 10. kommune bruger inCorp Portal

andet i det åbne brev.

Evaluering af effekterne af Voksenudredningsmetoden Nu skal effekterne af voksenudredningsmetoden evalueres. Social­

Mere end hver 10. kommune har nu valgt atanvende

styrelsen har valgt BDO Consulting og CEDI – Center for Digital Forvaltning

nu DHUV-udredningsmetoden i inCorp Portal i for-

som leverandør på evaluering af effekterne af Voksenudredningsmetoden

valtningen. Dermed er Team Onlines myndigheds-

og it-understøttelse på handicap- og udsatte voksneområdet.

system landets p.t. mest udbredte løsning.

I evalueringen indgår en eftermåling i de 9 pilotkommuner, som har deltaget i udviklingsprojektet omkring DHUV.

I september måned afholder Team Online to informationsmøder om DHUV-løsningen. – På møderne vil vi gerne demonstrere vores løsning med eksempler fra de kommuner, der allerede har taget løsningen i anvendelse, samt give en status på vores plan for den videre udvikling af den kørende løsning. Det handler blandt andet om indberetning til Danmarks

Formålet med evalueringen er: • at vurdere effekterne af DHUV i både pilotkommunerne, som har været med til at udvikle metoden, og i de kommuner, som sidenhen har taget metoden i brug. • at belyse, hvilke faktorer, som påvirker implementeringen af DHUV ved at sammenligne implementeringen af DHUV i pilotkommunerne med de øvrige kommuner, som har valgt at

Statistik, Faglige KvalitetsOplysninger, FKO/effektmåling samt

implementere DHUV. Denne viden kan fremadrettet anvendes i

dispositionsbudget, siger udbudskonsulent Martin Hansen, der

øvrige kommuner, som ønsker at implementere DHUV.

er Team Onlines tovholder på de to dialogmøder i Herning og Roskilde henholdsvis den 11. og 13.september.

Evalueringen gennemføres i perioden juli 2012 til oktober 2013. Læs mere på DHUV-projektets hjemmeside

Læs mere om møderne eller book din egen præsentation på www.teamonline.dk/DHUV

6

bostednyt · #41 2012

www.socialstyrelsen.dk/dhuv


Nu skal historien om den sociale indsats skrives

Vidste du at: Antallet af mennesker med udviklingshæmning bliver ikke registreret i Danmark, men ud fra tidligere registreringer, danske undersøgelser og opgørelser fra andre lande skønner man, at der er omkring 50.000 i Danmark der har udviklingshæmning.

Socialstyrelsen har nu afsat penge til et projekt, der skal bevare, dokumentere og formidle viden og

Årsager

erfaringer om indsatsen over for svage og udsatte

Det er muligt at finde en årsag til udviklingshæmning hos 70 % af de sværeste

grupper blandt udviklingshæmmede, sindslidende

tilfælde (IQ under 50), mens det hos de lettere tilfælde kun er muligt at finde en

og børn, der har været under social forsorg.

årsag for ca. halvdelen. Årsagerne kan for eksempel være følger af for lav fødselsvægt,

Projektet skal munde ud i en formidlingsvenlig forskningsrapport, der dokumenterer indsatsen i

omsorgssvigt/ ekstrem mangel på stimulation igennem barndommen, infektioner og forgiftninger eller kromosomfejl.

forhold til de nævnte grupper. Hidtil er historien kun sporadisk fortalt, selv om

WHO`s diagnoseliste ICD-10

der er undtagelser. Kristeligt Dagblad fortæller fx i

• Lettere grad: IQ område 50 -70

serien ”De åndssvage” om Åndssvageforsorgen fra

• Middelsvær grad: IQ område 35 -49

1959 til 1980, hvor den danske stat havde ansvaret

• Sværere grad: IQ 20 -34

for de udviklingshæmmede.

• Sværeste grad: IQ under 20

Læs mere på www.kristeligt-dagblad.dk/aandssvage

Kilde: Socialstyrelsen

Nye åbne kurser Team Online holder løbende åbne kurser for brugere af Bosted System. Kurserne afholdes i Team Onlines undervisningslokaler i Odense, og vi sørger for computere og forplejning. Åbne kurser er gode som genopfriskning for Mikkel Christoffersen

eksisterende brugere af systemet, eller som introduktion til systemets funktioner for nye brugere. Brugerkurser (6 timer) 13. november 2012

Nordsjællands Misbrugscenter vært for netværksmøde

Administratorkurser (6 timer) 30. oktober 2012

Sammen med en række små og store

på misbrugsområdet, siger markeds- og

17. januar 2013

misbrugstilbud har Team Online stiftet et

kundechef, Mikkel Christoffersen, Team

Kurser Bosted Medicin (3 timer)

nationalt innovationsnetværk for misbrugs-

Online.

28. januar 2013

centre. Næste møde holdes på Nordsjæl-

Derfor har Team Online taget initiativ til at

Fra klokken 9.00 til 12.00

lands Misbrugscenter i oktober.

stifte et nationalt innovationsnetværk for

Kurser Bosted Planer (3 timer)

– Vi har været med fra starten, da om-

misbrugscentre:

28. januar 2013

rådet blev digitaliseret, og brugt mange

– Formålet med netværket er at styrke

Fra klokken 12.30 til 15.30

kræfter på at udvikle en særlig variant af

relationerne mellem vores brugere på mis-

Pris pr deltager: 3 timer/895 og 6 timer/1195.-

Bosted System til misbrugsområdet med

brugsområdet og Team Onlines konsulenter

blandt andet system-til-system indberetning

og udviklere, siger markeds- og kundechef,

Bestilling

til Stofmisbrugsdatabasen, fremmøderegi­

Mikkel Christoffersen, Team Online.

Kontakt Team Online på telefon 66 17 73 32

strering og ikke mindst medicinhåndtering

eller på kursus@bosted.net

og udlevering, der er et helt kapitel for sig

Mødet på Nordsjællands Misbrugscenter holdes den 31.oktober 2012.

bostednyt · #41 2012

7


FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

Frederiksberg Kommune:

FKO gør os mere effektive på sigt Af Per Roholt, Team Online Flemmin g Trap H øjer

Faglige KvalitetsOplysninger, FKO, er et nyt redskab til dokumentation af resultatet af sociale indsatser i forhold til voksne borgere med handicap, psykiske lidelser og udsatte voksne. Redskabet er udviklet i et partnerskab mellem KL, seks kommuner og Rambøll Management Consulting. Arbejdet startede i 2011 og har taget udgangspunkt i en anden ny metode, Voksenudredningsmetoden.

Formålet med metoden Ambitionen har været at udvikle en måle­ metode, som kan anvendes på det specialise-

aggregeret niveau. En

af

de

(DHUV), som vi igen har fået digitaliseret

deltagende

kommuner

var

og koblet sammen med vores økonomi- og

rede socialområde til at måle og dokumentere

Frederiks­berg Kommune, og Bosted NYT har

borgernes udvikling over tid, set i forhold til

spurgt specialkonsulent Flemming Trap Højer,

Udover at vi selv stod midt i udviklingen af en

borgernes funktionsevne og de mål, der er

hvorfor Frederiksberg Kommune valgte at del-

effektdokumentationsmodel, og dermed kunne

opstillet i borgerens handleplan.

tage i udviklingsarbejdet:

hente inspiration til egen model, så kunne vi også

Det har også været et mål, at dokumen­

bevillingsstyring.

se en værdi i at bidrage med vores indhøstede

tationen på borgerniveau skal kunne anvendes

– Fordi det faldt i tidsmæssig god tråd med den

erfaring i brugen af DHUV/Voksenudrednings-

til faglig refleksion hos de medarbejdere, der

strategiske udvikling af det voksen­specialiserede

metoden, samt lytte til andres erfaringer, og

arbejder med borgeren i det daglige, som et

socialområde, som Frederiksberg Kommune

dermed medvirke til kvalificeringen af den nu

led i opfølgning i den enkelte borgers sag,

har været i gang med de senere år. Vi har bl.a.

foreliggende FKO-model på det voksenspecia-

samt til at skabe ledelsesinformation på et

implementeret

liserede socialområde.

Voksenudredningsmetoden

Hvordan vurderer I nytten af det værktøj, som er udviklet?

– Forudsat at FKO-modellen bliver digitaliseret og finder generel bred accept og anvendelse i kommunerne

og de mange opholds- og botilbud, er vores vurdering, at den i forhold til sin enkelthed vil få en ret stor nytteværdi, både set i et bestiller-/ leverandør- og borgerperspektiv. Som kommune og bestiller/leverandør, forventer vi at få bedre kendskab til ”hvad virker” og ”hvad virker ikke”, når vi evaluerer på om en indsats har den forventede effekt på borgeren. På den måde forventer vi på lidt længere sigt at kunne udnytte vores ressourcer endnu mere effektivt. Nytteværdien i forhold til borgeren forventes især at blive, at borgeren vil få nemmere ved at følge egen udvikling.

8

bostednyt · #41 2012


FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

– Over tid og i takt med at FKO modellen bliver implementeret på socialområdet, forventer vi en stig-

Hvad forventer I, at FKO vil kunne betyde for kvaliteten på socialområdet?

ning i kvaliteten af den faglige indsats, vi leverer. Vi forventer også, at den faglige metodeudvikling og ”læring” af den indsats, der leveres på de mange kommunale såvel som private tilbud, vil stige, hvilket samlet set forventes at højne kvaliteten på hele det voksenspecialiserede socialområde.

God sammenhæng med DHUV Grundtanken i FKO er at måle de forandringer, som borgeren og sagsbehandleren sammen ønsker, der skal ske for borgeren inden for de relevante temaer i voksenudrednings­metoden. Det vil sige inden for temaerne:

Hvordan forventer I, at frontmedarbejderne på tilbud og foranstaltninger vil tage imod det nye værktøj – og hvad kan de selv få ud af arbejdet/ målingerne?

• Mobilitet • Egenomsorg – De tilbagemeldinger vi har fået fra

• Kommunikation

både sagsbehandlere på myndigheds-

• Praktiske opgaver i hjemmet

niveau og medarbejdere på tilbuddene,

• Samfundsliv

som har deltaget i test- og afprøvningen

• Socialt liv og sundhed.

af FKO-modellen, er overordnet meget positive, ikke mindst fordi modellen gør

I praksis foregår det ved at gennemføre en

det muligt at se effekterne af arbejdet på

kvantitativ måling på borgerniveau. Den skal

borgerniveau meget tydeligt. Så vi forventer faktisk, at vi ved at bruge den

vise, hvordan borgeren udvikler sig i forhold

fornødne tid på at implementere FKO-modellen, herunder sikre at den er

til de konkrete indsatsmål, der er opstillet

understøttet elektronisk og indgår som et naturligt led i allerede eksiste-

i borgerens handleplan. I den forbindelse

rende arbejdsgange, vil betyde, at både myndighed og leverandører vil

anvendes den samme fem-punkts skala til

tage godt imod modellen.

vurdering af borgerens situation, som også anvendes i voksenudredningsmetoden.

FKO passer perfekt til Bosted System – På den korte bane arbejder vi med at sikre den it-teknologiske

Hvordan vil I arbejde videre med FKO i Frederiksberg Kommune?

understøttelse af FKO-modellen.

Det nye redskab, FKO, passer fint til Team Onlines systemer, Bosted System og inCorp Portal:

Det betyder i praksis, at vi arbejder på at få vores myndighedssystem til at ”tale

– Mere end hver 10. danske kommune

sammen” med vores leverandørsystem, Bosted System. For os er det en forudsætning,

anvender Voksenudredningsmetoden i vores

at modellen understøttes teknologisk, og indgår som et helt naturligt led i de dag-

myndighedssystem inCorp Portal, så vi er

lige arbejdsgange på både myndigheds- og leverandørsiden, så dialogen mellem

naturligvis i fuld gang med at udvikle it-

myndighed og leverandør både i bestillings- og opfølgningsfasen er nem, enkel

understøttelse af FKO i vores systemer, så

og tilstede.

den bliver en del af den samlede løsning,

Sideløbende med dette arbejder vi videre med de implementeringsanbefalinger, som

siger markeds- og kundechef, Mikkel

bl.a. ligger i KL´s rapport om Faglige Kvalitets Oplysninger, siger specialkonsulent

Christoffersen.

Flemming Trap Højer, Frederiksberg Kommune. De fem andre deltagende kommuner er Aalborg, Esbjerg, Gribskov, Gladsaxe og

Læs mere om FKO

Randers kommuner.

Læs hele rapporten om Faglige Kvalitets Oplysninger på kortlink.dk/bcpv

bostednyt · #41 2012

9


INKLUSION

Montagen i Kværndrup: Innovativt værksted med vokseværk Af Per Roholt, Team Online Utraditionelt er det første ord, der falder én ind, når man som gæst besøger den nedlagte møbel­ forretning i Kværndrup, hvor værkstedet Montagen holder til. For overalt, hvor det kan lade sig gøre, er den kedelige beton piftet op med glade farver og udfordret med designmøbler og kunst, der bryder arbejdspladsens monotoni. jobcenter. Netop det er et godt eksempel på, hvordan vi som tilbud er i en konstant for-

du kan købe i butikkerne i morgen, lige fra

andring, siger forstander Jos Bisschop, og

portbeslag til engangs-service. Faktisk er vi

påpeger om, at forandringerne sker hurtigere

også eksportvirksomhed, for vi arbejder for

og hurtigere:

Volvo og samler kørestolsramper for et andet

– Jeg ser det som en kæmpe mulighed for

svensk firma, siger Bo Pedersen, der som

et tilbud som Montagen. Jeg tror, at vi i løbet

stedfortræder blandt andet styrer indgangen af

af få år bliver 2-3 gange større end vi er i dag,

– Det koster jo ikke ekstra at gøre noget ud

ordrer, men også værkstedets flåde af lastbiler

med 250 medarbejdere, flere bygninger spredt

af indretningen. Til gengæld får alle en bedre

og busser til at hente og bringe både varer og

geografisk, og måske endda med små satellitter

arbejdsdag, forklarer Montagens forstander,

medarbejdere.

ude på virksomhederne, siger Jos Bisschop og

Jos Bisschop, mens han beredvilligt fremviser

forklarer:

husets kreative værksted og det lille fitness­

Et værksted med visioner

center i kælderen, hvor han selv har tabt seks

Så selv om Montagen på mange måder er et

som andre steder i landet mange unge kontant­

kilo siden januar.

traditionelt beskæftigelsestilbud til sindslidende

hjælpsmodtagere med andre problematikker

– I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi lige

En hurtig gennemgang af værkstedet afslører

efter § 103, slår kreativiteten på stedet igennem

end blot det, at de står uden arbejde, og de

da også, at Montagen også formår at skaffe

over alt, godt hjulpet af kommunernes ønske om

har brug for en særlig indsats. Alene her i kom-

meningsfuldt og afvekslende arbejde til værk-

at samle flere opgaver på færre steder:

munen drejer det sig om ca. 50 unge om året,

stedets 90 brugere eller medarbejdere, som de kaldes.

10

– Vi er ikke noget dum-i-arbejde-projekt. Vi udfører kvalitetsarbejde på produkter, som

bostednyt · #41 2012

– Vi er i stigende grad begyndt at modtage

som skal have et meningsfyldt tilbud. Vi vil

medarbejdere i afklaringsforløb fra kommunens

gerne byde ind på den opgave og være med til


INKLUSION

at gøre en forskel. Det kan være undervisnings-

vores medarbejdere til at skabe relationer med

Nye partnere – nye udfordringer

tilbud og beskæftigelsestilbud, som vi er kendt

andre, så de kan få et meningsfyldt og værdigt

I dag er Bosted System således et godt ind­

for i dag, men vi skal også tænke innovativt,

liv, siger forstander Jos Bisschop.

arbejdet værktøj, der understøtter en række af

inkluderende og utraditionelt. Det er hans stedfortræder, Bo Pedersen, fuldstændig enig i:

de grundlæggende funktioner på Montagen.

Bosted System i centrum

Men med nye typer opgaver og de nye typer

På Montagen i Kværndrup har personalet an-

medarbejdere i huset er der også kommet nye

– Vi skal i hvert fald helt væk fra tanke-

vendt Bosted System til at håndtere det dag-

problemstillinger til.

gangen om, at tilbud som vores skal holde på

lige arbejde med dokumentation og videndeling

Samarbejdet med det lokale jobcenter har

siden 2009, og

fx skabt tunge arbejdsgange, fordi jobcenterets

sekretær og su-

system og Bosted System ikke snakker sammen:

medarbejderne.

Der

vil altid være en gruppe medarbejdere, som har brug for at arbejde i et beskyttet miljø som vores. Men en ung mand skal jo ikke visiteres til Montagen i morgen, og så blive her, til han om 45 år

Det hele handler jo i sidste ende om at hjælpe vores medarbejdere til at skabe relationer med andre, så de kan få et meningsfyldt og værdigt liv

skal på folkepension,

peradministrator

– Vi har for længst afskaffet papiret på Mon-

Charlotte Kjær-

tagen. Jobcenteret sender derimod alt på papir

gaard

godt

og forventer at få det tilbage på papir igen. Så

med

alle papirer skal skannes ind, når de kommer

er

tilfreds systemet:

og printes ud, når det skal retur, sendes med

– Bosted Sy-

posten osv. Jobcenterets sagsbehandlere er

stemet fungerer

vant til papirer, men vi har jo makuleret det

generelt set godt

hele! Første gang jeg blev bedt om et stykke

for os, selv om

papir og forklarede, at det hele lå i Bosted

siger Bo Pedersen, og forstander Jos Bisschop

vi er lidt atypiske og undertiden er nødt til at

System, men at jeg havde sendt en mail med

supplerer:

tænke lidt kreativt for at få det fulde udbytte af

en pdf, fordi originalen var makuleret, blev

– Derfor er det også vigtigt for os som tilbud,

systemet. Bosted Systemet har gjort, at vi får

der helt stille i den anden ende af telefonen.

at vi ikke låser os fast på, at vi i al fremtid

dokumenteret løbende, og vi har fået mere tid

Sagsbehandleren var nok lidt skræmt, husker

er et produktionsværksted med plads til 90

sammen med borgerne, eller medarbejderne,

Charlotte Kjærgaard.

medarbejdere med åbningstid fra 7-16. Måske

som vi kalder dem her på Montagen. Derfor

Den kommunale udvikling stiller på den

er værkstedsproduktionen kun en niche for os

fylder det skriftlige dokumentationsarbejde

måde også store krav til fleksibiliteten i et

om fem år, mens vores bygninger er fyldt med

ikke så meget i hverdagen som tidligere, og

system som Bosted System.

250 borgere med mange forskellige behov på

vi slipper for at skulle slå op i små sorte notes-

– Det bedste var naturligvis, hvis kom-

mange tider af døgnet.

bøger blot for at finde ud af, at der ikke står

munen brugte Bosted System alle steder,

skrevet noget, forklarer Charlotte Kjærgaard:

men alternativt er det vigtigt, at der hele tiden

Så i stedet for at bruge kræfterne på at overtale virksomhederne til at lægge opgaver hos

– Alle i huset - uanset om det er håndværkerne

udvikles integrationer til andre systemer, og

os i vores lokaler, var det måske bedre – og

på værkstedet, køkkenlederen eller pædagogerne

at Bosted Systemet i sig selv udvikles til at

mere inkluderede - at bruge kræfterne på at

- har adgang til og bruger systemet. Det har styr-

kunne håndtere forskellige målgrupper med

lave aftaler, så grupper af vores medarbejdere

ket vores faglighed, fordi vi er blevet tvunget

deres forskellige behov på samme tilbud med

sidder i virksomhedernes egne lokaler og løser

til at skrive mindre indforstået og med større

mange samarbejdspartnere, siger sekretær og

opgaver på særlige vilkår.

fokus på det faglige sprog, siger Charlotte

superadministrator, Charlotte Kjærgaard.

Det hele handler jo i sidste ende om at hjælpe

Kjærgaard.

Om Montagen Montagen i Kværndrup er et socialpsykiatrisk værksted med produktionsprægede opgaver. Målgruppen for de socialpsykiatriske tilbud i Faaborg Midtfyn Kommune er fortrinsvis voksne personer med en sindslidelse, der har betydelig eller varig nedsat funktionsevne. Læs mere om Montagen i Kværndrup på Fyn på www.montagen.dk Har du en smartphone? Så se Jos Bisschop fortælle om Montagen

bostednyt · #41 2012

11


BRUGERDREVEN INNOVATION

Projekt I-Space:

Uddannelse og udvikling i sammenhæng Af lektor og projektleder Karin Jensen Bryderup, UC Lillebælt

I Projekt I-Space udvikler forsknings- og

Når fysioterapeuternes omfattende viden om

uddannelsesinstitutioner, virksomheder og

kroppen og dens bevægelsesmæssige behov

kommuner i tæt samarbejde nye teknologier,

og potentiale sættes i spil sammen med er-

der skal fremme udviklingshæmmede borgeres

goterapeuternes fokus på bl.a. deltagelse og

I I-Space-projektet udvikles et trænings-

muligheder for at lære og træne og for at

hverdagsaktiviteter og pædagogernes viden

system, som ved hjælp af indlejret soft-

sætte disse aktiviteter i system.

om relationsarbejde, så udfolder der sig nye

ware og indbyggede sensorteknologier

muligheder og perspektiver.

kan registrere, opsamle og sammenligne

Et væsentligt element i projektet er udvikling af eksisterende uddannelser, i og med nye

træningsresultater.

teknologier også stiller nye uddannelseskrav

Brugerdreven innovation

både på grund-, efter- og videreuddannelses-

Dette har også været tilfældet i den seneste

Systemet er i første omgang tænkt til træ-

niveau.

aktivitet, hvor studerende fra UC Lillebælt har

ning med udviklingshæmmede. Systemet

I projektet sker udviklingen både i den

løst konkrete opgaver i projektet. De fik til op-

giver behandlerne mulighed for at følge,

enkelte uddannelse og på tværs af uddannel­

gave at udforske nye anvendelsesmuligheder i

om der er fremgang i behandlingen, eller

serne. I I-Space har der været involveret

forhold til den senest udviklede teknologiske

om der er behov for korrektioner i forhold

undervisere og studerende fra pædagog-,

prototype, der består en kuffert med seks

til en mere effektiv og individuel træning.

fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen og

fleksible trådløse satellitter med indbyggede

Efter- og Videreuddannelsen ved UC Lillebælt.

sensorer, spil, lyd og lys.

Samtidig kan systemet digitalisere den

Ny viden om målgruppen

Fire grupper af studerende arbejdede sam-

almindelige skriftlige dokumentation for

men med undervisere, institutionens borgere

behandlingsforløb og skabe en stærkere

På tværs af uddannelserne har undervisere via

og medarbejdere om at udvikle forskellige an-

brugerinddragelse i dokumentationspro-

konkrete udviklingsaktiviteter i samarbejde

vendelsesmuligheder målrettet særlige behov

cessen.

med ansatte og borgere på aktivitetscenteret

og særlige temaer.

Odensevej – et aktivitetstilbud for voksne ud-

Resultaterne af arbejdet var dels et inspi-

viklingshæmmede i Assens Kommune – fået

rationskatalog, der beskrev 20 forskellige

ny viden om bl.a. målgruppens særlige behov,

anvendelsesmuligheder, som der var blevet

teknologi- og praksisudvikling.

eksperimenteret med; dels en konference hvor

Det tværgående samarbejde mellem under­ visere giver væsentlige input til udvikling af

Fakta

studerende og borgere i fællesskab præsente-

KnowledgeLab, Syddansk Universitet er

rede ideer og erfaringer fra processen.

projektleder, derudover indgår:

uddannelserne, så de i højere grad kan honorere

Organisationsudvikling og medarbejdernes

behovet for tværfagligt samarbejde i professions-

kompetenceudvikling blev også indarbejdet i

• PlayAlive A/S

praksis.

denne del af udviklingsprocessen.

• Assens Kommune

• TeamOnline A/S

I UC Lillebælt har studerende på forskellig

På denne måde blev udviklingsprocessen

vis løst konkrete opgaver i I-Space. En gruppe

designet, så alle involverede aktører fik tilført

• EA Lillebælt

studerende fra pædagog-, fysioterapeut- og

ny værdi til de arbejds-, uddannelses- og

• UC Lillebælt

ergoterapeutuddannelsen gennemførte tidligt

livsprocesser, de alligevel havde gang i – og

• Socialt Leder Forum

i projektet antropologiske feltstudier – i sam-

udviklingsprojektet fik tilført ny viden og nye

arbejde med en af UC Lillebælts antropologer.

erfaringer.

hvordan der kunne skabes nye sammenhænge mellem individ, teknologi og institution.

bostednyt · #41 2012

• Odense Kommune

Se video om I-Space på UCLs hjemmeside

Det resulterede i en række anbefalinger til,

12

Om I-Space

Læs mere om I-Space på www.welfaretech. dk/projekter/ispace


BRUGERDREVEN INNOVATION

Borgere som teknologiudviklere – i samspil med pædagogstuderende

Meget relevante pointer, fastslår Camilla Hansen; stolt på de udviklingshæmmedes vegne.

Borgerne har masser af ideer – Jeg har virkelig fået øjnene op for, at borgerne ligger inde med nogle ressourcer, der ikke bliver brugt i dagligdagen. Hvorfor spørger man ikke

UC Lillebælts studerende har i flere omgange

borgerne? Der hersker en ide om, at de ikke

været involveret i Projekt I-Space.

kan forholde sig til tingene. Men det er oplagt,

Blandt andet deltog en gruppe studerende fra pædagog-, ergoterapeut- og fysioterapeut-

for mig, at man skal spørge borgerne, hvad de kunne tænke sig, fortæller Camilla.

uddannelsen i pilotafprøvningen af I-Space i

At selvbestemmelse giver større livskvalitet

efteråret 2011. Her havde de sammen med en

blev fastslået yderligere, da borgerne deltog i

gruppe borgere og medarbejdere fra aktivitets-

en præsentation af gruppens spilprototyper på

tilbuddet Odensevej fokus på udvikling af nye

Syddansk Universitet for hele konsortiet bag

aktiviteter fx spil til teknologien.

projektet.

Camilla Hansen fra Pædagoguddannelsen

I Camillas gruppe blev der udviklet fire

i Odense deltog i en gruppe, der havde valgt

prototyper: Et huskespil, en rytmeboks, en for-

at sætte fokus på borgerne som teknologi-

hindringsbane og ”Flaskehalsen peger på...”

udviklere. Andre studerende arbejdede med

Prototyperne blev modtaget rigtigt godt både

indsatser i forhold til ”Værksted for krop og

af virksomheder og forskere og resultaterne

bevægelse” og ”Specialgruppen”.

fra arbejdet er blevet præsenteret forskellige

– Formålet med, at vi som studerende indgik i

steder i landet.

projektet, var at videreudvikle et spil til I-Space,

Camilla oplevede, at borgerne i præsen­

så udviklingshæmmede borgere kunne bruge

tationen på Syddansk Universitet havde stor

det og samtidig finde ud af, hvordan spillet

glæde af at deltage:

kunne motivere til øget fysisk aktivitet. Vi motiverede borgerne til selv at komme med deres ideer og videreformidlede dem, uden at misfortolke, siger Camilla Hansen.

– De blev jo lige pludselig 10 centimeter højere, for de prototyper havde de jo udviklet. De var så stolte, fortæller hun.

Ligeværdigt samarbejde

Studerende – i forskning, udvikling og innovation

– Det var sådan lidt på gefühl. Vi vidste lige så

I UC Lillebælt har det i flere år været en stra-

lidt om teknologien, som borgerne gjorde. Der

tegisk indsats at involvere studerende i forsk-

var virkelig en ligeværdighed mellem os. Vi

ning, udvikling og innovation.

havde slet ikke den almindelige pædagogrolle,

I-Space er et eksempel på, at det kan have

der kan være lidt bedrevidende og magtbe-

stor betydning både for borgere, studerende,

tonet, fortæller Camilla Hansen.

undervisere, pædagoger, forskere og virk-

Netop ligeværdigheden mellem deltagerne

somheder, fastslår udviklingschef Susanne

i gruppen ser Camilla som en af de bedste

Tellerup fra UC Lillebælt. De studerende får

ting i projektet. Alle startede fra scratch med

mulighed for at lære i nye kontekster, de er

en spille­dag, der blev gennemført på institu-

nødt til at samarbejde med en lang række

tionen, og de mødtes senere for at udveksle

aktører, der repræsenterer andre perspektiver

erfaringer med de interaktive spil. På aktivi-

end deres eget og sidst men ikke mindst er

tetsstedet var pædagogerne lidt usikre på,

der reelt brug for de produkter og ideer, der

hvorvidt borgerne ville være med og kunne

udvikles i arbejdet.

bidrage. Det var ikke noget, der var prøvet før. – Men de ville jo gerne. Der kom masser af ideer. Både spilleforslag, men også mere tekno­ logiske forslag, fx at lydene ikke skal være en sekvens, for så piber høreapparater, og at lyset skal være klarere, så de kan ses udenfor i solen.

Camilla Hansen

bostednyt · #41 2012

13


Bosted System på farten: Fremtiden er mobil Af Per Roholt, Team Online I en tætpakket byrådssal lister socialdirektøren sin tablet op af mappen og tjekker status på de visiterede sager, inden byrådsmødet starter. I en rodet lejlighed i den anden ende af byen griber hjemmevejlederen sin smart phone og opretter en ny aftale med borgeren i Bosted System kalender. Og på samme tid i Paris åbner en udviklingshæmmet borger den bærbare computer på hotelværelset og skriver en lille hilsen til sin kontaktperson på botilbuddet derhjemme via Bosted System Extranet. Alle gør det, overalt og hele tiden – går på Bosted System, mens de er på farten. – Og så har vi endda kun set begyndelsen. Antallet af mobile enheder som smartphones og tablets eksploderer, og det er helt tydeligt, at brugerne er glade for at kunne tilgå vores systemer, lige hvor de er, siger udviklingschef Rune Møller Andersen, Team Online A/S. Udfordringen er så bare at følge med i samme tempo, som brugerne tager nye smarte mobiler og tablets i brug. Team Online har derfor sat gang i et projekt, der skal sikre, at Bosted System kan anvendes på så mange mobile enheder, som fx smartphones og tablets som muligt. – Da Bosted System og inCorp Portal begge er komplekse systemer med mange funktionaliteter, skal vi være sikre på brugernes ønsker og krav til mobil-understøttelse. Vi skal blandt andet have afklaret, om der skal udvikles en brugerflade specielt tilpasset bestemte skærmstørrelser og browsere eller om systemet skal understøttes af selvstændige applikationer på enhederne. Desuden skal vi have afklaret, hvorvidt vores brugeres behov kan dækkes, hvis vi får lavet en særlig app med de vigtigste funktioner eller om hele systemet skal understøttes på den mobile enhed, forklarer Team Onlines udviklingschef, Rune Møller Andersen. Afhængig af resultatet af undersøgelserne udvikles en beta-version af en mobile under-


TEMA

støttelse til Bosted System, som ventes klar i løbet af 2013.

Husk når du går mobil Bosted System er et webbaseret system, det vil sige der ligger ingen data på brugerens egen computer. Alle data lagres på centrale servere

Haderslev Kommune: Fuld gang i mobile projekter

hostet af TDC Hosting. Det betyder, at det er muligt at tilgå alle

Data hvor som helst og når som helst. Det står øverst på it-ønskesedlen i mange kom-

oplysninger i Bosted System 24/7, hvis blot

muner. Også i Haderslev Kommune, hvor den kontraktstyrede IT organisation – UDC IT

man har en computer og en åben internetfor-

leverer kommunens IT ydelser

bindelse. Derfor er der ingen problemer i at komme på Bosted System mens, man er på farten, så længe man har adgang til internettet.

IT organisationen – UDC IT er etableret som en ”hvile i sig selv”-virksomhed og drives på markedslignende vilkår. Vi har spurgt IT-konsulent Peter Skau i UDC IT om, hvordan han ser kommunens behov for at medarbejderne kan arbejde i felten på mobile platforme med fagsystemer som fx Bosted System:

– Vi har valgt at test og udvikle vores systemer

– Mobilitet er fremtiden, vores mission med hensyn til dataadgang er hvad som helst,

til Internet Explorer og Firefox på PC og har

når som helst, hvor som helst, og det hele 24 / 7 / 365. Og det vil komme til at gælde

derfor erfaring for, at browsere på mobile enheder

de fleste fagsystemer inden for omsorg, sundhed og socialområdet, hvor vi benytter

kan skabe problemer, siger udviklingschef Rune

Bosted System.

Møller Andersen. Bosted System, vil de færreste dog opleve pro-

Hvilke forsøg har I gang i kommunen og hvilke erfaringer har I med dem?

blemer med smartphones og tablets.

– I mange år har hjemmeplejepersonalet haft PDA med adgang til Omsorgssystemet

Hvis man kun ønsker at se oplysninger i

Hvis du er i tvivl om, hvilke mobile enheder,

med i marken. Det er blevet udbygget med bærbare pc med trådløs adgang til syge­

der understøtter Bosted System, er du velkom-

plejerske/visitationspersonalet der besøger klienter i eget hjem. Via kommunens

men til at kontakte os, så vi kan vejlede dig

trådløse opkobling til TDC med Secure Mobile har de trådløse enheder direkte

bedst muligt inden I eventuelt skal vælge nyt

adgang til kommunens net som så med vores citrix-løsning kan være direkte på de

hardware.

centrale systemer. Alternativt har man via internettet kunnet komme på vores Citrix Løsning via Secure Gateway. Det gælder typisk de medarbejdere, som har hjemmearbejdsplads. Sundhedsplejerskerne har fået små 10" og 12" bærbare, som de har med i hjemmene hos nye mødre/forældre og laver barnets bog elektronisk i fagsystemet Novax. Borgmesteren og viceborgmesteren har testet iPads til dagsordener og bilag – lige nu arbejdes der på at udvikle et program, så det er muligt at lave notater på iPad'en til dagsordenen. Testet er gennemført og lige nu udleveres iPads til alle byrådsmedlemmer. Endelig er iPads rullet ud til mange ledere/mellemledere, så

Info

kommunen i dag har over 100 iPads ude.

Team Online fraråder dog umiddelbart brugerne at anvende smartphones og tab-

Hvordan forholder I jer til de mange ønsker, og de mange forskellige platforme, der findes i dag?

lets i forbindelse med dataindtastning,

– Vi er jo en kontraktstyret enhed, så Haderslev Kommune er reelt vores ”kunde”.

idet disse mobile enheder ikke er under-

Vi forsøger at opfylde de behov/ønsker kunderne har. Vi er selvfølgelig afhængige

støttet af Bosted System og inCorp Portal.

af, hvilke platforme programmet er skrevet til, men citrix-platformen, som vi kører alle programmer på, hjælper os en del på vej.

bostednyt · #41 2012

15


TEMA

Skynd dig og tilmeld dig dette efterårs temadag d. 18 september!

Bosted Temadag Hvad er det nu DHUV står for? Hvordan ændrer jeg mine forsideindstillinger? Hvad skal vi med Fælles Kvalitetsoplysninger? I hvilken rækkefølge skal man lave de enkelte punkter i et skema? Store og små spørgsmål er i fokus, når 200 fagfolk fra landets spe-

sig godt hjemmefra, og konsulenter bliver virkelig sat på arbejde på

cialiserede socialtilbud sætter hinanden stævne til Bosted Temadag på

Bosted Temadag, siger Janne Poulsen:

Syddansk Universitet i Odense den 18. september. Deltagerne stiller

– For konsulenterne er det dog også en kærkommen mulighed for

spørgsmålene, og Team Onlines konsulenter gør deres bedste for at

at få en tæt dialog med brugerne og høre, hvad der rører sig ude på

svare.

landets tilbud, mener Janne Poulsen.

– Temadagen er efterhånden blevet en fast tradition for mange af vores brugere, der gerne kommer langvejs fra for at få den sidste nye

Bosted Temadag afholdes to gange om året, forår og efterår i samarbejde med Knowledge Lab på Syddansk Universitet.

viden om mulighederne i systemet og for at netværke med kolleger fra

Temaet for efterårets Bosted Temadag er digitalisering af metoder

andre dele af landet om deres erfaringer med redskaber og metoder,

på det specialiserede socialområde, hvor der blandt andet sættes

siger kompetencecenterchef Janne Poulsen, Team Online:

fokus på voksenudredningsmetoden, DHUV, som vinder indpas i flere

– Der er ingen tvivl om, at muligheden for at stille spørgsmål til vores konsulenter er guld værd for deltagerne. Mange har forberedt

og flere kommuner. Læs mere om DHUV på www.teamonline.dk/DHUV

Bosted Temadag

Næste Bosted Temadag

Marts 2013

20. 16

Sæt kryds i kalenderen

bostednyt · #41 2012

Bosted Temadag er for dig der vil sikre at I får det optimale ud af jeres Bosted System i dagligdagen


Hvad betyder Bosted System for dig i din hverdag? På forårets Bosted Temadag tillod vi os selv at spørge deltagerne om, hvad systemet egentlig betyder for dem i hverdagen. Og vi fik heldigvis mange positive svar:

”Bosted System gør det nemmere at have overblik. Alt materiale er samlet et sted.” Susanne Lenskjær, afdelingsleder, Bøgelunden

”Bosted System kan fungere som hjælp til intern faglig kvalitetsudvikling.” Sanne Ganzhorn, udviklingskonsulent JobCare

"Bosted System har stor betydning. Vi bruger det hver dag som overordnet arbejdsredskab." Lykke C. Haldrup, hjemmevejleder, Seniorcenter Egebo

”Bosted System er uundværligt i dagligdagen – det er nerven, der samler dokumentationen i forbindelse med indsatsen.” Anna van Divier, forstander Havglimt

”Bosted System giver en overskuelighed i hverdagen og sikkerhed i mit arbejde.” Pernille Nybye, sosu-assistent Havglimt Friplejeboliger

”Effektiv dokumentation både i forhold til infor­ mation omkring borgeren, men også i forhold til beskeder og information i personalegruppen." Mette Sandersen, hjemmevejleder Dagcenter Lille Veum

”Bosted System er kernen i vores dokumentation i forhold til os selv, borgerne og myndighederne. Godt statistikmodul." Per Ørsted Honoré, afdelingsleder Assens Misbrugscenter

bostednyt · #41 2012

17


FRIPLEJEHJEM

Bo- og Levestedet Horskær:

Vi er en virksomhed – men også beboernes hjem! Af Per Roholt, Team Online

Birte R. Pedersen

Jette Enevoldsen

erpar på det private tilbud, og i de forløbne år er

social- og sundhedsassistent Jette Enevoldsen,

forandringerne skyllet ind over stedet i hastigt

der aldrig har været på kursus i Bosted System,

tempo. Selv om der stadig står en gammel

men takket være et naturlig flair for IT hurtigt

skolepult med en Ole Bole-bog i foyeren, er det

fik opgaven som administrator på systemet:

socialpsykiatriske tilbud i dag komplet forandret

– Det lå ligesom i luften, at det skulle være

i forhold til det første private tilbud på stedet,

min opgave, siger Jette Enevoldsen, der er

”Hvilehjemmet Gadegaard”, der blev etableret

daglig bruger af systemet:

i den nedlagte kommuneskole i 1959.

– Vi registrerer alt i Bosted System, også

Beboerne er fx blevet yngre og med flere

medicin. Kun når der er tale om afvigelser eller

forskellige diagnoser. Ledelse og store dele af

ændringer er vi nødt til at notere det specielt i

personalet er udskiftet. Bygningerne er totalt

kommunens eget system.

gennemrenoveret og udvidet for 47 millioner kroner. Og så blev Horskær i 2011 godkendt som friplejehjem – og dermed omfattet af en helt ny lovgivning på det specialiserede socialområde. – Vi har været igennem et kæmpe kulturskift. Opgaven har ændret sig fra pleje og omsorg til en langt mere socialpædagogiske indsats, og vi har fået meget mere faglært personale med langt større fokus på faglig udvikling. Blandt

Jeg talte med en social­ rådgiver, som sagde, at vores dokumentation var så god, at hun slet ikke behøvede at lave noget selv

andet arbejder vi nu konsekvent med VækstModellen, hvor vi arbejder anerkendende, inddrager borgerne og ser på, hvad der går godt. Faktisk har vi oplevet, at nogle af beboerne

Som friplejehjem med 8-10 samarbejdskom-

har undret sig, når de kom til os, fordi de kun

muner er det vigtigt for Horskær at have styr

– Det her er et firma. Så vi skal hver dag levere

er vant til løftede pegefingre og bemærkninger

på dokumentationen, herunder at kunne doku-

ydelser af høj kvalitet, så psykisk syge vælger

om, hvad de ikke kan, siger Birte Pedersen.

mentere tidsforbruget på den enkelte borger.

at bo hos os! Bo- og Levestedet Horskærs leder, Birte Risbøl Pedersen, er ganske klar i mælet:

Den anerkende tilgang til beboerne betyder

– Vi har beboere i alderen fra 28 til 75,

også, at beboerne har stor indflydelse i hver-

hvor hjemkommunen har bevilliget lige fra 2,5

dagen, fx også i forbindelse med ombygningen

time til seks timers socialpædagogisk indsats

– Uden tilfredse beboere og tilfredse kom-

af Horskær, hvor de via brugerrådsmøder selv

i døgnet, fastsat ud fra borgerens behov. Og

muner får vi som friplejehjem ingen penge i

har været med til at beslutte, at der skal være

kommunerne vil vide nøjagtigt, hvad de får for

kassen til lønninger og drift. Det er en kultur,

plads i haven til både trampolin og dværgkæn-

pengene. Her spiller medarbejderne en meget

som vi arbejder på at indarbejde i huset. Men

guruerne Hans og Grethe.

vigtig rolle. De har jo det daglige ansvar for at

vi er først og fremmest beboernes hjem, og det er meget vigtigt for os i hverdagen, forklarer sygeplejerske Birte Risbøl Pedersen.

Nye vinde i Vamdrup Birte Pedersen afløste i 2005 et ældre forstand­

18

Med til forhandlingsbordet

bostednyt · #41 2012

Bosted System styrker dokumentationsarbejdet

dokumentere deres indsats i Bosted System, så vi kan få pengene hjem. For da vi ikke er et offentligt tilbud, går vi jo i princippet fallit,

På Horskær har man siden 2005 anvendt

hvis vi ikke kan få kommunerne til at betale for

Bosted System til at styre og dokumentere

vores arbejde, siger Birte Pedersen.

arbejdet. En af de centrale brugere i huset er

Horskær gør derfor meget ud af at afdække


FRIPLEJEHJEM

den enkelte borger og registrere det konkrete

– Arbejdet med systemet styrker også fag-

samt dagcentertilbud. Tilbuddet har et admini­

tidsforbrug. Når en ny borger flytter ind, fast-

ligheden i huset, fordi vi får brugt de rigtige

strativt og fagligt samarbejde med Danske

sættes en a conto betaling for de første tre

fagudtryk. Og så oplever jeg, at netop doku-

Diakonhjem og henvender sig til voksne med

måneder, som pr. erfaring er den tid, det tager

mentationsarbejdet er en af de måder, hvor

psykiatrisk lidelser – fx skizofreni og affektive

at vurdere en borgers funktionsevne og behov.

medarbejderne viser, at de tager stort medejer-

sindslidelser.

Først herefter fastsætter Horskær i samarbejde

skab for virksomheden Horskær.

med betalingskommunen omfanget af den konkrete ydelse.

Også for de daglige brugere er Bosted System dermed en værdiskabende del af hverdagen:

– Normalt er det ikke dramatiske justeringer.

– Jeg tror, jeg taler på hele personalegrup-

Men der kan være tale om en borger, som har

pens vegne, når jeg siger, at vi alle nyder godt

haft et brækket ben og stort plejebehov, der

af de planer, som vi arbejder med i systemet.

kan reduceres eller omvendt en borger, som

Det hele er blevet mere overskueligt, og det

har fået det værre, forklarer Birte Pedersen.

er meget nemmere at finde de oplysninger,

– Vi får faktisk meget ros af kommunerne

som vi har brug for, fx en bestemt dato eller

for vores dokumentation, netop fordi de kan

et tidspunkt for, hvornår en beboer har fået PN

se, hvad de får for pengene, siger Birte Peder-

medicin, siger Jette Enevoldsen:

sen, og det kan Jette Enevoldsen godt nikke genkende til:

Horskær er en selvejende, non-profit virksomhed, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Læs mere på www.horskaer.dk/

– Det er også fedt at tage den bærbare med ud i beboerens egen lejlighed og udfylde hand-

– Jeg talte med en socialrådgiver, som

leplanen sammen. Beboerne er meget mere in-

sagde, at vores dokumentation var så god, at

teresseret i handleplanen. De holder øje med,

hun slet ikke behøvede at lave noget selv. Hun

hvad jeg skriver og beder nogen gange om at

Friplejehjem – den nye boform

skrev bare vores rapport af!

få det skrevet på en anden måde. Det er med

En friplejebolig er en udlejningsbolig

I hverdagen er Bosted System således

til at give beboerne medindflydelse, og det er

uden for den kommunale boligforsyning,

omdrejningspunktet for al dokumentation og

meget tilfredsstillende for begge parter, mener

hvor der til den samlede bebyggelse hører

registrering af indsatsen, og Horskær har især

social- og sundhedsassistent Jette Enevoldsen.

servicearealer for personer med behov for

arbejdet meget med at lægge deres visitati-

Tilbud som er interesseret i at høre nærmere

omfattende service og pleje efter lov om

onsplan, visitationsaftale og en meget gen-

om Horskærs handleplanskoncept i Bosted

social service.

nemarbejdet handleplansskabelon med mange

System er i øvrigt velkommen til at kontakte

En friplejebolig kan kun ejes og drives

stikord ind i systemet.

Horskær for at høre nærmere:

af den samme certificerede friplejebolig­

Derfor er både leder og medarbejder, da

– I tæt samarbejde med Team Online, der

leverandør, og friplejeboliger må kun inde-

også enige om, at Bosted System understøtter

har været en meget stærk sparringspartner på

holde boliger med sædvanlige fællesfacili-

de daglige behov på Horskær:

det faglige område og åbne for vores ideer,

teter til brug for lejerne og servicearealer.

– Systemet bruges døgnet rundt hos os,

har vi fundet frem til et virkelig godt hand-

En person, som kommunalbestyrelsen har

og dokumenterer den indsats, som vi yder i

leplanskoncept, der er til stor hjælp for os i

visiteret til en plejebolig eller en lignende

praksis. Så når jeg skal forhandle med kommu-

hverdagen. Så hvis andre kan have glæde af

boligform, har ret til frit at vælge at indgå

nerne har jeg alle de oplysninger ved hånden,

det, deler vi da gerne vores viden med andre,

lejeaftale med en friplejeboligleverandør.

som jeg skal bruge. De planer, vi har lagt ind

siger Birte Pedersen, der er sygeplejerske og

Retten til frit at vælge at indgå lejeaftale

i systemet, fungerer helt fantastisk, og doku-

leder af Bo- og Levestedet Horskær.

med en friplejeboligleverandør er uafhængig

mentationen er meget nøjagtig Derfor kan vi få selv de små fine nuancer med i forhandlingerne,

Om Bo- og Levestedet Horskær

siger Birte Pedersen:

Horskær er et friplejehjem med 28 boliger

af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune.

bostednyt · #41 2012

19


Studietur til Arizona:

Den amerikanske model Af Susanne Thorsager, Socialt Lederforum Socialt Lederforum sender 30 aktører på social- og

Viden og samarbejde

handi­capområdet til USA for at studere den ameri-

På turen, som finder sted i oktober, får deltagerne rig

kanske model, det vil sige handicapsektorens tilgang til

mulighed for at besøge myndigheder, organisationer

teknologi, hjælpemidler, frivillighed og dokumentation.

og sociale tilbud i Arizona. De skal fx tage del i et heldags seminar med repræsen-

Der er blandt andet planlagt besøg hos to store udby-

tanter fra handicap- og socialsektoren i USA, myndig-

dere af sociale ydelser, der anvender Bosted System.

heder, institutioner, politikere, interesseorganisationer,

Det er VALLEYLIFE, en handicapinstitution med 400

universiteter, medier m.v. Desuden får de lejlighed til

ansatte og Gompers, der arbejder med aktivering og

at besøge AAPPD – Arizona Association of Providers

jobtræning af handicappede.

for People with Disabilities:

I USA har man i kraft af implementering af Bosted Sy-

– Her får vi forhåbentligt nogle meget spændende

stem adopteret den danske tilgang til dokumentation

social­politiske diskussioner og lejlighed til at drøfte

af sociale ydelser. Der er med andre ord et ønske om

mulige samarbejdsrelationer med AAPPDs bestyrelse,

at nærme sig det, der kendetegner den danske måde

siger Ib Poulsen:

at organisere arbejdet på inden for social- og handicapområdet i forhold til handleplaner, dokumentation og inklusion.

Info

– Vi har arrangeret studieturen til Arizona for at lære

Turen til Arizona er arrangeret af Socialt Leder-

af den forskellige tilgang, vi har til handicapområdet.

forum i samarbejde med Team Online Inc. Der

Det er sundt at sammenligne vores måde at gøre tingene

deltager 30 aktører fra social- og handicapområdet.

på med en anden kulturs. Måske kan vi lære at gøre

Ud over den faglige oplevelse vil der være mulig-

tingene anderledes, eller vi kan gøre gode ting endnu

hed for erfaringsudveksling under opholdet.

bedre, forklarer direktør Ib Poulsen, Socialt Lederforum.

Socialt Leder Forum Oktober

11.

Sæt kryds i kalenderen

KL's Misbrugskonference Oktober

23.

Sæt kryds i kalenderen

KL's Handicap og Psykiatri November

26.

Sæt kryds i kalenderen

BostedNyt 41  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

BostedNyt 41  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Advertisement