Page 1

����������

nummer 08 2006

Farvel til amterne – socialministeren ser ingen tegn på afspecialisering

Kommunernes Landsforening satser på digitalisering – visioner for ny kommunal kurs på handicap- og psykiatriområdet

På net med sundhedsvæsenet – Bosted Systemet godkendt af MedCom


���������� BostedNYT er et nyhedsbrev, som udgives af Team Online A/S. Bladet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale institutioner løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør: Direktør Michael Sandal Redaktion: Michael Sandal Maria Hardt-Madsen Stine Pontoppidan Myltoft Ronny Damgaard Tekst: Bureau4 ApS Layout: Team Online A/S Tryk: Kerteminde Tryk Odense A/S BostedNYT udkommer 8 gange om året i et oplag på 4500 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Team Online A/S Middelfartvej 9-11 5000 Odense C Telefon 66 17 73 13 Fax 66 17 73 18 E-mail: info@teamonline.dk www.teamonline.dk Abonnement: BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til bestilling@bostedNYT.dk BostedNYT kan desuden læses og downloades på www.bostednyt.dk

DETTE NUMMER Forandringer har det med at skabe usikkerhed og dermed modvilje. Forandringer har det også med at gøre os en smule rørstrømske ved tanken om, hvor godt vi egentligt havde det, og hvor mærkeligt det bliver, at tingene skal være på en anden – og undertiden ukendt måde. I årets sidste udgave af Bosted NYT er det med andre ord fristende at lade sig rive med af stemningen og stille sig kritisk over for strukturreformen, beklage de mange nye tiltag og det lurende kaos. Men vi har i stedet forsøgt at sætte fokus på de muligheder, som fremtiden bringer. For selv om meget kan se svært og anderledes ud lige nu, så ved vi jo også godt inderst inde, at vi om nogle år ikke længere vil sætte spørgsmålstegn ved den nye situation – endsige ønske os tilbage i tiden. I dag er det i hvert fald de færreste, der ønsker sig tilbage til tiden før særforsorgen blev udlagt til amterne. I stedet vil vi med dette blad gerne runde fortiden, men frem for alt sætte fokus på fremtiden. Rammeaftalerne er ambitiøse og visionære, siger socialminister Eva Kjer Hansen og peger på, at den klare ansvarsfordeling på det sociale område nu betyder, at kommunerne har en enestående mulighed for at satse på helhedsorienterede indsats. Den bold griber Kommunernes Landsforening, der godt er klar over, at hele 2006 har været fokuseret på at sikre sikker drift på institutionerne, så alt kan gå glat ved årsskiftet. Men kommunerne ved også godt, at der nu skal gang i arbejdet med at sætte nye mål for kommunernes indsats på handicap- og psykiatriområdet – og at en vigtig del af strategien er at få digitaliseret de sociale institutioner. Team Online vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet med institutioner og samarbejdspartnere i det forløbne år. Og så naturligvis også en særlig tak til amterne. Arbejdet med digitaliseringen af de sociale institutioner har været et spændende fælles stykke udviklingsarbejde, og vi håber naturligvis, at vi kan videreføre det gode samarbejde med kommunerne og regionerne i 2007. God fornøjelse med læsningen – samt Glædelig Jul og Godt Nytår!

Venlig hilsen BostedNYT

BostedNYT | 08 2006


AKTUELT Farvel til amterne... For socialminister Eva Kjer Hansen har både borgere og medarbejdere på de sociale institutioner al grund til at se frem til årsskiftet og kommunalreformen med fortrøstning: – Kommunerne har knoklet, og selv om der kan være enkelte ting, der kikser, så har kommunerne virkelig haft fokus på sikker drift fra dag 1. Grundlæggende er jeg imponeret over det kæmpe arbejde, som er blevet lagt i opgaveoverdragelsen fra amterne, og jeg synes, at kommunerne har vist stor vilje til at løse opgaven, siger socialministeren. Især er Eva Kjer Hansen tilfreds med, at kommunerne har overtaget så mange institutioner fra amterne, idet hun mener, at det vidner om en stor ansvarlighed og interesse, som også går igen i de rammeaftaler, som er indgået mellem kommunerne og mellem kommuner og regioner. – Jeg synes, det er nogle rigtig gode og grundige rammeaftaler, og der er i hvert fald ikke lagt op til den afspecialisering af de sociale specialinstitutioner, som bekymringen ellers er gået på.

Tværtimod er rammeaftalerne visionære og ambitiøse med en klar vilje og demonstration af evnen til at samarbejde om at løfte opgaven, siger socialministeren, som dog samtidig peger på, at lige som der allerede er arbejdet hårdt, så ligger der også en udfordring forude med at lære de nye institutioner og deres brugere og medarbejdere at kende. Til det formål mener hun til gengæld, at kommunerne er godt klædt på: – Vi har fået en klar ansvarsfordeling, og borgernes retssikkerhed er blevet styrket gennem en skærpet lovgivning. Samtidig stiller vi nu en række værktøjer som specialrådgivningen VISO, databasen God Social Praksis samt Tilbudsportalen til rådighed for kommunerne. Ikke mindst Tilbudsportalen bliver et redskab, der kan skabe større synlighed og gennemsigtighed i hele den sociale sektor, og give kommunerne et godt redskab, når de skal sikre, at de har de nødvendige tilbud, der matcher den enkelte borgers behov, siger socialminister Eva Kjer Hansen.

Fakta Kommunerne til eksamen? Socialminister Eva Kjer Hansen har taget imod en opfordring fra Kommunernes Landsforening til at komme med sit bud på, hvad der skal til, for at kommunerne får ”bestået” i overtagelsen af de nye opgaver. På KL´s Handicap- og psykiatrikonference den 20. november på Nyborg Strand kom ministeren derfor med sit bud på succeskriterierne med udgangspunkt i den nye karakterskala: – Det er et farligt spor at bevæge sig ud i, for så risikerer jeg jo bare, at kommunerne også vil give mig karakterer. Og egentlig er det vel borgerne, der skal give os karakter! Men hvis jeg for sjov skal komme med mit bud på, hvornår opgaven er ikke bare bestået, så vil jeg sige, at jeg vil give et 7-tal til den kommune, der formår at basere sin fremtidige indsats på viden om, hvad der virker. For at få et 10-tal skal kommunens indsats være præget af dialog, det vil sige et samarbejde mellem sagsbehandler og borger, men også mellem de enkelte sektorer, så der arbejdes helhedsorienteret med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Og den bedste karakter, 12, skal gå til de kommuner, der fokuserer på muligheder frem for begrænsninger! Vigtigst for mig er det dog, at vi ikke ser kommunalreformen som en eksamen men som starten på en proces med fokus på, hvordan vi indretter og forbedrer indsatsen i fremtiden, så sindslidende og handicappede har samme muligheder som andre borgere, en indsats baseret på en viden om, hvad der virker og en åben dialog med borgerne.

Socialminister Eva Kjer Hansen Foto: Jens Honoré

Fakta Fra ringe til fremragende Den nye karakterskala, der for alvor træder i kraft i 2007, har 7-trin:  12 gives for den fremragende præstation  10 gives for den fortrinlige præstation  7 gives for den gode præstation  4 gives for den jævne præstation  02 gives for den tilstrækkelige præstation  00 gives for den utilstrækkelige præstation  -3 gives for den ringe præstation

»Kommunerne har knoklet, og selv om der kan være enkelte ting, der kikser, så har kommunerne virkelig haft fokus på sikker drift fra dag 1.«

BostedNYT | 08 2006


TEMA

Kommunernes Landsforening – Ny fase i dansk socialpolitik begynder

Når rådhusurene i Danmark falder i slag den første januar, så starter en ny fase i dansk socialpolitik. Det var den markante melding fra formanden for socialog sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, Tove Larsen, da hun åbnede den 3. og foreningens hidtil største handicap- og psykiatrikonference for kommunale chefer, politikere og samarbejdspartnere den 20. november på Nyborg Strand. – Opgaven består blandt andet i at udvikle de meget specielle tilbud og få dem koblet med kommunens almindelige tilbud, sagde Tove Larsen og pegede på, at det betyder, at det er nødvendigt at arbejde med rummeligheden, både hos den enkelte borger og i samfundet, så sindslidende og handicappede får gavn af de almindelige tilbud, som kommunerne yder. – Vi skal også have mere viden om, hvad der virker, sagde Tove Larsen og påpegede, at den viden blandt andet skal bruges som fundament for kommunernes arbejde med visioner og politikker for indsatsen, et arbejde som skal i gang hurtigst muligt efter årsskiftet. – 1. januar er på den måde en vigtig skæringsdato, hvor vi hidtil har arbejdet efter at sikre sikker drift, skal vi have sat nye pejlemærker for dansk socialpolitik, sagde Tove Larsen og understregede, at årsskiftet derfor langt fra er et punktum, men blot starten på en ny fase i dansk socialpolitik, der vil komme til at løbe over flere år, lige som dengang særforsorgen blev udlagt til amterne.

Visionerne for fremtiden: Digitalisering i fokus I de sidste måneder har kommunerne haft øjnene stift rettet på sikker drift, men fra årsskiftet er det tid at se fremad og få defineret en ny kommunal kurs på handicap- og psykiatriområdet. Og digitalisering af den sociale sektor har en fremtrædende placering i det arbejde: – Spørgsmålet om digitalisering af den sociale sektor fylder

faktisk ganske meget i vores arbejde, og vi indgår i en række samarbejder for at få afdækket behov og muligheder på området, siger kontorchef Peter Kjærsgaard Pedersen, socialog sundhedskontoret i Kommunernes Landsforening. Årsagen er, at digitaliseringen af den sociale sektor er tæt forbundet med behovet for og kravet om øget dokumentation af effekten af indsatsen. – Og der er pænt sagt et stort udviklingspotentiale for digitalisering af den sociale sektor, siger Peter Kjærsgaard Petersen: – Hvis vi for eksempel sammenligner med ældreområdet, så mangler der i dag et fælles begrebsapparat i socialsektoren, lige som IT-understøttelsen er sparsom sammenlignet med andre områder. Men der er et behov for at udvikle de rette systemer, både i forhold til myndighedsdelen og i forhold til den enkelte institution. For IT-understøttelse er en vigtig forudsætning, hvis vi skal kunne dokumentere vores indsats, men også hvis vi skal skabe sammenhængende forløb. Derfor indgår KL i en række konkrete drøftelser, hvor vi er med til at afklare, hvad det er for en type systemer, der er brug for. Det er blandt andet spørgsmål som at få defineret kravene til de forskellige systemer og sikre, at der er flere leverandører til de enkelte ydelser, siger Peter Kjærsgaard Petersen, der fremhæver socialministeriets digitaliseringsstrategi for det sociale område, som et godt grundlag for arbejdet: – Med digitaliseringsstrategien er der sat en række seriøse mål for digitaliseringen af den sociale sektor, og det arbejde deltager vi naturligvis også i, siger kontorchef Peter Kjærsgaard Pedersen, Kommunernes Landsforening, der samlet set arbejder for på lang sigt at opfylde tre enkle mål:  Flere handicappede og sindslidende skal kunne drage nytte af kommunernes almindelige tilbud.  Kommunerne skal have udviklet en sammenhængende palet af specialtilbud baseret på dokumentation.  Alle brugere skal opleve en god og sammenhængende service. BostedNYT | 08 2006


TEMA

Kommunernes Landsforening – Nøgleordet i de tre tilsyneladende enkle mål er dokumentation. Vi oplever allerede i dag i kommunerne, at vi bliver udfordret på dokumentation. Vi skal kunne forklare, hvilke metoder vi anvender, og hvorfor de virker. Og med Tilbudsportalen bliver det for eksempel meget tydeligt for

såvel brugere og pårørende som for kommunens sagsbehandlere, hvad det er for priser, vi betaler, og det stiller samtidig krav om, at vi også kan dokumentere ydelsens kvalitet. Vi skal altså have skabt evidens, viden der beviser, hvad der virker, siger Peter Kjærsgaard Pedersen.

Er I klar IT-mæssigt?: 200 computere omstilles ikke uden besvær – Man omstiller ikke en stor organisation, uden at det giver problemer. Men vi prøver at tage det med godt humør, siger forstander Lene Dannemann fra Landsbyen Sølund, der fremover hører under Ny Skanderborg Kommune. – Det har været et kæmpe arbejde for vores IT-folk at omstille en stor organisation som Sølund med 650 medarbejdere. Det har betydet, at vi f.eks. beholder vores eget lønsystem og først får Ny Skanderborg Kommunes system til næste år. Vores IT-folk gør et kæmpe stykke arbejde, og vi er ikke færdige endnu, men vi arbejder på sagen, siger Lene Dannemann.

Vi venter på julemåneden – Vores system er sat op, så det er køreklar den 4. december. Så vi får travlt med at lære det inden overdragelsen, siger Torben Friis Sørensen, områdeleder for syv bo- og beskæftigelsessteder, der fremover hører under Ny Sønderborg Kommune. – Jeg tror egentlig ikke, vi får et kvalitativt løft med de nye systemer, men de skulle have indbygget nogen hjælpesystemer, der kan vejlede folk med det samme, når der opstår systemfejl. Det håber jeg kan komme os til hjælp i december, siger Torben Friis Sørensen.

Vi får travlt – En del af os skal på kursus med de nye systemer i slutningen af december, fortæller Lissi Ankjær, forstander på det socialpsykiatriske døgntilbud Fabianhus, der fremover hører under Gribskov Kommune – Kommunen har været enormt hjælpsom og lydhør. I overgangsperioden kan det blive kaotisk, også fordi vores kurser ligger tæt op af deadlines. Men vi har en kontaktperson i kommunen, så vi er ikke alene, siger Lissi Ankjær.


CASE

Systemet

På net med sundhedsvæsenet I juli 2006 fik bo- og aktivitetsstedet Lindebjerg i Aarup på Fyn mulighed for at modtage ambulantnotater samt modtage og sende korrespondancebreve fra sundhedsvæsenet i Bosted Systemet. Formålet var at få gang i en hurtig, digital dialog med Odense Universitetshospital om beboere med epileptiske anfald og beboere med psykiatriske diagnoser. Systemet testes nu i samarbejde med to afdelinger på hospitalet, og de første erfaringer viser, at den digitale overførsel af korrespondancebreve og video med optagelser af beboernes epilepsianfald effektiviserer behandlingen betragteligt. – De fleste af vores beboere har enten epilepsi, en psykiatrisk diagnose eller begge dele. Derfor er vi næsten dagligt i kontakt med neurologer og psykiatere på Odense Universitetshospital. Tidligere kunne det tage op til 14 dage, inden vi fik svar på et spørgsmål om en beboer, men nu kan medarbejderne på Lindebjerg stille et spørgsmål ved at sende et digitalt notat i et særligt format direkte til den relevante speciallæge, og lægesekretæren på sygehuset kan på samme måde sende lægens svar digitalt tilbage via sundhedsdatanettet direkte til Bosted Systemet. På den måde kan vi have svaret i løbet af bare en dag eller to, og det har stor betydning, både for vores beboere, der hurtigere får justeret deres medicin og får det godt igen, og for os som socialpædagoger. For det er vanskeligt at arbejde med beboere, som er plaget af voldsomme kramper eller er gået i psykose, siger souschef Michael Henriksen, Lindebjerg. Ud over korrespondancebrevene har Lindebjerg også fået mulighed for at sende videooptagelser af beboernes krampeanfald digitalt til bedømmelse hos en neurolog på Odense Universitetshospital.

– Metoden virker fint og er meget tidsbesparende i forhold til den tidligere praksis, hvor vi sendte videofilm frem og tilbage med postvæsenet, siger souschef Michael Henriksen, Lindebjerg. Psykiatrisk afdeling Odense Universitetshospital

Neurologisk afdeling Odense Universitetshospital

Bostedet Lindebjerg Bostedet Lindebjerg modtager elektroniske notater fra beboernes ambulante behandlinger på sygehuset Bostedet Lindebjerg kan kommunikerer elektronisk med sygehusafdelinger og beboernes egen læge

Praktiserende læger

BostedNYT | 08 2006


Via sundhedsdatanettet Kommunikationen mellem institutionen og hospitalet foregår via sundhedsdatanettet, der er udviklet til at betjene sundhedssektoren. I sundhedsdatanettet, der drives af MedCom i Odense, er der etableret et elektronisk forsendelsessystem, så det er muligt for de forskellige dele af sundhedsvæsenet at udveksle for eksempel recepter, henvisninger, udskrivningsbreve, rekvisitioner og svar på laboratorieundersøgelser – og sygehusafregninger. MedComs standarder og sundhedsdatanettet benyttes dagligt af mere end 5000 lægepraksiser, sygehuse, apoteker, kommuner, fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer m.v. og af alle IT-leverandører til sundhedssektoren. – Ved at benytte Bosted Systemet og MedComs standarder til kommunikation via sundhedsdatanettet er det muligt at lave en enkel og smidig sammenkædning af de sociale institutioner og sundhedsvæsenet. Det betyder for eksempel, at bostedernes personale kan få direkte besked fra lægen om lægens eller sygehusets ændringer i medicinen og bestille den nye medicin direkte på apoteket, digitalt og online. Det gør ikke alene arbejdsgangene bedre, hurtigere og smidigere, men også billigere. Et pilotprojekt, som vi gennemførte i samarbejde med netværksklyngen Social IT viser, at der er penge at spare for den enkelte institution alene på portoudgiften ved at gøre korrespondance mellem institution og sundhedsvæsen digital, siger direktør Michael Sandal, Team Online. Et pilotprojekt under Social IT, EDI/OIO-XML, viste, at digitalisering af forsendelsen af bare én bestemt type dokumenter mellem et socialpædagogisk fagsystem på én institution og én sygehusafdeling gav en årlig besparelse på mere end 4.000 kroner til porto.

Bro mellem social- og sundhedssektoren Det styrkede samarbejde mellem IT-systemerne i den sociale sektor og sundhedssektoren er blandt andet et resultat af, at Center for Sundheds-telematik i Odense er gået aktivt ind i arbejdet med udviklingen af Social IT. Centeret blev oprettet i 1994 for at være med til at skabe større sammenhæng i de enkelte patientforløb ved hjælp af IT-baserede hjælpeværktøjer.

Målet er, at den opdaterede og nødvendige information om patienten skal være til stede hos dén sundhedsfaglige part, der aktuelt har patienten i behandling, hvad enten patienten befinder sig i sygehussektoren eller i den primære sundhedssektor, så patienten oplever sit sygdoms- og behandlingsforløb som et sammenhængende forløb, uanset om der krydses grænser mellem forskellige sektorer. – En oplagt måde at bygge bro på mellem sundhedssektoren og den sociale sektor er at genbruge eksisterende standarder og at tænke i opslagsløsninger, hvis mængden af kommunikationen ikke kan bære en selvstændig standard for informationsudveksling, siger centerchef Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom, Center for Sundheds-telematik. I takt med at digitaliseringen og behovet for større kommunikation mellem den sociale verden og sundhedsvæsenet har centeret nu sat fokus på kommunikation mellem disse to sektorer. I dag er Center for Sundheds-telematik således en af nøgleaktørerne i Social IT-netværket og bidrager i samarbejdet med deres mange erfaringer og tekniske løsninger fra sundhedssektoren, som med fordel kan genanvendes og indtænkes i snitfladerne til socialområdet. – I bund og grund er det jo samme tankegang, som ligger bag udviklingen af Bosted Systemet inden for den sociale sektor og sundhedsdatanettet, så da mange af borgerne i det sociale system ofte også indgår som patienter i sundhedssystemet, så er det oplagt at forbinde de to verdener, siger direktør Michael Sandal, Team Online. Læs mere om Center for Sundheds-telematik og MedCom på www.cfst.dk


NYT & noter Forstanderundersøgelse

God Social Praksis fortsat

Sociale tilbud til autister, udviklingshæmmede og udsatte børn og unge risikerer på sigt at blive udvandet, fordi de i fremtiden skal modtage mange flere forskellige målgrupper. Det forudser forstanderne for 500 døgninstitutioner for børn og unge, bo-tilbud for handicappede, behandlingscentre og andre sociale tilbud i en rundspørge, som Socialpædagogernes Landsforbund har lavet. Næsten to ud af tre forstander regner med, at de fremover får flere målgrupper end i dag. Kun 14 procent regner slet ikke med at få andre brugergrupper ind. Af undersøgelsen frem går det også, at:  52 % af forstanderne fra deres nye arbejdsgiver har fået melding om, at der skal spares på de sociale tilbud i kommunen  23 % har fået meldinger om strengere visitationspraksis i fremtiden  Mange klager over den hektiske og kaotiske reformproces. Formanden for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, Tove Larsen, er ked af, at Socialpædagogernes Landsforbund med udgangspunkt i undersøgelsen efter hendes mening har tegnet et meget negativt billede af, hvad der vil ske med institutionerne på det sociale område, når de overtages af kommunerne. – Blandt andet har formand Kirsten Nissen hævdet, at de mange specialinstitutioner nu bliver afspecialiseret. Og at mennesker vil blive flyttet fra deres nuværende botilbud. Dette svarer meget dårligt til det billede, jeg kender fra den kommunale virkelighed. Og jeg er bange for, at den slags meldinger bidrager til at skabe frygt og usikkerhed hos brugerne af de specialiserede sociale tilbud og deres pårørende. Virkeligheden er jo, at kommunerne har lavet hensigtserklæringer om, at vi i de næste par år vil videreføre de sociale tilbud uændret, og at vi vil benytte hinandens pladser, så en specialiseret institution ikke pludselig risikerer at blive drænet, udtaler Tove Larsen.

God Social Praksis Alle kommuner har noget, de er stolte af; et vellykket projekt, en nytænkning, en særlig måde at gøre tingene på, der bare virker. Derfor er Styrelsen for Social Service ved at udvikle en database, God Social Praksis, der skal fungere som en enkel, nem og overskuelig adgang til en række af de bedste af de eksempler på god social praksis, der findes rundt omkring i landets kommuner og regioner. Fortsættes

Efterhånden som databasen udvikles, vil alle, der arbejder med sociale indsatser, kunne hente kvalificeret inspiration til at løse lige netop deres opgaver fra God Social Praksis i form af korte, præcise og handlingsanvisende beskrivelser af de bedste kommunale løsninger på et givent område. I første omgang fokuserer databasen på gode eksempler fra myndighedsniveauet om sammenhængende børnepolitikker og anbringelsesreformen. Senere følger gode eksempler på god praksis i forvaltningerne og fra leverandørerne af sociale ydelser inden for sociallovens rammer. Databasen er åben for indberetninger og åbner for offentligheden i foråret 2007.

Vækst, samarbejde og synlighed Fra tanke til handling – i et tempo, der overgår selv den bedste fantasi. Sådan kan udviklingen for Team Online A/S i 2006 beskrives kort og præcist. Uge for uge er antallet af institutioner, som benytter virksomhedens primære IT-system, Bosted Systemet vokset, så der ved årets udgang er mellem 6.000 og 8.000 brugere på systemet. Den næsten eksplosive udvikling i antallet af brugere skyldes både systemets kvaliteter og et enormt behov for at få digitaliseret data, udløst af strukturreformen og Socialministeriets initiativer på området så som Tilbudsportalen og digitaliseringsstrategien for det sociale område. I årets løb har en lang række institutioner derfor valgt Bosted Systemet som deres primære socialpædagogiske fagsystem, godt hjulpet på vej af både kommuner, amter og de nye regioner. Både Region Midtjylland og Region Syddanmark besluttede i år at indføre Bosted Systemet på alle deres sociale institutioner, lige som f.eks. Frederiksborg Amt indførte systemet på deres misbrugsinstitutioner og sammenlægningskommuner som Syddjurs, Ny Struer og Rudersdals valgte Bosted Systemet til både gamle og nye institutioner. Team Online forventer at endnu flere institutioner, kommuner og regioner vil vælge et social pædagogisk fagsystem i 2007 for at kunne håndtere kravene om integration af data mellem de enkelte institutioner, forvaltning, myndigheder imellem, til sundhedsvæsenet og ikke mindst indberetningen til centrale systemer som afregningssystemer og Tilbudsportalen.

Bosted NYT 8  
Bosted NYT 8  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Advertisement