Page 1

����������

nummer 07 2006

Omsorgssystem er ikke et socialpædagogisk værktøj – så Syddjurs Kommune valgte Bosted Systemet

Nu skal kommunerne selv betale – stort behov for overblik over økonomien

Hvordan defineres service og omsorg? – Tilbudsportalen sætter gang i tankerne


���������� BostedNYT er et nyhedsbrev, som udgives af Team Online A/S. Bladet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale institutioner løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør: Direktør Michael Sandal Redaktion: Michael Sandal Maria Hardt-Madsen Stine Pontoppidan Myltoft Ronny Damgaard Tekst: Bureau4 ApS Layout: Team Online A/S Tryk: Kerteminde Tryk Odense A/S BostedNYT udkommer 8 gange om året i et oplag på 4500 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Team Online A/S Middelfartvej 9-11 5000 Odense C Telefon 66 17 73 13 Fax 66 17 73 18 E-mail: info@teamonline.dk

DETTE NUMMER Banen er kridtet op. Opgaverne står klar – men på det sociale område er der fortsat travlhed op til gennemførelsen af kommunalreformen. Selv om det i hovedtrækkene er kendt, hvad der skal ske med de enkelte institutioner, føjes der dagligt nye brikker til puslespillet, og dermed også lidt ekstra arbejde med at få lagt det færdige billede. I forbindelse med kommunalreformen overtager kommunerne f.eks. hele ansvaret for finansieringen af en række af de sociale tilbud. Men først i oktober måned er kommuner og regioner blevet færdige med de første rammeaftaler, der fastlægger behovet for institutionspladser mm. på de forskellige områder. Og selv om det har været muligt at indberette til Tilbudsportalen siden september måned, er der stadig mange tilbud, målgrupper og ydelser, som ikke er defineret og godkendt af myndighederne. I dette nummer af Bosted NYT kan du blandt andet læse, at Syddjurs Kommune har besluttet at bruge anledningen til at indføre Bosted Systemet på alle den nye kommunes sociale institutioner for at få skabt den sammenhæng i datastrømmene, som den nye struktur lægger op til.

www.teamonline.dk Abonnement: BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til bestilling@bostedNYT.dk BostedNYT kan desuden læses og downloades på www.bostednyt.dk

Kommunalreformen sætter også øget fokus på pengestrømmene, og i vores tema kan du læse mere om, hvad og hvordan opgaven løses på Bo- og Aktivitetscenteret Rosenholm. Endelig sætter vi fokus på institutionernes arbejde med at få defineret deres tilbud, målgrupper og ydelser på samme måde som Tilbudsportalen, og Bosted Systemets muligheder for at levere data automatisk til den kommende portal. Den opgave har nemlig på mange institutioner givet anledning til selvransagelse og en skærpelse af den faglige profil. God fornøjelse med læsningen.

Venlig hilsen BostedNYT

BostedNYT | 07 2006


AKTUELT Syddjurs Kommune Fælles system skal skabe overblik – Der er alt for stor forskel på et omsorgssystem og et socialpædagogisk system. Hver for sig skal de løse helt forskellige opgaver, siger Voksen- og Handicapchef i den kommende Syddjurs Kommune, Jens Erik Pedersen. Derfor har den nye østjyske storkommune valgt at indføre Bosted Systemet, ikke alene på de institutioner, som kommunen overtager fra amtet, men også på kommunens egne botilbud til blandt andet fysisk og psykisk handicappede. – Vi har aldrig tidligere haft særlige systemer til vores institutioner ud over et omsorgssystem i ældreplejen. Men nu overtager vi en socialpædagogisk institution, Bo- og Aktivitetscentret Rosenholm fra Århus Amt, hvor man i forvejen benytter systemet. Blandt andet derfor besluttede vi at indføre det på alle vores sociale institutioner inklusive de »gamle« kommunale bofællesskaber. Alt andet havde været ulogisk, mener Jens Erik Pedersen. Når kommunerne bag den kommende storkommune ikke tidligere har haft særlige socialpædagogiske ITværktøjer, skyldes det ganske enkelt, at man aldrig var nået dertil: – De enkelte institutioner har ført deres notater i f.eks. Word og sendt de nødvendige oplysninger til kommunens socialforvaltning. Men som en storkommune, der driver en række store sociale institutioner, står vi over for nye krav, som gør det nødvendigt at indføre et relevant IT-system, siger Jens Erik Pedersen og peger på blandt andet Servicelovens krav om indberetning til Tilbudsportalen og kravet om udarbejdelse af handleplaner, samt Datatilsynets krav om datasikkerhed. – Desuden har vi set det som en fordel, at vi kun skal have et system, der dækker den gruppe borgere, som f.eks. er beskæftiget på et af vores aktivitetscentre og bor i et kommunalt bofællesskab.

bevist om, at det vil give bedre overblik i dagligdagen: – I dag er dokumentationen af indsatsen mange steder ikke god nok – eller slet ikke eksisterende! Vi får derfor en bedre dokumentation og bedre adgang til at dele informationer og viden mellem de relevante fagpersoner, der omgiver den enkelte borger. På den måde styrker vi også den enkelte borgers retssikkerhed. Beslutningen om at indføre Bosted Systemet i hele den nye kommune har været uproblematisk: – Politisk har sagen ikke fyldt meget, for systemet er blot et af flere systemer, som f.eks. et økonomisystem og et nyt ESDH-system, som den kommende storkommune har været nødt til at anskaffe. Og da vi så den funktionalitet, som Bosted Systemet havde i forhold til de behov, vi havde, var det oplagt at vælge systemet til alle de sociale institutioner og bofællesskaberne, siger Voksen- og Handicapchef i den kommende Syddjurs Kommune, Jens Erik Pedersen.

» I dag er dokumentationen af indsatsen mange steder ikke god nok – eller slet ikke eksisterende! Vi får derfor en bedre dokumentation og bedre adgang til at dele informationer og viden mellem de relevante fagpersoner, der omgiver den enkelte borger. På den måde styrker vi også den enkelte borgers retssikkerhed.«

Fakta Syddjurs Kommunes sociale institutioner Fra 1. januar 2007 driver den nye Syddjurs Kommune i Østjylland følgende sociale institutioner: Bo og Aktivitetcenter Mariemagdalene § 103 - Beskyttet beskæftigelse § 108 - Længerevarende botilbud for voksne Margrethe Børnehaven § 32 - Særlige dagtilbud for børn og unge Misbrugscenter Øst Rønde § 101 - Behandling af stofmisbrugere Rosenholm Bo- & Aktivitets Center § 103 - Beskyttet beskæftigelse § 104 - Dagtilbud - aktivitet og samvær for voksne Den kommende storkommune, Syddjurs Kommune er resultatet af en sammenlægning af Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde kommuner med godt 40.000 indbyggere. Læs mere om Syddjurs Kommune på www.syddjurs.dk

Et system blandt flere På forhånd vil Jens Erik Pedersen ikke love, at indførelsen af et fælles IT-system på området betyder større effektivitet i arbejdet. Men han er overBostedNYT | 07 2006


TEMA Kommunen

– den nye betaler Fra 1. januar skal kommunerne betale alle udgifter til institutionerne på det særlige sociale område og specialundervisningsområdet. Hidtil er den regning blevet delt mellem kommunerne og landets amter, men fremover skal finansieringen ske ved en forudgående takstfastsættelse mellem kommuner og regioner. Det betyder, at kommunerne indbyrdes – samt kommuner og regioner – hvert år skal indgå rammeaftaler om taksterne. Aftalerne laves på baggrund af kommunernes forventede behov til pladser på de institutioner, som fortsat drives af regionerne. Den ændrede finansieringsform betyder, at kommunerne nu har brug for at kunne både overskue, dokumentere og styre økonomien – helt ned i detaljen.

Data kommer – også – fra Rosenholm Én af de ansatte i den sociale sektor, som leverer økonomiske data til det regnestykke, er Dorte Leegaard. Hun er kontorassistent på Bo- og Aktivitetscentret Rosenholm i Hornslet, der har fire boafdelinger og et aktivitetscenter for voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Centeret har plads til 43 beboere og 2 aflastningspladser, og personalegruppen består af 70-80 ansatte pædagoger, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, husassistenter og kontorassistenter, heraf en del vikarer. I dag hører institutionen under Århus Amt, men den overgår ved årsskiftet til Syddjurs Kommune, der opstår som en sammenlægning af Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde kommuner. – Når man sidder med arbejdet til daglig, er det mest en vane, men der er selvfølgelig mange ting at se til, siger Dorte Leegaard, der sammen med en kollega står for at indberette botilbuddets økonomiske nøgletal til Århus Amt via økonomisystemet ØS 2000 og bogføringen af den daglige drift af bo- og aktivitetscenteret. De mange medarbejdere og beboere gør, at det er et stort budget med mange posteringer at tage vare på. Der

skal blandt andet indberettes timer i lønsystemet, så medarbejderne kan få løn via Silkeborg Løn, og der skal opkræves betaling hos beboerne for ydelser som kost og husleje i forhold til boligernes størrelse og forbrug. – Og så skal vi jo også udbetale brugerløn! Det kom vist i øvrigt en smule bag på kommunen, at vi også udbetaler løn

Fakta Takstberegning Den konkrete takst på en ydelse skal være fordelt på følgende omkostninger: 1. Løn 2. Udvikling, herunder uddannelse og opkvalificering 3. Administration, herunder udgiften til institutionsledelse 4. Andel af central ledelse og administration, inkl. politisk udvalg 5. Tilsyn 6. Ejendoms- og kapitalomkostninger 7. Reguleringer i forhold til tidligere år (overskud/underskud) For hvert tilbud skal det oplyses, hvilken belægningsprocent der opereres med i forbindelse med takstberegningen. Selve beregningsmodellen vil som udgangspunkt gøre et socialt tilbud dyrere, fordi der indgår elementer, der ikke umiddelbart indgår i dag, f.eks. udgifter til central ledelse og lign. De kommunale sociale tilbud udenfor rammeaftalen skal fra 1. januar 2007 have fastsat takster på grundlag af et omkostningsbestemt beregningsprincip, som inddrager alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger.

BostedNYT | 07 2006


TEMA

Kommunen – den nye betaler til vores beboere. Vi betaler en fast grundløn til de beboere, der løser forskellige opgaver på centeret som f.eks. at slå græs eller kløve og stable brænde for de kunder, som får leveret træ fra vores aktivitetstilbud. Der kan også være en ekstra bonus for en ekstra indsats. Det er ikke en stor løn, men for den enkelte beboer kan det være et vigtigt bidrag til lommepengene, og så fungerer brugerlønnen også som en gulerod, der kan være med til at få brugeren op om morgenen og tage et nap med i hverdagen, siger kontorassistent Dorte Leegaard. En anden tidskrævende opgave er administration af beboernes lommepenge, pension og kontanthjælp: – Nogle beboere styrer selv deres lommepenge og hæver på deres egen bankbog i den lokale sparekasse, mens andre kontanter bliver udbetalt fra husets kasse, som så bagefter skal afregnes i deres kontanthjælp. Det vil sige, at vi skal håndtere mange små regnskaber, og det er blandt andet her, at vi benytter Bosted Systemets økonomimodul, siger Dorte Leegaard. I sidste ende er det så Dorte Leegaards opgave sammen med kollegaen, at få samlet alle de mange små og store posteringer med indtægter og udgifter, så man fra årsskiftet kan gå ind på Tilbudsportalen og læse præcist hvilken målgruppe institutionen henvender sig til, hvilke ydelser tilbuddet leverer og prisen for de enkelte ydelser. Oplysninger, som tilsammen med data fra landets øvrige institutioner danner baggrund for de rammeaftaler, som kommuner og regioner skal indgå med hinanden for at kunne styre udviklingen i økonomien på det sociale område.

Fakta Rammeaftaler Hvert år skal kommunen udarbejde en redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af regionens tilbud, og der skal indgås en rammeaftale mellem regionen og kommunerne i regionen. Rammeaftalen skal omhandle de tilbud, som regionen er forpligtiget til at levere jf. servicelovens § 5. Dermed er f.eks. institutioner til børn og unge med adfærdsproblemer ikke omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen skal indgås med kommunerne i regionen under ét. Tilbud, der overtages af en beliggenhedskommune, og er omfattet af rammeaftalen, skal fortsat stå til rådighed for øvrige kommuner i samme omfang, som hvis tilbuddet var blevet i regionalt regi. De regionale udviklingsråd i regionerne skal i de første 4 år følge udviklingen på området, herunder indgåelsen af rammeaftaler.

Årets rammeaftaler på plads De fem regioner og landets 98 kommuner er i øvrigt blevet enige om rammeaftalerne for 2007 om samarbejdet om botilbud, krisecentre og øvrige sociale tilbud til handicappede, utilpassede børn og unge samt udsatte grupper. I en pressemeddelelse giver socialminister Eva Kjer Hansen udtryk for tilfredshed med resultatet: – Rammeaftalerne er visionære, og der er lagt et højt ambitionsniveau. Jeg er overbevist om, at vi vil opleve, at kommunerne og regionerne vil leve op til deres ansvar og give de udsatte grupper den hjælp, som de har behov for, siger socialminister Eva Kjer Hansen, som heller ikke har set nogen tegn på afspecialisering af de tilbud, kommunerne overtager – en bekymring, der har været rejst fra flere sider, idet bruger- og pårørendeindflydelse er tænkt aktivt ind i de nye rammeaftaler. Dermed er grunden lagt til den åbne dialog omkring udviklingen på det sociale område, som regeringen har ønsket. – Rammeaftalerne er et grundlæggende værktøj i det kommende samarbejde både kommunerne imellem og mellem kommuner og regioner om udviklingen på det sociale område. Et værktøj, der sætter brugerne i centrum, og som skaber en åbenhed og synlighed om de sociale tilbud, som vi ikke hidtil har haft, siger socialministeren, der også noterer sig, at kritiske røster om, at kommunerne ikke ville kunne blive enige, er blevet gjort til skamme. Rammeaftalerne er udarbejdet på baggrund af redegørelser om kommunernes behov for sociale tilbud til deres borgere. Rammeaftalerne fastlægger antallet af botilbud, krisecentre og øvrige sociale tilbud samt afklarer, hvordan ventelistesituationer, oprettelse og finansiering af akutpladser mv. skal håndteres.


CASE

Travlhed på institutionerne Hvordan definerer vi service og omsorg? Den 1. januar 2007 åbner Tilbudsportalen, som blandt andet skal indeholde alle relevante oplysninger om målgruppe og ydelser fra tilbud på en række centrale dele af det sociale specialområde.

fra de i forvejen udarbejdede kvalitetsstandarder og servicedeklarationer. Så tidsforbruget er vanskeligt at opgøre, da det har været en del af de strategiske handlinger, som vi udfører i forbindelse med kommunalreformen.

I de seneste måneder har der derfor været travlhed på landets store og små sociale institutioner med at definere hverdagens indsats i forhold til Tilbudsportalens krav og sikre, at kommuner og regioner godkender de enkelte ydelser. For hvis ikke tilbuddets ydelser er beskrevet korrekt og godkendt, må de fremover ikke benyttes!

Hvad kommer Tilbudsportalen til at betyde for de sociale specialinstitutioner i fremtiden? Umiddelbart tror jeg, at Tilbudsportalen kan være med til at sikre en fortsat specialisering og dermed hæve den faglige standard yderligere samtidig med at økonomien bliver synliggjort. Desuden er Tilbudsportalen jo opbygget, så også pårørende og andre interesserede kan følge med i udviklingen, og det tror jeg vil være med til at stille krav til de bevilligende myndigheder, siger Ib Poulsen, formand for Socialt Leder Forum og forstander på ASABO ved Assens.

Ib Poulsen er formand for Socialt Leder Forum og selv forstander på én af landets specialinstitutioner, ASABO ved Assens, der er omfattet af Tilbudsportalen Hvad har været det sværeste ved at leve op til Tilbudsportalens krav? Måske er det slet ikke så svært, som vi troede. Tilbudsportalen samler en række af de oplysninger, som allerede findes, og vi er sikre på, at Tilbudsportalen kommer til at virke som et godt opslagsværk. Den svære opgave bliver for os at sikre, at portalen til stadighed er ajourført. Her skal vi have udviklet værktøjer og rutiner, for jeg ser Tilbudsportalen som et vigtigt redskab i markedsføringen af vore tilbud. Hvor megen tid og kræfter har I på din institution – og på institutionerne i landet som helhed – efter din mening brugt på at løse opgaven? Jeg tror, at det er meget forskelligt. På ASABO har vi da brugt nogle timer på at indsamle de oplysninger, som vi har

Fakta Socialt Leder Forum Ib Poulsen er formand for Socialt Leder Forum, en landsdækkende forening for ledere og mellemledere på bo-, samværs- og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede. Foreningen var tidligere kendt som Forstandergruppen. www.socialtlederforum.dk

BostedNYT | 07 2006


CASE

Automatisk indberetning til Tilbudsportalen Siden september har den enkelte institution haft mulighed for at indberette data manuelt direkte til Tilbudsportalen. Målet er, at så mange af de ønskede data som muligt skal kunne leveres automatisk fra andre systemer, så man slipper for dobbelt tastearbejde. – Bosted Systemet vil kunne levere alle de data, som myndighederne har brug for, eller kunne forestå indberetningen automatisk direkte til Tilbudsportalen. Derudover kan Bosted Systemet også levere alle de nødvendige data omkring afregning med videre til institutionernes afregningssystemer, som f.eks. AS2007, siger direktør for Team Online A/S, Michael Sandal. I første omgang lægger Team Online A/S sig tæt op ad afregningssystemet AS2007, der er udviklet af IT-firmaet WM-Data, for at sikre en nem automatisk opdatering af data i Tilbudsportalen. Afregningssystemet anvendes i forvejen i en række af landets amter og kommuner, og WM-Data er i færd med at udvikle AS2007, så data kan indberettes og herfra automatisk overføres til Tilbudsportalen. Mange af de data, som skal anvendes i Tilbudsportalen, findes allerede i Bosted Systemet.

– Vi arbejder derfor på at sikre, at Bosted Systemet kan levere de ønskede data automatisk til AS2007. På den måde bygger vi videre på et allerede eksisterende system og undgår nye arbejdsgange og indtastningsarbejde, siger projektleder Ronny Damgaard, Team Online A/S. Integrationen skal sikre, at de informationer, der skal indberettes til Tilbudsportalen primært hentes automatisk i Bosted Systemet og evt. tilføres yderligere oplysninger i AS2007, for til sidst at ende på Tilbudsportalen. Det er ikke alle kommuner og regioner, der betjener sig af AS2007, men noget tyder på, at systemet er ved at blive mere udbredt. Der er nemlig tale om et avanceret afregningssystem, der kan håndtere de mange mellemregninger mellem kommuner, regioner og staten. I princippet fungerer systemet på den måde, at det starter et afregningsforløb, når den ene kommune køber en social ydelse hos den anden. Når den pågældende borger ophører med at benytte ydelsen, stopper afregningen. – Med strukturreformen bliver der endnu flere mellemregninger mellem kommuner og regioner, og derfor er det oplagt, at man vil benytte sig af systemer som AS2007 eller lignede systemer, siger projektleder Ronny Damgaard.

BostedNYT | 07 2006


NYT & noter Kommunalreform og succeskriterier Hvad skal der til for, at kommunerne får »bestået« i overtagelsen af de nye opgaver? Det spørgsmål vil socialminister, Eva Kjer Hansen, besvare, når Kommunernes Landsforening og Center for Offentlig Kompetenceudvikling afholder sin Handicap- og psykiatrikonference 2006. På konferencen vil der desuden være fokus på spørgsmål som:  Hvordan kan der skabes sammenhæng i indsatsen?  Hvordan kan man dokumentere det sociale arbejde?  Hvordan kan man arbejde med inklusion?  Hvordan kan man arbejde med BUM – når borgerne har komplekse behov?  Kan frivillige tilføre det sociale område noget?  Hvordan kan man som kommune undgå at blive løbet over ende af enkeltsager i medierne og borgernes forventninger? Målgruppen for konferencen er kommende og nuværende kommunale chefer og medarbejdere, som beskæftiger sig med handicap- og psykiatriområdet, ledere og medarbejdere i de selvejende/private tilbud m.fl. Konferencen afholdes på Nyborg Strand den 20. november. Læs mere på www.kl.dk/handicapogpsykiatrikonference06

Trængte mellemledere Kultur i forandring var temaet, da mere end 230 mellemledere fra sociale specialinstitutioner i hele landet deltog i Socialt Leder Forums Mellemlederkonference på Nyborg Strand den. 12. og 13. oktober. Efter konferencen konkluderede formanden Ib Poulsen, at mellemlederne på de sociale institutioner er trængte i tiden: – På den ene side skal de udføre de daglige ledelses- og driftsopgaver, og på den anden side skal de være med til at gennemføre de mange, store forandringer, som kommunalreformen medfører for de sociale institutioner. Det generelle billede er derfor, at mellemlederne arbejder under et voldsomt pres, hvor det kan være svært at få døgnets timer til at slå til, siger Ib Poulsen, formand for Socialt Leder Forum. Team Online havde sin egen stand på Mellemlederkonferencen, hvor der var stor interesse for både at se og prøve Bosted Systemet

Ny medarbejder Team Online A/S har ansat en ny medarbejder på kontoret i Odense Peter er uddannet Cand.Scient i datalogi fra Syddansk Universitet. Inden han blev ansat i Team Online, har han blandt andet arbejdet med udvikling af administrative og kliniske databasesystemer til sundhedssektoren.

Resume af kandidatafhandling Hver medarbejder på de sociale specialinstitutioner kan i gennemsnit frigøre 134 timer om året ved at arbejde digitalt med handleplaner, dagbøger og medicinhåndtering. Ved at digitalisere den sociale sektor kan det offentlige med andre ord flytte ressourcer fra administration til pleje og omsorg – og forbedre kvaliteten i arbejdet. Det fremgår af en kandidatafhandling om konsekvenserne af en digitaliseringsproces på tre sociale specialinstitutioner, der alle har indført Bosted Systemet. Social IT har udsendt et resumé af kandidatafhandlingen. Bestil eller download et eksemplar af resuméet på www.bosted.net

Bredt forlig om satspuljemidler Alle folketingets partier på nær Enhedslisten blev den 23. oktober 2006 enige om »de svages finanslov«, en aftale på det sociale område om udmøntning af satspuljen for 2007. Pengene i satspuljen er en del af statens samlede udgifter til overførselsindkomster som kontanthjælp og folkepension, og de vil blandt andet blive brugt på:  En fornyet psykiatriaftale med en forstærket indsats på psykiatriområdet på det sociale område i perioden 2007-2010  En forbedring af forholdene for de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl  Sikring af unge udviklingshæmmede mulighed for en ungdomsuddannelse på lige vilkår med andre unge.  En forbedret indsats overfor de kvinder og børn, der har forladt krisecentret, men fortsat har behov for støtte. Læs mere på www.social.dk

Bosted NYT 7  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you