Page 1

TEMA |  #9

februar

2007

Bosted nyt

❱ Socialsektorens IT-systemer skal samarbejde - fagsystemer kan vanskeligt undværes . . . . . . . . . . . . . . 3

❱ År 0 efter amterne - IT er den nye kuglepen . . . 4

❱ Smil kan blive til kroner - når handleplaner og aflønning hænger sammen . . . . . . . . . . . . . . . 6


 | velkommen

Dette nummer Velkommen til første udgave af BostedNYT i 2007. Også dette blad er naturligvis præget af strukturreformen. Heldigvis gik Danmark ikke i sort, da amterne blev nedlagt sammen med næsten 2/3 af landets kommuner. Langt fra. Tværtimod må vi konstatere, at et gigantisk slid og et stort forarbejde har gjort den sociale sektor i stand til at arbejde stort set uændret fra dag et, selv om der stadig er hjørner af den daglige drift, hvor man begynder at glæde sig til, at hverdagen vender tilbage. Det betyder også, at der er ved at være luft til at se fremad, og en af de helt store opgaver i 2007 tegner til at blive en endnu større sammenkædning af hele den sociale sektor på tværs af forvaltninger, men også en tættere opkobling til sundhedssektoren. Med færre kommunale myndigheder, kommuner og regioner er det oplagt, at muligheden for at skabe sammenhængende indsatser og forløb for den enkelte borger skal forfølges. Og hvis vi skal skabe en sammenhængende service i den offentlige sektor med respekt for borgerne, er det en klar forudsætning, at vi får IT-understøttet og digitaliseret alle relevante arbejdsgange, så det bliver

BostedNYT

BostedNYT er et nyhedsbrev, som udgives af Team Online A/S. Bladet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale institutioner løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikationen i den sociale sektor.

muligt, på rette tid og sted at udveksle og genbruge data på tværs af sektorer. Vi tager hul på den debat med et tema om År 0 efter amterne. På Værkstedet Pilevej i Aarup har man arbejdet intenst med et andet af det kommende års store indsatsområder, nemlig effektmåling. På værkstedet har man udviklet et aflønningssystem, der er koblet op på den enkelte brugers handleplan og opfølgningen på mål og delmål. I reportagen fra Fyn, kan du læse mere om, hvordan man omsætter de enkle daglige observationer til løn til brugerne. Endelig kan du også læse nyt om en sammenligning af henholdsvis et omsorgssystem, Rambøll CARE og et socialpædagogisk fagsystem, Bosted Systemet. Rapporten udpeger ingen vinder, men påpeger i stedet, at de to typer systemer dækker forskellige behov, og at opgaven er, at få systemerne til at samarbejde endnu bedre i fremtiden. God fornøjelse med læsningen BostedNYT

Ansvarshavende redaktør: Direktør Michael Sandal

Tryk: Kerteminde Tryk Odense A/S

Redaktion: Michael Sandal Maria Hardt-Madsen Stine Pontoppidan Myltoft Ronny Damgaard

BostedNYT udkommer 8 gange om året i et oplag på 4500 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Tekst: Bureau4 Layout: mouret + kleding Publishing

Team Online A/S Middelfartvej 9-11 5000 Odense C Telefon 66 17 73 13 Fax 66 17 73 18 E-mail info@teamonline.dk www.teamonline.dk

Abonnement: BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til bestilling@bostedNYT.dk Bladet kan desuden læses og downloades på www. bostednyt.dk

Team online

a

s

– fra tanke til handling


aktuelt |  Brugerkrav til socialpædagogisk IT-system

Omsorg og socialpædagogik: To forskellige sider af samme sag

Hvad skal et socialpædagogisk IT-system egentlig kunne? Det spørgsmål har vi stillet til viceforstander Michael Henriksen, bo- og aktivitetstilbudet Lindebjerg, der giver følgende bud på sine minimumskrav. Systemet skal : ❱ rumme såvel dagsbogsrapporter, fordelt på

faglige notater som mål, delmål, aktiviteter, som Selv om der er ligheder mellem de kommunale

I ældre- og hjemmeplejen er der således

de dagligdags observationer. Systemet skal altså

omsorgssystemer og et socialfagligt it-værktøj, så

behov for en høj grad af sagsbehandling,

også kunne fange det pludselige, det spontane,

er der også store forskelle. Det er hovedkonklu-

journaldokumentering, styring og planlægning

det uventede

sionen i et notat fra netværksklyngen Social IT,

i forhold til ydelserne, så borgerne sikres

❱ opstille handleplaner med den altoverve-

der har sammenlignet de to typer it-værktøjer.

ensartet service og kvalitet. På specialområdet

jende vægt på beskrivelse af det hele men-

er der til gengæld mere behov for socialfaglige

neske, det vil sige livshistorie, psyke, sociale

ydelser er det nødvendigt med en øget digitali-

værktøjer, der kan understøtte, følge op på

kompetencer – alt hvad den enkelte er god

sering af den sociale sektor. Især er der et stort

og udvikle den specialiserede og individuelle

til, udviklingspotentialet og ikke mindst den

behov for gode it-værktøjer til administration,

sociale behandlingsindsats og hele det social-

enkeltes behov og ØNSKER for et godt liv

- For at sikre udvikling og kvalitet i de sociale

dokumentation og effektmåling af den socialpædagogiske indsats på sociale specialtilbud. Derfor har vi undersøgt om de omsorgssystemer, som

- Konklusionen .. er derfor, at specialinstitutionernes behov ikke umiddelbart dækkes af omsorgssystemer anette pihl nielsen

mange kommuner bruger blandt andet i

faglige udviklingsmiljø med

❱ kunne strukturere disse ønsker og udvik-

fokus på pædagogikken.

lingspotentialer i overordnede mål

- Men undersøgelsen

❱ have et indbygget værktøj til beskrivelse

fastslår også, at begge typer

af delmål - middel og metode for at nå de

systemer spiller en vigtig

overordnede mål

rolle på det sociale område.

❱ have et værktøj til evaluering/målopfyldelse

Derfor er det vigtigt, at

af delmål og overordnede mål

kommunernes omsorgs- og

❱ tilbyde sikker kommunikation mellem de

socialfaglige it-systemer kan

forskellige fagpersoner, der arbejder omkring

hjemmeplejen, også kan anvendes på specialin-

udveksle data indbyrdes, så de ikke fremstår

klienten med systemet

stitutionerne, siger sekretariatsleder Anette Pihl

som isolerede systemer i den daglige sagsbe-

❱ have et sikkert planlægningsværktøj til gen-

Nielsen, BizzKIT – sekretariat for Social IT.

handling - men som forskellige værktøjer, der

nemførelse af delmål/aktiviteter

producerer fælles data og dermed supplerer

❱ være let tilgængeligt og bygge på en

stemet Rambøll CARE og det socialpædagogiske

sagsbehandling på tværs af organisatorisk

teknologi, som alle kan bruge uanset

fagsystem, Bosted Systemet viser, at de to

opdeling, siger Anette Pihl Nielsen, Social IT.

IT-kompetencer

Sammenligningen af henholdsvis omsorgssy-

typer af it-systemer ikke alene bærer præg af,

Ideen til sammenligningen er fostret i Social

❱ være enkelt og logisk opbygget, så der

men også reelt er udviklet til at understøtte vidt

IT – et videns- og praksisbaseret netværks-

er sammenhæng mellem de forskellige

forskellige grene af den sociale sektor:

samarbejde af brugere, offentlige forvaltninger,

værktøjer/funktioner

organisationer og IT-leverandører.

❱ kunne integreres fuldt ud med andre

- Konklusionen på undersøgelsen er derfor, at specialinstitutionernes behov ikke umiddelbart

Hele notatet, Sammenligning af omsorgs- og

relevante systemer med oplysninger om f.eks.

dækkes af omsorgssystemer, siger Anette Pihl

socialfagligt it-system, er snart tilgængeligt på

dagtilbud/beskæftigelse, sundhedsvæsen,

Nielsen.

Social ITs hjemmeside www.bizzkit.dk/social-it

medicin, speciallæge og huslejeberegning


 | TEMA

År 0 efter amterne Med overtagelsen af størsteparten af de amtslige

vænne sig til at drive en række dyre tilbud, hvor

- og dermed et voksende behov for digitalisering af

specialinstitutioner står landets 98 kommuner

de er ansvarlige for det nødvendige antal pladser

den sociale sektor.

nu med en række udfordringer på det sociale

uden helt at kende den egentlige efterspørgsel.

BostedNYT har taget pulsen på, hvad status er

område. Institutionerne skal integreres i kommu-

Alt i alt en opgave der forudsætter gode og

nernes almindelige indsats, og kommunerne skal

valide data om de enkelte tilbuds indhold og drift

nu i begyndelsen af år 0 efter amternes nedlæggelse, og hvad visionerne er for det kommende år.

Team Online: Nedbryd grænser mellem sektorerne Én af de største udfordringer i 2007 bliver at få skabt en tættere sammenhæng mellem den

et tæt samarbejde med slutbrugerne.

organisationer og teknologileverandører om at

Til gengæld er vores oprindelige ide om et

udvikle IT-løsninger, der kan knytte de digitale

brugervenligt IT-system med tiden vokset til et

forbindelser på tværs af social- og sundheds-

Det mener direktør Michael Sandal, Team

helt klyngesamarbejde, hvor vi indgår sammen

sektoren, siger Michael Sandal.

Online, der står bag udvikling og drift af Bosted

med en række myndigheder, vidensinstitutioner,

sociale sektor og sundhedsområdet.

Systemet. - For et system som Bosted Systemet er det naturligvis helt afgørende, at vi også i fremtiden til stadighed udvikler systemet i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov.

Vi gjorde det nu godt!

Men hvis vi skal opfylde borgernes forventning om en mere sammenhængende offentlig

Den nye formand for Regionsrådet i Region Nordjylland,

sektor, skal vi også se på kommunikationen

Orla Hav, var den sidste formand for Amtsrådsforeningens

på tværs af de traditionelle sektorer. Vi skal

Social- og Psykiatriudvalg, der nu er nedlagt.

blandt andet gøre overgangen mellem social- og

> Hvad mener du, at amterne tilførte de sociale specialin-

sundhedssektor så smidig og sammenhæn-

stitutioner i tiden efter udlægningen af særforsorgen?

gende som muligt. Vi skal undgå spildtid ved at

– Jeg synes, at vi på helt afgørende områder har flyttet

sikre, at alle relevante oplysninger om en borger

holdninger og været med til at påvirke samfundets syn

til stadighed er tilgængelig for den relevante

på de sindslidende og de handicappede. Kravene til

sagsbehandlende part. Derfor skal datastrøm-

boliger og aktiviteter er ændret radikalt i årenes løb, og

mene mellem social- og sundhedsområdet i

vi har derfor været med til at flytte beboerne ud fra de

endnu højere grad end i dag standardiseres og

store statsinstitutioner til en hverdag, hvor denne gruppe

integreres i de respektive fagsystemer ved hjælp

borgere indgår i det almindelige samfund – ikke mindst

af klare åbne standarder for udveksling af data.,

takket være et dygtigt og engageret personale, som tog

siger Michael Sandal, der ser opgaven som

udfordringen op.

overkommelig - hvis altså det offentlige er parat

> Socialministeriet vil med sin digitaliseringsstrategi gerne fremme arbejdet med dokumentation og

til at indgå i en tættere dialog med de private

vidensdeling. Hvordan står institutionerne rustet på det område, nu hvor amterne er væk og dermed

teknologi-leverandører:

har sluppet ansvaret for institutionerne?

- Arbejdet med at udvikle det socialfaglige IT-

– Digitalisering har ikke fyldt meget i den politiske virkelighed, men jeg anser det som en forudsæt-

system Bosted Systemet begyndte som et lokalt

ning, at medarbejderne har de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed. Hvis digitalisering derimod

forsøg i tæt samspil mellem myndigheden Fyns

fremover skal bruges til styringstyrani, så ser jeg det ikke som et fremskridt. Naturligvis har vi brug for

Amt, institutionen Lindebjerg og Team Online

gode digitale redskaber, men de redder ikke verden, når man står over for en voldsom beboer. Så er

som privat teknologileverandør i 1999. Siden

det mennesket, medarbejderen, der er den afgørende faktor.

har systemet været i konstant udvikling, og det har kun været muligt, fordi vi har haft adgang til


TEMA |  IT uden gøgeunger - Den største udfordring for den sociale sektor i

- IT er jo en form for moderne kuglepen, og

de kommende år bliver personalemanglen, - og

den kan ikke erstatte kontakten med men-

det bliver altså ikke kun et problem for de ældre,

nesker, tage sig af dem og snakke med dem.

det bliver for alle områder. Alle de hjælpemidler vi

Digitalisering kan erstatte noget HK-arbejde, altså

kan bruge, alle de lettelser i arbejdsgangen, som

noget administrationsarbejde, men digitalisering

vi kan benytte os af, dem vil vi selvfølgelig bruge i

kan ikke erstatte hænder, så det tror jeg ikke, man

kommunerne.

skal være bange for. Problemet er jo nærmest

Vi har forberedt os i hele 2006 på at få det

omvendt. Det er ikke sikkert, at vi kan skaffe

digitale til at spille sammen efter reformen, og

personale nok i fremtiden, siger Tove Larsen.

jeg mener, at kommunerne har de nødvendige

De nye ungdomsårgange er små, de unge har

IT-værktøjer, der skal til for at styre udviklingen.

ikke omsorgsfagene som første prioritet, og ifølge

Det siger Tove Larsen, der er borgmester

Tove Larsen annullerer det diskussionen om, at

i Aabenraa Kommune og formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening.

teknologien nedlægger arbejdspladser. - Men IT kan derimod lette arbejdsgangene for dem, der er ansat i den sociale sektor,

Frygten for, at digitaliseringen kan vippe ansatte

siger borgmester Tove Larsen, formanden for

i omsorgsektoren ud af arbejdsmarkedet, deles af

Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes

mange. Men frygten er ubegrundet.

Landsforening.

De første dage var hektiske... Jens Hedemand: Vi har ikke penge til løn - De nye kommuner har godt nok oprettet EAN-numre,

bank. Som så meget andet ved reformen er det nok bare

men der er ikke nogen at attestere regningerne til, og

et spørgsmål om tid, før kaos lægger sig. Men lidt spændt

ingen har endnu fået beføjelserne til at udbetale pengene.

på fremtiden er vi da.

Som selvejende institution fungerer vi jo fuldstændig ligesom en virksomhed, og derfor har vi ingen penge til

Jens Hedemand er forstander på Hedehuset, en selvejende institution for omsorgssvigtede børn og unge.

at udbetale løn i øjeblikket….så må man ned i den lokale

Anne Ejby: Vi har ingen bankkonto - Der er ikke rigtig noget omkring det økonomiske, der

lønkørsel i regionen. Det er en ret frustrerende, men også til

fungerer endnu. Det nye økonomisystem kører endnu ikke,

tider lidt komisk periode, hvor vi bliver nødt til at tage tingene,

hvilket betyder, at vi ikke kan betale vores leverandører. Vi har

som de kommer. Der dukker hele tiden nyt op, som ingen lige

ingen bankkonto eller kontant-kasse på institutionen endnu,

har forudset.

så alle køb skal foretages i få, udvalgte butikker, som vi har betalingskort til. Lige nu venter vi spændt på den første “hele”

Anne Ejby er assistent på institutionen Østerhuse, der er et bo- og aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede.

Lene Dannemann: Gule sedler kan man stole på - Serveren bliver lukket uden varsel. Programmer bliver

bygges om. Og vi regner da med snart at kunne se tilbage

slettet og skal installeres igen hver morgen. Mailkontakten

på det med et smil.

er også lidt mere usikker, end vi er vant til. Men telefonen

Lene Dannemann er forstander på Landsbyen Sølund.

virker, så den bruger vi meget. Gule kontaktsedler ligeså. Men sådan er det jo, når hele landets administration skal

Landsbyen Sølund er et botilbud for voksne udviklingshæmmede med 220 beboere og 550 ansatte.


 | VĂŚrkstedet Pilevej

Her omregnes smil til kroner og ører


Værkstedet Pilevej |  Dagens ret i Pile Cafeen er tomatsuppe med

afdelingen i Ejby til Middelfart Kommune,

oplysninger ind i systemet uden at skulle

pasta til kr. 12,- for en portion, og Marianne

mens afdelingen i Aarup blev overtaget af

forlade værkstederne samtidig med, at vi finder

har travlt med at gøre de sidste forberedelser

Assens Kommune. Det har givet en del arbejde

en løsning på, hvordan medarbejderen og

i køkkenet, inden brugerne og personalet

med at opsplitte de to afdelinger, men også

den enkelte bruger uforstyrret kan opdatere

kommer til frokostpause.

nye udfordringer ved at skulle planlægge med

handleplaner samt mål og delmål, siger Poul

en mindre personalegruppe:

Erik Petersen.

- Jeg er meget glad for mit arbejde her. De andre kan lide maden, og jeg synes, lønnen er i orden, siger Marianne. Marianne er udviklingshæmmet og arbejder

- Tidligere var vi delt op i flere teams, så

Trods de nye opgaver er han dog ikke i tvivl

efter opdelingen er det blevet så meget desto

om, at Bosted Systemet bliver en fordel for

vigtigere, at medarbejderne er i stand til at

værkstedet: - Jeg er sikker på, at kvaliteten af vores

fire dage om ugen i cafeen, der er et beskæf-

afløse hinanden på kryds og tværs af de enkelte

tigelsestilbud på Værkstedet Pilevej i Aarup.

værksteder. Nu, hvor vi får det hele systematise-

arbejde øges, og det bliver nemmere at doku-

Hendes månedsløn afhænger ikke kun af

ret og dokumenteret i Bosted Systemet, er det

mentere, at vores indsats har en virkning og

antallet af arbejdstimer, for lige som for de 61

meget lettere. Desuden får vi næsten foræret

effekt, siger institutionsleder Poul Erik Petersen,

andre brugeres vedkommende er hendes løn

alle de informationer, der skal indgå i den

Værkstedet Pilevej.

sammensat af flere faktorer.

handleplan, som vi udarbejder for den enkelte

- Vi har en tæt sammenhæng mellem aflønningen og den enkelte brugers individuelle handleplan. Ud over antal timer og mængden af producerede enheder udregnes lønnen

bruger hvert andet år, siger Poul Erik Petersen. Indførelsen af Bosted Systemet har dog også betydet nye udfordringer i hverdagen: - For det første skal vi jo lære systemet at

Værkstedet i Aarup er oprettet efter § 87 og 88 i lov om social service. Ud over Pile Cafe har værkstedet også en produktionsgruppe, der udfører lettere montagearbejde, et udeteam, der arbejder med have- og serviceopgaver samt en

til Marianne og de andre brugere også på

kende, og det gør vi blandt andet ved, at vi

kreativ gruppe, der arbejder med billedkunst,

baggrund af den enkeltes sociale kompeten-

hver dag starter vores morgenmøde med en

glaskunst, filtning med mere.

cer. På den måde får vi et helhedsbillede af

10 minutters gennemgang af dagens opgaver

brugeren - lige fra hendes udstråling til hendes

sammen i Bosted Systemet. For det andet skal

håndværksmæssige evner - som grundlag for

vi have fundet ud af, hvordan vi får anvendt

aflønningen, forklarer institutionsleder, Poul Erik

pc´erne optimalt, så personalet kan føre deres

Petersen.

Let at administrere Det avancerede aflønningssystem er let at administrere for personalet, fordi værkstedet har fået udviklet et særligt modul til beregningen af brugerløn i forbindelse med indførelsen af Bosted Systemet. Det var nødvendigt, da systemet er skruet sammen, så det passer til bostederne og ikke værkstederne. I dag er brugerne også tilfreds med aflønningssystemet, der bliver grundigt forklaret for den enkelte bruger i forbindelse med brugersamtaler. Desuden bliver de enkelte mål og delmål løbende bearbejdet i hverdagen, så den enkelte bruger ved, hvordan han eller hun f.eks. kan opnå en højere løn ved at dygtiggøre sig eller være omhyggelig med sit arbejde. - Så når en bruger gerne vil være pedel, beder vi ham om at sige, hvad han forventer sig af jobbet, og vi gør det klart, hvad jobbet indebærer, så vi sammen kan lægge en plan. Samtidig indgår de nye mål og delmål i handlingsplanen

Aflønningsmodul i Bosted Systemet

og som en del af aflønningsberegningen, siger Poul Erik Petersen, Værkstedet Pilevej i Aarup,

Aflønningsmodulet til Værkstedet Pilevej beregner løn til brugerne. Lønberegningen tager

der hører under Assens Kommune.

udgangspunkt i to spørgeskemaer, som brugerens kontaktperson udfylder løbende. Det første skema, grund- og kvalifikationsløn, dækker de personlige kompetencer, som selvstændighed,

System under omstilling

samarbejde, fleksibilitet og personlig fremtoning. Det andet skema, funktionsløn, omhandler

Hidtil har værkstedet været en del af

brugerens evner til at løse de daglige opgaver. Der foregår desuden en løbende registrering af

Vestfynsværkstederne under Fyns Amt. Men

afvigelser i forhold til de planlagte arbejdstider, og der genereres “lønsedler” til brugeren og

i forbindelse med strukturreformen overgik

en oversigt på afdelingsniveau.


 | NYT & noter

Tilbudsportalen er åben

Styrelsen for Social Service skifter navn til praktisk social indsats i kommunerne. Styrelsen skal desuden bistå kommunerne med at implementere gældende lovgivning. Desuden har styrelsen til formål at bistå kommunerne med specialrådgivning og udredning

Nu er selve ilbudsportalen åben på adressen www.tilbudsportalen.dk. Formålet med portalen er at styrke grundlaget

Ved årsskiftet blev Styrelsen for Social Service

i de mest komplicerede og specialiserede

for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger

til Styrelsen for Specialrådgivning og Social

enkeltsager, lige som styrelsen skal kunne yde

inden for områderne udsatte børn og unge,

Service. Styrelsen, som fortsat er placeret i

rådgivning til borgerne i disse sager.

handicappede og socialt udsatte.

Odense, er en udviklings- og rådgivningsvirk-

Styrelsens arbejdsområde omfatter desuden

Samtidig er der oprettet et brugerpanel i

somhed for det sociale serviceområde. Den

administration af Tilbudsportalen, analyseopgaver

forbindelse med Tilbudsportalen. Det rådgivende

skal sikre, at de social- og velfærdspolitiske

vedrørende serviceloven, opfølgning på grund-

brugerpanel skal bestå af praktikere fra kom-

initiativer, som Folketinget beslutter - og inten-

takstreformen, og udviklingsopgaver og opfølgning

munerne og hjælpe med at videreudvikle portalen

tionerne bag - bliver omsat korrekt og hurtigt

i forhold til hele specialrådgivningsområdet.

med brugerrettede funktioner, visninger m.v. Myndighederne, det vil sige kommuner og regioner, har frem til 1. april 2007 til at indberette tilbud.

Socialt Leder Forum: Første landsmøde efter reformen 100 dage efter strukturreformen samles en lang

Socialpædagogernes Landsforbund komme med

række af lederne af de sociale special-institutioner

den første store analyse af de nye styringsmodel-

for at udveksle erfaringer og diskutere virkningerne

ler, som regeringen har fået med socialreformen.

af reformen for hundredvis af socialpædagogiske arbejdspladser og brugere landet over: - Med nye ejere og store forandringer i dagligda-

Fra borger til bruger

Få udviklingshæmmede med anden etnisk baggrund på botilbud

- Vi ser i stigende grad, hvordan markedsvil-

gen har vi et akut behov for at være sammen

kår fylder mere og mere i den måde, vi bygger

og diskutere vores nye rolle, siger Ib Poulsen,

om på velfærdsstaten. Borgeren bliver gjort til

Kun meget få udviklingshæmmede med anden

formand for Socialt Leder Forum.

kunde, og tendensen mod en markedsgjort

etnisk baggrund bor på botilbud.

De mange mellemledere i Social Leder Forum, der tidligere hed Forstandergruppen, mødes til landsmøde på Hotel Nyborg Strand i Nyborg den 29. -30. marts 2007.

velfærdsstat accelerer med reformen, siger formand Ib Poulsen. På landsmødet er Erik Kaastrup Hansen, social- og arbejdsmarkedsdirektør i Herning

Det fremgår af rapporten “Udviklingshæmmede med anden etnisk baggrund end dansk i botilbud”, som er udgivet af UFC handicap. En undersøgelse på 106 botilbud viser, at

Her vil reformens virkninger og de kommende

Kommune derfor inviteret til at komme med

mindre end én procent af de 1.765 beboere, det

udfordringer blive belyst af en række politiske og

sit bud på de nye udfordringer, der kommer

vil sige kun 16 beboere, havde en anden etnisk

institutionelle nøglepersoner. Blandet andet vil

for styring og udvikling af de sociale tilbud, når

baggrund end dansk. På landsplan skønnes der

Tove Larsen, social- og sundhedsudvalgsformand

markedsvilkårene med reformen i stigende grad

at være under 100 personer i alt. Undersøgelsen

i Kommunernes Landsforening sammen med

vil udfordre de gamle monopolorganisationer.

peger på, at en begrænset viden om målgruppen

Bent Normann Olsen, formand for Regionernes

Derudover byder landsmødet på en række

og sprogproblemer kan være en del af årsagen til,

Social- og Psykiatriudvalg, give deres bud på de

andre foredrag, cafédebatter og underholdning.

at botilbud ikke opleves som attraktive af denne

politiske visioner for det sociale område. Desuden

Hele programmet kan læses på hjemmesiden,

gruppe udviklingshæmmede og deres pårørende.

vil Asbjørn Agerskov, Socialfaglig konsulent i

www.socialtlederforum.dk.

Rapporten kan downloades på www.ufch.dk

Bosted NYT 9  
Bosted NYT 9  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Advertisement