Page 1

#37

September 2011

Svendborg Kommune:

Fokus på videreuddannelse af medarbejdere

14

Digitalisering af det sociale område:

En pioner går på pension 4

Team Online har vokseværk:

Ny direktør og Bosted System i USA 6

Videndeling på tværs af tilbud:

It-understøttelse af deling af dagbogsnotater

Vi ses til Efterårets Bosted Temadag

bostednyt.dk


VELKOMMEN

Dette nummer I løbet af sommeren har Team Online trukket store positive overskrifter

summen af mange tusinde dedikerede socialarbejderes praksiserfaring.

i aviserne. Årsagen er, at Team Online nu er en vaskeægte international

Min opgave er med andre ord at sikre, at Team Online fortsat lever op

virksomhed med selvstændige afdelinger i USA og Danmark samlet

til udviklingen på socialområdet og til stadighed repræsenterer summen

i en koncern. Michael Sandal, som fortsat er ejer af Team Online er

af de bedste danske erfaringer i et sammenhængende og brugervenligt

nu koncerndirektør, mens jeg har fået opgaven som administrerende

system. Derfor glæder jeg mig også til at møde så mange brugere som

direktør for Team Online Danmark. Det er en opgave, som jeg tager på

muligt på efterårets Bosted Temadag den 15. september, hvor der allerede

mig med stor respekt.

efter få dage var totalt udsolgt til de knap 200 pladser.

Efter 37 år i den offentlige sektor blandt andet som social-og arbejds-

I dette nummer af BostedNyt kan du læse en beretning fra Svendborg,

markedsdirektør i Odense Kommune, socialdirektør i Kolding Kommune

hvor kommunen har set nærmere på, hvordan medarbejderne bruger

og kommunaldirektør i Juelsminde Kommune, har jeg fået indgående

Bosted System i hverdagen. Du kan også læse om Steen Pedersen, der

kendskab til hele socialområdet, og for mig står Team Online som én af

efter et langt liv takker af som forstander og deler ud af sine erfaringer

de helt afgørende spillere, når det kommer til digitalisering af den sociale

med dokumentation gennem tiden og om mulighederne for Single Sign-

sektor. Det er en position, som virksomheden har opnået ved stædigt at

On og deling af dagbogsnotater på tværs af tilbud, som nu er muligt

fastholde et fokus på fagligheden og brugerdreven innovation. Og hele

for de kommuner og tilbud, der anvender inCorp Portal. Endelig kan du

tiden spørge sig selv og socialområdets aktører: Virker det? Hvad har I

læse om, Team Onlines samarbejde med Incitare, som er baseret på

brug for? Jeg vil gøre alt for at videreføre det arbejde. For den succes,

understøttelsen af DHUV i inCorp Portal. Projektet er allerede i gang i en

som Team Online i øjeblikket oplever på det amerikanske marked, er

række kommuner, hvor der arbejdes på at udvikle modellen yderligere.

kun mulig, fordi vi her i Danmark hele tiden holder ørerne mod jorden

I oktober måned gennemfører vi i øvrigt den årlige KundeTilfreds-

for at udvikle og forfine vores systemer i tæt samarbejde med brugere

hedsundersøgelse, KTU. De svar, vi får fra jer som brugere af systemet,

og myndigheder. Mange andre it-virksomheder leverer it-systemer til den

er meget vigtige pejlemærker for, hvordan vi skal arbejde, så vi sikrer

sociale sektor i USA. Men vi har succes, fordi vi kan bevise, at systemet

jer det bedst mulige arbejdsværktøj. Jeg håber derfor, at I vil tage jer

fungerer i Danmark og fordi amerikanerne med egne øjne kan konstatere,

tid til at svare på vores spørgeskema, så vi kan blive endnu bedre til at

at systemet er udviklet med fokus på socialområdets behov og afspejler

understøtte jeres daglige indsats i den sociale sektor.

God fornøjelse med læsningen Administrerende direktør Henning Seiding

BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Administrerende direktør Henning Seiding

2

bostednyt · #37 2011

Redaktion Per Roholt Lasse F. Mikkelsen Tekst Team Online Layout Natalie Staebler

Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas Steen Evald BostedNYT udkommer 4 gange om året i et oplag på 5.500 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

gazelle 2010

BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: bestilling@bostedNYT.dk Team Online A/S Edisonsvej 2 5000 Odense C Telefon 66 17 73 13 E-mail info@TeamOnline.dk Web www.TeamOnline.dk


Indhold SEPTEMBER 2011

4 Team Online har vokseværk: Say Bosted, please!

6 Deling af dagbogsnotater på tværs af tilbud

7 Nye muligheder for centerledere

4

8 Svendborg kommune

Medarbejderne skal bruge Bosted System mere

Team Online har vokseværk: På bare seks måneder har Team Online slået hul i muren til socialsektoren i USA med Bosted System og har udvidet virksomhedens topledelse.

10 Bosted Temadag Efteråret 2011

12 Fokus på økonomi:

Det specialiserede socialområde

14 En pioner

Går på pension

Styring på det sociale område

Flere kommuner har igangsat projekter, som har

12

16 Når tonen ændrer sig

Overfor handicappede

til formål at styrke den faglige og styringsmæssige håndtering af det sociale område, og erfaringerne er positive hidtil.

10

18 Trænger du til genopfriskning?

Team Online tilbyder åbne kurser i Bosted System

  Efterårets

Bosted Temadag Det er igen blevet tid til den halvårlige Bosted Temadag, som hver gang

10

samler 200 engagerede brugere af Bosted System. Temaet denne gang er dokumentation af den faglige indsats.

Når tonen ændrer sig over for handicappede Socialminister Benedikte Kiær og formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Landvad, mener at der er ved at ske en ændring i retorikken over for mennesker med handicap, hvilket kan få personlige konsekvenser for disse i forvejen udsatte mennesker.

16 bostednyt · #37 2011

3


TEAM ONLINE

Global Team Online Koncerndirektør Michael Sandal

USA

Danmark Team Online Inc.

Team Online A/S

Administrende direktør Johnny Killerup

Administrende direktør Henning Seiding

Team Online har vokseværk:

Say Bosted, please! Lige nu er amerikanerne ved at vænne sig til at sige Bosted System. For på bare seks måneder har Team Online slået hul i muren til socialsektoren i USA, og de første sociale tilbud i Arizona, Californien og New York er i fuld gang med at anvende Bosted System. Bag den amerikanske succes ligger et tæt samarbejde med South Denmark European Office i Bruxelles, Welfare Tech Region og Udenrigsministeriet.

– Efter at have testet vores kerneprodukt, Bosted

har ramt markedet på det helt rigtige tids-

– Væksten i USA betyder, at vi opruster på

System på det internationale marked på Malta

punkt med det rigtige produkt, og vi ser nu et

bemandingen både i Danmark og i USA, så

i 2008 besluttede vi os for at få undersøgt det

enormt vækstpotentiale for Team Online, både

vi kan holde trit med arbejdsopgaverne, siger

amerikanske marked, siger Team Onlines

i Danmark og i USA i de kommende år, siger

Michael Sandal.

koncerndirektør Michael Sandal. Forhåndsun-

Michael Sandal.

dersøgelserne, som blev gennemført af South Denmark European Office i Bruxelles, viste, at der var et stort behov for at få digitaliseret den sociale sektor i USA.

2011

Administrerende direktør, Team Online A/S

2010 - 2011

Direktør Welfare Tech Region

vækstvirksomheder som en af de 10 danske

2009 - 2010

Direktør for Center for Velfærdsteknologi, Odense Kommune

virksomheder med størst vækstpotentiale på det internationale marked. Desuden deltog vi i

2006 - 2009

Administrerende direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune

Welfare Tech Regions velfærdskaravane til USA

1991 - 2006

Kommunaldirektør, Juelsminde Kommune

i oktober 2010, som første skridt ind på det

1986 - 1991

Socialdirektør, Kolding kommune

amerikanske marked, forklarer Michael Sandal.

1982 - 1986

Budgetchef, Økonomisk Forvaltning, Kolding kommune

1978 - 1982

Regnskabschef, Social- og Sundhedsforvaltningen, Kolding Kommune

1972 - 1978

Incasso- og regnskabsmedarbejder, Økonomisk Forvaltning, Kolding Kommune

– Samtidig blev vi af Udenrigsministeriets VITUS-program udvalgt blandt alle danske

Den 1. januar 2011 åbnede Team Online sit første kontor i Phoenix, Arizona og kort tid efter endnu et kontor i Silicon Valley i Californien. – De første seks måneder i USA viser, at vi

4

Henning Seidings blå bog

bostednyt · #37 2011


TEAM ONLINE

Ledelsen udvides Derfor udvider Team Online blandt andet ledelsen med to direktører for henholdsvis Team Online i Danmark og Team Online i USA, mens Michael Sandal selv sætter sig i spidsen af de to selskaber som koncerndirektør for Team Online Global. I Danmark ansættes den 61-årige Henning Seiding som direktør for Team Online Danmark: – Team Onlines succes på det danske marked er en forudsætning for den globalisering af virksomheden, som er gået i gang. Succesen er skabt gennem brugerdreven innovation, hvor al udvikling af vores systemer er sket med respekt for og i tæt samarbejde med social­områdets dygtige og kompetente aktører som socialpædagoger, læger og sagsbehandlere. Uden tvivl er det løbende samarbejde og den opsamlede viden årsagen til, at Team Online i dag er markedsførende i Danmark, og jeg har stor respekt for de værdier og den udviklingsfilosofi, der ligger bag Team Onlines arbejde og resultater udtaler Henning Seiding. Bosted System og inCorp Portal er i dag langt mere end produkter, der bare skal sælges. Team Online leverer unikke værktøjer til en kompleks hverdag i den sociale sektor. Værktøjer, der skal virke her og nu men også løbende udvikles i samarbejde med brugerne. Med det i baghovedet bliver det min fornemste opgave at samarbejde med de mange daglige brugere af systemet i Danmark og dermed sikre fortsat vækst og udvikling for Team Online, siger Henning Seiding. – Henning er en ekstremt kompetent leder med en stor berørings­flade til den sociale sektor og et stort engage­ment i digitalisering af den offentlige virksomhed. Han skal stå for den daglige drift og udvikling af Team Online Danmark og får dermed rig mulighed for at leve sine visioner for digita­lisering af den sociale sektor ud i virkeligheden, siger koncerndirektør, Michael Sandal, Team Online Global.

En fynbo i USA Udviklingsafdeling i Odessa i Ukraine

Team Online Global har i forbindelse med implementeringen af sin

Nye opgaver kræver flere hænder til at løfte opgaverne og

globale vækststrategi udnævnt den 44-årige Johnny Killerup Pedersen

derfor udvider Team Online sin stab af udviklere. Det sker ved

til administrerende direktør for Team Online Inc.

at oprette en udviklingsafdeling i Odessa i Ukraine, der skal

Fra det amerikanske hovedkontor i Arizona skal han sikre udbredelsen

samarbejde tæt med udviklerne i hovedkontoret i Odense. De

af Bosted System i USA:

to første ukrainske udviklere er ansat, og de har i de første tre

– På de første fire måneder vi var i gang gjorde vi den første

uger af august været i Danmark for at lære systemet og deres

institution, Valley Life, med mere end 400 ansatte papirløs, og vi

danske kolleger at kende. I de kommende måneder vil antallet af

har ordrebøgerne fulde, siger Johnny Killerup:

udviklere i Ukraine blive øget, og der vil løbende være ukrainske udviklere på besøg i Odense og danske udviklere i Ukraine.

– Amerikanerne er helt parate til at implementere vores system, fordi de kan se, at det er baseret på en årelang socialpædagogisk

– De ukrainske udviklere er fantastisk dygtige, og kulturen

metode og faglig indsigt, som kan understøtte deres dokumentati-

mellem de to lande harmonerer fint. De har under deres første

onsarbejde og sikre dem mere tid til omsorg og effektive arbejds-

ophold i Danmark fået en god forståelse for, hvad det er for en

gange, siger Johnny Killerup Pedersen, Team Online USA.

opgave og ansvar, vi står med, og de er hurtigt kommet i gang

Johnny Killerup Pedersen, der oprindelig er født i Allesø på Fyn

med at løse udviklingsopgaver på højt niveau, siger afdelingsleder

kommer til Team Online fra en stilling som direktør i South Denmark

i udviklingsafdelingen, Henrik Dan, Team Online A/S.

European Office i Bruxelles.

bostednyt · #37 2011

5


VIDENDELING

Deling af dagbogsnotater

På tværs af tilbud Indførelsen af it understøttelse på landets sociale tilbud har bl.a. medført lettere adgang til information, videndeling og øget fokus på borgerens mål og delmål. Der har dog hidtil stadig været en udfordring i form af deling af viden på tværs af tilbud, f.eks. hvis en borger både er tilknyttet et dag- og døgntilbud. Det er derfor i dag muligt i Bosted System at dele dagbogsnotater imellem to eller flere tilbud, hvilket sikrer, at man som medarbejder altid har adgang til relevant viden og dokumentation vedrørende de borgere, man er tilknyttet.

Videndeling imellem tilbud

Samlet statistik rapporter

Fora

Portal

Advis

Fælles login Dagbog

Dagbogsnotater

Dagbog

Dagbogsnotater

Videndeling på tværs af tilbud kan være med til at sikre, at vigtig relevant information bliver taget med i overvejelserne omkring en borgers dagligdag, for borgere som er tilknyttet to eller flere tilbud, f.eks. et dagtilbud og et døgntilbud. Man kan f.eks. forestille sig en situation med en borger, hvor der har været en episode

indbyrdes, hvilke dagbogstyper de ønsker at dele

i hele landet, og flere og flere tilbud får øjnene

på døgntilbuddet om natten, som kan have

og med hvilke tilbud – dermed er der fuld kontrol

op for de mange muligheder og fordele der

indflydelse på, hvordan man skal agere over

over videndelingen og man undgår delingen af

ligger i dette. ”Mange af vores kunder er rigtige

for borgeren på dagtilbuddet.

ikke-relevant eller følsom information.

glade for, at de nu kan få det fulde indblik i

Delingen af dagbogsnotater er muligt for til-

For at kunne dele dagbogsnotater imellem

dagbogsnotater og observationer skrevet i bor-

bud, som anvender Bosted System som deres

tilbud skal der indhentes samtykke fra borge-

gerens journal, hvilket deling af dagbogsnotater

socialfaglige it-værktøj. Delingen sker igennem

ren, hvilket også kan håndteres og registreres

giver dem mulighed for”, udtaler Team Online

systemet inCorp Portal, som er et overliggende

i systemet. Deling af dagbogsnotater igennem

konsulent, Lars Sjøblom.

system til Bosted System. Tilbuddene definerer

Bosted System anvendes allerede mange steder

Kom i gang med deling af dagbogsnotater: Få mere at vide omkring deling af dagbogsnotater i Bosted System ved at kontakte en Team Online konsulent på tlf. 66 17 73 32

6

bostednyt · #37 2011


TEMA

Nye muligheder for centerledere Centerledere og administrative medarbejdere har fået nye muligheder for ledelsesinformation og kommunikation i systemet inCorp Portal. Der findes også en Single Sign-On funktion, der kan anvendes som et fælles login til Bosted systemer på flere tilbud. Adgang til ledelsesinformation Ledere kan få adgang til ledelsesinformation i form af statistikudtræk i inCorp Portal. Man kan trække statistik på tværs af tilbud, f.eks. omkring magtanvendelser. Dermed kan man få et fuldt overblik over udviklingen i antallet af magtanvendelser på kommunens tilbud. Det er også muligt at trække samlede statistikker på antallet af utilsigtede hændelser ved medicin

disse systemer via et login. Derved opnår man

en platform, hvor de kan diskutere emner, som

med inCorp Portal et fælles login til Bosted

er relevante på tværs af tilbud. De kan dermed

System.

sende advis’er til en kollega i inCorp Portal,

Kommunikation på tværs af tilbud

som eksempelvis sidder på et tilbud et andet sted i kommunen.

Det er også muligt for brugere som anvender Sigle Sign-On i inCorp Portal at have fælles fora og advis. Dette giver medarbejdere som

Portal

anvender Single Sign-On

samt på udfyldte spørgeskemaer.

Fælles login til Bosted System For medarbejdere, som er tilknyttet flere tilbud, som anvender Bosted System er der kom­met en Single Sign-On funtionalitet, som gør det muligt at få adgang til

Hvad er inCorp Portal? inCorp Portal er et overliggende system til Bosted System, og de to systemer er i udseende og funktionalitet baseret på de samme principper. Allerede nu er det muligt for alle kommuner i Danmark at få deres eget inCorp Portal System, som deres Bosted systemer kan kobles sammen med, hvilket gør det muligt for fagpersonale at videndele og arbejde sammen på tværs. Kontakt Team Online, hvis du ønsker at blive koblet på inCorp Portal.

bostednyt · #37 2011

7


TEMA

Sonny Pedersen og Ib Buch Hansen

Svendborg Kommune: Medarbejderne skal bruge Bosted System mere Af Britt Andersen

I Svendborg Kommune har medarbejderne svaret på mere end 260 spørgsmål om Bosted System i en intern undersøgelse. Undersøgelsen viser, at flere moduler i Bosted System ikke bruges, fordi medarbejderne endnu ikke kender systemet godt nok. It-medarbejder Ib Buch Hansen har derfor fokus på videreuddannelse af personalet. Bosted System har været en del af Svendborg

have alle til at bruge det og bruge det rigtigt,

– Rationaliseringen og gevinsten kommer ind ved

Kommunes it-løsninger i snart to år, men nogle

uddyber han.

udarbejdelsen af handleplanerne, hvor vi kan

steder bruges kinabøgerne stadigvæk engang

lave delmål og bruge planerne mere målrettet,

imellem, og nogle beboeres økonomi dob-

I opstartsfasen med Bosted System var der

i stedet for at de bare står i et ringbind og bliver

beltbogføres på et stykke papir ved siden af

meget få medarbejdere, der kunne se en

taget frem en gang om året, forklarer Sonny

registreringen i Bosted System.

rationaliseringsgevinst ved at overgå til it.

Pedersen.

Så for medarbejderne drejer det sig også om Det har fået kommunens it-medarbejder Ib Buch

at få højnet kendskabet til Bosted System og

Hansen til at lave en undersøgelse blandt kom-

deraf fagligheden, påpeger Sonny Pedersen,

munens 250 medarbejdere, der bruger Bosted

der er leder i Center for Handicap i Svendborg.

System for at finde ud af, hvor og hvordan

– Jo mere man kan dokumentere, jo højere

systemet bruges, og hvor der er plads til forbed-

faglighed, og jo bedre og mere korrekte hand-

ringer og dermed behov for mere undervisning

leplaner kan vi lave, som også er til at rette til,

– Nogle steder har man været hurtige til at tage

og vejledning:

så de passer bedre til den enkelte borger. På

Bosted Systemet til sig, mens det andre steder

den måde kan vi også professionalisere vores

har taget længere tid, og hvor man, hvis man

arbejde mere, uddyber hun.

støder på problemer, så griber til kinabogen igen.

blev centerleder Hasse Jacobsen og jeg enige

Hun ser derfor gerne, at alle medarbejderne

medgiver Ib Buch Hansen smilende.

om, at vi skulle have lavet en undersøgelse af,

bliver bedre til at bruge hele Bosted System,

hvordan det står til hos os, siger Ib Buch Hansen,

også fordi undersøgelser fra Syddansk Uni-

Undersøgelsen viser også, at medarbejdernes it-

om baggrunden for undersøgelsen.

versitet viser, at der kan spares mindst 20

mæssige baggrund er afgørende for, hvor hurtigt

timer om året per medarbejder ved at bruge

og nemt Bosted System er blevet implementeret

– For hvis vi skal have fuldt rationaliseret og

Bosted System. Og det er tid, der kan bruges

på de enkelte institutioner, og hvor meget af

det optimale ud af Bosted System, skal vi

på borgerne i stedet for administration.

systemet, der bruges rundt i kommunen.

– Jo mere, vi får samlet i ét system, jo større rationalisering og optimering er der, og derfor

8

IT-forskrækkelse ved ny dokumentation

bostednyt · #37 2011

Sonny Pedersen fortæller om brugen af Bosted System i kommunen:

– Ja, de kinabøger er svære at få afskaffet,


VIDEREUDANNELSE

– 34 % har svaret, at de ligger på middel eller

rette på basisoplysninger på sit eget stamkort,

– Der er ekstremt mange muligheder i Bosted

over middel på brugen af it. Det synes jeg er

siger Ib Buch Hansen, hvorefter han henviser til

System. Det er jo et stort system, som man

positivt og andeledes, end jeg havde forventet.

dagbogsnotater og medicinjournaler som andre

kan blive ved med at lære noget om. Ja, og

Jeg troede, at flere så sig selv som dårligere

steder, der ikke bruges nok endnu.

så udvikler det sig jo også hele tiden. Der

brugere, siger Ib Buch Hansen, der også glæ-

kommer jo nyt til, så man kan hele tiden blive

der sig over, at den første it-forskrækkelse og

– Men mange er motiverede for at modtage

modstand ved indførelsen af Bosted System

undervisning og vil gerne bruge Bosted System

stort set er udryddet.

meget mere. Hele 44 % har direkte svaret, at

Erfaringen fra Svendborg er, at når it-forskræk-

de gerne vil have noget mere undervisning,

kelsen er overstået, kan den enkelte medarbej-

forklarer han.

der tage nyt til sig. For eksempel er det muligt

Flere moduler i brug

klogere på systemet, uddyber han.

at sende en påmindelse til borgeren via sms,

Dokumentation, sikkerhed og faglighed er nogle

Lokalt tager Ib Buch Hansen sig af undervis-

som ”husk du skal til tandlæge”, eksemplificerer

af styrkerne ved at bruge Bosted System, men

ningen af medarbejderne, da han er tidligere

Ib Buch Hansen.

undersøgelsen viser, at nogle medarbejdere ikke

front desk supporter hos Team Online. Kom-

er klar over, hvordan det skal gøres i praksis.

munen kunne købe sig til mere undervisning

– Ja, og på den måde kan Bosted System også

hos Team Online via de åbne kurser, men det

gå hen og blive et pædagogisk redskab. Bosted

– Det viser sig, at på den viden, der faktuelt er

er der ikke behov for i Svendborg Kommune i

System er en kæmpe gevinst, også fordi jeg,

helt grundlæggende om Bosted System, ligger

denne omgang.

der nu jeg sidder væk fra institutionerne, kan

vi faktisk ret højt. Over 40 % svarer rigtigt på

Men uddannelse i systemet er nødvendig for

de helt grundlæggende ting, men der er over-

at få det optimale ud af systemet, påpeger Ib

raskende mange, der ikke vidste, at man kan

Buch Hansen.

Sonny Pedersen

følge med i, hvad der sker derude. Det er rigtig, rigtig godt, afslutter Sonny Pedersen.

Ib Buch Hansen

bostednyt · #37 2011

9


TEMADAG

Efterårets Bosted Temadag 2011 Team Online afholder to Bosted Temadage om året – én i foråret og én i efteråret. På Bosted Temadag får deltagerne rig mulighed for at få den faglige bagage fyldt op, når 200 brugere af Bosted System fra sociale tilbud i hele landet mødes til en række inspirerende oplæg fra faglige og spændende oplægsholdere, og gennem workshops og spørgetid med Team Onlines konsulenter får tips til, hvordan man kan få det optimale ud af Bosted System i dagligdagen. Dette efterår afholdes Bosted Temadag d. 15.

Spændende foredrag

Inspirerende workshops

september 2011 traditionen tro på Syddansk

På temadagen kan du som deltager blandt andet

Workshops, hvor deltagerne blandt meget an-

Universitet i Odense i samarbejde med Know-

møde chefkonsulent i Region Sjælland, Pia

det kan få tips og tricks til funktioner i Bosted

ledge Lab, som er Team Onlines strategiske

Bille, der vil fortælle om, hvordan vi kan kæde

System og inspiration til, hvordan man i

samarbejdspartner omkring forskning i effekten

dokumentationen sammen, så det skaber værdi

Bosted System kan arbejde med dokumenta-

af digitalisering af den sociale sektor og udvik-

for borgeren i sidste ende.

tion i skemaer.

Du kan også høre erhvervspsykolog Helen

Deltagerne kan også få begrebskonsulent i Ser-

Eriksen fortælle om, hvordan vi gennem vores

vicestyrelsen, Helle Wittrup-Pedersens indspark

syn på forandring kan flytte vores grundanta-

til, hvordan man med sociale begreber kan styrke

Efterårets temadag sætter fokus på dokumenta-

gelser og rykke vores perspektiver, så vi kan

dokumentationen og den socialfaglige indsats

tion af den faglige indsats og giver deltagerne ny

se dokumentation fra en anden vinkel, og du

og møde forstander på tilbuddet Hulegården,

inspiration til, hvordan man i den socialfaglige

kan møde direktør ved Knowledge Lab, Niels

Lars Nielsen, som giver sit syn på, hvordan

praksis kan arbejde med dokumentation, så det

Henrik Helms, der deler ud af sine erfarin-

vi finder balancen mellem dokumentation og

ikke bare bliver dokumentation for dokumenta-

ger omkring dokumentation, og hvordan den

overdokumentation, og hvordan vi kan bevare

tionens skyld. Deltagerne får derfor rig lejlighed

kan understøttes og blive endnu skarpere ved

vores fokus på borgeren, når vi dokumenterer.

til at diskutere med kolleger fra hele landet,

avendelse af teknologiske løsninger.

ling af nye teknologier.

TEMA - dokumentation af den faglige indsats

hvordan man kan minimere tidsforbruget i forbindelse med dokumentation og samtidig sikre, at dokumentationen er til gavn for borgeren.

NÆSTE TEMADAG Team Online afholder, i samarbejde med Knowledge Lab, Bosted Temadag to gange om året. Næste Bosted Temadag afholdes i foråret 2012 på Syddansk Universitet i Odense. Datoen bliver offentliggjort senere. Læs mere om Bosted Temadag på www.bosted.net/temadag

10

bostednyt · #37 2011


TEMA

Deltag i Bosted Temadag og … …få inspiration og fagligt udbytte fra faglige oplægsholdere …opgradér din viden om udvalgte moduler i Bosted System …få viden om nye moduler og funktioner i Bosted System …udvid dit faglige netværk

bostednyt · #37 2011

11


TEMA

Fokus på økonomi:

Birgitte Bødker

Syddjurs Kommune oplever – som mange andre kommuner – udfordringer med at styre det specialiserede socialområde. Kommunen har gennem længere tid haft fokus på visitationsredskaber, kvalitetsstandarder og kategorisering af beboerne på botilbud efter støttebehov, men har ikke opnået et tilfredsstillende overblik. For at opnå det indledte kommunen derfor et samarbejde med konsulentfirmaet Incitare A/S i starten af året. Formålet med projektet er at styrke den

Af Birgitte Bødker

Behov for it-understøttelse Tilbage stod at it-understøtte redskaberne effektivt. Det kan opnås gennem et system, der integrerer dokumentationen fra udredning og vurdering af borger på myndighedsniveau med udarbejdelse af handleplan og afgørelser samt bestilling af ydelser hos leverandørerne. Desuden ønskede kommunen en direkte sammenhæng mellem bevillinger og forbrug af ydelser og fakturering.

Vesthimmerlands Kommune har med principielt samme tilgang i samarbejde med Incitare udviklet visitationsredskaber, beskrevet service­ niveau samt koblet serviceniveau og borgerens funktionsevne direkte med ressource­tildeling. Vesthimmerlands redskaber skal på samme vis understøttes af inCorp Portal. Udviklingen af inCorp Portal til også at rumme den kommunale myndigheds behov for styring, gør InCorp Portal til et komplet system. Den praktiske udvikling heraf sker i et samarbejde

faglige og styringsmæssige håndtering af det

Syddjurs Kommune var i samme periode i dialog

specialiserede socialområde for voksne. Det

med Team Online om køb af deres InCorp-

Incitare og Team Online vil gerne udbrede

sker gennem udvikling og implementering af

system. Det nærliggende er blevet en realitet.

erfaringerne fra dette frugtbare samarbejde

en styringsmodel, hvor udgangspunktet er, at

Incitares vurderings- og visitations-redskab samt

og arrangerer en række netværksmøder i

faglighed og økonomisk styring er hinandens

de øvrige udviklede redskaber i Syddjurs Kom-

oktober. Andre kommuner inviteres til, med

forudsætninger.

mune er ved at blive en del af InCorp Portal,

udgangspunkt i erfaringerne fra Syddjurs og

der kobles sammen med kommunens ESDH-

Vesthimmerland, at drøfte og indkredse de bedst

system, Acadre.

egnede løsninger til styring af det specialiserede

Resultatet af projektet er, at Syddjurs har fået et visitationsredskab, der fremmer en systematisk og ensartet sagsbehandling samt præcise

12

Styring på det specialiserede socialområde

med Syddjurs og Vesthimmerlands Kommuner.

socialområde.

afgørelser. Der er skabt kobling og sammenhæng

Mange fordele

mellem en given borgers funktionsnedsættelse

Fordelene for kommunen er mange. Syddjurs

muner modtage en invitation til et af de tre

og tildeling af ydelser.

får it-understøttet hele den faglige udvikling

netværksmøder, der afholdes i oktober 2011.

Kommunens serviceniveau er konkret be-

og de redskaber, de i samarbejde med Incitare

skrevet i både tid, kroner og fagligt indhold,

har udviklet. De får en sammenhængende it-

og der er fastlagt en ny takststruktur med syv

løsning, der samtidig rummer en række andre

takstgrupper i regi af den regionale rammeaftale.

faciliteter.

Inden for den nærmeste fremtid vil alle kom-

inCorp Portal og DHUV

Birgitte Bødker

Samarbejdet imellem Incitare og Team Online er baseret på understøttelsen af DHUV i systemet

Birgitte Bødker er partner i Incitare A/S

inCorp Portal. DHUV er KL og Socialministeriets projekt, som har fokus på digitaliseringen af

og ansvarlig for fokusområdet Ældre og

sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksenområdet. Der er i projektet udarbejdet en

indgår massivt i opgaveløsningen på det

voksenudredningsmetode, som har til formål at forbedre den faglige og lovmæssige kvalitet

specialiserede socialområde samt børne-

i sagsbehandlingen og sikre borgerne den bedst mulige indsats.

og ungeområdet

bostednyt · #37 2011


STYRINGSSLØJFE

Hvem er Incitare? Incitare A/S er en konsulentvirksomhed, der er specialiseret i kon-

Incitare og Team Online afholder netværksmøder: • Uge 40 på Fyn, den 5. oktober 2011

sulentydelser inden for ledelse, strategi og organisation målrettet

• Uge 41 i Midtjylland, den 12. oktober 2011

den offentlige sektor.

• Uge 41 på Sjælland, den 13. oktober 2011

Vores kompetencer er især rettet mod analyse-, udviklings- og implementeringsopgaver, herunder styrings- og effektiviseringsopgaver samt udvikling af kommunernes service og ydelser.

Har du interesse i at deltage kan du kontakte Incitare, Birthe Kargaard bk@incitare.dk tlf: 66 12 39 80 eller Team Online, Niels Bækholm nb@TeamOnline.dk tlf: 23 24 50 19

Incitares styringssløjfe • Kvalitetsstandarter • Ydelsesbeskrivelser

• Ydelsesniveauer

• Tidsundersøgelser • Mål for produktivitet (BTP)

• Ressourcetildelingsmodel • Takster

Grundlag

Service­ niveau

Opfølgning og ledelses­ information

Økonomisk opfølgning:

Visitation

Leverance

• Konsekvensberegninger

• § 141 Handleplaner

• Dynamiske ventelister

• Organisation

• Opfølgningssystemer

• Procedure/god sagsbehandlingspraksis

Faglig opfølgning:

• Redskaber –

• Statusbeskrivelser

funktionsevnevurdering • Afgørelse • Pædagogiske planer • Pædagogiske værktøjer (driftsoptimering)

bostednyt · #37 2011

13


PORTRÆT

En pioner går på pension Af Benthe Hjorth

En pioner inden for digitalisering af det sociale område går på pension. Det er Steen Jensen, forstander for Bofamiko - Faaborg-Midtfyn Kommunes bofællesskaber og støttecentre. Siden 1982 har Steen Jensen været på forkant

hjælpe os. Så prøvede vi os frem, og det virkede.

med udviklingen og givet sit bidrag til den.

I dag tænker jeg, hvordan vi dog turde have data

– Det var bare statiske sider, men vi var

Dengang var han viceforstander på amtsinstitu-

liggende på den måde, for sikkerheden var jo

meget stolte og dybt imponerede af, at når vi

tionen Strandvænget i Nyborg under forstander

ikke stor. wMen vi gjorde det i hvert fald, og vi

tændte for computeren og skrev en adresse, så

Hans Kurt Hansen.

var rimeligt stolte af, at vi var blandt de første

kunne vi se os selv, siger Steen Jensen.

til at bruge computer.

I FaaborgMidtfyn valgte vi ligeledes Bosted System – på grund af sikkerheden

hjemmesider. Det var vi også rimelig stolte af.

havde de brugt 3-4 dage på en beregning, som

I 2002 fik Fyns Amt intranet. Det koblede vi

de nu kunne klare på en time. I 80’erne blev Strandvænget decentraliseret tættere på beboerne. – Her var vores computer et væsentligt værktøj til at holde styr på økonomien og skabe det nødvendige overblik, siger Steen Jensen. gram, der kunne klare udregningen af beboernes lommepenge med efterreguleringer. Men med

og 208 beboere, så det var et kæmpearbejde

det program havde vi pludselig beboer-data

at lave det manuelt og i hånden, siger Steen

inde i systemet, og Datatilsynet, som dengang

Jensen.

var i sin vorden, sagde, at det ikke gik uden

Det var i computerens barndom, og vi vidste

alle husene kunne se referater, opslag o.s.v.

sikkerhed.

Vi valgte Bosted System, som også i mine øjne er det bedste og det mest avancerede

Så vi lavede et program, der opfyldte Datatilsynets krav, og fik det godkendt.

– Og ja, nikker Steen Jensen, - vi var første institution med eget intranet. I starten syntes

intet om computere. Så vi tog på EDB-messe

Internet og intranet

i Bella Centret, hvor Regnecentralen fik solgt

I 1993 blev Steen Jensen forstander på Sydbo

at bruge tid på, men efterhånden fandt de ud

os en maskine.

i Svendborg.

af, at de slap for at slå op i mapper og lede

Første institution med computer

– Det var også en decentral institution med 9

Med kommunalreformen 1. januar 2007

Strandvænget var sandsynligvis en af de første

bosteder, så jeg indførte nogle af de samme

blev Sydbo delt, og Steen Jensen søgte nye

danske sociale institutioner, der fik en compu-

systemer, som vi havde udviklet på Strand-

udfordringer i Faaborg-Midtfyn som forstander

ter. Ikke engang Amtsgården i Odense havde

vænget, siger han.

for Bofamiko, der omfatter 8 bofællesskaber og

computere på det tidspunkt. Kunne I bruge den? – Vi tog på kursus og fik en konsulent til at

bostednyt · #37 2011

medarbejderne, at det var noget underligt noget

efter gamle papirer.

De første hjemmesider begyndte at dukke op, og sammen med en medarbejder lavede Steen

14

os på, så vi fik vores eget lukkede intranet, hvor

og man flyttede beslutningsproces og økonomi

Strandvænget var et stort sted med 450 ansatte

bearbejde vores tal på en mere rationel måde.

i it– og Telestyrelsens vurdering af offentlige

– Kontorfolkene var også vældig stolte. Før

– Allerede dengang skulle vi lave statistikker, og

Kurt og jeg, at sådan en måtte vi have til at

– Ret hurtigt lavede vi de næste generationer af siden, og i to år i træk blev vi Bedst på nettet

Hvad sagde medarbejderne?

– Derefter tog det fart. Jeg lavede bl.a. et pro-

– Da computeren dukkede op, tænkte Hans

første fynske institution – på nettet.

to støttecentre – og snart var Bofamiko koblet på kommunens intranet og fik sit eget net.

Jensen i 1995 en hjemmeside, og Sydbo blev

– Vores 10 huse ligger langt fra hinanden,

første amtsinstitution – og sandsynligvis også

så intranettet er som skabt til at holde medar-


PORTRÆT

bejderne godt orienterede, siger Steen Jensen.

Jeg har siddet med i en arbejdsgruppe i regionen

fortrolige de bliver med det, jo mere ser de,

– Her ligger også alt fra personalepolitikker til

for at vælge system til brugerdata, og vi valgte

hvor værdifuldt et redskab det er i dagligdagen.

vejledninger ved fx krise eller dødsfald.

Brugernes data den store udfordring Gennem alle årene var sikkerheden ved opbevaring af brugernes data den store udfordring. – Vi havde behov for at samle alle data om den enkelte beboer på ét sted, men sikkerheden var ikke tilstrækkelig. Derfor var vi nødt til at opbevare data på papir – og kunne ikke

Bosted System, som også i mine øjne er det bedste og det mest avancerede.

Det stærkeste ved systemet er, at det udfordrer medarbejderne

udnytte digitaliseringsmulighederne fuldt ud, siger Steen Jensen.

Steen Jensen blev 60 år den 3. september, og pensionsdatoen er 1. oktober, men interessen for digitalisering forsvinder ikke af den grund: – En del af min hobby er at arbejde med websider, og det vil jeg da fortsætte med. Jeg kunne måske også finde på et kursus ”Hvor svært kan det være” om NemID for pensionister. Men først skal jeg lige have tid til at tænke mig

I Faaborg-Midtfyn valgte vi ligeledes Bosted

– Bosted System kom frem, da jeg var på

System – på grund af sikkerheden og dets fag-

Sydbo. Fordelen ved det system er, at det

lige udgangspunkt. Det stærkeste ved systemet

ikke blot behandler data og har sikkerheden,

er, at det udfordrer medarbejderne, fordi det

men at det samtidig tager udgangspunkt i det

lægger op til svar på, hvordan det går med

faglige arbejde og kan håndtere brugernes

handleplanerne.

handleplaner.

Måske et fjumreår

om, og det kan godt ske, at jeg tager et fjumreår!

Medarbejderne tager godt imod det. Jo mere

Bofamiko ophører Faaborg-Midtfyn Komunes tilbud, Bofamiko - bofællesskaber og støttecentre for udviklings­hæmmede i Faaborg-Midtfyn kommune ophører som selvstændigt aftaleområde i kommunen og opdeles i tre enheder: • Bofællesskaberne Vesterparken, Søbo og Kernehuset sammenlægges med Palleshave og Lindehuset • Seniorcenter Egebo og Bofællesskaberne Egeparken 2 og 62 sammenlægges med Bo & Aktiv • Støttecentrene på Søvej 21a og Vestergade 20 sammenlægges med Job & Aktiv

bostednyt · #37 2011

15


TEMA

Når tonen ændrer sig over for handicappede Af socialminister Benedikte Kiær (K) og formand Stig Landvad, Danske Handicaporganisationer Stig Landvad

Benedikte Kiær og Stig Landvad: Vi har altid haft en god tone i forhold til mennesker med handicap. Det gælder presse, politikere, organisationer - ja, i det hele taget. Det er desværre ved at ændre sig. Og vi vil advare mod konsekvenserne. Mediernes forenklede billeder af virkelighedens

Hvis ikke den negative og ringeagtende tone

på, at debatten ikke drejer om i en hetz frem

kompleksitet gør det svært at gennemskue, hvad

bliver lagt på hylden, vil det få den konsekvens,

for det, vi har brug for – nemlig nytænkning.

der er det rette billede af handicappolitikken

at samfundets sammenhængskraft bliver rin-

i Danmark.

gere og opbakningen til at støtte personer med

I Danmark findes 600.000 mennesker med

handicap og andre socialt udsatte vil smuldre.

et større eller mindre handicap. Hvis der ikke

Et godt eksempel er Berlingskes leder på bag-

bliver givet den rette støtte, kan det betyde, at

grund af historien om en 23-årig mand med

En debat, der har karakter af hetz, skaber

det enkelte menneske med handicap ikke vil

muskelsvind: »En 23-årig ung mand vil gerne

utryghed. Eksemplet – fordrejet og uden de

kunne deltage i og bidrage til samfundet gen-

spille playstation med sine venner til langt ud

nødvendige detaljer – skaber også misforståelser.

nem fx uddannelse eller som en del af arbejds-

på natten og på bar i København i weekenderne.

For eksempel at en person med handicap selv

styrken, men blot sidde passivt hen.

Det er der intet unormalt eller galt i. Sagen er

vælger, hvilken støtte og i hvilket omfang man

Den seneste tids debat har desværre med-

bare, som beskrevet i Berlingske i går i serien

gerne vil have kommunen til at stille op – betalt

ført, at der er nogle mennesker med handicap,

’I velfærdens grænseland’, at den 23-årige lider

af skatteyderne. Sådan er virkeligheden ikke.

der direkte udsættes for negative holdninger,

af muskelsvind og skal have hjælp 24 timer i

Borgerne kan og skal kun modtage den støtte, de

hærværk mod deres biler og chikane fra deres

døgnet året rundt, og det koster hans hjemkom-

har behov for. Hverken mere eller mindre. Det er

medborgere.

mune Gladsaxe kassen. For når han har lyst til

kommunen, der på baggrund af en socialfaglig

at tjekke det københavnske natteliv ud, sker det

udredning træffer afgørelser i borgerens sag.

med ledsager. Ligesom til alle andre aktiviteter, han deltager i. Rimeligt eller urimeligt?

Selvfølgelig skal man også diskutere priorite-

Artiklen har været publiceret i

ringer på handicapområdet. Men vi skal passe

Berlingske Tidende.

Ser man på debatten i kølvandet på Berlingskes leder, bliver historien om den unge mand bl.a. sammenlignet med en tigger. »Jeg bliver sur, når jeg ser min skatteprocent« er der en, der siger, og en anden mener, at det må være den 23-åriges venner, der skal hjælpe, hvis han vil i byen. Det er egentlig forståeligt nok, at man kommenterer på denne måde, når spørgsmålet, som stilles, er, om det er rimeligt eller ej. Den 23-årige har brug for hjælp døgnet rundt. Det vil sige, at hans byture ikke er lig med højere udgifter for kommunen. Han har brug for en hjælper i døgnets 24 timer, uanset om han er hjemme eller ude. Mon der vil være mange, som mener, at det er rimeligt, at den 23-årige mand med muskelsvind altid skal blive hjemme – blot fordi han modtager hjælp fra det offentlige?

16

bostednyt · #37 2011

Benedikte Kiær


DEBAT

bostednyt 路 #37 2011

17


ÅBNE KURSER

Trænger du til genopfriskning? Team Online tilbyder åbne kurser i Bosted System Team Online tilbyder åbne kurser i Bosted System Team Online tilbyder åbne kurser i Bosted

kurset foregå hos jer. I dette tilfælde sørger I selv for lokaler, computere samt forplejning.

Kort om indhold i et administratorkursus Dette kursus er forbeholdt administratorer, der

System i løbet af efteråret 2011 i deres loka-

Kort om indhold i et brugerkursus

ler i Odense. Kurserne henvender sig til de

Undervisning i de grundlæggende funktioner

ger til genopfriskning. Der tages udgangspunkt

medarbejdere som endnu ikke har fået et

i Bosted System: Login, ansattes stamkort,

i konfigurationen af systemet og muligheder

brugerkursus i Bosted System, eller som har

borgers stamkort, medicin, pårørende og sam-

heri.

brug for et opfriskningskursus. Vi tilbyder

arbejdspartnere, handleplan, dagbog, fora og

ligeledes kurser målrettet administratorer.

advis, kalender og aktiviteter.

Kurserne foregår som udgangspunkt i Odense på Edisonsvej 2, 5000 Odense C. Ved bestilling

aldrig har været på opstartskursus eller træn-

Der er både mulighed for at tilmelde enkelte medarbejdere eller bestille et helt kursus.

Kursisterne vil få teoretisk undervisning samt praktiske opgaver i systemet.

af et helt kursus (op til 12 medarbejdere), kan

Datoer for åbne kurser efterår 2011 Administratorkursus

Brugerkursus September

20.

Oktober

25.

December

6.

September

27.

November

8.

Priser Kurset indeholder forplejning, kursusmaterialer og computere stilles til rådighed. Pris pr. person DKK 1.095,Booker man et helt kursus (max 12 personer) er prisen DKK 9.900,-. Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.

18

bostednyt · #37 2011


MODULKURSER

2 skarpe modulkurser

Bruger DU systemet? Vidste du fx, at Bosted Systemet indeholder moduler som:

Team Online udbyder en lang række kurser til de mange forskellige moduler og funktionaliteter i Bosted System. Herunder sætter vi fokus på 2 centrale moduler i systemet: Bosted Dagbog og Bosted Skema.

• Extranet – kommunikation med ikke-ansatte • Aflastning – håndtering af aflastningsforløb • Bibliotek – håndtering af udlån af fx fag- og skønlitteratur • Normtidsregistrering – håndtering af normtidsregnskab • Opgaver - håndtering af kort- og langsigtede opgaver • Plejeplaner – håndtering af plejeplaner

God dokumentation med Bosted Dagbog

• Vikarbooking – planlægning af arbejdsresurser

Dokumentation i Bosted System er en central del af de daglige arbejdsgange, og der er en bred vifte af muligheder for at dokumentere på både borgere, handleplaner, mål og delmål, aktiviteter og så videre i systemet. Det er ligeledes nemt at søge på dagbogsnotater, hvormed man nemt og hurtigt kan få et overblik over den daglige dokumentation.

Bosted Systemet indeholder et hav af muligheder, og du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan I kan komme i gang med at tage

Kursus i Bosted Dagbog gennemgår de forskellige funktionaliteter i dagbogsmodulet. De generelle

flere dele af systemet i brug.

muligheder i forhold til anvendelsen af dagbogsnotater vil blive gennemgået, og dernæst vil man se på oprettelsen af dagbogstyper og opdeling af disse i kontekster. Dagbogsskabeloner kan også være et rigtig nyttigt værktøj i hverdagen, og kursisterne vil lære, hvordan man opretter og anvender disse i systemet. Søge- og statistikfunktionaliteten ift. dagbogsnotater vil ligeledes blive gennemgået.

Spørgeskemaer og blanketter med Bosted Skema Bosted System er et godt værktøj til at få styr på sine spørgeskemaer og blanketter i hverdagen. Systemet tilbyder en fleksibel løsning, hvor man kan oprette og definere sider og spørgsmål med svarmuligheder, som kan udfyldes på borgere i Systemet. Modulet kan spare medarbejderen tid i dagligdagen og gør det nemmere at tilgå tidligere udfyldte spørgeskemaer. Kurset i Bosted Skema gennemgår de forskellige muligheder for oprettelse og anvendelse af skemaer i Bosted System. Det vises, hvordan man opretter spørgsmål, som kan anvendes i forbindelse med skemaerne, og de forskellige svartyper der kan vælges. Dernæst gennemgås det, hvordan man konkret opretter et skema med de definerede spørgsmål. Udfyldelsen af skemaer gennemgås også, og der sluttes af med at mulighederne ifm. skemastatistik vises.

Bestilling af kurser Ønsker du yderligere info eller at bestille et kursus, kontakt da en af vores konsulenter på tlf: 66 17 73 32 eller send en mail til kursus@teamonline.dk

bostednyt · #37 2011d

19


Det bedste fra to verdener... Af Finn Jensen, Condigi Ny teknologi fra STT Condigi giver brugere af

Kommunikationen mellem TeleVagt og Bosted Sy-

et personsikringssystemet TeleVagt og Bosted

stem sker via en webservice, der stilles til rådighed

System helt nye funktioner, der er en stor hjælp

af Team Online. Televagt bliver derved forbundet

i dagligdagen.

til internettet, og der kan køres VPN, hvis det er et krav. TeleVagt overfører på den måde data,

TeleVagt, fra STT Condigi, er et trådløst kommuni-

der både viser alle sendte og kvitterede alarmer.

kations- og personsikringssystem til håndtering af

De overførte data er en stor hjælp for plejere, der

kald og alarmer. Systemet har uanede muligheder

blandt andet kan administrere medicin, kalender

for tilpasning i forhold til ønsker og behov – og

og skrive dagbøger for den enkelte beboer, via

det helt nye er en integration med Bosted System.

Bosted System.

Ved at udveksle data med TeleVagt kan forskellige alarmer nu ses direkte i Bosted System. Det betyder, at brugere af Bosted System fx kan aflæse direkte, hvor mange epilepsialarmer en beboer har haft i løbet af en nat – eller om den enkelte beboer har sendt alarmer via sin alarmsender eller nødkald. Hertil kommer alle de øvrige typer af alarmer, der kan indgå i TeleVagt som fx alarmer for dørsøgende personer, alarmer fra en optisk

To gennemprøvede systemer med mange års erfaring Bosted System er resultatet af mere end 13 års brugerdrevet innovation inden for Social IT, mens TeleVagt er anvendt og videreudviklet igennem 15 år, i tæt dialog med personale inden for plejeområdet i Danmark og de øvrige skandinaviske lande.

sengevagt m.v.. Hele kommunens plejeområde kan dermed samles Hvis en plejer accepterer eller kvitterer for en alarm

i ét system – uden begrænsninger på, hvor mange

eller påmindelse, vil det automatisk fremgå i Bosted

brugere, der kan kobles på systemet. Det betyder

System. Det betyder, at en manuel indtastning ikke

besparelse af timer til registrering og mere tid til

er nødvendig for at dokumentere opgaven hos den

omsorg for borgerne. Men det giver i høj grad også

enkelte borger. Dermed frigøres ressourcer, der giver

en større tryghed i hverdagen, både for personale,

mere tid til omsorg.

borgere og pårørende.

Bosted Temadag September

15.

Sæt kryds i kalenderen

Brugerkursus September

20.

Sæt kryds i kalenderen

Administratorkursus September

27.

Sæt kryds i kalenderen

Socialt Leder Forum Oktober

13.

Sæt kryds i kalenderen

Bosted NYT 37  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Bosted NYT 37  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Advertisement